Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací"

Transkript

1 Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ Žadatel Název: IQ Roma servis, o. s. Právní forma: spolek Ulice, č. popisné: Vranovská 846/45 Město, PSČ: Webové stránky: Telefon, Statutární zástupce: Kontaktní osoba: Kontaktní údaje: Brno , Mgr. Katarína Klamková, ředitelka Mgr. Lenka Maléřová, zástupkyně ředitelky pro projekty a finance , Vstupní hodnocení Vstupní kritéria kontroloval/a: Aleš Mrázek Datum: Výsledek hodnocení: Uchazeč splňuje vstupní kritéria pro Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací. Komentář: - Důvěrný materiál 1

2 Hlavní hodnocení Hodnotitel /é: Datum osobní návštěvy hodnotitele v organizaci: Hlavní hodnotitel: Jan Horký Konzultováno: Závěry hodnocení: Hodnotitel doporučuje IQ Roma servis udělit Značku spolehlivosti. Doporučení hodnotitele/ů: Doporučení k aktuálně zjištěným skutečnostem: Na propagační materiály uvádět informace o tom, že zobrazení osob probíhá s jejich souhlasem. Informovat individuální a firemní dárce o konkrétním účelu, na který byl použit přijatý dar. Do výroční zprávy IQ Roma servis, nebo do přílohy k účetní závěrce uvádět informaci o výši a využití zisku z činnosti společnosti Diversitas, s.r.o. Jako většinový vlastník Diversitas, s.r.o. dohlédnout na zveřejňování její účetní závěrky ve Sbírce listin. Do následující výroční zprávy IQ Roma servis zahrnout všechny informace podle Standardů zpracování výročních zpráv pro Hodnocení spolehlivosti, a to zejména stručnou historii organizace, jmenovité uvedení osob ve vedení organizace, výši přijatých darů a informace o konkrétním způsobu využití darů, odkaz na zveřejněnou přílohu k účetní závěrce. Doporučení k dalšímu strategickému rozvoji organizace: Vzhledem k tomu, že většina služeb je poskytována osobám mimo členskou základnu spolku, doporučujeme zvážit ve střednědobém plánu transformaci do vhodnější formy právní subjektivity. Pokračovat v zahájené strategii a dlouhodobě vyhledávat příležitosti k posílení finančních zdrojů nezávislých na veřejných rozpočtech. Důvěrný materiál 2

3 Rada pro hodnocení spolehlivosti (dále jen Rada ) Termín jednání Rady Značka spolehlivosti udělena / neudělena Odloženo Doporučení / podmínky Rady Přítomní členové Rady si vyžádali následující doplnění informací a podkladů do dalšího jednání Rady ( ), aby mohli rozhodnout pro udělení / neudělení značky spolehlivosti: - Přehled finančních toků mezi organizacemi IQRS a Diversitas, s.r.o. (jejímž je IQ Roma servis většinovým vlastníkem) v letech 2012, 2013, Objasnění dělení zisku v Diversitas, s.r.o. - výši zisku ve výše uvedených obdobích, jeho rozdělení a využití. - Jako většinový vlastník zajistit doplnění zákonem předepsaných dokumentů Diversitas, s.r.o. do Sbírky listin za uplynulá období (stačí, pokud bude k dispozici potvrzení o podání). Rada konstatovala, že nastavení jednotlivých podílů v Diversitas, z nichž část tvoří podíl IQRS a část tvoří podíl jednotlivých zaměstnanců, resp. ředitelky IQRS je z hlediska IQRS poněkud nešťastným řešení a mohlo by vést k určité netransparentnosti v rozhodování a řízení. Přítomní členové Rady si do následného jednání vyžádali zjištění informace, zda zaměstnanci jsou ochotni převést veškeré vlastnické podíly v Diversitas, s.r.o. ve prospěch IQRS do Hodnotitel Horký do následného jednání Rady tyto informace od IQ Roma servis zjistí a bude členy Rady informovat Rada pro hodnocení spolehlivosti (dále jen Rada ) Termín jednání Rady Značka spolehlivosti udělena / neudělena udělena Důvěrný materiál 3

4 Doporučení / podmínky Rady Značka spolehlivosti byla udělena s následující podmínkou: Převedení veškerých vlastnických podílů v Diversitas, s.r.o. ve prospěch IQ Roma servis do (jedná se o termín převedení, nikoliv zapsání do rejstříku). Dále Rada doporučila v nově upravených stanovách zohlednit oddělení kompetencí pozice statutára a zaměstnance ředitelky/ředitele. S ostatními doporučeními hodnotitele se Rada ztotožnila. Důvěrný materiál 4

5 1 Poslání, cíle a hodnoty organizace 1.1 Veřejně prospěšný charakter organizace - oblast působení organizace - otevřenost a dostupnost služeb - veřejně prospěšné zaměření poslání organizace Poslání IQ Roma servis je definováno takto: Být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti a odhodlání Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění; a chrání jejich práva a důstojnost v rámci společnosti. Oblastí působení organizace je zejména sociální činnost, ochrana lidských práv, volnočasové aktivity, vzdělávání. IQ Roma servis vyvíjí činnost v programech: PRO RODINY - podpora rodičovských kompetencí v péči o děti, s důrazem na kvalitní předškolní a základní vzdělávání inkluzivního typu. PRO DOSPĚLÉ - pomoc pro lidi v nepříznivé sociální situaci (bydlení, zadluženost aj.), hledajících práci či právní ochranu, starších 15 let, jež na řešení aktivně spolupracují. PRO MLADÉ - podpora vzdělávání, prevence a osobnostního rozvoje mladé romské generace, program Gendalos zaměřený na podporu romských středoškoláků. PRO SPOLEČNOST - kampaně, školení a stáže, případová a koncepční spolupráce, komunitní kampaně do romské komunity, udělování značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním vyloučením ohrožení Romové a Romky v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí aktivně řešit a měnit, a jejich poptávka spadá do působnosti nabízených služeb. V případě potřeby a volné kapacity žadatel nabízí služby také dalším osobám potýkajícím se s uvedenými jevy bez ohledu na etnickou příslušnost. V jednotlivých programech jsou pak konkrétně specifikovány cílové skupiny podle typu nabízených služeb. Společnost není založena či zřízena za účelem podnikání, jejím hlavním cílem je naplňovat stanovené poslání, což lze konstatovat z charakteru poskytovaných služeb podmínek jejich poskytování. 1.2 Historie organizace, vývoj poslání a cílů - dvouletá historie - vývoj a milníky organizace bylo skupinou občansky aktivních Romů založeno občanské sdružení IQ Roma servis. V roce 2003 dochází k profesionalizaci organizace, byli přijati první zaměstnanci, začaly být poskytovány sociální a podpůrné služby klientům. V roce 2005 získává občanské sdružení první velký projekt z programu EQUAL, v dalších letech probíhá regionální rozšíření do dalších obcí v Jihomoravském kraji, r je otevřena pobočka v Břeclavi, r také pobočka ve Vyškově. Důvěrný materiál 5

6 V období dochází k rekonstrukci objektu Centra integračních služeb v Brně, které je zprovozněno , veškeré služby pro klienty v Brně jsou přestěhovány z dosavadních poboček na Hybešově a Cejlu do Centra integračních služeb na Vranovské 45. V souvislosti s novým občanským zákoníkem jsou v roce 2013 aktualizovány stanovy, začátkem roku 2014 proběhla automatická transformace z občanského sdružení na spolek. Od roku 2014 se rozbíhají první systematičtější fundraisingové aktivity. Ve vedení společnosti probíhá diskuse ohledně vhodné právní formy subjektu, nyní je právní formou spolek, úvahy jsou vedeny směrem k založení zapsaného ústavu a zároveň nového spolku. 1.3 Naplňování poslání, soulad činností a služeb s posláním a zakládacími dokumenty - soulad vyvíjených činností a služeb s posláním, odpovídající cílové skupiny - převaha vykonávání veřejně prospěšných služeb nad podnikáním, výdělečnou činností či nad zajištěním obživy pracovníků Charakter nabízených služeb a činností je v souladu s posláním definovaným ve Stanovách IQ Roma servis, účastníky programů a dalších činností jsou odpovídající cílové skupiny. Podnikatelská činnost v současné době probíhá v rámci sociální firmy Diversitas s.r.o., ve které má IQ Roma servis majoritní podíl. Diversitas s.r.o., byla založena v roce 2012, 60% podílníkem je IQ Roma servis, další podíly drží 3 osoby z vedení spolku, resp. s.r.o. Impulsem pro založení sociální firmy bylo podání projektu sociálního podniku (zřízení restaurace s mezinárodní romskou kuchyní), první podání projektové žádosti nebylo schváleno, je plánováno projekt znovu podávat v novém programovacím období ESIF. Diversitas s. r. o. nyní poskytuje akreditované kurzy, vzdělávací stáže a semináře, zisk je určen na podporu realizace aktivit a služeb IQ Roma servisu. Do roku 2014 byly tyto vzdělávací služby provozovány v rámci vedlejší činnosti IQ Roma servis, příjmy z nich činily 218, resp. 83 tisíc korun za rok. ZDROJE A PROSTŘEDKY OVĚŘENÍ: Stanovy občanského sdružení IQ Roma servis, o.s.; Výpis ze spolkového rejstříku; formulář Žádosti Hodnocení spolehlivosti AVPO; Výroční zpráva 2012, 2013, ZÁVĚR A DOPORUČENÍ HODNOTITELE Kapitola 1 IQ Roma servis v souladu se svými Stanovami naplňuje svými službami a činnostmi poslání, které spočívá v podpoře příležitostí Romů na cestě jejich růstu a společenského uplatnění; a v ochraně jejich práv a důstojnosti v rámci společnosti. V roce 1997 bylo založeno občanské sdružení IQ Roma servis, 2014 došlo k transformaci na spolek. Služby a činnosti pro cílové skupiny probíhají ve 4 programech: PRO RODINY, PRO DOSPĚLÉ, PRO MLADÉ, PRO SPOLEČNOST. IQ Roma servis je hlavním podílníkem společnosti Diversitas s.r.o., která v současnosti nabízí vzdělávací služby. Důvěrný materiál 6

7 Doporučení: Vzhledem k tomu, že většina služeb je poskytována osobám mimo členskou základnu spolku, doporučujeme zvážit ve střednědobém plánu transformaci do vhodnější formy právní subjektivity. Podle názoru hodnotitele IQ Roma servis v kapitole 1. Poslání, cíle a hodnoty organizace splňuje podmínky pro udělení Značky spolehlivosti. Důvěrný materiál 7

8 2 Správa, řízení a vnitřní kontrola organizace 2.1 Obsazení a činnost řídících a dozorčích orgánů společnosti - soulad složení orgánů a managementu organizace s publikovanými dokumenty - vyloučení střetu zájmů (provázanosti členů orgánů s jinými profitujícími subjekty) - stabilita a kontinuita obsazení orgánů i managementu - odpovídající činnost orgánů (četnost a obsah jejich jednání, reálný vliv na chod organizace) - schopnost orgánů reagovat na aktuální stav a dění v organizaci - kontrolní činnost dozorčího orgánu Orgány IQ Roma servis představuje: Členská schůze nejvyšší orgán spolku, tvoří jej 14 členů. Ředitelka statutární zástupce, Mgr. Katarína Klamková Kontrolní komise - kontrolní orgán, Ing. Jana Kubačková Buzinisová, Ing. Petr Raus, Mgr. Rozita Mertová Zástupkyně ředitelky Veronika Vaňková, Mgr. Lenka Maléřová Orgány IQ Roma servis jsou obsazeny v souladu se zákonem a Stanovami. Personální obsazení orgánů je stabilní. Členská schůze v souladu se Stanovami řádně zasedá jednou ročně, Kontrolní komise jednou ročně předkládá kontrolní zprávu o hospodaření společnosti. Členové jsou v průběžném kontaktu s ředitelkou, jsou také využívány zkušenosti, znalosti a kontakty aktivních členů. Z dostupných informací vyplývá, že obsazení orgánů je prosté vazeb, které mohou být rizikové vůči transparentnosti organizace, nedochází ke střetu zájmů členů orgánů. Poznámka: Existuje personální propojení na jiný subjekt u rodičů ředitelky D. Klamkové a E. Klamky, kteří jsou zároveň členy členské rady, a zároveň jednateli firmy Finnline s.r.o., která provádí externí dohled nad kvalitou účetnictví. Tento vztah vychází z doby, kdy D. Klamková zdarma vedla účetnictví IQ Roma servis. Transparentnost řízení organizace podle vyjádření žadatele není tímto faktem narušena veškerá zásadní rozhodnutí organizace probíhají na základě kolektivních jednání a rozhodování vedení. Objem fakturace mezi IQ Roma servis a Finnline s.r.o. činil řádově tis. Kč ročně. 2.2 Plánování a vyhodnocování cílů a ukazatelů, organizační struktura, kontrola strategický plán, strategické a operativní plánování sledování a vyhodnocování cílů a ukazatelů organizační struktura organizace, rozdělení zodpovědnosti ve výkonných pozicích přiměřenost struktury managementu nástroje pro každodenní řízení organizace, jejich přiměřenost Důvěrný materiál 8

9 Základním aktuálním strategickým dokumentem je Strategický plán , na jehož tvorbě se podíleli všichni pracovníci organizace. Jednou ročně je vyhodnocován, na tomto základě se stanovují roční plány pro jednotlivé týmy. Součástí strategického plánu i ročních plánů jsou konkrétní hodnoty indikátory plnění cílů, podle typu indikátoru se vyhodnocují ve čtvrtletním, půlročním, či ročním intervalu. Organizační struktura je přiměřená rozsahu činností a celkovému počtu zaměstnanců, v Organizačním řádu jsou popsány jednotlivé pracovní pozice, jejich zodpovědnost a rozdělení do dílčích týmů. Jsou stanoveny komunikační nástroje a formy společných porad. Porady probíhají v několika stupních: Porady týmů se konají 1 x týdně, porady vedoucích 1 x za 2-4 týdny, porady širšího vedení 1 x měsíčně, porady užšího vedení 1 x za 2 týdny, celoorganizační porady jsou čtvrtletní, pololetní nebo roční. Ze všech stupňů porad se vyhotovují zápisy. 2.3 Pracovníci a dobrovolníci pracovní tým, řízení kvality výkonu obsazování pracovních pozic rovným, nediskriminačním způsobem dle předpokladů uchazečů popis pracovních míst a náplně práce vyhodnocování činnosti pracovníků nástroje pro podporu rozvoje a motivaci pracovníků stabilita pracovního týmu nástroje pro spolupráci s dobrovolníky V IQ Roma servis bylo k zaměstnáno 47,25 zaměstnanců. Výběr nových pracovníků probíhá na základě směrnice, součástí výběrového procesu je zpracování motivační dopisu, odpovědí na zadané otázky, případně zpracování praktického úkolu, následuje ústní pohovor, v konkrétních případech může být součástí výběru zkušební stáž. Náplň práce je pro každého zaměstnance stanovena v popisu pracovní role, navazuje na očekávané výstupy ze strategického plánu. Vyhodnocování činnosti pracovníků probíhá na základě Směrnice k hodnocení práce 2 x ročně, hodnocení provádí osoba v organizační struktuře nadřízená, určená pro každého pracovníka individuálně Organizačním řádem nebo ředitelkou. Jednou měsíčně probíhají individuální schůzky s nadřízeným, je zde poskytována bezprostřední zpětná vazba. Součástí procesu jsou také individuální rozvojové plány pracovníků. Obsazení pracovních pozicí je ve vedoucích pozicích stabilní; v přímé práci vzhledem k nárokům, která tato činnost klade, dochází k častějším obměnám. Motivace, podpora pracovníků je rozvíjena mimo jiné možností finančních odměn na konci kalendářního roku, nabídkou zahraniční spolupráce a zahraničních cest, dlouhodobější pracovníci se mohou zapojit do lektorské činnosti. V IQ Roma servis v roce 2012 pracovalo 66 dobrovolníků, v roce 2013 potom 60 dobrovolníků. Spolupráce s dobrovolníky je založena na základě smlouvy, organizace je registrovaná u MV ČR. Dobrovolníkům je poskytováno vzdělávání, účastní se společných akcí. Důvěrný materiál 9

10 2.4 Vztahy s třetími stranami spolupracující organizace, dodavatelé výběr dodavatelů (způsoby výběru, porovnávání výhodnosti nabídek) hospodárnost v nákupech Výběr dodavatelů u jednotlivých nákupů probíhá na základě porovnání ceny a kvality zboží nebo služeb. Interní pravidla pro výběr dodavatelů nejsou písemně stanovena, organizace se řídí pravidly dárců, kteří projekty financují, resp. zákonem o veřejných zakázkách. Za hospodárnost nákupů zodpovídá finanční manažer organizace. IQ Roma servis je členem následujících zájmových sdružení, resp. spolupracuje s následujícími subjekty: AVPO, Aliance proti dluhům, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Platforma pro sociální bydlení, EAPN EU i ČR (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení), Komise pro sociální začleňování při MPSV, Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování, Pracovní skupina pro sociální začleňování Svazu měst a obcí, komunitní plánování sociálních služeb v jednotlivých obcích, metodické porady v obcích JMK; spolupráce se základními školami a dalšími subjekty. 2.5 Poskytované činnosti a služby vyhodnocování a řízení kvality nástroje pro řízení a vyhodnocování kvality činností a služeb registrace, osvědčení a další doklady o kvalitě služeb zjištění kontrol externích orgánů způsoby zjišťování a sledování zpětné vazby od klientů vyhodnocování nových potřeb v oblasti působení organizace IQ Roma servis poskytuje 4 registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství, Terénní programy, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi; dále také registrace SPOD (sociálně právní ochrany dětí). Řízení a vyhodnocování kvality služeb probíhá na základě vyhodnocování dosažených indikátorů. 1 x ročně jsou hodnoceny kvantitativní ukazatele, 1 x ročně hodnocení kvality metodou cross-check: Na základě obecných kritérií je náhodně vybrán u každého pracovníka jeden klient, se kterým vede jiný pracovník rozhovor. Obsahem rozhovoru je zpětná vazba k poskytované službě, na cíle programu v daném období a analýza potřeb klienta. Mezi nástroje evaluace patří také standard Stížnost na kvalitu služby. Pro celkové hodnocení kvality v organizaci je vyčleněn částečný úvazek odborné pracovnicespecialistky na evaluaci. Zavádění nových služeb probíhá na základě zjištěných potřeb od klientů, nejčastěji v návaznosti na stávající služby. Záměrem je co nejvyšší zapojení cílových skupin do řešení zjištěných a řešených problémů. Důvěrný materiál 10

11 V roce 2010 proběhla inspekce terénních programů ze strany KÚ Jihomoravského kraje s výborným hodnocením standardů služeb, v roce 2014 inspekce dalších 3 služeb ze strany KÚ Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna také s vysokým hodnoceným. IQ Roma servis získal v posledních 2 letech ocenění kvality: Neziskovka roku 2013 (od Nadace rozvoje občanské společnosti); Ocenění Evropského hospodářského a sociální výboru v roce 2014; Národní cena kariérového poradenství 2012 (od Centra Euroguidance Dům zahraničních služeb); Cena Český direkt 2014 (od Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu ADMEZ a Aktivační agentury AKA) ZDROJE A PROSTŘEDKY OVĚŘENÍ: Formulář Žádosti Hodnocení spolehlivosti AVPO; Výroční zpráva 2012, 2013, Zápisy z členské schůze 2012, 2013, 2014; Strategický plán IQRS , dodavatelské smlouvy, Operační plán 2013 AMU; Organizační řád IQRS; Zápis z porady týmu fundraisingu, vzory pracovních smluv, Smlouva o výkonu dobrovolnické služby, Protokol o výsledku inspekce terénních programů 2010, Směrnice k hodnocení práce, Certifikáty ocenění Neziskovka roku 2013, Ocenění Evropského hospodářského a sociální výboru, Národní ceny kariérového poradenství 2012, Ceny Český direkt 2014, metodika Stížnosti na kvalitu služby Centra poradenství a zaměstnanosti. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ HODNOTITELE Kapitola 2: IQ Roma servis má obsazeny orgány v souladu se Stanovami a se zákonem. Zapojení členů je dlouhodobé a stabilní, stejně tak působení ředitelky a klíčových pracovníků vedení. Naplňování poslání a vize organizace vychází ze strategického plánu, na který navazují operační plány v rámci jednotlivých týmů, resp. programů. Všechny úrovně plánování jsou zaměřeny na dosahování a sledování konkrétních cílů a jejich ukazatelů až do úrovně činnosti jednotlivých pracovníků. Pracovní tým organizace je v počtu téměř 50 přepočtených zaměstnanců rozsáhlý, dělí se do menších týmů podle charakteru vykonávané činnosti. Na významné části poskytovaných služeb se podílí více než 60 dobrovolníků. Silný důraz klade vedení společnosti na kvalitu poskytování služeb a jejich pravidelnou a systematickou evaluaci. IQ Roma servis poskytuje 4 registrované sociální služby, inspekce ze strany kontrolních orgánů hodnotí standardy poskytovaných služeb výborným stupněm kvality. IQ Roma servis je také držitelem ocenění Neziskovka roku 2013, ocenění Evropského hospodářského a sociální výboru v roce 2014, Národní ceny kariérového poradenství 2012, a dalších ocenění. Podle názoru hodnotitele IQ Roma servis v kapitole 2. Správa, řízení a vnitřní kontrola organizace splňuje kritéria pro udělení Značky spolehlivosti. Důvěrný materiál 11

12 3 Fundraising, vztahy s veřejností 3.1 Pravidla a přiměřenost způsobů propagace a fundraisingových metod plány propagace a fundraisingu pravidla provádění propagačních a fundraisingových aktivit formy systematické propagace činností, služeb a značky organizace přiměřenost forem a rozsahu propagačních aktivit Činnosti a služby IQ Roma servis jsou financovány především z veřejných rozpočtů. V roce 2012 činily příspěvky EU, státu, krajů a obcí 86 % z celkových ročních příjmů organizace, v roce 2013 potom 96% z celkových ročních příjmů. Za výnosy z fundraisingových aktivit lze považovat výnosy z vlastní činnosti a přijaté dary, obojí v řádu několika stovek tisíc korun ročně. Oslovování individuálních a firemních dárců navazuje na propagaci jednotlivých programů, probíhá například skrze Darujme.cz, je organizována Vánoční benefiční akce programu Gendalos s patronkou A. Polívkovou, dárci jsou osloveni k darování hmotného daru apod. Vedení organizace spatřuje aktuální potenciál pro zvýšení finanční nezávislosti a stability především ve vlastní výdělečné činnosti, dále v zapojení komunitního prvku formou provozně soběstačných menších komunitních projektů (v současné době například připravovaný projekt nahrávacího studia a zkušebny s kavárnou). Plánování fundraisingu i propagace je zahrnuto do strategického a operačního plánování, je vydána podrobná Směrnice pro public relations a fundraising, jejíž součást tvoří popis fundraisingových zdrojů organizace, pravidla pro jednání s dárci a spolupracujícími subjekty, jejich evidence. Další dokument - Strategie komunikace s dárci zahrnuje konkrétní cíle a úkoly v oblasti fundraisingu směrem k individuálním a firemním dárcům. Do roku 2014 probíhaly fundraisingové aktivity směrem k individuálním a firemním dárcům spíše jako jednotlivé až nahodilé příležitosti, od roku 2014 je snaha o vyšší systematičnost, mimo jiné i zřízením nové pozice fundraisera. V současné době se připravuje kampaň 2015 s cílem oslovení sympatizantů, kteří již mají nějaký vztah k organizaci. V PR oblasti obsahuje Směrnice pro public relations a fundraising obecná pravidla propagace, pokyny pro správu kontaktů, podrobná ustanovení pro jednotlivé typy propagačních prostředků (tištěné výstupy, web, atd.), přílohou Směrnice je manuál vizuální identity. Propagace činností, služeb a značky organizace je velmi rozsáhlá, probíhá zejména následujícími formami: Webové stránky Facebookové profily, účet na Twitteru, videa na Youtube kanálech, měsíční ový newsletter, magazín Romano VIP, organizace kampaní oceňovaná kampaň My pracujeme.cz, spolupráce s médii tiskové zprávy, zprávy v médiích, vydávání tištěných materiálů a propagačních předmětů. Důvěrný materiál 12

13 3.2 Etika propagace a fundraisingu poskytování jasných, srozumitelných, pravdivých a nezavádějících informací organizace nevyužívá přehnaně emotivní prezentace, nevzbuzuje pocit viny a strachu zachování důstojnosti a ochrany soukromí prezentovaných osob srozumitelné informování dárců o využití darovaných prostředků soulad propagačních aktivit s platnou legislativou a se Standardy etického fundraisingu pro Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Předložené propagační a fundraisingové materiály obsahují srozumitelné a pravdivé informace o činnosti a probíhajících službách; neobsahují nátlakové, či přehnaně emotivní prezentace. Zobrazení klientů, či pracovníků organizace na propagačních materiálech probíhá s jejich písemným předchozím souhlasem. Existuje vícestupňový systém klientských souhlasů pro různé stupně užití osobních údajů. Přijetí daru probíhá na základě uzavřené darovací smlouvy, resp. vydaného potvrzení o přijetí daru. Seznam dárců je uveřejněn ve výroční zprávě, bez uvedení darovaných částek, bez uvedení konkrétního účelu užití daru. V hodnocených obdobích 2012 a 2013 probíhala veřejná sbírka na podporu účastníků studijního programu Gendalos, její trvání bylo prodlouženo do Shromažďování prostředků probíhá na transparentním účtu a na benefičních akcích. 3.3 Nakládání s údaji dárců nakládání s adresami dárců a členů organizace (souhlas pro zpřístupnění třetím stranám apod.) oslovování osob prostřednictvím telemarketingu pouze s jejich předchozím souhlasem shromažďování osobních údajů dárců v souladu s legislativou a jejich předchozím souhlasem IQ Roma servis eviduje adresy a kontakty na jednotlivé adresáty a dárce v interní zabezpečené databázi CRM, která obsahuje 2200 aktivních záznamů, z toho je 55 dárců. Adresáti a dárci poskytují svoje údaje po předchozím poučení a souhlasu. Adresy nejsou předávány třetím stranám. Organizace neprovádí telemarketingové oslovování dárců. IQ Roma servis má 4 registrace ve Veřejném registru zpracovatele osobních údajů, které se vztahují k nakládání s osobními údaji klientů ve službách a 1 registraci zahrnující údaje dárců pro účely fundraisingových aktivit. 3.4 Zajištění a vyhodnocování fundraisingu a propagace vyhodnocování efektivity fundraisingu a propagace písemná definice spolupráce s externími dodavateli v oblasti PR a fundraisingu Důvěrný materiál 13

14 Hodnocení fundraisingu probíhá vždy po dokončení příslušné kampaně, či akce, jedná se zejména o vyhodnocení získaných příjmů a vynaložených výdajů. Vedle vyhodnocení příjmů jsou důležitým ukazatelem i nefinanční přínosy, například návštěvnost webu, reakce na sociálních sítích, zvýšení počtu dobrovolníků. Hodnocení propagačních aktivit se děje jednou za 3 měsíce, podkladem je i profesionální placená služba monitoringu tisku (Newton) a sociálních médií. Je vyhodnocován dopad mediálních aktivit návštěvnost, sledovanost, apod. V oblasti propagace jsou veřejností i odborníky pozitivně hodnoceny kampaně IQ Roma servis, kampaň Mypracujeme.cz, V jedné lavici a další. Spolupráce s externími dodavateli je zaměřena pouze na oblast propagace, vztahy jsou upraveny písemnými smlouvami, dodavatelé nepracují s osobními údaji, ani přímo neoslovují konkrétní osoby. Smlouvy na provádění fundraisingu nejsou zadávány. 3.5 Využívání získaných prostředků - výše darů, výše nákladů a odměňování, efektivita nákladů využívání finančních prostředků k naplňování poslání, nezbytné propagaci a zabezpečení přiměřené správy organizace hospodárné využívání darovaných prostředků odměňování pracovníků v přiměřené a obvyklé výši plnění limitu celkové odměny za externí fundraising (max. do výše 50 % získané částky) přiměřená výše propagačních a administrativních nákladů organizace podle Metodiky členění nákladů AVPO ČR IQ Roma servis využívá získané prostředky pro poskytování služeb a činností v souladu s definovaným posláním. Odměňování zaměstnanců je v přiměřené, mírně nadprůměrné výši, maximální výše průměrné měsíční hrubé mzdy včetně odměn činila v roce 2013 u třech nejvyšších položek Kč/měsíc. Propagační a administrativní náklady v hlavní činnosti činily v posledních dvou uzavřených účetních obdobích: V roce propagační náklady 1,69%; administrativní náklady 43,67% z celkových nákladů na hlavní činnost, v roce propagační náklady 3,69%; administrativní náklady 36,42% z celkových nákladů na hlavní činnost. Objem nezahrnuté dobrovolnické práce činí v jednotlivých letech: dobrovolníků, kvalifikovaný odhad hodin = přepočteno na Kč dobrovolníků, 1350 hodin = Kč (Pro finanční vyjádření hodnoty práce dobrovolníků jsou počty hodin dobrovolnické práce oceněny sazbou 150 Kč/hod, tj. průměrná hodinová mzda pedagogického pracovníka IQRS vč. zákonných odvodů). Důvěrný materiál 14

15 ZDROJE A PROSTŘEDKY OVĚŘENÍ: Formulář Žádosti Hodnocení spolehlivosti AVPO; Výroční zpráva 2012, 2013, Strategický plán IQRS , Organizační řád IQRS; Zápis z porady týmu fundraisingu; Směrnice pro public relations a fundraising; Strategie komunikace s dárci; ukázky propagačních a fundraisingových materiálů; Logomanuál a Manuál základního vizuálního stylu; Tabulka členění nákladů; Oznámení o konání veřejné sbírky. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ HODNOTITELE Kapitola 3: Hlavním zdrojem financování činností a služeb IQ Roma servis jsou veřejné rozpočty, jejichž příspěvky tvoří 85 95% z celkových ročních příjmů organizace. Cílem vedení IQ Roma servis je dlouhodobá stabilizace a finanční udržitelnost vyvíjených činností, k čemuž může přispět i posílení vlastní výdělečné činnosti jak v rámci Diversitas, s.r.o., tak i finanční soběstačnost menších komunitních projektů IQRS. Propagace služeb, značky i idejí organizace probíhá na velmi profesionální úrovni, realizované kampaně zasahují poměrně značnou část veřejného prostoru. Propagační a fundraisingové aktivity probíhají v souladu s platnou legislativou a se Standardy etického fundraisingu pro Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací. Dobré jméno organizace a její profesionální přístup ve všech ohledech svého působení má pozitivní finanční dopad zejména u zástupců municipality a poskytovatelů dotací z veřejných zdrojů. I přes dlouhodobou zdařilou mediální prezentaci se zatím tato silná stránka organizace nepromítá do konkrétních výsledků ve znatelném zvýšení podílu individuálních, či firemních dárců. Vedení IQ Roma servis uvedené skutečnosti řeší stanovením cílů a postupů v rámci aktuálních plánů fundraisingu, mimo jiné i zřízením pozice fundraisera. Odměňování zaměstnanců je v přiměřené, mírně nadprůměrné výši, v kontextu dotovaných projektů. Propagační a administrativní náklady v hlavní činnosti činily v roce 2013 přibližně 45%, v roce 2014 pak 40 % z celkových nákladů. Poměrně vysoký podíl administrativních nákladů vyplývá zejména ze skutečností: 1. Vysoký počet dotovaných projektů, u kterých je vyžadována vyšší míra administrativní náročnosti, 2. Spolupráce s více než 60 dobrovolníky ročně, jejichž dobrovolná činnost není součástí vyčíslených příjmů, nicméně náklady na jejich podporu a poskytnutí zázemí jsou nezbytné. Podle názoru hodnotitele IQ Roma servis v kapitole 3. Fundraising, vztahy s veřejností většinově splňuje kritéria pro udělení Značky spolehlivosti. Doporučení: Informovat individuální a firemní dárce o konkrétním účelu, na který byl použit přijatý dar. Na propagační materiály uvádět informace o tom, že zobrazení osob probíhá s jejich souhlasem. Pokračovat v zahájené strategii a dlouhodobě vyhledávat příležitosti k posílení finančních zdrojů nezávislých na veřejných rozpočtech. Důvěrný materiál 15

16 4 Finanční řízení a hospodaření organizace 4.1 Nástroje finančního řízení finanční přehledy, schvalování a kontrola výdajů, cashflow, správa majetku nástroje a procesy zajišťující správné plánování, hospodaření a kontrolu finančních prostředků plánování a schvalování rozpočtu, řízení cash-flow proces schvalování a proplácení výdajů (dvojstupňová kontrola) kontrola hospodaření a nakládání s majetkem ze strany dozorčího orgánu zásady řádného hospodaření při nakládání s majetkem a v investicích Plánování a řízení finančních prostředků probíhá na základě ročního rozpočtu. Finanční manažer sestavuje rozpočty jednotlivých projektů, které jsou potom sloučeny do rozpočtu celé organizace. Plánovaný roční rozpočet schvaluje ředitelka organizace, hospodaření uplynulého roku schvaluje členská schůze jakožto nejvyšší orgán. Systém finančního řízení, procesy a pravidla proplácení výdajů jsou podrobně popsány v Metodice finančního řízení. Existuje vícestupňová kontrola ve schvalování, proplácení a zaúčtování výdajů. Řízení a kontrola cash-flow jednotlivých projektů spadá do pravomoci finančního manažera, který v 3měsíčním cyklu předává ke schválení ředitelce návrhy na řešení případných výpadků ve finančních tocích. Činnost kontrolní komise v oblasti hospodaření organizace spočívá zejména ve vypracování roční kontrolní zprávy a jejím předložení členské schůzi. IQ Roma servis nevlastní nemovitý majetek, v roce 2009 získalo investiční dotaci z ROP na rekonstrukci prostor Centra integračních služeb, celkové náklady do roku 2013 činily téměř 25 mil. Kč. Objekt vlastní Město Brno, nájemní smlouva s IQ Roma servis je uzavřena na 17 let. Vlastní finanční prostředky ve výši přibližně 0,5 mil. Kč slouží jako provozní rezerva organizace. 4.2 Účetnictví a audit vedení účetnictví, povinnost auditu, výstupy z účetnictví, členění dle jednotlivých činností rozlišení výnosů a nákladů souvisejících s administrativou, propagací a vykonáváním veřejně prospěšných činností dle Metodiky členění nákladů. vedení účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví (účetní závěrka složená z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce) přesné a srozumitelné zobrazení hospodaření organizace ve finančních přehledech audit - u organizací jejichž celkové roční výnosy přesáhly v posledních dvou uzavřených účetních obdobích 3 mil. Kč Důvěrný materiál 16

17 IQ Roma servis předložil členění výnosů a nákladů za rok 2013 a 2014 na náklady související s administrativou, propagací a vykonáváním veřejně prospěšných činností. Zpracování účetnictví společnosti probíhá interně v rámci pracovního poměru účetní a mzdové účetní. Mimo to je zajišťován externí dohled nad správností zaúčtování mezd a dotací a grantů externí účetní firmou Finnline s.r.o., Holzova 127, Brno, IČ: (jednatelka Darina Klamková). Interní směrnice zahrnují mimo jiné Směrnici k nákupům, pokladně a vyplácení záloh, Metodiku finančního řízení a další. Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem, účetní závěrka složená z rozvahy, výkazu zisku a ztráty za rok 2013 a 2012 je zveřejněna na webových stránkách organizace. Ve Sbírce listin doposud nebyly výroční zprávy s účetní závěrkou zveřejňovány. Audit účetnictví organizace provádí firma Audit Brno spol. s r.o., Příkop 6, Brno, IČ: Auditorská zpráva za 2012 i 2013 neobsahovala výhrady. 4.3 Vlastní hospodářská činnost organizace využití výnosů z hospodářské (doplňkové, vedlejší) činnosti v souladu se zakládacími dokumenty a efektivním způsobem poskytování transparentních informací o využívání výnosů IQ Roma servis vlastní 60% podíl v sociální firmě Diversitas s.r.o., která poskytuje akreditované kurzy, vzdělávací stáže a semináře. Zisk z hospodářské činnosti je určen na podporu realizace aktivit a služeb v rámci hlavní činnosti. Informace je obsažena v Příloze k účetní závěrce. Diversitas, s.r.o. doposud nezveřejňovala účetní závěrku a přílohu k účetní závěrce ve Sbírce listin. 4.4 Dotace a granty z veřejných zdrojů řádné využívání a vypořádání grantů a dotací poskytovaných z veřejných zdrojů v dotovaných projektech neexistují závažná pochybení řádné vypořádání případných odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně IQ Roma servis každoročně financuje většinu svých činností a služeb formou dotovaných projektů. V roce 2013 byly realizovány projekty s podporou: - 9 projektů s národní a regionální podporou (poskytovatelé MPSV, MŠMT, Úřad vlády, MVČR, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a další) projektů s podporou EU (programy OPVK, OPLZZ, ROP Jihovýchod, LLP - Youth in Action, Comenius Regio, Progress, Základní práva a občanství) - 4 projekty s podporou nadací a velvyslanectví (Velvyslanectví Spojených států amerických, Open Society Fund Praha, Open Society Institute) Důvěrný materiál 17

18 Ve dvou dotovaných projektech z prostředků EU (OPLZZ, OPVK) došlo ke vzniku neuznatelných výdajů ve výši Kč a Kč, nesrovnalosti byly vypořádány s poskytovateli. ZDROJE A PROSTŘEDKY OVĚŘENÍ: Formulář Žádosti Hodnocení spolehlivosti AVPO; Výroční zpráva 2012, 2013, Organizační řád IQRS; Směrnice k nákupům, pokladně a vyplácení záloh, Metodika finančního řízení, Rozpočet IQRS, ZÁVĚR A DOPORUČENÍ HODNOTITELE Kapitola 4: Finanční řízení IQ Roma servis probíhá na základě písemně stanovených postupů, je popsána zodpovědnost jednotlivých pracovníků, kteří plánují, schvalují nebo uskutečňují finanční operace. Je zajištěna vícestupňová kontrola. Posledním kontrolním článkem je kontrolní komise, která jednou ročně vydává kontrolní zprvu o hospodaření organizace. Účetnictví IQ Roma servis je vedeno interně s využitím dohledu externí účetní firmy, hospodaření každoročně prochází externím auditem. IQ Roma servis vlastní 60% podíl v sociální firmě Diversitas s.r.o., která poskytuje akreditované kurzy, vzdělávací stáže a semináře. IQ Roma servis je velmi úspěšný v získávání grantů a dotací z veřejných prostředků, většina služeb a činností organizace je hrazena z veřejných prostředků. Ve sledovaném období bylo realizováno několik desítek takto financovaných projektů. Podle názoru hodnotitele IQ Roma servis v kapitole 4. Finanční řízení a hospodaření organizace splňuje kritéria pro udělení Značky spolehlivosti. Doporučení: Do výroční zprávy IQ Roma servis, nebo do přílohy k účetní závěrce uvádět informaci o výši a využití zisku z činnosti společnosti Diversitas, s.r.o. Jako většinový vlastník Diversitas, s.r.o. dohlédnout na zveřejňování její účetní závěrky ve Sbírce listin. Důvěrný materiál 18

19 5 Transparentnost vůči veřejnosti 5.1 Obsah výroční zprávy popis organizační struktury včetně personálního složení orgánů a vedení společnosti informace o realizovaných projektech a oblastech činnosti včetně výnosů a nákladů členěných na jednotlivé projekty a činnosti informace o počtu zaměstnanců, spolupracovníků, případně dobrovolníků popis používaných metod fundraisingu a reklamy (s ohledem na transparentnost a akceptovatelnost) finanční zpráva obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce, porovnání vůči předchozím rokům, včetně komentáře ke všem významným skutečnostem a změnám, které nastaly přehled přijatých darů, dotací a jiných příspěvků (u příspěvků nad 10 tis. Kč s uvedením dárců) přehled poskytnutých darů, dotací a jiných příspěvků (u příspěvků nad 10 tis. s uvedením osoby příjemce) informace o použití darů a jiných finančních zdrojů organizace ve vykazovaném roce (ve vazbě na zůstatek finančních zdrojů z předchozího roku a zůstatek do roku následujícího) zpráva o finančním auditu (byl-li prováděn) Výroční zprávy IQ Roma servis jsou velmi kvalitně graficky zpracované, obsahují informace o jeho činnosti. Výroční zprávy slouží jako jeden z nástrojů pro komunikaci s veřejností. V souladu s metodikou Hodnocení spolehlivosti AVPO obsahují výroční zprávy popis struktury a orgánů společnosti, členů a dobrovolníků. Dále jsou zde uvedeny informace o jednotlivých programech a poskytovaných službách. Velmi podrobně a zdařile jsou zpracované údaje o poskytovaných službách a počtech zúčastněných, resp. podpořených osob. Finanční část výročních zpráv zahrnuje údaje o hospodaření společnosti a zprávu auditora. Součástí výročních zpráv je také seznam dárců. Výroční zprávy za rok 2012 a 2013 neobsahují stručnou historii organizace, jmenovité uvedení osob ve vedení organizace. Výroční zpráva také neuvádí informace o konkrétním způsobu využití darů, výši přijatých darů. Výroční zpráva neobsahuje odkaz na přílohu k účetní závěrce. 5.2 Publikace výroční zprávy zveřejnění na webových stránkách organizace do šesti měsíců po skončení účetního období další zveřejnění dle zákona Výroční zprávy jsou publikovány na webových stránkách organizace Důvěrný materiál 19

20 5.3 Webové stránky existence vlastních webových stránek podstatné a aktuální informace o činnosti organizace (aktualizace minimálně jednou za šest měsíců) Webové stránky IQ Roma servis jsou profesionálně a přehledně strukturovány, obsahují dostatek aktuálních informací pro cílové skupiny, veřejnost i dárce. Stránky mají kvalitní grafické zpracování a celkový vzhled. Organizace komunikuje s veřejností pomocí dalších webových stránek: IQ Roma Servis spravuje stránku na Facebooku https://www.facebook.com/iq.roma.servis; a účet na Twitteru https://twitter.com/iq_roma_servis ZDROJE A PROSTŘEDKY OVĚŘENÍ: Formulář Žádosti Hodnocení spolehlivosti AVPO; Výroční zpráva 2012, 2013, https://twitter.com/iq_roma_servis; https://www.facebook.com/iq.roma.servis ZÁVĚR A DOPORUČENÍ HODNOTITELE Kapitola 5: IQ Roma servis prezentuje informace o své činnosti ve výročních zprávách, které jsou kvalitně obsahově i graficky zpracovány. Výroční zprávy jsou zveřejňovány na webových stránkách společnosti. Webové stránky i ostatní stránky, které organizace spravuje, přinášejí veřejnosti i cílovým skupinám dostatek informací o činnosti organizace, jsou pravidelně aktualizovány. Podle názoru hodnotitele IQ Roma servis v kapitole 5. Transparentnost vůči veřejnosti většinově splňuje kritéria pro udělení Značky spolehlivosti. Doporučení: Do následující výroční zprávy IQ Roma servis zahrnout všechny informace podle Standardů zpracování výročních zpráv pro Hodnocení spolehlivosti, a to zejména stručnou historii organizace, jmenovité uvedení osob ve vedení organizace, výši přijatých darů a informace o konkrétním způsobu využití darů, odkaz na zveřejněnou přílohu k účetní závěrce. Důvěrný materiál 20

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací PROVÁDĚCÍ METODIKA HLAVNÍ HODNOCENÍ

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací PROVÁDĚCÍ METODIKA HLAVNÍ HODNOCENÍ Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací PROVÁDĚCÍ METODIKA HLAVNÍ HODNOCENÍ 1. Poslání, cíle a hodnoty organizace Ověřit, zda poslání a hodnoty organizace naplňují základní znaky veřejné

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 16. října 2014 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 24/2014 o poskytování neinvestičních

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více