Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Michaela ROSŮLKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. František KALOUDA, MBA, CSc. Znojmo, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o. jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne 18. dubna 2010 Michaela ROSŮLKOVÁ

3 Poděkování Děkuji Ing. Františku Kaloudovi Csc. MBA za cenné rady a připomínky při tvorbě této práce. Dále děkuji své rodině za morální a finanční podporu a svým spolužákům za podnětné rady. Ve Znojmě dne 18.dubna 2010 Michaela ROSŮLKOVÁ

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Michaela ROSŮLKOVÁ Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o. Zásady pro vypracování: 1. Popis základních pojmů týkajících se majetkové struktury a majetku. 2. Vysvětlení metodiky použité pro analýzu souboru dat vybraného podniku. 3. Charakteristika podniku. 4. Aplikace vybrané metodiky. 5. Vyhodnocení získaných výsledků.

5

6 Abstrakt V teoretické části své práce se zaměřuji na popis základních pojmů týkajících se majetkové struktury a majetku, jeho ocenění a vykazování. Dále popisuji rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy a tvorbou daňových a účetních opravných položek k pohledávkám a zásobám. V této části dále popisuji vzorce, které jsou použity v praktické části. V praktické části nejdříve popisuji podnik Bellinda Česká republika, s.r.o. Z dat tohoto podniku provádím následně analýzu majetkové struktury. Nejdříve z neupravených účetních dat a poté s daty upravenými o rozdíly mezi účetními a daňových odpisy, o výši daňové opravné položky k pohledávkám a zásobám. Klíčová slova: majetek, majetková struktura, ocenění majetku, analýza majetku, oběžný majetek, dlouhodobý majetek, rozvaha. Abstract In the theoretical part of my essay I focus on the describtion of basic terms concerning property structure and property, its evaluation and documentation. I also describe the difference between tax and accounting deductions and creating tax and accounting amendatory items to claims and stocks. I describe here patterns used in the practical part as well. In the practical part I describe the company Bellinda Česká republika, ltd. Subsequently I make analysis of property structure at first from accounting data that haven t been adjusted and afterwards from data adjusted with the differences between accounting and tax deductions, with the amount of tax amendatory items to claims and stocks. Key words: property, property structure, property evaluation, property analysis, floating property, long-term property, balance.

7 Obsah: Úvod... 9 Cíle práce a metodika Teoretická část Majetková struktura Faktory ovlivňující majetkovou strukturu Vymezení pojmu majetek Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Ocenění majetku Ocenění dlouhodobého majetku (dále DM) Oceňování oběžného majetku (dále OM) Rozvaha Struktura rozvahy Druhy rozvah Analýza majetkové struktury Analýza absolutních ukazatelů Analýza poměrovými ukazateli Analýza rozdílových ukazatelů Doplňující ukazatel Praktická část Informace o podniku Základní údaje o podniku Přejmenování společnosti Historie společnosti Prodejní místa společnosti Organizační struktura společnosti Majetek podniku Účetní postupy týkající se majetku společnosti Analýza majetku společnosti Vyčíslení rozdílu u vypočtených ukazatelů Závěr... 64

8 Použitá literatura: Internetové zdroje: Seznam tabulek: Seznam grafů: Seznam obrázků: Seznam příloh:... 69

9 Úvod Základní jednotkou, v níž je provozována podnikatelská činnost, nazýváme podnik. Každá literatura definuje tento pojem odlišně. Např. podle obchodního zákoníku v oddíle II., 5 odst. 1 je tento pojem vymezen takto: Podnikem se pro účely zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 1 Již z této definice vyplývá, že stavební jednotkou každého podniku je jeho majetek. Každý podniku má jinou skladbu majetku, která je závislá na různých faktorech, např. na druhu podnikání, právní formě... Tuto skladbu budu pro účely této práce nazývat majetkovou strukturou. V ní je obsažen jak oběžný, tak i dlouhodobý majetek neboli aktivum, v účetní terminologii, a další jejich podskupiny. V další části popíši faktory, které ovlivňují jeho výši. Vzhledem k jeho důležitosti v podniku se ve své práci dále zaměřím na jeho definici. Dále pak na podrobnější členění a popis. Na konci teoretické části vysvětlím vzorce a metody použité při analýze v praktické části. V praktické části budu tyto poznatky popsané v teoretické části aplikovat na vybraný podnik. Pro tyto účely jsem si zvolila podnik Bellinda Česká republika, s. r. o., který se zabývá nákupem a prodejem zboží. V první části provedu základní seznámení s podnikem např. s jeho právní formou, způsobem a předmětem podnikání, organizační strukturou podniku. Dále popisuji účetní postupy při klasifikaci a ocenění majetku. V další části se zaměřím na analýzu rozvahy v původním znění a na analýzu dat při zvolení tvorby daňových opravných položek k pohledávkám a zásobám a daňových odpisů na místo účetních. Na závěr provedu zhodnocení výsledků a rozdílů. 1 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.20 9

10 Cíle práce a metodika Cílem této bakalářské práce je: v rámci teoretické části seznámit čtenáře s jednotlivými druhy majetku, s jejich účetní klasifikací a s postupy, kterými je možno analyzovat majetkovou strukturu daného podniku aplikovat teoretické poznatky v praxi. S využitím materiálů společnosti Bellinda Česká republika, s.r.o., v nichž následně provedu změny v účetních postupech při tvorbě opravných položek k zásobám, pohledávkám a změny sazeb odpisů z účetních na daňové, porovnat hodnoty vypočtené z upravených a neupravených dat pomocí ukazatelů finanční analýzy. V teoretické části jsem popsala na základě dostupné literatury pojmy týkající se daného tématu. V teoretické části ocenění majetku, v části daňové opravné položky k pohledávkám a daňové odpisy je za výchozí rok považován rok 2006, což koresponduje i s praktickou části, ve které analyzuji výkazy za roky 2006, 2007 a Změny platné od roku 2007 a změny platné až od jsou v textu vyznačeny potržením. Na začátku praktické části seznámím čtenáře s podnikem Bellinda Česká republika, s.r.o. Informace pro tuto část jsem získala prostřednictvím internetových stránek společnosti, Výročních zpráv a výpisu z obchodního rejstříku. V další praktické části popíši účetní postupy vykazování a oceňování v daném podniku, dle informací čerpaných z Výročních zpráv společnosti. V této části budou také novější data označena pro přehlednost podtržením. V sekci analýzy podniku, u položek rozvahy, které se změnily o proti předchozí neupravené rozvaze je označím kurzívou. K porovnání změn jsem si vybrala ukazatele finanční analýzy, ze kterých jsem se rozhodla použít horizontální a vertikální analýzu, ukazatele aktivity, likvidity, čistého pracovního kapitálu a ukazatel ROA. 10

11 Většinu mé práce tvoří nepřímé citace, z toho důvodu, že se snažím danou problematiku podat čtenáři vlastními slovy. U ukazatelů, které považuji z hlediska vypočtených hodnot za zajímavé uvádím i grafické zobrazení těchto hodnot. Pro přehlednost a snadnější srovnání jsou údaje v některých tabulkách uvedeny ve velikosti menší než-li je předepsaná velikost

12 1 Teoretická část 1.1 Majetková struktura P. Růčková v knize Finanční analýza z roku 2008 (str.24) vymezuje tento pojem takto: Majetková struktura podniku představuje podrobnou strukturu aktiv v podniku. 2 Jako další vysvětlení tohoto pojmu uvádím od M. Synka z knihy Manažerská ekonomika z roku 2007 (str.46) toto vymezení, které je podle mne výstižnější: Majetkovou strukturou podniku se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. 3 Dle Obchodního zákoníku 6 díl I Úvodní ustanovení je obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), které patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek Faktory ovlivňující majetkovou strukturu technická náročnost výroby může být definována nepřímo ukazatelem provozní páky s následujícím rozdělením firem na kapitálově lehkou nebo těžkou. Pan Synek v knize Manažerské finance z roku 2007 (str.49) nazývá tyto dvě skupiny podniky investičně intenzivními, někdy také investičně náročné výroby, a provozně intenzivními. vzorec provozní páky: provozní páka = fixní majetek/oběžný majetek 2 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.24 3 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str Obchodní zákoník Hlava I základní ustanovení [online]. [aktualizováno: ], [čerpáno: ]. Dostupné z: <http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c sb-obchodni-zakonik/cast-prvni-hlavai/>. 12

13 rozvinutost kapitálového a peněžního trhu rozmanitější nabídka produktů na těchto trzích poskytuje prostor pro: - zvýšení podílu finančního majetku, - růst finančních investic, - rozmanitější portfolio finančního majetku. hospodářská situace země a firmy a jejich hospodářská politika tyto faktory pozitivně ovlivňují: - růst rentability cestou: o snižováním nákladů pomocí technické inovace o zvyšováním obratu vloženého majetku vycházející ze vzorce : obrat aktiv = tržby/celková aktiva - růst podílu oběžného majetku v bilanci firmy např. prostřednictvím zrychleného odepisování, pronájmu fixního majetku apod. a růstu významu oběžného majetku ve finančním řízení podniku Vymezení pojmu majetek Majetkem, neboli aktivem, se rozumí takový majetek, u kterého se předpokládá ekonomický přínos v důsledku užívání pro podnik v budoucnu. Dle doby použitelnosti se majetek člení na dlouhodobý, kde je doba použitelnosti delší než jeden rok, a oběžný s dobou použitelnosti kratší než jeden rok Dlouhodobý majetek se člení na: dlouhodobý hmotný majetek (zkratka DHM) dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek 5 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN str.79,80 6 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.24,

14 Dlouhodobý hmotný majetek (dále DHM) Do této skupiny zahrnujeme majetek, který má hmotnou podobu a jeho doba použitelnosti je určena minimálně na dobu jednoho roku. patří jsem zejména: pozemky, stavby (včetně budov), bez ohledu na výši jejich ocenění samostatné věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, a jejichž ocenění je vyšší než limit stanovený účetní jednotkou ve vnitřní směrnici (nejčastěji je tato hranice nad Kč, z důvodu daňové uznatelnosti tohoto nákladu) pěstitelské celky trvalých travních porostů (např. sady, chmelnice) dospělá zvířata a jejich skupiny (např. stáda, hejna) s dobou životnosti delší než jeden rok, od výše ocenění určené účetní jednotkou U samostatných movitých věcí, které splňují podmínky dlouhodobosti, ale u kterých je ocenění nižší než stanovený limit (tzv. drobný hmotný majetek) se může účetní jednotka rozhodnou zda ho povede jako dlouhodobý majetek nebo jej bude klasifikovat jako materiál. DHM se stávají věci uvedené do užívání, což se provede např. vystavením protokolu o uvedení do užívání nebo jiným obdobným dokladem. Dlouhodobý nehmotný majetek Tento majetek nemá materiální povahu, tzn. jde o majetek, který nelze v podstatě uchopit. Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění stanoveném účetní jednotkou. Většinou se zvolí limit od Kč z důvodu uznatelnosti v ZDP ( v základu pro daň z příjmů). Mezi dlouhodobý majetek nehmotný patří: předměty z práv průmyslového vlastnictví např. ochranné známky projekty, pokud nejsou součástí DHM software technicky a hospodářsky využitelné znalosti např. know- how nebo licence 14

15 Do tohoto druhu majetku zařazujeme také zřizovací výdaje (výdaje, které jsou spojené se založením podniku, ještě před jeho právním vznikem např. poplatek za zápis do Obchodního rejstříku). Dlouhodobý finanční majetek (dále DFM) Dlouhodobý finanční majetek představuje majetek, který má účetní jednotka v úmyslu držet déle než jeden rok. Dále musí být splněna podmínka, že se jedná o majetek finanční povahy. Důvody vytvoření DFM: snaha podniku zhodnotit své volné peněžní prostředky, pro které nemá v danou dobu vhodné a výnosné příležitosti v rámci svého podniku, jedná se např. o úroky z poskytnuté půjčky podnik chce získat vliv v podniku, do kterého své prostředky investuje, s cílem získat ekonomický přínos Do dlouhodobého finančního majetku zahrneme: cenné papíry a podíly- to jsou majetkové účasti v jiných podnicích s podstatným nebo rozhodujícím vlivem dlouhodobě poskytnuté půjčky- jedná se o půjčky poskytnuté v rámci skupiny podniků i o půjčky ostatní s dobou splatnost nad jeden rok ostatní dlouhodobý finanční majetek Oběžný majetek Oběžná aktiva představují majetek, který podnik při své hospodářské činnosti spotřebuje najednou a doba jeho přeměny je kratší než jeden rok. 7 ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví upravené vydání podle právního stavu k Znojmo : Ing. Pavel Štohl, s. ISBN str.46,47,72 15

16 Obrázek 1: Produkční cyklus - koloběh oběžných aktiv inkaso pohledávek peněžní prostředky zásobování pohledávky materiál prodej hotové výrobky výroba Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing, s. ISBN str.20 Z hlediska účetnictví je třeba si uvědomit, že se v podniku nachází oběžná aktiva souběžně v různých formách, a že charakter hospodářského cyklu je závislý na povaze činnosti podniku. Samozřejmě bude průběh a doba produkčního cyklu jiná v obchodní společnosti, která nakoupí zboží a v té samé podobě jej prodá, a u podniku výrobního, který nakoupí materiál, vyrobí výrobky a ty následně prodá. 8 Členění oběžného majetku: zásoby finanční majetek pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé) 8 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str. 20,21 16

17 Zásoby Mezi zásoby patří: - materiál - nedokončené výrobky a polotovary vlastní výroby - výrobky - zvířata - zboží - poskytnuté zálohy na zásoby Finanční majetek Mezi finanční majetek zahrnujeme: - hotovostní peníze - peníze v bankách - krátkodobý finanční majetek - nedokončený krátkodobý finanční majetek Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky Představují odložené platby s dobou splatnosti do jednoho roku, mluvíme-li o krátkodobých pohledávkách, a se splatností nad jeden rok, jedná-li se o dlouhodobé pohledávky. Ostatní aktiva - přechodná aktiva- přechodné účty aktiv - dohadné účty aktivní Ocenění majetku Zaměřím se pouze na ocenění majetku, které umožňuje česká legislativa. Ocenění, jenž se v českém účetnictví nepožívají, nejsou pro mou další práci důležitá, proto se jimi nebudu zabývat. 9 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN st.17 17

18 Podle všeobecných účetních zásad se aktiva oceňují historickými cenami. Obecně platí, že se jednotlivé položky aktiv oceňují individuálně, takže celková suma aktiv se zjistí součtem jednotlivých položek Ocenění dlouhodobého majetku (dále DM) V souladu se zákonem o účetnictví se dlouhodobý majetek oceňuje těmito způsoby: pořizovací cenou = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady cena pořízení - cena za níž byl majetek pořízen vedlejší pořizovací náklady - všechny náklady související s pořízením, např. doprava, montáž, clo, projektové práce u staveb. vlastními náklady - pro majetek vytvořený vlastní činností, jsou to veškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku. reprodukční pořizovací cenou - což je cena, za kterou byl majetek pořízen v době zachycení v účetnictví př. u majetku nabytého darováním, u nově zjištěného majetku, který nebyl v účetnictví zachycen. 11 Dlouhodobý majetek se v rozvaze uvádí ve třech položkách v brutto=v pořizovací ceně nebo v reprodukční ceně nebo ve vlastních nákladech, korekce=oprávky a v netto=zůstatková cena. 12 Technické zhodnocení zvyšuje hodnotu dlouhodobého majetku. Podle Ing. Štohla z knihy Učebnice účetnictví z roku 2008 (str.52): Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené stavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého hmotného (resp. nehmotného) majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku Kč. Odpisy dlouhodobého majetku mají představovat fyzické a morální opotřebení majetku. Na základě toho si volí účetní jednotka způsob výpočtu a provádění odpisů, které zachytí do odpisového plánu majetku. Takto vypočtené odpisy nazýváme odpisy účetní. 10 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.60,61 11 ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví upravené vydání podle právního stavu k Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s. ISBN str.50, SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.61 18

19 Sazby pro výpočet účetních odpisů si účetní jednotka volí sama, např. podle předpokládané doby použitelnosti majetku nebo podle objemu výkonů např. u dopravních prostředků z celkového počtu předpokládaných ujetých kilometrů za dobu životnosti automobilu. 13 Daňové odpisy tj. stanovení částek odpisů, které může podnik zahrnout do nákladů pro stanovení základu daně, musí podnik použít způsob výpočtu odpisů stanovených v Daňovém zákoně. 14 U dlouhodobého hmotného majetku, který je možné dle Daňového zákona odepisovat, si může poplatník zvolit u jednotlivého druhu daňové odpisy buď lineární nebo zrychlené. Každý druh majetku je zařazen do příslušné odpisové skupiny, pro každou skupinu je stanovena doba odepisování a maximální roční odpisová sazba u lineárních odpisů a koeficienty pro zrychlené odepisování u odpisů zrychlených. Tabulka 1: Doba odepisování hmotného majetku podle 30/1 DZ Odpisová skupina Doba odepisování 1 3 roky 1a 4 roky (zrušeno od ) 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str.36 Stanovení výše odpisů při rovnoměrném odpisování 13 ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví upravené vydání podle právního stavu k Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s. ISBN str. 52, 55,56 14 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.61 19

20 Upraveno 31/7 Daňového zákona. Odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období jsou ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. 15 Tabulka 2: Maximální sazby při rovnoměrném odpisování hmotného majetku 31 Roční odpisová sazba podle 31/1a Daňového zákona (dále DZ) pro hmotný majetek neodpisovaný v b až d. Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu ,3 1a 14,2 28,6 25 (zrušeno od ) , ,5 10, ,15 5, ,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str.36 Stanovení výše odpisů při zrychleném odpisování 32/2 a,b DZ V prvním roce odepisování je to podíl vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování. V dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl majetek již odpisován. 16 Při zrychleném odepisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty podle 32/1. Tabulka 3: Koeficienty pro zrychlené odpisování 15 MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str.34 20

21 Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou zůstatkovou cenu a (zrušeno od ) Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str.37 Poznámka: Zvýšenou vstupní cenou se podle Daňového zákona rozumí cena navýšená o technické zhodnocení. Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud jej zákon nevylučuje z odepisování) podle 32a se odepisuje rovnoměrně bez přerušení s přesností na měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, ve kterém byly splněny podmínky pro odepisování. 17 Tabulka 4: Odpisy nehmotného majetku Druh majetku Audiovizuální dílo Software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Zřizovací výdaje Ostatní nehmotný majetek Doba odpisování 18 měsíců 36 měsíců 60 měsíců 72 měsíců Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str.37 21

22 1.3.2 Oceňování oběžného majetku (dále OM) Zásoby se dle zákona o účetnictví oceňují při nákupu buď pořizovací cenou, v případě nákupu, nebo ve vlastních nákladech, v případě, že si je účetní jednotka vyrobí sama. Zásoby se při vyskladnění oceňují: v pořizovací ceně, ale jen pokud víme, ze kterého přírůstku zásob došlo k výdeji. v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem. Buď budeme zásoby oceňovat váženým aritmetickým průměrem proměnlivým tj. po každém novém přírůstku určitého druhu např. druhu materiálu zjišťujeme i nový průměr a nebo váženým průměrem periodickým. Tento průměr se nepočítá při každém novém přírůstku, ale vypočítá se jeden průměr za určité období, ne delší jak jeden měsíc, a tímto průměrem se oceňuje výdej např. jednoho druhu materiálu v následujícím období. oceňování pomocí metody FIFO tj. first in, first out. Touto metodou se oceňují jednotlivé výdaje určitého druhu zásoby v pořadí, v jakém do skladu přišly od nejstarší zásoby k nejnovější. 18 K zásobám není možné tvořit daňovou opravnou položku, účetní jednotka tvoří pouze opravnou položku účetní při snížení hodnoty zásob. Krátkodobý finanční majetek se oceňuje: v nominální hodnotě se vždy oceňují ceniny a peněžní prostředky veškeré cenné papíry a podíly se oceňují při pořízení pořizovací cenou 19 Pohledávky se oceňují v nominální hodnotě tj. v historické ceně. Nedobytné pohledávky a pohledávky po lhůtě splatnosti znehodnocují majetek podniku. Aby hodnota těchto pohledávek byla věrně zobrazena, vytváříme k ním opravné položky, pomocí kterých snížíme jejich nominální hodnotu dle platné legislativy ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví upravené vydání podle právního stavu k Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s. ISBN str. 14, 15, ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví upravené vydání podle právního stavu k Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s. ISBN str SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.62 22

23 U České republice upravuje tvorbu daňových opravnách položek Zákon o rezervách (dále ZoR). Ve své další práci v praktické části budu používat daňové opravné položky k pohledávkám za účetní období 2006 až Pro své výpočty jsem nečerpala údaje z aktuální legislativy, platné v této době, ale z té, která byla platná v účetním období za roky 2006, 2007 a Opravnou položku lze tvořit k pohledávkám podle 2/2 ZoR, které jsou: splatné od nepromlčené tj. staré maximálně 4 roky dle Obchodního zákoníku bylo o nich účtováno ve výnosech, které byly zdaněny daní z příjmů evidovány v účetnictví Jednorázová tvorba opravných položek Opravné položky k pohledávkám 8 ZoR za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení mohou vytvořit poplatníci až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudů ve lhůtě stanovené usnesením soudů o vyhlášení konkurzu nebo povolení vyrovnání a na pohledávky vyloučené 2 odst. 2, a to v období, ve kterém se podává daňové přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny. 21 Platné do Nahrazeno od Lze tvořit za dlužníky v insolvenčním řízení dle 8 ZoR až do výše rozvahové hodnoty u nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku. 22 K pohledávkám do Kč dle 8c ZoR u kterých není podmínka vymáhání v rámci soudního řízení. U těchto pohledávek může ve zdaňovacím období, dodatek od , poplatník vytvořit opravnou položku ve výši 100% její neuhrazené hodnoty. A to za předpokladu, že: poplatník netvoří k této pohledávce opravné položky podle 8a nesmí se jednat o pohledávku popsanou v 8a/3 ZoR 21 MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., s. ISBN str.72 23

24 rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nesmí přesáhnout hodnotu Kč od konce sjednané doby splatnosti uplynulo alespoň 12 měsíců ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u poplatníka celková hodnota pohledávek bez příslušenství, vzniklých vůči témuž dlužníkovi částku Kč 24 Od nahrazeno tímto ustanovením: celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u kterých se tvoří opravná položka ve znění tohoto ustanovení, nesmí přesáhnout za zdaňovací období částku Kč. 25 Postupná tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám Podle 8a/1: pokud nebylo u dlužníka zahájeno soudní řízení a od konce splatnosti uplynulo více než 6 měsíců pokud se k těmto pohledávkám nevytvářejí opravné položky a rezervy podle 5a rozvahová hodnota pohledávky nepřesáhla částku Kč platí až od potom je možné k takové pohledávce vytvořit opravnou položku do výše 20 % neuhrazené hodnoty. 26 Vyšší opravné položky podle 8a/2, než je uvedeno v 8a/1, lze vytvářet ke zde uvedeným pohledávkám jen v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení, soudní nebo správní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony k uplatnění jeho práva. Za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než: 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., s. ISBN str ŠTOHL, P. Daně výklad a praktické příklady. první vydání. Znojmo: Soukromá vysoká ekonomická škola Znojmo, 148 s. ISBN str.82, 83 24

25 Platné od Podle 8a/3 lze tvořit u pohledávek, kde rozvahová hodnota pohledávky přesáhne částku Kč a nejsou k ní tvořeny opravné položky podle 5 a 5a mohou u období, za které se podává daňové přiznání, poplatníci daně z příjmů tvořit opravné položky, jen v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení, soudní nebo správní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony k uplatnění jeho práva. Za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než: 6 měsíců, až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 28 Dále popíši nejdůležitější dokument ze kterého budu čerpat data pro své výpočty v praktické části mé práce. 1.4 Rozvaha Rozvaha vyjadřuje stav aktiv a kapitálu k určitému časovému okamžiku. Základem rozvahy je bilanční rovnost vyjadřující rovnováhu aktiv a pasiv. AKTIVA = PASIVA Každý podnikatel je povinen ke dni zahájení své obchodní činnosti a ke každému následujícímu rozvahovému dni sestavit rozvahu. 27 MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., s. ISBN str.71 25

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více