Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Michaela ROSŮLKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. František KALOUDA, MBA, CSc. Znojmo, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o. jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne 18. dubna 2010 Michaela ROSŮLKOVÁ

3 Poděkování Děkuji Ing. Františku Kaloudovi Csc. MBA za cenné rady a připomínky při tvorbě této práce. Dále děkuji své rodině za morální a finanční podporu a svým spolužákům za podnětné rady. Ve Znojmě dne 18.dubna 2010 Michaela ROSŮLKOVÁ

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Michaela ROSŮLKOVÁ Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, s. r. o. Zásady pro vypracování: 1. Popis základních pojmů týkajících se majetkové struktury a majetku. 2. Vysvětlení metodiky použité pro analýzu souboru dat vybraného podniku. 3. Charakteristika podniku. 4. Aplikace vybrané metodiky. 5. Vyhodnocení získaných výsledků.

5

6 Abstrakt V teoretické části své práce se zaměřuji na popis základních pojmů týkajících se majetkové struktury a majetku, jeho ocenění a vykazování. Dále popisuji rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy a tvorbou daňových a účetních opravných položek k pohledávkám a zásobám. V této části dále popisuji vzorce, které jsou použity v praktické části. V praktické části nejdříve popisuji podnik Bellinda Česká republika, s.r.o. Z dat tohoto podniku provádím následně analýzu majetkové struktury. Nejdříve z neupravených účetních dat a poté s daty upravenými o rozdíly mezi účetními a daňových odpisy, o výši daňové opravné položky k pohledávkám a zásobám. Klíčová slova: majetek, majetková struktura, ocenění majetku, analýza majetku, oběžný majetek, dlouhodobý majetek, rozvaha. Abstract In the theoretical part of my essay I focus on the describtion of basic terms concerning property structure and property, its evaluation and documentation. I also describe the difference between tax and accounting deductions and creating tax and accounting amendatory items to claims and stocks. I describe here patterns used in the practical part as well. In the practical part I describe the company Bellinda Česká republika, ltd. Subsequently I make analysis of property structure at first from accounting data that haven t been adjusted and afterwards from data adjusted with the differences between accounting and tax deductions, with the amount of tax amendatory items to claims and stocks. Key words: property, property structure, property evaluation, property analysis, floating property, long-term property, balance.

7 Obsah: Úvod... 9 Cíle práce a metodika Teoretická část Majetková struktura Faktory ovlivňující majetkovou strukturu Vymezení pojmu majetek Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Ocenění majetku Ocenění dlouhodobého majetku (dále DM) Oceňování oběžného majetku (dále OM) Rozvaha Struktura rozvahy Druhy rozvah Analýza majetkové struktury Analýza absolutních ukazatelů Analýza poměrovými ukazateli Analýza rozdílových ukazatelů Doplňující ukazatel Praktická část Informace o podniku Základní údaje o podniku Přejmenování společnosti Historie společnosti Prodejní místa společnosti Organizační struktura společnosti Majetek podniku Účetní postupy týkající se majetku společnosti Analýza majetku společnosti Vyčíslení rozdílu u vypočtených ukazatelů Závěr... 64

8 Použitá literatura: Internetové zdroje: Seznam tabulek: Seznam grafů: Seznam obrázků: Seznam příloh:... 69

9 Úvod Základní jednotkou, v níž je provozována podnikatelská činnost, nazýváme podnik. Každá literatura definuje tento pojem odlišně. Např. podle obchodního zákoníku v oddíle II., 5 odst. 1 je tento pojem vymezen takto: Podnikem se pro účely zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 1 Již z této definice vyplývá, že stavební jednotkou každého podniku je jeho majetek. Každý podniku má jinou skladbu majetku, která je závislá na různých faktorech, např. na druhu podnikání, právní formě... Tuto skladbu budu pro účely této práce nazývat majetkovou strukturou. V ní je obsažen jak oběžný, tak i dlouhodobý majetek neboli aktivum, v účetní terminologii, a další jejich podskupiny. V další části popíši faktory, které ovlivňují jeho výši. Vzhledem k jeho důležitosti v podniku se ve své práci dále zaměřím na jeho definici. Dále pak na podrobnější členění a popis. Na konci teoretické části vysvětlím vzorce a metody použité při analýze v praktické části. V praktické části budu tyto poznatky popsané v teoretické části aplikovat na vybraný podnik. Pro tyto účely jsem si zvolila podnik Bellinda Česká republika, s. r. o., který se zabývá nákupem a prodejem zboží. V první části provedu základní seznámení s podnikem např. s jeho právní formou, způsobem a předmětem podnikání, organizační strukturou podniku. Dále popisuji účetní postupy při klasifikaci a ocenění majetku. V další části se zaměřím na analýzu rozvahy v původním znění a na analýzu dat při zvolení tvorby daňových opravných položek k pohledávkám a zásobám a daňových odpisů na místo účetních. Na závěr provedu zhodnocení výsledků a rozdílů. 1 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.20 9

10 Cíle práce a metodika Cílem této bakalářské práce je: v rámci teoretické části seznámit čtenáře s jednotlivými druhy majetku, s jejich účetní klasifikací a s postupy, kterými je možno analyzovat majetkovou strukturu daného podniku aplikovat teoretické poznatky v praxi. S využitím materiálů společnosti Bellinda Česká republika, s.r.o., v nichž následně provedu změny v účetních postupech při tvorbě opravných položek k zásobám, pohledávkám a změny sazeb odpisů z účetních na daňové, porovnat hodnoty vypočtené z upravených a neupravených dat pomocí ukazatelů finanční analýzy. V teoretické části jsem popsala na základě dostupné literatury pojmy týkající se daného tématu. V teoretické části ocenění majetku, v části daňové opravné položky k pohledávkám a daňové odpisy je za výchozí rok považován rok 2006, což koresponduje i s praktickou části, ve které analyzuji výkazy za roky 2006, 2007 a Změny platné od roku 2007 a změny platné až od jsou v textu vyznačeny potržením. Na začátku praktické části seznámím čtenáře s podnikem Bellinda Česká republika, s.r.o. Informace pro tuto část jsem získala prostřednictvím internetových stránek společnosti, Výročních zpráv a výpisu z obchodního rejstříku. V další praktické části popíši účetní postupy vykazování a oceňování v daném podniku, dle informací čerpaných z Výročních zpráv společnosti. V této části budou také novější data označena pro přehlednost podtržením. V sekci analýzy podniku, u položek rozvahy, které se změnily o proti předchozí neupravené rozvaze je označím kurzívou. K porovnání změn jsem si vybrala ukazatele finanční analýzy, ze kterých jsem se rozhodla použít horizontální a vertikální analýzu, ukazatele aktivity, likvidity, čistého pracovního kapitálu a ukazatel ROA. 10

11 Většinu mé práce tvoří nepřímé citace, z toho důvodu, že se snažím danou problematiku podat čtenáři vlastními slovy. U ukazatelů, které považuji z hlediska vypočtených hodnot za zajímavé uvádím i grafické zobrazení těchto hodnot. Pro přehlednost a snadnější srovnání jsou údaje v některých tabulkách uvedeny ve velikosti menší než-li je předepsaná velikost

12 1 Teoretická část 1.1 Majetková struktura P. Růčková v knize Finanční analýza z roku 2008 (str.24) vymezuje tento pojem takto: Majetková struktura podniku představuje podrobnou strukturu aktiv v podniku. 2 Jako další vysvětlení tohoto pojmu uvádím od M. Synka z knihy Manažerská ekonomika z roku 2007 (str.46) toto vymezení, které je podle mne výstižnější: Majetkovou strukturou podniku se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. 3 Dle Obchodního zákoníku 6 díl I Úvodní ustanovení je obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), které patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek Faktory ovlivňující majetkovou strukturu technická náročnost výroby může být definována nepřímo ukazatelem provozní páky s následujícím rozdělením firem na kapitálově lehkou nebo těžkou. Pan Synek v knize Manažerské finance z roku 2007 (str.49) nazývá tyto dvě skupiny podniky investičně intenzivními, někdy také investičně náročné výroby, a provozně intenzivními. vzorec provozní páky: provozní páka = fixní majetek/oběžný majetek 2 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.24 3 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str Obchodní zákoník Hlava I základní ustanovení [online]. [aktualizováno: ], [čerpáno: ]. Dostupné z: <http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c sb-obchodni-zakonik/cast-prvni-hlavai/>. 12

13 rozvinutost kapitálového a peněžního trhu rozmanitější nabídka produktů na těchto trzích poskytuje prostor pro: - zvýšení podílu finančního majetku, - růst finančních investic, - rozmanitější portfolio finančního majetku. hospodářská situace země a firmy a jejich hospodářská politika tyto faktory pozitivně ovlivňují: - růst rentability cestou: o snižováním nákladů pomocí technické inovace o zvyšováním obratu vloženého majetku vycházející ze vzorce : obrat aktiv = tržby/celková aktiva - růst podílu oběžného majetku v bilanci firmy např. prostřednictvím zrychleného odepisování, pronájmu fixního majetku apod. a růstu významu oběžného majetku ve finančním řízení podniku Vymezení pojmu majetek Majetkem, neboli aktivem, se rozumí takový majetek, u kterého se předpokládá ekonomický přínos v důsledku užívání pro podnik v budoucnu. Dle doby použitelnosti se majetek člení na dlouhodobý, kde je doba použitelnosti delší než jeden rok, a oběžný s dobou použitelnosti kratší než jeden rok Dlouhodobý majetek se člení na: dlouhodobý hmotný majetek (zkratka DHM) dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek 5 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN str.79,80 6 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.24,

14 Dlouhodobý hmotný majetek (dále DHM) Do této skupiny zahrnujeme majetek, který má hmotnou podobu a jeho doba použitelnosti je určena minimálně na dobu jednoho roku. patří jsem zejména: pozemky, stavby (včetně budov), bez ohledu na výši jejich ocenění samostatné věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, a jejichž ocenění je vyšší než limit stanovený účetní jednotkou ve vnitřní směrnici (nejčastěji je tato hranice nad Kč, z důvodu daňové uznatelnosti tohoto nákladu) pěstitelské celky trvalých travních porostů (např. sady, chmelnice) dospělá zvířata a jejich skupiny (např. stáda, hejna) s dobou životnosti delší než jeden rok, od výše ocenění určené účetní jednotkou U samostatných movitých věcí, které splňují podmínky dlouhodobosti, ale u kterých je ocenění nižší než stanovený limit (tzv. drobný hmotný majetek) se může účetní jednotka rozhodnou zda ho povede jako dlouhodobý majetek nebo jej bude klasifikovat jako materiál. DHM se stávají věci uvedené do užívání, což se provede např. vystavením protokolu o uvedení do užívání nebo jiným obdobným dokladem. Dlouhodobý nehmotný majetek Tento majetek nemá materiální povahu, tzn. jde o majetek, který nelze v podstatě uchopit. Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok v ocenění stanoveném účetní jednotkou. Většinou se zvolí limit od Kč z důvodu uznatelnosti v ZDP ( v základu pro daň z příjmů). Mezi dlouhodobý majetek nehmotný patří: předměty z práv průmyslového vlastnictví např. ochranné známky projekty, pokud nejsou součástí DHM software technicky a hospodářsky využitelné znalosti např. know- how nebo licence 14

15 Do tohoto druhu majetku zařazujeme také zřizovací výdaje (výdaje, které jsou spojené se založením podniku, ještě před jeho právním vznikem např. poplatek za zápis do Obchodního rejstříku). Dlouhodobý finanční majetek (dále DFM) Dlouhodobý finanční majetek představuje majetek, který má účetní jednotka v úmyslu držet déle než jeden rok. Dále musí být splněna podmínka, že se jedná o majetek finanční povahy. Důvody vytvoření DFM: snaha podniku zhodnotit své volné peněžní prostředky, pro které nemá v danou dobu vhodné a výnosné příležitosti v rámci svého podniku, jedná se např. o úroky z poskytnuté půjčky podnik chce získat vliv v podniku, do kterého své prostředky investuje, s cílem získat ekonomický přínos Do dlouhodobého finančního majetku zahrneme: cenné papíry a podíly- to jsou majetkové účasti v jiných podnicích s podstatným nebo rozhodujícím vlivem dlouhodobě poskytnuté půjčky- jedná se o půjčky poskytnuté v rámci skupiny podniků i o půjčky ostatní s dobou splatnost nad jeden rok ostatní dlouhodobý finanční majetek Oběžný majetek Oběžná aktiva představují majetek, který podnik při své hospodářské činnosti spotřebuje najednou a doba jeho přeměny je kratší než jeden rok. 7 ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví upravené vydání podle právního stavu k Znojmo : Ing. Pavel Štohl, s. ISBN str.46,47,72 15

16 Obrázek 1: Produkční cyklus - koloběh oběžných aktiv inkaso pohledávek peněžní prostředky zásobování pohledávky materiál prodej hotové výrobky výroba Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing, s. ISBN str.20 Z hlediska účetnictví je třeba si uvědomit, že se v podniku nachází oběžná aktiva souběžně v různých formách, a že charakter hospodářského cyklu je závislý na povaze činnosti podniku. Samozřejmě bude průběh a doba produkčního cyklu jiná v obchodní společnosti, která nakoupí zboží a v té samé podobě jej prodá, a u podniku výrobního, který nakoupí materiál, vyrobí výrobky a ty následně prodá. 8 Členění oběžného majetku: zásoby finanční majetek pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé) 8 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str. 20,21 16

17 Zásoby Mezi zásoby patří: - materiál - nedokončené výrobky a polotovary vlastní výroby - výrobky - zvířata - zboží - poskytnuté zálohy na zásoby Finanční majetek Mezi finanční majetek zahrnujeme: - hotovostní peníze - peníze v bankách - krátkodobý finanční majetek - nedokončený krátkodobý finanční majetek Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky Představují odložené platby s dobou splatnosti do jednoho roku, mluvíme-li o krátkodobých pohledávkách, a se splatností nad jeden rok, jedná-li se o dlouhodobé pohledávky. Ostatní aktiva - přechodná aktiva- přechodné účty aktiv - dohadné účty aktivní Ocenění majetku Zaměřím se pouze na ocenění majetku, které umožňuje česká legislativa. Ocenění, jenž se v českém účetnictví nepožívají, nejsou pro mou další práci důležitá, proto se jimi nebudu zabývat. 9 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN st.17 17

18 Podle všeobecných účetních zásad se aktiva oceňují historickými cenami. Obecně platí, že se jednotlivé položky aktiv oceňují individuálně, takže celková suma aktiv se zjistí součtem jednotlivých položek Ocenění dlouhodobého majetku (dále DM) V souladu se zákonem o účetnictví se dlouhodobý majetek oceňuje těmito způsoby: pořizovací cenou = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady cena pořízení - cena za níž byl majetek pořízen vedlejší pořizovací náklady - všechny náklady související s pořízením, např. doprava, montáž, clo, projektové práce u staveb. vlastními náklady - pro majetek vytvořený vlastní činností, jsou to veškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku. reprodukční pořizovací cenou - což je cena, za kterou byl majetek pořízen v době zachycení v účetnictví př. u majetku nabytého darováním, u nově zjištěného majetku, který nebyl v účetnictví zachycen. 11 Dlouhodobý majetek se v rozvaze uvádí ve třech položkách v brutto=v pořizovací ceně nebo v reprodukční ceně nebo ve vlastních nákladech, korekce=oprávky a v netto=zůstatková cena. 12 Technické zhodnocení zvyšuje hodnotu dlouhodobého majetku. Podle Ing. Štohla z knihy Učebnice účetnictví z roku 2008 (str.52): Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené stavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého hmotného (resp. nehmotného) majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku Kč. Odpisy dlouhodobého majetku mají představovat fyzické a morální opotřebení majetku. Na základě toho si volí účetní jednotka způsob výpočtu a provádění odpisů, které zachytí do odpisového plánu majetku. Takto vypočtené odpisy nazýváme odpisy účetní. 10 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.60,61 11 ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví upravené vydání podle právního stavu k Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s. ISBN str.50, SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.61 18

19 Sazby pro výpočet účetních odpisů si účetní jednotka volí sama, např. podle předpokládané doby použitelnosti majetku nebo podle objemu výkonů např. u dopravních prostředků z celkového počtu předpokládaných ujetých kilometrů za dobu životnosti automobilu. 13 Daňové odpisy tj. stanovení částek odpisů, které může podnik zahrnout do nákladů pro stanovení základu daně, musí podnik použít způsob výpočtu odpisů stanovených v Daňovém zákoně. 14 U dlouhodobého hmotného majetku, který je možné dle Daňového zákona odepisovat, si může poplatník zvolit u jednotlivého druhu daňové odpisy buď lineární nebo zrychlené. Každý druh majetku je zařazen do příslušné odpisové skupiny, pro každou skupinu je stanovena doba odepisování a maximální roční odpisová sazba u lineárních odpisů a koeficienty pro zrychlené odepisování u odpisů zrychlených. Tabulka 1: Doba odepisování hmotného majetku podle 30/1 DZ Odpisová skupina Doba odepisování 1 3 roky 1a 4 roky (zrušeno od ) 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str.36 Stanovení výše odpisů při rovnoměrném odpisování 13 ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví upravené vydání podle právního stavu k Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s. ISBN str. 52, 55,56 14 SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.61 19

20 Upraveno 31/7 Daňového zákona. Odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období jsou ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. 15 Tabulka 2: Maximální sazby při rovnoměrném odpisování hmotného majetku 31 Roční odpisová sazba podle 31/1a Daňového zákona (dále DZ) pro hmotný majetek neodpisovaný v b až d. Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu ,3 1a 14,2 28,6 25 (zrušeno od ) , ,5 10, ,15 5, ,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str.36 Stanovení výše odpisů při zrychleném odpisování 32/2 a,b DZ V prvním roce odepisování je to podíl vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování. V dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl majetek již odpisován. 16 Při zrychleném odepisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty podle 32/1. Tabulka 3: Koeficienty pro zrychlené odpisování 15 MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str.34 20

21 Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou zůstatkovou cenu a (zrušeno od ) Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str.37 Poznámka: Zvýšenou vstupní cenou se podle Daňového zákona rozumí cena navýšená o technické zhodnocení. Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud jej zákon nevylučuje z odepisování) podle 32a se odepisuje rovnoměrně bez přerušení s přesností na měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni, ve kterém byly splněny podmínky pro odepisování. 17 Tabulka 4: Odpisy nehmotného majetku Druh majetku Audiovizuální dílo Software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Zřizovací výdaje Ostatní nehmotný majetek Doba odpisování 18 měsíců 36 měsíců 60 měsíců 72 měsíců Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str.37 21

22 1.3.2 Oceňování oběžného majetku (dále OM) Zásoby se dle zákona o účetnictví oceňují při nákupu buď pořizovací cenou, v případě nákupu, nebo ve vlastních nákladech, v případě, že si je účetní jednotka vyrobí sama. Zásoby se při vyskladnění oceňují: v pořizovací ceně, ale jen pokud víme, ze kterého přírůstku zásob došlo k výdeji. v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem. Buď budeme zásoby oceňovat váženým aritmetickým průměrem proměnlivým tj. po každém novém přírůstku určitého druhu např. druhu materiálu zjišťujeme i nový průměr a nebo váženým průměrem periodickým. Tento průměr se nepočítá při každém novém přírůstku, ale vypočítá se jeden průměr za určité období, ne delší jak jeden měsíc, a tímto průměrem se oceňuje výdej např. jednoho druhu materiálu v následujícím období. oceňování pomocí metody FIFO tj. first in, first out. Touto metodou se oceňují jednotlivé výdaje určitého druhu zásoby v pořadí, v jakém do skladu přišly od nejstarší zásoby k nejnovější. 18 K zásobám není možné tvořit daňovou opravnou položku, účetní jednotka tvoří pouze opravnou položku účetní při snížení hodnoty zásob. Krátkodobý finanční majetek se oceňuje: v nominální hodnotě se vždy oceňují ceniny a peněžní prostředky veškeré cenné papíry a podíly se oceňují při pořízení pořizovací cenou 19 Pohledávky se oceňují v nominální hodnotě tj. v historické ceně. Nedobytné pohledávky a pohledávky po lhůtě splatnosti znehodnocují majetek podniku. Aby hodnota těchto pohledávek byla věrně zobrazena, vytváříme k ním opravné položky, pomocí kterých snížíme jejich nominální hodnotu dle platné legislativy ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví upravené vydání podle právního stavu k Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s. ISBN str. 14, 15, ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví upravené vydání podle právního stavu k Znojmo: Ing. Pavel Štohl, s. ISBN str SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN str.62 22

23 U České republice upravuje tvorbu daňových opravnách položek Zákon o rezervách (dále ZoR). Ve své další práci v praktické části budu používat daňové opravné položky k pohledávkám za účetní období 2006 až Pro své výpočty jsem nečerpala údaje z aktuální legislativy, platné v této době, ale z té, která byla platná v účetním období za roky 2006, 2007 a Opravnou položku lze tvořit k pohledávkám podle 2/2 ZoR, které jsou: splatné od nepromlčené tj. staré maximálně 4 roky dle Obchodního zákoníku bylo o nich účtováno ve výnosech, které byly zdaněny daní z příjmů evidovány v účetnictví Jednorázová tvorba opravných položek Opravné položky k pohledávkám 8 ZoR za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení mohou vytvořit poplatníci až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudů ve lhůtě stanovené usnesením soudů o vyhlášení konkurzu nebo povolení vyrovnání a na pohledávky vyloučené 2 odst. 2, a to v období, ve kterém se podává daňové přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny. 21 Platné do Nahrazeno od Lze tvořit za dlužníky v insolvenčním řízení dle 8 ZoR až do výše rozvahové hodnoty u nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku. 22 K pohledávkám do Kč dle 8c ZoR u kterých není podmínka vymáhání v rámci soudního řízení. U těchto pohledávek může ve zdaňovacím období, dodatek od , poplatník vytvořit opravnou položku ve výši 100% její neuhrazené hodnoty. A to za předpokladu, že: poplatník netvoří k této pohledávce opravné položky podle 8a nesmí se jednat o pohledávku popsanou v 8a/3 ZoR 21 MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., s. ISBN str.72 23

24 rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nesmí přesáhnout hodnotu Kč od konce sjednané doby splatnosti uplynulo alespoň 12 měsíců ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u poplatníka celková hodnota pohledávek bez příslušenství, vzniklých vůči témuž dlužníkovi částku Kč 24 Od nahrazeno tímto ustanovením: celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u kterých se tvoří opravná položka ve znění tohoto ustanovení, nesmí přesáhnout za zdaňovací období částku Kč. 25 Postupná tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám Podle 8a/1: pokud nebylo u dlužníka zahájeno soudní řízení a od konce splatnosti uplynulo více než 6 měsíců pokud se k těmto pohledávkám nevytvářejí opravné položky a rezervy podle 5a rozvahová hodnota pohledávky nepřesáhla částku Kč platí až od potom je možné k takové pohledávce vytvořit opravnou položku do výše 20 % neuhrazené hodnoty. 26 Vyšší opravné položky podle 8a/2, než je uvedeno v 8a/1, lze vytvářet ke zde uvedeným pohledávkám jen v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení, soudní nebo správní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony k uplatnění jeho práva. Za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než: 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., s. ISBN str ŠTOHL, P. Daně výklad a praktické příklady. první vydání. Znojmo: Soukromá vysoká ekonomická škola Znojmo, 148 s. ISBN str.82, 83 24

25 Platné od Podle 8a/3 lze tvořit u pohledávek, kde rozvahová hodnota pohledávky přesáhne částku Kč a nejsou k ní tvořeny opravné položky podle 5 a 5a mohou u období, za které se podává daňové přiznání, poplatníci daně z příjmů tvořit opravné položky, jen v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení, soudní nebo správní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony k uplatnění jeho práva. Za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než: 6 měsíců, až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky 28 Dále popíši nejdůležitější dokument ze kterého budu čerpat data pro své výpočty v praktické části mé práce. 1.4 Rozvaha Rozvaha vyjadřuje stav aktiv a kapitálu k určitému časovému okamžiku. Základem rozvahy je bilanční rovnost vyjadřující rovnováhu aktiv a pasiv. AKTIVA = PASIVA Každý podnikatel je povinen ke dni zahájení své obchodní činnosti a ke každému následujícímu rozvahovému dni sestavit rozvahu. 27 MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., s. ISBN str MARKOVÁ, H. Daňové zákony úplná znění k Praha: Grada Publishing a.s., s. ISBN str.71 25

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY Ing. Marie Kűchlerová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Jak už napovídá samotný název bakalářské práce, bylo

Více

Oceňování majetku. Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu

Oceňování majetku. Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Oceňování majetku Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Renata Strnadová 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VARIANTY FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VARIANTY FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VARIANTY FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Lucie Zámišová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Lucie Zámišová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Rozhodování o pořízení dlouhodobého majetku z pohledu účetnictví a daní Lucie Zámišová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikáni SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB The

Více

Analýza účetnictví a daní organizační složky firmy XY v Maďarsku. Kamila Klepáčová

Analýza účetnictví a daní organizační složky firmy XY v Maďarsku. Kamila Klepáčová Analýza účetnictví a daní organizační složky firmy XY v Maďarsku Kamila Klepáčová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je analýza účetnictví a daní organizační složky firmy XY, založené v Maďarsku,

Více

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ A FINANČNÍ) A

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Účetnictví malých a středních podniků

Účetnictví malých a středních podniků Účetnictví malých a středních podniků Bakalářská práce Eva Šmatláková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing.

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov. Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town

Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov. Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Jakub Krajc Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town Bakalářská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce

Více