Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení"

Transkript

1 PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný pehled témat výuky: Jedná se o manažerský kurz, který je zamen na pípravu školského managementu v 1. stupni ízení. Program se skládá z 10 modul. Jednotlivé moduly jsou popsány v tomto dokumentu níže. Forma: Forma studia je kombinovaná, kdy v každém modulu na 8 hod. prezenní výuky navazuje 5 hod. distanních aktivit msín. Nápl obou forem studia jsou popsány v popisu jednotlivých modul. Vzdlávací cíl: Rozvoj obecn-pedagogických a zejména manažerských schopností a dovedností úastník tak, aby byli pipraveni zvládnout všechny úkoly, které manažera v 1. stupni ízení ekají v souvislosti se zmnami v návaznosti na kurikulární reformu a naplování Lisabonské strategie. Hodinová dotace: 10 modul, kdy každý modul se skládá z 8 hod prezenních a deseti hod. distanních aktivit. Celková dotace je tedy 80 hod prezenních a 70 hod. distanních aktivit. Plánové místo konání: Kurz bude probíhat pevážn v objektu Gymnázia INTEGRA BRNO. Krom pímé výuky v tchto prostorách je plánováno jedno výjezdní školení a dále manažerské praxe, které budou probíhat na vybraných školách Jihomoravského kraje. Podmínky úspšného ukonení kurzu a dlení osvdení Docházka min. 80% Splnní stanovených úkol (50% modul dle výbru) Vyplnní záznam z manažerské praxe Závrená kasuistika (záznam ze samostudia) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í

2 strana 2/11 Moduly: 1 Osobnost vedoucího pracovníka (perod spolupracovníka v nadízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovdnosti a pevažující innosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovdností v jednotlivých rolích formální nástroje specifikace manažerských rolí ve škole možné rozdíly v pojetí této role ved. pedm. týmu Klíovým kompetencím dotených vedoucích pracovník Specifikovat jednotlivé manažerské role ve škole, Pipravit tídnickou hodinu s rzným zamením 1 Specifikace manažerských rolí ve škole (uitel, tídní uitel, vedoucí pedmtového týmu, zástupce editele, editel) a jejich specifik. Vnitní legislativa školy a její funkce pro popis odpovdností jedn. manažerských rolí Možné rozdíly v pojetí této role ved. pedm. týmu Odpovdnosti t. uitele a nástroje k jejich naplnní 2 Legislativní rámec pro manažera na 1. st. ízení v jedn. rolích Pravidla BOZP a jejich naplnní a formy Samostatná práce úastník Moodle diskuzní fórum Výtah z organizaního ádu školy, kde je organizaní struktura školy a jsou popsány innosti a odpovdnosti t. uitele, VPT a zástupc editele Píprava na t. hodinu s dohodnutým zamením (aktivitou). Diskuzní fórum ke školní legislativ ešení úrazu pi školní aktivit Osobní dokumentace žáka PhDr. Václav Trojan, PhD., RNDr. Jaroslav Honza, CSc., RNDr. Jana Marková PhDr. Václav Trojan, PhD.

3 strana 3/11 Informaní podpora ízení ped. procesu školy, e-learning 2 informaní nástroje pro podporu ped. procesu a komunikace ve škole e-learningové systémy a možnosti jejich využití píklady využití takových nástroj v navštívených školách Užívat IS Moodle jako studenti 1 informaní nástroje pro podporu ped. procesu a komunikace ve škole e-learningové systémy a možnosti jejich využití Specifikace profilu uživatele IS Moodle prostednictvím diskuzní skupiny v IS Moodle 2 Manažerská praxe Záznam z pedagogické praxe Samostatní práce úastník RNDr. Jana Marková, PaedDr. Jan Marek, Mgr. Alena Stojanová, PhD. RNDr. Jana Marková

4 strana 4/11 Komunikaní dovednosti 3 Základní pravidla efektivní komunikace a kouování Pekážky v komunikaci Nejastjší chyby v komunikaci neverbálním signálm, které partner v komunikaci vydává Využít nových poznatk pro ešení konkrétních situací v život školy Pipravit projekt pomoci osobnímu rozvoji kolegy v kurzu 1 Funkce komunikace Komunikaní kontext Chyby ve vnímání a posuzování druhých Neverbální komunikace Verbální komunikace Receptivní a expresivní dovednosti Aktivní naslouchání Chyby v komunikaci Zásady efektivního dialogu Asertivita Specifika komunikace uitel žák a jejich vliv na techniky komunikace Etapy kouování 2 Nástroje kouování Popis situací z denního života, kde využiji poznatk z kurzu v. popisu zmn v ešení Výklad, diskuse, práce ve skupinách, modelové situace, zptná vazba trénink, nácvik asertivní reakce, zptná vazba prost. videozáznamu, praktické rady k úspšné komunikaci PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D., Mgr. Vra Suchánková, PhDr. Jitka Jurásková, Mgr. Irena Lhotková

5 strana 5/11 4 Vyjednávání a argumentace, ešení konflikt Kontrola a hodnocení pracovník Vybrané pojmy transakní analýzy (ego stavy, paralelní a zkížené transakce) základní pravidla pro zvládání konfliktu Mezilidské komunikaci z hlediska transakní analýzy Rozpoznat znaky konfliktního jednání Pedcházet konfliktu Pevádt konfliktní situace na vcné rozhovory Analyzovat své chování a pokud to bude nutné, ho korigovat Využít nových poznatk pro ešení konkrétních situací v život školy o Výtka kolegovi pro nesplnní úkolu, opakované neplnní o Neuposlechnutí pokynu uitele žákem o ešení pestupku žáka s rodii 1 Lidská komunikace z hlediska transakní analýzy Naše osobnost Ego stavy (rodiovské, dosplé, dtské já) Paralelní a zkížené transakce Využití v praxi pro zvládání emocí a konfliktního jednání 2 ešení typových situací ve škole a tíd: Výtka kolegovi pro nesplnní úkolu, opakované neplnní Neuposlechnutí pokynu uitele žákem ešení pestupku žáka s rodii Identifikace vlastního rizikového chování v typových situacích a píklady dobré praxe v typových situacích Samostatní práce úastník, modelové situace a jejich analýza, zptná vazba : trénink reálných situací s využitím videa ke zptné vazb PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D., Mgr. Vra Suchánková,, PhDr. Jitka Jurásková, Mgr. Irena Lhotková

6 strana 6/11 ízení pomocí cíl, ízení zmny vedení porady principy ízení pomocí cíl pro je zmna v život lidském nezbytná jaká úskalí ekají všechny, kteí zmnu ídí na cest k ní Delegování výhody použití a omezení 5 Vlastnostem cíle a jak jich využít pro plánování píinám odporu ke zmn a jejího pekonávání Vytvoit plán práce pedmtového týmu Naplánovat a vést poradu Pracovat se šablonou úkoly Vytvoit zápis z porady pedmtového týmu 1 Principy ízení pomocí cíl Aktualizovat plán práce Vlastnosti cíle a jak jich pedmtového týmu využít pro plánování Projekt zmny ve svojí škole pro je zmna v život lidském nezbytná jaká úskalí ekají všechny, kteí zmnu ídí na cest k ní píiny odporu ke zmn a jejího pekonávání 2 Zásady pi ízení porady Nejastjší chyby pi ízení porady Zápis z porady obsah a práce s ním Simulace porady pedm. týmu Samostatní práce úastník : trénink reálných situací, nahrávání na video PhDr. Václav Trojan, PhD. PhDr. Václav Trojan, PhD. Vytvoit zápis z porady pedmtového týmu Jako souást zápisu aktualizovat tabulku Úkoly

7 strana 7/11 Projektové ízení, projektová výuka 6 Co je to projekt a jak principy projektového ízení využít ve škole Obecné principy projektového ízení Nástroje projektového ízení Projekty rozvoje školy s podporou EU Rozdílu mezi projektovým a procesním ízením Významu projektové výuky pro rozvoj žák, silné a slabé stránky ídit projekt zmny Naplánovat a zrealizovat projektovou výuku 1 Projektové ízení Principy projektového ízení a jejich využití ve školní praxi Projektové ízení vs. ízení zmny Projekty s podporou EU jako nástroj rozvoje vzdlávání a školy 2 Projektová výuka: úel a využití slabé a silné stránky plánování a píprava Píklady dobré praxe Samostatná práce úastník PaedDr. Jan Marek, Mgr. Ivana Jelínková PaedDr. Jan Marek Logický rámec rozvojového projektu Zpracování pípravy na projektovou výuku

8 strana 8/11 7 Kurikulární reforma Kam vzdlávání smruje? Zdroje, ze kterých reforma vychází jak vést žáky a studenty k osobní zodpovdnosti za své uení využití sebehodnocení žák k jejich plánování dalšího uení možnosti zavádní kooperativního uení a spolupráce do výuky jak spolen se studenty hodnotit svj pokrok v klíových kompetencích jednotlivc i skupiny Píklady dobré praxe v aktivizjících metodách a formách výuky Píinám požadavku na zmnu v cílech, obsahu a formách vzdlávání Naplánovat aktivizující metody výuky použít sebehodnocení ve výuce použít kooperativní a skupinové práce ve výuce 1 Základní dokumenty školské reformy Aktivizující metody výuky Možnosti hodnocení a sebehodnocení žák a student a využití hodnocení a sebehodnocení k plánování dalšího uení. Jak nastavovat kriteria hodnocení spolen s žáky a studenty. Jak s dtmi a studenty hodnotit pokrok v rozvoji klíových kompetencí. Jaké výhody i rizika má skupinové a kooperativní uení 2 Manažerská praxe Píklady dobré praxe Projektová výuka: úel a využití slabé a silné stránky plánování a píprava píklady dobré praxe Samostatná práce úastník, diskuze Manažerská praxe Píprava aktivizující formy výuky Záznam z pedagogické praxe PhDr. Václav Trojan, PhD., PaedDr. Jan Marek, Mgr. Ivana Jelínková, Mgr. Karla erná PhDr. Václav Trojan, PhD.

9 strana 9/11 8 Styly vedení lidí (rozdílné styly práce s podízenými, dovednost pesného formulování myšlenky a obsahu) typologie osobnosti a jejich využití pro manažerské styly ízení silné a slabé stránky jedn. typ v konkrétních situacích Metodám testování osobnosti Lépe sami sob, svým manažerským pedpokladm a možnostem Otestovat sami sebe a vytvoit závr z výsledk testování Využít sebepoznání k úelnjšímu ízení ped. procesu a sveného týnu 1 Vdce a sociální skupina, pirozený vdce, formální a neformální vedení Osobnost manažera, žádoucí a nežádoucí vlastnosti Sociální role, pijetí a zvládání jako pedpoklad úspšnosti Manažerské funkce okruh základních inností manažera Klasické typologie styl vedení autokratický, liberální, demokratický a sociáln integrativní styl Manažerské styly X a Y Mížka ídícího chování (orientace na výkon a na vztahy) Participace, situaní momenty k motivaci pracovník. Vyplnní dotazník 2 ešení typových situací Popis vlastního manažerského stylu Samostatní práce úastník PhDr. Jaroslav Štpaník, Mgr. Pavlína Cpinová PhDr. Jií Svoboda

10 strana 10/11 Motivace, budování týmu 9 Vnímat význam motivace pro úspch ovlivování koleg a žák Základní motivaní a stimulaní techniky rozdílu mezi stimulací a motivací naplánovat aktivizující formu výuky do pípravy na hodinu zvolit pimené aktivizující metody výuky ve vztahu k uebnímu obsahu 1 Motivace týmu podízených (schopnost poskytnout zptnou vazbu, zapojení lena týmu do aktivity, uznání) Motivaní techniky Motivace a stimulace týmu (fungování a výkonnost týmu pesvdování a ovlivování Budování, rozvoj zamstnanc, odpovdnost a nezávislost lena týmu, týmové role) Motivace ve výchovnvzdlávacím procesu (rozdíly a podobnosti) Aktivizující formy výuky 2 Manažerská praxe rozbor typových situací ve vých.vzd procesu a v ízení Samostatná práce úastník Práce s konkrétními situacemi, hraní rolí Dotazníky týmových rolí, týmové hry Mgr. Jitka Reitterová, Mgr. Pavlína Cpinová Mgr. Pavlína Cpinová Píklad dobré praxe z motivace koleg Zápis z manažerské praxe

11 strana 11/11 Sebeízení, syndrom vyhoení 10 Jaké jsou píiny a zdroje syndromu vyhoení Jak mu pedcházet a elit (ízení priorit, ízení asu) Jak rozpoznat píznaky Jak minimalizovat škody (Stress a práce s ním) tomu, že syndrom vyhoení je dsledek a že mu lze pedcházet Jak schopnost ídit priority a as mže pispt ke kvalit života Lépe hospodait s asem Relaxovat 1 Co je syndrom vyhoení, jeho píiny a zdroje Projevy syndromu vyhoení ízení asu 2 ízení priorit a cíl Osobní plán prevence syndromu vyhoení Relaxaní techniky Samostatná práce úastník Dotazník, diagnostický test Praktická cviení Mgr. Vra Suchánková, Mgr. Jitka Reitterová Mgr. Pavlína Cpinová Analýza vnímavosti úastníka ke stressovým faktorm Hodnocení osobního plánu rozvoje studenta

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Manažerské dovednosti

Manažerské dovednosti Manažerské dovednosti Petra Rohlíková MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2008 Obsah: Sociální pozice a role manažera Osobnost manažera Osobní kvalita manažera Kompetence manažera Autorita manažera Urení kompetence

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více