KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum"

Transkript

1 KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

2

3 KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Obsah 4 Úvodní slovo 6 Historie objektu 7 Adresáti kroniky projektu Majetkoprávní vztahy k objektům 11 Základní údaje o příjemci dotace 13 Partneři projektu Spolupracující subjekty 14 Průběh prací 20 Programová část Rizika a jejich eliminace Propagace a publicita projektu 22 Rozpočet a harmonogram projektu 30 Zámek ořů 38 Schéma rozložení prostor

4 Vážené dámy, vážení pánové, během krátké doby se podařilo dokončit jeden ze zásadních projektů financovaných z prostředků Evropské unie Zámecká jízdárna Lednice multifunkční centrum. Obnovou objektu zapsaného na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO se nejen do života vrátila unikátní památka, ale také se zde nastavil standard způsobu čerpání evropských dotací na obnovu a rekonstrukci památek. A to standard velmi vysoký, který absolutně ctí principy transparentnosti a efektivity. Děkuji celému realizačnímu týmu projektu zástupcům Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, dalších státních institucí, Jihomoravského kraje a obce Lednice za mimořádné nasazení a spolupráci. Věřím, že nové multifunkční centrum do Lednicko-valtického areálu přitáhne pozornost dalších turistů nyní nabízí své prostory i pro vzdělávací a kulturní aktivity. V tomto projektu tak nešlo jenom o to, opravit unikátní památku, ale ještě více podpořit cestovní ruch a s ním související ekonomický vývoj regionu. Těší mne, že se Zámecká jízdárna v Lednici po mnoha letech dočkala skutečného znovuoživení a podařilo se tak skutečně využít potenciál našeho kulturního dědictví. JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje 4

5 Snaha zachránit chátrající zámeckou jízdárnu v Lednici a najít pro ni nové využití byla pro naše městečko dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších a nejpotřebnějších cílů. Bylo tomu tak v uplynulých dvaceti letech, kdy jsem se na této snaze coby starosta od roku 1994 mohl přímo podílet, ale rovněž po řadu desetiletí dříve. Možnosti i podmínky pro realizaci tohoto záměru se samozřejmě průběžně měnily, a přestože i naši předchůdci vyvíjeli velkou snahu, nezbylo než vyčkávat na vhodnou příležitost. S nástupem nových dotačních titulů v 90. letech se otevřely zcela nové možnosti. Ačkoliv zdaleka nedosahovaly rozsahu alokovaného později do integrovaného operačního programu, představovaly velké povzbuzení naší snahy alespoň zahájit postupnou obnovu umožňující důstojné využívání jízdáren. Obrovská finanční náročnost spojená se záměrem opravy tohoto rozsáhlého historického komplexu však nebyla zdaleka jedinou překážkou realizace. Omezenost myšlení některých úředníků, rozhodujících o osudu této památky, se ukazovala jako téměř nepřekonatelná věc. Jakékoliv novodobé využití se jevilo pro mnohé z nich jako zcela nepředstavitelné. Snaha pouze konzervovat a neumožnit hledání nových alternativ pro další existenci těchto památek byla naprosto dominantní. Po více než deset let trvající marné snaze započít s opravou alespoň největšího ze čtyř sálů a umožnit jeho kulturní využití, zněly první informace o připravovaném programu vzorové obnovy památek se záměrem jejich vrácení do života téměř neuvěřitelně. Ucházet se o účast v tomto programu se tak vpravdě pro nás stalo historickou výzvou a bylo by zcela neodpustitelné, kdybychom pro tuto věc neudělali maximum. Velmi rychle tak vzniklo sdružení, jehož základ tvořily dva samosprávné subjekty kraj a obec, později rozšířené o naše dvě univerzity a centrálu cestovního ruchu. Jako nenahraditelná se ukázala především práce krajských úředníků, kteří si dokázali poradit s přípravou projektu vzorové obnovy barokních jízdáren s plánovaným využitím ve formě vzdělávacího a kulturního centra i v době, kdy se parametry celého programu teprve utvářely. Řada dalších lidí, kteří se podíleli na následujících etapách přípravy, projektování a realizace, pochopila o jak výjimečný a jedinečný projekt jde. A právě proto, že dokázali této věci věnovat i něco navíc, se vše mohlo posunout ke zdárnému konci. Cesta, kterou jsme nastoupili, nebyla nikterak jednoduchá. Nastaly i nejrůznější komplikace a nečekané problémy. Více než roční čekání na podpis výpůjčky objektu bylo nejen ponižující, ale znamenalo také velkou časovou ztrátu, která zásadním způsobem narušila v té době neměnitelný harmonogram. Tato skutečnost ohrozila celý projekt, do kterého mnoho lidí vložilo hodně úsilí. Doba působení tehdejšího zastupujícího ředitele NPÚ ve funkci, tak pro nás byla více než dlouhá. Výsledek našeho snažení však jistě stojí zato. Jsem přesvědčen, že jsme pro vzorovou obnovu památky a její další smysluplné využití udělali maximum. Měl jsem možnost pracovat na projektu s řadou vynikajících lidí, kteří chtěli a uměli pomoci i v různých nelehkých situacích. Situacích, které jistě projekty tohoto rozsahu přirozeně přinášejí. O některých z nich se dočtete v této kronice. Zdaleka ne všichni jsou však uvedeni. Tak alespoň touto formou: Mé velké poděkování všem, kteří pomohli, anebo alespoň chtěli pomoci. RNDr. Libor Kabát starosta obce Lednice, předseda představenstva Multifunkčního centra zámek Lednice 5

6 Nádvoří Jízdáren dobová pohlednice z přelomu 19. a 20. století Nádvoří Jízdáren dobová pohlednice z r Historie objektu Objekty pro chov a ustájení koní byly nezbytnou součástí hospodářského zázemí obydlí člověka. K jejich pozdvižení na úroveň reprezentativních staveb vládnoucích rodů dochází již v období renesance. V Lednici se koncem 17. století stal součástí zámeckého areálu monumentální zámek hřebců. Představy knížete Karla Eusebia z Liechtensteina byly přenesené do projektu, který na východní straně zámku začal realizovat Johann Bernard Fischer z Erlachu na přelomu let 1687/1688. Původně byly konírny navrženy na půdorysu čtyřúhelníku na ose starých koníren. V letech 1690/1691 povolal kníže Johann Adam z Liechtensteina italského projektanta Domenica Martinelliho, který dotvořil prostory koníren v duchu dobového vkusu. K realizaci čtvrtého křídla nedošlo, teprve koncem 18. století byla dostavěna dvě menší křídla navazující na západní a východní křídlo objektu, která objekt prostorově uzavřela. Komplex jízdáren je nejstarší původní dochovanou částí zámeckého areálu v Lednici. Budovy koníren (jízdáren) se nacházejí na západním okraji areálu, napojeny jsou v místě bývalého loveckého dvora. Jde o tříkřídlou dispozici, rozšířenou na severní straně, jež není uzavřená, o dvě krátká křídla. Takto vzniká přibližně čtvercové nádvoří, přístupné třemi branami monumentální tříosou branou portikem v jižním křídle a dvěma analogickými, protilehlými jednoosými branami v křídle západním a východním, jež jsou akcentovány vysokými štíty. Fasáda je členěna vysokým pilastrovým řádem, který je proveden plasticky na všech křídlech ve vnitřním nádvoří a na vnější straně jižního křídla, zatímco vnější strany ostatních křídel mají zmíněné architektonické členění provedeno iluzivní malbou. Objekt kryje nízká sedlová střecha osázena střešními vikýři s trojúhelným štítem. Západní křídlo, jeho severní úsek, spočívá na předstupující terase. Hlavním křídlem je křídlo jižní, jehož střed je zvýrazněn trojosým, mírně předstupujícím portikem, dále je flankováno výrazněji předsunutými trojosými rizality se vstupy. Stavbu obíhá nízká trnož, ukončena je korunní římsou. Ve vpadlých plochách mezi pilastry jsou okna přízemí a polopatra s plastickými šambránami (v případě oken přízemí) s trojúhelným frontonem. Portikus, klenutý na placky, je nesen sloupy, dvě vnitřní dvojice a jednotlivé sloupy po stranách, podložené pilastry, tvoří pohledovou kulisu průčelí jižního křídla. Kulisu ukončuje balustrová atika (původně osázená figurami, dnes již neexistujícími). V trojlodním portiku jsou symetricky proti sobě umístěny portály do prostor (hlavních prostor) jižního křídla, po jejichž stranách jsou niky, v jižních nikách jsou situovány fontánky, zatím co severní jsou prázdné. Dvorní portály tvoří půlkruhově vykrojený průjezd, jemuž jsou představeny dvojice sloupů podložené pilastry. Štíty portálů, spočívající na průběžné korunní římse křídel, mají výrazné boční pilastry ve tvaru kvádrů, mezi nimiž se nachází převýšená, lomená římsová stříška. Po stranách štítů jsou volutová křídla, přecházející do postamentů soch (vždy dvojice na západní branou Herakles a Hebé, Apolon a Artemis; nad jižní Poseidon a Afrodité, Zeus a Héra; nad východní Evropa a Asie, Afrika a Amerika), na rovných úsecích stříšky (nad pilastry) jsou dvojice váz s motivem koňské hlavy. Kvádrové pilastry nesou reliéfy lichtenštejnských erbů, v ploše štítů jsou plastické kruhové rámy. Na rozdíl od ostatních fasád vnějšku i nádvorní strany, východní fasáda východního křídla, západní fasáda západního křídla a severní fasády krátkých křídel (napojených na východní a západní křídla) mají malovanou iluzivní architekturu. Objekt Jízdáren byl před zahájením obnovy v havarijním stavu i v důsledku nedostatečných investic v minulosti a také různého způsobu využití jednotlivých částí v průběhu uplynulých 50 let, kdy sloužil jako stáje pro dobytek, sklady, garáže, části pak jako studentská kolej a menza Vysoké školy zemědělské. Historická a památková hodnota objektu je nevyčíslitelná. Zámecké jízdárny a konírny jsou součástí Národní kulturní památky Zámek Lednice, prohlášené nařízením vlády č. 336/2002 Sb. ze dne 19. června 2002 a památkové zóny prohlášené 10. září 1992 vyhláškou MK ČR č. 484/1992 Sb. o prohlášení Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu, která byla dne 7. prosince 1996 zapsaná pod identifikačním číslem C 763 na Seznam světového dědictví UNESCO v podkategorii kulturních krajin. 6

7 Adresáti kroniky projektu Hlavními adresáty kroniky projektu Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum mohou být: majitelé, nájemci a investoři národních kulturních památek Těmto adresátům může kronika projektu pomoci s celým průběhem realizace podobných projektů. Je zapotřebí nepodcenit vlastní zahájení (přípravu) obdobného projektu. Jedná se o získání podpory pro projekt, zajištění partnerské spolupráce s obdobnými zařízeními (institucemi) a v neposlední řadě samotná administrativa celého projektu. představitelé samospráv, na jejichž území se národní kulturní památka nachází Představitelům samospráv může tato kronika projektu přinést inspiraci pro realizaci takto náročné obnovy národní kulturní památky. Zapojení samosprávy do tohoto projektu bylo velmi žádoucí a proto se samospráva stala zakládajícím členem Sdružení, které je nositelem projektu. V tomto případě se zakládajícím členem stal také Jihomoravský kraj. pracovníci Národního památkového ústavu Zástupci Národního památkového ústavu zde mohou nalézt zajímavé informace týkající se zejména realizační fáze projektu. Nositel projektu, zhotovitel stavebních prací, ale také dodavatelé zařízení interiérů a realizace expozice museli respektovat podmínky týkající se obnovy národní kulturní památky. Pro úspěšnou realizaci projektu je nezbytná součinnost s pracovníky Národního památkového ústavu a to zejména při schvalování plánovaných a poté prováděných stavebních úpravách. odborná veřejnost Jedná se o cílovou skupinu osob, která je zaměřená na programovou činnost tvořící náplň využití obnovené národní kulturní památky. Tito lidé budou mít možnost prostřednictvím stálých expozic, vzdělávacích přednášek a konferencí, krátkodobých výstav a ostatních kulturních aktivit seznámit se s historií národní kulturní památky Zámecká jízdárna. Výchozí stav před zahájením realizace projektu Barokní část lednického zámku tvořila hospodářské zázemí komplexu a byla využívána pouze část prostor bývalých koníren v období letní turistické sezóny byla možnost navštívit dočasné komerční výstavy (jednalo se o expozice Akvárium Malawi a Tajemná Indonésie). Většina prostor objektu ale nebyla v podstatě využívána, některé místnosti v přízemí sloužily jako příležitostné sklady materiálu, místnosti nad konírnami (bývalé pokoje studentských kolejí a jídelna Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně) byly prázdné nebo byly příležitostně využívány pro ubytování pracovníků firem realizujících opravy zámku, ve východním křídle byl umístěn byt pro zaměstnance NPÚ a technické zázemí ČOV. Technický stav předmětných objektů byl různý, větší část se ale nacházela ve velmi špatném technickém stavu. Ilustrace výchozího stavu objektu Majetkoprávní vztahy k objektům Vlastníkem parcel a budov klíčových pro realizaci projektu je český stát s právem hospodaření Národního památkového ústavu. Ostatní parcely jsou v majetku veřejných institucí (ČR/NPÚ/Pozemkový fond ČR, Jihomoravský kraj/správa a údržba silnic Jihomoravského kraje nebo Obce Lednice expozice Malawi v prostorách konírny Popis širších vztahů Soulad projektu s principy péče o kulturní dědictví Koordinací zásadních projektů a záměrů na území Lednicko-valtického areálu se věnovala zvláštní pracovní skupina. Jednalo se o Meziresortní pracovní skupinu k problematice udržitelného rozvoje území Lednicko-valtického areálu ustavenou ministrem životního prostředí na základě Usnesení vlády ČR č. 769 ze dne 17. srpna Členy této skupiny byly zástupci ministerstev (MŽP, MK,MMR, MZe, MO, MF) a dalších institucí (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Národní památkový ústav, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Městský úřad Břeclav, Mikroregion LVA, Lesy ČR Lesní závod Židlochovice, Český svaz ochránců přírody, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.). Plánovaná rekonstrukce barokních jízdáren byla pravidelně jedním z klíčových bodů jednání skupiny a skupina přijala na svém zasedání jednomyslné usnesení, ve kterém podpořila rekonstrukci barokních jízdáren v Lednici (usnesení 2007/20). 7

8 Záměr obnovy barokních jízdáren je uveden v Management plánu Lednicko-valtického areálu, strategickém dokumentu ochrany a rozvoje památky UNESCO. Tento záměr je v dokumentu uveden mezi prioritními aktivitami (priorita 1) v souvislosti s vytvořením vzdělávacího centra kulturní krajiny na modelovém příkladu komponované kulturní krajiny LVA. Soulad projektu se záměry regionu (Jihomoravský kraj) Projekt byl v souladu se záměry a zájmy Jihomoravského kraje, což dokládá přímé členství Jihomoravského kraje v právnické osobě žadatele/nositele projektu (Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob). Revitalizace a využívání památek na území Jihomoravského kraje je obsažena ve strategických dokumentech kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje. Soulad projektu se záměry regionu (Lednicko-valtického areálu) Historie a zejména proměny kulturní krajiny LVA jsou cenným zdrojem poučení a informací pro současnost, kdy je nutné nalézat soulad mezi potřebou chránit památkové a přírodní hodnoty a přitom vytvářet vhodné podmínky pro jejich šetrné využívání a pro udržitelný rozvoj území. Velkou výhodou pro Lednicko-valtický areál je, že je současně součástí území Biosférické rezervace Dolní Morava, zařazené do sítě mezinárodně nejcennějších území světa garantované UNESCO (v rámci programu Člověk a biosféra Man and Biosphere MaB ). Lednicko-valtický areál se tak stal součástí širšího území, které je jednou z modelových oblastí zaměřených na vyvážený vztah mezi ochranou hodnot a udržitelným rozvojem území. V rámci Lednicko-valtického areálu, jehož klíčovými prvky jsou zámky v Lednici a ve Valticích, nebyly k dispozici prostory, kde by bylo možné získávat ucelené informace o vzniku a vývoji této výjimečné komponované krajiny a o jejím ovlivňování současnými aktivitami v území. Vzhledem k tomu, že charakter památky je dán především přeměněnou krajinou a v ní umístěnými památkovými objekty, je třeba vnímat tuto památku jako celek se všemi souvislostmi a vazbami (nejen z pohledu historie, ale také z pohledu současného využívání). Vybudování vzdělávacího centra s výukovými expozicemi bude příležitostí přiblížit a vysvětlit mimořádné hodnoty a přispět tím k naplňování poslání obou institutů UNESCO. Soulad projektu s územně plánovací dokumentací Projekt byl v souladu s územním plánem Obce Lednice, ve kterém jsou rekonstruované objekty specifikovány jako objekty pro kulturní a rekreační využití v rámci funkčního využití v kategorii smíšené. Snímek hlavního výkresu územního plánu Pramen: Mapový portál územního plánování JMK Soulad s rozvojem funkcí, subjektů, občanských a municipálních aktivit Ze strany Obce Lednice byl dlouhodobě prezentován velký zájem o možnost využití areálu barokních koníren, protože obec neměla k dispozici vhodné prostory pro organizování setkání většího počtu osob (koncerty, divadelní ochotnická představení) a měla potenciál využívat také menší jednací sály nebo prezentační místnosti pro práci neziskových volnočasových organizací v obci (taneční, hudební a divadelní seskupení, setkávání zájmových skupin a kroužků). Revitalizace komplexu jízdáren byla proto ze strany Obce Lednice velmi vítanou aktivitou, která umožní využití i pro výše zmíněné potřeby obce. Východní křídlo pohled a řez z nádvoří 8

9 Popis vazeb na jiné projekty a záměry Předložený projekt měl díky svému charakteru vazbu na řadu dosavadních i plánovaných záměrů a aktivit. Přímo v rámci objektů lednického zámku se jedná o akce zaměřené na obnovu památkové podstaty budov, ve vazbě na širší okolí lze jmenovat několik dalších realizovaných nebo připravovaných projektů. Akce zaměřené na obnovu památkové podstaty: Z podkladů Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, vyplývalo, že v rámci komplexu budov jízdáren byly realizovány následující akce: Oprava stropů a střech (2003; 1,8 mil Kč) Oprava krovů a střech (2004; 2,1 mil Kč; 2007; 2,3 mil Kč) Připojení sálu na stávající kanalizaci (2005; 0,3 mil Kč) Jedná se o výčet akcí zaměřených přímo na předmětné objekty, nejsou zde zahrnuty veškeré akce tohoto charakteru prováděné na Státním zámku Lednice. Projekty a akce související s programovým zaměřením projektu: Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži projekt předkládaný NPÚ ÚOP Kroměříž do IOP je zaměřen na vytvoření národního metodického centra pro oblast zahradní kultury jako součásti kulturního dědictví. Hlavním ideovým cílem projektu je rehabilitace tématu zahradní kultury a vztahu člověka k přírodě obecně. Cestou k naplnění cíle projektu je zřízení odborného a vzdělávacího centra a vzorová obnova a následná péče o Květnou a Podzámeckou zahradu v Kroměříži. Projekt má následující části: Metodické centrum soustředění odborníků na téma zahradní architektury. Bude se podílet na vytváření odborné metodiky pro obnovu a péči o historické zahrady a parky v České republice. Současně bude sloužit jako odborný garant a poradce v oblasti obnovy a péče o historické zahrady a parky. Odborné centrum bude zajišťovat studium zámeckých historických sbírek a správu odborné knihovny. Vytvoří stálou expozici o kroměřížských zámeckých zahradách. Bude pořádat krátkodobé výstavy věnující se tématu zahradní kultury. Vydávat katalogy a publikace. Pořádat konference a besedy. Vzdělávací centrum centrum celoživotního učení bude zajišťovat a rozšiřovat všeobecné i vysoce odborné povědomí o tématu zahradní kultury. Bude orientováno na nejširší odbornou i laickou veřejnost. Centrum správy a údržby bude s výše popsanými centry Projektu (Metodické centrum, Odborné centrum, Vzdělávací centrum) zajišťovat postupnou vzorovou obnovu a následnou péči Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži. Vazba na kroměřížský projekt je velmi úzká z důvodu vzájemné synergie metodického centra obnovy v Kroměříži a možnostmi vzdělávacího centra v Lednici. V této linii spolupráce byla koncipována i smlouva o vzájemné spolupráci. Jižní Morava rozvoj vinařství. V letech vzniklo v prostorách přízemí a sklepení Státního zámku ve Valticích Národní vinařské centrum (NVC) za pomoci prostředků Evropské unie (programu Phare CBC) a Ministerstva zemědělství ČR. Vybudování tohoto vzdělávacího a prezentačního zařízení bylo součástí projektu Jižní Morava rozvoj vinařství (CZ ). Realizace projektu, jehož nositelem byla nezisková organizace (ČSOP ADONIS Mikulov) a zejména dosavadní úspěšné fungování NVC dokládá, že při obnově památek národního významu lze s úspěchem využívat spolupráce různých subjektů (neziskových organizací, odborných institucí, státu) a že lze do památkově chráněných prostor přinést zajímavá témata a přispět tak k zatraktivnění objektu a k jejich víceúčelovému využívání. Národní vinařské centrum je zaměřeno na propagaci a podporu našich vín a vinařství a to nejen prostřednictvím národní prestižní soutěže a degustační expozice Salonu vín ČR, ale také vydáváním odborné literatury, pořádáním školení a seminářů a také obecnou propagací moravských a českých vín v úzké spolupráci s Vinařským fondem České republiky. Programová nabídka v připravovaných prostorách multifunkčního centra v Lednici bude přispívat nejen k prezentaci vinohradnictví a vinařství jako pro region tradičního odvětví, ale zejména k jeho vazbám a vlivům na charakter krajiny Lednicko-valtického areálu a na ekologicky šetrné hospodaření (s vazbou na hodnoty území biosférické rezervace). Souvislost s Multifunkčním centrem má i projekt Akademická zahrada Zahradnické fakulty v Lednici. Akademická zahrada představuje vícefunkční prostor, který má primárně sloužit pro prezentaci a propagaci nových technologií, materiálů a sortimentů uplatnitelných v rozvoji veřejného prostoru (technologií zakládání a péče o veřejnou zeleň). Koncepce je především zaměřena směrem k partnerům Zahradnické fakulty a ostatním uživatelům výstupů aplikovaného výzkumu (obce Jihomoravského kraje samospráva i státní správa, odborná i laická veřejnost). Založení Akademické zahrady je součástí systémové strategie Zahradnické fakulty, jejímž záměrem je vybudovat v této části Jihomoravského kraje velmi silné a respektované centrum vědy a vysokoškolského vzdělávání. V linii této strategie je i Multifunkční centrum zámek Lednice. Varianty projektu Nulová varianta ponechání objektu ve stávajícím stavu nebyla přijatelná, protože některé části objektů byly ve stavebně nevyhovujícím stavu (např. část stropů v jižním křídle jízdáren). Dosavadní využívání části jízdáren dlouhodobou expozicí vodních nádrží akvária Malawi bylo problematické z pohledu nedostatečného technického řešení klimatizace bylo nutné vyřešit odvádění vlhkosti mimo objekt. Celek jízdáren má díky své lokalizaci vysoký potenciál využití pro vzdělávací, informační a prezentační aktivity. Situování do centra komponované krajiny v těsné návaznosti na unikátní zámecký park vytváří vhodné předpoklady pro efektivní využívání komplexu ze strany cílových skupin po provedení potřebných rekonstrukčních a revitalizačních prací. Příprava záměru multifunkčního centra s posláním vzdělávacího a prezentačního zázemí LVA jako památky UNESCO probíhala již několik let a byly do ní zapojeny všechny klíčové zainteresované subjekty (odborné organizace, instituce 9

10 na místní, regionální i národní úrovni, potenciální partneři projektu atd.). Výsledkem těchto přípravných diskusí a prací, během kterých byly posuzovány různé varianty řešení, bylo zpracování předloženého návrhu optimální varianty využití komplexu budov. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti rekonstrukce a zvláštní památkové ochraně objektu a z toho plynoucích limitů možného způsobu využití nebylo pravděpodobné financování projektu (rekonstrukce objektů) ze strany soukromého sektoru. Integrovaný operační program proto představoval prakticky jediný zdroj finančních prostředků pro provedení náročných rekonstrukčních prací. Finanční prostředky státního rozpočtu doposud nestačily pokrývat stávající potřebu prosté údržby komplexu a postupně zde narůstal investiční dluh (na tuto skutečnost upozorňoval mimo jiné i Management plán LVA). Variantní řešení provozu komplexu bylo limitované stavebním a technickým stavem budov. Stávající stav proto umožňoval pouze omezené využívání např. pro výstavy, které vyžadovaly velký a pouze zastřešený a uzamykatelný prostor bez dalších nároků nebo pro skladování materiálu nebo uschování techniky. Provozování budov se špatnými tepelně- -technickými vlastnostmi je velmi nákladné, a proto byl jejich stávající provoz soustředěn především do teplejších měsíců. Výsledný návrh řešení byl tak zaměřený na vytvoření chybějící součásti informační, vzdělávací a prezentační infrastruktury, na zachování a obnovy památkových hodnot předmětných objektů a na vytvoření dostatečných předpokladů pro dlouhodobou udržitelnost záměru z hlediska zajištění provozu. Z těchto důvodů nebyla rozpracována žádná další variantní řešení na rekonstrukci. Projekt a jeho cíle Projekt Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum řeší obnovu národní kulturní památky barokních jízdáren zámku Lednice, které je revitalizována na multifunkční centrum se zaměřením na vzdělávání a poskytování informací o komponované kulturní krajině a jako kulturní centrum pro obec a mikroregion. Vznikly tak podmínky pro aktivity školícího a vzdělávacího centra komponované krajiny zaměřené na krajinné profese, jsou připraveny tematicky zaměřené výukové expozice (Lednicko-valtický areál, hospodaření v krajině, expozice pro děti a mládež, UNESCO světové dědictví, biosférické rezervace). Objekt barokních jízdáren byl ve zchátralém stavu, což nereflektovalo pozici mezinárodně cenné památky. Výsledek realizace projektu budou využívat účastníci seminářů a vzdělávacích programů s vazbou na činnost Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Prostory budou využívány pro kulturní akce realizované členy nositele dotace či spolupracujícími subjekty. Nadále bude pokračovat spolupráce s projekty IOP realizované Národním památkovým ústavem v Kroměříži a Veltrusech. Hlavním cílem projektu byla vzorová obnova barokních jízdáren Státního zámku Lednice a jejich využití pro vzdělávací a veřejné kulturní služby. Vedlejším cílem projektu bylo přispět k prezentaci památky zařazené na Seznam světového dědictví UNESCO a zprostředkovat duchovní a odborné hodnoty této krajinné památky. Dopadem vzdělávacích aktivit multifunkčního centra je posilování odpovědného vztahu člověka k udržitelnému využívání zdrojů a ochraně přírodních a kulturních hodnot základní myšlenky Světové sítě biosférických rezervací UNESCO (LVA je součástí BR Dolní Morava). Oprava komplexu jízdáren vytvořila také vhodné podmínky pro podporu společenských aktivit a spolkové činnosti v rámci obce, což má pozitivní dopad na posilování kladného a odpovědného vztahu místních obyvatel k této památce a celé památkové zóně LVA. Cílem projektu bylo také vytvoření sítě spolupracujících institucí v tématice zahradní kultury prostřednictvím spolupráce s projekty IOP v Kroměříži a Veltrusech realizovaných Národním památkovým ústavem. Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory: Hlavním cílem IOP v oblasti intervence v rámci 5.1 bylo zvýšit využití potenciálu kulturního dědictví a kulturních služeb. Projekt obnovy barokních jízdáren byl nasměrován právě na revitalizaci historicky cenných prostor, které neměly využití odpovídající svému významu a potenciálu. Jízdárny a konírny jsou součástí Národní kulturní památky Zámek Lednice, prohlášené nařízením vlády č. 336/2002 Sb., jsou také součástí památkové zóny prohlášené 10. Září 1992 vyhláškou MK ČR č. 484/1992 Sb., o prohlášení Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu a dne zapsané pod identifikačním číslem C 763 na Seznam světového dědictví UNESCO. Projekt obnovy jízdáren je v souladu s věcnou oblastí 5.1.b, která je zaměřena na realizaci vzorových projektů na obnovu a využití konkrétních nemovitých památek, jejich souborů a souvisejících památkově chráněných území k podpoře sociálního a ekonomického růstu. Realizace projektu obnovila památkovou podstatu historicky nejstarší a nejcennější části lednického zámku a doplnila infrastrukturu služeb areálu o poskytování vzdělávacích a veřejných kulturních služeb (poskytování informací o památce LVA, prezentace znalostí o vývoji této kulturní krajiny, výměna zkušeností apod.). Navrhované spektrum služeb vytvořilo atraktivní a vzájemně se doplňující soubor, který bude oslovovat laickou i odbornou část veřejnosti. Tento modelový příklad může být uplatněn v dalších památkách, které mají obdobné prostorové možnosti a vysoký historicko společenský potenciál. Jízdárna původní stav 10

11 Základní údaje o příjemci dotace Subjekt Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob byl založen Zakladatelskou smlouvou ze dne dle ustanovení 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů za účelem realizace projektu IOP číslo projektu CZ.1.06/ / Subjekt nemá vlastní hospodářskou činnost. Subjekt: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5 Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob IČO : DIČ: CZ Statutární zástupce: RNDr. Libor Kabát předseda představenstva Internetové stránky: Účelem sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob je: a) příprava, podání a realizace projektu Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum spočívajícího v opravě/rekonstrukci pozemku p. č. 2 v k.ú. Lednice na Moravě a části budovy s číslem popisným 2 na pozemku p. č. 2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lednice na Moravě, a to jižního a východního křídla dle situačního plánku, který je přílohou č. 2 smlouvy, k podpoře sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a dalších služeb, financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP); b) sjednání a uzavření nájemní smlouvy s Českou republikou Ministerstvem kultury, na jejímž základě se sdružení po dobu delší jak 8 let stane nájemcem pozemku a části budovy specifikovaných v článku III písm. a) této smlouvy; c) výkon práv užívání a požívání užitků pozemku a části budovy specifikovaných v článku III písm. a) této smlouvy, po dobu trvání nájmu pozemku a části budovy specifikovaných v článku III písm. a) této smlouvy, pro činnost kulturně-vzdělávacího multifunkčního centra. Duben rozhodnuti o poskytnuti dotace Archeologický průzkum na nádvoří jízdáren v roce 2012 Laserové zaměření v prostoru konírny 11

12 Řídící struktura projektu Řídícím orgánem subjektu Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob, je dle zakladatelské smlouvy statutární orgán. Statutárním orgánem sdružení je představenstvo, které řídí činnost sdružení. Představenstvo zastupuje a jménem sdružení jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva. Složení členů představenstva k : Předseda: RNDr. Libor Kabát (Obec Lednice) Místopředseda: JUDr. František Šujan (Jihomoravský kraj) Členové: Jan Koráb (Jihomoravský kraj) Ing. Ivo Minařík (Jihomoravský kraj) Jaroslav Martinek (Obec Lednice) doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (Masarykova univerzita) doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně) Mgr. Zuzana Vojtová (Centrála cestovního ruchu Jižní Morava). Kontrolním orgánem je Dozorčí rada. Složení členů dozorčí rady k : Předseda: Bohumila Beranová (Jihomoravský kraj) Místopředseda: Ing. Zlatuše Máčelová (Obec Lednice) Členové: Ing. Jana Foukalová (Masarykova univerzita) Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně) Ing. Lukáš Bačík (Centrála cestovního ruchu Jižní Morava). Složení projektového týmu k : Jana Valášková asistentka Ing. Hermína Danielová finanční manažer Mgr. Miroslav Soja technický koordinátor PhDr. Eva Řezáčová manažer programové části Další realizátoři projektu: Ing. Milan Venclík předseda představenstva Ing. Ivo Minařík člen představenstva 2007 dosud Ing. Miloš Pydych tajemník RNDr. Libor Kabát místopředseda představenstva předseda představenstva 2011 dosud Ing. Jan Novák finanční manažer Ing. Jarmila Kubešová vedoucí projektový manažer Ing. Eva Horsáková koordinátor programové části Ing. Zdeněk Karas koordinátor stavební části Složení projektového týmu Základním úkolem projektového týmu je zajištění přípravy a následně realizace projektu, který byl na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne podpořen dotací z OP IOP, číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/ , s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum, které vydalo Ministerstvo kultury ČR jako řídící orgán Integrovaného operačního programu oblasti intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví v aktivitě 5.1b. Pro realizaci projektu byl na základě výběrového řízení vybrán projektový tým. Projektový tým koncipuje jednotlivé dílčí kroky realizace v souladu s navrženým harmonogramem realizace projektu. Dílčí kroky realizace projektu jsou vedeny vždy s důrazem na hospodárnost, legislativní a odbornou správnost jednotlivých plnění, a to tak, aby byly vedeny v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Pracovní návštěva generální ředitelky NPÚ Ing. Arch. Naděždy Goryczkové

13 Členové sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice Zakládajícími členy sdružení podle Zakladatelské smlouvy ze dne a Dodatku č. 1 k Zakladatelské smlouvě podepsaného dne jsou: Partneři projektu Partnery projektu podle uzavřené Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu jsou: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/ Brno Vysoké učení technické Brno Antonínská 548/ Brno Obec Lednice Zámecké nám Lednice na Moravě Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s Zámecké náměstí Lednice na Moravě Spolupracující subjekty: Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/ Brno Národní památkový ústav Valdštejnské nám Praha 1 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/ Brno Národní centrum zahradní kultury Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Kroměříži Sněmovní nám Kroměříž Centrála cestovního ruchu Jižní Morava Radnická Brno Schola naturalis /dříve Terra didactica/ Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze Sabinova 373/5, 130 Praha 3 13

14 Průběh prací V průběhu přípravné fáze projektu probíhaly zejména přípravné projektové práce, které vyústily ve zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Velmi významnou a přínosnou aktivitou bylo vytvoření širokého partnerství veřejnoprávních subjektů, které mají zájem na revitalizaci komplexu barokních jízdáren spolupráce subjektů v rámci tohoto partnerství nakonec vyústila v založení společného sdružení právnických osob (nositele projektu). V rámci několikaměsíčních příprav byly diskutovány možné způsoby fungování revitalizovaného areálu a programové zaměření poskytovaných služeb multifunkčního centra, stejně jako otázky týkající se udržitelnosti výsledků projektu a zajištění provozu. Do formování obsahu záměru se zapojili nejen členové sdružení, ale významnou měrou přispěly také další subjekty. Nedílnou součástí příprav byly konzultace se zástupci památkové ochrany (NPÚ), jejichž stanoviska a vyjádření měla výrazný vliv na výslednou podobu záměru. Po vyjasnění představ o obsahu projektu a o budoucím fungování obnovených jízdáren byla na základě veřejné soutěže zpracována dokumentace žádosti IOP. Vůdčím členem sdružení je Jihomoravský kraj, který financoval přípravné práce a zapojením svých odborníků umožnil připravit záměr k podání žádosti. V rámci přípravné fáze bylo dosaženo vydání územního rozhodnutí, které umožňuje pokračovat v další přípravě. Stavební pozemky jsou z hlediska vlastnických vztahů výpůjčkou svěřeny žadateli k realizaci projektu. Zahájení prací na projektu Dne 1. února 2011 byli přijati na pozici koordinátora stavební části projektu a na pozici koordinátora programové části projektu noví pracovníci. K 1. březnu 2011 nastoupil nový vedoucí projektový manažer. Finanční manažer projektu byl přijat již od 1. července Práce na projektu byly zahájeny vyhledáním a nastudováním všech potřebných dokumentů a materiálů (Projektová žádost, Studie proveditelnosti projektu do IOP, smlouvy, monitorovací zprávy za předchozí etapy realizace projektu, dokumenty z webu IOP/MK ČR /Vracíme památky do života, dokumentace pro územní řízení s vyjádřením dotčených orgánů, apod.) Do konce roku 2010 byly provedeny tyto odborné průzkumy objektu: Inženýrsko-geologický průzkum březen 1993 Posouzení dřevěné konstrukce z hlediska biotického napadení rok 2000 Geometrické zaměření skutečného provedení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace rok 2005 Zjišťovací stratigrafický průzkum říjen 2008 Stavebně historický průzkum 2008 Stupně projektové dokumentace Dokumentace k územnímu řízení březen 2009 Dne byla podepsána Smlouva v rámci VŘ006 Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení se společností Arch.Design, s.r.o. Brno. Pro zajištění všech plánovaných funkcí objektu, nastavení provozu a návrhu programu Multifunkčního centra byla od začátku realizace projektu nutná součinnost s projektantem (Arch.Design, s.r.o. Brno) a zástupci dotčeného odborného pracoviště památkové péče v Praze. Od ledna 2011 až do odevzdání jednotlivých stupňů projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami se uskutečňovaly pravidelné týdenní kontrolní dny, svolávané zpracovatelem, za účasti objednatele. V březnu 2011 bylo vyhotoveno Závazné stanovisko Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče ke stavební obnově objektu jižního a východního křídla zámeckých jízdáren v Lednici na multifunkční centrum dle předložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Zámecká jízdárna multifunkční centrum v měřítku 1:100 a doplněné souhrnné technické zprávě s doporučeními a připomínkami do dalšího stupně realizace projektu. V období první poloviny 2011 byly na kontrolních dnech projednány tyto okruhy: Provedení kolaudace opravené části krovů jižního a východního křídla objektu. Vydané územní rozhodnutí je na změnu využití území a nejsou uvedeny parcely, na kterých se nacházejí přípojky sítí. Po dohodě se SÚ v Břeclavi je třeba řešit přípojky plynu a kanalizace formou ohlášení. Zpracovatel projektové dokumentace upozornil objednatele na případné další náklady, které vyplývají z výsledků průzkumů a požadavků NPÚ ÚP Praha. Možnost propojení dvou podlaží jízdáren přes schodiště zaústěné v sousedním zámku. Nutnost geometrického zaměření a vypracování projektové dokumentace na obnovu krovu nad východním křídlem objektu, v jižním křídle je potřebné doplnit střešní vikýře, které nebyly při předchozí úpravě instalovány. Návrh na svolání jednání se zástupci NPÚ ÚOP Brno za účelem řešení problému historických kanalizačních štol pod objektem, projednání umístění kompresoru ČOV v prostorech severního rizalitu, propojení dvou podlaží jízdárny přes prostory zámku, navýšení příkonu elektrického proudu, v případě potřeby bude potřebné iniciovat dodatek k výpůjční smlouvě. Souběžně s kontrolními dny probíhala podle potřeb dílčí jednání za účasti zástupců objednatele, projektanta a zástupců odboru památkové péče nad rozpracovanou projektovou dokumentací a účast na konzultacích projektanta se zástupci NPÚ ÚOP Praha (Ing. arch. Zdeněk Chudárek, PhDr. Martin Pácal) garantem projektu. Dne byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o povolení stavby s vyznačením právní moci, kterou vydal Městský úřad Břeclav, odbor stavební, která podle 116, odst. 1 Stavebního zákona nahrazuje pravomocné stavební povolení. Tímto byla naplněna podmínka předložit pravomocné Stavební povolení nebo Veřejnoprávní smlouvu do 12 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ( ) pro udržení dotace IOP na projektu. 14

15 Při zpracování projektové dokumentace došlo k rozporu zadavatele se zhotovitelem projektové dokumentace o vymezení rozsahu provedení díla (tj. zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele) zejména v těchto bodech: Historické kanalizační štoly Konstrukce střechy a vikýřů. Na základě jednání na úrovni statutárních zástupců Sdružení a společnosti Arch.Design, s.r.o. byly uvedené sporné body zapracovány do dokumentace pro výběr zhotovitele v rámci platné Smlouvy o dílo. Na základě požadavku Sdružení byl dodavatelem projektové dokumentace zadán a společností Řehák-SPELEO proveden průzkum funkčnosti historických kanalizačních štol pod objektem jízdáren. Výsledky tohoto průzkumu jsou shrnuty v předběžné nálezové zprávě. Z této předběžné zprávy je zřejmé, že kanalizační štoly jsou v kritickém havarijním stavu, který je důsledkem dlouhodobé absence údržby společně s novodobými negativními zásahy. Zpráva byla vyhotovena k Celkově lze říci, že podzemní systém odvodňovacích a odvětrávacích štol je ve velmi kritickém a havarijním stavu. Destrukce a dlouhodobá absence údržby spolu s novodobými negativními zásahy do historických štol zamezují odtoku vody z prostoru Jízdáren. Ta se pak hromadí v celém horizontu a dosahuje k povrchu sedimentu ve štolách. Vlivem vysoké vlhkosti a působení klimatických vlivů (predevším mrazové destrukce v zimním období) dochází k degradaci podzemního systému, ale také nadzemních částí konstrukcí objektu. Průzkumy odhalily výrazný vzestup výšky horizontu hladin jižním směrem k vlastnímu zámku. Tento stav je dán částečně přirozeným spádem terénu ve zmíněné ose od zámku k jízdárnám. Varovná je však strmost, tedy velký rozdíl zjištěných hladin na poměrně krátkém úseku způsobený enormní dotací horizontu vodou a zvyšováním tlaku na propustnost prostředí. Následně dochází ke zvyšování rozdílu jednotlivých úrovní (zamokřování) a ke zvýšení rychlosti proudění a postupnému vyplavování pelitického materiálu z podloží, což vede k sedání a statickým poruchám. Stavební obnova historických kanalizačních štol (SO 02) je nezbytným předpokladem pro stavební obnovu objektu zámecké jízdárny (SO 01). Správná funkce kanalizace pod objektem je prvním a nejdůležitějším opatřením pro snížení hladiny podzemní vody a odstranění nadměrné vlhkosti stavebních konstrukcí objektu jízdáren. Bylo provedeno doplňující geodetické zaměření krovů pro zpracování nové projektové dokumentace na střechu východního a jižního křídla, jako jeden z podkladů pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace objektu Zámeckých jízdáren. Geodetické zaměření provedl Ing. Libor Vokřínek v červnu K společnost Arch.Design, s.r.o. předala Sdružení zpracovanou projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací. V srpnu 2011 bylo vyhotoveno Závazné stanovisko Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče ke stavební obnově objektu jižního a východního křídla zámeckých jízdáren v Lednici na multifunkční centrum dle předložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Zámecká jízdárna multifunkční centrum s doporučeními a připomínkami do dalšího stupně realizace projektu. V souladu s uzavřenou Smlouvou o výpůjčce mezi Národním památkovým ústavem Praha a Sdružením, ze dne , včetně Dodatku č. 1 a č. 2, Národní památkový ústav předal Sdružení objekt Jízdáren za účelem realizace projektu na základě Předávacího protokolu ze dne Na základě požadavku Sdružení byla se společností Arch.Design, s.r.o. uzavřena Smlouva o doplnění projektové dokumentace o doplnění a náhradu LED svítidel a doplnění vnitřních a venkovních kamerových systémů objektu Jízdáren. Po odsouhlasení zprostředkujícího subjektu Ministerstva kultury ČR byly tyto změny do projektové dokumentace zapracovány a potvrzeny odborným garantem NPÚ Praha. S přihlédnutím k vyjádření odborného garanta NPÚ Praha bylo v prosinci 2011 vyhotoveno Závazné stanovisko Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče ke stavební obnově objektu jižního a východního křídla zámeckých jízdáren v Lednici ve věci změny projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení, spočívající v doplnění dokumentace o vnitřní a venkovní kamerový systém a záměny a doplnění klasických svítidel za svítidla v LED technologii v zámeckých jízdárnách, které jsou součástí zámku Lednice s doporučeními a připomínkami do dalšího stupně realizace projektu. Na základě doplněné projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací byly připraveny zadávací podmínky pro výběrové řízení na výběr zhotovitele stavebních prací projektu, které byly schváleny zprostředkujícím subjektem Ministerstvem kultury ČR. Dne bylo na stránkách Informačního Systému o Veřejných Zakázkách, Ministerstva pro místní rozvoj ČR zveřejněné oznámení o vyhlášení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na zakázku Stavba zámecké jízdárny v Lednici multifunkční centrum s předpokladem ukončení této veřejné zakázky v průběhu 2. čtvrtletí Souběžně s přípravou projektové dokumentace stavby probíhá i příprava programové části projektu v návaznosti na připravovaný záměr koncepcí expozic. Byl zpracován, připomínkován a odsouhlasen materiál MCZL záměr budoucího využití objektu koníren státního zámku Lednice. Materiál byl zaslán k připomínkování ŘO MK ČR. V roce 2011 probíhaly přípravy k vyhlášení veřejné zakázky na zpracování Studie interiérů a koncepce expozic. Sdružením zpracované Zadání pro vypracování expozic kulturní krajiny (Ideový záměr). Podrobná specifikace struktury Studie interiérů a koncepce expozic byly připomínkované členy Sdružení a partnery projektu. Byla zahájena jednání o partnerské spolupráci s Biosférickou rezervací Dolní Morava, o. p. s. a VÚT Brno, Fakultou architektury a s členy Sdružení Masarykovou univerzitou a Mendelovou univerzitou v Brně. Cílem jednání bylo navrhnout možnosti vzájemné spolupráce při realizaci a v době udržitelnosti projektu. Vzhledem k změnám v harmonogramu projektu bylo vyhlášení veřejné 15

16 zakázky na zpracování Studie interiérů a koncepce expozic posunuto na začátek roku Na základě požadavku projektantů bylo doplněno geodetické zaměření skutečného stavu Zámecké jízdárny v Lednici podle uzavřené Smlouvy o geodetickém zaměření skutečného stavu projektu ze dne V rámci výběrového řízení na Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení byla předána projektantem dokumentace ke stavebnímu povolení včetně potřebných provedených průzkumů a fotodokumentace, potvrzená Stavebním úřadem Břeclav včetně Veřejnoprávní smlouvy k povolení stavby ze dne a s vyznačením právní moci dne Sdružení dne předalo ZS MK kompletní dokumentaci včetně Veřejnoprávní smlouvy a tím splnilo podmínku podle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, což ZS MK potvrdilo dne Dne byla uzavřena Smlouva o geodetickém zaměření skutečného stavu krovů nad východním a jižním křídlem na objektu zámecké jízdárny s panem Ing. Liborem Vokřínkem INGEO. Plnění Smlouvy bylo řádně a včas předáno. Dále bylo předáno plnění podle Smlouvy o dílo na vytvoření komplexní projektové dokumentace projektu uzavřené se společností Arch.Design, s.r.o. Brno ze dne Jednalo se o Návrh zadávací projektové dokumentace stavby k připomínkám, Vypracování Studie interiérů. K byla předána projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, požádáno o připomínky NPÚ. Dne byla uzavřena Podnájemní smlouva mezi obcí Lednice a Sdružením na podnájem kanceláře vedoucího projektového manažera, sestávající ze tří místností určených pro zabezpečení všech činností projektového týmu v rámci realizace projektu. V červenci 2011 bylo dokončeno výběrové řízení na Výkon zadavatelských činností pro výběr zhotovitele stavebních prací a k byla uzavřena Smlouva o přípravě zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele prací s MT Legal, s.r.o.. V srpnu 2011 bylo na základě uzavřené Smlouvy o dílo s panem Emilem Jirmanem zhotoveno logo a grafický manuál loga projektu Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum. V září 2011 bylo ukončeno výběrové řízení na Dodávku IT zařízení a k byla uzavřena Smlouva o dodávce výpočetní techniky se společností AutoCont CZ, a.s., předmětem plnění Smlouvy o dodávce výpočetní techniky byla dodávka výpočetní techniky pro kancelář vedoucího projektového manažera projektu. V září 2011 bylo zahájeno výběrové řízení na výběr dodavatele služby Výkon koordinátora BOZP se lhůtou pro podání nabídek do Sdružení neobdrželo žádnou nabídku, a proto bylo výběrové řízení zrušeno. Sdružení vyhlásilo toto výběrové řízení znovu dne s termínem pro podání nabídek do Výběrové řízení bude dokončeno v 1. čtvrtletí roku V říjnu 2011 bylo vyhlášeno otevřené podlimitní výběrové řízení na výběr dodavatele služby Výkon TDI s termínem pro podání nabídek do Výběrové řízení bylo dokončeno v 1. čtvrtletí roku V rámci zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací došlo na základě pravidelných konzultací objednatele se zástupci památkové péče a projektanta k některým změnám v původně navrhovaném technickém řešení stavby. Z tohoto důvodu se zpracovaná dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací odlišuje od schválené dokumentace pro stavební povolení. K možnostem vyřešení této disproporce proběhly závěrem roku 2011 předběžné konzultace objednatele s pracovníky stavebního úřadu Břeclav, kde byl ze strany stavebního úřadu vznesen požadavek řešit rozdíly v obou stupních projektové dokumentace formou žádosti o Změnu stavby před dokončením. Dne bylo vyhlášeno otevřené nadlimitní výběrové řízení na Výběr zhotovitele stavebních prací s termínem podání nabídek do V rámci doplňování dodatečných informací k zadávací dokumentaci byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do Dne byla uzavřena Smlouva o dílo se společností Arch.Design, s.r.o. o změně a doplnění projektové dokumentace pro výběrové řízení na Výběr zhotovitele stavebních prací o LED technologii osvětlení a kamerový systém, na kterou bylo vydáno Závazné stanovisko OKPP KÚ JMK ze dne Na základě zhotovení loga Sdružení bylo v prosinci 2011 prostřednictvím Advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři s.r.o. Brno požádáno o přihlášení ochranné známky Společenství. Ke dni bylo vypracováno Advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři s.r.o. Odborné právní stanovisko stanovisko k předložené právní dokumentaci a ke stanovám Multifunkčního centra zámek Lednice, zájmového sdružení právnických osob, jejich závaznosti stran výkonu úplatné a bezúplatné spolupráce ze strany členů a partnerů tohoto sdružení, a to včetně možnosti zapojení členů a partnerů sdružení do veřejných zakázek vyhlašovaných sdružením. Dne bylo ukončeno výběrové řízení 008 Výkon koordinátora BOZP. Smlouva o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byla uzavřena se společností INFRAM, a.s. se sídlem v Praze. Na základě této smlouvy byl vypracován Plán BOZP. Dne bylo ukončeno výběrové řízení 012 Výběr zhotovitele stavebních prací. Smlouva o dílo byla uzavřena s Účastníci sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice, jehož vedoucím účastníkem je společnost IMOS Brno, a.s., účastníkem sdružení I společnost OHL ŽS, a.s. a účastníkem sdružení II společnost UNISTAV a.s.. Na základě uzavřené Smlouvy o dílo bylo zhotoviteli stavebních prací dne předáno staveniště na základě Zápisu o předání a převzetí staveniště. V červnu 2012 byla ze strany projektantů společnosti Arch.Design, s.r.o. předána kompletní zadávací projektová dokumentace stavby. 16

17 Ve čtvrtek 14. června 2012 od hod. se uskutečnil slavnostní poklep základního kamene stavebních prací projektu Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum. Slavnostní událost, která symbolicky potvrdila zahájení stavebních prací, proběhla na nádvoří Jízdáren Zámku Lednice za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, starosty obce Lednice Libora Kabáta, spolupracujících subjektů, zástupců státní správy a dalších hostů. Dne proběhla první informační schůzka s vítěznou firmou na dodávku VZ Studie interiérů a koncepce expozic Zahradní a krajinářská architektura Ing. Zdeněk Sendler. Dne bylo ukončeno výběrové řízení 007 Výběr dodavatele služby Technický dozor investora. Mandátní smlouva na výkon služby Technický dozor investora byla uzavřena se společností INFRAM, a.s.. V srpnu 2012 byla ze strany projektantů společnosti Arch.Design, s.r.o. předána projektová dokumentace pro Změnu stavby před dokončením na základě Smlouvy o dílo ze dne Kdy předmětem Smlouvy bylo vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením. Zhotovitel expozic navrhl změny v dispozičním řešení v 2NP, které by pro budoucí využití přinesly novou přidanou hodnotu. Navržené změny spočívaly ve vybourání dvou dalších příček a vytvoření podmínek pro vznik prostor pro krátkodobé výstavy. Tento prostor byl původně navržen v 1NP v části Koníren 1, vzhledem k stávající a předpokládané vysoké vlhkosti prostor bylo navrženo upravení a využití k těmto účelům 2 NP. Na základě jednání komise NPÚ bylo doporučeno zachovat maximum podlah v obou konírnách, kterých rozsah a zachování byly vyhodnoceny jako výjimečné v rámci ČR a střední Evropy. Dále zazněl požadavek na provádění minimálních zásahů do nalezené historické podlahy (požadavek se týká zejména zachování prohlubní v cihelné podlaze, ponechání porušených cihel apod jako prezentaci skutečného nalezeného stavu (konzervace a prezentace dochovalého stavu). S ohledem na budoucí využití NPÚ akceptuje lokální opravy v nezbytném rozsahu. Navrženy byly dvě varianty (zachovat nález anebo překrýt stávající stav novým povrchem rekonstrukcí), za použití speciálních kultur bakterie pro proces biodegradace kontaminace starými motorovými oleji v podloží (týká se starší podlahy v menší konírně). Po jednáních byl odsouhlasen postup biodegradace, realizovaný ve spolupráci s VŠCHT formou dekontaminace podlah V3 pomocí mikroorganismů. Každá změna či odchylka od původního rozpočtu stavebních prací kalkulovaného dle projektové dokumentace a uvedeného v Smlouvě o dílo (dále jen SOD) musí být řešena formou změnového listu (dále jen ZL). Ve ZL jsou mimo jiné uvedeny hodnoty a změny jednotlivých dílčích plnění ve finančním ohodnocení. Kladné hodnoty, tedy přírůstky finančních plnění za provedené úkony, které nebyly součástí původního rozpočtu jsou vícenáklady. Položky záporné, tedy snížení ceny za úkony, které nebudou provedeny oproti původnímu rozpočtu dle SOD, jsou méně náklady. Výsledný finanční efekt každého ZL je dán jako rozdílový rozpočet, tedy rozdíl absolutních hodnot vícenákladů a méně nákladů. Každý ZL tak mění výši finančního plnění za celou zakázku. V materiálu je dále upřesněn způsob započtení vícenákladů a odpočtu méně nákladů. V rámci harmonogramu plánovaných aktivit projektu bylo plánováno ve 2. čtvrtletí 2012 uskutečnit otevřené nadlimitní výběrové řízení 015 Výběr dodavatele expozic a 016 Výběr dodavatele zařizovacích předmětů interiérů. Z důvodu lhůt a termínů průběhu VŘ a plánovaného termínu dodávky VZ a naplnění smluvních podmínek bylo navrženo spojit obě VŘ do jednoho otevřeného nadlimitní VŘ s pořadovým číslem v benefitu VŘ 021. Z důvodu posunutí termínu realizace VZ Studie interiérů a koncepce expozic byla tato výběrová řízení zahájena počátkem roku 2013 s předpokládaným ukončením v červnu S ohledem na přípravu expozic byly zaslány také dopisy na instituce, které vlastní práva k nakládání s díly, kterých reprodukce bychom podle Návrhu zpracovatele koncepce expozic rádi umístili v expozicích. Po vysušení a vyhodnocení stávající špalíkové dlažby, která byla obnažena ve V3 bylo konstatováno, že špalíky nejsou využitelné pro obnovu podlah. Na návrh NPÚ projevil investor zájem zachovat co nejvíc zachovaných artefaktů a nálezů z objektu Jízdáren a prezentovat je na původním místě, proto bylo navrženo vytvořit exponát vyskládaný ze zachovalých špalíků, které budou prezentovány v expozicích. Návrh exponátu a nacenění dodal pan Urbánek, který zajistil vysoušení a vyhodnocení špalíků. Stav 4 váz, původně umístěných nad průjezdy jižním a východním křídlem vzhledem k poškození již nebyl vhodný k vrácení na své původní místo, bylo doporučeno zástupci NPÚ vázy restaurovat a prezentovat je v rámci nabídky MCZL. O vyjádření k restaurování a nacenění nezbytných prací byla požádána paní Levínská, která restaurovala zbývající vázy a všechny sochy stejně tak kamenné prvky objektu MCZL. Zároveň byly řešeny technické předpoklady pro umístění váz v interiéru, které vyvolaly některé menší úpravy v rámci dodávky stavebních prací. Při jednáních s MK ČR bylo doporučeno rozdělit VZ na dodávky expozic a interiérů na několik samostatných částí. Z důvodu nedostatečné specifikace požadavků na předmět plnění bylo doporučeno vyjmout ze základní části plnění veřejné zakázky (scénické stavby, grafika, hardware zvukové a obrazové náplně) část modely, pořízení snímků do expozic a část zvukové a obrazové náplně, software. Tento krok byl ze strany MK ČR zdůvodněn také příklady obdobných situací z poslední doby, kdy větší zadání obdobných dodávek expo- 17

18 zic byly zrušeny z důvodu nedostatečného počtu uchazečů o VZ. Na základě konzultace s odborníky nebylo doporučeno rozdělit obdobným způsobem plnění VZ na dodávky interiérů, které MK ČR také doporučovalo. V roce 2013 intenzivně probíhaly stavební práce na zámeckých jízdárnách. Během stavebních prací v roce 2013 se uskutečnilo 32 Kontrolních dnů stavby, na kterých se průběžně řešili postupy stavebních prací a dodržování harmonogramu stavebních prací. Současně se v roce 2013 uskutečnilo 7 Statutárních kontrolních dnů, kde se hodnotil průběh stavebních prací na statutární úrovni. Dne vydal Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu Kolaudační souhlas s užíváním stavby. K tomu, aby byl vydán Kolaudační souhlas byla vydána souhlasná stanoviska dotčených orgánů Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče. Ke dni byly na základě podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla mezi Multifunkčním centrem zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob a Účastníci sdružení pro výstavbu jízdárny Lednice, jehož vedoucím účastníkem je společnost IMOS Brno, a.s., účastníkem sdružení I společnost OHL ŽS, a.s. a účastníkem sdružení II společnost UNISTAV a.s. ukončeny stavební práce v rámci realizace projektu Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum. Dne vydal Národní památkový ústav v Praze, generální ředitelství vyjádření k provedené realizaci a splnění požadavků závazných stanovisek a požadavků památkové péče z kontrolních dnů na stavbě Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum. V následující tabulce je uveden seznam všech závazných stanovisek vydaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje odbor kultury a památkové péče do konce roku Tato Závazná stanoviska byla postupně vydávána v průběhu realizace stavebních prací. Tabulka č.4 Tabulka vydaných závazných stanovisek k Pořadové Číslo jednací Závazné stanovisko ve věci: Nabytí PM číslo 1. JMK /2008 záměru konverze barokních zámeckých koníren v Lednici na multifunkční centrum 2. JMK 63535/2008 záměru zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci koníren 3. JMK 20547/2011 stavební obnovy objektu jižního a východního křídla zámeckých jízdáren v Lednici na multifunkční centrum dle předložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 4. JMK 92168/2011 stavební obnovy objektu jižního a východního křídla zámeckých jízdáren v Lednici na multifunkční centrum dle předložené tendrové dokumentace 5. JMK /2011 změny projektové dokumentace odsouhlasené ve stavebním řízení, spočívající v doplnění dokumentace o vnitřní a venkovní kamerový systém a záměny a doplnění klasických svítidel za svítidla v LED technologii 6. JMK 85396/2012 realizační projektové dokumemtace stavební obnova objektů F1 a F2a statické řešení 7. JMK 76366/2012 záměru restaurování sochařské výzdoby a kamenných prvků architektury 8. JMK 97109/2012 sanace vlhkého zdiva v zámeckých jízdárnách JMK /2012 obnovy dřevěné špalíkové podlahy ve východním křídle jízdárny V3 10. JMK /2012 úpravy vyústěná kanalizační štoly u východního křídla jízdáren dle předložené dokumentace 11. JMK /2012 úpravy štoly v místě vývěru pod západním křídlem jízdáren JMK /2012 sanace komínů na střeše jízdáren JMK /2012 provedení vnitroareálových rozvodů vody, kanalizace a plynu pro objekt jízdáren 14. JMK /2012 záměru restaurování vrat a oken včetně kovových prvků

19 15. JMK /2012 podchycení kamenného obkladu JMK /2012 opravy a částečné rekonstrukce omítek fasádních plášťů JMK /2012 úpravy trafostanice a technologie stravovacího zařízení JMK /2012 provedení vnitřních rozvodů vytápění, VZT, ZTI, MaR, plynoinstalace a slaboproudu 19. JMK /2012 restaurování sochařské výzdoby JMK /2012 záměru úpravy podlahy v konírně V JMK /2012 sanace komínů (komín č. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 a 15) na střeše jízdáren 22. JMK /2012 souhlas s dočasným přemístěním 12 ks soch, ks nepoškozených váz, 4 ks poškozených váz, 2 ks laviček, 6 ks patníků a 10 ks vikýřů 23. JMK /2012 souhlas s dočasným přemístěním 13 ks okenních výplní a 8 ks dřevěných vrat JMK /2012 obnovy vnitřních omítek JMK 6864/2013 provedení venkovního osvětlení, vedení silnoproudu, komunikace a zpevněné plochy 26. JMK 7881/2013 obnovy jízdáren podle dokumentace pro provedení stavby JMK 7912/2013 obnovy iluzivní malby západní, východní a severní strany fasád JMK 7885/2013 obnovy objektu jízdárny kamenná ostění, mramorové žlaby a obklad v konírně, architektonické a uměleckořemeslné prvky z kamene 29. JMK 7919/2013 restaurování omítkových vrstev v interiéru zámeckých koníren JMK 11015/2013 restaurování interiérových dveří JMK 16286/2013 studie interiérů a koncepce expozic JMK 11013/2013 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize PD 33. JMK 16250/2013 výroby nových oken, nových dveří, prosklené stěny jízdáren JMK 25020/2013 odstranění náletových dřevin JMK 22024/2013 povrchová úprava zámečnických výrobků JMK 27201/2013 restaurování schodišť, zábradlí, brány a dalších dřevěných prvků JMK 22022/2013 obnova dřevěných konstrukcí podhledů sálů a místností v části J1 a J3 38. JMK 35580/2013 obnova iluzivní malby západní, východní a severní strany fasád JMK 25022/2013 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize únor JMK 38605/2013 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize březen JMK 46754/20133 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize duben JMK 58063/2013 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize květen JMK 57820/2013 barevného řešení sochařské výzdoby na atice J a V křídla JMK 76676/2013 provedení okapového chodníčku u východní strany fasády JMK 71389/2013 restaurování kamenných sloupů v V JMK 70405/2013 provádění prací na obnově jízdáren dle dokumentace pro provedení stavby revize červen JMK 70407/2013 ke kolaudačnímu souhlasu JMK 83083/2013 restaurování váz určených k instalaci v interiéru zámeckých jízdáren 49. JMK /2013 ukotvení pamětní desky na fasádě zámeckých jízdáren a na dlažbě u vstupu do kočárovny 50. JMK /2013 přemístění 38 ks dřevěných dveřních křídel

20 Programová část Návrh programové části projektu je zaměřen na využití prostor koníren ke vzdělávacím a veřejným kulturním službám. Vedlejším cílem projektu je přispět k prezentaci památky Lednicko-valtického areálu zařazené na Seznam světového dědictví UNESCO a napomoci tak k lepší informovanosti o hodnotách a významu památky a tím k zlepšení péče o krajinu a zachování všech jejich hodnot pro budoucí generace. Neméně významným cílem je přispět k posílení kladného a odpovědného vztahu obyvatel ke kulturní krajině Lednicko-valtického areálu prostřednictvím posílení kulturních a společenských aktivit v rámci obce a širšího území. Programovou náplň Multifunkčního centra zámek Lednice budou tvořit: 1. Vzdělávací programy a aktivity pro všechny stupně vzdělávání, lektorské programy, tematické vzdělávací aktivity a programy v návaznosti na odborné a zájmové činnosti v krajině se zaměřením na vznik a vývoj kulturní krajiny, identifikaci a ochranu jejich hodnot a usměrňování vývoje krajiny. 2. Expozice a výstavy V obnovených prostorách multifunkčního centra jsou plánovány tyto expozice: Stálá výuková expozice o komponované krajině (na příkladu Lednicko-valtického areálu) Stálá výuková expozice o hospodaření v krajině (na příkladu Lednicko-valtického areálu) Vzdělávací expozice o historii a opravě jízdáren v Lednici Prezentační a výuková expozice o poslání a aktivitách mezinárodních programů v managementu území Biosférické rezervace Dolní Morava a biosférických rezervací ve světě Výuková expozice o Biosférické rezervaci Dolní Morava Výuková expozice o památkách světového dědictví UNES- CO, se zaměřením na kulturní krajiny Krátkodobé tematické výstavy. 3. Informační centrum Multifunkčního centra zámek Lednice poskytne informace o aktuální programové nabídce centra, o průběhu, realizaci a výstupech projektu IOP, o historii koníren státního zámku Lednice. 4. Informační centrum Lednicko-valtického areálu, zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO prostřednictvím Site Managera (koordinátora) statku světového kulturního dědictví bude poskytovat odborné informace o kulturní krajině Lednicko-valtického areálu s cílem zlepšit a zachovat hodnoty statku a cílevědomou činností lépe koordinovat péči o území. 5. V objektu dostanou prostor aktivity spolků a organizací obce Lednice a širšího území zaměřené na zlepšení kladného a odpovědného vztahu obyvatel a krajiny. 6. Doplňkovou činností plánovanou v objektu budou kulturní a společenské aktivity obyvatel obce Lednice a širšího území. Rizika a jejich eliminace Rizikem projektu v počáteční fázi byly především neurčitosti v rozpočtu, který vycházel z dosaženého stupně dokumentace k okamžiku podání žádosti. Hlavním nástrojem eliminace tohoto rizika byla zkušenost a erudice projektanta s realizací staveb v historických objektech a znalost požadavků a speciálních technologických postupů, které se projevily v dalším rozpracování projektu. Odůvodňovala se tímto vyšší hladina rozpočtovaných nákladů. která byla později specifikována v dalších stupních projektové dokumentace. Dalším rizikem, které je nutné při opravě památkových objektů mít na zřeteli, je riziko mimořádných událostí (archeologické nebo jiné cenné nálezy), které si mohou vyžádat změnu harmonogramu stavebních prací nebo budou mít dodatečné nároky na finanční prostředky. Pro minimalizaci tohoto rizika byly prováděny podrobnější průzkumy, které zmapovaly situaci a na základě kterých byly vytvořeny nejvhodnější postupy prací a jejich harmonogram. Významným rizikem projektů s vyšším počtem veřejných zakázek, které na sebe bezprostředně navazují je rovněž možná narůstající délka trvání jednotlivých výběrových řízení a dodržování všech zákonných lhůt, kdy dochází k problémům s koordinací činností. Uvedené lze eliminovat výhradně precizní přípravou zadávacích podmínek. Propagace a publicita projektu V realizační fázi projektu se propagace a publicita pohybovala v několika úrovních: Komunikační strategie Během realizace projektu byla vypracována Komunikační strategie projektu, která se bude průběžně aktualizovat na základě zkušeností v provozní fázi projektu. Komunikační strategie obsahuje 3 základní kapitoly, ve kterých je popsán stav současné situace a možnosti dalšího řešení v oblasti propagace. Povinná publicita Povinná publicita projektu, která byla způsobilým výdajem, byla rozdělena do několika fází: Výroba a instalace Velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace projektu Na objektu barokních jízdáren byl po celou dobu realizace vyvěšen velkoplošný reklamní panel, který splňoval podmínky dle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.1.: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. Výroba a instalace vysvětlujících tabulek 20

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera

Obsah. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov revitalizace kláštera Obsah 1.0 CHARAKTERISTIKA DANÉHO TYPU PAMÁTKY...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 CÍLE PROJEKTU...4 1.3 PŮVODNÍ FUNKCE...5 1.4 NOVÁ FUNKCE KLÁŠTERA...7 1.5 STRUČNÝ POPIS OBJEKTŮ TYP PAMÁTKY...8 2.0 HLAVNÍ ADRESÁTI METODIKY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019 Strategický plán rozvoje Městské části Praha - Běchovice pro období 2009 2019 Konečná verze schválená v prosinci 2009 Zadavatel: Městská část Praha Běchovice Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

IOP Vila Tugendhat Vzorová metodika projektu památkové obnovy

IOP Vila Tugendhat Vzorová metodika projektu památkové obnovy IOP Vila Tugendhat Vzorová metodika projektu památkové obnovy I. Charakteristika daného typu památky Vila Tugendhat patří nejen k nejvýznamnějším památkovým objektům města Brna, ale také ke stěžejním dílům

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

14 300 nových pracovních míst v JMK

14 300 nových pracovních míst v JMK List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji květen 2010 J ako sdílená výzkumně vývojová platforma z odvětví obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologie má sloužit tzv.

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 I. Úvod Charakteristika muzea Hlavním úkolem Technického muzea v Brně (dále TMB), jako příspěvkové organizace se samostatnou právní subjektivitou,

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020 Strategický plán rozvoje Městské části Praha Praha 22 pro období 2010 2020 Konečná verze schválená na 5. mimořádném zasedání ZMČ dne 20. září 2010 Zadavatel: Městská část Praha 22 Zpracovatel: Finanční

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje

KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje KONCEPCE zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského kraje Zpracoval odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje Koncepce zachování a obnovy kulturních památek Jihomoravského

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů A.1.1/S6 Název úkolu: Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: Leden - prosinec 2006 Charakter úkolu: Stálá činnost Odbor územního plánování

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více