Česko jede. 1. Popis projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko jede. 1. Popis projektu:"

Transkript

1 Česko jede 1. Popis projektu: 1.1. Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu Turistický potenciál naší republiky je obrovský. Za poslední tři roky bylo do cyklostezek investováno asi 1,5 miliardy Kč. V roce 2003 bylo u nás pouze 350 km cyklostezek, dnes jich je asi km. K tomu je potřeba připočítat tradici ve značení cyklotras a rozšiřování sítě certifikovaných zařízení pod označením Cyklisté vítáni. Turistické regiony a oblasti zatím ale neumí využít potenciál, který jim cykloturistika nabízí, málo se klade důraz na specifika, která naleznete jen v Česku. Mapy a propagační materiály ještě umíme vyrobit, prezentovat je na veletrzích cestovního ruchu, ale absolutně je podceněn význam internetu. Zde mají regiony ještě velké rezervy. Měly by se také vytvořit nabídky, komplexní balíčky, zaměřené na cílové skupiny, například rodiny s dětmi, terénní nebo dálkové cyklisty. Nabízelo by se jen to, co opravdu je, konkrétní cíle, ne jen vyznačené silnice. O to je větším překvapením, že ucelená národní nabídka cykloturistiky prostřednictvím internetu chybí. Webový portál CzechTourism sice zahrnuje i kapitolu cykloturistiky, ale informace jsou získávány spíše formou ad-hoc a ani nejsou strukturovány dle cílových skupin cyklistů. Prezentace je tak omezena na vydání cyklistické mapy ČR (2010) a katalogu Cycling free and easy z roku Dále jsou k dispozici cyklotursitické mapové portály, např. ale ty jsou zaměřeny prioritně na prezentaci vlastních produktů, zmapované cyklotrasy neinformují o kvalitě povrchu a nabídka cyklistických tipů na výlet je řešena formou ad-hoc. Na regionální úrovni není situace o mnoho lepší. V rámci podrobné analýzy bylo konstatováno, že jen čtyři kraje mají cyklistické portály (Jihočeský, Karlovarský, Ústecký a Jihomoravský), ostatní jen nabízí cykloturistiku buď formou obecných textů, seznamů cyklotrasu a nebo velmi obecných cyklistických tipů na výlet. Souhrnně se dá ale napsat, že nabídka na internetu je na regionální úrovni velmi nízká. Jen v případě portálu Jihomoravského kraje byla započata rekonstrukce stránek www-cyklo-jizni-morava.cz, kde je testována budoucí podoba stránek Celkově lze konstatovat, že cykloturistika představuje velký potenciál pro rozvoj šetrných forem turistiky a je příležitostí pro většinu regionů ČR. Pro dosažení konkurenceschopnosti na evropském trhu je však nezbytné efektivně podporovat zlepšení nabídky, kvality služeb, propojenosti s mezinárodními produkty (síť stezek EuroVelo a Greenways) a využití produktů fungujících v zahraničí. Proto je nutné podpořit vznik nových principů a metod možnosti rozvoje cykloturistiky, jako specifického segmentu moderní aktivní a zážitkové turistiky Cíle projektu Hlavním cílem projektu je dosáhnout komplexnější a širší turistické nabídky v oblasti cykloturistiky v krajích, realizovat aktivity a vytvořit nové produkty v oblasti aktivního cestovního ruchu, které podpoří rozvoj cestovního ruchu a zvýší návštěvnost regionu, zlepší koordinaci a organizaci cestovního ruchu, zvýší přehlednost a zjednoduší přístup k nabídce aktivního cestovního ruchu v regionu. Vize: Popularizace cykloturistiky především v rámci domácího cestovního ruchu s využitím služeb regionálních organizací cestovního ruchu

2 Cíle: Zvýšit autoritu cykloturistiky u top manažerů cestovního ruchu Navázat partnerství na národní úrovni s cílem rozvoje a prezentace aktivní dovolené Prezentovat cykloturistiku jako cool nástroj k ovlivňování své kondice a trávení volného času Shromáždit vybraná data o cykloturistických nabídkách, především ve vazbě na nosné cyklotrasy mezinárodního významu Vytvořit v regionech podmínky pro koordinaci rozvoje cyklo Specifické cíle projektu jsou následující: 1) rozšířit nabídku produktů aktivního cestovního ruchu, formou komplexnější a cílenější cykloturistické nabídky (rodiny s dětmi, tématické trasy, terénní cyklistika, dálková cykloturistika), 2) zvýšit organizovanost a kooperaci v nabídce služeb v aktivním cestovním ruchu mezi národní a regionální úrovní, 3) zvýšit návštěvnost oblastí, kde je rozvinutá nová cyklistická infrastruktura a prodloužit délku pobytu návštěvníků (např. podporou dálkové cykloturistiky), 4) uspokojit specifické potřeby návštěvníků (rodina s dětmi, biker, ), 5) ověřit si dosažení cílů projektu a dosažení uspokojení poptávky a potřeb cílových skupin, 6) zjistit mezery na trhu nabídky aktivního cestovního ruchu a specifické potřeby návštěvníků ČR, 7) propojit stávající produkty aktivního CR s výstupy projektu a zvýšit tak multiplikační efekt projektu 8) rozšířit znalosti a dovednosti subjektů působících v cestovním ruchu Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory Předkládaný projekt je v souladu s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory. Podpora projektu Česko jede bude eliminovat nedostatky v oblasti CR v České republice na národní úrovni nedostatečně rozvinuté marketingové aktivity ve vztahu k potenciálně cílovým skupinám cyklistů. Projekt Česko jede bude pokrývat naplňování dvou specifických cílů zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu, zvýšení počtu marketingových produktů CR. Zaměření projektu Česko jede je v souladu s danou výzvou, neboť svou podstatou využívá kulturně-historického dědictví, přírodního bohatství a služeb za účelem vytvoření národního produktu cestovního ruchu v těchto dvou formách: dovolená v přírodě, sportovní a aktivní dovolená. Marketingové produkty budou nově tvořeny podle typu a délky tras: rodiny s dětmi (kratší a bezpečné trasy, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), méně zdatní rekreační cyklisté, mají obavy z větší fyzické námahy, do této kategorie patří často i senioři (nenáročné kratší trasy, cca do 30km, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), zdatnější rekreační cyklisté, (okružní trasy km, často v kombinaci s poznáváním místních zajímavostí a kulturních památek, zpevněný povrch i nenáročné přírodní cesty),

3 dálkoví cyklisté (trasy km, převážně se drží páteřních tras, v cílových destinacích se zdrží zpravidla jen chvíli), bikeři, terénní cyklisté (preferují především přírodě blízké cesty a úzké stezky v terénu různé náročnosti) Popis aktivit v přípravné fázi projektu Popis přípravné fázi projektu projednání záměru - je detailně popsán v kapitole 2. vstupní analýzy. Zde uvádíme jen vybrané informace. Příprava projektu Česko jede byla nastartována v rámci pravidelné národní cyklokonference, které poukazovala na perspektivy rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky. Konference proběhla ve dnech ve Špindlerově Mlýně. Téma cykloturistiky byla spojována s těmito tématy. Cykloturistika je naším národním produktem. Cyklistické produkty. Informace, přednášky a další jsou zveřejněné na V rámci sportovního veletrhu Bike Brno se v Brně uskutečnila dne 5. listopadu 2009 již tradiční Bike konference.v rámci konference byla nastíněna představa budoucího marketingového projektu na podporu rekreační cyklistiky s pracovním názvem Česko jede, který společně připravují ATUR a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i (CDV). Konference byla určena pro krajské úřady a turistické regiony.vybrané přednášky k tématům jsou zveřejněny zde: Proběhl pracovní workshop k přípravě společného projektu ATUR a CDV, s pracovním názvem Česko jede, jehož cílem je vytvořit kvalitní nabídku pro aktivní turistiku zejména pro cyklisty a to i zahraniční, se konala v rámci veletrhu Regiontour/Go v Brně v pátek dopoledne dne v Business centru pavilonu E brněnského výstaviště. Workshop byl určený pro krajské úřady a turistické regiony. Po vyhlášení výzvy IOP dne byly zahájeny konkrétní jednání s kraji, případně jimi pověřeným organizacím, o spolupráci při realizaci projektu Česko jede. Seznam jednání a kontaktů je uveden ve vstupní analýze. Současně veškeré informace o přípravě projektu Česko jede byly zveřejněny na webové cyklistické stránce partnera projektu CDV a také prostřednictvím vydání CykloNewslettetru. Aby se předešlo určitým spekulacím byly již v lednu 2010 rezervovány dvě nové domíny: a Od první zmiňované cyklokonference (Špindlerův Mlýn) se vytvořil projektový tým, kde byly jak zástupci ATUR, CDV, ale i dalších profesních organizací, které mají blízko k problematice cykloturistiky (www.nakole.cz, Od ledna 2010 se začaly shromaždovat informace pro primární marketingový průzkum a vstupní analýzu. Součástí zpracování analýzy a přípravy projektu Česko jede byla i koncem dubna 2010 šestidenní stáž u švýcarské organizace SchweizMobil. Cílem stáže bylo seznámit se švýcarským modelem podpory domácího cestovního ruchu, který je pro Českou republiku velmi inspirativním řešením. Propojuje všechny druhy bezmotorové dopravy do jednoho informačního a organizačního systému při zapojení státu, kantonů, obcí, turistických regionů a privátního sektoru. Základní principy projektu Česko jede budou tak vycházet ze švýcarského modelu, kde nadace SchweizMobil vytvořila unikátní systém propojení národních sítí stezek pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře a malou vodní turistiku. K tomu má

4 dobré podmínky i Česká republika, proto bylo potřeba se zblízka podívat, jak jednotný systém značení, propagace, marketingu a prodeje služeb a produktů na těchto stezkách funguje. S projektem je možné se seznámit na nebo Bližší informace uvádí kapitola 3. vstupní analýzy. Po vyhlášení výzvy IOP dne ATUR vybral zodpovědnou osobu pro zpracování žádosti o dotaci v Benefitu, včetně všech povinných příloh, jako např. studie Hodnocení kvality a dalších příloh, nutných pro předložení žádosti o dotaci. Dále byly uzavírány partnerské smlouvy a byly vytvořeny předpoklady pro zajištění finančních zdrojů na profinancování a spolufinancování projektu Popis aktivit v realizační fázi projektu Projekt bude realizován ve třech hlavních liniích: 1. Zajištění metodického zázemí realizace projektu. 2. Vytvoření internetového portálu který bude prezentovat cykloturistiku a bude integrovat obsah regionálních portálů s tématem či obsahem cykloturistika. 3. Společná propagace/kampaň v ČR a i zahraničí ve spolupráci s CzT zaměřená na prezentaci cykloturistiky, aktivní dovolené a národní sítě cyklotras. Zajištění metodického zázemí realizace projektu bude spočívat, kromě režijních a osobních výdajů bezprostředně související s realizací projektu, především ve vytvoření metodické příručky pro vytvoření správy celého systému s prioritou tvorby cyklistických balíčků/produktů. V rámci její tvorby budou probíhat semináře v jednotlivých krajích, kde v rámci pracovních skupin budou definovány cyklistické produkty dle cílových skupin cyklistů a budou proškoleni partneři na specializované služby (cykloinformace v IC, cykloprůvodci). Výsledkem budou první data (tipy na výlet), která budou připravena pro datový sklad nového portálu. Školení se bude týkat i sběru potřebných dat pro datový sklad. regionálních koordinátory projektu. Většina daných aktivit proběhne v prvním roce realizace projektu. K metodickému zázemí patří ještě monitoring využívání cyklistických stezek konání dvou konferencí na toto téma (červen 2011, 2013). Druhá linie projektu se zaměří na vytvoření nového webového portálu Česko jede, s mapovou aplikací, která bude vycházet z aktuálních mapových podkladů, cyklotras a funkce routování. Tyto stávající vrstvy budou doplněny o vrstvy typu povrchů a komunikací a to pro dálkovou síť cyklotras ČR a pro cykloprodukty pro vytipované cílové skupiny cyklistů. Nový web s mapovou aplikací bude propojen s datovým skladem, sdílené databáze turistických informací. Nejprve budou zahájeny práce na instalaci potřebné technologie, vytvoření software databáze Česko jede a grafického designu webu. Dále bude realizován sběr dat pro vytvoření sdílené databáze turistických informací (datový sklad), který zajistí postupné vkládání informací do portálu, které by zahrnovaly síť cyklotras, tipy na výlety pro přibližně čtyři cílové skupiny konzumentů cykloturistiky, bodové informace - databáze objektů a subjektů (památky, zajímavosti, služby), časové informace - databázi akcí a aktivit, zveřejnění služeb dopravců s důrazem na intermodalitu. Import zpracovaných dat bude probíhat především z destinací přímým vkládáním a editací z vlastních podkladů destinací. Zároveň budou přizpůsobené krajské databáze s databází Česko jede a to ve vztahu k cykloturistickým produktům. Jde o to, aby národní produkty v databázi Česko jede měly svůj ekvivalent i na regionální úrovni. Pro mapovou aplikaci a datový sklad bude důležité také zajistit systém sběru, zpracování a aktualizace dat o vedení cyklotras na území ČR. Proto

5 budou do systému zapojeny i turistické regiony a Klub českých turistů s využitím jejich know-how a možnosti multiplikace jejich informací ve formě sdílených dat a výstupů (GIS mapový server). Třetí linie projektu se zaměření na samotnou propagaci/kampaň produktu Česko jede, zaměřenou na prezentaci cykloturistiky, aktivní dovolenou a národní sítě cyklotras. V první fázi bude upřesněn marketingový plán a budou vypracovány podpůrné materiály pro samotnou kampaň. Jedná se jak o tištěné výstupy (jednoduchý leták 1/3 A4 a katalog TOP cyklovýletů), tak i o elektronické výstupy (baner, videošoty, atd.). Samotná marketingová kampaň bude zahájena na veletrhu Bike Brno na podzim 2011 a pro Prahu se počítá s jarem 2012 v rámci veletrhu ForBikes. Po ní bude již následovat strukturovaná kampaň ve spolupráci s CzT v médiích, veletrzích, obchodních centrech, PR aktivity komunikace s médii, TZ, TK, PR články atd. a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Po celou dobu projektu bude probíhat publicita projektu, finanční řízení projektu a projektové řízení a administrace projektu Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu Způsob udržení výsledků projektu je zakotven v partnerských smlouvách, zejména s převzetím databanky a propojením na web CzechTourismu, se zařazením do jejich marketingových aktivit, dále s bezplatným poskytnutím databanky jednotlivým krajům, které je napojí na své weby. Aktualizace dat bude zajištěna díky technologickému (softwarovému) propojení dat. Je třeba ale zdůraznit, že provozní fáze projektu je již částečně zahrnuta i v její realizační části. Týká se to zejména provozu internetového portálu, s jeho mapovou aplikací a datovým skladem. Webový portál bude již spuštěn v realizační částí a je zřejmé, že musí fungovat i po skončení projektu. Proto je nesmírně důležité v realizační části vytvořit takové prostředí, které zajistí dlouhodobou udržitelnost dané webové stránky. Ta může být zajištěna právě tím, že projekt Česko jede a jeho webový portál rozšíří nabídku portálu Kudy z nudy pro záložku Cykloturistika. Udržitelnost projektu vychází rovněž z úvahy, že během tří let bude odladěna TOP nabídka cykloturistických produktů, která se v navazujících letech nebude příliš měnit. Navíc TOP nabídka bude i strukturována podle jednotlivých krajů, tak pokud vznikne v dalším období něco nového, krajský koordinátor vkladu dat ve svém (regionálním) zájmu, vloží tuto novinku na webový portál. Dále ve vztahu k mapové aplikaci udržitelnost projektu vychází z úvahy, že již nyní hlavní celostátní mediální portály, jako např. a (www.seznam.cz) mají za sebou tým lidí, který se stará o aktualizaci dat cyklotras, které jsou na webech prezentované. Již dnes je zřejmé, že výběrové řízení vyhraje jedna z firem, která už standardně nabízí značené cyklotrasy, některé mají i routování. Vítězná firma pak bude mít zájem na dlouhodobé udržitelnosti, neboť to bude jednak jejich vizitkou a jednak i ve smlouvě bude zakomponována udržitelnost projektu. Dále je třeba pamatovat na to, že v rámci realizační fáze budou nově zmapovány prostřednictvím GPS všechny dálkové trasy, které určí typ povrchu a typ komunikace (význam pro upřesnění routování). Podobně budou zmapovány i TOP nabídky cykloturistických produktů. Opět se bude jednat o informace, které by se dlouhodobě měnit neměly. Pokud vznikne někde nějaká nová místní cyklotrasa, není ambicí projektu Česko jede tyto cyklotrasy aktualizovat, neboť daná aktivita by byla právě

6 neudržitelná. Místní cyklotrasa bude vždy na webech aktualizována způsobem, jak to probíhá nyní na webových portálech (tým terénních pracovníků zaznamená novou trasu a dá pokyn webmasterovi pro zaznačení do mapové aplikace. V rámci sdílení dat se tato nová místní cyklotrasa automaticky objeví i v nabídce Česko jede. Mezi další aktivity, které budou ovlivňovat provozní fázi projektu a udržitelnost výsledků projektu prostřednictvím: - zahájení provozu a provoz výstupů projektu, - marketingová komunikace, - publicita projektu, - projektové řízení, - zajištění udržitelnosti projektu Připravenost projektu k realizaci Připravenost projektu k realizaci je dána především dlouhodobou přípravnou fází projektu, která byla zahájena již v květnu 2009 (více o této fázi pojednává jiná kapitola žádosti). V přípravné fázi proběhla jednak řada jednání se zástupci krajů, destinačních managementů jednotlivých oblastí a informačních center, ale rovněž bylo získáno mnoho relevantních dat nutných pro vstupní analýzu. Proto nebylo až tak těžké při závěrečných jednání přesvědčit partnery o tom, aby spolupracovali na realizaci projektu. Právě důkladná informovanost o projektu měla za následek, že všichni relevantní partneři potvrdili zájem o spolupráci a připravenost zahájit potřebné kroky pro transfer dat a tvorbu databanky Česko jede. Připravenost projektu k realizaci je dána ale jistě i tím faktorem, že mnoho českých odborníků na cestovní ruch si je dobře vědomo toho, že tato nabídka na našem trhu cestovního ruchu chybí a proto vítají tuto iniciativu. Dalším faktorem ovlivňující připravenost projektu je zjištění relevantních informací k tvorbě hlavních aktivit projektu ( co to vůbec obnáší ) a jejich reálných cen na českém trhu ve vztahu k vytvoření internetového portálu s jeho mapovou aplikací a datovým skladem a realizaci kampaně zaměřené na prezentaci cykloturistiky, aktivní dovolené a národní sítě cyklotras. Hlavním klíčem připravenosti projektu k realizaci je bezesporu podepsání partnerských smluv s hlavními partnery projektu Vazba na jiné aktivity a projekty Jak je patrné z popisu realizační fáze projektu, tak vazbě na jiné aktivity a projekty je nutné rozumět především ve vztahu k webovému prostředí. To je to co na českém trhu chybí a je potřeba strukturovaně vytvořit. Tento popis se tak nevěnuje popisu vydávání nejrůznějších tištěných map a brožur, ale webovými aplikacemi, které je nutné propojit, Samozřejmostí je, že projekt má především vazbu na aktivitu státní agentury CzechTourism celostátní a to na portál Kudy z nudy, V současné chvíli je zde sice podchycena i cykloturistika, ale každý návštěvník této sekce webové stránky zjistí, že informace jsou zde vkládány víceméně ad-hoc. Některé odkazy k aktivní turistice a cykloturistice lze také dohledat na Proto se předpokládá, že právě projekt Česko jede nahradí tento nefunkční systém. Dále je bráno v úvahu, že v Česku existují komerční servery jako které nabízející info o trasách pro individuální

7 zájemce. Komerční firmy pak poskytují své podklady (jak mapové, tak informace o vedení cyklotras) pro portály, jako např. a kde kromě cyklotras dnes funguje i routování. Kromě vedení tras je třeba také vycházet ze skutečnosti, že některé komerční weby nabízí i tipy na výlety atd. Tyto odkazy mohou pak být cennými zdroji při tvorbě tématických cykloproduktů. Dále existuje internet pro certifikovaná zařízení cyklisté vítáni Nadace Partnerství Pro projekt Česko jede je samozřejmě nejdůležitější vnímat velmi pozorně vazby na krajské a regionální portály ve vztahu k cykloturistice. Proto vstupní analýza se velmi pečlivě věnuje tomuto témata a v kapitole 5.2. je doložen monitoring regionálních portálů s cílem posoudit stav prezentace cykloturistiky na webu Předpoklady a rizika realizace projektu Přehled rizik v realizační fázi je zde uveden v přehledném seznamu, opatření k odstranění rizika je zpracováno ve studii Hodnocení kvality projektu (včetně rizik v ostatních fázích projektu: Nedostatek finančních prostředků na profinancování a spolufinancování projektu. Nezískání dotace na realizaci projektu. Zvýšení nákladů na některé položky v rozpočtu projektu. Vznik nové potřeby související s realizací projektu. Špatně naplánované žádosti o platbu, neproplacení potřebných výdajů pro žádost o platbu. Nedodržení termínu dodávek zařízení ze strany dodavatelů; nízká kvalita dodané techniky a technologie potřebné pro fungování výstupů projektu. Nezajištění kompatibility databanky Česko jede a zdrojových kanálů. Nezajištění napojení databáze na další internetové a partnerské weby (např. nespojení s webem Moravskoslezského kraje, sekce návštěvník a jiných webů v jednotlivých krajích). Zvolené zařízení neodpovídá stanoveným požadavkům, není funkční z hlediska potřebnosti pro správné fungování výstupů projektu. Nezajištění nákupu domény a nutnost hledání nové domény. Nedodržení smluvních podmínek ze strany dodavatelů. Nedodržení metodických pokynů, podmínek Smlouvy o dotaci a dalších zákonných norem. Neuzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu. Riziko veřejné podpory s ohledem na nesprávné oslovení do zapojení do databanky Česko jede. Chybné zadávání veřejných zakázek, nekvalitně provedená výběrová řízení a výběr dodavatelů. Nedostatečné projektové řízení a organizace jednotlivých aktivit. Nízká motivace pro zapojení členů projektového týmu do realizace aktivit projektu. Riziko odchodu členů projektového týmu? mnoho externě zapojených členů. Některé aktivity jsou realizovány externě, nezajištění externích dodavatelů, nízká ochota pracovníků externích dodavatelů a nízká kvalita odvedené práce/poskytnutých služeb. Vysoká zátěž na projektového manažera. Nedostatek členů projektového týmu schopných zajistit provedení aktivit. Nedostatečná marketingová komunikace a propagace výstupů projektu. Nedostatečné či nekvalitní oslovení/kampaň z hlediska zajištění účastníků databanky Česko jede, riziko neoslovení všech a nedostatečného počtu účastníků. Nezájem poskytovatelů služeb o zapojení do databanky Česko jede

8 Nezájem aktérů působících v oblasti aktivního CR o účast na vzdělávacích metodických workshopech, o účast na odborné konferenci, nezájem o využívání internetového zpravodaje. Nezajištění místa pro pořádání workshopů a lektorů pro workshopy a odbornou konferenci. Nezajištění povinné publicity projektu Popis v čem je projekt inovativní Inovativnost projektu spočívá v tom, že: 1) Vznikne nový webový portál který bude vyplňovat mezeru na českém trhu cestovního ruchu a nebude dublovat komerční a regionální portály, ani celostátní portál Kudy z nudy, Naopak se bude jednat o originální web, který bude nabízet na jednom místě top cykloturistickou nabídku ČR a se všemi portály bude spolupracovat a provazovat je. 2) Budou poprvé a nově vytvořeny cyklomarketingové produkty podle typu cílových skupin a délky tras: rodiny s dětmi (kratší a bezpečné trasy, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), méně zdatní rekreační cyklisté, mají obavy z větší fyzické námahy, do této kategorie patří často i senioři (nenáročné kratší trasy, cca do 30km, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), zdatnější rekreační cyklisté, (okružní trasy km, často v kombinaci s poznáváním místních zajímavostí a kulturních památek, zpevněný povrch i nenáročné přírodní cesty), dálkoví cyklisté (trasy km, převážně se drží páteřních tras, v cílových destinacích se zdrží zpravidla jen chvíli), bikeři, terénní cyklisté (preferují především přírodě blízké cesty a úzké stezky v terénu různé náročnosti). 3) V rámci mapové aplikace budou nově zmapovány prostřednictvím GPS všechny dálkové trasy, které určí typ povrchu a typ komunikace (význam pro upřesnění routování). Podobně budou zmapovány i TOP nabídky cykloturistických produktů. 4) V Česku proběhne originální kampaň Česko jede se zaměřením na prezentaci cykloturistiky, aktivní dovolené a národní sítě cyklotras prostřednictvím mixu marketingových nástrojů a distribučních cest.

9 2. Horizontální témata 2.1. Rovné příležitosti Aby Česká republika byla příjemná pro život, musí umožňovat mobilitu pro všechny. Musí být dobře dostupným státem, které umožňuje všem svým obyvatelům být mobilní. V hodně městech se velké skupiny obyvatel, jako jsou děti, mládež a senioři, potýkají s vážným omezením své mobility, protože naše města jsou koncipována spíše pro auta dopravní prostředek, který tito lidé nemohou dle libosti používat. Berme třeba takovou cykloturistiku se zaměřením pro děti. Média často uvádí, jak je špatné, že se dnešní děti vůbec nehýbou, jak stále více českých dětí je obézních. Jenže cykloturistika je všeobecně vnímána s vyznačenými cyklotrasami, které často vedou po silnicích. Projekt se snaží odstranit tento mýtus a chce vyváženě nabízet rovné příležitosti podle typu cílových skupin: rodiny s dětmi (kratší a bezpečné trasy, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), méně zdatní rekreační cyklisté, mají obavy z větší fyzické námahy, do této kategorie patří často i senioři (nenáročné kratší trasy, cca do 30km, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), zdatnější rekreační cyklisté, (okružní trasy km, často v kombinaci s poznáváním místních zajímavostí a kulturních památek, zpevněný povrch i nenáročné přírodní cesty), dálkoví cyklisté (trasy km, převážně se drží páteřních tras, v cílových destinacích se zdrží zpravidla jen chvíli), bikeři, terénní cyklisté (preferují především přírodě blízké cesty a úzké stezky v terénu různé náročnosti). Projekt chce tak pomoci tím, aby závislost dětí a seniorů nebyla jen s vyznačenými cyklotrasami, ale typy na výlety, které jim budou šité na míru Životní prostředí Rozvoj cykloturistiky významně přispěje k naplňování environmentálních cílů ve snižování emisí skleníkových plynů a tím i k programu zmenšování klimatických změn, ke snižování produkce kyselých dešťů a acidifikace prostředí, k menší spotřebě neobnovitelných zdrojů energie, ke snižování hluku, ke snižování produkce nebezpečných látek z výfukových plynů motorové dopravy. Je žádoucí, aby co největší podíl obyvatel ČR mohl jezdit na kole na bezpečných, kvalitních cyklotrasách, environmentálně zasazených do krajiny. Negativní vlivy dopravy obvykle představují velmi závažné environmentální a zdravotní problémy. Navíc patří fyzická pasivita mezi hlavní příčiny předčasných úmrtí a jízda na kole může zásadně snížit riziko výskytu celé řady civilizačních chorob (kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, vysokého krevního tlaku, nadváhy atd.). Je proto potřebné, aby se obyvatelé ČR mohli nabídkou bezpečných oddělených cyklostezek a odpovídajícího zázemí každodenně svobodně rozhodnout a provozovat cyklistickou dopravu. Posilování fyzického a psychického zdraví občanů a nacházení dobrého vztahu k přírodě a krajině jsou dalšími cíli rozvoje cyklodopravy. Ta by se měla stát prestiží a součástí zdravého životního stylu šetrného k životnímu prostředí. Na druhé straně cyklistika v terénu (cyklotrial, horská kola v rekreační cyklistice mimo cestní síť off road) mohou způsobovat problémy, spočívající v narušování klidového režimu chráněných území přírody, ničení stanovišť chráněných druhů rostlin, výskytišť a hnízdišť chráněných druhů živočichů, narušování vegetačního krytu a způsobování půdní erose. Pro-

10 blémy mohou být při souběhu pěších a cyklistických tras s bezpečností a komfortem chodců. Je tedy při konkrétních záměrech na podporu cyklistiky třeba brát v úvahu podle lokalizace i její možné negativní vlivy. Proto je také cílem rozvinout cyklistiku na celé území ČR, a tím zároveň rozptýlit cykloturistiku z území vyžadujících zvláštní ochranu do méně rozvinutých oblastí.

11 3. Popis aktivit 3.1. Popis aktivity: Internetový portál s mapovou aplikací a datovým skladem První část systému: internetový portál (to co vidí uživatel) Bude vytvořen webový portál, který bude prezentovat cykloturistiku a bude integrovat obsah regionálních portálů s tématem či obsahem cykloturistika. Součástí webových stránek bude soubor datově propojených aplikací: o Síť cyklotras, včetmě in-line tras (exporty GPS) o Tipy na výlety: mapový informační systém s doporučenými trasami/tipy na výlety (vytipování TOP nabídky pro přibližně čtyři cílové skupiny konzumentů cykloturistiky a tyto cykloprodukty prezentovat) o Bodové informace / body zájmu: databáze objektů a subjektů (památky, zajímavosti, služby) datový sklad. o Časové informace: databázi akcí a aktivit (kalendář akcí). Data budou vkládána z regionu, které budou mít přístup na hlavní portál. o Zveřejnit služby dopravců s důrazem na intermodalitu (Jízdní řády a služby dopravců). Systém umožní spoluvytvářet produkty tak, že budou moci začínat a končit u zastávek veřejné dopravy.). Toto marketingové propojení s cyklobusy a železnicemi má umožnit, aby cykloprodukty mohly začínat a končit u zastávek veřejné dopravy (vlakové stanice, autobus, loď, lanovky). Maximálně bude využito know-how ze stránek aplikovaný na české prostředí. Maximálně zachytit a nabízet nabídku specializovaných cyklistických služeb (půjčovny kol, Cyklisté vítáni, cykloprůvodci ) Portál by již v předstihu řešil mapové řešení projektů pěší turistiky, nordic walkingu, běžeckého lyžování, vodáctví apod. Druhá část systému: Technologické zázemí mapové aplikace umístěné na webovém portálu - uživatelské internetové rozhraní zahrnuje tyto aktivity: vytvoření grafického layoutu zkompletování katalogu cyklotras a jeho propojení s informacemi a fotografiemi uloženými v centrálním datovém skladu naprogramování mapového modulu včetně analýz získávaných z digitálního modelu terénu jako je routing, výškové profily apod. naprogramování rozhraní pro komunikaci běžného uživatele a správce portálu naprogramování rozhraní pro evidované uživatele a umožnit jim editaci publikovaných dat a zadávaní dat nových možnost importu uživatelských tras ve formátu *.gpx vyřešení export dat do formátu *.gpx *.kml *.pdf naprogramování vyhledávacích algoritmů zajištění personál pro obsluhu webového portálu Třetí část systému: Technologické zázemí pro mapovou část a GIS zahrnuje tyto aktivity: získání mapových podkladů v požadovaných měřítcích a kvalitě (turistické vrstvy) + ortofoto pro celé území ČR získání vrstvy turistického a cykloturistického značení ve formátu *.shp ze surových dat dodaných kraji vytvoření vrstvy tzv. garantovaných cyklotras na základě dat z krajů/regionů vytvoření vrstvy POI a propojit jit s databázi POI obsaženou v datovém skladu

12 zajištění pravidelné aktualizace geografických dat vytvoření digitálního modelu terénu upraveného pro potřeby cyklistické infrastruktury Čtvrtá část systému: Vytvoření datového skladu zahrnuje tyto aktivity: Využití dostupných mapových dat pro vybudování a provoz portálu se zobrazením informací o turistické nabídce Umožnění importu již zpracovaných dat z destinací (přímé vkládání a editaci dat z vlastních podkladů destinací) Minimalizování výstupy dodavatelských firem do řešení projektu / sběr dat (finanční hledisko a hledisko udržitelnosti projektu), případně pouze na bázi partnerské spolupráce. Pátá část systému: Technologické zázemí pro centrální datový sklad, provoz systému zahrnuje tyto aktivity: zajištění datového prostor, hosting zajištění garantovaného kapacitního připojení k internetu zřízení softwarového zabezpečení serveru, firewall zajištění SW a HW pro zálohování systému zakoupení licenci databázového SW datového skladu naprogramování rozhraní pro import surových dat a export zpracovaných dat vytvoření metodiky pro import a export textových a obrazových dat zajištění překladu textových informací do všech jazykových mutací vyřešení duplicity dat vytvoření jednotné databáze POI zajištění personálu pro obsluhu datového skladu Poznámka: Mapová aplikace propojené s datovým skladem, bude využívat aktuální mapový podklad, aktuální znázorněné cyklotrasy a funkce routování. Jedná se tedy o data, která jsou již dnes funkční a jde jen o to, aby mohla být spuštěna na daném serveru s aktuálními GIS daty cyklotras na území ČR. Jedná se o to, že vítěz výběrového řízení jako vklad do projektu dá již svou aktuální databázi k dispozici např. a (www.seznam.cz),. a atd., neboli budou využita dostupná mapová data pro vybudování a provoz portálu se zobrazením informací o turistické nabídce. Harmonogram: Nejprve budou zahájeny práce na instalaci potřebné technologie, vytvoření software databáze Česko jede a grafického designu webu. Web by měl být spuštěn ze základními informacemi v říjnu 2011 ve spojení s Bike veletrhem v Brně. Dále bude realizován sběr dat pro vytvoření sdílené databáze turistických informací (datový sklad), který zajistí postupné vkládání informací do portálu, které by zahrnovaly síť cyklotras, tipy na výlety pro přibližně čtyři cílové skupiny konzumentů cykloturistiky, bodové informace - databáze objektů a subjektů (památky, zajímavosti, služby), časové informace - databázi akcí a aktivit, zveřejnění služeb dopravců s důrazem na intermodalitu. Import zpracovaných dat bude probíhat především z destinací přímým vkládáním a editací z vlastních podkladů destinací.

13 3.2. Popis aktivity: Metodická zázemí projektu 1. Vytvoření metodické příručky pro vytvoření správy celého systému s prioritou tvorby cyklistických balíčků/produktů Pro připravení kvalitní nabídky pro cyklisty je nutné vysvětlit základní pojmy cílové skupiny cyklistů, jejich chování a potřeby. Právě potřeby jednotlivých skupin se odlišují oproti běžným turistům i mezi sebou. Metodická příručka/skripta má popsat tyto skupiny a jejich potřeby a vysvětlit, jak pro ně připravit vhodné podmínky a služby. Odborníkům na cestovní ruch má objasnit, jak tuto cílovou skupinu oslovit pomocí médií, cílenou kampaní a jak pro ni připravit produkty. Struktura metodického materiálu Kapitola 1: Cyklisté obecné potřeby odlišné od jiných turistů Kapitola 2: Cyklisté rozdělení na cílové skupiny a proč - rodiny s dětmi - pohodoví - dálkoví - bikeři/mtb - sportovní Kapitola 3: Zdrojová data pro cyklisty do map - turistické cíle - akce - výlety Kapitola 4: Potřeby cyklistů v terénu - značení - ubytovací služby - stravovací služby - informace (IC, infotabule, inernet) - mapy (papírové, elektronické/gps, na infotabulích, internetové) - drobná infrastruktura (stojany, úschovny, ližiny) - tipy na výlety (papírové, elektronické/gps) - cykloprůvodci Kapitola 5: Efektivní propagace cyklistiky v médiích - výběr médií a proč - spolupráce s médii podkladové informace - cyklopresstrip - cyklofamtrip - masové propagační akce proč?, dopady, zpětná vazba Kapitola 6: Charakteristika cílové skupiny příjemců: A. Pořadatelé akcí B. Majitelé/správci turistických cílů C. Poskytovatelé služeb pro cyklisty D. Pracovníci infocenter E. Terénní pracovníci na kole KČT, smluvním partneři, ČEMBA F. Pracovníci KU, MU, mikroregionů, o.p.s. a NNO se zaměřením na cyklistiku a CR

14 2. Definování cyklistických produktů v pracovních skupinách & proškolení sběračů dat Samostatná školení/workshopy v krajích mají všechny, kteří připravují podmínky, informace, služby či produkty pro cyklisty, naučit, co vše cyklista potřebuje před návštěvou regionu i během ní. Při práci ve skupinách pak si účastníci po výkladu teorie sami vyzkoušejí přípravu informací i podmínek pro cyklisty a sami si výsledky své práce prověří v terénu. Součástí školení bude jak teorie, tak praxe - práce ve skupinách a v terénu na kolech. První část školení/workshopu by měli absolvovat všichni poskytující informace či služby cyklistům, druhou pak jen ti, kteří se zabývající ucelenou podporou cykloturistiky a její propagací, sběrem terénních informací a přípravou produktů. Obsahová náplň jednání: Příprava cyklobalíčků: Teorie: Co potřebují jednotlivé skupiny před cestou a na ni Jak hledají infomace a co je ovlivňuje Praktika ve skupinách: Příprava cyklobalíčku a zkouška jeho praktického využití v terénu na kolech Specifikace cyklomarketingových produktů podle typu cílových skupin a délky tras: rodiny s dětmi (kratší a bezpečné trasy, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), další podrobnosti k záměru jsou uvedeny v podsekci Cyklotipy - rodiny s dětmi & senioři, tématické produkty, další podrobnosti k záměru jsou uvedeny v podsekci Cyklotipy - tématické produkty, o méně zdatní rekreační cyklisté, mají obavy z větší fyzické námahy, do této kategorie patří často i senioři (nenáročné kratší trasy, cca do 30 km, preferují o převážně kvalitní zpevněný povrch), zdatnější rekreační cyklisté, (okružní trasy km, často v kombinaci s poznáváním místních zajímavostí a kulturních památek, zpevněný povrch i nenáročné přírodní cesty), dálkoví cyklisté (trasy km, převážně se drží páteřních tras, v cílových destinacích se zdrží zpravidla jen chvíli), další podrobnosti k záměru jsou uvedeny v podsekci Dálkové trasy, bikeři, terénní cyklisté (preferují především přírodě blízké cesty a úzké stezky v terénu různé náročnosti), další podrobnosti k záměru jsou uvedeny v podsekci Terénní cyklistika. Propagace cyklistiky v médiích Teorie: Které média vybrat a proč. Jaké podklady jim předat. Jaké informace a kde cyklisté hledají. Akce pro cyklistickou veřejnost a jejich dopad. Praktika ve skupinách: - Připravit podklad pro média, a zdůvodnit jeho určení. - Připravit scénář propagační akce pro veřejnost - Připravit famtrip/cyklopresstrip

15 3.3. Popis aktivity: Promotion Třetí linie projektu se zaměření na samotnou propagaci/kampaň produktu Česko jede, zaměřenou na prezentaci cykloturistiky, aktivní dovolenou a národní sítě cyklotras. V první fázi bude upřesněn marketingový plán a budou vypracovány podpůrné materiály pro samotnou kampaň. Jedná se jak o tištěné výstupy (jednoduchý leták 1/3 A4 a katalog TOP cyklovýletů), tak i o elektronické výstupy (baner, videošoty, atd.). Samotná marketingová kampaň bude zahájena na veletrhu Bike Brno na podzim 2011 a pro Prahu se počítá s jarem 2012 v rámci veletrhu ForBikes. Po ní bude již následovat strukturovaná kampaň ve spolupráci s CzT v médiích, veletrzích, obchodních centrech, PR aktivity komunikace s médii, TZ, TK, PR články atd. a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Tištěné materiály: Jednoduchý leták, prezentující Česko jede a jeho webový portál Katalog TOP cykloproduktů Billboardová kampaň Pokrytí: území ČR a příhraničních oblastí PL a SK Formát: euro-formát BB, počet ploch: 165 (kvalitní plochy u významných komunikací) Tisková reklama - přílohy tematické cestování MF DNES - příloha pátek "Cestování" - jeden ze sešitů novin, stejný formát, pokrytí celá ČR, bude dvakrát umístněna informace barevně na 1/4 str. výška = (3 sl.) 141 x 217 mm, tiskový náklad ve všední den: 275 tis. Právo - příloha o cestování "Na cestách" - vychází v pátek, je to součást novin (1-2 listy novin), náklad novin všední den: okolo 250 tis., pokrytí celá ČR, formát: rozměr (3 sl) 143 x 213 mm, bude jedenkrát umístněna informace barevně na 1/4 str. barevně Internetová kampaň - homepage, rectangle 418x120, po dobu 4 týdnů, garance impresí, počet uživatelů (COOKIES) leaderboard 970x210, pozice floating, po dobu 4 týdnů, garance impresí , počet uživatelů (COOKIES) Direct marketing zasílání nepravidelných informačních ů s informacemi o výstupech projektu v průběhu udržitelnosti projektu, o novinkách a zajímavostech apod. dle cílových skupin projektu osobní propagace v rámci členů ATUR - CZ a členů partnerů projektu Osobní komunikace osobní propagace výstupů projektu vůči cílovým skupinám na veletrzích, Veletrhy cestovního ruchu propagace výstupů projektu vůči cílovým skupinám na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí. Samostatná výstavní plocha bude zajištěna jen na dvou speciálních cykloveletrzích cestovního ruchu, 2 x Fro Biješ v Praze (jaro) 2 x

16 BrnoBike (podzim). Na ostatních veletrzích cestovního ruchu bude kampaň prezentována jen prostřednictvím letáků a katalogů na stáncích CzechTourism a v omezené míře i na regionálních expozicích. Propagace/komunikace s cílovými skupinami skrze partnery projektu Výstupy projektu budou propagovány samotnými partnery projektu a to jak skrze jejich internetové stránky, tak skrze propagační materiály, akce pořádané v oblasti cestovního ruchu, v rámci komunikace se subjekty působícími v cestovním ruchu ap. Propagace/komunikace s cílovými skupinami skrze členy ATUR - CZ.Propagace výstupů projektu skrze aktivity členů ATUR - CZ v rámci např. jejich internetových stránek, propagačních či jiných akcích, publikací. Propag.akce u 4 OC

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky Aktualizace portálu Cykloturistika jižní Moravy Vytvoření systému

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VOLNÝ ČAS & CYKLOTURISTIKA

VOLNÝ ČAS & CYKLOTURISTIKA VOLNÝ ČAS & CYKLOTURISTIKA Více: http://www.ceskojede.cz 1. Obecné teze Celková koncepce Cykloturistika může hrát významnou roli pro ekonomickou situaci obcí i zdraví obyvatel. Navíc může zmenšit překážky,

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Česko jede. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor

Česko jede. Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Česko jede Ing. Jaroslav Martinek národní cyklokoordinátor Obsah Téma 1 - Nové změny legislativy pro cyklistickou dopravu Téma 2 Cyklistické stezky a jejich financování Téma 3 Kampaň: komplexní přístup

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti 7. ročník soutěže cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti Tři kategorie A Geoaplikace pro cestovní ruch Vyhlášeno na ISSS 2006 B - Komerční geoaplikace C Geoaplikace pro venkovské oblasti

Více

Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje. cykloturistiky a cyklodopravy

Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje. cykloturistiky a cyklodopravy Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy V Praze, 14. února 2008 Pravidla soutěže Unilever Sprinter roku 2008 Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. ve spolupráci

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Třeboň, 20. března 2013 www.zdravamesta.cz/js Cyklo hýbe městy aktuality, možnosti spolupráce Ing. Jaroslav Martinek, CDV Jaroslav.martinek@cdv.cz +420 602 503

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism -

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Fondy EU jako zdroj finančních prostředků pro podporu CR v ČR I. ESF Evropský

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Příloha č.3 Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Přehled aktivit projektu V rámci projektu bude realizována řada aktivit z oblasti marketingové podpory, rozvoje informačních

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Produkty 20 2 Obsah a načasov asování kampaní v roce 20 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY Město Bzenec 28. 29. května 2015 FOND MIKROPROJEKTŮ Aktivity projektu: 1. Brožura v kroužkové vazbě - Cykloprůvodce Jihomoravským krajem a Trenčínským samosprávným

Více

Cykloportály krajů. RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s.

Cykloportály krajů. RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s. Cykloportály krajů RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s. Cykloportály podle funkčnosti Funkční : Cykloportály podle funkčnosti Nefunkční : Cykloportály a Google Viditelné: Prvních 30 na Google: cykloportály

Více

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj

Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz a jeho další rozvoj Historie spuštění turistického portálu únor 2004 portál je neustále aktualizován a rozšiřován novými informacemi např. tipy na

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

POZVÁNKA. Společně s dalšími partnery

POZVÁNKA. Společně s dalšími partnery Město Domažlice POZVÁNKA Plzeňský kraj, Západočeská univerzita, město Domažlice, Svazek obcí Domažlicka, Státní fond dopravní infrastruktury a Asociace měst pro cyklisty Společně s dalšími partnery Ministerstvo

Více

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu European Destinations of Excellence EDEN Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu Ročník 2009/2010 Hlavní téma: Voda turistický cíl a) Zhodnocení potenciálu u vodních ploch a přírodních vodních zdrojů

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů služeb do jeho nabídky Vít Pechanec projektový manager Jeden ze 7 projektů Pardubického kraje na podporu cestovního ruchu, spolufinancovaných ze strukturálních

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

Zlín, 26. května 2015

Zlín, 26. května 2015 Zlín, 26. května 2015 Ivana Pavelová Zlínský kraj EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Projekt Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III.etapa, registrační

Více

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Smart akcelerátor Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Úvodní informace PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál?

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál? Česko na kola Tour de Table Cyklistické NNO v Evropě a role ECF Aktivity cyklistických NNO v Česku Cíle národní cyklistické federace Jak dál? Proč vůbec jezdit na kole? 2 Cyklistická doprava je systém

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje. Mikulov 2.11. 2010

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje. Mikulov 2.11. 2010 Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Mikulov 2.11. 2010 Hlavní aktivity projektu Vytvoření systému aktualizace dat pro webovou aplikaci a propagační materiály: Prosinec 2009 uzavřena Smlouva o sběru

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více