Česko jede. 1. Popis projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česko jede. 1. Popis projektu:"

Transkript

1 Česko jede 1. Popis projektu: 1.1. Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu Turistický potenciál naší republiky je obrovský. Za poslední tři roky bylo do cyklostezek investováno asi 1,5 miliardy Kč. V roce 2003 bylo u nás pouze 350 km cyklostezek, dnes jich je asi km. K tomu je potřeba připočítat tradici ve značení cyklotras a rozšiřování sítě certifikovaných zařízení pod označením Cyklisté vítáni. Turistické regiony a oblasti zatím ale neumí využít potenciál, který jim cykloturistika nabízí, málo se klade důraz na specifika, která naleznete jen v Česku. Mapy a propagační materiály ještě umíme vyrobit, prezentovat je na veletrzích cestovního ruchu, ale absolutně je podceněn význam internetu. Zde mají regiony ještě velké rezervy. Měly by se také vytvořit nabídky, komplexní balíčky, zaměřené na cílové skupiny, například rodiny s dětmi, terénní nebo dálkové cyklisty. Nabízelo by se jen to, co opravdu je, konkrétní cíle, ne jen vyznačené silnice. O to je větším překvapením, že ucelená národní nabídka cykloturistiky prostřednictvím internetu chybí. Webový portál CzechTourism sice zahrnuje i kapitolu cykloturistiky, ale informace jsou získávány spíše formou ad-hoc a ani nejsou strukturovány dle cílových skupin cyklistů. Prezentace je tak omezena na vydání cyklistické mapy ČR (2010) a katalogu Cycling free and easy z roku Dále jsou k dispozici cyklotursitické mapové portály, např. ale ty jsou zaměřeny prioritně na prezentaci vlastních produktů, zmapované cyklotrasy neinformují o kvalitě povrchu a nabídka cyklistických tipů na výlet je řešena formou ad-hoc. Na regionální úrovni není situace o mnoho lepší. V rámci podrobné analýzy bylo konstatováno, že jen čtyři kraje mají cyklistické portály (Jihočeský, Karlovarský, Ústecký a Jihomoravský), ostatní jen nabízí cykloturistiku buď formou obecných textů, seznamů cyklotrasu a nebo velmi obecných cyklistických tipů na výlet. Souhrnně se dá ale napsat, že nabídka na internetu je na regionální úrovni velmi nízká. Jen v případě portálu Jihomoravského kraje byla započata rekonstrukce stránek www-cyklo-jizni-morava.cz, kde je testována budoucí podoba stránek Celkově lze konstatovat, že cykloturistika představuje velký potenciál pro rozvoj šetrných forem turistiky a je příležitostí pro většinu regionů ČR. Pro dosažení konkurenceschopnosti na evropském trhu je však nezbytné efektivně podporovat zlepšení nabídky, kvality služeb, propojenosti s mezinárodními produkty (síť stezek EuroVelo a Greenways) a využití produktů fungujících v zahraničí. Proto je nutné podpořit vznik nových principů a metod možnosti rozvoje cykloturistiky, jako specifického segmentu moderní aktivní a zážitkové turistiky Cíle projektu Hlavním cílem projektu je dosáhnout komplexnější a širší turistické nabídky v oblasti cykloturistiky v krajích, realizovat aktivity a vytvořit nové produkty v oblasti aktivního cestovního ruchu, které podpoří rozvoj cestovního ruchu a zvýší návštěvnost regionu, zlepší koordinaci a organizaci cestovního ruchu, zvýší přehlednost a zjednoduší přístup k nabídce aktivního cestovního ruchu v regionu. Vize: Popularizace cykloturistiky především v rámci domácího cestovního ruchu s využitím služeb regionálních organizací cestovního ruchu

2 Cíle: Zvýšit autoritu cykloturistiky u top manažerů cestovního ruchu Navázat partnerství na národní úrovni s cílem rozvoje a prezentace aktivní dovolené Prezentovat cykloturistiku jako cool nástroj k ovlivňování své kondice a trávení volného času Shromáždit vybraná data o cykloturistických nabídkách, především ve vazbě na nosné cyklotrasy mezinárodního významu Vytvořit v regionech podmínky pro koordinaci rozvoje cyklo Specifické cíle projektu jsou následující: 1) rozšířit nabídku produktů aktivního cestovního ruchu, formou komplexnější a cílenější cykloturistické nabídky (rodiny s dětmi, tématické trasy, terénní cyklistika, dálková cykloturistika), 2) zvýšit organizovanost a kooperaci v nabídce služeb v aktivním cestovním ruchu mezi národní a regionální úrovní, 3) zvýšit návštěvnost oblastí, kde je rozvinutá nová cyklistická infrastruktura a prodloužit délku pobytu návštěvníků (např. podporou dálkové cykloturistiky), 4) uspokojit specifické potřeby návštěvníků (rodina s dětmi, biker, ), 5) ověřit si dosažení cílů projektu a dosažení uspokojení poptávky a potřeb cílových skupin, 6) zjistit mezery na trhu nabídky aktivního cestovního ruchu a specifické potřeby návštěvníků ČR, 7) propojit stávající produkty aktivního CR s výstupy projektu a zvýšit tak multiplikační efekt projektu 8) rozšířit znalosti a dovednosti subjektů působících v cestovním ruchu Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory Předkládaný projekt je v souladu s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory. Podpora projektu Česko jede bude eliminovat nedostatky v oblasti CR v České republice na národní úrovni nedostatečně rozvinuté marketingové aktivity ve vztahu k potenciálně cílovým skupinám cyklistů. Projekt Česko jede bude pokrývat naplňování dvou specifických cílů zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu, zvýšení počtu marketingových produktů CR. Zaměření projektu Česko jede je v souladu s danou výzvou, neboť svou podstatou využívá kulturně-historického dědictví, přírodního bohatství a služeb za účelem vytvoření národního produktu cestovního ruchu v těchto dvou formách: dovolená v přírodě, sportovní a aktivní dovolená. Marketingové produkty budou nově tvořeny podle typu a délky tras: rodiny s dětmi (kratší a bezpečné trasy, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), méně zdatní rekreační cyklisté, mají obavy z větší fyzické námahy, do této kategorie patří často i senioři (nenáročné kratší trasy, cca do 30km, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), zdatnější rekreační cyklisté, (okružní trasy km, často v kombinaci s poznáváním místních zajímavostí a kulturních památek, zpevněný povrch i nenáročné přírodní cesty),

3 dálkoví cyklisté (trasy km, převážně se drží páteřních tras, v cílových destinacích se zdrží zpravidla jen chvíli), bikeři, terénní cyklisté (preferují především přírodě blízké cesty a úzké stezky v terénu různé náročnosti) Popis aktivit v přípravné fázi projektu Popis přípravné fázi projektu projednání záměru - je detailně popsán v kapitole 2. vstupní analýzy. Zde uvádíme jen vybrané informace. Příprava projektu Česko jede byla nastartována v rámci pravidelné národní cyklokonference, které poukazovala na perspektivy rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky. Konference proběhla ve dnech ve Špindlerově Mlýně. Téma cykloturistiky byla spojována s těmito tématy. Cykloturistika je naším národním produktem. Cyklistické produkty. Informace, přednášky a další jsou zveřejněné na V rámci sportovního veletrhu Bike Brno se v Brně uskutečnila dne 5. listopadu 2009 již tradiční Bike konference.v rámci konference byla nastíněna představa budoucího marketingového projektu na podporu rekreační cyklistiky s pracovním názvem Česko jede, který společně připravují ATUR a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i (CDV). Konference byla určena pro krajské úřady a turistické regiony.vybrané přednášky k tématům jsou zveřejněny zde: Proběhl pracovní workshop k přípravě společného projektu ATUR a CDV, s pracovním názvem Česko jede, jehož cílem je vytvořit kvalitní nabídku pro aktivní turistiku zejména pro cyklisty a to i zahraniční, se konala v rámci veletrhu Regiontour/Go v Brně v pátek dopoledne dne v Business centru pavilonu E brněnského výstaviště. Workshop byl určený pro krajské úřady a turistické regiony. Po vyhlášení výzvy IOP dne byly zahájeny konkrétní jednání s kraji, případně jimi pověřeným organizacím, o spolupráci při realizaci projektu Česko jede. Seznam jednání a kontaktů je uveden ve vstupní analýze. Současně veškeré informace o přípravě projektu Česko jede byly zveřejněny na webové cyklistické stránce partnera projektu CDV a také prostřednictvím vydání CykloNewslettetru. Aby se předešlo určitým spekulacím byly již v lednu 2010 rezervovány dvě nové domíny: a Od první zmiňované cyklokonference (Špindlerův Mlýn) se vytvořil projektový tým, kde byly jak zástupci ATUR, CDV, ale i dalších profesních organizací, které mají blízko k problematice cykloturistiky (www.nakole.cz, Od ledna 2010 se začaly shromaždovat informace pro primární marketingový průzkum a vstupní analýzu. Součástí zpracování analýzy a přípravy projektu Česko jede byla i koncem dubna 2010 šestidenní stáž u švýcarské organizace SchweizMobil. Cílem stáže bylo seznámit se švýcarským modelem podpory domácího cestovního ruchu, který je pro Českou republiku velmi inspirativním řešením. Propojuje všechny druhy bezmotorové dopravy do jednoho informačního a organizačního systému při zapojení státu, kantonů, obcí, turistických regionů a privátního sektoru. Základní principy projektu Česko jede budou tak vycházet ze švýcarského modelu, kde nadace SchweizMobil vytvořila unikátní systém propojení národních sítí stezek pro pěší, cyklisty, in-line bruslaře a malou vodní turistiku. K tomu má

4 dobré podmínky i Česká republika, proto bylo potřeba se zblízka podívat, jak jednotný systém značení, propagace, marketingu a prodeje služeb a produktů na těchto stezkách funguje. S projektem je možné se seznámit na nebo Bližší informace uvádí kapitola 3. vstupní analýzy. Po vyhlášení výzvy IOP dne ATUR vybral zodpovědnou osobu pro zpracování žádosti o dotaci v Benefitu, včetně všech povinných příloh, jako např. studie Hodnocení kvality a dalších příloh, nutných pro předložení žádosti o dotaci. Dále byly uzavírány partnerské smlouvy a byly vytvořeny předpoklady pro zajištění finančních zdrojů na profinancování a spolufinancování projektu Popis aktivit v realizační fázi projektu Projekt bude realizován ve třech hlavních liniích: 1. Zajištění metodického zázemí realizace projektu. 2. Vytvoření internetového portálu který bude prezentovat cykloturistiku a bude integrovat obsah regionálních portálů s tématem či obsahem cykloturistika. 3. Společná propagace/kampaň v ČR a i zahraničí ve spolupráci s CzT zaměřená na prezentaci cykloturistiky, aktivní dovolené a národní sítě cyklotras. Zajištění metodického zázemí realizace projektu bude spočívat, kromě režijních a osobních výdajů bezprostředně související s realizací projektu, především ve vytvoření metodické příručky pro vytvoření správy celého systému s prioritou tvorby cyklistických balíčků/produktů. V rámci její tvorby budou probíhat semináře v jednotlivých krajích, kde v rámci pracovních skupin budou definovány cyklistické produkty dle cílových skupin cyklistů a budou proškoleni partneři na specializované služby (cykloinformace v IC, cykloprůvodci). Výsledkem budou první data (tipy na výlet), která budou připravena pro datový sklad nového portálu. Školení se bude týkat i sběru potřebných dat pro datový sklad. regionálních koordinátory projektu. Většina daných aktivit proběhne v prvním roce realizace projektu. K metodickému zázemí patří ještě monitoring využívání cyklistických stezek konání dvou konferencí na toto téma (červen 2011, 2013). Druhá linie projektu se zaměří na vytvoření nového webového portálu Česko jede, s mapovou aplikací, která bude vycházet z aktuálních mapových podkladů, cyklotras a funkce routování. Tyto stávající vrstvy budou doplněny o vrstvy typu povrchů a komunikací a to pro dálkovou síť cyklotras ČR a pro cykloprodukty pro vytipované cílové skupiny cyklistů. Nový web s mapovou aplikací bude propojen s datovým skladem, sdílené databáze turistických informací. Nejprve budou zahájeny práce na instalaci potřebné technologie, vytvoření software databáze Česko jede a grafického designu webu. Dále bude realizován sběr dat pro vytvoření sdílené databáze turistických informací (datový sklad), který zajistí postupné vkládání informací do portálu, které by zahrnovaly síť cyklotras, tipy na výlety pro přibližně čtyři cílové skupiny konzumentů cykloturistiky, bodové informace - databáze objektů a subjektů (památky, zajímavosti, služby), časové informace - databázi akcí a aktivit, zveřejnění služeb dopravců s důrazem na intermodalitu. Import zpracovaných dat bude probíhat především z destinací přímým vkládáním a editací z vlastních podkladů destinací. Zároveň budou přizpůsobené krajské databáze s databází Česko jede a to ve vztahu k cykloturistickým produktům. Jde o to, aby národní produkty v databázi Česko jede měly svůj ekvivalent i na regionální úrovni. Pro mapovou aplikaci a datový sklad bude důležité také zajistit systém sběru, zpracování a aktualizace dat o vedení cyklotras na území ČR. Proto

5 budou do systému zapojeny i turistické regiony a Klub českých turistů s využitím jejich know-how a možnosti multiplikace jejich informací ve formě sdílených dat a výstupů (GIS mapový server). Třetí linie projektu se zaměření na samotnou propagaci/kampaň produktu Česko jede, zaměřenou na prezentaci cykloturistiky, aktivní dovolenou a národní sítě cyklotras. V první fázi bude upřesněn marketingový plán a budou vypracovány podpůrné materiály pro samotnou kampaň. Jedná se jak o tištěné výstupy (jednoduchý leták 1/3 A4 a katalog TOP cyklovýletů), tak i o elektronické výstupy (baner, videošoty, atd.). Samotná marketingová kampaň bude zahájena na veletrhu Bike Brno na podzim 2011 a pro Prahu se počítá s jarem 2012 v rámci veletrhu ForBikes. Po ní bude již následovat strukturovaná kampaň ve spolupráci s CzT v médiích, veletrzích, obchodních centrech, PR aktivity komunikace s médii, TZ, TK, PR články atd. a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Po celou dobu projektu bude probíhat publicita projektu, finanční řízení projektu a projektové řízení a administrace projektu Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu Způsob udržení výsledků projektu je zakotven v partnerských smlouvách, zejména s převzetím databanky a propojením na web CzechTourismu, se zařazením do jejich marketingových aktivit, dále s bezplatným poskytnutím databanky jednotlivým krajům, které je napojí na své weby. Aktualizace dat bude zajištěna díky technologickému (softwarovému) propojení dat. Je třeba ale zdůraznit, že provozní fáze projektu je již částečně zahrnuta i v její realizační části. Týká se to zejména provozu internetového portálu, s jeho mapovou aplikací a datovým skladem. Webový portál bude již spuštěn v realizační částí a je zřejmé, že musí fungovat i po skončení projektu. Proto je nesmírně důležité v realizační části vytvořit takové prostředí, které zajistí dlouhodobou udržitelnost dané webové stránky. Ta může být zajištěna právě tím, že projekt Česko jede a jeho webový portál rozšíří nabídku portálu Kudy z nudy pro záložku Cykloturistika. Udržitelnost projektu vychází rovněž z úvahy, že během tří let bude odladěna TOP nabídka cykloturistických produktů, která se v navazujících letech nebude příliš měnit. Navíc TOP nabídka bude i strukturována podle jednotlivých krajů, tak pokud vznikne v dalším období něco nového, krajský koordinátor vkladu dat ve svém (regionálním) zájmu, vloží tuto novinku na webový portál. Dále ve vztahu k mapové aplikaci udržitelnost projektu vychází z úvahy, že již nyní hlavní celostátní mediální portály, jako např. a (www.seznam.cz) mají za sebou tým lidí, který se stará o aktualizaci dat cyklotras, které jsou na webech prezentované. Již dnes je zřejmé, že výběrové řízení vyhraje jedna z firem, která už standardně nabízí značené cyklotrasy, některé mají i routování. Vítězná firma pak bude mít zájem na dlouhodobé udržitelnosti, neboť to bude jednak jejich vizitkou a jednak i ve smlouvě bude zakomponována udržitelnost projektu. Dále je třeba pamatovat na to, že v rámci realizační fáze budou nově zmapovány prostřednictvím GPS všechny dálkové trasy, které určí typ povrchu a typ komunikace (význam pro upřesnění routování). Podobně budou zmapovány i TOP nabídky cykloturistických produktů. Opět se bude jednat o informace, které by se dlouhodobě měnit neměly. Pokud vznikne někde nějaká nová místní cyklotrasa, není ambicí projektu Česko jede tyto cyklotrasy aktualizovat, neboť daná aktivita by byla právě

6 neudržitelná. Místní cyklotrasa bude vždy na webech aktualizována způsobem, jak to probíhá nyní na webových portálech (tým terénních pracovníků zaznamená novou trasu a dá pokyn webmasterovi pro zaznačení do mapové aplikace. V rámci sdílení dat se tato nová místní cyklotrasa automaticky objeví i v nabídce Česko jede. Mezi další aktivity, které budou ovlivňovat provozní fázi projektu a udržitelnost výsledků projektu prostřednictvím: - zahájení provozu a provoz výstupů projektu, - marketingová komunikace, - publicita projektu, - projektové řízení, - zajištění udržitelnosti projektu Připravenost projektu k realizaci Připravenost projektu k realizaci je dána především dlouhodobou přípravnou fází projektu, která byla zahájena již v květnu 2009 (více o této fázi pojednává jiná kapitola žádosti). V přípravné fázi proběhla jednak řada jednání se zástupci krajů, destinačních managementů jednotlivých oblastí a informačních center, ale rovněž bylo získáno mnoho relevantních dat nutných pro vstupní analýzu. Proto nebylo až tak těžké při závěrečných jednání přesvědčit partnery o tom, aby spolupracovali na realizaci projektu. Právě důkladná informovanost o projektu měla za následek, že všichni relevantní partneři potvrdili zájem o spolupráci a připravenost zahájit potřebné kroky pro transfer dat a tvorbu databanky Česko jede. Připravenost projektu k realizaci je dána ale jistě i tím faktorem, že mnoho českých odborníků na cestovní ruch si je dobře vědomo toho, že tato nabídka na našem trhu cestovního ruchu chybí a proto vítají tuto iniciativu. Dalším faktorem ovlivňující připravenost projektu je zjištění relevantních informací k tvorbě hlavních aktivit projektu ( co to vůbec obnáší ) a jejich reálných cen na českém trhu ve vztahu k vytvoření internetového portálu s jeho mapovou aplikací a datovým skladem a realizaci kampaně zaměřené na prezentaci cykloturistiky, aktivní dovolené a národní sítě cyklotras. Hlavním klíčem připravenosti projektu k realizaci je bezesporu podepsání partnerských smluv s hlavními partnery projektu Vazba na jiné aktivity a projekty Jak je patrné z popisu realizační fáze projektu, tak vazbě na jiné aktivity a projekty je nutné rozumět především ve vztahu k webovému prostředí. To je to co na českém trhu chybí a je potřeba strukturovaně vytvořit. Tento popis se tak nevěnuje popisu vydávání nejrůznějších tištěných map a brožur, ale webovými aplikacemi, které je nutné propojit, Samozřejmostí je, že projekt má především vazbu na aktivitu státní agentury CzechTourism celostátní a to na portál Kudy z nudy, V současné chvíli je zde sice podchycena i cykloturistika, ale každý návštěvník této sekce webové stránky zjistí, že informace jsou zde vkládány víceméně ad-hoc. Některé odkazy k aktivní turistice a cykloturistice lze také dohledat na Proto se předpokládá, že právě projekt Česko jede nahradí tento nefunkční systém. Dále je bráno v úvahu, že v Česku existují komerční servery jako které nabízející info o trasách pro individuální

7 zájemce. Komerční firmy pak poskytují své podklady (jak mapové, tak informace o vedení cyklotras) pro portály, jako např. a kde kromě cyklotras dnes funguje i routování. Kromě vedení tras je třeba také vycházet ze skutečnosti, že některé komerční weby nabízí i tipy na výlety atd. Tyto odkazy mohou pak být cennými zdroji při tvorbě tématických cykloproduktů. Dále existuje internet pro certifikovaná zařízení cyklisté vítáni Nadace Partnerství Pro projekt Česko jede je samozřejmě nejdůležitější vnímat velmi pozorně vazby na krajské a regionální portály ve vztahu k cykloturistice. Proto vstupní analýza se velmi pečlivě věnuje tomuto témata a v kapitole 5.2. je doložen monitoring regionálních portálů s cílem posoudit stav prezentace cykloturistiky na webu Předpoklady a rizika realizace projektu Přehled rizik v realizační fázi je zde uveden v přehledném seznamu, opatření k odstranění rizika je zpracováno ve studii Hodnocení kvality projektu (včetně rizik v ostatních fázích projektu: Nedostatek finančních prostředků na profinancování a spolufinancování projektu. Nezískání dotace na realizaci projektu. Zvýšení nákladů na některé položky v rozpočtu projektu. Vznik nové potřeby související s realizací projektu. Špatně naplánované žádosti o platbu, neproplacení potřebných výdajů pro žádost o platbu. Nedodržení termínu dodávek zařízení ze strany dodavatelů; nízká kvalita dodané techniky a technologie potřebné pro fungování výstupů projektu. Nezajištění kompatibility databanky Česko jede a zdrojových kanálů. Nezajištění napojení databáze na další internetové a partnerské weby (např. nespojení s webem Moravskoslezského kraje, sekce návštěvník a jiných webů v jednotlivých krajích). Zvolené zařízení neodpovídá stanoveným požadavkům, není funkční z hlediska potřebnosti pro správné fungování výstupů projektu. Nezajištění nákupu domény a nutnost hledání nové domény. Nedodržení smluvních podmínek ze strany dodavatelů. Nedodržení metodických pokynů, podmínek Smlouvy o dotaci a dalších zákonných norem. Neuzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu. Riziko veřejné podpory s ohledem na nesprávné oslovení do zapojení do databanky Česko jede. Chybné zadávání veřejných zakázek, nekvalitně provedená výběrová řízení a výběr dodavatelů. Nedostatečné projektové řízení a organizace jednotlivých aktivit. Nízká motivace pro zapojení členů projektového týmu do realizace aktivit projektu. Riziko odchodu členů projektového týmu? mnoho externě zapojených členů. Některé aktivity jsou realizovány externě, nezajištění externích dodavatelů, nízká ochota pracovníků externích dodavatelů a nízká kvalita odvedené práce/poskytnutých služeb. Vysoká zátěž na projektového manažera. Nedostatek členů projektového týmu schopných zajistit provedení aktivit. Nedostatečná marketingová komunikace a propagace výstupů projektu. Nedostatečné či nekvalitní oslovení/kampaň z hlediska zajištění účastníků databanky Česko jede, riziko neoslovení všech a nedostatečného počtu účastníků. Nezájem poskytovatelů služeb o zapojení do databanky Česko jede

8 Nezájem aktérů působících v oblasti aktivního CR o účast na vzdělávacích metodických workshopech, o účast na odborné konferenci, nezájem o využívání internetového zpravodaje. Nezajištění místa pro pořádání workshopů a lektorů pro workshopy a odbornou konferenci. Nezajištění povinné publicity projektu Popis v čem je projekt inovativní Inovativnost projektu spočívá v tom, že: 1) Vznikne nový webový portál který bude vyplňovat mezeru na českém trhu cestovního ruchu a nebude dublovat komerční a regionální portály, ani celostátní portál Kudy z nudy, Naopak se bude jednat o originální web, který bude nabízet na jednom místě top cykloturistickou nabídku ČR a se všemi portály bude spolupracovat a provazovat je. 2) Budou poprvé a nově vytvořeny cyklomarketingové produkty podle typu cílových skupin a délky tras: rodiny s dětmi (kratší a bezpečné trasy, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), méně zdatní rekreační cyklisté, mají obavy z větší fyzické námahy, do této kategorie patří často i senioři (nenáročné kratší trasy, cca do 30km, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), zdatnější rekreační cyklisté, (okružní trasy km, často v kombinaci s poznáváním místních zajímavostí a kulturních památek, zpevněný povrch i nenáročné přírodní cesty), dálkoví cyklisté (trasy km, převážně se drží páteřních tras, v cílových destinacích se zdrží zpravidla jen chvíli), bikeři, terénní cyklisté (preferují především přírodě blízké cesty a úzké stezky v terénu různé náročnosti). 3) V rámci mapové aplikace budou nově zmapovány prostřednictvím GPS všechny dálkové trasy, které určí typ povrchu a typ komunikace (význam pro upřesnění routování). Podobně budou zmapovány i TOP nabídky cykloturistických produktů. 4) V Česku proběhne originální kampaň Česko jede se zaměřením na prezentaci cykloturistiky, aktivní dovolené a národní sítě cyklotras prostřednictvím mixu marketingových nástrojů a distribučních cest.

9 2. Horizontální témata 2.1. Rovné příležitosti Aby Česká republika byla příjemná pro život, musí umožňovat mobilitu pro všechny. Musí být dobře dostupným státem, které umožňuje všem svým obyvatelům být mobilní. V hodně městech se velké skupiny obyvatel, jako jsou děti, mládež a senioři, potýkají s vážným omezením své mobility, protože naše města jsou koncipována spíše pro auta dopravní prostředek, který tito lidé nemohou dle libosti používat. Berme třeba takovou cykloturistiku se zaměřením pro děti. Média často uvádí, jak je špatné, že se dnešní děti vůbec nehýbou, jak stále více českých dětí je obézních. Jenže cykloturistika je všeobecně vnímána s vyznačenými cyklotrasami, které často vedou po silnicích. Projekt se snaží odstranit tento mýtus a chce vyváženě nabízet rovné příležitosti podle typu cílových skupin: rodiny s dětmi (kratší a bezpečné trasy, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), méně zdatní rekreační cyklisté, mají obavy z větší fyzické námahy, do této kategorie patří často i senioři (nenáročné kratší trasy, cca do 30km, preferují převážně kvalitní zpevněný povrch), zdatnější rekreační cyklisté, (okružní trasy km, často v kombinaci s poznáváním místních zajímavostí a kulturních památek, zpevněný povrch i nenáročné přírodní cesty), dálkoví cyklisté (trasy km, převážně se drží páteřních tras, v cílových destinacích se zdrží zpravidla jen chvíli), bikeři, terénní cyklisté (preferují především přírodě blízké cesty a úzké stezky v terénu různé náročnosti). Projekt chce tak pomoci tím, aby závislost dětí a seniorů nebyla jen s vyznačenými cyklotrasami, ale typy na výlety, které jim budou šité na míru Životní prostředí Rozvoj cykloturistiky významně přispěje k naplňování environmentálních cílů ve snižování emisí skleníkových plynů a tím i k programu zmenšování klimatických změn, ke snižování produkce kyselých dešťů a acidifikace prostředí, k menší spotřebě neobnovitelných zdrojů energie, ke snižování hluku, ke snižování produkce nebezpečných látek z výfukových plynů motorové dopravy. Je žádoucí, aby co největší podíl obyvatel ČR mohl jezdit na kole na bezpečných, kvalitních cyklotrasách, environmentálně zasazených do krajiny. Negativní vlivy dopravy obvykle představují velmi závažné environmentální a zdravotní problémy. Navíc patří fyzická pasivita mezi hlavní příčiny předčasných úmrtí a jízda na kole může zásadně snížit riziko výskytu celé řady civilizačních chorob (kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, vysokého krevního tlaku, nadváhy atd.). Je proto potřebné, aby se obyvatelé ČR mohli nabídkou bezpečných oddělených cyklostezek a odpovídajícího zázemí každodenně svobodně rozhodnout a provozovat cyklistickou dopravu. Posilování fyzického a psychického zdraví občanů a nacházení dobrého vztahu k přírodě a krajině jsou dalšími cíli rozvoje cyklodopravy. Ta by se měla stát prestiží a součástí zdravého životního stylu šetrného k životnímu prostředí. Na druhé straně cyklistika v terénu (cyklotrial, horská kola v rekreační cyklistice mimo cestní síť off road) mohou způsobovat problémy, spočívající v narušování klidového režimu chráněných území přírody, ničení stanovišť chráněných druhů rostlin, výskytišť a hnízdišť chráněných druhů živočichů, narušování vegetačního krytu a způsobování půdní erose. Pro-

10 blémy mohou být při souběhu pěších a cyklistických tras s bezpečností a komfortem chodců. Je tedy při konkrétních záměrech na podporu cyklistiky třeba brát v úvahu podle lokalizace i její možné negativní vlivy. Proto je také cílem rozvinout cyklistiku na celé území ČR, a tím zároveň rozptýlit cykloturistiku z území vyžadujících zvláštní ochranu do méně rozvinutých oblastí.

11 3. Popis aktivit 3.1. Popis aktivity: Internetový portál s mapovou aplikací a datovým skladem První část systému: internetový portál (to co vidí uživatel) Bude vytvořen webový portál, který bude prezentovat cykloturistiku a bude integrovat obsah regionálních portálů s tématem či obsahem cykloturistika. Součástí webových stránek bude soubor datově propojených aplikací: o Síť cyklotras, včetmě in-line tras (exporty GPS) o Tipy na výlety: mapový informační systém s doporučenými trasami/tipy na výlety (vytipování TOP nabídky pro přibližně čtyři cílové skupiny konzumentů cykloturistiky a tyto cykloprodukty prezentovat) o Bodové informace / body zájmu: databáze objektů a subjektů (památky, zajímavosti, služby) datový sklad. o Časové informace: databázi akcí a aktivit (kalendář akcí). Data budou vkládána z regionu, které budou mít přístup na hlavní portál. o Zveřejnit služby dopravců s důrazem na intermodalitu (Jízdní řády a služby dopravců). Systém umožní spoluvytvářet produkty tak, že budou moci začínat a končit u zastávek veřejné dopravy.). Toto marketingové propojení s cyklobusy a železnicemi má umožnit, aby cykloprodukty mohly začínat a končit u zastávek veřejné dopravy (vlakové stanice, autobus, loď, lanovky). Maximálně bude využito know-how ze stránek aplikovaný na české prostředí. Maximálně zachytit a nabízet nabídku specializovaných cyklistických služeb (půjčovny kol, Cyklisté vítáni, cykloprůvodci ) Portál by již v předstihu řešil mapové řešení projektů pěší turistiky, nordic walkingu, běžeckého lyžování, vodáctví apod. Druhá část systému: Technologické zázemí mapové aplikace umístěné na webovém portálu - uživatelské internetové rozhraní zahrnuje tyto aktivity: vytvoření grafického layoutu zkompletování katalogu cyklotras a jeho propojení s informacemi a fotografiemi uloženými v centrálním datovém skladu naprogramování mapového modulu včetně analýz získávaných z digitálního modelu terénu jako je routing, výškové profily apod. naprogramování rozhraní pro komunikaci běžného uživatele a správce portálu naprogramování rozhraní pro evidované uživatele a umožnit jim editaci publikovaných dat a zadávaní dat nových možnost importu uživatelských tras ve formátu *.gpx vyřešení export dat do formátu *.gpx *.kml *.pdf naprogramování vyhledávacích algoritmů zajištění personál pro obsluhu webového portálu Třetí část systému: Technologické zázemí pro mapovou část a GIS zahrnuje tyto aktivity: získání mapových podkladů v požadovaných měřítcích a kvalitě (turistické vrstvy) + ortofoto pro celé území ČR získání vrstvy turistického a cykloturistického značení ve formátu *.shp ze surových dat dodaných kraji vytvoření vrstvy tzv. garantovaných cyklotras na základě dat z krajů/regionů vytvoření vrstvy POI a propojit jit s databázi POI obsaženou v datovém skladu

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 ANALYTICKÁ ČÁST Objednatel: Jihomoravský kraj Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Červen 2015-1 - Obsah 1 ÚVOD... - 3-2

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 1 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Kontext a metodika

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A JEJÍ IMPLEMENTACE DO PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku

SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury pro bezmotorovou a veřejnou dopravu, značení a marketingu turistických tras a produktů ve Švýcarsku Informační brožura SchweizMobil integrovaný systém infrastruktury

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI STUDIE PROVEDITELNOSTI Vzdělávací centrum pro uchování tradičních venkovských řemesel a zpracování místních produktů Prosinec 2013 Autor: Ing. Petr Liška a spol. Tato studie byla spolufinancována Evropskou

Více

MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY NA ZNOJEMSKU

MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY NA ZNOJEMSKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO CYKLISTY

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PRO DESTINACI Ing.Petr Kratochvíl Ing.Radek Pažout Realizátor MMC Ing.Petr Kratochvíl kratochvil@mtw.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více