Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru"

Transkript

1 Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Popis a sumarizace struktury, procesu a výstupů kultivace systému DRG Datum Zpracoval Národní referenční centrum Autoři Eva Švecová, Pavel Kožený Schválil Představenstvo NRC Platnost od: Verze 0.03 Garant dokumentu Eva Švecová Procesní model správy a rozvoje systému DRG-řídící a metodická dokumentace Pro schválení Představenstvem

2 Obsah Obsah... 2 Historie dokumentu... 3 Přehled použitých výrazů a zkratek... 4 Úvod... 5 Procesní model a jeho popis... 6 Procesní model versus pravidla provádění činností:... 6 Vzájemný vztah Procesního modelu a Pravidel/Šablon ilustruje obrázek (s legendou):... 7 Systémové prostředí... 7 Přehled jednotlivých rolí zúčastněných na procesu správy řízené dokumentace... 9 Model procesu správy životního cyklu dokumentace Správa a rozvoj DRG organizační zajištění Pracovní skupina DRG Infrastruktura pro zpracování změn v systému Praktické zpracování podnětů a požadavků na kultivaci DRG Spolupráce a součinnost Spolupráce s odbornými společnostmi Katalog odborností (společností) Spolupráce se správcem primární klasifikace (MZ ČR) při aktualizaci SZV Spolupráce s ÚZIS při aktualizaci MKN Transparentnost Proces oponentur Příprava dokumentu k odborné oponentuře Využití dat pro datové portály příklady transparentnosti BRIX statistiky akutních případů hospitalizací DRG Fórum Základní řídící dokumenty v procesu správy a rozvoje DRG Dokumenty v řízeném režimu Jednorázové záznamy Zápis z jednání Připomínka k návrhu dokumentu Oponentní posudek Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 2 z 26

3 Historie dokumentu Datum Změnil Verze Změna Ing. Švecová V0.1 Založení dokumentu a vznik verze V Ing. Švecová V0.2 Aktualizace dokumentu a vznik verze V Ing. Švecová V0.3 Aktualizace dokumentu a vznik verze V0.3 Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 3 z 26

4 Přehled použitých výrazů a zkratek Výraz Zkratka Výklad Definiční manuál DM Dokument popisující klasifikační systém DRG, tedy sledované atributy klasifikovaných prvků (případů) a soubor pravidel pro klasifikaci. Pravidla pro klasifikaci jsou tvořena klasifikačním algoritmem (obvykle popsaným sledem dílčích algoritmů) a obsahem definičních klinických komponent, se kterými algoritmus pracuje. Obsahem definičních komponent jsou sady diagnóz a sady výkonů Diagnosis related group DRG Diagnosis related group (může vystupovat ve smyslu klasifikačního systému DRG nebo DRG skupiny) G Počítačový program, který podle vstupních informací o hospitalizačním případu odvozuje jeho zařazení do skupiny Grouper DRG. Grouper je naprogramovaný definiční manuál. Každá nová verze definičního manuálu vyžaduje novou verzi grouperu. Komponenta DRG Ministerstvo zdravotnictví České republiky Odborná společnost Pracovní skupina revize Seznamu zdravotnických výkonů Pracovní/řešitelská skupina Správy a rozvoje DRG MZ OS PS SZV PS DRG Výstupy projektu správa a rozvoj (metodiky, číselníky, DM, G, RV) Odborně zastřešuje některé činnosti spojené s naplňováním stanovených cílů. Pracovní skupina je odborně nezávislá a připravuje podklady pro rozhodování pouze na základě odborných postupů Relativní váha RV Relativní váha DRG skupiny Seznam zdravotnických výkonů SZV seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami MZ ČR Správa a rozvoj klasifikačního S a R systému DRG Svaz zdravotních pojišťoven ČR SZP ČR Tarify nákladových služeb TNS Jsou jednicové náklady a říkají, kolik specifických nákladů spotřebujeme na odpovídající produkci popsanou nákladovými službami Ústav zdravotnických informací ÚZIS a statistiky ČR Vedlejší diagnózy VDG Jsou atributy případu, které mohou být definičním manuálem (nebo grouperem) vyhodnoceny jako součást definičních klinických komponent, se kterými pracuje klasifikační algoritmus. Vedlejší diagnózy případu se v rámci klasifikace DRGs uplatňují zejména jako komplikace a přidružené nemoci Všeobecná zdravotní VZP pojišťovna Zdravotní pojišťovna ZP Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 4 z 26

5 Úvod V ČR je držitelem licence systému IR DRG verze 1.2 Ministerstvo zdravotnictví (dále také ministerstvo) a má tak nevýhradní právo k užívání a úpravám Know how 1 tohoto systému, a to do roku Podrobné podmínky jsou stanoveny smlouvou mezi Ministerstvem zdravotnictví a obchodní společností 3M Česko, spol. s.r.o. Používaná verse IR - DRG v České republice je postavena na kódování diagnóz podle desáté verze Mezinárodní klasifikace nemocí a konversi kódování výkonů podle Seznamu výkonů s bodovými hodnotami (dále také Seznam) používaným ve veřejném zdravotním pojištění do nativního systému kódování výkonů, s kterým byly tyto verze vytvořeny. Tato konverze není čistě formální překódování, protože se náplň výkonů v obou zúčastněných kódovacích systémech může různě překrývat. Podle výše jmenované smlouvy také platí, že je ministerstvo oprávněno uzavřít smluvní vztah s třetí stranou a delegovat tak veškeré práva a závazky týkající se činností kolem systému DRG na tento subjekt. Výsledkem a předmětem plnění je správa a rozvoj klasifikačního systému IR - DRG (dále také DRG). V souladu s tímto, uzavřelo v roce 2006 Ministerstvo zdravotnictví s Národním referenčním centrem prováděcí smlouvu k plnění některých činností, a to v následujících oblastech: správa a vývoj klasifikací a klasifikačních systémů sloužících k popisu a klasifikaci zdravotních služeb a okolností jejich používání tvorba, údržba, správa a distribuce metodik pro provádění klasifikačního systému a správy zdravotní terminologie a nomenklatury, shromažďování dat, tvorby a správy reprezentativní datové báze, na základě které je možné kalkulovat relativní nákladové indexy (relativní váhy) pro DRG a pro ceníky použité k platbě za službu (referenční databáze). Ministerstvo zdravotnictví pověřilo NRC ke správě a rozvoji klasifikačního systému nejen s ohledem k jejímu potenciálu vytěžování největší datové základny v ČR, ale kvůli ověřenému způsobu práce, dodržování zásad procesního řízení a principů transparentnosti. Konkrétně ministerstvo pověřilo NRC: vytvářením úprav Know-how systému DRG vytvářením software podle Know-how systému DRG (Grouper) vytvářením metodických materiálů pro systém DRG (metodik a číselníků) výpočtem základních parametrů systému DRG (číselník relativních vah). 1 Know-how systému IR-DRG znamená souborné označení zahrnující Klasifikační systém IR-DRG a Definiční manuál IR-DRG Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 5 z 26

6 Procesní model a jeho popis Procesní model obecně (tj. i model popisovaný v tomto dokumentu) je technickou normou. Z definice je technická norma dokumentovaná dohoda, obsahující specifikaci používanou jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik k zajištění toho, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu a jsou bezpečné. Technická (ve smyslu technika postupu, nikoliv jako technika-oblast lidské činnosti ) norma je tedy kvalifikované doporučení, nikoliv příkaz. Pokud je technická norma či dokument, který je v souladu s technickou normou, přijat a schválen vedením instituce (jakéhokoliv subjektu) jako řídící a metodická dokumentace, stává se předpisem, který je třeba dodržet (tj. doporučení se mění v příkaz). Procesní postup správy životního cyklu dokumentu neříká nic o vlastním obsahu předmětné oblasti, ten je záležitostí odborně medicínskou. Popisuje pouze způsob vzniku, postupy při potřebě aktualizace, případně způsob zániku (např. i formou náhrady jiným postupem) komponenty DRG. Sám procesní postup by se měl stát standardem normou. Postup lze využít pro jakýkoliv typ řízené dokumentace v souvislosti s potřebami NRC či konkrétně Pracovní skupiny DRG. V tomto smyslu se typy dokumentů, jejichž správa bude podléhat zde popisovanému postupu, člení na: Typy dokumentů vyžadující výběr autorů, oponenturu a vyhodnocení výstupu/komponenty DRG. K těmto dokumentům patří metodiky a číselníky a zprávy o výpočtu TNS a RV. Typy dokumentů zpracované určeným (zpravidla) jedním autorem, bez potřeby oponentury či vyhodnocování dat, vyžadující pouze schválení vedení NRC. Tyto typy dokumentů jsou určeny pro formalizaci vlastního provozu PS DRG (např. tvorba šablon). Procesní model versus pravidla provádění činností: Z hlediska formalizace a standardizace popisované věcné oblasti jde o dvě různé úrovně popisu: Procesní model je úroveň popisu prováděných aktivit, kterou lze přesně popsat, specifikovat rozhodovací milníky a tedy větvení procesů, přiřadit zodpovědnost za provedení jednotlivých činností rolím, které jsou obsazovány konkrétními osobami podle pravidel. Procesní model lze precizovat a fixovat tak, aby byl v praxi povinný pro všechny účastníky popisované předmětné oblasti (zde správa standardů) bez toho, že by tato formalizace omezovala kvalitu výstupů předmětné oblasti. V úrovni jednotlivých činností nelze naopak detailní postup a množství variant algoritmizovat, protože jakákoliv restrikce postupu by mohla mít vliv na snížení kvality výstupu. Z tohoto důvodu jsou proto připravena a postupně precizována pravidla, kterými se řídí role (aktéři), kteří na provádění jednotlivých činností participují (autoři, oponenti atd.). Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 6 z 26

7 Pravidla jsou v tomto smyslu nepodkročitelné zásady (principy), které musí být dodrženy, aby výstup činnosti mohl sloužit (v příslušné kvalitě) v dalším průběhu procesu. Takto definovaná pravidla jsou (resp. mohou být, protože to neplatí vždy) doplněna šablonami výsledných (či průvodních) dokumentů, které: striktně vymezují podobu/strukturu dokumentu, který je výstupem činnosti, jsou doplňkem pravidel uživatel čte šablonu, která jej vede tak, aby výsledný dokument byl formálně (z hlediska struktury, nikoliv obsahu) správný, tj. úplný. Vzájemný vztah Procesního modelu a Pravidel/Šablon ilustruje obrázek (s legendou): Procesní model Šablony Pravidla Instance provádění procesů (praxe) některé instance (levá strana) provádění činností (v rámci procesů) nepotřebují pravidla ani šablony (případně potřebují pouze šablony), protože jejich provedení je zcela jednoznačné, bez možnosti variant závislých na obsahu a/nebo na rozhodování. Procesní model je tedy možné rozkreslit až do poslední úrovně detailu některé instance (pravá strana) naopak vyžadují stanovení pravidel a/nebo potřebu šablon, protože praktická realizace činností je masivně variabilní, provádějící osoba postupuje dle okamžitých potřeb a konkrétní situace rozkreslení procesních modelů do úrovně detailu jednotlivých úkonů není v praxi možné a ani není vyžadováno Systémové prostředí NRC při prosazování správy a rozvoje DRG se bude pohybovat v rámci celé široké struktury subjektů působících v systému zdravotnictví. Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 7 z 26

8 Vztahy Pracovní skupiny DRG, která je z pohledu procesního modelu de facto projektovým týmem, s tímto procesním okolím je třeba identifikovat a definovat. Konkrétně jde o vymezení vztahů níže zmíněných institucí k dále popsaným rolím. Pracovní skupina DRG je odborně nezávislá skupina expertů, která nemá právní subjektivitu ve vztahu k subjektům, které se jako subjekty samé nebo jako zaměstnavatelé jednotlivých zúčastněných expertů budou (či mohou) účastnit aktivit týkajících se správy systému DRG. Vztahy externího okolí k procesu Správy a rozvoje DRG (a odvozeně NRC jako zájmového sdružení právnických osob) rozdělit na několik skupin. Obr. 1 Vztah k subjektům, které jsou smluvními stranami ve vztahu k NRC Pracovní skupina DRG MZČR (PS SZV) NRC Správa řízené dokumentace procesu kultivace DRG Členové NRC Obr. 2 Vztahy k odborným společnostem, lékařské komoře, ev. jednotlivým expertům (Jde o oblast subjektů, odkud mohou pocházet navrhovatelé, autoři, garanti a oponenti jednotlivých návrhů podnětů změn DRG.) ČLS JEP Odborná společnost NRC Správa řízené dokumentace procesu kultivace DRG ostatní Zdravotnická zařízení Zdravotní pojišťovny Obr. 3 Vztahy k účelově orientovaným subjektům systému zdravotnictví = datová podpora Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 8 z 26

9 (Jde o oblast subjektů, které se mohou účastnit subprocesů sběru, zpracování a vyhodnocování dat) Zdravotní pojišťovny Referenční nemocnice NRC Správa řízené dokumentace procesu Číselníky a datové rozhraní VZP Externí zpracovatel dat administrativních Externí zpracovatel dat nákladových Přehled jednotlivých rolí zúčastněných na procesu správy řízené dokumentace Administrátor/správce - NRC Navrhovatel odborná společnost, zdravotní pojišťovna, zdravotnické zařízení, MZ, PS DRG, jednotlivec Garant procesu - NRC Nositel know-how MZ ČR Poskytovatel dat externí Interní/externí oponent odborný expert, který má pověření/smlouvu od NRC Zpracovatel změny PS DRG Schvalovatel změny představenstvo NRC Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 9 z 26

10 Model procesu správy životního cyklu dokumentace Proces správy životního cyklu řízené dokumentace pokrývá všechny činnosti počínaje vznikem podnětu/požadavku na změnu systému DRG až po jeho schválení, publikaci schváleným legislativním a technologickým postupem a zařazením pro budoucí revizi. Rozsah procesu ukazuje následující schéma: Návrh podnětu (revize), formalizace, registrace Zpracování podnětu Publikace, vydání Ekonomický rozbor Klinický rozbor Organizační a Technické dopady Sběr, zpracování a vyhodnocení dat Oponentní řízení: a)interní b)externí Schválení výstupu a úprav Jednotlivé subprocesy jsou ohraničeny následujícími výstupy: Subproces Návrh (revize) podnětu, formalizace a registrace Časová osa subprocesu Subproces je závislý na termínech jednání Pracovní skupiny DRG. Posledním termínem pro podání podnětu na změnu DRG, který by se měl promítnout a zapracovat do systému na následující rok je Ohraničení subprocesu Vstupem do subprocesu je podání podnětu na změnu v systému DRG (revize existujícího) spouštěcí událost revize - nastal časový termín či jiná událost spouštějící revizi-verifikaci aktuálnosti současných výstupů Výstupem ze subprocesu je zaregistrování nového podnětu v rozsahu identifikace tak, aby bylo možné spustit jeho zpracování (tj. čerpat zdroje časové a finanční) seznam problémů/podnětů k řešení odmítnutí námětu nového podnětu Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 10 z 26

11 Zpracování podnětu Časová osa subprocesu Variabilní dle typu podnětu/dílčího záměru, případně dle oboru. Průměrně 3 měsíce od zadání práce řešitelům. Klinické, ekonomické a technické dopady Časová osa subprocesu Variabilní dle typu podnětu/dílčího záměru, případně dle oboru. Průměrně 2 měsíce od zadání práce řešitelům. (Viz. obr. 1 kap. Systémové prostředí) Sběr, zpracování a vyhodnocení dat Časová osa subprocesu Značná variabilita časové náročnosti, závislost mj na tom, zda data již existují (např. v rámci rezortní statistiky), nebo musí být sběr proveden komplet od počátku v kompetenci rozhodování PS DRG. Časové termíny budou stanoveny individuálně v konkrétních případech v okamžiku rozhodování o konkrétní instanci tohoto procesu. Průměrně 1 měsíce. Vstupem do subprocesu je formální zaregistrování nového podnětu prostřednictvím formuláře k podání podnětů nebo schválení dílčího záměru Výstupem ze subprocesu je zpracovaný a formalizovaný podnět/dílčí záměr (věcný obsah) připravený k oponentuře (ne u všech druhů dokumentů), včetně obchodněfinančního vypořádání s autory řešení nebo ukončení práce na zapracování podnětu Vstupem do subprocesu je zaregistrovaný podnět/schválený dílčí záměr Výstupem ze subprocesu je zpracovaný podnět/dílčí záměr (věcný obsah) z hlediska dopadů na ekonomickou a klinickou homogenitu a na organizačně technické dopady. Rozbor, zda je podnět klinicky relevantní a vnitřně ekonomicky vyvážený. nebo ukončení práce na zapracování podnětu neodůvodnění řešení návrhu Vstupem do subprocesu je rozhodnutí o ověření/oprávnění podnětu/dílčího záměru v praxi prostřednictvím sběru a vyhodnocení dat Výstupem ze subprocesu je podklad pro konečné vyhodnocení podnětu/dílčího záměru Podnět připravený k oponentuře (ne u všech druhů dokumentů (Viz. obr. 3 kap. Systémové prostředí) Interní oponentní řízení Časová osa subprocesu Variabilní dle typu podnětu, případně dle oboru, a množství změn. Maximem je 1 měsíc od zadání oponentury příslušným osobám až po odevzdání posudku Externí oponentní řízení Vstupem do subprocesu je zpracovaný podnět/dílčí záměr a objednávka oponentního posudku Výstupem ze subprocesu je zpracovaný posudek, včetně obchodně-finančního vypořádání s Oponenty. doporučení dalšího postupu (ověření v praxi ano/ne) a rozhodnutí o dalším postupu Vstupem do subprocesu je Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 11 z 26

12 Časová osa subprocesu 2 měsíce. Vyhodnocení/schválení změny (výstupu či úprav) v DRG Časová osa subprocesu Maximum jeden měsíc od okamžiku, kdy jsou k dispozici data potřebná k vyhodnocení. Publikace, vydání změn Časová osa subprocesu Jakmile bude k dispozici výstupy z předchozího subprocesu, bude publikace změn z časového hlediska podléhat pravidlům pro vydání na MZČR Nejpozději vždy k s platností od 1.1. Používání verze DRG (fáze účinnosti) Časová osa subprocesu 1 rok zpracované komponenty DRG (komlex všech připravených změn v systému DRG) uvolněné rozhodnutím správního orgánu k předložení k externí oponentuře Výstupem ze subprocesu jsou komponenty DRG upravené s ohledem na připomínky externí oponentury Vstupem do subprocesu je rozhodnutí o zahájení ověření podnětu/dílčího záměru v praxi prostřednictvím sběru a vyhodnocení dat Výstupem ze subprocesu je rozhodnutí o přijetí připravené změny a rozhodnutí o odevzdání výstupů na MZ Vstupem do subprocesu je rozhodnutí o přijetí změny DRG a odeslání výstupů na MZ Výstupem ze subprocesu je publikace změn DRG pro použití v praxi, zařazení nové verze DRG do monitorovacího režimu (připomínky z praxe, pravidelné revize, sběr podnětů na změny) Vstupem do subprocesu je schválená publikovaná verze platného klasifikačního systému DRG pro použití v praxi Výstupem ze subprocesu je návrh na pravidelnou revizi DRG ad hoc řešení nalezených chyb (path) Správa a rozvoj DRG organizační zajištění Na základě pověření (rámcové smlouvy) od MZ provádí NRC kultivaci systému DRG. Ta v sobě zahrnuje dva typy aktivit, které dělíme na tzv. správu a tzv. rozvoj. Správa a rozvoj DRG v kompetenci NRC vychází z předpokladu interního i externího zajištění odborných a administrativních činností. Základem činnosti je tzv. Pracovní/řešitelská skupina projektu, která odborně zastřešuje některé činnosti spojené s naplňováním stanovených cílů. Další částí správy a rozvoje je datová podpora procesu kultivace, která se skládá z výstupů projektu Registr referenčních hodnot a sběru dat ze zdravotních pojišťoven. Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 12 z 26

13 Mezi konkrétní činnosti SPRÁVY patří: o periodické úpravy algoritmu DRG (opravy chyb, zapracování nových výkonů, doplnění DRG markerů) o periodické parametrizace DRG (výpočet relativních vah a k nim přiřazených parametrů, výpočet technické základní sazby) o správa databází, metodik, číselníků o vedení podnětů a problémů, atd. Činnosti, které nejsou bezpodmínečně nutné pro běžné fungování systému, řadíme pod ROZVOJ. Jsou to činnosti, které zvyšují kvalitu systému nebo způsobu jeho využití. Pro příklad: o vznik nových DRG bazí o změny v logice algoritmu o změny v nákladové kalkulaci případu o změny ve výpočtu relativních vah atd. Hlavními výstupy procesu kultivace DRG jsou zejména: nová verze grouperu včetně přehledu změn nová verze definičního manuálu včetně přehledu změn databáze DRG metodiky a číselníky databáze problémů a podnětů školení a konference. Základní metodiky a číselníky, které NRC připravuje, jsou následující: metodika sestavení případu hospitalizace metodika kódování diagnóz metodika užití DRG markerů metodika přiřazení relativních vah k případu hospitalizace číselník kritických výkonů číselník relativních vah Pracovní/řešitelská skupina DRG Pracovní skupina (řešitelé) je odborně nezávislá a připravuje podklady pro rozhodování pouze na základě odborných postupů, nikoliv na základě parciálních zájmů jednotlivých koncových uživatelů klasifikačního systému. Pracovní skupina (řešitelé) kultivuje jádro Know how systému DRG, spolupracuje s odbornými společnostmi, českými experty, zahraničními organizacemi pro hodnocení kvality péče, organizacemi pro Evidence based medicine, WHO, a samozřejmě se svými protějšky (kultivátory systémů) ze zahraničí. Do působnosti pracovní skupiny zejména náleží: příprava a schvalování projektového plánu k vymezení úprav potřebných pro Klasifikaci, Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 13 z 26

14 realizace těchto úprav, sledování jeho realizace a hodnocení provedených úprav Klasifikace, příprava a schvalování metodických materiálů a číselníku. Členové pracovní skupiny jsou v roli řešitele schváleného záměru DRG. Jmenuje je, svolává, a koordinuje ředitel NRC nebo jím pověřený zástupce. Činnost řešitelů/expertů je hrazena z rozpočtu NRC. Práce řešitele/experta spočívá zejména v: a) přípravě algoritmu pro Klasifikaci, tj. návrhu změn hlavního algoritmu zařazování případů hospitalizace b) přípravě metodických podkladů a číselníků pro Klasifikaci: metodika sestavení případu hospitalizace, metodika kódování diagnóz v DRG, metodika užití markerů v DRG, metodika přiřazení relativní váhy v případu hospitalizace. číselník DRG markerů, číselník relativních vah, číselník kritických výkonů c) návrhu DRG skupin vhodných pro kontraktaci. d) řešitel/expert je dále povinen spolupracovat s NRC na vytvoření projektového plánu k vymezení úprav potřebných pro Klasifikaci. e) řešitel/expert prezentuje výsledky projektu a komunikuje s odbornou veřejností. Každé vypracování dílčích úkolů na klasifikaci se děje na základě zformalizovaného zadání od NRC. Zadání obsahuje popis problému, jak vznikl, co o něm víme, jaké jsou motivace k řešení. Dále jaký má být cílový stav, měřitelné výstupy, kdo je hlavním řešitelem a součinnost. Pro vypracování dílčích úkolů se používá zformalizovaný dokument řešení, který obsahuje zejména tyto části: Úvod (vysvětlení, jaký byl hlavní podnět pro práci, na co eventuálně navazuje) Data a metoda (přesný popis postupu) Odborná spolupráce (jména expertů, názvy odborných společností, závěry jednání) Řešení a výsledky (Jde především o tabulky a grafy. Zadání úpravy DRG (technické zadání pro zapracování do grouperu) Analýza dopadů (z pohledu poskytovatelů, plátců, na klasifikační systém) Závěry, komentář (interpretace výsledků, náměty na další práce) Citovaná literatura Přílohy Další doporučení. Vypracování dílčích změn klasifikace je posuzováno oponentem, kterého určí NRC. Interní oponent přebírá analýzy, zadání a další podklady, které předávají členové PS DRG a kterými dokladují své činnosti v projektu. Oponent posuzuje úplnost díla podle zadání a o provedené oponentuře je sepsán protokol pro účely odborné konečné akceptace výstupu za NRC. Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 14 z 26

15 Infrastruktura pro zpracování změn v systému Na internetovém portálu NRC je významná část vyčleněna pro podněty a požadavky odborníků, kteří se zájmem aktivně přistupují ke kultivaci DRG. K dispozici jim je specifický formulář, který slouží k zadávání připomínek, požadavků, návrhů na změny systému a také k hlášení případných chyb grouperu DRG. Veškeré podněty, jsou následně zařazeny na jednání Pracovní skupiny a důkladně posuzovány z více úhlů pohledu. Jsou zde uvedeny i informace o požadavcích a stavu jejich zpracování. Praktické zpracování podnětů a požadavků na kultivaci DRG Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 15 z 26

16 1. administrace požadavků - požadavky na kultivaci IR-DRG mohou přicházet od: a) Pracovní skupiny - na základě analýz nad referenční databází z důvodu snahy o dosažení definovaného stupně nákladové homogenity DRG skupin b) zdravotních pojišťoven - z různých důvodů, například při podezření na nekalé praktiky některých odborností, spojené se snahou o umělé navýšení nákladů některých DRG s nebo při účelovém chování ZZ, provádějících pouze levnější spektrum výkonů z dané DRG skupiny c) zdravotnických zařízení d) odborných společností e) odborníků jednotlivců - často pověřených ke vznesení požadavku soukromým subjektem prodávajícím zdravotnickou techniku nebo farmaka f) MZ ČR. Administrace požadavků spočívá ve vyřazení duplicitních návrhů, seřazení podle zadavatelů požadavků a v korespondenci se zadavateli. 2. ekonomický rozbor oprávněnosti požadavku a) má požadavek z hlediska nákladovosti opodstatnění? b) opravdu je nákladnost výrazně jiná, než u zbytku výkonů/diagnóz ve skupině? c) je daná DRG v současné době heterogenní? d) způsobí požadovaná změna zařazení významné zvýšení homogenity původní DRG? e) 3. klinický rozbor požadavku a) je z klinického pohledu DRG skupina nehomogenní? (vzhledem k novým poznatkům a novým způsobům léčby) b) jedná-li se o novou metodu, léčbu, techniku - je tato metoda pro pacienta užitečnější než metoda dosavadní a/nebo levnější? Pokud ano, jaké jsou pro to důkazy? (evidence based medicine experiment) c) jak posuzují tuto metodu, zákrok, léčbu zahraniční odborníci? + konzultace českých odborníků d) jak se s metodou, diagnózou, atd. vypořádaly zahraniční DRG systémy? e) pokud by byl požadavek přijat, je lépe jej řešit změnou manuálu a Grouperu nebo změnou či doplněním pravidel kódování? f) je nutné i zavedení nového DRG markeru, kódu MKN-10, apod.? 4. ekonomický rozbor dopadu případného zapracování změn - (tj. analýza nad referenční databází) a) makroekonomické dopady b) vliv změny na strukturu relativních vah - atd. Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 16 z 26

17 5. Organizačně technické dopady Oprávněnost a reálnost požadavku v praxi 6. výsledný dokument popisující: a) požadavek b) jeho opodstatnění z hlediska nákladů a předpokládanou motivaci c) klinické zhodnocení požadavku, vyjádření úrovně prokázaného přínosu pro nemocného na základě objektivních dat d) popis způsobů, jimiž lze, při vyhovění požadavku, tento vkomponovat do systému IR-DRG e) ekonomická analýza dopadů vkomponovaných změn na systém zdravotní péče f) právní analýza, vyjádření rizik odmítnutí nebo přijetí požadavku. Spolupráce a součinnost Spolupráce s odbornými společnostmi NRC má zájem při tvorbě nových verzí klasifikačního systému spolupracovat se všemi subjekty, kteří se zájmem aktivně přistupují ke kultivaci DRG. Smyslem společných aktivit tak je vytvoření transparentního a efektivního systému v ČR. Navíc přichází doba, kdy je potřeba ke stanovisku pracovní skupiny DRG i klinická vysvětlení odborníků z jednotlivých oborů medicíny, tak aby nedocházelo k znedůvěryhodnění zatím funkčního systému. Platí, že žádná pravidla nebo algoritmy ze zahraničí nelze jednoduše okopírovat a přeložit, protože provázanost na jednotlivé DRG systémy, úhradové mechanismy se systémy příplatků a jiných plateb, rozložení nákladů (režie, mzdy, materiál, léky) je klíčová a musí být zohledněna. Spolupráce je vždy upravena smlouvou o spolupráci. Ta se zejména týká: a) aktivní a včasné informovanosti o aktuálních problémech a připravovaných změnách v oblasti kultivace DRG systému pro daný obor, b) přípravě analýz nastavení klasifikačního systému DRG v daném oboru včetně společného řešení podnětů k úpravám či opravám, c) přípravě analýz hospitalizačních případů ve vyžádaných skupinách diagnóz, d) sledování vykazované hospitalizační péče ve sledovaných skupinách, e) zpracování možné přípravy procesu DRG pro ambulantní péči a zbývajících oblastí hospitalizační péče. Katalog odborností (společností) Smyslem je spolupracovat se společnostmi, které reprezentují obor, a není možné si nechat zasahovat do vývoje DRG tím, kdo hájí pouze partikulární zájmy. Cílem proto bylo vytvořit Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 17 z 26

18 seznam odborností, resp. společností, s nimiž by bylo vhodné uzavírat smlouvy o spolupráci týkajících se vytvoření transparentního a efektivního systému DRG v ČR. Východiska pro vytvoření takového seznamu: - protože není DRG konstruováno podle odborností, není možné převést přímo klasifikaci do nějakého seznamu odborností - různé společnosti jsou založeny podle různých klíčů (viz robotická chirurgie) a jejich záběr se překrývá; a priori ale nelze říci, že spolupráce s nadřazeným oborem vylučuje potřebu spolupráce s podřazeným oborem - nicméně je lépe začít spolupráci s nadřazeným a teprve podle potřeby doplnit podřazený - vylučují se obory, které se definují jako nelůžkové - nejsou vhodné společnosti, které se profilují technologicky (využití laseru, robotická chirurgie) - seznam je možné kdykoliv doplnit, modifikovat - menším společnostem je možné doporučit, aby se koordinovaly s většími. Spolupráce se správcem primární klasifikace (MZ ČR) při aktualizaci SZV Jedním ze zdrojů pro klasifikaci DRG je i tzv. primární klasifikace Seznamu výkonů s bodovými hodnotami (SZV). Ten je spravován MZ ČR a vydáván v pravidelných novelách jako vyhláška MZ ČR. Na základě této legislativní normy je pak vytvořen číselník výkonů, který spravuje a distribuuje VZP ČR. Ten bývá rozšířen o další kódy výkonů, tzv. kódy VZP, které nemají ekonomický obsah, obvykle nejsou akceptovány dalšími ZP a DRG je nedokáže nijak využít ani k analýzám a ekonomickým výpočtům. Existence takových kódů je pro DRG klasifikaci nežádoucí. Aktualizace SZV probíhá na základě stanovených pravidel, které ukládají navrhovatelům dodržovat určité procesní postupy a formu navrhované změny. Podmínkou je doložení registračního listu zdravotního výkonu, který specifikuje klinické i ekonomické údaje a je podkladem pro vydání SZV formou vyhlášky. Autorem je obvykle příslušná odborná společnost. Bez tohoto dokumentu nemůže být návrh na změnu stávajícího či na vytvoření nového výkonu akceptován. DRG systém využívá SZV pro zařazování do DRG skupin. Pokud přijde nekvalitní podnět, bude jeho zapracování trvat déle než na požadovaný následující rok nebo jeho zapracování nebude vůbec možné. Pokud se změní Seznam výkonů s bodovými hodnotami, aniž by byl zároveň modifikován DRG systém, bude docházet k nesprávnému zařazování případů hospitalizace do DRG skupin, u nových kódů výkonů většinou v neprospěch zdravotnických zařízení. Proto, aby k těmto situacím nedocházelo, připravilo NRC ve spolupráci s experty PS DRG Metodiku pro komunikaci změn v SZV jako podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG. Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 18 z 26

19 Pro zapracování aktualizovaných výkonů do definičního manuálu Grouperu a tedy do klasifikace DRG je nezbytné splnění následujících podmínek. V případě vzniku/změny výkonu musí být adekvátně zaručeno vydání MZ ČR v příslušné vyhlášce (Seznamu výkonů s bodovými hodnotami). Musí být známo datum účinnosti této právní normy. Je třeba obecně popsat metodiku a cíle použité metody, která vedla k sestavení souboru aktualizovaných výkonů. Tato metodika by měla obsahovat obecná pravidla, podle kterých budou kódy vykazovány (např. pravidla stanovující povinné možné a vyloučené kombinace výkonů). Musí existovat definitivní číselný kód výkonu. Musí být doložena finální verze registračního listu zdravotního výkonu. V případě, že nový výkon nahrazuje starý, musí být označeno, který kód je nahrazen. Je nepřípustné, aby zanikající kód byl použit pro nový, resp., aby došlo k významnější změně obsahu výkonu. V případě, že kód výkonu zaniká bez náhrady, je třeba označit, že tento výkon již nebude prováděn (zánik metody, klinického postupu). V případě změny stávajícího výkonu, musí být označeno, v kterých parametrech ke změně došlo klinických, ekonomických dle metodiky Seznamu výkonů. V případě, že klinický postup zaniklého kódu se nadále dělí na několik dalších, je třeba uvést, kterých kódů se tato vazba týká. Je třeba označit výkon vázáný na pohlaví a/nebo věk a jiné. Je třeba označit výkon prováděný na operačním sále. V případě, že je nějaká skupina kódů (množina m) přestavěna a seskupena dle nové logiky v jinou (množina n), je třeba k této variantě dodat slovní popis. Pro následné zpracování dat a provedení analýz je třeba zajistit na přechodné období dvojí vykazování dle starého a nového způsobu nebo používání definovaného převodníku. Je vhodné navrhnout základní DRG bázi, pro kterou bude daný výkon kritický (nepovinná položka) Všechny podklady musí být poskytnuty vedle elektronické i v písemné formě ve finální verzi. Všechny podklady musí být podepsány autoritou odpovědnou za správu primární klasifikace či jí pověřenou osobou. V případě SZV to je MZ ČR či pověřený zástupce autorské odborné společnosti. Změny mohou být přijaty pouze jako celek. Popis změn v níže uvedeném formátu splňuje požadavek na tzv. mapování, které stanovuje vazby mezi dvěma systémy. Předání níže požadovaných informací je nezbytné pro posouzení pracnosti a dopadů navrhovaných změn. Platí, že změna každého kódu (uvedená na příslušném řádku v tabulce) je individuálně slovně popsána, včetně vazby na pohlaví/věk (viz. Šablona dokumentu popisujícího aktualizace kódů, která je Přílohou tohoto dokumentu). Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 19 z 26

20 Spolupráce s ÚZIS při aktualizaci MKN 10 V rámci řízení a koordinace NZIS ÚZIS ČR spravuje a distribuuje klasifikace a číselníky nezbytné k tvorbě zdravotnických statistik. Tyto číselníky jsou využívány nejrůznějšími institucemi i mimo rámec Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Jedním z číselníků je číselník diagnóz MKN 10, vycházející z Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Její 10. Revize, v ČR platná od r byla od roku 1996 pravidelně každoročně aktualizována WHO, v roce 2004 pak bylo vydáno 2., aktualizované vydání MKN-10. ÚZIS získal pověření aktualizací všech tří dílů české verze klasifikace. V roce 2008 byla vydána Tabelární část klasifikace se zahrnutím všech změn platných k , v roce 2009 pak byl vydán aktualizovaný Abecední seznam. ÚZIS ČR se pravidelně zabývá nejen revizí obsahu MKN v souladu s aktualizacemi vydávanými WHO, ale i revizí z klasifikace vyplývajících číselníků. Smyslem a cílem společných aktivit ÚZIS a NRC je vytvoření transparentního a efektivního systému při správě a rozvoji klasifikačních systémů v ČR. Konkrétním obsahem společných činností je spolupráce při provádění klasifikačního systému DRG a při správě MKN s využitím dat a informací dostupných v NRC a ÚZIS. Spolupráce se týká zejména: o ve vytvoření koordinační pracovní skupiny k zajištění vzájemné součinnosti, o aktivní a včasné informovanosti o aktuálních problémech a připravovaných změnách, o ve společné prezentaci a propagaci klasifikačního systému DRG a MKN, včetně přípravy pravidelných zpráv pro MZ ČR, o přípravy a realizace odborných seminářů souvisejících s výše popsaným cílem, o možné přípravy infrastruktury kódovacího manuálu DRG. Transparentnost Procesy jsou ve všech fázích transparentní a jsou ve výstupech popsány tak, že je možné postup podle popisu reprodukovat se shodným výsledkem. Výsledkem každé činnosti v rámci projektu je kontrolovatelný výstup, který bude NRC přijat v případě, že bude akceptován Interním oponentem NRC, tedy, že bude podepsán předávací protokol k pracovní verzi výsledku činnosti a akceptační protokol k finální verzi výsledku činnosti. U všech činností, kde je to možné (určuje projektový manažer), jsou součásti výstupů zadání a řešení ve formě dokumentu popsaného výše. Důležitou součástí těchto dokumentů jsou odůvodnění úprav, odborné posudky, zápisy z jednání s experty, požadavky uživatelů apod. Požadavky (náměty na změny, upozornění na chyby) jsou jednotně evidovány v seznamu zveřejněném na internetu. Všechny položky jsou kategorizovány, je jim stanovena priorita a je zaznamenáván stav (postupu řešení), ve kterém se nacházejí (viz kap. Praktické zpracování podnětů). Manuál správy a rozvoje DRG metodická dokumentace Stránka 20 z 26

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Správa a rozvoj IR-DRG MZ ČR: o držitel licence, má nevýhradní právo k užívání a úpravám Know how systému

Více

Správa a rozvoj DRG v České republice

Správa a rozvoj DRG v České republice Správa a rozvoj DRG v České republice DRG je zkratka anglického názvu Diagnosis Related Group. Anglický název bývá překládán jako skupiny vztažené k diagnóze". DRG je klasifikační systém - nástroj, který

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Průvodní dokument k rozpadu činností správa a rozvoj v DRG 2013

Průvodní dokument k rozpadu činností správa a rozvoj v DRG 2013 Průvodní dokument k rozpadu činností správa a rozvoj v DRG 2013 Správa a rozvoj DRG detailní rozpis plánovaných aktivit v DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: Ing. Pavel Kožený, Ph.D., Ing. Eva Švecová,

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument

Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument Záměry projektu Správa a rozvoj klasifikačního systému DRG v roce 2012 Kultivace DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: Ing. Eva Švecová Datum: 21. 12. 011 Popis záměrů projektu Kultivace

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009. Průvodní dokument k verzi klasifikace IR-DRG 009.2012 Správa a rozvoj DRG-předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 009.2012 Národní referenční centrum Autor: Andrea Švejdová Datum: 13. 12. 2011

Více

Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart

Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart Hlavní cíle a milníky projektu DRG Restart Ing. Petr Mašek & Tým DRG Restart Cíl projektu DRG Restart projekt Standardizace procesů, tvorba metodik a systémových nástrojů v síti referenčních nemocnic za

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu:

Kalkulační MANUÁL. Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb. 3. vydání. Partner Kalkulačního manuálu: Kalkulační MANUÁL Základní dokument o kalkulaci procesních nákladů metodou nákladových služeb 3. vydání Partner Kalkulačního manuálu: obalka 2011.indd 1-2 26.10.2011 10:26:57 Kalkulační manuál Základní

Více

Příprava a zpracování dat

Příprava a zpracování dat Příprava a zpracování dat 18.6.2015 Brno www.i.cz 1 Agenda Metodika zpracování dat Zpracování dokladů Zpracování preskripce Datové pumpy Číselníky nastavení Závěr www.i.cz 2 Metodika zpracování produkce

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Projekt probíhal od července

Více

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice Dodatečná informace č. 2 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Datové sklady, manažerské

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Správa DRG v roce 2014 Globální strategický dokument

Správa DRG v roce 2014 Globální strategický dokument Správa DRG v roce 2014 Globální strategický dokument Projekt Správa a rozvoj DRG 2014 strategické rámce plánovaných provozních aktivit v DRG 2014 Národní referenční centrum Autor: Ing. Pavel Kožený, Ph.D.,

Více

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu

Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz. Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu Návrh opatření ke kultivaci zdrojových dat a zvýšení kvality interpretace budoucích analýz Ing. Markéta Bartůňková, jménem týmu projektu 1 Závěr analýzy Autor analýzy konstatuje, že se podařilo: jednotné

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 15.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Hlavní metodické úkoly DRG 2014 201x: milestones 1. Definice reprezentativního souboru referenčních

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH Příloha 4c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 1. 015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O. Box 60,

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010

Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010 Jak se počítají relativní váhy? Zdeněk Páv listopad 2010 Relativní váhy Informace o nákladech Neříkají KOLIK případ skupiny stojí, ale O KOLIK je dražší (levnější) než případ spadající do jiné skupiny

Více

Data zdravotnictví pro zdravotnictví?

Data zdravotnictví pro zdravotnictví? Data zdravotnictví pro zdravotnictví? E LINKX a.s. Novoveská 1262/95 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Informace: +420 597 444 777 Zákaznická podpora: +420 597 444 999 Web: www.elinkx.cz Informace: info@elinkx.cz

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Verze dokumentu 4.0 18. listopadu 2014 Autoři: Oponentura: MUDr. Petr Tůma, konzultant DRG Ing. Petr Mašek, konzultant DRG

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Co je referenční nemocnice? Jak se stát referenční nemocnicí? Přínos RRH pro Referenční nemocnici. Ing. Petr Fišer Konzultant NRC

Co je referenční nemocnice? Jak se stát referenční nemocnicí? Přínos RRH pro Referenční nemocnici. Ing. Petr Fišer Konzultant NRC Co je referenční nemocnice? Jak se stát referenční nemocnicí? Přínos RRH pro Referenční nemocnici Ing. Petr Fišer Konzultant NRC Mapa prezentace Geneze a cíle projektu RRH Referenční nemocnice Smluvní

Více

Principy DRG restart. Ing. Petr Mašek, vedoucí vývoje

Principy DRG restart. Ing. Petr Mašek, vedoucí vývoje Principy DRG restart Ing. Petr Mašek, vedoucí vývoje Principy DRG restart Rozsah projektu: Komplexní kontrola dat Výpočet relativních vah Pravidla pro použití relativních vah Návrh použití v úhradách Metodika

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014 Současná situace ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění...3

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Aktuální pokroky v projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart

Aktuální pokroky v projektu DRG Restart. Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart Aktuální pokroky v projektu DRG Restart Ing. Petr Mašek, manager vývoje DRG Restart Proč potřebuje Česká republika nový DRG systém? Klinická a ekonomická homogenita jednotlivých DRG skupin stávajícího

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline

Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna. Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline Dopady úhradového systému na nemocniční péči a výhledy do budoucna Ing. Robert Sýkora Governmental Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte Princip úhrady péče případovým paušálem - DRG Úhrada

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Společnost medicínského práva o.s. připravila ve spolupráci s Nejvyšším soudem České republiky metodiku a

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG

Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nemocnice a DRG Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Závěr Zavádění DRG - historie 1. pokus

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Změny v systému DRG Kultivace MDC 08

Změny v systému DRG Kultivace MDC 08 Změny v systému DRG Kultivace MDC 08 Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: Helena Rathousová Datum: 7. 8. 2013 Ortopedie řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

HTA, v.z.p. a nadstandardy

HTA, v.z.p. a nadstandardy HTA, v.z.p. a nadstandardy MUDr. Pavel Vepřek říjen 2012 HTA HTA: multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Číslo 2 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PROJEKT PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Newsletter červenec - září 2012 Vážení zájemci o problematiku sociálních služeb, předkládáme Vám newsletter

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR - DRG 010

Průvodní dokument k verzi klasifikace IR - DRG 010 Průvodní dokument k verzi klasifikace IR - DRG 010 Správa a rozvoj DRG - předání výstupů Ministerstvu zdravotnictví ČR Verze 010 Národní referenční centrum Autor: Eva Švecová Datum: 7. 12. 2012 Průvodní

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

.. 2014 NRC/DRG/2014/ _. Žádost o změnu v klasifikačním systému DRG. Údaje o přijetí žádosti 1 : Datum přijetí žádosti k řešení: Číslo jednací:

.. 2014 NRC/DRG/2014/ _. Žádost o změnu v klasifikačním systému DRG. Údaje o přijetí žádosti 1 : Datum přijetí žádosti k řešení: Číslo jednací: Žádost o změnu v klasifikačním systému DRG Údaje o přijetí žádosti 1 : Datum přijetí žádosti k řešení:.. 2014 Číslo jednací: NRC/DRG/2014/ _ 1 vyplňuje pracovník NRC Národní referenční centrum Stránka

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

Zavádění HTA v České republice

Zavádění HTA v České republice Zavádění HTA v České republice MUDr. Pavel Vepřek duben 2013 HTA HTA: multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Popis procesu Řízená kopie č. Razítko a podpis správce dokumentace: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem 1 / 12 razítka správce úložiště

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský, PhD. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský, PhD. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Metodika vı cerozme rne analy zy Na rodnı ho registru hospitalizovany ch za u c elem vy be ru reprezentativnı sı te poskytovatelu zdravotnı ch sluz eb CČR RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský,

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Organizační řád Centra pro onkologii založenou na důkazech (Center for Evidence Based Oncology; CEBO) Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Čl. I Úvodní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Rehabilitační péče na akutních lůžkách. Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík

Rehabilitační péče na akutních lůžkách. Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík Rehabilitační péče na akutních lůžkách Markéta Bartůňková, Jana Homrová, Zbyněk Bortlíček, Tomáš Pavlík Rehabilitační péče Proč potřebuje Česká republika nový DRG systém? Klinická a ekonomická homogenita

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více