Příloha č. 18. Směrnice k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v Informačním systému programového financování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 18. Směrnice k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v Informačním systému programového financování"

Transkript

1 Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/ Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Projektový manažer a publicita projektu - část 1 Služby projektového manažera Příloha č. 18 Směrnice k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v Informačním systému programového financování Název souboru: RSIS_ZD007_1_P18_smernice_7-2011_Isprofin.pdf Počet stran přílohy (bez tohoto krycího listu): 11 Administrace přílohy: Verze ke zveřejnění

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD IP: 26/ Sbírka směrnic předsedkyně Českého statistického úřadu Poř. č.: 7/2011 S M Ě R N I C E k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených Únor 2011

3 Čl. 1 Úvodní ustanovení /1/ Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (dále jen vyhláška ) a Pokynu č. R k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování (dále jen Pokyn R1 ) musí být veškeré akce týkající se pořízení nebo technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně souvisejících neinvestičních nákladů evidovány v Informačním systému programového financování Ministerstva financí (dále jen MF ). Informační systém programového financování (dále jen IS ) se člení na Evidenční dotační systém (dále jen EDS ) a Správu majetku ve vlastnictví státu (dále jen SMVS ). Český statistický úřad (dále jen ČSÚ ) eviduje majetek výhradně v informačním systému SMVS. Tato informační povinnost se týká realizace veškerých akcí spojených s pořízením, obnovou a provozováním ICT a s pořízením, obnovou majetku ve správě ČSÚ. /2/ Za přípravu a realizaci akcí vedených v IS odpovídají účastníci akcí. Čl. 2 Program a jeho dokumentace /1/ Program Program - titul (dále jen program ) je dle potřeby dále členěn na podprogramy subtituly (dále jen podprogramy ) a akce. Podprogram je část programu stanovená po dohodě s MF a správcem programu k realizaci cílů uvedených v dokumentaci programu. Podprogramy navrhuje správce podprogramu ve spolupráci s odborně příslušným účastníkem programu. Akce (projekt) je vymezená část podprogramu směřující k realizaci cílů uvedených ve schválené dokumentaci na základě podkladů účastníků a správců podprogramů. Všechny akce musí být zařazeny do příslušného podprogramu. Správou a řízením programu je pověřen řídící štáb. Skládá se minimálně z vedoucího řídícího štábu, jeho zástupce a správce dat IS. Vlastní řídící štáb má i každý podprogram a akce. Vymezení pojmů, kompetencí a dokumentace programu: Správcem programu, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programu je správce rozpočtové kapitoly, tj. předsedkyně ČSÚ. K zabezpečení jí příslušejících činností deleguje část své kompetence na vedoucí řídících štábů organizačních útvarů programu a podprogramů, jimiž jsou: a) ředitel odboru správy ICT za podprogram pořízení, obnovy a provozování ICT v ČSÚ, tzn. za výpočetní techniku včetně rozmnožovací techniky a datových komunikačních zařízení a stejnou věcně příslušnou část programu, b) ředitel odboru hospodářské správy a investic za podprogram obnovy budov, strojů a zařízení a klientskou hlasově - komunikační techniku a stejnou věcně příslušnou část programu. Vedoucím řídícího štábu programu a podprogramu ICT je ředitel odboru správy ICT. Zástupcem řídícího štábu programu a vedoucím řídícího štábu podprogramu obnovy budov, strojů a zařízení je ředitel odboru hospodářské správy a investic. Správcem dat IS programu a podprogramů je pověřený zaměstnanec odboru finančně majetkového. Účastníkem programu je věcně příslušný investor pověřený řízením přípravy a realizace akce (projektu). U projektů, které jsou začleněny jako akce do IS a které mají být spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie (dále jen EU ), je účastníkem programu nositel projektu EU. 2

4 Vedoucími řídících štábů účastníka programu akcí (projektů) jsou dle věcné příslušnosti vedoucí organizačních útvarů ČSÚ. Vedoucí každého řídícího štábu jmenuje svého zástupce. Správce dat IS účastníka programu jmenují vedoucí jejich řídících štábů. Správci podprogramů ve spolupráci s odborně příslušným účastníky podprogramů ve lhůtě nejpozději do 31. října (pokud nebude oznámeno jinak) kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém je navrženo zahájení programu, zpracují dokumentaci podprogramů, kterou vedoucí řídícího štábu programu ve spolupráci se správcem dat IS zkompletuje do programu. Správce dat IS předloží ke schválení příslušnou část dokumentace programu správci podprogramu, tj. za obnovu budov, strojů a zařízení a klientskou hlasově - komunikační techniku řediteli odboru hospodářské správy a investic, za výpočetní techniku včetně rozmnožovací techniky a datových komunikačních zařízení řediteli odboru správy ICT. Po odsouhlasení a podepsání dokumentace programu správcem programu předloží správce dat IS dokumentaci v písemné a elektronické verzi MF. MF do 30 dnů od předložení dokumentace - stanoví výši prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU, - stanoví cíle programu, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, přičemž tyto cíle musí navazovat na cíle programu obsažené v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu EU. Dokumentace programu zahrnuje zejména: 1. Identifikační údaje a číselný kód programu stanovený po dohodě s MF. 2. Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu. 3. Členění na podprogramy, včetně číselných kódů stanovených po dohodě s MF. 4. Specifikaci věcných cílů programu a jejich zdůvodnění. Dosažení cílů se kontroluje při závěrečném vyhodnocení programu. 5. Obsah investičního záměru, obsah stanovení výdajů, obsah dokumentace akce a systém kritérií pro jejich posouzení z hlediska zabezpečení a realizace cílů programu a hospodárného vynakládání prostředků. 6. Kriteria pro zadání akcí. 7. Pravidla na úhradu faktur za provedené dodávky, služby nebo práce z prostředků státního rozpočtu, a to včetně kontroly tohoto čerpání. 8. Vymezení kontrolní činnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, případně podle právních předpisů a požadavků Evropské komise (dále jen EK ) u programů spolufinancovaných z prostředků EU při hospodaření s prostředky státního rozpočtu, jinými peněžními prostředky státu a prostředky státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU ve fázi přípravy, realizace a vyhodnocení programu, podprogramu a akce. /2/ Změny programu Navrhuje-li se změna dokumentace programu, výše účasti státního rozpočtu na jeho financování nebo změna stanovených indikátorů, parametrů a cílů již schválených MF nebo vládou, postupuje se obdobně jako při tvorbě programu podle příslušných částí odstavce 1. Týká-li se změna některého zákonem stanoveného závazného ukazatele výdajů státního rozpočtu na financování programu na příslušný rok, lze tento ukazatel měnit pouze na základě rozpočtového opatření odsouhlaseného MF. O odsouhlasení rozpočtového opatření na základě podkladů od účastníka podprogramu schválených správcem podprogramu požádá správce dat IS. Žádost o rozpočtové opatření na MF je možno předložit v příslušném kalendářním roce nejpozději do 30. listopadu. Změna závazného ukazatele výdajů státního rozpočtu na financování programu musí být v souladu s dokumentací programu. Čl. 3 Investiční záměr 3

5 Programy a podprogramy podle čl. 2 se naplňují jednotlivými akcemi, na které účastník programu zpracuje investiční záměr. Investiční záměr je přípravná dokumentace pro evidenci akce (projektu) v IS a pro následnou registraci akce v případě akceptace správcem podprogramu. Investiční záměr akce je souborem podkladů, který akci věcně a funkčně vymezuje a zdůvodňuje nezbytnost výše vynakládaných prostředků, s vymezením nezbytných parametrů nebo indikátorů a cílů pro její posouzení. Rozsah a nezbytný obsah investičního záměru stanoví správce podprogramu v dokumentaci programu. /1/ Investiční záměr, kterým se zhodnocuje nebo pořizuje dlouhodobý hmotný majetek, obsahuje zpravidla: a) majetkoprávní vztahy doložené snímkem mapy a výpisem z katastru nemovitostí ověřeným v náhledu katastru, b) zdůvodnění nezbytnosti akce (projektu), popis, v případě pořízení nemovitosti stavebně technický popis pořizované nemovitosti včetně charakteristiky pozemku a jejich předpokládané využití, c) u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje také popis současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity, v případech rekonstrukce či stavby musí doložit i fotodokumentaci, jejíž rozsah určí poskytovatel a která zachycuje stav před zahájením veškerých stavebních prací či úprav, d) jasný a přehledný popis požadavků na celkové řešení všech částí, pro část stavební se zdůvodní požadavky na stavebně technické řešení stavby, souhrnné požadavky na nové plochy a prostory apod., vycházející ze zdokumentovaných potřeb (z pasportu stávajících objektů, stavebního programu, z předpokládané dislokace, z dokladů KHS, HZS apod.); u akcí, u kterých není stavební část se dokládá, popisuje a zdůvodňuje pouze část technologická, e) hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních nebo ochrany zdraví při práci příp. jiných, f) do celkové ceny akce musí být započítány veškeré souvisící náklady tak, aby po realizaci byl výsledek akce plně funkční a mohla tak začít plnit svůj účel. Celkové výdaje musí obsahovat i předpoklad nákladů na pořízení funkční vybavenosti např. vestavěné skříně, vybavení přístroji, nábytkem atd., g) v případě, že akce (projekt) má nároky na související výdaje (tj. na funkční vybavenost), musí pro jejich pořízení být součástí tohoto záměru i související záměry, h) termínem ukončení akce (projektu) se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, nebo byl vydán akt orgánu, který realizaci buď povoloval, případně s ní souhlasil, nebo prohlášení účastníka, že toto není úředně požadováno, i) účastník programu si musí sám na své náklady zabezpečit veškerý budoucí provoz (užívání) stavby energiemi, vodou, zaměstnanci apod., j) účastník programu musí zajistit, aby investiční záměr poskytl údaje o celé požadované částce prostředků (nikoliv pouze na její část či etapu), k) zhodnocení přínosu realizace akce (projektu) k řešení problému zaměstnanosti se hodnotí pouze u akce (projektu), při jehož realizaci je jedním z cílů vznik nových pracovních míst, l) podrobné hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků, m) další doklady stanovené správcem programu, n) jiné doklady, dokumenty a údaje stanovené v předpisech pro použití prostředků z rozpočtu EU. /2/ Investiční záměr akce (projektu), kterým se zhodnocuje nebo pořizuje dlouhodobý nehmotný majetek, obsahuje zpravidla: a) zdůvodnění nezbytnosti akce, jasný a přehledný popis požadavků na celkové řešení všech částí, stanovení termínů, indikátorů, cílů a parametrů akce, 4

6 b) vyčíslení nákladů, c) stanovení podílu vlastních zdrojů a požadované výše dotace, d) do celkové ceny akce (projektu) musí být započítány veškeré souvisící náklady tak, aby po realizaci byl výsledek akce plně funkční či použití schopná, tj. výdaje na akci (projekt) musí obsahovat i náklady na pořízení i funkční vybavenosti např. hardware, vybavení přístroji atd., v případě, že akce (projekt) má nároky na související výdaje (tj. na funkční vybavenost) musí pro jejich pořízení být součástí tohoto záměru i související záměry podle povahy souvisejících výdajů, e) termínem ukončení akce (projektu) se rozumí doba potřebná k úplnému zprovoznění akce (projektu), tzn. pokud má akce (projekt) nároky podle písmena f) tohoto odstavce, rozumí se termínem dokončení nejpozdější termín stanovený v jednom ze záměrů; stejný termín dokončení může být uveden ve více souvisejících záměrech, f) požadavky na zabezpečení budoucího provozu v roce následujícím po roce pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, g) případně další schémata stanovené správcem programu, h) jiné doklady, dokumenty a údaje stanovené v předpisech pro použití prostředků rozpočtu EK. /3/ Investiční záměr výstavby, obnovy a provozování informačních a komunikačních technologií obsahuje nad relevantní rámec vymezený v odstavci 1 a 2 zpravidla: a) datový obsah a vazby systému na ostatní veřejné informační systémy a na informační systémy veřejné správy, b) upřesnění funkčních a bezpečnostních požadavků, c) specifikaci alternativ řešení a jejich důsledků, zejména z hlediska technického, časového a technologického a z hlediska způsobu jejich zabezpečení, d) kritéria pro posuzování alternativ, e) vymezení okruhu uživatelů, f) schopnost začlenění systému do odpovídajících informačních systémů EU. /4/ Investiční záměr akce vypracovaný podle odstavců 1 až 3 předkládá účastník programu k evidenci akce podle čl. 5 této směrnice. Oprávnění vedoucí zaměstnanci útvarů ČSÚ projednají své požadavky na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku i na jiné činnosti potřebné k dosažení stanovených cílů s věcně příslušným účastníkem podprogramu a dodají mu potřebné podklady na akce, jejichž náplň je součástí schválené dokumentace programu, a to jeden měsíc před termínem předložení vstupních dat správci dat IS (viz čl. 1). Podklady mohou být na žádost účastníka programu rozšířeny o další potřebné údaje. Garanty obsahu jednotlivých akcí výpočetní techniky včetně rozmnožovací techniky a datových komunikačních zařízení jsou účastníci programu (nositelé projektů). Investiční záměry budou předkládány účastníky programu ke kontrole náležitostí správci dat IS a ten je následně předá k případnému doplnění, schválení a podepsání řediteli odboru správy ICT za výpočetní techniku včetně rozmnožovací techniky a datových komunikačních zařízení a řediteli odboru hospodářské správy a investic za obnovu budov, strojů a zařízení a klientskou hlasově - komunikační techniku. Čl. 4 Evidence akce Za evidovanou akci je považována každá akce, která má přidělené úplný identifikační kód. Evidence akce se provede a) převedením akce z portálu do přehledu projektů nebo b) vytvořením akce v přehledu projektů. Evidovat akci lze pouze a) má-li plné finanční krytí včetně předběžné řídící kontroly před vznikem závazku, 5

7 b) jako součást návrhu rozpočtového opatření bez zabezpečení plného finančního krytí akce s tím, že po provedení rozpočtového opatření bude akce plně finančně kryta včetně provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku. Čl. 5 Registrace akce /1/ Registrace akce je proces, jehož výsledkem je dokument, ve kterém správce podprogramu na základě posouzení investičního záměru a dalších podkladů podle přílohy č. 2 vyhlášky registruje akci v IS a stanoví ve smyslu 5 odstavce 1 písm. b) vyhlášky podmínky účasti státního rozpočtu, zejména časové a finanční limity pro zadání a realizace akce. Tento dokument správce dat IS vydává po provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku, kdy ověřuje možnosti a hospodárnost financování akce. Pokud při zpracování dalších dokumentů přípravy a realizace akce (např. při zpracování zadání akce, projektové dokumentace apod.) dojde ke změně, při níž se zjistí překročení limitů výdajů stanovených v registraci akce, je nutné provést změnu registrace akce. Změnu registrace akce lze provést jen pokud nebyl vydán dokument Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen Stanovení výdajů ). V případě potřeby změny registrace akce po vydání Stanovení výdajů se musí uvést nová výše příslibu financování akce v podmínkách aktuálně vydávaného stanovení výdajů. /2/ Po schválení investičního záměru, zpracovaného dle čl. 3 odst. 1 až 3 příslušnými řediteli pověřenými správou podprogramů a předání žádosti o registraci akce, správce dat IS registruje akci v IS, stanoví podmínky účasti státního rozpočtu pro další přípravu, zadání a realizace akce a vydá účastníkovi programu formou výstupu z IS doklad Registraci akce. /3/ Registrace akce bude schválena, případně doplněna, a podepsána ředitelem odboru správy ICT za výpočetní techniku včetně rozmnožovací techniky datových komunikačních zařízení a ředitelem odboru hospodářské správy a investic za obnovu budov, strojů a zařízení klientské hlasově - komunikační techniky. /4/ U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů je vydání Registrace akce podmíněno souhlasem MF. K žádosti o souhlas MF přikládá správce podprogramu prostřednictvím správce dat IS na základě podkladů účastníka programu na vyžádání návrh příslušného dokumentu s dokumentací akce a u akcí spolufinancovaných z prostředků EU též vyjádření příslušného řídícího orgánu a zprostředkujícího subjektu dotace o provedené kontrole hospodárnosti navržené výše prostředků a zabezpečení spolufinancování. Tyto podklady mu předloží nositel projektu resp. účastník programu. Správce dat IS vydá z IS řídící dokument Registrace akce, u kterého po předchozím projednání s MF vyplní i část za MF (vyjma č. j. a datum). MF buď Registraci akce potvrdí a tím vydá souhlas či Registraci akce vrátí s požadavky na doplnění. Pokud MF vydá souhlas, může správce dat IS v Registraci akce doplnit platnost a následně vydat účastníkovi programu. /5/ Správce podprogramu může schválit registraci akce na základě kladného posouzení investičního záměru a následně postupně vydávat Stanovení výdajů dle doložených dokumentů (např. na dokumentaci na inženýrskou činnost, zadání akce apod.). Registraci akce nebo změnu Registrace akce je možné vydat pouze pokud ještě nebylo vydáno Stanovení výdajů. V případě, že již bylo vydáno Stanovení výdajů, není možno vydat změnu Registrace akce, ale je možné vydat aktualizované Stanovení výdajů a po předběžné řídící kontrole uvést do podmínek změnu výše příslibu financování akce. /6/ Bez Registrace akce nemůže účastník programu zahájit realizaci akce. Čl. 6 Výběrová řízení u individuálně posuzovaných akcí 6

8 /1/ U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů je nezbytné před vyhlášením každého výběrového řízení písemně požádat MF o souhlas se zadáním akce. Přílohou dopisu na MF je dokument Souhlas se zadáním zakázky, který vydává správce podprogramu, na základě Prohlášení o souladu údajů dokumentace akce s údaji v zadávací dokumentaci vydaném nositelem projektu. /2/ MF si může vyžádat kontrolu podmínek a kriterií (např. zda při výběrových řízeních nejsou aplikována neopodstatněná a diskriminační kriteria) v zadávacích dokumentacích na akce před jejich zveřejněním a v případě nesouhlasu požadovat jejich úpravu. /3/ Bez písemného souhlasu MF nelze výběrové řízení na zakázku u akcí (projektů), které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů, vyhlásit. Čl. 7 Stanovení výdajů /1/ Stanovení výdajů je dokument, kterým správce podprogramu na základě podkladů účastníka programu (návrhy smluv, objednávek) podle 5 odstavce 1 písm. d) vyhlášky stanoví (po provedení předběžné řídící kontroly po vzniku závazku, která ověřuje účast státního rozpočtu, tedy závazku státu) věcný, časový a finanční rámec účasti prostředků státního rozpočtu na financování akce. /2/ Účastník programu předloží správci dat IS žádost o vydání Stanovení výdajů v rozsahu stanoveném v Registraci akce. Správce dat IS vydá z IS Stanovení výdajů a předá je účastníku programu. /3/ Stanovení výdajů bude schváleno, případně doplněno, a podepsáno správci podprogramů. Bez schváleného Stanovení výdajů nelze akci financovat. /4/ U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů je vydání Stanovení výdajů podmíněno souhlasem MF. Před podpisem jakéhokoliv smluvního závazku je nezbytné požádat MF o schválení Stanovení výdajů. Stanovení výdajů vždy maximálně do výše budoucího smluvního závazku vzešlého z výběrového řízení vydává na základě požadavku nositele projektu správce dat IS (odbor finančně majetkový) a potvrzuje jej správce podprogramu. Bez písemného souhlasu MF se Stanovením výdajů lze smluvní závazek uzavřít pouze v případě, že ve smlouvě je klauzule, že smlouva nabývá účinnosti až po schválení Stanovení výdajů na financování akce. K žádosti o souhlas MF přikládá na vyžádání správce podprogramu návrh příslušného dokumentu s dokumentací akce Správce dat IS vydá z IS Stanovení výdajů, u kterého po předchozím projednání s MF vyplní i část za MF (vyjma č. j. a datum). MF buď Stanovení výdajů potvrdí a tím vydá souhlas či Stanovení výdajů vrátí s požadavky na doplnění. Pokud MF vydá souhlas, může správce dat IS ve Stanovení výdajů v IS doplnit platnost a následně vydat účastníkovi programu. Souhlas MF se požaduje v případě změny závazných ukazatelů financování akce nebo podmínek. Bez MF schváleného Stanovení výdajů nelze akce, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů financovat. /5/ Pokud účastník zjistí, že nemůže zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem Registrace akce, na základě kterého bylo vydáno Stanovení výdajů, neprodleně o tom informuje správce podprogramu nebo zprostředkující subjekt a požádá ho, aby rozhodl o změně příslušného dokumentu. Požádat o změnu Stanovení výdajů lze v době platnosti údaje, který má být upraven, a to nejpozději do termínu ukončení akce nebo financování akce stanovené správcem podprogramu ve Stanovení výdajů. Čl. 8 Změny realizace 7

9 /1/ Zjistí-li účastník programu, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem Registrace akce nebo s obsahem dokumentace Stanovení výdajů, ihned uvědomí správce dat IS a předá mu žádost s návrhem na změnu příslušného dokumentu. Žádost s návrhem změny bude posouzena příslušným správcem podprogramu. Na základě schváleného návrhu změny akce správce dat IS vydá novou Registraci akce nebo nové Stanovení výdajů. Dále se postupuje v souladu s čl. 5 nebo čl. 6. V případě zamítnutí žádosti je nutno, aby účastník programu pokračoval v intencích původního rozhodnutí. /2/ V případě, že vznikne potřeba realizovat novou akci, je nutno, aby účastník programu předal správci dat IS vždy žádost s řádným zdůvodněním nezbytnosti akce a investiční záměr včetně vstupních dat. Nově vzniklá akce může být hrazena: a) navýšením rozpočtu kapitoly, o které požádá správce dat IS formou rozpočtového opatření MF, b) úsporou výdajů na jiné akci v rámci programu, v tom případě účastník programu předá navíc pro akci, ze které se převod uskuteční, žádost se zdůvodněním převodu prostředků a upravená data akce, ze které bude proveden přesun. Každá žádost účastníka podprogramu o zavedení nové akce do databáze IS musí být vždy schválena správcem programu a musí být v souladu s dokumentací programu. Pro tyto změněné akce platí stejný postup jako pro všechny ostatní akce, tzn., že je nutné, aby účastník programu po odevzdání a schválení žádosti ihned zpracoval investiční záměr a ten předal správci dat IS, který na jeho základě vydá Registraci akce a Stanovení výdajů. Dokumenty Registrace akce a Stanovení výdajů musí být vždy odsouhlaseny správcem podprogramu. /3/ Pro financování akcí v IS platí zásada, že roční souhrn výdajů státního rozpočtu u všech evidovaných akcí, registrovaných akcí a u akcí s vydaným stanovením výdajů nebo závěrečným vyhodnocením akce nesmí být větší než je aktuální hodnota závazného ukazatele na financování programů. Čl. 9 Závěrečné vyhodnocení akce /1/ Po ukončení každé akce programu musí být provedeno její závěrečné vyhodnocení. Dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení akce předloží účastník programu správci dat IS ke kontrole náležitostí ve lhůtě stanovené ve Stanovení výdajů. /2/ Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce obsahuje: a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování akce, b) dosažené hodnoty indikátorů, parametrů nebo dosažení cílů akce údaje o splnění podmínek stanovených ve Stanovení výdajů, c) údaje o financování akce (projektu) a další doklady prokazující hospodárnost skutečně vynaložených prostředků, d) další dokumenty a doklady stanovené správcem podprogramu ve Stanovení výdajů. /3/ Správce dat IS vydá z IS Závěrečné vyhodnocení akce a předloží je k odsouhlasení za výpočetní techniku včetně rozmnožovací techniky a datových komunikačních zařízení řediteli odboru správy ICT a za obnovu budov, strojů a zařízení a klientskou hlasově - komunikační techniku řediteli odboru hospodářské správy a investic a u akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů (zpravidla nad 100 mil. Kč) navíc MF. /4/ Správce podprogramu údaje odsouhlasí a v případě výhrad vrátí k opravě. /5/ U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů, vydá správce dat IS z IS Závěrečné vyhodnocení akce, přičemž po předchozím projednání s MF vyplní i část za MF (vyjma č. j. 8

10 a data) a předloží ho k souhlasu MF, které ověří splnění požadavku, které stanovilo při vydání souhlasu se zadáním akce a souhlasu se Stanovením výdajů. MF buď Závěrečné vyhodnocení akce potvrdí, a tím vydá souhlas nebo Závěrečné vyhodnocení akce vrátí s požadavky na doplnění. Pokud MF vydá souhlas, může správce dat IS v Závěrečném vyhodnocení akce v IS doplnit platnost a následně vydat účastníku programu. Čl. 10 Závěrečné vyhodnocení programu /1/ Závěrečné vyhodnocení programu lze předložit až po závěrečném vyhodnocení všech akcí, které program obsahuje. Jiný postup je možný pouze se souhlasem MF a pouze za předpokladu, že již nebudou čerpány prostředky státního rozpočtu. V programu nemohou být zahájeny akce, které nebudou ukončeny do doby ukončení programu. /2/ Závěrečné vyhodnocení programu připravují správci podprogramů ve spolupráci s věcně příslušnými účastníky programu. Zprávu o ukončení programu předloží vedoucí řídícího štábu programu ke kontrole náležitostí správci dat IS. /3/ Závěrečné vyhodnocení programu, které předloží správce dat IS MF obsahuje: a) přehled o skutečném čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které byly nebo měly být kryty prostředky EU; součástí zprávy je i hodnocení předfinancování akcí ze státního rozpočtu a jejich skutečné krytí prostředky EU, b) zprávu o plnění cílů programu (titulu) stanovených v dokumentaci programu. /4/ Správce dat IS dokumentaci závěrečného vyhodnocení programu předloží k odsouhlasení správcům podprogramů. Účastníci programu předloží správci dat IS: Čl. 11 Závěrečné vyhodnocení roku a) Podklady potřebné pro závěrečné vyhodnocení čerpání finančních prostředků vedených v IS v příslušném roce, tj. celkové čerpání jednotlivých položek rozpočtu dle rozpočtové skladby a celkové čerpání všech jednotlivých akcí tak, jak jsou vedeny v IS (pokud nebude stanoveno jinak), a to nejpozději v termínu do následujícího roku. b) Veškeré další výkazy nutné ke zpracování skutečného čerpání finančních prostředků v příslušném roce pro všechny akce vedené v IS vždy nejpozději do následujícího roku (pokud nebude stanoveno jinak). Čl. 12 Přechodná a další ustanovení /1/ Stávající dokumentace programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ aktualizovaná dle vyhlášky a schválená MF zůstává v platnosti. /2/ Investiční záměry a vstupní data IS a všechny další dokumenty akcí realizovaných od budou zpracovány dle vyhlášky a dle této směrnice. /3/ Účastník programu nemůže v programu zahajovat akce, které by nebyly ukončeny do doby ukončení programu. 9

11 /4/ Financováním akcí ze státního rozpočtu bez předepsaných náležitostí se účastník programu dopouští neoprávněného použití finančních prostředků se všemi právními a personálními důsledky. /5/ Veškeré formuláře potřebné pro zpracování všech náležitostí dle vyhlášky a metodického pokynu č. R 1 jsou pro elektronické zpracování uvedeny na adrese /6/ Všechny doklady a zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce nebo programu se archivují minimálně deset let od termínu ukončení jejich závěrečného vyhodnocení. Čl. 13 Závěrečná ustanovení /1/ Touto směrnicí se zrušuje směrnice č. 22/2007 k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v databázi ISPROFIN, Č. j. 2008/ ze dne 7. června 2007a rozhodnutí č. 19/2008, kterým se mění směrnice č. 22/2007 k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v databázi ISPROFIN, IP 263/ , ze dne /2/ V souladu s 279 zákoníku práce byl o přijetí této směrnice informován Podnikový výbor odborových organizací ČSÚ. /3/ Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu. V Praze dne 18. února doc. Ing. Iva R i t s c h e l o v á, CSc., v.r. předsedkyně Českého statistického úřadu Gestor: Ing. Ladislava Schwarzová ředitelka odboru finančně majetkového Ing. Erik Geuss, 1. místopředseda ČSÚ 10

12 Český statistický úřad IP 15/ Rozhodnutí č. 1/2012 o změně směrnice č. 7/2011 k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených V souladu s čl. 8 odst. 2 Organizačního řádu Českého statistického úřadu a v návaznosti na rozhodnutí č. 23/2011 o změně organizační struktury ČSÚ III. etapa, IP 141/ ze dne m ě n í m článek 2, 3, 5, 7, 9 a 13 směrnice č. 7/2011 k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených, IP 26/ ze dne , takto: I. V Čl. 2 odst. 1 písm. b), Čl. 3 odst. 4, Čl. 5 odst. 3 a Čl. 9 odst. 3 se za slovo správy vkládá slovo,majetku. II. V Čl. 2, odst. 1 písm. b) a Čl. 7 odst. 4 se slova finančně majetkového nahrazují slovy financování a rozpočtu. Obdobně na konci směrnice u uvedení gestora. III. V Čl. 13 se odst. 2 zrušuje, dosavadní odst. 3 se označuje jako odst. 2. Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu. V Praze dne 31. ledna 2012 doc. Ing. Iva R i t s c h e l o v á, CSc., v.r. předsedkyně Českého statistického úřadu

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č.

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Projektový manažer a publicita projektu - část 1 Služby projektového manažera. Příloha č.

Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Projektový manažer a publicita projektu - část 1 Služby projektového manažera. Příloha č. Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem zásad pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice (dále jen Zásady ) je stanovení závazných, nediskriminačních,

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ o majetku Čj.: SŠNM/1533/2009 V Novém Městě nad Metují dne 31. 12. 2009 Zpracovala: Radka Hepnarová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy Strana 1 (celkem 7)

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Viktor Pokorný, odbor školství, kultury a sportu Ing. Dana Štefanová, odbor rozvojových projektů

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Viktor Pokorný, odbor školství, kultury a sportu Ing. Dana Štefanová, odbor rozvojových projektů S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil Kč na akci Objekt základní

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

PRAVIDLA PRO TVORBU, ČERPÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA PRO TVORBU, ČERPÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE PRAVIDLA PRO TVORBU, ČERPÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE Čl. I. Všeobecná ustanovení 1. V souladu se schváleným Statutem Fondu investic Libereckého kraje (dále

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 11/2014 Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Cílem těchto pravidel je zabezpečení vedení důsledné

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004

SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 21.12. 2004 Č.j.: M/200 509 /04 SMĚRNICE MŽP č. 12 /2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního programu Infrastruktura Priorita 3, včetně spolufinancování

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA

Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie PRAVIDLA Pravidla pro poskytování příspěvků na Nové technologie Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Změny v projektu. Seminář PAAK Řízení projektů

Změny v projektu. Seminář PAAK Řízení projektů Seminář PAAK Řízení projektů Změny projektu jsou možné jen v řádně odůvodněných případech. Nejčastěji: Změny rozpočtu, kontaktní osoby, proj. týmu, výběrových řízení, harmonogramu, termíny žádostí o platbu,

Více