Příloha č. 18. Směrnice k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v Informačním systému programového financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 18. Směrnice k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v Informačním systému programového financování"

Transkript

1 Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/ Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Projektový manažer a publicita projektu - část 1 Služby projektového manažera Příloha č. 18 Směrnice k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v Informačním systému programového financování Název souboru: RSIS_ZD007_1_P18_smernice_7-2011_Isprofin.pdf Počet stran přílohy (bez tohoto krycího listu): 11 Administrace přílohy: Verze ke zveřejnění

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD IP: 26/ Sbírka směrnic předsedkyně Českého statistického úřadu Poř. č.: 7/2011 S M Ě R N I C E k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených Únor 2011

3 Čl. 1 Úvodní ustanovení /1/ Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. (dále jen vyhláška ) a Pokynu č. R k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování informačního systému programového financování (dále jen Pokyn R1 ) musí být veškeré akce týkající se pořízení nebo technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně souvisejících neinvestičních nákladů evidovány v Informačním systému programového financování Ministerstva financí (dále jen MF ). Informační systém programového financování (dále jen IS ) se člení na Evidenční dotační systém (dále jen EDS ) a Správu majetku ve vlastnictví státu (dále jen SMVS ). Český statistický úřad (dále jen ČSÚ ) eviduje majetek výhradně v informačním systému SMVS. Tato informační povinnost se týká realizace veškerých akcí spojených s pořízením, obnovou a provozováním ICT a s pořízením, obnovou majetku ve správě ČSÚ. /2/ Za přípravu a realizaci akcí vedených v IS odpovídají účastníci akcí. Čl. 2 Program a jeho dokumentace /1/ Program Program - titul (dále jen program ) je dle potřeby dále členěn na podprogramy subtituly (dále jen podprogramy ) a akce. Podprogram je část programu stanovená po dohodě s MF a správcem programu k realizaci cílů uvedených v dokumentaci programu. Podprogramy navrhuje správce podprogramu ve spolupráci s odborně příslušným účastníkem programu. Akce (projekt) je vymezená část podprogramu směřující k realizaci cílů uvedených ve schválené dokumentaci na základě podkladů účastníků a správců podprogramů. Všechny akce musí být zařazeny do příslušného podprogramu. Správou a řízením programu je pověřen řídící štáb. Skládá se minimálně z vedoucího řídícího štábu, jeho zástupce a správce dat IS. Vlastní řídící štáb má i každý podprogram a akce. Vymezení pojmů, kompetencí a dokumentace programu: Správcem programu, který odpovídá za hospodaření s prostředky státního rozpočtu na financování programu je správce rozpočtové kapitoly, tj. předsedkyně ČSÚ. K zabezpečení jí příslušejících činností deleguje část své kompetence na vedoucí řídících štábů organizačních útvarů programu a podprogramů, jimiž jsou: a) ředitel odboru správy ICT za podprogram pořízení, obnovy a provozování ICT v ČSÚ, tzn. za výpočetní techniku včetně rozmnožovací techniky a datových komunikačních zařízení a stejnou věcně příslušnou část programu, b) ředitel odboru hospodářské správy a investic za podprogram obnovy budov, strojů a zařízení a klientskou hlasově - komunikační techniku a stejnou věcně příslušnou část programu. Vedoucím řídícího štábu programu a podprogramu ICT je ředitel odboru správy ICT. Zástupcem řídícího štábu programu a vedoucím řídícího štábu podprogramu obnovy budov, strojů a zařízení je ředitel odboru hospodářské správy a investic. Správcem dat IS programu a podprogramů je pověřený zaměstnanec odboru finančně majetkového. Účastníkem programu je věcně příslušný investor pověřený řízením přípravy a realizace akce (projektu). U projektů, které jsou začleněny jako akce do IS a které mají být spolufinancovány z rozpočtu Evropské unie (dále jen EU ), je účastníkem programu nositel projektu EU. 2

4 Vedoucími řídících štábů účastníka programu akcí (projektů) jsou dle věcné příslušnosti vedoucí organizačních útvarů ČSÚ. Vedoucí každého řídícího štábu jmenuje svého zástupce. Správce dat IS účastníka programu jmenují vedoucí jejich řídících štábů. Správci podprogramů ve spolupráci s odborně příslušným účastníky podprogramů ve lhůtě nejpozději do 31. října (pokud nebude oznámeno jinak) kalendářního roku předcházejícímu roku, ve kterém je navrženo zahájení programu, zpracují dokumentaci podprogramů, kterou vedoucí řídícího štábu programu ve spolupráci se správcem dat IS zkompletuje do programu. Správce dat IS předloží ke schválení příslušnou část dokumentace programu správci podprogramu, tj. za obnovu budov, strojů a zařízení a klientskou hlasově - komunikační techniku řediteli odboru hospodářské správy a investic, za výpočetní techniku včetně rozmnožovací techniky a datových komunikačních zařízení řediteli odboru správy ICT. Po odsouhlasení a podepsání dokumentace programu správcem programu předloží správce dat IS dokumentaci v písemné a elektronické verzi MF. MF do 30 dnů od předložení dokumentace - stanoví výši prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU, - stanoví cíle programu, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu, přičemž tyto cíle musí navazovat na cíle programu obsažené v příslušném programu spolufinancovaném z rozpočtu EU. Dokumentace programu zahrnuje zejména: 1. Identifikační údaje a číselný kód programu stanovený po dohodě s MF. 2. Termíny přípravy, realizace a závěrečného vyhodnocení programu. 3. Členění na podprogramy, včetně číselných kódů stanovených po dohodě s MF. 4. Specifikaci věcných cílů programu a jejich zdůvodnění. Dosažení cílů se kontroluje při závěrečném vyhodnocení programu. 5. Obsah investičního záměru, obsah stanovení výdajů, obsah dokumentace akce a systém kritérií pro jejich posouzení z hlediska zabezpečení a realizace cílů programu a hospodárného vynakládání prostředků. 6. Kriteria pro zadání akcí. 7. Pravidla na úhradu faktur za provedené dodávky, služby nebo práce z prostředků státního rozpočtu, a to včetně kontroly tohoto čerpání. 8. Vymezení kontrolní činnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, případně podle právních předpisů a požadavků Evropské komise (dále jen EK ) u programů spolufinancovaných z prostředků EU při hospodaření s prostředky státního rozpočtu, jinými peněžními prostředky státu a prostředky státního rozpočtu, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU ve fázi přípravy, realizace a vyhodnocení programu, podprogramu a akce. /2/ Změny programu Navrhuje-li se změna dokumentace programu, výše účasti státního rozpočtu na jeho financování nebo změna stanovených indikátorů, parametrů a cílů již schválených MF nebo vládou, postupuje se obdobně jako při tvorbě programu podle příslušných částí odstavce 1. Týká-li se změna některého zákonem stanoveného závazného ukazatele výdajů státního rozpočtu na financování programu na příslušný rok, lze tento ukazatel měnit pouze na základě rozpočtového opatření odsouhlaseného MF. O odsouhlasení rozpočtového opatření na základě podkladů od účastníka podprogramu schválených správcem podprogramu požádá správce dat IS. Žádost o rozpočtové opatření na MF je možno předložit v příslušném kalendářním roce nejpozději do 30. listopadu. Změna závazného ukazatele výdajů státního rozpočtu na financování programu musí být v souladu s dokumentací programu. Čl. 3 Investiční záměr 3

5 Programy a podprogramy podle čl. 2 se naplňují jednotlivými akcemi, na které účastník programu zpracuje investiční záměr. Investiční záměr je přípravná dokumentace pro evidenci akce (projektu) v IS a pro následnou registraci akce v případě akceptace správcem podprogramu. Investiční záměr akce je souborem podkladů, který akci věcně a funkčně vymezuje a zdůvodňuje nezbytnost výše vynakládaných prostředků, s vymezením nezbytných parametrů nebo indikátorů a cílů pro její posouzení. Rozsah a nezbytný obsah investičního záměru stanoví správce podprogramu v dokumentaci programu. /1/ Investiční záměr, kterým se zhodnocuje nebo pořizuje dlouhodobý hmotný majetek, obsahuje zpravidla: a) majetkoprávní vztahy doložené snímkem mapy a výpisem z katastru nemovitostí ověřeným v náhledu katastru, b) zdůvodnění nezbytnosti akce (projektu), popis, v případě pořízení nemovitosti stavebně technický popis pořizované nemovitosti včetně charakteristiky pozemku a jejich předpokládané využití, c) u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje také popis současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity, v případech rekonstrukce či stavby musí doložit i fotodokumentaci, jejíž rozsah určí poskytovatel a která zachycuje stav před zahájením veškerých stavebních prací či úprav, d) jasný a přehledný popis požadavků na celkové řešení všech částí, pro část stavební se zdůvodní požadavky na stavebně technické řešení stavby, souhrnné požadavky na nové plochy a prostory apod., vycházející ze zdokumentovaných potřeb (z pasportu stávajících objektů, stavebního programu, z předpokládané dislokace, z dokladů KHS, HZS apod.); u akcí, u kterých není stavební část se dokládá, popisuje a zdůvodňuje pouze část technologická, e) hodnocení navrhovaného řešení z hlediska předpisů hygienických, jakostních, bezpečnostních nebo ochrany zdraví při práci příp. jiných, f) do celkové ceny akce musí být započítány veškeré souvisící náklady tak, aby po realizaci byl výsledek akce plně funkční a mohla tak začít plnit svůj účel. Celkové výdaje musí obsahovat i předpoklad nákladů na pořízení funkční vybavenosti např. vestavěné skříně, vybavení přístroji, nábytkem atd., g) v případě, že akce (projekt) má nároky na související výdaje (tj. na funkční vybavenost), musí pro jejich pořízení být součástí tohoto záměru i související záměry, h) termínem ukončení akce (projektu) se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, nebo byl vydán akt orgánu, který realizaci buď povoloval, případně s ní souhlasil, nebo prohlášení účastníka, že toto není úředně požadováno, i) účastník programu si musí sám na své náklady zabezpečit veškerý budoucí provoz (užívání) stavby energiemi, vodou, zaměstnanci apod., j) účastník programu musí zajistit, aby investiční záměr poskytl údaje o celé požadované částce prostředků (nikoliv pouze na její část či etapu), k) zhodnocení přínosu realizace akce (projektu) k řešení problému zaměstnanosti se hodnotí pouze u akce (projektu), při jehož realizaci je jedním z cílů vznik nových pracovních míst, l) podrobné hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků, m) další doklady stanovené správcem programu, n) jiné doklady, dokumenty a údaje stanovené v předpisech pro použití prostředků z rozpočtu EU. /2/ Investiční záměr akce (projektu), kterým se zhodnocuje nebo pořizuje dlouhodobý nehmotný majetek, obsahuje zpravidla: a) zdůvodnění nezbytnosti akce, jasný a přehledný popis požadavků na celkové řešení všech částí, stanovení termínů, indikátorů, cílů a parametrů akce, 4

6 b) vyčíslení nákladů, c) stanovení podílu vlastních zdrojů a požadované výše dotace, d) do celkové ceny akce (projektu) musí být započítány veškeré souvisící náklady tak, aby po realizaci byl výsledek akce plně funkční či použití schopná, tj. výdaje na akci (projekt) musí obsahovat i náklady na pořízení i funkční vybavenosti např. hardware, vybavení přístroji atd., v případě, že akce (projekt) má nároky na související výdaje (tj. na funkční vybavenost) musí pro jejich pořízení být součástí tohoto záměru i související záměry podle povahy souvisejících výdajů, e) termínem ukončení akce (projektu) se rozumí doba potřebná k úplnému zprovoznění akce (projektu), tzn. pokud má akce (projekt) nároky podle písmena f) tohoto odstavce, rozumí se termínem dokončení nejpozdější termín stanovený v jednom ze záměrů; stejný termín dokončení může být uveden ve více souvisejících záměrech, f) požadavky na zabezpečení budoucího provozu v roce následujícím po roce pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, g) případně další schémata stanovené správcem programu, h) jiné doklady, dokumenty a údaje stanovené v předpisech pro použití prostředků rozpočtu EK. /3/ Investiční záměr výstavby, obnovy a provozování informačních a komunikačních technologií obsahuje nad relevantní rámec vymezený v odstavci 1 a 2 zpravidla: a) datový obsah a vazby systému na ostatní veřejné informační systémy a na informační systémy veřejné správy, b) upřesnění funkčních a bezpečnostních požadavků, c) specifikaci alternativ řešení a jejich důsledků, zejména z hlediska technického, časového a technologického a z hlediska způsobu jejich zabezpečení, d) kritéria pro posuzování alternativ, e) vymezení okruhu uživatelů, f) schopnost začlenění systému do odpovídajících informačních systémů EU. /4/ Investiční záměr akce vypracovaný podle odstavců 1 až 3 předkládá účastník programu k evidenci akce podle čl. 5 této směrnice. Oprávnění vedoucí zaměstnanci útvarů ČSÚ projednají své požadavky na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku i na jiné činnosti potřebné k dosažení stanovených cílů s věcně příslušným účastníkem podprogramu a dodají mu potřebné podklady na akce, jejichž náplň je součástí schválené dokumentace programu, a to jeden měsíc před termínem předložení vstupních dat správci dat IS (viz čl. 1). Podklady mohou být na žádost účastníka programu rozšířeny o další potřebné údaje. Garanty obsahu jednotlivých akcí výpočetní techniky včetně rozmnožovací techniky a datových komunikačních zařízení jsou účastníci programu (nositelé projektů). Investiční záměry budou předkládány účastníky programu ke kontrole náležitostí správci dat IS a ten je následně předá k případnému doplnění, schválení a podepsání řediteli odboru správy ICT za výpočetní techniku včetně rozmnožovací techniky a datových komunikačních zařízení a řediteli odboru hospodářské správy a investic za obnovu budov, strojů a zařízení a klientskou hlasově - komunikační techniku. Čl. 4 Evidence akce Za evidovanou akci je považována každá akce, která má přidělené úplný identifikační kód. Evidence akce se provede a) převedením akce z portálu do přehledu projektů nebo b) vytvořením akce v přehledu projektů. Evidovat akci lze pouze a) má-li plné finanční krytí včetně předběžné řídící kontroly před vznikem závazku, 5

7 b) jako součást návrhu rozpočtového opatření bez zabezpečení plného finančního krytí akce s tím, že po provedení rozpočtového opatření bude akce plně finančně kryta včetně provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku. Čl. 5 Registrace akce /1/ Registrace akce je proces, jehož výsledkem je dokument, ve kterém správce podprogramu na základě posouzení investičního záměru a dalších podkladů podle přílohy č. 2 vyhlášky registruje akci v IS a stanoví ve smyslu 5 odstavce 1 písm. b) vyhlášky podmínky účasti státního rozpočtu, zejména časové a finanční limity pro zadání a realizace akce. Tento dokument správce dat IS vydává po provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku, kdy ověřuje možnosti a hospodárnost financování akce. Pokud při zpracování dalších dokumentů přípravy a realizace akce (např. při zpracování zadání akce, projektové dokumentace apod.) dojde ke změně, při níž se zjistí překročení limitů výdajů stanovených v registraci akce, je nutné provést změnu registrace akce. Změnu registrace akce lze provést jen pokud nebyl vydán dokument Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen Stanovení výdajů ). V případě potřeby změny registrace akce po vydání Stanovení výdajů se musí uvést nová výše příslibu financování akce v podmínkách aktuálně vydávaného stanovení výdajů. /2/ Po schválení investičního záměru, zpracovaného dle čl. 3 odst. 1 až 3 příslušnými řediteli pověřenými správou podprogramů a předání žádosti o registraci akce, správce dat IS registruje akci v IS, stanoví podmínky účasti státního rozpočtu pro další přípravu, zadání a realizace akce a vydá účastníkovi programu formou výstupu z IS doklad Registraci akce. /3/ Registrace akce bude schválena, případně doplněna, a podepsána ředitelem odboru správy ICT za výpočetní techniku včetně rozmnožovací techniky datových komunikačních zařízení a ředitelem odboru hospodářské správy a investic za obnovu budov, strojů a zařízení klientské hlasově - komunikační techniky. /4/ U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů je vydání Registrace akce podmíněno souhlasem MF. K žádosti o souhlas MF přikládá správce podprogramu prostřednictvím správce dat IS na základě podkladů účastníka programu na vyžádání návrh příslušného dokumentu s dokumentací akce a u akcí spolufinancovaných z prostředků EU též vyjádření příslušného řídícího orgánu a zprostředkujícího subjektu dotace o provedené kontrole hospodárnosti navržené výše prostředků a zabezpečení spolufinancování. Tyto podklady mu předloží nositel projektu resp. účastník programu. Správce dat IS vydá z IS řídící dokument Registrace akce, u kterého po předchozím projednání s MF vyplní i část za MF (vyjma č. j. a datum). MF buď Registraci akce potvrdí a tím vydá souhlas či Registraci akce vrátí s požadavky na doplnění. Pokud MF vydá souhlas, může správce dat IS v Registraci akce doplnit platnost a následně vydat účastníkovi programu. /5/ Správce podprogramu může schválit registraci akce na základě kladného posouzení investičního záměru a následně postupně vydávat Stanovení výdajů dle doložených dokumentů (např. na dokumentaci na inženýrskou činnost, zadání akce apod.). Registraci akce nebo změnu Registrace akce je možné vydat pouze pokud ještě nebylo vydáno Stanovení výdajů. V případě, že již bylo vydáno Stanovení výdajů, není možno vydat změnu Registrace akce, ale je možné vydat aktualizované Stanovení výdajů a po předběžné řídící kontrole uvést do podmínek změnu výše příslibu financování akce. /6/ Bez Registrace akce nemůže účastník programu zahájit realizaci akce. Čl. 6 Výběrová řízení u individuálně posuzovaných akcí 6

8 /1/ U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů je nezbytné před vyhlášením každého výběrového řízení písemně požádat MF o souhlas se zadáním akce. Přílohou dopisu na MF je dokument Souhlas se zadáním zakázky, který vydává správce podprogramu, na základě Prohlášení o souladu údajů dokumentace akce s údaji v zadávací dokumentaci vydaném nositelem projektu. /2/ MF si může vyžádat kontrolu podmínek a kriterií (např. zda při výběrových řízeních nejsou aplikována neopodstatněná a diskriminační kriteria) v zadávacích dokumentacích na akce před jejich zveřejněním a v případě nesouhlasu požadovat jejich úpravu. /3/ Bez písemného souhlasu MF nelze výběrové řízení na zakázku u akcí (projektů), které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů, vyhlásit. Čl. 7 Stanovení výdajů /1/ Stanovení výdajů je dokument, kterým správce podprogramu na základě podkladů účastníka programu (návrhy smluv, objednávek) podle 5 odstavce 1 písm. d) vyhlášky stanoví (po provedení předběžné řídící kontroly po vzniku závazku, která ověřuje účast státního rozpočtu, tedy závazku státu) věcný, časový a finanční rámec účasti prostředků státního rozpočtu na financování akce. /2/ Účastník programu předloží správci dat IS žádost o vydání Stanovení výdajů v rozsahu stanoveném v Registraci akce. Správce dat IS vydá z IS Stanovení výdajů a předá je účastníku programu. /3/ Stanovení výdajů bude schváleno, případně doplněno, a podepsáno správci podprogramů. Bez schváleného Stanovení výdajů nelze akci financovat. /4/ U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů je vydání Stanovení výdajů podmíněno souhlasem MF. Před podpisem jakéhokoliv smluvního závazku je nezbytné požádat MF o schválení Stanovení výdajů. Stanovení výdajů vždy maximálně do výše budoucího smluvního závazku vzešlého z výběrového řízení vydává na základě požadavku nositele projektu správce dat IS (odbor finančně majetkový) a potvrzuje jej správce podprogramu. Bez písemného souhlasu MF se Stanovením výdajů lze smluvní závazek uzavřít pouze v případě, že ve smlouvě je klauzule, že smlouva nabývá účinnosti až po schválení Stanovení výdajů na financování akce. K žádosti o souhlas MF přikládá na vyžádání správce podprogramu návrh příslušného dokumentu s dokumentací akce Správce dat IS vydá z IS Stanovení výdajů, u kterého po předchozím projednání s MF vyplní i část za MF (vyjma č. j. a datum). MF buď Stanovení výdajů potvrdí a tím vydá souhlas či Stanovení výdajů vrátí s požadavky na doplnění. Pokud MF vydá souhlas, může správce dat IS ve Stanovení výdajů v IS doplnit platnost a následně vydat účastníkovi programu. Souhlas MF se požaduje v případě změny závazných ukazatelů financování akce nebo podmínek. Bez MF schváleného Stanovení výdajů nelze akce, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů financovat. /5/ Pokud účastník zjistí, že nemůže zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem Registrace akce, na základě kterého bylo vydáno Stanovení výdajů, neprodleně o tom informuje správce podprogramu nebo zprostředkující subjekt a požádá ho, aby rozhodl o změně příslušného dokumentu. Požádat o změnu Stanovení výdajů lze v době platnosti údaje, který má být upraven, a to nejpozději do termínu ukončení akce nebo financování akce stanovené správcem podprogramu ve Stanovení výdajů. Čl. 8 Změny realizace 7

9 /1/ Zjistí-li účastník programu, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s obsahem Registrace akce nebo s obsahem dokumentace Stanovení výdajů, ihned uvědomí správce dat IS a předá mu žádost s návrhem na změnu příslušného dokumentu. Žádost s návrhem změny bude posouzena příslušným správcem podprogramu. Na základě schváleného návrhu změny akce správce dat IS vydá novou Registraci akce nebo nové Stanovení výdajů. Dále se postupuje v souladu s čl. 5 nebo čl. 6. V případě zamítnutí žádosti je nutno, aby účastník programu pokračoval v intencích původního rozhodnutí. /2/ V případě, že vznikne potřeba realizovat novou akci, je nutno, aby účastník programu předal správci dat IS vždy žádost s řádným zdůvodněním nezbytnosti akce a investiční záměr včetně vstupních dat. Nově vzniklá akce může být hrazena: a) navýšením rozpočtu kapitoly, o které požádá správce dat IS formou rozpočtového opatření MF, b) úsporou výdajů na jiné akci v rámci programu, v tom případě účastník programu předá navíc pro akci, ze které se převod uskuteční, žádost se zdůvodněním převodu prostředků a upravená data akce, ze které bude proveden přesun. Každá žádost účastníka podprogramu o zavedení nové akce do databáze IS musí být vždy schválena správcem programu a musí být v souladu s dokumentací programu. Pro tyto změněné akce platí stejný postup jako pro všechny ostatní akce, tzn., že je nutné, aby účastník programu po odevzdání a schválení žádosti ihned zpracoval investiční záměr a ten předal správci dat IS, který na jeho základě vydá Registraci akce a Stanovení výdajů. Dokumenty Registrace akce a Stanovení výdajů musí být vždy odsouhlaseny správcem podprogramu. /3/ Pro financování akcí v IS platí zásada, že roční souhrn výdajů státního rozpočtu u všech evidovaných akcí, registrovaných akcí a u akcí s vydaným stanovením výdajů nebo závěrečným vyhodnocením akce nesmí být větší než je aktuální hodnota závazného ukazatele na financování programů. Čl. 9 Závěrečné vyhodnocení akce /1/ Po ukončení každé akce programu musí být provedeno její závěrečné vyhodnocení. Dokumentaci k závěrečnému vyhodnocení akce předloží účastník programu správci dat IS ke kontrole náležitostí ve lhůtě stanovené ve Stanovení výdajů. /2/ Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce obsahuje: a) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování akce, b) dosažené hodnoty indikátorů, parametrů nebo dosažení cílů akce údaje o splnění podmínek stanovených ve Stanovení výdajů, c) údaje o financování akce (projektu) a další doklady prokazující hospodárnost skutečně vynaložených prostředků, d) další dokumenty a doklady stanovené správcem podprogramu ve Stanovení výdajů. /3/ Správce dat IS vydá z IS Závěrečné vyhodnocení akce a předloží je k odsouhlasení za výpočetní techniku včetně rozmnožovací techniky a datových komunikačních zařízení řediteli odboru správy ICT a za obnovu budov, strojů a zařízení a klientskou hlasově - komunikační techniku řediteli odboru hospodářské správy a investic a u akcí financovaných formou individuálně posuzovaných výdajů (zpravidla nad 100 mil. Kč) navíc MF. /4/ Správce podprogramu údaje odsouhlasí a v případě výhrad vrátí k opravě. /5/ U akcí, které jsou financovány formou individuálně posuzovaných výdajů, vydá správce dat IS z IS Závěrečné vyhodnocení akce, přičemž po předchozím projednání s MF vyplní i část za MF (vyjma č. j. 8

10 a data) a předloží ho k souhlasu MF, které ověří splnění požadavku, které stanovilo při vydání souhlasu se zadáním akce a souhlasu se Stanovením výdajů. MF buď Závěrečné vyhodnocení akce potvrdí, a tím vydá souhlas nebo Závěrečné vyhodnocení akce vrátí s požadavky na doplnění. Pokud MF vydá souhlas, může správce dat IS v Závěrečném vyhodnocení akce v IS doplnit platnost a následně vydat účastníku programu. Čl. 10 Závěrečné vyhodnocení programu /1/ Závěrečné vyhodnocení programu lze předložit až po závěrečném vyhodnocení všech akcí, které program obsahuje. Jiný postup je možný pouze se souhlasem MF a pouze za předpokladu, že již nebudou čerpány prostředky státního rozpočtu. V programu nemohou být zahájeny akce, které nebudou ukončeny do doby ukončení programu. /2/ Závěrečné vyhodnocení programu připravují správci podprogramů ve spolupráci s věcně příslušnými účastníky programu. Zprávu o ukončení programu předloží vedoucí řídícího štábu programu ke kontrole náležitostí správci dat IS. /3/ Závěrečné vyhodnocení programu, které předloží správce dat IS MF obsahuje: a) přehled o skutečném čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu včetně prostředků, které byly nebo měly být kryty prostředky EU; součástí zprávy je i hodnocení předfinancování akcí ze státního rozpočtu a jejich skutečné krytí prostředky EU, b) zprávu o plnění cílů programu (titulu) stanovených v dokumentaci programu. /4/ Správce dat IS dokumentaci závěrečného vyhodnocení programu předloží k odsouhlasení správcům podprogramů. Účastníci programu předloží správci dat IS: Čl. 11 Závěrečné vyhodnocení roku a) Podklady potřebné pro závěrečné vyhodnocení čerpání finančních prostředků vedených v IS v příslušném roce, tj. celkové čerpání jednotlivých položek rozpočtu dle rozpočtové skladby a celkové čerpání všech jednotlivých akcí tak, jak jsou vedeny v IS (pokud nebude stanoveno jinak), a to nejpozději v termínu do následujícího roku. b) Veškeré další výkazy nutné ke zpracování skutečného čerpání finančních prostředků v příslušném roce pro všechny akce vedené v IS vždy nejpozději do následujícího roku (pokud nebude stanoveno jinak). Čl. 12 Přechodná a další ustanovení /1/ Stávající dokumentace programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ aktualizovaná dle vyhlášky a schválená MF zůstává v platnosti. /2/ Investiční záměry a vstupní data IS a všechny další dokumenty akcí realizovaných od budou zpracovány dle vyhlášky a dle této směrnice. /3/ Účastník programu nemůže v programu zahajovat akce, které by nebyly ukončeny do doby ukončení programu. 9

11 /4/ Financováním akcí ze státního rozpočtu bez předepsaných náležitostí se účastník programu dopouští neoprávněného použití finančních prostředků se všemi právními a personálními důsledky. /5/ Veškeré formuláře potřebné pro zpracování všech náležitostí dle vyhlášky a metodického pokynu č. R 1 jsou pro elektronické zpracování uvedeny na adrese /6/ Všechny doklady a zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce nebo programu se archivují minimálně deset let od termínu ukončení jejich závěrečného vyhodnocení. Čl. 13 Závěrečná ustanovení /1/ Touto směrnicí se zrušuje směrnice č. 22/2007 k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v databázi ISPROFIN, Č. j. 2008/ ze dne 7. června 2007a rozhodnutí č. 19/2008, kterým se mění směrnice č. 22/2007 k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených v databázi ISPROFIN, IP 263/ , ze dne /2/ V souladu s 279 zákoníku práce byl o přijetí této směrnice informován Podnikový výbor odborových organizací ČSÚ. /3/ Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu. V Praze dne 18. února doc. Ing. Iva R i t s c h e l o v á, CSc., v.r. předsedkyně Českého statistického úřadu Gestor: Ing. Ladislava Schwarzová ředitelka odboru finančně majetkového Ing. Erik Geuss, 1. místopředseda ČSÚ 10

12 Český statistický úřad IP 15/ Rozhodnutí č. 1/2012 o změně směrnice č. 7/2011 k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených V souladu s čl. 8 odst. 2 Organizačního řádu Českého statistického úřadu a v návaznosti na rozhodnutí č. 23/2011 o změně organizační struktury ČSÚ III. etapa, IP 141/ ze dne m ě n í m článek 2, 3, 5, 7, 9 a 13 směrnice č. 7/2011 k postupu při přípravě a realizaci akcí vedených, IP 26/ ze dne , takto: I. V Čl. 2 odst. 1 písm. b), Čl. 3 odst. 4, Čl. 5 odst. 3 a Čl. 9 odst. 3 se za slovo správy vkládá slovo,majetku. II. V Čl. 2, odst. 1 písm. b) a Čl. 7 odst. 4 se slova finančně majetkového nahrazují slovy financování a rozpočtu. Obdobně na konci směrnice u uvedení gestora. III. V Čl. 13 se odst. 2 zrušuje, dosavadní odst. 3 se označuje jako odst. 2. Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu. V Praze dne 31. ledna 2012 doc. Ing. Iva R i t s c h e l o v á, CSc., v.r. předsedkyně Českého statistického úřadu

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle ustanovení 13 odst. 4, po dohodě s Českou národní bankou podle ustanovení 16 odst. 3 a podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č.218/2000

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR ) 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

PROGRAMY a PROJEKTY z pohledu auditora

PROGRAMY a PROJEKTY z pohledu auditora PROGRAMY a PROJEKTY z pohledu auditora praktické zkušenosti Blanka STÖRZEROVÁ Odbor interního auditu a supervize Telefon 974833754 1 Přehled základních předpisů Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

16. Pokyn č. D-342 Rozhodnutí o prominutí daně silniční...

16. Pokyn č. D-342 Rozhodnutí o prominutí daně silniční... 15. 6. 2010 Ročník XLIV Cena 180 Kč ISSN-0322-9653 5 MINISTERSTVO FINANCÍ 16. Pokyn č. D-342 Rozhodnutí o prominutí daně silniční... 17. Pokyn č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí. Čl. 1 Všeobecné informace

Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí. Čl. 1 Všeobecné informace Pracovní postupy a pravidla při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí Čl. 1 Všeobecné informace 1. Dotace ze státního rozpočtu (dále jen dotace ) jsou poskytovány v rámci programu Ministerstva

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 (dále jen Zásady podprogramu )

Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 (dále jen Zásady podprogramu ) 117633 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 (dále jen Zásady podprogramu ) č.j.: MMR 49429/2016-52 Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR ) 1. Cíl podprogramu

Více

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Údaje dokumentace programu Část 1 Obsah dokumentace podprogramu 1. Identifikační údaje a systém řízení podprogramu na formuláři S05 210. 2. Harmonogram přípravy

Více

117D066 Bytové domy bez bariér

117D066 Bytové domy bez bariér 117D066 Bytové domy bez bariér Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2017. Akce nesmí být ukončeny před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 9/2016 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování rozpočtu

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY PLÁNOVÁNÍ IDENTIFIKACE PŘÍLEŽITOSTÍ vychází z kompetenčního zákona, strategické či programové dokumentace příslušné organizace definování oblastí, v rámci

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU

A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU A.1. PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST PROJEKTU ŽADATEL Jméno.. Adresa. IČO DIČ.... Statutární zástupce Telefon:. Fax:. E-mail: Kontaktní osoba Telefon:. Fax:. E-mail: PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Název Projektu Výměra BF Cena obvyklá

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 9 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016,

Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016, Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové aktivity dětí v roce 2016 1. Název Program na podporu aktivit školských zařízení a zařízení zaměřených na volnočasové

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta

Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta (dále je Zásady ) I. Úvodní ustanovení 1. Město Vysoké Mýto poskytuje finanční dotaci například na sport, kulturu, školství, volnočasové

Více

117D612 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

117D612 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů 117D612 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Směrnice MŽP č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí

Směrnice MŽP č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí Směrnice MŽP č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí Úplné znění ke dni 22. prosince 2014 (zapracovány dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 ke směrnici MŽP č. 9/2009) - 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Část 1 Specifikace věcných cílů programu. Část 2 Technicko ekonomické zdůvodnění cílů programu a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování

Část 1 Specifikace věcných cílů programu. Část 2 Technicko ekonomické zdůvodnění cílů programu a výše účasti státního rozpočtu na jeho financování Pravidla pro poskytování dotací z programu 298220 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR platná pro akce zařazené do programu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 1 Část

Více

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5

Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Dotace městské části Praha 5 (dále jen MČ Praha 5 ) je poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu MČ Praha 5 fyzickým

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Zásady pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Zásady pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem ČÍSLO: SM/107/ZK ZMĚNA Č.: 1 PLATNÁ OD: 29. 1. 2008 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Krajský úřad Jihočeského kraje Vypracoval:

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Určená banka: Česká národní banka. 1. Cíl podprogramu. 2. Vymezení příjemců dotace. 3.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Určená banka: Česká národní banka. 1. Cíl podprogramu. 2. Vymezení příjemců dotace. 3. 117D612 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 V Praze dne 14. června 2010 Č. j.: 2680/M/10 50384/ENV/10 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 Příloha č. 4 k Metodice ve znění Dodatku č. 1 Č. j. MPSV-2016/xxxxx-224/y MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 6 Návrh Podmínek Registrace projektu (projektu) Nedílnou součástí Registrace projektu i. č 113V

Více

Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) v roce 2015

Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) v roce 2015 Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) v roce 2015 Cíl programu Cílem programu je poskytnutí finančních prostředků

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 11/2014 Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Cílem těchto pravidel je zabezpečení vedení důsledné

Více

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016

Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2016 v oblasti - taneční - hudební - divadelní - přednáškové

Více

PŘÍLOHA Č. 11 NÁVRH PODMÍNEK STANOVENÍ VÝDAJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU OSS. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 10

PŘÍLOHA Č. 11 NÁVRH PODMÍNEK STANOVENÍ VÝDAJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU OSS. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 10 PŘÍLOHA Č. 11 NÁVRH PODMÍNEK STANOVENÍ VÝDAJŮ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU OSS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 10 Podmínky Stanovení výdajů na financování projektu OSS (dále jen Podmínky

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání.

Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Čerpání prostředků státního rozpočtu Část 1 Evidence čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programů, jejich zúčtování a finanční vypořádání.

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2010. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 10. 03. 2009 č. 06/09 Čl. 1 Úvodní ustanovení a vymezení

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM

VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTYSE NEDVĚDI CE DOTAČNÍ PROGRAM Podpora činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a zájmové činnosti na území městyse Nedvědice Článek 1 Základní

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016

Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 Program na podporu sportovních aktivit v roce 2016 1. Název programu Program na podporu sportovních aktivit v rámci Městského obvodu Pardubice II v roce 2016. 2. Jednotlivé dotační tituly V dalších bodec

Více

SPORTOVNÍ FOND MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU STATUT

SPORTOVNÍ FOND MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU STATUT SPORTOVNÍ FOND MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU STATUT I. Všeobecná ustanovení Sportovní fond Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou /dále jen SF/ je zřízen usnesením Zastupitelstva

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRAČNÍMU LISTU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRAČNÍMU LISTU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRAČNÍMU LISTU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 Návrh Podmínek k registračnímu listu stroje a zařízení Nedílnou součástí registračního listu

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu Verze č. 1.4 Účinnost od 17. 12. 2015 Příloha č. 17j) SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Pravidla čerpání dotací v ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce XIII. Pravidla čerpání dotací v ČFK (ze dne 22.2.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení 2. Dotační program v ČFK 3. Podmínky poskytnutí dotace 4. Projektová dokumentace

Více