Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: 2011/2 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/ Tvorba elektronických učebnic CZ.1.07/1.1.07/ Podpora multimediální výuky Dodávka workshopů, konferencí a dotazníkového šetření pro projekty Tvorba elektronických učebnic a Podpora multimediální výuky Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace Husova 1302/11, Kopřivnice Upřesnění požadavků na dodávku jednotlivých služeb a) hodnotící workshop pro pedagogy (projekt Podpora multimediální výuky) termín: v odpoledních hodinách, délka trvání akce: 4 vyučovací hodiny, počet účastníků: maximálně 35 osob pedagogů zadavatele pracujících pro projekt ve funkci zpracovatel elektronických lekcí, doporučujeme využít prostory a techniku zadavatele (multimediální učebna nebo počítačová učebna), zhodnocení procesu tvorby a ověřování elektronických lekcí formou dotazníku a diskuse moderované lektorem, příprava na závěrečnou konferenci (seznámení s programem konference, pravidla vystupování vybraných zpracovatelů elektronických lekcí na konferenci, lektora i dotazníky pro účastníky zajistí dodavatel. b) Závěrečná konference projektu Podpora multimediální výuky termín: v odpoledních hodinách, délka trvání akce: 4 hodiny (šedesátiminutové), počet účastníků: do 50 osob (účastníci projektu z řad pedagogů zadavatele a projektového partnera, členové vedení školy zadavatele, pozvaní hosté), doporučujeme využít prostory a techniku zadavatele (posluchárna), vystoupení manažera projektu (zhodnocení průběhu projektu a dosažených výstupů zajistí zadavatel), vystoupení zástupců partnera projektu zajistí zadavatel, Platné od Stránka 1 z 5

2 vystoupení 1 až 3 externích lektorů s přednáškami na témata: * využití multimédií ve vzdělávání, * využití technologií web 2.0 ve vzdělávání, * pokročilé využití LMS Moodle ve vzdělávání (účastníci jsou seznámeni s LMS Moodle a využívají jej, nelze tedy realizovat přednášku o základech práce s Moodlem, spíše přehled dalších možností jeho využití), tato vystoupení a jejich lektory zajistí dodavatel, v nabídce očekáváme podrobnější upřesnění témat přednášek, celková délka tří přednášek bude cca 60 minut, vystoupení vybraných zpracovatelů elektronických lekcí, kteří předvedou své lekce (cca 5 osob po cca 15 minutách) výběr zajistí zadavatel, občerstvení (studená kuchyně, teplé a studené nealkoholické nápoje) zajistí dodavatel součástí dodávky ze strany dodavatele bude CD s vybranými ukázkami vytvořených elektronických lekcí v nákladu 50 kusů obsah CD dodá zadavatel dodavateli nejpozději do ; CD bude opatřeno povinnými prvky vizuální identity podle pravidel projektu. c) workshopy pro pedagogy (projekt Tvorba elektronických učebnic) počet workshopů: 3, délka trvání jednoho workshopu: 4 vyučovací hodiny, počet účastníků: maximálně 35 osob pedagogů zadavatele pracujících pro projekt ve funkci autor výukových materiálů, ověřovatel výukových materiálů a metodik, doporučujeme využít prostory a techniku zadavatele (multimediální učebna nebo počítačová učebna), lektora (lektory) workshopů zajistí dodavatel, součástí každého workshopu bude zpětná vazba od účastníků formou krátkého evaluačního dotazníku zajistí dodavatel, v nabídce očekáváme popis nebo ukázku dotazníku, součástí každého workshopu bude občerstvení a teplé a studené nealkoholické nápoje plánované náplně jednotlivých workshopů jsou popsány níže, v nabídce navrhněte jejich podrobnější specifikaci, termín 1. workshopu: v odpoledních hodinách, náplň 1. workshopu: seznámení s MS Word 2010 a jeho využitím při psaní elektronických učebnic (autoři výukových materiálů jsou pro práci v projektu vybaveni notebooky s OS Windows 7 a MS Office 2010), využití šablon a stylů v MS Word 2010, použití konkrétních šablon pro elektronické učebnice (tyto šablony již byly vytvořeny pracovníky zadavatele, očekáváme tedy při přípravě a realizaci tohoto bodu programu úzkou spolupráci dodavatele se zadavatelem), termín 2. workshopu: v odpoledních hodinách, náplň 2. workshopu: aplikace autorského zákona při tvorbě výukových materiálů, Platné od Stránka 2 z 5

3 dodržování autorských práv v procesu výuky, diskuse lektora s účastníky na téma autorské právo ve škole, rozbor konkrétních situací (dodavatel obdrží s předstihem 14 dní konkrétní dotazy pedagogů), termín 3. workshopu: únor 2012 (konkrétní datum bude upřesněno do ) v odpoledních hodinách, náplň 3. workshopu: metodika ověřování vytvořených elektronických učebnic ve výuce a ověřování účinnosti exkurzí žáků ve vztahu k výuce, seznámení s připravenými dotazníky viz bod e) zakázky a se způsobem jejich vyhodnocování, provedení dotazníkového šetření mezi pedagogy účastníky workshopu s cílem zjistit dopad realizace projektu na jejich výuku a i profesní růst, s realizací 3. workshopu souvisí dodávka dotazníkového šetření viz bod e). d) Závěrečná konference projektu Tvorba elektronických učebnic termín: červen 2012 (konkrétní datum bude upřesněno do ) v odpoledních hodinách, délka trvání akce: 4 hodiny (šedesátiminutové), počet účastníků: do 60 osob (účastníci projektu z řad pedagogů zadavatele, členové vedení školy zadavatele, pozvaní hosté), doporučujeme využít prostory a techniku zadavatele (posluchárna), vystoupení manažera projektu, případně dalších členů realizačního týmu (zhodnocení průběhu projektu a dosažených výstupů) zajistí zadavatel, vystoupení externích lektorů s přednáškami na témata související se vzděláváním a se zaměřením projektu: tato vystoupení a jejich lektory zajistí dodavatel, v nabídce očekáváme návrh konkrétních témat přednášek, celková délka těchto přednášek cca 60 minut, vystoupení vybraných řešitelů projektu, kteří budou prezentovat výstupy projektu výběr zajistí zadavatel, celkové zhodnocení efektivity projektu zjištěné na základě dotazníkového šetření mezi žáky a pedagogy (viz bod e) zajistí osoba dodavatele, občerstvení (studená kuchyně, teplé a studené nealkoholické nápoje) zajistí dodavatel s realizací konference souvisí dodávka sborníku z této konference viz bod f). e) Dotazníkové šetření mezi žáky a pedagogy zjišťující efektivitu projektových aktivit a jejich dopad na výuku (projekt Tvorba elektronických učebnic) dotazníkové šetření mezi žáky bude zaměřeno na cílovou skupinu projektu žáky, kteří se zúčastní: výuky, při níž budou ověřovány vybrané části vytvořených elektronických učebnic, exkurzí realizovaných v rámci projektu, Platné od Stránka 3 z 5

4 velikost cílové skupiny žáků bude přibližně 500 osob dotazníkové šetření mezi pedagogy (cca 30 osob) týkající se jejich názoru na dopady projektu na efektivitu výuky a na jejich profesní růst, dodavatel připraví dotazníky v nabídce uveďte formu dodání dotazníků (elektronická nebo papírová), dodavatel provede šetření mezi pedagogy na workshopu č. 3 (viz bod c) a jeho vyhodnocení, pracovníci zadavatele provedou šetření mezi žáky a jeho vyhodnocení na základě dodané metodologie, výsledky vyhodnocování předají dodavateli, dodavatel z těchto podkladů sestaví celkové zhodnocení efektivity projektu a jeho dopadu na výuku a s tímto hodnocením seznámí účastníky závěrečné konference projektu, v nabídce očekáváme popis metodologie tohoto dotazníkového šetření. f) Sborník ze závěrečné konference projektu Tvorba elektronických učebnic sborník bude obsahově souviset s tématy vystoupení lektorů a pedagogů na závěrečné konferenci projektu Tvorba elektronických učebnic, část obsahu sborníku dodá zadavatel (příspěvky pedagogů), dodavatel zajistí převedení příspěvků do vhodného formátování, zadavatel dodá své podklady pro tvorbu sborníku dodavateli nejpozději 1 měsíc před termínem konání konference, část obsahu sborníku zajistí dodavatel (články související s přednáškami externích lektorů viz bod d), forma sborníku: papírový sborník ve formátu A5 a CD nebo DVD, papírový sborník v nabídce uveďte maximální rozsah sborníku (tj. navrhněte maximální počet stran sborníku) a to, zda bude vytištěn černobíle nebo barevně (případně blíže popište rozsah barevnosti), verze na CD nebo DVD bude obsahově souviset s papírovým sborníkem, ale nemusí být shodná (očekáváme spíše rozšíření obsahu oproti papírové verzi), náklad sborníku bude 100 ks v papírové formě a 100 ks ve formě CD nebo DVD, sborník i CD/DVD budou opatřeny povinnými prvky vizuální identity podle pravidel projektu. Společná ustanovení k bodům a) až f) pozvánky na workshopy a konference zajistí zadavatel, zajištění účastníků workshopů a konferencí provede zadavatel, prezenční listiny zajistí zadavatel, prvky povinné vizuální identity zajistí dodavatel ve spolupráci se zadavatelem. Specifikace učeben využitelných pro realizaci workshopů a konferencí Předpokládáme, že dodavatel využije prostory zadavatele. Není to nutnou podmínkou, ale v případě nabídky jiných prostor je součástí ceny zakázky i finanční zajištění těchto prostor a doprava účastníků tam i zpět, pokud by se prostory nacházely mimo město Kopřivnice. Uvádíme stručný popis vhodných místností zadavatele. Platné od Stránka 4 z 5

5 Multimediální učebna kapacita je přibližně do 40 osob, je vybavena jedním počítačem připojeným k internetu, dataprojektorem a interaktivní tabulí Smartboard, je ozvučena. Počítačová učebna kapacita je přibližně 30 osob, je vybavena 20 žákovskými počítači připojenými k internetu je vybavena lektorským počítačem připojeným k internetu a dataprojektorem, v případě potřeby může být ozvučena. Posluchárna kapacita je do 60 osob, je vybavena lektorským počítačem připojeným k internetu, dataprojektorem a promítacím plátnem, je ozvučena, občerstvení je možné realizovat v předsálí. Popis projektů Podpora multimediální výuky a Tvorba elektronických učebnic Bližší informace o projektu Podpora multimediální výuky jsou k dispozici na stránkách Bližší informace o projektu Tvorba elektronických učebnic jsou k dispozici na stránkách Způsob platby za jednotlivé položky Způsob platby upřesněte v návrhu smlouvy. Očekáváme, že platby za jednotlivé akce, resp. dodávky proběhne po realizaci těchto akcí, resp. dodávek. Kontaktní osoba (ke komunikaci ve věci zakázky používejte výhradně tento kontakt): Jméno: Příjmení: Jiří Sumbal, Ing. V Kopřivnici Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy Platné od Stránka 5 z 5

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17)

Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem 17) Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů v platném znění Výzva zájemcům k podání nabídek Strana 1 /(z celkem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro vzdělávací projekt: Rozvoj znalostní úrovně pracovníků GEMEC UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není

Více

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost Zadávací dokumentace Počítačové kurzy 1 1. Zadavatel Obchodní firma / název:

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výuka angličtiny v imi Partner, a.s. Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti imi Partner, a.s. ke zvýšení jejich kvalifikace, profesních dovedností a adaptability.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Číslo klíčové aktivity II/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky cizích jazyků. Vytváření podmínek pro zvyšování

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více