Přístup radnice k sociálním službám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup radnice k sociálním službám"

Transkript

1 Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel Šrámek; Ing. Dan Žárský; Ing. Jiří Růžička; Květoslava Othová Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska, financovaného Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Zlínským krajem.

2 Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetín (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Publikace) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty). Samostatnou přílohu této publikace tvoří leták Stručná informace o sociálních službách na Vsetínsku, jehož součástí je i mapa poskytovatelů sociálních služeb ve Vsetíně. Rovněž tento leták si můžete stáhnout v elektronické podobě na dvou výše uvedených www adresách. Náměty a připomínky k textu publikace, k procesu komunitního plánování sociálních služeb a k poskytování sociálních služeb zasílejte na anebo Září 2006 Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. ISBN

3 Obsah Úvodní slovo Informace o sociálních službách a jejich typologie Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb na Vsetínsku Organizace poskytující sociální služby Další organizace působící v sociální oblasti Informace o komunitním plánování sociálních služeb Proces komunitního plánování sociálních služeb ve Vsetíně Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska (KPSS) Zapojení uživatelů a veřejnosti do projektu Aktivity města v sociální oblasti Poskytování sociálních služeb Péče města o zajištění kvality sociálních služeb Podíl města na vytváření podmínek pro poskytování sociálních služeb Realizátoři projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska Nositel projektu: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s Partner projektu: Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně Partner projektu: ELIM Vsetín Partner projektu: Charita Vsetín...44 Závěr...46

4 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dříve nebo později se v životě může každý z nás dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Svou pomocnou ruku jsou vám připraveni podat poskytovatelé sociálních služeb, jichž je na území našeho města celá řada. Město jim totiž zabezpečuje zázemí a finančně je podporuje v jejich obětavé a náročné práci. Chtěli bychom, aby se síť sociálních služeb rozvíjela a byla tak schopna reagovat na rozmanité potřeby občanů nalézajících se v nepříznivých životních situacích. S tímto cílem probíhá v našem městě také proces komunitního plánování sociálních služeb, který je nedílnou součástí aktivit Plánu zdraví a kvality života ve městě. Tato publikace nabízí přehled stávající nabídky sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti našeho města. Věřím, že poslouží všem potřebným i jejich blízkým a pomůže při hledání cesty k těm, kteří mohou pomoc poskytnout a překonat mnohdy velmi těžká životní období. Přeji vám, kteří jste většinu svého života činili radost druhým, abyste dokázali mít radost z toho, že někdo jiný pomůže vám. Jiří Čunek starosta města Vsetína - 2 -

5 1. Informace o sociálních službách a jejich typologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence jejich sociálního vyloučení. Sociální služby pomáhají občanům překonávat potíže vyvolané nepříznivou sociální situací, ve které se z různých důvodů ocitají. Nejčastější příčinou těchto potíží bývá vysoký věk, nepříznivý zdravotní stav, zdravotní postižení, krizová sociální situace, ale i životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností nebo život v sociálně znevýhodňujícím prostředí. Účelem sociálních služeb není poskytování finanční pomoci lidem s nedostatečnými příjmy. Pomoc těmto občanům je zajišťována systémem dávek vyplácených pověřenými obecními úřady z prostředků státního rozpočtu. Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Jsou poskytovány jako pobytové (spojené s ubytováním v sociálním zařízení), ambulantní (za kterými osoba denně dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení) nebo terénní (které jsou klientovi poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí). Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, g) sociální poradenství, h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, i) sociálně terapeutické činnosti, j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, k) telefonická krizová pomoc, l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností Sociální poradenství K sociálnímu poradenství patří: Základní sociální poradenství 1 poskytuje občanům potřebné informace při řešení jejich sociální situace, je základní činností při poskytování všech druhů služeb. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 1 Symbol označuje, že na území města Vsetína je daná služba poskytována. Symbol označuje, že na území města Vsetína není daná služba poskytována

6 poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Patří sem: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb (denních a týdenních, centrech denní péče apod.) některé z výše uvedených úkonů (péče o domácnost, zajištění stravy, pomoc při hygieně apod.) Ošetřovatelská služba nepatří do kategorie sociálních služeb, ale bývá často poskytována při pečovatelské službě. V rámci této služby se provádí aplikace injekcí, měření tlaku krve, převazy, odběry krve atd. Tísňová péče 2 je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 2 Symbol označuje, že na území města Vsetína není daná služba poskytována. Symbol označuje, že na území města Vsetína je daná služba poskytována

7 Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení Služby sociální prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Patří sem: Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami

8 Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, jež jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám uvedených osob. Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována anonymně. Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u nějž je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na - 6 -

9 otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. V případě dotazů, připomínek či nejasností ve věci poskytování sociálních služeb se můžete obrátit na odbor sociálních věcí Městského úřadu Vsetín. Kontakt: Mgr. Alena Beková, tel , V následující kapitole naleznete katalog poskytovatelů sociálních služeb na Vsetínsku. V kapitole 2.1 jsou zařazeny organizace, které poskytují sociální poradenství, služby sociální péče a sociální prevence. V kapitole 2.2 pak naleznete další organizace působící v sociální oblasti. Řazení je podle abecedy. Společně s touto publikací je vydáván leták s mapou, v níž jsou zakreslena sídla jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Leták kromě mapy obsahuje stručný návod, kam se obracet v jednotlivých sociálních situacích

10 2. Informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb na Vsetínsku 2.1. Organizace poskytující sociální služby (sociální poradenství, služby sociální péče a sociální prevence) AGARTA, o.s. KONTAKTNÍ CENTRUM KLÍČ adresa: Ohrada 1897, Vsetín telefon: , terén kontakt: Lukáš Šilc Protidrogová prevence zejména její terciální sféra program Harm Reduction. Poskytování služeb drogově závislým a jejich rodinným příslušníkům. Speciální programy zaměřené na motivaci ke změně životního stylu lidí závislých na drogách. Zařízení poskytuje své služby na dvou vzájemně provázaných a doplňujících se úrovních. První z nich představují služby poskytované v rámci nízkoprahového Kontaktního centra KLÍČ: - hygienický servis - potravinový servis - výměnný program - poradenství - návaznosti - krizová intervence - sociální servis - zdravotní pomoc Druhou úroveň pak tvoří terénní program: - monitorování drogové scény v našem regionu - výměnný program zdravotnického materiálu - krizová intervence - zdravotní pomoc - informační servis - sociální poradenství Provozní doba: Kontaktní centrum - Zařízení je klientům přístupné každý všední den v týdnu od do hodin a po domluvě od do hodin; pondělí - pátek hod. běžný provoz, pondělí - pátek hod. individuální poradenství, skupinové poradenství. Terénní program - Služby v terénu jsou poskytovány v pracovní dny od pondělí do pátku mezi a hod. Jindy pouze po předchozí telefonické domluvě. ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL zdravotně postižených dětí v ČR, Klub AuXilium - Centrum pro podporu a pomoc rodinám pečujícím o děti se specifickými potřebami adresa: Hošťálková 428 (sídlo) pracoviště: prostory MŠ Sychrov 96, Vsetín telefon: kontakt: Božena Mikulíková Poradenské služby. Víkendové a týdenní psychorehabilitační pobyty s možností vzdělávání, arteterapie, muzikoterapie, hippoterapie, rehabilitační cvičení s míči. Půjčovna kompenzačně rehabilitačních pomůcek. Speciální výukové aktivity portage - 8 -

11 a výuka mentálně postižených a autistických dětí prací na PC a komunikačními programy, osobní asistence dětí ve školských zařízeních. Respitní služby. Popis činnosti: Integrační dny pro předškolní děti, čtvrtek hodin - zaměření na terapeutické prvky, rehabilitaci, logopedii, muzikoterapii, canisterapii a nácvik výukových aktivit s postiženými či vývojově opožděnými dětmi. Edukační odpoledne pro mládež s handicapem, úterý hodin - aktivní odpoledne pro postiženou mládež převážně v domácí péči. Týdenní psycho-rehabilitační kursy - 1x ročně tráví rodiny svůj čas na týdenním pobytu s odborným vedením. Výuka dětí metodou portage - vychází z poznání, že rodiče jsou prvními a nejdůležitějšími učiteli svých dětí, protože rodič zná nejlépe své dítě a dítě se nejlépe učí ve svém domácím prostředí. Osobní asistence umožňující integraci postižených dětí do MŠ a jejich budoucí zařazení do škol Odlehčovací služby Návštěvy v rodinách Vzájemné kontakty rodičů dětí se zdravotním postižením Služby bezplatně formou: - pravidelných návštěv v rodině - ambulantních návštěv rodičů s dětmi v centru - integračních dnů pro předškolní děti - edukačních dnů pro mládež s handicapem - jednodenních seminářů - týdenních pobytů s odborným programem - poradenství ze všech oblastí potřebných pro život se zdravotně postiženým dítětem Provoz: dle aktuálního týdenního programu AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI o.p.s. adresa: Hrbová 1561, Vsetín telefon: kontakt: Michal Trčálek Projekty činnosti: 1. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Zajištění rychlé odborné terapeutické pomoci, případně následného pobytu ženám a matkám v krizové životní situaci. Plní funkci zařízení sociálně právní ochrany dětí. - krizový pobyt 14tidenní, později mohou na základě žádosti požádat o azylový pobyt na dobu 4 měsíců - možnost okamžitého a bezplatného rozhovoru o problému s nabídkou dalšího řešení - bezplatná pomoc v sociálně právních problémech - schránka důvěry na internetu - přímý kontakt na psychologa - kontakt na jiná odborná pracoviště - další služby dle domluvy a potřeb klienta Provoz: 24 hodin denně - 9 -

12 2. Linka důvěry adresa: Hrbová 1561, Vsetín telefon: kontakt: Michal Trčálek Součást Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Služby telefonické a internetové krizové intervence. Sociálně právní poradna, informační činnost. Popis činnosti: Linka nabízí pomoc lidem, kteří: - si chtějí vzít život, protože jiné řešení už neznají - mají problém v manželství, partnerství nebo v rodině - se cítí osamoceni - trpí vážným onemocněním - si nerozumí s kolegy v zaměstnání - potřebují vyhledat odborníka, ale neví, jak na to - mají sexuální problémy - jsou závislí na alkoholu, drogách - nejsou sami se sebou spokojeni - nemohou v noci spát - se trápí čímkoliv jiným Provoz: nepřetržitý CENTRUM PRO SENIORY ve Vsetíně adresa: Smetanova 1101, Vsetín telefon: (mobil ) kontakt: Ing. Karla Poláčková Vzdělávací činnost - výuka angličtiny a němčiny, výtvarné kurzy, půjčování tiskovin, kulturní akce, besedy, osvětová činnost, turistika a sport. Hodiny pro občany: pondělí pátek hodin. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE (pracoviště Vsetín) adresa: Rokytnice 153, Vsetín telefon: kontakt: Michal Škrabánek ( ) Lucie Schmidtová ( ) Standardní činností je poradenství občanům se zdravotním postižením, zejména: - sociálně právní poradenství, - kontaktní sociální práce, - poskytování všeobecných informací, - realizace činností a postupů, které napomáhají integraci zdravotně postižených do společnosti včetně realizace regionálních projektů, - organizace aktivit pro zdravotně postižené a ve prospěch zdravotně postižených, - vydavatelská činnost, podnikatelská činnost, půjčovna kompenzačních pomůcek. Návštěvní hodiny: pondělí, středa hodin, hodin, zbylé dny podle potřeby

13 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ středisko ve Vsetíně adresa: Palackého 156, Vsetín telefon: kontakt: Ing. Dan Žárský, ředitel Projekty činnosti: 1. Nízkoprahové zařízení - ROMAklub adresa: Klubovna Poschla 998, Vsetín telefon: e- mail: kontakt: Mgr. Marta Doubravová Jedná se o služby, které jsou určeny rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci nebo jsou ohrožení sociálně - patologickými jevy. Posláním je doprovázet děti a mládež v obtížných životních situacích a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Cíle: V rámci volnočasových aktivit: - umožnit smysluplně trávit volný čas - podporovat vlastní aktivity - rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti V rámci sociálních služeb: - oslovit, kontaktovat - rozvíjet sociální dovednosti - předcházet a snižovat rizika dopadu sociálně - patologických jevů - pomáhat v obtížných životních situacích - posílit schopnost zvládat obtížné situace vlastními silami Provoz: pondělí - pátek hodin 2. Sociálně aktivizační služby adresa: Klubovna Poschla 998, Vsetín telefon: e- mail: kontakt: Mgr. Marta Doubravová 2.1 Komunitní centrum pro romské rodiny s předškolními dětmi Komunitní centrum má za úkol poskytovat sociální služby členům romské komunity ve Vsetíně. Nabízí dopolední programy, jejichž cílem je připravit co nejvíce předškolních dětí a jejich maminek pro vstup dětí na základní školu s normálním vyučovacím programem a následné zvládnutí školní výuky. Večerní programy jsou určeny pro dospělé. Poskytují prostor pro jejich setkávání při sportovních a volnočasových aktivitách, diskusích a rozhovorech, vzdělávacích a osvětových akcích. Posláním komunitního centra je zlepšení kvality života romské komunity a tím i nepřímo vytvoření základů nezbytných pro integraci členů romské komunity do většinové společnosti a budování harmonického soužití romské a majoritní společnosti ve městě Vsetíně. Cíly pro práci s předškolními dětmi jsou osvojení českého jazyka, rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, osvojování žádoucích vzorců chování v sociálním kontextu, vedení k toleranci a spolupráci, rozvoj individuálních schopností a dovedností, pracovních a hygienických návyků, volních vlastností, samostatnosti, koncentrace... Cíle pro práci s rodiči předškolních dětí a dětí 0. a 1. ročníků:

14 - vedení rodičů k tomu, aby věnovali pozornost a péči svým dětem v souvislosti s jejich vzděláváním a školními aktivitami - prakticky rodičům ukázat, jak s dětmi pracovat a učit je a jaké vědomosti a schopnosti si má dítě osvojit, aby uspělo na základní škole Cíle pro práci s dospělými: - pomoci rozšířit jejich všeobecný rozhled - podpora a pomoc při řešení jejich obtížných životních situací - budování dobrých vztahů mezi členy romské komunity a většinové společnosti Provoz: pondělí - pátek hodin, pondělí - čtvrtek hodin 2.2 Vzdělávací a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně Vzdělávací centrum má za úkol poskytovat sociálně vzdělávací služby romským dětem ze ZŠ. Nabízí odpolední programy, jejichž cílem je připravit co nejvíce školních dětí ze ZŠ na úspěšné zvládnutí školní výuky. Cíle pro práci se školními dětmi: - osvojení českého jazyka - zlepšení studijních výsledků - příprava na nástup do běžného typu ZŠ a na SŠ vzdělání Provoz: pondělí - pátek hodin 2.3 Kontaktní místo Kontaktní místo má za úkol pomoci členům romské komunity v písemné komunikaci s úřady a institucemi popřípadě umožňuje zájemcům získávání nezbytných informací prostřednictvím internetu (hledání zaměstnání apod.). Cíle Kontaktního místa: - ulehčení písemné komunikace pro členy romské komunity - eliminace negativních dopadů z neporozumění v komunikaci - zefektivnění písemného styku Provoz: pondělí - pátek hodin 3. Odlehčovací služby Domácí péče adresa: Palackého 156, Vsetín telefon: , kontakt: Ilona Ostřanská, ved. pečovatelka Odlehčovací služba v domácnostech je určena především uživatelům, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Je zajišťována v pracovní dny v rozsahu a době dle potřeb uživatelů. Poradenské služby pečujícím rodinám či osobám v rané fázi onemocnění jsou poskytovány průběžně ve sborovém domě Farního sboru ČCE ve Vsetíně (Horní sbor), případně i telefonicky. Cíl služby: Kvalifikované funkční hodnocení, stanovení individuálního plánu péče a využívání podpůrných metod, které umožní nemocnému co nejdéle žít v domácím prostředí, pomoc rodinám nadále pečovat o své blízké a zachovat si přitom své vlastní zdraví (předcházet stresu a vyhoření) bez nutnosti zásadních změn v životním stylu a organizaci rodinného života

15 4. Denní stacionář adresa: Strmá 34, Vsetín kontakt: Mgr. Alena Polášková Denní stacionář je určen především uživatelům, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či těm, kteří mají problémy s pamětí a orientací a jejich rodinám. Služba je poskytována formou pobytu uživatelů v Denním stacionáři ve vymezených hodinách v rámci pracovního týdne. Služba je poskytována odborně vyškoleným personálem. Cíle pro práci Denního stacionáře: - podpořit příp. rozvíjet kognitivní schopnosti uživatelů - vytvořit stabilní, příznivé a kvalitní prostředí, které pomůže uživatelům a jejich rodinám v jejich nepříznivé životní situaci - ulevit rodinám klientů - podpořit setrvání uživatelů v rodinách Provoz: pondělí - pátek hodin ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii, organizační jednotka Vsetín adresa: Horní Jasenka 119, Vsetín telefon: , stálá služba kontakt: Ing. Jiří Růžička 1. Provozování azylového domu pro bezdomovce - muže. 2. Provozování agentury pro podporované zaměstnávání. 3. Volnočasové aktivity dětí. Popis činností: 1. Azylový dům pro bezdomovce - muže adresa: Horní Jasenka 119, Vsetín telefon: noclehárna, 12 lůžek poskytnutí noclehu a večeře - azylový dům, 30 lůžek pro muže v tíživé životní situaci, se snahou situaci řešit a chutí spolupracovat - sociální poradenství informace o formách pomoci, využití dostupných zdrojů, zprostředkování kontaktu s okolním prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv, duchovní poradenství, vzdělávací a osvětová činnost - dům na ½ cesty - 2 lůžka samostatné bydlení pro muže s kladným přístupem k vlastní resocializaci z doby pobytu v azylovém domě Provoz: nepřetržitý 2. Agentura podporovaného zaměstnávání Sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním postižením nebo sociálním vyloučením. Informační servis a zprostředkování služeb, poradenská činnost, doprovázení do zaměstnání a při jednání se zaměstnavatelem. Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům. Agentura pro zdravotně handicapované adresa: Smetanova 1484 (věžový dům, 2. patro), Vsetín telefon:

16 Agentura pro sociálně vyloučené (Romy) adresa: Smetanova 1484 (věžový dům, 12. patro), Vsetín telefon: kontakt: Daniel Perdoch, DiS. 3. Práce s dětmi Kluby pro holky - každé pondělí ve hod. v klubovně ELIM ve Vsetíně na Trávníkách nebo - každou středu ve hod. v prostorách Rodinného a mateřského centra Sluníčko (modrý pavilon MŠ Rokytnice) Náplň: výtvarné činnosti, hry, biblické vyučování. Vedoucí: Daniela Hurtová Klub atletico hrajeme pro radost - každé pondělí v sezoně v hod. na fotbalovém hřišti na Tyršově ulici - každé pondělí mimo sezonu v hod. v tělocvičně na Rybníkách. Náplň: fotbal, atletické dovednosti, pohybové hry, turnaje Vedoucí: Daniel Hurta Letní tábory Provoz: celoročně CHARITA VSETÍN adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: kontakt: Květoslava Othová - ředitelka Sociální a zdravotní služby: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, denní stacionář pro seniory Vsetín, osobní asistenční služba pro zdravotně postižené děti, mládež a dospělé, centrum pro romské matky a děti, humanitární pomoc. Projekty činnosti: 1. Osobní asistenční služba adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: kontakt: Bc. Lenka Kučerová Osobní asistenční služba je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci osobám se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a osobám ve vysokém věku, aby mohly nadále vést běžný život ve svém prostředí. Služba osobní asistence je určena všem věkovým skupinám za účelem zlepšení kvality života. Prostřednictvím osobního asistenta je klientům poskytnuta podpora pro zachování soběstačnosti, běžných aktivit, svých zvyklostí, zvládání domácnosti, studia či práce. Osobní asistence je poskytována s finanční spoluúčastí klienta dle ceníku služby. Provoz: v pracovní dny od 7.00 do hodin, v odpoledních hodinách, ve dnech pracovního volna a svátcích dle individuální domluvy a s ohledem na provoz a kapacitu služby

17 2. Centrum pro romské matky a děti adresa: Sychrov 53, Vsetín telefon: , mobil: kontakt: Jana Škrobáková, DiS. Centrum pro romské matky a děti nabízí služby, jejichž cílem je integrace romských dětí a matek do plnohodnotného života majoritní společnosti, vyhledávání a rozvoj jejich potenciálu, zvyšování schopností a dovedností a rozvoj osobnosti prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Provoz: v pracovní dny hod. 3. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: , mobil: adresa: Středisko DPS : Pod Žamboškou 253 a 1579 telefon: a kontakt: Pavlína Lanžhotská - vrchní sestra Charitní ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče zaměřená převážně na geriatrické pacienty, chronicky nemocné, s poruchami soběstačnosti a mobility, po úrazech, operacích a pro nemocné propuštěné z hospitalizace. Je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami v domácím prostředí nemocného na základě ordinace praktického lékaře. Péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění nemocného. Charitní pečovatelská služba je nedílnou součástí nabídky péče o seniory v jejich domácím prostředí. Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pečovatelská služba je poskytována vyškolenými pečovatelkami a je zaměřena především na péči o vlastní osobu, osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a péči o domácnost. Uživatel se podílí na úhradě pečovatelské služby na základě platného ceníku Charity Vsetín. Provoz: 7 dnů v týdnu nepřetržitě. Od 1. ledna 2006 převzala Charita Vsetín domy s pečovatelskou službou pro okrsek Vsetín a okolní obce: Bystřička, Hošťálková, Ratiboř, Kateřinice, Jablůnka, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka, Lhota u Vsetína, Liptál, Janová, Ústí u Vsetína, Lužná, Valašská Polanka, Seninka, Leskovec, Lidečko, Horní Lideč, Francova Lhota, Valašská Senice, Lačnov, Prlov, Pozděchov. 4. Denní stacionář pro seniory adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: kontakt: Mgr. Milena Hyžáková Je určen převážně seniorům z města Vsetína a jeho blízkého okolí, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, mají omezenou schopnost sebeobsluhy, jsou osamoceni, trpí nedostatkem sociálních kontaktů a chtějí aktivně prožít své stáří. Cílem je podpora aktivního stárnutí, naplnění individuálních potřeb každé osobnosti a posílení vědomí vlastní hodnoty, vytváření společenství, zajištění základních a vyšších potřeb, zprostředkování sociálních kontaktů, posílení soběstačnosti a samostatnosti. Provoz: v pracovní dny hod

18 CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV adresa: Nový Hrozenkov 124, telefon: kontakt: Ing. Danuše Martinková Zajištění komplexních služeb osamělým a nemocným seniorům v oblasti 7 obcí pohraničního regionu Valašska od Hovězí po Velké Karlovice. Sociální a zdravotní služby: charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, denní stacionář pro seniory, dům pokojného stáří, osobní asistenční služba, aktivity pro seniory, půjčování rehabilitačních pomůcek, humanitární pomoc. Projekty činnosti: 1. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba telefon: , mobil: kontakt: Jarmila Škarpová Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba poskytuje seniorům komplexní péči v domácím prostředí. Pečovatelky ve spolupráci se sociální pracovnicí zajišťují klientovi pokrytí jeho základních hygienických a stravovacích potřeb, zajištění základního chodu domácnosti, kontaktů se společenským prostředím, duchovní podporu, pomoc při prosazování práv a zájmů, služby vzdělávací a aktivizační. Služby jsou v případě potřeby zajišťovány 24 hodin denně včetně svátků. 2. Dům pokojného stáří telefon: , kontakt: Ing. Danuše Martinková Dům pokojného stáří nabízí seniorům ubytování ke stálému pobytu, přechodnému zimnímu pobytu a odlehčovací služby. Zajišťovány jsou komplexní služby 24 hodin denně. Služby jsou doplněny i lékařskou péčí. V průběhu dne je pro obyvatele domu připraven aktivizační program. 3. Denní stacionář pro seniory telefon: kontakt: Marie Fedorová Posláním denního stacionáře pro seniory je zamezení sociálního vyloučení osamělých a nemocných seniorů ze společnosti. Zároveň je dána těmto seniorům možnost setrvat ve svém přirozeném prostředí. Denní stacionář je otevřen v pracovních dnech od 7 do 16 hodin. Na každý týden je přichystán program, do něhož je zahrnuta pracovní terapie, arteterapie, muzikoterapie a pohybové aktivity. Součástí je oběd a lze si objednat i koupel či rehabilitaci. 4. Osobní asistenční služba telefon: kontakt: Ing. Danuše Martinková V rámci osobní asistence jsou zajišťovány prostřednictvím osobního asistenta služby, bez kterých by člověk se zdravotním handicapem nemohl žít běžným způsobem života. Při poskytování osobní asistence dětem se jedná o pomoc v průběhu pobytu ve školském zařízení

19 IMPULS, Sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín adresa: Hippocentrum, Růžďka telefon: kontakt: Věra Borovičková Hippoterapie speciální rehabilitační cvičení na koních pro zdravotně postižené občany, canisterapie, animalterapie, práce se zdravou populací, zájmové kroužky. Rehabilitace na základě odborného lékařského doporučení. Masáže, lymfodrenáž, LTV atd. na objednání. Poradenská a přednášková činnost. Provádí zde praxi studenti zdravotního, veterinárního, tělovýchovného a zemědělského zaměření. Práce se zdravou populací spočívá ve spolupráci s MŠ, ZŠ, středními školami, organizaci táborů, vození na koních na akcích. Výuka jízdy na koni, rekondiční projížďky na koních do přírody pro celé rodiny, začátečníky i pokročilé. Funguje zde jezdecký a chovatelský kroužek. Provoz: celoročně na základě objednání LETOKRUHY, o.s. sídlo: Nemocniční 955, Vsetín pracoviště: Smetanova 1101, Vsetín (Centrum pro seniory) telefon: , kontakt: Mgr. Helena Petroušková Péče o seniory postižené Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence a pomoc rodinným či jiným pečovatelům. Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti. Podle nového zákona o sociálních službách nabízíme: 1. Respitní (odlehčovací) službu v domácnostech klientů i v prostorách denního stacionáře. 2. Pobyt v denním stacionáři Součástí služeb je: - poskytnutí základního i odborného poradenství (sociální, psychologické, sociálně právní) - terapeutické metody: trénink paměti, reminiscenční terapie - organizace svépomocných skupin rodinných pečovatelů NADĚJE, POBOČKA VSETÍN telefon: kontakt: Ing. Eva Ludvíčková - ředitelka NADĚJE, POBOČKA VSETÍN, STŘEDISKO KOBZÁŇOVA 1537 adresa: Kobzáňova 1537, Vsetín telefon: kontakt: Ing. Michal Vodák Komplex sociálních služeb, které centrum poskytuje, je určen osobám od 2 do 26 let s tělesným, mentálním postižením a kombinovanými vadami. Popis činnosti: - Sociální služby: Zajišťujeme všechny základní sociální služby, které klient není schopen vykonávat vlastními silami nebo

20 bez cizí podpory, a to na základě jeho individuálních potřeb. - Ošetřovatelská péče včetně hygieny - Stravování - Výchovně-vzdělávací a aktivizační služby: Pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních programů podporujeme všestranný a celkový rozvoj klientů. Do programů jsou začleněny: sociální, smyslová, rozumová (včetně jazykové výchovy), výtvarná, hudební, tělesná, pracovní a estetická výchova. Cílem udržování a prohlubování získaných znalostí a dovedností je co největší začlenění do běžného života. - Zajištění podmínek pro vzdělávání: Součástí centra je detašované pracoviště základní školy, kde pod vedením speciálních pedagogů probíhá výuka na základě rehabilitačního vzdělávacího programu. - Sociálně terapeutické činnosti - Fyzioterapie: Zařízení poskytuje různé typy léčebné rehabilitace prováděné odborným fyzioterapeutem. Bobathova a Vojtova metoda, cvičení VDT - vadné držení těla, LTV - léčebná tělesná výchova dle metodik, magnetoterapie. - Logopedie, arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie - Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - Odlehčovací služby - Poradenství - Společenské akce: Zahradní slavnosti (ke Dni dětí a ukončení léta), mikulášská a vánoční besídka, vynášení Moreny, spolupořádáme pro veřejnost výstavu prací našich klientů na slavnostní vernisáži s doprovodnou akcí atd. Spolupráce s PhDr. A. Švecovou - klinický psycholog, Speciálně pedagogickým centrem (Zlín, Kroměříž). Provoz: v pracovní dny od 6.30 do hodin NADĚJE, POBOČKA VSETÍN, STŘEDISKO ROKYTNICE ČEKANKA adresa: Rokytnice 327, Vsetín telefon: kontakt: Eva Trčálková Centrum denních služeb poskytuje uživatelům komplex služeb s cílem individuálního rozvoje každého uživatele. Mezi poskytované služby patří stravování, pracovní terapie, arteterapie, teatroterapie, hippoterapie, fyzioterapie včetně infrasauny, výchovné a vzdělávací programy, nácvik sociálních dovedností, pomoc při orientaci v běžné komunitě, sportovní aktivity, osobní asistence v bytech podporovaného bydlení, pravidelné poradenství a konzultace s psychologem. Centrum také nabízí návštěvy výstav, koncertů, divadel, výlety, účast na soutěžích a festivalech, léčebné a rekreační pobyty, společenské večery, zahradní slavnosti, prodejní výstavy. Podmínky pro poskytnutí služby: Služby mohou být poskytnuty osobám se zdravotním postižením nad 15 let zvládajícím základní hygienické návyky. Uživatelé musí být schopni se přizpůsobit dle svých možností práci a životu v kolektivu a mít doporučení odborného lékaře. Služby jsou poskytovány po předchozím souhlasu odborného garanta projektu. Kapacita zařízení: 18 uživatelů Provoz: denní provoz od 7.00 hod. do hodin

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní Plánování Sociálních Služeb Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Domov seniorů v Příboře - podrobnosti na str. 13 Domy

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2014 Druhy sociálních služeb Přehled

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více