Přístup radnice k sociálním službám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup radnice k sociálním službám"

Transkript

1 Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel Šrámek; Ing. Dan Žárský; Ing. Jiří Růžička; Květoslava Othová Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska, financovaného Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Zlínským krajem.

2 Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetín ( odkaz Publikace) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. ( odkaz Dokumenty). Samostatnou přílohu této publikace tvoří leták Stručná informace o sociálních službách na Vsetínsku, jehož součástí je i mapa poskytovatelů sociálních služeb ve Vsetíně. Rovněž tento leták si můžete stáhnout v elektronické podobě na dvou výše uvedených www adresách. Náměty a připomínky k textu publikace, k procesu komunitního plánování sociálních služeb a k poskytování sociálních služeb zasílejte na anebo Září 2006 Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. ISBN

3 Obsah Úvodní slovo Informace o sociálních službách a jejich typologie Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb na Vsetínsku Organizace poskytující sociální služby Další organizace působící v sociální oblasti Informace o komunitním plánování sociálních služeb Proces komunitního plánování sociálních služeb ve Vsetíně Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska (KPSS) Zapojení uživatelů a veřejnosti do projektu Aktivity města v sociální oblasti Poskytování sociálních služeb Péče města o zajištění kvality sociálních služeb Podíl města na vytváření podmínek pro poskytování sociálních služeb Realizátoři projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska Nositel projektu: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s Partner projektu: Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně Partner projektu: ELIM Vsetín Partner projektu: Charita Vsetín...44 Závěr...46

4 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dříve nebo později se v životě může každý z nás dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Svou pomocnou ruku jsou vám připraveni podat poskytovatelé sociálních služeb, jichž je na území našeho města celá řada. Město jim totiž zabezpečuje zázemí a finančně je podporuje v jejich obětavé a náročné práci. Chtěli bychom, aby se síť sociálních služeb rozvíjela a byla tak schopna reagovat na rozmanité potřeby občanů nalézajících se v nepříznivých životních situacích. S tímto cílem probíhá v našem městě také proces komunitního plánování sociálních služeb, který je nedílnou součástí aktivit Plánu zdraví a kvality života ve městě. Tato publikace nabízí přehled stávající nabídky sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti našeho města. Věřím, že poslouží všem potřebným i jejich blízkým a pomůže při hledání cesty k těm, kteří mohou pomoc poskytnout a překonat mnohdy velmi těžká životní období. Přeji vám, kteří jste většinu svého života činili radost druhým, abyste dokázali mít radost z toho, že někdo jiný pomůže vám. Jiří Čunek starosta města Vsetína - 2 -

5 1. Informace o sociálních službách a jejich typologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence jejich sociálního vyloučení. Sociální služby pomáhají občanům překonávat potíže vyvolané nepříznivou sociální situací, ve které se z různých důvodů ocitají. Nejčastější příčinou těchto potíží bývá vysoký věk, nepříznivý zdravotní stav, zdravotní postižení, krizová sociální situace, ale i životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností nebo život v sociálně znevýhodňujícím prostředí. Účelem sociálních služeb není poskytování finanční pomoci lidem s nedostatečnými příjmy. Pomoc těmto občanům je zajišťována systémem dávek vyplácených pověřenými obecními úřady z prostředků státního rozpočtu. Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Jsou poskytovány jako pobytové (spojené s ubytováním v sociálním zařízení), ambulantní (za kterými osoba denně dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení) nebo terénní (které jsou klientovi poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí). Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, g) sociální poradenství, h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, i) sociálně terapeutické činnosti, j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, k) telefonická krizová pomoc, l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností Sociální poradenství K sociálnímu poradenství patří: Základní sociální poradenství 1 poskytuje občanům potřebné informace při řešení jejich sociální situace, je základní činností při poskytování všech druhů služeb. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 1 Symbol označuje, že na území města Vsetína je daná služba poskytována. Symbol označuje, že na území města Vsetína není daná služba poskytována

6 poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Patří sem: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb (denních a týdenních, centrech denní péče apod.) některé z výše uvedených úkonů (péče o domácnost, zajištění stravy, pomoc při hygieně apod.) Ošetřovatelská služba nepatří do kategorie sociálních služeb, ale bývá často poskytována při pečovatelské službě. V rámci této služby se provádí aplikace injekcí, měření tlaku krve, převazy, odběry krve atd. Tísňová péče 2 je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 2 Symbol označuje, že na území města Vsetína není daná služba poskytována. Symbol označuje, že na území města Vsetína je daná služba poskytována

7 Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení Služby sociální prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Patří sem: Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami

8 Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, jež jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám uvedených osob. Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována anonymně. Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u nějž je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na - 6 -

9 otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. V případě dotazů, připomínek či nejasností ve věci poskytování sociálních služeb se můžete obrátit na odbor sociálních věcí Městského úřadu Vsetín. Kontakt: Mgr. Alena Beková, tel , V následující kapitole naleznete katalog poskytovatelů sociálních služeb na Vsetínsku. V kapitole 2.1 jsou zařazeny organizace, které poskytují sociální poradenství, služby sociální péče a sociální prevence. V kapitole 2.2 pak naleznete další organizace působící v sociální oblasti. Řazení je podle abecedy. Společně s touto publikací je vydáván leták s mapou, v níž jsou zakreslena sídla jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Leták kromě mapy obsahuje stručný návod, kam se obracet v jednotlivých sociálních situacích

10 2. Informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb na Vsetínsku 2.1. Organizace poskytující sociální služby (sociální poradenství, služby sociální péče a sociální prevence) AGARTA, o.s. KONTAKTNÍ CENTRUM KLÍČ adresa: Ohrada 1897, Vsetín telefon: , terén kontakt: Lukáš Šilc Protidrogová prevence zejména její terciální sféra program Harm Reduction. Poskytování služeb drogově závislým a jejich rodinným příslušníkům. Speciální programy zaměřené na motivaci ke změně životního stylu lidí závislých na drogách. Zařízení poskytuje své služby na dvou vzájemně provázaných a doplňujících se úrovních. První z nich představují služby poskytované v rámci nízkoprahového Kontaktního centra KLÍČ: - hygienický servis - potravinový servis - výměnný program - poradenství - návaznosti - krizová intervence - sociální servis - zdravotní pomoc Druhou úroveň pak tvoří terénní program: - monitorování drogové scény v našem regionu - výměnný program zdravotnického materiálu - krizová intervence - zdravotní pomoc - informační servis - sociální poradenství Provozní doba: Kontaktní centrum - Zařízení je klientům přístupné každý všední den v týdnu od do hodin a po domluvě od do hodin; pondělí - pátek hod. běžný provoz, pondělí - pátek hod. individuální poradenství, skupinové poradenství. Terénní program - Služby v terénu jsou poskytovány v pracovní dny od pondělí do pátku mezi a hod. Jindy pouze po předchozí telefonické domluvě. ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL zdravotně postižených dětí v ČR, Klub AuXilium - Centrum pro podporu a pomoc rodinám pečujícím o děti se specifickými potřebami adresa: Hošťálková 428 (sídlo) pracoviště: prostory MŠ Sychrov 96, Vsetín telefon: kontakt: Božena Mikulíková Poradenské služby. Víkendové a týdenní psychorehabilitační pobyty s možností vzdělávání, arteterapie, muzikoterapie, hippoterapie, rehabilitační cvičení s míči. Půjčovna kompenzačně rehabilitačních pomůcek. Speciální výukové aktivity portage - 8 -

11 a výuka mentálně postižených a autistických dětí prací na PC a komunikačními programy, osobní asistence dětí ve školských zařízeních. Respitní služby. Popis činnosti: Integrační dny pro předškolní děti, čtvrtek hodin - zaměření na terapeutické prvky, rehabilitaci, logopedii, muzikoterapii, canisterapii a nácvik výukových aktivit s postiženými či vývojově opožděnými dětmi. Edukační odpoledne pro mládež s handicapem, úterý hodin - aktivní odpoledne pro postiženou mládež převážně v domácí péči. Týdenní psycho-rehabilitační kursy - 1x ročně tráví rodiny svůj čas na týdenním pobytu s odborným vedením. Výuka dětí metodou portage - vychází z poznání, že rodiče jsou prvními a nejdůležitějšími učiteli svých dětí, protože rodič zná nejlépe své dítě a dítě se nejlépe učí ve svém domácím prostředí. Osobní asistence umožňující integraci postižených dětí do MŠ a jejich budoucí zařazení do škol Odlehčovací služby Návštěvy v rodinách Vzájemné kontakty rodičů dětí se zdravotním postižením Služby bezplatně formou: - pravidelných návštěv v rodině - ambulantních návštěv rodičů s dětmi v centru - integračních dnů pro předškolní děti - edukačních dnů pro mládež s handicapem - jednodenních seminářů - týdenních pobytů s odborným programem - poradenství ze všech oblastí potřebných pro život se zdravotně postiženým dítětem Provoz: dle aktuálního týdenního programu AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI o.p.s. adresa: Hrbová 1561, Vsetín telefon: kontakt: Michal Trčálek Projekty činnosti: 1. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Zajištění rychlé odborné terapeutické pomoci, případně následného pobytu ženám a matkám v krizové životní situaci. Plní funkci zařízení sociálně právní ochrany dětí. - krizový pobyt 14tidenní, později mohou na základě žádosti požádat o azylový pobyt na dobu 4 měsíců - možnost okamžitého a bezplatného rozhovoru o problému s nabídkou dalšího řešení - bezplatná pomoc v sociálně právních problémech - schránka důvěry na internetu - přímý kontakt na psychologa - kontakt na jiná odborná pracoviště - další služby dle domluvy a potřeb klienta Provoz: 24 hodin denně - 9 -

12 2. Linka důvěry adresa: Hrbová 1561, Vsetín telefon: kontakt: Michal Trčálek Součást Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Služby telefonické a internetové krizové intervence. Sociálně právní poradna, informační činnost. Popis činnosti: Linka nabízí pomoc lidem, kteří: - si chtějí vzít život, protože jiné řešení už neznají - mají problém v manželství, partnerství nebo v rodině - se cítí osamoceni - trpí vážným onemocněním - si nerozumí s kolegy v zaměstnání - potřebují vyhledat odborníka, ale neví, jak na to - mají sexuální problémy - jsou závislí na alkoholu, drogách - nejsou sami se sebou spokojeni - nemohou v noci spát - se trápí čímkoliv jiným Provoz: nepřetržitý CENTRUM PRO SENIORY ve Vsetíně adresa: Smetanova 1101, Vsetín telefon: (mobil ) kontakt: Ing. Karla Poláčková Vzdělávací činnost - výuka angličtiny a němčiny, výtvarné kurzy, půjčování tiskovin, kulturní akce, besedy, osvětová činnost, turistika a sport. Hodiny pro občany: pondělí pátek hodin. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE (pracoviště Vsetín) adresa: Rokytnice 153, Vsetín telefon: kontakt: Michal Škrabánek ( ) Lucie Schmidtová ( ) Standardní činností je poradenství občanům se zdravotním postižením, zejména: - sociálně právní poradenství, - kontaktní sociální práce, - poskytování všeobecných informací, - realizace činností a postupů, které napomáhají integraci zdravotně postižených do společnosti včetně realizace regionálních projektů, - organizace aktivit pro zdravotně postižené a ve prospěch zdravotně postižených, - vydavatelská činnost, podnikatelská činnost, půjčovna kompenzačních pomůcek. Návštěvní hodiny: pondělí, středa hodin, hodin, zbylé dny podle potřeby

13 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ středisko ve Vsetíně adresa: Palackého 156, Vsetín telefon: kontakt: Ing. Dan Žárský, ředitel Projekty činnosti: 1. Nízkoprahové zařízení - ROMAklub adresa: Klubovna Poschla 998, Vsetín telefon: e- mail: kontakt: Mgr. Marta Doubravová Jedná se o služby, které jsou určeny rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci nebo jsou ohrožení sociálně - patologickými jevy. Posláním je doprovázet děti a mládež v obtížných životních situacích a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Cíle: V rámci volnočasových aktivit: - umožnit smysluplně trávit volný čas - podporovat vlastní aktivity - rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti V rámci sociálních služeb: - oslovit, kontaktovat - rozvíjet sociální dovednosti - předcházet a snižovat rizika dopadu sociálně - patologických jevů - pomáhat v obtížných životních situacích - posílit schopnost zvládat obtížné situace vlastními silami Provoz: pondělí - pátek hodin 2. Sociálně aktivizační služby adresa: Klubovna Poschla 998, Vsetín telefon: e- mail: kontakt: Mgr. Marta Doubravová 2.1 Komunitní centrum pro romské rodiny s předškolními dětmi Komunitní centrum má za úkol poskytovat sociální služby členům romské komunity ve Vsetíně. Nabízí dopolední programy, jejichž cílem je připravit co nejvíce předškolních dětí a jejich maminek pro vstup dětí na základní školu s normálním vyučovacím programem a následné zvládnutí školní výuky. Večerní programy jsou určeny pro dospělé. Poskytují prostor pro jejich setkávání při sportovních a volnočasových aktivitách, diskusích a rozhovorech, vzdělávacích a osvětových akcích. Posláním komunitního centra je zlepšení kvality života romské komunity a tím i nepřímo vytvoření základů nezbytných pro integraci členů romské komunity do většinové společnosti a budování harmonického soužití romské a majoritní společnosti ve městě Vsetíně. Cíly pro práci s předškolními dětmi jsou osvojení českého jazyka, rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, osvojování žádoucích vzorců chování v sociálním kontextu, vedení k toleranci a spolupráci, rozvoj individuálních schopností a dovedností, pracovních a hygienických návyků, volních vlastností, samostatnosti, koncentrace... Cíle pro práci s rodiči předškolních dětí a dětí 0. a 1. ročníků:

14 - vedení rodičů k tomu, aby věnovali pozornost a péči svým dětem v souvislosti s jejich vzděláváním a školními aktivitami - prakticky rodičům ukázat, jak s dětmi pracovat a učit je a jaké vědomosti a schopnosti si má dítě osvojit, aby uspělo na základní škole Cíle pro práci s dospělými: - pomoci rozšířit jejich všeobecný rozhled - podpora a pomoc při řešení jejich obtížných životních situací - budování dobrých vztahů mezi členy romské komunity a většinové společnosti Provoz: pondělí - pátek hodin, pondělí - čtvrtek hodin 2.2 Vzdělávací a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně Vzdělávací centrum má za úkol poskytovat sociálně vzdělávací služby romským dětem ze ZŠ. Nabízí odpolední programy, jejichž cílem je připravit co nejvíce školních dětí ze ZŠ na úspěšné zvládnutí školní výuky. Cíle pro práci se školními dětmi: - osvojení českého jazyka - zlepšení studijních výsledků - příprava na nástup do běžného typu ZŠ a na SŠ vzdělání Provoz: pondělí - pátek hodin 2.3 Kontaktní místo Kontaktní místo má za úkol pomoci členům romské komunity v písemné komunikaci s úřady a institucemi popřípadě umožňuje zájemcům získávání nezbytných informací prostřednictvím internetu (hledání zaměstnání apod.). Cíle Kontaktního místa: - ulehčení písemné komunikace pro členy romské komunity - eliminace negativních dopadů z neporozumění v komunikaci - zefektivnění písemného styku Provoz: pondělí - pátek hodin 3. Odlehčovací služby Domácí péče adresa: Palackého 156, Vsetín telefon: , kontakt: Ilona Ostřanská, ved. pečovatelka Odlehčovací služba v domácnostech je určena především uživatelům, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Je zajišťována v pracovní dny v rozsahu a době dle potřeb uživatelů. Poradenské služby pečujícím rodinám či osobám v rané fázi onemocnění jsou poskytovány průběžně ve sborovém domě Farního sboru ČCE ve Vsetíně (Horní sbor), případně i telefonicky. Cíl služby: Kvalifikované funkční hodnocení, stanovení individuálního plánu péče a využívání podpůrných metod, které umožní nemocnému co nejdéle žít v domácím prostředí, pomoc rodinám nadále pečovat o své blízké a zachovat si přitom své vlastní zdraví (předcházet stresu a vyhoření) bez nutnosti zásadních změn v životním stylu a organizaci rodinného života

15 4. Denní stacionář adresa: Strmá 34, Vsetín kontakt: Mgr. Alena Polášková Denní stacionář je určen především uživatelům, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či těm, kteří mají problémy s pamětí a orientací a jejich rodinám. Služba je poskytována formou pobytu uživatelů v Denním stacionáři ve vymezených hodinách v rámci pracovního týdne. Služba je poskytována odborně vyškoleným personálem. Cíle pro práci Denního stacionáře: - podpořit příp. rozvíjet kognitivní schopnosti uživatelů - vytvořit stabilní, příznivé a kvalitní prostředí, které pomůže uživatelům a jejich rodinám v jejich nepříznivé životní situaci - ulevit rodinám klientů - podpořit setrvání uživatelů v rodinách Provoz: pondělí - pátek hodin ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii, organizační jednotka Vsetín adresa: Horní Jasenka 119, Vsetín telefon: , stálá služba kontakt: Ing. Jiří Růžička 1. Provozování azylového domu pro bezdomovce - muže. 2. Provozování agentury pro podporované zaměstnávání. 3. Volnočasové aktivity dětí. Popis činností: 1. Azylový dům pro bezdomovce - muže adresa: Horní Jasenka 119, Vsetín telefon: noclehárna, 12 lůžek poskytnutí noclehu a večeře - azylový dům, 30 lůžek pro muže v tíživé životní situaci, se snahou situaci řešit a chutí spolupracovat - sociální poradenství informace o formách pomoci, využití dostupných zdrojů, zprostředkování kontaktu s okolním prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv, duchovní poradenství, vzdělávací a osvětová činnost - dům na ½ cesty - 2 lůžka samostatné bydlení pro muže s kladným přístupem k vlastní resocializaci z doby pobytu v azylovém domě Provoz: nepřetržitý 2. Agentura podporovaného zaměstnávání Sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním postižením nebo sociálním vyloučením. Informační servis a zprostředkování služeb, poradenská činnost, doprovázení do zaměstnání a při jednání se zaměstnavatelem. Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům. Agentura pro zdravotně handicapované adresa: Smetanova 1484 (věžový dům, 2. patro), Vsetín telefon:

16 Agentura pro sociálně vyloučené (Romy) adresa: Smetanova 1484 (věžový dům, 12. patro), Vsetín telefon: kontakt: Daniel Perdoch, DiS. 3. Práce s dětmi Kluby pro holky - každé pondělí ve hod. v klubovně ELIM ve Vsetíně na Trávníkách nebo - každou středu ve hod. v prostorách Rodinného a mateřského centra Sluníčko (modrý pavilon MŠ Rokytnice) Náplň: výtvarné činnosti, hry, biblické vyučování. Vedoucí: Daniela Hurtová Klub atletico hrajeme pro radost - každé pondělí v sezoně v hod. na fotbalovém hřišti na Tyršově ulici - každé pondělí mimo sezonu v hod. v tělocvičně na Rybníkách. Náplň: fotbal, atletické dovednosti, pohybové hry, turnaje Vedoucí: Daniel Hurta Letní tábory Provoz: celoročně CHARITA VSETÍN adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: kontakt: Květoslava Othová - ředitelka Sociální a zdravotní služby: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, denní stacionář pro seniory Vsetín, osobní asistenční služba pro zdravotně postižené děti, mládež a dospělé, centrum pro romské matky a děti, humanitární pomoc. Projekty činnosti: 1. Osobní asistenční služba adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: kontakt: Bc. Lenka Kučerová Osobní asistenční služba je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci osobám se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a osobám ve vysokém věku, aby mohly nadále vést běžný život ve svém prostředí. Služba osobní asistence je určena všem věkovým skupinám za účelem zlepšení kvality života. Prostřednictvím osobního asistenta je klientům poskytnuta podpora pro zachování soběstačnosti, běžných aktivit, svých zvyklostí, zvládání domácnosti, studia či práce. Osobní asistence je poskytována s finanční spoluúčastí klienta dle ceníku služby. Provoz: v pracovní dny od 7.00 do hodin, v odpoledních hodinách, ve dnech pracovního volna a svátcích dle individuální domluvy a s ohledem na provoz a kapacitu služby

17 2. Centrum pro romské matky a děti adresa: Sychrov 53, Vsetín telefon: , mobil: kontakt: Jana Škrobáková, DiS. Centrum pro romské matky a děti nabízí služby, jejichž cílem je integrace romských dětí a matek do plnohodnotného života majoritní společnosti, vyhledávání a rozvoj jejich potenciálu, zvyšování schopností a dovedností a rozvoj osobnosti prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Provoz: v pracovní dny hod. 3. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: , mobil: adresa: Středisko DPS : Pod Žamboškou 253 a 1579 telefon: a kontakt: Pavlína Lanžhotská - vrchní sestra Charitní ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče zaměřená převážně na geriatrické pacienty, chronicky nemocné, s poruchami soběstačnosti a mobility, po úrazech, operacích a pro nemocné propuštěné z hospitalizace. Je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami v domácím prostředí nemocného na základě ordinace praktického lékaře. Péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění nemocného. Charitní pečovatelská služba je nedílnou součástí nabídky péče o seniory v jejich domácím prostředí. Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pečovatelská služba je poskytována vyškolenými pečovatelkami a je zaměřena především na péči o vlastní osobu, osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a péči o domácnost. Uživatel se podílí na úhradě pečovatelské služby na základě platného ceníku Charity Vsetín. Provoz: 7 dnů v týdnu nepřetržitě. Od 1. ledna 2006 převzala Charita Vsetín domy s pečovatelskou službou pro okrsek Vsetín a okolní obce: Bystřička, Hošťálková, Ratiboř, Kateřinice, Jablůnka, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka, Lhota u Vsetína, Liptál, Janová, Ústí u Vsetína, Lužná, Valašská Polanka, Seninka, Leskovec, Lidečko, Horní Lideč, Francova Lhota, Valašská Senice, Lačnov, Prlov, Pozděchov. 4. Denní stacionář pro seniory adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: kontakt: Mgr. Milena Hyžáková Je určen převážně seniorům z města Vsetína a jeho blízkého okolí, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, mají omezenou schopnost sebeobsluhy, jsou osamoceni, trpí nedostatkem sociálních kontaktů a chtějí aktivně prožít své stáří. Cílem je podpora aktivního stárnutí, naplnění individuálních potřeb každé osobnosti a posílení vědomí vlastní hodnoty, vytváření společenství, zajištění základních a vyšších potřeb, zprostředkování sociálních kontaktů, posílení soběstačnosti a samostatnosti. Provoz: v pracovní dny hod

18 CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV adresa: Nový Hrozenkov 124, telefon: kontakt: Ing. Danuše Martinková Zajištění komplexních služeb osamělým a nemocným seniorům v oblasti 7 obcí pohraničního regionu Valašska od Hovězí po Velké Karlovice. Sociální a zdravotní služby: charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, denní stacionář pro seniory, dům pokojného stáří, osobní asistenční služba, aktivity pro seniory, půjčování rehabilitačních pomůcek, humanitární pomoc. Projekty činnosti: 1. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba telefon: , mobil: kontakt: Jarmila Škarpová Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba poskytuje seniorům komplexní péči v domácím prostředí. Pečovatelky ve spolupráci se sociální pracovnicí zajišťují klientovi pokrytí jeho základních hygienických a stravovacích potřeb, zajištění základního chodu domácnosti, kontaktů se společenským prostředím, duchovní podporu, pomoc při prosazování práv a zájmů, služby vzdělávací a aktivizační. Služby jsou v případě potřeby zajišťovány 24 hodin denně včetně svátků. 2. Dům pokojného stáří telefon: , kontakt: Ing. Danuše Martinková Dům pokojného stáří nabízí seniorům ubytování ke stálému pobytu, přechodnému zimnímu pobytu a odlehčovací služby. Zajišťovány jsou komplexní služby 24 hodin denně. Služby jsou doplněny i lékařskou péčí. V průběhu dne je pro obyvatele domu připraven aktivizační program. 3. Denní stacionář pro seniory telefon: kontakt: Marie Fedorová Posláním denního stacionáře pro seniory je zamezení sociálního vyloučení osamělých a nemocných seniorů ze společnosti. Zároveň je dána těmto seniorům možnost setrvat ve svém přirozeném prostředí. Denní stacionář je otevřen v pracovních dnech od 7 do 16 hodin. Na každý týden je přichystán program, do něhož je zahrnuta pracovní terapie, arteterapie, muzikoterapie a pohybové aktivity. Součástí je oběd a lze si objednat i koupel či rehabilitaci. 4. Osobní asistenční služba telefon: kontakt: Ing. Danuše Martinková V rámci osobní asistence jsou zajišťovány prostřednictvím osobního asistenta služby, bez kterých by člověk se zdravotním handicapem nemohl žít běžným způsobem života. Při poskytování osobní asistence dětem se jedná o pomoc v průběhu pobytu ve školském zařízení

19 IMPULS, Sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín adresa: Hippocentrum, Růžďka telefon: kontakt: Věra Borovičková Hippoterapie speciální rehabilitační cvičení na koních pro zdravotně postižené občany, canisterapie, animalterapie, práce se zdravou populací, zájmové kroužky. Rehabilitace na základě odborného lékařského doporučení. Masáže, lymfodrenáž, LTV atd. na objednání. Poradenská a přednášková činnost. Provádí zde praxi studenti zdravotního, veterinárního, tělovýchovného a zemědělského zaměření. Práce se zdravou populací spočívá ve spolupráci s MŠ, ZŠ, středními školami, organizaci táborů, vození na koních na akcích. Výuka jízdy na koni, rekondiční projížďky na koních do přírody pro celé rodiny, začátečníky i pokročilé. Funguje zde jezdecký a chovatelský kroužek. Provoz: celoročně na základě objednání LETOKRUHY, o.s. sídlo: Nemocniční 955, Vsetín pracoviště: Smetanova 1101, Vsetín (Centrum pro seniory) telefon: , kontakt: Mgr. Helena Petroušková Péče o seniory postižené Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence a pomoc rodinným či jiným pečovatelům. Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti. Podle nového zákona o sociálních službách nabízíme: 1. Respitní (odlehčovací) službu v domácnostech klientů i v prostorách denního stacionáře. 2. Pobyt v denním stacionáři Součástí služeb je: - poskytnutí základního i odborného poradenství (sociální, psychologické, sociálně právní) - terapeutické metody: trénink paměti, reminiscenční terapie - organizace svépomocných skupin rodinných pečovatelů NADĚJE, POBOČKA VSETÍN telefon: kontakt: Ing. Eva Ludvíčková - ředitelka NADĚJE, POBOČKA VSETÍN, STŘEDISKO KOBZÁŇOVA 1537 adresa: Kobzáňova 1537, Vsetín telefon: kontakt: Ing. Michal Vodák Komplex sociálních služeb, které centrum poskytuje, je určen osobám od 2 do 26 let s tělesným, mentálním postižením a kombinovanými vadami. Popis činnosti: - Sociální služby: Zajišťujeme všechny základní sociální služby, které klient není schopen vykonávat vlastními silami nebo

20 bez cizí podpory, a to na základě jeho individuálních potřeb. - Ošetřovatelská péče včetně hygieny - Stravování - Výchovně-vzdělávací a aktivizační služby: Pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních programů podporujeme všestranný a celkový rozvoj klientů. Do programů jsou začleněny: sociální, smyslová, rozumová (včetně jazykové výchovy), výtvarná, hudební, tělesná, pracovní a estetická výchova. Cílem udržování a prohlubování získaných znalostí a dovedností je co největší začlenění do běžného života. - Zajištění podmínek pro vzdělávání: Součástí centra je detašované pracoviště základní školy, kde pod vedením speciálních pedagogů probíhá výuka na základě rehabilitačního vzdělávacího programu. - Sociálně terapeutické činnosti - Fyzioterapie: Zařízení poskytuje různé typy léčebné rehabilitace prováděné odborným fyzioterapeutem. Bobathova a Vojtova metoda, cvičení VDT - vadné držení těla, LTV - léčebná tělesná výchova dle metodik, magnetoterapie. - Logopedie, arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie - Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - Odlehčovací služby - Poradenství - Společenské akce: Zahradní slavnosti (ke Dni dětí a ukončení léta), mikulášská a vánoční besídka, vynášení Moreny, spolupořádáme pro veřejnost výstavu prací našich klientů na slavnostní vernisáži s doprovodnou akcí atd. Spolupráce s PhDr. A. Švecovou - klinický psycholog, Speciálně pedagogickým centrem (Zlín, Kroměříž). Provoz: v pracovní dny od 6.30 do hodin NADĚJE, POBOČKA VSETÍN, STŘEDISKO ROKYTNICE ČEKANKA adresa: Rokytnice 327, Vsetín telefon: kontakt: Eva Trčálková Centrum denních služeb poskytuje uživatelům komplex služeb s cílem individuálního rozvoje každého uživatele. Mezi poskytované služby patří stravování, pracovní terapie, arteterapie, teatroterapie, hippoterapie, fyzioterapie včetně infrasauny, výchovné a vzdělávací programy, nácvik sociálních dovedností, pomoc při orientaci v běžné komunitě, sportovní aktivity, osobní asistence v bytech podporovaného bydlení, pravidelné poradenství a konzultace s psychologem. Centrum také nabízí návštěvy výstav, koncertů, divadel, výlety, účast na soutěžích a festivalech, léčebné a rekreační pobyty, společenské večery, zahradní slavnosti, prodejní výstavy. Podmínky pro poskytnutí služby: Služby mohou být poskytnuty osobám se zdravotním postižením nad 15 let zvládajícím základní hygienické návyky. Uživatelé musí být schopni se přizpůsobit dle svých možností práci a životu v kolektivu a mít doporučení odborného lékaře. Služby jsou poskytovány po předchozím souhlasu odborného garanta projektu. Kapacita zařízení: 18 uživatelů Provoz: denní provoz od 7.00 hod. do hodin

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Udržení

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska Město nám. T.G. Masaryka 32 264 80 S E D L Č A N Y IČO: 243272, DIČ CZ00243272, tel.:318 822 742, fax:318 875 666 Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska NÁZEV

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB PRO OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM NA OBDOBÍ LET 2014- Komunitní plánování Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více