Přístup radnice k sociálním službám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup radnice k sociálním službám"

Transkript

1 Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel Šrámek; Ing. Dan Žárský; Ing. Jiří Růžička; Květoslava Othová Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska, financovaného Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Zlínským krajem.

2 Publikaci je možné získat v elektronické podobě na internetové adrese města Vsetín (http://www.mestovsetin.cz/vismo/, odkaz Publikace) a na internetové adrese Společnosti pro komunitní práci Vsetín o.p.s. (http://www.spkp.cz/, odkaz Dokumenty). Samostatnou přílohu této publikace tvoří leták Stručná informace o sociálních službách na Vsetínsku, jehož součástí je i mapa poskytovatelů sociálních služeb ve Vsetíně. Rovněž tento leták si můžete stáhnout v elektronické podobě na dvou výše uvedených www adresách. Náměty a připomínky k textu publikace, k procesu komunitního plánování sociálních služeb a k poskytování sociálních služeb zasílejte na anebo Září 2006 Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. ISBN

3 Obsah Úvodní slovo Informace o sociálních službách a jejich typologie Sociální poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb na Vsetínsku Organizace poskytující sociální služby Další organizace působící v sociální oblasti Informace o komunitním plánování sociálních služeb Proces komunitního plánování sociálních služeb ve Vsetíně Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska (KPSS) Zapojení uživatelů a veřejnosti do projektu Aktivity města v sociální oblasti Poskytování sociálních služeb Péče města o zajištění kvality sociálních služeb Podíl města na vytváření podmínek pro poskytování sociálních služeb Realizátoři projektu Komunitní plánování sociálních služeb Vsetínska Nositel projektu: Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s Partner projektu: Diakonie ČCE středisko ve Vsetíně Partner projektu: ELIM Vsetín Partner projektu: Charita Vsetín...44 Závěr...46

4 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dříve nebo později se v životě může každý z nás dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Svou pomocnou ruku jsou vám připraveni podat poskytovatelé sociálních služeb, jichž je na území našeho města celá řada. Město jim totiž zabezpečuje zázemí a finančně je podporuje v jejich obětavé a náročné práci. Chtěli bychom, aby se síť sociálních služeb rozvíjela a byla tak schopna reagovat na rozmanité potřeby občanů nalézajících se v nepříznivých životních situacích. S tímto cílem probíhá v našem městě také proces komunitního plánování sociálních služeb, který je nedílnou součástí aktivit Plánu zdraví a kvality života ve městě. Tato publikace nabízí přehled stávající nabídky sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti našeho města. Věřím, že poslouží všem potřebným i jejich blízkým a pomůže při hledání cesty k těm, kteří mohou pomoc poskytnout a překonat mnohdy velmi těžká životní období. Přeji vám, kteří jste většinu svého života činili radost druhým, abyste dokázali mít radost z toho, že někdo jiný pomůže vám. Jiří Čunek starosta města Vsetína - 2 -

5 1. Informace o sociálních službách a jejich typologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence jejich sociálního vyloučení. Sociální služby pomáhají občanům překonávat potíže vyvolané nepříznivou sociální situací, ve které se z různých důvodů ocitají. Nejčastější příčinou těchto potíží bývá vysoký věk, nepříznivý zdravotní stav, zdravotní postižení, krizová sociální situace, ale i životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností nebo život v sociálně znevýhodňujícím prostředí. Účelem sociálních služeb není poskytování finanční pomoci lidem s nedostatečnými příjmy. Pomoc těmto občanům je zajišťována systémem dávek vyplácených pověřenými obecními úřady z prostředků státního rozpočtu. Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Jsou poskytovány jako pobytové (spojené s ubytováním v sociálním zařízení), ambulantní (za kterými osoba denně dochází nebo je doprovázena či dopravována do zařízení) nebo terénní (které jsou klientovi poskytovány v jeho přirozeném sociálním prostředí). Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, e) pomoc při zajištění chodu domácnosti, f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, g) sociální poradenství, h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, i) sociálně terapeutické činnosti, j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, k) telefonická krizová pomoc, l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností Sociální poradenství K sociálnímu poradenství patří: Základní sociální poradenství 1 poskytuje občanům potřebné informace při řešení jejich sociální situace, je základní činností při poskytování všech druhů služeb. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 1 Symbol označuje, že na území města Vsetína je daná služba poskytována. Symbol označuje, že na území města Vsetína není daná služba poskytována

6 poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Patří sem: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb (denních a týdenních, centrech denní péče apod.) některé z výše uvedených úkonů (péče o domácnost, zajištění stravy, pomoc při hygieně apod.) Ošetřovatelská služba nepatří do kategorie sociálních služeb, ale bývá často poskytována při pečovatelské službě. V rámci této služby se provádí aplikace injekcí, měření tlaku krve, převazy, odběry krve atd. Tísňová péče 2 je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 2 Symbol označuje, že na území města Vsetína není daná služba poskytována. Symbol označuje, že na území města Vsetína je daná služba poskytována

7 Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domovy se zvláštním režimem poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení Služby sociální prevence Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Patří sem: Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami

8 Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, jež jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám uvedených osob. Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem. Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována anonymně. Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u nějž je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na - 6 -

9 otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. V případě dotazů, připomínek či nejasností ve věci poskytování sociálních služeb se můžete obrátit na odbor sociálních věcí Městského úřadu Vsetín. Kontakt: Mgr. Alena Beková, tel , V následující kapitole naleznete katalog poskytovatelů sociálních služeb na Vsetínsku. V kapitole 2.1 jsou zařazeny organizace, které poskytují sociální poradenství, služby sociální péče a sociální prevence. V kapitole 2.2 pak naleznete další organizace působící v sociální oblasti. Řazení je podle abecedy. Společně s touto publikací je vydáván leták s mapou, v níž jsou zakreslena sídla jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Leták kromě mapy obsahuje stručný návod, kam se obracet v jednotlivých sociálních situacích

10 2. Informace o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb na Vsetínsku 2.1. Organizace poskytující sociální služby (sociální poradenství, služby sociální péče a sociální prevence) AGARTA, o.s. KONTAKTNÍ CENTRUM KLÍČ adresa: Ohrada 1897, Vsetín telefon: , terén kontakt: Lukáš Šilc Protidrogová prevence zejména její terciální sféra program Harm Reduction. Poskytování služeb drogově závislým a jejich rodinným příslušníkům. Speciální programy zaměřené na motivaci ke změně životního stylu lidí závislých na drogách. Zařízení poskytuje své služby na dvou vzájemně provázaných a doplňujících se úrovních. První z nich představují služby poskytované v rámci nízkoprahového Kontaktního centra KLÍČ: - hygienický servis - potravinový servis - výměnný program - poradenství - návaznosti - krizová intervence - sociální servis - zdravotní pomoc Druhou úroveň pak tvoří terénní program: - monitorování drogové scény v našem regionu - výměnný program zdravotnického materiálu - krizová intervence - zdravotní pomoc - informační servis - sociální poradenství Provozní doba: Kontaktní centrum - Zařízení je klientům přístupné každý všední den v týdnu od do hodin a po domluvě od do hodin; pondělí - pátek hod. běžný provoz, pondělí - pátek hod. individuální poradenství, skupinové poradenství. Terénní program - Služby v terénu jsou poskytovány v pracovní dny od pondělí do pátku mezi a hod. Jindy pouze po předchozí telefonické domluvě. ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL zdravotně postižených dětí v ČR, Klub AuXilium - Centrum pro podporu a pomoc rodinám pečujícím o děti se specifickými potřebami adresa: Hošťálková 428 (sídlo) pracoviště: prostory MŠ Sychrov 96, Vsetín telefon: kontakt: Božena Mikulíková Poradenské služby. Víkendové a týdenní psychorehabilitační pobyty s možností vzdělávání, arteterapie, muzikoterapie, hippoterapie, rehabilitační cvičení s míči. Půjčovna kompenzačně rehabilitačních pomůcek. Speciální výukové aktivity portage - 8 -

11 a výuka mentálně postižených a autistických dětí prací na PC a komunikačními programy, osobní asistence dětí ve školských zařízeních. Respitní služby. Popis činnosti: Integrační dny pro předškolní děti, čtvrtek hodin - zaměření na terapeutické prvky, rehabilitaci, logopedii, muzikoterapii, canisterapii a nácvik výukových aktivit s postiženými či vývojově opožděnými dětmi. Edukační odpoledne pro mládež s handicapem, úterý hodin - aktivní odpoledne pro postiženou mládež převážně v domácí péči. Týdenní psycho-rehabilitační kursy - 1x ročně tráví rodiny svůj čas na týdenním pobytu s odborným vedením. Výuka dětí metodou portage - vychází z poznání, že rodiče jsou prvními a nejdůležitějšími učiteli svých dětí, protože rodič zná nejlépe své dítě a dítě se nejlépe učí ve svém domácím prostředí. Osobní asistence umožňující integraci postižených dětí do MŠ a jejich budoucí zařazení do škol Odlehčovací služby Návštěvy v rodinách Vzájemné kontakty rodičů dětí se zdravotním postižením Služby bezplatně formou: - pravidelných návštěv v rodině - ambulantních návštěv rodičů s dětmi v centru - integračních dnů pro předškolní děti - edukačních dnů pro mládež s handicapem - jednodenních seminářů - týdenních pobytů s odborným programem - poradenství ze všech oblastí potřebných pro život se zdravotně postiženým dítětem Provoz: dle aktuálního týdenního programu AZYLOVÝ DŮM PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI o.p.s. adresa: Hrbová 1561, Vsetín telefon: kontakt: Michal Trčálek Projekty činnosti: 1. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Zajištění rychlé odborné terapeutické pomoci, případně následného pobytu ženám a matkám v krizové životní situaci. Plní funkci zařízení sociálně právní ochrany dětí. - krizový pobyt 14tidenní, později mohou na základě žádosti požádat o azylový pobyt na dobu 4 měsíců - možnost okamžitého a bezplatného rozhovoru o problému s nabídkou dalšího řešení - bezplatná pomoc v sociálně právních problémech - schránka důvěry na internetu - přímý kontakt na psychologa - kontakt na jiná odborná pracoviště - další služby dle domluvy a potřeb klienta Provoz: 24 hodin denně - 9 -

12 2. Linka důvěry adresa: Hrbová 1561, Vsetín telefon: kontakt: Michal Trčálek Součást Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Služby telefonické a internetové krizové intervence. Sociálně právní poradna, informační činnost. Popis činnosti: Linka nabízí pomoc lidem, kteří: - si chtějí vzít život, protože jiné řešení už neznají - mají problém v manželství, partnerství nebo v rodině - se cítí osamoceni - trpí vážným onemocněním - si nerozumí s kolegy v zaměstnání - potřebují vyhledat odborníka, ale neví, jak na to - mají sexuální problémy - jsou závislí na alkoholu, drogách - nejsou sami se sebou spokojeni - nemohou v noci spát - se trápí čímkoliv jiným Provoz: nepřetržitý CENTRUM PRO SENIORY ve Vsetíně adresa: Smetanova 1101, Vsetín telefon: (mobil ) kontakt: Ing. Karla Poláčková Vzdělávací činnost - výuka angličtiny a němčiny, výtvarné kurzy, půjčování tiskovin, kulturní akce, besedy, osvětová činnost, turistika a sport. Hodiny pro občany: pondělí pátek hodin. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE (pracoviště Vsetín) adresa: Rokytnice 153, Vsetín telefon: kontakt: Michal Škrabánek ( ) Lucie Schmidtová ( ) Standardní činností je poradenství občanům se zdravotním postižením, zejména: - sociálně právní poradenství, - kontaktní sociální práce, - poskytování všeobecných informací, - realizace činností a postupů, které napomáhají integraci zdravotně postižených do společnosti včetně realizace regionálních projektů, - organizace aktivit pro zdravotně postižené a ve prospěch zdravotně postižených, - vydavatelská činnost, podnikatelská činnost, půjčovna kompenzačních pomůcek. Návštěvní hodiny: pondělí, středa hodin, hodin, zbylé dny podle potřeby

13 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ středisko ve Vsetíně adresa: Palackého 156, Vsetín telefon: kontakt: Ing. Dan Žárský, ředitel Projekty činnosti: 1. Nízkoprahové zařízení - ROMAklub adresa: Klubovna Poschla 998, Vsetín telefon: e- mail: kontakt: Mgr. Marta Doubravová Jedná se o služby, které jsou určeny rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci nebo jsou ohrožení sociálně - patologickými jevy. Posláním je doprovázet děti a mládež v obtížných životních situacích a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Cíle: V rámci volnočasových aktivit: - umožnit smysluplně trávit volný čas - podporovat vlastní aktivity - rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti V rámci sociálních služeb: - oslovit, kontaktovat - rozvíjet sociální dovednosti - předcházet a snižovat rizika dopadu sociálně - patologických jevů - pomáhat v obtížných životních situacích - posílit schopnost zvládat obtížné situace vlastními silami Provoz: pondělí - pátek hodin 2. Sociálně aktivizační služby adresa: Klubovna Poschla 998, Vsetín telefon: e- mail: kontakt: Mgr. Marta Doubravová 2.1 Komunitní centrum pro romské rodiny s předškolními dětmi Komunitní centrum má za úkol poskytovat sociální služby členům romské komunity ve Vsetíně. Nabízí dopolední programy, jejichž cílem je připravit co nejvíce předškolních dětí a jejich maminek pro vstup dětí na základní školu s normálním vyučovacím programem a následné zvládnutí školní výuky. Večerní programy jsou určeny pro dospělé. Poskytují prostor pro jejich setkávání při sportovních a volnočasových aktivitách, diskusích a rozhovorech, vzdělávacích a osvětových akcích. Posláním komunitního centra je zlepšení kvality života romské komunity a tím i nepřímo vytvoření základů nezbytných pro integraci členů romské komunity do většinové společnosti a budování harmonického soužití romské a majoritní společnosti ve městě Vsetíně. Cíly pro práci s předškolními dětmi jsou osvojení českého jazyka, rozvoj sociálních dovedností a kompetencí, osvojování žádoucích vzorců chování v sociálním kontextu, vedení k toleranci a spolupráci, rozvoj individuálních schopností a dovedností, pracovních a hygienických návyků, volních vlastností, samostatnosti, koncentrace... Cíle pro práci s rodiči předškolních dětí a dětí 0. a 1. ročníků:

14 - vedení rodičů k tomu, aby věnovali pozornost a péči svým dětem v souvislosti s jejich vzděláváním a školními aktivitami - prakticky rodičům ukázat, jak s dětmi pracovat a učit je a jaké vědomosti a schopnosti si má dítě osvojit, aby uspělo na základní škole Cíle pro práci s dospělými: - pomoci rozšířit jejich všeobecný rozhled - podpora a pomoc při řešení jejich obtížných životních situací - budování dobrých vztahů mezi členy romské komunity a většinové společnosti Provoz: pondělí - pátek hodin, pondělí - čtvrtek hodin 2.2 Vzdělávací a motivační centrum pro romské děti ve Vsetíně Vzdělávací centrum má za úkol poskytovat sociálně vzdělávací služby romským dětem ze ZŠ. Nabízí odpolední programy, jejichž cílem je připravit co nejvíce školních dětí ze ZŠ na úspěšné zvládnutí školní výuky. Cíle pro práci se školními dětmi: - osvojení českého jazyka - zlepšení studijních výsledků - příprava na nástup do běžného typu ZŠ a na SŠ vzdělání Provoz: pondělí - pátek hodin 2.3 Kontaktní místo Kontaktní místo má za úkol pomoci členům romské komunity v písemné komunikaci s úřady a institucemi popřípadě umožňuje zájemcům získávání nezbytných informací prostřednictvím internetu (hledání zaměstnání apod.). Cíle Kontaktního místa: - ulehčení písemné komunikace pro členy romské komunity - eliminace negativních dopadů z neporozumění v komunikaci - zefektivnění písemného styku Provoz: pondělí - pátek hodin 3. Odlehčovací služby Domácí péče adresa: Palackého 156, Vsetín telefon: , kontakt: Ilona Ostřanská, ved. pečovatelka Odlehčovací služba v domácnostech je určena především uživatelům, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Je zajišťována v pracovní dny v rozsahu a době dle potřeb uživatelů. Poradenské služby pečujícím rodinám či osobám v rané fázi onemocnění jsou poskytovány průběžně ve sborovém domě Farního sboru ČCE ve Vsetíně (Horní sbor), případně i telefonicky. Cíl služby: Kvalifikované funkční hodnocení, stanovení individuálního plánu péče a využívání podpůrných metod, které umožní nemocnému co nejdéle žít v domácím prostředí, pomoc rodinám nadále pečovat o své blízké a zachovat si přitom své vlastní zdraví (předcházet stresu a vyhoření) bez nutnosti zásadních změn v životním stylu a organizaci rodinného života

15 4. Denní stacionář adresa: Strmá 34, Vsetín kontakt: Mgr. Alena Polášková Denní stacionář je určen především uživatelům, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či těm, kteří mají problémy s pamětí a orientací a jejich rodinám. Služba je poskytována formou pobytu uživatelů v Denním stacionáři ve vymezených hodinách v rámci pracovního týdne. Služba je poskytována odborně vyškoleným personálem. Cíle pro práci Denního stacionáře: - podpořit příp. rozvíjet kognitivní schopnosti uživatelů - vytvořit stabilní, příznivé a kvalitní prostředí, které pomůže uživatelům a jejich rodinám v jejich nepříznivé životní situaci - ulevit rodinám klientů - podpořit setrvání uživatelů v rodinách Provoz: pondělí - pátek hodin ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii, organizační jednotka Vsetín adresa: Horní Jasenka 119, Vsetín telefon: , stálá služba kontakt: Ing. Jiří Růžička 1. Provozování azylového domu pro bezdomovce - muže. 2. Provozování agentury pro podporované zaměstnávání. 3. Volnočasové aktivity dětí. Popis činností: 1. Azylový dům pro bezdomovce - muže adresa: Horní Jasenka 119, Vsetín telefon: noclehárna, 12 lůžek poskytnutí noclehu a večeře - azylový dům, 30 lůžek pro muže v tíživé životní situaci, se snahou situaci řešit a chutí spolupracovat - sociální poradenství informace o formách pomoci, využití dostupných zdrojů, zprostředkování kontaktu s okolním prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv, duchovní poradenství, vzdělávací a osvětová činnost - dům na ½ cesty - 2 lůžka samostatné bydlení pro muže s kladným přístupem k vlastní resocializaci z doby pobytu v azylovém domě Provoz: nepřetržitý 2. Agentura podporovaného zaměstnávání Sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním postižením nebo sociálním vyloučením. Informační servis a zprostředkování služeb, poradenská činnost, doprovázení do zaměstnání a při jednání se zaměstnavatelem. Nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům. Agentura pro zdravotně handicapované adresa: Smetanova 1484 (věžový dům, 2. patro), Vsetín telefon:

16 Agentura pro sociálně vyloučené (Romy) adresa: Smetanova 1484 (věžový dům, 12. patro), Vsetín telefon: kontakt: Daniel Perdoch, DiS. 3. Práce s dětmi Kluby pro holky - každé pondělí ve hod. v klubovně ELIM ve Vsetíně na Trávníkách nebo - každou středu ve hod. v prostorách Rodinného a mateřského centra Sluníčko (modrý pavilon MŠ Rokytnice) Náplň: výtvarné činnosti, hry, biblické vyučování. Vedoucí: Daniela Hurtová Klub atletico hrajeme pro radost - každé pondělí v sezoně v hod. na fotbalovém hřišti na Tyršově ulici - každé pondělí mimo sezonu v hod. v tělocvičně na Rybníkách. Náplň: fotbal, atletické dovednosti, pohybové hry, turnaje Vedoucí: Daniel Hurta Letní tábory Provoz: celoročně CHARITA VSETÍN adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: kontakt: Květoslava Othová - ředitelka Sociální a zdravotní služby: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, denní stacionář pro seniory Vsetín, osobní asistenční služba pro zdravotně postižené děti, mládež a dospělé, centrum pro romské matky a děti, humanitární pomoc. Projekty činnosti: 1. Osobní asistenční služba adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: kontakt: Bc. Lenka Kučerová Osobní asistenční služba je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci osobám se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a osobám ve vysokém věku, aby mohly nadále vést běžný život ve svém prostředí. Služba osobní asistence je určena všem věkovým skupinám za účelem zlepšení kvality života. Prostřednictvím osobního asistenta je klientům poskytnuta podpora pro zachování soběstačnosti, běžných aktivit, svých zvyklostí, zvládání domácnosti, studia či práce. Osobní asistence je poskytována s finanční spoluúčastí klienta dle ceníku služby. Provoz: v pracovní dny od 7.00 do hodin, v odpoledních hodinách, ve dnech pracovního volna a svátcích dle individuální domluvy a s ohledem na provoz a kapacitu služby

17 2. Centrum pro romské matky a děti adresa: Sychrov 53, Vsetín telefon: , mobil: kontakt: Jana Škrobáková, DiS. Centrum pro romské matky a děti nabízí služby, jejichž cílem je integrace romských dětí a matek do plnohodnotného života majoritní společnosti, vyhledávání a rozvoj jejich potenciálu, zvyšování schopností a dovedností a rozvoj osobnosti prostřednictvím výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Provoz: v pracovní dny hod. 3. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: , mobil: adresa: Středisko DPS : Pod Žamboškou 253 a 1579 telefon: a kontakt: Pavlína Lanžhotská - vrchní sestra Charitní ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče zaměřená převážně na geriatrické pacienty, chronicky nemocné, s poruchami soběstačnosti a mobility, po úrazech, operacích a pro nemocné propuštěné z hospitalizace. Je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami v domácím prostředí nemocného na základě ordinace praktického lékaře. Péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění nemocného. Charitní pečovatelská služba je nedílnou součástí nabídky péče o seniory v jejich domácím prostředí. Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pečovatelská služba je poskytována vyškolenými pečovatelkami a je zaměřena především na péči o vlastní osobu, osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy a péči o domácnost. Uživatel se podílí na úhradě pečovatelské služby na základě platného ceníku Charity Vsetín. Provoz: 7 dnů v týdnu nepřetržitě. Od 1. ledna 2006 převzala Charita Vsetín domy s pečovatelskou službou pro okrsek Vsetín a okolní obce: Bystřička, Hošťálková, Ratiboř, Kateřinice, Jablůnka, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka, Lhota u Vsetína, Liptál, Janová, Ústí u Vsetína, Lužná, Valašská Polanka, Seninka, Leskovec, Lidečko, Horní Lideč, Francova Lhota, Valašská Senice, Lačnov, Prlov, Pozděchov. 4. Denní stacionář pro seniory adresa: Horní náměstí 135, Vsetín telefon: kontakt: Mgr. Milena Hyžáková Je určen převážně seniorům z města Vsetína a jeho blízkého okolí, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, mají omezenou schopnost sebeobsluhy, jsou osamoceni, trpí nedostatkem sociálních kontaktů a chtějí aktivně prožít své stáří. Cílem je podpora aktivního stárnutí, naplnění individuálních potřeb každé osobnosti a posílení vědomí vlastní hodnoty, vytváření společenství, zajištění základních a vyšších potřeb, zprostředkování sociálních kontaktů, posílení soběstačnosti a samostatnosti. Provoz: v pracovní dny hod

18 CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV adresa: Nový Hrozenkov 124, telefon: kontakt: Ing. Danuše Martinková Zajištění komplexních služeb osamělým a nemocným seniorům v oblasti 7 obcí pohraničního regionu Valašska od Hovězí po Velké Karlovice. Sociální a zdravotní služby: charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, denní stacionář pro seniory, dům pokojného stáří, osobní asistenční služba, aktivity pro seniory, půjčování rehabilitačních pomůcek, humanitární pomoc. Projekty činnosti: 1. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba telefon: , mobil: kontakt: Jarmila Škarpová Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba poskytuje seniorům komplexní péči v domácím prostředí. Pečovatelky ve spolupráci se sociální pracovnicí zajišťují klientovi pokrytí jeho základních hygienických a stravovacích potřeb, zajištění základního chodu domácnosti, kontaktů se společenským prostředím, duchovní podporu, pomoc při prosazování práv a zájmů, služby vzdělávací a aktivizační. Služby jsou v případě potřeby zajišťovány 24 hodin denně včetně svátků. 2. Dům pokojného stáří telefon: , kontakt: Ing. Danuše Martinková Dům pokojného stáří nabízí seniorům ubytování ke stálému pobytu, přechodnému zimnímu pobytu a odlehčovací služby. Zajišťovány jsou komplexní služby 24 hodin denně. Služby jsou doplněny i lékařskou péčí. V průběhu dne je pro obyvatele domu připraven aktivizační program. 3. Denní stacionář pro seniory telefon: kontakt: Marie Fedorová Posláním denního stacionáře pro seniory je zamezení sociálního vyloučení osamělých a nemocných seniorů ze společnosti. Zároveň je dána těmto seniorům možnost setrvat ve svém přirozeném prostředí. Denní stacionář je otevřen v pracovních dnech od 7 do 16 hodin. Na každý týden je přichystán program, do něhož je zahrnuta pracovní terapie, arteterapie, muzikoterapie a pohybové aktivity. Součástí je oběd a lze si objednat i koupel či rehabilitaci. 4. Osobní asistenční služba telefon: kontakt: Ing. Danuše Martinková V rámci osobní asistence jsou zajišťovány prostřednictvím osobního asistenta služby, bez kterých by člověk se zdravotním handicapem nemohl žít běžným způsobem života. Při poskytování osobní asistence dětem se jedná o pomoc v průběhu pobytu ve školském zařízení

19 IMPULS, Sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín adresa: Hippocentrum, Růžďka telefon: kontakt: Věra Borovičková Hippoterapie speciální rehabilitační cvičení na koních pro zdravotně postižené občany, canisterapie, animalterapie, práce se zdravou populací, zájmové kroužky. Rehabilitace na základě odborného lékařského doporučení. Masáže, lymfodrenáž, LTV atd. na objednání. Poradenská a přednášková činnost. Provádí zde praxi studenti zdravotního, veterinárního, tělovýchovného a zemědělského zaměření. Práce se zdravou populací spočívá ve spolupráci s MŠ, ZŠ, středními školami, organizaci táborů, vození na koních na akcích. Výuka jízdy na koni, rekondiční projížďky na koních do přírody pro celé rodiny, začátečníky i pokročilé. Funguje zde jezdecký a chovatelský kroužek. Provoz: celoročně na základě objednání LETOKRUHY, o.s. sídlo: Nemocniční 955, Vsetín pracoviště: Smetanova 1101, Vsetín (Centrum pro seniory) telefon: , kontakt: Mgr. Helena Petroušková Péče o seniory postižené Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence a pomoc rodinným či jiným pečovatelům. Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti. Podle nového zákona o sociálních službách nabízíme: 1. Respitní (odlehčovací) službu v domácnostech klientů i v prostorách denního stacionáře. 2. Pobyt v denním stacionáři Součástí služeb je: - poskytnutí základního i odborného poradenství (sociální, psychologické, sociálně právní) - terapeutické metody: trénink paměti, reminiscenční terapie - organizace svépomocných skupin rodinných pečovatelů NADĚJE, POBOČKA VSETÍN telefon: kontakt: Ing. Eva Ludvíčková - ředitelka NADĚJE, POBOČKA VSETÍN, STŘEDISKO KOBZÁŇOVA 1537 adresa: Kobzáňova 1537, Vsetín telefon: kontakt: Ing. Michal Vodák Komplex sociálních služeb, které centrum poskytuje, je určen osobám od 2 do 26 let s tělesným, mentálním postižením a kombinovanými vadami. Popis činnosti: - Sociální služby: Zajišťujeme všechny základní sociální služby, které klient není schopen vykonávat vlastními silami nebo

20 bez cizí podpory, a to na základě jeho individuálních potřeb. - Ošetřovatelská péče včetně hygieny - Stravování - Výchovně-vzdělávací a aktivizační služby: Pomocí výchovných, vzdělávacích a aktivizačních programů podporujeme všestranný a celkový rozvoj klientů. Do programů jsou začleněny: sociální, smyslová, rozumová (včetně jazykové výchovy), výtvarná, hudební, tělesná, pracovní a estetická výchova. Cílem udržování a prohlubování získaných znalostí a dovedností je co největší začlenění do běžného života. - Zajištění podmínek pro vzdělávání: Součástí centra je detašované pracoviště základní školy, kde pod vedením speciálních pedagogů probíhá výuka na základě rehabilitačního vzdělávacího programu. - Sociálně terapeutické činnosti - Fyzioterapie: Zařízení poskytuje různé typy léčebné rehabilitace prováděné odborným fyzioterapeutem. Bobathova a Vojtova metoda, cvičení VDT - vadné držení těla, LTV - léčebná tělesná výchova dle metodik, magnetoterapie. - Logopedie, arteterapie, muzikoterapie, aromaterapie - Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - Odlehčovací služby - Poradenství - Společenské akce: Zahradní slavnosti (ke Dni dětí a ukončení léta), mikulášská a vánoční besídka, vynášení Moreny, spolupořádáme pro veřejnost výstavu prací našich klientů na slavnostní vernisáži s doprovodnou akcí atd. Spolupráce s PhDr. A. Švecovou - klinický psycholog, Speciálně pedagogickým centrem (Zlín, Kroměříž). Provoz: v pracovní dny od 6.30 do hodin NADĚJE, POBOČKA VSETÍN, STŘEDISKO ROKYTNICE ČEKANKA adresa: Rokytnice 327, Vsetín telefon: kontakt: Eva Trčálková Centrum denních služeb poskytuje uživatelům komplex služeb s cílem individuálního rozvoje každého uživatele. Mezi poskytované služby patří stravování, pracovní terapie, arteterapie, teatroterapie, hippoterapie, fyzioterapie včetně infrasauny, výchovné a vzdělávací programy, nácvik sociálních dovedností, pomoc při orientaci v běžné komunitě, sportovní aktivity, osobní asistence v bytech podporovaného bydlení, pravidelné poradenství a konzultace s psychologem. Centrum také nabízí návštěvy výstav, koncertů, divadel, výlety, účast na soutěžích a festivalech, léčebné a rekreační pobyty, společenské večery, zahradní slavnosti, prodejní výstavy. Podmínky pro poskytnutí služby: Služby mohou být poskytnuty osobám se zdravotním postižením nad 15 let zvládajícím základní hygienické návyky. Uživatelé musí být schopni se přizpůsobit dle svých možností práci a životu v kolektivu a mít doporučení odborného lékaře. Služby jsou poskytovány po předchozím souhlasu odborného garanta projektu. Kapacita zařízení: 18 uživatelů Provoz: denní provoz od 7.00 hod. do hodin

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Návrh 3. Komunitního plánu péče v obci s rozšířenou působností VSETÍN. Proces konzultací v období

Návrh 3. Komunitního plánu péče v obci s rozšířenou působností VSETÍN. Proces konzultací v období Město Vsetín a spolupracující organizace zapojené v procesu komunitní plánování péče v obci s rozšířenou působností Vsetín (dále jen ORP Vsetín) Návrh 3. Komunitního plánu péče v obci s rozšířenou působností

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Sociální služby a příspěvek na péči

Sociální služby a příspěvek na péči Sociální služby a příspěvek na péči Duben 2009 České předsednictví V Radě EU Sociální služby a příspěvek na péči Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerská konference o sociálních

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb

Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Novela zákona o sociálních službách, změna druhů sociálních služeb Mgr. Jan Vrbický vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí 1 Cíle a základní idea novely Zpřehlednění

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více