O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D"

Transkript

1 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace SRPEN 2011 Schválil: Ing. František Hricz, ředitel

2 Obsah 1. Všeobecná část Úvodní ustanovení Obecná část Základní ustanovení Hlavní účel organizace a předmět činnosti Postavení školy Vymezení majetku a majetkových práv Zvláštní část Organizační uspořádání Principy řízení školy Základní vztahy v organizaci školy Obecná působnost středisek (VOJ) Podpisový řád školy písemnosti a korespondence související s výkonem státní správy ve školství Zastupování Práva a povinnosti pracovníků Předávání a přejímání funkcí Speciální část Vymezení činnosti a působnosti středisek (VOJ) a samostatných funkcí Pravidla ekonomického řízení Finanční plánování a rozpočetnictví Hospodaření školy Financování Účetnictví a informační soustava Cenotvorba Mzdy a mzdové formy Pravidla pro tvorbu fondů a jejich použití Výkaznictví Metodika a řízení výchovně vzdělávací práce Řídící orgány Metodické orgány Poradní orgány

3 1. Všeobecná část 1.1. Úvodní ustanovení Organizační řád školy - obecná část, která zakotvuje postavení školy jako subjektu státní správy ve školství, hospodářského práva, pracovního práva a dalších právních vztahů školy; - zvláštní část, která obsahuje principy a pravidla řízení školy a další společná ustanovení, závazná pro všechny pracovníky školy a jeho vnitřní organizační jednotky (VOJ); - speciální část, která obsahuje specifickou náplň a působnost jednotlivých VOJ a samostatných funkcí; - organizační a funkční struktura školy; - pravidla ekonomického řízení, která konkretizují a rozvádějí některá ustanovení zvláštní části organizačního řádu školy; - metodika řízení výchovně vzdělávací práce Organizační řád je základní organizační normou školy, která konkretizuje a rozvádí ustanovení zřizovací listiny školy a zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Součástí organizačního řádu jsou i popisy řídících pozic a pracovních činností jednotlivých útvarů školy Organizační řád školy včetně pravidel ekonomického řízení vydává ředitel školy. Ředitel je rovněž oprávněn provádět změny organizačního řádu, a to formou číslovaných dodatků. 2. Obecná část 2.1. Základní ustanovení Název, zřízení školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, je zřízena Ústeckým krajem usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/10Z/2009 ze dne Vyšší odborná školy a Střední škola, Varnsdorf vznikla sloučením Střední školy služeb a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, Varnsdorf, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Mariánská 1100, Varnsdorf a Střední průmyslové školy technické, Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf. Používá kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf Den zřízení: od 1. září Úplný název organizace: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Škola používá pro své označení zkratku VOŠ a SŠ Varnsdorf Sídlo školy: Bratislavská 2166, Varnsdorf Škola sdružuje: Střední školu Vyšší odbornou školu -3-

4 Domov mládeže Školní jídelnu Odloučená pracoviště: Mariánská 1100, Varnsdorf Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf Kostelní 723, Varnsdorf Karlova 3317, Varnsdorf Střelecká 1800, Varnsdorf Čelákovická 747, Varnsdorf Národní 2589, Varnsdorf Josefa Lady 3263, Varnsdorf Pohraniční stráže 2526, Varnsdorf Identifikační číslo organizace: Právní forma organizace: příspěvková organizace 2.2. Hlavní účel organizace a předmět činnosti Hlavním účelem organizace je výchova a vzdělávání žáků a studentů připravujících se dle školních vzdělávacích programů v denní a dálkové formě studia pro výkon pracovních činností v aplikační sféře a příprava absolventů školy pro studium na vysokých školách Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vzdělávací činnost uskutečňuje vyšší odborná škola v rámci akreditovaných vzdělávacích programů, střední škola v rámci školních vzdělávacích programů navazujících na rámcové vzdělávací programy a programů celoživotního vzdělávání V doplňkové činnosti škola vykonává za úplatu činnosti navazující na její vzdělávací činnost v zájmu účinnějšího využití lidských zdrojů a majetku školy. Zřizovatelem má škola povoleny tyto okruhy doplňkové činnosti: - ubytovací služby; - poradenská a školící činnost v oblasti výpočetní a kancelářské techniky; - školení a přezkušování v oblasti elektrotechniky dle vyhlášky č. 50/78 Sb.; - pořádání zábav a společenských pořadů; - školení práce pod napětím; - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.; - provozování autoškoly; - hostinská činnost; - psychologické poradenství a diagnostika; - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; - hostinská činnost; - kosmetické služby; - specializovaný maloobchod; - výroba oděvů a oděvních doplňků; - realitní činnost; - obráběčství; - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; - umělecko-řemeslné zpracování kovů; - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; -4-

5 - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; - pronájem a půjčování věcí movitých Právní vztahy s jinými právními subjekty v rámci doplňkové činnosti mohou uzavírat statutární zástupci Výnosy z doplňkové činnosti jsou příjmem střediska realizující doplňkovou činnost Postavení školy Zřizovatelem školy je Ústecký kraj usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/10Z/2009 ze dne Škola je příspěvková organizace, která je na státní rozpočet napojena finančním vztahem (příspěvkem, odvodem) prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Tento vztah je v jednotlivých obdobích konkretizován rozpočtovým opatřením podle příslušných předpisů Škola je právním subjektem, jenž v právních vztazích vystupuje svým jménem a je oprávněn nabývat práv a zavazovat se ode dne zřízení. Může být stranou soudního procesu Statutárním orgánem školy je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, usneseními Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje, předpisy krajského úřadu a jeho metodickými pokyny Podepisování za organizaci v rámci její hospodářské činnosti se děje tak, že k vytištěnému názvu organizace, jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis a otisk razítka organizace. Podepisování za organizaci v rámci její činnosti dle 3 zákona č. 561/2004 Sb., se děje tak, že ke jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis a otisk úředního razítka školy Vymezení majetku a majetkových práv Zřizovatel předává organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití soubor majetku, který je v jeho vlastnictví. Majetek je přesně vymezen v přílohách zřizovací listiny Organizace je při správě svěřeného majetku povinna dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, především zákon č. 120/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a usnesení či jiné výstupy orgánů Ústeckého kraje. 3. Zvláštní část 3.1. Organizační uspořádání Vyšší odborná škola a Střední škola se organizačně člení na vnitřní organizační jednotky (VOJ), tzv. střediska vzdělávání s hospodářskou samostatností. Střediska - vnitřní organizační jednotky školy: 1. Středisko Vyšší odborná škola - Střelecká 1800, Varnsdorf - Mariánská 1100, Varnsdorf -5-

6 2. Středisko oborů služeb a cestovního ruchu - Bratislavská 2166, Varnsdorf - Kostelní 723, Varnsdorf - Čelákovická 747, Varnsdorf - Národní 2589, Varnsdorf - Karlova 3317, Varnsdorf 3. Středisko technických a uměleckých oborů - Mariánská 1100, Varnsdorf - Mariánská 1139, Varnsdorf - Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf - Pohraniční stráže 2526, Varnsdorf - Josefa Lady 3263, Varnsdorf Střediska - vnitřní organizační jednotky se po stránce ekonomické shodují se samostatnými hospodářskými středisky (HS). Mimo uvedených středisek je v kompetenci zástupce ředitele pro ekonomiku zřídit v rámci vzdělávacích středisek i další hospodářská střediska pro vedení dílčích účetních položek Principy řízení školy Škola provádí svou hlavní i doplňkové činnost na základě těchto principů a podle těchto priorit: - princip nadřazenosti pedagogických cílů nad ostatními; - princip dosažení zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti a nulového výsledku hospodaření v hlavní činnosti; - princip max. využití disponibilních kapacit školy Základní vztahy v organizaci školy Liniové organizační vazby jsou vztahy přímé nadřízenosti a podřízenosti, tj. přímé přikazovací pravomoci a přímé odpovědnosti uložených úkolů Funkční vazby jsou vztahy nepřímé pravomoci a odpovědnosti mezi středisky - vnitřními organizačními jednotkami - na stejné liniové úrovni dané odborným zaměřením útvarů a jejich právem stanovit způsob, pravidla a další normy pro provádění těchto odborných činností a sledovat jejich plnění při realizaci ostatními jednotkami Základní vztahy v organizaci školy jsou u liniových i funkčních vazeb kvantifikovány prostřednictvím dělby pravomocí a jejich delegací. Delegovaná pravomoc umožňuje střediskům (VOJ) samostatně rozhodovat v rámci stanovených podmínek v celých oblastech činnosti nebo o vybraných okruzích řídicího systému, zejména o způsobu provedení úkolů a parametrech tohoto provedení Obecná působnost středisek (VOJ) V rozsahu své působnosti provádějí střediska (VOJ) tyto činnosti: - podílí se na zpracování a uplatňují ve své působnosti organizační normy a řídící akty ředitele školy; - evidují, archivují a zajišťují skartaci dokladů a písemností, které zpracovávají v souladu se spisovým řádem; -6-

7 - zpracovávají a předkládají v daných termínech, kvalitě a danou formou podklady, rozbory a zprávy v rámci organizačních vztahů školy; - odpovídají za věcnou náplň všech dokladů a podkladů, jež zpracovávají nebo vystavují; - zpracovávají návrhy metodiky vedení prvotní evidence a předkládají je ke schválení; - v oblastech příslušných středisku (VOJ) metodicky řídí činnost; - provádí prvotní kontrolu v rámci střediska (VOJ); - na základě výsledků kontrol, šetření a průběžných poznatků navrhuje a případně provádí opatření k odstranění nedostatků Kromě působnosti dané organizačním řádem jsou střediska (VOJ) oprávněny vykonávat tyto činnosti: - vystupování jménem školy ve věcech odborně příslušných; - vytváření a uplatňování vlastního řídícího subsystému k zajištění činností odborně příslušných; - uplatnění pravidel ekonomického řízení v podmínkách VOJ při uplatnění mzdových forem Střediska (VOJ) vykonávají navíc činnosti, které nejsou součástí jejich obecné působnosti ani jejich odborné působnosti, ale slouží k zajištění vnitřního chodu jednotky: - plánování, organizování, evidence a kontrola práce úkolů; - hospodaření s pracovními prostředky, materiálem a energiemi; - ochrana majetku a požární ochrana; - vybrané personální a sociální záležitosti (prezence, evidence pracovní doby, stanovení dovolených a pracovního volna, hodnocení pracovníků); - bezpečnost a ochrana zdraví při práci; - ukládání písemností na pracovišti Podpisový řád školy Na jednotlivé pracovníky a funkce je přeneseno právo podpisovat tyto dokumenty a další písemnosti: Výkonní pracovníci školy - vnitřní sdělení v rámci působnosti dané popisem práce. Personální oddělení a výrobně technické oddělení navíc: a) běžná korespondence s externími partnery školy nevyžadující koordinaci s ostatními pracovníky, b) vnitřní sdělení v rámci metodického řízení ostatních středisek (VOJ). Zástupci ředitele školy ředitelé středisek navíc: -7-

8 a) běžná korespondence týkající se působnosti středisek vyžadující kooperaci s dalšími útvary střediska, b) vystavení objednávky v rámci působnosti střediska, d) věcná správnost došlých faktur v rámci působnosti střediska, e) písemnosti a dokumenty vztahující se k obecné působnosti střediska nebo v rámci delegované pravomoci. Ředitel školy výhradně podepisuje tyto písemnosti a dokumenty: - hospodářské smlouvy; - objednávky související s plněním plánu rozvoje školy (investiční objednávky); - veškeré písemnosti korespondence se zřizovatelem, ostatními ústředními orgány, orgány státní správy včetně Krajského úřadu a Finančního úřadu; - odpovědi a vyřízení adresovaná na školu obecně nebo na ředitele (vedení školy); - písemnosti a korespondence související s výkonem státní správy ve školství Zastupování Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel Ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti zástupce ředitele ředitel střediska služeb a cestovního ruchu v záležitostech pracovně právních, vzdělávání a rozvoje školy a zástupce ředitele pro ekonomiku v záležitostech finančních Zástupce ředitele ředitele středisek - zastupují v době jejich nepřítomnosti zástupce ředitele střediska pro teoretickou výuku, příp. ekonom střediska Zástupci i zastupovaný jsou povinni při předávání funkce se navzájem informovat o průběhu a stavu nedokončených prací a jiných důležitých okolnostech Zástupci ředitele školy zastupují ředitele v plném rozsahu jeho povinností, práv a odpovědností Zmocněnec je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil Zmocnění k dispozicím z účtu u banky je vždy kolektivní, každá dispozice musí být podepsána dvěma zmocněnci Práva a povinnosti pracovníků Všichni zaměstnanci školy jsou v pracovně právních vztazích k VOŠ a SŠ Varnsdorf Práva a povinnosti pracovníků a vedoucích pracovníků jsou určeny příslušnými pracovně právními předpisy (vnitřní předpisy, pracovní řád, zákoník práce) Pracovníci školy jsou odměňováni podle vnitřního mzdového předpisu Každou organizační jednotku, resp. útvar řídí jeden odpovědný vedoucí Každý řídící pracovník je do funkce jmenován ředitelem školy Každý pracovník je přímo podřízen jednomu vedoucímu a jen od něho přijímá příkazy a jemu odpovídá za plnění úkolů. -8-

9 Vedoucí pracovník je oprávněn a povinen samostatně rozhodovat ve věcech vyhrazených jeho působnosti a plně odpovídá za účinné rozhodnutí a za výsledky činnosti svěřené organizace, organizační jednotky nebo útvaru Kromě základních práv a povinností zodpovídají vedoucí pracovníci za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v rozsahu své působnosti Předávání a přejímání funkcí Při předávání funkce vedoucího se zjistí a zhodnotí stav a výsledky činností útvaru, zejména nedostatky a závady Zápis o předání a převzetí funkce podepíší předávající, přejímající a nadřízený Při změně pracovníků na funkčních místech, s nimiž je spojena hmotná zodpovědnost, provede se mimořádná inventarizace hmotných prostředků a uzavřou se nové smlouvy o hmotné zodpovědnosti s novým pracovníkem. 4. Speciální část 4.1. Vymezení činnosti a působnosti středisek (VOJ) a samostatných funkcí Ředitel školy Ředitel je statutárním orgánem VOŠ a SŠ Varnsdorf. Rozhoduje ve všech věcech týkajících se školy. Řídí její činnost a zabezpečuje plnění úkolů stanovených zejména v souladu s právními předpisy a opatřeními nadřízených orgánů. Ředitel přímo řídí funkce: - statutární zástupce ředitele VOŠ a SŠ (současně zástupce ředitele ředitel střediska oborů služeb a cestovního ruchu); - technický zástupce ředitele VOŠ a SŠ; - zástupce ředitele školy pro ekonomiku; - hlavní správce ICT školy; - vedoucí projektový manažer a představitel managementu (ISO 9001); - zástupci ředitele ředitelé středisek VOŠ, STUO a SOSCR; - bezpečnostní technik (outsourcing); - asistentka ředitele VOŠ a SŠ. Ředitel VOŠ a SŠ : - vystupuje navenek a reprezentuje VOŠ a SŠ Varnsdorf, p.o.; - odpovídá za to, že VOŠ a SŠ Varnsdorf poskytuje vzdělávání dle vzdělávacích programů; - schvaluje školní vzdělávací program VOŠ a SŠ Varnsdorf; - stanovuje organizaci a podmínky provozu VOŠ a SŠ Varnsdorf; - odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu pro účel, na který byly přiděleny; - odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb; - je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o VOŠ a SŠ Varnsdorf, mimo informace chráněné podle zvláštních předpisů; - rozhoduje o stanovení platů pedagogů a pracovníků v souladu s právními předpisy a vnitřním platovým předpisem, schvaluje platové výměry pedagogů a pracovníků; -9-

10 - jmenuje a odvolává z funkce své zástupce a vedoucí pracovníky školy; - ustavuje komise jako své poradní orgány a jmenuje jejich členy a odvolává je; - schvaluje služební cesty do zahraničí; - stanoví týdenní rozsah hodin přímé pedagogické a výchovné činnosti, který musí být v souladu s ustanoveními prováděcího právního předpisu (vydává řídícím aktem), - odpovídá za zpracování vlastního hodnocení VOŠ a SŠ Varnsdorf, které je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti VOŠ a SŠ Varnsdorf; - odpovídá za zpracování a vydání kariérního řádu pro pedagogické pracovníky; - odpovídá za zpracování roční výroční zprávy o činnosti VOŠ a SŠ Varnsdorf za školní rok, zasílá ji KÚ Ústí n. L. (zřizovateli) a zveřejňuje ji vždy na přístupném místě ve VOŠ a SŠ Varnsdorf, schvaluje ji školská rada; - do konce září každého školního roku navrhne strukturu vlastního hodnocení VOŠ a SŠ Varnsdorf a projedná ji v pedagogické radě (v němž se má vlastní hodnocení VOŠ a SŠ Varnsdorf uskutečnit), vlastní hodnocení VOŠ a SŠ Varnsdorf projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku; - rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zřizovatel nestanoví jinak; - odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb; - organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem, při stanovení plánu dalšího vzdělávání přihlíží ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu VOŠ a SŠ Varnsdorf; - vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; - vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá následná opatření; - zajišťuje, aby byla prováděna včasná informovanost o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, v souladu se školským zákonem, - odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky v VOŠ a SŠ Varnsdorf; - předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu; - zodpovídá za zpracování výroční zprávy o činnosti VOŠ a SŠ Varnsdorf; - rozhoduje o přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělání; - rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb; - rozhoduje o podmíněném vyloučení a vyloučení studenta z VOŠ a SŠ Varnsdorf - rozhoduje o uznání dosaženého vzdělání podle ustanovení 70 a 100 školského zákona; - odpovídá za zpracování a vydání kariérního řádu pro pedagogické pracovníky; - vykonává působnost (činnost), která je daná právními předpisy výslovně statutárnímu orgánu, pokud v souladu s nimi tuto působnost (činnost) organizačním řádem nebo jinou normou nebo směrnicí nepřevedl na jiného vedoucího pracovníka; - rozhoduje o zaměření rozvoje VOŠ a SŠ Varnsdorf, předkládá koncepci rozvoje VOŠ a SŠ Varnsdorf poradě vedení a školské radě, zajišťuje její realizaci; - uděluje plnou moc k zastupování VOŠ a SŠ Varnsdorf v právních věcech; - zaujímá, popřípadě schvaluje stanovisko VOŠ a SŠ Varnsdorf k závěrům kontrolních akcí prováděných příslušnými kontrolními orgány a vydává nebo schvaluje návrh opatření k realizaci nápravy; - vydává vnitřní směrnice; - schvaluje návrh organizačního uspořádání VOŠ a SŠ Varnsdorf a vydává jej organizačním a funkčním schématem; - schvaluje skartaci písemností; - schvaluje činnosti a opatření na úseku ochrany majetku VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zodpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu; - pracuje v oblasti utajovaných skutečností; -10-

11 - spolupracuje s policií; - spolupracuje s úřady v oblasti integrované ochrany; - schvaluje a rozhoduje o investiční výstavbě a nákupu investic, zodpovídá za vyhlašování veřejných zakázek, v souladu s příslušnými pokyny zřizovatele; - schvaluje smlouvy uzavírané s právnickými nebo fyzickými osobami, pokud touto činností v souladu s tímto organizačním řádem nebo jinou procesní směrnicí nepověřil jiného pracovníka a není to v rozporu s ustanoveními zřizovací listiny a opatřeními zřizovatele; - povoluje a schvaluje zhotovení a používání razítek VOŠ a SŠ Varnsdorf; - schvaluje návrh na vyřazení a likvidaci majetku; - schvaluje přijímání, rozmisťování a uvolňování pedagogů, pracovníků a provádí organizační změny; - uděluje pochvaly a odměny vzorným žákům a studentům; - rozhoduje o sporných věcech mezi jednotlivými úseky či středisky VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zavádí a udržuje účinný systém finanční a vnitřní kontroly; - zodpovídá za audit v rámci ISO; - vede kolektivní vyjednávání, uzavírá kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi; - podává informace o VOŠ a SŠ Varnsdorf; - vykonává a odpovídá za činnosti spojené s výkonem funkce ředitele, které vyplývají z obecně platných norem a norem nadřízeného orgánu; - odpovídá za systém managementu kvality, jmenuje Představitele managementu; - odpovídá za bezpečnost práce a se pravidly sociální odpovědnosti Sekretariát ředitele školy Činnost sekretariátu ředitele řídí asistent - administrativní pracovník, který je podřízen řediteli VOŠ a SŠ. Zabezpečuje správní agendu ředitele VOŠ A SŠ Varnsdorf. Náplní činností asistenta ředitele je: - zprostředkovávat služební styk ředitele s ostatními pracovníky a jinými právnickými a fyzickými osobami; - sestavovat řediteli návrh pracovního programu a pomáhá mu při jeho uspořádání, vede evidenci dohodnutých jednání a předkládá řediteli k jednání příslušné podklady; - sledovat a kontrolovat plnění úkolů uložených ředitelem; - zajišťovat příjem a výdej poštovních zásilek; - vyhotovovat záznamy z důležitých jednání ředitele a tyto záznamy ukládat; - vést evidenci písemností sekretariátu ředitele, - předkládat řediteli došlou korespondenci a prověřovat korespondenci předávanou k podpisu z hlediska úplnosti; - svolávat poradu vedení a další porady u ředitele, zajišťovat rozeslání zápisů (záznamů) z porad vedení i z dalších porad; - provádět kopírovací práce pro sekretariát ředitele; - předávat vedoucím útvarů přímo podřízených řediteli informace ředitele; - vést evidenci repre fondu, provádět jeho vyúčtování; - zajišťovat místnosti k jednání ředitele, která se uskutečňují mimo prostory školy. -11-

12 Zástupce ředitele ředitel střediska Mimo pedagogickou činnost zajišťuje řízení a fungování střediska (VOJ). V případě nepřítomnosti ředitele je pověřen činností ředitele VOŠ a SŠ. Náplní činností zástupce ředitele ředitele střediska je: - řídit středisko po stránce pedagogické i provozní; - řídit doplňkovou činnost střediska; - stanovit systém řízení střediska (porady vedení střediska, porady úseků, porady s poradními orgány apod.); - schvalovat plán perspektivního rozvoje střediska a řídí jeho realizaci; - obhospodařovat FKSP, vystavovat objednávky spojené s poskytováním FKSP; - zodpovídá za organizaci, řízení a kvalitu vzdělávání střediska; - vést pedagogické rady a klasifikační porady; - jednat se žáky a zákonnými zástupci; - podepisovat studijní průkazy, třídní knihy, třídní výkazy, tématické plány a další tiskopisy; - schvalovat smlouvy o zajištění praxe žáků a studentů; - schvalovat uvolňování žáků a studentů z výuky, osvobození od TV a další žádosti zákonných zástupců a zletilých žáků a studentů; - schvalovat žádosti o exkurze, žádosti o soutěže, rozpisy dozorů; - řídit a koordinovat vzdělávací program střediska; - schvalovat účast na seminářích, kurzech a přednáškách týkajících se vzdělávacího programu; - schvalovat rozvrh výuky střediska; - schvalovat úvazky učitelů a vychovatelů střediska; - schvalovat plán výchovně vzdělávací práce střediska a řídí jeho realizaci; - na základě stanovených závazných ukazatelů střediska v oblasti přímých a provozních nákladů odvozených od počtu žáků a normativů stanovených zřizovatelem schvalovat čerpání finančních prostředků; - zodpovídat za plnění závazných ekonomických ukazatelů střediska; - zodpovídat a rozhodovat o čerpání investičních prostředků vytvořených z odpisů a z prostředků na investičním fondu; - zodpovídat za vedení účetnictví střediska a nakládání s majetkem, včetně inventarizace a likvidace hmotného majetku do 20 tis. Kč; - uzavírat dodavatelskoodběratelské smlouvy s partnery, pokud nejsou v seznamu komodit; - schvalovat nakládání se ziskem z doplňkové činnosti střediska; - uzavírat nájemní smlouvy týkající se majetku střediska a dbát na jejich ekonomickou výhodnost; - schvalovat čerpání provozních prostředků (příkazce operace) dle střediskové směrnice pro oběh účetních dokladů; - schvalovat účetní uzávěrky a výkazy střediska; - vysílat pracovníky střediska na pracovní cesty, stanovovat plán rozvržení pracovní doby a čerpání pracovního volna všech zaměstnanců střediska; - schvalovat rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců střediska, včetně uzavírání kvalifikačních dohod; - spolupracovat s odborovou organizací střediska, pokud je založena; - sestavovat plán náborových aktivit střediska a zodpovídat za nábor žáků a studentů, pokud nejsou organizovány společně za celou školu; - zodpovídat za přípravu a průběh přijímacího řízení žáků a studentů; - zajišťovat přípravu podkladů pro vydání rozhodnutí vedených ve spisu správního řízení; -12-

13 - schvalovat obsazení poradních orgánů ředitele střediska; - rozhodovat o kontrolní a revizní činnosti na škole a ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků; - vystupovat jménem střediska jako jeho ředitel; - v oblasti písemného styku používat dopisy s označením střediska Personalistika, mzdová agenda Útvar personalistiky a mzdové agendy podléhá zástupci ředitele - řediteli střediska. Činnost útvaru provádí personalista, příp. kumulovaný se mzdovou účetní. Náplní činností personalisty je: - zodpovídat za provádění změn v personální agendě u pedagogických pracovníků a pracovníků VOŠ a SŠ Varnsdorf; - připravovat dodatky k pracovním smlouvám; - zajišťovat agendu spojenou s organizačními změnami; - dohlížet na dodržování ustanovení zákoníku práce v oblasti pracovněprávních vztahů; - vystavovat objednávky na školení, odborné semináře a kurzy pro pracovníka VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zpracovávat na základě požadavku dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a vést jejich evidenci; - zpracovávat roční plán práce (vyžadovat podklady do plánu práce); - zpracovávat písemný přehled o stavech pedagogů, pracovníků; - chránit osobní údaje pedagogů, pracovníků před zneužitím; - zajišťovat zvyšování kvalifikace pedagogů, pracovníků VOŠ a SŠ Varnsdorf; - vést agendu o učitelích, kteří si zvyšují kvalifikaci v kurzech nebo různých typech škol; - spolupracovat s odborovými orgány; - spolupracovat s úřady státní správy; - zpracovávat návrhy kolektivní smlouvy a provádět vyhodnocení plnění kolektivní smlouvy; - vést evidenci jubilejních výročí pracovníků VOŠ a SŠ Varnsdorf a zpracovávat návrhy na poskytnutí těchto odměn; - připravovat podklady pro důchodové řízení; - vést přehled o čerpání dovolené a provádět vyhodnocení čerpané dovolené; - zodpovídat za sociální politiku se zaměřením na VOŠ a SŠ Varnsdorf; - předávat dokumenty do spisovny; - spolupracovat s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf. Náplní činností mzdové účetní je: - koordinovat a metodicky usměrňovat výpočty výplat a zúčtování platu a další plnění poskytované pracovníkům VOŠ a SŠ Varnsdorf, srážky z platu, agendu daní ze závislé činnosti a pojistné na sociální a zdravotní pojištění; - provádět práce spojené s výpočtem výše, zajišťování výplaty, zúčtování platu, náhrady platu, nemocenského a dalších plnění poskytovaných pracovníkům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťuje agendu daně z příjmu ze závislé činnosti pracovníků, (provádí roční vyúčtování daně z příjmů) pojistného na sociální a zdravotní pojištění; - zařazovat příslušnou funkci nebo profesi do platové třídy; - podle délky a druhu praxe zařazovat pracovníka do příslušného platového stupně; - zpracovává návrh výjimky (dočasné, trvalé) ze vzdělání u pracovníků, kteří nesplňují vzdělání pro zastávanou funkci, profesi; - zpracovávat návrhy platových dekretů pracovníků; -13-

14 - sledovat tvorbu finančních prostředků na platy, vyplacené platy a navrhovat příslušná opatření; - vést platovou agendu pracovníků; - uplatňovat platovou politiku v podmínkách VOŠ a SŠ Varnsdorf; - vést evidenci platů, popisů pracovních funkcí a náplní dělnických profesí; - zpracovávat statistické přehledy o platech pracovníků VOŠ a SŠ Varnsdorf; - předávat dokumenty do spisovny; - spolu s odd. účtáren, financování a ekonomiky práce odpovídá za platovou oblast a v této oblasti se navzájem zastupují; - chránit osobní údaje pedagogů a pracovníků před zneužitím; - zpracovávat návrhy směrnic a být jejich garantem; - spolupracovat s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf Ekonomický úsek Činnost úseku řídí zástupce ředitele školy pro ekonomiku. Zajišťuje ekonomické činnosti školy. Koordinuje a metodicky řídí činnost ekonomických úseků středisek. Spoluvytváří vnitřní kontrolní systém. Náplň činnosti ekonomického úseku školy: - zpracovává zásady a pravidla ekonomického řízení školy; - navrhuje a připravuje podklady pro stanovení ekonomických nástrojů pro řízení školy; - zpracovává finanční plán školy; - sestavuje prováděcí rozpočty nákladů, výkonů a tržeb středisek (VOJ) školy na jednotlivá období a plánuje jejich hospodářský výsledek; - vyžaduje, shromažďuje a eviduje podklady pro rozbory a sestavení plánů; - provádí komplexní ekonomické analýzy a spolupracuje přitom s jednotlivými středisky (VOJ); - zajišťuje krytí nákladů školy finančními zdroji; - zřizuje fondy v souladu s pravidly ekonomického řízení a řídí jejich tvorbu a čerpání; - kontroluje a vyhodnocuje vývoj mezd školy a středisek; - vede účetní evidenci dle syntetických a analytických účtů v souladu s platnými předpisy; - provádí, eviduje, kontroluje finanční operace; - provádí a eviduje platební styk s peněžním ústavem; - metodicky řídí vnitropodnikové účetnictví a provádí zúčtování vnitropodnikových výkonů a nákladů; - provádí účetní výkaznictví a metodicky řídí výkon činností ostatních útvarů v oblasti statistického výkaznictví; Ekonomický úsek střediska Činnost úseku řídí zástupce ředitele střediska pro ekonomiku. Zajišťuje ekonomické činnosti střediska. Činnost ekonomických úseků středisek koordinuje a metodicky řídí zástupce ředitele školy pro ekonomiku, který podléhá organizačně řediteli VOŠ a SŠ Varnsdorf. Spoluvytváří vnitřní kontrolní systém. Náplň činnosti ekonomického úseku střediska: - vede evidenci a sleduje hospodaření s HIM, DHIM; - zajišťuje prodej nepotřebného HIM, DHIM zajišťuje prodej a převody nemovitostí; - provádí pronájem HIM, DHIM; -14-

15 - sleduje a provádí rozbory nákladů střediska; - zpracovává návrhy organizačních norem a řídících aktů; - zpracovává podklady pro fakturaci zjištěných škod viníkům; - vede agendu skladů a konsignačních skladů; - provádí skartaci dokumentů; - zprostředkovává komunikaci mezi útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf a nájemci při projednávání provozních záležitostí; - spolupracuje s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf; - odpovídá za vedení účetnictví podle ustanovení zákona o finanční kontrole; - zodpovídá a zabezpečuje plnění ekonomických ukazatelů v oblasti účetnictví; rozpočetnictví, financování, pokladní a statistické; - odpovídá za rozbory hospodaření, účetnictví inventarizace a úroveň informační soustavy; - usměrňuje a vytváří účelný tok ekonomických informací; - odpovídá za tvorbu číselníku hospodářských středisek; - odpovídá za oběh účetních dokladů a včasnost úhrady faktur; - spoluvytváří vnitřní kontrolní systém; - vytváří finanční kontrolní systém; - provádí a zachycuje účetní operace; - zpracovává rozbory hospodaření; - provádí likvidaci tuzemských cestovních náhrad; - odpovídá za zpracování rozpočtu (plán) střediska; - stanovuje finanční strategii střediska; - povoluje nákup materiálu, majetku a provádění služeb z hlediska finančních nákladů; - předává dokumenty do spisovny; - spolupracuje s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zpracovává zásady a pravidla ekonomického řízení střediska; - navrhuje a připravuje podklady pro stanovení ekonomických nástrojů pro řízení střediska; - zpracovává finanční plán střediska; - sestavuje prováděcí rozpočty nákladů, výkonů a tržeb středisek střediska (VOJ) na jednotlivá období a plánuje jejich hospodářský výsledek; - vyžaduje, shromažďuje a eviduje podklady pro rozbory a sestavení plánů; - organizuje, zajišťuje cenovou tvorbu a stanovuje ceny podle příslušných předpisů; - plánuje spotřebu a vývoj mzdových prostředků střediska (VOJ); - kontroluje a vyhodnocuje vývoj mezd; - metodicky řídí zařazování pracovníků do funkcí, stanovuje plat dle katalogu práce a dalších závazných předpisů; - vede účetní evidenci střediska dle syntetických a analytických účtů v souladu s platnými předpisy; - provádí, eviduje a kontroluje finanční operace, provádí likvidaci faktur a vystavuje faktury pro odběratele; - sestavuje podklady pro výplatu mezd, vystavuje výplatní listiny pro pracovníky i žáky školy; - provádí srážky z mezd, odvádí daň ze mzdy a poplatky sociálního a zdravotního pojištění; - vede dokumentaci pro účely nemocenského pojištění a dalších sociálních dávek; - provádí účetní výkaznictví a metodicky řídí výkon činností ostatních útvarů v oblasti statistického výkaznictví; - provádí inventarizaci a operativní evidenci majetku střediska; - provádí a eviduje pokladní činnost. -15-

16 Úsek praktického vyučování Činnost úseku řídí zástupce ředitele střediska pro praktické vyučování, který organizačně podléhá zástupci ředitele řediteli střediska. Spoluvytváří vnitřní kontrolní systém. Úsek praktického vyučování zejména: - organizuje praktické vyučování, provádí praktickou přípravu žáků střední školy; - spolupracuje s ostatními školami a učilišti; - zúčastňuje se soutěží zručnosti žáků; - zpracovává koncepci praktické výuky a rozvíjí péči o žáky; - zpracovává osnovy, programy a metody odborného výcviku; - vede pedagogickou dokumentaci; - prostřednictvím osob s náležitou kvalifikací provádí a zajišťuje elektro revize elektrických spotřebičů a elektrického nářadí; - zpracovává návrhy procesních směrnic a je jejich garantem; - zajišťuje zakázkovou výrobu v rámci doplňkové činnosti; - spolupracuje s ostatními úseky, útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf Úsek teoretického vyučování Činnost úseku řídí zástupce ředitele střediska pro teoretické vyučování, který organizačně podléhá zástupci ředitele řediteli střediska. Spoluvytváří vnitřní kontrolní systém. Teoretické vyučování zejména: - organizuje, provádí a zajišťuje teoretické vyučování; - aplikuje vědecko-technické poznatky do výuky v teoretickém vyučování; - zpracovává koncepci, programy teoretického vyučování; - vychovává žáky v duchu zásad slušného chování a provádí preventivní výchovu žáků v boji proti požívání alkoholu a braní návykových látek; - navrhuje řediteli VOŠ a SŠ Varnsdorf ocenit nejlepší žáky formou odměny, pochvaly a postihy žáků za nevhodné chování a další přestupky; - vede pedagogickou evidenci a jinou evidenci teoretického vyučování a provádí její archivaci; - spolupracuje při náboru žáků ke studiu na VOŠ a SŠ Varnsdorf; - chránit osobní údaje žáků před zneužitím; - odpovídá za provoz specializovaných učeben výpočetní techniky, laboratoří atd.; - zodpovídá za učebny a kabinety; - zajišťuje dozor na teoretickém vyučování; - provádí si drobné opravy majetku na svém úseku; - zajišťuje nákup a skladování učebních pomůcek; - spolupracuje s ostatními úseky (útvary); - předává dokumenty do spisovny; - spoluvytváří vnitřní kontrolní systém a provádí hospitační činnost Výchovný poradce Výchovný poradce je jmenován ředitelem školy, organizačně je řízen zástupcem ředitele střediska pro teoretické vyučování. Zajišťuje zejména tyto činnosti: - zpracování a vedení personální agendy žáků a studentů; - spolupracovat se školskými orgány; -16-

17 - zpracování výkazů, hlášení a přehledů pro nadřízené orgány z oblasti výchovně vzdělávacího procesu; - vyřizovat agendu jednání výchovné komise a udělení výchovných opatření podmínečného vyloučení nebo vyloučení žáků ze studia na VOŠ a SŠ Varnsdorf; - spolupracovat s orgány činnými ve správním a trestním řízení ve výchovně vzdělávacím procesu; - spolupracovat s orgány státní správy; - provádět informační a poradenskou činnost při náboru žáků; - chránit osobní údaje žáků před zneužitím; - předávat dokumenty do spisovny; - spolupracovat s ostatními úseky VOŠ a SŠ Varnsdorf Technický úsek střediska Útvar je podřízen zástupci ředitele řediteli střediska. Vykonává podmiňující činnosti provozně technického charakteru. Vedoucí technických úseků středisek jsou metodicky řízeni technickým zástupcem ředitele školy, který zajišťuje technické činnosti s celoškolní působností. Technický úsek střediska zejména: - zajišťuje provoz výměníkových stanic řízení; - zajišťuje dodávky energií; - zajišťuje provoz vyhrazených technických zařízení (mimo tlakových nádob, rozvodů stlačeného vzduchu a ostatních plynů); - zajišťuje a ve spolupráci s revizními techniky provádí revize vyhrazených technických zařízení; - provádí a zajišťuje elektro revize trafo stanic; - zpracovává rozbory, studie, koncepce a prognózy rozvoje technických a technologických zařízení; - zajišťuje a koordinuje rozvoj systému technických a technologických zařízení včetně řídících; - provádí posouzení elektro zařízení včetně elektroinstalace, s příslušnými úřady (orgány) projednává záležitosti spojené s dodávkami energií a telefonizace; - zajišťuje provoz a provádí opravy telefonní ústředny a telefonní sítě; - provádí a zajišťuje elektroúdržbu, provádí a zajišťuje revize elektrospotřebičů a elektrického nářadí ve spolupráci s praktickým vyučováním; - vede evidenci provedených revizí elektro, vyhrazených zdvihacích zařízení, tlakových nádob, hromosvodů, telefonní sítě, nouzového osvětlení a běžných písemností; - zodpovídá za nepotřebné zásoby, provádí jejich nabídku a odprodej; - zajišťuje provoz výdejny nářadí a výdej osobních ochranných prostředků; - zajišťuje pohotovostní službu el. údržby v mimopracovní době; - obhospodařuje sklad ekologicky závadných odpadů vzniklých při el. údržbě (zářivkové trubice, obrazovky); - zajišťuje a provádí přezkoušení pracovníků z vyhlášky č. 50/1978 Sb.; - zajišťuje podklady při pronájmech; - připravuje podklady pro fakturaci služeb z hlediska energií a telefonů, včetně požadavků na doplnění; - předává dokumenty do spisovny; - řídí činnost uklízeček; - zpracovává návrhy směrnic a je jejich garantem; - spolupracuje s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf; -17-

18 - vede evidenci a sleduje hospodaření s HIM, DHIM; - zajišťuje prodej nepotřebného HIM, DHIM zajišťuje prodej a převody nemovitostí; - zajišťuje a objednává opravy dodavatelským způsobem; - zajišťuje likvidaci ekologicky závadných odpadů; - provádí správcovství budov, periodické prohlídky budov; - zajišťuje investiční výstavbu a s ní spojené práce; - vede evidenci výchozích revizí, a to elektro, tlakových nádob, hromosvodů, EPS, telefonní sítě, nouzového osvětlení a kopie následných revizí; - zajišťuje značení komunikací a budov VOŠ a SŠ Varnsdorf; - obhospodařuje odpadové hospodářství; - provádí posouzení úprav (strojního zařízení, elektrozařízení včetně elektroinstalace a stavební úpravy; četně rozvodů tepla a vody) a projednává prováděné úpravy s příslušnými úřady (orgány); - zajišťuje provádění kontrol zařízení pro zásobování vodou, tj. hydranty; - zajišťuje podklady pro pronájem HIM a DHIM; - vyřizuje prodej použitého kovového materiálu, železného šrotu; - vede agendu úseku provozu a techniky; - zajišťuje opravy v rámci VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zajišťuje revize tělovýchovných zařízení; - zajišťuje provoz EPS (mimo domov mládeže a školy); - zajišťuje údržbu ploch VOŠ a SŠ Varnsdorf (zeleně, zimní úklid, posyp); - provádí kontrolu dodržování ustanovení ekologických předpisů; - zodpovídá za provoz sportovní haly a tělocvičny v době mimo vyučování, zajišťuje správcovství; - spolupracuje s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf. Technický úsek střediska zabezpečuje i činnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Činnost útvaru jsou realizovány ve spolupráci s externím referentem bezpečnosti práce a požárním technikem. Externí bezpečnostní technik je organizačně podřízen řediteli VOŠ a SŠ Varnsdorf. Náplní činnosti je: - zpracovávat metodiku a metodicky řídit činnost bezpečnosti práce a požární ochrany; - provádět kontroly v oblasti dodržování bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany; - oprávnění zastavit provoz v případě porušení předpisů bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany; - provádět následné kontroly na schválených pracovištích žáků; - spolupracovat s Orgánem ochrany veřejného zdraví, spolupracovat se Státním úřadem bezpečnosti práce a Oblastním inspektorátem bezpečnosti práce, spolupracovat s hasičským záchranným sborem; - zajišťovat z hlediska bezpečnosti a hygieny práce (dále jen BOZP) speciální analýzy a měření; - zajišťovat odborné posouzení nebezpečí z hlediska BOZP v objektech VOŠ a SŠ Varnsdorf a v technologických postupech; - odborně vést pracovníky, kteří jsou pověřeni plněním úkolů na úseku požární ochrany, po dohodě s ředitelem školy vyhlašovat požární poplach; - provádět nebo zajišťovat odborná školení v oblasti BOZP; - 1x ročně provádět ve spolupráci s odborovými organizacemi prověrku stavu BOZP; - vypracování stanoviska k objevům, vynálezům a zlepšovacím návrhům z hlediska BOZP; -18-

19 - schvalovat používání strojů a zařízení z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany; - vypracování zprávy, rozboru a informace o stavu BOZP včetně evidence vzniklých požárů, úrazů a nemocí z povolání; - 1x ročně projednat zprávu z oblasti BOZP ve vedení VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zpracovávat návrh metodického pokynu k poskytování ochranných osobních pracovních prostředků a provádět kontrolu jejich používání; - vést dokumentaci a písemnosti z oblasti BOZP; - zajišťovat kontroly hasicích přístrojů; - zpracovávat metodiku krizové připravenosti k poskytování nepřetržité péče o žáky v případě vyhlášení krizového stavu nebo vzniku mimořádných událostí - plán krizové připravenosti vzdělávacího zařízení; - zajišťovat ostrahu objektů VOŠ a SŠ Varnsdorf; - vést písemnosti ostrahy; - provádět kontroly na alkohol a návykové látky; - spoluvytvářet vnitřní kontrolní systém; - předávat dokumenty do spisovny; - spolupracovat s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zpracovávat návrhy směrnic, je jejich garantem; - rozpracovávat a zapracovávat obecně platné normy do směrnic VOŠ a SŠ Varnsdorf; - spolupracovat s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf Správce ICT Útvar je podřízen zástupci ředitele řediteli střediska. Vykonává podmiňující činnosti v oblasti výpočetní techniky. Správci ICT jednotlivých středisek jsou metodicky řízeni hlavním správcem ICT, který zajišťuje činnosti ICT s celoškolní působností a je podřízen řediteli školy. Správce ICT střediska zajišťuje zejména: - zpracování koncepce a využívání výpočetní techniky; - provádění a zajišťování oprav výpočetní techniky; - zajišťování a provádění nákupu výpočetní techniky; - zabezpečuje provoz výpočetní techniky; - zodpovídá za provoz sítě výpočetní techniky; - přiděluje vstupní právo do počítačové sítě; - ukládá do počítačové sítě (podle předaných vzorů) tiskopisy používané ve VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zabezpečuje modernizaci a nové prvky výpočetní techniky včetně programů; - zajišťuje a kontroluje správný chod používaných programů a provádí úvodní zaškolení k používání výpočetní techniky; - zodpovídá za oprávněnost používání programů výpočetní techniky; - vede evidenci písemností výpočetní techniky; - předává dokumenty do spisovny; - zpracovává metodiku k výpočetní technice; - zpracovává návrhy procesních směrnic a je jejich garantem; - spolupracuje a jedná s cizími organizacemi (právnickými a fyzickými osobami) v oblasti výpočetní techniky; - zveřejňuje na internetu zprávy o VOŠ a SŠ Varnsdorf; - spolupracuje s ostatními útvary ICT ne střediscích VOŠ a SŠ Varnsdorf; - chrání osobní údaje pracovníků a žáků před zneužitím; -19-

20 - v případě zřízení elektronické podatelny provádí a odpovídá za činnost této elektronické podatelny Kuchyň, jídelna Útvar zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy, příp. veřejnosti. Útvar řídí vedoucí školní kuchyně a organizačně je řízen zástupcem ředitele střediska pro ekonomiku, příp. vedoucím technického úseku. Kuchyň, jídelna zejména: - zpracovává návrh finančního rozpočtu na provoz kuchyně, jídelny, nákup surovin na vyvařovaná jídla a údržbu; - zajišťuje suroviny pro vyvařovaná jídla; - obhospodařuje sklad surovin pro výrobu jídel; - stanovuje a provádí technologické postupy a kalkulace při výrobě širokého sortimentu jídel; - stanovuje a zajišťuje správnosti gastronomické skladby jídel a racionální výživy; - vyrábí jídla pro žáky (snídaně, přesnídávky, obědy, svačiny a večeře); - vyrábí jídla pro pracovníky nebo důchodce (obědy); - provádí výdej jídel; - zajišťuje a stanovuje způsob, jakým se objednává jídlo a jakým způsobem proběhne úhrada jídla; - zpracovává veškerou agendu spojenou s provozem kuchyně, jídelny; - dodržuje příslušné normy platné pro chod kuchyně, jídelny (hygienické předpisy, požární předpisy, zdravotnické předpisy, program odpadového hospodářství a jiné), - objednává si pro chod kuchyně, jídelny potřebné vybavení způsobem, který je stanoven v VOŠ A SŠ VARNSDORF pro nákup materiálu (majetku); - spolupracuje s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf; - předává dokumenty do spisovny; - zpracovává návrhy směrnic a je jejich garantem. 5. Pravidla ekonomického řízení 5.1. Finanční plánování a rozpočetnictví Finanční hospodaření je základním nástrojem řízení školy. Je ovládáno soustavou řídících nástrojů, kterou tvoří: - finanční plán školy na hospodářský rok; - rozpočet školy na jednotlivá časová období; - rozpočet jednotlivých středisek Finanční plán je stanoven na základě závazných právních předpisů a stanovených rozpočtových opatření zřizovatele (normativy) s ohledem na reálné potřeby provozu a rozvoje školy. Finanční plán zpracovává zástupce ředitele školy pro ekonomiku a schvaluje ředitel školy na období kalendářního roku (vždy k každého roku) a schvaluje zřizovatel V oblasti rozpočetnictví je komplexní pravomoc při stanovování časově i věcně upravených rozpočtů delegována na zástupce ředitele školy pro ekonomiku. Ta stanoví rovněž metodiku pro zpracování, kontrolu, hodnocení a technické provedení této činnosti školy. -20-

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu Škola : ZŠ V Zahrádkách Organizační řád základní školy V Zahrádkách Č.j.:4/2012 Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 1.1. Skartační znak: A 10 Změny: platí po projednání na PR 24. 1. 2012 V souladu s vyhláškou

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Organizační řád č.j.:1/2007 Účinnost od: 1.9.2007 V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní

Více