O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D"

Transkript

1 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace SRPEN 2011 Schválil: Ing. František Hricz, ředitel

2 Obsah 1. Všeobecná část Úvodní ustanovení Obecná část Základní ustanovení Hlavní účel organizace a předmět činnosti Postavení školy Vymezení majetku a majetkových práv Zvláštní část Organizační uspořádání Principy řízení školy Základní vztahy v organizaci školy Obecná působnost středisek (VOJ) Podpisový řád školy písemnosti a korespondence související s výkonem státní správy ve školství Zastupování Práva a povinnosti pracovníků Předávání a přejímání funkcí Speciální část Vymezení činnosti a působnosti středisek (VOJ) a samostatných funkcí Pravidla ekonomického řízení Finanční plánování a rozpočetnictví Hospodaření školy Financování Účetnictví a informační soustava Cenotvorba Mzdy a mzdové formy Pravidla pro tvorbu fondů a jejich použití Výkaznictví Metodika a řízení výchovně vzdělávací práce Řídící orgány Metodické orgány Poradní orgány

3 1. Všeobecná část 1.1. Úvodní ustanovení Organizační řád školy - obecná část, která zakotvuje postavení školy jako subjektu státní správy ve školství, hospodářského práva, pracovního práva a dalších právních vztahů školy; - zvláštní část, která obsahuje principy a pravidla řízení školy a další společná ustanovení, závazná pro všechny pracovníky školy a jeho vnitřní organizační jednotky (VOJ); - speciální část, která obsahuje specifickou náplň a působnost jednotlivých VOJ a samostatných funkcí; - organizační a funkční struktura školy; - pravidla ekonomického řízení, která konkretizují a rozvádějí některá ustanovení zvláštní části organizačního řádu školy; - metodika řízení výchovně vzdělávací práce Organizační řád je základní organizační normou školy, která konkretizuje a rozvádí ustanovení zřizovací listiny školy a zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Součástí organizačního řádu jsou i popisy řídících pozic a pracovních činností jednotlivých útvarů školy Organizační řád školy včetně pravidel ekonomického řízení vydává ředitel školy. Ředitel je rovněž oprávněn provádět změny organizačního řádu, a to formou číslovaných dodatků. 2. Obecná část 2.1. Základní ustanovení Název, zřízení školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, je zřízena Ústeckým krajem usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/10Z/2009 ze dne Vyšší odborná školy a Střední škola, Varnsdorf vznikla sloučením Střední školy služeb a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, Varnsdorf, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Mariánská 1100, Varnsdorf a Střední průmyslové školy technické, Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf. Používá kulatého razítka se státním znakem České republiky a textem: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf Den zřízení: od 1. září Úplný název organizace: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Škola používá pro své označení zkratku VOŠ a SŠ Varnsdorf Sídlo školy: Bratislavská 2166, Varnsdorf Škola sdružuje: Střední školu Vyšší odbornou školu -3-

4 Domov mládeže Školní jídelnu Odloučená pracoviště: Mariánská 1100, Varnsdorf Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf Kostelní 723, Varnsdorf Karlova 3317, Varnsdorf Střelecká 1800, Varnsdorf Čelákovická 747, Varnsdorf Národní 2589, Varnsdorf Josefa Lady 3263, Varnsdorf Pohraniční stráže 2526, Varnsdorf Identifikační číslo organizace: Právní forma organizace: příspěvková organizace 2.2. Hlavní účel organizace a předmět činnosti Hlavním účelem organizace je výchova a vzdělávání žáků a studentů připravujících se dle školních vzdělávacích programů v denní a dálkové formě studia pro výkon pracovních činností v aplikační sféře a příprava absolventů školy pro studium na vysokých školách Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vzdělávací činnost uskutečňuje vyšší odborná škola v rámci akreditovaných vzdělávacích programů, střední škola v rámci školních vzdělávacích programů navazujících na rámcové vzdělávací programy a programů celoživotního vzdělávání V doplňkové činnosti škola vykonává za úplatu činnosti navazující na její vzdělávací činnost v zájmu účinnějšího využití lidských zdrojů a majetku školy. Zřizovatelem má škola povoleny tyto okruhy doplňkové činnosti: - ubytovací služby; - poradenská a školící činnost v oblasti výpočetní a kancelářské techniky; - školení a přezkušování v oblasti elektrotechniky dle vyhlášky č. 50/78 Sb.; - pořádání zábav a společenských pořadů; - školení práce pod napětím; - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.; - provozování autoškoly; - hostinská činnost; - psychologické poradenství a diagnostika; - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti; - hostinská činnost; - kosmetické služby; - specializovaný maloobchod; - výroba oděvů a oděvních doplňků; - realitní činnost; - obráběčství; - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; - umělecko-řemeslné zpracování kovů; - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; -4-

5 - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; - pronájem a půjčování věcí movitých Právní vztahy s jinými právními subjekty v rámci doplňkové činnosti mohou uzavírat statutární zástupci Výnosy z doplňkové činnosti jsou příjmem střediska realizující doplňkovou činnost Postavení školy Zřizovatelem školy je Ústecký kraj usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/10Z/2009 ze dne Škola je příspěvková organizace, která je na státní rozpočet napojena finančním vztahem (příspěvkem, odvodem) prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Tento vztah je v jednotlivých obdobích konkretizován rozpočtovým opatřením podle příslušných předpisů Škola je právním subjektem, jenž v právních vztazích vystupuje svým jménem a je oprávněn nabývat práv a zavazovat se ode dne zřízení. Může být stranou soudního procesu Statutárním orgánem školy je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, usneseními Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje, předpisy krajského úřadu a jeho metodickými pokyny Podepisování za organizaci v rámci její hospodářské činnosti se děje tak, že k vytištěnému názvu organizace, jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis a otisk razítka organizace. Podepisování za organizaci v rámci její činnosti dle 3 zákona č. 561/2004 Sb., se děje tak, že ke jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis a otisk úředního razítka školy Vymezení majetku a majetkových práv Zřizovatel předává organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití soubor majetku, který je v jeho vlastnictví. Majetek je přesně vymezen v přílohách zřizovací listiny Organizace je při správě svěřeného majetku povinna dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, především zákon č. 120/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a usnesení či jiné výstupy orgánů Ústeckého kraje. 3. Zvláštní část 3.1. Organizační uspořádání Vyšší odborná škola a Střední škola se organizačně člení na vnitřní organizační jednotky (VOJ), tzv. střediska vzdělávání s hospodářskou samostatností. Střediska - vnitřní organizační jednotky školy: 1. Středisko Vyšší odborná škola - Střelecká 1800, Varnsdorf - Mariánská 1100, Varnsdorf -5-

6 2. Středisko oborů služeb a cestovního ruchu - Bratislavská 2166, Varnsdorf - Kostelní 723, Varnsdorf - Čelákovická 747, Varnsdorf - Národní 2589, Varnsdorf - Karlova 3317, Varnsdorf 3. Středisko technických a uměleckých oborů - Mariánská 1100, Varnsdorf - Mariánská 1139, Varnsdorf - Karolíny Světlé 2703, Varnsdorf - Pohraniční stráže 2526, Varnsdorf - Josefa Lady 3263, Varnsdorf Střediska - vnitřní organizační jednotky se po stránce ekonomické shodují se samostatnými hospodářskými středisky (HS). Mimo uvedených středisek je v kompetenci zástupce ředitele pro ekonomiku zřídit v rámci vzdělávacích středisek i další hospodářská střediska pro vedení dílčích účetních položek Principy řízení školy Škola provádí svou hlavní i doplňkové činnost na základě těchto principů a podle těchto priorit: - princip nadřazenosti pedagogických cílů nad ostatními; - princip dosažení zlepšeného hospodářského výsledku v doplňkové činnosti a nulového výsledku hospodaření v hlavní činnosti; - princip max. využití disponibilních kapacit školy Základní vztahy v organizaci školy Liniové organizační vazby jsou vztahy přímé nadřízenosti a podřízenosti, tj. přímé přikazovací pravomoci a přímé odpovědnosti uložených úkolů Funkční vazby jsou vztahy nepřímé pravomoci a odpovědnosti mezi středisky - vnitřními organizačními jednotkami - na stejné liniové úrovni dané odborným zaměřením útvarů a jejich právem stanovit způsob, pravidla a další normy pro provádění těchto odborných činností a sledovat jejich plnění při realizaci ostatními jednotkami Základní vztahy v organizaci školy jsou u liniových i funkčních vazeb kvantifikovány prostřednictvím dělby pravomocí a jejich delegací. Delegovaná pravomoc umožňuje střediskům (VOJ) samostatně rozhodovat v rámci stanovených podmínek v celých oblastech činnosti nebo o vybraných okruzích řídicího systému, zejména o způsobu provedení úkolů a parametrech tohoto provedení Obecná působnost středisek (VOJ) V rozsahu své působnosti provádějí střediska (VOJ) tyto činnosti: - podílí se na zpracování a uplatňují ve své působnosti organizační normy a řídící akty ředitele školy; - evidují, archivují a zajišťují skartaci dokladů a písemností, které zpracovávají v souladu se spisovým řádem; -6-

7 - zpracovávají a předkládají v daných termínech, kvalitě a danou formou podklady, rozbory a zprávy v rámci organizačních vztahů školy; - odpovídají za věcnou náplň všech dokladů a podkladů, jež zpracovávají nebo vystavují; - zpracovávají návrhy metodiky vedení prvotní evidence a předkládají je ke schválení; - v oblastech příslušných středisku (VOJ) metodicky řídí činnost; - provádí prvotní kontrolu v rámci střediska (VOJ); - na základě výsledků kontrol, šetření a průběžných poznatků navrhuje a případně provádí opatření k odstranění nedostatků Kromě působnosti dané organizačním řádem jsou střediska (VOJ) oprávněny vykonávat tyto činnosti: - vystupování jménem školy ve věcech odborně příslušných; - vytváření a uplatňování vlastního řídícího subsystému k zajištění činností odborně příslušných; - uplatnění pravidel ekonomického řízení v podmínkách VOJ při uplatnění mzdových forem Střediska (VOJ) vykonávají navíc činnosti, které nejsou součástí jejich obecné působnosti ani jejich odborné působnosti, ale slouží k zajištění vnitřního chodu jednotky: - plánování, organizování, evidence a kontrola práce úkolů; - hospodaření s pracovními prostředky, materiálem a energiemi; - ochrana majetku a požární ochrana; - vybrané personální a sociální záležitosti (prezence, evidence pracovní doby, stanovení dovolených a pracovního volna, hodnocení pracovníků); - bezpečnost a ochrana zdraví při práci; - ukládání písemností na pracovišti Podpisový řád školy Na jednotlivé pracovníky a funkce je přeneseno právo podpisovat tyto dokumenty a další písemnosti: Výkonní pracovníci školy - vnitřní sdělení v rámci působnosti dané popisem práce. Personální oddělení a výrobně technické oddělení navíc: a) běžná korespondence s externími partnery školy nevyžadující koordinaci s ostatními pracovníky, b) vnitřní sdělení v rámci metodického řízení ostatních středisek (VOJ). Zástupci ředitele školy ředitelé středisek navíc: -7-

8 a) běžná korespondence týkající se působnosti středisek vyžadující kooperaci s dalšími útvary střediska, b) vystavení objednávky v rámci působnosti střediska, d) věcná správnost došlých faktur v rámci působnosti střediska, e) písemnosti a dokumenty vztahující se k obecné působnosti střediska nebo v rámci delegované pravomoci. Ředitel školy výhradně podepisuje tyto písemnosti a dokumenty: - hospodářské smlouvy; - objednávky související s plněním plánu rozvoje školy (investiční objednávky); - veškeré písemnosti korespondence se zřizovatelem, ostatními ústředními orgány, orgány státní správy včetně Krajského úřadu a Finančního úřadu; - odpovědi a vyřízení adresovaná na školu obecně nebo na ředitele (vedení školy); - písemnosti a korespondence související s výkonem státní správy ve školství Zastupování Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel Ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti zástupce ředitele ředitel střediska služeb a cestovního ruchu v záležitostech pracovně právních, vzdělávání a rozvoje školy a zástupce ředitele pro ekonomiku v záležitostech finančních Zástupce ředitele ředitele středisek - zastupují v době jejich nepřítomnosti zástupce ředitele střediska pro teoretickou výuku, příp. ekonom střediska Zástupci i zastupovaný jsou povinni při předávání funkce se navzájem informovat o průběhu a stavu nedokončených prací a jiných důležitých okolnostech Zástupci ředitele školy zastupují ředitele v plném rozsahu jeho povinností, práv a odpovědností Zmocněnec je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil Zmocnění k dispozicím z účtu u banky je vždy kolektivní, každá dispozice musí být podepsána dvěma zmocněnci Práva a povinnosti pracovníků Všichni zaměstnanci školy jsou v pracovně právních vztazích k VOŠ a SŠ Varnsdorf Práva a povinnosti pracovníků a vedoucích pracovníků jsou určeny příslušnými pracovně právními předpisy (vnitřní předpisy, pracovní řád, zákoník práce) Pracovníci školy jsou odměňováni podle vnitřního mzdového předpisu Každou organizační jednotku, resp. útvar řídí jeden odpovědný vedoucí Každý řídící pracovník je do funkce jmenován ředitelem školy Každý pracovník je přímo podřízen jednomu vedoucímu a jen od něho přijímá příkazy a jemu odpovídá za plnění úkolů. -8-

9 Vedoucí pracovník je oprávněn a povinen samostatně rozhodovat ve věcech vyhrazených jeho působnosti a plně odpovídá za účinné rozhodnutí a za výsledky činnosti svěřené organizace, organizační jednotky nebo útvaru Kromě základních práv a povinností zodpovídají vedoucí pracovníci za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v rozsahu své působnosti Předávání a přejímání funkcí Při předávání funkce vedoucího se zjistí a zhodnotí stav a výsledky činností útvaru, zejména nedostatky a závady Zápis o předání a převzetí funkce podepíší předávající, přejímající a nadřízený Při změně pracovníků na funkčních místech, s nimiž je spojena hmotná zodpovědnost, provede se mimořádná inventarizace hmotných prostředků a uzavřou se nové smlouvy o hmotné zodpovědnosti s novým pracovníkem. 4. Speciální část 4.1. Vymezení činnosti a působnosti středisek (VOJ) a samostatných funkcí Ředitel školy Ředitel je statutárním orgánem VOŠ a SŠ Varnsdorf. Rozhoduje ve všech věcech týkajících se školy. Řídí její činnost a zabezpečuje plnění úkolů stanovených zejména v souladu s právními předpisy a opatřeními nadřízených orgánů. Ředitel přímo řídí funkce: - statutární zástupce ředitele VOŠ a SŠ (současně zástupce ředitele ředitel střediska oborů služeb a cestovního ruchu); - technický zástupce ředitele VOŠ a SŠ; - zástupce ředitele školy pro ekonomiku; - hlavní správce ICT školy; - vedoucí projektový manažer a představitel managementu (ISO 9001); - zástupci ředitele ředitelé středisek VOŠ, STUO a SOSCR; - bezpečnostní technik (outsourcing); - asistentka ředitele VOŠ a SŠ. Ředitel VOŠ a SŠ : - vystupuje navenek a reprezentuje VOŠ a SŠ Varnsdorf, p.o.; - odpovídá za to, že VOŠ a SŠ Varnsdorf poskytuje vzdělávání dle vzdělávacích programů; - schvaluje školní vzdělávací program VOŠ a SŠ Varnsdorf; - stanovuje organizaci a podmínky provozu VOŠ a SŠ Varnsdorf; - odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu pro účel, na který byly přiděleny; - odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb; - je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o VOŠ a SŠ Varnsdorf, mimo informace chráněné podle zvláštních předpisů; - rozhoduje o stanovení platů pedagogů a pracovníků v souladu s právními předpisy a vnitřním platovým předpisem, schvaluje platové výměry pedagogů a pracovníků; -9-

10 - jmenuje a odvolává z funkce své zástupce a vedoucí pracovníky školy; - ustavuje komise jako své poradní orgány a jmenuje jejich členy a odvolává je; - schvaluje služební cesty do zahraničí; - stanoví týdenní rozsah hodin přímé pedagogické a výchovné činnosti, který musí být v souladu s ustanoveními prováděcího právního předpisu (vydává řídícím aktem), - odpovídá za zpracování vlastního hodnocení VOŠ a SŠ Varnsdorf, které je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti VOŠ a SŠ Varnsdorf; - odpovídá za zpracování a vydání kariérního řádu pro pedagogické pracovníky; - odpovídá za zpracování roční výroční zprávy o činnosti VOŠ a SŠ Varnsdorf za školní rok, zasílá ji KÚ Ústí n. L. (zřizovateli) a zveřejňuje ji vždy na přístupném místě ve VOŠ a SŠ Varnsdorf, schvaluje ji školská rada; - do konce září každého školního roku navrhne strukturu vlastního hodnocení VOŠ a SŠ Varnsdorf a projedná ji v pedagogické radě (v němž se má vlastní hodnocení VOŠ a SŠ Varnsdorf uskutečnit), vlastní hodnocení VOŠ a SŠ Varnsdorf projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku; - rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zřizovatel nestanoví jinak; - odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb; - organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem, při stanovení plánu dalšího vzdělávání přihlíží ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu VOŠ a SŠ Varnsdorf; - vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; - vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá následná opatření; - zajišťuje, aby byla prováděna včasná informovanost o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, v souladu se školským zákonem, - odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky v VOŠ a SŠ Varnsdorf; - předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu; - zodpovídá za zpracování výroční zprávy o činnosti VOŠ a SŠ Varnsdorf; - rozhoduje o přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělání; - rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb; - rozhoduje o podmíněném vyloučení a vyloučení studenta z VOŠ a SŠ Varnsdorf - rozhoduje o uznání dosaženého vzdělání podle ustanovení 70 a 100 školského zákona; - odpovídá za zpracování a vydání kariérního řádu pro pedagogické pracovníky; - vykonává působnost (činnost), která je daná právními předpisy výslovně statutárnímu orgánu, pokud v souladu s nimi tuto působnost (činnost) organizačním řádem nebo jinou normou nebo směrnicí nepřevedl na jiného vedoucího pracovníka; - rozhoduje o zaměření rozvoje VOŠ a SŠ Varnsdorf, předkládá koncepci rozvoje VOŠ a SŠ Varnsdorf poradě vedení a školské radě, zajišťuje její realizaci; - uděluje plnou moc k zastupování VOŠ a SŠ Varnsdorf v právních věcech; - zaujímá, popřípadě schvaluje stanovisko VOŠ a SŠ Varnsdorf k závěrům kontrolních akcí prováděných příslušnými kontrolními orgány a vydává nebo schvaluje návrh opatření k realizaci nápravy; - vydává vnitřní směrnice; - schvaluje návrh organizačního uspořádání VOŠ a SŠ Varnsdorf a vydává jej organizačním a funkčním schématem; - schvaluje skartaci písemností; - schvaluje činnosti a opatření na úseku ochrany majetku VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zodpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu; - pracuje v oblasti utajovaných skutečností; -10-

11 - spolupracuje s policií; - spolupracuje s úřady v oblasti integrované ochrany; - schvaluje a rozhoduje o investiční výstavbě a nákupu investic, zodpovídá za vyhlašování veřejných zakázek, v souladu s příslušnými pokyny zřizovatele; - schvaluje smlouvy uzavírané s právnickými nebo fyzickými osobami, pokud touto činností v souladu s tímto organizačním řádem nebo jinou procesní směrnicí nepověřil jiného pracovníka a není to v rozporu s ustanoveními zřizovací listiny a opatřeními zřizovatele; - povoluje a schvaluje zhotovení a používání razítek VOŠ a SŠ Varnsdorf; - schvaluje návrh na vyřazení a likvidaci majetku; - schvaluje přijímání, rozmisťování a uvolňování pedagogů, pracovníků a provádí organizační změny; - uděluje pochvaly a odměny vzorným žákům a studentům; - rozhoduje o sporných věcech mezi jednotlivými úseky či středisky VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zavádí a udržuje účinný systém finanční a vnitřní kontroly; - zodpovídá za audit v rámci ISO; - vede kolektivní vyjednávání, uzavírá kolektivní smlouvu s odborovými organizacemi; - podává informace o VOŠ a SŠ Varnsdorf; - vykonává a odpovídá za činnosti spojené s výkonem funkce ředitele, které vyplývají z obecně platných norem a norem nadřízeného orgánu; - odpovídá za systém managementu kvality, jmenuje Představitele managementu; - odpovídá za bezpečnost práce a se pravidly sociální odpovědnosti Sekretariát ředitele školy Činnost sekretariátu ředitele řídí asistent - administrativní pracovník, který je podřízen řediteli VOŠ a SŠ. Zabezpečuje správní agendu ředitele VOŠ A SŠ Varnsdorf. Náplní činností asistenta ředitele je: - zprostředkovávat služební styk ředitele s ostatními pracovníky a jinými právnickými a fyzickými osobami; - sestavovat řediteli návrh pracovního programu a pomáhá mu při jeho uspořádání, vede evidenci dohodnutých jednání a předkládá řediteli k jednání příslušné podklady; - sledovat a kontrolovat plnění úkolů uložených ředitelem; - zajišťovat příjem a výdej poštovních zásilek; - vyhotovovat záznamy z důležitých jednání ředitele a tyto záznamy ukládat; - vést evidenci písemností sekretariátu ředitele, - předkládat řediteli došlou korespondenci a prověřovat korespondenci předávanou k podpisu z hlediska úplnosti; - svolávat poradu vedení a další porady u ředitele, zajišťovat rozeslání zápisů (záznamů) z porad vedení i z dalších porad; - provádět kopírovací práce pro sekretariát ředitele; - předávat vedoucím útvarů přímo podřízených řediteli informace ředitele; - vést evidenci repre fondu, provádět jeho vyúčtování; - zajišťovat místnosti k jednání ředitele, která se uskutečňují mimo prostory školy. -11-

12 Zástupce ředitele ředitel střediska Mimo pedagogickou činnost zajišťuje řízení a fungování střediska (VOJ). V případě nepřítomnosti ředitele je pověřen činností ředitele VOŠ a SŠ. Náplní činností zástupce ředitele ředitele střediska je: - řídit středisko po stránce pedagogické i provozní; - řídit doplňkovou činnost střediska; - stanovit systém řízení střediska (porady vedení střediska, porady úseků, porady s poradními orgány apod.); - schvalovat plán perspektivního rozvoje střediska a řídí jeho realizaci; - obhospodařovat FKSP, vystavovat objednávky spojené s poskytováním FKSP; - zodpovídá za organizaci, řízení a kvalitu vzdělávání střediska; - vést pedagogické rady a klasifikační porady; - jednat se žáky a zákonnými zástupci; - podepisovat studijní průkazy, třídní knihy, třídní výkazy, tématické plány a další tiskopisy; - schvalovat smlouvy o zajištění praxe žáků a studentů; - schvalovat uvolňování žáků a studentů z výuky, osvobození od TV a další žádosti zákonných zástupců a zletilých žáků a studentů; - schvalovat žádosti o exkurze, žádosti o soutěže, rozpisy dozorů; - řídit a koordinovat vzdělávací program střediska; - schvalovat účast na seminářích, kurzech a přednáškách týkajících se vzdělávacího programu; - schvalovat rozvrh výuky střediska; - schvalovat úvazky učitelů a vychovatelů střediska; - schvalovat plán výchovně vzdělávací práce střediska a řídí jeho realizaci; - na základě stanovených závazných ukazatelů střediska v oblasti přímých a provozních nákladů odvozených od počtu žáků a normativů stanovených zřizovatelem schvalovat čerpání finančních prostředků; - zodpovídat za plnění závazných ekonomických ukazatelů střediska; - zodpovídat a rozhodovat o čerpání investičních prostředků vytvořených z odpisů a z prostředků na investičním fondu; - zodpovídat za vedení účetnictví střediska a nakládání s majetkem, včetně inventarizace a likvidace hmotného majetku do 20 tis. Kč; - uzavírat dodavatelskoodběratelské smlouvy s partnery, pokud nejsou v seznamu komodit; - schvalovat nakládání se ziskem z doplňkové činnosti střediska; - uzavírat nájemní smlouvy týkající se majetku střediska a dbát na jejich ekonomickou výhodnost; - schvalovat čerpání provozních prostředků (příkazce operace) dle střediskové směrnice pro oběh účetních dokladů; - schvalovat účetní uzávěrky a výkazy střediska; - vysílat pracovníky střediska na pracovní cesty, stanovovat plán rozvržení pracovní doby a čerpání pracovního volna všech zaměstnanců střediska; - schvalovat rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců střediska, včetně uzavírání kvalifikačních dohod; - spolupracovat s odborovou organizací střediska, pokud je založena; - sestavovat plán náborových aktivit střediska a zodpovídat za nábor žáků a studentů, pokud nejsou organizovány společně za celou školu; - zodpovídat za přípravu a průběh přijímacího řízení žáků a studentů; - zajišťovat přípravu podkladů pro vydání rozhodnutí vedených ve spisu správního řízení; -12-

13 - schvalovat obsazení poradních orgánů ředitele střediska; - rozhodovat o kontrolní a revizní činnosti na škole a ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků; - vystupovat jménem střediska jako jeho ředitel; - v oblasti písemného styku používat dopisy s označením střediska Personalistika, mzdová agenda Útvar personalistiky a mzdové agendy podléhá zástupci ředitele - řediteli střediska. Činnost útvaru provádí personalista, příp. kumulovaný se mzdovou účetní. Náplní činností personalisty je: - zodpovídat za provádění změn v personální agendě u pedagogických pracovníků a pracovníků VOŠ a SŠ Varnsdorf; - připravovat dodatky k pracovním smlouvám; - zajišťovat agendu spojenou s organizačními změnami; - dohlížet na dodržování ustanovení zákoníku práce v oblasti pracovněprávních vztahů; - vystavovat objednávky na školení, odborné semináře a kurzy pro pracovníka VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zpracovávat na základě požadavku dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a vést jejich evidenci; - zpracovávat roční plán práce (vyžadovat podklady do plánu práce); - zpracovávat písemný přehled o stavech pedagogů, pracovníků; - chránit osobní údaje pedagogů, pracovníků před zneužitím; - zajišťovat zvyšování kvalifikace pedagogů, pracovníků VOŠ a SŠ Varnsdorf; - vést agendu o učitelích, kteří si zvyšují kvalifikaci v kurzech nebo různých typech škol; - spolupracovat s odborovými orgány; - spolupracovat s úřady státní správy; - zpracovávat návrhy kolektivní smlouvy a provádět vyhodnocení plnění kolektivní smlouvy; - vést evidenci jubilejních výročí pracovníků VOŠ a SŠ Varnsdorf a zpracovávat návrhy na poskytnutí těchto odměn; - připravovat podklady pro důchodové řízení; - vést přehled o čerpání dovolené a provádět vyhodnocení čerpané dovolené; - zodpovídat za sociální politiku se zaměřením na VOŠ a SŠ Varnsdorf; - předávat dokumenty do spisovny; - spolupracovat s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf. Náplní činností mzdové účetní je: - koordinovat a metodicky usměrňovat výpočty výplat a zúčtování platu a další plnění poskytované pracovníkům VOŠ a SŠ Varnsdorf, srážky z platu, agendu daní ze závislé činnosti a pojistné na sociální a zdravotní pojištění; - provádět práce spojené s výpočtem výše, zajišťování výplaty, zúčtování platu, náhrady platu, nemocenského a dalších plnění poskytovaných pracovníkům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťuje agendu daně z příjmu ze závislé činnosti pracovníků, (provádí roční vyúčtování daně z příjmů) pojistného na sociální a zdravotní pojištění; - zařazovat příslušnou funkci nebo profesi do platové třídy; - podle délky a druhu praxe zařazovat pracovníka do příslušného platového stupně; - zpracovává návrh výjimky (dočasné, trvalé) ze vzdělání u pracovníků, kteří nesplňují vzdělání pro zastávanou funkci, profesi; - zpracovávat návrhy platových dekretů pracovníků; -13-

14 - sledovat tvorbu finančních prostředků na platy, vyplacené platy a navrhovat příslušná opatření; - vést platovou agendu pracovníků; - uplatňovat platovou politiku v podmínkách VOŠ a SŠ Varnsdorf; - vést evidenci platů, popisů pracovních funkcí a náplní dělnických profesí; - zpracovávat statistické přehledy o platech pracovníků VOŠ a SŠ Varnsdorf; - předávat dokumenty do spisovny; - spolu s odd. účtáren, financování a ekonomiky práce odpovídá za platovou oblast a v této oblasti se navzájem zastupují; - chránit osobní údaje pedagogů a pracovníků před zneužitím; - zpracovávat návrhy směrnic a být jejich garantem; - spolupracovat s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf Ekonomický úsek Činnost úseku řídí zástupce ředitele školy pro ekonomiku. Zajišťuje ekonomické činnosti školy. Koordinuje a metodicky řídí činnost ekonomických úseků středisek. Spoluvytváří vnitřní kontrolní systém. Náplň činnosti ekonomického úseku školy: - zpracovává zásady a pravidla ekonomického řízení školy; - navrhuje a připravuje podklady pro stanovení ekonomických nástrojů pro řízení školy; - zpracovává finanční plán školy; - sestavuje prováděcí rozpočty nákladů, výkonů a tržeb středisek (VOJ) školy na jednotlivá období a plánuje jejich hospodářský výsledek; - vyžaduje, shromažďuje a eviduje podklady pro rozbory a sestavení plánů; - provádí komplexní ekonomické analýzy a spolupracuje přitom s jednotlivými středisky (VOJ); - zajišťuje krytí nákladů školy finančními zdroji; - zřizuje fondy v souladu s pravidly ekonomického řízení a řídí jejich tvorbu a čerpání; - kontroluje a vyhodnocuje vývoj mezd školy a středisek; - vede účetní evidenci dle syntetických a analytických účtů v souladu s platnými předpisy; - provádí, eviduje, kontroluje finanční operace; - provádí a eviduje platební styk s peněžním ústavem; - metodicky řídí vnitropodnikové účetnictví a provádí zúčtování vnitropodnikových výkonů a nákladů; - provádí účetní výkaznictví a metodicky řídí výkon činností ostatních útvarů v oblasti statistického výkaznictví; Ekonomický úsek střediska Činnost úseku řídí zástupce ředitele střediska pro ekonomiku. Zajišťuje ekonomické činnosti střediska. Činnost ekonomických úseků středisek koordinuje a metodicky řídí zástupce ředitele školy pro ekonomiku, který podléhá organizačně řediteli VOŠ a SŠ Varnsdorf. Spoluvytváří vnitřní kontrolní systém. Náplň činnosti ekonomického úseku střediska: - vede evidenci a sleduje hospodaření s HIM, DHIM; - zajišťuje prodej nepotřebného HIM, DHIM zajišťuje prodej a převody nemovitostí; - provádí pronájem HIM, DHIM; -14-

15 - sleduje a provádí rozbory nákladů střediska; - zpracovává návrhy organizačních norem a řídících aktů; - zpracovává podklady pro fakturaci zjištěných škod viníkům; - vede agendu skladů a konsignačních skladů; - provádí skartaci dokumentů; - zprostředkovává komunikaci mezi útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf a nájemci při projednávání provozních záležitostí; - spolupracuje s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf; - odpovídá za vedení účetnictví podle ustanovení zákona o finanční kontrole; - zodpovídá a zabezpečuje plnění ekonomických ukazatelů v oblasti účetnictví; rozpočetnictví, financování, pokladní a statistické; - odpovídá za rozbory hospodaření, účetnictví inventarizace a úroveň informační soustavy; - usměrňuje a vytváří účelný tok ekonomických informací; - odpovídá za tvorbu číselníku hospodářských středisek; - odpovídá za oběh účetních dokladů a včasnost úhrady faktur; - spoluvytváří vnitřní kontrolní systém; - vytváří finanční kontrolní systém; - provádí a zachycuje účetní operace; - zpracovává rozbory hospodaření; - provádí likvidaci tuzemských cestovních náhrad; - odpovídá za zpracování rozpočtu (plán) střediska; - stanovuje finanční strategii střediska; - povoluje nákup materiálu, majetku a provádění služeb z hlediska finančních nákladů; - předává dokumenty do spisovny; - spolupracuje s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zpracovává zásady a pravidla ekonomického řízení střediska; - navrhuje a připravuje podklady pro stanovení ekonomických nástrojů pro řízení střediska; - zpracovává finanční plán střediska; - sestavuje prováděcí rozpočty nákladů, výkonů a tržeb středisek střediska (VOJ) na jednotlivá období a plánuje jejich hospodářský výsledek; - vyžaduje, shromažďuje a eviduje podklady pro rozbory a sestavení plánů; - organizuje, zajišťuje cenovou tvorbu a stanovuje ceny podle příslušných předpisů; - plánuje spotřebu a vývoj mzdových prostředků střediska (VOJ); - kontroluje a vyhodnocuje vývoj mezd; - metodicky řídí zařazování pracovníků do funkcí, stanovuje plat dle katalogu práce a dalších závazných předpisů; - vede účetní evidenci střediska dle syntetických a analytických účtů v souladu s platnými předpisy; - provádí, eviduje a kontroluje finanční operace, provádí likvidaci faktur a vystavuje faktury pro odběratele; - sestavuje podklady pro výplatu mezd, vystavuje výplatní listiny pro pracovníky i žáky školy; - provádí srážky z mezd, odvádí daň ze mzdy a poplatky sociálního a zdravotního pojištění; - vede dokumentaci pro účely nemocenského pojištění a dalších sociálních dávek; - provádí účetní výkaznictví a metodicky řídí výkon činností ostatních útvarů v oblasti statistického výkaznictví; - provádí inventarizaci a operativní evidenci majetku střediska; - provádí a eviduje pokladní činnost. -15-

16 Úsek praktického vyučování Činnost úseku řídí zástupce ředitele střediska pro praktické vyučování, který organizačně podléhá zástupci ředitele řediteli střediska. Spoluvytváří vnitřní kontrolní systém. Úsek praktického vyučování zejména: - organizuje praktické vyučování, provádí praktickou přípravu žáků střední školy; - spolupracuje s ostatními školami a učilišti; - zúčastňuje se soutěží zručnosti žáků; - zpracovává koncepci praktické výuky a rozvíjí péči o žáky; - zpracovává osnovy, programy a metody odborného výcviku; - vede pedagogickou dokumentaci; - prostřednictvím osob s náležitou kvalifikací provádí a zajišťuje elektro revize elektrických spotřebičů a elektrického nářadí; - zpracovává návrhy procesních směrnic a je jejich garantem; - zajišťuje zakázkovou výrobu v rámci doplňkové činnosti; - spolupracuje s ostatními úseky, útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf Úsek teoretického vyučování Činnost úseku řídí zástupce ředitele střediska pro teoretické vyučování, který organizačně podléhá zástupci ředitele řediteli střediska. Spoluvytváří vnitřní kontrolní systém. Teoretické vyučování zejména: - organizuje, provádí a zajišťuje teoretické vyučování; - aplikuje vědecko-technické poznatky do výuky v teoretickém vyučování; - zpracovává koncepci, programy teoretického vyučování; - vychovává žáky v duchu zásad slušného chování a provádí preventivní výchovu žáků v boji proti požívání alkoholu a braní návykových látek; - navrhuje řediteli VOŠ a SŠ Varnsdorf ocenit nejlepší žáky formou odměny, pochvaly a postihy žáků za nevhodné chování a další přestupky; - vede pedagogickou evidenci a jinou evidenci teoretického vyučování a provádí její archivaci; - spolupracuje při náboru žáků ke studiu na VOŠ a SŠ Varnsdorf; - chránit osobní údaje žáků před zneužitím; - odpovídá za provoz specializovaných učeben výpočetní techniky, laboratoří atd.; - zodpovídá za učebny a kabinety; - zajišťuje dozor na teoretickém vyučování; - provádí si drobné opravy majetku na svém úseku; - zajišťuje nákup a skladování učebních pomůcek; - spolupracuje s ostatními úseky (útvary); - předává dokumenty do spisovny; - spoluvytváří vnitřní kontrolní systém a provádí hospitační činnost Výchovný poradce Výchovný poradce je jmenován ředitelem školy, organizačně je řízen zástupcem ředitele střediska pro teoretické vyučování. Zajišťuje zejména tyto činnosti: - zpracování a vedení personální agendy žáků a studentů; - spolupracovat se školskými orgány; -16-

17 - zpracování výkazů, hlášení a přehledů pro nadřízené orgány z oblasti výchovně vzdělávacího procesu; - vyřizovat agendu jednání výchovné komise a udělení výchovných opatření podmínečného vyloučení nebo vyloučení žáků ze studia na VOŠ a SŠ Varnsdorf; - spolupracovat s orgány činnými ve správním a trestním řízení ve výchovně vzdělávacím procesu; - spolupracovat s orgány státní správy; - provádět informační a poradenskou činnost při náboru žáků; - chránit osobní údaje žáků před zneužitím; - předávat dokumenty do spisovny; - spolupracovat s ostatními úseky VOŠ a SŠ Varnsdorf Technický úsek střediska Útvar je podřízen zástupci ředitele řediteli střediska. Vykonává podmiňující činnosti provozně technického charakteru. Vedoucí technických úseků středisek jsou metodicky řízeni technickým zástupcem ředitele školy, který zajišťuje technické činnosti s celoškolní působností. Technický úsek střediska zejména: - zajišťuje provoz výměníkových stanic řízení; - zajišťuje dodávky energií; - zajišťuje provoz vyhrazených technických zařízení (mimo tlakových nádob, rozvodů stlačeného vzduchu a ostatních plynů); - zajišťuje a ve spolupráci s revizními techniky provádí revize vyhrazených technických zařízení; - provádí a zajišťuje elektro revize trafo stanic; - zpracovává rozbory, studie, koncepce a prognózy rozvoje technických a technologických zařízení; - zajišťuje a koordinuje rozvoj systému technických a technologických zařízení včetně řídících; - provádí posouzení elektro zařízení včetně elektroinstalace, s příslušnými úřady (orgány) projednává záležitosti spojené s dodávkami energií a telefonizace; - zajišťuje provoz a provádí opravy telefonní ústředny a telefonní sítě; - provádí a zajišťuje elektroúdržbu, provádí a zajišťuje revize elektrospotřebičů a elektrického nářadí ve spolupráci s praktickým vyučováním; - vede evidenci provedených revizí elektro, vyhrazených zdvihacích zařízení, tlakových nádob, hromosvodů, telefonní sítě, nouzového osvětlení a běžných písemností; - zodpovídá za nepotřebné zásoby, provádí jejich nabídku a odprodej; - zajišťuje provoz výdejny nářadí a výdej osobních ochranných prostředků; - zajišťuje pohotovostní službu el. údržby v mimopracovní době; - obhospodařuje sklad ekologicky závadných odpadů vzniklých při el. údržbě (zářivkové trubice, obrazovky); - zajišťuje a provádí přezkoušení pracovníků z vyhlášky č. 50/1978 Sb.; - zajišťuje podklady při pronájmech; - připravuje podklady pro fakturaci služeb z hlediska energií a telefonů, včetně požadavků na doplnění; - předává dokumenty do spisovny; - řídí činnost uklízeček; - zpracovává návrhy směrnic a je jejich garantem; - spolupracuje s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf; -17-

18 - vede evidenci a sleduje hospodaření s HIM, DHIM; - zajišťuje prodej nepotřebného HIM, DHIM zajišťuje prodej a převody nemovitostí; - zajišťuje a objednává opravy dodavatelským způsobem; - zajišťuje likvidaci ekologicky závadných odpadů; - provádí správcovství budov, periodické prohlídky budov; - zajišťuje investiční výstavbu a s ní spojené práce; - vede evidenci výchozích revizí, a to elektro, tlakových nádob, hromosvodů, EPS, telefonní sítě, nouzového osvětlení a kopie následných revizí; - zajišťuje značení komunikací a budov VOŠ a SŠ Varnsdorf; - obhospodařuje odpadové hospodářství; - provádí posouzení úprav (strojního zařízení, elektrozařízení včetně elektroinstalace a stavební úpravy; četně rozvodů tepla a vody) a projednává prováděné úpravy s příslušnými úřady (orgány); - zajišťuje provádění kontrol zařízení pro zásobování vodou, tj. hydranty; - zajišťuje podklady pro pronájem HIM a DHIM; - vyřizuje prodej použitého kovového materiálu, železného šrotu; - vede agendu úseku provozu a techniky; - zajišťuje opravy v rámci VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zajišťuje revize tělovýchovných zařízení; - zajišťuje provoz EPS (mimo domov mládeže a školy); - zajišťuje údržbu ploch VOŠ a SŠ Varnsdorf (zeleně, zimní úklid, posyp); - provádí kontrolu dodržování ustanovení ekologických předpisů; - zodpovídá za provoz sportovní haly a tělocvičny v době mimo vyučování, zajišťuje správcovství; - spolupracuje s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf. Technický úsek střediska zabezpečuje i činnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Činnost útvaru jsou realizovány ve spolupráci s externím referentem bezpečnosti práce a požárním technikem. Externí bezpečnostní technik je organizačně podřízen řediteli VOŠ a SŠ Varnsdorf. Náplní činnosti je: - zpracovávat metodiku a metodicky řídit činnost bezpečnosti práce a požární ochrany; - provádět kontroly v oblasti dodržování bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany; - oprávnění zastavit provoz v případě porušení předpisů bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany; - provádět následné kontroly na schválených pracovištích žáků; - spolupracovat s Orgánem ochrany veřejného zdraví, spolupracovat se Státním úřadem bezpečnosti práce a Oblastním inspektorátem bezpečnosti práce, spolupracovat s hasičským záchranným sborem; - zajišťovat z hlediska bezpečnosti a hygieny práce (dále jen BOZP) speciální analýzy a měření; - zajišťovat odborné posouzení nebezpečí z hlediska BOZP v objektech VOŠ a SŠ Varnsdorf a v technologických postupech; - odborně vést pracovníky, kteří jsou pověřeni plněním úkolů na úseku požární ochrany, po dohodě s ředitelem školy vyhlašovat požární poplach; - provádět nebo zajišťovat odborná školení v oblasti BOZP; - 1x ročně provádět ve spolupráci s odborovými organizacemi prověrku stavu BOZP; - vypracování stanoviska k objevům, vynálezům a zlepšovacím návrhům z hlediska BOZP; -18-

19 - schvalovat používání strojů a zařízení z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany; - vypracování zprávy, rozboru a informace o stavu BOZP včetně evidence vzniklých požárů, úrazů a nemocí z povolání; - 1x ročně projednat zprávu z oblasti BOZP ve vedení VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zpracovávat návrh metodického pokynu k poskytování ochranných osobních pracovních prostředků a provádět kontrolu jejich používání; - vést dokumentaci a písemnosti z oblasti BOZP; - zajišťovat kontroly hasicích přístrojů; - zpracovávat metodiku krizové připravenosti k poskytování nepřetržité péče o žáky v případě vyhlášení krizového stavu nebo vzniku mimořádných událostí - plán krizové připravenosti vzdělávacího zařízení; - zajišťovat ostrahu objektů VOŠ a SŠ Varnsdorf; - vést písemnosti ostrahy; - provádět kontroly na alkohol a návykové látky; - spoluvytvářet vnitřní kontrolní systém; - předávat dokumenty do spisovny; - spolupracovat s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zpracovávat návrhy směrnic, je jejich garantem; - rozpracovávat a zapracovávat obecně platné normy do směrnic VOŠ a SŠ Varnsdorf; - spolupracovat s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf Správce ICT Útvar je podřízen zástupci ředitele řediteli střediska. Vykonává podmiňující činnosti v oblasti výpočetní techniky. Správci ICT jednotlivých středisek jsou metodicky řízeni hlavním správcem ICT, který zajišťuje činnosti ICT s celoškolní působností a je podřízen řediteli školy. Správce ICT střediska zajišťuje zejména: - zpracování koncepce a využívání výpočetní techniky; - provádění a zajišťování oprav výpočetní techniky; - zajišťování a provádění nákupu výpočetní techniky; - zabezpečuje provoz výpočetní techniky; - zodpovídá za provoz sítě výpočetní techniky; - přiděluje vstupní právo do počítačové sítě; - ukládá do počítačové sítě (podle předaných vzorů) tiskopisy používané ve VOŠ a SŠ Varnsdorf; - zabezpečuje modernizaci a nové prvky výpočetní techniky včetně programů; - zajišťuje a kontroluje správný chod používaných programů a provádí úvodní zaškolení k používání výpočetní techniky; - zodpovídá za oprávněnost používání programů výpočetní techniky; - vede evidenci písemností výpočetní techniky; - předává dokumenty do spisovny; - zpracovává metodiku k výpočetní technice; - zpracovává návrhy procesních směrnic a je jejich garantem; - spolupracuje a jedná s cizími organizacemi (právnickými a fyzickými osobami) v oblasti výpočetní techniky; - zveřejňuje na internetu zprávy o VOŠ a SŠ Varnsdorf; - spolupracuje s ostatními útvary ICT ne střediscích VOŠ a SŠ Varnsdorf; - chrání osobní údaje pracovníků a žáků před zneužitím; -19-

20 - v případě zřízení elektronické podatelny provádí a odpovídá za činnost této elektronické podatelny Kuchyň, jídelna Útvar zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy, příp. veřejnosti. Útvar řídí vedoucí školní kuchyně a organizačně je řízen zástupcem ředitele střediska pro ekonomiku, příp. vedoucím technického úseku. Kuchyň, jídelna zejména: - zpracovává návrh finančního rozpočtu na provoz kuchyně, jídelny, nákup surovin na vyvařovaná jídla a údržbu; - zajišťuje suroviny pro vyvařovaná jídla; - obhospodařuje sklad surovin pro výrobu jídel; - stanovuje a provádí technologické postupy a kalkulace při výrobě širokého sortimentu jídel; - stanovuje a zajišťuje správnosti gastronomické skladby jídel a racionální výživy; - vyrábí jídla pro žáky (snídaně, přesnídávky, obědy, svačiny a večeře); - vyrábí jídla pro pracovníky nebo důchodce (obědy); - provádí výdej jídel; - zajišťuje a stanovuje způsob, jakým se objednává jídlo a jakým způsobem proběhne úhrada jídla; - zpracovává veškerou agendu spojenou s provozem kuchyně, jídelny; - dodržuje příslušné normy platné pro chod kuchyně, jídelny (hygienické předpisy, požární předpisy, zdravotnické předpisy, program odpadového hospodářství a jiné), - objednává si pro chod kuchyně, jídelny potřebné vybavení způsobem, který je stanoven v VOŠ A SŠ VARNSDORF pro nákup materiálu (majetku); - spolupracuje s ostatními útvary VOŠ a SŠ Varnsdorf; - předává dokumenty do spisovny; - zpracovává návrhy směrnic a je jejich garantem. 5. Pravidla ekonomického řízení 5.1. Finanční plánování a rozpočetnictví Finanční hospodaření je základním nástrojem řízení školy. Je ovládáno soustavou řídících nástrojů, kterou tvoří: - finanční plán školy na hospodářský rok; - rozpočet školy na jednotlivá časová období; - rozpočet jednotlivých středisek Finanční plán je stanoven na základě závazných právních předpisů a stanovených rozpočtových opatření zřizovatele (normativy) s ohledem na reálné potřeby provozu a rozvoje školy. Finanční plán zpracovává zástupce ředitele školy pro ekonomiku a schvaluje ředitel školy na období kalendářního roku (vždy k každého roku) a schvaluje zřizovatel V oblasti rozpočetnictví je komplexní pravomoc při stanovování časově i věcně upravených rozpočtů delegována na zástupce ředitele školy pro ekonomiku. Ta stanoví rovněž metodiku pro zpracování, kontrolu, hodnocení a technické provedení této činnosti školy. -20-

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1 Organizační řád č. /204 ze dne 30. 6. 204 Strana OBSAH: Část I. - Úvodní ustanovení Část II. - Rozsah svěřených agend Část III. - Závěrečná ustanovení Strana 2 Část I. Úvodní ustanovení Čl. Tento Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Platný od 1. 9. 2008 RNDr. Jana Adamcová v.r. ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 D o m o v p r o S e n i o r y v HRANICÍCH, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 z ř i z o v a t e l : Organizační řád upravuje vnitřní

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB Smetanova 66 JABLONEC NAD NISOU příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB Smetanova 66 JABLONEC NAD NISOU příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB Smetanova 66 JABLONEC NAD NISOU příspěvková organizace 2. ledna 2012 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou dle 84 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 17 /2006 Vypracoval: Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Kapitola I. Úvodní ustanovení Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 (dále jen SOŠ a SOU nebo škola ) je příspěvkovou organizací Středočeského

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 MĚSTO NOVÝ JIČÍN DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 vydaný usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 7/24Z/2014 ze dne 4. 9. 2014 na

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Martin Ruský, Mgr. Milan Šmíd Mgr.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1.

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa 1. Organizační řád vypracoval schválil Ing. Petr Veselý, ředitel školy Ing. Petr

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více