Motorest u mezinárodního tahu I/48 Fryčovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motorest u mezinárodního tahu I/48 Fryčovice"

Transkript

1 JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Motorest u mezinárodního tahu I/48 Fryčovice Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: 02/10/07/O Dražebník vyhlašuje touto dražební vyhláškou dobrovolnou dražbu, a to na základě návrhu vlastníků předmětu dražby (dále jen dražba). I. Datum, místo a čas zahájení dražby: 29.října 2007 ve hod. Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava II. Dražebník: GAVLAS, spol. s r.o. se sídlem Dušní 10, Praha 1 IČ: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka doručovací adresa: Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava tel: fax:

2 III. Předmět dražby: Soubor věcí nemovitých a movitých: a) nemovitosti v katastrálním území Fryčovice zapsané v katastru nemovitostí ČR na listu vlastnictví č pro katastrální území Fryčovice, obec Fryčovice, okres Frýdek - Místek, a to: budova č.p. 520 v části obce Fryčovice, na pozemku parc.č. 2041/4 pozemek parc.č. 2041/4 pozemek parc.č. 2041/16 pozemek parc.č. 2041/17 včetně venkovní terasy se zábradlím a opěrnou zdí studny žumpy oplocení včetně vrat a vrátek opěrné zdi zpevněné plochy betonové a živičné v dvorním traktu zpevněné plochy živičné ohraničené betonovým obrubníkem zpevněné plochy živičné plochy parkoviště stožárů venkovního osvětlení b) movité věci uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dražební vyhlášky to vše včetně jejich součástí (dále jen předmět dražby). Nejnižší podání: IV ,- Kč (slovy: Čtyřimilionydevětsettisíc korun českých) z toho movité věci ,- Kč včetně DPH (19%) Minimální příhoz: ,- Kč. Upozornění na změny vyvolané novelou zákona platnou od : Jednání při organizování a v průběhu dražeb se konají vždy v českém jazyce. Účastník dražby může činit podání v průběhu dražby i v cizím jazyce, které bude tlumočeno do českého jazyka tlumočníkem, kterého si obstará na své náklady, pokud tuto skutečnost písemně oznámí dražebníkovi nejpozději při svém zápisu do seznamu účastníků dražby. Poloha předmětu dražby: Adresa: Fryčovice č.p. 520 V. Předmět dražby se nachází přímo u mezinárodní komunikace I/48 mezi městy Příbor (cca. 7,5 km) a Frýdek Místek (cca. 6 km). Komunikace I/48 navazuje za Olomoucí na dálnici D 47 a v současné době tvoří hlavní dopravní tepnu vedoucí do Českého Těšína a dále do Polska a na Slovensko. V sousedství motorestu je čerpací stanice PHM. VI. Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází: Jedná se o zavedený motorest v plném provozu s parkovištěm a přilehlými pozemky, včetně vybavení. K motorestu je příjezd z obou směrů rychlostní komunikace I/48, a to po pozemku parc. č. 2041/8 - ostatní komunikace ve vlastnictví České republiky. 2

3 Budova č.p. 520 na pozemku parc.č. 2041/4 Jedná se převážně o jednopodlažní podsklepenou budovu s rovnou střechou o celková užitné ploše cca. 686 m PP - skladovací prostory, garáž, sociální zařízení, kotelna s uhelnou, komunikační prostory. 1. NP - restaurace, kuchyň se zázemím, prodejna pečiva, prodejna keramiky a dárkových předmětů, prodejní místo Sazky, sociální zařízení, komunikační prostory a prostory určené pro využití jako sauna se zázemím a bazénem. 2. NP - byt 2+1, který je nedokončen. Z jižní strany je k budově přilehlá terasa se zábradlím, nacházející se částečně na pozemku parc.č. 2041/5 ve vlastnictví České republiky. TUV je připravována elektrickým bojlerem. Vytápění je zajištěno elektrickými kamny typu EKO 18. V budově je zásobník propan-butanu l, jež se používá pro sporáky v kuchyni. Zásobník nenáleží do předmětu dražby, je pronajat od dodavatele plynu. V motorestu je proveden rozvod požární vody, který je ukončen hydrantem. Jsou provedeny vzduchotechnické rozvody odvětrání sociálního zařízení a kuchyně. Inženýrské sítě: Motorest je napojen na rozvod elektrické energie, plynu, vodovod a telekomunikační síť. Elektrická energie: přípojkou z trafostanice. Voda pitná: přípojkou na veřejnou vodovodní síť. Voda užitková: přípojka z místního potoku samospádem do studny. Užitková voda se používala pro bazén, v současné době se nevyužívá pro potřeby motorestu. Studna se nachází na pozemku parc.č. 1022/2 ve vlastnictví třetí osoby. Odpadní vody jsou svedeny do žumpy na vybírání, jež se nachází na pozemku parc.č. 2041/19 ve vlastnictví třetí osoby. Motorest byl kolaudován v roce 1973 a V roce 1998 proběhla vnitřní rekonstrukce sálu restaurace, kuchyně, WC a střechy. Dále byla provedena změna způsobu vytápění a částečná rekonstrukce rozvodů vody a el. energie. Dle znaleckého posudku uvedeného v čl. IX. stav předmětu dražby převážně odpovídá běžnému opotřebení s tím, že kuchyň a hygienické příslušenství restaurace je ve velmi dobrém stavu, část sauny s bazénem bez údržby a rekonstrukcí, nefunkční. Parkoviště Dle kupní smlouvy ze dne nabyl stávající vlastník předmětu dražby do svého vlastnictví parkoviště (bez pozemku), jehož výměra činila dle příslušného znaleckého posudku 4.236,49 m 2 a jež se nacházelo na tehdejším pozemku parc. č.2041/5 ve vlastnictví České republiky. Tato parcela byla následně rozdělena na části, z nichž do předmětu dražby náleží pozemek parc. č. 2041/17, další pozemky pod parkovištěm - parc.č. 2041/20 náleží třetí osobě a parc.č. 2041/5 náleží nadále státu. Parkoviště je osvětleno venkovním osvětlením na sloupech, el. přívod je napojen na rozvaděč v budově č.p. 520 náležící do předmětu dražby. Dvorní trakt: Nachází se na severní straně budovy č.p Je oplocen ze severní, východní a západní strany. Nachází se zde opěrná zeď, zpevněné plochy živičné a betonové, žumpa a sloup s venkovním osvětlením Severní část oplocení a žumpa se nachází na pozemku parc.č. 2041/19 ve vlastnictví třetí osoby, jež byl, tak jako v předchozím případě, oddělen od původního pozemku parc. č.2041/5 ve vlastnictví České republiky. Pozemky Dle evidence v katastru nemovitostí činí celková výměra pozemků m 2. Pozemek par.č. 2041/4 je zastavěn budovou č.p Na pozemku parc.č. 2041/17 je zpevněná asfaltová plocha, která se využívá jako parkoviště. Pozemek parc.č. 2041/16 je přilehlý k budově a tvoří s ní jeden funkční celek. Na pozemku je opěrná zeď, terasa, zpevněné plochy, stožár venkovního osvětlení, oplocení včetně vrat a vrátek. Na pozemku parc.č. 2041/4, parc.č. 2041/16, parc.č. 2041/17 jsou stavby nebo zařízení třetích osob, uvedených v čl. VII. Vybavení: Je tvořeno movitými věcmi sloužícími především pro restauraci a kuchyň. 3

4 Popis předmětu dražby a popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, je převzat ze znaleckého posudku uvedeného v čl. IX. Dle schválené územně-plánovací dokumentace se pozemky parc.č. 2041/4 a parc.č. 2041/16 nachází v zóně občanské vybavenosti a pozemek parc.č. 2041/17 v zóně parkoviště. (Podrobnější informace jsou uvedeny v informačním memorandu, které lze vyžádat na dole uvedených adresách u společnosti GAVLAS.) VII. Práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojená, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby: Podle informací dostupných dražebníkovi se na pozemcích patřících do předmětu dražby nachází následující inženýrské sítě, rozvody, vybavení ve vlastnictví třetích osob: a) společnosti ČEZ Distribuce, a.s.: nadzemní kabelové vedení VN 22 kv přes pozemky parc.č. 2041/17, parc.č. 2041/6, včetně sloupové podpěry podzemní kabelové vedení NN 0,4 kv přes pozemky parc.č. 2041/17, parc.č. 2041/6 b) společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. vodovodní potrubí DN 100 (již nefunkční) přes pozemek parc.č. 2041/17 c) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. síť elektronických komunikací přes pozemky parc.č. 2041/17, parc.č. 2041/4, parc.č. 2041/16 telefonní automat typu PROXIM umístěný na zdi budovy č.p. 520 c) společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. ochranné pásmo plynovodu DN 300 přes pozemky parc.č. 2041/4, parc.č. 2041/16. V katastru nemovitostí ČR na listu vlastnictví č pro katastrální území Fryčovice není uveden žádný zápis vztahující se k uvedeným inženýrským sítím a zařízením, jenž by omezoval vlastníka předmětu dražby. Další závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené, které podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, nejsou dražebníkovi známy. VIII. Dražebník upozorňuje, že údaje uvedené v dražební vyhlášce, zejména pak o předmětu dražby, o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Předmět dražby se draží ve stavu jak stojí a leží. IX. Zjištěná cena předmětu dražby: ,- Kč, dle znaleckého posudku č. 61/2007 vyhotoveného znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s. r. o. Dražební jistota: ,- Kč X. XI. Lhůta a způsob složení dražební jistoty: 1) Dražební jistotu je možno složit od 15. října 2007 do zahájení dražby vyjma složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky, kdy lhůta končí 26. října 2007 v hod. Dražební jistotu je možno složit v pracovních dnech od 9 do 16 hod. po předchozí dohodě v kancelářích GAVLAS, spol. s r.o., Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava (3. patro), tel , v den konání dražby však pouze před jejím zahájením v místě konání dražby. Účastník dražby je povinen složit dražební jistotu prokazatelným způsobem vylučujícím jakékoli pochybnosti a v dostatečném předstihu před dražbou tak, aby mohl dražebník složení dražební jistoty hodnověrně ověřit. 4

5 2) Dražební jistotu lze složit: a) převodem nebo v hotovosti na jeden z následujících účtů dražebníka: /0300 u Československé obchodní banky, a.s /0100 u Komerční banky, a.s., /2700 u HVB Bank Czech Republic, a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba IČ, v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba rodné číslo, nemá-li fyzická osoba rodné číslo - datum narození bez teček, pomlček a lomítek. Upozornění na změny vyvolané novelou zákona platnou od : V souladu s 10 a 65 zákona 26/2000 Sb. v platném znění zdůrazňujeme, že dražební jistota je při bezhotovostním převodu složena až připsáním na účet dražebníka. Proto účastníkům dražby doporučujeme, aby den účinnosti převodního příkazu (tj. splatnosti) na převod dražební jistoty byl u převodu finančních prostředků v české měně mezi bankami se sídlem na území České republiky nejpozději 22. října 2007, (viz 8 zákona 124/2002 Sb., o platebním styku, v platném znění). Bude-li převodní příkaz podán později, je možné, že dražební jistota nebude připsána na účet dražebníka řádně a včas a účastník dražby nebude připuštěn do dražby. Dražebník poskytnutím této informace však nezaručuje, že lhůty stanovené zákonem budou peněžními ústavy dodrženy. Dokladem o složení dražební jistoty je: aa) pokladní stvrzenka prokazující složení dražební jistoty na účet dražebníka nebo ab) výpis z účtu účastníka dražby prokazující odeslání dražební jistoty na účet dražebníka a výpis z účtu dražebníka prokazující připsání dražební jistoty na jeho účet nebo ac) potvrzení vystavené dražebníkem o složení dražební jistoty na jeho účet. b) bankovním šekem, kde je výstavcem Komerční banka, a.s. nebo Česká spořitelna, a.s. nebo Československá obchodní banka, a.s., a to ve prospěch GAVLAS, spol. s r.o., Dušní 10, Praha 1, IČ: Doba platnosti šeku, tj. doba do které je šek inkasovatelný, musí být minimálně do včetně. c) v hotovosti, d) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty, tj. do 26.října hod. předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše ,-Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem jako jsou předchozí výzvy apod. ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 160 dnů ode dne konání dražby. Dražebník bude v záruční listině označen následně: GAVLAS, spol. s r.o., Dušní 10, Praha 1, IČ: Bankovní záruka musí být vystavena bankou se sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů) na území České republiky a musí být vystavena v českém jazyce. 3) Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude složená dražební jistota vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby v případě složení ad a) na účet, který uvedou při zápisu do dražby, nebo ihned po skončení dražby v případě složení ad b) vrácením šeku, v případě složení ad c) vrácením hotovosti, v případě složení ad d) vrácením záruční listiny. XII. Úhrada ceny dosažené vydražením: Vydražitel je povinen uhradit dražebníkovi zbývající část ceny dosažené vydražením po odečtení dražební jistoty do 30 dnů ode dne konání dražby, a to převodem nebo složením na účet stanovený v Protokolu o provedené dražbě (v případě nepodepíše-li vydražitel Protokol na účet sdělený dražebníkem). Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě stejné jako v předchozím odstavci a dražebník pak bez zbytečného odkladu je povinen mu vrátit záruční listiny. 5

6 Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením nebo platební kartou nebo šekem a platba směnkou je nepřípustná. Jestliže vydražitel neuhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, má se za to, že v souladu s ust. 2, odst. n) zákona 26/2000 Sb. zmařil dražbu, tj. vydražitel nenabývá vlastnictví předmětu dražby a dražební jistota jím složená se použije na náklady zmařené dražby, popř. koná-li se opakovaná dražba na náklady opakované dražby (viz ust. 24, odst. 1 a 28, odst. 3 zákona 26/2000 Sb). XIII. Datum, místo a čas konání prohlídek předmětu dražby: 1) dne ve hodin, 2) dne ve hodin nebo výjimečně v jiném vzájemně dohodnutém termínu. Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby. XIV. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli: Bývalý vlastník je povinen po předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele bez zbytečného odkladu předat předmět dražby vydražiteli. Dražebník je povinen na místě sepsat protokol o předání předmětu dražby dle 32 zákona 26/2000 Sb. Bývalý vlastník zajišťuje běžnou údržbu a správu předmětu dražby až do dne předání. Přijaté a vydané finanční částky spojené s touto běžnou údržbou a správou za období ode dne dražby do dne předání vyúčtuje bývalý vlastník v rámci předání předmětu dražby vydražiteli. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jeho držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. XV. Zápis do dražby: Účastník dražby je povinen doložit při zápisu do dražby svou totožnost, doložit složení dražební jistoty a doložit své čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby, popř. své oprávnění jednat za účastníka dražby. Je-li účastníkem dražby více osob (nabývání do spoluvlastnictví) je nutné předložit čestné prohlášení těchto osob o tom, že se dohodly na společném postupu při veřejné dražbě dle této vyhlášky, že se dohodly na výši svých spoluvlastnických podílů, že společně a nerozdílně uhradí dražební jistotu, že vydraží-li předmět dražby společně a nerozdílně uhradí cenu dosaženou vydražením, že je čestné prohlášení závazné, nevypověditelné a nezrušitelné minimálně do doby převzetí předmětu dražby a že na základě zvláštní plné moci zmocňují společného zástupce, aby se dražby zúčastnil a jejich jménem předmět dražby dražil. Podpisy na plné moci a čestném prohlášení musí být úředně ověřeny. Zastupování účastníka dražby: účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. (Vzory plných mocí při zastupování nebo při dražbě do spoluvlastnictví a vzor čestného prohlášení při dražbě do spoluvlastnictví, jakož i způsob dokládání totožnosti u fyzických i právnických osob, obdržíte na dole uvedených adresách u společnosti GAVLAS.) Upozornění na změny vyvolané novelou zákona platnou od : V 2a zákona 26/2000 Sb. v platném znění je uvedeno, že jednání při organizování a v průběhu dražeb se konají vždy v českém jazyce. Písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není dotčeno právo předložit písemnost v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka. Vstupné na dražbu: 100,- Kč V Ostravě dne

Nebytový prostor o velikosti 19 m 2 Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most

Nebytový prostor o velikosti 19 m 2 Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Nebytový prostor o velikosti 19 m 2 Kpt. Stránského 993/8 Praha 9 Černý Most Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou elektronickou (dle zákona č. 26/2000

Více

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce)

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.)

Více

Nebytový prostor Kardašovská 625/3 Praha 9 Hloubětín

Nebytový prostor Kardašovská 625/3 Praha 9 Hloubětín JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Nebytový prostor Kardašovská 625/3 Praha 9 Hloubětín Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou elektronickou (dle zákona č. 26/2000 Sb. a vyhlášky 18/2014

Více

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov

Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Skladovací, prodejní areál s administrativními prostory, dvěma byty a antukovým hřištěm Mladé Buky, okr.trutnov Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou

Více

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/1/3/14 Dražebník

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Město Bruntál. & Hospodářská správa města Bruntál OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 072/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. října 2012, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. Č. j: 352/2015-N

ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. Č. j: 352/2015-N JČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 v,, v DRAZEBNIVYHLASKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. Č. j: 352/2015-N DRAŽBY 26/2000 Sb. Bod 1. Touto "Dražební vyhláškou"

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 26. ledna 2012, na adrese

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7

Vlastník předmětu veřejné dražby: Bischof Pavel, nar. 02.12.1992, trvale bytem Přístavní 1186/47, Holešovice, 17000 Praha 7 , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 887/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 156/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 156/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 156/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 20. července 2010, na

Více