VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Simona Doleželová Analýza nabídky kongresových sálů v hotelech v Praze Bakalářská práce 2014

2 Analýza nabídky kongresových sálů v hotelech v Praze Bakalářská práce Simona Doleželová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Liubov Ryashko, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Analysis of Convention Hall Offer in Prague hotels Simona Doleželová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Marketing and Media Communication Major: Hotel Management Thesis Advisor: Mgr. Liubov Ryashko, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza nabídky kongresových sálů v hotelech v Praze zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Simona Doleželová V Praze dne

5 Ráda bych tímto chtěla poděkovat své vedoucí Mgr. Liubovi Ryashkové, Ph.D. za odborné vedení mé práce, za doporučení a poskytnuté rady. Dále bych chtěla poděkovat všem 5 ***** hotelům za spolupráci a za poskytnutí informací, které jsem využila ve své bakalářské práci.

6 Abstrakt DOLEŽELOVÁ, Simona. Analýza nabídky kongresových sálů v hotelech v Praze. [Bakalářská práce ] Vysoká škola hotelová. Praha: Počet stran 63. Ve své závěrečné práci jsem se zaměřila na srovnání kongresových sálů v 5 ***** hotelech v hlavním městě, v Praze. Hlavním cílem této práce je zjistit počet a kapacitu kongresových sálů u těchto hotelů. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. V první části se věnuji všeobecným teoretickým informacím o kongresovém cestovním ruchu. Ve druhé části byla provedena analýza kongresových sálů v 5 ***** hotelech v Praze. Dále pak ve třetí části jsem na základě rozhovorů s manažery jednotlivých hotelů uvedla doporučení pro hotely, které nenabízejí kongresové sály. V závěru je pak uveden výsledek výzkumu a vlastní pohled na mnou zkoumu problematiku. Klíčová slova: hotel, konference, kongres, kongresový cestovní ruch, Prague Convention Bureau

7 Abstract DOLEŽELOVÁ, Simona. The Analysis of Convention Hall Offer in Prague hotels. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality. Prague: No. of Pages 63. In my Bachelor thesis I focused on the comparison of congress halls at 5 ***** hotels in the capital city, Prague. The main objective of this thesis is to determine the number and capacity of congress halls at these hotels. My Bachelor thesis is divided into four parts. In the first part I focused on general theoretical information on convention tourism. In the second part, I made analysis of congress halls at 5 ***** hotels in Prague. Furthermore, in the third part, based on interviews with managers of various hotels, I introduced recommendations for hotels offering conference rooms. At the end, there is shown the result and my own view of the research. Keywords: conference, congress tourism, convention, hotel, Prague Convention Bureau

8 OBSAH Úvod I. Teoretická část Kongresový cestovní ruch Počátky kongresového cestovního ruchu Definice a základní informace Klasifikace kongresových akcí Tradiční akce Výstavní a veletržní akce Charakteristika kongresových zařízení Kongresové hotely Specializovaná kongresová zařízení Netradiční kongresová zařízení Typy (Uspořádání) kongresových sálů Vybavení kongresových sálů Kongresové organizace Kongresové organizace v České republice II. Analytická část Statistiky kongresového cestovního ruchu z posledních let Porovnání Prahy v letech 2011 a Analýza kongresových sálů III. Návrhová část IV. Závěr... 58

9 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Tabulka 1 Top 20 kongresových měst světa dle počtu akcí v letech Tabulka 2 Vývoj počtu akcí účastníků v letech v České republice Tabulka 3 Rozdělení měst dle významu v kongresové turistice Tabulka 4 Počet kongresových akcí v jednotlivých čtvrtletích v letech 2011 a 2012 Tabulka 5 Počet kongresových akcí podle měsíců v letech 2011 a 2012 Tabulka 6 Místo konání kongresových akcí v letech 2011 a 2012 Tabulka 7 Počet akcí dle jejich délky Tabulka 8 Poskytují hotely kongresové služby: / ne Tabulka 9 Počet a celková kapacita sálů v 5 ***** hotelech v Praze Tabulka 10 Poloha mnou zkoumaných 5 ***** hotelů Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Konferenční centra v České republice dle jejich kapacity Předmět setkání v České republice Nabídka kongresových služeb 5 ***** hotelů v Praze Počet kongresových sálů v 5 ***** hotelech v Praze Celková kapacita kongresových sálů v 5 ***** hotelech v Praze Poloha 5 ***** hotelů nabízející kongresové služby v Praze

10 Úvod Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním kongresových sálů ve vybraných hotelech v Praze. Hotelů, které nabízejí kongresové sály je opravdu mnoho, proto jsem se zaměřila na všechny 5 ***** hotely, které na svých internetových stránkách uvádí Český statistický úřad. Na tyto hotely jsem se zaměřila z důvodu toho, že se jedná o nejluxusnější hotely v Praze vůbec, dále také kvůli tomu, že v těchto hotelech musí být veškeré služby na nejlepší úrovni. Důvodem výběru mé bakalářské práce byl zájem o kongresovou turistiku. V minulosti jsem pracovala v kongresovém hotelu ve Varšavě a tak mě zajímalo, jak jsou na tom pražské hotely, zdali nabízejí dostatečný počet sálů a jaká je kapacita těchto sálů. Praha patří mezi nejzajímavější turistickou destinaci z celé České republiky. Důvodů, proč se kongresové akce konají převážně v Praze je několik: například historie města, mnoho významných památek, velmi dobrá dopravní dostupnost, dostatečná kapacita v ubytovacích zařízeních a mnoho dalších. Cílem práce je zanalyzovat nabídku kongresových sálů z hlediska jejich existence, tzn., zdali každý mnou zkoumaný 5 ***** hotel nabízí kongresové služby, dále potom z hlediska jejich počtu a celkové kapacity a v neposlední řadě také z hlediska jejich polohy. Jelikož se ve své bakalářské práci zabývám 5 ***** hotely, tak předpokládám, že všechny mnou zkoumané hotely mají kongresové sály. V první části bakalářské práce jsem se zaměřila na teoretické informace o kongresovém cestovním ruchu, dále potom na představení organizací, které podporují a propagují kongresový cestovní ruch v České republice. Ve druhé části jsem nejdříve uvedla obecné statistiky týkající se kongresového cestovního ruchu, následně poté jsem na základě informací vytvořila statistické srovnání kongresového cestovního ruchu v Praze v letech 2011 a Následně poté jsem uvedla názvy všech 5 ***** hotelů, které na svých 10

11 stránkách uvádí Český statistický úřad. Názvy hotelů jsem pro větší přehlednost seřadila abecedně. Poté, jsem na základě informací získaných z internetových stánek, zanalyzovala nabídku kongresových služeb z hlediska jejich existence, tzn., zdali každý mnou zkoumaný 5 ***** hotel nabízí kongresové služby, dále potom z hlediska jejich počtu, kapacity a polohy. V třetí části jsem na základě analýzy a rozhovorů s manažery jednotlivých hotelů, vytvořila konkrétní návrhy a doporučení pro mnou zkoumané 5 ***** hotely, které nenabízejí kongresové sály. V závěru jsem zhodnotila du problematiku kongresových sálů a poté jsem uvedla výsledek průzkumu a vlastní názor. Informace jsem čerpala převážně z knihy od Jana Oriešky (Kongresový cestovní ruch), ve které je velké množství informací, které jsem využila v teoretické části, dále z časopisů COT business, díky kterým jsem získala užitečné informace pro teoretickou i analytickou část bakalářské práce, dále jsem čerpala z dalších knih zabývající se kongresovým cestovním ruchem a v neposlední řadě jsem využívala nejrůznější internetové zdroje. 11

12 I. Teoretická část V teoretické části nejdříve uvedu stručně základní informace o počátcích kongresového cestovního ruchu, následně poté definici kongresového cestovního ruchu a základní informace. Dále pak uvedu dělení kongresových akcí, charakterizuji jednotlivá kongresová zařízení, uvedu typy kongresových sálů a v neposlední řadě také informace o tom, jak jsou kongresové sály vybavené. V této části také stručně představím kongresové organizace, které působí v České republice. Informace pro teoretickou část jsem čerpala z různých knih. Nejvíce jsem čerpala z knihy Jana Oriešky, která se jmenuje kongresový cestovní ruch. V této knize je uvedena celá řada užitečných informací od historie kongresového cestovního ruchu, definice, druhy kongresových akcí, přes vybavení jednotlivých jednacích sálů, až po informace týkající se organizování kongresových akcí. V knize je také uvedena celá řada úkolů k zamyšlení. Tato kniha byla napsána autorem v roce 2003, tzn., že je celkem zastaralá. I přes to si myslím, že celá řada informací jako jsou například definice, termíny, rozdělení kongresových akcí a další informace uvedené v knize, se od té doby nezměnily a v budoucnosti se ani nezmění. Dále jsem čerpala z nejrůznějších dalších knih, které se téměř vždy zabývaly obecně cestovním ruchem a v nich byla vždy kapitola nebo kapitoly věnované právě kongresovému cestovnímu ruchu. Pro svou bakalářskou práci jsem čerpala informace z odborných časopisů COT Business, v nichž jsou aktuální informace o kongresové Praze, nejrůznější statistiky z posledních let, srovnání kongresové situace v Praze, ale také v celé České republice. V těchto časopisech se objevují velmi často názory odborníků na kongresové akce a celá řada dalších informací. Informace jsem čerpala také z Českého statistického úřadu, neboť tyto informace se dají považovat za spolehlivé a také aktuální. Dále jsem ve své bakalářské práci využívala oficiální internetové stránky jednotlivých hotelů, kde jsem našla celou řadu užitečných informací. Některé webové stránky hotelů 12

13 jsou velice pěkné a přehledné, naopak některé mi přijdou chaotické, tzn., že se v nich těžko hledají informace. Zdroje, které jsem používala, ve své bakalářské práci, mohu považovat za aktuální i neaktuální. Mezi ty aktuální bych rozhodně zařadila internetové stránky Českého statistického úřadu, dále pak oficiální internetové stránky všech mnou zkoumaných 5 ***** hotelů a také i aktuální čísla časopisů COT Business. Naopak mezi ty ne úplně aktuální zdroje bych zařadila knihy, z nichž některé byly vydány již před 10 lety a od té doby nebyly samotným autorem zaktualizovány. Mnoho informací však z těchto knih je dáno, neboť definice, druhy kongresových akcí apod. jsou stále stejné. Před tím než jsem tuto bakalářskou práci vůbec začala psát, jsem se pokoušela najít v knihách rozdíl mezi kongresovým a konferenčním sálem. Bohužel nikde jsem definici kongresové sálu a definici konferenčního sálu nenašla. I přes to, že je tento rozdíl z praktického hlediska zřejmý a logický, lze považovat všechny sály v hotelech jak za kongresové, tak za konferenční. Většina lidí ví, že kongresy jsou oproti konferenci většího rozsahu, mají větší formálnost, z hlediska organizování zaberou více času apod. Jinak všeobecně tedy mohu říci, že jsem v knihách našla velmi užitečné informace, které jsem použila ve své bakalářské práci, která se zabývá analýzou nabídky kongresových sálů v hotelech v Praze. 13

14 1. Kongresový cestovní ruch 1.1 Počátky kongresového cestovního ruchu Počátky kongresového cestovního ruchu můžeme datovat do 13. století. Již od této doby se v některých městech konaly výroční trhy, které můžeme považovat za předchůdce dnešních výstav a veletrhů. Větší rozvoj kongresového cestovního ruchu můžeme pozorovat až v 17. a 18. století. Jako příklad mohu uvést rok 1681, ve kterém se v Římě konal mezinárodní kongres lékařů. Další velkou událostí, která proběhla v letech byl Vídeňský kongres, který se zabýval problémy uspořádání států v Evropě po pádu císaře Napoleona. Velký rozvoj kongresového cestovního ruchu nastává až po 2. světové válce, kdy se pomalu začíná rozvíjet spolupráce v různých společenských oblastech a vrstvách (Indrová a kol., 2007, s. 95). 1.2 Definice a základní informace Hlavním předmětem kongresového cestovního ruchu je organizování kongresů, konferencí, sympozií, seminářů, výstav a veletrhů (Orieška, 2003, s. 7). Kongresový cestovní ruch je taková forma cestovního ruchu, jejíž účastníci jsou motivováni zájmem setkat se s odborníky z teorie a/nebo praxe za účelem výměny vědeckých nebo odborných poznatků a zkušeností (Orieška, 2010, s. 310). Kongresový cestovní ruch (resp. MICE mezinárodně používaná zkratka) je ekonomicky efektivní a prestižní záležitostí. O kongresovou turistiku na špičkové úrovni je mezi vyspělými státy a světovými městy velký zájem (Drobná, Morávková, 2004, s. 124). Často používaná zkratka MICE (Meeting, incentive, conference/congress/convention & exhibition) označuje trh služebních a podnikových cest (obchodní schůzky motivační a studijní zájezdy, kongresy, konference, výstavy) (Kolektiv autorů, 2006, str. 6). 14

15 Kongresový cestovní ruch se od ostatních druhů cestovního ruchu odlišuje zejména tím, že se koncentruje zpravidla do velkých měst. Většina kongresových akcí se uskutečňuje v sezonních obdobích (Orieška, 2003, s. 7). Nejoblíbenějšími měsíci pro pořádání mezinárodních setkání jsou květen, červen, září, říjen, listopad, ve kterých se koná 60% z celkového počtu kongresů. Průměrná délka shromáždění jsou 4 dny (Drobná, Morávková, 2004, s. 124). Pro kongresový cestovní ruch jsou typické především: vysoká úroveň a komplexnost služeb, odborný charakter akcí, vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení, výrazně nadprůměrné výdaje na jednoho účastníka, odlišná sezónnost, (Kolektiv autorů, 2006, s. 6). Vymezení pojmu kongres Pojem kongres vznikl z latinského slova congressus, které znamená setkání, respektive společenský styk nebo kontakt (Orieška, 2003, s. 28). Jde o setkávání určitých skupin lidí, kteří přicestují na dané místo s nějakým cílem. V minulosti se slovem kongres označovali akce, které byly na mezinárodní úrovni. V současné době se označení kongres používá pro veškeré akce kongresového cestovního ruchu. Každá kongresová akce slouží k výměně informací, zkušeností z různých oblastí, k rozvíjení vědecké a společenské spolupráce na daném problému a v neposlední řadě také k navázání nových kontaktů (Orieška, 2003, s. 28). 1.3 Klasifikace kongresových akcí Akce kongresového cestovního ruchu můžeme dělit podle několika kriterií: a) tradiční kongresové akce těchto kongresových akcí se zpravidla účastní lidé, kteří mají podobné zájmy. Jejich cílem je vyslechnout referáty, projevy odborníků nebo se jen účastnit diskuse, vzájemné výměny názorů či zkušeností. Lidé se snaží navrhnout určitá 15

16 řešení daného problému. Mezi tradiční kongresové akce patří kongresy, konference, sympozia a semináře. b) akce spojené s vystavováním různých exponátů (výrobků) nebo s prezentací různých výrobků, služeb, produktů a dalších. Patří sem zejména veletrhy, výstavy, workshopy (hromadná pracovní setkání) (Orieška, 2003, s. 29) Tradiční akce Pro tradiční akce kongresového cestovního ruchu je typický předem připravený program spojený s cílem jednání na určitém místě, kde mají účastníci zajištěny požadované služby. Jednání mají určitou dobu trvání a pobyt v cílovém místě je aspoň o jeden den delší (jedno přenocování navíc) (Orieška, 2003, s. 30). Tradiční kongresové akce se rozlišují podle: počtu účastníků, délky trvání, formy, tematického zaměření, struktury účastníků, významu jednání účastníků a jeho závěrů, možnosti účasti na akci, způsobu organizace, (Orieška, 2003, s. 30). Co se týče počtu účastníků akce, jde o velmi důležité kritérium. Právě podle počtu účastníků rozlišujeme malé, středně velké a velké kongresové akce. Malé akce jsou zpravidla s maximálně 100 účastníky, středně velké s 200 účastníky a velké akce jsou s více než 200 účastníky. Tuto klasifikace nemůžeme považovat za přesnou a neměnnou. Pro mezinárodní kongresové akce se používá jiné členění (Orieška, 2003, s. 31). Délka (doba) trvání akce je tedy další kritérium, podle kterého dělíme tradiční kongresové akce. Průměrně každá kongresová akce trvá 4 dny. Z průzkumů vyplývá, že čím více je účastníků na dané akci, tím déle tato akce trvá. Některé akce, jejichž doba trvání je 1-2 se 16

17 mohou označovat výrazem zasedání nikoliv kongres. Samotný proces plánování akce, trvá mnohem déle, než samotná akce (Orieška, 2003, s. 31). Dále můžeme tradiční kongresové akce rozdělit podle toho, o jaký typ akce se jedná: kongres je formální akce mezinárodního významu, která je zaměřená na výměnu výsledků lidského poznání z různých oblastí (například politických, vědeckých, ). Počet účastníků bývá zpravidla více než tři sta. Kongres můžeme také označit jako sjezd odborníků z různých oblastí. Tento typ akce bývá často obohacen doprovodným programem, který bývá určen jak pro samostatné účastníky akce, tak i pro jejich rodinné příslušníky (Orieška, 2003, s. 32). Kritéria pro zařazení do mezinárodních statistik pro kategorii mezinárodní kongres jsou: minimální doba konání 3 dny, - minimální počet 300 účastníků, - minimálně 40% účastníků ze zahraničí, - minimálně 5 účastnických států, (Francová, 2003, s. 39). konference jedná se o poradu nebo větší schůzi. Této akce se účastní osoby, které mají určité odborné zaměření. Obsahem konference jsou nejčastěji přednášky, dále potom formální a neformální diskuse, příspěvky jednotlivých účastníků na dané téma, prezentace a další. V USA se konference označuje termínem mítink. V porovnání s kongresem je konference akce menšího rozsahu, významu a je méně formální. Tak jako kongres, bývá konference často obohacena doprovodným programem. Jde převážně o pravidelné akce, které se konají opakovaně, jednou či vícekrát do roka (Zelenka, Pásková, 2012, s. 275). elektronická konference neboli e-konference je zvláštní forma konference, která bývá uspořádána na dálku pomocí různých komunikačních kanálů (internet) (Drobná, Morávková, 2004, s. 125). sympozium konference vědeckého charakteru. Během jednání zpravidla dochází k výměně nápadů, názorů, zkušeností a k přednesu několika referátů k daným 17

18 tématům z různých úhlů pohledu. Počet účastníků nebývá vyšší než tři sta osob (Orieška, s. 32). seminář kurz nebo školení. Hlavním tématem bývá především vzdělávání. Jedná se o spojení přednášek s dotazy a diskusí jednotlivých účastníků a posluchačů. Během seminářů se všichni účastníci postupně seznamují s danými, aktuálními problémy, které jsou předmětem daného semináře (Kolektiv autorů, 2006, s. 7). kolokvium rozhovor o určitém problému mezi posluchači a vedoucím diskuse. Rozhovor má svůj postup. Vedoucí diskuse naznačí problematiku, účastníci vyjadřují své postoje, souhlasné nebo kritické, kladou otázky; vedoucí problém rozvede, vysvětlí ho v jeho vztazích a souvislostech (Orieška 2003, s. 33). Tradiční kongresové akce můžeme rozlišovat také podle toho, na jaké téma je daná akce zaměřená. O tom, jaké téma bude mít daná kongresová akce, rozhodují její organizátoři nebo iniciátoři. Organizovat akci mohou také různá sdružení, která mají podobné zájmy. V kongresovém cestovním ruchu převažují sdružení obchodní, profesní a vědecká. Dále pak náboženská, vzdělávací, charitativní a další. obchodní a profesní sdružení mají společný cíl a tím je dosažení zisku. Termín konání dané kongresové akce mají stvený předem. Spolupracují i s odborníky z jiných oblastí. zdravotnické a vědecké společnosti svolávají kongresové akce s velkým předstihem. Program dané akce má přesně du strukturu, kterou účastníci akce musí dodržovat. náboženské organizace pořádají setkání určená jak pro profesionály, tak i pro laiky. Pro tato setkání je charakteristický velký počet účastníků, zejména těch laických, jejichž počet může často dosáhnout i několika tisíc. vzdělávací společnosti sdružují převážně pedagogy. Kongresové akce si plánují hlavně v období prázdnin, kdy pedagogové mají volno (Orieška, 2003, s. 34). 18

19 Dále můžeme tradiční kongresové akce rozdělovat na základě struktura účastníků akce a to na národní a mezinárodní. Za mezinárodní kongresy považujeme akci, které se účastní zástupci nejméně tří národů. V ostatních případech se jedná o kongresové akce se zahraniční účastí (Orieška, 2003, s. 35). Význam, jednání a jeho závěr jsou dalšími kritérii, podle kterých můžeme tradiční kongresové akce rozčlenit na akce místního, regionálního, národního, mezinárodního a světového charakteru (Orieška, 2003, s. 35). Dalším, velmi důležitým kritériem pro rozdělení tradičních kongresových akcí je také to, zdali je daná akce přístupná veřejnosti či nikoliv. Na základě možnosti účastnit se kongresové akce je dělíme na otevřené a uzavřené. Zatímco otevřené akce jsou přístupné i veřejnosti, tak uzavřené akce jsou určeny jen omezenému počtu účastníků (Orieška, 2003, s. 35). Na základě způsobu organizace můžeme kongresové akce rozlišit na akce tradiční, které se konají v hotelových zařízeních anebo specializované, které se konají v kongresových centrech a palácích. Dále existují tzv. pohyblivé neboli putovní akce, které jsou organizované na námořních lodích nebo i v letadlech. Novou formou jsou masové kongresové akce s dálkovým přenosem informací telekongresy (video congressus) a telekonference (video conference). Jde o akce náročné na spojovací techniku a přenosy pomocí televize a videosystémů, neboť na hlavní kongresový sál jsou zvukově a vizuálně napojeny další sály ve vzdálených místech (Orieška, 2003, s ). Jedná se o nový trend, který představuje především úsporu času a dalších výdajů spojených především s cestováním Výstavní a veletržní akce Podobně jako tradiční kongresové akce i výstavy a veletrhy (expositions) jsou určeny k výměně poznatků a výsledků kreativního myšlení. Jejich těžištěm je však prezentace nejmodernějších výrobků, technologií, know how apod. (Orieška, 2003, s. 36). 19

20 Tyto akce se zpravidla konají pravidelně na určitém místě a mají jednoznačně stvený cíl dopředu. Zpravidla trvají od tří do pěti dnů, první dva dny bývají pouze pro odbornou veřejnost. Bývají obohaceny velmi často přednáškami, animačními programy a tiskovými konferencemi. výstava je rozsáhlá propagační akce, která slouží k předvedení a vystavení různých exponátů. Tato akce má kulturní, vzdělávací a společenský charakter. Délka akce je zpravidla 2 roky a často bývá doprovázena doprovodnými akcemi. veletrh je rozsahem prezentace výrobků či exponátů větší než výstava a často bývá doprovázen prodejem exponátů. Jde o obchodní výstavní akci, která bývá většinou s mezinárodní účastí. Během veletrhu mohou být navazovány obchodní kontakty a uzavírány smlouvy. workshop je setkání podnikatelských subjektů, které si vyměňují své poznatky a zkušenosti a mají možnost získat také praktické dovednosti (Orieška, 2003, s. 37). 1.4 Charakteristika kongresových zařízení Pro organizování kongresových akcí je důležitá existence specifických materiálně technických podmínek, které umožňují jednání, ubytování, stravování a efektivní využití volného času účastníků kongresových akcí (Orieška, 2003, s. 43). Kongresová zařízení můžeme rozdělit na tři základní typy: hotely, specializovaná zařízení a budovy, některé druhy dopravních prostředků (Orieška, 2003, s. 43). V následujících odstavcích stručně představím jednotlivá místa, kde se kongresové akce mohou konat. 20

21 1.4.1 Kongresové hotely Kongresové hotely poskytují organizátorovi kongresové akce nejenom stravovací a ubytovací služby, ale i celkové kongresové vybavení. Každý kongresový hotel nabízí několik kongresových nebo konferenčních sálů, které musí být technicky vybavené (videotechnikou, ozvučením, kopírovacím zařízením, internetem, a dalšími). Každý kongresový hotel by měl nabízet celou řadu doplňkových služeb, díky kterým se hosté budou cítit lépe. Mezi doplňkové služby můžeme zařadit prodej novin, časopisů, suvenýrů, kadeřnické služby, bazén, fitness centrum, saunu, tenisové kurty a další. Hotel by měl mít i dostatečnou kapacitu parkovacích míst pro osobní auta, ať už v podzemních garážích nebo před hotelem (Orieška, 2003, s ). Hotel, který nemá kongresový sál a na organizování kongresových akcí používá náhradní prostory (např. salonky), se označuje jako seminární hotel. V seminárním hotelu se pořádají menší kongresové akce (obvykle do 30 účastníků) (Orieška, 2003, s. 44) Specializovaná kongresová zařízení Mezi specializovaná kongresová centra patří především kongresová centra, kulturně společenská centra a kongresové paláce. Tato zařízení jsou zpravidla ve vlastnictví měst, a pokud jsou plně využívána, tak přinášejí městu zisk. Měla by být budována na místech tak, aby byla dobře dostupná osobními automobily a zároveň aby měla dobrou dopravní dostupnost na letiště a hlavní nádraží. V blízkosti těchto kongresových zařízení se vyskytují hotely, které disponují dostatečně velkou ubytovací kapacitou a poskytují požadovu kvalitu ubytování. Pro řadu mezinárodních kongresových akcí je typický vysoký počet doprovázejících osob, které tímto zvyšují poptávku v ubytovacích zařízeních. V některých případech mohou být akce konané také na stadionech nebo ve sportovních halách. Tyto zařízení jednoznačně poskytují méně komfortu a kvalitních služeb než nabízejí hotely a specializovaná kongresová zařízení (Orieška, 2003, s ). 21

22 1.4.3 Netradiční kongresová zařízení Mezi netradiční kongresová zařízení můžeme zařadit například dopravní prostředky, především námořní lodě. Tyto lodě nabízejí jak ubytovací a stravovací služby, tak i doplňkový program, který může probíhat na lodi i na souši. Letadla se pro konání kongresových akcí zatím moc nevyužívají (Orieška, 2003, s. 45). 1.5 Typy (Uspořádání) kongresových sálů Vzhledem k tomu, že existují různé typy kongresových akcí, kterých se účastní vždy různý počet osob, tak je nutné jim přizpůsobit interiér kongresového sálu. Interiér musí být bez překážek, tzn., uspořádaný tak, aby účastníkům akce nic nebránilo ve výhledu na jeviště, případně na řečnický pult. Celý interiér by měl být sladěný i barevně (Orieška, 2003, s. 46). Rozlišujeme 4 základní typy konferenčních sálů: Theatre style, Classroom style, Cabaret style, U shape style Theatre style Styl, který můžeme označit také jako Theatre arrangement neboli v českém překladu to znamená divadelní uspořádání. Sedadla jsou uspořádána v řadách před hlavním jevištěm nebo předsednickým stolem tak, aby všichni posluchači viděli přímo na daného přednášejícího. V případě, že v dané místnosti nejsou stoly, bylo by dobré, kdyby každé sedadlo mělo výklopnou desku, která by sloužila především k psaní poznámek. Tento typ uspořádání je vhodný pro konání středně velkých a velkých kongresových akcí (Drobná, Morávková, 2004, s. 126). 22

23 Classroom style Jedná se o uspořádání stolů a sedadel jako je ve školní třídě. Toto uspořádání se velmi často označuje jako school arrangement. Účastníci mají před sebou stůl, kde si mohou zapisovat důležité poznámky, dotazy, připomínky apod. (Orieška, 2003, s. 49). Cabaret style Pro tento styl je typické, že účastníci kongresové akce sedí u jednotlivých stolů, ve kterých mohou během akce diskutovat o daném tématu či problému. Na stoly, které jsou nejčastěji kulatého tvaru, se během akce servíruje jídlo a pití. Velkou nevýhodou tohoto uspořádání je to, že někteří účastníci akce sedí zády k podiu a proto se často musí otáčet na přednášejícího nebo řečníka. U shape style V tomto stylu jsou stoly a židle uspořádány do tvaru písmene U. Tento styl se nejčastěji používá při školeních, prezentací určitého výrobku či produktu a školeních. Na této akci je vždy možnost vést na dané téma nebo problém diskusi (Drobná, Morávková, 2010, s. 126). 1.6 Vybavení kongresových sálů Každý kongresový sál a každá konferenční místnost by měli být zvukotěsné, měli by mít výbornou akustiku, osvětlení, ozvučení a v neposlední řadě také klimatizace. Akustika a ozvučení Při každé kongresové akci je velmi důležité, aby byly zachovány optimální akustické podmínky, tzn., aby srozumitelnost řečníka byla výborná. V případě špatné srozumitelnosti projevu automaticky klesá zájem o pozornost účastníků akce. Patří sem především mikrofony a reproduktory. Existují různé druhy mikrofonů. Mezi ty nejpoužívanější patří například mikroporty, které jsou bezdrátové a umožňují pohyb řečníka po jevišti. Dále pak kongresové mikrofony, které jsou zasazeny ve stojanech a v neposlední řadě také klopové mikrofony, které mají řečníci připnuté na saku nebo košili (Orieška, 2003, s ). 23

24 Překladatelská zařízení Tato zařízení jsou velice důležitá při konání mezinárodních kongresových akcí, kterých se účastní lidé z celého světa a kteří mluví různými jazyky. V takovém případě jsou velmi důležité překladatelské kabiny, sluchátka a mikrofony (Orieška, 2003, s ). Osvětlení a klimatizace Osvětlení je společně s klimatizací také velmi důležité pro konání akce. Světla mohou být buď zabudovaná, nebo mobilní. Je důležité, aby bylo ovladatelné ze sálu účastníky, kteří si tak sami mohou regulovat různou intenzitu osvětlení jednotlivých částí jednací místnosti. Zároveň by zde měla být možnost, zatemnit místnost během dne, když svítí do místnosti slunce a to nejlépe elektricky ovladatelnými žaluziemi. Klimatizace je také velmi důležitá pro udržení čistého vzduchu v sálu. Někdy se může stát, že venku je teplo, ale žaluzie musí být stáhnuté kvůli promítání diaprojektorem a tak klimatizace zajistí v sálu optimální teplotu vzduchu (Orieška, 2003, s. 53). Prezentační a kancelářská technika Pravděpodobně nejdůležitější vybavení kongresového sálu. Patří sem různé zvukové systémy, projektory, videopřehrávače, počítače, monitory, televizní přijímače, velkoplošné obrazovky, lasery, světelná technika a další zařízení, která napomáhají ke správnému fungování sálu. Velmi důležitý je také flip chart, který může být buď magnetický, nebo nástěnný, ale nejčastěji se používá ve formě papírového bloku. Dále pak plátno, které se v kombinaci používá s dataprojektorem, který umožňuje projekci na plátno z nejrůznějších zdrojů, například z notebooku, počítače, DVD a CD přehrávače a z dalších. V každém sálu by měl být plně funkční vysokorychlostní internet. Dále by v sále měla být kopírovací zařízení, různé laminátory a řezačky, případně také skartovače s ručním nebo automatickým ovládáním a v neposlední řadě také odpadkové koše (Orieška, 2003, s ). 24

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Anna Varlamova MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy Bakalářská práce 2014 MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Analýza služeb pro kongresový cestovní ruch v ubytovacích zařízeních v Olomouci

Analýza služeb pro kongresový cestovní ruch v ubytovacích zařízeních v Olomouci Analýza služeb pro kongresový cestovní ruch v ubytovacích zařízeních v Olomouci Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Zjištění potenciálu kongresového cestovního ruchu v Brně Bakalářská práce Autor: Jana Maršálková Vedoucí práce: Mgr.Anica Djokic, MBA. Jihlava

Více

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií)

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) KRITERIA PŘIJETÍ Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) Základní kritéria, shodná pro všechny kategorie: 1. Společnost

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 vyhlášené Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism, Czech Film Commission a Asociací producentů v audiovizi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Produkty 20 2 Obsah a načasov asování kampaní v roce 20 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Hotelové řetězce - Chain. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_204.

Hotelové řetězce - Chain. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_204. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_204 Jméno autora: Třída/ročník: Jana Štrossová IV. Datum vytvoření: 2. 9. 2013 Tematická oblast: Předmět: Výstižný

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU

PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU VIETNAMU WMC - Winter Management Consulting CZ s.r.o. www.wmc-winter.cz VIIF V HANOJI 16. 20. říjen 2013 22. MEZINÁRODNÍ VŠEOBECNĚ PRŮMYSLOVÝ VELETRH PODNIKATELSKÁ MISE WMC PŘEDSTAVTE SE NADSTANDARDNĚ 90 MILIONOVÉMU

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu European Destinations of Excellence EDEN Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu Ročník 2009/2010 Hlavní téma: Voda turistický cíl a) Zhodnocení potenciálu u vodních ploch a přírodních vodních zdrojů

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

NABÍDKA KONFERENČNÍCH A BANKETOVÝCH PROSTOR. www.holidayinn.cz

NABÍDKA KONFERENČNÍCH A BANKETOVÝCH PROSTOR. www.holidayinn.cz www.holidayinn.cz Vážení obchodní partneři, náš tým Vám rád zajistí hladký průběh akce jakékoliv velikosti a druhu tak, aby vše šlo podle plánu i to neplánované Holiday Inn Prague Congress Centre nabízí

Více

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor

Flexibilní řešení. Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Flexibilní řešení Školicí středisko VF, a. s. Pronájem prostor Školicí středisko je určeno k pořádání odborných školicích akcí, seminářů, kurzů, konferencí apod. Nabízíme vám Přednáškový sál a učebny vybavené

Více

1. seminář 29. února - 4. března 2016

1. seminář 29. února - 4. března 2016 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Příloha č. 1 - Technická specifikace požadavků na předmět

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály Bibliotheca academica 2012, Univerzita Pardubice, 26. a 27. září 2012 Mgr. Anna Vyčítalová IFLA camp 2012

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem

pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu s názvem Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace IČ: 00577260, organizace zřízená Moravskoslezským krajem ZL/063/2001 pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Marketingová koncepce propagace

Marketingová koncepce propagace Projekt Podpora udržitelného rozvoje města Gjakova Marketingová koncepce propagace 1. Teorie 2. Marketingové materiály 3. Způsoby propagace 4. Projekty 1. Teorie co je marketing a propagace Je společenský

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

JOB FAIR 2008 MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU Veletrh se zaměřením na setkání potenciálních zaměstnavatelů, personálních agentur s cílovou skupinou volných pracovních sil TERMÍN KONÁNÍ 7. 9. října 2008 Společně s projekty

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD.

DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/11 VYDÁNO DNE 29. 6. 11 DOVOLENOU LETOS VĚTŠINA ČECHŮ PLÁNUJE STRÁVIT V ČR. NEJČASTĚJI VYRAZÍ NA CHALUPU NEBO NA POBYTOVÝ ZÁJEZD. Více než tři pětiny (62 %) ekonomicky

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka pořádá soutěž studentů středních škol gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více