podnikatelský čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podnikatelský čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj březen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje ÚLOHA SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MSK TAKÉ V OBDOBÍ KRIZE více na str. 3, 4, 10, 11 DÁLNICE D 47 KONFERENCE: UŽ SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI PRŮMYSLOVÁ KRAJINA ODPADY KONGRES STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ HLAVNÍ CÍLE DO ROKU 2013 najdete na str. 7 KHK MSK ROZŠÍŘILA SVÉ SLUŽBY podrobnosti na str. 18 čtěte na str. 5

2 JAK PŘEKONÁME KRIZI? Přelom roku 2008/2009 je významný nejen prudkým růstem finanční a hos podářské krize, ale i některými významnými akcemi v našem kraji, které mohou mít pro život kraje značný význam. První významnou akcí byl již tradiční vánoční koncert 'Region pro sebe' pořádaný Sdružením v hotelu Imperial. Kromě velmi příjemné atmosféry a kvalitního uměleckého předvánočního zážitku byla do programu zařazena gratulace novému hejtmanovi našeho kraje Jaroslavu Palasovi s předáním symbolů Moravsko slezského kraje, kterými byl historický hornický kahan a ocelová valaška s dřevěným topůrkem vyrobená v Tři neckých železárnách. Symbolika je vnímána především jako úcta a respekt k historickému, ale stále perspektivnímu průmyslu našeho kraje, kterým je těžba uhlí a ocelářství. A u této příležitosti bylo také prohlášeno, nechť symbolické světlo hornického kahanu svítí na správnou cestu a valaška nechť slouží k jejímu prosekání. K těm skutečně správným cestám bylo přirovnáno i západo východní silnič ní propojení v kraji, ze jména pak výstavba ko munikace z Třanovic na Slovensko. Pan hejtman rovněž obdržel seznam osmi rozhodujících pri orit, jak jej vidí Krajská hospodářská komora MSK a Sdružení pro rozvoj MSK. Ale o těch se dočtete i na stránkách tohoto čísla zpravodaje. Druhou významnou akcí bylo první oficiální setkání hejtmana Jaroslava Palase a jeho náměstka Mariana Lebiedzika s podnikatelskými reprezentacemi kraje představovanými Sdružením pro rozvoj MSK, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska. Na setkání byla mimo jiné podrobně projednána spolupráce s MSK v současném volebním ob dobí a dojednalo se rovněž všech osm navrhovaných priorit. Po drobném upřesnění došlo ke shodě o potřebě jejich naplnění. Třetí důležitou akcí byla konference 'Možnosti rozvoje podnikatelských subjektů Moravskoslezského kraje v roce 2009'. Ke stěžejním informacím, které padly v průběhu jednotlivých vystoupení, patřila i slova hejtmana Jaroslava Palase, který potvrdil spolupráci s podnikatelskými reprezentacemi našeho kraje a přihlásil se k nutnosti plnění osmi priorit, které byly projednány na prosincové schůzce s panem hejtmanem. A hovořilo se i o současné krizi. V souvislosti s ní bylo konstatováno, že je zapříčiněna především nedostatkem poptávky a nedostatkem zakázek. Podnikatelé očekávají aktivní a vstřícnou podporu státu, ale jsou si vědomi řady rizik z neuvážených kroků. Jako oka mžitou podporu vnímají podnikatelé realizaci účelných a potřebných státních zakázek, vítána je exportní podpora firem. Velkým přínosem by bylo snížení cen energií, zejména elektrické. Podnikatelé vyžadují, aby vyřčené přísliby byly realizovány bez zbytečných odkladů. Značným přínosem může být urychlené čerpání prostředků z operačních programů. Čtvrtou a dosud poslední velmi významnou akcí byla mezinárodní konference 'Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou'. Konference byla uspořádána v rámci českého předsednictví a osobně se jí zúčastnili předseda vlády Mirek Topolánek, místopředseda vlády Alexandr Vondra, ministr průmyslu ČR a příslušní ministři Švédska, Polska a evropský komisař pro energetiku. Konference byla velmi dobře obsazena s velkým zájmem odborné veřejnosti a médií. A některé přítomné jistě zaujal patrný rozdíl zejména mezi vystoupením našeho předsedy vlády Mirka Topolánka a některými zástupci bruselských struktur. Předseda vlády vystoupil s naprosto konkrétním a vysoce odborným příspěvkem, ve kterém zřetelně naznačil nutnost vytvořit evropskou energetickou strategii, a zároveň položil několik zásadních otázek, na které je nezbytné co nejdříve odpovědět. Bohužel ve vystoupení eurokomisaře pro energetiku posluchači nenašli ani náznak odpovědí na konkrétní otázky předsedy vlády. Cenné bylo rovněž závěrečné vystoupení ministra Martina Římana, ve kterém shrnul závěry, ke kterým, dle mého názoru, úspěšná kon ference došla. Veškeré materiály této konference jsou umístěny na inter netových stránkách vlády ČR. Je evidentní, že český přístup, naše odbornost a zkušenosti mohou vý znamným způsobem přispět k vytvo ření reálné energetické strategie EU, která může být základem energetické bezpečnosti EU. Závěrem mi dovolte několik myšlenek k současnému období, které je plné negativních zpráv a informací z oblasti bankovního sektoru, obchodu, výroby, zaměstnanosti či spíše nezaměst nanosti, vycházejí katastrofické sta tistiky S daným stavem si nevědí rady ani renomovaní analytici a pro gnostici. Do této informační mely vstupují politici s reálnými, ale i uto pickými názory a nápady. Je evidentní, že současná situace je velmi závažná a složitá, nicméně používat výraz 'katastrofa' se mi jeví nepřiměřené, zejména vůči lidem, kteří zažívají skutečné katastrofy se všemi dopady, zejména na životy lidí. Dle mého názoru krizi musíme brát jako součást hospodářských cyklů a hloubka krize pak je výrazně ovlivňována mírou chyb a jejich rozsahem. Chybami je nezbytné se zabývat a řádně je analyzovat, zejména proto, aby se v budoucnu neopakovaly, ale rovněž proto, aby různé, někdy až hrůzné nápady, jak krizi řešit, tento stav ještě neprohloubily. Velmi varuji před finančními dotacemi do různých sektorů, které nejspíše budou mít krátkodobý efekt a po čase budou vyžadovat další, tentokrát již nepřiměřené a neúnosné dotace. Připusťme, že krize je jakýsi stav 'nemoci' hospodářství, který se musí léčit podle příčin. Jedna z vlastností hospodářské krize je její ozdravný efekt, velmi se obávám, že by tento neměl být zásadně eliminován neuváženými politickými rozhodnutími. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR a předseda KHK MSK Krizi musíme brát jako součást hospodářských cyklů a hloubka krize pak je výrazně ovlivňována mírou chyb a jejich rozsahem, říká Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR a předseda KHK MSK. 2

3 3 INTEGRUJÍCÍ ROLE SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MSK V současné hospodářské recesi hraje Sdružení pro rozvoj MSK, které hájí společné zájmy firem a podnikatelů v našem regionu, především integrující roli. Stejně jako v předchozím období hospodářského vzestupu formuluje zásadní požadavky související s aktuální situací regionu a řeší je jak na úrovni kraje, tak na úrovni vlády ČR. Jak většina z vás dobře ví, řada Sdružením vznesených požadavků, které podpořili i podnikatelé našeho regionu, již byla v minulosti schválena a uvedena do praxe směřující k rozvoji regionu. Ten se však, stejně jako okolní svět, právě nyní potýká s dopady krize. Jsme v situaci, do které se svět dostal poprvé po mnoha desetiletích a kterou je třeba intenzivně řešit především na světové úrovni, v rámci EU, České republiky a samozřejmě i krajů. Právě v této chvíli se může Sdružení chopit své integrující úlohy a stát se iniciátorem a koordi nátorem stěžejních jednání. Musíme společně hledat především ta opatření, která prokazatelně a zásadně řeší zaměstnanost. Právě rostoucí procento nezaměstnaných je v dané situaci největším nebezpečím vedoucím k prohloubení krize, kterému je třeba společně čelit a předcházet. Jednou z možností, jak recesi vzdorovat, je nebát se investovat. Investovat jak v oblasti vědy a výzkumu, aby se vědecká výkonnost a kapacita MS kraje zvyšovala i v tak kritické době, tak například v oblasti dopravní SDRUŽENÍ JE SPOLEHLIVÝ PARTNER I DO NEPOHODY... Vznik Sdružení pro rozvoj Mo ravskoslezského kraje počátkem devadesátých let byl vyvolán především složitou průmyslovou transformací tohoto regionu a výrazným hospodářským útlumem spojeným s vysokou nezaměstnaností. Současně nutností stanovit hlavní východiska, cíle a zahájit koncepční postup ke zlepšení tehdejší situace. To se zejména od roku 1995 začalo naplňovat a Sdružení se stalo uznávanou institucí i v dalších krajích České republiky a v zahraničí, což je současný stav. Výsledky jeho činnosti jsou konkrétní a ne sporné, postupy jejich dosažení jsou mimo jiné dokumentovány v podkladech a usne seních z jednání Rady Sdružení a Shromáž dění členů. Sdružení nikomu žádné činnosti nepřebírá, pokud o to není přímo požádáno, a je také inspirací pro působení subjektů jiných. Je přitom zajímavé nahlédnout do jeho témat z druhé poloviny devadesátých let, kde se samozřejmě objevuje prosazení do pravního napojení na evropské koridory, ale i záměr dosažení moderního regionálního dopravního a logistického systému s napo jením ostravského letiště. Je zde řešen regionální energetický generel se zdůraz něním potřeby perspektivního vyvážení zdrojů a potřeb. Jsou zde prosazeny a vyřešeny strategické zásoby ropných produktů a před ložen návrh diverzifikovaného zásobování regionu zemním plynem! Je zde koncepční řešení odpadů s konkrétním návrhem jeho energetického využití, ale také projekty revi talizace postižených území a zlepšování životního prostředí. Je zde podpora vědy, výzkumu a také nových učebních oborů, vznik první personální agentury. Je zde samozřejmě řada dalších podstatných záležitostí, včetně vzniku významných mezinárodních konferencí. Mnohaoborové zastoupení dnes 160 přímých členů Sdružení zaručuje stabilitu přijímaných opatření a cílů, podpořených jejich odborností a dlouhodobou praktickou zkušeností. Ne všechno je samozřejmě hotovo a potřebná doporučení ze strany Sdružení jsou projednávána s institucemi zodpovědnými za rozvoj našeho kraje. Spolupráce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Moravskoslezského kraje samotného je významným infrastruktury. V návaznosti na hospodářskou krizi se hovoří o možnosti ohrožení stavby dálnice D 47. Právě v souvislosti s řešením infrastruktury regionu Sdružení podniká mnohé cílené kroky, mimo jiné navázalo kontakt s nově jmenovaným zmocněncem pro výstavbu silnic a dálnic v Moravsko slezském kraji. Nejen dálnice D 47, ale i do pravní spojení Opavy, Ostravy a Slovenska je jedním z klíčových momentů stabilizace regionu. Proto Sdru žení směřuje své síly jak k maximálnímu urychlení výstavby zmíněných komunikací, tak do dalších priorit, které jsou stěžejní pro utlumení a odeznění současné hospodářské situace. I v čase krize se totiž rodí základy budoucího rozvoje a prosperity. Na to nesmíme zapomínat! Musíme hledat opatření, která zásadně řeší zaměstnanost... Václav Roubíček prezident Sdružení pro rozvoj MSK předpokladem také pro výcho diska ze současné celkové hos podářské krize. Globální trh přece neznamená jen nové pří ležitosti (o kterých bylo slyšet často), ale i nová rizika (o kterých se hovořilo málo). Také to je důležitým po učením pro další období. Hlavní cíle do roku 2013 byly Sdružením a Krajskou hospodářskou komorou MSK stanoveny na přelomu loňského a letošního roku a mohou být doplněny podle konkrétního vývoje. Jejich úvodní projednání s nově zvolenými představiteli Moravskoslezského kraje přineslo vzájemnou shodu na principech dalšího postupu. V současně době je rovněž novelizována dohoda o spolupráci mezi těmito institucemi, přičemž zájem členů Sdružení na prosperitě našeho kraje je dlouhodobý a jednoznačný. Příští rok 2010 bude dvacátým od vzniku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Dělejme vše podstatné k tomu, aby byl také rokem stability a dalšího hospodářského růstu. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK Mnohaoborové zastoupení dnes 160 přímých členů Sdružení zaručuje stabilitu přijímaných opatření a cílů, podpořených jejich odborností a dlouhodobou praktickou zkušeností.

4 v centru dění RADA SDRUŽENÍ ZASEDALA V BOHUMÍNĚ Rada Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje zasedala tentokrát v prostorách Městského úřadu v Bohumíně. Jednání se zúčastnil starosta měs ta Bohumín a senátor Petr Vícha a předseda představenstva ŽDB Group, a. s., Zdeněk Juchelka. Hostem byl také náměstek ředitele pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice Ostrava Petr Klement a pan Jiří Hynčica. Na programu jednání byly podkladové materiály pro Shromáždění členů dne , aktuální záležitosti s tím související a přijetí nových členů. Hlavní pozornost byla věnována cílům do roku 2013, které jsou uvedeny ve zpravodaji samostatně na straně 7. Jsou výsledkem konkrétního vývoje posledních let a také výsledkem diskuze k východiskům ze současné globální hospodářské recese. To bylo projednáváno již na Radě Sdružení dne v Třinci za přítomnosti odborníků ze společnosti Deloitte a na Radě Sdružení v Hradci nad Moravicí dne za přítomnosti vrcholových představitelů České národní banky. K zásadním prioritním záležitostem proto patří urychlené dobudování silničních komunikací v trase I/11 I/57 zejména kapacitní napojení na Slovensko. Tzv. přeložka I/11 z Třanovic na slovenskou hranici je přitom klíčovou záležitostí pro další hospodářský rozvoj přilehlého regionu. Velmi významné je také dobu dování již připravených staveb v původních termínech, což platí i pro infrastrukturu železniční. Druhou zásadní záležitostí je podpora a realizace projektů vědy a výzkumu s konkrétním promítnutím do inovací a zvýšení konkurenceschopnosti zdejších subjektů. To znamená také účelné a produktivní využití dotačních prostředků Evropské unie. V této souvislosti Petr Klement představil projektový záměr Spojené interdisciplinární centrum biomedicíny. Stanovisko Sdružení a Krajské hospodářské komory MSK k významu těchto projektů je jednoznačně kladné. Jde přitom o to definovat projekty zásadní z pohledu konkrétních přínosů JEDNOZNAČNÝ VÝZNAM PŘELOŽKY SILNICE I/11 Již řadu let je důrazně upozorňováno na rostoucí dopravní problémy v západovýchodním směru vymezeném komunikacemi I/11 I/57. Dopravní propustnost na trase Polsko Krnov (Bruntál) Opava Ostrava Třinec Žilina je stále více ohrožována a situace na spojnici Nošovice Třinec slovenská hranice je extrémní. Hlavní důvody: Jedná se o jedinou mezinárodní spojnici se Slovenskem procházející významnými průmyslovými centry a městy Moravskoslezského kraje směrem na Žilinu. Její parametry jsou dlouhodobě zastaralé a situace posledních let je zde pro obyvatele i podnikatele neúnosná. Výrazný každoroční nárůst dopravy pokračuje z důvodu členství ČR v Evropské unii, rostoucích tranzitních přeprav a hospodářského rozvoje opavské, ostravské, třinecké, žilinské a také katovické oblasti. Silnice je navíc spojnicí dokončovaných paralelních větví severojižního VI. panevropského multimodálního koridoru, tj. ostravské dálnice D 47 vedoucí Ostravou a Bohumínem, rychlostní komunikace R 48 vedoucí Frýdkem Místkem a Českým Těšínem a slovenské dálnice ze Žiliny směrem na Bratislavu. Současným stavem jsou limitována důležitá průmyslová centra. Rostoucí logistické požadavky v režimu 'just in time' způsobují problémové situace z důvodu silničních oprav, zimních kalamit či dopravních nehod. Na komunikaci I/11 se soustřeďují tranzitní, republikové a regionální přepravy včetně subdodavatelů do průmyslových podniků a rozvojových center. A sa mozřejmě doprava hromadná, individuální a turistická i vozidla zdravotních, požárních a jiných složek. Výrazný nárůst dopravy způsobuje výroba automobilky KIA v Žilině a významných subdodavatelů v MSK (např. výrobce karosérií Sungwo Hitech v ostravské zóně Hrabová). Během dvou let se počet kamionů na silnicích mezi Ostravou, Nošovicemi a Žilinou dále podstatně zvýší. a praktického uplatnění a prosadit je v náročné konkurenci. K tomu by měly přispět připravované regionální rozvojové či inovační strategie, což je však nutné časově i obsahově koordinovat. Další diskuze potvrdila význam všech uvádě ných cílů včetně soustavné podpory technického vzdělávání v kraji. Také však nutnost konkrétních kroků v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží či projektů zlepšujících zdejší životní prostředí zatížené např. vysokou prašností. Odsouhlasena byla účast Sdružení v některých dalších projektech a nutnost perspektivního řešení dopravní obslužnosti kraje, kde se bude Sdružení podílet i finančně. Potvrzena byla spolupráce Sdružení a KHK MSK s Moravskoslezským krajem, což je dáno i probíhajícím podpisovým řízením příslušné 'trojdohody' o spolupráci. Přijati byli noví členové, takže současný stav členů Sdružení je 160 (podrobněji na Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK Výkonná rada Sdružení Zasedala 5. února 2009 v konferenční místnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Jednání se zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Marian Lebiedzik. Na programu byly např. hlavní cíle do roku 2013 jako podstatná východiska ze současné hospodářské krize, aktualizovaný návrh Dohody o spo lupráci mezi krajem, KHK MSK a Sdružením pro rozvoj MSK, ale i návrh připravovaného projektu 'Perspektivní řešení dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje'. Podstatná část diskuze byla zaměřena na přípravu regionální a také inovační strategie v kraji a na celkovou spolupráci podnikatelské sféry s vedením Moravsko slezského kraje. fab Další dopravní zátěž navíc představuje výroba automobilky Hyundai (přeprava subdodávek i hotových výrobků) i vzájemné kooperace mezi automobilkami a kooperace se subdodavateli z Třinecka, Slovenska a Polska. Původní usnesení vlády k projektu Hyundai, které počítá se zprovozněním nových silnic mezi Nošovicemi a Slovenskem až v roce 2012, je v zásadní kolizi s reálným stavem. Ani tento termín však není v současnosti zajišťován. Nutnost řešení této mimořádné situace byla zdůvodněna a vyjádřena řadou velmi naléhavých iniciativ a prohlášení např. ze strany podnikatelů, obcí a měst, a to i ze strany slovenské. V souhrnu bylo naléhavě doporučeno: 1. Zařadit výstavbu kapacitní silniční komunikace mezi Nošovicemi a Jablun kovem (tzv. přeložka I/11) ve směru na Žilinu mezi absolutní dopravní priority ČR a v urychleném režimu ji zprovoznit v návaznosti na příslušná vládní usnesení. 2. Pokračovat samozřejmě v modernizaci železničního propojení v západo východním směru. Ta však má svá technická, provozní, časová i ekonomická specifika a rostoucí zátěž současné komunikace I/11 sama nevyřeší. Tato záležitost byla také podpořena a je součástí závěrů několika ročníků mezinárodních konferencí TRANSPORT, přičemž již na 7. ročníku v roce 2003 byl představen projekt urychleného řešení nejvíce exponovaných úseků. O tomto stavu byla informována rovněž Řídící komise EU pro VI. panevropský dopravní koridor, která zasedala v Ostravě 27. a 28. listopadu 2008 a uvedla tento problém do oficiálního zápisu z jednání s cílem získat i mezinárodní podporu řešení této stále se zhoršující situace. Pro silnice I/11 I/57 byl v únoru 2009 jmenován vládní zmocněnec, se kterým Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje již spolupracuje. Další postup bude projednán na kontrolním dnu MD ČR v Ostravě dne pod vedením náměstka ministra dopravy ČR. 4 Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK

5 5 ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB V KHK MSK Další nové služby mohou od 1. ledna 2009 nejenom podnikatelé, ale i široká veřejnost využívat v Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje. Na kontaktním místě CzechPOINT lze získat vedle výpisů z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a trestního rejstříku také výpis bodového hodnocení z registru řidičů, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a z dalších podobných registrů. Řidiči, kteří si nejsou jisti stavem svého řidičského bo dového konta, obdrží na kontaktním místě CzechPOINT výpis bodového hodnocení z registru řidičů. K získání vý pisu potřebuje řidič pouze doklad totožnosti a pro jistotu i řidičský průkaz. Cena výpisu je 50 korun za každou vydanou stránku. Firmy, které se hlásí do výběrových řízení, mohou jednodušeji získat výpis ze seznamu kvalifiko vaných dodavatelů v případě, že jsou již v tomto seznamu registrovány. Výpis nahrazuje celou řadu dokumentů a uchazečům o veřejnou zakázku výrazně zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek. K získání výpisu žadatel potřebuje sdělit IČ nebo název firmy. Cena výpisu je 70 korun za první stránku a 50 korun za druhou a každou další vydanou stránku. Od 1. ledna 2009 rovněž kontaktní místo CzechPOINT provádí autorizaci kontaktních osob, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ('Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství') za účelem podání agendy nebo její kontroly. K autorizaci kontaktní osoby je potřeba doklad totožnosti a k získání výpisu z registru MA ISOH sdělit IČ nebo název firmy. Cena za výpis je stejná jako u předešlé služby. Krajská hospodářská komora MSK se stala k 1. lednu 2008 členem poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network. Enterprise Europe Network je poradenská síť pro podnikatele se zastoupením téměř 600 poboček ve 44 zemích (v ČR funguje 11 poboček). Síť vznikla sloučením bývalých sítí EIC (informační servis pro podnikatele) a IRC (pomoc při transferu technologií). Kontakt: Eva Bergerová, Markéta Pekaríková tel.: , europe network.cz europe network.ec.europa.eu Služby sítě: 1. Poradenství pro podnikatele k dotacím, legislativě, veřejným zakázkám, ochraně duševního vlastnictví, podmínkám podnikání v jednotlivých zemích a k dalším aspektům podnikání. v centru dění Výše uvedené služby tak dále rozšířily seznam stávajících poskytovaných služeb vydávaných výpisů z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle 72 živnosten ského zákona. Všechny výše zmiňované výpisy lze získat na počkání; o výpisy z rejstříku trestů a z registru řidičů může žádat na základě plné moci i zmocněnec. Od poloviny roku 2009 budou moci klienti na těchto kontaktních místech hospodářské komory rovněž využívat služby ověřování dokumentů a podpisů, které dnes poskytují pouze matriční úřady a notáři. V rámci přibližování služeb českým podnikatelům i občanům jsou pracovníci kontaktních míst CzechPOINT Hospodářské komory České republiky připraveni nejen vydat výpis z informačních systémů veřejné správy, ale zároveň jsou schopni pomoci v mnoha dalších směrech. Jde zejména o pomoc při vyhledání údajů, které chce klient ověřit. Pomohou mu najít potřebné informace k získání výpisu, a to i na základě neúplných nebo nepřímých údajů, za pomoci dal ších veřejných i soukromě provozovaných rejstříků a seznamů. Pod nikatelům jsou schopni asistovat při příjmu podání a vybavit je dalšími informacemi, které s podnikáním úzce souvisejí. Více infor mací naleznete na stránkách Krajské hospodářské komory MSK: mh Publikace Podnikání v České republice Podnikatelům a dalším zájemcům o podmínky podnikání v České republice je určena publikace Podnikání v České republice, kterou vydala pobočka Enterprise Europe Network Krajské hospodářské komory MSK. Právě zde je publikace k dispozici. Publikace Podnikání v České republice obsahuje informace k postupu založení podniku v ČR, formám podnikání, volnému pohybu služeb, vysílání zaměstnanců, možnostem financování, daním, veřejným zakázkám, exportu, podpoře spolupráce podnikatelů, investičnímu klima, uznávání kvalifikací, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, bezpečnosti výrobků, ekologickým standardům, ochraně duševního vlast nictví. Nedílnou součástí publikace jsou internetové odkazy, na kterých je možno získat k dané problematice další údaje. Publikace má českou a anglickou jazykovou mutaci. Je volně ke stažení na a europe network.cz a bude průběžně aktualizována. Enterprise Europe Network má za sebou první rok činnosti v MSK 2. Asistence při hledání partnerů pro obchodní, výrobní či technologickou spolupráci (kontaktní setkání podnikatelů, obchodní mise, inzerce českých firem v zahraničních bulletinech, rozesílání bulletinu 'Podnikatelské kontakty' se zahraničními inzeráty firmám v Moravskoslezském a Olomouckém kraji). 3. Podpora účasti v rámcových programech EU (FP7, CIP). 4. Poskytování zpětné vazby od podnikatelů ke komisi (SME Feedback). 5. Vzdělávání (semináře, workshopy, konference). 6. Informování (vydávání publikací, rozesílání newsletterů, informačních listů). V ROCE 2008 OSTRAVSKÁ POBOČKA SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK: 1. Zodpověděla 729 dotazů podnikatelům a zájemcům, kteří chtějí začít podnikat. 2. Zorganizovala 24 akcí pro celkem 804 účastníků. 3. Zorganizovala kontaktní setkání českých, slovenských a polských firem. 4. Propagovala profily 14 českých firem v zahraničních newsletterech. 5. Vydala elektronickou publikaci Podnikání v České republice (v české a anglic ké jazykové mutaci). 6. Vydala 12 newsletterů 'Aktuality pro podnikatele'. 7. Vydala 7 informačních listů (témata: živnostenský zákon, DPH, ROP, OP LZZ, OP ŽP, REACH, inter netové stránky pro podnikatele). 8. Vydala 26 bulletinů 'Podnikatelské kontakty' se zahraničními inzeráty (následně bylo firmám z Mo ravskoslezkého a Olomouckého kraje na vyžádání předáno 218 kontaktů na zahraniční firmy). Veškeré informační materiály (tj. newsletter 'Aktuality pro podnikatele', bulletin 'Podnikatelské kontakty', informační listy 'Fact Sheets', publikaci Podnikání v ČR, tiskové zprávy) jsou k dispozici na webech a europe network.cz.

6 region aktuálně PRACOVNÍ SKUPINA K MEMORANDU PROJEDNÁVALA KONKRÉTNÍ PROJEKTY V současnosti již cestujeme novými vlakovými jednotkami 'City Elefant' po elektrizovaném traťovém úseku z Opavy přes nádraží Ostrava Svinov do Českého Těšína. To vše jsou příklady konkrétních výsledků Memoranda o spolu práci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje zorganizovalo 2. února 2009 další setkání pracovní skupiny k Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Zúčast nilo se 25 představitelů MD ČR, MS kraje, statutárního města Ostravy, GŘ ČD, SŽDC a dalších institucí a firem, většinou členů Sdružení. Provedena byla kontrola vývoje hlavních projektů Memoranda a také prezentace výsledků významných studií z posledního období. Patří zde zejména: 6 Možnosti nasazení nových kolejových jednotek na vybraných tratích Moravskoslezského kraje. Posouzení provozně technických možností uplatnění systému lehké kolejové dopravy v Moravskoslezském kraji. Spolupráce Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj MSK se rozbíhá Rada kraje na své schůzi dne usnesením č. 9/413 jmenovala členem Strategické exportní skupiny pro zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 až 2016 také Miroslava Fabiana, generálního ředitele Sdružení. Tato spolupráce se týká samozřejmě i jiných významných oblastí, jak je uvedeno v připravované dohodě o spolupráci, která byla odsouhla sena Radou kraje dne SETKÁNÍ KLASTROVÝCH INICIATIV Další setkání klastrových iniciativ organizovaných Sdružením pro rozvoj MSK se uskutečnilo 4. února Po předchozí dohodě se tak stalo v sídle Moravskoslezského automobilového klastru. Na programu byla výměna aktuálních informací, které se týkaly konkrétní činnosti jedno tlivých klastrů a zejména problematiky projektů OP VaVpl, přípravy regio nální inovační strategie, ale také předpokladů pro úspěšnou účast klastrů v některých rozvojových programech. Následovala exkurze v laboratořích automobilového klastru na měření hluku a na měření topných systémů, které jsou unikátní ve střední Evropě. fab V našem kraji jsou prokázány silné přepravní proudy osob. Věcná diskuze za účasti 1. náměstka hejtmana MS kraje Miroslava Nováka potvrdila perspektivu kolejové dopravy v regionálním dopravním systému a potřebu využití nových vozidel s uplatněním vhodného financování. Sdružení pro rozvoj MSK bude koordinovaně s Moravskoslezským krajem v této činnosti pokračovat. V návaznosti na platnou koncepci rozvoje dopravní infrastruktury např. připravuje projekt 'Perspektivní řešení dopravní obslužnosti MSK' a bude se samozřejmě podílet na dalších konkrétních krocích v rámci platného Memoranda. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK V rámci konference Možnosti rozvoje podnikatelských subjektů Moravskoslezského kraje v roce 2009 společnost KOMA Ložiska ve svém sídle v Ostravě Vítkovicích slavnostně otevřela nově vy budované školicí středisko. Slavnostního zahájení provozu střediska se účastnili Jaromír Palas, hejtman Moravskoslezského kraje, Petr Dlabal, starosta Vítkovic, Alexandra Rudyšarová, ředitelka agentury CzechInvest, která v rámci Operačního programu podnikání a ino vace vznik střediska podpořila, Pavel Bartoš, prezident KHK MSK, a Miroslav Fabian, generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK. Přítomni byli i další představitelé významných veřejnoprávních institucí kraje i republiky.

7 7 region aktuálně

8 region aktuálně PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 8 Moravskoslezský kraj vytvořil v souladu se svým dlouhodobým záměrem 'rozvíjet a podporovat síť sociálních služeb tak, aby odpovídaly potřebám cílových skupin a aby splňovaly standardy kvality' individuální projekt s názvem Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Záměr podporovat posky tování služeb je deklarován ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK), Koncepci sociálních služeb MSK a v aktuálním Programu rozvoje MSK. Projekt byl předložen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Celková výše finanční podpory bude činit přes 595 mil. Kč, projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Stěžejní aktivity projektu budou realizovány v průběhu let 2009 až Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění dostupnosti sociálních služeb cílovým skupinám osob na území Moravskoslezského kraje. Cílovými skupinami jsou: osoby se zdravotním postižením, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, mládež a mladí dospělí, rodiče s dětmi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby závislé na návykových látkách. Prostřednictvím projektu se zvýší dosažitelnost a kvalita sociálních služeb, které budou zaměřeny na pomoc a řešení problémů svých uživatelů. Záměrem těchto aktivit je, aby služby byly poskytovány v přirozeném prostředí uživatelů a v sou ladu s jejich individuálními potřebami. Výběr a zařazení konkrétních služeb do projektu byl proveden na základě komunikace s obcemi v kraji a vychází z jejich komunitních a rozvojových plánů sociálních služeb. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj terénních, intervenčních a pobytových služeb pro osoby bez přístřeší a pro osoby nacházející se v obtížných životních situacích. Dotčené sociální služby budou zajišťovány na celém území Moravskoslezského kraje. Při posuzování naplněnosti kapacity vybraných služeb budou jako indikátory sledovány počty kontaktů, počty poskytnutých intervencí a počty uživatelů, kteří těchto služeb využijí, u pobytových služeb pak budou sledována obsazená lůžka za měsíc. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj, který jej bude realizovat V rámci služeb sociální prevence se jedná jmenovitě o zabezpečení těchto 11 sociálních druhů služeb: azylové domy (pro jednotlivce, rodiny a ženy s dětmi), domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku 15 až 26 let, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, intervenční centra, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, terénní programy. prostřednictvím organizací poskytujících sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytování služeb sociální prevence a dostupnost těchto služeb cílovým skupinám zajistí kraj prostřednictvím dodavatelů a sub dodavatelů. Ti byli vybráni na základě zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě veřejné soutěže uzavřel kraj Bližší informace o tomto projektu naleznete na adrese moravskoslezsky.cz smlouvy s vybranými organizacemi posky tujícími služby, které je zavazují poskytovat sociální služby v rozsahu odpovídajícím spá dovému území a v rozsahu poptávané kapacity. Realizací individuálního projektu kraje dojde mimo jiné k navýšení finančních prostředků, které je možné využít k rozvoji služeb sociální prevence v kraji. Během období realizace tohoto projektu by mělo získat podporu přibližně 10 tisíc osob z řad cílových skupin. Do projektu by se mělo zapojit více než 33 poskytovatelů sociálních služeb v Moravsko slezském kraji. Celkem se podpora dotkne asi 120 registrovaných sociálních služeb. Projekt je svým pojetím zcela výjimečný a inovativní. Je to první projekt tohoto rozsahu řešící zajištění sociálních služeb formou outsourcingu neziskovým organizacím na území Moravskoslezského kraje. Smlouvy uzavírané s dodavateli sociálních služeb na 'určitou' službu umožní jednodušší administrativní řízení a monitorování služeb, a tím také zefektivnění fungování celého systému. Dlouhodobým přínosem tohoto projektu by mělo být lepší propojení sociálních služeb na celém území kraje a vytvoření jejich komplexní sítě. VLÁDA BY SE MĚLA SNAŽIT O CO NEJVĚTŠÍ ZAMĚSTNANOST Deloitte je značka, pod kterou v ne závislých společnostech spolupracují desetitisíce odborníků a poskytují tak vybraným klientům služby v oblasti auditu, poradenství, finančního poradenství, řízení rizik a daní. V České republice poskytují pod touto značkou služby společnosti Deloitte Advisory, s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPO a.s. a Deloitte Security s.r.o. (společně též 'Deloitte Česká republika'), které jsou přidruženými firmami Deloitte Central Europe Holdings Limited. Společnosti Deloitte patří v České republice mezi vedoucí firmy poskytující odborné služby. Tyto specializované služby v oblasti auditu, daní, po radenství a finančních poradenských služeb zajišťují prostřednictvím svých více než 650 expertů. Jedna z těchto prestižních firem Deloittee Advisory, s.r.o., je mimo jiné také členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. A protože jde o společnost, která pracuje ve finanční oblasti, zeptali jsme se Lu ka Niedermayera, ředitele oddělení consultingu společnosti Deloitte Advisory, s.r.o., jak vnímá současnou hospodářskou situaci v České republice a jak vidí další vývoj v této oblasti? Naše ekonomika bude světovou krizí postižena bohužel více, než jsme si jen před pár měsíci mysleli, a růst pravděpodobně spadne do zápor ných čísel. Tato situace nebude však mít stejný dopad na všechny firmy, odvětví či regiony. I přesto, že oživení naší ekonomiky bude záviset na obnovení růstu světové ekonomiky (respektive zejména na růstu velkých evropských zemí), má smysl, aby vláda hledala opatření, která omezí dopad recese na naši ekonomiku. Ta musejí být jak ekonomicky efektivní (zdroje státu jsou omezené), tak musejí především zafungovat velmi rychle, protože krize začíná doléhat na naši zem s nemalou intenzitou. Cílem by mělo být zejména zachování co největší zaměstnanosti, opatření by tedy měla být směrována spíše do oblasti firemní než například na zvýšení důchodů a sociálních dávek. A co vedlo společnost Deloitte Advisory ke členství ve Sdružení? Společnost Deloitte projevila zájem o členství z toho důvodu, že Sdružení pro rozvoj MSK působí v regionech, které jsou pro naše aktivity klíčové. Na rozvoji těchto regionů se pak můžeme podílet právě se členy Sdružení a vyměňovat si a sdílet velice cenné informace.

9 9 ROK 2008 VE ZNAMENÍ ZMĚN Rok 2008 byl pro nás rokem některých podstatných změn. K nejvýznamnějším patřilo zavedení systému managementu jakosti (ČSN EN ISO 9001:2001) a sy stému environmentálního managementu (ISO 14001:2005), dále pak změna loga a názvu společnosti. Smyslem změn byla zejména touha neustále zvyšovat kvalitu své práce, zjednodušit a zefektivnit vnitřní i vnější komunikaci a další procesy. Od 18. prosince 2008 je tedy naším oficiálním názvem HRAT, s. r. o., pod kterým nás však většina partnerů a klientů zná. Rok 2009 začínáme s novým logem. Logo společnosti symbolizuje komplexnost, profesionalitu a tvořivost. Věříme ale, že nám také bude neustále připomínat poslání, které jakožto společnost působící v klíčových oblastech regionálního rozvoje máme, a to rozvíjet region a nás samotné. Není to ovšem jen logo HRAT a dotační možnosti své existence se naše společnost rozšířila a z malé rozvojové agentury se stal nadšený 20členný tým s velkými zkušenostmi. Máme za sebou řadu malých i velkých projektů, pro své klienty jsme již získali přes 4,3 miliardy Kč dotačních prostředků, a to s průměrnou úspěšností okolo 80 %. I v následujících letech si přejeme přinášet svým klientům komplexní služby a být jejich rádci a pomocníky od začátku (formulování záměru, výběr vhodného do tačního titulu) až do konce (úspěšná administrace, povinnosti vyplývající z čerpání dotace). A to nejen v oblasti dotačního poradenství a zpracovávání projektů pro získání dotace, ale i v dalších produktech, jako jsou strategická plánování, veřejné zakázky pro realizaci projektu, marketingové a ekonomické analýzy či poradenství v oblasti environmentální problematiky. Pro bližší seznámení s námi vás zveme k návštěvě našich internetových stránek nebo k osobní návštěvě v Třinci nebo kanceláři v Ostravě. Zdroj: HRAT, s. r. o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s. r. o. Především si celá společnost uvědomuje svou odpovědnost a je připravena i v následujících letech v souladu se svým sloganem 'region v pohybu' dál významně přispívat nejen k viditelnému rozvoji regionu, ale také k dodávání více než jen standardních služeb všem subjektům, které v regionu působí. Za 13 let HRAT tým Jak nás znáte... Od HRAT, s. r. o. Proč je HRAT, s.r.o., v čerpání dotačních prostředků tak úspěšný? Odpověď zní jednoduše: Jsme tým a naše práce nás baví. Máme bohaté 13leté zkušenosti s přípravou a zpracováním žádostí o dotace pro veřejný i podnikatelský sektor z fondů Evropské unie, ale i dalších dotačních zdrojů (národní zdroje, Norské fondy atd.). Pro naše klienty jsme získali více než 4,3 miliardy Kč dotačních prostředků, rádi je pomůžeme získat i vám. Kde nás najdete? Přibližně 300 m od hlavní křižovatky u budovy Severomoravské energetiky, na ulici Výstavní 2224/8, ve 3. patře budovy sídla Krajské hospodářské komory MSK. GPS: 49 49'36.93N; 18 15'51.52E Své záměry s námi můžete osobně konzultovat od úterý do čtvrtka v do bě a hodin. Neváhejte nám dle potřeby také zavolat či napsat na následující kontakty: tel.: , e mail: Bližší informace o našem HRAT týmu: Nebo se obraťte na konkrétní osobu: Lenka Hurtová Tel.: , e mail: Kamila Šišková Tel.: , e mail: Aktuální výzva z programu ROZVOJ Právě je vyhlášena výzva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechInvest k předkládání žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, programu Rozvoj. Pro projekty malých a středních podnikatelů jsou zde připraveny 2 mld. Kč. Dotaci ve výši 1 až 20 milionů korun pro jeden projekt můžete investovat do technologického vybavení svých firem a tím získat nové výrobní kapacity. PODPOROVANÉ AKTIVITY pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšujících efektivnost procesů KDO MŮŽE ŽÁDAT malý a střední podnik ODVĚTVOVÉ VYMEZENÍ Podporování aktivity musí směřovat do následujících vymezených oblastí: zpracovatelského průmyslu a obchodu, aktivity průřezových odvětví (např. bio technologie, nanotechnologie, optoelektronika apod.) CO LZE V RÁMCI DOTACE POŘÍDIT (ZPŮSOBILÉ VÝDAJE): Dlouhodobý hmotný majetek nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů, které nebyly předmětem odpisu. Dlouhodobý nehmotný majetek náklady na pořízení patentových licencí na know how, řídící software k pořizovaným strojům a zařízením. FORMA A VÝŠE PODPORY Podpora je poskytována formou dotace Výše dotace činí: pro drobný a malý podnik 60 % způsobilých výdajů, pro střední podnik 50 % způsobilých výdajů TERMÍN PODÁNÍ REGISTRAČNÍ ŽÁDOSTI TERMÍN PODÁNÍ PLNÉ ŽÁDOSTI Máte rozvojové záměry, ale nemáte dostatek finančních zdrojů? Rádi vám poradíme a pomůžeme s přípravou žádosti o dotaci z fondů EU. Kontaktujte nás! Zdroj: CzechInvest

10 v přímém přenosu VICEPREZIDENTI SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ M 1. Jak vnímáte současnou hospodářskou situaci a jaké jsou podle vás perspektivy rozvoje regionu? 2. Jakou úlohu by Pavel Bartoš, předseda představenstva a generální ředitel FITE a.s., první viceprezident Sdružení: 1. Každá krize je nepříjemná, zejména když přijde nečekaně a s razancí, kterou ani největší pesimista neočekával. Moravskoslezský kraj je a bude krizí postižen obdobně jako jiné regiony. Velmi nepříjemné je, že nově se rozvíjející sektor automobilového průmyslu dostává první velmi silnou ránu. Věřím ale, že restrukturalizované hospodářství našeho kraje je dostatečně silné a zdravé, a že z krize vyjde posílené a zdravější. 2. Jak Sdružení pro rozvoj MSK, tak Krajská hospodářská komora MSK a další podnikatelské repre zentace hrají dlouhodobě význam nou roli prakticky ve všech sférách rozvoje našeho kraje. Bez nadsázky se dá tvrdit, že jsou významným stabilizátorem a no sitelem kontinuity rozvoje našeho kraje zejména proto, že nejsou politicky závislé a reprezentují zejména podnikatelský sektor, a jsou zde zastoupeny i významné instituce veřejného sektoru. Velmi pozitivní je vzájemná spolupráce jednotlivých reprezentací navzá jem a dobré a efektivní partner ství s krajskou, městskými a obec ními politickými reprezentacemi. Období krize, kterým právě pro cházíme, je standardní, byť velmi nepříjemnou součástí hospodář ského a společenského života kraje. Hlavní úlohu vidím přede vším v kontinuitě naplňování základních a dlouhodobých stra tegických cílů a napomáhání pod nikatelským subjektům překonat období krize a vytvářet takové podmínky, aby se náš kraj v prů běhu krize ozdravil a posílil tak, aby posléze byl konkurenceschopnější a úspěšnější. 3. Naší snahou je, aby každá spolupráce s Moravskoslezským krajem byla všestranným přínosem pro kraj jako celek. Jsem přesvědčen, že bohatství kraje je tvořeno obecným bohatstvím podnikatelského sektoru, veřejného sektoru a občanské sféry s dlouhodobým potenciálem konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje. Nezbytnou podmínku spolupráce vidím zejména ve společném hledání a realizaci základních strategických cílů, ve vzájemném res pektu a dodržování psaných i nepsaných pravidel. Mezi zá kladní pravidla spolupráce řadím respektování vzájemných potřeb, plné respektování všech legislativních norem, zejména pak rovných podmínek v podnikání a pravidel hospodářské soutěže. Úspěch vzájemné spolupráce by měl být nezávislý na momentálních politických postojích a krátkodobých politických cílech. na dynamice předchozích let. Prakticky každý podnikatelský subjekt utrží šrámy. Jde ale o to, aby ztráty byly co nejmenší a nezpůsobily škody s fatálními důsledky. Je to výzva pro všechny, zvláště pak manažery, jak obstát se ctí, jak minimalizovat škody a připravit se na lepší časy. Ti nejlepší překlopí hrozby vyplývající z krize do příležitostí posílit svou konkurenceschopnost, zbaví se nahromaděného balastu a najdou nová řešení, která se za období blahobytu těžko prosazují. 2. Jednou z důležitých věcí pro zvládnutí tohoto slo žitého období bude pomoc ze strany státu. Například státní zakázky do dopravní infrastruktury MSK by zcela jistě prospěly stavebním firmám, hutním podnikům a dalším. To je podle mého názoru vhodné působiště pro Sdružení, aby vyvíjelo ještě větší tlak právě v tomto směru na urychlení výstavby především klíčových sil ničních komunikací jako je I/ V tom, že se například nebudou příliš lišit názory ve dení kraje a zástupců podnikatelských subjektů na strategické záměry kraje, které prospějí jak dalšímu vyváženému rozvoji průmyslu, tak i racionálnímu snížení zátěže životního prostředí. Ivo Klimša, předseda představenstva a generální ředitel Biocelu Paskov a.s., viceprezident Sdružení: 1. Naše hospodářství již pociťuje důsledky finanční a ekonomické krize a situace se bude v průběhu tohoto roku dále zhoršovat. Propad poptávky a problémy s finan cováním podniku povedou k recesi také u nás. Nevěřím tomu, že by naše ekonomika měla odolat krizi lépe. Náš region má dlouhodobě dobrou perspektivu. Současná krize silně zatřese řadou firem a oborů, ale přijde oživení a nové příležitosti, které region využije. 2. Sdružení může stejně jako řada jiných profesních svazů, hospodářská komora apod. přenést na kraj a vládu nezkreslené informace a návody k řešení přímo Činnost Sdružení pro rozvoj MSK byla vždy realizována v úzké spolupráci s krajem. Tato spolupráce by měla být v období hospodářského poklesu ještě kvalitnější. z podnikové úrovně. To může pomoci, pokud bude vůle na slouchat. 3. Sdružení aktualizovalo priority své činnosti pro rok 2009 a jednalo o nich s no vým vedením kraje. V této chvíli je potřeba věřit, že slova o respektu k výsledkům práce Sdružení v minu lých letech byla myšlena vážně. Jednou z důležitých věcí pro zvládnutí tohoto složitého období bude pomoc ze strany státu. Jiří Cienciala, předseda představenstva a generální ředitel Třineckých železáren, a.s., viceprezident Sdružení: 1. Náš průmyslový kraj je zasažen hospodářskou recesí zvlášť citelně. Už v závěru roku musela většina největších prů myslových firem značně omezovat výrobu a nejinak je tomu i na počátku nového roku. Bohužel se to dotýká stále většího a většího množství firem, které jsou navázány na klíčové regionální výrobkové řetězce, ať už se jedná o automobilový, strojní, hutní, dřevozpracující či důlní a další. Zkrátka hos podářská recese nás zasáhla silou, kterou většina z nás nikdy dříve nepoznala. Je škoda, že slibný trend rozvoje kraje ztratí

11 v přímém přenosu SK O JEHO ÚLOZE NEJEN V OBDOBÍ KRIZE mělo Sdružení pro rozvoj MSK hrát v období hospodářské krize? 3. Jakou podobu může mít spolupráce s krajem? Pavel Vítek, čestný prezident ODS Dopravní stavby Ostrava, a. s., vice prezident Sdružení: 1. O současné hospodářské krizi bylo již napsáno vše, tudíž bez dalších komentářů. Našeho regionu se tato situace zvlášť dotýká zejména ze dvou důvodů. Jednak procházel obdobím prudkého rozvoje, a tudíž dopady jsou větší než v regionu již stabilizovaném, jednak vedle středních Čech je místem s největším soustředěním automobilového průmyslu, kde jsou dopady krize nejvíce patrné. Vedle negativních důsledků může mít krize i svá pozitiva jak v urychlení restrukturalizace celého regionu, tak v pročištění podnikatelského prostředí. I když jsem přesvědčen, že trvale platí 'pomoz si sám a bude ti pomoženo', domnívám se, že jednotlivé kroky vlády a státu jsou v určité oblasti potřebné. Zde pak za mimořádně významné pokládám prostředky státu vložené do rozvoje infrastruktury, které na rozdíl od obdarovávání občanů přinášejí trvalý efekt a kde úvahy o omezení, resp. zastavení některých staveb (zejména dálnice D 47), se zcela vymykají mému chápání. 2. Úloha Sdružení v tomto období přiro zeně roste, neboť ať již svým rozsahem (160 členů), nebo svou činností a koordinační prací (oblast urychlení modernizace a vý stavby silniční, železniční a le tecké infrastruktury, posílení vědecko výzkumné základny, koordinace v oblasti energetiky a životního prostředí) je významným subjektem celého kraje. Rozsáhlá angažovanost Sdružení, vyme zená zejména dokumentem 'Hlavní cíle Sdružení pro rozvoj MSK do roku 2013' a dále dohodami o spolupráci s MSK, KHK MSK a dalšími subjekty, může řešení pro blémů hospodářské krize významně pomoci. Náš průmyslový kraj je zasažen hospodářskou recesí zvlášť citelně. 3. Úvodem je třeba konstatovat, že do savadní spolupráce s novým vedením MSK se vyvíjí velmi nadějně. K oblastem, ve kterých můžeme úzce spolupracovat, patří zejména budování silniční, železniční a le tecké infrastruktury s důrazem jak na vyšší angažovanost zejména MD ČR, tak na zlepšování infrastruktury v majetku MSK a zejména na řešení dopravní obslužnosti v perspektivě řádově 10 let. Dále jde o oblasti zlepšování investičního a podnikatelského prostředí, řešení pro blematiky energetické dostatečnosti a problematiky nakládání s odpady, vzdělávání a lidské zdroje, koordinace regionálních aktivit a účast na zpracování Strategie rozvoje MSK na období 2009 až Karel Mazal, jednatel společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., viceprezident Sdružení: 1. Právě v současné hospodářské situaci je nezbytné urychlit podporu malým a středním podnikatelům. Při předpokládaném zvýšení nezaměstnanosti je nutné cíleně připravovat podmínky pro 'nové pracovní příležitosti' od rekvalifikací až po stabilní pracovní místa. 2. Pokračovat v plnění svých předsevzetí. Podporovat dopravní infrastrukturu, školství, vzdělávání a v nepo slední řadě podporovat i vědu a výzkum. 3. Sdružení pro rozvoj MSK svými aktivitami dokazuje, že je institucí, která má svůj význam při spolupráci s krajem. Osobně se chci podílet na snížení emisí v dopravě podporou a rozšířením CNG v městské hromadné do pravě, v dopravě do rekreačních oblastí a u rozvozových a úklidových vozidel a mechanizmů v městských aglo meracích. Václav Daněk, předseda Správní rady TCHAS, spol. s r. o., viceprezident Sdružení: 1. To, že hospodářská krize zasáhla i náš region, který měl velmi dobře 'našlápnuto' zásluhou rozvoje v posledních letech, je nesporné. Důsledky finanční a následné ekonomické krize jsou prakticky denně předmětem řešení všech manažerů společností bez rozdílu jejich velikosti. V našem regionu jsou však manažeři zvyklí vypořádávat se dlouhodobě s nejrůznějšími problémy. Proto si myslím, že většina firem projde ozdravnou kúrou, přečká současné těžké období a velmi dobře se připraví na dobu oživení, které bude zákonitě následovat. Nezbytnou podmínkou spolupráce bude zejména společné hledání a realizace základních strategických cílů, vzájemný respekt a dodržování psaných i nepsaných pravidel. 2. Jako ve všech zemích, i u nás bude jedním z rozhodujících faktorů při řešení krize postoj státu a především způsob jeho pomoci. Proto můžeme pro střednictvím Sdružení vyvíjet tlak na urychlení realizace státních zakázek zejména v oblasti regionální dopravní infrastruktury. Zde je stále ještě velký prostor pro zlepšení dopravní obslužnosti a zároveň příležitost pro mnoho firem z regionu. Zachování proinvestičního přístupu vlády a nekrácení financování ze státních fondů patří k prioritám, které bychom i prostřednictvím Sdružení měli po naší vládě požadovat. 3. Činnost Sdružení pro rozvoj MSK byla vždy realizována v úzké spolupráci s krajem. Tato spolupráce by měla být v období hospodářského poklesu ještě kvalitnější. Priority kraje a podnikatelské sféry je nezbytné dobře koordinovat, aby byl výsledný efekt jak pro kraj a jeho občany, tak pro firmy v kraji a jejich zaměstnance co nejpozitivnější.

12 v přímém přenosu MUSÍME SPOLEČNĚ HLEDAT ZPŮSOBY ŘEŠENÍ KRIZE 1. Jak vnímáte vývoj současné hospodářské krize v Moravskoslezském kraji a její vliv na podnikatelskou sféru? 2. Do jaké míry se probíhající krize odráží v oblasti, za niž jste zodpověd ný? Jaká řešení jsou optimální? 3. Co je v danou chvíli nejpodstatnější pro rozvoj MSK? 4. Jakou úlohu hrají v oblasti rozvoje kraje a jeho podnikatelské sféry Krajská hospodářská komora MSK a Sdružení pro rozvoj MSK? Marian Lebiedzik, náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj, evrop ské fondy a operační pro gramy: 1. Domnívám se, a nechci být přitom žádným škarohlídem, že Moravskoslezský kraj může re cese postihnout v mnohem větším měřítku než kraje jiné. K tomuto závěru mne vede skutečnost, že ekonomika na šeho kraje je postavena na těžkém průmyslu a strojírenství, což jsou odvětví, která pokles odbytu produkce tíží nejvíce. Dále je náš kraj i výrazně závislý na exportech, takže ekonomické problémy v cílových zemích se projeví dříve či později i zde. Dopady na podnikatelskou sféru budou tedy veskrze negativní, a to i v jiných sektorech než je průmysl, jelikož uvolňování či dočasné vysazování zaměstnanců z pracovního procesu v průmyslových podnicích nutně povede k poklesu kupní síly obyvatelstva a následnému poklesu poptávky např. ve službách. Navíc zde mohou sehrát velmi negativní roli i s tím spojená pesimistická očekávání všech subjektů, která se odrazí v jejich velice opatrném a zdrženlivém chování jak v oblasti spotřeby, tak i investic. 2. Jelikož z titulu své funkce odpovídám za ekonomický rozvoj kraje a úspěšné čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie, je pro mne ekonomická krize noční můrou. Uvědomuji si, že tato krize, ať již bude trvat jakkoli dlouho, a její dopady na ekonomiku a životní úroveň v kraji se musejí nutně přímo odrazit i ve výsledku mé práce, potažmo práce celého nového vedení kraje. V každém případě je zapotřebí bezodkladně podniknout kroky ke stimulaci agregátní poptávky a pod pořit zvýšení exportní konkurenceschopnosti našich podniků. Z dlouho dobého hlediska, a to se týká našeho kraje především, je nezbytné přilákat do ČR takové investory, kteří budou vyrábět high tech produkci, jež je obecně méně náchylná k fluktuaci poptávky. Zároveň se jedná o produkty s vyšší přidanou hodnotou. Co se týče aktivit krajské vlády směrem ke zmírnění dopadů ekonomické krize, potom budou pod niknuty v rámci možnosti kraje veškeré kroky ke Atraktivita kraje spočívá v rozvinuté sociální infrastruktuře... zmírnění jejího dopadu na ekonomiku Moravskoslezského kraje a životní úroveň jeho obyvatel. Především se budu v maximální možné míře snažit urychlit přípravu investičních projektů financovaných z finančních prostředků Evropské unie, aby mohla být co nejdříve zahájena jejich realizace. Ve vztahu k obcím a městům našeho regionu bude spuštěn program na podporu jejich absorpční schopnosti z operačních programů EU, jehož cílem je pomoci především menším obcím a městům v našem regionu při kofinancování investičních akcí, na něž získaly evropské peníze. Věřím, že tento dotační titul zvýší jak jejich investiční aktivitu (tedy i poptávku v ekonomice), tak především úsilí o čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU. Na tento program je pro daný rok vyčleněno z kraje 100 milionů Kč. 3. O rozvoji je možné uvažovat pouze z dlouhodobého hlediska a s přihlédnutím k celé řadě důležitých faktorů, které úspěšný rozvoj kraje podmiňují. Z tohoto pohledu je, dle mého názoru, důležitým předpokladem pro jeho další rozvoj dostupnost a atraktivita jak pro investory či turisty, tak především mladé a vzdělané lidi, kteří by neodcházeli za 'lepším' do Prahy či zahraničí, ale své znalosti a schopnosti uplatnili zde v kraji a napomohli tak jeho dalšímu rozvoji. Dostupnost je podmíněna kvalitní dopravní infrastrukturou, na které již bylo 12 mnohé v minulosti uděláno, a já věřím, že se v příštích letech podaří ještě mnohé vykonat. Atraktivita kraje pak spočívá v rozvinuté sociální infrastruktuře, tj. kvalita životního prostředí, zdravotní péče, kvalita a nabídka vzdělání, kulturního či sportovního vyžití a bydlení. Zde má náš kraj výrazné rezervy a bude nezbytné, i když velice těžké, najít finanční zdroje na zlepšení situace v této oblasti. Velký význam také spatřuji v dynamickém rozvoji vysokého školství, vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, jakožto důležitého předpokladu pro rozvoj perspektivních oborů, a tím i stabilního ekonomického prostředí v našem kraji, jež je nezbytným východiskem pro zvýšení konkurenceschopnosti našeho regionu nejen v rámci ČR, ale především mezi regiony Evropské unie. 4. Rozvíjení komunikace a úzké spolupráce se všemi rele vantními subjekty v kraji, a tedy i se Sdružením pro rozvoj MSK a Krajskou hospodářskou komorou MSK, jakožto představiteli nejen podnikatelské sféry, ale v případě Sdružení i celé řady dalších subjektů od měst až po školská zařízení různého typu, považuji za nezbytnou součást své práce. Uvedené subjekty svými aktivitami a spoluprací s krajem v minulosti zcela jednoznačně prokázaly, že jim není lhostejné, kterým směrem se kraj ubírá, a že jsou významným způsobem ochotny a schopny napomoci rozvoji Moravskoslezského kraje. Rád bych jim tímto za jejich úsilí poděkoval a vyjádřil své přesvědčení, že další naše spolupráce bude úspěšně nejen pokračovat, ale že se svým rozsahem i kvalitou posune do nové dimenze. Do budoucna hodláme s oběma subjekty, pomineme li organizaci již tradičních akcí, jako např. IFO, také úzce spolu pracovat při zpracování nových koncepčních a rozvojových materiálů kraje, jako je kupř. strategický plán rozvoje kraje či krajské inovační strategie. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana kraje pro územní plánování a cestovní ruch: 1. Krize má vliv na podnikatelskou sféru MSK, odráží se hlavně v automobilovém průmyslu a oborech na něj navazujících. Řada podnikatelských subjektů je ve vý robní sféře orientována na export a ten je v současné době utlumen. Co se týče rozvoje segmentu cestovního ruchu, je to výzva, jak v době krize tento obor naopak ještě posílit a zkvalitnit, aby mohl nadále nabízet kvalitní možnosti trávení volného času v konkurenci se zahraničními dovolenými. I když i to bude těžké, protože spořivost se určitě na trhu promítne i v tomto oboru. 2. Dopad krize na oblast cestovního ruchu v MSK by mohl mít vliv i pozitivní. Rodiny se v současné době snaží šetřit a v souvislosti s finanční náročností zahraničních dovolených budou volit raději méně finančně náročnou dovolenou v tuzemsku, často i přímo v regionu. Náš kraj totiž nabízí široké možnosti, jak kvalitně a atraktivně strávit volný čas, nabízí kvalitní a cenově dostupné ubytování nejen pro domácí, ale i pro zahraniční turisty. Nicméně, toto jsou pouze předpoklady, hodnotit můžeme teprve po skončení sezony Nejpodstatnější je nadále pokračovat v činnostech, které kraj vykonává. V oblasti mého působení jde především o další rozvoj spolupráce se subjekty cestovního ruchu v kraji, příprava produktů pro návštěvníky a iniciace subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. S tím úzce souvisí i dobudování do pravní infrastruktury v kraji. 4. Spolupráce kraje v oblasti regionálního rozvoje se Sdružením pro rozvoj MSK probíhá ve skupině zabývající se problematikou brownfields, dále se MSK aktivně zúčastňuje a spolupořádá konferenci IFO Investment & Busi ness Forum, kterou kraj finančně podporuje svými dotacemi. Přínosná je také spolupráce s KHK MSK na úrovni konferencí a některých rozvojových záměrů.

13 13 v přímém přenosu MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MÁ VELKÝ POTENCIÁL Moravskoslezský kraj, největší a nejlidnatější kraj České republiky, je sta bilizovaným regionem s jasnou vizí rozvoje, který má co nabídnout. Krátce řečeno, Moravskoslezský kraj má velký potenciál a pracovité lidi, kteří dokáží daného potenciálu dobře využít. Pokud jde o další rozvoj kraje, naší prioritou bude, kromě dobudování dopravní infrastruktury a propojení Letiště Leoše Janáčka v Mošnově s železnicí a dálnicí, i podpora men ších obcí. Chceme totiž, aby se Mo ravskoslezský kraj rozvíjel rovno měrně a aby veškerá pozornost ne byla směřována jen na velká prů myslová centra kraje. Další prioritou je oblast životního prostředí, kde by ke zlepšení měla kromě stavby ob chvatů měst pomoci také právě pro bíhající jednání se všemi většími znečišťovateli ovzduší. Ta se týkají jejich přístupu k této problematice v dalších letech. Protože nám jde o kvalitativně vyšší stupeň rozvoje regionu, chceme do Moravskoslezského kraje přitáhnout výroby s vyšší přidanou hodnotou. Tomu by mohlo pomoci například vybudování zázemí elektrotechnické fakulty a zřízení fakulty lékařské. Spolu s primátorem města Ostravy a s rektory budeme hned v začátku roku 2009 společně hledat cestu k financování těchto projektů. Ty by měly přinést profit nejen Moravskoslezskému kraji, ale i jeho okolí. Náš region rozhodně není izolovaným subjektem. Ba naopak. Mezi specifika Moravskoslezského kraje patří jeho sousedství se Slovenskem a Polskem, které je základem rozvíjející se příhraniční spolupráce. Prostřednictvím Asociace krajů České republiky samozřejmě rozvíjíme i spolupráci s ostatními kraji naší země. Oceňuji, že můžeme využít zkušenosti jiných krajů a společně pracovat na řešení závažných problémů, které musíme řešit. Cenné poznatky však čerpáme také u našich partnerských regionů, jimiž jsou francouzský region Lotrinsko, Slezské vojvodství, Severní Porýní Vestfálsko, Žilinský samosprávný kraj, britský region North East a oblast Vologda z Ruské federace. Za velmi důležitou a nezbytnou považuji i komunikaci s vrcholovými představiteli České republiky, kde chci využít svých osobních kontaktů na jednotlivé členy vlády, aby kraj v budování dopravní infrastruktury a v oblasti dalších rozvojových projektů nezůstával pozadu. Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje NA KONCERTĚ SE HEJTMAN UJAL SYMBOLICKY VLÁDY NAD KRAJEM Drobným živnostníkům z kraje, kteří patří k nejlepším v zemi a vyhráli i celostátní soutěže, tleskal plný kongresový sál hotelu Imperial. Bylo to na vánočním koncertě Region pro sebe, který každoročně pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, tentokrát již podeváté. Zástupci podnikatelů také předali hejtmanu Jaroslavu Palasovi symboly regionu a on se tak symbolicky ujal vlády nad krajem. Vánoční koncert je vlastně poděkováním za celoroční práci a spolu práci všem našim čle nům. Tentokrát tady chceme také zdůraznit, že kromě velkých firem, podniků a institucí má me v regionu stovky a tisíce drobných živ nostníků, z nichž mnozí patří ve svých oborech k nejlepším, řekl na adresu oceněných pod nikatelů generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK Miroslav Fabian. Uznání patřilo vítězi celostátní soutěže Hospodářských novin Živnostník roku 2007 Liboru Václavíkovi, majiteli firmy Libros, a Jaroslavě Klemensové, majitelce výrobny uzenin z Dolního Benešova, která vyhrála stejnou soutěž v roce Je to pocta celé naší rodině, protože s podnikáním mi pomáhá manžel i bratr, řekla Jaroslava Klemensová. Ocenění patřilo také Růženě Petříkové, ředitelce Domu techniky Ostrava, která obdržela čestné uznání v rámci celostátní soutěže Inovace Hornický kahan, valaška z třinecké oceli a zarámovaný seznam cílů, kterých by měl region dosáhnout v následujících pěti letech, byly dárky, které dali podnikatelé novému hejtmanu Jaroslavu Palasovi, aby se tak symbolicky ujal vlády nad krajem. Kraj má několik pilířů a symbol jednoho z nich by vám měl svítit na tu správnou cestu, po které půjdete čtyři a možná i více let, uvedl předseda představenstva Krajské hospodářské komory MSK a první viceprezident Sdružení pro rozvoj MSK Pavel Bartoš, když předával hejtmanovi hornický kahan. Valaška je symbolické spojení dřeva a oceli k prosekání silnice I/11do roku Ať už se přestane slibovat a začne se to brát konečně vážně, zdůraznil generální ředitel Třineckých železáren a viceprezident Sdružení pro rozvoj MSK Jiří Cienciala. Kromě dobudování základní páteřní dopravní sítě, zejména kapacitního napojení na Slovensko, zásadnímu posílení vědecko výzkumné základny kraje, patří k hlavním cílům dalšího rozvoje regionu také například za bezpečení dostatečných energetických zdrojů či odstraňování starých ekologický zátěží. Jsou to úkoly, které bychom měli řešit společně, aby se nám tady dobře žilo, řekl Václav Roubíček, prezident Sdružení pro rozvoj MSK. Jaroslav Palas poznamenal, že zejména valaška je výborná pomůcka na mini sterské úředníky. Jsem rád, že jste mě, zemědělce, mezi vás přijali. Chtěl bych Sdružení pro rozvoj MSK poděkovat, protože díky němu se realizovala řada projektů. Podnikatelé, mou podporu máte a budete mít. Na splnění úkolů budeme nyní potřebovat ale hodně sil, řekl Jaroslav Palas. Vánoční koncert je poděkováním za celoroční práci všem našim členům...

14 v přímém přenosu STŘEDNÍ ŠKOLA BRÁNA K TECHNICKÉ KARIÉŘE 14 Dne byla pro ředitele a zástupce středních technických škol uspořádána v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje úvodní konference k projektu Střední škola brána k technické kariéře. Projekt je realizován Krajskou hospodářskou komorou MSK ve spolupráci se společností RPIC ViP a Asociací středních průmyslových škol v roli partnerů projektu. Cílem je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, průběžné prohlubování zájmu žáků středních technických škol o studovaný obor a zvyšování jejich motivace k setrvání v tomto oboru. Očekávaným výsledkem by měl být zvýšený počet žáků, kteří po dokončení vzdělávání skutečně zahájí profesní kariéru ve vystudovaném technickém oboru a budou ji i v budoucnu nadále rozvíjet. Produkty připravené v rámci projektu 'Brána' jsou také zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti absolventů středních technických škol na trhu práce. V úvodním projevu Magda Habrmanová, ředitelka KHK MSK, mimo jiné vyzdvihla význam kvalitního odbor ného vzdělávání pro úspěš né a efektivní fungování podnikatelského sektoru. Vedoucí projektu Petr Czekaj pak ve své prezentaci detailně popsal celý projekt, definoval zejména jeho cíle, ambice a obsahové zamě ření a seznámil přítomné s klíčovými aktivitami včet ně jejich předpokládaného přínosu pro jednotlivé cílové skupiny. Uvedl představu realizátorů o tom, jakým Účastníci konference ocenili zaměření projektu na posílení vazeb a spolupráce škol se zástupci firem v regionu. způsobem by měla probíhat vzájemná spolupráce a konkrétní naplňování klíčových aktivit. Zdůraznil také snahu celého projektového týmu o dosažení maximální efektivity a přínosu pro žáky, absolventy, vyučující odborných předmětů i výchovné poradce při co možná nejmenším organizačním a časovém zatížením škol. Následoval programový blok zaměřený na popsání jednotlivých klíčových aktivit. Účastníci konference byli seznámeni se sérií plánovaných produktů a aktivit, které umožní zástupcům podniků seznámit se s reálnými podmínkami odborné výuky žáků a zvýšit svou informovanost o materiálním vybavení a technických mož nostech středních škol. Stejně tak zástupci škol s technickým zaměřením, učitelé odborných předmětů, výchovní poradci a v neposlední řadě samotní žáci budou mít díky realizovaným produktům možnost ještě blíže se seznámit s fungováním vybraných podniků a profesí v praxi. Na základě získaných zkušeností mohou potenciální zaměstnavatelé přednést školám své požadavky na odborné vzdě lávání, které pak lze dle možností škol zapracovat do školních vzdělávacích programů. Ze strany podniků pak může být školám nabídnuta pomoc a podpora v různých oblastech, ať už se jedná o exkurze, praxe, návštěvy odborníků ve školách, pomoc při ročníkových pracích studentů či rozšíření o jiné formy spolupráce. Řada dalších produktů pomůže ke zvýšení motivace žáků o příslušný technický obor a posílení jejich identifikace se studovanou oblastí a umožní jejich těsnější sepjetí s praxí již v průběhu studia. Jednou z metod, pomocí kterých budou realizátoři projektu pomáhat při nava zování vztahů mezi žáky a budoucími zaměstnavateli, bude také nově vytvořený interaktivní portál 'Studentprofil', který by měl fungovat jako významná platforma, na níž se bude nejen setkávat nabídka absolventů technických škol s poptávkou zaměstnavatelů po pracovní síle, ale která rovněž umožní efektivní komunikaci a aktualizovaný informační tok mezi studenty, absolventy, středními školami a podniky v Moravskoslezském kraji. Fungování portálu však může být využito i dalšími aktéry na trhu práce. Kromě výše uvedených produktů bude v rámci projektu uskutečněna také řada průzkumů a analýz, které mají význam pro efektivní fungování celého projektu a nabízejí i možnost dalšího využití výsledků průzkumů a analýz žáky, pedagogy, Společnost RPIC ViP představila 'ochutnávku' zážitkového vzdělávání. výchovnými poradci, vedením středních technických škol i zaměstnavateli budoucích absolventů. Také tyto výstupy mohou být přínosem pro další zefektivňování trhu práce. Programový blok věnovaný prezentacím partnerů projektu zahájil Zdeněk Karásek, který představil společnost RPIC ViP a objasnil její roli při realizaci klíčové aktivity Rozvoj kariérového poradenství. Upozornil na společné cíle a ambice a vymezil předpokládaný přínos pro žáky v oblasti zvyšování konkurence schopnosti absolventů technických škol na trhu práce. V dalším vstupu zdůraznil ředitel Asociace středních průmyslových škol Jaroslav Ponec výjimečnost tohoto projektu a snahu všech realizátorů o maximální přínos pro střední technické školy a jejich studenty. Podtrhl také pozitivní dopad výše uvedených aktivit na praxi studentů a zpracovávání ročníkových prací, které mají vliv na odborné znalosti a dovednosti žáků, a tím i na zvýšení jejich pozdější uplatnitelnosti. Zdůraznil roli nositele pro jektu KHK MSK jakožto optimálního prostředníka mezi podniky a středními školami technického zaměření. Těžiště celého projektu a největší přínos pro cílové skupiny vidí v příležitosti navázat a prohlubovat kontakt mezi zaměstnavateli a absolventy, spatřuje však velké možnosti spolupráce s firmami i v celém prů běhu procesu výuky. V souvislosti s národním programem podpory vzdělávání byl vyzdvihnut i význam kariérového poradenství. Jaroslav Ponec upozornil i na skutečnost, že je žádoucí, aby si byli žáci odborných škol plně vědomi faktu, že odborné vzdělávání je zásadním předpokladem a základem pro jejich budoucí pracovní uplatnění. S tím úzce souvisí zvyšování motivovanosti studentů pro kvalitní přípravu na budoucí profesní kariéru v technických profesích. Jako názorný příklad produktů nabízených společností RPIC ViP v rámci rozvoje kariérového poradenství proběhla konkrétní ukázka jednoho z představených seminářů, jež mají zábavnou a interaktivní formou kultivovat a rozvíjet měkké dovednosti a kompetence žáků středních technických škol. Zapojeni byli všichni účastníci konference, kteří se aktivně účastnili tohoto ukázkového semináře a mohli si tak 'na vlastní kůži' vyzkoušet produkt, který je pro studenty jejich škol připraven. Všem přítomným byla v rámci této 'ochutnávky' produktu promítnuta i ukázka z videonahrávky používané jako názorná a praktická pomůcka při přípravě absolventů technických oborů na úspěšnou sebeprezentaci u výběrových řízení při nástupu do zaměstnání. Závěrečná živá diskuze byla vítaným zdrojem podnětů, přispěla k získání zpětné vazby a vyjasnění způsobu budoucí spolupráce, upřesnění diagramu realizace jednotlivých dílčích aktivit a projednání priorit. Účastníci se shodli na tom, že považují projekt za vítaný příspěvek ke zvyšování identifikace žáků se studovaným technickým oborem. Realizace jednotlivých produktů může pomoci při zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, a to zejména posílením vazeb a spolu práce škol se zástupci firem v regionu. Hana Simonová

15 15 v přímém přenosu MOŽNOSTI ROZVOJE PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ MSK 2009 Konference 'Možnosti rozvoje podnikatelských subjektů Moravskoslezského kraje v roce 2009', pořádaná 28. ledna v ostravském hotelu ATOM Společenstvím prů myslových podniků Moravy a Slezska a dalšími partnery, aktuálně reagovala na současnou hospodářskou krizi, která postihla zaměstnance i zaměstnavatele a zvedla nezaměstnanost v kraji. Prezident Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Jan Skipala uvedl: Podnikům schází provozní kapitál, aby mohly realizovat plánované zakázky a projekty. Značnou část finančních pro středků jim odčerpala silná koruna, dále zaznamenaly citelný pokles zakázek, u malých a drobných podniků to je o více než čtyřicet procent, u větších podniků pokles představuje dvacet až třicet procent. Podnikatelé hovoří také o tom, že zatímco na počátku minulého roku měli nasmlouvané obchody na tři až šest měsíců dopředu, dnes jsou zakázky nejisté. Podnikatelům by proto pomohla podpora ze strany státu. Samozřejmě stát by neměl bezhlavě nalévat do firem a podniků peníze, ale pomoci jim daňově a pře devším nekomplikovat jim zbytečnou byrokracií život, míní Pavel Bartoš, předseda představenstva Krajské hospodářské komory MSK a první viceprezident Sdružení pro rozvoj MSK. Pomohlo by například umožnit odklady plateb na sociální a zdravotní pojištění bez uplatňování úhrad z prodlení, neprodlené vrácení přeplatků DPH finančními úřady, odečty DPH na podnikatelská vozidla, daňové úlevy a další. Podnikatelé očekávají významnou pomoc při podpoře exportu zejména do východních zemí, či možnost odložení splácení úvěrů. Dalším nástrojem by mohla být podpora státu v podobě poskytování záruk na provozní Kde hledat inspiraci projektů cestovního ruchu? Rozvoji cestovního ruchu přispějí dotace z Regio nálního operačního programu Moravskoslezsko v le tech více než 63 miliony eur. Ucházet se o ně mohou rovněž podnikatelé, na projekty ko merčního charakteru lze získat až 60% příspěvek evropského spo lečenství. V roce 2008 uspělo v soutěži o tyto peníze 13 žadatelů o dotace z ROP Moravskoslezsko. Osm z nich dosud podepsalo smlouvu o poskytnutí dotace, což je nezbytným předpokladem pro realizaci projektu a čerpání peněz. Výše nasmlouvané částky představuje 137 milionů korun. Další stovky milionů korun tedy stále čekají na své příjemce. Na jaké aktivity je možné dotace získat a kde hledat inspiraci? S informační a konzultační podporou pro žadatele o dotace pomůže Dobrá rada, komplexní informační servis Regionální rady. Nabízí identifikaci slučitelnosti pro jektových záměrů s podporou z ROP Mo ravskoslezsko, osobní, telefonické a elektro nické konzultace pro jektů v průběhu jejich zpracování nebo semi náře a školení či další informační služby. 11. ČESKO SLOVENSKO POLSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM Dne 27. listopadu 2008 proběhl v ostravském hotelu Imperial 11. ročník Česko slovensko polského ekonomického fóra, které uspořádala KHK MSK a Technologické centrum AV ČR, pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje a prezidenta Hospodářské komory ČR. Fórum se věnovalo pod mínkám podnikání v České, Slovenské a Polské republice. Na fóru vystoupili odborníci z ČR, Slovenska i Polska. Mezi tématy byly priority předsednictví ČR v Radě EU, podnikání na jednotném vnitřním trhu EU, transfer technologií, 7. rámcový program a ochrana duševního vlastnictví. Účastníci si kromě aktuálních informací odnesli kontakty na obchodní partnery a někteří navázali i kontakty s partnery do budoucích projektů. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 1. Dopravní infrastruktura a logistika Představitelé hospodářských komor (Ostrava, Žilina, Katovice) se shodli na nutnosti urychleného dobudování a mezinárodní propojení silniční a železniční infrastruktury. Velkým problémem je nesoulad v jednotlivých zemích v po platcích za využívání komunikací a nesoulad v omezování doby, po kterou nemohou kamiony využívat zejména dálnice a rychlostní komunikace. úvěry, a tak i zvýšit důvěryhodnost podniků z pohledu bank, přiblížil Jan Skipala. Řada podniků kvůli snižování nákladů propouští. V krizové situaci je potřeba přijímat krizová opatření a chránit to, co přináší skutečnou hodnotu, a tou je bezesporu podnik. Snižování stavu zaměstnanců samo o sobě však znamená pro podnik další finanční náklady a zde také vidíme prostor pro podporu ze strany státu, upřesnil Jan Skipala. Komora například navrhuje v podnicích, které nejedou na sto procent, využít dny, kdy se nevyrábí, ke školením a rekvalifikačním kurzům. Financovat by se mohly z bruselských peněz, upřesnil Pavel Bartoš. Stát by dále mohl pomoci tlumit dopady krize spuštěním státních zakázek. Ne stavět hladové zdi, ale dát peníze na projekty, které v regionu potřebujeme, ať je to nová budova elektrofakulty VŠB TU Ostrava či infrastrukturní stavby, popsal Pavel Bartoš. Kraj potřebuje dobudovat základní páteřní železniční a silniční síť. Dopravní infrastruktura patří k pilířům ekonomiky. Kraji nyní především schází kapacitní napojení na Slovensko, musí se také dostavět D 47 a R 48, doplnil Miroslav Fabian, generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK. Jmenované stavby patří k základním cílům, které vytyčilo Sdružení pro rozvoj MSK a Krajská hospodářská komora MSK jako hlavní cíle dalšího rozvoje regionu a o kterých se na konferenci také hovoří. Dále k nim například patří posílení vědecko výzkumné základny či zabezpečení dostatečných energe tických zdrojů a odstraňování starých ekologických zátěží. Rotary Club Ostrava International Dne se konal již čtvrtý ročník benefičního plesu Rotary Clubu Ostrava International v hotelu MaMaison Imperial Ostrava. Ples proběhl ve velmi dobré atmosféře podpořené účastí předních umělců z oblasti zábavy. Přítomní, mezi které patřily významné osobnosti regionu, měli možnost zúčastnit se draž by uměleckých předmětů a sportovních dresů, která vynesla okolo půl milionu korun. Díky této skuteč nosti a příspěvkům part nerských firem měli mož nost pořadatelé rozdat téměř korun na různé charitativní projekty (Dětský hipoterapeutický ranč v Hlučíně, Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni, Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami v Ostravě, Hematoonkologické oddělení Dětské kli niky FN v Ostravě Porubě, DYS centrum při 4. ZŠ J. A. Komen ského ve Frýdku Místku a další), a to byl hlavní smysl této prestižní společenské akce, která se těší velké pozornosti ostravské veřejnosti a každým rokem nabývá na významu. 2. Energetika a životní prostředí Účastníci fóra se shodli na nezbytnosti řešení energetiky v evropském kontextu, její bezpečnosti a zejména nepřiměřeného růstu cen energií. Základem energetické bezpečnosti by měla být maximální snaha o energetickou nezávislost a s tím spojené řešení ekologických vlivů. Doporučuje se nerealizovat ekologicko energetická opatření navrhovaná EU, která zejména v současné době výrazně sníží konkurenceschopnost zemí EU. 3. Současná hospodářská situace Bylo konstatováno, že bankovní sektor může být velkou brzdou pro podnika telský sektor v jeho snaze využívat fondy EU zaměřené na rozvoj podnikání. Většinou je uplatňován systém následného financování, což vyžaduje od žada telů získání bankovního úvěru na celou dobu realizace projektu. Účinnou pomocí podnikatelů v současné době je vyřešení způsobu financování těchto projektů např. zálohovým nebo průběžným financováním. 4. Euro Účastníci fóra konstatovali, že je velkou chybou, že země Visegrádské čtyřky nebyly schopny realizovat společný vstup všech čtyř zemí do eurozóny, což by výrazně usnadnilo podnikání v dotčených regionech.

16 kaleidoskop K ZATRAKTIVNĚNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNICI REGION POTŘEBUJE ASI PADESÁT NOVÝCH VLAKŮ Ke zkvalitnění osobní dopravy na železnici region potřebuje několik desítek nových osobních moderních vlakových souprav. Ty by mohly do deseti let začít jezdit na železničních tratích v Moravskoslezském kraji. Vyplývá to ze studie, kterou nechalo ve spolupráci s hejtmanstvím zpracovat Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a představilo ji všem zainteresovaným na zasedání pracovní skupiny k Memorandu o rozvoji železniční dopravy v kraji. Studie o možnostech nasazení nových kolejových vozidel na vybraných tratích v kraji počítá s tím, že do roku 2013 by bylo potřeba nasadit třináct nových dvoupodlažních vlakových souprav typu CityElefant, které zatím jezdí v kraji jen tři, dále deset jednopodlažních elektrických souprav a čtyři jednopodlažní dieselové soupravy. Dalších více než dvacet moderních vlakových souprav by pak mohlo začít jezdit po tratích v regionu mezi roky 2014 až Na nákup padesátky nových souprav bude podle studie potřeba asi osm miliard korun. Studie řeší ekonomickou návratnost investice a je zpracována s ohledem na silné a důležité přepravní proudy, řekl generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK Miroslav Fabian s tím, že nová vozidla zlepší kulturu a bezpečnost cestování, zkrátí jízdní dobu, přispějí ke zlepšení životního prostředí a v ne poslední řadě přilákají nové cestující. V současné době máme 1,6 miliardy korun na nákup deseti nových moderních souprav, z nichž čtyři dvoupodlažní začnou jezdit na trase Opava Ostrava Český Těšín a šest jednopodlažních na trasách letiště v Mošnově Havířov a Frýdek Místek Český Těšín, uvedl ředitel Krajského centra osobní dopravy Českých drah Ostrava Miroslav Klich a dodal, že region jich potřebuje 16 mnohem více. S tím souhlasí i první náměstek hejtmana pro dopravu Miroslav Novák. Naše možnosti zajistit finanční prostředky na nákup nových vlakových souprav z regionálního operačního programu jsou omezené. Budeme ale požadovat po Českých drahách a ministerstvu dopravy, aby posílily regionální železniční dopravu, protože není možné, aby z šedesáti nových souprav, které České dráhy nakoupí, jich většina jezdila na tratích v Praze a jejím okolí, řekl Miroslav Novák. DOHODA O SPOLUPRÁCI SLAVNOSTNĚ PODEPSÁNA Dohoda o spolupráci, podepsaná v pondělí , se zaměřuje na podporu a prohlubování spolupráce mezi podnikatelskými subjekty Moravskoslezského kraje a jejich protějšky v Ruské federaci. Předpokládá těsnou spolupráci smluvních stran při překonávání všech možných překážek rozvoje rusko českých obchodních vztahů ve prospěch podnikatelských subjektů v České republice i v Ruské federaci, stejně jako institucionální, informační, organizační a jazykovou podporu ze strany RČVKF ve prospěch členů KHK. NEZAMĚSTNANOST V KRAJI Členové Sdružení pro rozvoj MSK na zasedání své rady diskutovali mimo jiné o dopadech zvýšení nezaměstnanosti v regionu v důsledku finanční krize. Podle Pavla Řežábka, člena bankovní rady a vrchního ředitele ČNB, největší dopady krize pocítí česká ekonomika v polovině roku Pavel Bartoš, první viceprezident Sdružení pro rozvoj MSK, zdůraznil, že do podnikatelské sféry není třeba nesystémově nalévat finanční prostředky, ale že by pomohlo stabilizovat stav kurzu koruny k euru i dolaru a stanovit co nejdříve přesný termín přijetí eura. Dále je nutné omezit legislativní kroky, které vedou ke zvyšování nákladů, či objektivizovat pravidla pro obchodování s emisními povolenkami, upřesnil generální ředitel SPR MSK Miroslav Fabian. CYKLUS SEMINÁŘŮ Ve městech Nový Jičín, Karviná, Opava a Ostrava uspořádala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje (partner poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NET WORK) ve spolupráci s agenturou CzechInvest, společností BIC Ostrava s.r.o. a dalšími partnery semináře věnované možnostem čerpání dotací na podnikání. Semináře se konaly v Novém Jičíně, v Karviné, v Opavě a v Ostravě. Cílem seminářů bylo podrobně seznámit účastníky s dotačními příležitostmi v Moravskoslezském kraji, tj. s aktuálními i chysta nými výzvami Operačního programu Podnikání a Inovace (Školicí střediska, Eko energie, Poradenství, ICT v podnicích, Inovace Patent, Rozvoj), Programu rozvoje venkova (modernizace zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, využívání poradenských služeb), programu Rybářství (investice do akvakultury, zpracování a uvádění rybích produktů na trh) a mož nostmi získání prostředků z EU na výzkum a vývoj. Účastníci byli upozorněni na chyby, kterých se žadatelé dopouštějí při psaní projektů. Zazněly i zkušenosti firmy, která již o dotace žádala. V případě zájmu bylo možné konzultovat konkrétní projekt přímo na místě se specialistou na příslušný dotační program. Účast na seminářích byla pro zájemce zdarma. Za Rusko české vědecké a kulturní fórum dohodu podepsal ředitel společnosti a honorární konzul Ruské federace v Ostravě pan Aleš Zedník, za Krajskou hospodářskou komoru MSK předseda představenstva Pavel Bartoš. Slavnostního aktu se zúčastnil také generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Miroslav Fabian, který předal řediteli RČVKF Zedníkovi osvědčení o členství ve Sdružení, které tak logicky navazuje na předchozí vstup o.p.s. do řad členů Hospodářské komory ČR. Podpisem dohody se RČVKF stává garantem rozvoje rusko českých vztahů vůči členům Krajské hospodářské komory MSK i Sdružení. V průběhu setkání byly diskutovány otázky praktického naplnění předmětu dohody, stejně jako formální i neformální stránky spolupráce v krajském měřítku i v rámci společného postupu při prosazování zájmů kraje při jednání s centrálními orgány státní správy. Konference o bezpečnosti Ve dnech 26. a 27. března 2009 se v Malenovicích u Frýdlantu nad Ostravicí v hotelu Bezruč uskuteční již tradiční konference 'Bezpečnost elektrických zařízení a ochrana zdraví zaměstnanců' a zároveň proběhne 8. seminář 'Rizika nebezpečí výbuchu, požáru a prevence'. Pod záštitou Petra Šimerky, státního tajemníka a náměstka ministra MPSV ČR, pořádá konferenci agentura IRIS ve spolupráci s radvanickou společností VVUÚ, a.s., jejíž ředitel Libor Štroch je zároveň odbor ným garantem této akce. Návštěvníci se mohou v rámci dvoudenní konference seznámit například s novinkami v požadavcích na instalaci elektrických zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu (výklad nové ČSN EN ), se záměry MPSV ČR v oblasti ochrany zdraví při práci a s aktuálním stavem legislativy v této oblasti, dále se závazky a požadavky plynoucími z aplikování NV č. 406/2004 Sb. v ČR i v zahraničí a s mnoha dalšími odbornými zajímavostmi z této oblasti. A samozřejmě nebude chybět ani tradiční praktická ukázka výbuchů mouky, cukru, uhlí a dřeva. Uzávěrka přihlášek je do 20. března 2009.

17 17 BUSINESS SUCCESS: CHCEME, ABY BYLA VAŠE FIRMA DLOUHODOBĚ ÚSPĚŠNÁ! Novým členem Sdružení pro rozvoj MSK je společnost Business Success, která se představuje nejen ostatním členům Sdružení. Náš cíl: Naší činností přispět k růstu a stabilitě firem, jakož i k růstu a stabilitě celého hospodářství z dlouhodobého hlediska. Náš účel: Základním účelem a posláním Business Success je formou seminářů, tréninků, konzultací a studijních programů odevzdávat majitelům firem, řídícím pracovníkům a jejich spolupracovníkům konkrétní fungující nástroje a etická hlediska podnikání, což jim následně pomůže k lepší stabilitě a prosperitě v celém životě. Zaváděním a používáním technologie, kterou přednášíme, chceme způ sobit, aby lepší byli ještě lepšími a schopní ještě schopnějšími. Směrnice naší práce: 1. Nenabízet naše produkty, dokud nezjistíme, že by klient službu potřeboval a sám chtěl. 2. Nepřijmout na semináře takové potenciální klienty, u nichž není předpoklad, že by jim seminář pomohl. 3. Nepřijmout takové klienty, u nichž není předpoklad, že by využili poskytnuté informace v praxi. 4. V rozhovoru před seminářem ověřit, zda je typ semináře skutečně vhodný (z hlediska priority) pro daného klienta a zjistit oblasti, které potřebuje řešit tak, aby byl seminář PROSPĚŠNÝ. 5. V rozhovoru po semináři ověřit, jak jsou využívány získané informace a schop nosti v praxi, případně zjistit, co brání jejich využití, či zda nedošlo k ne pochopení při semináři. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (s anglickou zkratkou ADR Alternative Dispute Resolution) je systém, který při řešení sporů umožňuje alter nativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. V tomto systému jsou řešeny spory, které vznikají z neplnění smluvních závazků, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Klasickým spotřebitelským sporem jsou například spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě, ale i jiné spory, které vznikají z právních vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli. Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů funguje od dubna minulého roku. Připravilo ho Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Hospo dářskou komorou České republiky, spotřebitelskými sdruženími, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Asociací mediátorů, Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem spravedlnosti ČR. Cílem celého projektu je nastavit účinný systém, který zrychlí a zjednoduší řešení spotře bitelských sporů. V současné chvíli se jedná o pilotní fázi projektu, která poběží po dobu dvou let. Následně budou získané poznatky vyhodnoceny a případně budou přijata opatření k dalšímu fungování. Celý systém stojí na třech základních pilířích (způsobech řešení sporu), a to na poskytnutí kvalifikované informace a doporučení, mediaci a rozhodčím řízení. Mediací se rozumí řešení sporu vzájemnou komunikací prostřednictvím kvali fikované osoby, kterou je mediátor. Cílem mediace je dospět k vzájemné dohodě zúčastněných stran. Rozhodčí řízení je alternativní řešení majetkového sporu nezávislým rozhodcem, jehož výsledkem je vydání závazného rozhodčího nálezu. Takto vydaný rozhodčí nález je pravomocný a možnost soudního přezkumu je dána jen z procesních důvodů. V případě, že existuje spor mezi podnikatelem a spotřebitelem a strany sporu se domnívají, že by bylo snazší, aby byl tento spor řešen jinak než soudní cestou, mají možnost obrátit se na kontaktní místo pro mimosoudní řešení spotře bitelských sporů. V zásadě postačuje vyplnit jednoduchý formulář a odeslat jej na příslušné kontaktní místo. Pracovník kontaktního místa poskytne kvalifikované informace a doporučí způsob řešení sporu. Pokud spor není na místě vyřešen, zařídí všechny podstatné kroky k zahájení mediace nebo rozhodčího řízení. Celý kaleidoskop Jméno firmy Business Success je současně projevem našeho postoje k zá kazníkům. My chceme, aby byla vaše firma dlouhodobě úspěšná! Ivana Stuchlá konzultant a trenér Mezilidských vztahů GSM: , e mail: Business Success, spol. s.r.o., Türkova 2332/1, Praha 4 Chodov tel.: , fax: , ATOM je součástí hotelového řetězce Od je ostravský hotel ATOM prvním hotelem řetězce CPI Hotels v Moravskoslezském kraji. Pro hosty a klienty hotelu ATOM se tímto krokem nic nemění, všechny nasmlouvané akce probíhají za dohodnutých podmínek a ve stanoveném harmonogramu, říká Lubomír Bárta, ředitel hotelu ATOM. Zařazení hotelu do velkého hotelového řetězce bylo jedinou možnou správnou cestou. Bez takového zázemí rychle se rozvíjející sítě je totiž v současné době šance na uplatnění a prosperitu jakéhokoliv hotelu mizivá. Zvlášť když si uvědomíte, že počet hotelů na území Ostravy roste a růst bude. Takže pouze jako součást hotelového řetězce, který bude do rozvoje hotelu ATOM dále investovat, může být hotel i v budoucnu konkurenceschopný. Mým profesním snem bylo dovést hotel až do bezpečné náruče hotelového řetězce, proto jsem opravdu rád, že se to podařilo. Navíc rozvoj hotelu ATOM přinese prospěch nejen jeho nejbližšímu okolí, ale celému městu a regionu. V danou chvíli je rozhodnuto nejen o budoucnosti hotelu, ale také o budoucnosti části Ostravy, která po dlouhá léta do města přivádí za kulturou, sportem, odpočinkem i pra covními povinnostmi tisíce lidí. Věřím, že kulturní a sportovní centrum, které je v této oblasti po dlouhá léta budováno, se bude dále rozvíjet ku prospěchu celého Moravskoslezského kraje. systém je postaven na dobrovolné účasti stran. K tomu, aby mediace nebo rozhodčí řízení mohlo být zahájeno, je třeba, aby se svojí účastí souhlasily obě strany sporu. Snahou celého systému je najít levné, efektivní a rychlé řešení spotřebitelských sporů. Očekávaným výsledkem mimosoudního řešení je závazná dohoda (v případě mediace) nebo vykonatelný rozhodčí nález (v případě rozhodčího řízení). Výhody, které celý systém přináší, jsou především v tom, že mediace je zdarma a odměna za činnost mediátora je hrazena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. V případě rozhodčího řízení, strana podávající žalobu zaplatí poplatek za rozhodčí řízení (3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 800 Kč). Odměnu za práci rozhodce pak hradí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další nespornou výhodou je i rychlost řízení. Výhody systému pro podnikatele, stejně tak jako pro spotřebitele, přináší mimosoudní řešení spotřebitelských sporů výhody i pro podnikatele. Základní výhodou je rychlost řízení. Dá se předpokládat, že celé mimosoudní řešení sporu proběhne v poměrně krátké lhůtě. Další výhodou pro podnikatele je, že dobrovolná účast v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může napomoci jeho zviditelnění na trhu a posílení jeho dobrého jména i posílení jeho pozice na trhu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR do budoucna předpokládá zveřejňování podnikatelů, kteří se zapojili do systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotře bitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo na e mailovou adresu Stížnost je možné podat do 30 dní ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o důvodu procesní stížnosti. Nejpozději může být procesní stížnost podána 1 rok ode dne, kdy důvod procesní stížnosti nastal. Stížnost následně bude projednána Platfor mou pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Kontaktní místo ADR při Krajské hospodářské komoře MSK: Jana Nováková, tel.:

18 informace PŘEHLED PRÁVNÍCH NÁSTROJŮ K OPTIMALIZACI HR NÁKLADŮ ZAMĚSTNAVATELŮ Následující informace jsou převzaty z článku 'Základní přehled právních nástrojů k optimalizaci HR nákladů zaměstnavatelů', in: Havel & Holásek advokátní kancelář, HR Legal News: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, prosinec 2008, str. 3 až 5. KAŽDOROČNÍ AKCE SDRUŽENÍ I. Řešení bez propuštění zaměstnanců 1. Částečná nezaměstnanost Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli, aby v případě dočasného poklesu poptávky po jeho výrobcích anebo službách dočasně omezil svůj provoz, a to i bez propuštění zaměstnanců (částečná nezaměstnanost). Jde o tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele, během jejíhož trvání nemá zaměstnavatel povinnost přidělovat zaměstnancům mzdu podle pracovní smlouvy, ale je povinen platit jim její náhradu ve výši průměrného výdělku. Tato náhrada přitom může být, v závislosti na dohodě s odbory, případně se souhlasem úřadu práce (nejsou li u zaměstnavatele zřízeny odbory), snížena až na 60 % průměrného výdělku zaměstnance. 2. Zavedení kont pracovní doby Konto pracovní doby je zvláštní způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může být zaveden jen kolektivní smlouvou anebo vnitřním před pisem zaměstnavatele. V případě zavedení konta pracovní doby má zaměst navatel možnost pružně reagovat na měnící se potřebu práce v závislosti například na odbytu, neboť po jeho zavedení může zaměstnanci přidělovat práci podle potřeby a zároveň mu vyplácet stálou mzdu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel každému ze zaměstnanců zřídí účet pra covní doby a účet mzdy, přičemž na konci vyrovnacího období (26 anebo v případě zavedení konta pracovní doby kolektivní smlouvou 52 týdnů) dojde ke zjištění skutečně odpracované doby. V případě, kdy zaměstnanec v rámci vyrovnávacího období odpracuje více, než odpovídá jemu vyplácené stálé mzdě, má nárok na odpovídající doplatek mzdy, včetně případné práce přesčas. Pokud zaměstnanec odpracuje méně, než odpovídá stálé mzdě, nemá zaměstnavatel na vrácení přeplatku nárok. 3. Ukončení spolupráce s dočasně přidělenými zaměstnanci Zamýšlí li zaměstnavatel dále zredukovat náklady na pracovní sílu bez toho, aby propouštěl své kmenové zaměstnance, má především možnost zrevidovat působení zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce agenturou práce. Tato redukce se obvykle obejde bez dodatečných nákladů na placení od stupného, nelze ovšem vyloučit zvýšené náklady spojené s ukončením smluv ního vztahu s agenturou práce. 4. Revize stávajících pracovních smluv Nemá li zaměstnavatel žádné pracovníky přidělené agenturou práce, je možno zvážit především revizi nenárokových složek mzdy, ať už jde o prémie a bonusy, případně o zaměstnanecké benefity. Je možno rovněž přistoupit k vyjednání 6. ročník konference se zaměřením na řešení postindu striálních lokalit, problematiky vody, ale i energetické bez pečnosti kraje a limitů pro náročné průmyslové provozy s ohledem na životní prostředí , Hornické muzeum OKD Landek 9. ročník mezinárodní konference ke koncepcím, legislativě, novým technologiím a investicím v odpadovém hospodářství středoevropských zemí po vstupu do Evropské unie. 27. a , hotel Atom 15. ročník kongresu celokrajského rozsahu se zaměřením na pomoc městům a obcím při zajišťování aktuálních informací o legislativních a rozvojových otázkách a získávání finanč ních zdrojů , Sanatoria Klimkovice 18 Tyto informace mohou zaměstnavatelé využít při optimalizaci nákladů na pracovní sílu ve svých podnicích v souvislosti s narůstajícím celosvětových ekonomickým poklesem a zpomalením české ekonomiky. změn pracovních smluv s jednotlivými zaměstnanci, pokud jde o snížení základní mzdy, úpravu bonusů nebo zkrácení úvazků. Nezanedbatelné úspory může přinést rovněž podnět k vyjednání změn finančních podmínek expertů vyslaných do České republiky nadnárodními mateřskými společnostmi, jejichž náklady nese dceřiná společnost v ČR. 5. Vyjednání změn kolektivních smluv Zaměstnavatel může rovněž odborové organizaci navrhnout vyjednání změn již uzavřených kolektivních smluv, s cílem přizpůsobit je změněné ekonomické situaci. V případech, kdy je zaměstnavatel vázán kolektivní smlouvou vyššího stupně, nesmí však jím sjednaná kolektivní smlouva být s kolektivní smlouvou vyššího stupně v rozporu. 6. Rekvalifikace zaměstnanců a převedení na jinou práci Zaměstnavatel zvažující propuštění zaměstnanců může rovněž přistoupit k re kvalifikaci zaměstnanců a jejich následnému převedení na jinou práci, se kterou může být spojena nižší mzda. 7. Investiční pobídky Za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti se může zaměstnavatel pokusit získat investiční pobídku neboli významný finanční příspěvek od státu na rekvalifikaci nebo na vytvoření nových pracovních míst. mh (Pokračování příště) OSTRAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ MÁ DVOUTISÍCÍHO ABSOLVENTA Dvoutisící vysokoškolský di plom předala v únoru ostravská Vysoká škola podnikání, a.s., (VŠP) od zahájení výuky, tj. od října roku Jubilej ním absolventem se stal David Říha z detašovaného praco viště školy v Písku. Největší privátní vzdělávací instituce zaměřená výhradně na busi ness v České republice posky tuje profesně orientované Na snímku E. Kijonky předává jubilantovi pa mětní list prorektor VŠP, a.s., Vladimír Krajčík. bakalářské a vědomostně zaměřené navazující magisterské studium. V prezenční formě si mohou posluchači volit ze čtyř akre ditovaných studijních oborů: Podnikání, Podnikání a management v obchodě, Informatika a internet v podnikání, Podnikání a mana gement v životním prostředí. Zájemci o kombinovanou formu výuky mohou studovat akreditovaný obor Podnikání a vybírat si z více než deseti specializací v rámci něho. Škola má v současné době přes 3300 posluchačů a své působiště hodlá dále rozšiřovat. Ke stávajícím detašovaným pracovištím v Novém Jičíně, Bruntále, Jeseníku, Olomouci, Písku, Praze, Studénce a Třinci hodlá v prů běhu letošního roku otevřít nová konzultační střediska v Břeclavi a ve východočeském Dvoře Králové. 13. ročník mezinárodní konference k rozvoji dopravní infra struktury, obslužnosti a systémů s cílem prosadit konkrétní projekty a napojit Moravskoslezský kraj na hlavní evropskou dopravní síť. 3. a , hotel Atom 10. jubilejní ročník mezinárodní konference se zaměřením na perspektivy a scénáře rozvoje Moravskoslezského kraje, včetně vlivu rozvojových aktivit na kvalitu života v regionu. 22. a , hotel Atom 10. ročník vánočního koncertu REGION PRO SEBE k ne formální podpoře regionální komunikace v rámci společenského večera s poděkováním členům Sdružení za spolupráci , hotel Imperial

19 19 informace

20

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Dopravní infrastruktura Třinecka

Dopravní infrastruktura Třinecka Dopravní infrastruktura Třinecka RNDr. Věra Palkovská starostka města Třince 12. 11. 2008 Výstavba přeložky silnice I/68 a I/11 v úseku Třanovice Nebory Oldřichovice - Bystřice Současný stav: Zhoršující

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada listopad 2014 Vznik Klastru 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada Orgány Klastru Valná hromada nejvyšší orgán Klastru

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více