podnikatelský čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podnikatelský čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj březen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje ÚLOHA SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MSK TAKÉ V OBDOBÍ KRIZE více na str. 3, 4, 10, 11 DÁLNICE D 47 KONFERENCE: UŽ SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI PRŮMYSLOVÁ KRAJINA ODPADY KONGRES STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ HLAVNÍ CÍLE DO ROKU 2013 najdete na str. 7 KHK MSK ROZŠÍŘILA SVÉ SLUŽBY podrobnosti na str. 18 čtěte na str. 5

2 JAK PŘEKONÁME KRIZI? Přelom roku 2008/2009 je významný nejen prudkým růstem finanční a hos podářské krize, ale i některými významnými akcemi v našem kraji, které mohou mít pro život kraje značný význam. První významnou akcí byl již tradiční vánoční koncert 'Region pro sebe' pořádaný Sdružením v hotelu Imperial. Kromě velmi příjemné atmosféry a kvalitního uměleckého předvánočního zážitku byla do programu zařazena gratulace novému hejtmanovi našeho kraje Jaroslavu Palasovi s předáním symbolů Moravsko slezského kraje, kterými byl historický hornický kahan a ocelová valaška s dřevěným topůrkem vyrobená v Tři neckých železárnách. Symbolika je vnímána především jako úcta a respekt k historickému, ale stále perspektivnímu průmyslu našeho kraje, kterým je těžba uhlí a ocelářství. A u této příležitosti bylo také prohlášeno, nechť symbolické světlo hornického kahanu svítí na správnou cestu a valaška nechť slouží k jejímu prosekání. K těm skutečně správným cestám bylo přirovnáno i západo východní silnič ní propojení v kraji, ze jména pak výstavba ko munikace z Třanovic na Slovensko. Pan hejtman rovněž obdržel seznam osmi rozhodujících pri orit, jak jej vidí Krajská hospodářská komora MSK a Sdružení pro rozvoj MSK. Ale o těch se dočtete i na stránkách tohoto čísla zpravodaje. Druhou významnou akcí bylo první oficiální setkání hejtmana Jaroslava Palase a jeho náměstka Mariana Lebiedzika s podnikatelskými reprezentacemi kraje představovanými Sdružením pro rozvoj MSK, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Společenstvím průmyslových podniků Moravy a Slezska. Na setkání byla mimo jiné podrobně projednána spolupráce s MSK v současném volebním ob dobí a dojednalo se rovněž všech osm navrhovaných priorit. Po drobném upřesnění došlo ke shodě o potřebě jejich naplnění. Třetí důležitou akcí byla konference 'Možnosti rozvoje podnikatelských subjektů Moravskoslezského kraje v roce 2009'. Ke stěžejním informacím, které padly v průběhu jednotlivých vystoupení, patřila i slova hejtmana Jaroslava Palase, který potvrdil spolupráci s podnikatelskými reprezentacemi našeho kraje a přihlásil se k nutnosti plnění osmi priorit, které byly projednány na prosincové schůzce s panem hejtmanem. A hovořilo se i o současné krizi. V souvislosti s ní bylo konstatováno, že je zapříčiněna především nedostatkem poptávky a nedostatkem zakázek. Podnikatelé očekávají aktivní a vstřícnou podporu státu, ale jsou si vědomi řady rizik z neuvážených kroků. Jako oka mžitou podporu vnímají podnikatelé realizaci účelných a potřebných státních zakázek, vítána je exportní podpora firem. Velkým přínosem by bylo snížení cen energií, zejména elektrické. Podnikatelé vyžadují, aby vyřčené přísliby byly realizovány bez zbytečných odkladů. Značným přínosem může být urychlené čerpání prostředků z operačních programů. Čtvrtou a dosud poslední velmi významnou akcí byla mezinárodní konference 'Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou'. Konference byla uspořádána v rámci českého předsednictví a osobně se jí zúčastnili předseda vlády Mirek Topolánek, místopředseda vlády Alexandr Vondra, ministr průmyslu ČR a příslušní ministři Švédska, Polska a evropský komisař pro energetiku. Konference byla velmi dobře obsazena s velkým zájmem odborné veřejnosti a médií. A některé přítomné jistě zaujal patrný rozdíl zejména mezi vystoupením našeho předsedy vlády Mirka Topolánka a některými zástupci bruselských struktur. Předseda vlády vystoupil s naprosto konkrétním a vysoce odborným příspěvkem, ve kterém zřetelně naznačil nutnost vytvořit evropskou energetickou strategii, a zároveň položil několik zásadních otázek, na které je nezbytné co nejdříve odpovědět. Bohužel ve vystoupení eurokomisaře pro energetiku posluchači nenašli ani náznak odpovědí na konkrétní otázky předsedy vlády. Cenné bylo rovněž závěrečné vystoupení ministra Martina Římana, ve kterém shrnul závěry, ke kterým, dle mého názoru, úspěšná kon ference došla. Veškeré materiály této konference jsou umístěny na inter netových stránkách vlády ČR. Je evidentní, že český přístup, naše odbornost a zkušenosti mohou vý znamným způsobem přispět k vytvo ření reálné energetické strategie EU, která může být základem energetické bezpečnosti EU. Závěrem mi dovolte několik myšlenek k současnému období, které je plné negativních zpráv a informací z oblasti bankovního sektoru, obchodu, výroby, zaměstnanosti či spíše nezaměst nanosti, vycházejí katastrofické sta tistiky S daným stavem si nevědí rady ani renomovaní analytici a pro gnostici. Do této informační mely vstupují politici s reálnými, ale i uto pickými názory a nápady. Je evidentní, že současná situace je velmi závažná a složitá, nicméně používat výraz 'katastrofa' se mi jeví nepřiměřené, zejména vůči lidem, kteří zažívají skutečné katastrofy se všemi dopady, zejména na životy lidí. Dle mého názoru krizi musíme brát jako součást hospodářských cyklů a hloubka krize pak je výrazně ovlivňována mírou chyb a jejich rozsahem. Chybami je nezbytné se zabývat a řádně je analyzovat, zejména proto, aby se v budoucnu neopakovaly, ale rovněž proto, aby různé, někdy až hrůzné nápady, jak krizi řešit, tento stav ještě neprohloubily. Velmi varuji před finančními dotacemi do různých sektorů, které nejspíše budou mít krátkodobý efekt a po čase budou vyžadovat další, tentokrát již nepřiměřené a neúnosné dotace. Připusťme, že krize je jakýsi stav 'nemoci' hospodářství, který se musí léčit podle příčin. Jedna z vlastností hospodářské krize je její ozdravný efekt, velmi se obávám, že by tento neměl být zásadně eliminován neuváženými politickými rozhodnutími. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR a předseda KHK MSK Krizi musíme brát jako součást hospodářských cyklů a hloubka krize pak je výrazně ovlivňována mírou chyb a jejich rozsahem, říká Pavel Bartoš, viceprezident HK ČR a předseda KHK MSK. 2

3 3 INTEGRUJÍCÍ ROLE SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MSK V současné hospodářské recesi hraje Sdružení pro rozvoj MSK, které hájí společné zájmy firem a podnikatelů v našem regionu, především integrující roli. Stejně jako v předchozím období hospodářského vzestupu formuluje zásadní požadavky související s aktuální situací regionu a řeší je jak na úrovni kraje, tak na úrovni vlády ČR. Jak většina z vás dobře ví, řada Sdružením vznesených požadavků, které podpořili i podnikatelé našeho regionu, již byla v minulosti schválena a uvedena do praxe směřující k rozvoji regionu. Ten se však, stejně jako okolní svět, právě nyní potýká s dopady krize. Jsme v situaci, do které se svět dostal poprvé po mnoha desetiletích a kterou je třeba intenzivně řešit především na světové úrovni, v rámci EU, České republiky a samozřejmě i krajů. Právě v této chvíli se může Sdružení chopit své integrující úlohy a stát se iniciátorem a koordi nátorem stěžejních jednání. Musíme společně hledat především ta opatření, která prokazatelně a zásadně řeší zaměstnanost. Právě rostoucí procento nezaměstnaných je v dané situaci největším nebezpečím vedoucím k prohloubení krize, kterému je třeba společně čelit a předcházet. Jednou z možností, jak recesi vzdorovat, je nebát se investovat. Investovat jak v oblasti vědy a výzkumu, aby se vědecká výkonnost a kapacita MS kraje zvyšovala i v tak kritické době, tak například v oblasti dopravní SDRUŽENÍ JE SPOLEHLIVÝ PARTNER I DO NEPOHODY... Vznik Sdružení pro rozvoj Mo ravskoslezského kraje počátkem devadesátých let byl vyvolán především složitou průmyslovou transformací tohoto regionu a výrazným hospodářským útlumem spojeným s vysokou nezaměstnaností. Současně nutností stanovit hlavní východiska, cíle a zahájit koncepční postup ke zlepšení tehdejší situace. To se zejména od roku 1995 začalo naplňovat a Sdružení se stalo uznávanou institucí i v dalších krajích České republiky a v zahraničí, což je současný stav. Výsledky jeho činnosti jsou konkrétní a ne sporné, postupy jejich dosažení jsou mimo jiné dokumentovány v podkladech a usne seních z jednání Rady Sdružení a Shromáž dění členů. Sdružení nikomu žádné činnosti nepřebírá, pokud o to není přímo požádáno, a je také inspirací pro působení subjektů jiných. Je přitom zajímavé nahlédnout do jeho témat z druhé poloviny devadesátých let, kde se samozřejmě objevuje prosazení do pravního napojení na evropské koridory, ale i záměr dosažení moderního regionálního dopravního a logistického systému s napo jením ostravského letiště. Je zde řešen regionální energetický generel se zdůraz něním potřeby perspektivního vyvážení zdrojů a potřeb. Jsou zde prosazeny a vyřešeny strategické zásoby ropných produktů a před ložen návrh diverzifikovaného zásobování regionu zemním plynem! Je zde koncepční řešení odpadů s konkrétním návrhem jeho energetického využití, ale také projekty revi talizace postižených území a zlepšování životního prostředí. Je zde podpora vědy, výzkumu a také nových učebních oborů, vznik první personální agentury. Je zde samozřejmě řada dalších podstatných záležitostí, včetně vzniku významných mezinárodních konferencí. Mnohaoborové zastoupení dnes 160 přímých členů Sdružení zaručuje stabilitu přijímaných opatření a cílů, podpořených jejich odborností a dlouhodobou praktickou zkušeností. Ne všechno je samozřejmě hotovo a potřebná doporučení ze strany Sdružení jsou projednávána s institucemi zodpovědnými za rozvoj našeho kraje. Spolupráce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Moravskoslezského kraje samotného je významným infrastruktury. V návaznosti na hospodářskou krizi se hovoří o možnosti ohrožení stavby dálnice D 47. Právě v souvislosti s řešením infrastruktury regionu Sdružení podniká mnohé cílené kroky, mimo jiné navázalo kontakt s nově jmenovaným zmocněncem pro výstavbu silnic a dálnic v Moravsko slezském kraji. Nejen dálnice D 47, ale i do pravní spojení Opavy, Ostravy a Slovenska je jedním z klíčových momentů stabilizace regionu. Proto Sdru žení směřuje své síly jak k maximálnímu urychlení výstavby zmíněných komunikací, tak do dalších priorit, které jsou stěžejní pro utlumení a odeznění současné hospodářské situace. I v čase krize se totiž rodí základy budoucího rozvoje a prosperity. Na to nesmíme zapomínat! Musíme hledat opatření, která zásadně řeší zaměstnanost... Václav Roubíček prezident Sdružení pro rozvoj MSK předpokladem také pro výcho diska ze současné celkové hos podářské krize. Globální trh přece neznamená jen nové pří ležitosti (o kterých bylo slyšet často), ale i nová rizika (o kterých se hovořilo málo). Také to je důležitým po učením pro další období. Hlavní cíle do roku 2013 byly Sdružením a Krajskou hospodářskou komorou MSK stanoveny na přelomu loňského a letošního roku a mohou být doplněny podle konkrétního vývoje. Jejich úvodní projednání s nově zvolenými představiteli Moravskoslezského kraje přineslo vzájemnou shodu na principech dalšího postupu. V současně době je rovněž novelizována dohoda o spolupráci mezi těmito institucemi, přičemž zájem členů Sdružení na prosperitě našeho kraje je dlouhodobý a jednoznačný. Příští rok 2010 bude dvacátým od vzniku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Dělejme vše podstatné k tomu, aby byl také rokem stability a dalšího hospodářského růstu. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK Mnohaoborové zastoupení dnes 160 přímých členů Sdružení zaručuje stabilitu přijímaných opatření a cílů, podpořených jejich odborností a dlouhodobou praktickou zkušeností.

4 v centru dění RADA SDRUŽENÍ ZASEDALA V BOHUMÍNĚ Rada Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje zasedala tentokrát v prostorách Městského úřadu v Bohumíně. Jednání se zúčastnil starosta měs ta Bohumín a senátor Petr Vícha a předseda představenstva ŽDB Group, a. s., Zdeněk Juchelka. Hostem byl také náměstek ředitele pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice Ostrava Petr Klement a pan Jiří Hynčica. Na programu jednání byly podkladové materiály pro Shromáždění členů dne , aktuální záležitosti s tím související a přijetí nových členů. Hlavní pozornost byla věnována cílům do roku 2013, které jsou uvedeny ve zpravodaji samostatně na straně 7. Jsou výsledkem konkrétního vývoje posledních let a také výsledkem diskuze k východiskům ze současné globální hospodářské recese. To bylo projednáváno již na Radě Sdružení dne v Třinci za přítomnosti odborníků ze společnosti Deloitte a na Radě Sdružení v Hradci nad Moravicí dne za přítomnosti vrcholových představitelů České národní banky. K zásadním prioritním záležitostem proto patří urychlené dobudování silničních komunikací v trase I/11 I/57 zejména kapacitní napojení na Slovensko. Tzv. přeložka I/11 z Třanovic na slovenskou hranici je přitom klíčovou záležitostí pro další hospodářský rozvoj přilehlého regionu. Velmi významné je také dobu dování již připravených staveb v původních termínech, což platí i pro infrastrukturu železniční. Druhou zásadní záležitostí je podpora a realizace projektů vědy a výzkumu s konkrétním promítnutím do inovací a zvýšení konkurenceschopnosti zdejších subjektů. To znamená také účelné a produktivní využití dotačních prostředků Evropské unie. V této souvislosti Petr Klement představil projektový záměr Spojené interdisciplinární centrum biomedicíny. Stanovisko Sdružení a Krajské hospodářské komory MSK k významu těchto projektů je jednoznačně kladné. Jde přitom o to definovat projekty zásadní z pohledu konkrétních přínosů JEDNOZNAČNÝ VÝZNAM PŘELOŽKY SILNICE I/11 Již řadu let je důrazně upozorňováno na rostoucí dopravní problémy v západovýchodním směru vymezeném komunikacemi I/11 I/57. Dopravní propustnost na trase Polsko Krnov (Bruntál) Opava Ostrava Třinec Žilina je stále více ohrožována a situace na spojnici Nošovice Třinec slovenská hranice je extrémní. Hlavní důvody: Jedná se o jedinou mezinárodní spojnici se Slovenskem procházející významnými průmyslovými centry a městy Moravskoslezského kraje směrem na Žilinu. Její parametry jsou dlouhodobě zastaralé a situace posledních let je zde pro obyvatele i podnikatele neúnosná. Výrazný každoroční nárůst dopravy pokračuje z důvodu členství ČR v Evropské unii, rostoucích tranzitních přeprav a hospodářského rozvoje opavské, ostravské, třinecké, žilinské a také katovické oblasti. Silnice je navíc spojnicí dokončovaných paralelních větví severojižního VI. panevropského multimodálního koridoru, tj. ostravské dálnice D 47 vedoucí Ostravou a Bohumínem, rychlostní komunikace R 48 vedoucí Frýdkem Místkem a Českým Těšínem a slovenské dálnice ze Žiliny směrem na Bratislavu. Současným stavem jsou limitována důležitá průmyslová centra. Rostoucí logistické požadavky v režimu 'just in time' způsobují problémové situace z důvodu silničních oprav, zimních kalamit či dopravních nehod. Na komunikaci I/11 se soustřeďují tranzitní, republikové a regionální přepravy včetně subdodavatelů do průmyslových podniků a rozvojových center. A sa mozřejmě doprava hromadná, individuální a turistická i vozidla zdravotních, požárních a jiných složek. Výrazný nárůst dopravy způsobuje výroba automobilky KIA v Žilině a významných subdodavatelů v MSK (např. výrobce karosérií Sungwo Hitech v ostravské zóně Hrabová). Během dvou let se počet kamionů na silnicích mezi Ostravou, Nošovicemi a Žilinou dále podstatně zvýší. a praktického uplatnění a prosadit je v náročné konkurenci. K tomu by měly přispět připravované regionální rozvojové či inovační strategie, což je však nutné časově i obsahově koordinovat. Další diskuze potvrdila význam všech uvádě ných cílů včetně soustavné podpory technického vzdělávání v kraji. Také však nutnost konkrétních kroků v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží či projektů zlepšujících zdejší životní prostředí zatížené např. vysokou prašností. Odsouhlasena byla účast Sdružení v některých dalších projektech a nutnost perspektivního řešení dopravní obslužnosti kraje, kde se bude Sdružení podílet i finančně. Potvrzena byla spolupráce Sdružení a KHK MSK s Moravskoslezským krajem, což je dáno i probíhajícím podpisovým řízením příslušné 'trojdohody' o spolupráci. Přijati byli noví členové, takže současný stav členů Sdružení je 160 (podrobněji na Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK Výkonná rada Sdružení Zasedala 5. února 2009 v konferenční místnosti Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Jednání se zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Marian Lebiedzik. Na programu byly např. hlavní cíle do roku 2013 jako podstatná východiska ze současné hospodářské krize, aktualizovaný návrh Dohody o spo lupráci mezi krajem, KHK MSK a Sdružením pro rozvoj MSK, ale i návrh připravovaného projektu 'Perspektivní řešení dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje'. Podstatná část diskuze byla zaměřena na přípravu regionální a také inovační strategie v kraji a na celkovou spolupráci podnikatelské sféry s vedením Moravsko slezského kraje. fab Další dopravní zátěž navíc představuje výroba automobilky Hyundai (přeprava subdodávek i hotových výrobků) i vzájemné kooperace mezi automobilkami a kooperace se subdodavateli z Třinecka, Slovenska a Polska. Původní usnesení vlády k projektu Hyundai, které počítá se zprovozněním nových silnic mezi Nošovicemi a Slovenskem až v roce 2012, je v zásadní kolizi s reálným stavem. Ani tento termín však není v současnosti zajišťován. Nutnost řešení této mimořádné situace byla zdůvodněna a vyjádřena řadou velmi naléhavých iniciativ a prohlášení např. ze strany podnikatelů, obcí a měst, a to i ze strany slovenské. V souhrnu bylo naléhavě doporučeno: 1. Zařadit výstavbu kapacitní silniční komunikace mezi Nošovicemi a Jablun kovem (tzv. přeložka I/11) ve směru na Žilinu mezi absolutní dopravní priority ČR a v urychleném režimu ji zprovoznit v návaznosti na příslušná vládní usnesení. 2. Pokračovat samozřejmě v modernizaci železničního propojení v západo východním směru. Ta však má svá technická, provozní, časová i ekonomická specifika a rostoucí zátěž současné komunikace I/11 sama nevyřeší. Tato záležitost byla také podpořena a je součástí závěrů několika ročníků mezinárodních konferencí TRANSPORT, přičemž již na 7. ročníku v roce 2003 byl představen projekt urychleného řešení nejvíce exponovaných úseků. O tomto stavu byla informována rovněž Řídící komise EU pro VI. panevropský dopravní koridor, která zasedala v Ostravě 27. a 28. listopadu 2008 a uvedla tento problém do oficiálního zápisu z jednání s cílem získat i mezinárodní podporu řešení této stále se zhoršující situace. Pro silnice I/11 I/57 byl v únoru 2009 jmenován vládní zmocněnec, se kterým Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje již spolupracuje. Další postup bude projednán na kontrolním dnu MD ČR v Ostravě dne pod vedením náměstka ministra dopravy ČR. 4 Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK

5 5 ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB V KHK MSK Další nové služby mohou od 1. ledna 2009 nejenom podnikatelé, ale i široká veřejnost využívat v Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje. Na kontaktním místě CzechPOINT lze získat vedle výpisů z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a trestního rejstříku také výpis bodového hodnocení z registru řidičů, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a z dalších podobných registrů. Řidiči, kteří si nejsou jisti stavem svého řidičského bo dového konta, obdrží na kontaktním místě CzechPOINT výpis bodového hodnocení z registru řidičů. K získání vý pisu potřebuje řidič pouze doklad totožnosti a pro jistotu i řidičský průkaz. Cena výpisu je 50 korun za každou vydanou stránku. Firmy, které se hlásí do výběrových řízení, mohou jednodušeji získat výpis ze seznamu kvalifiko vaných dodavatelů v případě, že jsou již v tomto seznamu registrovány. Výpis nahrazuje celou řadu dokumentů a uchazečům o veřejnou zakázku výrazně zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek. K získání výpisu žadatel potřebuje sdělit IČ nebo název firmy. Cena výpisu je 70 korun za první stránku a 50 korun za druhou a každou další vydanou stránku. Od 1. ledna 2009 rovněž kontaktní místo CzechPOINT provádí autorizaci kontaktních osob, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ('Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství') za účelem podání agendy nebo její kontroly. K autorizaci kontaktní osoby je potřeba doklad totožnosti a k získání výpisu z registru MA ISOH sdělit IČ nebo název firmy. Cena za výpis je stejná jako u předešlé služby. Krajská hospodářská komora MSK se stala k 1. lednu 2008 členem poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network. Enterprise Europe Network je poradenská síť pro podnikatele se zastoupením téměř 600 poboček ve 44 zemích (v ČR funguje 11 poboček). Síť vznikla sloučením bývalých sítí EIC (informační servis pro podnikatele) a IRC (pomoc při transferu technologií). Kontakt: Eva Bergerová, Markéta Pekaríková tel.: , europe network.cz europe network.ec.europa.eu Služby sítě: 1. Poradenství pro podnikatele k dotacím, legislativě, veřejným zakázkám, ochraně duševního vlastnictví, podmínkám podnikání v jednotlivých zemích a k dalším aspektům podnikání. v centru dění Výše uvedené služby tak dále rozšířily seznam stávajících poskytovaných služeb vydávaných výpisů z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle 72 živnosten ského zákona. Všechny výše zmiňované výpisy lze získat na počkání; o výpisy z rejstříku trestů a z registru řidičů může žádat na základě plné moci i zmocněnec. Od poloviny roku 2009 budou moci klienti na těchto kontaktních místech hospodářské komory rovněž využívat služby ověřování dokumentů a podpisů, které dnes poskytují pouze matriční úřady a notáři. V rámci přibližování služeb českým podnikatelům i občanům jsou pracovníci kontaktních míst CzechPOINT Hospodářské komory České republiky připraveni nejen vydat výpis z informačních systémů veřejné správy, ale zároveň jsou schopni pomoci v mnoha dalších směrech. Jde zejména o pomoc při vyhledání údajů, které chce klient ověřit. Pomohou mu najít potřebné informace k získání výpisu, a to i na základě neúplných nebo nepřímých údajů, za pomoci dal ších veřejných i soukromě provozovaných rejstříků a seznamů. Pod nikatelům jsou schopni asistovat při příjmu podání a vybavit je dalšími informacemi, které s podnikáním úzce souvisejí. Více infor mací naleznete na stránkách Krajské hospodářské komory MSK: mh Publikace Podnikání v České republice Podnikatelům a dalším zájemcům o podmínky podnikání v České republice je určena publikace Podnikání v České republice, kterou vydala pobočka Enterprise Europe Network Krajské hospodářské komory MSK. Právě zde je publikace k dispozici. Publikace Podnikání v České republice obsahuje informace k postupu založení podniku v ČR, formám podnikání, volnému pohybu služeb, vysílání zaměstnanců, možnostem financování, daním, veřejným zakázkám, exportu, podpoře spolupráce podnikatelů, investičnímu klima, uznávání kvalifikací, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, bezpečnosti výrobků, ekologickým standardům, ochraně duševního vlast nictví. Nedílnou součástí publikace jsou internetové odkazy, na kterých je možno získat k dané problematice další údaje. Publikace má českou a anglickou jazykovou mutaci. Je volně ke stažení na a europe network.cz a bude průběžně aktualizována. Enterprise Europe Network má za sebou první rok činnosti v MSK 2. Asistence při hledání partnerů pro obchodní, výrobní či technologickou spolupráci (kontaktní setkání podnikatelů, obchodní mise, inzerce českých firem v zahraničních bulletinech, rozesílání bulletinu 'Podnikatelské kontakty' se zahraničními inzeráty firmám v Moravskoslezském a Olomouckém kraji). 3. Podpora účasti v rámcových programech EU (FP7, CIP). 4. Poskytování zpětné vazby od podnikatelů ke komisi (SME Feedback). 5. Vzdělávání (semináře, workshopy, konference). 6. Informování (vydávání publikací, rozesílání newsletterů, informačních listů). V ROCE 2008 OSTRAVSKÁ POBOČKA SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK: 1. Zodpověděla 729 dotazů podnikatelům a zájemcům, kteří chtějí začít podnikat. 2. Zorganizovala 24 akcí pro celkem 804 účastníků. 3. Zorganizovala kontaktní setkání českých, slovenských a polských firem. 4. Propagovala profily 14 českých firem v zahraničních newsletterech. 5. Vydala elektronickou publikaci Podnikání v České republice (v české a anglic ké jazykové mutaci). 6. Vydala 12 newsletterů 'Aktuality pro podnikatele'. 7. Vydala 7 informačních listů (témata: živnostenský zákon, DPH, ROP, OP LZZ, OP ŽP, REACH, inter netové stránky pro podnikatele). 8. Vydala 26 bulletinů 'Podnikatelské kontakty' se zahraničními inzeráty (následně bylo firmám z Mo ravskoslezkého a Olomouckého kraje na vyžádání předáno 218 kontaktů na zahraniční firmy). Veškeré informační materiály (tj. newsletter 'Aktuality pro podnikatele', bulletin 'Podnikatelské kontakty', informační listy 'Fact Sheets', publikaci Podnikání v ČR, tiskové zprávy) jsou k dispozici na webech a europe network.cz.

6 region aktuálně PRACOVNÍ SKUPINA K MEMORANDU PROJEDNÁVALA KONKRÉTNÍ PROJEKTY V současnosti již cestujeme novými vlakovými jednotkami 'City Elefant' po elektrizovaném traťovém úseku z Opavy přes nádraží Ostrava Svinov do Českého Těšína. To vše jsou příklady konkrétních výsledků Memoranda o spolu práci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje zorganizovalo 2. února 2009 další setkání pracovní skupiny k Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Zúčast nilo se 25 představitelů MD ČR, MS kraje, statutárního města Ostravy, GŘ ČD, SŽDC a dalších institucí a firem, většinou členů Sdružení. Provedena byla kontrola vývoje hlavních projektů Memoranda a také prezentace výsledků významných studií z posledního období. Patří zde zejména: 6 Možnosti nasazení nových kolejových jednotek na vybraných tratích Moravskoslezského kraje. Posouzení provozně technických možností uplatnění systému lehké kolejové dopravy v Moravskoslezském kraji. Spolupráce Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj MSK se rozbíhá Rada kraje na své schůzi dne usnesením č. 9/413 jmenovala členem Strategické exportní skupiny pro zpracování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 až 2016 také Miroslava Fabiana, generálního ředitele Sdružení. Tato spolupráce se týká samozřejmě i jiných významných oblastí, jak je uvedeno v připravované dohodě o spolupráci, která byla odsouhla sena Radou kraje dne SETKÁNÍ KLASTROVÝCH INICIATIV Další setkání klastrových iniciativ organizovaných Sdružením pro rozvoj MSK se uskutečnilo 4. února Po předchozí dohodě se tak stalo v sídle Moravskoslezského automobilového klastru. Na programu byla výměna aktuálních informací, které se týkaly konkrétní činnosti jedno tlivých klastrů a zejména problematiky projektů OP VaVpl, přípravy regio nální inovační strategie, ale také předpokladů pro úspěšnou účast klastrů v některých rozvojových programech. Následovala exkurze v laboratořích automobilového klastru na měření hluku a na měření topných systémů, které jsou unikátní ve střední Evropě. fab V našem kraji jsou prokázány silné přepravní proudy osob. Věcná diskuze za účasti 1. náměstka hejtmana MS kraje Miroslava Nováka potvrdila perspektivu kolejové dopravy v regionálním dopravním systému a potřebu využití nových vozidel s uplatněním vhodného financování. Sdružení pro rozvoj MSK bude koordinovaně s Moravskoslezským krajem v této činnosti pokračovat. V návaznosti na platnou koncepci rozvoje dopravní infrastruktury např. připravuje projekt 'Perspektivní řešení dopravní obslužnosti MSK' a bude se samozřejmě podílet na dalších konkrétních krocích v rámci platného Memoranda. Miroslav Fabian generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK V rámci konference Možnosti rozvoje podnikatelských subjektů Moravskoslezského kraje v roce 2009 společnost KOMA Ložiska ve svém sídle v Ostravě Vítkovicích slavnostně otevřela nově vy budované školicí středisko. Slavnostního zahájení provozu střediska se účastnili Jaromír Palas, hejtman Moravskoslezského kraje, Petr Dlabal, starosta Vítkovic, Alexandra Rudyšarová, ředitelka agentury CzechInvest, která v rámci Operačního programu podnikání a ino vace vznik střediska podpořila, Pavel Bartoš, prezident KHK MSK, a Miroslav Fabian, generální ředitel Sdružení pro rozvoj MSK. Přítomni byli i další představitelé významných veřejnoprávních institucí kraje i republiky.

7 7 region aktuálně

8 region aktuálně PODPORA A ROZVOJ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 8 Moravskoslezský kraj vytvořil v souladu se svým dlouhodobým záměrem 'rozvíjet a podporovat síť sociálních služeb tak, aby odpovídaly potřebám cílových skupin a aby splňovaly standardy kvality' individuální projekt s názvem Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Záměr podporovat posky tování služeb je deklarován ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK), Koncepci sociálních služeb MSK a v aktuálním Programu rozvoje MSK. Projekt byl předložen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Celková výše finanční podpory bude činit přes 595 mil. Kč, projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Stěžejní aktivity projektu budou realizovány v průběhu let 2009 až Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění dostupnosti sociálních služeb cílovým skupinám osob na území Moravskoslezského kraje. Cílovými skupinami jsou: osoby se zdravotním postižením, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, mládež a mladí dospělí, rodiče s dětmi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby závislé na návykových látkách. Prostřednictvím projektu se zvýší dosažitelnost a kvalita sociálních služeb, které budou zaměřeny na pomoc a řešení problémů svých uživatelů. Záměrem těchto aktivit je, aby služby byly poskytovány v přirozeném prostředí uživatelů a v sou ladu s jejich individuálními potřebami. Výběr a zařazení konkrétních služeb do projektu byl proveden na základě komunikace s obcemi v kraji a vychází z jejich komunitních a rozvojových plánů sociálních služeb. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj terénních, intervenčních a pobytových služeb pro osoby bez přístřeší a pro osoby nacházející se v obtížných životních situacích. Dotčené sociální služby budou zajišťovány na celém území Moravskoslezského kraje. Při posuzování naplněnosti kapacity vybraných služeb budou jako indikátory sledovány počty kontaktů, počty poskytnutých intervencí a počty uživatelů, kteří těchto služeb využijí, u pobytových služeb pak budou sledována obsazená lůžka za měsíc. Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj, který jej bude realizovat V rámci služeb sociální prevence se jedná jmenovitě o zabezpečení těchto 11 sociálních druhů služeb: azylové domy (pro jednotlivce, rodiny a ženy s dětmi), domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku 15 až 26 let, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, intervenční centra, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, terénní programy. prostřednictvím organizací poskytujících sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytování služeb sociální prevence a dostupnost těchto služeb cílovým skupinám zajistí kraj prostřednictvím dodavatelů a sub dodavatelů. Ti byli vybráni na základě zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě veřejné soutěže uzavřel kraj Bližší informace o tomto projektu naleznete na adrese moravskoslezsky.cz smlouvy s vybranými organizacemi posky tujícími služby, které je zavazují poskytovat sociální služby v rozsahu odpovídajícím spá dovému území a v rozsahu poptávané kapacity. Realizací individuálního projektu kraje dojde mimo jiné k navýšení finančních prostředků, které je možné využít k rozvoji služeb sociální prevence v kraji. Během období realizace tohoto projektu by mělo získat podporu přibližně 10 tisíc osob z řad cílových skupin. Do projektu by se mělo zapojit více než 33 poskytovatelů sociálních služeb v Moravsko slezském kraji. Celkem se podpora dotkne asi 120 registrovaných sociálních služeb. Projekt je svým pojetím zcela výjimečný a inovativní. Je to první projekt tohoto rozsahu řešící zajištění sociálních služeb formou outsourcingu neziskovým organizacím na území Moravskoslezského kraje. Smlouvy uzavírané s dodavateli sociálních služeb na 'určitou' službu umožní jednodušší administrativní řízení a monitorování služeb, a tím také zefektivnění fungování celého systému. Dlouhodobým přínosem tohoto projektu by mělo být lepší propojení sociálních služeb na celém území kraje a vytvoření jejich komplexní sítě. VLÁDA BY SE MĚLA SNAŽIT O CO NEJVĚTŠÍ ZAMĚSTNANOST Deloitte je značka, pod kterou v ne závislých společnostech spolupracují desetitisíce odborníků a poskytují tak vybraným klientům služby v oblasti auditu, poradenství, finančního poradenství, řízení rizik a daní. V České republice poskytují pod touto značkou služby společnosti Deloitte Advisory, s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPO a.s. a Deloitte Security s.r.o. (společně též 'Deloitte Česká republika'), které jsou přidruženými firmami Deloitte Central Europe Holdings Limited. Společnosti Deloitte patří v České republice mezi vedoucí firmy poskytující odborné služby. Tyto specializované služby v oblasti auditu, daní, po radenství a finančních poradenských služeb zajišťují prostřednictvím svých více než 650 expertů. Jedna z těchto prestižních firem Deloittee Advisory, s.r.o., je mimo jiné také členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. A protože jde o společnost, která pracuje ve finanční oblasti, zeptali jsme se Lu ka Niedermayera, ředitele oddělení consultingu společnosti Deloitte Advisory, s.r.o., jak vnímá současnou hospodářskou situaci v České republice a jak vidí další vývoj v této oblasti? Naše ekonomika bude světovou krizí postižena bohužel více, než jsme si jen před pár měsíci mysleli, a růst pravděpodobně spadne do zápor ných čísel. Tato situace nebude však mít stejný dopad na všechny firmy, odvětví či regiony. I přesto, že oživení naší ekonomiky bude záviset na obnovení růstu světové ekonomiky (respektive zejména na růstu velkých evropských zemí), má smysl, aby vláda hledala opatření, která omezí dopad recese na naši ekonomiku. Ta musejí být jak ekonomicky efektivní (zdroje státu jsou omezené), tak musejí především zafungovat velmi rychle, protože krize začíná doléhat na naši zem s nemalou intenzitou. Cílem by mělo být zejména zachování co největší zaměstnanosti, opatření by tedy měla být směrována spíše do oblasti firemní než například na zvýšení důchodů a sociálních dávek. A co vedlo společnost Deloitte Advisory ke členství ve Sdružení? Společnost Deloitte projevila zájem o členství z toho důvodu, že Sdružení pro rozvoj MSK působí v regionech, které jsou pro naše aktivity klíčové. Na rozvoji těchto regionů se pak můžeme podílet právě se členy Sdružení a vyměňovat si a sdílet velice cenné informace.

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE.

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE. ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj červen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Jan Světlík: Nový byznys vidíme v CNG,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje

Česká republika stojí před volbami do Poslanecké sněmovny. neustálých zvratů a skandálů se ozývá volání po změnách. Jak si je představuje Ročník Roãník 12 17 č. ã.7 8/2013 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový PrÛmysl

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více