Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 Obsah Úvod Charakteristika obchodní společnosti Pojem Právní úprava společností v ObchZ Rozdělení obchodních společností Osobní společnosti Kapitálové společnosti Smíšené společnosti Vznik obchodní společnosti Evidence obchodních společností v obchodním rejstříku Zrušení a zánik obchodní společnosti Důvody zrušení Zrušení uplynutím doby Zrušení dosaţením účelu Zrušení rozhodnutím orgánůs společnosti Zrušení rozhodnutí soudem Zrušení po splnění rozvrhového usnesení Zrušení při nedostatku konkurzního majetku Neplatnost společnosti Formy zrušení Zrušení společnosti bez likvidace Fůze splynutím nebo sloučením Převod jmění na společníka Změna právní formy Rozdělení společnosti Zrušení společnosti s likvidací Osoba likvidátora Povinnosti likvidátora Plán postupu likvidace Archivace dokumentů Ukončení likvidace

6 5. Konkurs společnosti Právní úprava konkursu Likvidátor a insolvenční řízení Zrušení konkursu Zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Ukončení konkursu Praktické aspekty konkursu Evropská společnost Právní úprava evropské společnosti Přínosy evropské společnosti Způsoby zaloţení evropské společnosti Struktura evropské společnosti Zrušení evropské společnosti Zánik společností a jejich příčiny Výsledky a doporučení 53 Závěr

7 Úvod Změna ekonomického prostředí po roce 1989 přinesla strmý růst počtu nových podnikatelských subjektů, ze kterých významnou část tvoří obchodní společnosti. V průběhu času se ukázalo, ţe se řada podniků nedokáţe přizpůsobit trţním podmínkám a současným megatrendům podnikání, jako jsou globalizace jevů a procesů, růst produktivity práce a sniţování nákladů, tlak na zkracování inovačních cyklů, vyuţívání informačních technologií a sítí atd. Ty podniky, které podléhají konkurenčnímu tlaku, ztrácí schopnost efektivně naplňovat své záměry a nejsou schopny reagovat na nové výzvy v podnikání, jsou nuceny řešit pro ně zcela nový úkol, kterým je zrušení a zánik jejich obchodní společnosti. Dobrá orientace v problematice zrušení a zániku obchodních společností je důleţitá a stále potřebnější, protoţe stále častěji je moţné dostat se do kontaktu s obchodní společností, ať uţ jako zaměstnanec, věřitel, společník nebo akcionář, která se dostala do finančních potíţí nebo je okolnostmi nucena přistoupit k ukončení svého podnikání. Problematika zrušení a zániku obchodních společností je problematika velmi komplexní a zasahuje do více právních disciplín. Správné pochopení právních zásad je důleţité pro aplikaci celého procesu zrušení a zániku obchodních společností. Tato práce si neklade za cíl předkládat návrhy na změny legislativy anebo s ní polemizovat, ale jejím cílem je podat přehled a vysvětlení celé problematiky zrušení a zániku obchodní společnosti. V první kapitole se věnuji charakteristice obchodních společností, jejich členění a vzniku. Dále se věnuji evidenci obchodních společností v obchodním rejstříku, protoţe zápis vzniku a především zániku společnosti úzce souvisí s úlohou obchodního rejstříku. V další kapitole předkládám přehledný popis problematiky zrušení a zániku obchodních společností a to jak zrušení bez likvidace, tak s likvidací. Tato kapitola obsahuje i problematiku insolvence, úpadku a prohlášení konkurzu, ale s ohledem na předpoklad, ţe podnik vstupující do likvidace má většinou dostatek majetku k vyrovnání svých závazků, věnuji se problematice jen informativně. V další kapitole se zabývám relativně novým typem společnosti - evropskou společností a popisuji právní postavení, způsoby vzniku 7

8 i zrušení. Následující kapitola pohlíţí na problematiku zrušení společností z pohledu příčin, historického vývoje a statistických údajů. V poslední kapitole shrnuji výsledky své práce a doplňuji je o svá doporučení. Součástí mé práce je řada příloh v podobě vzorů, smluv a návrhů. 8

9 1. Charakteristika obchodní společnosti 1.1 Pojem Obchodní společnosti jsou právnické osoby zakládané zpravidla za účelem podnikaní. U kapitálové společnosti připouští obchodní zákoník i jiný účel, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje. Náš právní řád dovoluje zaloţení těchto společností za účelem např. kulturním, zdravotním, charitativním, výchovným apod. Dalo by se tedy říci, ţe účelem společnosti je hospodářská činnost směřující k výdělku nebo dosahování ideálních cílů a hospodářská činnost je tomu prostředkem. Obchodní společnost je právnickou osobou od svého vzniku, tj. od zápisu do obchodního rejstříku. Odlišuje se od jiných právnických osob tím, ţe se jedná o sdruţení osob, je zakládána k naplnění určitého účelu a spočívá na smluvním základu. Smluvním základem se rozumí svobodný projev vůle zakladatelů spojit se za dohodnutým podnikatelským účelem. 1.2 Právní úprava společností v ObchZ Úprava obchodních společností je v České republice soustředěna v části druhé obchodního zákoníku, která se nazývá,,obchodní společnosti a druţstvo. Právní úprava vychází z dispozitivnosti právní regulace vztahů mezi zakladateli, mezi společníky navzájem a mezi společníky a společností. Vztahy společníků a obchodních společností vůči třetím osobám jsou naopak upraveny kogentními normami. Část druhá obchodního zákoníku (dále ObchZ) je rozdělena na dvě hlavy, z níţ první se zabývá úpravou obchodní společností a druhá pak druţstvem. Hlava I se dělí na pět dílů. První díl popisuje obchodní společností obecně, další díly, tj. II- V, pak řeší speciálně úpravu poměrů jednotlivých typů společností. Pro obchodní společnosti je důleţitá i část první ObchZ, hlavně ustanovení o jednání podnikatele, podniku, obchodním jmění a majetku, ustanovení o obchodním rejstříku a účetnictví podnikatelů. Podle českého obchodního zákoníku obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdruţení. 9

10 1.3 Rozdělení obchodních společností Osoby, které se podílejí na podnikání se označují jako společníci. Podle způsobu účasti společníků na podnikání, rozsahu jejich podnikatelského rizika obchodní společnosti můţeme rozlišovat osobní společnosti, kapitálové a smíšené společnosti Osobní společnosti Jsou společnosti, kde převaţuje osobní prvek nad majetkovým. Základní kapitál není povinný. Typická je osobní účast na podnikání, coţ znamená moţnost kaţdého společníka jednat jménem společnosti,ale i osobní ručení za závazky společnosti. Podnikatelské riziko společníků je v tomto druhu obchodních společností skoro tak vysoké jako při individuálním podnikání, protoţe společníci ručí za závazky společnosti neomezeně celým svým majetkem. Vklady jsou moţné, ale nejsou povinné. Typickou osobní společností je podle českého práva veřejná obchodní společnost Kapitálové společnosti Pro kapitálové společnosti je typická majetková účast na podnikání společnosti a pevně stanovený základní kapitál. Společníci nejsou povinni k osobní účasti na podnikání společnosti, ale jsou povinni vloţit do společnosti kapitálový vklad. Základní kapitál je nejen povinný, ale zapisuje se i do obchodního rejstříku. Společníci neručí za závazky celým svým majetkem, ručí jen do výše svého vkladu, coţ znamená, ţe mohou přijít při neúspěchu společnosti o prostředky, které do společnosti vloţili. Věřitele se však nemohou domáhat na společnících splnění závazků obchodní společnosti. Čistě kapitálovou společností je akciová společnost Smíšené společnosti Smíšené společnosti vykazují znaky jak společnosti osobní, tak kapitálové. Je pro ně typické, ţe část společníků ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, část jen do výše svého vkladu. Tak je tomu u komanditní společnosti, kdy komplementáři ručí za závazky celým svým majetkem neomezeně a komanditisté jen do výše svého vkladu. 10

11 Mezi smíšené společnosti bývá také někdy řazena společnost s ručením omezeným a to proto, ţe je tu povolena osobní účast na podnikání účastníků. Charakteristika veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti je obsaţena v přehledné podobě v tabulce č.1. Tabulka č. 1 Základní charakteristika jednotlivých typů společností Veřejná obchodní Komanditní společnost Společnost s ručením Akciová společnost společnost omezeným Účel Podnikání Podnikání Podnikání i Podnikání i jiné Min./max. počet společníků Ručení společníků za závazky společnosti Základní kapitál Minimálně 2 společníci Kaţdý plně Minimálně 1 komandista a 1 komplementář Komandista jen do splacení, komplementář plně jiné Maximálně 50 Pokud fyzická osoba, tak alespoň 2 Jen do zápisu splacení vkladů Ne Ano Ano, minimálně Kč Ne Ano, minimálně Kč s veřejnou nabídkou, Kč bez veřejné nabídky Minimální Ne Komandista Kč Ano vklad Kč Statutární Společníci Komplementáři Jednatelé Představenstvo orgán Další orgány Ne Ne Valná hromada Valná hromada Dozorčí rada příp. dozorčí rada Povinný Ne Ne Ano Ano rezervní fond Povinný audit Ano, pokud za poslední dvě účetní období splnila aspoň dvě ze tří kritérií: 1. úhrn rozvahy nad 40 mil. Kč 2. čistý obrat nad 80 mil. Kč 3. průměrný stav zaměstnanců nad 50 Možnost převodu účasti Ne Komandista ano Komplementář ne Podmíněně ano Ano Zdroj: Hospodářská komora České republiky, Příručka podnikání právnických osob v roce 2008, leden

12 2. Vznik obchodní společnosti Důleţité pro pochopení rozdílu zrušení a zániku společnosti, jelikoţ to není totoţné, je rozdíl mezi zaloţením a vznikem společnosti. Zaloţení obchodní společnosti je nezbytným předpokladem jejího vzniku. Zaloţením se rozumí konstituování vztahů mezi zakladateli obchodní společnosti jako právních vztahů směřujících ke vzniku obchodní společnosti a vztahů zakladatelů k budoucí obchodní společnosti. Obchodní společnost není konstituována v jednom okamţiku. K zaloţení dochází v důsledku řady právních úkonů, které na sebe navazují. 1 Zakladatelem společnosti můţe být jak právnická, tak i fyzická osoba. Zakladatelem obchodní společnosti můţe být také stát i kdyţ se výslovně neuvádí v obchodním zákoníku. Podle občanského zákoníku má stát v soukromoprávních vztazích postavení právnické osoby, tudíţ můţe být zakladatelem. Jediným zakladatelem akciové společnosti můţe být jen právnická osoba, zatímco u společnosti s ručením omezeným to můţe být i fyzická osoba. Veřejně obchodní společnost a komanditní společnost mohou zaloţit minimálně dvě osoby. Proces, který vede ke vzniku obchodní společnosti zahrnuje fázi zaloţení a následně fázi legalizace. Obchodní společnosti jsou zpravidla zakládány společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou. Záleţí na počtu zakladatelů a typu obchodní společnosti. Jeden zakladatel potvrzuje zakladatelskou listinu, coţ je moţné jen u a.s. a s.r.o. Dva a více společníků uzavírají společenskou smlouvu formou notářského zápisu. Následuje konstituování společnosti podle společenské smlouvy. Zaloţení akciové společnosti je sloţitější. Tady plní funkci společenské smlouvy zakladatelská smlouva společně se stanovami akciové společnosti. Stanovy společnosti jsou právní dokument, který upravuje vztahy mezi společníky a mezi společníky a společností navzájem. Návrh stanov je povinnou součástí zakladatelské smlouvy.u akciové společnosti nepostačuje jen zakladatelská smlouva, vytváří se také základní kapitál ať uţ formou upisování akcií, nebo bez výzvy k upisování akcií. Důleţité je usnesení valné hromady o zaloţení společnosti. 1 DĚDIČ, Jan a kol.. Právo v podnikání. [D.] 2, Právo obchodních společností. Praha: Prospektrum, ISBN

13 Rozdíl mezi zakladatelskou smlouvou a společenskou smlouvou je především v jejích funkcích. Společenská smlouva směřuje nejen k zaloţení společnosti, ale upravuje i vztahy, které vznikají po vzniku společnosti mezi společníky navzájem a vztahy společníků k obchodní společnosti. Naproti tomu hlavní funkcí zakladatelské smlouvy je vytvořit podmínky pro zaloţení obchodní společnosti a neřeší jiţ problematiku fungování společnosti. Náleţitosti společenských smluv a zakladatelských listin upravuje Obchodní zákoník. Obecně platí, ţe společnost je zakládána na dobu neurčitou. Mezi zaloţením a vznikem společnosti je časové období, kdy je společnost sice zaloţena, ale ještě neexistuje. V tomto období musí zakladatelé obchodní společnosti splnit zákonem stanovené předpoklady pro zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Přichází na řadu získaní ţivnostenského nebo jiného oprávnění, splácení základního kapitálu. Z tohoto důvodu zákon umoţňuje, aby zakladatelé jednali za zaloţenou společnost ve věcech týkajících se jejího vzniku. Kdo pak jedná za společnost, je z tohoto jednání zavázán. Jedná-li více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně. Pokud pak společnost vznikne, stane se zavázanou z těchto jednání, pokud společníci popř. příslušný orgán společnosti tato jednání schválí do tří měsíců od vzniku společnosti. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od zaloţení obchodní společnosti nebo 90 dnů od doručení průkazu podnikatelského oprávnění. Zmeškání této lhůty můţe mít za následek zamítnutí návrhu na povolení zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Vznik společnosti je dnem pravomocného usnesení obchodního soudu o provedení zápisu v obchodním rejstříku. Tímto se společnost stává právnickou osobou s právní subjektivitou a teprve tímto dnem můţe začíst provozovat podnikatelskou činnost. Od okamţiku zápisu do obchodního rejstříku můţe obchodní společnost nabývat práva a brát na sebe povinnosti, můţe se zavazovat a můţe být účastníkem soudního, správního či jiného řízení. Ode dne vzniku je společnost povinna vést účetnictví, otevřít účetní knihy a sestavit zahajovací rozvahu. Podle zákona o správě daní a poplatků je společnost povinna do 30 dnů od vzniku podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce. 13

14 3. Evidence obchodních společností v obchodním rejstříku Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích nebo organizačních sloţkách jejich podniků. Právní úprava je obsaţena v ObchZ a v d OSŘ. Obchodní rejstřík je veden rejstříkovými soudy. Je veřejně přístupný, kaţdý má právo do něj nahlíţet, kaţdý si z něj můţe pořizovat kopie a výpisy. 2 Obchodní rejstřík vede krajský soud, v jehoţ obvodě má podnikatel sídlo. Jestliţe nemá sídlo, je příslušný soud podle místa podnikání, nemá-li ani místo podnikání je příslušný soud podle místa bydliště podnikatele. Do obchodního rejstříku se zapisují: a) všechny formy obchodních společností a druţstva b) zahraniční osoby c) povinně fyzické osoby, které jsou podnikateli a výše jejich výnosů dosáhla v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částky Kč nebo provozují činnost průmyslovým způsobem, nebo tak stanoví zvláštní předpis, který ukládá povinnost zapsat se do obchodního rejstříku d) dobrovolně fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR, nebo s bydlištěm v některých z členských států EU nebo v jiném státě tvořící Evropský hospodářský prostor, které jsou podnikateli e) všechny další právnické osoby o nichţ to stanoví zákon- např. Zákon o bankách Skutečnosti zapisované v obchodním rejstříku jsou účinné vůči kaţdému ode dne zápisu. Proti tomu, kdo jedná v dobré víře v zápis do obchodního rejstříku, nemůţe ten, jehoţ se zápis týká namítat, ţe zápis neodpovídá skutečnosti. Náleţitosti návrhu na zápis stanoví občanský soudní řád a dále obchodní zákoník v rámci právní úpravy jednotlivých forem obchodních společností. Součástí návrhu na zápis je zakládací listina, společenská smlouva, statut, stanovy, ale i osobní údaje jednatelů 2 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 14

15 a společníků, doklad o splacení výše vkladů a tím i výše základního kapitálu, podpisové vzory, prohlášení správce vkladu, jakoţ i další doklady, které je rejstříkový soud oprávněn si vyţádat. Zápis musí být proveden do jednoho měsíce od vydání rozhodnutí o obsahu zápisu. Rejstříkový soud rozhodne usnesením. Ve výroku usnesení o povolení zápisu do obchodního rejstříku musí být uveden datum zápisu zapisované skutečnosti. Provedení zápisu do obchodního rejstříku rejstříkový soud zveřejní v Obchodním věstníku. Další povinností soudu je zápis nebo výmaz, nebo jiné zapisované skutečnosti oznámit daňovému orgánu, orgánu státní statistiky a orgánu, který vydal průkaz ţivnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění a to nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu. Součástí obchodního rejstříku je i sbírka listin, která je rovněţ kaţdému veřejně přístupná a do které lze nahlíţet a dělat si výpisky. Obchodní zákoník taxativně stanoví, které listiny se zakládají do sbírky listin. Kaţdý podnikatel je povinen tyto listiny předloţit rejstříkovému soudu k zaloţení. 15

16 4. Zrušení a zánik obchodní společnosti Pojmy zrušení a zánik obchodní společnosti je třeba odlišovat. Obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Kaţdému takovému zániku ale předchází proces zrušení, skládající se z několika dílčích fází záleţejících na tom, zda se společnost zrušuje s likvidací nebo bez likvidace. Průběh ukončení existence společnosti je proto vţdy dvoufázový. V první fázi dochází ke zrušení společnosti, v druhé fázi k jejímu zániku výmazem z obchodního rejstříku. Zrušení společnosti lze charakterizovat jako rozhodnutí o tom, ţe společnost uţ nebude nadále existovat a působit v takové podobě v jaké byla zapsána do Obchodního rejstříku. Neznamená to konec její existence, společnost nadále existuje, pouze ve změněných podmínkách aţ do svého zániku. Výmaz společnosti z obchodního rejstříku má konstitutivní účinky, coţ znamená, ţe dokud není proveden, společnost jako subjekt práv a povinností nadále trvá, třebaţe jiţ nevyvíjí ţádnou aktivitu. Společnost tak z právního hlediska existuje i po dobu rejstříkového řízení vedeném o jejím výmazu z obchodního rejstříku. Výmazem z obchodního rejstříku dochází k ukončení právní subjektivity právnické osoby, tedy k zániku. Zánikem společnosti se rozumí ukončení právní existence společnosti, tj. společnosti jakoţto právnické osoby Důvody zrušení V případě, kdy společnost není schopna sanace vlastními silami, ať uţ sníţením základního jmění, rozpuštěním tichých rezerv společnosti, změnou financování nebo restrukturalizací předmětu podnikání dochází k jedním z důvodů, proč dochází ke zrušení společnosti a následně pak k jejímu zániku. Obecné důvody zrušení obchodní společnosti lze rozdělit do dvou skupin: 1. dobrovolné zrušení 3 PELIKÁNOVÁ Irena, PLÍVA Stanislav, ČERNÁ Stanislava, PŘIBYL Zdeněk, VÍT Jiří, ZAHRADNÍČKOVÁ Marie, Obchodní právo, 2 přepracované vydání, Praha: nakladatelství ASPI, 2003, ISBN

17 2. nucené zrušení Důvody dobrovolného zrušení: - dohoda společníků nebo rozhodnutí orgánů společnosti - zrušení společnosti - uplynutím času, na který byla společnost zaloţena - dosaţením účelu pro který byla společnost zaloţena - rozhodnutím společníků nebo orgánů společnosti o fůzi, - rozdělení nebo jiné přeměně společnosti Důvody nuceného zrušení: - rozhodnutím soudu o zrušení společnosti - zrušením konkursu pro splnění rozvrhového usnesení - zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku Zvláštními důvody pro zrušení společnosti, které jsou ale výjimečné, je smrt společníka, zánik právnické osoby, která je společníkem, zbavení způsobilosti společníka nebo výpověď společníka Zrušení uplynutím doby Obchodní společnost lze zaloţit na dobu určitou, nebo dobu neurčitou. Jestliţe byla společnost zaloţena na dobu určitou, po jejím uplynutí dochází k jejímu zrušení. Včasnou změnou společenské smlouvy nebo stanov lze však změnit společnost na dobu určitou na dobu neurčitou. Opačně to ale moţné není Zrušení dosažením účelu Aby mohlo dojít ke zrušení společnosti pouhým dosaţením účelu, proč byla stanovena, musí být tento účel uveden v zakladatelské smlouvě nebo listině. Musí být taky přesně definován a určen okamţik, kterým bylo tohoto cíle dosaţeno. 17

18 4.1.3 Zrušení rozhodnutím orgánů společnosti Rozhodnutí společníků společnosti nebo jejích orgánů o jejím zrušení musí splňovat náleţitosti uvedené v Obchodním zákoníku a ve společenské smlouvě. O zrušení společnosti v podstatě rozhodují sami společníci. Je také moţné tuto pravomoc přenést na rozhodnutí Valné hromady, k tomu je ovšem potřeba souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů společníků. Rozhodování o zrušení akciové společnosti náleţí vţdy do působnosti valné hromady. Dnem účinnosti tohoto usnesení se společnost zrušuje. O zrušení společnosti lze rozhodnout tak, ţe se společnost ruší s právním nástupcem, nebo bez právního nástupce Zrušení rozhodnutím soudem Soud můţe na návrh státního orgánu, osoby, která má právní zájem nebo z vlastního podnětu rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci. Důvody jsou taxativně uvedeny v zákoně. Zákon uvádí tyto důvody: 5 a) v uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada, nebo v posledním roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo funkční období, nebo společnost po dobu delší neţ dva roky neprovozuje ţádnou činnost b) společnost ztratí oprávnění na podnikatelskou činnost Důvodem ke zrušení společnosti není pozbytí jednoho podnikatelského oprávnění. Pokud společnosti zůstane alespoň jedno oprávnění, nelze ji zrušit pro pozbytí oprávnění k podnikatelské činnosti. c) zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti nebo založením, splynutím nebo sloučením společnosti byl porušen zákon Např. základním předpokladem vzniku společnosti s ručením omezeným je vytvoření základního jmění, jehoţ výše musí být alespoň ,- Kč a po celou dobu existence společnosti nesmí klesnout pod uvedenou částku. Zároveň zákon ustanovuje, ţe společnost 4 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 5 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 18

19 nesmí mít víc jak 50 společníků. Porušením některých z těchto podmínek je povaţováno za zánik předpokladů vyţadovaných zákonem na vznik společnosti. d) společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond Vytvoření rezervního fondu je povinností pro kaţdou nově zaloţenou firmu. Společnost vytváří rezervní fond dle určení ve společenské smlouvě. Nemusí jej však vytvořit hned, v okamţiku svého vzniku, ale můţe jej vytvořit aţ z prvního vykázaného zisku. e) společnost porušuje ustanovení 56 ods. 3 ObchZ V tomto případě jde o porušení povinnosti vykonávat činnost oprávněnými osobami. To znamená, ţe pokud je určitá činnost vyhrazena fyzickým osobám, můţe společnost tuto činnost vykonávat jen prostřednictvím těchto osob, které mají příslušné oprávnění. Zvláštní způsobilost je nutná například u vázaných ţivností, lékárníků, advokátů, auditorů. Pokud osoba, která má toto oprávnění, skončí pracovní poměr se společností a společnost nezíská vhodného náhradníka, je to důvod ke zrušení společnosti soudem. f) společnost nesplní povinnost k převodu části podniku uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Zrušení po splnění rozvrhového usnesení Po zpeněţení majetku z konkurzní podstaty podá konkursní správce konečnou zprávu konkurznímu soudu. Soud zprávu přezkoumá a uvědomí o ní úpadce i věřitele. Po právní moci usnesení o schválení konečné zprávy soud vydá rozvrhové usnesení. Po splnění rozvrhového usnesení konkurz končí a dochází ke zrušení společnosti dnem nabytí právní moci usnesení o zrušení konkurzu Zrušení při nedostatku konkurzního majetku Soud zruší konkurz, pokud zjistí, ţe majetek úpadce nestačí ani k zaplacení nákladu konkurzu. Konkurz končí a společnost je zrušena usnesením o zrušení konkurzu. Pokud by se později objevil další majetek, za dodrţení zákonem stanovených podmínek se můţe prohlásit konkurz nový. 19

20 4.2 Neplatnost společnosti Neplatnost společnosti můţe prohlásit pouze soud a to z důvodů výslovně uvedených v zákoně. Po prohlášení neplatnosti musí následovat likvidace. Prohlášení neplatnosti se nedotýká platnosti závazků, které společnost převzala před soudním rozhodnutím a společníkům nezaniká povinnost splatit vklad, pokud je toho třeba k uspokojení věřitelů. 6 Důvody pro které můţe soud prohlásit neplatnost společnosti, a to i bez návrhu jsou: - zakladatelská smlouva neobsahuje všechny potřebné části vyţadované zákonem, nebo nebyla pořízena vůbec - nedovolený předmět podnikání - ve společenské smlouvě, nebo ve stanovách společnosti absentují některé významné skutečnosti,které taxativně vyţaduje zákon ke jejímu vzniku ( např. výše základního kapitálu, vklady společníku ) - všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilý k právním úkonům - v rozporu je zákonem daný počet zakladatelů společnosti (např. u veřejné obchodní společnosti minimálně dva společníci, u komanditní společnosti minimálně jeden komanditista a jeden komplementář) Prohlášení o neplatnosti společnosti podle obchodního zákoníku je přípustné jen tehdy, pokud společnost ještě nevznikla, coţ znamená, ţe nebyla zapsána do obchodního rejstříku. Po jejím zápisu se dá společnost jen zrušit. 4.3 Formy zrušení - Zrušení bez likvidace - Zrušení s likvidací Kaţdému zániku předchází proces zrušení, který se skládá z několika dílčích fází, záleţejících na tom, zda se společnost zrušuje s likvidací nebo bez likvidace. Pod pojmem zrušení společnosti bez likvidace rozumíme její plynulý přechod na jejího právního 6 PELIKÁNOVÁ Irena, PLÍVA Stanislav, ČERNÁ Stanislava, PŘIBYL Zdeněk, VÍT Jiří, ZAHRADNÍČKOVÁ Marie, Obchodní právo, 2 přepracované vydání, Praha: nakladatelství ASPI, 2003, str. 206, ISBN

21 zástupce, tedy její přeměnu. Likvidací pak rozumíme skutečnosti a aktivity společnosti po rozhodnutí o ukončení její podnikatelské činnosti. Jmění společnosti je vypořádáno, dojde k uspokojení pohledávek a zůstatek je rozdělen mezi společníky. Právní úpravu zrušení obchodní společnosti přeměnou, tedy bez likvidace řeší zákon č.125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a druţstev, který vstoupil v účinnost dnem 1. července Do té doby byla tato problematika obsaţena v obchodním zákoníku. Této úpravě však bylo vytýkáno, ţe je značně nepřehledná, neboť obsahovala mnoho normativních odkazů, ţe je příliš přísná, neboť zavedla některá omezení a restrikce, které se měly vztahovat jen na akciové společnosti, i na ostatní obchodní společnosti a druţstva. K tomuto přistoupila nutnost transponovat do českého právního řádu tzv. desátou směrnici o přeshraničních fúzích kapitálových společností, a proto byla zvolena forma samostatného zákona, který komplexně upravuje problematiku přeměn obchodních společností a druţstev. 7 Co se týče zrušení společnosti s likvidací tu nadále řeší obchodní zákoník v a ustanovení upřesňující úpravu zrušení s likvidací jednotlivých společností ObchZ pro veřejnou obchodní společnost, pro komanditní společnost, pro společnost s ručením omezením a ObchZ pro akciovou společnost Zrušení společnosti bez likvidace Existuje moţnost zrušit společnost bez nutnosti likvidace, a to přechodem jejího jmění na jiného právního nástupce. Společnosti se sídlem v České republice mohou být přeměněny fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením, nebo změnou právní formy společnosti. Přeměny společností jsou v současnosti velmi diskutovaným tématem a ve většině případů se týkají velkých nadnárodních společností, ale není výjimkou, ţe pro fúzi se rozhodnou i malé a střední podniky, které mají existenční problémy, avšak stále mají ve svém portfoliu co nabídnout. Samotná přeměna je velmi komplikovaná a případ od případu je různá a vyţaduje velmi dobré právní a účetní zázemí. Kaţdá společnost, která se rozhodne fúzi provést, má několik 7 21

22 základních motivů, mezi ten nejhlavnější patří ovládnutí a kontrola vybraného subjektu a jeho trţního prostoru za ekonomicky výhodných podmínek. Běţnou praxí téţ bývá, ţe ekonomicky slabý subjekt, který má existenční problémy, vyuţije moţnost fúzovat s ekonomicky silným partnerem, za přesně stanovených podmínek. Pohlcený subjekt ztrácí část svých rozhodovacích pravomocí, avšak získá alespoň právo na existenci (nemusí zavírat pracně vybudované provozovny a propouštět zaměstnance atd.) 8 Zrušením společnosti bez likvidace rozumíme její plynulý přechod na právního nástupce. Znamená to, ţe společníci nebo valná hromada se mohou domluvit a rozhodnout o tom, ţe společnost přemění na společnost jinou, nebo se sloučí nebo splyne, popřípadě rozdělí. Při změně právní formy společnost nezaniká, její existence jako právnické osoby pokračuje. Přeměna společnosti je i přípustná i kdyţ společnost jiţ vstoupila do likvidace na základě rozhodnutí příslušného orgánu společnosti, za předpokladu, ţe příslušný orgán své rozhodnutí o vstupu do likvidace zruší. Pro fúzování a různé druhy přeměn existuje celá řada motivů, jak jiţ bylo téţ zmíněno. Mezi ty hlavní motivy patří: daňový motiv, nákup majetku s diskontem, diverzifikace trţního rizika, osobní motivy manaţerů, motiv likvidační hodnoty. Přeměny společnosti: - fůzí ( tj. sloučením nebo splynutím) - převodem jmění na společníka - změnou právní formy - rozdělením Fůze splynutím nebo sloučením Fůzí rozumíme přeměnu společnosti sloučením nebo splynutím. Sloučit nebo splynout mohou jen společnosti, které mají stejnou právní formu, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon připouští fůzi mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností, nebo fůzi veřejně obchodní společnosti a komanditní společnosti. Fůze je tedy přípustná mezi společnostmi kapitálovými, nebo společnostmi osobními. 8 Jak spojit menší firmu se silnějším podnikem? 9 zákon č.125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a druţstev 22

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje obchodní společnosti Očekávaný

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Zrušení právnické osoby ( 168-173 NOZ) Zánik právnické osoby ( 185-186 NOZ) Zrušení s právním nástupcem přeměna ( 174-184 NOZ, dále pro OK: Z 125/2008 Sb.) Neplatnost

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Právní úprava: 187 209 NOZ (+ 129 NOZ, + 169 NOZ). Pro OK dále: 94 ZOK Likvidace právem stanovený postup majetkového vypořádání závazků PO, která byla zrušena

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 125. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 126. Zákon, kterým se mění některé zákony

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení II. Návrh ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení Tento zákon upravuje

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_14

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více