Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA"

Transkript

1 Popis služby Dell Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Úvod Společnost Dell nabízí poskytnutí služeb dalšího prodeje zařízení a recyklace ( služby ) v souladu s tímto popisem služby ( popis služby ). Nabídka, formulář objednávky nebo jiný vzájemně schválený formulář faktury či potvrzení objednávky (v platném znění, dále jako formulář objednávky ) bude zahrnovat název služby a dostupné varianty služby, které jste zakoupili. Potřebujete-li další pomoc nebo chcete-li požádat o kopii smlouvy o poskytování služeb, kontaktujte technickou podporu nebo obchodního zástupce společnosti Dell. Rozsah služeb Společnost Dell je potěšena, že vám může nabídnout tyto služby. Tato služba nabízí ekologicky zodpovědný a zároveň pohodlný způsob likvidace počítačového zařízení. Služba se skládá ze čtyř klíčových částí: (1) naplánování, (2) vyzvednutí, (3) zpracování a (4) reporting. Definice a smluvní podmínky V rámci tohoto popisu služby platí následující definice: a. Pojem inventární štítek bude označovat zvnějšku umístěný inventární štítek připevněný zákazníkem na daný kus zařízení. b. Pojmy konosament nebo průvodní list bude označován dokument, který dodá poskytovatel přepravních služeb společnosti Dell zákazníkovi při obdržení zařízení. Konosament či průvodní list bude obsahovat identifikační čísla přepravy a sériová čísla všech vyzvedávaných kusů zařízení. c. Jako potvrzení o likvidaci bude označován dokument poskytnutý zákazníkovi společností Dell, který bude potvrzovat, že všechny pevné disky byly v souladu s níže uvedeným oddílem 3.f vymazány nebo zničeny a že byla likvidace či recyklace veškerého dalšího zařízení provedena v souladu s platnými zákony a požadavky dané země či státu. d. Pojem poskytovatel přepravních služeb Dell bude označovat poskytovatele přepravních služeb, který jedná podle pokynů společnosti Dell. e. Pojem zařízení bude označovat všechny kusy zařízení, které zákazník odevzdává k likvidaci. f. Pojem report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report) bude označovat dokument, který společnost Dell zákazníkovi předá v okamžiku dokončení služby. Report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report) bude obsahovat informace ohledně všech jednotlivých kusů zařízení, pro které byla služba poskytnuta. g. Pojem identifikační číslo přepravy bude označovat jedinečný identifikátor, který společnost Dell zaznamená na každý kus zařízení vyzvednutý podle této dohody. h. Pojem vyzvednutí bude označovat proces převzetí daného zařízení z pracoviště. i. Pojem kus bude představovat každý jednotlivý stolní či přenosný počítač (např. notebook, netbook atp.), monitor nebo tiskárnu. j. Pojem sériové číslo bude označovat jedinečný identifikátor, který byl danému kusu přiřazen výrobcem. k. Pojem pracoviště bude označovat lokalitu určenou zákazníkem, v níž dojde k vyzvednutí zařízení. l. Zkratka UEPP bude označovat měsíčně aktualizovaný Ceník použitého vybavení (Used Equipment Purchase Pricelist). Ceník UEPP je proměnlivý a hodnoty se mění každý měsíc. Nejaktuálnější ceník UEPP získáte od obchodního týmu společnosti Dell. m. Vrácení hodnoty bude znamenat kompenzaci vyplacenou zákazníkovi za každý kus zařízení, který bude zpracován v rámci této služby a bude společností Dell určen k dalšímu prodeji. IT Asset Resale with Offsite Data Wipe _February 2014 Page 1 of 7

2 Přehled smluvních podmínek Tento popis služby je uzavírán mezi zákazníkem (dále jen zákazník ) a právnickou osobou Dell uvedenou na faktuře zákazníka (dále jen společnost Dell ). Zakoupením těchto služeb od společnosti Dell zákazník souhlasí s tím, že se bude řídit všemi podmínkami stanovenými v tomto popisu služby. Tento popis služby si pozorně pročtěte a mějte na paměti, že společnost Dell může smluvní podmínky stanovené tímto popisem služby kdykoli pozměnit do míry přípustné místními zákony, a to formou zveřejnění aktualizace na adrese 1 Společnost Dell tuto službu poskytuje v souvislosti se samostatnou rámcovou smlouvou o poskytování služeb, kterou zákazník se společností Dell uzavřel a která výslovně odkazuje na objednávku zde uvedených služeb dalšího prodeje zařízení a recyklace ze strany zákazníka a zákazníka k tomuto opravňuje. Pakliže žádná takováto smlouva neexistuje, platí standardní spotřebitelské podmínky prodeje společnosti Dell ( CTS ) (společně rámcová smlouva o poskytování služeb ), kterou najdete na adrese 1 a která je do tohoto dokumentu v celém svém rozsahu začleněna formou odkazu. Bez ohledu na tyto rámcové smlouvy o poskytování služeb zákazník souhlasí, že v případě neslučitelného konfliktu mezi ujednáními uvedenými v tomto popisu služeb a platnou rámcovou smlouvou o poskytování služeb budou platit ujednání uvedená v tomto popisu služeb, jelikož k jeho uzavření došlo po uzavření rámcové smlouvy o poskytování služeb. V případě zákazníků z Evropy, Středního východu či Afriky, kteří službu zakoupili prostřednictvím prodejce a ne přímo od společnosti Dell, netvoří tento popis služeb a další dokumenty týkající se služeb společnosti Dell, které jste mohli obdržet od svého prodejce, smlouvu mezi vámi a společností Dell, nýbrž slouží pouze k popisu obsahu služeb, které od svého prodejce kupujete, vašich závazků jako příjemce služby a hranic a omezení této služby. V důsledku toho platí, že zatímco jakékoli odkazy na zákazníka v tomto popisu služby a ve kterémkoli jiném dokumentu týkajícím se služeb Dell jsou považovány za odkazy na vás, jakékoli odkazy na společnost Dell budou považovány za odkazy na společnost Dell jako na poskytovatele, který službu poskytuje jménem vašeho prodejce. Se společností Dell nebudete mít ohledně zde popsané služby přímý smluvní vztah. Aby nedošlo k nedorozuměním, upozorňujeme, že žádné platební podmínky ani jiné smluvní podmínky, které jsou ze své podstaty relevantní pouze pro přímý vztah mezi kupujícím a prodávajícím, se vás nebudou týkat; vaše podmínky se budou řídit dohodou mezi vámi a prodejcem. Odpovědnosti společnosti Dell 1. Naplánování: a. Vyzvednutí: Pro účely vyzvednutí a přepravy zařízení určí společnost Dell poskytovatele přepravních služeb Dell. Poskytovatel přepravních služeb Dell kontaktuje zákazníka, potvrdí počet kusů, naplánuje vyzvednutí pro každé místo a se zákazníkem se dohodne na oboustranně přijatelném termínu v rámci místní pracovní doby, obvykle od pondělí do pátku mezi 8:00 až 17:00 (místního času). Obecně platí, že vyzvednutí je možné naplánovat nejdříve za tři (3) pracovní dny po datu kontaktování zákazníka. 2. Vyzvednutí: povinnosti poskytovatele přepravních služeb Dell: a. příjezd na pracoviště zákazníka, kontaktování zástupce pracoviště a pokračování na místo určené k vyzvednutí zařízení; b. záznam jedinečného identifikačního čísla přepravy každého kusu zařízení a záznam počtu kusů odebíraných z pracoviště; c. hromadné zabalení zařízení pomocí palet, prokladových archů a smršťovací fólie (poznámka: zařízení nebude baleno do jednotlivých krabic viz část Povinnosti zákazníka); d. poskytnutí konosamentu nebo průvodního listu zákazníkovi k podpisu před opuštěním pracoviště; e. přeprava zařízení na místo určené společností Dell ke zpracování. 1 Adresa URL odkáže zákazníka na globální webovou stránku smluv o poskytování služeb společností Dell. Zde zákazník vybere geografickou oblast, preferovaný jazyk (je-li to možné) a příslušný firemní segment, v rámci kterého službu zakoupil (například velké podniky, malé a střední firmy nebo státní správa). Poté bude mít zákazník možnost vybrat a prohlédnout si příslušnou smlouvu o poskytování služeb. Potřebujete-li se získáním jakékoli smlouvy o poskytování služeb pomoci, můžete rovněž kontaktovat obchodního zástupce společnosti Dell. IT Asset Resale with Offsite Data Wipe _February 2014 Page 2 of 7

3 3. Zpracování: po příjezdu na místo určené společností Dell ke zpracování provede společnost Dell tyto kroky: a. Audit: 1) zaznamenání identifikačního čísla přepravy každého kusu do systému pro sledování inventáře; 2) zaznamenání následujících informací o každém stolním nebo přenosném počítači, monitoru a tiskárně do reportu o likvidaci zařízení: značka, model, výrobce, sériové číslo, inventární štítek (pokud existuje) a velikost obrazovky (v odpovídajících případech); 3) u každého volně loženého pevného disku zaznamenání těchto informací do reportu o likvidaci zařízení: značka, číslo modelu, výrobce, sériové číslo (pokud existuje); 4) zaznamenání následujících informací o všech ostatních kusech zařízení: popis dostačující k identifikaci kusu, stav kusu, výrobce, sériové číslo (pokud existuje), číslo inventárního štítku (pokud existuje) a váha kusu; 5) odstranění veškerých inventárních štítků. b. Otestování funkčnosti: Otestování příslušných kusů a zaznamenání výsledků do reportu o likvidaci zařízení: 1) stolní a přenosné počítače: a. funkčnost, b. velikost paměti RAM, c. počet a kapacita pevných disků, d. frekvence procesoru, e. jednotka CD-ROM/DVD, f. vizuální kontrola funkčnosti displeje (přenosné počítače); 2) monitory: funkčnost; 3) tiskárny: funkčnost; 4) jiný hardware IT: funkčnost. c. Hodnocení vzhledu: U veškerého zařízení bude po otestování funkčnosti do reportu o likvidaci zařízení zaznamenán stav na pohled, například takto: (poznámka: popisky hodnocení se mohou v různých oblastech lišit) 1) třída C : použité zařízení, kompletní a funkční, běžné opotřebování; 2) třída D : použité zařízení s chybějícími součástmi nebo kosmetickou vadou přesahující běžné opotřebování; 3) třída S (nebo Odpad ): použité zařízení (nevhodné pro další prodej) určené k recyklaci nebo rozebrání na díly; do této třídy patří rovněž zařízení, která jsou již neprodejná, s chybějícími hlavními součástmi nebo která mají takové kosmetické vady, že je nelze dále prodat. d. Optimalizace hodnoty: Budou provedeny kroky k optimalizaci hodnoty zařízení určeného k dalšímu prodeji a k dosažení vrácení hodnoty. Zákazník bere na vědomí, že aby bylo možné dosáhnout maximálního vrácení hodnoty, zařízení musí být (a) schopné provozu a zahrnovat napájecí kabely a další příslušenství nezbytné k tomu, aby úspěšně prošlo provozními testy OEM; a (b) mít přiměřený kosmetický vzhled bez nutnosti větší míry čištění a neobsahovat popraskané plastové díly, aby jej bylo možné dále prodat jako běžně opotřebované použité zařízení schopné provozu. e. Další prodej a vrácení hodnoty: 1) Vrácení hodnoty jakéhokoli kusu zařízení splňujícího směrnice ceníku UEPP bude založeno na hodnotě daného kusu podle ceníku UEPP v měsíci, ve kterém bylo zařízení zpracováno. Vrácení hodnoty jakéhokoli kusu zařízení, které lze dále prodat, avšak nesplňuje směrnice ceníku UEPP, bude určeno použitím hodnoty daného kusu zařízení podle ceníku UEPP v měsíci, ve kterém bylo zařízení zpracováno, a jejím snížením na základě faktorů, kvůli kterým zařízení nesplnilo směrnice ceníku UEPP. 2) Vrácená hodnota za každý kus zařízení může být upravena tak, jak společnost Dell dle svého výhradního uvážení uzná za vhodné. 3) Vrácení hodnoty za každý kus zařízení bude uvedeno v reportu o likvidaci zařízení a bude pro zákazníka závazné. IT Asset Resale with Offsite Data Wipe _February 2014 Page 3 of 7

4 4) Jakýkoli kus zařízení, který nesplní test funkčnosti nebo bude zařazen do třídy S jako odpad během kontroly vzhledu, bude recyklován či zlikvidován společností Dell v souladu s veškerými platnými dozorčími zákony a požadavky dané země nebo státu. 5) V případech, kdy má zákazník nárok na vrácení hodnoty, je zodpovědností poskytovatele přepravních služeb Dell uhradit zákazníkovi odpovídající částku po obdržení platné faktury od zákazníka. Společnost Dell poskytne spolu s každým reportem o likvidaci zařízení podrobné informace umožňující vytvoření této faktury. 6) Vrácení hodnoty nezahrnuje zákonné daně a obě strany mají povinnost uhradit veškeré daně z prodeje, daně za zboží a služby vztahující se na splatné částky. f. Likvidace pevných disků: 1) V jakémkoli stolním počítači, osobním počítači nebo serveru vhodném pro další prodej je třeba na funkčních a řádně vložených pevných discích provést vymazání dat ve třech (3) průchodech. 2) Veškeré ostatní pevné disky je třeba zničit nebo zlikvidovat takovým způsobem, který je v souladu s veškerými platnými dozorčími zákony a požadavky dané země nebo státu. g. Likvidace ostatního zařízení: Veškeré další zařízení, které na základě výše uvedeného není považováno za vhodné pro další prodej, bude společností Dell rozebráno a recyklováno, opětovně využito či zlikvidováno, a to takovým způsobem, který je v souladu s veškerými platnými dozorčími zákony a požadavky dané země nebo státu. 4. Reporting: Společnost Dell pošle zákazníkovi do třiceti pěti (35) pracovních dnů 2 od data vyzvednutí následující reporty prostřednictvím u: a. report o likvidaci zařízení (Equipment Settlement Report), b. potvrzení o likvidaci stvrzující, že v souladu s výše uvedeným oddílem 3.f byly veškeré pevné disky vymazány nebo zlikvidovány a že byla likvidace či recyklace veškerého dalšího zařízení provedena v souladu s platnými místními požadavky a směrnicemi dané země či státu. Povinnosti zákazníka 1. Obecné: PŘEDTÍM, NEŽ ZÁKAZNÍK ZAŘÍZENÍ PŘEDÁ SPOLEČNOSTI DELL, JE POVINEN ZÁLOHOVAT VEŠKERÁ DATA A SOFTWARE, KTERÉ SI PŘEJE PONECHAT. Obnovení jakýchkoli dat nebo softwaru ze zařízení není součástí služby poskytované v rámci tohoto popisu služby. 2. Vymazání dat: Tato služba není určena k likvidaci zařízení obsahujícího důvěrná, vlastnická, citlivá nebo jinak neveřejná data zákazníka. PŘEDTÍM, NEŽ POSKYTOVATEL PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB DELL ZAŘÍZENÍ VYZVEDNE, ZÁKAZNÍK Z VEŠKERÉHO ZAŘÍZENÍ VYMAŽE VEŠKERÁ DŮVĚRNÁ, VLASTNICKÁ, CITLIVÁ NEBO JINAK NEVEŘEJNÁ DATA A JAKÝKOLI SOFTWARE TŘETÍCH STRAN. 3. Vyzvednutí: povinnosti zákazníka před vyzvednutím: a. ohlásit (v okamžiku plánování vyzvednutí) jakékoli potíže s přístupem na pracoviště nebo časová omezení; b. vyjmout ze zařízení veškerá volně uložená datová média (jako jsou disky CD, DVD nebo ZIP) a ponechat si je; c. shromáždit zařízení ze všech pracovišť na jedno místo v přízemí, k němuž bude mít poskytovatel přepravních služeb přiměřený přístup ( místo určené k vyzvednutí zařízení ); d. určit zástupce na pracovišti, který poskytovatele přepravních služeb nasměruje k danému zařízení; e. veškeré zařízení rozbalit nebo vybalit z krabic a takovéto zařízení jednoznačně odlišit od zařízení, které není určeno k vyzvednutí (Upozorňujeme, že pokud zákazník zařízení zabalí nebo uloží do krabic ještě před vyzvednutím, může společnost Dell vyžadovat přesun vyzvednutí na jiný termín na náklady zákazníka); 2 U vyzvednutí v zámořských, ostrovních či jinak vzdálených oblastech může být doba do odeslání reportu delší. IT Asset Resale with Offsite Data Wipe _February 2014 Page 4 of 7

5 f. ověřit, že zařízení obsahuje pouze počítačový hardware, a nikoli jiné výrobky, materiál, obaly nebo krabice; g. ukončit nebo převést veškeré licence spojené se softwarem třetích stran (mimo jiné včetně veškerého softwaru na ochranu proti krádežím nebo sledování notebooků) v daném zařízení; h. ověřit, že je zařízení kompletní a řádně sestavené; hodnota zařízení, která jsou rozebrána na díly (například mohou v systému chybět pevné disky, paměti nebo baterie), může být snížena či zcela ztracena; 4. Záruky ze strany zákazníka: Zákazník prohlašuje a zaručuje následující: a. Zákazník má na dané zařízení řádný a prodejní nárok, který je zcela prost veškerých zadržovacích práv, nároků nebo břemen jakéhokoli druhu. b. Zákazník ze zařízení smazal veškerá důvěrná, vlastnická, citlivá nebo jinak neveřejná data. c. Zákazník je k prodeji daného zařízení řádně oprávněn a prodejem neporušuje žádnou dohodu nebo rozsudek, který je pro zákazníka závazný. d. Zařízení bude při doručení společnosti Dell fungovat podle zveřejněných specifikací výrobce, s výjimkou případů, kdy zákazník informuje o jiném stavu (přičemž tuto skutečnost musí společnost Dell písemně potvrdit ještě před přepravou). Pokud zákazník kterékoli ze svých povinností nebo záruk uvedených v rámci tohoto popisu služby poruší, je společnost Dell zproštěna závazku poskytnout tuto službu a není zodpovědná za žádné újmy, které nastanou v důsledku daného porušení smlouvy ze strany zákazníka. Zákazník může být případně povinen zaplatit dodatečné poplatky či výdaje za jakýkoli čas nebo materiály, škody či újmy, které společnosti Dell nebo jejím poskytovatelům v důsledku toho vzniknou. Smluvní podmínky pro stanovení cen a platby Ceny budou zákazníkovi stanovovány podle jednotlivých kusů. Minimální počet kusů pro objednávku služby je deset (10) kusů (mohou platit také geografická omezení). Cena za kus bude uvedena v cenové nabídce vytvořené společností Dell. Cena bude zahrnovat i související kabely, periferní zařízení, dokovací stanice, replikátory portů, externí jednotky, klávesnice a myši. Různé položky budou sloučeny, zváženy a oceněny po 18 kg hmotnosti na jeden kus. Vyzvednutí ani recyklace zákazníkových balení či krabic nejsou zahrnuty v ceně této služby, a mohou být dále zpoplatněny. Zákazník tímto prohlašuje, že zaplatí cenu za kus stanovenou v příslušném potvrzení objednávky společnosti Dell i jakékoli další poplatky nebo výdaje stanovené tímto popisem služby. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že je společnost Dell oprávněna kompenzovat částky splatné společnosti Dell v rámci tohoto popisu služby částkami, které je v rámci tohoto dokumentu společnost Dell jinak povinna uhradit zákazníkovi. Dodatečné poplatky: Služby, které společnost Dell realizuje u kusů překračujících objednaný počet, budou účtovány na základě ceny za kus za související služby. Cena zahrnuje standardní poplatky za přepravu. o o U kusů s hmotností přesahující 18 kg mohou vzniknout dodatečné poplatky za přepravu. Dodatečné poplatky mohou vzniknout i u vyzvednutí v zámořských, ostrovních či jinak vzdálených oblastech. Pakliže zákazník, místo nebo zařízení požadavkům stanoveným tímto popisem služby nevyhovují, může být pro příslušné služby třeba vyhledat jiný termín nebo se na ně mohou vztahovat dodatečné poplatky. Dodatečně zpoplatněná mohou být i omezení týkající se přístupu, času nebo přístupnosti vozidlem. Dodatečné poplatky mohou vzniknout tehdy, pokud ze strany poskytovatele přepravních služeb Dell dojde k nezdařenému pokusu o vyzvednutí z toho důvodu, že zařízení není k datu stanovenému pro vyzvednutí připraveno (například zákazník zařízení zabalí ještě před vyzvednutím). Pokud je pro účely vyzvednutí určeno nesprávné zařízení, nese za jakékoli z této situace plynoucí náklady odpovědnost zákazník. IT Asset Resale with Offsite Data Wipe _February 2014 Page 5 of 7

6 Důležité doplňující informace Nepřenositelnost: Tato služba je ze strany zákazníka nepřenositelná. Partneři společnosti Dell: Společnost Dell si vyhrazuje právo poskytovat tyto služby (celkově nebo částečně) prostřednictvím externích poskytovatelů služeb. Změna nebo zrušení služby: Aby se zákazník vyhnul dodatečným poplatkům, musí změny nebo zrušení oznámit dva (2) pracovní dny před naplánovaným datem poskytnutí služby. Službu zrušíte tak, že odešlete obchodnímu týmu Dell příslušnou žádost. Pokud zákazník vyzvednutí naplánoval přímo s poskytovatelem přepravních služeb Dell, musí vyzvednutí rovněž zrušit přímo s daným poskytovatelem přepravních služeb Dell. Nemožnost uplatnit vrácení: Po vyzvednutí není možné zařízení vrátit. Odmítnutí kontaminovaných produktů: Služba nebude poskytována u zařízení, které je nebo bylo kontaminováno chemickými, biologickými či jinými látkami (nebo u něhož existuje podezření na takovouto kontaminaci), které netvoří součást původního nového zařízení nebo jiným způsobem nesouvisí s běžným kancelářským prostředím. Zákazník nese odpovědnost za veškeré náklady či výdaje spojené s tím, že o takovéto kontaminaci společnost Dell neinformoval. Vlastnictví a riziko ztráty: Po odjezdu z místa určeného k vyzvednutí zařízení nese riziko ztráty nebo škody na zařízení společnost Dell nebo poskytovatel přepravních služeb společnosti Dell. Vychází se z toho, že vlastnictví přechází na společnost Dell nebo poskytovatele přepravních služeb Dell v okamžiku převzetí zařízení. Zálohování softwaru a dat: Společnost Dell se tímto zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli obnovení dat nebo softwaru v zařízení (včetně jakýchkoli zákazníkem dodaných jednotek USB Flash). Obchodně oprávněné omezení rozsahu služby: Společnost Dell může služby odmítnout poskytnout tehdy, kdy by podle jejího názoru stav, velikost nebo umístění zařízení představovalo nepřiměřené riziko pro ni nebo poskytovatele služeb společnosti Dell nebo jestliže jsou vyžadovány služby mimo rozsah. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádné poruchy nebo zpoždění ve výkonu způsobené jakoukoli příčinou, kterou nemůže ovlivnit. Omezení vymazání dat: Žádný proces vymazání dat neponechá pevný disk natolik bez nečitelných zbytkových dat, jako je tomu u srovnatelného nového výrobku. Společnost Dell zákazníkům (i) nedává doporučení ohledně požadavků na odstranění dat ani (ii) neprohlašuje, že je některá metoda odstranění dat účinnější než jiná. Smluvní podmínky: Ve vztahu konkrétně ke službám poskytovaným výhradně v rámci tohoto popisu služby a bez ohledu na jakékoli konfliktní podmínky v rámcové dohodě o poskytování služeb platí následující podmínky: A) Záruka: Společnost Dell zaručuje, že tuto službu poskytne s péčí, která je z obchodního hlediska přiměřená. Společnost Dell neposkytuje žádné další záruky a zříká se veškerých dalších záruk a podmínek, výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. B) Omezení odpovědnosti: Následující prohlášení o omezení odpovědnosti nejsou platná v Německu, kde platí prohlášení o omezení odpovědnosti uvedená v rámcové smlouvě o poskytování služeb. Odpovědnost společnosti Dell a poskytovatelů služeb společnosti Dell za služby realizované v souladu s tímto popisem služby bude vždy podléhat následujícím omezením a výjimkám, a to i v případě upozornění na možnost takovéto odpovědnosti: 1. V žádném případě neponese společnost Dell odpovědnost (ať už vyplývající ze smlouvy, za delikt či jinak) za kteroukoli z následujících škod: I. ušlý zisk, ztráta podnikatelské příležitosti nebo souladu s požadavky třetí strany (například v souvislosti s daty v zařízení); IT Asset Resale with Offsite Data Wipe _February 2014 Page 6 of 7

7 II. III. IV. následné, zvláštní, nepřímé, náhodné nebo trestněprávní (pokud se vztahují) škody; libovolný nárok třetí strany; jakékoli škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s poškozením, ztrátou, prozrazením nebo použitím dat, důvěrných informací nebo softwaru třetí strany, které zákazník zapomene odstranit z libovolného zařízení před tím, než dané zařízení předá společnosti Dell k vyzvednutí v rámci této služby. 2. Maximální a jediná odpovědnost společnosti Dell (ať už ze smlouvy, za delikt či jinak) vyplývající z libovolného nároku (nebo s ním související) za ztrátu fyzického zařízení v žádném případě nepřekročí hodnotu uhrazenou zákazníkem na poplatcích v rámci tohoto popisu služby za likvidační služby pro danou konkrétní položku. 3. Celková odpovědnost společnosti Dell (ať už ze smlouvy, za delikt či jinak) za libovolné uplatňování nároků vyplývajících z tohoto popisu služby (nebo s ním související) v libovolném kalendářním roce nepřekročí celkovou částku poplatků uhrazených nebo splatných zákazníkem v rámci tohoto popisu služby za daný kalendářní rok. Společnost Dell svoji odpovědnost neomezuje pro případy podvodu, škody na zdraví nebo ztráty života, k nimž došlo v důsledku nedbalosti, ani jakékoli jiné škody, která nemůže být omezena ze zákona. Pokud nastane situace, že platný zákon v jakékoli míře některé omezení odpovědnosti uvedené v tomto popisu služby zakazuje, souhlasí zúčastněné strany s tím, že takovéto omezení bude upraveno (přičemž žádná strana nebude v této věci podnikat žádné další kroky) tak, aby maximálně obecně rozšiřovalo působnost umožněnou příslušným platným zákonem. IT Asset Resale with Offsite Data Wipe _February 2014 Page 7 of 7

Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky

Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky Popis služby Dell Recyklace informačních technologií EMEA Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout služby Asset Resale and Recycling

Více

Popis služby Dell. Darování zařízení IT EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky

Popis služby Dell. Darování zařízení IT EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky Popis služby Dell Darování zařízení IT EMEA Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout služby Asset Resale and Recycling Services

Více

Přeprodej inventáře IT s vymazáním dat na pracovišti - Evropa, Blízký východ, Asie

Přeprodej inventáře IT s vymazáním dat na pracovišti - Evropa, Blízký východ, Asie Popis služby Dell Přeprodej inventáře IT s vymazáním dat na pracovišti - Evropa, Blízký východ, Asie Úvod Společnost Dell s radostí poskytuje služby přeprodeje inventáře a recyklace (dále služby ) podle

Více

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby Popis služby Dell Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout službu

Více

Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti

Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti Dell Sluţby Popis sluţby: Sluţby ProManage Asset Recovery Services společnosti Dell Další prodej IT vybavení se zničením dat na pracovišti Přehled sluţby Společnost Dell tímto představuje sluţby obnovení

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

BUSINESS VIEW V MAPÁCH GOOGLE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB POSKYTOVATEL FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB: Adresa: E-mail: Telefon: NÁZEV SPOLEČNOSTI: Adresa firmy: E-mail: Telefon: Datum schůzky: Čas schůzky: Poskytovatel služeb a firma mohou uzavřít vzájemnou dohodu o pořízení

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Popis služby Služba On site Diagnosis

Popis služby Služba On site Diagnosis Popis služby Služba On site Diagnosis Přehled obchodních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickou osobou Dell, uvedenou

Více

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete (dále jen Služba nebo Služby)

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1. 2. 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1. 2. 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1. 2. 2014 I. Působnost obchodních podmínek 1. Tyto obchodní podmínky (dále také Podmínky nebo OP ) vydává společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem Bohumín, Cihelní 769, PSČ: 735 31,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající:, se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Popis služby Basic Hardware Service

Popis služby Basic Hardware Service Popis služby Basic Hardware Service Přehled podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a společností Dell.Zakoupením těchto

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

NATURA DK, a.s. Nový Bydžov IČ: 25291661, DIČ: CZ25291661 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Hradec Králové, odd.b, vl.

NATURA DK, a.s. Nový Bydžov IČ: 25291661, DIČ: CZ25291661 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Hradec Králové, odd.b, vl. NATURA DK, a.s. Nový Bydžov IČ: 25291661, DIČ: CZ25291661 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Hradec Králové, odd.b, vl. 1829 Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1. Těmito Obchodními podmínkami

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013

Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o. ke kupním smlouvám platné od 1.3.2013 Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné dodací podmínky společnosti MIVALT s.r.o., IČO : 282 62 239 (dále jen podmínky)

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik spol. s r.o. pro elektronický obchod.

Všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik spol. s r.o. pro elektronický obchod. Všeobecné obchodní podmínky Schrack Technik spol. s r.o. pro elektronický obchod. 1. Obecná působnost Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je VOP ) upravují obchodní vztahy mezi společností Schrack Technik

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE Verze z 11/02/2011 Výklad pojmů RIPE: Regionální registr odpovídající za správu IP adres na evropském kontinentu a v části Asie. OVH.CZ: Společnosti OVH.CZ, s.r.o., se

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky. Obsah. Platné od 8. 8. 2012.

Obchodní podmínky. Obsah. Platné od 8. 8. 2012. Obchodní podmínky Platné od 8. 8. 2012. Obsah Obchodní podmínky... 1 Oddíl 1. Úvodní ustanovení... 1 Oddíl 2. Objednávka, kupní smlouva... 2 Nemožnost plnění... 2 Oddíl 3. Cena zboží... 3 Oddíl 4. Nákup

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. IČO: 64148360 DIČ:CZ6207290958 dále jen "dodavatel") Zákazník

Více

Logistické služby společnosti Dell jsou nabízeny společností Dell pro podporované produkty. Jedná se mimo jiné o tyto služby:

Logistické služby společnosti Dell jsou nabízeny společností Dell pro podporované produkty. Jedná se mimo jiné o tyto služby: Popis služeb Logistické služby společnosti Dell Úvod Logistické služby společnosti Dell (jednotlivě jako služba nebo logistická služba a společně jako služby nebo logistické služby ) představují široké

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více