DIAMO je společensky odpovědná firma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIAMO je společensky odpovědná firma"

Transkript

1 První oceněná firma v nové kategorii Národní ceny kvality: DIAMO je společensky odpovědná firma Eduard Horčík DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem Po nedobrovolné přestávce v minulém čísle se na stránky Perspektiv jakosti opět vrací rubrika Společenská odpovědnost. V pravou chvíli: v rámci programu Národní ceny kvality ČR 2009 byla letos poprvé vyhlášena soutěž o toto ocenění v kategoriích za společenskou odpovědnost organizací. V kategorii podnikatelského sektoru se historicky prvním vítězem stal státní podnik DIAMO. Na následujících řádcích a stránkách se s vámi podělí o své přístupy, poznatky a výsledky, o to, jak se jim prvenství podařilo dosáhnout. Ale nejprve se tato firma představí tentokrát trochu podrobněji, protože rozsah jejích činností je mimořádný a všeobecně nepříliš přesně známý... Je tû pfied úvodem: DIAMO se pfiedstavuje DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je jediná organizace v České republice, která těží uranovou rudu, vyrábí a produkuje uranový koncentrát pro výrobu palivových článků do jaderných elektráren. V České republice je zároveň největší organizací provádějící likvidaci zařízení po těžbě a zpracování uranových rud, ostatních rud, černého uhlí a lignitu a realizující opatření k nápravě škod na životním a horninovém prostředí po průzkumu, těžbě a zpracování nerostných surovin. Trochu historie DIAMO, státní podnik, je právním nástupcem a kontinuálním pokračovatelem činnosti organizace Československý uranový průmysl, jejíž vznik je datován v roce 1946 v historicky známém nalezišti stříbrných a uranových rud Jáchymov (doly Rovnost, Svornost a Bratrství). Díky rychlému rozvoji průmyslových prací a nově nalezeným ložiskům zejména v Příbrami a Horním Slavkově došlo k výraznému nárůstu produkce. Od počátku šedesátých let se těžba v podstatě stabilizovala na cca 2 700, od roku tun uranu ročně. Výrazný pokles světových cen uranu v průběhu osmdesátých let a zhoršující se báňsko-technologické podmínky na československých uranových ložiskách signalizovaly, že české uranové hornictví stojí před závěrečnou útlumovou fází. Přišla léta devadesátá a s nimi výrazné omezování až zastavení těžby. Jediný těžební uranový důl zůstává v oblasti Vysočiny v lokalitě Dolní Rožínka. Se zastavením těžby byly racionálně spojeny práce s konzervací a likvidací dolů byla tak zahájena realizace rozsáhlých programů nápravných opatření pro ochranu životního a horninového prostředí. Vzhledem k tomu, že DIAMO je státním podnikem, probíhala pak realizace jednotlivých projektů s limitujícím faktorem, kterým byla a je výše přidělených prostředků ze státního rozpočtu. Souãasnost V posledních letech dochází k postupné transformaci organizace od těžební činnosti k činnosti ozdravné s cílem významně se podílet na řešení následků útlumu hornictví v České republice. Kromě řešení následků po těžbě uranové rudy se DIAMO, s. p., stal nástupnickou organizací státního podniku Rudné doly Příbram (od roku 2001), jehož součástí byly i lokality Jihomoravských lignitových dolů a Rosické uhelné doly. V roce 2002 převzal statní podnik DIAMO útlumovou část Ostravsko karvinských dolů. Mimo hornictví se také podílí na likvidaci průmyslových odpadů. Od roku 1996 zajišťuje správu lagun Ostramo Ostrava (odpady z rafinérské výroby a z regenerace upotřebených mazacích olejů). Celkem se jedná o více než starých zátěží. Např. v letošním roce převzal státní podnik DIAMO likvidaci skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách. 41

2 Vše vyplývá z toho,že podnik má zkušené odborníky a disponuje technickým, technologickým a programovým vybavením pro řešení široké problematiky ochrany životního prostředí s významným zaměřením na čištění důlních vod. DIAMO v současné době zajišťuje tyto hlavní činnosti: odstraňování ekologických zátěží po těžbě rud, uhlí a průmyslových aktivitách v České republice, produkci uranového koncentrátu pro českou jadernou energetiku, sociální program, tj. řešení důsledků útlumu uhelného, uranového a rudného hornictví v oblasti sociální politiky, zaměstnanosti a zdravotních následků zaměstnanců v útlumem dotčených organizacích. K zaměstnával státní podnik DIAMO pracovníků, z toho 862 v technicko hospodářských funkcích a na ředitelství s. p. 92 pracovníků. Popis produktû a procesû Produkty DIAMO, s. p., jsou jak výrobky, tak služby. Základní přehled o procesech, resp. o činnostech je popsán v dokumentu Příručka jakosti DIAMO, s. p. Součástí tohoto dokumentu je i mapa procesů, která tvoří základní rámec pro procesy, které jsou na s. p. řízeny tj. procesy hlavní, podpůrné a řídicí. Tato mapa procesů se pak v rámci místních specifik a zaměření doplňuje a upřesňuje. Hlavní procesy jsou dva: VÝROBA A OD- BYT URANOVÉHO KONCENTRÁTU a SANAČNÍ A LIKVIDAČNÍ ČINNOST. Produkty z těchto hlavních procesů a ostatních procesů (podpůrných a řídicích) jsou pak monitorovány a pravidelně vyhodnocovány (kvartální bilance, přezkoumání systému managementu organizace /SMO/ vedením s. p. apod.). Mise, vize, strategie V dokumentu Strategie a politika jakosti DIAMO, s. p., ze dne , který je schválený ředitelem státního podniku, je popsáno postavení s. p. DIAMO ve společnosti, včetně jeho střednědobé a dlouhodobé strategie. Z dílčích bodů tohoto dokumentu vyplývá, že vedení přijímá politiku CSR (společenské odpovědnosti organizace) v působnosti na celou organizaci s. p. a ta je tak závazná pro celý státní podnik, resp. pro všechny jeho zaměstnance. Ocenění a certifikáty S cílem porovnat se s modelem dokonalé organizace (Model excelence EFQM) se státní podnik DIAMO v letech 2005 a 2006 přihlásil do Programu Ceny České republiky za jakost, kde získal ocenění a stal se držitelem Ocenění výkonnosti organizace, resp. Ocenění zlepšení výkonnosti organizace v modelu EXCELENCE Národní ceny České republiky za jakost. Rok 2008 znamená pro DIAMO, státní podnik, získání certifikátu Zelená firma. V roce 2009 se státní podnik DIAMO umístil v žebříčku Sdružení CZECH TOP 100 mezi 100 obdivovanými firmami České republiky. Podnik je držitelem celé řady certifikátů a dalších ocenění. Jejich přehled spolu s informacemi o integrovaném systému managementu organizace, strukturu podniku a nejrůznější další informace viz na Zainteresované strany Státní podnik DIAMO komunikuje s mimořádně velkým počtem zainteresovaných stran. Interní strany: Zaměstnanci s. p. DIAMO, resp. odbory na jednotlivých vnitřních organizačních jednotkách DIAMO, s. p. Hlavní externí zainteresované strany: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo životního prostředí České republiky Český báňský úřad, resp. obvodní báňské úřady Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Krajské úřady, resp. úřady samosprávy v dotčených lokalitách Otázka hádanka: proč název DIAMO? Návaznou činností na těžbu uranu je úprava vytěžených uranových rud do prodejného produktu, koncentrátu uranu, kterým je sloučenina diuranát amonný (v mezinárodním obchodě označovaná jako žlutý koláč yellow cake). A z prvních písmen slov názvu této sloučeniny DI a AMO je odvozen název státního podniku. 42

3 Úvod Společenská odpovědnost firmy (CSR) je pro státní podnik DIAMO nesmírně důležitá. Její koncept je pojat v souladu s mezinárodními principy. Aktivity CSR jsou tak rozděleny na tři pilíře ekonomický, environmentální a sociální. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ani tyto pilíře nelze od sebe oddělovat vše je zde vzájemně propojeno a vytváří tak jeden funkční celek. 1 Ekonomick pilífi Charakter firmy DIAMO, státní podnik, jako organizace zřízené dle zákona o státním podniku, a další omezení vyplývající ze způsobu jejího financování velmi výrazně omezují poskytování dobročinnosti, darů a veřejně prospěšných aktivit vyjádřených finančně. Základem všeho je plánování, porovnávání plánovaných údajů a dosažené skutečnosti (nejméně 4x ročně), vypracovávání tzv. bilančních zpráv, které hodnotí jak ukazatele ekonomické, tak i věcné. Celý systém plánování je upraven dokumentem SMO, který je platný v celém státním podniku. Základním plánem pro tento pilíř je pak ekonomický plán státního podniku. Do tohoto plánu se promítají dílčí plány jako plán investic (včetně způsobu financování vlastní zdroje, státní rozpočet), plán nákupu a služeb, plán údržby a oprav a další. Velmi jednoduše lze říci, že činnost státního podniku DIAMO probíhá dle vytvořeného scénáře, do kterého se pak aktuálně vsazují přidělené zdroje (finanční, personální atd.). Prostě, plánovat se musí to není nic nového. Ve vztahu k CSR jsou zajímavější skutečnosti vyplývající z toho, že státní podnik musí reagovat na rozhodnutí zřizovatele (jímž je MPO). Jedná se např. o důsledky útlumu těžby v daných lokalitách, snižování počtu organizačních jednotek, slučování odštěpných závodů, resp. jejich provozů, výběr zaměstnanců s ohledem na jejich odbornost a dosavadní praxi. Nepřímé ekonomické vlivy lze spatřovat v účasti našich zástupců na jednáních zastupitelstev a rad obvodů a obcí vpřípadě projednávání společných problematik, dále na projednávání výsledků monitoringu vlivu činnosti organizace na životní prostředí s dotčenými stranami (orgány státní správy, obecní úřady a obyvatelstvo okolních obcí, občanská uskupení a aktivity.). DIAMO nabízí také návštěvy našich pracovišť (včetně možnosti návštěvy podzemních pracovišť), veřejnost je pravidelně informována prostřednictvím firemního tisku (např. Zpravodaj DIAMO, Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák atd.), je prováděno hodnocení spokojenosti zákazníků (dotazníky, osobní jednání, spokojenost strávníků), významné je členství odštěpných závodů a ředitelů o. z. v různých sdruženích (např. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Zaměstnanecký svaz naftového a důlního průmyslu, vědecká rada HGF VŠB TU Ostrava, LAG Podralsko apod.). Zaměstnanci s. p. DIAMO jsou členy obecních zastupitelstev (např. Mydlovary, Zadní Chodov, Příbram, Stráž pod Ralskem, Rožná atd.), v několika příkladech i poslanci Parlamentu ČR. Budování veřejných služeb lze spatřovat v bezúplatných převodech historického majetku na obce (Vojenské lesy a statky Praha), dále např. (jen heslovitě): bezplatná výpůjčka objektů k zabezpečování výcviku elitních zásahových jednotek Policie ČR Libereckého kraje, velitelé jednotek Sboru dobrovolných hasičů, zajišťování dopravy zaměstnanců a ostatních zájemců do České Lípy, pořádání každoročních letních dětských táborů, výroba tepla pro obyvatele Stráže pod Ralskem a pro firmy lokalizované v této oblasti (ročně je vyrobeno cca GJ), provozování stravovacích zařízení pro vlastní zaměstnance, pro zaměstnance firem, hosty hotelu DIAMO i občany ve Stráži pod Ralskem (cca jídel za rok) atd. Mapujeme také vlivy na rozvoj zaměstnanosti v daných oblastech (konzultace v oblasti pracovní, sociální i psychické, tzv. možnost dofárání, koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti, spolupráce s příslušnými úřady práce apod.). Důležitá je podpora šíření vzdělanosti podpora školství. Jako příklad lze uvést návštěvy pedagogů a studentů vysokých škol na našich odborných i výrobních pracovištích (včetně podzemí) s prezentací naší činnosti. Jedná se o asi 20 exkurzí ročně (ČVUT Praha, Průmyslová škola hornická Příbram, Česká společnost pro jakost kurzy manažerů EMS apod.). Ve spolupráci se SÚJB organizujeme každoročně školení pro inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni (MAAE), zaměřené na oblast radiační ochrany a jaderné bezpečnosti. Spolupracujeme s VŠCHT, VŠB TU Ostrava, přednášíme i na dalších VŠ (TU Liberec, FŽP UJEP Ústí nad Labem). V neposlední řadě sem patří i spolupráce při obnově památek. Zde opět jeden z mnoha příkladů: v areálu Národní kulturní památka Důl Hlubina v Ostravě byla v souladu s požadavky odborných organizací státní památkové péče zpracována projektová dokumentace a odsou- Bývalý důl Hlubina v Ostravě těžní věž po konzervačním nátěru vč. zajištěné bývalé těžní budovy. hlasena příslušnými úřady i památkáři. Na základě této dokumentace se od roku 2002 každoročně zajišťují finanční prostředky (dotace) na záchranu tohoto dědictví (obnova těžní budovy včetně nátěru těžní věže, obnova staré koupelny, strojovny, staré kotelny, třídírny, rozvodny atd.). Co se týče památek, resp. jejich zajišťování a obnovy, logicky především hodně spolupracujeme s městy Ostrava a Příbram. Specifičnost charakteru organizace i činnosti velmi omezuje možnosti případných zahraničních investic spolupráce se zahraničními subjekty je směrována spíše do oblasti odborné (konzultace, školení, vzdělávání a podobně). Jako příklad zde lze uvést spolupráci s World Nuclear University zvelké Británie, s níž státní podnik DIAMO založil a od září 2006 provozuje Mezinárodní školicí středisko s názvem WNU School of Uranium Production (WNU SUP). 43

4 Rekultivovaný odval Olší Drahonín. 2 Environmentální pilífi Čistírna důlních vod v Licoměřicích. Ve vztahu k životnímu prostředí (ŽP) jsou identifikovány výstupy hlavních, doprovodných a podpůrných procesů organizace v návaznosti na procesní způsob řízení státního podniku. Pro zajištění ochrany ŽP disponuje DIAMO odpovídajícím počtem odborně způsobilého personálu. Podle nezávislých odborníků a hodnotitelů máme ve firmě mnoho jedinečných odborníků, kteří jsou vzhledem ke specifickým činnostem s. p. DIAMO určitou originalitou vyvíjející se uvnitř firmy i po několik desetiletí. My si těchto lidí velmi vážíme, protože jsou zárukou kvality našich produktů. A odpovídáme-li tedy na otázku, zda je kvalita služeb v našem oboru v ČR na úrovni odpovídající vyspělé zemi (viz str. 19 tohoto čísla PJ), musíme odpovědět: ano, určitě ano. Řešíme zde i světově unikátní problematiky vyplývající ze zahlazování následků po těžbě uranu (a nejen uranu, ale i ostatních rud). Stejně výjimečné jsou i námi prováděné likvidace starých průmyslových zátěží. K nim patří například sanace odpadů z bývalé rafinerie olejů Ostramo Ostrava, přezdívané také jako tzv. Ostravské laguny. Dále můžeme jmenovat likvidaci skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách na Třebíčsku, kterou dostal s. p. DIAMO od státu v roce V rámci konkrétních sanačních procesů vyvíjíme a také provozujeme několik speciálně vyprojektovaných čistíren důlních a odpadních vod. Co se týče těžby uranové rudy, tu dobýváme v oblasti Vysočiny, kde působí o. z. GEAM Dolní Rožínka a je tady důl Rožná. Je to vlastně jediný hlubinný důl na těžbu uranové rudy v Evropské unii. A zde si opět přiznejme to, co vkvalitě (ne)můžeme vždy ovlivnit, a to je práce s přírodou v tomto případě jsme například odkázáni na kvalitu nebo chcete-li na kovnatost dobývané horniny v daných geologických podmínkách. Odpovědnost s. p. DIAMO k ŽP vyplývá z legislativy to je jasné. Stav ŽP a vliv výrobní činnosti na životní a pracovní prostředí (nelze od sebe oddělovat ŽP a pracovní prostředí) je důsledně sledován, vyhodnocován a neustále zlepšován prostřednictvím přijatých opatření. Tento proces je popsán v příslušné dokumentaci. Ale co dělá s. p. nad rámec legislativy? Má nějaké jiné dobrovolné nástroje k prohlubování ochrany a tvorby ŽP a celkově pozitivního vztahu k němu? Odpověď zní: ano, má. Je o nich zmínka v rámečku Ocenění a certifikáty (certifikáty, účast v různých celonárodních, resp. oborových soutěžích apod. viz však zejm. podrobněji na Zmínka je i v ekonomickém pilíři, kde se s. p. hlásí k transparentnosti a spolupráci se zainteresovanými stranami (od ministerstev přes kraje a obce až k občanovi). Co se týče např. aktivit souvisejících se snižováním spotřeby energie, lze konstatovat, že ani zde s. p. DIAMO nezaostává. Jako příklady lze uvést výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu ve vodní elektrárně (o. z. SUL, Horní Slavkov), využití tepla čerpané vody tepelným čerpadlem na dole Jeremenko (o. z. ODRA) nebo i přípravy na využití sluneční energie ve fotovoltaické elektrárně (o. z. TÚU, o. z. GEAM). Dalo by se toho popsat ještě hodně, a to v oblastech nakládání s odpady, chemickými látkami a vodami, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny atd. Souhrnně, environmentální pilíř patří vzhledem k charakteru našich činností k nosným pilířům stávajícího s. p. DIAMO. 3 Sociální pilífi Do sociálního pilíře lze zahrnout všechny aktivity, které se týkají zdraví, bezpečnosti, podpory rovných příležitostí a vzdělávání. Nemá smysl zde citovat občanský zákoník, obchodní zákoník nebo zákoník práce, stejně tak i ústavu a listinu práv a svobod. Úloha s. p. DIAMO v dodržování legislativy je jasná i zde. Kdo jiný má dodržovat legislativu, než státní podnik? A zase je tu tedy otázka: Má DIAMO něco navíc plní něco nad rámec legislativy? Odpověď zní: ano, plní. Podívejme se např. na kolektivní vyjednávání. V celém s. p. DIAMO Stráž pod Ralskem působí vedle sebe celkem 11 odborových organizací, které s ním jako se zaměstnavatelem uzavírají podnikové kolektivní smlouvy na dané období. Z tohoto kolektivního vyjednávání pak vyplývají další kolektivní i individuální závazky. Dále jsou podnikem podporovány všechny typy angažovanosti ve veřejném životě (práce v samosprávných orgánech, práce s dětmi, spolupráce s vysokými školami, práce ve veřejně prospěšných organizacích, práce v zájmových organizacích, práce v politických stranách). Z příkladů je možné uvést Fejfarův memoriál v odbíjené (region Stráž pod Ralskem), jehož se pravidelně ročně zúčastňuje mnoho desítek rekreačních hráček a hráčů. V letošním roce se také uskutečnilo již 48. sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, na kterém jsou zastoupeny významné osobnosti odborného, kulturního i politického života, včetně účastníků ze zahraničí (Německo, Polsko, Slovensko a další). A co personální politika? Ta se samozřejmě věnuje jak zaměstnancům činným, tak zaměstnancům uvolňovaným. Zde můžeme zmínit např. tyto skutečnosti: volná místa jsou přednostně nabízena uvolňovaným zaměstnancům, organizační změny jsou projednávány podle pravidel 44

5 stanovených v kolektivních smlouvách s odborovými orgány (nad rámec zákoníku práce), probíhá úzká spolupráce s úřady práce, podle platné kolektivní smlouvy zaměstnancům uvolňovaným z organizačních důvodů může být vyplaceno podle počtu let odpracovaných ve s. p. odstupné až o trojnásobek průměrného výdělku nad výši stanovenou zákoníkem práce, odměny při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu. Netypickou činností je také zpracování a realizování sociálních programů, které vyplývají z likvidačních plánů daných lokalit. Jedná se o souhrn opatření zaměřený na sociální politiku zaměstnanosti vůči současným zaměstnancům, jichž se bezprostředně týká uvolňování z důvodu útlumu nebo v souvislosti s poškozením jejich zdraví a ohrožením nemocí z povolání včetně závazků jejich bývalých organizací v hornictví. Jen pro představu, v roce 2009 jsou vypláceny tyto dávky (jak jednorázové, tak opakované) téměř 34 tisícům příjemců v celkové výši 1,37 miliardy Kč. Náklady na tato sociální opatření jsou hrazeny z dotace ze státního rozpočtu v souladu se zákonem a usnesením vlády. Dále se ještě zmíníme o motivačních programech (benefitech), které jsou zaměstnancům s. p. DIAMO poskytovány vždy při splnění stanovených podmínek. Jedná se např. o pružnou pracovní dobu (mimo směnný provoz), stanovenou týdenní pracovní dobu zkrácenou na 37,5 hodiny bez snížení mzdy, prémie, mimořádné roční odměny, odměny při pracovních a životních výročích, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na závodní stravování a ubytování, prodloužení dovolené na zotavenou o 2 týdny, příspěvky na dovolenou poskytované zaměstnancům, příp. jejich rodinným příslušníkům, prohlubování a zvyšování kvalifikace, příspěvky na kulturu a sport atd. Význam firemního vzdělávání se v dnešním globálním světě neustále zvyšuje, a proto je i v DIAMO věnována značná pozornost prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců v různých profesích. Bez kvalifikovaných a vzdělaných lidí by DIAMO nemohl existovat. Ještě je třeba se zmínit o bezpečnosti práce, resp. bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). I v této oblasti je s. p. DIAMO firmou velmi odpovědnou. Kromě běžných vnitřních kontrol BOZP je dozorován vnějšími (externími) kontrolními orgány, jako jsou např. krajské hygienické stanice v daných oblastech působnosti, dále je zde Český báňský úřad, resp. obvodní báňské úřady, a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Tyto státní úřady nám zároveň i povolují naše specifické oborové činnosti a procesy. A není třeba připomínat, že BOZP je nedílnou a neoddělitelnou součástí těchto činností. Přebírání osobních dozimetrů (GEAM, důl Rožná). Zvlášť jenom ještě připomeňme, že podnik je značně poznamenán hornickou činností. A věřte tomu, že ten, kdo pracoval v podzemí, je touto skutečností značně ovlivněn. Práce v podzemí je práce zodpovědná a nebojím se ani říct, že zde je jakýsi polovojenský režim. Všichni, kteří v podzemí pracují nebo pracovali, tak vědí, co je to tzv. podzemní říše, a současně vědí, že chyba jednoho z nich může ohrozit životy dalších třeba sto kamarádů, kteří jsou v podzemí s ním. Není tedy náhoda to, že důl v Rožné získal ocenění Zlatý Permon, kde je posuzována bezpečnost hornické činnosti. Závûr Snad jen to, že by se toho dalo o s. p. DIAMO napsat daleko více. A proto mně dovolte, abych se v závěru zmínil okvalitě jako takové. Vzhledem k charakteru činností s. p. DIAMO mají v systému kvalitního řízení firmy velký význam integrované systémy managementu. Protože nejen kvalita, ale i bezpečnost, ochrana přírody a společenská odpovědnost jsou každodenní součástí našich hornických i sanačních činností a procesů. Dá se asi obecně říci, že je u nás oborová certifikace nahrazena nezávislým posuzováním kontrolou našich činností Českým báňským úřadem a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. A základní zásady, které platí snad všude, jsou chápání a řešení problematiky v celé šíři a vzájemných vazbách to na jedné straně, a na druhé straně přesné a systematické zaměření na klíčové problémy, cílevědomost aefektivita všech činností a opatření. Autor: Ing. Eduard Horčík je vedoucím odboru systému managementu organizace ředitelství státního podniku DIAMO, Stráž pod Ralskem. Kontakt: Foto: DIAMO (7) 45

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011. CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací

SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011. CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací OBSAH Úvodní slovo 2 Struktura orgánů Městské části Praha 3 3 Z historie Prahy 3 5 1. Ekonomika (EM) 7 1.1 Management

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

zpr áva o společenské odpovědnosti

zpr áva o společenské odpovědnosti zpr áva o společenské odpovědnosti O B S A H 3 Úvodní slovo 4 Základní údaje 5 Představení společnosti 8 Nosné výrobky TŽ 8 Závazek vedení a etický kodex 15 Ekonomické řízení Plánování dobročinnosti a

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ZA ROK 2011 Obsah: strana 1. Úvod...2 2. Úvodní slovo generálního ředitele...4 3. Představení společnosti VCES...5 4. Organizační struktura...8 5. Integrovaná

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ 2012/2013

Zpráva o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ 2012/2013 Zpráva o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ 2012/2013 2 Obsah Zpráva o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ 2012/2013 Obsah 1. Úvod 6 1.1 Schéma struktury koncernu 6 1.2 Informace o společnosti 7 1.3

Více

Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN

Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN Vydání: srpen 2010 1/2010 Zpravodaj zaměstnanců LZD Draslík Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové! Je doba dovolených a nastal čas se ohlédnout za tím, co se nám

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI V současné době je slovní spojení společenská odpovědnost firem skloňováno čím dál víc a neustále nabírá na významu. Pro Českou rafinérskou a velké množství jejích aktivit je však termín společenská odpovědnost

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

OBSAH. 3 Úvodní slovo. 21 Společensky. odpovědné chování. k životnímu prostředí. 15 Společensky. 32 Společensky odpovědné chování k regionu

OBSAH. 3 Úvodní slovo. 21 Společensky. odpovědné chování. k životnímu prostředí. 15 Společensky. 32 Společensky odpovědné chování k regionu OBSAH 3 Úvodní slovo 5 Představení společnosti 6 Produkty 21 Společensky odpovědné chování k životnímu prostředí 7 Systém kvality 22 Ochrana ovzduší 8 Společenská odpovědnost a její význam 24 Ochrana čistoty

Více

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 Zadavatel: Zelený kruh o.s. Vypracoval: Ing. Jaroslav Klusák, PORSENNA o.p.s. Datum: 15.11.2004 1 OBSAH 0. ÚVOD...

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více