DIAMO je společensky odpovědná firma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIAMO je společensky odpovědná firma"

Transkript

1 První oceněná firma v nové kategorii Národní ceny kvality: DIAMO je společensky odpovědná firma Eduard Horčík DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem Po nedobrovolné přestávce v minulém čísle se na stránky Perspektiv jakosti opět vrací rubrika Společenská odpovědnost. V pravou chvíli: v rámci programu Národní ceny kvality ČR 2009 byla letos poprvé vyhlášena soutěž o toto ocenění v kategoriích za společenskou odpovědnost organizací. V kategorii podnikatelského sektoru se historicky prvním vítězem stal státní podnik DIAMO. Na následujících řádcích a stránkách se s vámi podělí o své přístupy, poznatky a výsledky, o to, jak se jim prvenství podařilo dosáhnout. Ale nejprve se tato firma představí tentokrát trochu podrobněji, protože rozsah jejích činností je mimořádný a všeobecně nepříliš přesně známý... Je tû pfied úvodem: DIAMO se pfiedstavuje DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je jediná organizace v České republice, která těží uranovou rudu, vyrábí a produkuje uranový koncentrát pro výrobu palivových článků do jaderných elektráren. V České republice je zároveň největší organizací provádějící likvidaci zařízení po těžbě a zpracování uranových rud, ostatních rud, černého uhlí a lignitu a realizující opatření k nápravě škod na životním a horninovém prostředí po průzkumu, těžbě a zpracování nerostných surovin. Trochu historie DIAMO, státní podnik, je právním nástupcem a kontinuálním pokračovatelem činnosti organizace Československý uranový průmysl, jejíž vznik je datován v roce 1946 v historicky známém nalezišti stříbrných a uranových rud Jáchymov (doly Rovnost, Svornost a Bratrství). Díky rychlému rozvoji průmyslových prací a nově nalezeným ložiskům zejména v Příbrami a Horním Slavkově došlo k výraznému nárůstu produkce. Od počátku šedesátých let se těžba v podstatě stabilizovala na cca 2 700, od roku tun uranu ročně. Výrazný pokles světových cen uranu v průběhu osmdesátých let a zhoršující se báňsko-technologické podmínky na československých uranových ložiskách signalizovaly, že české uranové hornictví stojí před závěrečnou útlumovou fází. Přišla léta devadesátá a s nimi výrazné omezování až zastavení těžby. Jediný těžební uranový důl zůstává v oblasti Vysočiny v lokalitě Dolní Rožínka. Se zastavením těžby byly racionálně spojeny práce s konzervací a likvidací dolů byla tak zahájena realizace rozsáhlých programů nápravných opatření pro ochranu životního a horninového prostředí. Vzhledem k tomu, že DIAMO je státním podnikem, probíhala pak realizace jednotlivých projektů s limitujícím faktorem, kterým byla a je výše přidělených prostředků ze státního rozpočtu. Souãasnost V posledních letech dochází k postupné transformaci organizace od těžební činnosti k činnosti ozdravné s cílem významně se podílet na řešení následků útlumu hornictví v České republice. Kromě řešení následků po těžbě uranové rudy se DIAMO, s. p., stal nástupnickou organizací státního podniku Rudné doly Příbram (od roku 2001), jehož součástí byly i lokality Jihomoravských lignitových dolů a Rosické uhelné doly. V roce 2002 převzal statní podnik DIAMO útlumovou část Ostravsko karvinských dolů. Mimo hornictví se také podílí na likvidaci průmyslových odpadů. Od roku 1996 zajišťuje správu lagun Ostramo Ostrava (odpady z rafinérské výroby a z regenerace upotřebených mazacích olejů). Celkem se jedná o více než starých zátěží. Např. v letošním roce převzal státní podnik DIAMO likvidaci skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách. 41

2 Vše vyplývá z toho,že podnik má zkušené odborníky a disponuje technickým, technologickým a programovým vybavením pro řešení široké problematiky ochrany životního prostředí s významným zaměřením na čištění důlních vod. DIAMO v současné době zajišťuje tyto hlavní činnosti: odstraňování ekologických zátěží po těžbě rud, uhlí a průmyslových aktivitách v České republice, produkci uranového koncentrátu pro českou jadernou energetiku, sociální program, tj. řešení důsledků útlumu uhelného, uranového a rudného hornictví v oblasti sociální politiky, zaměstnanosti a zdravotních následků zaměstnanců v útlumem dotčených organizacích. K zaměstnával státní podnik DIAMO pracovníků, z toho 862 v technicko hospodářských funkcích a na ředitelství s. p. 92 pracovníků. Popis produktû a procesû Produkty DIAMO, s. p., jsou jak výrobky, tak služby. Základní přehled o procesech, resp. o činnostech je popsán v dokumentu Příručka jakosti DIAMO, s. p. Součástí tohoto dokumentu je i mapa procesů, která tvoří základní rámec pro procesy, které jsou na s. p. řízeny tj. procesy hlavní, podpůrné a řídicí. Tato mapa procesů se pak v rámci místních specifik a zaměření doplňuje a upřesňuje. Hlavní procesy jsou dva: VÝROBA A OD- BYT URANOVÉHO KONCENTRÁTU a SANAČNÍ A LIKVIDAČNÍ ČINNOST. Produkty z těchto hlavních procesů a ostatních procesů (podpůrných a řídicích) jsou pak monitorovány a pravidelně vyhodnocovány (kvartální bilance, přezkoumání systému managementu organizace /SMO/ vedením s. p. apod.). Mise, vize, strategie V dokumentu Strategie a politika jakosti DIAMO, s. p., ze dne , který je schválený ředitelem státního podniku, je popsáno postavení s. p. DIAMO ve společnosti, včetně jeho střednědobé a dlouhodobé strategie. Z dílčích bodů tohoto dokumentu vyplývá, že vedení přijímá politiku CSR (společenské odpovědnosti organizace) v působnosti na celou organizaci s. p. a ta je tak závazná pro celý státní podnik, resp. pro všechny jeho zaměstnance. Ocenění a certifikáty S cílem porovnat se s modelem dokonalé organizace (Model excelence EFQM) se státní podnik DIAMO v letech 2005 a 2006 přihlásil do Programu Ceny České republiky za jakost, kde získal ocenění a stal se držitelem Ocenění výkonnosti organizace, resp. Ocenění zlepšení výkonnosti organizace v modelu EXCELENCE Národní ceny České republiky za jakost. Rok 2008 znamená pro DIAMO, státní podnik, získání certifikátu Zelená firma. V roce 2009 se státní podnik DIAMO umístil v žebříčku Sdružení CZECH TOP 100 mezi 100 obdivovanými firmami České republiky. Podnik je držitelem celé řady certifikátů a dalších ocenění. Jejich přehled spolu s informacemi o integrovaném systému managementu organizace, strukturu podniku a nejrůznější další informace viz na Zainteresované strany Státní podnik DIAMO komunikuje s mimořádně velkým počtem zainteresovaných stran. Interní strany: Zaměstnanci s. p. DIAMO, resp. odbory na jednotlivých vnitřních organizačních jednotkách DIAMO, s. p. Hlavní externí zainteresované strany: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo životního prostředí České republiky Český báňský úřad, resp. obvodní báňské úřady Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Krajské úřady, resp. úřady samosprávy v dotčených lokalitách Otázka hádanka: proč název DIAMO? Návaznou činností na těžbu uranu je úprava vytěžených uranových rud do prodejného produktu, koncentrátu uranu, kterým je sloučenina diuranát amonný (v mezinárodním obchodě označovaná jako žlutý koláč yellow cake). A z prvních písmen slov názvu této sloučeniny DI a AMO je odvozen název státního podniku. 42

3 Úvod Společenská odpovědnost firmy (CSR) je pro státní podnik DIAMO nesmírně důležitá. Její koncept je pojat v souladu s mezinárodními principy. Aktivity CSR jsou tak rozděleny na tři pilíře ekonomický, environmentální a sociální. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že ani tyto pilíře nelze od sebe oddělovat vše je zde vzájemně propojeno a vytváří tak jeden funkční celek. 1 Ekonomick pilífi Charakter firmy DIAMO, státní podnik, jako organizace zřízené dle zákona o státním podniku, a další omezení vyplývající ze způsobu jejího financování velmi výrazně omezují poskytování dobročinnosti, darů a veřejně prospěšných aktivit vyjádřených finančně. Základem všeho je plánování, porovnávání plánovaných údajů a dosažené skutečnosti (nejméně 4x ročně), vypracovávání tzv. bilančních zpráv, které hodnotí jak ukazatele ekonomické, tak i věcné. Celý systém plánování je upraven dokumentem SMO, který je platný v celém státním podniku. Základním plánem pro tento pilíř je pak ekonomický plán státního podniku. Do tohoto plánu se promítají dílčí plány jako plán investic (včetně způsobu financování vlastní zdroje, státní rozpočet), plán nákupu a služeb, plán údržby a oprav a další. Velmi jednoduše lze říci, že činnost státního podniku DIAMO probíhá dle vytvořeného scénáře, do kterého se pak aktuálně vsazují přidělené zdroje (finanční, personální atd.). Prostě, plánovat se musí to není nic nového. Ve vztahu k CSR jsou zajímavější skutečnosti vyplývající z toho, že státní podnik musí reagovat na rozhodnutí zřizovatele (jímž je MPO). Jedná se např. o důsledky útlumu těžby v daných lokalitách, snižování počtu organizačních jednotek, slučování odštěpných závodů, resp. jejich provozů, výběr zaměstnanců s ohledem na jejich odbornost a dosavadní praxi. Nepřímé ekonomické vlivy lze spatřovat v účasti našich zástupců na jednáních zastupitelstev a rad obvodů a obcí vpřípadě projednávání společných problematik, dále na projednávání výsledků monitoringu vlivu činnosti organizace na životní prostředí s dotčenými stranami (orgány státní správy, obecní úřady a obyvatelstvo okolních obcí, občanská uskupení a aktivity.). DIAMO nabízí také návštěvy našich pracovišť (včetně možnosti návštěvy podzemních pracovišť), veřejnost je pravidelně informována prostřednictvím firemního tisku (např. Zpravodaj DIAMO, Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák atd.), je prováděno hodnocení spokojenosti zákazníků (dotazníky, osobní jednání, spokojenost strávníků), významné je členství odštěpných závodů a ředitelů o. z. v různých sdruženích (např. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Zaměstnanecký svaz naftového a důlního průmyslu, vědecká rada HGF VŠB TU Ostrava, LAG Podralsko apod.). Zaměstnanci s. p. DIAMO jsou členy obecních zastupitelstev (např. Mydlovary, Zadní Chodov, Příbram, Stráž pod Ralskem, Rožná atd.), v několika příkladech i poslanci Parlamentu ČR. Budování veřejných služeb lze spatřovat v bezúplatných převodech historického majetku na obce (Vojenské lesy a statky Praha), dále např. (jen heslovitě): bezplatná výpůjčka objektů k zabezpečování výcviku elitních zásahových jednotek Policie ČR Libereckého kraje, velitelé jednotek Sboru dobrovolných hasičů, zajišťování dopravy zaměstnanců a ostatních zájemců do České Lípy, pořádání každoročních letních dětských táborů, výroba tepla pro obyvatele Stráže pod Ralskem a pro firmy lokalizované v této oblasti (ročně je vyrobeno cca GJ), provozování stravovacích zařízení pro vlastní zaměstnance, pro zaměstnance firem, hosty hotelu DIAMO i občany ve Stráži pod Ralskem (cca jídel za rok) atd. Mapujeme také vlivy na rozvoj zaměstnanosti v daných oblastech (konzultace v oblasti pracovní, sociální i psychické, tzv. možnost dofárání, koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti, spolupráce s příslušnými úřady práce apod.). Důležitá je podpora šíření vzdělanosti podpora školství. Jako příklad lze uvést návštěvy pedagogů a studentů vysokých škol na našich odborných i výrobních pracovištích (včetně podzemí) s prezentací naší činnosti. Jedná se o asi 20 exkurzí ročně (ČVUT Praha, Průmyslová škola hornická Příbram, Česká společnost pro jakost kurzy manažerů EMS apod.). Ve spolupráci se SÚJB organizujeme každoročně školení pro inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni (MAAE), zaměřené na oblast radiační ochrany a jaderné bezpečnosti. Spolupracujeme s VŠCHT, VŠB TU Ostrava, přednášíme i na dalších VŠ (TU Liberec, FŽP UJEP Ústí nad Labem). V neposlední řadě sem patří i spolupráce při obnově památek. Zde opět jeden z mnoha příkladů: v areálu Národní kulturní památka Důl Hlubina v Ostravě byla v souladu s požadavky odborných organizací státní památkové péče zpracována projektová dokumentace a odsou- Bývalý důl Hlubina v Ostravě těžní věž po konzervačním nátěru vč. zajištěné bývalé těžní budovy. hlasena příslušnými úřady i památkáři. Na základě této dokumentace se od roku 2002 každoročně zajišťují finanční prostředky (dotace) na záchranu tohoto dědictví (obnova těžní budovy včetně nátěru těžní věže, obnova staré koupelny, strojovny, staré kotelny, třídírny, rozvodny atd.). Co se týče památek, resp. jejich zajišťování a obnovy, logicky především hodně spolupracujeme s městy Ostrava a Příbram. Specifičnost charakteru organizace i činnosti velmi omezuje možnosti případných zahraničních investic spolupráce se zahraničními subjekty je směrována spíše do oblasti odborné (konzultace, školení, vzdělávání a podobně). Jako příklad zde lze uvést spolupráci s World Nuclear University zvelké Británie, s níž státní podnik DIAMO založil a od září 2006 provozuje Mezinárodní školicí středisko s názvem WNU School of Uranium Production (WNU SUP). 43

4 Rekultivovaný odval Olší Drahonín. 2 Environmentální pilífi Čistírna důlních vod v Licoměřicích. Ve vztahu k životnímu prostředí (ŽP) jsou identifikovány výstupy hlavních, doprovodných a podpůrných procesů organizace v návaznosti na procesní způsob řízení státního podniku. Pro zajištění ochrany ŽP disponuje DIAMO odpovídajícím počtem odborně způsobilého personálu. Podle nezávislých odborníků a hodnotitelů máme ve firmě mnoho jedinečných odborníků, kteří jsou vzhledem ke specifickým činnostem s. p. DIAMO určitou originalitou vyvíjející se uvnitř firmy i po několik desetiletí. My si těchto lidí velmi vážíme, protože jsou zárukou kvality našich produktů. A odpovídáme-li tedy na otázku, zda je kvalita služeb v našem oboru v ČR na úrovni odpovídající vyspělé zemi (viz str. 19 tohoto čísla PJ), musíme odpovědět: ano, určitě ano. Řešíme zde i světově unikátní problematiky vyplývající ze zahlazování následků po těžbě uranu (a nejen uranu, ale i ostatních rud). Stejně výjimečné jsou i námi prováděné likvidace starých průmyslových zátěží. K nim patří například sanace odpadů z bývalé rafinerie olejů Ostramo Ostrava, přezdívané také jako tzv. Ostravské laguny. Dále můžeme jmenovat likvidaci skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách na Třebíčsku, kterou dostal s. p. DIAMO od státu v roce V rámci konkrétních sanačních procesů vyvíjíme a také provozujeme několik speciálně vyprojektovaných čistíren důlních a odpadních vod. Co se týče těžby uranové rudy, tu dobýváme v oblasti Vysočiny, kde působí o. z. GEAM Dolní Rožínka a je tady důl Rožná. Je to vlastně jediný hlubinný důl na těžbu uranové rudy v Evropské unii. A zde si opět přiznejme to, co vkvalitě (ne)můžeme vždy ovlivnit, a to je práce s přírodou v tomto případě jsme například odkázáni na kvalitu nebo chcete-li na kovnatost dobývané horniny v daných geologických podmínkách. Odpovědnost s. p. DIAMO k ŽP vyplývá z legislativy to je jasné. Stav ŽP a vliv výrobní činnosti na životní a pracovní prostředí (nelze od sebe oddělovat ŽP a pracovní prostředí) je důsledně sledován, vyhodnocován a neustále zlepšován prostřednictvím přijatých opatření. Tento proces je popsán v příslušné dokumentaci. Ale co dělá s. p. nad rámec legislativy? Má nějaké jiné dobrovolné nástroje k prohlubování ochrany a tvorby ŽP a celkově pozitivního vztahu k němu? Odpověď zní: ano, má. Je o nich zmínka v rámečku Ocenění a certifikáty (certifikáty, účast v různých celonárodních, resp. oborových soutěžích apod. viz však zejm. podrobněji na Zmínka je i v ekonomickém pilíři, kde se s. p. hlásí k transparentnosti a spolupráci se zainteresovanými stranami (od ministerstev přes kraje a obce až k občanovi). Co se týče např. aktivit souvisejících se snižováním spotřeby energie, lze konstatovat, že ani zde s. p. DIAMO nezaostává. Jako příklady lze uvést výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu ve vodní elektrárně (o. z. SUL, Horní Slavkov), využití tepla čerpané vody tepelným čerpadlem na dole Jeremenko (o. z. ODRA) nebo i přípravy na využití sluneční energie ve fotovoltaické elektrárně (o. z. TÚU, o. z. GEAM). Dalo by se toho popsat ještě hodně, a to v oblastech nakládání s odpady, chemickými látkami a vodami, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny atd. Souhrnně, environmentální pilíř patří vzhledem k charakteru našich činností k nosným pilířům stávajícího s. p. DIAMO. 3 Sociální pilífi Do sociálního pilíře lze zahrnout všechny aktivity, které se týkají zdraví, bezpečnosti, podpory rovných příležitostí a vzdělávání. Nemá smysl zde citovat občanský zákoník, obchodní zákoník nebo zákoník práce, stejně tak i ústavu a listinu práv a svobod. Úloha s. p. DIAMO v dodržování legislativy je jasná i zde. Kdo jiný má dodržovat legislativu, než státní podnik? A zase je tu tedy otázka: Má DIAMO něco navíc plní něco nad rámec legislativy? Odpověď zní: ano, plní. Podívejme se např. na kolektivní vyjednávání. V celém s. p. DIAMO Stráž pod Ralskem působí vedle sebe celkem 11 odborových organizací, které s ním jako se zaměstnavatelem uzavírají podnikové kolektivní smlouvy na dané období. Z tohoto kolektivního vyjednávání pak vyplývají další kolektivní i individuální závazky. Dále jsou podnikem podporovány všechny typy angažovanosti ve veřejném životě (práce v samosprávných orgánech, práce s dětmi, spolupráce s vysokými školami, práce ve veřejně prospěšných organizacích, práce v zájmových organizacích, práce v politických stranách). Z příkladů je možné uvést Fejfarův memoriál v odbíjené (region Stráž pod Ralskem), jehož se pravidelně ročně zúčastňuje mnoho desítek rekreačních hráček a hráčů. V letošním roce se také uskutečnilo již 48. sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, na kterém jsou zastoupeny významné osobnosti odborného, kulturního i politického života, včetně účastníků ze zahraničí (Německo, Polsko, Slovensko a další). A co personální politika? Ta se samozřejmě věnuje jak zaměstnancům činným, tak zaměstnancům uvolňovaným. Zde můžeme zmínit např. tyto skutečnosti: volná místa jsou přednostně nabízena uvolňovaným zaměstnancům, organizační změny jsou projednávány podle pravidel 44

5 stanovených v kolektivních smlouvách s odborovými orgány (nad rámec zákoníku práce), probíhá úzká spolupráce s úřady práce, podle platné kolektivní smlouvy zaměstnancům uvolňovaným z organizačních důvodů může být vyplaceno podle počtu let odpracovaných ve s. p. odstupné až o trojnásobek průměrného výdělku nad výši stanovenou zákoníkem práce, odměny při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu. Netypickou činností je také zpracování a realizování sociálních programů, které vyplývají z likvidačních plánů daných lokalit. Jedná se o souhrn opatření zaměřený na sociální politiku zaměstnanosti vůči současným zaměstnancům, jichž se bezprostředně týká uvolňování z důvodu útlumu nebo v souvislosti s poškozením jejich zdraví a ohrožením nemocí z povolání včetně závazků jejich bývalých organizací v hornictví. Jen pro představu, v roce 2009 jsou vypláceny tyto dávky (jak jednorázové, tak opakované) téměř 34 tisícům příjemců v celkové výši 1,37 miliardy Kč. Náklady na tato sociální opatření jsou hrazeny z dotace ze státního rozpočtu v souladu se zákonem a usnesením vlády. Dále se ještě zmíníme o motivačních programech (benefitech), které jsou zaměstnancům s. p. DIAMO poskytovány vždy při splnění stanovených podmínek. Jedná se např. o pružnou pracovní dobu (mimo směnný provoz), stanovenou týdenní pracovní dobu zkrácenou na 37,5 hodiny bez snížení mzdy, prémie, mimořádné roční odměny, odměny při pracovních a životních výročích, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na závodní stravování a ubytování, prodloužení dovolené na zotavenou o 2 týdny, příspěvky na dovolenou poskytované zaměstnancům, příp. jejich rodinným příslušníkům, prohlubování a zvyšování kvalifikace, příspěvky na kulturu a sport atd. Význam firemního vzdělávání se v dnešním globálním světě neustále zvyšuje, a proto je i v DIAMO věnována značná pozornost prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců v různých profesích. Bez kvalifikovaných a vzdělaných lidí by DIAMO nemohl existovat. Ještě je třeba se zmínit o bezpečnosti práce, resp. bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). I v této oblasti je s. p. DIAMO firmou velmi odpovědnou. Kromě běžných vnitřních kontrol BOZP je dozorován vnějšími (externími) kontrolními orgány, jako jsou např. krajské hygienické stanice v daných oblastech působnosti, dále je zde Český báňský úřad, resp. obvodní báňské úřady, a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Tyto státní úřady nám zároveň i povolují naše specifické oborové činnosti a procesy. A není třeba připomínat, že BOZP je nedílnou a neoddělitelnou součástí těchto činností. Přebírání osobních dozimetrů (GEAM, důl Rožná). Zvlášť jenom ještě připomeňme, že podnik je značně poznamenán hornickou činností. A věřte tomu, že ten, kdo pracoval v podzemí, je touto skutečností značně ovlivněn. Práce v podzemí je práce zodpovědná a nebojím se ani říct, že zde je jakýsi polovojenský režim. Všichni, kteří v podzemí pracují nebo pracovali, tak vědí, co je to tzv. podzemní říše, a současně vědí, že chyba jednoho z nich může ohrozit životy dalších třeba sto kamarádů, kteří jsou v podzemí s ním. Není tedy náhoda to, že důl v Rožné získal ocenění Zlatý Permon, kde je posuzována bezpečnost hornické činnosti. Závûr Snad jen to, že by se toho dalo o s. p. DIAMO napsat daleko více. A proto mně dovolte, abych se v závěru zmínil okvalitě jako takové. Vzhledem k charakteru činností s. p. DIAMO mají v systému kvalitního řízení firmy velký význam integrované systémy managementu. Protože nejen kvalita, ale i bezpečnost, ochrana přírody a společenská odpovědnost jsou každodenní součástí našich hornických i sanačních činností a procesů. Dá se asi obecně říci, že je u nás oborová certifikace nahrazena nezávislým posuzováním kontrolou našich činností Českým báňským úřadem a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. A základní zásady, které platí snad všude, jsou chápání a řešení problematiky v celé šíři a vzájemných vazbách to na jedné straně, a na druhé straně přesné a systematické zaměření na klíčové problémy, cílevědomost aefektivita všech činností a opatření. Autor: Ing. Eduard Horčík je vedoucím odboru systému managementu organizace ředitelství státního podniku DIAMO, Stráž pod Ralskem. Kontakt: Foto: DIAMO (7) 45

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

BULLETIN. Těžba uranu a zahlazování následků hornické činnosti jsou klíčové činnosti s. p. DIAMO DIAMO. státní podnik Stráž pod Ralskem

BULLETIN. Těžba uranu a zahlazování následků hornické činnosti jsou klíčové činnosti s. p. DIAMO DIAMO. státní podnik Stráž pod Ralskem BULLETIN 6 2014 Těžba uranu a zahlazování následků hornické činnosti jsou klíčové činnosti s. p. DIAMO DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem je jediná organizace v České republice, která těží uranovou

Více

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ?

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? Ing. Alena Plášková, CSc. OSTRAVA 2009 1 Národní cena kvality ČR Společenská odpovědnost organizací Cíl programu: Přispět k prosazení

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Mgr. Zdenka Alexová L 5 DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem. Agenda sociálně zdravotních dávek ve státním podniku DIAMO

Mgr. Zdenka Alexová L 5 DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem. Agenda sociálně zdravotních dávek ve státním podniku DIAMO Mgr. Zdenka Alexová L 5 DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem Agenda sociálně zdravotních dávek ve státním podniku DIAMO Agenda sociálně zdravotních dávek nebo též sociálních opatření je agenda, která

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou MINISTERSTVO FINANCÍ ČR PID: MFCR4XPEGF-02 Doručeno: 04.12.2014 Listu: 3 Druh: PŘÍLOHA Příloha č. 6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou Název nabyvatele: IČ: DIČ: Spisová značka: sídlo:

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví

Metodický pokyn. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, v 1 stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor hornictví č. j.: 48560/10/03100 Metodický pokyn k zabezpečení výplaty mandatorních dávek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI. Strana 1/9

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI. Strana 1/9 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI Strana 1/9 Plán kontrolní činnosti SÚJB na jaderných zařízeních na rok 2016 Obsah Obsah... 2 ČEZ, a. s. centrální útvary... 2 ČEZ, a.

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost (zkušenosti)

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost (zkušenosti) Národní cena ČR za společenskou odpovědnost (zkušenosti) Ing. Alena Plášková, CSc. Podnik, který přináší jen peníze, je ubohý podnik. (Henry FORD) Jak prokazovat společenskou odpovědnost? Soulad se standardy:

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě MUDr. Jarmila Vavřinová Státní zdravotní ústav Centrum pracovního lékařství SZÚ červen 2007 Obsah sdělení 1. Charakteristika MSP 2. Strategie

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE

JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE JAK CHYTIT ZLATOU RYBKU NEJSOU LIDI ANEB JAK VYZRÁT NAD SOUČASNÝMI OMEZENÍMI TRHU PRÁCE Hana Krbcová ředitelka útvaru lidské zdroje Skupiny ČEZ HR Management 2008 14. 10. 2008 KDO JE SKUPINA ČEZ PROSTOR

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY Výrobní kapacity společnosti VEBA Broumov jsou rozmístěny v regionu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO) a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, tzv. Polické pánvi (CHOPAV). Textilní výroba

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR VELKÉ NOVELY HORNÍHO ZÁKONA

VĚCNÝ ZÁMĚR VELKÉ NOVELY HORNÍHO ZÁKONA VĚCNÝ ZÁMĚR VELKÉ NOVELY HORNÍHO ZÁKONA Praha, 13. 12. 2012 Hlavní účel věcného záměru Stanovit zásady pro vytvoření novely horního zákona a souvisejících zákonů, které poskytnou právní rámec pro podnikatelskou

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků vtěžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků vtěžebním průmyslu Horní zákon ZAMĚSTNAVATELSKÝ SVAZ DŮLNÍHO A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU SPOLEČENSTVO TĚŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY podniků vtěžebním průmyslu Ing. František Ondruš Ing. Josef Doruška, CSc. 1. Úvod Konkurenceschopnost zemí na trhu

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Praha Centrum pracovního lékařství e-mail: nfnt@szu.cz Konzultační den SZÚ 21.6.2007 Jak

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009. Konzultační den v SZÚ, listopad 2009

Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009. Konzultační den v SZÚ, listopad 2009 Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009 Konzultační den v SZÚ, listopad 2009 Obsah prezentace 1. Představení společnosti 2. Systém EMS a BOZP, Bezpečný

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A MOŢNÉ ŘEŠENÍ Z POHLEDU MINISTERSTVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Leoš KŘENEK odbor odpadů

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více