USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.19"

Transkript

1 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č.19 Přítomni: pp.šnebergr,kříž,horek,chabr,kořán,lučan,najman, Roubal, Sekyra, Škývara Omluveni: pp. Navrátilová,Papež Nepřítomni: p. Fischer Místo konání: zasedací místnost MěÚ Doba konání: , 18:00 hod. Program: 1. Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 2. Kontrola usnesení 3. Majetkové záležitosti - Smlouva o spolupráci Město Železná Ruda x Sportservice spol., s r.o. - Výstavba stanoviště ZZS PK - Ostatní majetkové úkony 4. Ekonomické záležitosti - Rozpočet města na rok Zřízení účtu města u ČNB - Financování traktoru s radlicí - Uzavření smlouvy o KTK s ČS, ve výši 3 mil.

2 - Obnova KTK s ČSOB ve výši 2 mil. na vědomí - Ustanovení jednatele Ing. Vlastimil Valeš, Železnorudsko, spol. s r.o. - Likvidace ZR CITY SERVICE s.r.o. - Kompetence starostovi města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše např Kč - Smlouva na dopravní obslužnost s Plzeňským krajem - Přijetí daru od firmy BENOCO ( Kč na údržbu stop) - OZV o stanovení místa a času sázkových her - Ostatní finanční úkony 5. Stavební záležitosti - Opatření o stavební uzávěře výjimky - UP- stavby podporující cestovní ruch - Ostatní stavební záležitosti 6. Různé - Personální obsazení MU - Veřejnoprávní smlouva obec Modrava MP - Ostatní 7. Zpráva o činnosti orgánů obce 8. Diskuse 9. Závěr 19/560 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení: pp. Kříž, Škývara. 19/561 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu: pp. Chabr, Sekyra. Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku:p. Šebelíková.

3 18:10 hod. se dostavil p. Lučan. 19/562 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený program. Pro:10 19/563 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení č.18 ze dne /564 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při výstavbě parkoviště na p.p.č. 371/1 v k. ú. Špičák (pozemek veden ve zjednodušené evidenci GP) se společností SPORT SERVICE, spol. s r.o. Smlouva je přílohou č.1 u zápisu. Zdržel se: p. Škývara 19/565 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí informace ohledně výstavby stanoviště ZZS PK, kterou podal p. starosta. 19/566 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí nabídku Plzeňského biskupství na převod kostela v Hojsově Stráži a podporuje převedení kostela do majetku občanského sdružení Společnost Hojsova Stráž o.s. Pro:8 Zdržel se: pp. Kořán, Lučan 19/567 Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s převedením hřbitova v Hojsově Stráži od Plzeňského biskupství do majetku Města Železná Ruda a pověřuje majetkový odbor příslušným jednáním. Pro: 9 Zdržel se: p. Kořán 19/568 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky Vypracování dokumentace pro provádění stavby pro projekt: Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín I. etapa a schvaluje jako dodavatele projektové dokumentace stavby projektu Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín I. etapa společnost EKOEKO s.r.o., IČ: , Senovážné náměstí 1, České Budějovice, která byla vybrána na základě výsledku veřejné zakázky jako nejvýhodnější. Zastupitelstvo města Železná Ruda pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o dílo.

4 Pro:10 19/569 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočet města pro rok 2013 takto: Celkové příjmy rozpočtu ve výši tis. Kč Celkové výdaje rozpočtu ve výši tis. Kč Příloha č.2 u zápisu. Pro:10 18:52 hod. odešel p. Lučan 19/570 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulek Návrh rozpočtu na rok Příloha č.3 u zápisu. 19/571 Zastupitelstvo města Železná Ruda stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města ( nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Starosta bude o každém rozpočtovém opatření neprodleně informovat předsedu finančního výboru. Zastupitelstvo města Železná Ruda si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze podat ústně). 18:57 se vrátil p. Lučan 19/572 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zřízení účtu města Železná Ruda u ČNB.

5 19/573 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši Kč na financování kolového traktoru s Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. Zdržel se: p. Lučan 19/574 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši ,-Kč s Českou spořitelnou a.s. Pro:8 Proti: - Zdržel se: pp. Lučan, Škývara 19/575 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí obnovení kontokorentu s ČSOB ve výši 2 mil. Kč. 19/576 Zastupitelstvo města Železná Ruda v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o změně zakladatelské listiny společnosti Železnorudsko, spol. s r. o., IČO: , se sídlem Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25603, tak, že v článku 11 Jednatelé společnosti, způsob jednání jménem společnosti, se mění v odst. 1) a 2) počet jednatelů společnosti a způsob jednání jménem společnosti, přičemž článek 11 odst. 1) a 2) nyní zní takto: Článek 11 Jednatelé společnosti, způsob jednání jménem společnosti (1) Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé. (2) Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva jednatelé společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy alespoň dva jednatelé společnosti. Zdržel se: p. Lučan 19/577 Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje jednatelem společnosti Železnorudsko, spol. s r. o. Ing. Vlastimila Valeše, nar , bytem Jesení 27, Čachrov, PSČ Pro:10

6 19/578 Zastupitelstvo města Železná Ruda tímto schvaluje udělení plné moci Mgr. Evě Strakové, advokátce, se sídlem v Plzni, Vlastina 23, č. osvědčení ČAK 12128, k (i) přijetí rozhodnutí o změně zakladatelské listiny společnosti Železnorudsko, spol. s r. o., IČO: , se sídlem Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25603, v souladu s dnešním rozhodnutím Zastupitelstva města Železná Ruda, a dále ke (ii) jmenování Ing. Vlastimila Valeše, nar , bytem Jesení 27, Čachrov, PSČ , jednatelem společnosti Železnorudsko, spol. s r. o. v souladu s dnešním rozhodnutím Zastupitelstva města Železná Ruda, jakož i ke všem úkonům, které s pořízením notářského zápisu o těchto rozhodnutích souvisí. Pro:10 19/579 Zastupitelstvo města Železná Ruda v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve spojení s ustanovením 125 odst. 1 písm. i) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, rozhoduje o zrušení společnosti ZR CITY SERVICE s. r. o., IČO: , se sídlem Klostermannovo nám. 295, Železná Ruda, PSČ , zapsané do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13607, s likvidací s tím, že obchodní firma společnosti bude nadále znít ZR CITY SERVICE s. r. o. v likvidaci. Pro:10 19:23 hod. odešel p. Lučan 19/580 Zastupitelstvo města Železná Ruda v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. c) ve spojení s ustanovením 102 odst. 4 zákona o obcích jmenuje likvidátorem společnosti ZR CITY SERVICE s. r. o. v likvidaci Ing. Vlastimila Valeše, nar , bytem Jesení 27, Čachrov, PSČ Pro: 9 19/581 S ohledem na ustanovení 16 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nenáleží likvidátorovi společnosti ZR CITY SERVICE s. r. o. v likvidaci odměna. Pro: 9 19/582 Zastupitelstvo města Železná Ruda tímto schvaluje udělení plné moci Mgr. Evě Strakové, advokátce, se sídlem v Plzni, Vlastina 23, č. osvědčení ČAK 12128, k (i) přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti ZR CITY SERVICE s. r. o., IČO: , se sídlem Klostermannovo nám. 295, Železná Ruda, PSČ , zapsané do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13607, s likvidací s tím, že obchodní firma společnosti bude nadále znít ZR CITY SERVICE s. r. o. v likvidaci, (ii) ke jmenování Ing.

7 Vlastimila Valeše, nar , bytem Jesení 27, Čachrov, PSČ likvidátorem společnosti ZR CITY SERVICE s. r. o. v likvidaci v souladu s dnešním rozhodnutím Zastupitelstva města Železná Ruda, jakož i ke všem úkonům, které s pořízením notářského zápisu o těchto rozhodnutích souvisí. 19/583 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje dodatek č. 1/2013 Smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje ve výši ,-Kč, mezi městem Železná Ruda a Plzeňským krajem Příloha č.4 u zápisu. Pro: 9 19/584 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností BENOCO s.r.o ( Kč na údržbu stop). Příloha č.5 u zápisu. 19/585 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje OZV č. 20/2013 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány sázkové hry a kterou se mění vyhláška č. 15/2011. Příloha č.6 u zápisu. Pro: 9 19/586 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace z dotačního programu PK Ekologické projekty 2013 ve výši ,- Kč na projekt Ošetření vzrostlých stromů v centru Železné Rudy a podél původní cesty do Alžbětína a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv. 19/587 Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí dotace z dotačního programu PK Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě ve výši ,- Kč na projekt Propojení běžeckých stop na Šumavskou magistrálu Železnorudsko 2012/2013 a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv.

8 19/588 Zastupitelstvo města Železná Ruda projednalo a bere na vědomí odstoupení Mgr. Lukáše Kleina, nar. dne , bytem Ke Koupališti 274, Besednice, PSČ , z funkce jednatele společnosti Služby Města Železná Ruda s. r. o., IČO: , se sídlem Železná Ruda, Sklářská 44, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka /589 Územního opatření o stavební uzávěře pro společnost RICH LAND s.r.o., Alžbětín 48, Železná Ruda na stavební úpravy objektu, nástavba podkroví a vybudování bytové jednotky v podkroví. 19/590 Územního opatření o stavební uzávěře pro společnost YARRAMOND a.s., Na Lysinách 457/20, Praha 4, na zateplení fasád, instalace bezbariérových vstupů a výtahu pro tělesně postižené u objektů Tř. 1.máje 18, Tř. 1.máje 159, A. Kašpara 464 a A. Kašpara 463 v Železné Rudě. Pro:8 Zdržel se: p. Škývara 19/591 Územního opatření o stavební uzávěře pro pana Ing. Jana Krátkého, U Hvězdárny 27, Plzeň, ke stavbě rekreačních domů na pozemku č. 1251/8 a p.č. 1251/10 v k.ú. Hojsova Stráž s podmínkou dodržení dodržením uliční čáry a velikostí a hmot objektů dle stávajících sousedních staveb. 19/592 Územního opatření o stavební uzávěře pro pana Josefa Mižigara, Koukolová 1161/14, Plzeň na změnu stavby před dokončením. Změna vnitřních dispozic stávajícího rozestavěného objektu ze dvou na tři bytové jednotky. Pro: 8 Zdržel se: p. Sekyra

9 19/593 Územního opatření o stavební uzávěře pro paní Blanku Zahrádkovou, Svrčovec 51, Dolany na opravu resp. obnovu objektu Tř. 1.máje 153. Základní hmota objektu beze změn, rodinný dům o třech bytových jednotkách, komerční nebytové prostory přístupné z ulice Tř. 1.máje, s podmínkou zajištění dostatečného počtu parkovacích míst na pozemku žadatele. 19/594 Územního opatření o stavební uzávěře pro pana Ing. Michala Šnebergra a Mgr. Lenku Šnebergrovou, Špičák 140, Železná Ruda na přestavbu a přístavbu provozovny A. Kašpara čp. 9 a rozšíření odstavné plochy a terénní úpravy. Pro:8 Zdržel se: p. Šnebergr 19/595 Územního opatření o stavební uzávěře pro pana Ing. Petra Najmana a Jiřího Najmana zastoupených panem Miroslavem Toulem, Hojsova Stráž 168, Nýrsko na demolici stávající garáže u RD čp. 304 na pozemku st.p.č. 346/1 a přístavbu otevřeného garážového stání pro dva osobní vozy k RD čp. 304 na pozemcích st.p.č. 346/1 a 155/12 v k.ú. Železná Ruda. Pro:8 Zdržel se: p. Najman 19/596 Územního opatření o stavební uzávěře pro společnost JOKA 90, Alžbětín 50, Železná Ruda na vybudování areálu Poker arény Alžbětín. 19/597 Pro zajištění služeb a obnovy atraktivity území Železnorudska v oblasti cestovního ruchu, zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výstavbu (obnovu) staveb v lokalitách na Černém jezeře, v místě bývalé Juránkovy chaty a chaty na Můstku, zároveň schvaluje příslušné změny územního plánu sídelního útvaru Železná Rudy, pokud budou nutné.

10 19/598 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí plánovanou investici paní Mgr. Oksany Zimáčkové, vybudování Agrofarmy v lokalitě Alžbětín. 19/599 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí personální obsazení MěÚ Železná Ruda, a doporučuje starostovi současný stav řešit v rámci úřadu. 19/600 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí spolupráci s obcí Modrava na činnost městské policie. 19/601 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí Zprávy o činnosti orgánů obce: - Finanční výbor - Výbor cestovního ruchu. Příloha č.7 u zápisu. 19/602 Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí dopisy: -p. Ipser -bratři Brožovi Dopisy se týkají zimní údržby v Železné Rudě. Ing. Milan Kříž místostarosta Ing. Michal Šnebergr starosta

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.24

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.24 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č.24 Přítomni:pp. Šnebergr,Kříž,Fischer, Chabr, Papež, Roubal, Sekyra, Kořán, Škývara, Navrátilová, Omluveni: pp. Lučan, Horek, Najman Nepřítomni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční

32. Zřízení věcného práva umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční POZVÁNKA na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 14.3. 2013 od 16:00 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 /2014 konaného dne 17.12.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více