Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:"

Transkript

1 Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, Brno tel.: , S&K Kontakt, spol. s r.o. 1

2 OBSAH I. Všeobecn... 3 II. Všeobecné dodací podmínky, záruní podmínky... 3 III. Dležitá upozornní... 4 IV. Technická data... 4 V. Hlavní souásti stroje... 5 VI. Instalace... 6 VII. Chod a použití náezového stroje... 6 VIII. Broušení nože... 7 IX. Údržba, ištní... 7 Údržba... 7 ištní... 8 X. Možné píiny poruch a jejich odstranní... 8 XI. Bezpenostní opatení... 9 XII. Likvidace výrobku... 9 XIII. Prohlášení o shod S&K Kontakt, spol. s r.o. 2

3 I. VŠEOBECN Náezový stroj a náhradní díly jsou vyrobeny podle platných pedpis pro náezové stroje a podle jejich dodatených úprav a odpovídají tak zákonm a pedpism platným k datu výroby. Stroj je vyroben z korozivzdorné, zdravotn nezávadné hliníkové eloxované slitiny. Je uren ke krájení uzenin na plátky o síle do 15 mm. Pevod pohonu od motoru k noži je realizován plochým emenem, který zajišuje tichý chod a dlouhou životnost. Je vybaven bezpenostním mikrospínaem na krytu nože a plastovými kryty na vozíku. Bezporuchový provoz stroje závisí na dodržování pokyn pro použití a údržbu. Zaízení spluje požadavky a odpovídá následujícím normám: SN ást 1 (ekv. IEC se zmn. 1-6) SN (ekv. IEC ) Certifikace EZU Praha,.j. EZU /97 II. VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY, ZÁRUNÍ PODMÍNKY Stroj je dodáván vždy s obalem. Obal sestává z kartonu a polyetylenového pytle, je lehce odstranitelný. S ohledem na životní prostedí zabezpete recyklaci obalu. Dodací podmínky: Pi dodávce zkontrolujte, zda obal není poškozen a zda obsah dodávky odpovídá dodacímu listu. V opaném pípad informujte bezprostedn dopravce. Stroj nadzvedávejte ve dvojici a postavte jej na vhodnou podložku (strana, na které je kotouový nž, je tžší). Souásti dodávky: náezový stroj návod k obsluze záruní list dodací list Identifikace stroje Pi komunikaci se servisním stediskem uvádjte vždy typ stroje a výrobní íslo. S&K Kontakt, spol. s r.o. 3

4 Záruní podmínky Záruní list je nedílnou souástí dodávky zboží, uchovejte jej pro pípadnou reklamaci. Bez pedložení záruního listu bude Vaše reklamace považována za bezpedmtnou. Záruní doba je 12 msíc od doby pedání zákazníkovi, pokud není uvedeno jinak. Záruka se nepizná, pokud uživatel nepedloží vyplnný záruní list nebo pi svévolných zmnách v záruním listu. Místo uplatnní záruky je sídlo prodejce. Pokud není uvedeno jinak, platí píslušná ustanovení zákonných pedpis. Záruní opravy mohou provádt pouze servisní stediska schválená dodavatelem. III. D LEŽITÁ UPOZORNNÍ 1) stroj smí obsluhovat pouze osoba ádn proškolená a pouená tímto návodem, 2) stroj smí obsluhovat pouze osoba zdravotn zpsobilá, bez vlivu alkoholu nebo drog, 3) obsluha musí dbát na odstranní jakýchkoliv volných konc svého odvu, které by se mohly namotat do rotujícího nože nebo jiných pohyblivých ástí stroje a mohly by tímto zpsobit poranní, 4) je nutné, aby se naptí v síti shodovalo s naptím uvedeným na štítku stroje, 5) stroj provozujte vždy na pevném, stabilním a suchém podklad. POZOR: Je zakázáno provádt jakékoliv mechanické a elektrické úpravy stroje, vyazovat z innosti bezpenostní prvky (mikrospína, pidržova na vozíku a plastové kryty), poškozovat nebo odstraovat typové a bezpenostní štítky stroje. Rovnž je zakázáno upravovat stroj takovým zpsobem, který by mohl ohrozit bezpenost ostatních pracovník. Dojde-li k nkteré z výše uvedených skuteností, neprodlen informujte servisní stedisko S&K Kontakt. IV. TECHNICKÁ DATA F251M F301M Kotouový nž Ø 250 mm 300 mm Motor 230 V / 50Hz 230 V / 50Hz Píkon 0,176 kw 0,220 kw Rozmry (délka, šíka, výška) 565x420x385 mm 655x500x445 mm Hmotnost 14,5 kg 23,5 Kg Tlouška ezu 0 14 mm 0 15 mm Bezpenostní prvky bezpenostní spína, mikrospína na krytu nože, plastové kryty na vozíku Brusné zaízení je souástí stroje je souástí stroje S&K Kontakt, spol. s r.o. 4

5 V. HLAVNÍ SOUÁSTI STROJE LEGENDA K VYOBRAZENÍ 1. tlaítko Zapnuto 11. nž 2. tlaítko Vypnuto 12. madlo dokrajovae 4. regulátor tloušky ezu 13. výrobní štítek 5. nožka 14. rukoje 6. nosi stolu 15. ochranný kryt 7. korpus stroje 16. madlo vozíku 8. stl 17. šroub krytu nože 9. kryt nože 18. pívodní kabel el. energie 10. dokrajova 19. deska síly ezu 20. brusné zaízení S&K Kontakt, spol. s r.o. 5

6 VI. INSTALACE Náezový stroj musí být umístn na stabilním, vodorovném a neklouzavém povrchu, který unese váhu stroje. Postavte stroj na pevný, stabilní a suchý podklad ovládacími tlaítky k sob. Ped zapojením stroje do zásuvky zkontrolujte, zda údaje na štítku souhlasí s naptím v síti a síová zásuvka odpovídá norm. Ped zapojením stroje do sít ho oistte od ochranného oleje. Zapojte zástrku el. kabelu stroje do zásuvky. VII. CHOD A POUŽITÍ NÁEZOVÉHO STROJE Pozor! Krájeno nesmí být: nepotravináské zboží zboží s kostmi zmražené zboží Položte materiál urený ke krájení na posuvný stl (8) a vždy jej upevnte pomocí dokrajovae (10). Sepnte spína (1). Rozsvícení bílé kontrolky na spínai indikuje správnou funkci stroje. UPOZORNNÍ: Jestliže se po zapnutí stroje rozsvítí kontrolka, ale ezný kotou se netoí (díky bezpenostnímu mikrospínai na krytu nože), stroj ihned vypnte a dále postupujte takto: odpojte stroj ze sít, demontujte kryt nože (9) povolením šroubu (17), oistte kryt nože (9) i šroub krytu (17), sestavte stroj do pvodního stavu, zapojte stroj do sít a zapnte spínaem (1), v pípad opakovaného neúspchu volejte servis dodavatele. Otoným regulátorem (4) nastavte požadovanou tloušku krájení. Opatrn tlate posuvný stl (8) s dokrajovaem (10) proti kotouovému noži a souasn posouvejte materiál do ezu tlakem k desce síly ezu (19). Oddlené plátky se odsouvají a padají na odkládací plochu. Pi krájení používejte vždy dokrajova (10). Pi dokrajování je zakázáno dotlaovat krájenou patku materiálu jinak, než dokrajovaem(10). Pi krájení dbejte maximální opatrnosti, aby nedošlo k poranní obsluhy ezným nožem! Po skonení krájení stroj vypnte tlaítkem (2). Regulátor tloušky ezu (4) nastavte do polohy 0. S&K Kontakt, spol. s r.o. 6

7 UPOZORNNÍ: Stroj nenechávejte zbyten bžet naprázdno. Nikdy nepekrote maximální 15-ti minutovou dobu nepetržitého provozu. Tím zabráníte pehívání motoru. Po krátké pestávce mžete pokraovat v používání stroje. VIII. BROUŠENÍ NOŽE Zjistíte-li sníženou krájecí schopnost nože, je nutné jej nabrousit. V praxi je etnost broušení závislá na frekvenci používání stroje, obvykle 1 x za 2-3 dny. 1) odpojte stroj ze sít a peliv oistte ezný nž zpsobem popsaným v pokynech pro ištní, 2) povolte fixaní šroub brusného zaízení; zvednte a otote brusné zaízení (20) v horizontální rovin o 180. Tímto se ezný nž dostane mezi brusný a obtahový kámen. Tuto polohu brusného zaízení vi noži zafixujte utažením fixaního šroubu, 3) zapojte stroj do sít a zapnte spínaem (1); stisknte ob tlaítka na brusném zaízení souasn po dobu vtein tím dojde k broušení nože. UPOZORNNÍ: Bhem broušení se musí brusný kámen toit. 4) brusné kotoue po broušení oistte,a zkontrolujte lehkost otáení obou kamen. popípad kápnte olej na osku, 5) pi jakémkoliv problému s brusným zaízením kontaktujte servisní stedisko dodavatele; namontujte brusné zaízení zpt do polohy ped broušením stroje. IX. ÚDRŽBA, IŠTNÍ ÚDRŽBA Veškerou manipulaci se strojem provádjte pi odpojení od sít! 2 x týdn, resp. kdykoliv v pípad ztíženého chodu vozíku (8) namažte lehce olejem kluznou ty na spodní stran stroje. Zvýší-li se po urité dob používání hlunost, opatrn stroj nadzvednte a utáhnte napínáky emene na boku motoru. Pravideln kontrolujte, zda jsou bezpenostní prvky (mikrospína na krytu nože, plastové kryty) funkní pípadné poškození ihned hlaste dodavateli. DOPORUENÉ OLEJE A MAZIVA: konzervaní olej Moly Slip MW 32 mazivo Moly Slip FMG S&K Kontakt, spol. s r.o. 7

8 IŠTNÍ k ištní stroje nikdy nepoužívejte tlakovou vodu, pouze hadík lehce namoený v horké vod se saponátem nebo v lihu, demontované ásti stroje nenechávejte ponoené ve vod, ištní provádjte denn po skonení provozu, prbžn dbejte na istotu ezného prostoru okolí nože otírejte pi vypnutém a odpojeném stroji. 1) ped zapoetím veškerého ištní odpojte stroj ze sít a regulátor tloušky ezu (4) nastavte do polohy 0, 2) povolením šroubu (17) demontujte kryt nože (9); kryt nože a nž peliv oistte; bhem odmontování krytu z nože není možné stroj spustit díky vestavnému mikrospínai, Pozor na obnažené ostí nože nebezpeí poranní! Kotouový nž nikdy neistte za chodu stroje! 3) povolte šroub nosie stolu (6), demontujte jej a peliv oistte, 4) povolte fixaní šroub a vyjmte brusné zaízení (20) ze stroje, 5) brusné zaízení oistte od neistot a mastnoty, nikdy jej neponoujte do vody, 6) isté a peliv osušené ásti namontujte zpt na stroj, 7) dbejte na nasazení brusného zaízení do správné polohy. Zaízení skladujte nakonzervované a zajištné proti vnikání prachu a mechanickému poškození tak, aby se nestalo zdrojem úrazu. X. MOŽNÉ PÍINY PORUCH A JEJICH ODSTRANNÍ závada ešení závada ešení závada ešení závada ešení stroj se tese, je pehátý a šíí se z nj pach vypnte stroj a pekontrolujte, zda je zapojen správn dle dat uvedených na typovém štítku, pekontrolujte, zda je dostaten napnutý emen. kotouový nž nekrájí, krájení je nepravidelné vyistte brusné kameny a pekontrolujte opotebení nože, píp. pebruste pi stisknutí spínae Zapnuto se nezapne stroj pekontrolujte sí a usazení krytu nože pojezd a dokrajova se pohybují jen s obtížemi namažte drážku pojezdu dle pokyn pro mazání S&K Kontakt, spol. s r.o. 8

9 XI. BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Elektrické bezpenostní zaízení spína Zapnuto Vypnuto zaízení, které zabrauje zapnutí náezového stroje v pípad, že není dostaten dotažen uvolovací šroub krytu nože. XII. LIKVIDACE VÝROBKU Zákon. 185/2001 Sb. v platném znní nov upravuje systém nakládání s vyazenými elektrickými spotebii a zaízeními. Toto elektrozaízení nepatí do komunálního odpadu a nesmí být po skonení životnosti takto zlikvidováno. Uvedená skutenost je vyznaena symbolem peškrtnuté popelnice umístným na výrobku. Spodní erný pruh znaí, že výrobek byl uveden na trh (prodán i bezúplatn pedán) po a za jeho ekologickou likvidaci odpovídá dodavatel. Firma S&K Kontakt spol. s r. o. je zapojena do kolektivního systému RETELA a je zaregistrována u MŽP v Seznamu výrobc elektrozaízení pod evidenním íslem 00845/05- ECZ. Systém RETELA zajišuje ekologickou likvidaci elektrozaízení uvádných spoleností na trh. Kolektivní systém RETELA v souladu s 37h odst (1) c) Zákona. 7/2005 Sb. pebírá za spolenost S&K Kontakt s.r.o. zodpovdnost za odpad, který vznikne po skonení životnosti elektrozaízení, tj. zajistí jeho sbr, demontáž, recyklaci a následné využití, jak ukládá zákon. Sbrná místa, kam mže uživatel toto elektrozaízení bezúplatn pedat k ekologické likvidaci, jsou uvedena na nebo na webových stránkách MŽP nebo u prodejce. Elektrozaízení se odevzdává kompletní, aby bylo možné zajistit jeho ekologické využití a aby se zabránilo úniku nebezpených látek ohrožující lidské zdraví a životní prostedí. S&K Kontakt, spol. s r.o. 9

10 XIII. UJIŠTNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHOD S&K Kontakt, spol. s r.o. 10

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America

Europe / Middle-East / Africa Asia Microlife BP A6 PC North / Central / South America Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více