Podstata průmyslové politiky a podpora podnikání. Ing. Ladislav Tyll, MBA. Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podstata průmyslové politiky a podpora podnikání. Ing. Ladislav Tyll, MBA. Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Podstata průmyslové politiky a podpora podnikání Ing. Ladislav Tyll, MBA. Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

2 Obsah přednášky Role státu v ekonomice Hospodářská politika státu Průmyslová politika státu

3 Role státu v usměrňování ekonomického vývoje Co Jak Pro koho Vše vyřeší neviditelná ruka trhu Vše musí být centrálně plánováno v ČSSR existoval zákon o státním 5tiletém plánu extrémy, které se nepoužívají Kompromis: vymezení role trhu i státu J.M.Keynes - soubor nástrojů, které lze použít k řízení ekonomiky Liberálové - stát nemá do ekonomiky vůbec zasahovat, jen vytvořit podmínky Samuelson - ke tleskání jsou zapotřebí obě ruce, Stát i neviditelná ruka trhu

4 Role státu v usměrňování ekonomického vývoje Liberalismus Předpoklady: - trhy jsou úplné - spotřebitelé a výrobci se chovají konkurenčně (existuje dokonalá konkurence) - existující rovnováha je doprovázena optimální alokací zdrojů pokud na 100% neplatí Tržní selhání Důvody selhání trhu: veřejné statky (trhy nezabezpečují některé aktivity, základní vzdělání, lékařská péče ) externality (kladné i záporné - veřejné osvětlení, smog) monopoly (hl. díky překážkám vstupu na trh) informační asymetrie (např. nekvalitní potraviny) sociální úkoly (zohlednění požadavků sociálně slabších obyvatel př. bez dotací jim byt nepostavím) nerovnost (lidé na podpoře se mohou mít lépe než pracující) ekonomická nestabilita (trhy nemohou zabezpečit plnou zaměstnanost, stabilní ceny a ek. růst)

5 Role státu v usměrňování ekonomického vývoje Samuelson definice role trhu a státu Role státu: tvůrce pravidel (zákony upravující tržní prostředí) rozhodčí (v případě porušení pravidel) zákazník (státní zakázky i pro soukromé firmy) výrobce (veřejně prospěšných statků - vzdělání, zdravotnictví, sociální péče aj.) podporovatel a zakladatel (formy podpory podnikání a zakládání i polostátních podniků) ručitel (proti různým rizikům, např. dohody o ochraně investic) jednatel, zprostředkovatel (člen tripartity) regulátor (oblast životního prostředí, ochrany zdraví při práci aj.) ekonomický manažer - využívá makroekonomickou politiku

6 Role státu v usměrňování ekonomického vývoje Orgány státu Zákonodárná moc (parlament) Výkonná moc (vláda a resorty) Soudní moc Kompetenční zákon Odvětvová ministerstva (MZem., MPaO, MDS) Průřezová ministerstva (MF, MPSV, MZdrav., MZV, MMR, MK MŽP, MO, MŠMT, MSprav.) Politika Sociální, kulturní, bezpečnostní, hospodářská, zdravotní, důchodová, národnostní

7 Hospodářská politika Makroekonomická hospodářská politika Celková rovnováha ve státě Mikroekonomická hospodářská politika Zaměření na zvyšování efektivnosti alokace zdrojů ve společnosti - tzv. strukturální politika patří sem také agrární, dopravní, energetická, vědní, ekologická aj.

8 Hospodářská politika = souhrn cílů a nástrojů Základní cíl - maximalizace společenského blahobytu - nelze kvantifikovat Cíle: Phillipsova křivka Hospodářská stabilizační politika Inflace P08-P07 P07 Nezaměstnanost Počet lidí bez práce v posledních 12 měsících Počet všech disponibilních pracujících Rovnováha v zahraničněekonomických vztazích tj. vyrovnaná platební bilance a stabilní kurz Platební bilance - běžný účet, tj. bilance zahraničního obchodu, Vývoz - Dovoz = Saldo - finanční (kapitálový) účet - PZI a Portfolio investice -změna devizových rezerv Ekonomický růst (přírůstek HDP) (Vláda nemůže přímo ovlivnit, jen zprostředkovaně přes své politiky, jelikož rozhodnutí o investicích a spotřebě je v rukou individuálů) Magický čtyřúhelník (cílů hospodářské politiky)

9 Hospodářská politika = souhrn cílů a nástrojů Nástroje: Monetární politika (Množství peněz v oběhu) M*V=P*Q Fiskální politika vliv na agregátní poptávku Kurzová politika Důchodová politika (vč. regulace cen a mezd) vliv na agregátní nabídku Strukturální politika

10 Průmyslová politika = souhrn opatření a nástrojů, které vlády využívají ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslových činností, a tím i ke zrychlení a zkvalitnění celkového hospodářského růstu - podstata = podpora podnikání Oblasti zaměření průmyslové politiky podpora rozvoje infrastruktury podpora inovačního a investičního procesu strukturální politika zaměřená na rozvoj efektivních podniků a útlum neefektivních podpora exportního úsilí průmyslových podniků podpora podnikání ve vybraných regionech vytváření konkurenčního prostředí příprava kvalifikovaných pracovních sil

11 Průmyslová politika Nástroje průmyslové politiky Finanční (daně, úvěry, dotace, cla, subvence, způsoby odpisování, vládní nákupy aj.) Informační Regulační (antimonopolní opatření, vývozní a dovozní licence, certifikace aj.) Subsystémy průmyslové politiky Technická politika Proexportní politika Strukturální politika inovační proces investiční proces zabezpečení pracovní síly finanční nástroje informační nástroje obchodní nástroje vlastnické vztahy (nacionalizace, privatizace) velikostní struktura (VP, SME) územní struktura změny odvětvové struktury

12 Průmyslová politika ve světě Japonsko Ministry for International Trade and Industry Proaktivní politika - silné ovlivňování státem, po druhé světové válce až obdoba plánovitého hospodářství USA Více liberální přístup Spoluvytváří ji více institucí, jednu z hlavích rolí má Ministerstvo obrany Stimulace hlavně skrze monetární politiku EU Společně prováděná x koordinovaná politika Cíl: eliminace rozdílů v hospodářské úrovni jednotlivých regionů růst konkurenceschopnosti ve vztahu k Japonsku a USA dotační programy pro členské státy PHARE, Strukturální fondy, Fondy soudržnosti, aj.

13 Průmyslová politika v ČR Operační program Podnikání a inovace ( ) Hlavní programový dokument realizace hospodářské politiky a rozvoje SME Financování ze státního rozpočtu a rozpočtu EU Sestaven v souladu s pravidly pro čerpání podpory v rámci EU

14 Regionální a strukturální politika EU Fond soudržnosti (Kohezní fond) Strukturální fondy - Evropský fond regionálního rozvoje - Evropský sociální fond Evropské investiční banka (poskytování nebo garance úvěrů) Iniciativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) Cíle: 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (i pro regiony nespadající do 1. cíle) 3. Evropská územní spolupráce

15 Územní rozdělení EU z ohledem na čerpání podpor Územní statistické jednotky NUTS

16 Podpora z EU fondů aplikovaná v ČR Národní strategický referenční rámec pro roky gestor MMR Strategické cíle: 1. Konkurenceschopná české ekonomika 2. Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 3. Atraktivní prostředí 4. Vyvážený rozvoj území

17 Operační program průmysl a inovace Realizován v rámci cíle Konvergence (vztahuje se tedy na celé území ČR kromě Prahy) 7. Prioritních os 1. Vznik firem bezúročný úvěr nebo drobní podnikatelé 2,6% záruky s finančním příspěvkem do 10 zaměstnanců kapitálový vstup do inovativně zaměřených MSP 2. Rozvoj firem podřízené úvěry a zvýhodněné záruky MSP 21,8% dotace 3. Efektivní energie dotace nebo podřízené úvěry MSP i výjimečně VP 4% 4. Inovace dotace MSP i výjimečně VP, VŠ 22,36% 5. Prostředí pro dotace MSP, VP, VŠ, i jiné org. podnikání a inovace (38,4%) 6. Služby pro rozvoj dotace MSP, poradenské podnikání subjekty, CI 7. Technická pomoc MPO, CI

18 Podmínky pro čerpání podpory z OPPI Všeobecné podmínky 1. Místo realizace projektu (nikoli sídlo organizace), kdekoli na území ČR vyjma Prahy 2. Jasné majetkoprávní vztahy 3. Projekty nejsou spojeny s rybolovem, zemědělstvím, výrobou potravin, stavbou lodí, ocelářstvím a těžbou uhlí. 4. Oprávnění k podnikání na území ČR 5. Projekt může být podán pouze v rámci jednoho programu 6. Projekt musí splňovat kritéria přijatelnosti uvedená u každého programu 7. Projekt musí splňovat podmínku udržitelného rozvoje a rovných příležitostí Podmínky pro dotace a úvěry 1. Dotace je vyplácena zpětně po předložení faktur 2. Etapizace je přípustná u větších projektů 3. Nutnost poskytovat pravidelně pravdivé údaje o realizaci projektu

19 Definice MSP 1. Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR 2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR. 3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.

20 Programy podpory v rámci OPPI

21 Institucionální zabezpečení průmyslové politiky v ČR Hlavní odpovědnost: Ministerstvo průmyslu a obchodu -průmyslová politika, zahraničněobchodní politika, surovinová politika, normalizace, státní zkušebnictví, hutnictví, strojírenství, podpora exportu aj. Další dotčené organizace: Ministerstvo pro místní rozvoj (regionální politika a podpora regionálního podnikání) Ministerstvo životního prostředí (státní ekologická politika) Ministerstvo zemědělství (koncepce potravinářského průmyslu) Odbory Zaměstnanecké (podnikové) rady Tripartita Sdružení podnikatelů a Svazy průmyslu

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ČR říjen 2009 OBSAH OBSAH...2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014

Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 7/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU

Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. International Chamber of Commerce ČR Seminář Programy a nástroje EU využitelné českými podniky Černínský

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trendy malých a středních podniků v ČR, USA a Německu Barbora Kuhnová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ÚNOR 2015 Obsah OBSAH... 2 1. NÁVAZNOST NA STRATEGICKÉ MATERIÁLY (KONCEPCE MSP)... 3 2. SOUČASNÁ SITUACE SEGMENTU

Více