Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY"

Transkript

1 Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba zmocněná jednat ve věcech technických: osoba zmocněná jednat ve věcech smluvních: peněžní ústav: č. účtu: IČ:, DIČ: CZ Mandatář : PRO ENGINEERING, s.r.o, Počernická 96, Praha 10 statutární orgán: jednatel Ing. Pavel Čech, MBA; Ing. Jan Antoš osoba zmocněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Antoš, senior konzultant osoba zmocněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Čech, MBA, jednatel společnosti peněžní ústav: ČSOB, a.s., Senovážné náměstí 32, , Praha 1 č. účtu: /0300 IČ: , DIČ: CZ Zapsán v OR MS v Praze pod C uzavírají tuto mandátní smlouvu, čímž se Mandatář zavazuje pro Mandanta zařídit jeho jménem a na účet Mandanta obchodní záležitost specifikovanou v čl. II této Smlouvy a Mandant k zaplacení úplaty ve výši dle čl. III této Smlouvy, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených. Mandant tímto uděluje Mandatáři plnou moc ke všem právním úkonům, které bude Mandatář jménem a na účet Mandanta vykonávat na základě této mandátní smlouvy a které jsou nezbytné k výkonu zadavatelských činností podle zák. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, u předmětné veřejné zakázky. II. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Mandatář zabezpečí výkon zadavatelských činností v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále již pouze zákon), na zakázku :. 1

2 2. Výkon činností předmětné veřejné zakázky provede Mandatář v souladu se zákonem a zpracuje veškeré dokumenty, které vyžaduje zákon. 3. Veškeré dokumenty Mandatář zpracuje v návrhu a dopracuje do čistopisu po předání připomínek Mandanta. 4. Podrobnější specifikace předmětu smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy - Dokumentace o zadání veřejné zakázky. 5. O alternativě druhu zadávacího řízení rozhodne Mandant bezprostředně po podpisu smlouvy. III. ÚPLATA ZA PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Dohodnut byl limit úplaty za zakázku, který je pevný a nepřekročitelný a činí pro alternativy druhu zadávacího řízení : (a) Otevřené zadávací řízení Cena bez DPH 1 od ,- Kč DPH 19%,- Kč Úplata celkem včetně DPH (b) Užší zadávací řízení Cena bez DPH 2 DPH 19%,- Kč od ,- Kč,- Kč Úplata celkem včetně DPH,- Kč 2. Tato cena pokrývá veškeré náklady Mandatáře, které mu touto činností vzniknou. 3. Cena nezahrnuje náklady Mandatáře za služební cesty vyžádané Mandantem. Takový vícenáklad bude fakturován hodinovou sazbou 750,- Kč za dobou strávenou při jízdě z místa obce Mandatáře do místa určeného Mandantem a zpět a dále za dobu strávenou na místě určeném Mandantem. 4. Cena nezahrnuje technickou pomoc v případě uplatnění námitek či přezkoumání úkonů zadavatele. V případě, že námitky či důvody k přezkoumání budou zaviněny technickou pomocí Mandatáře, jejich náklady a z nich vyplývající sankce uložené orgánem dohledu ponese Mandatář. Pokud tomu tak nebude, bude Mandatářem poskytnuta Mandantovi na vyžádání technická pomoc jako předem odsouhlasené vícepráce s hodinovou sazbou 750,- Kč. 5. Mandatář má právo fakturovat po konečném vyhodnocení a ukončení veřejné zakázky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Lhůta splatnosti je 21 dnů ode dne, kdy byla Mandantovi faktura doručena. IV. DOBA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 1. Mandatář bude provádět činnost pro Mandanta ve lhůtách vzájemně dohodnutých, a to tak, aby nebyly v rozporu se zákonem. Mandátní činnost bude zahrnovat období od zahájení zadání veřejné zakázky až po její ukončení. 2. Mandatář zpracuje a předá Mandantovi k odsouhlasení návrh: (a) harmonogramu jednotlivých kroků procesu zadání veřejné zakázky a 1 Cena bude stanovena v závislosti na objemu veřejné zakázky viz graf na 2 Dtto poznámka 1 2

3 (b) oznámení zadávacího řízení do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy a po předání nezbytných podkladů podle čl. V. odst. 2. V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 1. Mandatář se zavazuje vykonávat veškeré činnosti dle čl. II smlouvy v souladu se zájmy Mandanta a jeho pokyny tak, aby nedošlo k poškození zájmů Mandanta. 2. Mandant poskytne Mandatáři bez zbytečného odkladu veškeré informace a podklady, nezbytné pro plnění povinností Mandatáře na základě této Smlouvy a ke splnění předmětu této Smlouvy. 3. Mandatář se zavazuje mlčenlivostí o všech skutečnostech, se kterými se seznámil v průběhu plnění předmětu smlouvy a zavazuje se nezveřejnit či nesdělit údaje, které Mandant označí, jakýmkoliv třetím osobám. VI. NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY 1. Mandatář se zavazuje poskytnout Mandantovi náhradu škody, která vznikne Mandantovi jako následek činnosti Mandatáře podle této Smlouvy, včetně škody způsobené třetími osobami, které pro Mandatáře vykonávaly Služby nebo jejich část. 2. Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ. 3. V případě nesplnění svého závazku vyplývajícího z čl. V odst. 3 je Mandatář povinen zaplatit Mandantovi smluvní pokutu ve výši 20 tisíc Kč za každý případ porušení závazku. 4. Smluvní pokuta pro případ prodlení Mandatáře s provedením předmětu smlouvy v dohodnutém termínu činí za každý den prodlení 0,05 % z ceny úplaty zakázky podle článku III. 5. Celková náhrada škod a smluvních pokut je limitována cenou technické pomoci podle čl. III. Toto omezení se netýká pokut uložených orgánem dohledu, jak je uvedeno v čl. III. Odst. 4. VII. ODSTOUPENÍ OD / VYPOVĚZENÍ SMLOUVY 1. Mandant může od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Mandatáře, za které se považuje: (a) prodlení Mandatáře s plněním Smlouvy delším než 60 dnů, (b) vadné provedení předmětu smlouvy, které znemožní Mandantovi použít předmět smlouvy k zamýšlenému účelu, (c) porušením povinností uvedených v čl. V odst Mandant může od Smlouvy kdykoliv odstoupit s účinností uvedenou v písemném oznámení o odstoupení. Od účinnosti odstoupení od Smlouvy je Mandatář povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se odstoupení vztahuje. 3. Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti odstoupení od Smlouvy má Mandatář nárok na úhradu prokázaných nákladů a část zisku ve výši 10% z prokázaných nákladů. 4. V případě odstoupení podle odst. 2 tohoto článku je povinen Mandant do jednoho měsíce po účinnosti odstoupení od Smlouvy uhradit Mandatáři odstupné ve výši 50 tis. Kč. VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 1. Mandant zaplatí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení od Mandatáře. 3

4 2. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou stran v písemné formě. 3. Právní vztahy stran výslovně neupravené touto Smlouvou jsou podřízeny právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku. 4. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu Smlouvy. 5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. IX. PŘÍLOHY: Příloha č. 1 Seznam dokumentace o zadání veřejné zakázky Příloha č. 2 Experti Mandatáře poskytující předmět smlouvy V dne Mandant V Praze dne Mandatář PRO ENGINEERING, s.r.o. Podepsán :... Podepsán :... Jméno : Jméno : Ing. Pavel Čech, MBA Funkce : Funkce : jednatel 4

5 Příloha č. 1 mandátní smlouvy č. SEZNAM DOKUMENTACE O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dokumentace o zadání veřejné zakázky zahrnuje zejména: 1. Oznámení zadávacího řízení (a) Objednání oznámení na Centrální adrese (b) Oznámení (c) Doklad o zveřejnění 2. Zadávací dokumentace (a) Část 1 Pokyny pro dodavatele (b) Část 2 Požadavky na smlouvu (c) Část 3 Požadavky na přílohy smlouvy (d) Část 4 Formuláře 3. Manuál postupu hodnotící komise 4. Doklady o poskytnutí jistoty 5. Doklady o uvolnění jistoty 6. Doklad o výkonu práva z poskytnuté jistoty 7. Seznam účastníků otevírání obálek s nabídkami 8. Seznam nabídek 9. Protokol o otevírání obálek s nabídkami 10. Jmenování hodnotící komise 11. Prohlášení o mlčenlivosti 12. Zdůvodnění mimořádně nízké ceny 13. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 14. Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky 15. Dopisy uchazečům s rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky (včetně poučení o možnosti podat námitky) 16. Smlouva s vítězným uchazečem 17. Oznámení o uzavření smlouvy nevybraným uchazečům 18. Uveřejnění výsledku zadávacího řízení na centrální adrese 19. Dokumentace námitek 20. Písemná zpráva zadavatele V alternativě (b) užšího řízení navíc: 21. Protokol o vyhodnocení kvalifikace zájemců 22. Výzva k podání nabídky

6 Příloha č. 2 Mandátní smlouvy č. EXPERTI MANDATÁŘE POSKYTUJÍCÍ PŘEDMĚT SMLOUVY Jméno Kontakty Ing. Jan Antoš, jednatel firmy, senior konzultant Tel: Ing. Karel Bárta, senior konzultant Tel: Ing. Pavel Čech, MBA, jednatel firmy, senior konzultant Tel: Ing. Stanislav Kotačka, senior konzultant Tel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu:

Kupní smlouva. Kupní Smlouvu: Smluvní strany : Kupní smlouva jako prodávající ze strany jedné (dále jen Dodavatel ) a AMOS Typografické studio, spol.s r.o., sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, zastupuje pan Pavel Krčmář - jednatel

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z OBCE BŽANY A JEJÍCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Z OBCE BŽANY A JEJÍCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ Obec Bžany, zastoupená: Obecně prospěšnou společností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základě mandátní smlouvy a plné moci č.j. AQ/01/2010 počet listů: 6, počet příloh: 4 AQUATEST a.s, Geologická 4,152 00 Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul.

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem ; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/143775/13 č.evidenční: /2013 vyřizuje : Mgr. Vít Zíka

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva )

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) Zákazník Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most, příspěvková organizace Gorkého 1614, 436 01 Litvínov

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více