bulletin RUBIKON Klubu dluhové poradny 1/2013 Jak na dluhy téma: Manželství a dluhy RUBIK N CENTRUM pomáháme překročit minulost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bulletin RUBIKON Klubu dluhové poradny 1/2013 Jak na dluhy téma: Manželství a dluhy RUBIK N CENTRUM pomáháme překročit minulost"

Transkript

1 bulletin RUBIKON Klubu dluhové poradny 1/2013 Jak na dluhy téma: Manželství a dluhy RUBIK N pomáháme překročit minulost CENTRUM

2 Obsah Úvodem: POZVÁNÍ...2 Právní okénko MANŽELSTVÍ A MAJETEK...3 Právní okénko Exekuční řízení a manželství...6 Kazuistika z dluhové poradny Paní Alena: exekuce, rozvod a odpovědnost za dluhy...8 Pohled z druhé strany Právní postřehy soudního exekutora k otázkám týkajícím se společného jmění manželů...10 Právní okénko Manželé a insolvence...14 Zeptali jsme se...16 Věděli jste, že...20 K našemu tématu v mediích...21 V přístím vydání bulletinu...22

3 Úvodem: POZVÁNÍ Milé kolegyně a milí kolegové, dovolte, abychom Vám představili první číslo bulletinu Jak na dluhy, určeného členům nového RUBIKON Klubu dluhové poradny. Bulletin jsme vytvořili s přáním, aby se stal Vaším průvodcem v práci se zadluženými klienty. Jelikož se jedná o problematiku spletitou, v níž se prolíná několik odborných oblastí, domníváme se, že je na místě podporovat sdílení informací a zkušeností mezi lidmi, kteří se řešení zadluženosti prakticky věnují. Zveme Vás tedy srdečně nejen k načerpání nových informací, ale také k možnosti podělit se o Vaše zkušenosti a názory. Každý z bulletinů bude zaměřen na jedno hlavní téma.v prvním čísle jsme se rozhodli věnovat tématu manželství ve spojení s dluhy jako jednomu z oříšků dluhového poradenství. Důvodem byl také fakt, že dotazy na toto téma jsou časté jak na našich kurzech, tak v naší klientské i konzultantské praxi. Přejeme Vám přínosné čtení a těšíme se na Vaši odezvu. Bc. Kateřina Jirová vedoucí Programů k řešení zadluženosti RUBIKON Centra 2

4 Právní okénko Manželství a majetek Stará lidová moudrost říká, že manželství udělá ze dvou lidí jednoho, a dále pokračuje: otázka je, který z nich to bude. Také o majetku platí, že vstupem do manželství vznikne jeden společný majetek. Tato skutečnost se při trvání manželství stává výhodou; ale nemusí tomu tak být vždy. Při ukončení manželství se potom fakt, že majetek je společný, stává často jablkem sváru. V dnešní době nebývá majetek důvodem pro vstup do manželství, jak tomu často bylo v minulosti. Majetek se ale v době trvání manželství někdy stává příčinou sporů a v některých případech se majetkové poměry do značné míry podepisují i na rozpadu manželství samotného. Jak řeší majetkové vztahy mezi manželi v manželství i po jeho zániku české právo? Společný majetek se nazývá společné jmění manželů, zkráceně SJM, dříve bezpodílové spoluvlastnicví manželů a do jeho rámce spadá: Vlastnické vztahy manželů k věcem získaným jedním z manželů nebo oběma společně za trvání manželství. Veškerá majetková práva (zejména pohledávky a jiné, penězi ocenitelné hodnoty). Závazky, které vzniknou jednomu z manželů nebo oběma společně za trvání manželství, s výjimkou: závazků týkajících se majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů nebo takové, které svým rozsahem překračují míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů a které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého. POZOR od platí jiná úprava podle nového Občanského zákoníku (dále jen NOZ): dluhy které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb Jako soubor právních vztahů vzniká SJM okamžikem uzavření manželství. 3

5 Do SJM ale nepatří: věci nabyté jedním z manželů dědictvím nebo darem věci, které slouží osobní potřebě pouze jednoho z manželů věci, patřící jednomu z manželů v době před uzavřením manželství majetek, vrácený v restituci jednomu z manželů (POZOR v NOZ bude toto ustanovení vypuštěno) POZOR: nově v NOZ: majetek, který nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech rozsah SJM lze také upravit před samotným uzavřením manželství. Děje se to aktem, pro který se užívá název předmanželská smlouva. Rozsah SJM lze ale smluvně upravit: v případě rozšíření SJM mohou manželé do SJM zahrnout i některé věci, které do společného majetku ze zákona nepatří. platí to i obráceně: SJM lze zúžit; potom věci, které by podle zákona společné byly, tam po dohodě manželů nepatří. Ze SJM lze vyloučit jakýkoli majetek s výjimkou obvyklého vybavení domácnosti, přičemž manželé mohou vyloučit konkrétní věci nebo majetek určený druhově. 4

6 Tabulka, jak rozlišit SJM z časového hlediska Kdy dluh vznikl? Podstatné okolnosti Závazek je v SMJ Druhý manžel odpovídá za dluh, může být žalováný, povinný a je možné uspokojit pohledávku z výlučného majetku druhého manžela Do vypořádání je možné uhradit z (bývalého) majetku v SJM I po vypořádání uplynutím času nebo soudním rozhodnutím je možné dluh uhradit z bývalého majetku v SJM Před sňatkem Jeden partner dlužníkem NE NE NE NE Partneři jako spoludlužníci NE ANO ANO ANO Týkající se výlučného majetku manžela NE NE ANO NE* V manželství Partner nesouhlasil a u soudu se dovolal nepřiměřenosti Před vznikem závazku existuje platná dohoda o maximálním zúžení SJM Před vznikem závazku existuje pravomocné rozhodnutí soudu o maximální zúžení SJM Druhý manžel souhlasil nebo se nebránil a neexistuje dohoda ani soudní rozhodnutí NE NE ANO NE* NE ANO, pokud věřitel o dohodě nevěděl V opačném případě NE ANO, pokud věřitel o dohodě nevěděl Pokud o dohodě věděl také ANO ** ANO, pokud věřitel o dohodě nevěděl NE NE ANO** NE* ANO ANO ANO ANO NE * Po rozvodu Jeden z bývalých manželů se stane dlužníkem NE NE ANO, pokud se dluh přímo vztahuje k majetku v bývalém nevypořádaném SJM Ne * bylo-li SJM vypořádáno dohodou, pak dluh může být uhrazen z bývalého SJM i po jeho vypořádání, neboť Nejvyšší soud ČR judikoval (např. sp.zn. 21 Cdo 4817/2009), že pokud dohoda o vypořádání SJM vede ke zmenšení majetku dlužníka, v důsledku čehož věřitel nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku dlužníka (ačkoli nebýt dohody by uspokojení dosáhl), je dohoda o vypořádání vůči věřiteli bezúčinná a ten se může domáhat uspokojení své pohledávky i z bývalého SJM, a to bez ohledu na jeho vypořádání. ** i při zúžení SJM smlouvu či soudním rozhodnutím je nutno po rozvodu SJM vypořádat (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 20 Cdo 2610/2009). Zdroj: zde Materiál byl autory bulletinu upraven v souvislosti s platnou legislativou. 5

7 Právní okénko Exekuční řízení a manželství V případě manželství je z hlediska exekučního řízení zásadní skutečnost, zda vymáhaný závazek spadá do společného jmění manželů (SJM) či zda se jedná o závazek, který převzal pouze jeden z manželů. Pokud pak závazek převzal pouze jeden z manželů, musí se druhý manžel tomuto závazku bránit již v nalézacím řízení, v exekučním řízení takováto obrana již nemá místo. Jestliže se jedná o společný závazek manželů spadající do SJM, podléhá exekuci jak majetek patřící do SJM, tak i majetek ve výlučném vlastnictví každého z manželů, a účastníky exekučního řízení se tak stávají oba manželé. Pokud by se exekutor zmýlil a pro dluh, který převzal pouze jeden z manželů, by exekuci vedl i proti manželu povinného, musí manžel povinného podat návrh na zastavení exekuce. Je-li však exekuce nařízena pro dluh, který převzal pouze jeden z manželů, tj. exekuce směřuje pouze vůči tomuto manželovi, týká se exekuce výlučného majetku tohoto manžela a taktéž se může týkat celého majetku spadajícího do SJM. V tomto případě je pak rozhodné, kdy vymáhaný závazek vznikl. Pokud se tak stalo před uzavřením manželství, nelze exekučně postihnout majetek náležející do SJM, ani výlučný majetek manžela povinného, ale pouze majetek ve výlučném vlastnictví manžela, proti kterému exekuce směřuje. Dojde-li ze strany exekutora k omylu, musí se manžel povinného bránit návrhem na vyloučení postižené věci z exekuce. V případě závazku vzniklého za trvání manželství lze exekuci vést jak na majetek ve výlučném vlastnictví povinného, tak dle ust. 42 odst. 1 exekučního řádu i na majetek spadající do SJM. Manžel povinného se tak podle ust. 36 odst. 2 exekučního řádu stává účastníkem exekučního řízení, a to v rozsahu, v jakém jsou exekučním příkazem postiženy věci, práva a jiné majetkové hodnoty patřící do SJM. Exekucí tak nelze postihnout pouze majetek ve výlučném vlastnictví manžela povinného a případnému postihu tohoto majetku se manžel povinného musí bránit opět návrhem na vyloučení věci. 6

8 Rozvodové řízení pak na uvedeném mnoho nemění, neboť jedná-li se o závazek, který vznikl za trvání manželství a který spadal do SJM, může být i po rozvodu manželství a vypořádání SJM exekuce nařízena na majetek obou bývalých manželů (není rozhodné, zda se jedná o majetek z bývalého SJM či o majetek ve výlučném vlastnictví každého z manželů). V případě závazku, který sice vznikl za trvání manželství, avšak do SJM nespadal, může po rozvodu manželství exekutor postihnout pouze výlučný majetek povinného a nevypořádané SJM. Pokud ovšem dohoda o vypořádání SJM vede ke zmenšení majetku povinného, v důsledku čehož věřitel nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku povinného (ačkoli nebýt dohody by uspokojení dosáhl), je podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (např. sp.zn. 21 Cdo 4817/2009) dohoda o vypořádání vůči věřiteli bezúčinná a ten se může domáhat uspokojení své pohledávky i z bývalého SJM, a to bez ohledu na jeho vypořádání. 7

9 Kazuistika z dluhové poradny Paní Alena: exekuce, rozvod a odpovědnost za dluhy Dluhy udělal manžel, já z toho neviděla ani korunu a teď mám exekučně postiženu mzdu. Životní situace paní Aleny: Paní Alena se na dluhovou poradnu obrátila v situaci, kdy je již 1 rok s manželem v rozvodovém řízení. Mají 2 děti, klientka má práci s čistým příjmem cca Kč, manžel je bez práce. V manželství není žádný významný majetek. Manžel udělal za trvání manželství mnoho dluhů, které nejsou nijak spláceny a klientka má nyní exekučně postiženu mzdu. Úvodní analýza dluhové situace Klientka na základě manželovy korespondence, která stále chodí na adresu, kde ona bydlí, ví o následujících dluzích manžela. Jde o dluhy vzniklé za trvání manželství, u nichž platí, že upomínaným/žalovaným/povinným je pouze manžel. V dluhovém portfoliu manžela jsou následující typy dluhů: pokuty z provozu motorového vozidla, bankovní úvěr, nebankovní půjčka na pořízení automobilu (automobil je již prodán), a faktury za telefonní služby u dvou telefonních operátorů. V exekuční fázi již je neúčelová půjčka u nebankovní společnosti. V tuto chvíli na dluhy dobrovolně měsíčně splácí 400 Kč na bankovní úvěr a 400 Kč na nebankovní úvěr, nicméně konstatuje, že finanční situace už je takto neudržitelná, a není si jista, zda dluhy za manžela splácet vůbec má. Dále má klientka dva závazky, které rovněž vznikly za trvání manželství a u nichž je účastníkem pouze ona. Jde o bankovní kreditní kartu a úvěr ze stavebního spoření. Oba tyto své závazky klientka řádně splácí. 8

10 Řešení Z hlediska odpovědnosti klientky za dluhy, ve kterých figuruje pouze manžel, je podstatné, že tzv. křížové vymáhání je možné pouze do té doby, než budou manželé rozvedeni. Teprve rozvod definitivně znamená konec možnosti křížového vymáhání, tedy stav, kdy má manželka exekučně postiženy příjmy či účty, přestože povinným je pouze manžel. Důležitá je zde take otázka promlčení nároku věřitelů vymáhat dluhy manžela po manželce. Platí, že věřitel by mohl (případně i po rozvodu) vymáhat na manželce manželovy dluhy pouze v případě, že by stihl manželku zažalovat před promlčením své pohledávky. To znamená u půjček a úvěrů poskytnutých fyzickým osobám ze strany právnických osob do 4 let od splatnosti/ zesplatnění daného nároku. Sledovali jsme proto splatnost všech manželových dluhů a zjistili, že všechny byly zesplatněny v období 8-11/2009. Je tedy poměrně velká pravděpodobnost, že věřitelé již manželku do promlčení závazků nezažalují. Pro naprostou jistotu dluhová poradkyně klientce doporučila si nyní a poté znovu v 12/2013 zažádat na okresním soudě o výpis žalob vedených proti její osobě. Dobrá zpráva se také týká jejích exekučních srážek ze mzdy. Protože je klientka (do rozvodu) osobou s třemi vyživovanými osobami, z její mzdy ve výši Kč není žádná část zabavitelná. Ačkoli tedy exekuce na mzdu je vůči ní účinná, nemá za dané situace reálný dopad. 9

11 Pohled z druhé strany Právní postřehy soudního exekutora k otázkám týkajícím se společného jmění manželů K problematice exekučního řízení a manželství jsme požádali o vyjádření názoru soudní exekutorku JUDr. Moniku Elfmarkovou, která nám poskytla nejen celkový pohled na tuto oblast, ale odpověděla také na naše otázky. Problematika společného jmění manželů a případné exekuce na majetek kteréhokoliv z nich je upravena v ustanovení 42 exekučního řádu a obdobně v ustanovení 262a) občanského soudního řádu. Tato ustanovení jsou z mého pohledu nesrozumitelné pro účastníky řízení, kteří nejsou otrlými dlužníky či protřelými právníky. Právní praxe po dobu platnosti exekučního řádu se ustálila tak, že exekuce může být vedena na majetek ve společném jmění manželů i pokud vznikl závazek jen jednomu z manželů, avšak pouze za trvání manželství. Tedy exekutor by měl zjistit vznik závazkového vztahu, od kterého se odvíjí vzniklý dluh. Toto zjištění je však mnohdy nemožné s ohledem na nedostatečné listiny ve spise soudního exekutora, protože v rozsudku či platebním rozkazu, podle kterého má povinný zaplatit, není tento údaj zřejmý. A do majetku patřícího do společného jmění manželů náleží pro tyto účely i ten majetek, který netvoří součást společného jmění jen proto, že byl zejména smlouvou zúžen rozsah společného jmění. Tedy k uzavřeným smlouvám o zúžení společného jmění manželů se nepřihlíží. Bylo-li však společné jmění manželů, dříve označované jako bezpodílové spoluvlastnictví manželů zrušeno rozsudkem soudu, pak je nutno k tomuto přihlédnout. V praxi našeho Exekutorského úřadu bylo a je běžné, že pokud účastníci předloží listiny a vznesou námitky, vždy je případ pečlivě posuzován a vždy se přihlédne k nově zjištěným okolnostem. Musím však zdůraznit, že mnozí účastníci se domnívají, že exekutor má neomezené možnosti při zjišťování a zajišťování listin, týkajících se společného jmění manželů. Tak tomu není a účastník vždy 10

12 musí soudního exekutora uvědomit o svých nárocích a všech okolnostech případu spojeného se společným jměním manželů. Ve svém konání je soudní exekutor odkázán na exekuční řád a na příslušná ustanovení občanského soudního řádu. Po mnoha novelách těchto předpisů došlo k nepatrným či větším změnám a rovněž tak se ustálila judikatura, která mnohdy neodpovídá mnohým výkladům. Proto i v této oblasti jsou mnohá rozhodnutí soudních exekutorů rozdílná. Náš Exekutorský úřad i před rokem 2013 vydával Exekuční příkazy na srážku ze mzdy manžela či manželky nebo Exekuční příkaz na účet manžela či manželky povinného s ohledem na tu skutečnost, že jsme byli toho názoru, že tyto nároky a práva náleží do společného jmění manželů. Jinými slovy: Při svatbě jste si slíbili žít spolu v dobrém i zlém, tedy přijměte exekuci bez výhrad. Vždy však záleželo na tom, zda nám byla v rámci součinnosti poskytnuta informace o účtu či zaměstnavateli manžela či manželky povinného a dale na tom, zda nám banka finanční prostředky následně poskytla. Novelou občanského soudního řádu od zákonodárce ukončil pochybnosti a jednoznačně stanovil v 262a), odst.3) občanského soudního řádu, že lze vést exekuci na účty a mzdu i jiné způsoby exekuce na manžela či manželky povinného. Avšak i toto jednoznačné ustanovení vzneslo do řad exekutorů, advokátů a účastníků pochybnosti díky přechodným ustanovením, jelikož z úpravy nevyplývá zcela srozumitelně, zda takto lze vést exekuci jen na exekuce zahájené v roce 2013 anebo i na exekuce dřívější. Náš Exekutorský úřad se přiklání k tomu, že je spravedlivější vést exekuce na manžele a manželky i v exekucích dřívějších, protože by byli někteří účastníci zvýhodňováni oproti druhým jen díky datu zahájení exekuce. Od roku 2013 již není exekuce nařizována soudem, ale soudní exekutor je exekucí pověřen bez možnosti odvolání, v tomto smyslu je nutno číst i odpovědi na Vaše otázky. 11

13 Je-li nařízena exekuce na jednoho z manželů, stává se druhý z manželů účastníkem exekučního řízení ze zákona. Tento princip není však u laické veřejnosti příliš znám. Neměl by tedy exekutor druhého z manželů o exekučním řízení vyrozumět, popř. jakou formou? A jaké je Vaše praxe? Manžel či manželka povinného se stávají účastníkem řízení v té chvíli, kdy je zjištěn jejich majetek, a ten je zajišťován vydávaným Exekučním příkazem. Spolu s Exekučním příkazem je manželovi či manželce povinného zasláno i Pověření soudního exekutora k vedení exekuce, ze kterého zjistí všechny podrobnosti exekuce. Pokud by soudní exekutor vydával Exekuční příkaz na věci movité, pak by byl tento předán osobně při soupisu věcí movitých oběma manželům či zaslán poštou. Lze (popř. za jakých podmínek) exekucí postihnout mzdu a účet manžela povinného? Postihnout mzdu a účet manžela či manželky povinného lze za podmínky, že je tento pověřeným soudním exekutorem nejdříve zjištěn, a pokud dluh vznikl za trvání manželství a dále za podmínky, že společné jmění manželů není zrušeno. Jestliže se manželé rozvedli a proti jednomu z nich je vedena exekuce pro dluh, který vznikl za trvání manželství, stává se účastníkem řízení i bývalý manžel povinného a v jakém rozsahu? Pokud se manželé rozvedou, pak se soudní exekutor mnohdy ani nedozví o případné mzdě a účtu manžela či manželky povinného, protože příslušné instituce nám na naše výzvy k součinnosti neodpoví a nesdělí žádané informace, když se jedná o rozvedené manžele. Pokud by se nějaký majetek našel či ho označila strana oprávněná, pak tento nelze postihnout z toho titulu, že společné jmění manželů bylo právě rozvodem zrušeno. Exekuci lze vésti např. na nemovitý majetek, protože ten je mnohdy ještě předmětem vypořádání, tedy lze vést exekuce na 12

14 nemovitosti, které jsou v katastru nemovitostí zapsané ve společném jmění manželů a tito jsou rozvedeni. Je z hlediska exekučního řízení rozhodné, zda po rozvodu manželství došlo mezi manželi k vypořádání společného jmění manželů? Lze po rozvodu a vypořádání SJM exekučně postihnout i majetek bývalého manžela povinného, který byl před vypořádáním součástí SJM? Ve vypořádání společného jmění manželů by měl být vypořádán i dluh, pokud by byla Dohoda o vypořádání společného jmění manželů součástí návrhu na rozvod, měl by se touto Dohodou zabývat s ohledem na práva věřitelů i soud. Pokud by se Dohoda uzavírala po rozvodu manželství, pak by mohli věřitelé vznésti námitku odporovatelnosti a namítat, že dohoda byla uzavřena v rozporu s jeho zájmy. Každopádně náš Exekutorský úřad by po předložení této Dohody, která by byla uzavřena před počátkem exekučního řízení, bez dalšího zrušil případné vydané Exekuční příkazy na manžela či manželku povinného. Pokud by byla dohoda uzavřena v průběhu exekučního řízení, pak by o této skutečnosti náš úřad neprodleně informoval stranu oprávněnou, tedy věřitele, aby učinil případná rozhodnutí, ale náš Exekutorský úřad by případné Exekuční příkazy zrušil. JUDr. Monika Elfmarková, Exekutorský úřad Praha 4 13

15 Právní okénko Manželé a insolvence Co je úpadek (insolvence) u fyzických osob O úpadek ve formě platební neschopnosti se jedná v situaci, kdy má dlužník více věřitelů (nejméně dva), má peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Fyzická osoba může svůj úpadek řešit buď konkurzem nebo oddlužením. Konkurz znamená zjednodušeně prodej majetku dlužníka s tím, že po ukončení konkurzu mohou věřitelé své nesplacené pohledávky dále vymáhat exekučně. Oddlužení Dosavadní právní úprava: Úpadek řešený formou oddlužení není v insolvenčním zákoně pro manžely zvlášť upraven. Je tedy nutno vycházet z praxe soudů. Manželé podávají insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení každý sám s tím, že při výpočtu částky určené k uspokojení věřitelů vycházejí i z příjmu druhého manžela. Druhý manžel také musí podepsat souhlas s oddlužením. Insolvenční soud pak rozhodne, zda spojí oba návrhy do jednoho. Pro manžely to znamená, že všechny dluhy, ať už jsou součástí SJM nebo ne, platí společně a společně také musí dosáhnout na minimální uspokojení věřitelů (30%). Soud může spojit do společného řízení pouze dluhy SJM, nebo nechat každého řešit oddlužení zvlášť. Poslední dobou se praxe soudů čím dále víc kloní k postupu, že insolvenční návrhy manželů jsou spojeny dohromady a manželé společně splácejí všechny své dluhy. V případě, že manželství během oddlužení zanikne, řeší se taková situace individuálně; pokud je to možné, manželé pokračují v oddlužení společně. Pokud podá návrh na oddlužení jen jeden z manželů, je postižen majetek patřící do SJM a osvobození od dluhů se týká pouze manžela, který si návrh podal. 14

16 Novela insolvenčního zákona: Od ledna 2014 začne platit novela insolventního zákona, která upravuje oddlužení manželů v 394a. Jde o případ, kdy se manželé rozhodnou řešit oddlužení společně. Podávají tak společný návrh na povolení oddlužení a po dobu trvání insolvenčního řízení mají postavení nerozlučných společníků, to znamená, že se považují za jednoho dlužníka. Pokud podá návrh jen jeden z manželů, nevyžaduje se podpis druhého z nich a oddlužuje se po celou dobu oddlužení pouze ten, který o oddlužení požádal. Je tedy nutné před podáním návrhu zvážit, zda je lepší, aby návrh podal jen jeden z manželů nebo aby návrh podali společně! 15

17 Zeptali jsme se Na otázky týkající se praxe v oddlužení manželů a také očekávané novely insolvenčního zákona jsme se zeptali ředitele Poradny při finanční tísni, o.p.s. Davida Šmejkala. Jak se díváte na oddlužení manželů a jeho specifika, která zatím Insolvenční zákon přímo neupravoval, ale bude to pojednáno v novele od ledna 2014? Zavedením společného oddlužení manželů novela insolvenčního zákona reaguje na postupný vývoj praxe při oddlužení manželů od samostatných řízení až po spojování insolvenčních řízení manželů a zavádí pro tento institut jednotná pravidla. Společné oddlužení manželů je v ust. 394 a), které bylo do insolvenčního zákona zakomponováno právě novelou účinnou od (dále jen INSZ), chápáno jako možnost, ne jako nutnost. I nadále je zachována možnost samostatného oddlužení kteréhokoliv z manželů, popř. obou. Při samostatném oddlužení manželů již nebude požadován souhlas druhého manžela. Pokud však podají manželé společný návrh a jeden z manželů by podmínky pro povolení oddlužení nesplňoval (nepoctivý záměr, závazky z podnikání, ) potom se důsledky v prohlášení konkurzu projeví u obou manželů. Z citovaného ustanovení INSZ plyne, že pokud oba manželé splňují předpoklady pro oddlužení (neplatí pro finanční možnosti), mohou podat návrh společně. Pro možnost podání společného návrhu je rozhodující skutečnost, že jde o manžele v den, kdy je návrh podán. Skutečnost, zda dluhy vznikly před manželstvím nebo za trvání manželství je nerozhodná. Veškerý majetek manželů je pro účely oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů, to musí manželé výslovně prohlásit písemně s ověřeným podpisem. Po dobu oddlužení mají manželé postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. 16

18 Případný rozvod manželů a faktický zánik společného jmění manželů v průběhu oddlužení nemají na trvání oddlužení a jeho průběh zásadní vliv. V případě úmrtí jednoho z manželů v průběhu oddlužení může řízení dále pokračovat, pokud pozůstalý manžel bude splňovat podmínky, zejména pokud jde o výši příjmů v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře. Při hodnocení situace klientů bude kladen větší důraz na nutnost zvážit vhodnost společného oddlužení manželů či samostatného oddlužení každého, popř. jen jednoho z nich. Společné oddlužení manželů předpokládá existenci nového formuláře návrhu na povolení oddlužení a přinese zřejmě i změnu v insolvenčním rejstříku. Co z praxe soudů podle Vašich zkušeností u oddlužení manželů vyhovuje a co by se naopak mělo změnit? V případě oddlužení manželů podle doposud platné právní úpravy byla na straně dlužníků poměrně vysoká právní nejistota, která vyplývala z nejednotné praxe jednotlivých soudců a soudů. I když v průběhu téměř 6 let účinnosti insolvenčního zákona se i rozhodovací praxe soudů do jisté míry sjednotila. Odlišná praxe byla zejména v posuzování splnění podmínek pro povolení oddlužení každým z manželů včetně podmínky možnosti finančního plnění. V praxi docházelo k odlišným přístupům i v případech, kdy manželé měli jak dluhy z období před vznikem manželství, tak dluhy vzniklé za manželství. Lišila se praxe soudů v tom, zda řízení manželů spojovat či nikoliv, a s tím byla spojená i skutečnost, že v některých případech byli soudem jmenováni různí insolvenční správci. 17

19 Ke změně této situace, předpokládám k lepšímu, by mělo dojít s účinností novely insolvenčního zákona od Jak jsou na tom podle Vašich zkušeností manželé oproti svobodným osobám se zadlužeností? Jsou osoby v manželství finančně stabilnější, nebo manželství znamená sice dva příjmy, ale také dvakrát více závazků? Podle našich statistik jsou sezdaní dlužníci zastoupeni velmi podobně jako v celkové populaci (sčítání obyvatelstva 2011) u nás 38 % a celkem 42 %, stejně jako ovdovělí u nás 5 % a celkem 7 %. Svobodných dlužníků je méně (27 %) v porovnání s celkovým zastoupením svobodných ve společnosti (39 %). Podstatný rozdíl však nacházíme u skupiny rozvedených u nás 30 % a celkem 10 %. Tato čísla sice zdánlivě podporují tezi, že manželství je nejen pouto, ale také hráz proti finančním problémům. Manželství však také předchází rozvodu resp. není rozvodu bez kolapsu manželství. A právě v nepodařeném manželství můžeme vidět prvopočátek následného finančního strádání, i když se na základě těchto čísel nedá říct, že by problémy s rozpočtem byly příčinou manželských rozvratů. Samotný okamžik rozvodu zvyšuje potřebu řádně vedeného osobního rozpočtu, zejména v případě vzájemných vyrovnání daných vypořádáním společného jmění manželů. Mohutní položka určená na náklady na bydlení, nyní již samostatné, mnohdy přibudou náklady na dopravu, obecně co předtím dělali dva, zůstává jen na jednoho. Jako zvláště naléhavou vidíme situaci rozvedených matek. svobodní 27% rozvedení 30% ovdovělí 5% sezdaní 38% Rodinný stav klientů Poradny při finanční tísni. sezdaní rozvedení svobodní ovdovělí 18

20 Mohl byste odhadnout jaké % podaných návrhů pracovníky Poradny při finanční tísni tvoří návrhy manželů? 42 % návrhů na oddlužení jsme vypracovali dlužníkům sezdaným, rozvedených bylo 28 %, 25 % bylo svobodných a 5 % ovdovělých. Zastoupení všech skupin zhruba odpovídá celkovému zastoupení dlužníků, kteří kontaktovali naše poradce. Podíl rozvedených s podaným návrhem zase překračuje podíl rozvedených na celkové populaci. Poradna při finanční tisni je nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost, jejímž mottem je Naše pomoc pro Váš nový start. Od roku 2007 realizuje kvalitní a účinnou poradenskou činnost pro občany ve finanční tísni v hrozící či existující platební neschopnosti nebo v exekuci a pomoc při podání návrhu na oddlužení. Více na: 19

21 Věděli jste, že pokud je pro dluh jednoho manžela nařízena exekuce postihující majetek ve vlastnictví druhého manžela, může se druhý manžel bránit proti tomuto postupu exekutora vylučovací žalobou. Např.: Společné jmění manželů bylo zúženo rozhodnutím soudu a do SJM tedy nepatří závazky z podnikání pana H. Paní H. má polovinu domu ve svém vlastnictví, a když pak byl majetek pana H. postižen exekucí pro dluhy u finančního úřadu, exekutor nařídil dražbu poloviny domu paní H. Ta se účinně bránila vylučovací žalobou, kterou dražbu zastavila, a domohla se tak vyloučení svého majetku z exekuce vedené pro dluhy jejího manžela. při společném oddlužení manželů je třeba brát v potaz podíl výlučných dluhů. V situaci, kdy například pouze jeden z manželů má zabavitelný příjem, ale oba mají výlučné dluhy, může soud požadovat, aby si ten z manželů, který příjem nemá, zajistil smlouvu darovací na splácení jeho výlučných dluhů. Není tedy možné, aby jeden z manželů oddlužoval svým platem i výlučné dluhy druhého z manželů, neboť by tím krátil v míře uspokojení své výlučné věřitele. není možné společné oddlužení exmanželů, i když všechny dluhy, které mají, vznikly za doby trvání manželství. plánují li manželé rozvod a mají-li společné dluhy, je pro ně výhodnější nejprve podat insolveční návrh spojený s návrhem na oddlužení a pak se v jeho průběhu rozvést, než se nejprve rozvést a pak tento návrh podat každý zvlášť. 20

22 K našemu tématu v mediích Články Další odkazy: Rozhlas: Bulletin byl vytvořen týmem dluhových poradkyň a právniček Programů k řešení zadluženosti RUBIKON Centra ve složení: Bc. Kateřina Jirová, Mgr. Pavla Aschermannová, Mgr. Šárka Bartošová, JUDr. Šárka Šafránková, Ing. Bc. Květa Krčmářová, Klára Městková DiS., Bc. Jana Ludvíková DiS. Za externí příspěvky děkujeme JUDr. Monice Elfmarkové a Davidu Šmejkalovi. 21

23 V přístím vydání bulletinu Nový občanský zákoník a jeho dopad na dluhovou problematiku Chcete vědět, jak se odrazí revoluce v občanské právu v právních aspektech řešení zadluženosti? Přehledně pro Vás nejdůležitější změny pro dluhovou praxi. A mnoho dalšího! Staňte se členy RUBIKON klubu dluhové poradny, a na příští vydání bulletinu se můžete těšit v únoru Obsah dalšího čísla bulletinu rádi doplníme o Vaše dotazy a názory! Napište nám na 22

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union www.swiss-contribution.cz Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce. www.nadacepartnerstvi.cz Dlužím

Více

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová

Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy. Ivana Michalovičová Ekonomické aspekty oddlužení fyzických osob s přihlédnutím ke způsobu vymáhání z pohledu veřejné správy Ivana Michalovičová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je vymezení problematiky

Více

Aneb dlužníkův průvodce

Aneb dlužníkův průvodce Vydala Společnost Podané ruce o.p.s. Program práce s klienty v konfliktu se zákonem Bc. Irena Sedláčková, Mgr. Monika Vinklárková Grafické zpracování a sazba Kateřina Manková. www.podaneruce.cz Aneb dlužníkův

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Oddlužení podnikatelů po novele Insolvenčního zákona. Studentská vědecká a odborná činnost

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Oddlužení podnikatelů po novele Insolvenčního zákona. Studentská vědecká a odborná činnost Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Oddlužení podnikatelů po novele Insolvenčního zákona Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2014 Autor/Autoři: Rebeka Židuliaková

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Zánik společného jmění manželů zánikem manželství

Zánik společného jmění manželů zánikem manželství APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 MILAN MAKARIUS Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání I. Úvod Jak bylo uvedeno v předcházející stati publikované v časopise Aplikované právo č. 1/2005, která se především

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví

Metodika dluhového poradenství. tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati ví Metodika dluhového poradenství tereza hrdinková, petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Andrea Červená JUDr. Jana Seemanová Mgr. Markéta Tillerová Mgr. Bohdana Rambousková (ed.) Autoři textu:

Andrea Červená JUDr. Jana Seemanová Mgr. Markéta Tillerová Mgr. Bohdana Rambousková (ed.) Autoři textu: Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje Rodinné centrum Routa, o. s., v partnerství s městem Čelákovice, firmou FV Plast, a. s., a podnikatelkou Hanou Veselou.

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Martina Malenová. Institut generálního inhibitoria v exekučním řízení

Martina Malenová. Institut generálního inhibitoria v exekučním řízení Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Martina Malenová Institut generálního inhibitoria v exekučním řízení Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Institut

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Děkujeme. Za příjemce dotace Charitní sdružení Děčín

Děkujeme. Za příjemce dotace Charitní sdružení Děčín Tato publikace byla zpracována na základě zkušeností a dat projektu Budoucnost bez dluhů protidluhové poradenství, č. projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00146. Projekt byl realizován prostřednictvím spolufinancování

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Projekt zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti XY, a.s. Bc. Eva Stopková

Projekt zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti XY, a.s. Bc. Eva Stopková Projekt zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti XY, a.s. Bc. Eva Stopková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky

DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky 1 DLUŽNÍKŮV RÁDCE užitečné rady, tipy, triky a důležité informace pro dlužníky od společnosti Příručka, která Vám poradí, ulehčí od zbytečných starostí a pomůže ušetřit i několik desítek tisíc korun. Aktualizovaná

Více

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková Soudní exekutor a výkon exekuce Veronika Bublíková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více