bulletin RUBIKON Klubu dluhové poradny 1/2013 Jak na dluhy téma: Manželství a dluhy RUBIK N CENTRUM pomáháme překročit minulost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bulletin RUBIKON Klubu dluhové poradny 1/2013 Jak na dluhy téma: Manželství a dluhy RUBIK N CENTRUM pomáháme překročit minulost"

Transkript

1 bulletin RUBIKON Klubu dluhové poradny 1/2013 Jak na dluhy téma: Manželství a dluhy RUBIK N pomáháme překročit minulost CENTRUM

2 Obsah Úvodem: POZVÁNÍ...2 Právní okénko MANŽELSTVÍ A MAJETEK...3 Právní okénko Exekuční řízení a manželství...6 Kazuistika z dluhové poradny Paní Alena: exekuce, rozvod a odpovědnost za dluhy...8 Pohled z druhé strany Právní postřehy soudního exekutora k otázkám týkajícím se společného jmění manželů...10 Právní okénko Manželé a insolvence...14 Zeptali jsme se...16 Věděli jste, že...20 K našemu tématu v mediích...21 V přístím vydání bulletinu...22

3 Úvodem: POZVÁNÍ Milé kolegyně a milí kolegové, dovolte, abychom Vám představili první číslo bulletinu Jak na dluhy, určeného členům nového RUBIKON Klubu dluhové poradny. Bulletin jsme vytvořili s přáním, aby se stal Vaším průvodcem v práci se zadluženými klienty. Jelikož se jedná o problematiku spletitou, v níž se prolíná několik odborných oblastí, domníváme se, že je na místě podporovat sdílení informací a zkušeností mezi lidmi, kteří se řešení zadluženosti prakticky věnují. Zveme Vás tedy srdečně nejen k načerpání nových informací, ale také k možnosti podělit se o Vaše zkušenosti a názory. Každý z bulletinů bude zaměřen na jedno hlavní téma.v prvním čísle jsme se rozhodli věnovat tématu manželství ve spojení s dluhy jako jednomu z oříšků dluhového poradenství. Důvodem byl také fakt, že dotazy na toto téma jsou časté jak na našich kurzech, tak v naší klientské i konzultantské praxi. Přejeme Vám přínosné čtení a těšíme se na Vaši odezvu. Bc. Kateřina Jirová vedoucí Programů k řešení zadluženosti RUBIKON Centra 2

4 Právní okénko Manželství a majetek Stará lidová moudrost říká, že manželství udělá ze dvou lidí jednoho, a dále pokračuje: otázka je, který z nich to bude. Také o majetku platí, že vstupem do manželství vznikne jeden společný majetek. Tato skutečnost se při trvání manželství stává výhodou; ale nemusí tomu tak být vždy. Při ukončení manželství se potom fakt, že majetek je společný, stává často jablkem sváru. V dnešní době nebývá majetek důvodem pro vstup do manželství, jak tomu často bylo v minulosti. Majetek se ale v době trvání manželství někdy stává příčinou sporů a v některých případech se majetkové poměry do značné míry podepisují i na rozpadu manželství samotného. Jak řeší majetkové vztahy mezi manželi v manželství i po jeho zániku české právo? Společný majetek se nazývá společné jmění manželů, zkráceně SJM, dříve bezpodílové spoluvlastnicví manželů a do jeho rámce spadá: Vlastnické vztahy manželů k věcem získaným jedním z manželů nebo oběma společně za trvání manželství. Veškerá majetková práva (zejména pohledávky a jiné, penězi ocenitelné hodnoty). Závazky, které vzniknou jednomu z manželů nebo oběma společně za trvání manželství, s výjimkou: závazků týkajících se majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů nebo takové, které svým rozsahem překračují míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů a které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého. POZOR od platí jiná úprava podle nového Občanského zákoníku (dále jen NOZ): dluhy které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb Jako soubor právních vztahů vzniká SJM okamžikem uzavření manželství. 3

5 Do SJM ale nepatří: věci nabyté jedním z manželů dědictvím nebo darem věci, které slouží osobní potřebě pouze jednoho z manželů věci, patřící jednomu z manželů v době před uzavřením manželství majetek, vrácený v restituci jednomu z manželů (POZOR v NOZ bude toto ustanovení vypuštěno) POZOR: nově v NOZ: majetek, který nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech rozsah SJM lze také upravit před samotným uzavřením manželství. Děje se to aktem, pro který se užívá název předmanželská smlouva. Rozsah SJM lze ale smluvně upravit: v případě rozšíření SJM mohou manželé do SJM zahrnout i některé věci, které do společného majetku ze zákona nepatří. platí to i obráceně: SJM lze zúžit; potom věci, které by podle zákona společné byly, tam po dohodě manželů nepatří. Ze SJM lze vyloučit jakýkoli majetek s výjimkou obvyklého vybavení domácnosti, přičemž manželé mohou vyloučit konkrétní věci nebo majetek určený druhově. 4

6 Tabulka, jak rozlišit SJM z časového hlediska Kdy dluh vznikl? Podstatné okolnosti Závazek je v SMJ Druhý manžel odpovídá za dluh, může být žalováný, povinný a je možné uspokojit pohledávku z výlučného majetku druhého manžela Do vypořádání je možné uhradit z (bývalého) majetku v SJM I po vypořádání uplynutím času nebo soudním rozhodnutím je možné dluh uhradit z bývalého majetku v SJM Před sňatkem Jeden partner dlužníkem NE NE NE NE Partneři jako spoludlužníci NE ANO ANO ANO Týkající se výlučného majetku manžela NE NE ANO NE* V manželství Partner nesouhlasil a u soudu se dovolal nepřiměřenosti Před vznikem závazku existuje platná dohoda o maximálním zúžení SJM Před vznikem závazku existuje pravomocné rozhodnutí soudu o maximální zúžení SJM Druhý manžel souhlasil nebo se nebránil a neexistuje dohoda ani soudní rozhodnutí NE NE ANO NE* NE ANO, pokud věřitel o dohodě nevěděl V opačném případě NE ANO, pokud věřitel o dohodě nevěděl Pokud o dohodě věděl také ANO ** ANO, pokud věřitel o dohodě nevěděl NE NE ANO** NE* ANO ANO ANO ANO NE * Po rozvodu Jeden z bývalých manželů se stane dlužníkem NE NE ANO, pokud se dluh přímo vztahuje k majetku v bývalém nevypořádaném SJM Ne * bylo-li SJM vypořádáno dohodou, pak dluh může být uhrazen z bývalého SJM i po jeho vypořádání, neboť Nejvyšší soud ČR judikoval (např. sp.zn. 21 Cdo 4817/2009), že pokud dohoda o vypořádání SJM vede ke zmenšení majetku dlužníka, v důsledku čehož věřitel nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku dlužníka (ačkoli nebýt dohody by uspokojení dosáhl), je dohoda o vypořádání vůči věřiteli bezúčinná a ten se může domáhat uspokojení své pohledávky i z bývalého SJM, a to bez ohledu na jeho vypořádání. ** i při zúžení SJM smlouvu či soudním rozhodnutím je nutno po rozvodu SJM vypořádat (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 20 Cdo 2610/2009). Zdroj: zde Materiál byl autory bulletinu upraven v souvislosti s platnou legislativou. 5

7 Právní okénko Exekuční řízení a manželství V případě manželství je z hlediska exekučního řízení zásadní skutečnost, zda vymáhaný závazek spadá do společného jmění manželů (SJM) či zda se jedná o závazek, který převzal pouze jeden z manželů. Pokud pak závazek převzal pouze jeden z manželů, musí se druhý manžel tomuto závazku bránit již v nalézacím řízení, v exekučním řízení takováto obrana již nemá místo. Jestliže se jedná o společný závazek manželů spadající do SJM, podléhá exekuci jak majetek patřící do SJM, tak i majetek ve výlučném vlastnictví každého z manželů, a účastníky exekučního řízení se tak stávají oba manželé. Pokud by se exekutor zmýlil a pro dluh, který převzal pouze jeden z manželů, by exekuci vedl i proti manželu povinného, musí manžel povinného podat návrh na zastavení exekuce. Je-li však exekuce nařízena pro dluh, který převzal pouze jeden z manželů, tj. exekuce směřuje pouze vůči tomuto manželovi, týká se exekuce výlučného majetku tohoto manžela a taktéž se může týkat celého majetku spadajícího do SJM. V tomto případě je pak rozhodné, kdy vymáhaný závazek vznikl. Pokud se tak stalo před uzavřením manželství, nelze exekučně postihnout majetek náležející do SJM, ani výlučný majetek manžela povinného, ale pouze majetek ve výlučném vlastnictví manžela, proti kterému exekuce směřuje. Dojde-li ze strany exekutora k omylu, musí se manžel povinného bránit návrhem na vyloučení postižené věci z exekuce. V případě závazku vzniklého za trvání manželství lze exekuci vést jak na majetek ve výlučném vlastnictví povinného, tak dle ust. 42 odst. 1 exekučního řádu i na majetek spadající do SJM. Manžel povinného se tak podle ust. 36 odst. 2 exekučního řádu stává účastníkem exekučního řízení, a to v rozsahu, v jakém jsou exekučním příkazem postiženy věci, práva a jiné majetkové hodnoty patřící do SJM. Exekucí tak nelze postihnout pouze majetek ve výlučném vlastnictví manžela povinného a případnému postihu tohoto majetku se manžel povinného musí bránit opět návrhem na vyloučení věci. 6

8 Rozvodové řízení pak na uvedeném mnoho nemění, neboť jedná-li se o závazek, který vznikl za trvání manželství a který spadal do SJM, může být i po rozvodu manželství a vypořádání SJM exekuce nařízena na majetek obou bývalých manželů (není rozhodné, zda se jedná o majetek z bývalého SJM či o majetek ve výlučném vlastnictví každého z manželů). V případě závazku, který sice vznikl za trvání manželství, avšak do SJM nespadal, může po rozvodu manželství exekutor postihnout pouze výlučný majetek povinného a nevypořádané SJM. Pokud ovšem dohoda o vypořádání SJM vede ke zmenšení majetku povinného, v důsledku čehož věřitel nemůže dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku povinného (ačkoli nebýt dohody by uspokojení dosáhl), je podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (např. sp.zn. 21 Cdo 4817/2009) dohoda o vypořádání vůči věřiteli bezúčinná a ten se může domáhat uspokojení své pohledávky i z bývalého SJM, a to bez ohledu na jeho vypořádání. 7

9 Kazuistika z dluhové poradny Paní Alena: exekuce, rozvod a odpovědnost za dluhy Dluhy udělal manžel, já z toho neviděla ani korunu a teď mám exekučně postiženu mzdu. Životní situace paní Aleny: Paní Alena se na dluhovou poradnu obrátila v situaci, kdy je již 1 rok s manželem v rozvodovém řízení. Mají 2 děti, klientka má práci s čistým příjmem cca Kč, manžel je bez práce. V manželství není žádný významný majetek. Manžel udělal za trvání manželství mnoho dluhů, které nejsou nijak spláceny a klientka má nyní exekučně postiženu mzdu. Úvodní analýza dluhové situace Klientka na základě manželovy korespondence, která stále chodí na adresu, kde ona bydlí, ví o následujících dluzích manžela. Jde o dluhy vzniklé za trvání manželství, u nichž platí, že upomínaným/žalovaným/povinným je pouze manžel. V dluhovém portfoliu manžela jsou následující typy dluhů: pokuty z provozu motorového vozidla, bankovní úvěr, nebankovní půjčka na pořízení automobilu (automobil je již prodán), a faktury za telefonní služby u dvou telefonních operátorů. V exekuční fázi již je neúčelová půjčka u nebankovní společnosti. V tuto chvíli na dluhy dobrovolně měsíčně splácí 400 Kč na bankovní úvěr a 400 Kč na nebankovní úvěr, nicméně konstatuje, že finanční situace už je takto neudržitelná, a není si jista, zda dluhy za manžela splácet vůbec má. Dále má klientka dva závazky, které rovněž vznikly za trvání manželství a u nichž je účastníkem pouze ona. Jde o bankovní kreditní kartu a úvěr ze stavebního spoření. Oba tyto své závazky klientka řádně splácí. 8

10 Řešení Z hlediska odpovědnosti klientky za dluhy, ve kterých figuruje pouze manžel, je podstatné, že tzv. křížové vymáhání je možné pouze do té doby, než budou manželé rozvedeni. Teprve rozvod definitivně znamená konec možnosti křížového vymáhání, tedy stav, kdy má manželka exekučně postiženy příjmy či účty, přestože povinným je pouze manžel. Důležitá je zde take otázka promlčení nároku věřitelů vymáhat dluhy manžela po manželce. Platí, že věřitel by mohl (případně i po rozvodu) vymáhat na manželce manželovy dluhy pouze v případě, že by stihl manželku zažalovat před promlčením své pohledávky. To znamená u půjček a úvěrů poskytnutých fyzickým osobám ze strany právnických osob do 4 let od splatnosti/ zesplatnění daného nároku. Sledovali jsme proto splatnost všech manželových dluhů a zjistili, že všechny byly zesplatněny v období 8-11/2009. Je tedy poměrně velká pravděpodobnost, že věřitelé již manželku do promlčení závazků nezažalují. Pro naprostou jistotu dluhová poradkyně klientce doporučila si nyní a poté znovu v 12/2013 zažádat na okresním soudě o výpis žalob vedených proti její osobě. Dobrá zpráva se také týká jejích exekučních srážek ze mzdy. Protože je klientka (do rozvodu) osobou s třemi vyživovanými osobami, z její mzdy ve výši Kč není žádná část zabavitelná. Ačkoli tedy exekuce na mzdu je vůči ní účinná, nemá za dané situace reálný dopad. 9

11 Pohled z druhé strany Právní postřehy soudního exekutora k otázkám týkajícím se společného jmění manželů K problematice exekučního řízení a manželství jsme požádali o vyjádření názoru soudní exekutorku JUDr. Moniku Elfmarkovou, která nám poskytla nejen celkový pohled na tuto oblast, ale odpověděla také na naše otázky. Problematika společného jmění manželů a případné exekuce na majetek kteréhokoliv z nich je upravena v ustanovení 42 exekučního řádu a obdobně v ustanovení 262a) občanského soudního řádu. Tato ustanovení jsou z mého pohledu nesrozumitelné pro účastníky řízení, kteří nejsou otrlými dlužníky či protřelými právníky. Právní praxe po dobu platnosti exekučního řádu se ustálila tak, že exekuce může být vedena na majetek ve společném jmění manželů i pokud vznikl závazek jen jednomu z manželů, avšak pouze za trvání manželství. Tedy exekutor by měl zjistit vznik závazkového vztahu, od kterého se odvíjí vzniklý dluh. Toto zjištění je však mnohdy nemožné s ohledem na nedostatečné listiny ve spise soudního exekutora, protože v rozsudku či platebním rozkazu, podle kterého má povinný zaplatit, není tento údaj zřejmý. A do majetku patřícího do společného jmění manželů náleží pro tyto účely i ten majetek, který netvoří součást společného jmění jen proto, že byl zejména smlouvou zúžen rozsah společného jmění. Tedy k uzavřeným smlouvám o zúžení společného jmění manželů se nepřihlíží. Bylo-li však společné jmění manželů, dříve označované jako bezpodílové spoluvlastnictví manželů zrušeno rozsudkem soudu, pak je nutno k tomuto přihlédnout. V praxi našeho Exekutorského úřadu bylo a je běžné, že pokud účastníci předloží listiny a vznesou námitky, vždy je případ pečlivě posuzován a vždy se přihlédne k nově zjištěným okolnostem. Musím však zdůraznit, že mnozí účastníci se domnívají, že exekutor má neomezené možnosti při zjišťování a zajišťování listin, týkajících se společného jmění manželů. Tak tomu není a účastník vždy 10

12 musí soudního exekutora uvědomit o svých nárocích a všech okolnostech případu spojeného se společným jměním manželů. Ve svém konání je soudní exekutor odkázán na exekuční řád a na příslušná ustanovení občanského soudního řádu. Po mnoha novelách těchto předpisů došlo k nepatrným či větším změnám a rovněž tak se ustálila judikatura, která mnohdy neodpovídá mnohým výkladům. Proto i v této oblasti jsou mnohá rozhodnutí soudních exekutorů rozdílná. Náš Exekutorský úřad i před rokem 2013 vydával Exekuční příkazy na srážku ze mzdy manžela či manželky nebo Exekuční příkaz na účet manžela či manželky povinného s ohledem na tu skutečnost, že jsme byli toho názoru, že tyto nároky a práva náleží do společného jmění manželů. Jinými slovy: Při svatbě jste si slíbili žít spolu v dobrém i zlém, tedy přijměte exekuci bez výhrad. Vždy však záleželo na tom, zda nám byla v rámci součinnosti poskytnuta informace o účtu či zaměstnavateli manžela či manželky povinného a dale na tom, zda nám banka finanční prostředky následně poskytla. Novelou občanského soudního řádu od zákonodárce ukončil pochybnosti a jednoznačně stanovil v 262a), odst.3) občanského soudního řádu, že lze vést exekuci na účty a mzdu i jiné způsoby exekuce na manžela či manželky povinného. Avšak i toto jednoznačné ustanovení vzneslo do řad exekutorů, advokátů a účastníků pochybnosti díky přechodným ustanovením, jelikož z úpravy nevyplývá zcela srozumitelně, zda takto lze vést exekuci jen na exekuce zahájené v roce 2013 anebo i na exekuce dřívější. Náš Exekutorský úřad se přiklání k tomu, že je spravedlivější vést exekuce na manžele a manželky i v exekucích dřívějších, protože by byli někteří účastníci zvýhodňováni oproti druhým jen díky datu zahájení exekuce. Od roku 2013 již není exekuce nařizována soudem, ale soudní exekutor je exekucí pověřen bez možnosti odvolání, v tomto smyslu je nutno číst i odpovědi na Vaše otázky. 11

13 Je-li nařízena exekuce na jednoho z manželů, stává se druhý z manželů účastníkem exekučního řízení ze zákona. Tento princip není však u laické veřejnosti příliš znám. Neměl by tedy exekutor druhého z manželů o exekučním řízení vyrozumět, popř. jakou formou? A jaké je Vaše praxe? Manžel či manželka povinného se stávají účastníkem řízení v té chvíli, kdy je zjištěn jejich majetek, a ten je zajišťován vydávaným Exekučním příkazem. Spolu s Exekučním příkazem je manželovi či manželce povinného zasláno i Pověření soudního exekutora k vedení exekuce, ze kterého zjistí všechny podrobnosti exekuce. Pokud by soudní exekutor vydával Exekuční příkaz na věci movité, pak by byl tento předán osobně při soupisu věcí movitých oběma manželům či zaslán poštou. Lze (popř. za jakých podmínek) exekucí postihnout mzdu a účet manžela povinného? Postihnout mzdu a účet manžela či manželky povinného lze za podmínky, že je tento pověřeným soudním exekutorem nejdříve zjištěn, a pokud dluh vznikl za trvání manželství a dále za podmínky, že společné jmění manželů není zrušeno. Jestliže se manželé rozvedli a proti jednomu z nich je vedena exekuce pro dluh, který vznikl za trvání manželství, stává se účastníkem řízení i bývalý manžel povinného a v jakém rozsahu? Pokud se manželé rozvedou, pak se soudní exekutor mnohdy ani nedozví o případné mzdě a účtu manžela či manželky povinného, protože příslušné instituce nám na naše výzvy k součinnosti neodpoví a nesdělí žádané informace, když se jedná o rozvedené manžele. Pokud by se nějaký majetek našel či ho označila strana oprávněná, pak tento nelze postihnout z toho titulu, že společné jmění manželů bylo právě rozvodem zrušeno. Exekuci lze vésti např. na nemovitý majetek, protože ten je mnohdy ještě předmětem vypořádání, tedy lze vést exekuce na 12

14 nemovitosti, které jsou v katastru nemovitostí zapsané ve společném jmění manželů a tito jsou rozvedeni. Je z hlediska exekučního řízení rozhodné, zda po rozvodu manželství došlo mezi manželi k vypořádání společného jmění manželů? Lze po rozvodu a vypořádání SJM exekučně postihnout i majetek bývalého manžela povinného, který byl před vypořádáním součástí SJM? Ve vypořádání společného jmění manželů by měl být vypořádán i dluh, pokud by byla Dohoda o vypořádání společného jmění manželů součástí návrhu na rozvod, měl by se touto Dohodou zabývat s ohledem na práva věřitelů i soud. Pokud by se Dohoda uzavírala po rozvodu manželství, pak by mohli věřitelé vznésti námitku odporovatelnosti a namítat, že dohoda byla uzavřena v rozporu s jeho zájmy. Každopádně náš Exekutorský úřad by po předložení této Dohody, která by byla uzavřena před počátkem exekučního řízení, bez dalšího zrušil případné vydané Exekuční příkazy na manžela či manželku povinného. Pokud by byla dohoda uzavřena v průběhu exekučního řízení, pak by o této skutečnosti náš úřad neprodleně informoval stranu oprávněnou, tedy věřitele, aby učinil případná rozhodnutí, ale náš Exekutorský úřad by případné Exekuční příkazy zrušil. JUDr. Monika Elfmarková, Exekutorský úřad Praha 4 13

15 Právní okénko Manželé a insolvence Co je úpadek (insolvence) u fyzických osob O úpadek ve formě platební neschopnosti se jedná v situaci, kdy má dlužník více věřitelů (nejméně dva), má peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Fyzická osoba může svůj úpadek řešit buď konkurzem nebo oddlužením. Konkurz znamená zjednodušeně prodej majetku dlužníka s tím, že po ukončení konkurzu mohou věřitelé své nesplacené pohledávky dále vymáhat exekučně. Oddlužení Dosavadní právní úprava: Úpadek řešený formou oddlužení není v insolvenčním zákoně pro manžely zvlášť upraven. Je tedy nutno vycházet z praxe soudů. Manželé podávají insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení každý sám s tím, že při výpočtu částky určené k uspokojení věřitelů vycházejí i z příjmu druhého manžela. Druhý manžel také musí podepsat souhlas s oddlužením. Insolvenční soud pak rozhodne, zda spojí oba návrhy do jednoho. Pro manžely to znamená, že všechny dluhy, ať už jsou součástí SJM nebo ne, platí společně a společně také musí dosáhnout na minimální uspokojení věřitelů (30%). Soud může spojit do společného řízení pouze dluhy SJM, nebo nechat každého řešit oddlužení zvlášť. Poslední dobou se praxe soudů čím dále víc kloní k postupu, že insolvenční návrhy manželů jsou spojeny dohromady a manželé společně splácejí všechny své dluhy. V případě, že manželství během oddlužení zanikne, řeší se taková situace individuálně; pokud je to možné, manželé pokračují v oddlužení společně. Pokud podá návrh na oddlužení jen jeden z manželů, je postižen majetek patřící do SJM a osvobození od dluhů se týká pouze manžela, který si návrh podal. 14

16 Novela insolvenčního zákona: Od ledna 2014 začne platit novela insolventního zákona, která upravuje oddlužení manželů v 394a. Jde o případ, kdy se manželé rozhodnou řešit oddlužení společně. Podávají tak společný návrh na povolení oddlužení a po dobu trvání insolvenčního řízení mají postavení nerozlučných společníků, to znamená, že se považují za jednoho dlužníka. Pokud podá návrh jen jeden z manželů, nevyžaduje se podpis druhého z nich a oddlužuje se po celou dobu oddlužení pouze ten, který o oddlužení požádal. Je tedy nutné před podáním návrhu zvážit, zda je lepší, aby návrh podal jen jeden z manželů nebo aby návrh podali společně! 15

17 Zeptali jsme se Na otázky týkající se praxe v oddlužení manželů a také očekávané novely insolvenčního zákona jsme se zeptali ředitele Poradny při finanční tísni, o.p.s. Davida Šmejkala. Jak se díváte na oddlužení manželů a jeho specifika, která zatím Insolvenční zákon přímo neupravoval, ale bude to pojednáno v novele od ledna 2014? Zavedením společného oddlužení manželů novela insolvenčního zákona reaguje na postupný vývoj praxe při oddlužení manželů od samostatných řízení až po spojování insolvenčních řízení manželů a zavádí pro tento institut jednotná pravidla. Společné oddlužení manželů je v ust. 394 a), které bylo do insolvenčního zákona zakomponováno právě novelou účinnou od (dále jen INSZ), chápáno jako možnost, ne jako nutnost. I nadále je zachována možnost samostatného oddlužení kteréhokoliv z manželů, popř. obou. Při samostatném oddlužení manželů již nebude požadován souhlas druhého manžela. Pokud však podají manželé společný návrh a jeden z manželů by podmínky pro povolení oddlužení nesplňoval (nepoctivý záměr, závazky z podnikání, ) potom se důsledky v prohlášení konkurzu projeví u obou manželů. Z citovaného ustanovení INSZ plyne, že pokud oba manželé splňují předpoklady pro oddlužení (neplatí pro finanční možnosti), mohou podat návrh společně. Pro možnost podání společného návrhu je rozhodující skutečnost, že jde o manžele v den, kdy je návrh podán. Skutečnost, zda dluhy vznikly před manželstvím nebo za trvání manželství je nerozhodná. Veškerý majetek manželů je pro účely oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů, to musí manželé výslovně prohlásit písemně s ověřeným podpisem. Po dobu oddlužení mají manželé postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. 16

18 Případný rozvod manželů a faktický zánik společného jmění manželů v průběhu oddlužení nemají na trvání oddlužení a jeho průběh zásadní vliv. V případě úmrtí jednoho z manželů v průběhu oddlužení může řízení dále pokračovat, pokud pozůstalý manžel bude splňovat podmínky, zejména pokud jde o výši příjmů v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře. Při hodnocení situace klientů bude kladen větší důraz na nutnost zvážit vhodnost společného oddlužení manželů či samostatného oddlužení každého, popř. jen jednoho z nich. Společné oddlužení manželů předpokládá existenci nového formuláře návrhu na povolení oddlužení a přinese zřejmě i změnu v insolvenčním rejstříku. Co z praxe soudů podle Vašich zkušeností u oddlužení manželů vyhovuje a co by se naopak mělo změnit? V případě oddlužení manželů podle doposud platné právní úpravy byla na straně dlužníků poměrně vysoká právní nejistota, která vyplývala z nejednotné praxe jednotlivých soudců a soudů. I když v průběhu téměř 6 let účinnosti insolvenčního zákona se i rozhodovací praxe soudů do jisté míry sjednotila. Odlišná praxe byla zejména v posuzování splnění podmínek pro povolení oddlužení každým z manželů včetně podmínky možnosti finančního plnění. V praxi docházelo k odlišným přístupům i v případech, kdy manželé měli jak dluhy z období před vznikem manželství, tak dluhy vzniklé za manželství. Lišila se praxe soudů v tom, zda řízení manželů spojovat či nikoliv, a s tím byla spojená i skutečnost, že v některých případech byli soudem jmenováni různí insolvenční správci. 17

19 Ke změně této situace, předpokládám k lepšímu, by mělo dojít s účinností novely insolvenčního zákona od Jak jsou na tom podle Vašich zkušeností manželé oproti svobodným osobám se zadlužeností? Jsou osoby v manželství finančně stabilnější, nebo manželství znamená sice dva příjmy, ale také dvakrát více závazků? Podle našich statistik jsou sezdaní dlužníci zastoupeni velmi podobně jako v celkové populaci (sčítání obyvatelstva 2011) u nás 38 % a celkem 42 %, stejně jako ovdovělí u nás 5 % a celkem 7 %. Svobodných dlužníků je méně (27 %) v porovnání s celkovým zastoupením svobodných ve společnosti (39 %). Podstatný rozdíl však nacházíme u skupiny rozvedených u nás 30 % a celkem 10 %. Tato čísla sice zdánlivě podporují tezi, že manželství je nejen pouto, ale také hráz proti finančním problémům. Manželství však také předchází rozvodu resp. není rozvodu bez kolapsu manželství. A právě v nepodařeném manželství můžeme vidět prvopočátek následného finančního strádání, i když se na základě těchto čísel nedá říct, že by problémy s rozpočtem byly příčinou manželských rozvratů. Samotný okamžik rozvodu zvyšuje potřebu řádně vedeného osobního rozpočtu, zejména v případě vzájemných vyrovnání daných vypořádáním společného jmění manželů. Mohutní položka určená na náklady na bydlení, nyní již samostatné, mnohdy přibudou náklady na dopravu, obecně co předtím dělali dva, zůstává jen na jednoho. Jako zvláště naléhavou vidíme situaci rozvedených matek. svobodní 27% rozvedení 30% ovdovělí 5% sezdaní 38% Rodinný stav klientů Poradny při finanční tísni. sezdaní rozvedení svobodní ovdovělí 18

20 Mohl byste odhadnout jaké % podaných návrhů pracovníky Poradny při finanční tísni tvoří návrhy manželů? 42 % návrhů na oddlužení jsme vypracovali dlužníkům sezdaným, rozvedených bylo 28 %, 25 % bylo svobodných a 5 % ovdovělých. Zastoupení všech skupin zhruba odpovídá celkovému zastoupení dlužníků, kteří kontaktovali naše poradce. Podíl rozvedených s podaným návrhem zase překračuje podíl rozvedených na celkové populaci. Poradna při finanční tisni je nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost, jejímž mottem je Naše pomoc pro Váš nový start. Od roku 2007 realizuje kvalitní a účinnou poradenskou činnost pro občany ve finanční tísni v hrozící či existující platební neschopnosti nebo v exekuci a pomoc při podání návrhu na oddlužení. Více na: 19

21 Věděli jste, že pokud je pro dluh jednoho manžela nařízena exekuce postihující majetek ve vlastnictví druhého manžela, může se druhý manžel bránit proti tomuto postupu exekutora vylučovací žalobou. Např.: Společné jmění manželů bylo zúženo rozhodnutím soudu a do SJM tedy nepatří závazky z podnikání pana H. Paní H. má polovinu domu ve svém vlastnictví, a když pak byl majetek pana H. postižen exekucí pro dluhy u finančního úřadu, exekutor nařídil dražbu poloviny domu paní H. Ta se účinně bránila vylučovací žalobou, kterou dražbu zastavila, a domohla se tak vyloučení svého majetku z exekuce vedené pro dluhy jejího manžela. při společném oddlužení manželů je třeba brát v potaz podíl výlučných dluhů. V situaci, kdy například pouze jeden z manželů má zabavitelný příjem, ale oba mají výlučné dluhy, může soud požadovat, aby si ten z manželů, který příjem nemá, zajistil smlouvu darovací na splácení jeho výlučných dluhů. Není tedy možné, aby jeden z manželů oddlužoval svým platem i výlučné dluhy druhého z manželů, neboť by tím krátil v míře uspokojení své výlučné věřitele. není možné společné oddlužení exmanželů, i když všechny dluhy, které mají, vznikly za doby trvání manželství. plánují li manželé rozvod a mají-li společné dluhy, je pro ně výhodnější nejprve podat insolveční návrh spojený s návrhem na oddlužení a pak se v jeho průběhu rozvést, než se nejprve rozvést a pak tento návrh podat každý zvlášť. 20

22 K našemu tématu v mediích Články Další odkazy: Rozhlas: Bulletin byl vytvořen týmem dluhových poradkyň a právniček Programů k řešení zadluženosti RUBIKON Centra ve složení: Bc. Kateřina Jirová, Mgr. Pavla Aschermannová, Mgr. Šárka Bartošová, JUDr. Šárka Šafránková, Ing. Bc. Květa Krčmářová, Klára Městková DiS., Bc. Jana Ludvíková DiS. Za externí příspěvky děkujeme JUDr. Monice Elfmarkové a Davidu Šmejkalovi. 21

23 V přístím vydání bulletinu Nový občanský zákoník a jeho dopad na dluhovou problematiku Chcete vědět, jak se odrazí revoluce v občanské právu v právních aspektech řešení zadluženosti? Přehledně pro Vás nejdůležitější změny pro dluhovou praxi. A mnoho dalšího! Staňte se členy RUBIKON klubu dluhové poradny, a na příští vydání bulletinu se můžete těšit v únoru Obsah dalšího čísla bulletinu rádi doplníme o Vaše dotazy a názory! Napište nám na 22

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv, kubikova@ochrance.cz kulatý stůl Vybrané problémy exekučního a insolvenčního řízení, 22. října

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO CPr_2 Civilní právo 2 MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Společné jmění manželů to, co manželům náleží, má

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud Krajský soud v Brně Spis. značka I KSBR INS / Dlužník 0 Fyzická osoba 02 Právnická osoba Státní příslušnost II Osobní údaje Příjmení: Čech Jméno: Petr Titul za jm.: Mgr.

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V SOUVISLOSTI S DLUHOVOU PASTÍ 19.6.2009 Magistrát města České Budějovice EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Schváleno (vydáno): 04. 12. 1963 Účinnost od: 01. 04. 1964 Zrušeno:

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Společné jmění manželů (SJM) Obsah rodinné právo v NOZ manželské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Mgr. Monika Cihelková, se sídlem: Praha 1, Lazarská 5, PSČ 110 00 insolvenční správce insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o., IČO 270 71 987 se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7,

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

U s n e s e n í. č.j. KSUL 46 INS 28599/2013-A-7

U s n e s e n í. č.j. KSUL 46 INS 28599/2013-A-7 č.j. KSUL 46 INS 28599/2013-A-7 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatele dlužníka: 1) Petr Dostál, nar. 11.3.1980,

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 44 INS 28294/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Michaely

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Předmětem vypořádání společného jmění manželů, které bylo zúženo smlouvou uzavřenou jejími účastníky ve smyslu ustanovení 143a odst. 1 obč. zák.,

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU Hotel Orion Liberec, 26. -27. listopadu 2015 Autor: Bc. Ludmila Žánová, Déčko Liberec z.s. DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i DLUŽNÍK 01 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení: Dat. narození: iii Obec: Rodné číslo: Osobní stav: 02 Typ: Právnická

Více

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů Dohoda o vypořádání společného jmění manželů Účastníci dohody Bořek Musil nar. 12. července 1969 bytem Kladno, Švýcarská 2434 (dále jen "manžel") a Dagmar Musilová nar. 2. července 1969 bytem Kladno, Dánská

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování plnohodnotného právního poradenství korespondenční cestou. nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení: Titul za

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Dat. narození: iii Osobní

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i DLUŽNÍK 01 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení: Dat. narození: iii Rodné číslo: Osobní stav: 02 Typ: Právnická osoba

Více

U s n e s e n í. t a k t o : a dále na vyražených nemovitých věcech povinného sub 1) Pavla Drechslera, a to:

U s n e s e n í. t a k t o : a dále na vyražených nemovitých věcech povinného sub 1) Pavla Drechslera, a to: U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 2048/14-131 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 214056/1, Mgr. O. Chovanec JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011 Tisková konference 26. 9. 2011 Důvody pro úpravu v oblasti vymáhání pohledávek Neustále se zvyšující počet nařízených exekucí (r. 2001 = 4 302; r. 2005 = 270 480; r. 2010 = 701 900). Negativní finanční

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 24. září 2015 Obsah 1. Aktuální vývoj legislativy 2. Směrnice č. 2011/7/EU 3. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 4. Současná ne/implementace

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 337/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Sidlo: Českomoravská 18/142, 190 00 Praha 9 Web: www.eupraha10.cz Úřední hodiny: Po a St 9-12 h, 13-16 h Tel: +420 601 301 097 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor Bankovní spojení:

Více

klientské číslo: Návrh na zahájení insolvenčního řízení /1

klientské číslo: Návrh na zahájení insolvenčního řízení /1 175 klientské číslo: 15 032 Návrh na zahájení insolvenčního řízení 308757/1 Krajský soud v Praze Navrhovatel - věřitel: Vyřizuje / tel.: Mgr. Kristýna Ederová / +420 224 116 383 V Praze, dne: 3.7.2014

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Ústavní soud zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku o odměnách advokátů Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12 Ústavní soud

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

GE Money Bank. Žádost o změnu produktu. Údaje o klientovi: Údaje o úvěru: číslo úvěru: HY. Zástupce klientů

GE Money Bank. Žádost o změnu produktu. Údaje o klientovi: Údaje o úvěru: číslo úvěru: HY. Zástupce klientů Žádost o změnu produktu Údaje o klientovi: Titul, jméno a příjmení Mobilní telefon E-mail Zástupce klientů číslo úvěru: HY Údaje o úvěru: Typ úvěru Varianta splácení úvěru Platnost úrokové sazby (fixace)

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

Dotazník pro insolvenčního dlužníka

Dotazník pro insolvenčního dlužníka Dotazník pro insolvenčního dlužníka Sp. zn.: Jméno a příjmení: Datum narození / RČ / IČ: Adresa trvalého pobytu / sídla: (město, ulice, č. popisné, PSČ) Korespondenční adresa: (město, ulice, č. popisné,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : č.j.: -A-11 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v insolvenční věci dlužníka : Martin KŘEMENÁK, narozen 25.09.1973, bytem a místem podnikání Kosova Hora 200, 262 91 Kosova

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto:

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto: V souladu s ust. 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) je sepsána následující Kupní smlouva (dále jen Smlouva ), kterou

Více