Ochrana osobních údajů v cloudu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana osobních údajů v cloudu"

Transkript

1 Ochrana osobních údajů v cloudu strana 1 Ochrana osobních údajů v cloudu CIO a vývojářské týmy se snaží v rámci inovací přesouvat IT systémy do cloudu spolu s databázemi a údaji v nich uloženými. Při projektech ať už inovovaných, nebo nových informačních systémů je třeba dbát na soulad s legislativou na ochranu osobních údajů. Ne všechny údaje je možné přesunout do cloudu. Legislativa specifikuje, že některé údaje do cloudu uložit nelze a některé údaje nesmí opustit území Evropské unie. Málokterý informační systém pracuje s důvěrnými nebo tajnými informacemi, ale většina informačních systémů obsahuje více nebo méně podrobné a více nebo méně citlivé údaje obdobné. Získávání a zpracovávání osobních údajů je regulováno příslušnými legislativními normami, konkrétně zákonem o ochraně osobních údajů. Ukládání osobních údajů do cloudu musí být tudíž v souladu s tímto zákonem. osobní a citlivé údaje Například zákon o ochraně osobních údajů rozlišuje: Osobní údaje zahrnují širokou kategorii informací týkajících se určené nebo určitelné fyzické osoby, která může jejich prostřednictvím být identifikována přímo či nepřímo. Citlivé údaje (zvláštní kategorie osobních údajů) jsou informace týkající se rasového a etnického původu, náboženského vyznání, politického názoru, členství v odborových organizacích, zdravotních záznamů a se xuálního života. Rovněž jsou v této kategorii zahrnuty biometrické údaje, údaje o odsouzení za trestný čin (například výpisy z rejstříku trestů) a rodné číslo.

2 strana 2 Nástroje IT manažera Všechny údaje, které nejsou klasifikovány jako citlivé, se považují za obyčejné osobní údaje. Pro ukládání citlivých osobních údajů do cloudu budou aplikována přísnější pravidla než pro obyčejné osobní údaje. údaje právnických osob Zákon o ochraně osobních údajů je zaměřen na údaje fyzických osob. Údaje týkající se právnických osob ve většině případů nebudou považovány za osobní údaje. Pokud byly údaje plně anonymizovány, nebudou považovány za osobní údaje. Tyto údaje lze přenést do cloudu bez větších omezení. Anonymizované údaje jsou údaje, které se v minulosti vztahovaly na fyzickou osobu, ale anonymizace způsobila, že dotčená osoba již nemůže být přímo ani nepřímo identifikována. pseudonymizované údaje Účelem pseudonymizace je sběr dat o osobě, aniž by byla známa její identita. Klasickým příkladem pseudonymizace jsou například kódované údaje. Pseudonymizované údaje musíme v mnoha případech považovat za údaje osobní, protože existuje možnost zpětné identifikace osob. Zpětná identifikace osob (změna pseudonymních údajů zpět na údaje osobní) je zpravidla možná prostřednictvím klíče, který vlastní společnost, jež tyto údaje zpracovává, nebo třetí strany. V případě, že taková zpětná identifikace již není možná, lze údaje považovat za anonymizované, a tedy stojící mimo působnost zákona o ochraně osobních údajů. Které údaje nemohou být přesunuty do cloudu Převážná většina osobních údajů může být přesunuta do

3 Ochrana osobních údajů v cloudu strana 3 cloudu bez jakýchkoliv komplikací, pokud se dodrží podmínky stanovené zákonem na ochranu osobních údajů, zejména povinnost mít písemnou smlouvu s poskytovatelem. Omezení však existují zejména v následujících případech: Citlivé údaje mohou být přesunuty do cloudu ve třetí zemi mimo zemí EÚ/EHP9 jen s písemným souhlasem dotčených osob. Přesun biometrických údajů do cloudu regulátor nedoporučuje. Outsourcing v bankovním sektoru je obecně povolen. Existuje však limit pro objem bankami uchovávaných údajů, jejichž citlivost nedovolí zpřístupnění třetím osobám, mezi které patří i poskytovatelé cloudových služeb. Rozsah těchto údajů není stanoven legislativou a určují si ho banky na základě rizika ohrožení bezpečnostních zájmů banky. Údaje, na které se vztahuje bankovní tajemství, do cloudu uložené být mohou, avšak pouze s písemným souhlasem klienta. Utajované skutečnosti jsou dalšími údaji, jejichž ukládání do cloudu je omezené. Omezení se však vztahuje pouze na úzkou kategorii údajů uchovávaných veřejným sektorem, která je definována jako utajované informace. Na většinu údajů uchovávaných veřejným sektorem, které nespadají do této kategorie, se toto omezení nevztahuje. Zákon vyžaduje splnění stejných podmínek pro přenos dat k poskytovateli cloudových služeb v Čechách i na Slovensku nebo k poskytovateli cloudových služeb v jiné zemi EU/ /EHP. Toto je zajištěno pravidlem volného pohybu osobních údajů mezi zeměmi EU/EHP.

4 strana 4 Nástroje IT manažera náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů Písemná smlouva o zpracování mezi klientem a poskytovatelem cloudových služeb musí obsahovat následující aspekty: Identifikační údaje smluvních stran; datum, od kterého je poskytovatel cloudových služeb (zprostředkovatel) oprávněn začít se zpracováváním osobních údajů jménem klienta (provozovatele), a podmínky zpracování osobních údajů, včetně seznamu povolených operací s osobními údaji; účel zpracování osobních údajů; název informačního systému; seznam osobních údajů, které se budou přesouvat do cloudu (pokud to bude vhodnější, seznam lze nahradit rozsahem osobních údajů), a čí údaje (údaje klienta, údaje zaměstnanců atd.) se zpracovávají; prohlášení klienta, že poskytovatel cloudových služeb byl vybrán na základě jeho odborné, technické, organizační a personální způsobilosti a jeho schopnosti zaručit bezpečnost zpracování dat; souhlas klienta, pokud poskytovatel bude využívat služeb subdodavatele; dobu, na kterou se smlouva uzavírá. V případě, že písemná smlouva mezi klientem a poskytovatelem cloudových služeb neobsahuje výše uvedené body, zákon o ochraně osobních údajů umožňuje uložení pokuty. přenos dat do cloudu mimo zemí EU/EHP Klienti si mohou vybrat i poskytovatele cloudových služeb v třetích zemích, mimo území EU/EHP. Konkrétní podmínky

5 Ochrana osobních údajů v cloudu strana 5 přenosu se liší podle toho, zda cílová země, do níž budou osobní údaje přenášeny, zaručuje, nebo nezaručuje odpovídající úroveň ochrany. Pokud cílová země nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, bude navíc nutné uzavřít smlouvu o předávání osobních údajů. smlouva o předávání osobních údajů Pokud je poskytovatel cloudových služeb v jedné ze třetích zemí, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (Andora, Argentina, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Kanada, Monako, Nový Zéland, Ostrov Man, Švýcarsko, Uruguay, USA Bezpečný přístav), musí klient dotčeným osobám poskytnout základní informace o zpracování (například které osobní údaje budou přeneseny, do které země, za jakým účelem atd.), avšak smlouva o předávání osobních údajů nebude nutná. Na tyto země se tedy hledí jako na země, jejichž právní systém dostatečně chrání soukromí dotčených osob. Co znamená Bezpečný přístav? USA jsou zemí, která vzhledem k absenci obecné legislativy ohledně ochrany osobních údajů neposkytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů. Bezpečný přístav představuje souhrn opatření, která mají zaručit ochranu osobních údajů při předávání z EU do USA. Na společnosti, které se přihlásí k zásadám Bezpečného přístavu a aplikují je při zpracovávání a přenosu, se hledí jako na společnosti, jejichž úroveň ochrany osobních údajů je přiměřená a přenášejí osobní údaje bezpečně. Klientské společnosti by se však neměly spolehnout pouze na tvrbezpečný přístav

6 strana 6 Nástroje IT manažera zení poskytovatele služeb, že splňuje zásady Bezpečného přístavu, ale měly by si vyžádat důkazy, že tyto zásady jsou skutečně poskytovatelem implementovány. (Stanovisko č. 05/2012 ohledně cloud computingu vydané pracovní skupinou pro ochranu osobních údajů založenou podle článku 29 z 1. července 2012, kapitola ) standardní smluvní doložky Pokud se poskytovatel cloudových služeb nachází v zemi, která podle rozhodnutí Evropské komise nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, smlouva o přenosu bude muset obsahovat standardní smluvní doložky (SSD) přijaté Evropskou komisí, které budou nedílnou součástí této smlouvy. kodex ochrany osobních údajů Standardní smluvní doložky mohou být nahrazeny vnitropodnikovými závaznými pravidly (Binding Corporate Rules, certifikované referenční materiály BCR), pokud budou přijaty v rámci společnosti. Certifikované referenční materiály BCR coby kodex ochrany osobních údajů pro nadnárodní společnosti jsou interní pravidla, která podléhají schvalovacímu mechanismu dohlížitelem zpravidla v tom státě, ve kterém má provozovatel největší majetkovou účast. Standardní smluvní doložky Evropské komise odrážejí standardy EU ohledně ochrany osobních údajů. SSD přijaté Evropskou komisí jsou v několika ohledech nad rámec našeho zákona na ochranu osobních údajů. V roce 2010 Evropská komise vydala novou verzi SSD pro zprostředkovatele zřízené mimo země EU/EHP (rozhodnutí Evropské komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních ustanovení

7 Ochrana osobních údajů v cloudu strana 7 týkajících se předávání údajů poskytovatelem sídlících ve třetích zemích na základě Směrnice). Po roce 2010 se mohou použít již jen nově přijaté SSD. Pokud jsou SSD přijaté Evropskou komisí zahrnuty do smlouvy o přenosu beze změn, pak takový přenos nepodléhá povolovacímu řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů a přenos dat se bude moci uskutečnit ihned po uzavření smlouvy. Pokud použité SSD vykazují nesoulad oproti verzi SSD, které přijala Evropská komise, bude nutné ještě před přenosem osobních údajů požádat Úřad pro ochranu osobních dat o souhlas s přenosem. Doplnění nad rámec SSD se nepovažuje za provedení změn. souhlas s přenosem dat Zákon o ochraně osobních údajů nepředepisuje, jaká bezpečnostní opatření musí poskytovatel cloudových služeb implementovat. Zákon vyžaduje jen to, aby byly údaje zpracovávané bezpečným způsobem, který je ochrání před ztrátou, poškozením, změnou nebo nezákonným zpřístupněním. V případě incidentu legislativa ukládá plnou odpovědnost klientovi. Zákon tedy od klientů vyžaduje, aby si pro správu svých dat vybrali takové poskytovatele cloudových služeb, jejichž systémy jsou dostatečně bezpečné a neohrozí zájmy dotčených osob. bezpečnostní opatření předepsané legislativou Mezinárodní bezpečnostní standardy (jako například ISO/ IEC 27000) nebo certifikace prostřednictvím renomovaných organizací (ISO25, IAASB26 nebo AICPA27) představují způsob, jakým mohou poskytovatelé cloudových služeb mezinárodní bezpečnostní standardy

8 strana 8 Nástroje IT manažera prokázat bezpečnost svých systémů ohledně požadavků na ochranu osobních údajů. Klienti by si měli ověřit, zda poskytovatelé cloudových služeb mohou poskytnout kopii takového certifikátu nebo kopii auditorské zprávy z těchto organizací (stanovisko č. 05/2012 ohledně cloud computingu vydané pracovní skupinou pro ochranu osobních údajů založenou podle článku 29 z 1. července 2012, kapitola 4.2). audit v prostředí cloudu Individuální audity prováděné samotnými klienty v cloudovém prostředí, kde jsou uložena data více klientů, jsou spíše nepraktické. Pro výkon klientského práva na audit v prostředí cloudu je vhodnější audit provedený třetí stranou dle výběru klienta. vrácení údajů po ukončení smlouvy Při uzavírání smluv s poskytovateli cloudových služeb by se klienti měli ujistit, že nezůstanou uzamčení ve službě daného poskytovatele cloudových služeb. Taková situace může nastat, když si při ukončení smlouvy klienti nebudou umět data přenést k jinému poskytovateli nebo zpět do svých systémů, protože data nebudou vrácena v jednoduše přenositelném nebo obecně používaném formátu. Plán zpětného přenosu dat by měl obsahovat časové závazky, v rámci kterých musí být osobní údaje klientovi vráceny, a formát dat by měl být přesně specifikován. V roce 2014 se v EU předpokládá značná změna režimu ochrany osobních údajů, která bude souviset se vznikem účinnosti nového nařízení na ochranu osobních údajů (návrh

9 Ochrana osobních údajů v cloudu strana 9 na nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů). Nařízení zavádí nový požadavek přenositelnosti údajů, data portability. Jeho účelem je ještě více posílit právo klientů na kontrolu nad svými daty. Toto nové nařízení opravňuje klienty získat údaje od poskytovatelů cloudových služeb ve formátu, který je běžně používán a umožňuje jejich další použití. Klienti, kteří přesunuli své údaje do cloudu, předpokládají, že jejich informace nebudou poskytovateli cloudových služeb zpřístupněny třetím stranám bez jejich souhlasu a bez odůvodněné potřeby. Kromě případu formální žádosti státních orgánů na základě zákona poskytovatelé cloudových služeb nesmějí zpřístupnit data klientů bez jejich souhlasu třetím stranám. zpřístupnění údajů policii nebo vyšetřovacím orgánům Situace, ve kterých musejí poskytovatelé cloudových služeb spolupracovat a vyhovět formálním písemným žádostem státních orgánů, jsou zejména následující: Žádosti vydané soudy nebo orgány činnými v trestním řízení pro účely vedení soudního řízení nebo vyšetřování; žádosti vydané daňovými úřady za účelem určení a/ nebo výběru daní nebo cel; žádosti vydané bezpečnostními a zpravodajskými službami za účelem výkonu jim svěřených úkolů. Žádosti o zpřístupnění osobních údajů mohou být státními orgány doručeny i poskytovatelům cloudových služeb s datovými centry mimo ČR a SR. Žádosti o zpřístupnění žádost o zpřístupnění osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání

Praha, únor 2013. Deváté přepracované vydání Studijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb.,

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

PROVOZOVÁNÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ (E-SHOPŮ)

PROVOZOVÁNÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ (E-SHOPŮ) Ú Ř A D P R O O C H R A N U O S O B N Í C H Ú D A J Ů PROVOZOVÁNÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ (E-SHOPŮ) M e t o d i k a p r o s p l n ě n í z á k l a d n í c h p o v i n n o s t í u k l á d a n ý c h z á k o

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání

tudijní texty Jedenácté přepracované vydání s Jedenácté přepracované vydání tudijní texty odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Více

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě

Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Přehled problematiky související s ochranou osobních údajů na úřadě Obsah: 1. Úvod 2. Sankce 3. Přehled týkající se pořizování, použití a zveřejňování osobních údajů, a s tím souvisejících soukromých a

Více

Praha, září 2008. Páté přepracované vydání

Praha, září 2008. Páté přepracované vydání odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona č. 38 / 2004 Sb., o pojišťovacích

Více

Pioneer Funds Pioneer P.F.

Pioneer Funds Pioneer P.F. Pioneer Funds Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Funds (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PodMÍNKY pro ČESKOU republiku platné od 1. 10. 2012 Pioneer Funds Pioneer P.F. Podmínky pro Českou republiku platné

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

Pracovní skupina na ochranu údajů vytvořená podle ČLÁNKU 29

Pracovní skupina na ochranu údajů vytvořená podle ČLÁNKU 29 Pracovní skupina na ochranu údajů vytvořená podle ČLÁNKU 29 00195/06/CZ Pracovní skupina 117 Stanovisko 1/2006 k problematice užívání právních předpisů EU o ochraně údajů na vnitřní postupy oznamování

Více

C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s.

C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 2005L0036 CS 24.03.2011 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1 Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 94 České vydání Právní předpisy Svazek 57 28. března 2014 Obsah I Legislativní akty SMĚRNICE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk, 7. září 2005 (OR. en) 2002/0061 (COD) LEX 637 PE-CONS 3627/05 ETS 12 CODEC 405 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ZE DNE 6. ČERVENCE 2005

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

PŘÍLOHA. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHA. Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.4.2015 COM(2015) 151 final ANNEX 1 PŘÍLOHA [ ] Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou

Více

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Změna: 227/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Preambule 3. Část 1: Úvod 4. Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5. Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům 8. Část 4: Řešení vzájemných sporů 9

Preambule 3. Část 1: Úvod 4. Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5. Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům 8. Část 4: Řešení vzájemných sporů 9 Datum aktualizace: březen 2015 Datum předchozích aktualizací: duben 2010, červenec 2007 OBSAH Preambule 3 Část 1: Úvod 4 Část 2: Práva klientů ve vztahu k bankám 5 Část 3: Práva bank ve vztahu ke klientům

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více