Vysoká škola ekonomická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Nikos Margaris Vedoucí diplomové práce: doc. Jiří Feuerlicht, Ph.D Oponent diplomové práce: Ing. Renata Kunstová, Ph.D Cloud Computing v českém prostředí školní rok 200/20

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Cloud Computing v českém prostředí zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal. V Praze dne podpis

3 Poděkování Děkuji doc. Jířímu Feuerlichtovi, Ph.D za odborné vedení při zpracování mé diplomové práce. Dále děkuji představitelům všech organizací, které se zapojily do prováděného výzkumu.

4 Anotace CLOUD COMPUTING V ČESKÉM PROSTŘEDÍ Anotace Tato diplomová práce je zaměřena Cloud Computing. Jedná se o relativně nový trend ve způsobu dodávky IS/IT řešení podniku. Celý koncept je postaven na službách, která reprezentují veškeré IT zdroje a jsou uživatelům zpřístupněny na základě platebních modelů prostřednictvím komunikačních sítí. Cílem práce je nalézt vhodnou definici celého konceptu. Na jejím základě pak zhodnotit aktuální postavení tohoto trendu na území České republiky. Dále pak určit možné příčiny zjištěného stavu. Základním krokem pro zpracování bude sestavení literární rešerše, která poskytne definiční rámec pro danou problematiku a zároveň naznačí, jaké otázky je vhodné si při zjišťování postavení Cloud Computingu položit. Vlastní výzkum bude prováděn pomocí dotazníkového šetření. Hlavními přínosy této práce by mělo být navržení vhodné definice Cloud Computingu, zhodnocení aktuálního stavu v českém prostředí a nalezení jeho možných příčin. Klíčová slova Cloud Computing, Software-as-a-Service, softwarové služby, Platform-as-a-Service, platformní služby, Infrastructure-as-a-service, infrastrukturní služby. i

5 Summary CLOUD COMPUTING IN CZECH ENVIROMENT Summary Focus of this diploma thesis is on Cloud Computing a new delivery model of IS/ICT services for companies. Cloud Computing services are IT resources available to users via internet on pay-as-you-use basis. The aim of the thesis is define underlying Cloud Computing concepts and evaluate the current state of Cloud Computing adoption in the Czech Republic. We discuss the framework for definition of Cloud Computing concepts in the theoretical part of the thesis drawing on resources available in the literature. Cloud Computing survey is conducted using an online questionnaire and followsthe principles established in theoretical part. The main contribution of this thesis is creating working definition of Cloud Computing and identifying reasons that affect adoption rate in the Czech Republic. Key Words Cloud Computing, Sofware-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Infrastructure-as-a- Service. ii

6 Obsah Obsah Úvod do řešené problematiky... 2 Cíl a metodika práce Cíle práce Metodika práce Přehled řešené problematiky Podniková informatika Informační systémy a technologie Vývoj postavení podnikové informatiky Cloud Computing Definice pojmu Cloud Computing Vývoj Cloud Computingu Modely nasazení Taxonomie služeb Přínosy nasazení Cloud Computing služeb Bariéry nasazení Cloud Computing služeb Shrnutí Teoretické předpoklady výzkumu Klasifikační rámec Cílová skupina Základní charakteristiky respondentů Obsah výzkumu Definice pojmu Cloud Computing Definice modelu služeb Motivace, problémy a bariéry nasazení Využívané služby iii

7 Obsah Kritické aplikace, SLA a počet poskytovatelů Závěrečné zhodnocení Výsledky výzkumu a jejich vyhodnocení Sběr dat Základní vyhodnocení Obecné charakteristiky respondentů Využití Cloud Computing služeb Obecné charakteristiky Cloud Computingu Softwarové služby Platformní služby Infrastrukturní služby Zhodnocení Cloud Computing služeb Bariéry adopce Cloud Computingu Dílčí vyhodnocení Velikosti subjektu Vyhodnocení dle délky existence Vyhodnocení dle odvětví Vyhodnocení dle původu společnosti Vyhodnocení dle velikosti IT oddělení Vyhodnocení dle rozpočtu IT Diskuze Závěry Literatura Přílohy iv

8 Seznam obrázků Seznam obrázků Obr. 3. Vývoj postavení IS/IT v podniku [Střížová et al., 2007, str. 30]... 9 Obr. 3.2 Cloud Computing [Kleiner, 2008]... 4 Obr. 3.3 Model nasazení Cloud Computingu [Kaskade, 2009] Obr. 3.4 Saas, PaaS, IaaS [Giurata, 200] Obr. 3.5 Model služeb [Youseff, Butrico, Da Silva, 2009] Obr. 3.6 Dodavatelé a uživatelé Cloud Computingu [Armbrust et al., 2009] Obr. 5. Počet zaměstnanců společnosti [zpracováno autorem] Obr. 5.2 Odvětví společnosti [zpracováno autorem] Obr. 5.3 Velikost IT oddělení společnosti [zpracováno autorem]... 4 Obr. 5.4 Velikost rozpočtu IS/IT společnosti [zpracováno autorem]... 4 Obr. 5.5 Využití Cloud Computingu [zpracováno autorem] Obr. 5.6 Využití SaaS, PaaS a IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.7 Důvody pro adopci SaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.8 Problémy s nasazením SaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.9 SaaS aplikace [zpracováno autorem] Obr. 5.0 Dodavatelé SaaS [zpracováno autorem] Obr. 5. Motivace pro PaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.2 Problémy s nasazením PaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.3 Poskytovatelé PaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.4 Důvody pro adopci IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.5 Problémy nasazení IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.6 Využití IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.7 Podpora kritických procesů [zpracováno autorem] Obr. 5.8 Dodavatelé IaaS [zpracováno autorem] v

9 Seznam obrázků Obr. 5.9 Výsledek implementace SaaS, PaaS, IaaS [zpracováno autorem] Obr Bariery adopce Cloud Computingu [zpracováno autorem]... 5 Obr. 5.2 Adopce dle velikosti subjektu [zpracováno autorem] Obr Adopce dle délky existence [zpracováno autorem Obr Adopce dle odvětví [zpracováno autorem] Obr Adopce dle původu společnosti [zpracováno autorem] Obr Adopce dle velikosti IT oddělení [zpracováno autorem] Obr Adopce dle IT rozpočtu [zpracováno autorem] vi

10 Seznam tabulek Seznam tabulek Tab.. Terminologický slovník [zpracováno autorem]... x Tab. 2. Cíle práce a metoda jejich naplnění [zpracováno autorem]... 5 Tab. 3. Trendy vývoje IS/IT [Ward, Peppard, 2002, str. 24]... 8 Tab. 3.2 Grid a Cloud Computing [Stanoevska-Slabeva, Wozniak, Ristol, 200, str. 59]... 9 Tab. 3.3 Přínosy pro uživatele Cloud Computingu [zpracováno autorem] Tab. 4. Srovnání definic Cloud Computingu [zpracováno autorem] Tab. 4.2 Přínosy a bariéry Cloud Computingu [zpracováno autorem] vii

11 Terminologický slovník Terminologický slovník Plný název Zkratka Definice Application Service Providing ASP Model dodávky IS/IT, který odděluje využívání informačního systému od jeho provozu a vlastnictví [Gála, Pour, Toman, 2006]. Cloud Computing CC Cloud computing je vhodný distribuční model pro realizaci síťového přístupu ke sdíleným výpočetním zdrojům (např. sítím, serverům, datovým úložištím, aplikacím a službám), které mohou být uživateli rychle přiřazeny nebo odebrány a to s minimálním využitím prostředků pro řízení příslušné operace nebo zásahem ze strany poskytovatele. Celý koncept je založen trvalé dostupnosti sdílených prostředků [Mell, Grance, 2009]. Outsourcing Zajišťování všech činností spojených s podnikovou informatikou, včetně dodávky IS/IT externím dodavatelem [Gála, Pour, Toman, 2006]. Software-as-a-Service SaaS Uživateli jsou prostřednictví Cloud Computing infrastruktury zpřístupněny aplikace provozované třetí stranou [Mell, Grance, 2009]. Platform-as-a-Service PaaS Uživateli je prostřednictví Cloud Computing infrastruktury umožněno vytvářet a provozovat aplikace v Cloud Computing prostředí [Mell, Grance, 2009]. Infrastructure-as-a-Service IaaS Utility Computing Pay-as-you-go, Pay-per-use model Multi-tentant architektura Grid Computing Poskytovatel zajišťuje pro uživatele výpočetní prostředky, úložiště, síťovou infrastrukturu a ostatní související IT zdroje [Mell, Grance, 2009]. Poskytování IT služeb na podobném distribučním modelu, jakým je domácnostem dodávána voda, plyn či elektrická energie [Carr, 2005]. Platební model, při kterém uživatel platí pouze skutečně spotřebované IT zdroje [Armbrust et al., 2009]. Architektura navržená tak, aby umožnila provoz více instancí jedné aplikace a její sdílení více uživateli [Srana, 200]. Hardwarovou a softwarovou infrastrukturu, která nabízí konzistentní, perzistentní přístup k výpočetním kapacitám [Foster, Kesselman, 998, in Stanoevska-Slabeva, Wozniak, Ristol, 200]. Open Source Software OSS Volně dostupný aplikační software šířený pod specifickou licencí, která umožňuje sdílení a modifikaci zdrojového kódu [Sarna, 200]. Webové služby/web Services Web 2.0 WS Znovu použitelné aplikační komponenty, které oddělují obsah a funkcionalitu, a které jsou dostupná prostřednictvím internetových technologií. [Gála, Pour, Toman, 2006]. Nové přístup k internetu založený na sdílení informací, spolupráce a návrhu zaměřenému na uživatele [Furth, 200, in Furth, Escalante, 200]. viii

12 Terminologický slovník Architektura orientovaná na služby/service Oriented Architecture Content-Addressable Storage Cloud Oriented Architecture Storage-as-a-Service Database-as-a-Service Information-as-a-Service Process-as-a-Service Application-as-a-Service Integration-as-a-Service Security-as-a-Service Testing-as-a-Service Management/Governanceas-a-Service Communication-as-a- Service SOA Architektura postavená na principu služeb [Linthicum, 2009]. CAS COA CaaS Databázové a úložné systémy, které podporují uchovávání a prohledávání polo-strukturovaných a nestrukturovaných dat [Marks, Lozano, 200]. Architektura navržená pro aplikace provozované v Cloud Computing prostředí [Velte, Velte a Elsenpeter, 200]. Cloud Computing služby zahrnující datové úložiště, které je fyzicky umístěno mimo datové centrum uživatele služeb, ale v rámci IS/IT se jeví jako lokální. [Linthicum, 2009]. Uživateli je nabízena databáze v podobě služby provozovaná na Cloud Computing infrastruktuře [Linthicum, 2009]. Informační služby zahrnují vzdálený přístup k libovolnému dostupnému informačnímu zdroji [Linthicum, 2009]. Dodavatel nabízí uživateli vzdálený IT prostředek, který umožňuje správu zdrojů a orchestraci procesů [Linthicum, 2009]. Viz SaaS. Předmětem poskytované Cloud Computing služby jsou integrační nástroje a prostředky, včetně aplikačních rozhraní, kontroly datových toků a obsahu, apod. [Linthicum, 2009]. Uživateli je umožněn přístup k pokročilým bezpečnostním prostředkům, např. správě identit. [Linthicum, 2009]. Dodavatel služby nabízí přístup k prostředků pro správu a řízení prostředí Cloud Computingu [Linthicum, 2009]. Cloud Computing služby jsou v tomto případě zaměřeny na testování provozu jednoho nebo více Cloud Computing řešení [Linthicum, 2009]. Poskytovatel zpřístupňuje uživateli komunikační prostředky. Služba zahrnuje nasazení a provozování hardwarových a softwarových prostředků pro zajištění VoIP a IM aplikací [Rittinghouse, Ransome, 200]. Monitoring-as-a-Service MaaS Předmětem těchto Cloud Computing služeb jsou prostředky pro zajištění bezpečnosti obchodních platforem postavených na internetu se záměrem zajistit důvěrnost, integritu a nepřerušenou dostupnost informačních aktiv společnosti [Rittinghouse, Ransome, 200]. Hardware-as-a-Service HaaS Hardverové služby reprezentují skutečné fyzické IT prostředky v datových centrech poskytovatele [Youseff, Butrico, Da Silva, 2009] Service Level Agreement, Dohoda o úrovni poskytovaných služeb SLA Pro dodavatele i uživatele služeb závazný dokument, který obsahuje výkonové parametry poskytované služby [Linthicum, 2009]. ix

13 Terminologický slovník Voice over IP VoIP Využití internetových technologií k podpoře komunikace [Gála, Pour, Toman, 2006]. Instant Messaging IM Aplikace pro zasílání krátkých zpráv, založené na využívání internetových protokolů [Rittinghouse, Ransome, 200]. Sarbanes-Oxley Act SOX Dokument obsahující závazná pravidla a standardy, které jsou platné v USA. [Rittinghouse, Ransome, 200]. Tab.. Terminologický slovník [zpracováno autorem] x

14 Teoretická východiska Úvod do řešené problematiky V současnosti často zmiňovaný pojem Cloud Computing představoval ještě před relativně krátkou dobou přinejmenším obtížně uchopitelný způsob využití informačních a komunikačních technologií. Jeho výraznějšímu rozšíření bránila kromě nezřetelného definičního rámce také celá řada dalších více či méně reálných problémů. Tento koncept byl navíc často spojován s potřebou nejvyspělejších technologií, značnými bezpečnostními riziky nebo finanční náročností. Dnes se Cloud Computing stává realitou, a to jak v komerční sféře, tak i mimo ni. Soudobým trendem je chápat Cloud Computing jako progresivní řešení podnikového informačního systému, které je schopno přizpůsobit se mnohým organizacím. Pro nově založené a začínající firmy představuje dostupný způsob zajištění potřebných provozních aplikací. Malým a středním podnikům pak umožňuje vyrovnat se, přinejmenším na úrovni informačního systému, velkým společnostem. A to i přesto, že ty zpravidla disponují mnohem většími finančními prostředky, lidským kapitálem nebo dalšími zdroji. Pro velké společnosti a nadnárodní korporace představuje Cloud Computing alternativu k běžným řešením podnikové informatiky. Nabízí způsob jak přetvořit rigidní, často neefektivní aplikační podporu v efektivní informační systém, který vhodným způsobem podporuje podnikové procesy. Z hlediska pojetí podnikové informatiky představuje Cloud Computing evoluční krok směrem k postupnému uvolnění vztahu mezi podnikovým informačním systémem a podnikem samotným. Nicméně tento koncept není pouze důsledkem postupného změny pohledu na potřebu aplikační podpory podnikových procesů nebo současného technologického pokroku. Nástup Cloud Computingu je také přímo provázán se změnami v ekonomickém prostředí. Současná ekonomika přestavuje dynamický, turbulentní a často se měnící systém. V tomto prostředí se musí pohybovat více či méně všechny společnosti bez ohledu geografickou pozici, odvětví, ve kterém působí, nebo na jejich vnitřní strukturu. S postupnou globalizací, informatizací a s nimi souvisejícím rozvojem informační společnosti, dochází k zrychlení dynamiky celého tržního prostředí. Ke změnám tak dochází častěji, jsou hůře předvídatelné a zpravidla o to dramatičtější. Vhodným příkladem může být dnes již doznívající globální ekonomická krize z roku 2007.

15 Teoretická východiska Rostoucí komplexita prostředí tak představuje problém, který musí všechny typy organizací určitým způsobem řešit. Jako vhodné řešení se již v 70. letech ukázalo využití informačních a komunikačních technologií, pomalu začala nabývat obrysů oblast podnikové informatiky. V té době se začal postupně formovat uzavřený kruh, který zahrnoval tržní prostředí, podnik a informatika. Tento neustále se opakující cyklus, vyústil v přemíru investic do oblasti informačních systémů. Technologický rozvoj umožnil postupné přimykání aplikační platformy a organizace. V konečném důsledku se tak ze služeb poskytovaných externím datovým centrem stala pevná součást podnikové organizační struktury. Přímým důsledkem internalizace informatiky a přemíry investic pak byly změny v principech budování informačních systémů. Došlo k přechodu od vhodných a potřebných aplikací k celopodnikovým řešením, která navíc často nebyla vybírána dle své výhodnosti, ale mnohem spíše dle soudobých trendů. Podniková informatika postupně ztrácela schopnost zajišťovat podniku konkurenční výhodu a stala se spíše finančním břemenem. V dnešní době se již jednoznačně projevila neudržitelnost tohoto vývoje, a to nejen v důsledku ekonomické krize, ale také v souvislosti s postupnou komodizací informačních systémů a technologií. Současný vývoj nahrává právě nástupu Cloud Computing služeb, které nabízí možnost zefektivnění poskytování podnikových aplikací prostřednictvím lepšího propojení na podnikové procesy při zachování kvality poskytovaných služeb. A přitom nabízí nižší náklady a často i vyšší spolehlivost a bezpečnost než v praxi užívaná řešení. 2

16 Teoretická východiska 2 Cíl a metodika práce 2. Cíle práce Hlavní cíl diplomové práce je zhodnotit aktuální stav využití Cloud Computing služeb v České republice. Mezi dílčí cíle patří: Sestavit teoretická východiska, Zjistit míru adopce Cloud Computing služeb, Identifikovat příčiny zjištěného stavu, Stanovit závěry práce. 2.2 Metodika práce Při psaní diplomové práce bude využito níže uvedeného postupu a metod pro dosažení zvolených cílů. Vypracování diplomové práce bude dodržovat postup navržený Tharenouvou Donohuem a Cooperem [2007].. Vymezit problematiku výzkumu Diplomová práce je zaměřena na oblast Cloud Computing služeb, s ní související výzkum je pak namířen na stejnou problematiku s přihlédnutím k vlivu českého prostředí. 2. Popsat teoretické zázemí nebo definiční rámec Teoretická východiska budou sestavena na základě kvalitativních metod pro studium dostupné literatury, výstupem bude zpracovaná literární rešerše. Literární rešerše je založena na nalezení, studiu a sumarizaci dostupných informačních zdrojů zabývajících se danou problematikou [Creswell, 2009]. Při studiu literatury bude respektován postup navržený Creswellem [2009]: Identifikace klíčových slov, Identifikace dostupných informačních zdrojů, 3

17 Teoretická východiska Nalezení dostatečného množství informačních zdrojů, Identifikace publikací a dokumentů relevantních ke zpracovávanému tématu, Studium a sumarizace použitých zdrojů, Sestavení literární rešerše. Analýza literárních pramenů bude zaměřena na knižní publikace, články v odborných časopisech, příspěvky do sborníků z konferencí a další dostupné internetové zdroje, které se orientují na oblast informačních systémů a technologií, zejména pak Cloud Computing. 3. Upřesnit výzkumné otázky nebo hypotézy Výzkum bude zaměřen na určení míry adopce Cloud Computing služeb v českém prostředí, a dále pak na možné příčiny zjištěného stavu. 4. Zvolit podobu výzkumu Vlastní výzkum bude následovat po zajištění dostatečného množství informací prostřednictvím studia dostupných zdrojů. Vzhledem k povaze předmětu zájmu bude realizován prostřednictví kvantitativních metod. 5. Zvolit metody sběru dat Kvantitativní výzkum bude proveden formou dotazníkového šetření s cílem zjistit současnou míru využití Cloud Computing služeb. K hlavním přednostem dotazníku patří schopnost efektivního zjištění informací z rozsáhlého testovacího souboru [Tharenou, Donehue, Cooper, 2007]. 6. Zvolit metody analýzy dat V průběhu analýzy dat dojde k jejich vyhodnocení pomocí základních statistických metod. Základní vyhodnocení bude provedeno na základě i jednotlivých odpovědí. Určité klíčové otázky pak budou zpracovány v závislosti na klasifikačních údajích poskytnutých respondenty s cílem najít další závislosti. 4

18 Teoretická východiska 7. Interpretace výsledků a formulace závěrů Výsledky jak kvantitativního šetření budou prezentovány na základě sumarizace zjištěných skutečností. Závěry diplomové práce budou formulovány na základě syntézy informací z literární rešerše a jednotlivých částí provedeného výzkumu. Následující tabulka (Tab. 2. Cíle práce a metoda jejich naplnění) sumarizuje cíle práce a metody, které povedou k jejich naplnění. Cíl Metoda splnění cíle Indikátor splnění cíle Sestavit teoretická východiska Literární rešerše Definice základních pojmů Zjistit míru adopce Cloud Computing služeb Identifikovat příčiny zjištěného stavu Dotazníkové šetření Dotazníkově šetření Určení míry adopce na vzorku respondentů Identifikace skutečností bránících adopci Cloud Computing služeb na vzorku respondentů Stanovit závěry práce Syntéza poznatků Stanovení jednoznačných závěrů práce Tab. 2. Cíle práce a metoda jejich naplnění [zpracováno autorem] 5

19 Teoretická východiska 3 Přehled řešené problematiky 3. Podniková informatika 3.. Informační systémy a technologie Pro účely této práce jsou zavedeny následující definice pojmů podniková informatika, informační systém, informační a komunikační technologie. Podniková informatika Podniková nepředstavuje pouze propojení informačních a komunikačních technologií s informačními systémy a jejich aplikacemi. Dále také zahrnuje principy řízení, provozu a rozvoje daného ekonomického subjektu [Gála, Pour, Toman, 2006]. Informační a komunikační technologie Informační technologie (IT) pokrývají oblast technických prostředků (hardware) a programového vybavení (software). Komunikační technologie představují určitou podmnožinu hardwarových a softwarových nástrojů, zaměřených přímo na zajištění vzájemné komunikace aplikací [Gála, Pour, Toman, 2006]. Obdobně také Ward, Peppard [2002] zahrnují pod pojem IT veškeré související technologie. Nicméně komunikační prostředky vyčleňují jako svébytnou kategorii, kterou řadí na úroveň ostatního hardwaru a softwaru. Informační systém Informační systém (IS) lze na obecné úrovni vymezit jako technologická nástroje zaměřené na vytvoření, zpracování, uchování, přenos nebo prezentaci informací nezávisle na jejich formě [Střížová et al, 2007]. Podobný názor zastávají také Ward, Peppard [2002], kteří navrhují chápat IS jako prostředky, kterými lidé a organizace sbírají, upravují, uchovávají, využívají a šíří informace za použití technologii. Definice více orientované na technologii nabízí Gála, Pour a Toman [2006], kteří informační systém vnímají jako množinu podnikových aplikací, která přímo zahrnuje funkcionalitu, podporované procesy a data, a která je realizována prostřednictvím informačních technologií. 6

20 Teoretická východiska 3..2 Vývoj postavení podnikové informatiky Postavení informatiky v rámci organizace se měnilo a stále mění v závislosti na technologickém vývoji, změně paradigmatu distribučních modelů IS/IT a celé řadě dalších vlivů, mezi které dnes patří také informatizace a globalizace společnosti nebo aktuální ekonomická situace. Ward a Peppard [2002] ve svém modelu 3 etap vývoje IS/IT navrhují sledovat postavení podnikové informatiky v závislosti na převažujícím způsobu využití informačních systémů. Ward a Peppard [2002] navrhují následující členění: období zpracování dat, manažerský informačních systémů a strategických informačních systémů.. Zpracování dat Dle Warda a Pepparda [2002] jsou počátky podnikové informatiky charakterizovány zaměřením na zvýšení efektivity probíhajících operací prostřednictvím automatizace na informacích založených procesů. Ward a Peppard [2002] dále uvádějí, že další vývoj je do značné míry limitován možnostmi dostupných technologií, zejména pak v oblasti hardwarových prostředků. 2. Manažerské informační systémy Pro manažerské informační systémy je charakteristický pozvolný přechod od prosté automatizace omezené skupiny procesů k podpoře rozhodování [Ward, Peppard, 2002]. Dle Střížové et al. [2007] je monolitická architektura postupně nahrazována distribuovaným prostředím. Dále dochází k postupné internalizaci IS/IT do podnikové struktury. 3. Strategické informační systémy Ward a Peppard [2002] vnímají přechod k strategickým IS/IT jako zásadní změnu paradigmatu podnikové informatiky. Dochází k přechodu od automatizace procesů a podpoře uživatelů v oblasti rozhodování k řešení komplexí činností. Informační systém se stává postupně páteří provádění podnikových procesů. Dochází k postupnému posilování vazby mezi informatikou a organizací. Se vznikem internetu se pak IS/IT začínají orientovat více na vnější prostředí společnosti. Tabulka 3. přibližuje jednotlivé etapy vývoje postavení podnikové informatiky, včetně podrobnější charakteristiky z technologického hlediska. 7

21 Teoretická východiska Hledisko Charakter technologie Počítače Fragmentace Hardwarová omezení Charakter operací Problémy při vývoji Důvody použití Etapa DP MIS SIS Oddělené od uživatelů kontrolované DP Technické problémy (programový/projektový management) Snížení nákladů (technologie) Distribuované procesy Propojení Softwarová omezení Řízené na úrovni správy aplikací Podpora business operací, potřeb uživatelů (informační management) Podpora obchodu (uživatele) Sítě Integrace Omezeno vizí Dostupné všem uživatelům, podporující jejich činnost Vazba na business strategii Umožňuje chod společnosti (business) Vlastnosti systému Provozní/internalizace Kontrola Flexibilita, externalizace Tab. 3. Trendy vývoje IS/IT [Ward, Peppard, 2002, str. 24] Model navržený Dicksonem [Dickson, 2003, in Hirvonen, 2005] sleduje technologické hledisko vývoje IS/IT a způsob jakým ovlivnilo postavení informatiky ve společnosti. Dickson navrhuje následujících 5 období vývoje informačních systémů [Dickson, 2003, in Hirvonen, 2005]:. Izolované počítače, 2. Mainframe systémy, 3. Distribuované systémy, 4. Volný trh služeb, 5. Internetové technologie a World Wide Web. Obrázek 3. kombinuje model navržený Wardem a Peppard [2002] s přístupem popsaným Dicksonem [2003, in Hirvonen 2005]. Obě pojetí kladou důraz zejména na rostoucí význam a potenciál IS/IT. Zároveň také naznačují možný budoucí vývoj v této oblasti. Oba modely shodně odkazují na potřebu postupného vytěsnění informačních systémů mimo organizaci. Jako prostředek externalizace informačního systému, resp. podnikové informatiky jako celku, navrhují větší využití komunikačních technologií. Klasifikační rámec Warda a Pepparda [2002] pak uvádí celou řadu dílčích vlastností, které by měly 8

22 Teoretická východiska sdílet vyspělé IS/IT. Mimo jiné uvádí flexibilitu nebo těsné propojení na business strategii (viz Tab. 3. Trendy vývoje IS/IT). Obr. 3. Vývoj postavení IS/IT v podniku [Střížová et al., 2007, str. 30] Cloud Computing je z toho pohledu nevyhnutelným krokem, který směřuje k naplnění definice strategického pojetí podnikové informatiky, tak jak byla navržena Wardem a Peppardem [2002] i Dicksonem [2003, in Hirvonen 2005]. Obdobný názor zastává také Furth [200, in Furth, Escalante, 200], který rozlišuje 6 základních paradigmat dodávky informatických služeb:. Mainframe systémy, 2. PC systémy, 3. Síťové aplikace, 4. Internetové aplikace, 5. Grid Computing, 6. Cloud Computing. Dle Furtha [200, in Furth, Escalante, 200] je Cloud Computing nejenom jednoznačným vyústěním současného vývojového trendu, ale zároveň jej lze chápat jako návrat k základním principům položeným v období mainframe aplikací. 9

23 Teoretická východiska 3.2 Cloud Computing 3.2. Definice pojmu Cloud Computing V roce 96 uvedl profesor John McCarthy, že přežijí-li počítače jako druh i v budoucnosti, mohou být jednoho dne organizovány a využívány na podobném principu jako voda, plyn, elektřina nebo telefon [Garfinkel, 999, str. ]. Tuto myšlenku později rozvíjeli také další autoři. Dle Parkhilla [966] bylo použití McCarthym navrhovaných principů v budoucnu nejen možné, ale dokonce také velmi pravděpodobné za předpokladu, že bude dosaženo dostatečného pokroku v oblasti multiprocesorových systémů, multiprogramování, komunikačních technologii a principů sdílení výpočetního výkonu. Rammath [997] byl vůbec prvním, kdo v souvislosti s obdobným způsobem využití informačních a komunikačních technologií použil pojem Cloud Computing. V roce 2003 prezentoval Carr názor, že soudobé informační systémy dosáhly hranice svých možností, navíc s postupnou komodizací hardwaru i softwaru ztrácí potenciál pro vytváření konkurenční výhody. Dále poukazuje na skutečnost, že ačkoliv lze o IS/IT uvažovat jako o aktivu, často stojí mimo podnikovou strategii. Je proto nezbytné, aby se informatika stala pružnější, a zvýšila svojí schopnost navázat se na skutečné potřeby podniku [Carr, 2003]. Řešení vidí ve změně pojetí podnikového IS/IT jako celku. Navrhuje postupný přechod od vlastních datových center k řešení založenému na principu pronajímání informačních prostředků jako služeb [Carr, 2005]. Přetrvávajícím problémem byla ucelenější definice pojmu Cloud Computing. Celá oblast začala získávat pevnější rámec až v současnosti. Nicméně stále existuje celá řada rozličných pohledů, které se liší především ve striktnosti a přesnosti s jakou vymezují hranice pojmu Cloud Computing. Jedna z prvních vhodně formulovaných definic vznikala v akademickém prostředí na univerzitě Berkeley v Kalifornii. Dle Armbrusta et al. [2009] zahrnuje Cloud Computing na jedné straně aplikace, které jsou ve formě služeb zpřístupněny uživatelům prostřednictví komunikační sítě, nejčastěji internetu, a jsou zpoplatněny na základě pay-as-you-go modelu, na druhé straně ale také veškeré hardwarové a 0

24 Teoretická východiska softwarové prostředky, které využívají datová centra zajišťující tyto služby, tato oblast bývá někdy také označována jako Utility Computing. Společnost Forrester [2009] rozšiřuje výše zmíněnou definici o standardizaci IT prostředků na straně dodavatele služeb, a samoobslužné principy na straně uživatelů. Cloud Computing je v zásadě soubor standardizovaných IT kapacit (služeb, softwarových řešení nebo infrastruktury) dostupných přes internet na základě samoobslužných principů a pay-per-use modelu [Forrester, 2009]. Standardizaci zejména na hardwarové úrovni označují Marks a Lozano [200] za jeden z nezbytných předpokladů pro vznik Cloud Computingu. Agentura Gartner [2009] navrhuje poněkud kompaktnější pohled na řešenou problematiku. Celý koncept je založen na způsobu využití informačních a komunikačních technologií, při kterém jsou škálovatelné a elastické IT prostředky dodávány v podobě služeb externím uživatelům prostřednictvím internetových technologií. Dále jednoznačně definuje 5 hlavních pilířů celého konceptu [Gartner, 2009]: Princip služeb potřeby spotřebitelů a poskytovatelů jsou od sebe odděleny jednoznačně definovaným rozhraním, které lze označit jako službu, Škálovatelnost a elasticita výkon služby lze progresivně navyšovat nebo snižovat dle aktuálních potřeb spotřebitele, Sdílení více uživateli služba představuje množinu IT prostředků, tímto principem lze na straně dodavatele služby realizovat úspory z rozsahu a maximalizovat efektivity využití zdrojů, služba je vždy sdílena více spotřebiteli, Měření dle využití využití služby je sledováno na základě vhodně definovaných metrik, které následně umožňují její zpoplatnění na základě celé řady platebních modelů, Využití internetových technologií služby jsou spotřebitelům dodávány prostřednictvím internetu. S touto definicí se do značné míry shoduje definiční rámec navržený a publikovaný organizací National Institute of Standards and Technology (NIST). Dle Mella a Grance [2009] je Cloud computing vhodný distribuční model pro realizaci síťového přístupu ke

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc.

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. Tomáš Svoboda Diplomová práce 2015 Prohlášení autora Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : : Ing. Roman Hauptvogl : Ing. Alena Buchalcevová,

Více

Automatizace úloh v cloudovém prostředí. Bc. Jiří Pětník

Automatizace úloh v cloudovém prostředí. Bc. Jiří Pětník České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Automatizace úloh v cloudovém prostředí Bc. Jiří Pětník Vedoucí práce: Ing. Miroslav Čepek Studijní program:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská. Radek Kypsoň VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta podnikatelská Radek Kypsoň METODIKA IMPLEMENTACE e-logistiky VE VERTIKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH ŘETĚZCÍCH SE ZAMĚŘENÍM NA FIRMY MENŠÍ A STŘEDNÍ VELIKOSTI IMPLEMENTATION

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Podnikové hospodářství

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Podnikové hospodářství Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ľ - - - T-f * t \ ^ ^ "ľ/s MAS^ OUTSOURCING V PODNIKOVÉM OPATROVANÍ r r Outsourcing in the enterprise procurement

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. František

Více

Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Návrh privátní IaaS cloudové platformy Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační

Více

Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011

Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011 STUDIJNÍ OPOR RA MODULU TVŮRCE SYSTÉMU Ivo Špička Michal Červinka Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: první, 2011 Vysoká škola podnikání, a. s. Vysoká škola podnikání, a. s.

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více