Vysoká škola ekonomická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Nikos Margaris Vedoucí diplomové práce: doc. Jiří Feuerlicht, Ph.D Oponent diplomové práce: Ing. Renata Kunstová, Ph.D Cloud Computing v českém prostředí školní rok 200/20

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Cloud Computing v českém prostředí zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal. V Praze dne podpis

3 Poděkování Děkuji doc. Jířímu Feuerlichtovi, Ph.D za odborné vedení při zpracování mé diplomové práce. Dále děkuji představitelům všech organizací, které se zapojily do prováděného výzkumu.

4 Anotace CLOUD COMPUTING V ČESKÉM PROSTŘEDÍ Anotace Tato diplomová práce je zaměřena Cloud Computing. Jedná se o relativně nový trend ve způsobu dodávky IS/IT řešení podniku. Celý koncept je postaven na službách, která reprezentují veškeré IT zdroje a jsou uživatelům zpřístupněny na základě platebních modelů prostřednictvím komunikačních sítí. Cílem práce je nalézt vhodnou definici celého konceptu. Na jejím základě pak zhodnotit aktuální postavení tohoto trendu na území České republiky. Dále pak určit možné příčiny zjištěného stavu. Základním krokem pro zpracování bude sestavení literární rešerše, která poskytne definiční rámec pro danou problematiku a zároveň naznačí, jaké otázky je vhodné si při zjišťování postavení Cloud Computingu položit. Vlastní výzkum bude prováděn pomocí dotazníkového šetření. Hlavními přínosy této práce by mělo být navržení vhodné definice Cloud Computingu, zhodnocení aktuálního stavu v českém prostředí a nalezení jeho možných příčin. Klíčová slova Cloud Computing, Software-as-a-Service, softwarové služby, Platform-as-a-Service, platformní služby, Infrastructure-as-a-service, infrastrukturní služby. i

5 Summary CLOUD COMPUTING IN CZECH ENVIROMENT Summary Focus of this diploma thesis is on Cloud Computing a new delivery model of IS/ICT services for companies. Cloud Computing services are IT resources available to users via internet on pay-as-you-use basis. The aim of the thesis is define underlying Cloud Computing concepts and evaluate the current state of Cloud Computing adoption in the Czech Republic. We discuss the framework for definition of Cloud Computing concepts in the theoretical part of the thesis drawing on resources available in the literature. Cloud Computing survey is conducted using an online questionnaire and followsthe principles established in theoretical part. The main contribution of this thesis is creating working definition of Cloud Computing and identifying reasons that affect adoption rate in the Czech Republic. Key Words Cloud Computing, Sofware-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Infrastructure-as-a- Service. ii

6 Obsah Obsah Úvod do řešené problematiky... 2 Cíl a metodika práce Cíle práce Metodika práce Přehled řešené problematiky Podniková informatika Informační systémy a technologie Vývoj postavení podnikové informatiky Cloud Computing Definice pojmu Cloud Computing Vývoj Cloud Computingu Modely nasazení Taxonomie služeb Přínosy nasazení Cloud Computing služeb Bariéry nasazení Cloud Computing služeb Shrnutí Teoretické předpoklady výzkumu Klasifikační rámec Cílová skupina Základní charakteristiky respondentů Obsah výzkumu Definice pojmu Cloud Computing Definice modelu služeb Motivace, problémy a bariéry nasazení Využívané služby iii

7 Obsah Kritické aplikace, SLA a počet poskytovatelů Závěrečné zhodnocení Výsledky výzkumu a jejich vyhodnocení Sběr dat Základní vyhodnocení Obecné charakteristiky respondentů Využití Cloud Computing služeb Obecné charakteristiky Cloud Computingu Softwarové služby Platformní služby Infrastrukturní služby Zhodnocení Cloud Computing služeb Bariéry adopce Cloud Computingu Dílčí vyhodnocení Velikosti subjektu Vyhodnocení dle délky existence Vyhodnocení dle odvětví Vyhodnocení dle původu společnosti Vyhodnocení dle velikosti IT oddělení Vyhodnocení dle rozpočtu IT Diskuze Závěry Literatura Přílohy iv

8 Seznam obrázků Seznam obrázků Obr. 3. Vývoj postavení IS/IT v podniku [Střížová et al., 2007, str. 30]... 9 Obr. 3.2 Cloud Computing [Kleiner, 2008]... 4 Obr. 3.3 Model nasazení Cloud Computingu [Kaskade, 2009] Obr. 3.4 Saas, PaaS, IaaS [Giurata, 200] Obr. 3.5 Model služeb [Youseff, Butrico, Da Silva, 2009] Obr. 3.6 Dodavatelé a uživatelé Cloud Computingu [Armbrust et al., 2009] Obr. 5. Počet zaměstnanců společnosti [zpracováno autorem] Obr. 5.2 Odvětví společnosti [zpracováno autorem] Obr. 5.3 Velikost IT oddělení společnosti [zpracováno autorem]... 4 Obr. 5.4 Velikost rozpočtu IS/IT společnosti [zpracováno autorem]... 4 Obr. 5.5 Využití Cloud Computingu [zpracováno autorem] Obr. 5.6 Využití SaaS, PaaS a IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.7 Důvody pro adopci SaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.8 Problémy s nasazením SaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.9 SaaS aplikace [zpracováno autorem] Obr. 5.0 Dodavatelé SaaS [zpracováno autorem] Obr. 5. Motivace pro PaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.2 Problémy s nasazením PaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.3 Poskytovatelé PaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.4 Důvody pro adopci IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.5 Problémy nasazení IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.6 Využití IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.7 Podpora kritických procesů [zpracováno autorem] Obr. 5.8 Dodavatelé IaaS [zpracováno autorem] v

9 Seznam obrázků Obr. 5.9 Výsledek implementace SaaS, PaaS, IaaS [zpracováno autorem] Obr Bariery adopce Cloud Computingu [zpracováno autorem]... 5 Obr. 5.2 Adopce dle velikosti subjektu [zpracováno autorem] Obr Adopce dle délky existence [zpracováno autorem Obr Adopce dle odvětví [zpracováno autorem] Obr Adopce dle původu společnosti [zpracováno autorem] Obr Adopce dle velikosti IT oddělení [zpracováno autorem] Obr Adopce dle IT rozpočtu [zpracováno autorem] vi

10 Seznam tabulek Seznam tabulek Tab.. Terminologický slovník [zpracováno autorem]... x Tab. 2. Cíle práce a metoda jejich naplnění [zpracováno autorem]... 5 Tab. 3. Trendy vývoje IS/IT [Ward, Peppard, 2002, str. 24]... 8 Tab. 3.2 Grid a Cloud Computing [Stanoevska-Slabeva, Wozniak, Ristol, 200, str. 59]... 9 Tab. 3.3 Přínosy pro uživatele Cloud Computingu [zpracováno autorem] Tab. 4. Srovnání definic Cloud Computingu [zpracováno autorem] Tab. 4.2 Přínosy a bariéry Cloud Computingu [zpracováno autorem] vii

11 Terminologický slovník Terminologický slovník Plný název Zkratka Definice Application Service Providing ASP Model dodávky IS/IT, který odděluje využívání informačního systému od jeho provozu a vlastnictví [Gála, Pour, Toman, 2006]. Cloud Computing CC Cloud computing je vhodný distribuční model pro realizaci síťového přístupu ke sdíleným výpočetním zdrojům (např. sítím, serverům, datovým úložištím, aplikacím a službám), které mohou být uživateli rychle přiřazeny nebo odebrány a to s minimálním využitím prostředků pro řízení příslušné operace nebo zásahem ze strany poskytovatele. Celý koncept je založen trvalé dostupnosti sdílených prostředků [Mell, Grance, 2009]. Outsourcing Zajišťování všech činností spojených s podnikovou informatikou, včetně dodávky IS/IT externím dodavatelem [Gála, Pour, Toman, 2006]. Software-as-a-Service SaaS Uživateli jsou prostřednictví Cloud Computing infrastruktury zpřístupněny aplikace provozované třetí stranou [Mell, Grance, 2009]. Platform-as-a-Service PaaS Uživateli je prostřednictví Cloud Computing infrastruktury umožněno vytvářet a provozovat aplikace v Cloud Computing prostředí [Mell, Grance, 2009]. Infrastructure-as-a-Service IaaS Utility Computing Pay-as-you-go, Pay-per-use model Multi-tentant architektura Grid Computing Poskytovatel zajišťuje pro uživatele výpočetní prostředky, úložiště, síťovou infrastrukturu a ostatní související IT zdroje [Mell, Grance, 2009]. Poskytování IT služeb na podobném distribučním modelu, jakým je domácnostem dodávána voda, plyn či elektrická energie [Carr, 2005]. Platební model, při kterém uživatel platí pouze skutečně spotřebované IT zdroje [Armbrust et al., 2009]. Architektura navržená tak, aby umožnila provoz více instancí jedné aplikace a její sdílení více uživateli [Srana, 200]. Hardwarovou a softwarovou infrastrukturu, která nabízí konzistentní, perzistentní přístup k výpočetním kapacitám [Foster, Kesselman, 998, in Stanoevska-Slabeva, Wozniak, Ristol, 200]. Open Source Software OSS Volně dostupný aplikační software šířený pod specifickou licencí, která umožňuje sdílení a modifikaci zdrojového kódu [Sarna, 200]. Webové služby/web Services Web 2.0 WS Znovu použitelné aplikační komponenty, které oddělují obsah a funkcionalitu, a které jsou dostupná prostřednictvím internetových technologií. [Gála, Pour, Toman, 2006]. Nové přístup k internetu založený na sdílení informací, spolupráce a návrhu zaměřenému na uživatele [Furth, 200, in Furth, Escalante, 200]. viii

12 Terminologický slovník Architektura orientovaná na služby/service Oriented Architecture Content-Addressable Storage Cloud Oriented Architecture Storage-as-a-Service Database-as-a-Service Information-as-a-Service Process-as-a-Service Application-as-a-Service Integration-as-a-Service Security-as-a-Service Testing-as-a-Service Management/Governanceas-a-Service Communication-as-a- Service SOA Architektura postavená na principu služeb [Linthicum, 2009]. CAS COA CaaS Databázové a úložné systémy, které podporují uchovávání a prohledávání polo-strukturovaných a nestrukturovaných dat [Marks, Lozano, 200]. Architektura navržená pro aplikace provozované v Cloud Computing prostředí [Velte, Velte a Elsenpeter, 200]. Cloud Computing služby zahrnující datové úložiště, které je fyzicky umístěno mimo datové centrum uživatele služeb, ale v rámci IS/IT se jeví jako lokální. [Linthicum, 2009]. Uživateli je nabízena databáze v podobě služby provozovaná na Cloud Computing infrastruktuře [Linthicum, 2009]. Informační služby zahrnují vzdálený přístup k libovolnému dostupnému informačnímu zdroji [Linthicum, 2009]. Dodavatel nabízí uživateli vzdálený IT prostředek, který umožňuje správu zdrojů a orchestraci procesů [Linthicum, 2009]. Viz SaaS. Předmětem poskytované Cloud Computing služby jsou integrační nástroje a prostředky, včetně aplikačních rozhraní, kontroly datových toků a obsahu, apod. [Linthicum, 2009]. Uživateli je umožněn přístup k pokročilým bezpečnostním prostředkům, např. správě identit. [Linthicum, 2009]. Dodavatel služby nabízí přístup k prostředků pro správu a řízení prostředí Cloud Computingu [Linthicum, 2009]. Cloud Computing služby jsou v tomto případě zaměřeny na testování provozu jednoho nebo více Cloud Computing řešení [Linthicum, 2009]. Poskytovatel zpřístupňuje uživateli komunikační prostředky. Služba zahrnuje nasazení a provozování hardwarových a softwarových prostředků pro zajištění VoIP a IM aplikací [Rittinghouse, Ransome, 200]. Monitoring-as-a-Service MaaS Předmětem těchto Cloud Computing služeb jsou prostředky pro zajištění bezpečnosti obchodních platforem postavených na internetu se záměrem zajistit důvěrnost, integritu a nepřerušenou dostupnost informačních aktiv společnosti [Rittinghouse, Ransome, 200]. Hardware-as-a-Service HaaS Hardverové služby reprezentují skutečné fyzické IT prostředky v datových centrech poskytovatele [Youseff, Butrico, Da Silva, 2009] Service Level Agreement, Dohoda o úrovni poskytovaných služeb SLA Pro dodavatele i uživatele služeb závazný dokument, který obsahuje výkonové parametry poskytované služby [Linthicum, 2009]. ix

13 Terminologický slovník Voice over IP VoIP Využití internetových technologií k podpoře komunikace [Gála, Pour, Toman, 2006]. Instant Messaging IM Aplikace pro zasílání krátkých zpráv, založené na využívání internetových protokolů [Rittinghouse, Ransome, 200]. Sarbanes-Oxley Act SOX Dokument obsahující závazná pravidla a standardy, které jsou platné v USA. [Rittinghouse, Ransome, 200]. Tab.. Terminologický slovník [zpracováno autorem] x

14 Teoretická východiska Úvod do řešené problematiky V současnosti často zmiňovaný pojem Cloud Computing představoval ještě před relativně krátkou dobou přinejmenším obtížně uchopitelný způsob využití informačních a komunikačních technologií. Jeho výraznějšímu rozšíření bránila kromě nezřetelného definičního rámce také celá řada dalších více či méně reálných problémů. Tento koncept byl navíc často spojován s potřebou nejvyspělejších technologií, značnými bezpečnostními riziky nebo finanční náročností. Dnes se Cloud Computing stává realitou, a to jak v komerční sféře, tak i mimo ni. Soudobým trendem je chápat Cloud Computing jako progresivní řešení podnikového informačního systému, které je schopno přizpůsobit se mnohým organizacím. Pro nově založené a začínající firmy představuje dostupný způsob zajištění potřebných provozních aplikací. Malým a středním podnikům pak umožňuje vyrovnat se, přinejmenším na úrovni informačního systému, velkým společnostem. A to i přesto, že ty zpravidla disponují mnohem většími finančními prostředky, lidským kapitálem nebo dalšími zdroji. Pro velké společnosti a nadnárodní korporace představuje Cloud Computing alternativu k běžným řešením podnikové informatiky. Nabízí způsob jak přetvořit rigidní, často neefektivní aplikační podporu v efektivní informační systém, který vhodným způsobem podporuje podnikové procesy. Z hlediska pojetí podnikové informatiky představuje Cloud Computing evoluční krok směrem k postupnému uvolnění vztahu mezi podnikovým informačním systémem a podnikem samotným. Nicméně tento koncept není pouze důsledkem postupného změny pohledu na potřebu aplikační podpory podnikových procesů nebo současného technologického pokroku. Nástup Cloud Computingu je také přímo provázán se změnami v ekonomickém prostředí. Současná ekonomika přestavuje dynamický, turbulentní a často se měnící systém. V tomto prostředí se musí pohybovat více či méně všechny společnosti bez ohledu geografickou pozici, odvětví, ve kterém působí, nebo na jejich vnitřní strukturu. S postupnou globalizací, informatizací a s nimi souvisejícím rozvojem informační společnosti, dochází k zrychlení dynamiky celého tržního prostředí. Ke změnám tak dochází častěji, jsou hůře předvídatelné a zpravidla o to dramatičtější. Vhodným příkladem může být dnes již doznívající globální ekonomická krize z roku 2007.

15 Teoretická východiska Rostoucí komplexita prostředí tak představuje problém, který musí všechny typy organizací určitým způsobem řešit. Jako vhodné řešení se již v 70. letech ukázalo využití informačních a komunikačních technologií, pomalu začala nabývat obrysů oblast podnikové informatiky. V té době se začal postupně formovat uzavřený kruh, který zahrnoval tržní prostředí, podnik a informatika. Tento neustále se opakující cyklus, vyústil v přemíru investic do oblasti informačních systémů. Technologický rozvoj umožnil postupné přimykání aplikační platformy a organizace. V konečném důsledku se tak ze služeb poskytovaných externím datovým centrem stala pevná součást podnikové organizační struktury. Přímým důsledkem internalizace informatiky a přemíry investic pak byly změny v principech budování informačních systémů. Došlo k přechodu od vhodných a potřebných aplikací k celopodnikovým řešením, která navíc často nebyla vybírána dle své výhodnosti, ale mnohem spíše dle soudobých trendů. Podniková informatika postupně ztrácela schopnost zajišťovat podniku konkurenční výhodu a stala se spíše finančním břemenem. V dnešní době se již jednoznačně projevila neudržitelnost tohoto vývoje, a to nejen v důsledku ekonomické krize, ale také v souvislosti s postupnou komodizací informačních systémů a technologií. Současný vývoj nahrává právě nástupu Cloud Computing služeb, které nabízí možnost zefektivnění poskytování podnikových aplikací prostřednictvím lepšího propojení na podnikové procesy při zachování kvality poskytovaných služeb. A přitom nabízí nižší náklady a často i vyšší spolehlivost a bezpečnost než v praxi užívaná řešení. 2

16 Teoretická východiska 2 Cíl a metodika práce 2. Cíle práce Hlavní cíl diplomové práce je zhodnotit aktuální stav využití Cloud Computing služeb v České republice. Mezi dílčí cíle patří: Sestavit teoretická východiska, Zjistit míru adopce Cloud Computing služeb, Identifikovat příčiny zjištěného stavu, Stanovit závěry práce. 2.2 Metodika práce Při psaní diplomové práce bude využito níže uvedeného postupu a metod pro dosažení zvolených cílů. Vypracování diplomové práce bude dodržovat postup navržený Tharenouvou Donohuem a Cooperem [2007].. Vymezit problematiku výzkumu Diplomová práce je zaměřena na oblast Cloud Computing služeb, s ní související výzkum je pak namířen na stejnou problematiku s přihlédnutím k vlivu českého prostředí. 2. Popsat teoretické zázemí nebo definiční rámec Teoretická východiska budou sestavena na základě kvalitativních metod pro studium dostupné literatury, výstupem bude zpracovaná literární rešerše. Literární rešerše je založena na nalezení, studiu a sumarizaci dostupných informačních zdrojů zabývajících se danou problematikou [Creswell, 2009]. Při studiu literatury bude respektován postup navržený Creswellem [2009]: Identifikace klíčových slov, Identifikace dostupných informačních zdrojů, 3

17 Teoretická východiska Nalezení dostatečného množství informačních zdrojů, Identifikace publikací a dokumentů relevantních ke zpracovávanému tématu, Studium a sumarizace použitých zdrojů, Sestavení literární rešerše. Analýza literárních pramenů bude zaměřena na knižní publikace, články v odborných časopisech, příspěvky do sborníků z konferencí a další dostupné internetové zdroje, které se orientují na oblast informačních systémů a technologií, zejména pak Cloud Computing. 3. Upřesnit výzkumné otázky nebo hypotézy Výzkum bude zaměřen na určení míry adopce Cloud Computing služeb v českém prostředí, a dále pak na možné příčiny zjištěného stavu. 4. Zvolit podobu výzkumu Vlastní výzkum bude následovat po zajištění dostatečného množství informací prostřednictvím studia dostupných zdrojů. Vzhledem k povaze předmětu zájmu bude realizován prostřednictví kvantitativních metod. 5. Zvolit metody sběru dat Kvantitativní výzkum bude proveden formou dotazníkového šetření s cílem zjistit současnou míru využití Cloud Computing služeb. K hlavním přednostem dotazníku patří schopnost efektivního zjištění informací z rozsáhlého testovacího souboru [Tharenou, Donehue, Cooper, 2007]. 6. Zvolit metody analýzy dat V průběhu analýzy dat dojde k jejich vyhodnocení pomocí základních statistických metod. Základní vyhodnocení bude provedeno na základě i jednotlivých odpovědí. Určité klíčové otázky pak budou zpracovány v závislosti na klasifikačních údajích poskytnutých respondenty s cílem najít další závislosti. 4

18 Teoretická východiska 7. Interpretace výsledků a formulace závěrů Výsledky jak kvantitativního šetření budou prezentovány na základě sumarizace zjištěných skutečností. Závěry diplomové práce budou formulovány na základě syntézy informací z literární rešerše a jednotlivých částí provedeného výzkumu. Následující tabulka (Tab. 2. Cíle práce a metoda jejich naplnění) sumarizuje cíle práce a metody, které povedou k jejich naplnění. Cíl Metoda splnění cíle Indikátor splnění cíle Sestavit teoretická východiska Literární rešerše Definice základních pojmů Zjistit míru adopce Cloud Computing služeb Identifikovat příčiny zjištěného stavu Dotazníkové šetření Dotazníkově šetření Určení míry adopce na vzorku respondentů Identifikace skutečností bránících adopci Cloud Computing služeb na vzorku respondentů Stanovit závěry práce Syntéza poznatků Stanovení jednoznačných závěrů práce Tab. 2. Cíle práce a metoda jejich naplnění [zpracováno autorem] 5

19 Teoretická východiska 3 Přehled řešené problematiky 3. Podniková informatika 3.. Informační systémy a technologie Pro účely této práce jsou zavedeny následující definice pojmů podniková informatika, informační systém, informační a komunikační technologie. Podniková informatika Podniková nepředstavuje pouze propojení informačních a komunikačních technologií s informačními systémy a jejich aplikacemi. Dále také zahrnuje principy řízení, provozu a rozvoje daného ekonomického subjektu [Gála, Pour, Toman, 2006]. Informační a komunikační technologie Informační technologie (IT) pokrývají oblast technických prostředků (hardware) a programového vybavení (software). Komunikační technologie představují určitou podmnožinu hardwarových a softwarových nástrojů, zaměřených přímo na zajištění vzájemné komunikace aplikací [Gála, Pour, Toman, 2006]. Obdobně také Ward, Peppard [2002] zahrnují pod pojem IT veškeré související technologie. Nicméně komunikační prostředky vyčleňují jako svébytnou kategorii, kterou řadí na úroveň ostatního hardwaru a softwaru. Informační systém Informační systém (IS) lze na obecné úrovni vymezit jako technologická nástroje zaměřené na vytvoření, zpracování, uchování, přenos nebo prezentaci informací nezávisle na jejich formě [Střížová et al, 2007]. Podobný názor zastávají také Ward, Peppard [2002], kteří navrhují chápat IS jako prostředky, kterými lidé a organizace sbírají, upravují, uchovávají, využívají a šíří informace za použití technologii. Definice více orientované na technologii nabízí Gála, Pour a Toman [2006], kteří informační systém vnímají jako množinu podnikových aplikací, která přímo zahrnuje funkcionalitu, podporované procesy a data, a která je realizována prostřednictvím informačních technologií. 6

20 Teoretická východiska 3..2 Vývoj postavení podnikové informatiky Postavení informatiky v rámci organizace se měnilo a stále mění v závislosti na technologickém vývoji, změně paradigmatu distribučních modelů IS/IT a celé řadě dalších vlivů, mezi které dnes patří také informatizace a globalizace společnosti nebo aktuální ekonomická situace. Ward a Peppard [2002] ve svém modelu 3 etap vývoje IS/IT navrhují sledovat postavení podnikové informatiky v závislosti na převažujícím způsobu využití informačních systémů. Ward a Peppard [2002] navrhují následující členění: období zpracování dat, manažerský informačních systémů a strategických informačních systémů.. Zpracování dat Dle Warda a Pepparda [2002] jsou počátky podnikové informatiky charakterizovány zaměřením na zvýšení efektivity probíhajících operací prostřednictvím automatizace na informacích založených procesů. Ward a Peppard [2002] dále uvádějí, že další vývoj je do značné míry limitován možnostmi dostupných technologií, zejména pak v oblasti hardwarových prostředků. 2. Manažerské informační systémy Pro manažerské informační systémy je charakteristický pozvolný přechod od prosté automatizace omezené skupiny procesů k podpoře rozhodování [Ward, Peppard, 2002]. Dle Střížové et al. [2007] je monolitická architektura postupně nahrazována distribuovaným prostředím. Dále dochází k postupné internalizaci IS/IT do podnikové struktury. 3. Strategické informační systémy Ward a Peppard [2002] vnímají přechod k strategickým IS/IT jako zásadní změnu paradigmatu podnikové informatiky. Dochází k přechodu od automatizace procesů a podpoře uživatelů v oblasti rozhodování k řešení komplexí činností. Informační systém se stává postupně páteří provádění podnikových procesů. Dochází k postupnému posilování vazby mezi informatikou a organizací. Se vznikem internetu se pak IS/IT začínají orientovat více na vnější prostředí společnosti. Tabulka 3. přibližuje jednotlivé etapy vývoje postavení podnikové informatiky, včetně podrobnější charakteristiky z technologického hlediska. 7

21 Teoretická východiska Hledisko Charakter technologie Počítače Fragmentace Hardwarová omezení Charakter operací Problémy při vývoji Důvody použití Etapa DP MIS SIS Oddělené od uživatelů kontrolované DP Technické problémy (programový/projektový management) Snížení nákladů (technologie) Distribuované procesy Propojení Softwarová omezení Řízené na úrovni správy aplikací Podpora business operací, potřeb uživatelů (informační management) Podpora obchodu (uživatele) Sítě Integrace Omezeno vizí Dostupné všem uživatelům, podporující jejich činnost Vazba na business strategii Umožňuje chod společnosti (business) Vlastnosti systému Provozní/internalizace Kontrola Flexibilita, externalizace Tab. 3. Trendy vývoje IS/IT [Ward, Peppard, 2002, str. 24] Model navržený Dicksonem [Dickson, 2003, in Hirvonen, 2005] sleduje technologické hledisko vývoje IS/IT a způsob jakým ovlivnilo postavení informatiky ve společnosti. Dickson navrhuje následujících 5 období vývoje informačních systémů [Dickson, 2003, in Hirvonen, 2005]:. Izolované počítače, 2. Mainframe systémy, 3. Distribuované systémy, 4. Volný trh služeb, 5. Internetové technologie a World Wide Web. Obrázek 3. kombinuje model navržený Wardem a Peppard [2002] s přístupem popsaným Dicksonem [2003, in Hirvonen 2005]. Obě pojetí kladou důraz zejména na rostoucí význam a potenciál IS/IT. Zároveň také naznačují možný budoucí vývoj v této oblasti. Oba modely shodně odkazují na potřebu postupného vytěsnění informačních systémů mimo organizaci. Jako prostředek externalizace informačního systému, resp. podnikové informatiky jako celku, navrhují větší využití komunikačních technologií. Klasifikační rámec Warda a Pepparda [2002] pak uvádí celou řadu dílčích vlastností, které by měly 8

22 Teoretická východiska sdílet vyspělé IS/IT. Mimo jiné uvádí flexibilitu nebo těsné propojení na business strategii (viz Tab. 3. Trendy vývoje IS/IT). Obr. 3. Vývoj postavení IS/IT v podniku [Střížová et al., 2007, str. 30] Cloud Computing je z toho pohledu nevyhnutelným krokem, který směřuje k naplnění definice strategického pojetí podnikové informatiky, tak jak byla navržena Wardem a Peppardem [2002] i Dicksonem [2003, in Hirvonen 2005]. Obdobný názor zastává také Furth [200, in Furth, Escalante, 200], který rozlišuje 6 základních paradigmat dodávky informatických služeb:. Mainframe systémy, 2. PC systémy, 3. Síťové aplikace, 4. Internetové aplikace, 5. Grid Computing, 6. Cloud Computing. Dle Furtha [200, in Furth, Escalante, 200] je Cloud Computing nejenom jednoznačným vyústěním současného vývojového trendu, ale zároveň jej lze chápat jako návrat k základním principům položeným v období mainframe aplikací. 9

23 Teoretická východiska 3.2 Cloud Computing 3.2. Definice pojmu Cloud Computing V roce 96 uvedl profesor John McCarthy, že přežijí-li počítače jako druh i v budoucnosti, mohou být jednoho dne organizovány a využívány na podobném principu jako voda, plyn, elektřina nebo telefon [Garfinkel, 999, str. ]. Tuto myšlenku později rozvíjeli také další autoři. Dle Parkhilla [966] bylo použití McCarthym navrhovaných principů v budoucnu nejen možné, ale dokonce také velmi pravděpodobné za předpokladu, že bude dosaženo dostatečného pokroku v oblasti multiprocesorových systémů, multiprogramování, komunikačních technologii a principů sdílení výpočetního výkonu. Rammath [997] byl vůbec prvním, kdo v souvislosti s obdobným způsobem využití informačních a komunikačních technologií použil pojem Cloud Computing. V roce 2003 prezentoval Carr názor, že soudobé informační systémy dosáhly hranice svých možností, navíc s postupnou komodizací hardwaru i softwaru ztrácí potenciál pro vytváření konkurenční výhody. Dále poukazuje na skutečnost, že ačkoliv lze o IS/IT uvažovat jako o aktivu, často stojí mimo podnikovou strategii. Je proto nezbytné, aby se informatika stala pružnější, a zvýšila svojí schopnost navázat se na skutečné potřeby podniku [Carr, 2003]. Řešení vidí ve změně pojetí podnikového IS/IT jako celku. Navrhuje postupný přechod od vlastních datových center k řešení založenému na principu pronajímání informačních prostředků jako služeb [Carr, 2005]. Přetrvávajícím problémem byla ucelenější definice pojmu Cloud Computing. Celá oblast začala získávat pevnější rámec až v současnosti. Nicméně stále existuje celá řada rozličných pohledů, které se liší především ve striktnosti a přesnosti s jakou vymezují hranice pojmu Cloud Computing. Jedna z prvních vhodně formulovaných definic vznikala v akademickém prostředí na univerzitě Berkeley v Kalifornii. Dle Armbrusta et al. [2009] zahrnuje Cloud Computing na jedné straně aplikace, které jsou ve formě služeb zpřístupněny uživatelům prostřednictví komunikační sítě, nejčastěji internetu, a jsou zpoplatněny na základě pay-as-you-go modelu, na druhé straně ale také veškeré hardwarové a 0

24 Teoretická východiska softwarové prostředky, které využívají datová centra zajišťující tyto služby, tato oblast bývá někdy také označována jako Utility Computing. Společnost Forrester [2009] rozšiřuje výše zmíněnou definici o standardizaci IT prostředků na straně dodavatele služeb, a samoobslužné principy na straně uživatelů. Cloud Computing je v zásadě soubor standardizovaných IT kapacit (služeb, softwarových řešení nebo infrastruktury) dostupných přes internet na základě samoobslužných principů a pay-per-use modelu [Forrester, 2009]. Standardizaci zejména na hardwarové úrovni označují Marks a Lozano [200] za jeden z nezbytných předpokladů pro vznik Cloud Computingu. Agentura Gartner [2009] navrhuje poněkud kompaktnější pohled na řešenou problematiku. Celý koncept je založen na způsobu využití informačních a komunikačních technologií, při kterém jsou škálovatelné a elastické IT prostředky dodávány v podobě služeb externím uživatelům prostřednictvím internetových technologií. Dále jednoznačně definuje 5 hlavních pilířů celého konceptu [Gartner, 2009]: Princip služeb potřeby spotřebitelů a poskytovatelů jsou od sebe odděleny jednoznačně definovaným rozhraním, které lze označit jako službu, Škálovatelnost a elasticita výkon služby lze progresivně navyšovat nebo snižovat dle aktuálních potřeb spotřebitele, Sdílení více uživateli služba představuje množinu IT prostředků, tímto principem lze na straně dodavatele služby realizovat úspory z rozsahu a maximalizovat efektivity využití zdrojů, služba je vždy sdílena více spotřebiteli, Měření dle využití využití služby je sledováno na základě vhodně definovaných metrik, které následně umožňují její zpoplatnění na základě celé řady platebních modelů, Využití internetových technologií služby jsou spotřebitelům dodávány prostřednictvím internetu. S touto definicí se do značné míry shoduje definiční rámec navržený a publikovaný organizací National Institute of Standards and Technology (NIST). Dle Mella a Grance [2009] je Cloud computing vhodný distribuční model pro realizaci síťového přístupu ke

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Jindra Tumová ISSS 2009 Obsah Stav Řešení Přínosy Reference Page 2 Klíčové trendy ve státní správě vysílají signál: více činností za méně peněz Ekonomická situace,

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloud Autor Martin Šimůnek Datum 13. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 60 68 Praha 6 - Bubeč Váš dopis značky / ze d 23. 7. 204 Naše značka (uveďte v odpovědi) 204/D04794/0/ÚPV Vyřizuje / linka / Praha 25. 7. 204 Poskytnutí

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček

ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček ISVS v cloudu? ANO! Ing. Václav Koudele, Ing. Zdeněk Jiříček O čem budeme hovořit. Cloud a sdílené služby pro malé úřady Cloud a sdílené služby pro střední a velké úřady ISVS v cloudu Příklady ISVS v cloudu

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Name : Jaroslav Novotný, IT Architekt Date: 20.10. 2011 Požadavky na datová centra Rostou exponencielně Gartner Survey (June 2010) http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1460213

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Vysoké učení technické v Brně Masarykova univerzita v Brně

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Vysoké učení technické v Brně Masarykova univerzita v Brně Právní aspekty a rizika Cloud Computingu Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Vysoké učení technické v Brně Masarykova univerzita v Brně O čem budeme hovořit?

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva?

Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Potřebujeme kybernetickou bezpečnost? Jak chráníme informační aktiva? Ing. Jiří Sedláček Chief of Security Experts jiri.sedlacek@nsmcluster.com Kybernetická bezpečnost III Kdo jsme Kooperační odvětvové

Více

Typické problémy řešené informačními systémy

Typické problémy řešené informačními systémy Informační systémy Informační systém systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Konsolidace na privátní cloud

Konsolidace na privátní cloud Konsolidace na privátní cloud David Krch Technology Sales Consultant 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Společnost Novicom, společně se svým partnerem, společností INVEA-TECH, nabízí unikátní koncept Centralizovaného

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

Požadavky na outsourcing

Požadavky na outsourcing Požadavky na outsourcing Brno, 21.6.2011 Ing. Jan Bukovský, jan.bukovsky@ceb.cz Outsourcing Outsourcing firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti (=poskytovateli

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více