Vysoká škola ekonomická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Nikos Margaris Vedoucí diplomové práce: doc. Jiří Feuerlicht, Ph.D Oponent diplomové práce: Ing. Renata Kunstová, Ph.D Cloud Computing v českém prostředí školní rok 200/20

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Cloud Computing v českém prostředí zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal. V Praze dne podpis

3 Poděkování Děkuji doc. Jířímu Feuerlichtovi, Ph.D za odborné vedení při zpracování mé diplomové práce. Dále děkuji představitelům všech organizací, které se zapojily do prováděného výzkumu.

4 Anotace CLOUD COMPUTING V ČESKÉM PROSTŘEDÍ Anotace Tato diplomová práce je zaměřena Cloud Computing. Jedná se o relativně nový trend ve způsobu dodávky IS/IT řešení podniku. Celý koncept je postaven na službách, která reprezentují veškeré IT zdroje a jsou uživatelům zpřístupněny na základě platebních modelů prostřednictvím komunikačních sítí. Cílem práce je nalézt vhodnou definici celého konceptu. Na jejím základě pak zhodnotit aktuální postavení tohoto trendu na území České republiky. Dále pak určit možné příčiny zjištěného stavu. Základním krokem pro zpracování bude sestavení literární rešerše, která poskytne definiční rámec pro danou problematiku a zároveň naznačí, jaké otázky je vhodné si při zjišťování postavení Cloud Computingu položit. Vlastní výzkum bude prováděn pomocí dotazníkového šetření. Hlavními přínosy této práce by mělo být navržení vhodné definice Cloud Computingu, zhodnocení aktuálního stavu v českém prostředí a nalezení jeho možných příčin. Klíčová slova Cloud Computing, Software-as-a-Service, softwarové služby, Platform-as-a-Service, platformní služby, Infrastructure-as-a-service, infrastrukturní služby. i

5 Summary CLOUD COMPUTING IN CZECH ENVIROMENT Summary Focus of this diploma thesis is on Cloud Computing a new delivery model of IS/ICT services for companies. Cloud Computing services are IT resources available to users via internet on pay-as-you-use basis. The aim of the thesis is define underlying Cloud Computing concepts and evaluate the current state of Cloud Computing adoption in the Czech Republic. We discuss the framework for definition of Cloud Computing concepts in the theoretical part of the thesis drawing on resources available in the literature. Cloud Computing survey is conducted using an online questionnaire and followsthe principles established in theoretical part. The main contribution of this thesis is creating working definition of Cloud Computing and identifying reasons that affect adoption rate in the Czech Republic. Key Words Cloud Computing, Sofware-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Infrastructure-as-a- Service. ii

6 Obsah Obsah Úvod do řešené problematiky... 2 Cíl a metodika práce Cíle práce Metodika práce Přehled řešené problematiky Podniková informatika Informační systémy a technologie Vývoj postavení podnikové informatiky Cloud Computing Definice pojmu Cloud Computing Vývoj Cloud Computingu Modely nasazení Taxonomie služeb Přínosy nasazení Cloud Computing služeb Bariéry nasazení Cloud Computing služeb Shrnutí Teoretické předpoklady výzkumu Klasifikační rámec Cílová skupina Základní charakteristiky respondentů Obsah výzkumu Definice pojmu Cloud Computing Definice modelu služeb Motivace, problémy a bariéry nasazení Využívané služby iii

7 Obsah Kritické aplikace, SLA a počet poskytovatelů Závěrečné zhodnocení Výsledky výzkumu a jejich vyhodnocení Sběr dat Základní vyhodnocení Obecné charakteristiky respondentů Využití Cloud Computing služeb Obecné charakteristiky Cloud Computingu Softwarové služby Platformní služby Infrastrukturní služby Zhodnocení Cloud Computing služeb Bariéry adopce Cloud Computingu Dílčí vyhodnocení Velikosti subjektu Vyhodnocení dle délky existence Vyhodnocení dle odvětví Vyhodnocení dle původu společnosti Vyhodnocení dle velikosti IT oddělení Vyhodnocení dle rozpočtu IT Diskuze Závěry Literatura Přílohy iv

8 Seznam obrázků Seznam obrázků Obr. 3. Vývoj postavení IS/IT v podniku [Střížová et al., 2007, str. 30]... 9 Obr. 3.2 Cloud Computing [Kleiner, 2008]... 4 Obr. 3.3 Model nasazení Cloud Computingu [Kaskade, 2009] Obr. 3.4 Saas, PaaS, IaaS [Giurata, 200] Obr. 3.5 Model služeb [Youseff, Butrico, Da Silva, 2009] Obr. 3.6 Dodavatelé a uživatelé Cloud Computingu [Armbrust et al., 2009] Obr. 5. Počet zaměstnanců společnosti [zpracováno autorem] Obr. 5.2 Odvětví společnosti [zpracováno autorem] Obr. 5.3 Velikost IT oddělení společnosti [zpracováno autorem]... 4 Obr. 5.4 Velikost rozpočtu IS/IT společnosti [zpracováno autorem]... 4 Obr. 5.5 Využití Cloud Computingu [zpracováno autorem] Obr. 5.6 Využití SaaS, PaaS a IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.7 Důvody pro adopci SaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.8 Problémy s nasazením SaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.9 SaaS aplikace [zpracováno autorem] Obr. 5.0 Dodavatelé SaaS [zpracováno autorem] Obr. 5. Motivace pro PaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.2 Problémy s nasazením PaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.3 Poskytovatelé PaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.4 Důvody pro adopci IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.5 Problémy nasazení IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.6 Využití IaaS [zpracováno autorem] Obr. 5.7 Podpora kritických procesů [zpracováno autorem] Obr. 5.8 Dodavatelé IaaS [zpracováno autorem] v

9 Seznam obrázků Obr. 5.9 Výsledek implementace SaaS, PaaS, IaaS [zpracováno autorem] Obr Bariery adopce Cloud Computingu [zpracováno autorem]... 5 Obr. 5.2 Adopce dle velikosti subjektu [zpracováno autorem] Obr Adopce dle délky existence [zpracováno autorem Obr Adopce dle odvětví [zpracováno autorem] Obr Adopce dle původu společnosti [zpracováno autorem] Obr Adopce dle velikosti IT oddělení [zpracováno autorem] Obr Adopce dle IT rozpočtu [zpracováno autorem] vi

10 Seznam tabulek Seznam tabulek Tab.. Terminologický slovník [zpracováno autorem]... x Tab. 2. Cíle práce a metoda jejich naplnění [zpracováno autorem]... 5 Tab. 3. Trendy vývoje IS/IT [Ward, Peppard, 2002, str. 24]... 8 Tab. 3.2 Grid a Cloud Computing [Stanoevska-Slabeva, Wozniak, Ristol, 200, str. 59]... 9 Tab. 3.3 Přínosy pro uživatele Cloud Computingu [zpracováno autorem] Tab. 4. Srovnání definic Cloud Computingu [zpracováno autorem] Tab. 4.2 Přínosy a bariéry Cloud Computingu [zpracováno autorem] vii

11 Terminologický slovník Terminologický slovník Plný název Zkratka Definice Application Service Providing ASP Model dodávky IS/IT, který odděluje využívání informačního systému od jeho provozu a vlastnictví [Gála, Pour, Toman, 2006]. Cloud Computing CC Cloud computing je vhodný distribuční model pro realizaci síťového přístupu ke sdíleným výpočetním zdrojům (např. sítím, serverům, datovým úložištím, aplikacím a službám), které mohou být uživateli rychle přiřazeny nebo odebrány a to s minimálním využitím prostředků pro řízení příslušné operace nebo zásahem ze strany poskytovatele. Celý koncept je založen trvalé dostupnosti sdílených prostředků [Mell, Grance, 2009]. Outsourcing Zajišťování všech činností spojených s podnikovou informatikou, včetně dodávky IS/IT externím dodavatelem [Gála, Pour, Toman, 2006]. Software-as-a-Service SaaS Uživateli jsou prostřednictví Cloud Computing infrastruktury zpřístupněny aplikace provozované třetí stranou [Mell, Grance, 2009]. Platform-as-a-Service PaaS Uživateli je prostřednictví Cloud Computing infrastruktury umožněno vytvářet a provozovat aplikace v Cloud Computing prostředí [Mell, Grance, 2009]. Infrastructure-as-a-Service IaaS Utility Computing Pay-as-you-go, Pay-per-use model Multi-tentant architektura Grid Computing Poskytovatel zajišťuje pro uživatele výpočetní prostředky, úložiště, síťovou infrastrukturu a ostatní související IT zdroje [Mell, Grance, 2009]. Poskytování IT služeb na podobném distribučním modelu, jakým je domácnostem dodávána voda, plyn či elektrická energie [Carr, 2005]. Platební model, při kterém uživatel platí pouze skutečně spotřebované IT zdroje [Armbrust et al., 2009]. Architektura navržená tak, aby umožnila provoz více instancí jedné aplikace a její sdílení více uživateli [Srana, 200]. Hardwarovou a softwarovou infrastrukturu, která nabízí konzistentní, perzistentní přístup k výpočetním kapacitám [Foster, Kesselman, 998, in Stanoevska-Slabeva, Wozniak, Ristol, 200]. Open Source Software OSS Volně dostupný aplikační software šířený pod specifickou licencí, která umožňuje sdílení a modifikaci zdrojového kódu [Sarna, 200]. Webové služby/web Services Web 2.0 WS Znovu použitelné aplikační komponenty, které oddělují obsah a funkcionalitu, a které jsou dostupná prostřednictvím internetových technologií. [Gála, Pour, Toman, 2006]. Nové přístup k internetu založený na sdílení informací, spolupráce a návrhu zaměřenému na uživatele [Furth, 200, in Furth, Escalante, 200]. viii

12 Terminologický slovník Architektura orientovaná na služby/service Oriented Architecture Content-Addressable Storage Cloud Oriented Architecture Storage-as-a-Service Database-as-a-Service Information-as-a-Service Process-as-a-Service Application-as-a-Service Integration-as-a-Service Security-as-a-Service Testing-as-a-Service Management/Governanceas-a-Service Communication-as-a- Service SOA Architektura postavená na principu služeb [Linthicum, 2009]. CAS COA CaaS Databázové a úložné systémy, které podporují uchovávání a prohledávání polo-strukturovaných a nestrukturovaných dat [Marks, Lozano, 200]. Architektura navržená pro aplikace provozované v Cloud Computing prostředí [Velte, Velte a Elsenpeter, 200]. Cloud Computing služby zahrnující datové úložiště, které je fyzicky umístěno mimo datové centrum uživatele služeb, ale v rámci IS/IT se jeví jako lokální. [Linthicum, 2009]. Uživateli je nabízena databáze v podobě služby provozovaná na Cloud Computing infrastruktuře [Linthicum, 2009]. Informační služby zahrnují vzdálený přístup k libovolnému dostupnému informačnímu zdroji [Linthicum, 2009]. Dodavatel nabízí uživateli vzdálený IT prostředek, který umožňuje správu zdrojů a orchestraci procesů [Linthicum, 2009]. Viz SaaS. Předmětem poskytované Cloud Computing služby jsou integrační nástroje a prostředky, včetně aplikačních rozhraní, kontroly datových toků a obsahu, apod. [Linthicum, 2009]. Uživateli je umožněn přístup k pokročilým bezpečnostním prostředkům, např. správě identit. [Linthicum, 2009]. Dodavatel služby nabízí přístup k prostředků pro správu a řízení prostředí Cloud Computingu [Linthicum, 2009]. Cloud Computing služby jsou v tomto případě zaměřeny na testování provozu jednoho nebo více Cloud Computing řešení [Linthicum, 2009]. Poskytovatel zpřístupňuje uživateli komunikační prostředky. Služba zahrnuje nasazení a provozování hardwarových a softwarových prostředků pro zajištění VoIP a IM aplikací [Rittinghouse, Ransome, 200]. Monitoring-as-a-Service MaaS Předmětem těchto Cloud Computing služeb jsou prostředky pro zajištění bezpečnosti obchodních platforem postavených na internetu se záměrem zajistit důvěrnost, integritu a nepřerušenou dostupnost informačních aktiv společnosti [Rittinghouse, Ransome, 200]. Hardware-as-a-Service HaaS Hardverové služby reprezentují skutečné fyzické IT prostředky v datových centrech poskytovatele [Youseff, Butrico, Da Silva, 2009] Service Level Agreement, Dohoda o úrovni poskytovaných služeb SLA Pro dodavatele i uživatele služeb závazný dokument, který obsahuje výkonové parametry poskytované služby [Linthicum, 2009]. ix

13 Terminologický slovník Voice over IP VoIP Využití internetových technologií k podpoře komunikace [Gála, Pour, Toman, 2006]. Instant Messaging IM Aplikace pro zasílání krátkých zpráv, založené na využívání internetových protokolů [Rittinghouse, Ransome, 200]. Sarbanes-Oxley Act SOX Dokument obsahující závazná pravidla a standardy, které jsou platné v USA. [Rittinghouse, Ransome, 200]. Tab.. Terminologický slovník [zpracováno autorem] x

14 Teoretická východiska Úvod do řešené problematiky V současnosti často zmiňovaný pojem Cloud Computing představoval ještě před relativně krátkou dobou přinejmenším obtížně uchopitelný způsob využití informačních a komunikačních technologií. Jeho výraznějšímu rozšíření bránila kromě nezřetelného definičního rámce také celá řada dalších více či méně reálných problémů. Tento koncept byl navíc často spojován s potřebou nejvyspělejších technologií, značnými bezpečnostními riziky nebo finanční náročností. Dnes se Cloud Computing stává realitou, a to jak v komerční sféře, tak i mimo ni. Soudobým trendem je chápat Cloud Computing jako progresivní řešení podnikového informačního systému, které je schopno přizpůsobit se mnohým organizacím. Pro nově založené a začínající firmy představuje dostupný způsob zajištění potřebných provozních aplikací. Malým a středním podnikům pak umožňuje vyrovnat se, přinejmenším na úrovni informačního systému, velkým společnostem. A to i přesto, že ty zpravidla disponují mnohem většími finančními prostředky, lidským kapitálem nebo dalšími zdroji. Pro velké společnosti a nadnárodní korporace představuje Cloud Computing alternativu k běžným řešením podnikové informatiky. Nabízí způsob jak přetvořit rigidní, často neefektivní aplikační podporu v efektivní informační systém, který vhodným způsobem podporuje podnikové procesy. Z hlediska pojetí podnikové informatiky představuje Cloud Computing evoluční krok směrem k postupnému uvolnění vztahu mezi podnikovým informačním systémem a podnikem samotným. Nicméně tento koncept není pouze důsledkem postupného změny pohledu na potřebu aplikační podpory podnikových procesů nebo současného technologického pokroku. Nástup Cloud Computingu je také přímo provázán se změnami v ekonomickém prostředí. Současná ekonomika přestavuje dynamický, turbulentní a často se měnící systém. V tomto prostředí se musí pohybovat více či méně všechny společnosti bez ohledu geografickou pozici, odvětví, ve kterém působí, nebo na jejich vnitřní strukturu. S postupnou globalizací, informatizací a s nimi souvisejícím rozvojem informační společnosti, dochází k zrychlení dynamiky celého tržního prostředí. Ke změnám tak dochází častěji, jsou hůře předvídatelné a zpravidla o to dramatičtější. Vhodným příkladem může být dnes již doznívající globální ekonomická krize z roku 2007.

15 Teoretická východiska Rostoucí komplexita prostředí tak představuje problém, který musí všechny typy organizací určitým způsobem řešit. Jako vhodné řešení se již v 70. letech ukázalo využití informačních a komunikačních technologií, pomalu začala nabývat obrysů oblast podnikové informatiky. V té době se začal postupně formovat uzavřený kruh, který zahrnoval tržní prostředí, podnik a informatika. Tento neustále se opakující cyklus, vyústil v přemíru investic do oblasti informačních systémů. Technologický rozvoj umožnil postupné přimykání aplikační platformy a organizace. V konečném důsledku se tak ze služeb poskytovaných externím datovým centrem stala pevná součást podnikové organizační struktury. Přímým důsledkem internalizace informatiky a přemíry investic pak byly změny v principech budování informačních systémů. Došlo k přechodu od vhodných a potřebných aplikací k celopodnikovým řešením, která navíc často nebyla vybírána dle své výhodnosti, ale mnohem spíše dle soudobých trendů. Podniková informatika postupně ztrácela schopnost zajišťovat podniku konkurenční výhodu a stala se spíše finančním břemenem. V dnešní době se již jednoznačně projevila neudržitelnost tohoto vývoje, a to nejen v důsledku ekonomické krize, ale také v souvislosti s postupnou komodizací informačních systémů a technologií. Současný vývoj nahrává právě nástupu Cloud Computing služeb, které nabízí možnost zefektivnění poskytování podnikových aplikací prostřednictvím lepšího propojení na podnikové procesy při zachování kvality poskytovaných služeb. A přitom nabízí nižší náklady a často i vyšší spolehlivost a bezpečnost než v praxi užívaná řešení. 2

16 Teoretická východiska 2 Cíl a metodika práce 2. Cíle práce Hlavní cíl diplomové práce je zhodnotit aktuální stav využití Cloud Computing služeb v České republice. Mezi dílčí cíle patří: Sestavit teoretická východiska, Zjistit míru adopce Cloud Computing služeb, Identifikovat příčiny zjištěného stavu, Stanovit závěry práce. 2.2 Metodika práce Při psaní diplomové práce bude využito níže uvedeného postupu a metod pro dosažení zvolených cílů. Vypracování diplomové práce bude dodržovat postup navržený Tharenouvou Donohuem a Cooperem [2007].. Vymezit problematiku výzkumu Diplomová práce je zaměřena na oblast Cloud Computing služeb, s ní související výzkum je pak namířen na stejnou problematiku s přihlédnutím k vlivu českého prostředí. 2. Popsat teoretické zázemí nebo definiční rámec Teoretická východiska budou sestavena na základě kvalitativních metod pro studium dostupné literatury, výstupem bude zpracovaná literární rešerše. Literární rešerše je založena na nalezení, studiu a sumarizaci dostupných informačních zdrojů zabývajících se danou problematikou [Creswell, 2009]. Při studiu literatury bude respektován postup navržený Creswellem [2009]: Identifikace klíčových slov, Identifikace dostupných informačních zdrojů, 3

17 Teoretická východiska Nalezení dostatečného množství informačních zdrojů, Identifikace publikací a dokumentů relevantních ke zpracovávanému tématu, Studium a sumarizace použitých zdrojů, Sestavení literární rešerše. Analýza literárních pramenů bude zaměřena na knižní publikace, články v odborných časopisech, příspěvky do sborníků z konferencí a další dostupné internetové zdroje, které se orientují na oblast informačních systémů a technologií, zejména pak Cloud Computing. 3. Upřesnit výzkumné otázky nebo hypotézy Výzkum bude zaměřen na určení míry adopce Cloud Computing služeb v českém prostředí, a dále pak na možné příčiny zjištěného stavu. 4. Zvolit podobu výzkumu Vlastní výzkum bude následovat po zajištění dostatečného množství informací prostřednictvím studia dostupných zdrojů. Vzhledem k povaze předmětu zájmu bude realizován prostřednictví kvantitativních metod. 5. Zvolit metody sběru dat Kvantitativní výzkum bude proveden formou dotazníkového šetření s cílem zjistit současnou míru využití Cloud Computing služeb. K hlavním přednostem dotazníku patří schopnost efektivního zjištění informací z rozsáhlého testovacího souboru [Tharenou, Donehue, Cooper, 2007]. 6. Zvolit metody analýzy dat V průběhu analýzy dat dojde k jejich vyhodnocení pomocí základních statistických metod. Základní vyhodnocení bude provedeno na základě i jednotlivých odpovědí. Určité klíčové otázky pak budou zpracovány v závislosti na klasifikačních údajích poskytnutých respondenty s cílem najít další závislosti. 4

18 Teoretická východiska 7. Interpretace výsledků a formulace závěrů Výsledky jak kvantitativního šetření budou prezentovány na základě sumarizace zjištěných skutečností. Závěry diplomové práce budou formulovány na základě syntézy informací z literární rešerše a jednotlivých částí provedeného výzkumu. Následující tabulka (Tab. 2. Cíle práce a metoda jejich naplnění) sumarizuje cíle práce a metody, které povedou k jejich naplnění. Cíl Metoda splnění cíle Indikátor splnění cíle Sestavit teoretická východiska Literární rešerše Definice základních pojmů Zjistit míru adopce Cloud Computing služeb Identifikovat příčiny zjištěného stavu Dotazníkové šetření Dotazníkově šetření Určení míry adopce na vzorku respondentů Identifikace skutečností bránících adopci Cloud Computing služeb na vzorku respondentů Stanovit závěry práce Syntéza poznatků Stanovení jednoznačných závěrů práce Tab. 2. Cíle práce a metoda jejich naplnění [zpracováno autorem] 5

19 Teoretická východiska 3 Přehled řešené problematiky 3. Podniková informatika 3.. Informační systémy a technologie Pro účely této práce jsou zavedeny následující definice pojmů podniková informatika, informační systém, informační a komunikační technologie. Podniková informatika Podniková nepředstavuje pouze propojení informačních a komunikačních technologií s informačními systémy a jejich aplikacemi. Dále také zahrnuje principy řízení, provozu a rozvoje daného ekonomického subjektu [Gála, Pour, Toman, 2006]. Informační a komunikační technologie Informační technologie (IT) pokrývají oblast technických prostředků (hardware) a programového vybavení (software). Komunikační technologie představují určitou podmnožinu hardwarových a softwarových nástrojů, zaměřených přímo na zajištění vzájemné komunikace aplikací [Gála, Pour, Toman, 2006]. Obdobně také Ward, Peppard [2002] zahrnují pod pojem IT veškeré související technologie. Nicméně komunikační prostředky vyčleňují jako svébytnou kategorii, kterou řadí na úroveň ostatního hardwaru a softwaru. Informační systém Informační systém (IS) lze na obecné úrovni vymezit jako technologická nástroje zaměřené na vytvoření, zpracování, uchování, přenos nebo prezentaci informací nezávisle na jejich formě [Střížová et al, 2007]. Podobný názor zastávají také Ward, Peppard [2002], kteří navrhují chápat IS jako prostředky, kterými lidé a organizace sbírají, upravují, uchovávají, využívají a šíří informace za použití technologii. Definice více orientované na technologii nabízí Gála, Pour a Toman [2006], kteří informační systém vnímají jako množinu podnikových aplikací, která přímo zahrnuje funkcionalitu, podporované procesy a data, a která je realizována prostřednictvím informačních technologií. 6

20 Teoretická východiska 3..2 Vývoj postavení podnikové informatiky Postavení informatiky v rámci organizace se měnilo a stále mění v závislosti na technologickém vývoji, změně paradigmatu distribučních modelů IS/IT a celé řadě dalších vlivů, mezi které dnes patří také informatizace a globalizace společnosti nebo aktuální ekonomická situace. Ward a Peppard [2002] ve svém modelu 3 etap vývoje IS/IT navrhují sledovat postavení podnikové informatiky v závislosti na převažujícím způsobu využití informačních systémů. Ward a Peppard [2002] navrhují následující členění: období zpracování dat, manažerský informačních systémů a strategických informačních systémů.. Zpracování dat Dle Warda a Pepparda [2002] jsou počátky podnikové informatiky charakterizovány zaměřením na zvýšení efektivity probíhajících operací prostřednictvím automatizace na informacích založených procesů. Ward a Peppard [2002] dále uvádějí, že další vývoj je do značné míry limitován možnostmi dostupných technologií, zejména pak v oblasti hardwarových prostředků. 2. Manažerské informační systémy Pro manažerské informační systémy je charakteristický pozvolný přechod od prosté automatizace omezené skupiny procesů k podpoře rozhodování [Ward, Peppard, 2002]. Dle Střížové et al. [2007] je monolitická architektura postupně nahrazována distribuovaným prostředím. Dále dochází k postupné internalizaci IS/IT do podnikové struktury. 3. Strategické informační systémy Ward a Peppard [2002] vnímají přechod k strategickým IS/IT jako zásadní změnu paradigmatu podnikové informatiky. Dochází k přechodu od automatizace procesů a podpoře uživatelů v oblasti rozhodování k řešení komplexí činností. Informační systém se stává postupně páteří provádění podnikových procesů. Dochází k postupnému posilování vazby mezi informatikou a organizací. Se vznikem internetu se pak IS/IT začínají orientovat více na vnější prostředí společnosti. Tabulka 3. přibližuje jednotlivé etapy vývoje postavení podnikové informatiky, včetně podrobnější charakteristiky z technologického hlediska. 7

21 Teoretická východiska Hledisko Charakter technologie Počítače Fragmentace Hardwarová omezení Charakter operací Problémy při vývoji Důvody použití Etapa DP MIS SIS Oddělené od uživatelů kontrolované DP Technické problémy (programový/projektový management) Snížení nákladů (technologie) Distribuované procesy Propojení Softwarová omezení Řízené na úrovni správy aplikací Podpora business operací, potřeb uživatelů (informační management) Podpora obchodu (uživatele) Sítě Integrace Omezeno vizí Dostupné všem uživatelům, podporující jejich činnost Vazba na business strategii Umožňuje chod společnosti (business) Vlastnosti systému Provozní/internalizace Kontrola Flexibilita, externalizace Tab. 3. Trendy vývoje IS/IT [Ward, Peppard, 2002, str. 24] Model navržený Dicksonem [Dickson, 2003, in Hirvonen, 2005] sleduje technologické hledisko vývoje IS/IT a způsob jakým ovlivnilo postavení informatiky ve společnosti. Dickson navrhuje následujících 5 období vývoje informačních systémů [Dickson, 2003, in Hirvonen, 2005]:. Izolované počítače, 2. Mainframe systémy, 3. Distribuované systémy, 4. Volný trh služeb, 5. Internetové technologie a World Wide Web. Obrázek 3. kombinuje model navržený Wardem a Peppard [2002] s přístupem popsaným Dicksonem [2003, in Hirvonen 2005]. Obě pojetí kladou důraz zejména na rostoucí význam a potenciál IS/IT. Zároveň také naznačují možný budoucí vývoj v této oblasti. Oba modely shodně odkazují na potřebu postupného vytěsnění informačních systémů mimo organizaci. Jako prostředek externalizace informačního systému, resp. podnikové informatiky jako celku, navrhují větší využití komunikačních technologií. Klasifikační rámec Warda a Pepparda [2002] pak uvádí celou řadu dílčích vlastností, které by měly 8

22 Teoretická východiska sdílet vyspělé IS/IT. Mimo jiné uvádí flexibilitu nebo těsné propojení na business strategii (viz Tab. 3. Trendy vývoje IS/IT). Obr. 3. Vývoj postavení IS/IT v podniku [Střížová et al., 2007, str. 30] Cloud Computing je z toho pohledu nevyhnutelným krokem, který směřuje k naplnění definice strategického pojetí podnikové informatiky, tak jak byla navržena Wardem a Peppardem [2002] i Dicksonem [2003, in Hirvonen 2005]. Obdobný názor zastává také Furth [200, in Furth, Escalante, 200], který rozlišuje 6 základních paradigmat dodávky informatických služeb:. Mainframe systémy, 2. PC systémy, 3. Síťové aplikace, 4. Internetové aplikace, 5. Grid Computing, 6. Cloud Computing. Dle Furtha [200, in Furth, Escalante, 200] je Cloud Computing nejenom jednoznačným vyústěním současného vývojového trendu, ale zároveň jej lze chápat jako návrat k základním principům položeným v období mainframe aplikací. 9

23 Teoretická východiska 3.2 Cloud Computing 3.2. Definice pojmu Cloud Computing V roce 96 uvedl profesor John McCarthy, že přežijí-li počítače jako druh i v budoucnosti, mohou být jednoho dne organizovány a využívány na podobném principu jako voda, plyn, elektřina nebo telefon [Garfinkel, 999, str. ]. Tuto myšlenku později rozvíjeli také další autoři. Dle Parkhilla [966] bylo použití McCarthym navrhovaných principů v budoucnu nejen možné, ale dokonce také velmi pravděpodobné za předpokladu, že bude dosaženo dostatečného pokroku v oblasti multiprocesorových systémů, multiprogramování, komunikačních technologii a principů sdílení výpočetního výkonu. Rammath [997] byl vůbec prvním, kdo v souvislosti s obdobným způsobem využití informačních a komunikačních technologií použil pojem Cloud Computing. V roce 2003 prezentoval Carr názor, že soudobé informační systémy dosáhly hranice svých možností, navíc s postupnou komodizací hardwaru i softwaru ztrácí potenciál pro vytváření konkurenční výhody. Dále poukazuje na skutečnost, že ačkoliv lze o IS/IT uvažovat jako o aktivu, často stojí mimo podnikovou strategii. Je proto nezbytné, aby se informatika stala pružnější, a zvýšila svojí schopnost navázat se na skutečné potřeby podniku [Carr, 2003]. Řešení vidí ve změně pojetí podnikového IS/IT jako celku. Navrhuje postupný přechod od vlastních datových center k řešení založenému na principu pronajímání informačních prostředků jako služeb [Carr, 2005]. Přetrvávajícím problémem byla ucelenější definice pojmu Cloud Computing. Celá oblast začala získávat pevnější rámec až v současnosti. Nicméně stále existuje celá řada rozličných pohledů, které se liší především ve striktnosti a přesnosti s jakou vymezují hranice pojmu Cloud Computing. Jedna z prvních vhodně formulovaných definic vznikala v akademickém prostředí na univerzitě Berkeley v Kalifornii. Dle Armbrusta et al. [2009] zahrnuje Cloud Computing na jedné straně aplikace, které jsou ve formě služeb zpřístupněny uživatelům prostřednictví komunikační sítě, nejčastěji internetu, a jsou zpoplatněny na základě pay-as-you-go modelu, na druhé straně ale také veškeré hardwarové a 0

24 Teoretická východiska softwarové prostředky, které využívají datová centra zajišťující tyto služby, tato oblast bývá někdy také označována jako Utility Computing. Společnost Forrester [2009] rozšiřuje výše zmíněnou definici o standardizaci IT prostředků na straně dodavatele služeb, a samoobslužné principy na straně uživatelů. Cloud Computing je v zásadě soubor standardizovaných IT kapacit (služeb, softwarových řešení nebo infrastruktury) dostupných přes internet na základě samoobslužných principů a pay-per-use modelu [Forrester, 2009]. Standardizaci zejména na hardwarové úrovni označují Marks a Lozano [200] za jeden z nezbytných předpokladů pro vznik Cloud Computingu. Agentura Gartner [2009] navrhuje poněkud kompaktnější pohled na řešenou problematiku. Celý koncept je založen na způsobu využití informačních a komunikačních technologií, při kterém jsou škálovatelné a elastické IT prostředky dodávány v podobě služeb externím uživatelům prostřednictvím internetových technologií. Dále jednoznačně definuje 5 hlavních pilířů celého konceptu [Gartner, 2009]: Princip služeb potřeby spotřebitelů a poskytovatelů jsou od sebe odděleny jednoznačně definovaným rozhraním, které lze označit jako službu, Škálovatelnost a elasticita výkon služby lze progresivně navyšovat nebo snižovat dle aktuálních potřeb spotřebitele, Sdílení více uživateli služba představuje množinu IT prostředků, tímto principem lze na straně dodavatele služby realizovat úspory z rozsahu a maximalizovat efektivity využití zdrojů, služba je vždy sdílena více spotřebiteli, Měření dle využití využití služby je sledováno na základě vhodně definovaných metrik, které následně umožňují její zpoplatnění na základě celé řady platebních modelů, Využití internetových technologií služby jsou spotřebitelům dodávány prostřednictvím internetu. S touto definicí se do značné míry shoduje definiční rámec navržený a publikovaný organizací National Institute of Standards and Technology (NIST). Dle Mella a Grance [2009] je Cloud computing vhodný distribuční model pro realizaci síťového přístupu ke

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant JAK NA PAPERLESS Petr Dolejší Senior Solution Consultant PAPERLESS CO TO VLASTNĚ JE Wikipedia - Paperless představuje fungování, kde je odstraněno nebo výrazně omezeno používání papíru. Toho se dosáhne

Více

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Aleš Mahdal, ANECT a.s. ISSS 12. 4. 2010, Hradec Králové Agenda Technologické trendy Outsourcing IT možný rozsah nasazení Podpůrné provozní

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu 2013 Pavel Křižanovský pkrizano@cisco.com Customer Solution Architect Cisco Systems 2011 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloud Autor Martin Šimůnek Datum 13. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

UAI/612 - Cloudová Řešení. Návrh aplikací pro cloud

UAI/612 - Cloudová Řešení. Návrh aplikací pro cloud UAI/612 - Cloudová Řešení Návrh aplikací pro cloud Rekapitulace Cloud computing Virtualizace IaaS, PaaS, SaaS Veřejný, Privátní, Komunitní, Hybridní Motivace Návrh aplikací pro cloud Software as a Service

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Co je to Grid. Martin Kuba Superpočítačové Centrum Brno. 22.2.2005 Seminář CESNET, Třešť

Co je to Grid. Martin Kuba <makub@ics.muni.cz> Superpočítačové Centrum Brno. 22.2.2005 Seminář CESNET, Třešť Co je to Grid Martin Kuba Superpočítačové Centrum Brno Obsah prezentace grid gridové služby semantický grid Computational grid lze přeložit jako výpočetní rozvodná soustava analogie

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části.

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části. BEZPEČNOST IS Předmět Bezpečnost IS je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření podnikového bezpečnostního programu. Má představit studentům hlavní

Více

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu 13. dubna 2015 Hradec Králové Ing. Iva Merhautová, MBA Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa Michal Rada ICT MPSV Základní oblasti řízení: ICT ministerstva práce

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová CorSet KNIHA 5 Informační architektura David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová 31. 07. 2008 Shrnutí Metodický referenční rámec CorSet vznikl proto, aby organizace ve veřejném

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Sledování výkonu aplikací?

Sledování výkonu aplikací? Sledování výkonu aplikací? FlowMon APM Pavel Minařík minarik@invea.com Problémy s výkonností aplikací Je příčina problému v síti nebo v aplikaci? Jedná se o pomalou odezvu aplikačního nebo databázového

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více