Ekonomické listy. Dopady krize na regionální trh práce v ČR. Dynamická analýza portfolia investičních fondů. Cloud computing možnosti a problémy užití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické listy. Dopady krize na regionální trh práce v ČR. Dynamická analýza portfolia investičních fondů. Cloud computing možnosti a problémy užití"

Transkript

1 Odborý ědecký čaopi Cera ekooických udií Voké škol ekooie a aageeu el 7 Ekooické li Dopad krie a regioálí rh práce Č Daická aalýa poolia ieičích fodů Cloud copuig ožoi a problé užií ekooickelic

2 OBS Obah eceoaé odboré ai Dopad krie a regioálí rh práce Č 3 Ig Jarola Kahou Daická aalýa poolia ieičích fodů 7 Mgr Daa Králoá Cloud copuig ožoi a problé užií 3 Doc Ig Ja our CSc Ekooické li 7

3 7 Dopad krie a regioálí rh práce Č Ig Jarola Kahou ředkládaý e e abýá charakeriikou klíčoých ukaaelů rhu práce a dopade hopodářké recee le 8 9 a regioálí rh práce Čeké republice a úroi krajů UTS 3 V éo ouiloi jou aké preeoá ejoější doupé údaje achcující hopodářké ožieí le a přičež ukaaele rhu práce jou prakick jediýi ekooickýi regioálíi ukaaeli doupýi oučaoi a uedeé da rok ukaaele regioálích účů budou publikoá až koce liopadu Výoj rhu práce jako řeááí abídk a popák po práci ejlépe charakeriuje ukaael ír eaěaoi jejíž charakeriika ejéa rodíl dou publikoaých kocepů a akuálí ýoj jou popá prí čái eu ooáhu a rhu práce oliňuje aké ýoj ce práce j rů průěrých ed a celkoých ákladů práce jejichž kocepčí pojeí čeě rodílů průěrých ed a ediáů ed a akuálí ýoj jou předae druhé čái eu V áěru je aaloáa aba celkoých áhrad aěaců e ahu k hrubéu doácíu produku jako jedoho předpokladů dlouhodobě rooážého ekooického ýoje ooro je ouředěa roěž a odlišoi úeí pojeí aložeé buď a kocepu ía pracoišě a ed realiace ekooického ýkou ebo a reidečí příupu e abě k bdliši ekoru doácoí Výoj regioálí ír eaěaoi leech 5 Míra eaěaoi je ráci ukaaelů ekooické kokurecechopoi jedí ejledoaějších akroekooických ukaaelů a regioálí úroi Její ýhodou je že áluhou ejéa adiiraiích drojů da Miiera práce a ociálích ěcí MSV je ožé ledoa eo ukaael podrobější regioálí čleěí ež jié akroekooické ukaaele čao až do úroě obcí a aké elký čaoý předihe apř již a předcháející kaledáří ěíc či črleí Úroeň ír eaěaoi je do ačé ír áilá a ýoji D ale půobí de ýaě další dílčí fakor jako ýoj celkoé produkii práce ýoj celkoé aěaoi lie ěící e ěkoé rukur obaela a dopraí ifrarukur a ýoj eikrajké dojížďk a jížďk do aěáí ochoa obaela dojíždě a aěáí Důležiý ukaaele ír rukurálích poíží regiou je poo íra dlouhodobé eaěaoi j delší ež ěíců opodářká recee jejíž rchol aáhl Čekou republiku roce 9 aeala cielý árů ír eaěaoi e šech krajích Její regiroaá íra e roce 9 oproi roku 8 ejíce ýšila Olooucké kraji o 53 p b a Liberecké kraji o 4 p b ejéě pak rae o 6 p b a e Sředočeké kraji o 5 p b V uedeé roce bla ároeň pará ilá korelace ýoje regioálího D proože poledí da íěé regio bl oo ěru krií ejéě aaže aíco prí da uedeé pařil aopak k ě ejěší poklee D elaií eiročí ěa a druhou rau bla apř u rah Ekooické li 7 3

4 ECEZOVÉ ODBOÉ STTI Zjišťoáí ír eaěaoi probíhá dojí půobe Buď jako regiroaá íra eaěaoi kerá ahruje šech oob aeidoaé určié okažiku u úřadů práce podle ía ralého bdlišě ebo a ákladě ýběroého šeřeí pracoích il VŠS proáděý ČSÚ Oba droje ahují poč eaěaých poěru k celkoé pracoí íle cháející VŠS Míra regiroaé eaěaoi ahruje oob aeidoaé u úřadů práce poěru k celkoé pracoí íle ořeé ouče aěaých podle VŠS pracujících ciiců a regiroaých eaěaých Výběroé šeřeí ice pracuje oeeý roahe ouboru repodeů ale přeě odpoídá eodice uáaé eiárodíi iiucei ILO Ieraioal Labour Orgaiaio EUOSTT kerá ei eaěaé řadí je oob akiě i práci hledající chopé kráké době ejpoději do 4 dí aoupi do aěáí ebo e ebeaěa a ekoáající ai hodiu ýdě práce a oděu eahruje oob keré eohou aoupi ihed do aěáí důodu probíhající rekalifikace ýkou reu apod eaěao podle ýběroého šeřeí je ak praidla ižší ež úřadů práce i abulka a Sředočekého kraje podaě horší ež ukauje ěa aboluí hodoě proože ěcho Tabulka růěrá íra eaěaoi krajích Č regiroaá íra a ýběroé šeřeí pracoích il % egiroaá íra Výběroé šeřeí Č STC JC LZ KV UL LIB KV VYS JM OLO ZLI MVS rae: MSV Č ČSÚ regioech docháelo k árůu eli íkých hodo relaií roáí hodoceých leech je popáo další čái eu ok a ějž údaje o D ješě ejou k dipoici přiel a rhu práce oproi předchoíu roku ýraě odlišý regioálí ýoj proože k ejěšíu árůu regiroaé ír eaěaoi došlo e Sředočeké a Jihočeké kraji hodě o 7 p b a aké rae o 4 p b aíco k ejěšíu pokleu došlo aopak Liberecké kraji o - 7 p b V áledujících řech grafech je áorě poěrě erooěrý ýoj ír eaěaoi kerý procháel čeké kraje uplulých leech Obráek achcuje ěu ír regiroaé eaěaoi p b a delší čaoé období od čerece roku 5 až do poloi roku ok 5 je de ole jako rok po upu do Eropké uie kd eaěao ěla již hruba da rok eupou edeci a ebla íáa jako příliš ážý problé řeo obráku plýá že e ěšiě krajů Č 8 e 4 bla poloiě roku íra eaěaoi pod úroí roku 5 ejíce Morakoleké a Úecké kraji To je roporu 4 Ekooické li 7

5 7 čao e objeující reí že eaěao doahuje oučaoi ějakých iořádých či dokoce rekordích hodo říčia ohoo kreleého pohledu je ejéa o že eí příliš íáo že období předcháející áupu globálí ekooické krie leech 6 8 docháelo aopak k iořádéu pokleu ír eaěaoi ejíce přio práě regioech kde dlouhou dobu předí bla eaěao koaě ejšší eer Čech a eer Mora Obráek Zěa ír regiroaé eaěaoi krajích Č čereec /čereec 5 p b V aoé roce ejhlubšího ekooického pokleu ed roce 9 došlo oproi průěrů roku 8 k ejěšíu relaiíu árůu ír eaěaoi krajích Olooucké 77 % Zlíké 77 % a rae 7 % elaiě eješí árů ír eaěaoi bl aaeá krajích Úecké 33 % Karloarké 45 % a Morakoleké 43 % Obráek Zěa ír regiroaé eaěaoi krajích Č čereec /čereec 8 p b rae: MSV Č laí propoč rae: MSV Č laí propoč a obráku je pro ěší áoro uedea ěa ír regiroaé eaěaoi krajích Č období od čerece 8 ed dob ěě před pukuí doácí hopodářké recee až do čerece roku j po loučeí úpěšého období le 6 a 7 V oo roáí je řejý ýaý árů ír regiroaé eaěaoi e šech krajích ašak ýoj bl eli erooěrý Míra eaěaoi e ýšila od 9 p b rae až po 46 p b Olooucké kraji ejakuálější ýoj ír regiroaé eaěaoi regioech Č je achce a obráku 3 čereec oproi čereci roku okle ír eaěaoi bl uplulé roce řadě krajů celke ýaý o hruba p b leňké Zlíké a Liberecké kraji dále o íce ež 5 p b ardubické Karloarké Morakoleké a Úecké kraji aopak akřka žádé ožieí rhu práce eí paré rae íra eaěaoi e de drží a 4 % aíco roce 8 čiila pouhých % ráě eréě íké íře eaěaoi rae době ěě předcháející ekooické krii ůže bý jeda příči její oučaé ag- Ekooické li 7 5

6 ECEZOVÉ ODBOÉ STTI ace Míra eaěaoi rae roce 8 bla epřiroeě íká dokoce pod úroí a kerou e obkle poažuje plá aěao a bla praděpodobě ýledke ačé ekooické erooáh a rhu práce kd uplaěí a rhu důledku oho acháeli i lidé keří a rooážých ekooických podíek hledají uplaěí podaě obížěji Další eéě ýaý fakore je že procee rerukuraliace procháel i ýaé podik lužeb apř bak pojišťo polečoi dopraě a epoledí řadě poledí roce aké áí práa jejíž ýa rae je e šech regioů ejěší Služb celkoě připíají k oučaéu ožieí čeké ekooik éě ež průl apř e druhé črleí lužb úhru připěl k růu hrubé přidaé hodo egaiě Součaě ůže rae určié íře půobi ěňoací efek podobě rooucí ír dojížďk a prací jiých krajů a rooucího poču ciiců pro ěž ai šší reálý rů D eropoli euí áře adekáí poče oých pracoích í K ejcielějšíu pokleu ír eaěaoi došlo poledí roce aopak řadě radičích průloých regioů ardubický Liberecký leňký což je jedoačě oliěo í že áající ožieí čeké ekooik je ažeo eporíi oděíi koceroaýi ěcho regioech Velké podik keré leech 8 a 9 uel pracoík e elké propoušě ak í ohou dík oý akáká abíra aěace rchle pě Teo efek e pochopielě eprojeuje hlaí ěě Výoj ír regioálí eaěaoi od roku je uede abulce polu ýoje ěrodaé odchlk ír regioálí eaěaoi Sěrodaá odchlka e průběhu deeileí ižoala poue období éě příiého ekooického ýoje leech 3 Obráek 3 Zěa ír regiroaé eaěaoi krajích Č čereec /čereec p b rae: MSV Č laí propoč a 9 rola elaií poice oproi průěru Č e běhe éo íce ež deeileé period lepšila je Úecké Olooucké a Morakoleké kraji ed regioech radičě ejšší eaěaoí a u šech oaích krajů e relaií poice oproi árodíu průěru oo období horšila Uedeý ýoj ak igaliuje dlouhodobý pokle regioálích dipari Č u ír regioálí eaěaoi a o i přeo že rodíl ůáají adále oké což je oše přiroeý polečý re šech eí rží ekooikou Dlouhodobé rukurálí problé a rhu práce odráží íra dlouhodobé eaěaoi j proceo uchaečů déle ež rok eideci u úřadů práce celkoé poču eaěaých a obrácích 4 a 5 jou áorě podíl jedoliých krajů % a celkoé poču uchaečů o aěáí a a dlouhodobé eaěaoi Ze roáí obou obráků le čáečě ododi regio e kerých je eaěao píše krákodobý cklický problée a aopak kde jde íce o dlouhodobý rukurálí problé a druhou rau daika ýoje 6 Ekooické li 7

7 7 Tabulka Sěrodaá odchlka ír regiroaé eaěaoi a regiroaá íra eaěaoi % Sěrodaá odchlka Č STC JC LZ KV UL LIB KV VYS JM OLO ZLI MVS rae: MSV Č laí propoč Obráek 4 odíl krajů a celkoé poču uchaečů o aěáí % Obráek 5 odíl krajů a dlouhodobé eaěaoi ad ěíců % rae: MSV Č laí propoč rae: MSV Č laí propoč Ekooické li 7 7

8 ECEZOVÉ ODBOÉ STTI poledích le je achcea oo roáí je oeeé íře proože íra dlouhodobé eaěaoi reaguje a akuálí ekooický ýoj je poalu a i při celkoé pokleu ír eaěaoi e ižuje poola hlede k obížé uplaieloi dlouhodobě eaěaé populace čao uáděý problée apř je že dlouhodobě eaěaí rácejí poupě ou kalifikaci a pracoí ák Zaěao je oučaě celkoě laggig idikáore j reaguje a ýoj křik ekooického cklu e požděí růěré d a ediá ed krajích Č Jedou ála akroekooických eliči regioálí rukuře k jejichž eřejěí docháí relaiě br oproi D a další ukaaelů regioálích účů jou kroě údajů o íře eaěaoi aké průěré d Důležiý oeeí ěcho publikoaých údajích je šak kocepce aložeá a podikoé eodě odikoá eoda počíá úeí aříděí celého podiku/orgaiace do kraje ěž ídlí úředí kaujícího ekooického ubjeku Od roku ice odbor aiik práce ČSÚ přioupil ke ěě kocepci úeě říděých da oblai ukaaelů rhu práce ale čaoé řad ěcho údajů ješě ejou k dipoici odikoá eoda užíaá leech je oučaoi ahraoáa eodou pracoiší kerá pokuje reálější regioálí pohled a rh práce úeí aříděí poču aěaců a jejich ed do kraje je proedeo podle ía kuečého pracoišě aěaců K éo ěě blo ožo přioupi hlede ke kaliěí použíaých aeaicko-aiických eod odelů keré užíají jedak iforace ročích ýkaů o roložeí poču aěaců a jejich ed do krajů podle ía kuečého pracoišě aěaců jedak i adiiraií droje i ČSÚ V abulce 3 jou uede průěré d krajích Č e roáí árodí průěre podle údajů ČSÚ Meodick práě odpoídající íu ořeého ekooickéu ýkou íu pracoišě jou šak poue údaje do roku kd bla aplikoáa í opě aáděá pracoiší eoda é době e opírající o šeřeí ed a íí jedok až do úroě okreů Od roku bl údaje počíá a ákladě podikoých ýkaů podle ídel orgaiací což prai apříklad aeá že eškeré údaje a celoáě půobící podik apř Čeká poša Čeké dráh apod jou ahru rae a údaje o průěrých dách hlaí ěě jou ak důledku oho áledujících leech podhodoce io rahu jou ižší průěré d V leech a blo paré že průěrá da rae předihoala celoáí průěr ýraěji ež áledujících leech V další období od roku blo i pře oeeou poídací chopo charakeriické že red ýoje průěré d bl rae ůči bku republik píše agující a rodíl od regioálího D Kocepce ýpoču průěré d e kroě árau k pracoiší eodě ěila poledí době ješě jié ohledu do roku 9 šlo žd o údaj počíaý a ekooické ubjek podikaelké fér a íce aěaci ašak í e ahrují dopoč roěž a ubjek pod aěaců oho důodu eí roaelá čaoá řada o ýši průěré d do roku 8 e oučaýi údaji a a obráku 6 jou proo áorě je prí črleí le 9 Ve črleí šeřeí e i adále jedá o údaje aložeé a podikoé eodě přeo šak da rae hruba o poloiu přešuje úroeň obklou e ěšiě oaích krajů V prí črleí oproi ejéu období roce 8 Ekooické li 7

9 7 Tabulka 3 růěré d krajích Č STC JC LZ KV UL LIB KV VYS JM OLO ZLI MVS oáka: Od roku jou údaje počíá podikoou eodou a ákladě ídla orgaiace rae: Čeký aiický úřad ČSÚ Krajké roček aiika práce a ed podikoá eoda laí propoč 9 a uplulé da rok rola průěrá da ejíce Králoéhradecké kraji % Karloarké kraji 8 % Jihočeké kraji a a Vočiě hodě 99 % ejéě rola Obráek 6 Výše průěré ěíčí d Kč krajích leech 9 črleí daého roku rae: ČSÚ aiika práce a ed podikoá eoda průěrá da rae 39 % a Sředočeké kraji 55 % ed regioech ejéě příiý rede ýoje ír eaěaoi a druhou rau da rola relaiě poalu aké Úecké či leňké kraji kde pokle ír eaěaoi bl iulých dou leech poěrě ýaý akže relace ei ceou práce a jedé raě a rooáhou abídk a popák po práci eí jedoačá což ai ele očekáa hlede k růý opožďoáí e ýoji jedoliých fakorů a rigidiá eiující a rhu práce iiucioálí proředí pružo abídk a popák a obráku 7 je áorěa odchlka průěré d od ediáu jedoliých krajích Č ejíce e průěrá da odchluje roiuých regioech agloeracei kde le předpokláda šší koceraci špičkoě placeých odboríků a edoucích pracoíků rae a Jihooraké kraji ejéě aopak aoa- Ekooické li 7 9

10 ECEZOVÉ ODBOÉ STTI Sále íce poledí době docháí k uáděí ediáu ed kerý je pro korekí roáí doých úroí hodější ukaaele ež průěrá da Zejéa proo že du blíkou průěru či adprůěrou pobírá ále e ešující proceo aěaců Mediá ele íka podikoého ýkaicí proo je ýledke rukurálího šeřeí jiých doaíků Srukurálí doou aiiku ČSÚ kopiluje e dou drojů: Iforačí é o průěré ýdělku MSV Č ISV jišťuje d jedoliých aěaců podikaelké féře ýběroý půobe a Iforačí é o plau M Č IS plošě šeří pla aěaců epodikaelké féře Tao aiika á a cíl pokoa co ejpodrobější iforace o dách aěaců použií oží růých říděí ejéa podle fore aěáí Do hrubých ed e e rukurálí aiice počíají šech d a práci čeě préií odě a dalších plaů dále eškeré áhrad d a eodpracoaou dobu dooleou ák překážk práci apod a odě a pracoí pohooo a celý rok růěrá da aěace daé roce je počea poěřeí jeho placeou dobou ed poče ěíců a keré du či áhradu d kuečě pobíral odečea je doba eocí a dalších eplaceých epříooí práci a daý rok Tako počeá průěrá da šak eí a eůže bý hodá průěrou dou jišťoaou podikoého ýkaicí ČSÚ kde je celkoý obje doých proředků poěřoá eidečí poče aěaců podiku ěž jou šak ahrui i aěaci eocí ebo eplaceou epříooí kraší ež 4 ýd i ČSÚ Výledé průěré d a ediá ed krajích podle rukurálích šeřeí jou uede abulce 4 Tabulka 4 růěré d a ediá ed krajích podle rukurálích šeřeí ISV a IS Kč da ediá da ediá da ediá da ediá STC JC LZ KV UL LIB KV VYS JM OLO ZLI MVS rae: ČSÚ aiika práce a ed šeřeí ISV a IS MSV a M Č Mediá je hodoa jež dělí řadu podle elikoi eřaeých ýledků a dě ejě počeé poloi laí že ejéě 5 % hodo je eších ebo roých a ejéě 5 % hodo je ěších ebo roých ediáu Ekooické li 7

11 7 Obráek 7 Odchlka průěré d od ediáu průěrá da áobcích ediáu krajích Č roce % rae: ČSÚ aiika práce a ed šeřeí ISV a IS MSV a M Č lejších regioech ejéa Karloarké a Olooucké kraji Obecě plaí e šech krajích že odchlka průěré d od ediáu ed je ýraě šší u užů ež u že áhrad aěaců jako oučá árodích a regioálích účů egioálí úč keré eodick cháejí árodích účů použíají odlišé kocepce a eod ýpoču pro aoeí doých ákladů ež aiika práce ebo rukurálí šeřeí IS a ISV popioaé předchoí eu ředě pracují kopleější poje áhrad aěaců kerý je defioá jako celkoá oděa peěží ebo epeěží placeá aěaaele aěaci a práci jí odedeou běhe účeího období áhrad aěaců eáají ed a plaů čeě aurálích a e ociálích přípěků aěaaelů V druhé řadě regioálí a árodí úč uilují o úplo achceí ekooik proo jou při jejich ýpoču proádě roěž odhad ed pláceých a čero úplých aurálích ed a další odhad a elegálí a ejišěou ekooiku a áěré kreloáí eědělké aoáobeí apod áhrad aěaců regioálích a árodích účech ak ejlépe ihují kuečé áklad práce poěru k ořeéu hrubéu doácíu produku kerý ejě ak počíá odhad a elegálí a ejišěou ekooiku a ěkerýi ekáaýi čioi ekoru doácoí roo je ukaael podílu áhrad aěaců a D čao použíá k aalýe důchodoé rukur D kerou kroě áhrad aěaců oří aké čié daě ýrob a doou pořeba kapiálu a čiý prooí přebek a čiý íšeý důchod podikaelkých ubjeků D důchodoého hledika předauje ouče šech důchodů ořeých při jeho orbě oěr ei důchodoýi ložkai D oří áklad doácí realioaé popák a jou důležié eje pro žioí úroeň obaela kerou ý půobe určují předeší forou áhrad aěaců ale i pro aeriálí kuulaci proože ářejí předpoklad její realiace proředicí ýdajů a orbu hrubého fiího kapiálu eéě důležiá je důchodoá rukura D pro ýoj ociálích plaeb a ociálích lužeb i Schloer V poledí deeileí blo charakeriické že období kojukur leech 3 7 podíl áhrad aěaců a ořeé D Čeké republik írě kleal í jak rol ik a prooí přebk podikaelkého ekoru aopak leech 8 a 9 bl parý írý árů ohoo podílu blo ak řejé že iuaci ekooického úluu e firá ejpre ižoal prooí přebek a epre poo ižoal d či propoušěl é aěace odíl áhrad aěaců a ořeé D jedoliých leech regioálí rukuře jou uede abulce 5 Ekooické li 7

12 ECEZOVÉ ODBOÉ STTI Tabulka 5 egioálí podíl áhrad aěaců a D krajích Č rok Č STC JC LZ KV UL LIB KV VYS JM OLO ZLI MVS rae: ČSÚ regioálí úč laí propoč Oproi roku e podíl áhrad aěaců a ořeé D ýšil ejíce rae Karloarké Liberecké a Jihooraké kraji ed jak regioech relaiě ejíce properujících ak aopak i ejíce aoáajících Zaíco Karloarké či Liberecké kraji bl rů podílu áhrad aěaců půobe špaýi hopodářkýi ýledk fire a poklee jejich prooího přebku oproi éě e ižující dá rae a čái i Jihooraké kraji bl důode rooucí podíl oděí lužeb a ořeé hrubé přidaé hodoě a kleající podíl průlu přičež e lužbách je podíl áhrad aěaců a ýaější ež průlu průlu hraje ěší roli kapiáloá baeo a podíl pořeb fiího kapiálu Celkoě roce 9 doahoal podíl áhrad aěaců a ořeé D ejšších hodo leňké Karloarké Liberecké Jihooraké a Olooucké kraji e šech ěcho krajích pře 45 % D ok 9 bl oučaě roke ejěšího pokleu D od počáku raforace což ýledá číla ačě oliňuje uedeé kraje pařil přeážě k ě krií ejíce poižeý eješí podíl áhrad aěaců a ořeé D bl e Sředočeké kraji 386 % kerý je oučaě dlouhodobě ejúpěšější regioe ekooické ýoji j prooí přebk podiků jou de proo relaiě ejšší oproi dá V abulkách 6 a 7 jou uede regioálí rukur áhrad aěaců e dou růých pojeích ejpre podle ía pracoišě keré je použio poěru k D předcháející abulce roěž případě regioálího D e pracuje kocepe ía pracoišě a e druhé abulce je regioálí rukura cháející reidečího příupu j ía bdlišě doácoí oo pojeí louží ukaael jako jede e upů pro ýpoče dipoibilího důchodu Ekooické li 7

13 7 doácoí krajích Jak je paré regioálí rukur e roáí ěcho dou kocepů jou poěrě do odlišé což plýá klíčoého liu dojížďk a jížďk a prací V abulce 6 jou d pracoíků dojíždějících a prací achce íě jejich pracoišě abulce 7 jou raferoá do regiou jejich bdlišě ejěší rodíl je proo parý u rah a Sředočekého kraje Tabulka 6 egioálí rukura áhrad aěaců podle ía pracoišě krajích Č rok STC JC LZ KV UL LIB KV VYS JM OLO ZLI MVS rae: ČSÚ regioálí úč laí propoč Tabulka 7 egioálí rukura áhrad aěaců podle reidečího příupu krajích Č rok STC JC LZ KV UL LIB KV VYS JM OLO ZLI MVS rae: ČSÚ regioálí úč laí propoč Ekooické li 7 3

14 ECEZOVÉ ODBOÉ STTI Záěr opodářká recee le 8 9 edla ke ýšeí úroě eaěaoi e šech krajích ři roáí roku roke 5 je šak paré že oi krajích je íra eaěaoi ále ižší a edoahuje udíž iořádých hodo Výoj eaěaoi poledích dou leech a bl řadě případů opačý ež b e dalo očekáa předchoího dlouhodobého ekooického ýoje Teo red ůže aačoa aoááí e ýoji D u dříe ejíce properujících regioů ašak jié akroekooické údaje regioálí průřeu ejou a oo období aí doupé K pokleu ír eaěaoi docháí poledí roce řadě radičích průloých regioů což je oliěo í že áající ožieí čeké ekooik je ažeo eporíi oděíi koceroaýi ěcho regioech elaií poice e a celé uplulé deeileí ůči průěru Č lepšila poue Úecké Olooucké a Morakoleké kraji ed regioech radičě ejšší eaěaoí a u šech oaích krajů e poice oproi árodíu průěru horšila Uedeý ýoj ak igaliuje určiý pokle regioálích dipari u hodoceého ukaaele okud jde o ýoj průěrých ed jejich poroáí čae a předeší ei kraji je poledích leech ížeo ěkolika ěai kocepech ýpoču přechod podikoé a pracoiší eodu a ahroáí jedoek do dacei aěaců Mediá ed e od průěré d ejíce odchluje roiuých regioech agloeracei kde docháí k šší koceraci špičkoě placeých odboríků a edoucích pracoíků rae a Jihooraké kraji ejéě aopak aoalejších regioech ejéa Karloarké a Olooucké kraji Obecě plaí e šech krajích že odchlka průěré d od ediáu ed je ýraě šší u užů ež u že Ukaael celkoého podílu áhrad aěaců a ořeé D krioých leech 8 a 9 arůal důledku oho že iuaci ekooického úluu e firá ejpre ižoal prooí přebek a epre poo ižoal d či propoušěl é aěace Celkoě roce 9 doahoal podíl áhrad aěaců a ořeé D ejšších hodo leňké Karloarké Liberecké Jihooraké a Olooucké kraji e šech ěcho krajích pře 45 % D oučaě uedeé kraje pařil ěšiou ke krií ejíce poižeý eješí podíl áhrad aěaců a ořeé D bl e Sředočeké kraji 386 % e je oučaě dlouhodobě ejúpěšější regioe ekooické ýoji a prooí přebk podiků de jou relaiě ejšší 4 Ekooické li 7

15 7 LITETU ČSÚ: alýa úeí difereciace eaěaoi a jejích oků Č raha: Čeký aiický úřad 6 ČSÚ: Eidečí poče aěaců a jejich d raha: Čeký aiický úřad ČSÚ: egioálí úč daabáe raha: Čeký aiický úřad ČSÚ: Srukura ed aěaců roce 4 raha: Čeký aiický úřad LUŠČÁK K VEL J: Ueploe ad iacii rap i he Cech epublic: iceie effec of policie raha: Cech aioal Bak Ecooic eearch Depare 7 57 ISB OOVÁ S IDLS : árodí účeicí kocep a aalý raha: C Beck ISB CLD M: egioálí apek akroekooických ukaaelů fakor je oliňující čá Saiika 8 č ISS 3-788X CLD M: egioálí apek akroekooických ukaaelů agregá regioálích účů čá Saiika 8 č ISS 3-788X KOU J: egio Č době globálí ekooické recee Ekooické li č ISS KOU J: Ukaaele regioálí kokurecechopoi Čeké republice Workig aper CES VŠEM 7 č 5 ISS 8-78 KUCŘ : Trh práce: ociologická aalýa raha: Karoliu 7 ISB SCLOSSE Š: Torba drojů a užií D Čeké republik roce 9 Saiika č ISS 3-788X Ekooické li 7 5

16 ECEZOVÉ ODBOÉ STTI IMCTS O TE CISIS O TE EIOL LBOU MKET I TE CZEC EUBLIC Ig Jarola Kahou BSTCT The e of he aricle deal ih he characeriic of he labour arke idicaor ad ih he ipac of he receio i 8-9 o he regioal labour arke i he Cech epublic I hi coe he lae aailable dae daa hoig he ecooic recoer i ad labour arke idicaor are he ol regioal ecooic idicaor currel aailable for hee o ear are preeed The fir par of he e decribe he characeriic ad rece deelope of ueploe rae The aerage age ad alarie icludig differece i aerage age ad edia age are preeed i he ecod par of hi e I cocluio he relaio of oal copeaio of eploee o gro doeic produc i decribed a oe of he prereuiie for ead log-er ecooic deelope eio i alo focued o he differece i cocep baed eiher o orkplace or reideial acce i relaio o he houehold ecor KEYWODS Labour arke ueploe rae age ad alarie regioal accou JEL CLSSIICTIO J E 3 6 Ekooické li 7

17 7 Daická aalýa poolia ieičích fodů Mgr Daa Králoá V oučaé době eiuje poěrě elké oží růých podíloých a ajišťoacích fodů keré ůj obor čioi akládají a říeí poolia O raegiích ěcho fodů ejou žd áé šech iforace K dipoici jou obkle jejich ýo ale podaě éě je áo o ýoji ložeí jejich poolia čae V oo čláku bude předaea daická aalýa poolia jako účiý ároj pro korolu ieičí čioi a hodoceí ýkooi ieičích fodů Tao aalýa aké uoží poroáa ýkoo jedoliých ieičích fodů ei ebou jak a árodí ak a eiárodí úroi Další eli ýhodou laoí předaeého odelu je ožo ájeého poroáí ýkooi i ei ačě rodílýi p fodů j apříklad akcioého fodu a fodu peěžího rhu Vužií daické aalý poolia je hodé šude a kde ieor oukroý či iiucioálí ebo korolí orgá pořebuje oěři roložeí ieičího poolia a jeho ýoj čae Iforace užíají aké edoucí aažeři fodu pro ledoáí a korolu aažerkého lu ých podříeých Daická aalýa poolia jiě alee uplaěí i při korole ieičí čioi oě ikajících peijích fodů keré jou oučáí připraoaé peijí refor Dík daické aalýe poolia je aké ožé pooudi kopeeo a doedoi poolio aažera okud apříklad akcioý ieičí fod kauje dlouhodobě hodou ýkoo jako akcioý ide eí pro ieora příliš ýhodé ěřoa u é proředk ke hodoceí Ieor i oiž ůže oři é ieičí poolio e hodé ložeí jako přílušý ide aoaě a be ákladů a práu Ieičí fod b ěl ika akií práou poolia a reakcí a akuálí ýoj rhu kiě praoaý fod b ěl přié ieoroi šší ýo ež přílušý ide Iforace o akií práě poolia a překoáí ýooi ideu jou éž ýledke předaoaého odelu Doedáa bla pro odhad ložeí poolia užíáa předeší eoda aaá aalýa poolia aložeá a ýou jejíž áklade je regreí odel čkoli jde o hojě užíaou eodu ieičí aalý obahuje podaý edoaek ebere úahu že roržeí poolia e ěí čae ředaoaá daická aalýa poolia je ýraě fleibilější eodou proože uožňuje odhad ložeí poolia ěící e čae V oo čláku aplikujee daickou aalýu poolia a akcioý podíloý fod Koerčí bak KB kcioý alýa poolia aložeá a ýou ejpre i předaíe radičí odel pro odhad alokace poolia aaý aalýa poolia aložeá a ýou Jedá e o aiickou proceduru pro odhad ložeí poolia užií poue eerích iforací kerýi jou ý- Ekooické li 7 7

18 ECEZOVÉ ODBOÉ STTI o poolia a rží ide ýoů eboť jak Model ůže užía apříklad aažer peijího fodu ebo aažer fodů k odhadu aku- e ěí rží podík ak i aažer poolia ěí raegii říeí laí cíle aalý álího roložeí fodu jehož podíl laí Dík poolia je odhali alokaci poolia ei růé aalýe poolia ůže pak aažer koroloa oblai fiačího rhu jako je apř akcioý rh da odhaduá alokace poolia fodu ouhlaí ároje peěžího rhu rh dluhopi alokací apaou koraku ei ěio polečoi alýa poolia je aké užiečá pro k Sadardí půob éo aalý užíá regreí odel aržeý práci Sharpeho 998 pracoáí hodoceí fodu Vužíají ji roěž Teo odel bl odifikoá a doplě o aboluí čle abýá áledující podob aažerkého lu ých podříeých edoucí aažeři fodu pro ledoáí ε a korolu T εε T k ε T čkoli ε odel daý Troicí je hojě užíaý ároje ieičí aalý obahuje V regreí odelu předauje ýo podaý edoaek ebere úahu že roržeí poolia čae ýo hlede k jedokoéu kapiálu dále ε T poolia εe ěí čae eboli T že paraer před- aují ýoj ideů ε T ýoů aki áií aké a čae Maažer poolia oiž T e kuečoi ložeí poolia čae apř ide ε X ide čekých áích dluhopiů ES aba IBID ěí podle oho jak e íjí iuace a rhu le [ ožaduje e ab ide ýoů ε bl kopleí j ab do odelu odel uažuje ále ejé ložeí poolia pro bl ahru ε šech čaoé okažik V čláku Mcuira e al šech ýaé ide ε pro uažoaé poolio Výra ε ε 5 je eo problé řeše roloaou regreí repreeují eáé rollig regreio aše řešeí oo čláku paraer roržeí poolia ožaduje e plě- í podík šak bude ješě blíže kuečé iuaci: áh poolia a Jeeoa alfa budou proěýi čae; Sbol ε oačuje bílý ε šu půjde ε ak o příé obecěí odelu kerý - užíá oeeý lieárí aoý odel Model ješě obahuje prek Jeeou alfu Teo ukaael e aží kaifikoa úpěch fodu při ohleděí jeho ýkooi i riikooi Jeeoa alfa ěří Kalaů filr jak e dokáže aažer fodu pořáda e eaický oý odel pro odhad alokace poolia e kerý riike e ápěí eáíe je alože a eorii rhu Měří chopo aažera poolia šoa Kalaoa filru V éo čái i ručě popíšee akií práou ýo fodu ad ýo daý áklad éo eorie ři popiu Kalaoa filru au- orka cháela prací deroa Moora 979 proý kopíroáí ideu Jeliže je ýledek kladý pak e > u o daří dokáže přebí rh Jeliže je ýledek Cipra 8 a Durbia Koopaa 3 áporý pak je jeho akií práa > V roce 96 publikoal E Kala práci eúpěšá > o oé příupu k probléu lieárího filroáí a předpoídáí arhl rekureí řešeí oocí ohoo regreího odelu ed ůžee a ákladě celkoého > ýou poolia a ideů ýoů aki odhadou probléu dikréího lieárího filroáí d- > ložeí poolia aické lieárí éu aržeá eoda > > > Bílý šu je poloupo > eáilých áhodých eliči uloou ředí hodoou a koečý kladý rople 8 Ekooické li 7

19 7 ε ε ε T ε ε íkala poději áe Kalaů filr Daický lieárí é je hledáá předeší pro- kerý polée poocí Kalaoa filru odel ýooé křik použíají k opialiaci ε poolia ε ε T o že do éu le ačlei epooroaelé obahujícího úrokoé deriá ε ε eliči a áledě je i odhadou Kalaů filr í upřeíe co e laě íí filroá- je eli ilý rekurií algoriu pro aaloáí a odhad ohoo éu Jeho elká ýho- určiého daického í Uažuje ekor eliči kerý je oučáí ε T lieárího éu ε ε T kd T da počíá o že pracuje přío ed že pro bcho rádi ali hodou ekoru každé ča- ýpoče ejlepšího odhadu užíá poue iulý oé ε okažiku odou ε ohoo ekoru čae odhad a oé ěřeí a pro ýpoče ejlepšího od- i oačíe ε Teo k ekor eliči ele přío ε ε hadu eí řeba uažoa ou šecha předešlá ěři ale áe k ε dipoici ε pooroáí jiého ěřeí ekoru eliči ε daého ε ε ε éu Tao pooroáí k ε ε ε Kalaů filr je běžě užíá apříklad šak ε ejou přeá obahují aíc ješě kroě ε ε leecí a áořicí k aigaci radiokouikaci ke pracoáí igálu eiologii šu hodo ε ekoru aké áhodou ložku eboli áhodá ložka ůže bý ε půobea bioižeýrí a aké ekooerii a aiice apříklad ε T ε epřeoí > ěřícího ε příroje Vekor V ekooerii je Kalaů filr užíá apříklad pro rekureí odhad paraerů M o- ilroáí pooroáí ε daé čae budee ači aeá že a ákladě iforace obažeé ε T delu či pro odhad koeficieů proěých čae rekureě odhadee [ ] lieárí regrei ekor Čeé ýkué člák publikoaé e ěoé lierauře dokaují že poledí době roe í ři roááí Dále rolišujee roááí a předpoídá- odhadujee ekor a ákladě iforace áje aaliků i akadeiků o užií Kalaoa obažeé kde filru apř při opialiaci poolia při aalýe ε ε ři předpoídáí užíáe iforaci > operací hedgeoých fodů při aalýe ajišťoa- > ob- ažeou pro rekureí odhad cích operací ebo při odhadu riikoých ukaaelů > > > kde aopak > ε Va Všech o člák užíají předeší j daický odhad paraerů ploucí Kala- > > Budee > > pracoa > > daický lieárí ε > ée > > e aru: oa filru apř Bruereier agel 4 > > : E poocí Kalaoa filru dokaují že době > > echologické bubli 998 eplaila eorie efekiího rhu edgeoé fod j ejofiikoaější ieoři uo bubliu aiě podporo- > > kde rí roic e aýá aoá roice eboť popiuje ýoj aoého ekoru ali eboť ai obchodoali a ereálě aý- > Druhá roice šeé ce Zráě při propadu ce e ale ěšia aaá jako roice pooroáí ich dokáala hou Dále apř acico Theore kouají poocí Kalaoa filru jadřuje ah ei ekore pooroáí a aoý ekore Dále pak a jou áé aice paraerů ekor li růých akroekooických eliči a ýkoo hedgeoých fodů Da hohal a předaují áhodé ložk Diee : E ěcho : Eek- použíají Kalaů filr k odhadu ržího riika : E orů a aic jou uede abulce E : E > : E: E : Úloha E lieárího filroáí případě roááí : E Deper Medoa Villaerde koruují > : E : E : E a předpoídáí daé daické : E : E > : E : E : E > : E : E Ekooické li 7 : E 9 : E ε

20 ε ODBOÉ ECEZOVÉ STTI í: odhadou áe pokud Daická aalýa poolia ed éu k dipoici pooroáí Kalaů í předaíe odel pro daickou aalý filr odhad užíá edoa ε T u poolia kerý odraňuje podaý pro eo podíěé roděle > ε T pooroáíek regreího odelu V oo oé o podíěé aoého ekoru í > : E bý a Jeeoa T alfa roo aedee áledující ačeí: i do čau ohou áh : E εpoolia delu íce přiblíží proěýi čae číž e odel : εe T E : E > : > realiě Mšleka oého odelu práce cháí iiga pro Ve e peciálí případě a bude al 8 pro ekoru Kalaů je odhad aoého pobcho ohli filr uží plai že > daickou žádá pooroáí kud aalýu poolia je ué eorii eeiují k předešlé čái filru ješě rošíři Kalaoa ě oci budee Tabulka ěu oocí éo o jedu kk ε ε T ε Diee prků éu do odelu ačlei oeeí pro daického lieárího poolia k áh k k Vekor ε ε k kt Maice k k k T ε ε aoý k Věa Měje odel i čá Kalaů k k kkfil plňuje lieárí r Vekor pro k : E oeeí k jou kde jou áé aice k a : E echť je ekor ahrae áé ekor k ] k [ a aice je ahraea ekore : E ] [ :E k ekore icí [ k k ] a ekor je ahrae k [ ] [ ] oo oo oé lieárí ao k ε k [ ] odelu plňuje odhad ekoru rá- Durbi aoého 3 é rae: Koopa : E ε k jeda a roááí cikfilroáí praděpodoboí k jeejlepší jk oeeí Ted plaí pro odhad ekpožadoaé že ε laí lieárí aoého k ákladě iforace a obažeé oru j j j j j le dokáa li8 Důka le alé e > Dále al práci iiga že pokud daické > daý že áe pokud aic éu ěa eárí hodo Tao říká půobe roší j ekoru aoý odel odhad a pooroáí říe poo le adardě pou [ ] > j určié rekurií a aíc jou ješě plě ží Kalao orce a íka odhad > eáiloi a roděleí orali koro plňuje ekoru áaoého kerý jiě podík j po hodých ekorů poo poocí Kalaoých žadoaá lieárí oeeí ou eorii orců dokážee počía odhad rekuriích kopleí í k již áe j odrai ekoru o jede krok abcho aoého dopředu edoa podaý ohli že odel a odhad jež počíá o oučaé hodo aoek odelu předpoídáí poolia j eěé ěcho ého aíco filroáí Ze aloi ekoru uažuje áh čae j j ěí e i ýpoče odhadů le áledě ododi odhadu reálé ěě áh poolia čae > j pro předpoídáí o íce kroků Zaedee odel pro daickou a pro j aalýu hlaoáí > dopředu jou Kalaů filr poolia kde užíající > E : : E li E : Ekooické 7 > [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] ] ] [ ]

Kapalinová chromatografie s různými typy detekce pro analýzu biologicky významných látek

Kapalinová chromatografie s různými typy detekce pro analýzu biologicky významných látek Kapaliová chroaografie růzýi ypy deekce pro aalýzu biologicky výzaých láek Teoreická čá: vyvěleí základů kapaliové chroaografie, růzé ypy deekorů. Prakická čá: ukázka aalýzy a elekrocheické, U/IS a hooí

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

Uzavírka silnice v Tišnově Zbytečná iniciativa firmy vytvořila řidičům Kocourkov

Uzavírka silnice v Tišnově Zbytečná iniciativa firmy vytvořila řidičům Kocourkov Perštej laoti Uzaíry CNG Tišoě Letí boro díla Bigbít Železm Syagoga Mora ultramaratoy Luotřelci Atletia Gold Baaa m Komeho 146 Tišo 26 6 16 7 2014 Čílo 13 Ročí XXII wwwox-czcz Cea 10 Kč Uzaíra ilice Tišoě

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

ČERPACÍ TECHNIKA A POTRUBÍ NÁVODY DO CVIČENÍ

ČERPACÍ TECHNIKA A POTRUBÍ NÁVODY DO CVIČENÍ VSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta trojí katedra hydromechaiky a hydraulických zařízeí ČERPACÍ TECHNIKA A POTRUBÍ NÁVOD DO CVIČENÍ Tomáš Blejchař Syla Drábkoá OSTRAVA 00 Sezam oužitých

Více

cestovní kancelář vietnam www.carestyle.cz

cestovní kancelář vietnam www.carestyle.cz csoí kclář www.crsyl.cz ysělky (pkogry sr) V Y S V Ě T L I V K Y Wf zdr u holů ko ozčých á ožos přpojí Všho počíč k Wf zdr, ť už lobby holu, u bzéu bo přío pokoj. Kokréí forc jd ždy popsu u jdolých holů.

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ)

3. POJIŠTĚNÍ OSOB (ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ) 3. POJIŠTĚÍ OSOB (ŽIVOTÍ POJIŠTĚÍ) 3.. EMOELOVÝ PŘÍSTUP 3... ekremeí řád vymíráí populace Úmrosí abulky a) Smr je áhodým jevem, kerý se pojišťuje pro účely ŽP sačí pracova s průměrými hodoami záko velkých

Více

T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER

T T. Think Together 2012. Martin Flégl, Andrea Hornická THINK TOGETHER Česká zemědělská uiverzia v Praze Provozě ekoomická fakula Dokorská vědecká koferece 6. úora T T THINK TOGETHER Thik Togeher Vývo cerifikace ISO 9 a ISO 4 a eí vliv a pravděpodobosi savů okolosí rozhodovacího

Více

Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se

Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se Tento trénink si uď za ilujete, e o si udete slet, že jse se úpl ě z láz il. Jse autor E aila ade a k ih Milió o ý e ail a toto není prodejní video či prodej í ebook. A a i e á žád ou zázrač ou pilulku

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky

Úvod do financí I. Základní pojmy II. Cenné papíry III. Finanční deriváty (financial derivatives) IV. Základy finanční matematiky Úvod do fiací I. Základí ojmy.... Peíze a kaiál.... Iflace... 3 3. Kvaiaiví eorie eěz... 4 4. Ivesice... 4 5. Fiačí sysém... 5 II. Ceé aíry... 6. Charakerisiky CP... 6. CP s evým výosem (fixed icome/yield

Více

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák

Základy teorie chyb a zpracování fyzikálních měření Jiří Novák Zálad eore chb a zpracováí zálích měřeí Jří ová Teo e je zamýšle jao pomůca pro vpracováí laboraorích úloh z z Je urče pouze pro sudjí účel a jeho účelem je objas meod zpracováí měřeí Chb měřeí Druh chb

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky IGMEN Mrií ém memi ) Výrooá logi ) Moži - oere, ierl ) lgerié ýr - ráe s mohočle, lgerié ore ) Lomeé ýr ) Moi odmoi ) Lieárí fe, lieárí roie 7) Lieárí roie s rmerem, s solí hodoo ) Sos lieáríh roi 9) Lieárí

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

Chladničky a mrazničky

Chladničky a mrazničky Skupia Liebherr Široký ortiet výrobků Skupia Liebherr je jedí z ejvětších výrobců tavebích trojů a větě. Liebherr á vyoce hodoté výrobky a lužby a dobrou povět také v oha jiých oblatech. Ty zahrují širokou

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I VYSOKÉ UČNÍ CHNICKÉ V BRNĚ FAKUA SAVBNÍ JOSF WIG ORI CHYB A VYROVNÁVACÍ POČ I G4_ ĚŘICKÉ CHYBY SUDIJNÍ OPORY PRO SUDIJNÍ PROGRAY S KOBINOVANOU FOROU SUDIA CHVP ěřcé chb eto tet eroše jazovou a redačí úravou.

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÉ A ZPOMALENÉ POHYBY. Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf, Přemysl Šedivý.

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÉ A ZPOMALENÉ POHYBY. Studijní text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf, Přemysl Šedivý. ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÉ A ZPOMALENÉ POHYBY Sudijní ex pro ouěžící FO a oaní zájece o fyziku Ivo Volf, Přeyl Šedivý Obah Úvod 1 Kineaika rovnoěrně zrychleného a rovnoěrně zpoaleného příočarého pohybu honého

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok

Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Úpl é elektro i ké podá í prakti ká příručka pro rok Bohdan Urban Ministerstvo itra České repu lik 13.dubna 2015 Rekapitulace (ISSS 2014) )áklad í krok k realiza i úpl ého elektro i kého podá í Legislativa

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

UŽITÍ MNOŽINY BOD DANÉ VLASTNOSTI PI KONSTRUKCI PÍMEK A KRUŽNIC. 4 hodiny

UŽITÍ MNOŽINY BOD DANÉ VLASTNOSTI PI KONSTRUKCI PÍMEK A KRUŽNIC. 4 hodiny UŽITÍ NOŽINY BOD DANÉ VLATNOTI PI KONTRUKCI PÍEK A KRUŽNIC hodiy Neje si zusíš astudoat oi jedoduchých zooých úoh. Tyto úohy budeš ozdji užíat i ozbou sožitjších úoh, de hedáí ezáého bodu bude soíat obioáí

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Ⴧ卷 01 1. Y S Ě ᆷ受né území e ymezuje k d u 15. 4. 01. r nice z ᆷ受ného území je zobr zen e ýkre e zákl dního členᆷ受ní území ᆷ受.1ᆷ受 l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受. . Ⴧ卷 ĚS Ⴧ卷 Y Ⴧ卷 Ⴧ卷.1. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受 zemní ᆷ受lán

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

casopis.qxp 30.8.2007 10:29 Page 1

casopis.qxp 30.8.2007 10:29 Page 1 casis.qx 30.8.007 0:9 age casis.qx 30.8.007 0:9 age RNENSKÉ YTY www.rese-yty.c D +, Vříša, Khutice r - ěst ře rá ružste. bytu +. yt je ře řee V (č..), terý rběhe reitaliaci (částa 30 tis.). Auita je slacea.

Více