Vic: Zadost o poskytnuti informaci die zikona c Sb., o svobodnem pfistupu k informacim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vic: Zadost o poskytnuti informaci die zikona c.10611999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim"

Transkript

1 LA0 8 MAGISTR AT MESTA OSTRA`^A c<111ur * r iofivnf o prdvni (} y i DLoSI p,lb ,015 ':'r SMO/029085/ 15 LPO Vo- I II I I!1! I I I II I II I II I I II I II II I I II Ii IIIII 1II 111 Statutarni misto Ostrava Proke ovo namesti Ostrava Zadatel: V Ostrave dne DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. se sidlem: Obrancu miru , Ostrava - Vitkovice IC: Zastoupeny jednatelem spolecnosti Tomasem Vrbou Povinny subjekt: Statutarni misto Ostrava se sidlem: Prokesovo namesti 8, Ostrava Vic: Zadost o poskytnuti informaci die zikona c Sb., o svobodnem pfistupu k informacim 1. 2adatel - DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., se sidlem: Obrancu miru 208/12, Ostrava - Vitkovice, IG: timto v souladu se zakonem c Sb., o svobodnem pfistupu k informacim iada Statutarni misto Ostrava, se sidlem: Prokesovo namesti 8, Ostrava, jako2to povinny subjekt o poskytnuti nasieduiicich informaci: 1) Kopie vsech smluv vicetni vsech priloh, na zakladi ktery" ch byl v minulosti (od doby vzniku spolecnosti ai po soucasnost ) povinny subjekt v zivazkovem pravnim vztahu se spolecnosti Ovanet a.s., se sidlem Hajkova 1100/13, Ptivoz, Ostrava, Id a se spolecnosti OVA!!!CLOUD. net a.s., se sidlem : Hajkova , Pfivoz, Ostrava, It : , kdy spolecnost Ovanet a. s. nebo OVA!!!CLOUD. net a.s., jakoito dodavatel, realizoval pro Statutarni mesto Ostrava jakoukoliv dodavku technologii, sluieb apod. pfipadni provadil uplatni dodavku technologii, sluieb apod. povinnimu subjektu v jinim oznaceni nee dodavatel pro objednatele. 2) Pokud neni poskytnuti informace ve forme kopie smiuv vicetni v ech priloh ad. 1) moini z duvodu danych zakonem c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k Informacim, pak iadatel iada o informaci, jak diouho trval zavazkov' pravni vztah mezi povinnym subjektem a spolecnostmi Ovanet a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. ve vici dodavek nebo sluieb, jak' byl obsah plnini, jaka byla celkova vyse uplaty poskytnuti povinnym subjektem spolecnosti Ovanet a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. za celou dobu trvani smiuv ( od zahajeni cinnosti obou spolecnosti ai do soudasnosti ), jaka byla splatnost jednotiiv'ch, castecnych uplat, jaka byla jejich vyie, u kolika (a jake konkretni) sluiby a dodavky povinneho subjektu spolecnost Ovanet a.s. a OVAWCLOUD.net a.s. provadila v ramci sveho zivazku poskytovini dodavek a sluieb a jak casto byly tyto dodavky a siuiby poskytovany. 3) Dilci i celkova castka, ktera byla spoiecnostem Ovanet a.s. a OVA!!!CLOUD. net a.s, poskytnuta Statutirnim mistem Ostrava od vzniku techto spolecnosti ai po soucasnost jako neinvesticni dotace, peniiity vklad apod. na podporu cinnosti techto spolecnosti uvedeni za jednotlivi roky. Digit9lnd podepsal Tomb Vrba ON C=CZ, O=DIGITAL. TELECOMMUNICATIONS. 5pd 8 r.p. (It'.: J, OU=1 CN=TornaS Vrtba, sera'number-'p Dirvod Potvrzujt spr3vnost a uplnost tohoto dokumerttu Umist8nl Kontakt Datum: 22 01, :08'.19

2 4) Jake financni castky, v jakem rote od doby vzniku spolecnosti Ovanet a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. ai do soucasnosti vydalo Statutarni mesto Ostrava za analgzy a audity obou spolecnosti v i;ieneni : rok, spolecnost, castka. 5) Kopie auditu, analyz a kontrol tykajici se hospodar'eni organizaci Ovanet a s. a OVAI!ICLOUD.net a.s. od jejich zalozeni do soucasnosti, ktere si nechalo vypracovat Statutarni mesto Ostrava. 6) Jake financni castky venovalolposkytlo Statutarni mesto Ostrava v em svym mestskym organizacim na nakup sluieb nebo technologic, ktere pak nasledne spolecnosti Ovanet as. a OVA!!!CLOUD. net as. skutecne dodaly / realizovaly od vzniku techto spolecnosti ai do soucasnosti v cleneni : rok, organizace, castka, druh tech nologlelsluiby. (Napr. 2004, Mestsky obvod Marianske Hory, , Ke technologie telefonni ustredny) 7) Dilci i celkova castka, ktera byia spolecnosti Ovanet a.s. a OVA!!!CLOUD. net a.s. poskytnuta Statutarnim mestem Ostrava od jejich vzniku ai po soucasnost jako investicni dotace, penkity vklad apod. napf. na rozvoj technologii techto spolecnosti, na obnovu technologii HWISW, nakup movitych nebo nemovitych veci v cleneni : rok, castka, technologie. II. Zadatel zada, aby vyse poiadovane informace spocivajici ve fotokopiich vyse uvedenych smluv byly zaslany v elektronicke podobe ve formatu. pdf na ove adresy: dto dto.cz, tomas.vrba(cpdto.cz a dalsi poiadovane informace, aby byly poskytnuty plsemne a zaslany na shora uvedenou adresu. Tomas Vrba, jednatel spolecnosti DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.

3 Statutarni mesto Ostrava magistrat Vase znacka. O, j.: SkIO/029085/15/LPO/ Sp. zn.. S-SMO/029085/2015/12/ Vyrizuje: JUDr. Josef Kadlec Telefon: Fax: jkadlec(^ostrava.cz DIGITAL TEL.ECOMMUNICATIC)NS, spol. S r.o. "Tomas Vrba, jednatel Obr'ancu miru 208/ Ostrava - Vitkovice Datum: Z<r(1ost o poskytnuti informace podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem I)?iStupu k infirrrracun Ve vztahu k Vasi 2adosti ze dne tykajici se cinnosti spolecnosti Ovanet a.s. a spoleanosti OVA!!!CLOUD.net a.s. pro statutarnf rnesto Ostrava sdelujeme, 2e Ihutu pro vypizeni te'to 2adosti statutarni mesto Ostrava (povinny subjekt) prodiu2uje o deset dni. K pr'odlou2eni Ihuty dochazi ve smysiu 14 odst. 7 pism. c) zakona C. 106/1999 Sb., o svobodnern pristupu k informacim, ve zneni pozdejsich pt edpisu (dale jen,,zakon"). Podle 14 odst. 7 pisrn. c) zakona, 1h0tu pro poskytnuti informace m62e z6va2nvch dirvodu, jq rte povinny subjekt prodlou2it ze subjektem, kter}" ma z ge szrrje^i di^rero^l^odr uti aorr ado^tivod^bo ezi k ra iltace s jin'ni povinn^jn povinneho subjektu, ktere magi zava2ny zajem na pi`edmetu 26dosti. ema nebo vice slo2kanri Jeliko2 jsou po2adovany informace tykajici zavazkovych vztahu V SOuvisIosti s cinnostrni spolecnosti Ovanet as, a spolednosti OVA!!!CLOUD.nel a.s. pro statutarni mesto Ostrava od 'ejich vzni I?icdpoklada se kouzultace s nasledujicirni odbory Magistr6tu.1. ktr, odbor f^r^anci a rozpoctu, odbor irrterniho auditu a kontroly, Ostravy: odbor strategickeho rozvoje, odbor projektii IT slu2eb a outsourcingu, odbor vefejnych dzakazek st` ternhoortin aletkovy, kapitalovych ucasti a sdru2eneho nakupu. ancowant, Mgr. Renata Kolkovat /V1, vedouci odboru legislativniho a pravniho Prokesovo nam. 8, Ostrava 111 +n'wvu. ostrava.cz Id DIC CZ Zislo ktu /

4 Statutarni mesto Ostrava magistrat Vale znatka: C. j.: Sp. zn.: SMO/029085/15/I,PO/Kad S-SMO/029085/2015/12/ DIGITAL TEI. ECOMMUNICATIONS. spol. s r.o. Tomas Vrba, jednatel Obrancct mire 208/12 JUDr. Josef Kadlec Ostrava - Vitkovice Vyrizuje: Telefon : Fax: jkadlec cr^ostrava.cz Datum : Zadost o poskytnuti inforniace podle zakona c. 106/1999 Sh., o svohodnent piistupu k informacitn Vaeny zadateli, pozadujete informace podle zikona c. 106/1999 Sb., o svobodnem phstupu k informac(m, ve zneni pazdejsich pi-edpis6 (dale jen zakon"), ktere se tykaj( zavazkovych vztahu v souvislosti s cinnostmi spolecnosti Ovanet a.s. a spolecnosti OVA!!! CLOUD. net a.s. pro statutarni mesto Ostrava od jejich vzniku. S ohledem na skutecnost, 2e se jedna o minloradne rozsahle vyhledani informaci, oznarnuje Vann povinny subjekt. v souladu s ustanovenim 17 zakona, pozadavek na i hradu nakladu za poskytnuti informaci v celkove vysi 6 571,60 Kc (slovy: sesttisicpetsetsedmdesatie(inukorunu6eskou a 60haleru). Doba vyhledavani a zpracovani informaci pi esahla I hodinu. V souladu se.,sazebnikeni uhrad nakladii za poskytovani informaci", schvalenym usnesenim rady mesta c /RM1418/I 1 ze due , ktery je zveiejnen na internetove adrese vycislujc povinny subjekt Hodiny ,00Ke CD Postovne Ce!kem 5,00 Ke 46,60 Kc 6 571, 60 Kc 0hradu Ize provest bezhotovostnim pfevodem na nize uvedeny ucet, slozenkou, popi-ipade v hotovosti v pokladne magistratu -- pi-izemi c. dv Po zaplaceni (thrady budou poadovane informace povinnym subjektem poskytnuty. Mgr. Renata Kolkova vedouci odboru leaislativuiho a pnivniho Prokesovo nam Ostrava IC DIC CZ t/1 Cislo uctu /0800 lit

5 L70 ^^ (/1.3 Statutarni mesto Ostrava rnagistrat Vase znaoka: C. j.: Sp. zn.: Vyrizuje: Teleton: Fax: Datum: MO/029085/15/LPO/Kad S-SMO/029085/20 1 5/1 6/ JUDr. Josef Kadlec DIGITAL. TELECOMMUNICATIONS, spot. S r.o. Tome Vrba, jednatel Obrinefi mire 208/ Ostrava - Vitkovice ladost o poskytnuti inforniace podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodn6in phstupu k informacim Dohry den, v navaznosti na uhradu naklad6 za poskytnuti informaci podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem phistupu k informacim, ve zneni pozd6j5ich pi edpis6 (dale jen,,zdkon"), poskytuje V6111 povinny subjekt po2adovane informace pro Vasi potrebu, vzhledem k rozsahu poskytovanych dat, na pi ilo2.enem CD nosici. Inl'ormace,jsou, v souladu s ustanovenim odst. 3 3 zakona poskytovany v podobe v jake jsou zaznalnenany na nosicich povinlr m vyu2ivanych subjektem. Mgr. Renata Kolkova vedouci odboru legislativniho a pravniho Proke^ovo n4en. 8, Ostrava to DIC CZ G, 1/1 Oislo u^tu /0800 k i^ A w

6 Statutarni mesto Ostrava magistrat Vale znacka: DIGITAL. TELECOMMUNICATIONS, G. j. : SMO/ /15/LPO spot. S r.o. Sp. zn. : S-SMO/ /2015/15/ Tomas Vrba, jednatel Obranct'j miru 208/12 Vyrizuje: JUDr. Josef Kadlec Ostrava - Vitkovice Telefon: ± Fax: jkadlec;a%ostrava.cz Datum: ROZHODNUTI Na statutarni mesto Ostrava (povinny subjekt) se obratila spolednost DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s no., se sidletn Obrancu miru 208/12 ; Ostrava - Vitkovice, 1CO , se 2adosti o informace, ktere se tykaji zejmena dodavatelskych citnnosti spolecnosti Ovanet a.s. a spolecnosti OVA!!! CLOUD. net a.s., poskytovanych statutirnimu mestu Ostrava. Uvedena zadost ze dne , evidovana pod e. j. SMO/029085/15/LPO, je 2adosti o informace podle zakona c. 106/1999 Sb.. o svobodnem pi'istupu k informacim, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Magistrdt mesta Ostravy, odbor Iegislativni a pravni, po posouzeni obsahu zrninzne 2adosti, rozhodl takto: Vyrok: Podle ust. odst. 3 3, ust. 8a, ust. 12 a podle test. odst zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim, ve zneni pozdejsich pi edpisu, se zadost o informace ze dne , evidovana pod c. j. SMO/029085/15/LPO, spole6nosti DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s no., se sidlem Obrdncu miru 208/12, Ostrava - Vitkovice v castech. We pozadovane dokunienty obsahuji osobni irdaje, odmita. Oduvodneni: Podle odst. 3 3 zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim, ve zneni pozdejsich pfedpisct, se informaci pro ucely tohoto zakona rozumi jakykoliv obsah nebo jeho cast v jakekoliv podobe, zaznatile nany na jakemkoliv nosici, zejmena obsah pisemneho zaznamu na listine, zaznamu ulo2eneho v clektronicke podobe neho zaznamtr zvukoveho, obrazoveho nebo audiovizualniho. Podle 8a zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem phstupu k informacim, ve zneni pozd.j^ich pfedpisu, inforniace tykajici se osobnosti, projev6 osobni povahy, soukromi tyzicke osoby a osobni irdaje povinny subjekt poskytne jen v souladu s pravnimi pfedpisy, upravujicimi jejich ochranu. Podle vety prvni 12 zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem phstupu k informacim, ve zneni pozdejsich pfedpisu. vsechna omezeni prava na informace provede povinny subjekt tak, ze poskytne pozadovane informace vicetne doprovodnyeh informace Po vylouceni tech informace, u nichz to stanovf zakon. Prokesovo narn. 8, Ostrava Id Q1e CZ Oislo uatu /0800 A e e

7 Podle odst. I 15 zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pr'istupu k informacim, ve zneni pozdejsich piedpisi`i, poked povinny subjekt 2adosti, byt' i jen zcasti nevyhovi, vyda ve Ihute pro vyiizeni 2adosti rozhodnuti o odmitnuti 2idosti, popi ipade o odmitnuti casti zadosti. V dokumentech poskytnutycl 2adateli povinnym subjektem jsou obsa2eny rovne2 osobni udaje. Jedna se o jnleno a prtijmeni fyzicl e osoby ve spojeni s vykonivanou funkci. V souladu se zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich 6daj6 a zmene nekterych zakon(i, ve zneni pozdejsich predpisu, osobni udaje mohou byt zpracovany pouze v souladu s 0elem, k nemu2 byly shroma2deny a jen se souhlasem osoby jig se osobni udaje tykaji. Z^idni z techto podniinek neni v danein pripade splnena. Z tohoto duvodu byl tedy povinny subjekt nucen, s odkazem na ustanoveni 8a a 12 zakona e. 106/1999 Sb., o svobodnem piistupu k inlormacinl, ve zneni pozdejsich predpisu, zadost o informace ze dne , spolecnosti DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. se sidlem Obrancit mire 208/12, Ostrava - Vitkovice, [CO , v ea_stech, We po2adovane dokumenty obsahuji osobni udaje, odmitnout. Vzhledem k vyse uvedene]mpovinny subjekt rozhodl tak, jak.je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti. Jedinym ucastnikem i-izeni je spolecnost DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol, s r.o., se sidlem Obrancu miru 208 /12, Ostrava - Vitkovice, ICO Pouceni o odvolani: Proti tomuto rozhodnuti Ize podat odvolani ve Ilhute 15 dne od jeho oznimeni. 0 odvolani rozhoduje Krajsky iiad Moravskoslezskeho kraje. Odvolani se podavi u Magistrate mesta Ostravy, odbort legislativniho a privn iho. Datum vyhotoveni tohoto rozhodnuti: S pozdravem Mgr. Renata Kolkova vedouci odboru legislativniho a pravniho Prokesovo narn Ostrava It DIC CZ /2 Cislo 66tu /0800

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI.

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI. LVI. SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM, OCHRANA INFORMACÍ, VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 056/2015 Vypracoval: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Schválil: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační směrnice 2/2006

Organizační směrnice 2/2006 Organizační směrnice 2/2006 Poskytování informací Ve smyslu: Čl. 17 Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.) Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul.

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem ; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/143775/13 č.evidenční: /2013 vyřizuje : Mgr. Vít Zíka

Více

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Pokyn ředitele školy k podávání informací a řešení stížností Č.j.: GJB/086/2015 V Ivančicích dne 20. února 2015 Působnost Zpracoval Zaměstnanci

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 10821/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 164/SU/2012

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Č.j.: 10-02-15 Účinnost od data: 01. 02. 2015 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Přílohy: Příloha

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 OPERACNI * * Oslo smlouvy MF 3321010/2012 Toto cislo uvadejte prifakturaci SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 uzaviraji na zaklade vysledku jednaciho rizeni c.j. MF - 22 472/2012/23-232/BA

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz

M A N U Á L. Vydal Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí www.mmr.cz M A N U Á L Metodický postup pro dodavatele při řízeních ve věcech seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Verze 10.0 Účinnost od 1. 04. 2012

Více

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč : Třebíč MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč Město Třebíč Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Parlament

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor veřejné diplomacie Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 230, fax: +420 224 182 036 www.mzv.cz MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy Smluvní strany: S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z rozpočtu kraje č. OLP/389/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 16.4.2013 usnesením č.679/13/rk Liberecký kraj se sídlem : U Jezu

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím - znění dle 181/14 Sb. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více