Vic: Zadost o poskytnuti informaci die zikona c Sb., o svobodnem pfistupu k informacim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vic: Zadost o poskytnuti informaci die zikona c.10611999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim"

Transkript

1 LA0 8 MAGISTR AT MESTA OSTRA`^A c<111ur * r iofivnf o prdvni (} y i DLoSI p,lb ,015 ':'r SMO/029085/ 15 LPO Vo- I II I I!1! I I I II I II I II I I II I II II I I II Ii IIIII 1II 111 Statutarni misto Ostrava Proke ovo namesti Ostrava Zadatel: V Ostrave dne DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. se sidlem: Obrancu miru , Ostrava - Vitkovice IC: Zastoupeny jednatelem spolecnosti Tomasem Vrbou Povinny subjekt: Statutarni misto Ostrava se sidlem: Prokesovo namesti 8, Ostrava Vic: Zadost o poskytnuti informaci die zikona c Sb., o svobodnem pfistupu k informacim 1. 2adatel - DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o., se sidlem: Obrancu miru 208/12, Ostrava - Vitkovice, IG: timto v souladu se zakonem c Sb., o svobodnem pfistupu k informacim iada Statutarni misto Ostrava, se sidlem: Prokesovo namesti 8, Ostrava, jako2to povinny subjekt o poskytnuti nasieduiicich informaci: 1) Kopie vsech smluv vicetni vsech priloh, na zakladi ktery" ch byl v minulosti (od doby vzniku spolecnosti ai po soucasnost ) povinny subjekt v zivazkovem pravnim vztahu se spolecnosti Ovanet a.s., se sidlem Hajkova 1100/13, Ptivoz, Ostrava, Id a se spolecnosti OVA!!!CLOUD. net a.s., se sidlem : Hajkova , Pfivoz, Ostrava, It : , kdy spolecnost Ovanet a. s. nebo OVA!!!CLOUD. net a.s., jakoito dodavatel, realizoval pro Statutarni mesto Ostrava jakoukoliv dodavku technologii, sluieb apod. pfipadni provadil uplatni dodavku technologii, sluieb apod. povinnimu subjektu v jinim oznaceni nee dodavatel pro objednatele. 2) Pokud neni poskytnuti informace ve forme kopie smiuv vicetni v ech priloh ad. 1) moini z duvodu danych zakonem c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k Informacim, pak iadatel iada o informaci, jak diouho trval zavazkov' pravni vztah mezi povinnym subjektem a spolecnostmi Ovanet a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. ve vici dodavek nebo sluieb, jak' byl obsah plnini, jaka byla celkova vyse uplaty poskytnuti povinnym subjektem spolecnosti Ovanet a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. za celou dobu trvani smiuv ( od zahajeni cinnosti obou spolecnosti ai do soudasnosti ), jaka byla splatnost jednotiiv'ch, castecnych uplat, jaka byla jejich vyie, u kolika (a jake konkretni) sluiby a dodavky povinneho subjektu spolecnost Ovanet a.s. a OVAWCLOUD.net a.s. provadila v ramci sveho zivazku poskytovini dodavek a sluieb a jak casto byly tyto dodavky a siuiby poskytovany. 3) Dilci i celkova castka, ktera byla spoiecnostem Ovanet a.s. a OVA!!!CLOUD. net a.s, poskytnuta Statutirnim mistem Ostrava od vzniku techto spolecnosti ai po soucasnost jako neinvesticni dotace, peniiity vklad apod. na podporu cinnosti techto spolecnosti uvedeni za jednotlivi roky. Digit9lnd podepsal Tomb Vrba ON C=CZ, O=DIGITAL. TELECOMMUNICATIONS. 5pd 8 r.p. (It'.: J, OU=1 CN=TornaS Vrtba, sera'number-'p Dirvod Potvrzujt spr3vnost a uplnost tohoto dokumerttu Umist8nl Kontakt Datum: 22 01, :08'.19

2 4) Jake financni castky, v jakem rote od doby vzniku spolecnosti Ovanet a.s. a OVA!!!CLOUD.net a.s. ai do soucasnosti vydalo Statutarni mesto Ostrava za analgzy a audity obou spolecnosti v i;ieneni : rok, spolecnost, castka. 5) Kopie auditu, analyz a kontrol tykajici se hospodar'eni organizaci Ovanet a s. a OVAI!ICLOUD.net a.s. od jejich zalozeni do soucasnosti, ktere si nechalo vypracovat Statutarni mesto Ostrava. 6) Jake financni castky venovalolposkytlo Statutarni mesto Ostrava v em svym mestskym organizacim na nakup sluieb nebo technologic, ktere pak nasledne spolecnosti Ovanet as. a OVA!!!CLOUD. net as. skutecne dodaly / realizovaly od vzniku techto spolecnosti ai do soucasnosti v cleneni : rok, organizace, castka, druh tech nologlelsluiby. (Napr. 2004, Mestsky obvod Marianske Hory, , Ke technologie telefonni ustredny) 7) Dilci i celkova castka, ktera byia spolecnosti Ovanet a.s. a OVA!!!CLOUD. net a.s. poskytnuta Statutarnim mestem Ostrava od jejich vzniku ai po soucasnost jako investicni dotace, penkity vklad apod. napf. na rozvoj technologii techto spolecnosti, na obnovu technologii HWISW, nakup movitych nebo nemovitych veci v cleneni : rok, castka, technologie. II. Zadatel zada, aby vyse poiadovane informace spocivajici ve fotokopiich vyse uvedenych smluv byly zaslany v elektronicke podobe ve formatu. pdf na ove adresy: dto dto.cz, tomas.vrba(cpdto.cz a dalsi poiadovane informace, aby byly poskytnuty plsemne a zaslany na shora uvedenou adresu. Tomas Vrba, jednatel spolecnosti DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.

3 Statutarni mesto Ostrava magistrat Vase znacka. O, j.: SkIO/029085/15/LPO/ Sp. zn.. S-SMO/029085/2015/12/ Vyrizuje: JUDr. Josef Kadlec Telefon: Fax: jkadlec(^ostrava.cz DIGITAL TEL.ECOMMUNICATIC)NS, spol. S r.o. "Tomas Vrba, jednatel Obr'ancu miru 208/ Ostrava - Vitkovice Datum: Z<r(1ost o poskytnuti informace podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem I)?iStupu k infirrrracun Ve vztahu k Vasi 2adosti ze dne tykajici se cinnosti spolecnosti Ovanet a.s. a spoleanosti OVA!!!CLOUD.net a.s. pro statutarnf rnesto Ostrava sdelujeme, 2e Ihutu pro vypizeni te'to 2adosti statutarni mesto Ostrava (povinny subjekt) prodiu2uje o deset dni. K pr'odlou2eni Ihuty dochazi ve smysiu 14 odst. 7 pism. c) zakona C. 106/1999 Sb., o svobodnern pristupu k informacim, ve zneni pozdejsich pt edpisu (dale jen,,zakon"). Podle 14 odst. 7 pisrn. c) zakona, 1h0tu pro poskytnuti informace m62e z6va2nvch dirvodu, jq rte povinny subjekt prodlou2it ze subjektem, kter}" ma z ge szrrje^i di^rero^l^odr uti aorr ado^tivod^bo ezi k ra iltace s jin'ni povinn^jn povinneho subjektu, ktere magi zava2ny zajem na pi`edmetu 26dosti. ema nebo vice slo2kanri Jeliko2 jsou po2adovany informace tykajici zavazkovych vztahu V SOuvisIosti s cinnostrni spolecnosti Ovanet as, a spolednosti OVA!!!CLOUD.nel a.s. pro statutarni mesto Ostrava od 'ejich vzni I?icdpoklada se kouzultace s nasledujicirni odbory Magistr6tu.1. ktr, odbor f^r^anci a rozpoctu, odbor irrterniho auditu a kontroly, Ostravy: odbor strategickeho rozvoje, odbor projektii IT slu2eb a outsourcingu, odbor vefejnych dzakazek st` ternhoortin aletkovy, kapitalovych ucasti a sdru2eneho nakupu. ancowant, Mgr. Renata Kolkovat /V1, vedouci odboru legislativniho a pravniho Prokesovo nam. 8, Ostrava 111 +n'wvu. ostrava.cz Id DIC CZ Zislo ktu /

4 Statutarni mesto Ostrava magistrat Vale znatka: C. j.: Sp. zn.: SMO/029085/15/I,PO/Kad S-SMO/029085/2015/12/ DIGITAL TEI. ECOMMUNICATIONS. spol. s r.o. Tomas Vrba, jednatel Obrancct mire 208/12 JUDr. Josef Kadlec Ostrava - Vitkovice Vyrizuje: Telefon : Fax: jkadlec cr^ostrava.cz Datum : Zadost o poskytnuti inforniace podle zakona c. 106/1999 Sh., o svohodnent piistupu k informacitn Vaeny zadateli, pozadujete informace podle zikona c. 106/1999 Sb., o svobodnem phstupu k informac(m, ve zneni pazdejsich pi-edpis6 (dale jen zakon"), ktere se tykaj( zavazkovych vztahu v souvislosti s cinnostmi spolecnosti Ovanet a.s. a spolecnosti OVA!!! CLOUD. net a.s. pro statutarni mesto Ostrava od jejich vzniku. S ohledem na skutecnost, 2e se jedna o minloradne rozsahle vyhledani informaci, oznarnuje Vann povinny subjekt. v souladu s ustanovenim 17 zakona, pozadavek na i hradu nakladu za poskytnuti informaci v celkove vysi 6 571,60 Kc (slovy: sesttisicpetsetsedmdesatie(inukorunu6eskou a 60haleru). Doba vyhledavani a zpracovani informaci pi esahla I hodinu. V souladu se.,sazebnikeni uhrad nakladii za poskytovani informaci", schvalenym usnesenim rady mesta c /RM1418/I 1 ze due , ktery je zveiejnen na internetove adrese vycislujc povinny subjekt Hodiny ,00Ke CD Postovne Ce!kem 5,00 Ke 46,60 Kc 6 571, 60 Kc 0hradu Ize provest bezhotovostnim pfevodem na nize uvedeny ucet, slozenkou, popi-ipade v hotovosti v pokladne magistratu -- pi-izemi c. dv Po zaplaceni (thrady budou poadovane informace povinnym subjektem poskytnuty. Mgr. Renata Kolkova vedouci odboru leaislativuiho a pnivniho Prokesovo nam Ostrava IC DIC CZ t/1 Cislo uctu /0800 lit

5 L70 ^^ (/1.3 Statutarni mesto Ostrava rnagistrat Vase znaoka: C. j.: Sp. zn.: Vyrizuje: Teleton: Fax: Datum: MO/029085/15/LPO/Kad S-SMO/029085/20 1 5/1 6/ JUDr. Josef Kadlec DIGITAL. TELECOMMUNICATIONS, spot. S r.o. Tome Vrba, jednatel Obrinefi mire 208/ Ostrava - Vitkovice ladost o poskytnuti inforniace podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodn6in phstupu k informacim Dohry den, v navaznosti na uhradu naklad6 za poskytnuti informaci podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem phistupu k informacim, ve zneni pozd6j5ich pi edpis6 (dale jen,,zdkon"), poskytuje V6111 povinny subjekt po2adovane informace pro Vasi potrebu, vzhledem k rozsahu poskytovanych dat, na pi ilo2.enem CD nosici. Inl'ormace,jsou, v souladu s ustanovenim odst. 3 3 zakona poskytovany v podobe v jake jsou zaznalnenany na nosicich povinlr m vyu2ivanych subjektem. Mgr. Renata Kolkova vedouci odboru legislativniho a pravniho Proke^ovo n4en. 8, Ostrava to DIC CZ G, 1/1 Oislo u^tu /0800 k i^ A w

6 Statutarni mesto Ostrava magistrat Vale znacka: DIGITAL. TELECOMMUNICATIONS, G. j. : SMO/ /15/LPO spot. S r.o. Sp. zn. : S-SMO/ /2015/15/ Tomas Vrba, jednatel Obranct'j miru 208/12 Vyrizuje: JUDr. Josef Kadlec Ostrava - Vitkovice Telefon: ± Fax: jkadlec;a%ostrava.cz Datum: ROZHODNUTI Na statutarni mesto Ostrava (povinny subjekt) se obratila spolednost DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s no., se sidletn Obrancu miru 208/12 ; Ostrava - Vitkovice, 1CO , se 2adosti o informace, ktere se tykaji zejmena dodavatelskych citnnosti spolecnosti Ovanet a.s. a spolecnosti OVA!!! CLOUD. net a.s., poskytovanych statutirnimu mestu Ostrava. Uvedena zadost ze dne , evidovana pod e. j. SMO/029085/15/LPO, je 2adosti o informace podle zakona c. 106/1999 Sb.. o svobodnem pi'istupu k informacim, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Magistrdt mesta Ostravy, odbor Iegislativni a pravni, po posouzeni obsahu zrninzne 2adosti, rozhodl takto: Vyrok: Podle ust. odst. 3 3, ust. 8a, ust. 12 a podle test. odst zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim, ve zneni pozdejsich pi edpisu, se zadost o informace ze dne , evidovana pod c. j. SMO/029085/15/LPO, spole6nosti DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s no., se sidlem Obrdncu miru 208/12, Ostrava - Vitkovice v castech. We pozadovane dokunienty obsahuji osobni irdaje, odmita. Oduvodneni: Podle odst. 3 3 zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim, ve zneni pozdejsich pfedpisct, se informaci pro ucely tohoto zakona rozumi jakykoliv obsah nebo jeho cast v jakekoliv podobe, zaznatile nany na jakemkoliv nosici, zejmena obsah pisemneho zaznamu na listine, zaznamu ulo2eneho v clektronicke podobe neho zaznamtr zvukoveho, obrazoveho nebo audiovizualniho. Podle 8a zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem phstupu k informacim, ve zneni pozd.j^ich pfedpisu, inforniace tykajici se osobnosti, projev6 osobni povahy, soukromi tyzicke osoby a osobni irdaje povinny subjekt poskytne jen v souladu s pravnimi pfedpisy, upravujicimi jejich ochranu. Podle vety prvni 12 zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem phstupu k informacim, ve zneni pozdejsich pfedpisu. vsechna omezeni prava na informace provede povinny subjekt tak, ze poskytne pozadovane informace vicetne doprovodnyeh informace Po vylouceni tech informace, u nichz to stanovf zakon. Prokesovo narn. 8, Ostrava Id Q1e CZ Oislo uatu /0800 A e e

7 Podle odst. I 15 zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pr'istupu k informacim, ve zneni pozdejsich piedpisi`i, poked povinny subjekt 2adosti, byt' i jen zcasti nevyhovi, vyda ve Ihute pro vyiizeni 2adosti rozhodnuti o odmitnuti 2idosti, popi ipade o odmitnuti casti zadosti. V dokumentech poskytnutycl 2adateli povinnym subjektem jsou obsa2eny rovne2 osobni udaje. Jedna se o jnleno a prtijmeni fyzicl e osoby ve spojeni s vykonivanou funkci. V souladu se zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich 6daj6 a zmene nekterych zakon(i, ve zneni pozdejsich predpisu, osobni udaje mohou byt zpracovany pouze v souladu s 0elem, k nemu2 byly shroma2deny a jen se souhlasem osoby jig se osobni udaje tykaji. Z^idni z techto podniinek neni v danein pripade splnena. Z tohoto duvodu byl tedy povinny subjekt nucen, s odkazem na ustanoveni 8a a 12 zakona e. 106/1999 Sb., o svobodnem piistupu k inlormacinl, ve zneni pozdejsich predpisu, zadost o informace ze dne , spolecnosti DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. se sidlem Obrancit mire 208/12, Ostrava - Vitkovice, [CO , v ea_stech, We po2adovane dokumenty obsahuji osobni udaje, odmitnout. Vzhledem k vyse uvedene]mpovinny subjekt rozhodl tak, jak.je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti. Jedinym ucastnikem i-izeni je spolecnost DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol, s r.o., se sidlem Obrancu miru 208 /12, Ostrava - Vitkovice, ICO Pouceni o odvolani: Proti tomuto rozhodnuti Ize podat odvolani ve Ilhute 15 dne od jeho oznimeni. 0 odvolani rozhoduje Krajsky iiad Moravskoslezskeho kraje. Odvolani se podavi u Magistrate mesta Ostravy, odbort legislativniho a privn iho. Datum vyhotoveni tohoto rozhodnuti: S pozdravem Mgr. Renata Kolkova vedouci odboru legislativniho a pravniho Prokesovo narn Ostrava It DIC CZ /2 Cislo 66tu /0800

^4 -),.,. Ostrava 2 9 1^. 4;.

^4 -),.,. Ostrava 2 9 1^. 4;. Ci ^f ^ 9S! rg"s 1F AI ^' 1 ^,STR;,V Magistrat statutarniho mesta Ostravy [^ --- ---.--_- _..._..- Prokesovo namesti 8 ^4 -),.,. Ostrava 2 9 1^. 4;. Vazenl, 1 i 1, I v rote 2008 jste uzavreli smlouvu c.

Více

Magistrat mesta Ostravy - epodatelna 23. dubna 2013 14:45 Hajek Ale ; Vojvodikova Iva FW: zadost o informace podle zakona 106/99 Sb.

Magistrat mesta Ostravy - epodatelna 23. dubna 2013 14:45 Hajek Ale ; Vojvodikova Iva FW: zadost o informace podle zakona 106/99 Sb. Vojvodikova Iva Od: Odeslano: Komu: Pfedmet: Magistrat mesta Ostravy - epodatelna 23. dubna 2013 14:45 Hajek Ale ; Vojvodikova Iva FW: zadost o informace podle zakona 106/99 Sb. MAGISTRAT MftTA OSTRAVA

Více

in I^I^^fl i^lllil,iilii IIIIIIIIIIII I1I9IilIl IIi1

in I^I^^fl i^lllil,iilii IIIIIIIIIIII I1I9IilIl IIi1 Jaras^cova Martina SM 0/208544/ /V n It. /Vys in I^I^^fl i^lllil,iilii IIIIIIIIIIII II9IilIl IIi MAGISTRAT MESTA OSTRAVA odour majetkovy 08. 07 20 C. doper. Zpracov. Od: Odeslano: Komu: Predmet: 7. cervence

Více

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb.

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. LPf' Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava V Praze dne 27. beezna 2013 26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. Va2en1, na zaklade zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnem

Více

.:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry" den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:...

.:... Ynak. y^^f^^671j3^^y. Lenka Lalikova, DiS. sekretariat. Dobry den, pokladame tfmto dotaz dle zakona. S pozdravem. Prrtohy:... SM O/281432/14/H S /L a I IfIIIIIIIIIII11Ilf IIIIJ IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIff em0vn053764fb3 Lenka Lalikova, DiS. sekretariat MAGISTRAT MESTA OSTRAVA C. dopor, odbor hospod6hk6 spr6vy Do'lo:.,.:... /46 R

Více

^^A. IIJ 11111tillll Illlllhlllllll^ll...QsaA^^, IIINIIII

^^A. IIJ 11111tillll Illlllhlllllll^ll...QsaA^^, IIINIIII Proke ovo narcsti 8 Ostrava Va2eni, ^^A IIJ 11111tillll Illlllhlllllll^ll...QsaA^^, IIINIIII MAGISTRAT ME`STA OSTRAVA Doi rd1or 09iilt)fi,n7if prry,n' pniohy:... LO 4 v ramci zakladniho prava na informace

Více

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395

KvexI'ant.a^r.g. em...ee599e7395 KvexI'ant.a^r.g OBECNE PROSPtSNA ORGANIZACE Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava SM O / 150519/ 15/H S/L al Ill IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII em...ee599e7395 Adresa

Více

PODATELN SMO/157217/14 II'II. e_ill 5374, II I II III

PODATELN SMO/157217/14 II'II. e_ill 5374, II I II III LYDON WELLS Legal Magistrat mesta Ostravy Prokeaovo namesti 8 Ostrava 729 30 I I PODATELN SMO/157217/14 II'II I I I DATOVOU SCHRANKOU / DOPORUGENE e_ill 5374, II I II III III I I I odhor ochrony ZZtvotrj(ho

Více

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

- 2 - 4.6 Adresa internetové stránky www.ddml.cz 5. IČ 7. DIČ. 8. Dokumenty. 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - 1 - Informace dle zákona. 106/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis (Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č.442/2006 Sb. ze dne

Více

Číslo: Č.j.: K 14452/SP/06

Číslo: Č.j.: K 14452/SP/06 P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4 18. 12. 2006 Č.j.: K 14452/SP/06 Věc: poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zpracovatel:

Více

Poskytování informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Obec Břežany II, Břežany II 32, 282 01 Český Brod Směrnice č. 1/2016 Poskytování informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní pojmy

Více

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Žádosti o informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ JUDr. Petr Severin / 495 817 271 30.8.2007 Účastníci řízení: paní, bytem, zastoupená

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

Článek l Základní pojmy

Článek l Základní pojmy Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 1/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny:

3. Písemně lze žádost podat na výše uvedené adrese sídla Nemocnice České Budějovice, a.s. nebo elektronicky na adrese podatelny: Pravidla podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako InfZ nebo informační zákon ) 1. Žádost o poskytnutí informace

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0076Z0G* UOHSX0076Z0G ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-V0115/2015/IN-13694/2015/440/PŠk Brno: 8.6.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o žádosti ze dne 22.

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY

POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY EMA Sid1o: Husinecka 1024/1 ]a, 130 00 Praha 3, IC: 457 97 072, DIC: CZ45797072 PF CR Zapsan v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskvm soudem v Praze, odd. A. v1o2ka 6664 Adresa

Více

Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana

Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana Mateřská škola Centrum Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43 příspěvková organizace IČO : 702 259 23 Směrnice č. 2/2016 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana Obsah : ČL.1 - Úvodní ustanovení ČL.2

Více

II I IIIIII111 IIIIIiII^IlIII 11 llll11111111 z posq

II I IIIIII111 IIIIIiII^IlIII 11 llll11111111 z posq Vojvodikovd Iva SMO/2200781 t4/lpo/vo II I IIIIII111 IIIIIiII^IlIII 11 llll11111111 z posq Od: Odesfano: Komu: Kopie: Pfedmet: info 16. cervna 2014 7:49 Vojvodlkova Iva Hajek Aie Fw:

Více

Č. j. MV /OBP-2016 Praha 29. srpna 2016 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í

Č. j. MV /OBP-2016 Praha 29. srpna 2016 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í *MVCRX03441E5* MVCRX03441E5 prvotní identifikátor odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-113474-3/OBP-2016 Praha 29. srpna 2016 Počet listů: 6 R O Z H O

Více

V Butovsi dne 31.5.2011

V Butovsi dne 31.5.2011 Směrnice pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V Butovsi dne 31.5.2011 1. Úvod Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.

Více

OSTRAVA!!! Usneseni. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu. SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav

OSTRAVA!!! Usneseni. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu. SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu VaSe znafcka: Ze dne: C.J.: Sp. zn.: Vyfizuje: Telefon: E-mail: Datum: Vypraveno: SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav Luskova

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 SMĚRNICE K REALIZACI ZÁKONA č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ V PODMÍNKÁCH OBCE NOVÁ VES A OBECNÍHO ÚŘADU NOVÁ VES datum vzniku

Více

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací statutárního města Brna.

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací statutárního města Brna. Národní divadlo Brno, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací statutárního města Brna. I. OBECNÉ INFORMACE Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou zveřejněny na webových stránkách NDB. Podávání

Více

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1

SMĚRNICE. Úvodní ustanovení. Čl. 1 SMĚRNICE Státní veterinární správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tato směrnice upravuje

Více

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. 2. Důvod a způsob založení

Více

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 2264/2014 Účinnost od: 1.1.2015 Spisový znak: 2.1 Počet příloh:

Více

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Semily SZ: B000672018 Starostka města Semily B900672018 Ev. č.: MU 5M-30987/1 5 Listy/příl.: 1/0 Došlo: 2J.10.2015

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nové město nad Metují

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nové město nad Metují Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Mgr. Lukáš Slanina, advokát DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář v.o.s. Komenského

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Povinně zveřejňované informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím standard ISVS) 1. Úplný oficiální název povinného subjektu 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu,

Více

I RASSMUSHN & OLAFFSEN

I RASSMUSHN & OLAFFSEN I RASSMUSHN & OLAFFSEN Statutarni mesto Ostrava RASSMUSEN & OLAFFSHN s.r.o. Pcrucka 2525/21b 12000 Praha2-Vinohrady 1C: 261 56 008 SK.ZK.SI.M. 3 0-10- 2012 pfcilohy Magisttai niesta Ostravy Prokcsovo namesd

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 18 Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 18 upravující postupy při poskytování informací o něž bylo požádáno s odvoláním na obsah zákona 106/1999 Sb. v platném znění. Postup pro podání žádosti

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obsah Směrnice č. 1/2012, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část první úvodní ustanovení 1) Účel směrnice 2) Definice pojmů, použité zkratky 3) Zveřejňované

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE -VZOR- *Příjmení: *Č.p.:

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE -VZOR- *Příjmení: *Č.p.: Příloha č.1 Vzor 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE -VZOR- *Jméno: *Příjmení: Titul: *Ulice: *Č.p.: *Město: *PSČ: e-mail: Předmět žádosti: Vaše žádost: V dne podpis * označuje povinné údaje dle

Více

4 1, -;uj IL2D2 III 111111111111111 I I 11!111. Vo'vodikova Iva. Dodo: - Z -U''+ - LU1 L 4. j Jar' !'rriohy^...,, 1... Dobry den,

4 1, -;uj IL2D2 III 111111111111111 I I 11!111. Vo'vodikova Iva. Dodo: - Z -U''+ - LU1 L 4. j Jar' !'rriohy^...,, 1... Dobry den, Vo'vodikova Iva Od: Odeslano: Komu: Kopie: Predmet: SMO/125994/ 14/ LPONo I III 111111111111111 I I 11!111 info 2. dubna 2014 7:02 Vojvodfkova Iva Hajek Ales Fw: 21 prodej poslednf akcie

Více

o svobodném přístupu k informacím

o svobodném přístupu k informacím Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav tel.: 519 326 162, fax: 519 326 362 e-mail: info@gbv.cz Směrnice k poskytování

Více

^ I 11-03-./014. Sedlackova Svetlana

^ I 11-03-./014. Sedlackova Svetlana Sedlackova Svetlana Od: Odeslano: Komu: Predmet: Prlilohy: Magistrat mesta Ostravy - epodatelna 11, brezna 2014 13:30 Hajek Ales; Vltavsky Cyril; Sedlackova Svetlana FW: Zadost o informaci die zakona c.

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Směrnice č. 2/2014. Schváleno usn. RM č /RM1014/142. Statutární město Ostrava magistrát. ze dne s účinností od

Směrnice č. 2/2014. Schváleno usn. RM č /RM1014/142. Statutární město Ostrava magistrát. ze dne s účinností od Statutární město Ostrava magistrát Směrnice č. 2/2014 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schváleno

Více

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Směrnice čo 1/2004 Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Tyto Zásady pro poskytování informací blíže rozvádí a upravuje podle podmínek Obecního úřadu Jindřichov ( dále jen úřad) ustanovení

Více

Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Směrnice č. 23 Směrnice k zákonu č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím IČO 47443936 ZŠ CYR. 649/2013-1- Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky

Více

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Zastupitelstvo obce Hořičky vydává v souladu s 36, zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis následující postup pro zajištění přístupu k informacím (dále jen postup ): POSTUP

Více

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk

M ě s t s k ý ú ř a d. V a m b e r k SMĚRNICE. k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk M ě s t s k ý ú ř a d V a m b e r k SMĚRNICE k vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského úřadu Vamberk 1 SMĚRNICE vyřizování žádostí o poskytování informací v podmínkách Městského

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ve Zlíně zveřejňuje na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

Smlouva. Smlouva o postoupení práv a povinností z územního souhlasu, o převodu projektové dokumentace a postoupení licence. čl.i.

Smlouva. Smlouva o postoupení práv a povinností z územního souhlasu, o převodu projektové dokumentace a postoupení licence. čl.i. Číslo smlouvy:2103/2016/oi o postoupení práv a povinností z územního souhlasu, o převodu Smluvní strany I. Ostravské výstavy, a.s. se sídlem na adrese Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Žádost o informaci

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Žádost o informaci Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (Výňatek ze směrnice č. 11/2011) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice stanovuje pravidla

Více

I. Oznámení o zahájení správního řízení II. Usnesení č. 846/14/VH III. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška

I. Oznámení o zahájení správního řízení II. Usnesení č. 846/14/VH III. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 7.1/61/5839/14/Mi/116 Ze dne: 3.září 2014 Č. j.: SMO/345775/14/OŽP/Ho Sp. zn.: S-SMO/314825/14/OŽP/3 Vyřizuje: Ing.Horečka Telefon:

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací č. D.01.01 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Článek 1 Účel směrnice Článek 2 Forma žádosti Článek 3 Žádost podaná ústně

rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Článek 1 Účel směrnice Článek 2 Forma žádosti Článek 3 Žádost podaná ústně rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Směrnice rektora č. 22R/2012 POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE Tato směrnice stanoví postup pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace (dále jen

Více

Čl. 5 Náležitosti žádosti o poskytnutí informace Čl. 6 Způsob evidence žádostí Čl. 7 Odložení žádosti 7 dnů 30 dnů 7 dnů 60 dnů

Čl. 5 Náležitosti žádosti o poskytnutí informace Čl. 6 Způsob evidence žádostí Čl. 7 Odložení žádosti 7 dnů 30 dnů 7 dnů 60 dnů Směrnice č. 139 Domov pro seniory Jesenec, p.o. Směrnice o poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl. 1 Základní ustanovení 1) Podle příslušných ustanovení

Více

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. , příspěvková organizace Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Zpracováno dle Pokynu MŠMT ČR pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol a školských zařízení k zajištění úkolů ze zákona

Více

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano

ha ,3 Ne ( Rudolfov) Ne Ne Ne Ano Ano Ano POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle 5 odst. 1 a 2 zákona e. 106/1999

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Dagmar Pečenková, ředitelka školy

Více

Článek 1. Obecná ustanovení k úhradám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Článek 1. Obecná ustanovení k úhradám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím MĚSTSKÝ ÚŘAD HEJNICE Městský úřad Hejnice, Nádražní 521, 463 62 * 482 322 211 * IČ: 00262803 www.mestohejnice.cz * E-mail: info@mestohejnice.cz * Dat. schránka ID: 6rsbedk Sazebník úhrad nákladů za poskytování

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

info 3. dubna 2014 12:33 Vojvodikova Iva H3jek Ales Fw: Informai:nl26dost poslednl akcie []

info <info@ostrava.cz> 3. dubna 2014 12:33 Vojvodikova Iva H3jek Ales Fw: Informai:nl26dost poslednl akcie [<AX416>] Vojvodfkova Iva ID I Il1IIIIIIII9IIi 1!111 Il^f^1111111111 emovae53744782 ')/go wkp Od: Odeslano: Komu: Kopie: Pfedmet: info 3. dubna 2014 12:33 Vojvodikova Iva H3jek Ales Fw: Informai:nl26dost

Více

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne

Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne y CT T iu ^ l IA We k ve"rejnjym zakazkam WZVA K PODANI NABIDKY A PROKAZANI KVALIFIKACE k verejne zakazce Cyklisticka trasa Ostrava - Beskydy, usek Baska - Ostravice s odbockou do Celadne zjednodusene

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo předpisu S-31 Vypracoval: Bc. Robert Pitrák, Spisový znak Skartační znak Schválil:

Více

ooato : 2 2-04- 2OVi sy Dobry den,

ooato : 2 2-04- 2OVi sy Dobry den, i P""ADsrna T-M F 5 Tp. IIIIIIIIIIII11IIIIIIIIIII(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SMnl 1411 e ei i e 1n3nr01., `^ -- U ;:1 -- i; - /- i; ---- 2tif Vojvodikov^ Iva I ^fjr^1 Od: info Odeslano:

Více

Příloha č. 1 Sazebník úhrad za poskytnutí, resp. zpřístupnění informací Tento sazebník stanoví v souladu s 17 zákona a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

O'D-4. I1l^llllll^111111N1111111^ti^1111~11111 t72- Lkl, - 5111111 A3 t A J. Vojvodikova Iva. Dobry den,

O'D-4. I1l^llllll^111111N1111111^ti^1111~11111 t72- Lkl, - 5111111 A3 t A J. Vojvodikova Iva. Dobry den, O'D-4 Vojvodikova Iva SMO117R725l13lLPOrVo I1l^llllll^111111N1111111^ti^1111~11111 t72- Lkl, - 5111111 A3 t A J Od: Langrova Nikola Odeslano: 15. kvetna 2013 13:59 Komu: Vojvodfkovd Iva Predmet: FW: 26dost

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 169 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: S 717 /Ma- 2011 Vypracovala: Schválila: PaedDr.

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Účinnost od 1.1.2016 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52 Směrnice č. 15/2008 ředitele školy Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní

Více

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace se sídlem Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno Č.j.: Vypracoval: Schválil: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Základní umělecká škola, Ořechov, příspěvková organizace Komenského 702/4 664 44 Ořechov Směrnice ředitele školy Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Véieny pan. tf. 2. kvétna 4098 760 01 Zlin

Véieny pan. tf. 2. kvétna 4098 760 01 Zlin II Kraisky (lfad Odbor Fizeni lidskych zdrojfi Véieny pan lng. Ludék Madéra tf. 2. kvétna 4098 760 01 Zlin DATUM SPISOVA ZNACKA CiSLO JEDNACi OPR. UREDNI OSOBA 2s. 1. 2013 KUSP/57672/2012/l- LZ/Po KUZU6036/2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

RADA MĚSTA - VH KTUO ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 16. schůze Rady města - VH KTUO Ústí nad Orlicí konané dne

RADA MĚSTA - VH KTUO ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ. 16. schůze Rady města - VH KTUO Ústí nad Orlicí konané dne RADA MĚSTA - VH KTUO ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘEHLED USNESENÍ 16. schůze Rady města - VH KTUO Ústí nad Orlicí konané dne 27.4.2015 400/16/RM VHKT/2015 KTUO/1 - Hospodářské výsledky v roce 2014 výsledky hospodaření

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY

Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY Mesto Louny usnesenim Zastupitelstva mesta Loun c. 16/2012 ze dne 20.02.2012 meni zfizovaci listinu vydanou a schvalenou zastupitelstvem

Více

01. Identifikační kód PDY Kód SC Pojmenování (název) životní situace

01. Identifikační kód PDY Kód SC Pojmenování (název) životní situace 01. Identifikační kód PDY00011 02. Kód SC00011 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o informaci - vyžádání kopie dokumentu z úřední úschovy úřadu. 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více