Zápis z 26. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 24. února 2005 od 18:00 do 20:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 26. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 24. února 2005 od 18:00 do 20:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice."

Transkript

1 Zápis z 26. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 24. února 2005 od 18:00 do 20:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice. Přítomni zastupitelé:mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Jindřich Kohout (místostarosta), Josef Váňa, Mgr. Olga Kociánová, RNDr. Karel Špaček, JUDr. Josef Lipenský, Jiří Teplý, Lenka Pekárová, Josef Jansa, Jaromír Pánek, Milan Bláha. Omluveni: Dagmar Krtová, Jaroslav Hranička, PhDr. Petr Mužík, Ing. Zdeněk Fišer. Zapisovatel: V. Kotlan, tajemník MěÚ. Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha. Usnesení uvedeno tučně kurzívou: ZM Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele i občany, konstatoval, že zasedání ZM bylo svoláno v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, čímž je naplněna podmínka právoplatnosti provedených úkonů. Program jednání: 1. Zpráva ověřovatelů zápisu z 25. ZM 2. Volba ověřovatelů zápisu z 26. ZM 3. Kontrola usnesení z 25. a předchozích ZM 4. Prodej a směna městského majetku 5. Dar firmy KEL, montážní technika městu 6. Budoucnost poběžovického zámku 7. Různé Při zahájení jednání bylo přítomno 11 zastupitelů. Starosta se zeptal, zda někdo z přítomných chce doplnit nebo změnit navržený program jednání. RNDr. Špaček navrhl doplnění programu o bod - Finanční situace města Poběžovice. Hlasování o navržené změně programu 26. ZM (pro : proti : zdrželi se) 11:0:0 Program byl doplněn o: bod č. 7 - Finanční situace města Poběžovice a bod č Různé byl přečíslován na č Zpráva ověřovatelů zápisu z 25. ZM Ověřovatelé zápisu z 25. ZM, Mgr. Olga Kociánová a Milan Bláha konstatovali, že zápis byl autentický s průběhem jednání a potvrdili jeho správnost a úplnost. Nikdo z přítomných nevznesl žádnou námitku, ani připomínku. 1 ZM schválilo zápis a usnesení z 25. jednání ZM bez výhrad. 2. Volba ověřovatelů zápisu z 26. zasedání ZM. Starosta navrhl, aby ověřovateli zápisu z 26. zasedání ZM byli zastupitelé Josef Jansa a Josef Váňa. stránka 1

2 Hlasování o ověřovatelích zápisu z 26. zasedání ZM 9:0:2 2 ZM zvolilo ověřovateli zápisu z 26. zasedání Josefa Jansu a Josefa Váňu. 3. Kontrola usnesení z 25. a předchozích jednání ZM. ZM trvá ZM schválilo záměr města směnit pozemky města za pozemky ve vlastnictví Ing. Miroslava Bartoše a paní Marie Příhonské, o celkové výměře m2, situované v průmyslové zóně Poběžovic a pověřuje Ing. Kohouta jednáním o konkrétních podmínkách směny. 16 trvá ZM schválilo koupi budovy České spořitelny a.s., nám. Míru 55, Poběžovice, za nabídkovou cenu s tím, že bude s prodávajícím uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva na pronájem přízemí budovy za nájemné na spodní hranici obvyklého nájemného a pověřuje starostu a místostarostu jednáním o konkrétní podobě kupní smlouvy. ZM konstatovalo, že nebyla schválena koupě, ale záměr města koupit budovu ČS a proto : 3 ZM revokovalo své usnesení ZM a schválilo nové znění: ZM schválilo záměr města koupit budovu České spořitelny a.s., nám. Míru 55, Poběžovice, za nabídkovou cenu s tím, že bude s prodávajícím uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva na pronájem přízemí budovy za nájemné na spodní hranici obvyklého nájemného a pověřuje starostu a místostarostu jednáním o konkrétní podobě kupní smlouvy. 19 splněno ZM schválilo vstup města Poběžovice do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje a pověřuje tajemníka odesláním přihlášky. Přihláška byla v termínu odeslána. ZM trvá ZM uložilo RM připravit návrh obecně závazné vyhlášky o parkování nákladních vozidel na veřejných prostranstvích města, do Konzultací s legislativním a právní odborem Krajského úřadu Plzeňského kraje, jsme dospěli k závěru, že zákaz parkování nákladních vozidel není možné řešit obecně závaznou vyhláškou. Bylo nám doporučeno situaci řešit osazením zákazových dopravních značek. Možnosti uplatnění tohoto způsobu budou projednány s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Bylo stanoveno, že zákaz parkování nákladních automobilů se bude týkat celého území města v době od hod. do hod. 9 trvá ZM uložilo RM vyřešit nedostatky v hospodaření města, uvedené v auditu za rok 2003, nejpozději do a poté bezodkladně požádat o dodatečné přezkoumání hospodaření města. Dva nedostatky byly odstraněny ihned. Do dalšího ZM bude vyřešeno i účtování zahraničních financí v roce Finanční prostředky německé strany budou vykázány jako dar městu a projdou účetnictvím města. V současné době se čeká pouze na vyjádření města Furth im Wald o poskytnutí daru. Dne proběhlo ostré jednání ve Furth im Waldu, kde bylo dohodnuto, že investorem akce bude město Furth im Wald. Dále bylo dosaženo změn některých bodů připravované smlouvy o spolupráci, ve prospěch města Poběžovice. Německou stranou byla oslovena univerzita v Regensburgu a počítá se s možnou účastí rovněž Univerzity Karlovy v Praze. Rekonstrukce jižního křídla zámku by měla pokračovat po novém roce. Město Furth im Wald zaslalo prohlášení o finančním daru Městu Poběžovice. Auditor toto prohlášení akceptoval, ale uvedl, že by tato transakce měla být podložena klasickou darovací smlouvou. O tu bylo následně Město Furth im Wald požádáno. 14 splněno ZM schválilo nákup pozemků od Pozemkového fondu ČR v průmyslové zóně města Poběžovice a pověřilo starostu a místostarostu města jednáním o jejich převodu. Na tyto pozemky se přihlásil další zájemce a tak byla vyhlášena veřejná soutěž, kterou město vyhrálo. Převod by měl být realizován koncem roku 2004 nebo začátkem roku Z nabídky stránka 2

3 pozemků od PF ČR v průmyslové zóně tak město získá všechny nabízené pozemky (cca 9 ha). Zbývá získat několik pozemků v soukromém vlastnictví. Některé z nich město získá směnou za jiné pozemky. 4. Prodej městského majetku. Místostarosta obšírně okomentoval situaci kolem žádosti firmy HESTI o odkoupení dalších dvou částí pozemků v průmyslové zóně. Jedná se o pozemky, které bezprostředně sousedí s pozemkem ve vlastnictví uvedené firmy. Pro ostatní investory jsou znevýhodněny vedením vysokého napětí s ochranným pásmem, meliorační stokou, vedoucí přes ně a nemožnosti zbudování samostatného sjezdu z veřejné komunikace, který by pozemky zpřístupnil. Tyto limitující faktory spolu s investicí, kterou firma HESTI vložila do zbudování trafostanice v průmyslové zóně, staví pozemky, v souvislosti s firmou HESTI do jiného cenového pásma, než pozemky nezatížené těmito břemeny užívání. Navíc je třeba v této souvislosti vzít v potaz, že pokud k prodeji pozemků uvedené firmě nedojde, budou její aktivity omezeny na minimální míru a zaměstnanost s tím související bude někde kolem 20 pracovníků. Pro region s vysokou mírou nezaměstnanosti je prioritou zajištění maximálního počtu pracovních míst a to bude v tomto případě možno pouze ve spojení s prodejem požadovaných pozemků. Firma uvádí, že by se tím mohl navýšit stav zaměstnanců na cca osob, které by byly zaměstnány v další výrobní hale, kterou by firma postavila. Pro prodej hovoří i fakt, že investor projevuje velkou vstřícnost v otázkách podílu firmy na podpoře organizací a institucí města. Touto cestou by město postupně získalo zpět prostředky, které nebyly realizovány snížením ceny pozemku a v dalším časovém horizontu i mnohé navíc. Starosta dodal, že zástupci zástupci města měli ověřené informace o tom, že firma HESTI mapovala i jiné lokality na realizaci svých dalších plánů. Je zcela jasné, že pokud by nezískali pozemky o které mají zájem, omezí svoji výrobní aktivitu na minimum, ostatní aktivity přesunou jinam a zaměstnanosti ve městě příliš nepomohou. Znovu připomněl omezující parametry dotčených pozemků a jejich vyloženou nevhodnost pro jiné investory, které je třeba do prodejní ceny zakalkulovat. Místostarosta sdělil, že firma HESTI měla nabídku na pronájem hotové haly v Hostouni, kde by mohli s minimálními náklady zahájit okamžitě výrobu, ale firma se přesto rozhodla investovat v Poběžovicích. Maximální množství pracovních příležitostí by mělo být pro město rozhodujícím faktorem a pro její dosažení je třeba odsouhlasit prodejní cenu dotčených pozemků 50.-Kč/m2, kterou je investor ochoten akceptovat. Pánek se zeptal, zda bylo s touto částkou počítáno v příjmové části loňského rozpočtu? Starosta odpověděl, že ano, což bylo i jedním z problémů současného stavu městských financí. Po těchto zkušenostech se do letošního rozpočtu nesmí dostat nahodilé příjmy. Občan Böhm zdůraznil, že není vhodné se dohadovat o ceně, když je v sázce zaměstnanost pro poběžovické občany. Hlasování o prodeji pozemků firmě HESTI za cenu 50.-Kč/m2 11:0:0 4 ZM schválilo prodej části pozemků p.č. 900 a 933, dle PK, o výměře cca m2, v k.ú. Poběžovice, specifikovaných v žádosti firmy HESTI Zbuzany, za cenu 50.-Kč/m2, která vychází ze znevýhodnění uvedených pozemků (ochranné pásmo VN, meliorační stoka, nemožnost zřízení samostatného sjezdu z veřejné komunikace) a již provedené investice firmou HESTI (zřízení trafostanice a vlastní přípojky kanalizace). JUDr. Lipenský se dotázal, zda nebude třeba revokovat předchozí usnesení ZM, které stanovilo prodejní cenu pozemků v průmyslové zóně. Starosta odpověděl, že ne, protože se jedná o mimořádné podmínky (omezující faktory užívání a investice firmy do elektr. vedení) a pro ostatní pozemky a investory budou platit dříve stanovené podmínky prodeje. Místostarosta v souvislosti s pozemky v průmyslové zóně informoval zastupitele o postupní smlouvě mezi městem a pí. Příhonskou a p. Bartoše na odkoupení jejich restitučních nároků na pozemky v katastru Poběžovic, které by město uplatnilo k získání pozemků v průmyslové zóně a její blízkosti, pro výstavbu obchvatu a rodinných domků. Oba uvedení vlastníci prokázali velkou vstřícnost při jednání a městu se naskýtá možnost koupit za nominální cenu jejich restituční nároky. Starosta dodal, že by město mělo projevit svůj zájem již nyní získat pozemky, pro budoucí stránka 3

4 využití, protože výhodnější podmínky k jejich získání se již nenaskytnou. V případě, že bude městu přidělena dotace na provedení obchvatu, měla být ve vlastnictví města maximální možná výměra dotčených pozemků, aby vše neztroskotalo na nepřijatelných podmínkách jiných vlastníků pozemků. Hlasování o smlouvě o postoupení pohledávky 11:0:0 5 ZM schválilo smlouvu o postoupení pohledávky mezi městem Poběžovice, jako postupníkem a paní Marií Příhonskou, bytem Sládkovičova 1245, Praha 4, jako postupitelem, vůči Pozemkovému fondu ČR, územní pracoviště Domažlice, ve výši ,31 Kč. 6 ZM schválilo smlouvu o postoupení pohledávky mezi městem Poběžovice, jako postupníkem a Ing. Miroslavem Bartošem, bytem Dr. Žlábka 59, Domažlice, jako postupitelem, vůči Pozemkovému fondu ČR, územní pracoviště Domažlice, ve výši ,31 Kč. 5. Dar městu od firmy KEL, montážní technika. Místostarosta vysvětlil přítomným, že se jedná o zhodnocení staveb výrobních objektů, které uvedená firma v průběhu svého pronájmu provedla a které bezúplatně převedla městu. Celkové zhodnocení je vyčísleno v příloze č.1 a 2 darovací smlouvy ve výši ,16 Kč. Hlasování o schválení darovací smlouvy firmy KEL 11:0:0 7 ZM schválilo přijetí daru od firmy KEL, montážní technika, s.r.o., Smolovská 201, Bělá n. Radbuzou, pro město Poběžovice, ve výši ,16 Kč, které je v podobě technického zhodnocení výrobního areálu v zámeckém parku, provedené nájemcem, se souhlasem pronajímatele. Starosta v této souvislosti dále uvedl, že proběhlo v minulém týdnu jednání se zástupci německé firmy z Eslarnu (kontakt zprostředkoval p. Pánek), kteří projevili velký zájem o nabízené prostory (chtěli je odkoupit nebo pronajmout na 20 let), takže bylo nakonec dojednáno, že bude připravena nájemní smlouva na 5 let (vzhledem k nejasnosti dalšího možného setrvání dotčených budov v zámeckém parku) s tím, že firma bude mít možnost zakoupit pozemek v průmyslové zóně k výstavbě nové výrobní haly. Podle výsledku jednání by firma zpočátku zaměstnala cca zaměstnanců (mužů i žen) a postupně do konce roku by zaměstnanost mohla dosáhnout cca 80 zaměstnanců a ani to by nemuselo být číslo konečné. Vše se bude odvíjet od výsledků, které místní výroba bude vykazovat a odbytových možností firmy. Jednalo by se o práci při lisování menších plastových dílů, jejich opracování, kompletace a balení. Zboží je určeno pro automobilový průmysl. Zahájení výroby firma plánuje na 1. května Zástupci města dojednají návštěvu zastupitelů ve výrobních prostorech firmy v Eslarnu. Místostarosta dodal, že velmi spokojeni byli zástupci uvedené firmy se spodní halou, kam chtějí osadit lisy (kvůli jejich výšce), neboť tam je uvedena nosnost podlahy 6000 kg/m2, což je parametr poměrně vzácný. Starosta doplnil, že byli velmi vstřícní i při jednání o budoucí možné investici firmy v průmyslové zóně města a pokud se zde výroba rozběhne ke spokojenosti vedení firmy, je tato alternativa po skončení nájemní smlouvy reálná. Místostarosta v souvislosti s výrobními prostorami po firmě KEL vyjádřil všem zastupitelům svoji omluvu. V uplynulém týdnu se zúčastnil semináře v Běšinách, kde jej kontaktovala redaktorka Heidlerová z Plzeňského rozhlasu a ptala se na situaci kolem tohoto areálu. Místostarosta poskytl některé informace s tím, že před jejich zveřejněním mu bude umožněna jejich autorizace. Bohužel tento slib novinářka nedodržela a informace byly odvysílány druhý den bez možnosti jejich korekce. Nebylo proto možno již upravit nepřesnosti vzniklé novinářským přepisem daných informací a ty se dostaly do informačního média. 6. Budoucnost poběžovického zámku. Starosta informoval zastupitele, že ve spolupráci s firmou Rozvojová inženýrská společnost Plzeň byla podána žádost o dotaci 1 mil. Kč. Ta byla na Ministerstvu pro místní rozvoj přijata. Její přijetí je podmíněno účastí města ve výši Kč. Z této dotace se provede technický audit současného stavu - zkompletuje se technická dokumentace, doloží se faktury prováděných prací. Mělo by z něj být patrno, co všechno se od roku 1989 na zámku udělalo, kolik práce stály, odkud byly financovány, v jakém stavu je kvalita jednotlivých prací dnes, které činstránka 4

5 nosti nejsou ještě dotaženy do konce apod. To bude první výstup, se kterým bude ZM seznámeno asi v průběhu měsíce března Komplikací je, že na prováděcí firmu GIS Stříbro byl v minulých létech vyhlášen konkurs, práva a povinnosti přešly za nejasných podmínek na další subjekty a je velmi obtížné se v nastalé situaci orientovat. Dalším krokem bude Studie proveditelnosti poběžovického zámku včetně přilehlých budov a parku. Její součástí by měla být ekonomická analýza celého projektu - náklady na rekonstrukci jednotlivých částí objektu, následně náklady na jejich provoz, odkud by bylo možno tyto zdroje získat a rovněž marketingová studie. V současné době je vize využití zámku následující: 1. navázat na myšlenku Richarda Coudenhove-Kalergiho na sjednocení Evropy a v části zámku zřídit expozici k tomuto tématu. 2. navázat na pobyt hraběnky Mitsuko na zámku a nabídnou část zámku, jako expozici Národnímu muzeu. Tuto studii proveditelnosti bude zpracovávat skupina kolem Ing. Ševčíka z firmy r.i.s. Plzeň a město by v ní mělo mít své zástupce. V současnosti dochází k velkým personálním změnám ve vedení Panevropské unie a na rozhodující funkce se dostali lidé (hlavně Francouzi a Švýcaři), kteří by měli být pro město mnohem přijatelnější, než vedení původní. Za těchto podmínek by se Město Poběžovice nebránilo založení obecně prospěšné společnosti spolu s Panevropskou unií, což by otevřelo možnosti čerpání finančních prostředků z dalších zdrojů. Iniciátorem této aktivity je Mgr. Marián Švejda, který se podobným způsobem významně podílel na založení nadace Památky jižní Moravy, prostřednictvím které byly provedeny rekonstrukce několika památek lednického areálu. Pracovní skupina kolem něj by měla na přelomu května a června 2005 předložit zpracovaný návrh na využití poběžovického zámku tak, aby byl částečně ekonomicky soběstačný (komerční část objektu). 7. Finanční situace města. RNDr. Špaček uvedl, že v průběhu své kontrolní činnosti zaznamenával Finanční výbor ZM Poběžovice některé problémy, které v hospodaření města v roce 2004 nastaly. Zpočátku nebyla situace natolik znepokojivá, aby byla předmětem jednání ZM, ale v průběhu roku se stále zhoršovala, hromadily se neuhrazené faktury (k jich bylo po lhůtě splatnosti 142) a dlužná částka se vyšplhala na cca Kč. To je částka dost veliká, aby se jí vedení velmi intenzivně zabývalo. V rozpočtu pro rok 2004 byly nadhodnocené příjmy, především v prodeji pozemků (3 mil. Kč). Finanční výbor byl překvapen, že se ekonomická situace neobjevila v usnesení RM v průběhu celého roku Finanční výbor si s vedením města dojednal několik schůzek, které se však z různých příčin neuskutečnily. V současné době je třeba urychleně dopracovat návrh rozpočtu na rok 2005, ve kterém budou redukovány výdaje a zaměřit se na postupnou a co nejrychlejší likvidaci neuhrazených faktur. S věřiteli by mělo být jednáno o náhradních termínech plnění a až do doby konečného vyřešení ekonomické situace by mělo být ZM pravidelně informováno o aktuální finanční situaci města. Je zcela nepřijatelné předat novému zastupitelstvu při komunálních volbách město v takto neutěšené situaci. Starosta připomněl, že i po předchozím zastupitelstvu město převzalo skrytý dluh v podobě plynofikace, ve výši cca 4 mil. Kč, ale tímto směrem nynější vedení města rozhodně nepůjde a tyto současné závazky budou vyřešeny. Při sestavování letošního rozpočtu do něj budou zařazeny pouze skutečně reálné příjmy, výdaje budou minimalizovány, aby došlo v průběhu roku k celkovému ozdravění městských financí. Připomněl, že bude třeba zlepšit spolupráci vedení města s Finančním výborem ZM Poběžovice. Do příštího týdne zpracuje vedení města společně s Finančním výborem návrh řešení současné situace a předloží jej k projednání na příští ZM. RNDr. Špaček největší legislativní problém je v tom, že faktury nejsou hrazeny podle data přijetí a to svědčí o zvýhodňování věřitele. Místostarosta doplnil, že z uvedené částky, je největším věřitelem firma STAFIKO Domažlice (cca Kč) a stou je předjednán odklad úhrady faktur. Rovněž s některými dalšími věřiteli již bylo o termínu splátek jednáno, ale ne se všemi. U těch se kterými jednáno bylo, nejsme v rozporu se zákonem. Zdůraznil, že rozpočet pro rok 2005 bude pro městské finance ozdravný, pouze se skutečně reálnými příjmy a minimálními výdaji. Hlavní příčinu současného stavu vidí v nerealizovaném prodeji pozemků v průmyslové zóně v hodnotě cca 3 mil. Kč. Starosta dodal, že s firmami, se kterými nebyl předjednán odklad splatnosti faktur, bude toto jednání probíhat v nejbližších dvou týdnech. Hlasování o povinnosti informovat ZM 11:0:0 stránka 5

6 8 ZM uložilo RM pravidelně informovat zastupitelstvo o aktuální finanční situaci města na každém jednání ZM, až do odvolání. Odešel Ing. Kohout - počet zastupitelů klesl na Různé. Starosta informoval zastupitele o: pozvánce, která přišla ze Schönsee, na návštěvu zastupitelů. Vyzval zastupitele, aby si rozmysleli, kdo se návštěvy v Německu zúčastní a nahlásili své rozhodnutí. proběhlé inventarizaci městského majetku, který je evidován ve výši ,27 Kč. Inventarizační zápis je podepsán všemi určenými členy hlavní inventarizační komise, jejímž předsedou byl RNDr. Špaček. Při této inventuře byl podán návrh na vyřazení poškozeného nebo nefunkčního materiálu v celkové hodnotě ,48 Kč. Převážnou částí tohoto odpisu jsou prostředky SDH a JPO III, které mají určitou životnost a poté se musí z výbavy odstranit (pagery, součásti výstroje apod.) Hlasování o inventarizačním zápisu 10:0:0 Hlasování o vyřazení navrženého majetku z evidence města 10:0:0 9 ZM schválilo zápis hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledcích inventarizace městského majetku ke dni ZM schválilo odpisy majetku z evidence města, podle návrhu na vyřazení, předloženého hlavní inventarizační komisí, z inventarizace městského majetku ke dni , v celkové výši ,48 Kč. Starosta vyzval přítomné zastupitele, aby se aktivně podíleli na získávání cen do tomboly pro městský ples. Poté uvedl, že jsou vyčerpány všechny body programu a vyzval všechny přítomné k diskusi. Nikdo již neměl žádný podnět, proto starosta poděkoval všem přítomným za účast a vyjádřil zvláštní poděkování zastupiteli Bláhovi a všem, kteří se podíleli na likvidaci zimní nadílky, za velmi dobrou práci při odklízení sněhu. Zapsal tajemník MěÚ Vojtěch Kotlan. Ověřovatelé zápisu Josef Jansa Josef Váňa Mgr. Hynek Říha starosta města Ing. Jindřich Kohout místostarosta města stránka 6

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích.

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr. Olga Kociánová,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Místo konání: Předsedající: zasedací místnost č. 306 v budově Radnice města Ostravy

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více