Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012"

Transkript

1 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce Na jednání se dostavilo 13 zastupitelů, později se dostavila pí Puklová a p. Nováček. Po přivítání zastupitelů starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen, vyvěšen k nahlédnutí na ÚD městského úřadu a připomínky ze strany zastupitelů k němu vzneseny nebyly. Dále starosta přečetl program dnešního jednání navržený radou města a navrhl, aby v bodě č. 9 Majetkové záležitosti bylo odloženo projednávání žádosti o koupi pozemků na Hůrkách p. Loskota. Důvodem je nutnost zohlednění přítomnosti dvou sloupů telefonních operátorů na těchto pozemcích ve znaleckém odhadu. Vzhledem k tomu, že k navrženému programu nebyly vzneseny další žádné připomínky, byl následně všemi hlasy schválen (hlasování: ). Starosta konstatoval, že některé projednávané materiály byly zastupitelům zaslány předem a tudíž se bude v průběhu jednání na tyto materiály odkazovat. Schválený program jednání: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Schválení zprávy o inventarizaci majetku k Projednání obecně závazných vyhlášek č.1/2012 a č. 2/ Rozpočtové změny č. 1/ Schválení přijetí dotací a grantů včetně projednání smluv 8. Zpráva výborů ZM 9. Majetkové záležitosti 10. Různé 11. Závěr Zápisem byl pověřen tajemník úřadu, za ověřovatele zápisu byli navrženi Bc. Garhofer a pí Malinová, kteří byli následně 11 hlasy schváleni. Tím byl naplněn jeho 1. bod. K bodu 2 - Kontrola usnesení V rámci tohoto bodu starosta provedl kontrolu jednotlivých přijatých usnesení z minulého jednání zastupitelstva města č. 4 7 a č a blíže je okomentoval. Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných zastupitelů neměl k tomuto bodu připomínky ani dotazy, nechal starosta hlasovat o kontrole usnesení. Návrh usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva města. 1

2 Hlasování : K bodu 3 Zpráva o činnosti za uplynulé období Projednání Výroční zprávy ZŠ o hospodaření v r Rada města projednávala na svém zasedání Výroční zprávu ZŠ včetně návrhu na využití zůstatku a zisku, který byl školou vytvořen z hlavní a doplňkové činnosti v r Zůstatek z hlavní činnosti je ve výši ,43 Kč, zisk z doplňkové činnosti je ve výši ,81 Kč. Vedení školy navrhuje zisk z doplňkové činnosti použít na výplatu mimořádných odměn pracovníkům, kteří se podíleli na vytvoření tohoto zisku a kteří se dokázali vyrovnat s novými pracovními podmínkami spojenými s převozem obědů do MŠ. Zůstatek z hlavní činnosti navrhuje vedení školy využít na pokrytí nákladů spojených s rozvodem internetu v celé školní budově (materiál cca Kč, práce cca Kč) Rada s návrhem vedení školy na rozdělení zisku a zůstatku hospodaření souhlasila a doporučila zastupitelstvu města tento návrh schválit. Návrh usnesení : ZM schválilo využití kladného výsledku hospodaření ZŠ za rok 2011 tak, že zisk z doplňkové činnosti ve výši ,81 Kč bude použit na výplatu mimořádných odměn a zůstatek z hlavní činnosti ve výši ,43 Kč bude použit na pokrytí nákladů spojených s rozvodem internetu v budově ZŠ. Hlasování : Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města v r Obdobně jako v minulých letech prováděla nezávislá auditorská firma ECO Economic & Commercial Office s.r.o. přezkoumání hospodaření města N. Bystřice za rok Cílem této zprávy je informovat zastupitelstvo města a jeho prostřednictvím občany města o úrovni hospodaření s městským majetkem, plnění rozpočtu a finanční situaci města. Přezkoumání bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro svoje vyjádření. Kontrolovány byly např. tyto dokumenty: usnesení zastupitelstva a rady, usnesení finančního výboru, kontrolního výboru a inventarizační komise, podklady pro výběrová řízení a výběrová řízení, FIN 2 12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a dobrovolných obcí, Rozvaha organizačních složek státu, ÚSC a PO, Výkaz zisku a ztrát organizačních složek státu, ÚSC a PO, atd. Auditorská firma konstatovala, že při provádění přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani rozpory se závaznými právními předpisy, a proto firma vyslovila výsledek přezkoumání hospodaření města Bez chyb a nedostatků. Starosta města dal zastupitelům k dispozici k prostudování výtisk této zprávy auditora a konstatoval, že rada města vzala tuto informaci při projednávání dne na vědomí. S touto zprávou byl seznámen i Finanční výbor, jeho předseda zprávu také podepsal. Návrh usnesení : ZM bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města N. Bystřice za r Hlasování : V 16,15 se dostavila pí Puklová Výběrové řízení Rekonstrukce ulice K. H. Borovského Starosta města seznámil zastupitele se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek výzvy více zájemcům na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., Rekonstrukce ulice K.H.Borovského. Uvedl, že jednání komise ve složení pí Budošová, Bc. Garhofer a Vladimír Bláha proběhlo a jediným 2

3 hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. Osloveny byly 4 dodavatelské firmy, z nichž se jedna z účasti omluvila. Nabídku tudíž podaly 3 firmy : - firma SaM silnice a mosty, Č. Lípa nabídková cena ,70 Kč (bez DPH) - firma Swietelsky stavební s.r.o. nabídková cena ,57 Kč (bez DPH) - firma Strabag, a.s. nabídková cena ,70 Kč (bez DPH) Vzhledem k tomu, že nejvýhodnější cenu nabídla firma Strabag, a.s. doporučila rada města zastupitelstvu města uzavřít smlouvu s touto firmou. V následné diskusi se zeptala MVDr. Chytková na reference o vítězné firmě. Starosta uvedl, že se jedná o velkou firmu s celorepublikovou působností, která se zabývá především výstavbou komunikací. Návrh usnesení: ZM na základě výsledků výběrového řízení schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce ulice K.H.Borovského s firmou STRABAG a.s., České Budějovice, za cenu ,70 Kč bez DPH. Zástupce města na Valné hromadě společnosti Teplospol, a.s. P. Mitáš byl usnesením ZM č. 74/2009 navržen do funkce člena představenstva firmy Teplospol, a.s., J. Hradec a zastupuje město N. Bystřice na všech jednáních této společnosti. K jednání na valné hromadě je však zapotřebí, aby oprávnění delegáta k jednání a výkonu příslušných akcionářských práv za akcionáře (město) bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem města. Proto rada města doporučuje ZM schválit delegaci p. Mitáše na jednání XV.řádné valné hromady společnosti Teplospol a.s., která se uskuteční dne Návrh usnesení : ZM schválilo účast a hlasování svého delegáta p. Jaromíra Mitáše na jednání 15. řádné valné hromady společnosti Teplospol, a.s., Jindřichův Hradec, Vajgar 585/III., konané dne dle uděleného písemného zmocnění (plné moci). Hlasování : (p. Mitáš se zdržel) Schválení vstupu města N. Bystřice do MAS Česká Kanada a schválení Zakládací smlouvy Starosta uvedl, že v prosinci loňského roku byl schválen vstup našeho města do MAS Jindřichohradecko. V průběhu dalších jednání zakladatelů došlo k návrhu na schválení nového názvu této obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Česká Kanada. Proto je třeba přijmout nové usnesení a zároveň schválit zakladatelskou smlouvu. Dále starosta seznámil zastupitele s dalšími členy MAS Česká Kanada z řad obcí a podnikatelů - Mikroregion Jindřichohradecko, Mikroregion Dačicko, obce Strmilov, Kunžak a Staré Město pod Landštejnem, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Okresní agrární komora v J. Hradci, Jihočeská hospodářská komora, Český rybářský svaz, Stagra, Agro-la, s.r.o., a někteří soukromí zemědělci. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města Nová Bystřice a) souhlasí se vstupem do obecně prospěšné společnosti s názvem Místní akční skupina Česká Kanada, b) schvaluje zakladatelskou smlouvu pro založení Místní akční skupiny Česká Kanada dle předloženého návrhu, c) souhlasí s tím, aby katastrální území města Nová Bystřice včetně místních částí Albeř, Artolec, Mýtinky, Klášter I,Klášter II, Skalka, Blato, Senotín, Klenová, Hůrky, Smrčná, Nový Vojířov, Hradiště bylo začleněno do územní působnosti Místní akční skupiny Česká Kanada. 3

4 K bodu 4 - Schválení zprávy o inventarizaci majetku k Starosta požádal pí Mičunkovou, aby seznámila zastupitele města s průběhem inventarizací veškerého majetku města včetně závazků. Ta uvedla, že inventarizace proběhla na přelomu roku 2011 ( ) a že inventarizaci prováděly 4 dílčí a jedna ústřední inventarizační komise složené z pracovníků úřadu. V průběhu inventur nebylo zjištěno žádné úmyslné poškození majetku, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly a inventurní soupisy souhlasily se skutečným stavem majetku. Dílčími inventarizačními komisemi byl navržen na vyřazení určitý majetek z požární zbrojnice, základní školy, KD Koruna, informačního střediska, městského úřadu a města, který je specifikován v inventarizační zprávě. Celou inventarizační zprávu obdrželi zastupitelé předem, takže měli možnost se s ní seznámit. Rada města zprávu o inventarizaci projednala a doporučila ji zastupitelstvu města ke schválení. Návrh usnesení: ZM schválilo Zprávu o provedení inventarizace majetku města Nová Bystřice k K bodu 5 Projednání obecně závazných vyhlášek č.1/2012 a č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti Starosta města zdůvodnil nutnost vydání této Obecně závazné vyhlášky dosavadní OZV č. 1/2008 stanovuje koeficienty podle místních částí města. Finanční úřad však potřebuje koeficienty stanovit podle katastrálních území (která se vždy nekryjí s místní částí) a tak v ojedinělých případech dochází k nelogickému navýšení daně v některých místních částech. Návrh nové vyhlášky ponechává dosavadní výši koeficientů (stanovených podle katastrálního území) tzn., že město N. Bystřice (k.ú.n. Bystřice) má koeficient 1,4, ostatní místní části mají koeficient 1. Zastupitelům byl návrh OZV č. 1/2012 předem k prostudování a tak se při projednávání nerozvinula žádná diskuse. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města N. Bystřice schválilo OZV č. 1/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Obecně závazná vyhláška č.2/2012 Pí Mičunková uvedla, že od bylo zrušeno ust. 1 písm. g) a 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a obce nejsou od tohoto data oprávněny zpoplatnit provoz žádných výherních hracích přístrojů (VHP ani koncových interaktivních videoterminálů). Naše OZV č.7/2010 toto zpoplatňování upravovala a tudíž je nutno ji zrušit prostřednictvím OZV č.2/2012. Na dotaz pí Malinové, zda se příjem z VHA zvýší či sníží, uvedla pí Mičunková, že koncem tohoto měsíce má přijít od FÚ první záloha, jejíž výši zatím neznáme. Také v tomto případě byl návrh OZV č. 2/2012 zaslán zastupitelům předem a do diskuse se nikdo nepřihlásil. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města N. Bystřice schválilo OZV č.2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2010. K bodu 6 Rozpočtové změny č. 1/2012 Starosta města promítl zastupitelům návrh rozpočtových změn č. 1/2012 a požádal hlavní účetní pí Hrubou, aby je blíže okomentovala. Ta uvedla, že na straně příjmů dochází k navýšení rozpočtu o částku ,- Kč a to především z důvodů přijatých dotací a vyúčtování záloh za plyn hrazených v r. 2011, tzn., že zde došlo 4

5 k úspoře finančních prostředků. Na straně výdajů se jedná o stejnou částku ,- Kč. Dále starosta uvedl, že rozpočtové změny projednal také Finanční výbor a doporučuje zastupitelům jejich schválení. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové změny č. 1/2012 ve výši ,- Kč na straně příjmů i výdajů. K bodu 7 Schválení přijetí dotací a grantů včetně projednání smluv Dotace na terénní sociální služby Starosta města seznámil zastupitele s Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2012 na poskytování sociálních služeb. Dotace byla poskytnuta ve výši Kč (loni jsme dostali Kč) a bude použita především na pokrytí mzdových nákladů pečovatelek. Rada města doporučila ZM přijetí dotace schválit. Návrh usnesení : Zastupitelstvo města N. Bystřice schválilo přijetí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2012 na poskytování sociálních služeb ve výši Kč. Dotace pro SDH Starosta uvedl, že z JčK jsme obdrželi neinvestiční příspěvek ve výši Kč, který je určen na úhradu výdajů spojených s udržením akceschopnosti vybraných jednotek kategorie JPOII a JPO III. Akceschopností se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Bc. Garhofer informaci starosty o využití těchto peněz doplnil a zastupitelé jejich přijetí schválili. Návrh usnesení : ZM schválilo přijetí finančního příspěvku od JčK ve výši Kč určeného na výdaje spojené s udržením akceschopnosti jednotky SDH v N. Bystřici. Nadační příspěvek na venkovní fitness nářadí Nadace správného životního stylu, se v rámci letošního Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity rozhodla podpořit ty, kteří dbají o své zdraví a ve spolupráci se společností COLMEX finančně podpořila některé žadatele, kteří si u této společnosti vyberou až 3 cvičební prvky dle aktuální nabídky. Nadační příspěvek ve výši 77% obdrželo i naše město a v případě schválení bychom mohli pro naše seniory pořídit 3 venkovní cvičební prvky v ceně Kč (cena na klíč), přičemž náš spolupodíl by byl Kč a nadační příspěvek ve výši Kč. Rada města při projednávání podpořila tuto iniciativu a doporučuje ZM finanční příspěvek schválit. Cvičební prvky by byly umístěny zřejmě do zámeckého parku. Návrh usnesení : ZM schválilo přijetí finančního příspěvku od Nadace správného životního stylu ve výši Kč určeného na nákup a instalaci tří kusů venkovních cvičebních prvků, podíl města N. Bystřice činí Kč. V 16,45 se dostavil p. Nováček K bodu 8 Zpráva výborů ZM Předseda Finančního výboru p. Beneš seznámil zastupitele se Zápisem z jednání finančního výboru, který byl zaměřen na připravenost víceúčelového hřiště na novou letní sezónu. Zastupitelstvo města vzalo tuto zprávu na vědomí. Předseda Kontrolního výboru uvedl, že výbor kontroloval znalecký posudek týkající se prodeje pozemků na Hůrkách, ale vzhledem k tomu, že je projednávání této záležitosti staženo z programu jednání zastupitelstva, zprávu nečetl. 5

6 K bodu 9 Majetkové záležitosti Pan Jiří Kubát požádal o prodej části pozemku pč. 173/3 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o pozemek, který navazuje na nemovitost matky žadatele. V územním plánu je pozemek určen pro veřejnou zeleň. V těsném sousedství neschválila RM podobnou žádost pí Cunderové, protože město by mohlo v budoucnu využít lesík jako lesopark. V souladu s výše uvedeným rozhodnutím RM doporučuje ZM pozemek neprodávat. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 173/3 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2 v k.ú. N. Bystřice. Hlasování : Jaroslav Kukač a Richard Kukač požádali o prodej části pozemku 497/1 ostatní plocha o výměře cca 600 m2 v k.ú. Albeř. Pozemek získalo město k od PF ČR. V územním plánu je určen k výstavbě RD, část je určena pro komunikaci, vodovod a kanalizaci. Svými rozměry a tvarem však sám o sobě pozemek není k výstavbě využitelný. Původně měl pozemek v nájmu od PF ČR otec žadatelů, nájemní vztah přešel na město. Vzhledem k tomu, že tato parcela obklopuje pozemek žadatelů pč. 500/1 (odděluje jejich pozemek od silnice a vede tudy přístupová cesta k nemovitostem žadatelů), chtěli by jej koupit. Dále uvádějí, že na tento pozemek je vyvedena propusť pod silnicí a přilehlé parcely jsou podmáčené srážkovou vodou. Protože tento pozemek je součástí lokality určené ÚP k výstavbě RD a sjezd ze silnice by mohl být využit k přístupu na sousední pozemky města, doporučuje RM neschválit prodej a ponechat pozemek p. Kukačovi v nájmu. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej části pozemku 497/1 ostatní plocha o výměře cca 600 m2 v k.ú. Albeř. Hlasování : Karen Michelle Šeda, které ZM schválilo usnesením č. 140/11 prodej parcely pč zahrada o výměře 649 m2 v k.ú. N. Bystřice, požádala v zastoupení svého otce o prodej pouze části tohoto pozemku, protože do celého nyní nemůže investovat. Vzhledem k tvaru pozemku oddělením části parcely nedojde k jejímu znehodnocení (ÚP zde umožňuje výstavbu RD), proto doporučuje MO schválit prodej požadované části parcely (cca 75 m2) za cenu schválenou ZM Kč/m2 (vzhledem k malé výměře nebude však uplatněna vratná částka Kč), zaměření a další náklady spojené s prodejem. RM s návrhem MO souhlasila. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej části parcely pč zahrada o výměře cca 75m2 v k.ú. N. Bystřice pí K. M. Šeda za cenu 550 Kč/m2, zaměření a další náklady spojené s převodem nemovitosti. Hlasování : Firma Maternia s.r.o. požádala o prodej pozemků pč. 3272, pč. 56/1, pč. 3282, pč. 3269, část pč. 58 a část pč. 2239/9 v k.ú. N. Bystřice. Jedná se o pozemky určené územním plánem pro stavby občanské vybavenosti a které se nacházejí na křižovatce u ordinace MUDr. Nováka. Na pozemku se nachází studna (cena činí 556 Kč) a jasan (cena činí 150 Kč). Cena pozemku je 403 Kč/m2. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemků pč. 3272, pč. 56/1, pč. 3282, pč. 3269, část pč. 58 a část pč. 2239/9 v k.ú. N. Bystřice za cenu dohodou 403 Kč/m2, cenu studny 556 Kč, cenu dřevin 150 Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti společnosti Maternia s.r.o., N. Bystřice. Hlasování : (p. Bláha se zdržel) 6

7 K bodu 10 Různé Pí Malinová seznámila zastupitele s připravovanými kulturními akcemi města a současně na ně zastupitele i pozvala. Ing. Kovář vznesl dotaz týkající problematiky uzavřené lékárny U zlatého lva. Starosta odpověděl, že již jednal s p. Andělem o dalším fungování lékárny i o dalších alternativách. Problém je v časové náročnosti dědického řízení po zemřelé pí lékárnici. Další dotaz směřovat k úklidu hřbitova před květnovými oslavami starosta uvedl, že hřbitov je uklízen před květnovými oslavami každoročně a bude uklizen i tento rok. Mgr. Zimola seznámil zastupitele s předběžnými informacemi o schválených dotacích z JčK (prozatím doporučení Rady kraje ke schválení Zastupitelstvu kraje). Jedná se o příspěvek SDH, příspěvek na Řezbářské sympózium, opravu Památníku padlých na městském hřbitově a dotace na Rozvoj terénních sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že žádné další příspěvky do diskuse, náměty či dotazy nebyly vzneseny, ukončil starosta v 17,15 hodin jednání zastupitelstva. 7

8 Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne ZM schvaluje navržený program jednání. 16. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Bc. Garhofera a pí. Malinovou 17. ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva města. 18. ZM schválilo využití kladného výsledku hospodaření ZŠ za rok 2011 tak, že zisk z doplňkové činnosti ve výši ,81 Kč bude použit na výplatu mimořádných odměn a zůstatek z hlavní činnosti ve výši ,43 Kč bude použit na pokrytí nákladů spojených s rozvodem internetu v budově ZŠ. 19. ZM bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města N. Bystřice za r ZM na základě výsledků výběrového řízení schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce ulice K.H.Borovského s firmou STRABAG a.s., České Budějovice, za cenu ,70 Kč bez DPH. 21. ZM schválilo účast a hlasování svého delegáta p. Jaromíra Mitáše na jednání 15. řádné valné hromady společnosti Teplospol, a.s., Jindřichův Hradec, Vajgar 585/III., konané dne dle uděleného písemného zmocnění (plné moci). 22. Zastupitelstvo města Nová Bystřice a. souhlasí se vstupem do obecně prospěšné společnosti s názvem Místní akční skupina Česká Kanada, b. schvaluje zakladatelskou smlouvu pro založení Místní akční skupiny Česká Kanada dle předloženého návrhu, c. souhlasí s tím, aby katastrální území města Nová Bystřice včetně místních částí Albeř, Artolec, Mýtinky, Klášter I,Klášter II, Skalka, Blato, Senotín, Klenová, Hůrky, Smrčná, Nový Vojířov, Hradiště bylo začleněno do územní působnosti Místní akční skupiny Česká Kanada. 23. ZM schválilo Zprávu o provedení inventarizace majetku města Nová Bystřice k Zastupitelstvo města N. Bystřice schválilo OZV č. 1/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. 25. Zastupitelstvo města N. Bystřice schválilo OZV č.2/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/ Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové změny č. 1/2012 ve výši ,- Kč na straně příjmů i výdajů. 27. Zastupitelstvo města N. Bystřice schválilo přijetí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2012 na poskytování sociálních služeb ve výši Kč. 28. ZM schválilo přijetí finančního příspěvku od JčK ve výši Kč určeného na výdaje spojené s udržením akceschopnosti jednotky SDH v N. Bystřici. 29. ZM schválilo přijetí finančního příspěvku od Nadace správného životního stylu ve výši Kč určeného na nákup a instalaci tří kusů venkovních cvičebních prvků, podíl města N. Bystřice činí Kč. 30. ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 173/3 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2 v k.ú. N. Bystřice. 31. ZM neschvaluje prodej části pozemku 497/1 ostatní plocha o výměře cca 600 m2 v k.ú. Albeř. 8

9 32. ZM schvaluje prodej části parcely pč zahrada o výměře cca 75m2 v k.ú. N. Bystřice pí K. M. Šeda za cenu 550 Kč/m2, zaměření a další náklady spojené s převodem nemovitosti. 33. ZM schvaluje prodej pozemků pč. 3272, pč. 56/1, pč. 3282, pč. 3269, část pč. 58 a část pč. 2239/9 v k.ú. N. Bystřice za cenu dohodou 403 Kč/m2, cenu studny 556 Kč, cenu dřevin 150 Kč a další náklady spojené s převodem nemovitosti společnosti Maternia s.r.o., N. Bystřice. V Nové Bystřici Ověřovatelé zápisu a usnesení: Vladimír Bláha, starosta města 9

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem

č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 18 /2014 konaného dne 19.03.2014 v 15:00 hodin, v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více