Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008"

Transkript

1 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne následující usnesení: VI/120/08 schvaluje zrušení Jednotky sboru dobrovolných hasi obce Vizovice, místní ást Chrastšov, kategorie JPO V k VI/121/08 bere na vdomí návrh na vytvoení pracovní a ídící skupiny na tvorbu komunitního plánu pro ORP Vizovice. VI/122/08 odkládá projednání návrh ešení na umístní veejného WC v centru msta do píštího zasedání zastupitelstva v záí VI/123/08 odkládá projednání výbru vhodného pozemku pro stavbu sbrného dvora ve Vizovicích do píštího zasedání zastupitelstva v záí VI/124/08 souhlasí s prodejem pozemku p.. st. 553/2 v k.ú. Vizovice vetn budovy bez.p./.e. panu Jaroslavu Smetanovi za cenu ,--K. VI/125/08 souhlasí se zveejnním zámru prodeje ásti pozemku 4379/4 v k.ú. Vizovice. VI/126/08 zamítá žádost spolenosti Santech Allianz s.r.o..j. MUVIZ 15686/2008 o prodej pozemk p /2, p.. PK 2616 a p.. PK 2611/1 v k.ú. Vizovice. VI/127/08 souhlasí s oslovením EZ s.p. Praha s nabídkou odkoupení budovy bez.p./.e. na pozemku p.. st. 1897/1 v k.ú. Vizovice za cenu do ,-K. VI/128/08 souhlasí se zveejnním zámru prodeje ásti pozemku p.. PK 3261 v k.ú. Vizovice. VI/129/08 souhlasí se zveejnním zámru prodeje pozemku p /13 v k.ú. Vizovice. VI/130/08 zamítá prodej pozemk p /17 a 4522/17 v k.ú. Vizovice dle žádosti Zdeka Hurty.j. MUVIZ 15326/2008. VI/131/08 zrušuje usnesení. IV/86/08 a IV/87/08 ze dne VI/132/08 schvaluje prodej pozemku p /22 v k.ú. Vizovice Markovi a Martin Švancarovým za cenu ,--K. VI/133/08 schvaluje prodej pozemku p /23 v k.ú. Vizovice Pavlu Lukaštíkovi za cenu ,--K.

2 VI/134/08 souhlasí se zveejnním zámru prodeje bytové jednotky 841/6 sídlišt A. Háby, Vizovice obálkovou metodou za nejnižší cenu ,--K. VI/135/08 doporuuje zaadit žádost Ladislava Lednického.j. MUVIZ 15424/2008 o zmnu územního plánu p /1 v k.ú. Vizovice do nového územního plánu. VI/136/08 doporuuje zaadit žádost Marty epové.j. MUVIZ 14915/2008 o zmnu územního plánu p v k.ú.vizovice do nového územního plánu. VI/137/08 zamítá žádost Anastázie Mínské.j /2008 o zmnu územního plánu p /4 v k.ú. Vizovice. VI/138/08 doporuuje zaadit žádost Ing. Karla Chudárka.j. MUVIZ 14935/2008 o zmnu územního plánu p.. 7 v k.ú. Vizovice do nového územního plánu. VI/139/08 schvaluje Závrený úet msta Vizovice za rok 2007 dle pílohy. 1 k zápisu. VI/140/08 vyjaduje souhlas s celoroním hospodaením msta Vizovice za rok 2007 bez výhrad. VI/141/08 ukládá MÍSTOSTAROSTOVI provedení kontroly platnosti a náležitosti smluv o nájmech nemovitostí s firmou TRIKAMO a GLASSATELIER Morava. TERMÍN: VI/142/08 ukládá STAROSTCE zabezpeení u pracovník mstského úadu a organizací zízených mstem zvýšenou kontrolu pohledávek a urychlené ešení jejich zaplacení. TERMÍN: VI/143/08 ukládá STAROSTCE neprodlen projednat s likvidátorkou urychlené vrácení vkladu msta od bytového družstva Tyršova. TERMÍN: VI/144/08 schvaluje poskytnutí finanního píspvku o.s. Nadje, poboka Zlín ve výši ,--K dle žádosti.j. MUVIZ 15425/2008. VI/145/08 schvaluje rozpotové opatení. 6Z zmna schváleného rozpotu msta Vizovice na rok 2008 dle pílohy. 2 k zápisu. VI/146/08 schvaluje rozpotové opatení. 7Z zmna schváleného rozpotu msta Vizovice na rok 2008 dle pílohy. 3 k zápisu. VI/147/08 schvaluje rozpotové opatení. 8Z zmna schváleného rozpotu msta Vizovice na rok 2008 dle pílohy. 4 k zápisu. VI/148/08 bere na vdomí informaci o rozpotových opateních rady provedených od do VI/149/08 bere na vdomí informaci o návrhu zjednosmrnní místní komunikace ul. Ržová, Vizovice.

3 VI/150/08 souhlasí se zapracováním požadavku na ešení sjezdu z prmyslové zóny Razov napojení na R49 do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/151/08 souhlasí se zapracováním požadavku na technické ešení pemostní ulice Lázeská uzaveným protihlukovým tubusem, který by eliminoval nepíznivé vlivy na životní prostedí do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/152/08 souhlasí se zapracováním požadavku na technické ešení lokality Janova Hora tunelem vetn nájezdu do nj, do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do , který by snížil dopad na ráz krajiny a eliminoval by nepíznivé vlivy na životní prostedí hluk, svtelný smog. VI/153/08 souhlasí se zapracováním požadavku na technické ešení lokality nad ulicemi Dlnická a Partyzánská sypaným tunelem, do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott Macdonald, spol. s r.o. Praha v termínu do , který by snížil dopad na ráz krajiny a eliminoval by nepíznivé vlivy na životní prostedí hluk, svtelný smog. VI/154/08 požaduje zpracovat variantní ešení R49 v oblasti Janova hora, ul. Lázeská, ul. Dlnická a Partyzánská souvislým tunelem projekní firmou Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/155/08 souhlasí se zapracováním požadavku na ešení sjezdu z R49 na I/57 Pozdchov (nebo jiná trasa) ve smru na Vsetín a odklonní pevážn nákladní dopravy z centra Vizovic do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/156/08 souhlasí se zapracováním požadavku na výstavbu protihlukové stny smrem k ulici Lipová, íanská a U Dudík (samostatný dm v údolí za bývalým JZD) jako souást stavby R49 do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/157/08 souhlasí se zapracováním požadavku na zízení pírodních protihlukových val v k.ú. Vizovice, pedevším v oblasti Razova, jako souást stavby R49 do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/158/08 souhlasí se zapracováním požadavku na zajištní dostateného záboru pozemk nutných k výsadb silniní zelen jako souásti stavby R49 do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/159/08 souhlasí se zapracováním požadavku na zajištní dostateného ozelenní stavby v k.ú. Vizovice a zahrnutí této zelen jako souást stavby R49 do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do

4 VI/160/08 souhlasí se zapracováním požadavku na oplocení celé R49 v k.ú. Vizovice, aby zabránilo stetu se zví a zapracování pemostní údolí Slatinského, Dudíkového a Dubovského potoka pro zajištní prchod této zve a jiných živoich nikoliv ešení náspy, které by rozdlilo krajinu a zpsobilo výrazn vyšší zábor zemdlské pdy a také by ovlivnilo lokální povtrnostní podmínky, jako souást stavby R49 do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/161/08 souhlasí se zapracováním požadavku na zahrnutí koridoru železnice Vizovice Valašská Polanka do koridoru R49 do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/162/08 souhlasí se zapracováním požadavku na zahrnutí zízení železniní zastávky Vizovice v pípad, že dojde ke sjednocení dopravních koridor R49 a železnice do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/163/08 souhlasí se zapracováním požadavku na výmnu oken za protihlukové do vzdálenosti 100 m od tlesa most do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/164/08 souhlasí se zapracováním dsledného geologického przkumu navržené trasy R49 z dvodu polohy Vizovických vrch v tzv. flyšovém pásmu blokarpatské jednotky (jedná se o trvale nestabilní geologické pásmo pískovc s vysokým podílem jílovitých ástic) do technické studie, kterou zpracuje projekní firma Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/165/08 požaduje slouení etap pi výstavb R Fryšták Lípa 2. etapa, 4903 Lípa Pozdchov, 4904 Pozdchov Horní Lide a 4905 Horní Lide hranice se Slovenskem - do jedné etapy a to Fryšták hranice se Slovenskem a zapracování této etapy do technické studie Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha v termínu do VI/166/08 povuje MÍSTOSTAROSTU k odeslání všech odsouhlasených požadavk k R49 vetn usnesení Zastupitelstva msta Vizovice projekní firm Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha. TERMÍN: VI/167/08 povuje MÍSTOSTAROSTU k odeslání všech odsouhlasených požadavk ke studii R49 vetn usnesení Zastupitelstva msta Vizovice, které byly zaslány projekní firm Mott MacDonald, spol. s r.o. Praha, na Krajský úad Zlínského kraje, odbor územního plánování k zapracování do Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. TERMÍN: VI/168/08 schvaluje zapracování trasy cyklostezky na tlese Baovy dráhy do návrhu územního plánu Vizovice a její zahrnutí do požadavk k zapracování do Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. TERMÍN: VI/169/08 povuje MÍSTOSTAROSTU k odeslání požadavku na zahrnutí cyklostezky na tlese Baovy dráhy v k.ú. Vizovice, Chrastšov k zapracování do Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. TERMÍN:

5 VI/170/08 schvaluje pedložené podklady ve vci elektrizace trati Otrokovice-Vizovice spoleností SUDOP Brno a ukládá MÍSTOSTAROSTOVI zaslat pipomínky k technickému popisu elektrizace trati Otrokovice-Vizovice zpracované pracovní skupinou pro dopravní infrastrukturu spolenosti SŽDC, s.o.. VI/171/08 souhlasí se zrušení Mstské památkové zóny Vizovice na základ požadavk oban msta a povuje MÍSTOSTAROSTU odesláním žádosti o zrušení na Ministerstvo kultury do píštího zasedání zastupitelstva v záí Mgr. Alena Hanáková starostka msta Ing. Jaroslav Burkart místostarosta

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 7. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚAD PÍŠOVICE Píšovice.p. 60, PS 463 46 STAVEBNÍ ÚAD +420 482 728 014, 485 177 025 www.prisovice.cz e-mail : prisovice @iol.cz.ú. 0984859319/0800 IO : 263 125 Spis.zn.: SÚ-452/2009/Ma V Píšovicích

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Objednatel: 09 2 053 Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Optimalizace poadí realizace silniních obchvat vybraných mst v Libereckém kraji na silnicích II. a III. tídy a optimalizace realizace

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa chránné krajinné oblasti Kivoklátsko 270 24, Zbeno. 5 Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko na období 2007-2016 2 Obsah strana 1. Úvod

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

#()+ (#( +#,+ + -" %,+" #)'.%'. / 0+ %* + % + '%,+ #(" '( 1 /%.#% 2 '%# 3 $4* 5 2 '(' 67 1 0' :6; < #!6= > # 33 + 363?

#()+ (#( +#,+ + - %,+ #)'.%'. / 0+ %* + % + '%,+ #( '( 1 /%.#% 2 '%# 3 $4* 5 2 '(' 67 1 0' :6; < #!6= > # 33 + 363? &)" + )+ +,+ + -",+" ).., / + + + ",+ +,+ ".+,+ +,++ 1 /.!" $$$ 2 3 $4 5 2 67 8 9 1 :6; 33 + 363? @" 37 !"$&$&& Úední hodiny starosty a místostarostky obce: Steda 18: 2: Úední hodiny hospodáky

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz.1i 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Omluven: Petr Král R09/166 z 6. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25.3.2009 v

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více