dovolte mi, abych Vám pøedložil zhodnocení roku 2011, kdy má Mìstské Tylovo divadlo za sebou další divadelní sezónu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dovolte mi, abych Vám pøedložil zhodnocení roku 2011, kdy má Mìstské Tylovo divadlo za sebou další divadelní sezónu."

Transkript

1

2 Vážení a milí pøátelé, dovolte mi, abych Vám pøedložil zhodnocení roku 2011, kdy má Mìstské Tylovo divadlo za sebou další divadelní sezónu. Slouèit kvalitu poøadù s ekonomickou stránkou se v souèasné dobì stává stále tìžším úkolem. Zde musím konstatovat, že divadlo jako instituce je finanènì podhodnoceno a je nutné, aby zøizovatel jasnì definoval, jak bude nadále podporovat èinnost této organizace. Podaøilo se nám zrealizovat øadu kvalitních divadelních pøedstavení, tak i koncerty známých hudebních interpretù ÈR. Materiály, které naleznete na nadcházejících stránkách, a Vám poskytnou informace, jak se naše organizace v roce 2011 prezentovala z pohledu dramaturgické skladby, marketingu a ekonomických výsledkù. Mgr. Pavel Žur øeditel Mìstského Tylova divadla

3 V š e o b e c n é ú d a j e : MÌSTSKÉ TYLOVO DIVADLO V KUTNÉ HOØE Adresa: Masarykova 128, Kutná Hora Právní forma: pøíspìvková organizace Zøizovatel: mìsto Kutná Hora IÈO: , DIÈ: Cz Vymezení úèelu, pro který byla PO MTD na základì Zøizovací listiny ze dne zøízena usnesením zastupitelstva mìsta Kutná Hora è. 196/11 : Úèelem èinnosti je zajiš ování rozvoje kultury na území Mìsta Kutné Hory. Pøedmìtem èinnosti je zajiš ování provozu divadla a vyvíjení èinnosti v oblasti poskytování kulturních služeb, estetické výchovy, zájmové a umìlecké èinnosti, mimoškolního vzdìlávání mládeže a dospìlých, a to zejména: poøádání divadelních pøedstavení poøádání koncertù vážné a populární hudby a zábavných poøadù mimoškolní vzdìlávání dìtí a dospìlých formou kurzù podpora a spolupráce souborù v oblasti zájmové umìlecké èinnosti organizování zájezdù na kulturní akce organizování kulturních poøadù pro dìti a mládež v rámci školní výuky i mimo ni poøádání výstav, festivalù a pøehlídek vydávání kulturního zpravodaje mìsta pøedprodej vstupenek na akce Mìstského Tylova divadla provoz kina, tj. veøejné pøedvedení audiovizuálních dìl ve smyslu zákona è. 273/1993 Sb. Statutárním orgánem organizace je øeditel, který je oprávnìn jejím jménem ve všech jejích vìcech. Organizace provozuje tyto doplòkové èinnosti: pronájem prostor v budovì Mìstského Tylova divadla v Kutné Hoøe výlep plakátù reklamní a propagaèní èinnost promítání reklam nájem bytu K o n t a k t n í ú d a j e : Tel: Web: Kino Modrý Køíž Adresa: Havíøská 403, Kutná Hora Tel: Web:

4 Seznam zamìstnancù: Hlavní pracovní pomìr: Mgr. Pavel Žur øeditel od Jana Kozáková øeditelka do , programová pracovnice od Hana Mudrochová ekonomka, rozpoètáøka Markéta Petránková pokladní, pracovnice vztahù s veøejností Jiøí Rùžièka správce objektu, osvìtlovaè, jevištní mistr Michal Singert elektrikáø, zvukaø, promítaè Eva Filipová propagaèní pracovnice od Božena Bartošová propagaèní referentka do Veronika Lebedová vedoucí kina Lenka Vaváková uklízeèka Poèet zamìstnancù na hlavní pracovní pomìr: 10 Ostatní zamìstnanci: Danuše Serbusová konzultant divadelních pøedstavení Božena Bartošová propagaèní referentka od Jaroslav Ambrož hasièský dozor Yveta Hronová zdravotní dozor Vìra Nuhlíèková zdravotní dozor Hana Nováková uvadìèka Michaela Králová uvadìèka Adéla Petránková uvadìèka Alena Králíková šatnáøka Pavla Krtilová šatnáøka Dana Vokolková pokladní v kinì Iva Pilcerová pokladní v kinì Jana Chvalovská uvadìèka v kinì Filip Málek uvadìè v kinì Kateøina Nedvìdová uvadìèka v kinì Zdenìk Šváb promítaè Jindøich Vavák pomocné práce v kinì Poèet ostatních zamìstnancù (dohoda o provedení práce): 17 Osobní náklady (v tis. Kè) Mzdové náklady 2,822 Zákonné sociální a zdravotní pojištìní 782 Zákonné sociální náklady 152 Ostatní sociální náklady 83 Celkem 3,839

5 Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe (dále jen MTD ), pøíspìvková organizace mìsta Kutná Hora, je jedním z nejvýznamnìjších poøadatelù kulturních akcí pro obèany mìsta i jeho okolí. Pro svou èinnost využívá MTD pøedevším budovu Tylova divadla, v menší míøe i nìkteré historické objekty ve mìstì, zejména pak duchovní, historickou i vizuální dominantu mìsta, chrám sv. Barbory. Tylovo divadlo je z hlediska kapacity, prostoru a vybavení jediným zaøízením tohoto typu ve mìstì. Vzhledem k tomu, že nemá vlastní profesionální soubor, zamìøuje se pøedevším na poøádání dovážených programù, a to jak divadelních pøedstavení, tak i zábavných poøadù, koncertù populární a vážné hudby, poøadù pro dìti a mládež a další akce. Souèástí MTD je také kino Modrý køíž, které naplòuje kulturní potøeby filmových fanouškù. Nejvýznamnìjší událostí pro MTD v roce 2011 byl nástup nového vedení do èela organizace. Mìsto Kutná Hora vypsalo výbìrové øízení na post øeditele MTD, které v èervnu vyhrál pan Mgr. Pavel Žur. Do své funkce nastoupil 1. záøí 2011 a bývala øeditelka MTD paní Jana Kozáková zùstala až do konce roku na místì programové pracovnice. Po nástupu pana Žura do funkce se také zmìnily internetové stránky MTD i kina. Dostaly atraktivnìjší vzhled a veøejností byly pøijaty velmi kladnì. V oblasti divadelní tvorby se dramaturgie MTD zamìøuje pøedevším na spolupráci s renomovanými pražskými divadly, jejichž pøedstavení patøí již mnoho let k nejnavštìvovanìjším. V uplynulém roce tak mìli diváci možnost shlédnout inscenace divadel Pod Palmovkou, Ungelt, Semafor, Palace, Bez Zábradlí, Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka, èi divadelních a umìleckých agentur jako napø. Studio Dva, Point èi Pragokoncert. Své pøíznivce si našla v kutnohorském divadle také oblastní divadla zejména pak Mìstské divadlo Mladá Boleslav, se kterým MTD dlouhodobì spolupracuje. Velmi úspìšná byla napø. èinoherní divadelní pøedstavení Caveman, 2x Woody Allen, Dívèí válka, Když Harry potkal Sally, Vše o mužích nebo napø. tradièní silvestrovské pøedstavení Ochotnického spolku TYL, který tentokrát uvedl kus s názvem Byla to vùbec vražda?. Z koncertù populární hudby zaujali Èechomor, Tomáš Klus, Jakub Smolík, Dalibor Janda, Vlasta Redl aj. Nejúspìšnìjší hudební produkcí však byl vánoèní koncert Lucie Bílé, která se doèkala ovací ve stoje. Své stálé návštìvníky si již získaly poøady uvádìné ve spolupráci s firmou Vydeko s.r.o. nazvané Legendy pøicházejí. V chrámu sv. Barbory se v roce 2011 konaly dva koncerty v kvìtnu v rámci mezinárodní pìvecké soutìže vystoupil Jakub Pustina a jeho hosté a v záøí v rámci MHG PONTES program s názvem Mosty mezi mìsty. Pohádky a divadelní pøedstavení pro školní zaøízení uvádìlo MTD v dopoledních hodinách, pohádky pro rodièe s dìtmi v nedìli odpoledne. 6 pohádek bylo odehráno v rámci Dìtské divadelní pøehlídky v lednu až dubnu, a navštívilo je více než patnáct set dìtí. S pohádkami za dìtmi pøijela pražská divadla Lidušèino divadlo, Divadlo Krapet, Divadlo Pohádka, Divadlo Ludvík, Divadlo DAP a Divadlo Minaret. Souèástí pøehlídky byla i výtvarná soutìž. Po závìreèné pohádce byli odmìnìni nejpilnìjší diváci a nejšikovnìjší dìtští malíøi hodnotnými cenami a všechny dìti, které odevzdaly návštìvnickou prùkazku dostaly drobné dárky. Ceny a dárky v celkové hodnotì 14 tis. Kè byly získány od sponzorù.

6 Ochotnický spolek Tyl v MTD uvedl hned zkraje ledna reprízu svého tradièního silvestrovského pøedstavení, tentokrát s názvem Poslední aport. Dále nastudoval Tajemný les Švabiòák pro dìti, který mìl na podzim reprízu, a populární komedii autora Arnošta Goldflama Dámská šatna. Významnou akcí poøádanou mimo dramaturgii MTD byl 28. roèník Celostátní pøehlídky dìtských skupin scénického tance poøádaný ve dnech Mimo dvou dopoledních pøedstavení konaných na kapli Božího tìla, celá pøehlídka, vèetnì zkoušek, probíhala v divadle. Vzhledem k tomu, že se jí zúèastnilo cca 400 dìtí + 40 dospìlých odborných pracovníkù, pedagogù a seminaristù, jednalo se o prostorovì a organizaènì velmi nároènou akci, která si vyžádala maximální pracovní nasazení všech zamìstnancù divadla. Za pøispìní mìsta Kutná Hora pøehlídku poøádalo NIPOS MK ÈR. Další dùležitou akcí konanou mimo rozpoèet divadla byl XVI. roèník Mezinárodní kytarové soutìže, který probíhal od 28. èervna do 2. èervence. Do soutìže se pøihlásilo 75 a zúèastnilo se jí 58 mladých kytaristù z celého svìta. Souèástí bienále byly také mistrovské kurzy vedené renomovanými svìtovými pedagogy a zejména 4 koncerty pro úèastníky soutìže i pro veøejnost. Vyhlašovatelem soutìže je mìsto Kutná Hora a bienále se koná pod záštitou Ministerstva kultury Èeské republiky. MTD se také aktivnì podílelo na poøádání Operního týdne organizovaného umìleckou agenturou Karoliny Hromádkové. V sále MTD se odehrály dvì pøedstavení Hello, Dolly v hlavní roli s Ivanou Chýlkovou. MTD pravidelnì poøádalo divadelní pøedstavení i jiné akce pro všechny typy škol z Kutné Hory i okolí. V divadle se, tak jako v minulých letech, konaly i školní akademie kutnohorských základních škol ZŠ Žižkov a ZŠ Kamenná stezka a Domu dìtí a mládeže Dominik a byly poøádán závìreèný koncert ZUŠ. Tyto akce se konaly v režimu krátkodobého pronájmu divadla. K realizaci volnoèasových aktivit dìtí a dospìlých byly vhodné prostory divadla pronajímány i v rámci dlouhodobých nájemních smluv napø. se ZUŠ, Jazykovou školou dr. Jílkové, organizacemi Jóga v denním životì, Aisha s.r.o. Praha, Centrum tance Allstar Group s.r.o. Praha. Ve stejném režimu využívaly suterén divadla firmy Videofilm Bohuslava Kuèery a J. & K. Josefa Krèila. Propagace akcí MTD byla realizována prostøednictvím Kulturního zpravodaje, plakátù, panelù pøed divadlem a na Palackého námìstí, místního, regionálního i celostátního tisku, webových stránek MTD, které nad podzim dostaly novou podobu, ových pozvánek, regionálního vysílání ÈR Region, v nabídce kulturních poøadù v Kutnohorských listech a v mìsíèníku Dobrý nákup aj. Poèet poøádaných akcí v roce 2011 byl 68, s návštìvností divákù. Z toho èinoherních pøedstavení 28 s prùmìrnou návštìvností 278 divákù na jedno pøedstavení, poøadù pro dìti a mládež 25 prùm. návštìvnost 341, zábavných poøadù 10 prùm. návštìvnost 317, koncertù populární hudby 10 prùm. návštìvnost 326, koncertù vážné hudby 8 prùm. návštìvnost 171. Vstupné se pohybovalo v rozmezí od 50,- do 190,- Kè na akce pro dìti a školní zaøízení a od 10,- do 890,-Kè na poøady pro dospìlé.

7 PØÍLOHY Mìsíc Poèet akcí Poèet divákù Prùmìrný poèet divákù leden únor bøezen duben kvìten èerven èervenec srpen záøí øíjen listopad prosinec Celková návštìvnost divadla a kina spoleènì byla divákù. Pøi dotaci od mìsta ve výši Kè èiní prùmìrná výše pøíspìvku na diváka 123 Kè. Poèet divákù - divadlo Poèet divákù - kino Poèet divákù celkem Dotace od mìsta Prùmìrná výše pøíspìvku na 1 diváka Kè 113

8 Prùmìrný poèet divákù dle mìsícù Porovnání celkového poètu návštìvníkù v jednotlivých letech

9 Prùmìrná návštìvnost na jednotlivé žánry Èinohra Èinohra pro dìti a školy Koncerty populární hudby Koncerty vážné hudby Zábavné poøady Ostatní

10 Seznam hostujících divadel v roce 2011 Divadlo Mìstské divadlo Mladá Boleslav 2 Studio Dva Praha 2 Divadlo pod Palmovkou 2 Divadlo ANFAS Praha 2 Lidušèino divadlo Praha 1 Divadlo Ungelt Praha 1 Agentura Point Praha 1 Divadlo Krapet Praha 1 Divadlo Semafor Praha 1 Divadlo Pohádka Praha 1 Divadlo Ludvík Praha 1 Divadlo Palace Praha 1 Docela velké divadlo Litvínov 1 Divadlo DAP Praha 1 Divadelní spoleènost J. Dvoøáka Praha 1 Divadlo Minaret Praha 1 Divadelní spoleènost ON STAGE Praha 1 Divadlo Pøíbram 1 Divadlo Bez zábradlí Praha 1 Agentura Pragokoncert Praha 1 Divadelní spoleènost HÁTA Praha 1 Poèet uvedených pøedstavení

11 Nejvyšší návštìvnost veèerních pøedstavení poøádaných divadlem v roce 2011 Vánoèní koncert L. Bílé Koncert: Tomáš Klus Caveman - Agentura Point Ta naše písnièka èeská Koncert: Jakub Smolík Koncert: Èechomor Screamers v øíši divù 2 x Woody Allen - Divadlo Bez zábradlí Když Harry potkal Sally - Divadlo Palace Vše o mužích - Studio Dva

12 Technika: Svìtla 90 stmívaných okruhù z toho 78 ks stmívaè RTS 2S 2 kw 12 ks stmívaè RTS 5S 5 kw svìtelný pult Strand submasterù Zvuk Kabina: mixážní pult Soundcraft GB4 24 vstupù, parametrická korekce, phantom, 8 x AUX, 3 x výstup L-R 2 x minidisc, 2 x CD pøehrávaè, reverb mikrofony: 2 x Shure (hand), 6x Shure SM 58 regulovaný odposlech Jevištì: 2x125 W Yamaha (kontraportál) 2x300 W Mackie (pøenosné) Hledištì: 2x250 W Beyma Pohonový rozvadìè znaèky ROME, který má funkci pohonu opony, horizontù a jevištního propadla, byl vyroben v roce V pøípadì jeho poruchy nelze provést opravu, protože v souèasnosti již neexistují náhradní díly. Pokud by došlo k závadì, muselo by se pøistoupit k výmìnì celého zaøízení a provést i výmìnu motorù, které by byly schopné s novým zaøízením spolupracovat. Zároveò by bylo vhodné do budoucna uvažovat o celkové rekonstrukci elektroinstalace, jejíž nìkteré èásti pocházejí z doby stavby divadla, tj. z roku 1933, a z toho dùvodu jsou z hlediska souèasných pøedpisù a norem již zcela nevyhovující. Podobný problém byl zjištìn i u jevištních tahù. Dle protokolu z periodické revize jevištního zaøízení jsou èásteènì ulomena spodní klouzátka u vyvažovacích tahù è. 3, 17 a 27 a horní klouzátka u tahu è. 2. Pøi manipulaci mùže dojít k vypadení vozíku z vodítek. U hlavních kladek všech jevištní tahù jsou pak namontovány neúèinné zarážky proti vyskoèení lan z drážek. ÈSN èl však požaduje, aby tyto kladky byly vybaveny úèinnými zarážkami, a je proto ze strany revizora doporuèeno je vymìnit. To je však stejnì jako v pøípadì pohonového rozvadìèe nemožné, jelikož se již takovéto souèástky nevyrábìjí a muselo by se pøistoupit k celkové výmìnì. Podìkování sponzorùm: Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe dìkuje svým sponzorùm: VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN, øeditel pan Zbynìk Hauser UNIKOM, Kutná Hora KNIHKUPECTVÍ U STØÍBRNÉHO GROŠE, Kutná Hora LÉKÁRNA U VLAŠSKÉHO DVORA, Kutná Hora PAPÍRNICTVÍ BAREŠOVÁ, Kutná Hora

13

14 KINO MODRÝ KØÍŽ Rok 2011 byl druhým rokem kina Modrý køíž po spuštìní digitalizace. Tento rok byl rokem slabším, než byl úspìšný rok Pøesto kino dosáhlo velice dobrých výsledkù. Upravilo se promítací schéma kina a to na dny úterý až nedìle, které se osvìdèilo. Bìhem roku 2010 bylo pro diváky pøipraveno i mnoho zajímavostí. První byla premiéra filmu Fimfárum - Do tøetice všeho dobrého ve 3D, za úèasti filmové delegace. Kino navštívil samotný tvùrce filmu David Súkup. Druhá premiéra probìhla Kino Modrý køíž promítalo film Bastardi 2 a souèástí filmové delegace, byl sám autor filmu Tomáš Magnusek. Spoleènì s ním pøijali pozvání režisér Jan Lengyel, zpìvaèka Zuzana Stírská a herec Igor Bareš. Premiéra se setkala s velkým úspìchem a už nyní je pøichystána premiéra filmu Bastardi 3. Pokraèovalo se i v divácky úspìšné Hororové noci. Ta se uskuteènila A tentokrát nesla podtitul Psychiatrická léèebna Modrý køíž. Tato akce probìhla ve spolupráci s Ochotnickým spolkem Tyl v Kutné Hoøe. Jedním z nejvìtších lákadel ale byla první noèní premiéra filmu Harry Potter a Relikvie smrti, která se setkala s vysokou návštìvností zejména mladých divákù. Také v roce 2011 probíhal cyklus pravidelných pøímých pøenosù z Metropolitní opery v New Yorku, které pro Èeskou republiku zajiš uje kino Aero z Prahy. Kutná Hora získala licenci k tìmto pøenosùm v roce 2010 a v letošním roce se jich uskuteènilo celkem 13. Nejúspìšnìjší operou z celého cyklu se stala svìtoznámá opera Don Giovanni s návštìvností 110 divákù. Ke všem pøímým pøenosùm jsou promítány èeské titulky. Prùmìrná návštìvnost v roce 2011 se pohybovala v prùmìru 66 divákù na jeden promítaný film. Celková návštìvnost byla divákù pøi 267 promítaných filmech. Spuštìn byl také úplnì nový web kina na stránkách Tyto webové stránky jsou více obsáhlejší než pùvodní a diváci ho hodnotí velice kladnì. Nezapomínalo se ani na školní projekce a tak se v prùbìhu tohoto roku v kinì vystøídaly všechny základní a nìkolik støedních škol, které mìly možnost shlédnout vybrané filmy témìø v premiérách. Nesmím opomenout ani technické potíže kina Modrý køíž. V èervnu se po pøívalovém dešti voda dostala až do pokladny a toalet a zpùsobila tak škody na majetku (výmìna koberce). Pokladna kina je neustále podmáèená a hrozí, že pøi dalším pøívalovém dešti bude opìt zatopena! Také poškození støechy nièí techniku kina, protože voda zatéká na reproduktory za plátnem.

15 PØÍMÉ PØENOSY MET V ROCE 2011 NÁZEV OPERY POÈET DIVÁKÙ TRŽBA DÌVÈE ZE ZLATÉHO ZÁPADU 38 divákù ,- NIXON V ÈÍNÌ 13 divákù 3 870,- IFIGENIE NA TAURIDÌ 52 divákù ,- LUCIE Z LAMMERMOORU 40 divákù ,- HRABÌ ORY 34 divákù ,- CAPRICCIO 28 divákù 8 190,- TRUBADÚR 52 divákù ,- VALKÝRA zrušeno ANNA BOLENA 54 divákù ,- DON GIOVANNI 110 divákù ,- SIEGFRIED 24 divákù 7 200,- SATYAGRAHA 13 divákù 3 900,- RODELINDA 22 divákù 6 600,- FAUST 27 divákù 8 100,- CELKEM , DÌVÈE ZE ZLATÉHO ZÁPADU NIXON V ÈÍNÌ IFIGENIE NA TAURIDÌ LUCIE Z LAMMERMOORU HRABÌ ORY CAPRICCIO TRUBADÚR VALKÝRA ANNA BOLENA DON GIOVANNI SIEGFRIED SATYAGRAHA RODELINDA FAUST 0

16 STATISTICKÉ ÚDAJE KINO MODRÝ KØÍŽ Mìsíc Poèet pøedstavení Poèet divákù Tržba LEDEN ,- ÚNOR ,- BØEZEN ,- DUBEN ,- KVÌTEN ,- ÈERVEN ,- ÈERVENEC ,- SRPEN ,- ZÁØÍ ,- ØÍJEN ,- LISTOPAD ,- PROSINEC ,- ŠKOLNÍ PROJEKCE Název filmu Poèet divákù FIMFÁRUM 123 ÈERTOVA NEVÌSTA 512 ARTHUR A MINIMOJOVÉ 146 LIDICE 278 V PEØINÌ 103 SAXÁNA 265 Celkem 1 427

17

18 HOSPODAØENÍ S FONDY ROK 2011 MÌSTSKÉ TYLOVO DIVADLO V KUTNÉ HOØE 401 Jmìní úèetní jednotky PZ ,-- Kè KZ ,-- Kè 4011 Jmìní úèetní jednotky - DHM PZ ,36 Kè Kè Pohyby ,50 Kè -Tvorba jmìní úèetní jednotky DHM za ,00 Kè -Odpisy 2011 (v roce 2011 nebyly uplatnìny) ,50 KZ , Fond odmìn PZ ,-- Kè KZ ,-- Kè 412 Fond kulturních a sociálních potøeb PZ ,10 Kè FKSP je tvoøen z mezd dle vnitøní smìrnice (1% z HM stálých zamìstnancù) ,-- Kè (rok 2011) Èerpání z FKSP je provádìno dle vnitøních smìrnic ,50 Kè (èerpání za rok 2011). KZ ,60 Kè (KZ na úètu FKSP ,30 Kè, R: 233,30 Kè nepøevedené poplatky a úroky z úètu r. 2011) 414 Rezervní fond z ostatních titulù PZ 0,-- KZ.. 0, Fond reprodukce majetku,investièní fond PZ ,07 Kè -Fond reprodukce majetku je tvoøen: Odpisy. za rok ,50 Kè -Èerpání fondu - Financování - poøízení DHM rok ,79 Kè KZ ,78 Kè KOMENTÁØ K ØÁDNÉ ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE Ztráta z hospodaøení v hlavní èinnosti po poskytnutí pøíspìvku od zøizovatele èinila 664 tis. Kè a byla vzhledem k zisku z hospodáøské èinnosti 142 tis. Kè snížena na celkovou ztrátu 522 tis. Kè. Celková ztráta tedy èiní 522 tis. Kè a k je evidovaná na úètì 431-Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení. V pøípadì schválení a odsouhlasení zastupitelstvem mìsta Kutná Hora bude výše uvedená ztráta pøevedena na úèet 432- Nerozdìlený zisk,neuhrazená ztráta minulých let. Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe je dlouhodobì finanènì podhodnoceno ze strany zøizovatele. V budoucnu je tøeba tuto finanèní situaci øešit.

19 Závazky Rozdíl Dodavatelské faktury Ostatní závazky Mzdy Sociální a zdravotní pojištìní Ostatní pøímé danì Pøechodné úèty pasiv Celkem CELKOVÝ OBJEM NÁKLADÙ Hlavní èinnost Doplòková èinnost 388 Celkem Èlenìní pøíjmù podle zdrojù B. Pøíjmy z vlastní èinnosti 9950 B.I. Hlavní 4683 B.I.,2 Výnosy z prodeje služebi BI.24. Èerpání fondù B.I.25 Ostatní 44 BI. Vedlejší èinnost 530 BI.2 Výnosy z reklamní èinnosti a pronájmy 524 BI.24 Èerp.fondù 2 BI.25 Ostatní výnosy z èinnosti 4 B. Pøíspìvek na èinnost 4737 BIV iv.2 B.IV.2. 1 Pøíspìvek na èinnost od zakladatele 4737

20 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKÙ k 1.1 Aktiva spoleènosti k zmìna Dlouhodobý nehmotný maietek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Pohledávkv Finanèní majetek Celkem Zpùsob vedení úèetnictví Úèetní jednotka Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe povinnì dodržuje pøi vedení úèetnictví smìrnou úètovou osnovu, uspoøádání a oznaèování položek úèetní závìrky a konsolidované úèetní závìrky, je dodržováno obsahové vymezení tìchto závìrek, úèetní metody a ostatní podmínky vedení úèetnictví jsou nastaveny dle právních pøedpisù. Od PO Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe vede úèetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle 9 vyhláška è. 410/2009 Sb. -PO sestavuje úètový rozvrh podle pøílohy è. 7 vyhlášky è. 410/2009 Sb. (smìrná úètová osnova) -PO netvoøí opravné položky a rezervy -PO neoceòuje majetek a závazky reálnou hodnotou -PO nesestavuje pøehled o penìžních tocích a pøehled o zmìnách vlastního kapitálu Úèetnictví pøíspìvkové organizace Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe je vedeno úèetní firmou Ing. Pavel Lelek,CSc., samostatnou úèetní Martinou Veckovou v programu INFO. Úèetní výkazy jsou zpracovávány v programu Fenix. Mzdy jsou zpracovávány pøímo v PO - Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe v programu Stereo 19, firma Ježek.

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A

V Ý R O È N Í Z P R Á V A V ÝROÈNÍ ZPRÁVA 211 Slovo úvodem Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vsetína v èervenci 29. Potøeba vzniku spoleènosti vyšla mimo jiné i z výsledkù šetøení,

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32

O BSAH. Cash Flow 31 Pøíjmy podle zdrojù 32 O BSAH Úvodní slovo 2 Správní rada 3 Dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Internetový program 5 Program PORYV 9 Program Zaèít spolu 15 Auditorská zpráva 20 Rozvaha 21 Výkaz zisku a ztrát 25 Pøíloha úèetní závìrky

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Historie zde zanechala pøekrásné stopy...

Historie zde zanechala pøekrásné stopy... V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 3 Historie zde zanechala pøekrásné stopy... OBSAH I. ØÍZENÍ A ORGANIZACE I.1. Poslání Správy Pražského hradu I.2. Organizaèní struktura II. II.1. II.2. II.3. PRAŽSKÝ HRAD Význaèné

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Ochotnické nadšení v Ostrovì

Ochotnické nadšení v Ostrovì Ochotnické nadšení v Ostrovì Divadlo je druh aktivního umìní a vzniká tak, že kolektiv tvùrcù, technických spolupracovníkù a hercù vytvoøí spoleènì divadelní inscenaci, kterou v koneèné verzi pøedvedou

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 I. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 MOTTO: POTØEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. OHSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní slovo III. Poslání, vznik, pùsobnost, struktura Farní

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz ČERVENEC - SRPEN 2005 54. Loutkáøská Chrudim Bylo v èervnu - 18. èervna - estival rekordù a kuriozit - zábavný

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 9- STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více