dovolte mi, abych Vám pøedložil zhodnocení roku 2011, kdy má Mìstské Tylovo divadlo za sebou další divadelní sezónu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dovolte mi, abych Vám pøedložil zhodnocení roku 2011, kdy má Mìstské Tylovo divadlo za sebou další divadelní sezónu."

Transkript

1

2 Vážení a milí pøátelé, dovolte mi, abych Vám pøedložil zhodnocení roku 2011, kdy má Mìstské Tylovo divadlo za sebou další divadelní sezónu. Slouèit kvalitu poøadù s ekonomickou stránkou se v souèasné dobì stává stále tìžším úkolem. Zde musím konstatovat, že divadlo jako instituce je finanènì podhodnoceno a je nutné, aby zøizovatel jasnì definoval, jak bude nadále podporovat èinnost této organizace. Podaøilo se nám zrealizovat øadu kvalitních divadelních pøedstavení, tak i koncerty známých hudebních interpretù ÈR. Materiály, které naleznete na nadcházejících stránkách, a Vám poskytnou informace, jak se naše organizace v roce 2011 prezentovala z pohledu dramaturgické skladby, marketingu a ekonomických výsledkù. Mgr. Pavel Žur øeditel Mìstského Tylova divadla

3 V š e o b e c n é ú d a j e : MÌSTSKÉ TYLOVO DIVADLO V KUTNÉ HOØE Adresa: Masarykova 128, Kutná Hora Právní forma: pøíspìvková organizace Zøizovatel: mìsto Kutná Hora IÈO: , DIÈ: Cz Vymezení úèelu, pro který byla PO MTD na základì Zøizovací listiny ze dne zøízena usnesením zastupitelstva mìsta Kutná Hora è. 196/11 : Úèelem èinnosti je zajiš ování rozvoje kultury na území Mìsta Kutné Hory. Pøedmìtem èinnosti je zajiš ování provozu divadla a vyvíjení èinnosti v oblasti poskytování kulturních služeb, estetické výchovy, zájmové a umìlecké èinnosti, mimoškolního vzdìlávání mládeže a dospìlých, a to zejména: poøádání divadelních pøedstavení poøádání koncertù vážné a populární hudby a zábavných poøadù mimoškolní vzdìlávání dìtí a dospìlých formou kurzù podpora a spolupráce souborù v oblasti zájmové umìlecké èinnosti organizování zájezdù na kulturní akce organizování kulturních poøadù pro dìti a mládež v rámci školní výuky i mimo ni poøádání výstav, festivalù a pøehlídek vydávání kulturního zpravodaje mìsta pøedprodej vstupenek na akce Mìstského Tylova divadla provoz kina, tj. veøejné pøedvedení audiovizuálních dìl ve smyslu zákona è. 273/1993 Sb. Statutárním orgánem organizace je øeditel, který je oprávnìn jejím jménem ve všech jejích vìcech. Organizace provozuje tyto doplòkové èinnosti: pronájem prostor v budovì Mìstského Tylova divadla v Kutné Hoøe výlep plakátù reklamní a propagaèní èinnost promítání reklam nájem bytu K o n t a k t n í ú d a j e : Tel: Web: Kino Modrý Køíž Adresa: Havíøská 403, Kutná Hora Tel: Web:

4 Seznam zamìstnancù: Hlavní pracovní pomìr: Mgr. Pavel Žur øeditel od Jana Kozáková øeditelka do , programová pracovnice od Hana Mudrochová ekonomka, rozpoètáøka Markéta Petránková pokladní, pracovnice vztahù s veøejností Jiøí Rùžièka správce objektu, osvìtlovaè, jevištní mistr Michal Singert elektrikáø, zvukaø, promítaè Eva Filipová propagaèní pracovnice od Božena Bartošová propagaèní referentka do Veronika Lebedová vedoucí kina Lenka Vaváková uklízeèka Poèet zamìstnancù na hlavní pracovní pomìr: 10 Ostatní zamìstnanci: Danuše Serbusová konzultant divadelních pøedstavení Božena Bartošová propagaèní referentka od Jaroslav Ambrož hasièský dozor Yveta Hronová zdravotní dozor Vìra Nuhlíèková zdravotní dozor Hana Nováková uvadìèka Michaela Králová uvadìèka Adéla Petránková uvadìèka Alena Králíková šatnáøka Pavla Krtilová šatnáøka Dana Vokolková pokladní v kinì Iva Pilcerová pokladní v kinì Jana Chvalovská uvadìèka v kinì Filip Málek uvadìè v kinì Kateøina Nedvìdová uvadìèka v kinì Zdenìk Šváb promítaè Jindøich Vavák pomocné práce v kinì Poèet ostatních zamìstnancù (dohoda o provedení práce): 17 Osobní náklady (v tis. Kè) Mzdové náklady 2,822 Zákonné sociální a zdravotní pojištìní 782 Zákonné sociální náklady 152 Ostatní sociální náklady 83 Celkem 3,839

5 Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe (dále jen MTD ), pøíspìvková organizace mìsta Kutná Hora, je jedním z nejvýznamnìjších poøadatelù kulturních akcí pro obèany mìsta i jeho okolí. Pro svou èinnost využívá MTD pøedevším budovu Tylova divadla, v menší míøe i nìkteré historické objekty ve mìstì, zejména pak duchovní, historickou i vizuální dominantu mìsta, chrám sv. Barbory. Tylovo divadlo je z hlediska kapacity, prostoru a vybavení jediným zaøízením tohoto typu ve mìstì. Vzhledem k tomu, že nemá vlastní profesionální soubor, zamìøuje se pøedevším na poøádání dovážených programù, a to jak divadelních pøedstavení, tak i zábavných poøadù, koncertù populární a vážné hudby, poøadù pro dìti a mládež a další akce. Souèástí MTD je také kino Modrý køíž, které naplòuje kulturní potøeby filmových fanouškù. Nejvýznamnìjší událostí pro MTD v roce 2011 byl nástup nového vedení do èela organizace. Mìsto Kutná Hora vypsalo výbìrové øízení na post øeditele MTD, které v èervnu vyhrál pan Mgr. Pavel Žur. Do své funkce nastoupil 1. záøí 2011 a bývala øeditelka MTD paní Jana Kozáková zùstala až do konce roku na místì programové pracovnice. Po nástupu pana Žura do funkce se také zmìnily internetové stránky MTD i kina. Dostaly atraktivnìjší vzhled a veøejností byly pøijaty velmi kladnì. V oblasti divadelní tvorby se dramaturgie MTD zamìøuje pøedevším na spolupráci s renomovanými pražskými divadly, jejichž pøedstavení patøí již mnoho let k nejnavštìvovanìjším. V uplynulém roce tak mìli diváci možnost shlédnout inscenace divadel Pod Palmovkou, Ungelt, Semafor, Palace, Bez Zábradlí, Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka, èi divadelních a umìleckých agentur jako napø. Studio Dva, Point èi Pragokoncert. Své pøíznivce si našla v kutnohorském divadle také oblastní divadla zejména pak Mìstské divadlo Mladá Boleslav, se kterým MTD dlouhodobì spolupracuje. Velmi úspìšná byla napø. èinoherní divadelní pøedstavení Caveman, 2x Woody Allen, Dívèí válka, Když Harry potkal Sally, Vše o mužích nebo napø. tradièní silvestrovské pøedstavení Ochotnického spolku TYL, který tentokrát uvedl kus s názvem Byla to vùbec vražda?. Z koncertù populární hudby zaujali Èechomor, Tomáš Klus, Jakub Smolík, Dalibor Janda, Vlasta Redl aj. Nejúspìšnìjší hudební produkcí však byl vánoèní koncert Lucie Bílé, která se doèkala ovací ve stoje. Své stálé návštìvníky si již získaly poøady uvádìné ve spolupráci s firmou Vydeko s.r.o. nazvané Legendy pøicházejí. V chrámu sv. Barbory se v roce 2011 konaly dva koncerty v kvìtnu v rámci mezinárodní pìvecké soutìže vystoupil Jakub Pustina a jeho hosté a v záøí v rámci MHG PONTES program s názvem Mosty mezi mìsty. Pohádky a divadelní pøedstavení pro školní zaøízení uvádìlo MTD v dopoledních hodinách, pohádky pro rodièe s dìtmi v nedìli odpoledne. 6 pohádek bylo odehráno v rámci Dìtské divadelní pøehlídky v lednu až dubnu, a navštívilo je více než patnáct set dìtí. S pohádkami za dìtmi pøijela pražská divadla Lidušèino divadlo, Divadlo Krapet, Divadlo Pohádka, Divadlo Ludvík, Divadlo DAP a Divadlo Minaret. Souèástí pøehlídky byla i výtvarná soutìž. Po závìreèné pohádce byli odmìnìni nejpilnìjší diváci a nejšikovnìjší dìtští malíøi hodnotnými cenami a všechny dìti, které odevzdaly návštìvnickou prùkazku dostaly drobné dárky. Ceny a dárky v celkové hodnotì 14 tis. Kè byly získány od sponzorù.

6 Ochotnický spolek Tyl v MTD uvedl hned zkraje ledna reprízu svého tradièního silvestrovského pøedstavení, tentokrát s názvem Poslední aport. Dále nastudoval Tajemný les Švabiòák pro dìti, který mìl na podzim reprízu, a populární komedii autora Arnošta Goldflama Dámská šatna. Významnou akcí poøádanou mimo dramaturgii MTD byl 28. roèník Celostátní pøehlídky dìtských skupin scénického tance poøádaný ve dnech Mimo dvou dopoledních pøedstavení konaných na kapli Božího tìla, celá pøehlídka, vèetnì zkoušek, probíhala v divadle. Vzhledem k tomu, že se jí zúèastnilo cca 400 dìtí + 40 dospìlých odborných pracovníkù, pedagogù a seminaristù, jednalo se o prostorovì a organizaènì velmi nároènou akci, která si vyžádala maximální pracovní nasazení všech zamìstnancù divadla. Za pøispìní mìsta Kutná Hora pøehlídku poøádalo NIPOS MK ÈR. Další dùležitou akcí konanou mimo rozpoèet divadla byl XVI. roèník Mezinárodní kytarové soutìže, který probíhal od 28. èervna do 2. èervence. Do soutìže se pøihlásilo 75 a zúèastnilo se jí 58 mladých kytaristù z celého svìta. Souèástí bienále byly také mistrovské kurzy vedené renomovanými svìtovými pedagogy a zejména 4 koncerty pro úèastníky soutìže i pro veøejnost. Vyhlašovatelem soutìže je mìsto Kutná Hora a bienále se koná pod záštitou Ministerstva kultury Èeské republiky. MTD se také aktivnì podílelo na poøádání Operního týdne organizovaného umìleckou agenturou Karoliny Hromádkové. V sále MTD se odehrály dvì pøedstavení Hello, Dolly v hlavní roli s Ivanou Chýlkovou. MTD pravidelnì poøádalo divadelní pøedstavení i jiné akce pro všechny typy škol z Kutné Hory i okolí. V divadle se, tak jako v minulých letech, konaly i školní akademie kutnohorských základních škol ZŠ Žižkov a ZŠ Kamenná stezka a Domu dìtí a mládeže Dominik a byly poøádán závìreèný koncert ZUŠ. Tyto akce se konaly v režimu krátkodobého pronájmu divadla. K realizaci volnoèasových aktivit dìtí a dospìlých byly vhodné prostory divadla pronajímány i v rámci dlouhodobých nájemních smluv napø. se ZUŠ, Jazykovou školou dr. Jílkové, organizacemi Jóga v denním životì, Aisha s.r.o. Praha, Centrum tance Allstar Group s.r.o. Praha. Ve stejném režimu využívaly suterén divadla firmy Videofilm Bohuslava Kuèery a J. & K. Josefa Krèila. Propagace akcí MTD byla realizována prostøednictvím Kulturního zpravodaje, plakátù, panelù pøed divadlem a na Palackého námìstí, místního, regionálního i celostátního tisku, webových stránek MTD, které nad podzim dostaly novou podobu, ových pozvánek, regionálního vysílání ÈR Region, v nabídce kulturních poøadù v Kutnohorských listech a v mìsíèníku Dobrý nákup aj. Poèet poøádaných akcí v roce 2011 byl 68, s návštìvností divákù. Z toho èinoherních pøedstavení 28 s prùmìrnou návštìvností 278 divákù na jedno pøedstavení, poøadù pro dìti a mládež 25 prùm. návštìvnost 341, zábavných poøadù 10 prùm. návštìvnost 317, koncertù populární hudby 10 prùm. návštìvnost 326, koncertù vážné hudby 8 prùm. návštìvnost 171. Vstupné se pohybovalo v rozmezí od 50,- do 190,- Kè na akce pro dìti a školní zaøízení a od 10,- do 890,-Kè na poøady pro dospìlé.

7 PØÍLOHY Mìsíc Poèet akcí Poèet divákù Prùmìrný poèet divákù leden únor bøezen duben kvìten èerven èervenec srpen záøí øíjen listopad prosinec Celková návštìvnost divadla a kina spoleènì byla divákù. Pøi dotaci od mìsta ve výši Kè èiní prùmìrná výše pøíspìvku na diváka 123 Kè. Poèet divákù - divadlo Poèet divákù - kino Poèet divákù celkem Dotace od mìsta Prùmìrná výše pøíspìvku na 1 diváka Kè 113

8 Prùmìrný poèet divákù dle mìsícù Porovnání celkového poètu návštìvníkù v jednotlivých letech

9 Prùmìrná návštìvnost na jednotlivé žánry Èinohra Èinohra pro dìti a školy Koncerty populární hudby Koncerty vážné hudby Zábavné poøady Ostatní

10 Seznam hostujících divadel v roce 2011 Divadlo Mìstské divadlo Mladá Boleslav 2 Studio Dva Praha 2 Divadlo pod Palmovkou 2 Divadlo ANFAS Praha 2 Lidušèino divadlo Praha 1 Divadlo Ungelt Praha 1 Agentura Point Praha 1 Divadlo Krapet Praha 1 Divadlo Semafor Praha 1 Divadlo Pohádka Praha 1 Divadlo Ludvík Praha 1 Divadlo Palace Praha 1 Docela velké divadlo Litvínov 1 Divadlo DAP Praha 1 Divadelní spoleènost J. Dvoøáka Praha 1 Divadlo Minaret Praha 1 Divadelní spoleènost ON STAGE Praha 1 Divadlo Pøíbram 1 Divadlo Bez zábradlí Praha 1 Agentura Pragokoncert Praha 1 Divadelní spoleènost HÁTA Praha 1 Poèet uvedených pøedstavení

11 Nejvyšší návštìvnost veèerních pøedstavení poøádaných divadlem v roce 2011 Vánoèní koncert L. Bílé Koncert: Tomáš Klus Caveman - Agentura Point Ta naše písnièka èeská Koncert: Jakub Smolík Koncert: Èechomor Screamers v øíši divù 2 x Woody Allen - Divadlo Bez zábradlí Když Harry potkal Sally - Divadlo Palace Vše o mužích - Studio Dva

12 Technika: Svìtla 90 stmívaných okruhù z toho 78 ks stmívaè RTS 2S 2 kw 12 ks stmívaè RTS 5S 5 kw svìtelný pult Strand submasterù Zvuk Kabina: mixážní pult Soundcraft GB4 24 vstupù, parametrická korekce, phantom, 8 x AUX, 3 x výstup L-R 2 x minidisc, 2 x CD pøehrávaè, reverb mikrofony: 2 x Shure (hand), 6x Shure SM 58 regulovaný odposlech Jevištì: 2x125 W Yamaha (kontraportál) 2x300 W Mackie (pøenosné) Hledištì: 2x250 W Beyma Pohonový rozvadìè znaèky ROME, který má funkci pohonu opony, horizontù a jevištního propadla, byl vyroben v roce V pøípadì jeho poruchy nelze provést opravu, protože v souèasnosti již neexistují náhradní díly. Pokud by došlo k závadì, muselo by se pøistoupit k výmìnì celého zaøízení a provést i výmìnu motorù, které by byly schopné s novým zaøízením spolupracovat. Zároveò by bylo vhodné do budoucna uvažovat o celkové rekonstrukci elektroinstalace, jejíž nìkteré èásti pocházejí z doby stavby divadla, tj. z roku 1933, a z toho dùvodu jsou z hlediska souèasných pøedpisù a norem již zcela nevyhovující. Podobný problém byl zjištìn i u jevištních tahù. Dle protokolu z periodické revize jevištního zaøízení jsou èásteènì ulomena spodní klouzátka u vyvažovacích tahù è. 3, 17 a 27 a horní klouzátka u tahu è. 2. Pøi manipulaci mùže dojít k vypadení vozíku z vodítek. U hlavních kladek všech jevištní tahù jsou pak namontovány neúèinné zarážky proti vyskoèení lan z drážek. ÈSN èl však požaduje, aby tyto kladky byly vybaveny úèinnými zarážkami, a je proto ze strany revizora doporuèeno je vymìnit. To je však stejnì jako v pøípadì pohonového rozvadìèe nemožné, jelikož se již takovéto souèástky nevyrábìjí a muselo by se pøistoupit k celkové výmìnì. Podìkování sponzorùm: Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe dìkuje svým sponzorùm: VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN, øeditel pan Zbynìk Hauser UNIKOM, Kutná Hora KNIHKUPECTVÍ U STØÍBRNÉHO GROŠE, Kutná Hora LÉKÁRNA U VLAŠSKÉHO DVORA, Kutná Hora PAPÍRNICTVÍ BAREŠOVÁ, Kutná Hora

13

14 KINO MODRÝ KØÍŽ Rok 2011 byl druhým rokem kina Modrý køíž po spuštìní digitalizace. Tento rok byl rokem slabším, než byl úspìšný rok Pøesto kino dosáhlo velice dobrých výsledkù. Upravilo se promítací schéma kina a to na dny úterý až nedìle, které se osvìdèilo. Bìhem roku 2010 bylo pro diváky pøipraveno i mnoho zajímavostí. První byla premiéra filmu Fimfárum - Do tøetice všeho dobrého ve 3D, za úèasti filmové delegace. Kino navštívil samotný tvùrce filmu David Súkup. Druhá premiéra probìhla Kino Modrý køíž promítalo film Bastardi 2 a souèástí filmové delegace, byl sám autor filmu Tomáš Magnusek. Spoleènì s ním pøijali pozvání režisér Jan Lengyel, zpìvaèka Zuzana Stírská a herec Igor Bareš. Premiéra se setkala s velkým úspìchem a už nyní je pøichystána premiéra filmu Bastardi 3. Pokraèovalo se i v divácky úspìšné Hororové noci. Ta se uskuteènila A tentokrát nesla podtitul Psychiatrická léèebna Modrý køíž. Tato akce probìhla ve spolupráci s Ochotnickým spolkem Tyl v Kutné Hoøe. Jedním z nejvìtších lákadel ale byla první noèní premiéra filmu Harry Potter a Relikvie smrti, která se setkala s vysokou návštìvností zejména mladých divákù. Také v roce 2011 probíhal cyklus pravidelných pøímých pøenosù z Metropolitní opery v New Yorku, které pro Èeskou republiku zajiš uje kino Aero z Prahy. Kutná Hora získala licenci k tìmto pøenosùm v roce 2010 a v letošním roce se jich uskuteènilo celkem 13. Nejúspìšnìjší operou z celého cyklu se stala svìtoznámá opera Don Giovanni s návštìvností 110 divákù. Ke všem pøímým pøenosùm jsou promítány èeské titulky. Prùmìrná návštìvnost v roce 2011 se pohybovala v prùmìru 66 divákù na jeden promítaný film. Celková návštìvnost byla divákù pøi 267 promítaných filmech. Spuštìn byl také úplnì nový web kina na stránkách Tyto webové stránky jsou více obsáhlejší než pùvodní a diváci ho hodnotí velice kladnì. Nezapomínalo se ani na školní projekce a tak se v prùbìhu tohoto roku v kinì vystøídaly všechny základní a nìkolik støedních škol, které mìly možnost shlédnout vybrané filmy témìø v premiérách. Nesmím opomenout ani technické potíže kina Modrý køíž. V èervnu se po pøívalovém dešti voda dostala až do pokladny a toalet a zpùsobila tak škody na majetku (výmìna koberce). Pokladna kina je neustále podmáèená a hrozí, že pøi dalším pøívalovém dešti bude opìt zatopena! Také poškození støechy nièí techniku kina, protože voda zatéká na reproduktory za plátnem.

15 PØÍMÉ PØENOSY MET V ROCE 2011 NÁZEV OPERY POÈET DIVÁKÙ TRŽBA DÌVÈE ZE ZLATÉHO ZÁPADU 38 divákù ,- NIXON V ÈÍNÌ 13 divákù 3 870,- IFIGENIE NA TAURIDÌ 52 divákù ,- LUCIE Z LAMMERMOORU 40 divákù ,- HRABÌ ORY 34 divákù ,- CAPRICCIO 28 divákù 8 190,- TRUBADÚR 52 divákù ,- VALKÝRA zrušeno ANNA BOLENA 54 divákù ,- DON GIOVANNI 110 divákù ,- SIEGFRIED 24 divákù 7 200,- SATYAGRAHA 13 divákù 3 900,- RODELINDA 22 divákù 6 600,- FAUST 27 divákù 8 100,- CELKEM , DÌVÈE ZE ZLATÉHO ZÁPADU NIXON V ÈÍNÌ IFIGENIE NA TAURIDÌ LUCIE Z LAMMERMOORU HRABÌ ORY CAPRICCIO TRUBADÚR VALKÝRA ANNA BOLENA DON GIOVANNI SIEGFRIED SATYAGRAHA RODELINDA FAUST 0

16 STATISTICKÉ ÚDAJE KINO MODRÝ KØÍŽ Mìsíc Poèet pøedstavení Poèet divákù Tržba LEDEN ,- ÚNOR ,- BØEZEN ,- DUBEN ,- KVÌTEN ,- ÈERVEN ,- ÈERVENEC ,- SRPEN ,- ZÁØÍ ,- ØÍJEN ,- LISTOPAD ,- PROSINEC ,- ŠKOLNÍ PROJEKCE Název filmu Poèet divákù FIMFÁRUM 123 ÈERTOVA NEVÌSTA 512 ARTHUR A MINIMOJOVÉ 146 LIDICE 278 V PEØINÌ 103 SAXÁNA 265 Celkem 1 427

17

18 HOSPODAØENÍ S FONDY ROK 2011 MÌSTSKÉ TYLOVO DIVADLO V KUTNÉ HOØE 401 Jmìní úèetní jednotky PZ ,-- Kè KZ ,-- Kè 4011 Jmìní úèetní jednotky - DHM PZ ,36 Kè Kè Pohyby ,50 Kè -Tvorba jmìní úèetní jednotky DHM za ,00 Kè -Odpisy 2011 (v roce 2011 nebyly uplatnìny) ,50 KZ , Fond odmìn PZ ,-- Kè KZ ,-- Kè 412 Fond kulturních a sociálních potøeb PZ ,10 Kè FKSP je tvoøen z mezd dle vnitøní smìrnice (1% z HM stálých zamìstnancù) ,-- Kè (rok 2011) Èerpání z FKSP je provádìno dle vnitøních smìrnic ,50 Kè (èerpání za rok 2011). KZ ,60 Kè (KZ na úètu FKSP ,30 Kè, R: 233,30 Kè nepøevedené poplatky a úroky z úètu r. 2011) 414 Rezervní fond z ostatních titulù PZ 0,-- KZ.. 0, Fond reprodukce majetku,investièní fond PZ ,07 Kè -Fond reprodukce majetku je tvoøen: Odpisy. za rok ,50 Kè -Èerpání fondu - Financování - poøízení DHM rok ,79 Kè KZ ,78 Kè KOMENTÁØ K ØÁDNÉ ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE Ztráta z hospodaøení v hlavní èinnosti po poskytnutí pøíspìvku od zøizovatele èinila 664 tis. Kè a byla vzhledem k zisku z hospodáøské èinnosti 142 tis. Kè snížena na celkovou ztrátu 522 tis. Kè. Celková ztráta tedy èiní 522 tis. Kè a k je evidovaná na úètì 431-Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení. V pøípadì schválení a odsouhlasení zastupitelstvem mìsta Kutná Hora bude výše uvedená ztráta pøevedena na úèet 432- Nerozdìlený zisk,neuhrazená ztráta minulých let. Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe je dlouhodobì finanènì podhodnoceno ze strany zøizovatele. V budoucnu je tøeba tuto finanèní situaci øešit.

19 Závazky Rozdíl Dodavatelské faktury Ostatní závazky Mzdy Sociální a zdravotní pojištìní Ostatní pøímé danì Pøechodné úèty pasiv Celkem CELKOVÝ OBJEM NÁKLADÙ Hlavní èinnost Doplòková èinnost 388 Celkem Èlenìní pøíjmù podle zdrojù B. Pøíjmy z vlastní èinnosti 9950 B.I. Hlavní 4683 B.I.,2 Výnosy z prodeje služebi BI.24. Èerpání fondù B.I.25 Ostatní 44 BI. Vedlejší èinnost 530 BI.2 Výnosy z reklamní èinnosti a pronájmy 524 BI.24 Èerp.fondù 2 BI.25 Ostatní výnosy z èinnosti 4 B. Pøíspìvek na èinnost 4737 BIV iv.2 B.IV.2. 1 Pøíspìvek na èinnost od zakladatele 4737

20 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKÙ k 1.1 Aktiva spoleènosti k zmìna Dlouhodobý nehmotný maietek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Pohledávkv Finanèní majetek Celkem Zpùsob vedení úèetnictví Úèetní jednotka Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe povinnì dodržuje pøi vedení úèetnictví smìrnou úètovou osnovu, uspoøádání a oznaèování položek úèetní závìrky a konsolidované úèetní závìrky, je dodržováno obsahové vymezení tìchto závìrek, úèetní metody a ostatní podmínky vedení úèetnictví jsou nastaveny dle právních pøedpisù. Od PO Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe vede úèetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle 9 vyhláška è. 410/2009 Sb. -PO sestavuje úètový rozvrh podle pøílohy è. 7 vyhlášky è. 410/2009 Sb. (smìrná úètová osnova) -PO netvoøí opravné položky a rezervy -PO neoceòuje majetek a závazky reálnou hodnotou -PO nesestavuje pøehled o penìžních tocích a pøehled o zmìnách vlastního kapitálu Úèetnictví pøíspìvkové organizace Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe je vedeno úèetní firmou Ing. Pavel Lelek,CSc., samostatnou úèetní Martinou Veckovou v programu INFO. Úèetní výkazy jsou zpracovávány v programu Fenix. Mzdy jsou zpracovávány pøímo v PO - Mìstské Tylovo divadlo v Kutné Hoøe v programu Stereo 19, firma Ježek.

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014. Èíslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h11m26s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008)

Licence: DVGH XCRGUA6B / A6A (06052008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00532177 Název: Obec Skrchov øádná mimoøádná mezitimní

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Obec Øepeè AKTIVA CELKEM 24 448

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež AKTIVA CELKEM 64

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70947121 Název: Svazek obcí Moravia AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 7 840

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 12 / 2011 IÈO: 293806 Název: Mìstys Vranov nady Dyjí AKTIVA CELKEM 77 406 274,28 18

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více