Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou"

Transkript

1 Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou dne ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti rozhodlo na své schůzi svolat na dnešní den řádnou valnou hromadu naší akciové společnosti s programem uvedeným na Vám doručených pozvánkách s cílem předložit Vám akcionářům k posouzení a odsouhlasení hospodářskou činnost, stav majetku, hospodářský výsledek a jeho rozdělení za uplynulý rok Úvodem zprávy bych Vás rád seznámil s prací představenstva, které se od předchozí valné hromady sešlo mimo valnou hromadu celkem 5x. Představenstvo průběžně sledovalo výsledky hospodaření, rozhodovalo o investicích a ostatních zásadních otázkách, které v minulém roce nastaly. Schůzí se pravidelně zúčastňoval i předseda dozorčí rady. Poprvé se představenstvo sešlo ihned po minulé valné hromadě , aby řešilo aktuální potřebu výměny staré sklízecí řezačky za novou, což bylo jednomyslně schváleno. Další jednání představenstva se uskutečnilo Zde ředitel společnosti podrobně seznámil s naturálními výsledky živočišné výroby k 30.9., výnosy hlavních plodin a sklizní objemných krmiv. Konstatován byl nižší výnos obilovin a naopak růst výnosu řepky ozimé. Byla podána zpráva o aktuálním vývoji cen agrárních komodit a produkci objemných krmiv. Ekonom seznámil přítomné s uzávěrkou k Byla podána zpráva o uskutečněných investicích a byl schválen plán investic na rok Členové představenstva byli seznámeni rovněž s výsledky provozu Chlenské uzeniny a bioplynové stanice Svídnice. V roce 2013 zahájilo představenstvo svojí činnost dne , kde byla podána zejména podrobná zprávy o výsledcích živočišné výroby, Chlenské uzeniny a bioplynové stanice za rok Předloženy byly jak naturální výsledky, tak objem tržeb za jednotlivé komodity v porovnání s předešlým rokem. Byla podána informace o investicích do zemědělské půdy a pozemcích v areálech. Byla schválena prémiová složka ředitele a plat pro rok Představenstvo bylo seznámeno s termínem stěhování sídla společnosti a diskutovalo nabídku na odkup farmy Kostelecké Horky. Ekonom společnosti seznámil s účetní závěrkou. Členové představenstva byli seznámeni s průběhem výkupu vlastních akcií a schválili navýšení nájemného od Na zasedání ředitel seznámil přítomné s aktuálními naturálními výsledky výroby a ekonom společnosti přednesl zprávu auditorské společnosti

2 DTG Audit s.r.o.. Představenstvo projednalo možný prodej některých nemovitostí ve svém vlastnictví. Byly schváleny odměny členům představenstva a dozorčí rady. Rovněž byl schválen návrh na rozdělení zisku za rok 2012, plán rozdělení zisku na rok 2013 a výrobní záměr na rok Na závěr byl projednán termín a program dnešní valné hromady. Schválen byl rovněž návrh na změnu stanov. K upřesnění tohoto bodu se pak sešlo představenstvo ještě , kde byl upřesněn návrh na změnu stanov naší společnosti. Nyní přistoupím k hodnocení hospodářských aktivit u jednotlivých provozů v uplynulém roce ZOPOS Přestavlky a.s. hospodařil v roce 2011 na 1928 ha zemědělské půdy, z toho bylo 488 ha trvalých travních porostů. Po dlouhé době tak nedošlo meziročně ke snížení výměry námi obhospodařované půdy, na čemž intenzivně pracujeme. Považujeme to rovněž za prioritu našeho podnikání. Hodnocení hospodářských aktivit započnu u rostlinné výroby. Zde velmi negativní roli sehrály tuhé a poměrně dlouhé mrazy panující v únoru loňského roku. Ty se podepsaly především na ozimých obilninách, zejména pak na pšenici. Zde nám svoji negativní stránku ukázaly jinak velmi výkonné odrůdy. Asi 35 ha ploch ozimé pšenice bylo nutné zaorat úplně a část ploch byla přeseta pšenicí jarní nebo jarním ječmenem. Na zaorávkách byly použity jako náhradní plodiny sója a kukuřice. Výnosová ztráta se projevila nejen na těchto plochách, ale i na ostatních honech, které byly ponechány. Průběh jara umožnil provést všechny agrotechnické operace v optimálním termínu včetně osevu kukuřice. Pro včasné přihnojení průmyslovými hnojivy jsme v předjaří urychlili přihnojování zakoupením druhého rozmetadla na pevná průmyslová hnojiva. Problémem jara bylo však suché počasí, které ještě umocnilo škody způsobené mrazem a negativně ovlivnilo využitelnost živin z aplikovaných průmyslových hnojiv. Obiloviny což byla ozimá pšenice, ozimý ječmen a ječmen jarní jsme pěstovali na výměře 633,24 ha což představovalo 43,3 % výměry orné půdy. Celkem bylo sklizeno 3778 tun, což je o 553 tun méně než v roce 2011 při sklizni z ploch o 70 ha menší. Průměrný dosažený výnos obilovin byl vzhledem k průběhu konce zimy pěkných 5,97 t/ha, což je pouze o 1,9 q méně než loni, kdy byl výnos 6,16 t/ha. Procenticky vyjádřeno je to pokles o 3,1%. U hlavní obiloviny ozimé pšenice, kterou jsme pěstovali na 372,4 ha, jsme dosáhli výnosu 5,82 t/ha. Výnosy se pohybovaly od 3,5 t/ha po 6,8 t/ha. Rozpětí výnosů bylo tedy docela velké. Ječmen ozimý jsme pěstovali na výměře 255,02 ha při průměrném výnosu 6,24 t/ha. Výměra byla tedy skoro stejná jako v roce předcházejícím. Výnosy ječmene pak přímo výborné. Ve srovnání s rokem 2011 to bylo o 7,7 q více. Výborné výnosy jsou mimo jiné i odrazem zařazení ječmene na lepší pozemky. Výnosnost ječmene byla patrná i na produkci ječné slámy, která byla nadprůměrná. Již opravdu okrajově jsme zaseli na souvrati brambor ječmen jarní na výměře 5,82 ha při výnosu 3,62 t/ha. Kvalita

3 sklizených obilovin výhradně pro krmné účely byla dobrá. Vzhledem k nižší produkci a nárůstu stavů skotu byly veškeré obiloviny zpracovány do krmných směsí pro naše zvířata. Část obilí bylo nutno ještě přikoupit - naše produkce obilovin pokryla potřeby míchárny krmných směsí z 95,3 %. I přesto jsme na podzim prodali 150 tun krmné pšenice firmě De Heus za cenu 5800 Kč/t. Naopak již na jaře jsme zakoupili 128 tun krmného ječmene tady u nás na sile v Přestavlkách od ZD Štědrá Tutleky za 4400 Kč/t a 300 tun pšenice za 4 800,- Kč/t. Pro potřeby drobného prodeje a krmení telat jsme zakoupili 23 tun kukuřice za 5 450,- Kč/t. Na drobný prodej bylo prodáno 75,19 tun obilnin oproti loňským 76,9 t. I přesto, že pro naši ekonomiku nehrají drobné prodeje zásadní roli, tak si zde neodpustím pár poznámek. Při dnešních cenách rostlinných komodit a neustále rostoucí dolní sazbě DPH je těžké konkurovat šedé ekonomice, protože prodávat bez DPH nebo s DPH je opravdu rozdíl. A to nemluvím o dalších daních, z kterých my neutečeme. A to drobné prodeje realizujeme za nižší ceny, než je cena tržní. Ale tak to, bohužel, v našem státě funguje. Na jedné straně si u jedné části podnikatelského sektoru podává kliku jedna kontrola od druhé. A na druhé straně probíhá řada daňových úniků, které nikoho nezajímají. Ceny obilovin se v první půlce roku držely mezi ,- Kč/t. Po žních se ceny vyhouply až na 6200 Kč/t u pšenice krmné a 5 500,- Kč/t ječmene. Nyní se pohybují cca o 400,- Kč/t níže. Stále však na velice vysokých číslech, které jsou zajímavé především pro firmy zabývající se čistě rostlinnou výrobou. Hůře se již tyto ceny odrážejí u firem, které produkty rostlinné výroby používají jako meziprodukt pro svoji živočišnou výrobu. A to je náš případ. Proto v rámci ČR přetrvává trend orientace pouze na rostlinnou výrobu, která zajišťuje vysokou rentabilitu. Nikoho moc nezajímá, že živočišná výroba přináší zaměstnanost na venkově, práci pro zpracovatelský průmysl a následně přidanou hodnotu. Tedy hodnoty, které podporu tomuto sektoru dokážou vrátit. To jsou věci, které vědí Němci, Francouzi, ale naše špičky bohužel ne. Stále tak mizí vagóny obilí v Polsku či Německu, aby se nám následně vracely zpět již s přidanou hodnotou, která končí někde jinde. I v minulém roce měla v našem osevním postupu důležitou roli řepka ozimá, která je naší tradiční technickou plodinou důležitou nejenom pro své v posledních letech velice slušné zhodnocení, ale i jako důležitý prvek osevních postupů jako přerušovač obilních sledů. Po několika letech se nám pěstování řepky opět vcelku povedlo a dosáhli jsme o poznání lepších výsledků. Řepku jsme pěstovali na 230,61 ha a vyprodukovali jsme 823,56 tun řepkového semene při průměrném hektarovém výnosu 3,57 t. V roce 2011 jsme vlivem zaorávek měli řepku na necelých 200 ha a výnos byl 2,42 t/ha. Nárůst výnosu byl přes 47 %, produkce pak o 70 %. Na menší ploše se pak vyskytly problémy s nádorovitostí řepky. Na jaře jsme ještě ze sklizně 2011 prodali 20,3 tun firmě CEREA za ,- Kč/t a 163 tun BORU za ,- Kč/t. Ihned po sklizni jsme zrealizovali termínovaný prodej 150 t do firmy CEREA za ,- Kč/t. Dále pak 194 t za ,- Kč/t,- firmě BOR Choceň. Zbytek sklizně jsme ihned

4 po novém roce prodali za ,- Kč/t. Konkrétně to bylo 240 t firmě ChemAgra a 235 tun opět firmě BOR Choceň s.r.o.. V současné době cena řepky osciluje kolem ,- Kč/t. Z luskovin jsme jako náhradní plodinu za vymrzlou pšenici zařadili na jednom pozemku sóju. Bylo to celkem 14,35 ha při výnosu 3,02 t/ha. Jako tradičně jsme v malé míře pěstovali i brambory pro zaměstnance, akcionáře a obyvatelé z blízkého okolí na výměře 5,5 ha. Úroda brambor byla poměrně slušná a sklidili jsme celkem 260,1 tun, což bylo o 34,7 t více než v loňském roce. Pokud by přálo počasí, tak by se asi podařilo sklidit vše. Nesklizený zbytek však byl v letošním roce zanedbatelný. Neméně významná je pro náš způsob praxe i poslední skupina plodin tj. krmné plodiny reprezentované kukuřicí, vojtěškou a travní směsí pěstovanou na orné půdě a poměrně rozsáhlá výměra TTP, na které jsme počínaje loňským podzimem zaměřili svoji pozornost a vidíme v nich poměrně velký potenciál pro další období. Stále veškerou objemnou píci konzervujeme a pouze okrajově zajišťujeme výběh pro mladý skot, což nemá význam pravé pastvy, ale plní pouze zdravotní efekt pro mladý skot. Pokud se tedy jedná o produkci senáží, tak tam nás opět při první seči trápil přísušek, který významně ovlivnil sklizeň z prvních sečí. Sklizeň z prvních sečí byla tak asi o 100 tun nižší než v předešlém roce. A to i přesto, že jsme měli díky travám na orné půdě o něco větší výměru. Kvalitní výnosy jsme zaznamenali zejména na nově obnovených loukách. Naše snaha o obnovu luk má však dva základní nepřítele. Jednak je to přemnožená černá zvěř, která nám působí statisícové škody na porostech. Značně přeryté louky jednak kontaminují krmivo nežádoucí zeminou, tím výrazně zhoršují kvalitu tohoto, dále způsobují nadměrné poškození a opotřebení naší techniky a dále nás vystavují rizika případných postihů ze strany dnes nemilosrdných přebujelých státních úřadů, což jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v právě hodnoceném roce. Podstoupili jsme kontrolu zvanou komplexní průzkum země, kdy byly naše veškeré bloky v první polovině roku třikrát satelitně snímkovány a při následné osobní kontrole byla problematická místa posuzována. Postižení jsme např. za to, že soused přeorá do našeho, dále za nezorané kraje polí nebo naopak, když sklízíme plochu, kterou nemáme nahlášenou, ale právě i za vyježděné cesty na loukách a skládky vytěženého dřeva, které nám mnohdy nikdo ani nenahlásí. Kontroly jsou opravdu přísné a nemilosrdné. Dále je to pak působení lidí. Ty mnohdy považují luční porosty za veřejnou dálniční síť a jezdí po těchto porostech křížem krážem. Nové cesty se neostýchají založit i na čerstvě zasetém porostu. Celkem jsme sklidili 6712 tun travních senáží. Zatímco v roce 2011 to bylo 5897 tun. Výrazně lepší byla totiž také díky obnovám druhá seč a také třetí. Část těch lepších porostů jsme uskladnili separé, abychom naplno mohli využít potenciál těchto krmiv. Produkci senáží bychom si však představovali mnohem větší, protože potenciál tam určitě je. První krok ke zlepšení jsme již díky obnovám začali činit. Dalším jsou, jak již jsem zde několikrát říkal, limity hnojení dusíkem vycházející

5 z požadavků na agroenviromentální opatření. Asi 550 tun travních senáží jsme spotřebovali v bioplynové stanici a převážnou část pak pro zabezpečení krmivové základny pro skot. Kvalita senáží byla až na drobné výjimky vynikající. Pro toto jsme v poslední době udělali také mnohé. Jednak jsme zlepšili systém zakrývání žlabů a dále jsme zapracovali na zdokonalení aplikace konzervantů. Kromě konzervace senážováním část travních porostů sušíme. Sena jsme v roce 2012 vyrobili 188 tun, což je o 59 tun méně než v roce Strukturální složku tak v našich krmných dávkách často dotujeme kvalitní slámou. Ta je v krmných dávkách ceněna, ale její potřeba o to víc roste. A proto i přesto, že se ji v minulém roce podařilo vyrobit dostatečné množství, její zásoby do žní jsou dosti napjaté. Dotaci dusíkatých látek do našich krmných dávek pro, především vysokoprodukční, dojnice zajišťuje mimo travních senáží vojtěšková senáž. Zde se v posledních letech nejen vlivem horších pozemků potýkáme s nedostatečnou produkcí a poměrně nízkým výnosem. V roce 2012 však byla tato sklizeň v porovnání s rokem 2011 o dost lepší, i když ne dostatečná. V roce 2012 jsme převážně zavakovali 1707 tun vojtěškové senáže. Rok před tím to bylo 1274 tun. Nárůst produkce tedy o 33,9 %. Bývaly však roky, kdy jsme při obdobné výměře sklízeli i 2500 tun. Jak už bylo zmíněno, tak z důvodu kvalitního uskladnění a minimalizace ztrát uskladňujeme téměř veškerou sklizeň vojtěšky do vaků. Nově založená vojtěška byla založena jako čistosev na jaře. Zde nás však potrápil přívalový déšť, který porost a pozemek značně poškodil. Vojtěška byla založena na pozemku po sklizni žita na siláž. Žito na siláž byla námi nově zařazená plodiny pro zajištění krmivové základny. Žito bylo oseto na 106 ha. Produkce nás celkem překvapila, neboť bylo sklizeno 2466 tun již v první polovině května. Zde jsme však nabyli několika poznatků, co v roce 2013 zlepšit. Jedná se především o co nejkratší řezanku a kvalitní dusání, protože je zde díky poměrně nízké sušině velká náchylnost k máselnému kvašení. Asi 90 % produkce žita bylo využito pro potřeby bioplynové stanice a zbytek pro odchov jalovic. Na asi polovině ploch včasně sklizeného žita byla ještě zaseta kukuřice. Ta jako tradičně zajišťovala největší objem sklizené píce. A jak se zdá, tak vzhledem k její popularitě každého výživáře, jí nebude nikdy dost. Při jejím pěstování se, ale samozřejmě, snažíme brát ohledy na požadavky eliminace eroze půd. A to i nad kritéria daná předpisy. Proto na některých polích s kukuřicí zařazujeme protierozní pruhy. Dalším velkým problémem nejen kukuřice jsou, jak už jsem zmínil, značně přemnožená divoká prasat. Zde nás především trápí honitby, kde se jejich stav cíleně zvyšuje z důvodu tržní hodnoty dané honitby. Dále také stávající myslivecký zákon, který neumožňuje na hranicích honiteb využívat mysliveckých zařízení, a tím vlastně lovit v pruhu širokém 400 metrů. Těchto ploch máme poměrně velké množství a jsou to bez ohledu na kulturu a plodinu plochy s největšími škodami. Zde se však vede poměrně široká diskuse o novelizaci tohoto zákona, neboť prasata začínají dělat škody i na zahrádkách, golfových hřištích a i ve městech. Pokud se mám vrátit k samotné kukuřici, tak musím konstatovat, že jsme ji

6 pěstovali na výměře cca 330 ha. Kukuřice byla založena včas, včetně ploch zařazených po silážním žitu. Pro základní hnojení a přihnojení byla ve velké míře použita statková hnojiva kejda a digestát. Asi 313 ha jsme sklidili na siláž při celkové produkci tun, což bylo o 1822 tun více než v roce Ze zbývající plochy jsme nově sklidili mokré zrno uskladněné chemickou konzervací do vaků. Toho bylo sklizeno 221 tun výhradně pro krmné účely tun kukuřičné siláže bylo využito pro potřeby bioplynové stanice. Větší část pak pro krmení skotu. Kvalita sklizených siláží byla částečně rozdílná, protože především dříve sklizené porosty neměly úplně ideální sušinu a především energetickou hodnotu. S péčí řádného hospodáře přistupujeme i k zakrývání skladů tak, aby skladovací ztráty byly co nejnižší. A to se nám, myslím, daří. Nyní přistoupím k hodnocení výsledků naší živočišné výroby, jejíž produkty zajišťují pravidelné financování našeho provozu a tvoří rozhodující tržby naší firmy. Pravidelným příjmem jsou tržby za mléko. V hodnoceném roce jsme do mlékárny dodali litrů mléka, což je meziroční nárůst dodávky o 14,9 %, protože v roce 2011 bylo dodáno litrů syrového kravského mléka. Tento velký nárůst není odrazem výrazně zlepšené užitkovosti, ale především výrazným nárůstem stavu dojnic, kdy v roce 2011 jsme byli silně pod dlouhodobým průměrem a naopak v hodnoceném roce jsme se dostali i 30 ks přes dlouholetý průměrný stav. Zvýšená užitkovost je také odrazem spotřeby výrazně kvalitnějších krmiv. Zde se zlepšilo hned několik faktorů konzervace, způsob drcení kukuřičného zrna a optimální doba vegetace kukuřice. Pokud máme užitkovost vyjádřit na kus a den, pak musíme konstatovat užitkovost 18,16 l. V roce 2011 to bylo 17,26 l/ks/den. Stav dojnic ke konci roku byl 569 kusů dojnic to je o 24 kusů více než ke konci předcházejícího roku. Na vysoké úrovni byl parametr kvality mléka a % tržnosti. Především díky výše zmíněným aspektům jsme v roce 2012 dosáhli navýšení celkových tržeb za mléko, a to i s výrazně sníženou realizační cenou mléka. Tržby za mléko byly v roce Kč. Celkové tržby za mléko v roce 2011 byly ,- Kč. Jde tedy o nárůst o 5,7 %. Průměrná realizační cena mléka byla 7,71 Kč/l oproti loňským 8,38 Kč/l. Tzn. pokles o 67 haléřů. Cena v průběhu roku až do září klesala. Od října se začal trend obracet, ale nárůst ceny nebyl nijak dramatický. Tento trend pokračuje i na počátku letošního roku, ale tempo je stále dosti pomalé. V současnosti se tak cena pohybuje na úrovni 8,20 Kč/l mléka v dubnu. Mléko realizujeme stále prostřednictvím odbytového družstva MOD Podorlicko do mlékárny Bohemilk Opočno a.s. ze skupiny InterLacto. Cena mléka, která se v podstatě drží 15 let na stejné úrovni nestačí bohužel při současných vstupech pokrývat náklady. Dlouhodobý výhled není pro dojený skot také nijak pozitivní. V roce 2015 dojde ke zrušení kvót na dodávky mléka, na což se již připravují zejména v Německu, kde se masivně investuje do stáji s rezervou v kapacitě, aby po uvolnění kvót mohlo dojít k navýšení stavu krav. Jde o to, že kromě o něco vyšší ceny mléka jsou v Německu rovněž ještě jiné podpory zajišťující

7 lepší rentabilitu výroby mléka. Přístup státu v západních zemích je vůbec k živočišné výrobě jiný. Tamní špičky si uvědomují, že živočišná výroba zajišťuje zaměstnanost na vesnicích a další efekty s tím související to je platby pojistného, daní, další spotřebu a to samé v navazujícím zpracovatelském průmyslu. Neustále tak roste disproporce mezi rostlinnou výrobou a živočišnou výrobou. Nyní přistupme k hodnocení dalších kategorií skotu, kde uplatňujeme uzavřený obrat stáda a veškerá telata zastavujeme do vlastního chovu. V odchovu telat jsme měli ztráty 8,56 %, což je o 0,26 % více než v roce Do tohoto čísla jsou započteny i ztráty zmetáním. Celkem se v roce 2012 narodilo 619 kusů telat, zatímco v roce 2011 to bylo 663 kusů. Telata do 6 měsíců nám přirůstala 970 gramů/den, mladý skot OMD Chleny 870 g/den, jalovice OMD Svídnice 650 g/d. Stavy těchto kategorií jsme měli ke konci roku následující telata na kravínech 137 ks, mladý dobytek v OMD Chleny 459 ks, jalovice v OMD Svídnice 321 ks a býci ve výkrmu ve Lhotách u P. 262 ks. Další pravidelný přísun hotových peněz z chovu skotu nám zajišťuje výkrm býků. Zde pokračoval pozitivní cenový trend z předchozího roku, protože jsme realizovali v průměrné ceně 47,98 Kč/kg živé hmotnosti. V předcházejícím roce to bylo 43,84 Kč/kg ž.hm.. Bylo dosaženo celkových tržeb Kč. To je o 5,5 % více než v loňském roce. Realizovaný byl přesně stejný počet býků 256 kusů. Z důvodu přeplněnosti našich stájí mladým dobytkem došlo v roce 2011 ke snížení porážkové hmotnosti býků o 25 kg na 680 kg/ks. Veškerý prodej býků realizujeme přes TORO Hlavečník. V současné době dochází k mírnému poklesu ceny hovězího. Realizujeme kolem 47 Kč/kg ž.hm.. Prodáno nebo zrealizováno přes naši výrobnu bylo 174 ks krav při celkových tržbách Kč. V roce 2011 bylo prodáno 189 ks krav při celkových tržbách ,- Kč. Z toho je zřejmé, že se zlepšila i realizace vyřazených krav. 43 kusů krav bylo zpracováno v naší výrobně ve Chlenech a zbytek byl prodán. Z odchovu jalovic jsme prodali 10 kusů březích jalovic za , - Kč a 32 kusů jatečných jalovic za ,- Kč. Celkem tedy pouze o dva kusy více než v roce kusů jatečných jalovic bylo zpracováno ve Chlenech. Vzhledem ke stavu skotu měl být prodej čilejší. Měřeno objemem tržeb, je naším nejvýznamnějším odvětvím chov prasat. Chov prasat byl i přes neustálý přetrvávající útlum v rámci České republiky pro nás v loňském roce rentabilní. Bylo tomu, vedle slušné produktivity práce a dobré užitkovosti, díky příznivé ceně komodit v první polovině roku 2012 a výraznému vzestupu ceny naopak v druhé polovině roku Průměrný stav prasnic na konci roku byl 418 kusů o 13 méně než rok předtím. U těch jsme dosáhli užitkovosti 26,78 odchovaných selat na prasnici a rok. To bylo o pár setin více než v roce Celkem bylo za rok odchováno kusů. To je asi o 334 kusů méně než v roce I u prasat je jedním ze základních kamenů úspěšného chovu uzavřený obrat stáda. Část selat jde přes odchov plemenných prasniček na obnovu stáda. V hodnoceném roce jsme prodali kusů prasat

8 to je o 347 kusů méně než v roce Z toho bylo 8990 kusů prodáno do masozpracujících závodů, 1038 kusů realizováno přes výrobnu a 245 kusů prodáno na drobný prodej. Hlavními našimi odběrateli jsou Jatky Přerov, ZŘUD Polička a Jatky Sloupnice. Průměrná váha dodávaných kusů byla 113,3 Kg/ks. Přírůstek prasat ve výkrmu byl 840 gramů/den/kus, což je o 17 g více než v loňském roce. Ztráty byly pod jedno procento. Tedy rovněž mírné zlepšení. Spotřeba krmiva činila 2,88 Kg KS/kg přírůstku. Stavy jednotlivých kategorií k byly následující 1051 ks selat pod prasnicemi, 1517 ks selat v předvýkrmu, 147 ks plemenných prasniček, 82 ks zapuštěných prasniček, 2797 ks prasat ve výkrmu, 357 ks prasnic základního stáda a 6 kanců, kteří po většinou zajišťovali produkci inseminačních dávek do užitkového chovu z naší inseminační stanice. Lze tedy konstatovat, že stavy prasat jsou v porovnání s minulým rokem podobné a vyhovující našim návaznostem v oblasti výroby vepřového. Pokud se mám vrátit k realizaci vepřového, tak musím po mnoha letech konstatovat pozitivní trend. V roce 2012 jsme dosáhli průměrné realizační ceny 33,92 Kč/kg ž. hm.. V roce 2011 jsme dosáhli realizační ceny 29,61 kč/kg ž.hm., což znamená nárůst o 4,31 Kč/kg ž.hm... Celkové tržby dosažené za prodej jatečných prasat pak výrazně stouply z loňských ,- Kč na ,- Kč/kg ž.hm.. Vzestup tržeb tedy o Kč. Oproti roku 2010 dokonce o ,- Kč. V průběhu října jsme tak realizovali i mezi 37 a 38 Kč/kg. Tedy za ceny, které bychom k rentabilitě potřebovali. Radost nám však dlouho nevydržela a před vánoci nastal již negativní trend. Ceny poklesly až k 31,- Kč/kg. Nyní jsou něco málo přes 32,-Kč. V žádném případě tedy současné ceny nepokrývají obrovský vzestup cen vstupů. Vedle cen obilovin jsou to i ceny nakupovaných surovin jako sójový extrahovaný šrot a řepkový extrahovaný šrot. Cena sójového šrotu vzrostla z 8 300,- Kč/t v průběhu většiny roku 2012 až na ,- Kč/tunu. Nyní se sója pohybuje kolem ,- Kč/t. Rostou samozřejmě i ostatní vstupy jako mzdy a energie. El. energie je v živočišné výrobě naší významnou nákladovou položkou, která poroste i v roce Pro rok 2014 se snad růst nákladů na el. energii zastaví, neboť jsme si zarezervovali výrazně lepší cenu sil. energie. K poměrně slušné rentabilitě prasat v roce 2012 přispěl i dotační titul na ozdravení předvýkrmu prasat, který naši realizaci vylepšil asi o 1,1 Kč/kg. Nezastupitelnou roli pro fungování naší živočišné výroby má stále naše výrobna krmných směsí, která do značné míry tlumí náklady na krmné směsi. Zde bylo vyrobeno 5019,33 tun krmných směsí. Zpracováno bylo 2356 t pšenice, 1597 t ječmene, 359 tun sójového extrahovaného šrotu, 200 t extrudované sóji, 27 t lihovarských výpalků, 344 tun řepkového extrahovaného šrotu, 42 t cukrovarských řízků, 17,5 krmné soli a 266 t premixů. V návaznosti na míchárnu provozujeme rovněž extrudační linku. Další významnou výrobní jednotkou naší firmy se stala bioplynová stanice, která se v průběhu února a března rozeběhla na plný výkon. V průběhu podzimu jsme pak realizovali navýšení výkonu stanice na 750 kw a realizaci

9 využití části odpadního tepla. Bioplynová stanice vyrobila m3 bioplynu, které v procesu kogenerace přeměnila na MWh elektrické energie. 93,5 % této energie bylo prodáno a zbytek byl využit zpět v procesu výroby bioplynu. Celkové tržby za elektrickou energii dosáhly ,- Kč. V roce 2012 jsme veškerou energii fakturovali firmě ČEZ Distribuce a.s.. Tento projekt nám zajistil profit ve výši ,- Kč. V bioplynové stanici bylo zpracováno 4710 tun kukuřičné siláže, 543 tun senáže, 2350 tun siláže ovsa a žita, 62 tun odpadu z posklizňové linky, 82 tun skrývky, tun hnoje a tun kejdy. V prvním roce fungování tak bioplynová stanice naplnila naše očekávání a zajistila to, co jsme chtěli. Velice dobrou investicí se ukázala i realizace využití odpadního tepla. V současné době vytápíme provozní prostory kravína včetně dojírny, ohříváme veškerou TUV pro kravín, vytápíme zázemí dílen, šatny a váhu. Zde byly tímto teplovodním systémem nahrazeny elektrické spotřebiče. Úspora plynoucí z tohoto byla v zimních měsících kolem ,- Kč/měsíc. V rámci této realizace jsme zavedli teplovod ještě do dalších dvou hal, kde chceme v budoucnu realizovat jednak dosoušení obilovin a jednak myčku zemědělské techniky. Další nezemědělskou činností je dnes již několikrát zmiňovaný provoz výrobny uzenin Chlenská uzenina. Zde jsme se i v minulém roce potýkali se stále stejnými problémy, které jsem zmiňoval v minulých letech. To je tedy především ztráta obchodních příležitostí změnou struktury maloobchodního prodeje. Pokud se týká tržeb, tak jsme v roce 2012 dosáhli tržeb ,- Kč, to je asi dvouprocentní pokles oproti roku předchozímu. Nejen vzhledem k tomu, že po novém roce skončily další nezávislé obchody, tak jsme se rozhodli otevřít další vlastní obchod v Solnici. Jde o to, že je pro nás daleko zajímavější realizovat až ke konečnému zákazníkovi než za velkoobchodní ceny v malém množství a s různými slevami. V tomto bychom rádi pokračovali a v současnosti připravujeme otevření dalšího obchodu v Častolovicích. Pro zásobování jsme vyměnili vůz Avia Daewoo za téměř nový vůz Renault Kangoo. Dále provozujeme stravovací služby, kde zabezpečujeme jak závodní stravování, tak část těchto služeb realizujeme pro cizí. V součtu kuchyň v loňském roce vyrobila ks obědů. Neustále tedy dochází ke snižování počtu vyrobených obědů, což zásadně přispělo k významné ztrátě tohoto provozu. Proto jsme se rozhodli, že v druhé polovině roku 2013 dojde k ukončení činnosti závodní jídelny. Stravování zaměstnanců, tak bude zajištěno dodavatelsky. U části nemovitého majetku trvá pronájem jiným podnikatelským subjektům. Zdejší pohostinství je stále pronajaté paní Šaldové. Část dílen v Přestavlkách je i nadále pronajata firmě ECOS Choceň, která dále část dílen podpronajímá bývalé KAROSE z Vysokého Mýta, dnes IVECO. Část nepoužívaného kravína ve Chlenech pronajímáme firmě Střechy Matějka. Nyní bych se zmínil o realizovaných investicích v roce V první polovině roku byl doplacen doplatek za realizaci první fáze. Investice do

10 rozšíření bioplynové stanice byla ve výši ,- Kč. Výstavba dvoukomorového silážního žlabu na m3 vyšla na ,- Kč. S tím souvisela i oprava asfaltových ploch v celkové výši ,- Kč ve Svídnici a Krchlebách a na hnojišti ve Vrbici. Na opravu hnojiště ve Vrbici jsme dostali příspěvek z dotačního titulu místní akční skupiny ve výši ,- Kč. Realizace využití odpadního tepla z bioplynové stanice vyšla na ,- Kč. Na výše zmíněné byl čerpán investiční úvěr. Průběžně probíhající investicí je nákup půdy. V roce 2012 jsme nakoupili 47,45 ha za ,- Kč. Mimo to jsme nakoupili 4,85 ha pozemků v areálech za ,- Kč. Investice do pozemků byla činěna z vlastních zdrojů v průběhu celého roku. Ze strojů jsme pořídili nakladač Manitou za ,- Kč, traktor New Holland 270 za ,- Kč, sedmiradličný pluh za ,- Kč, obraceč sena za ,- Kč, rozdružovadlo slámy za ,- Kč. Z investic původně plánovaných na rok 2013 jsme vzhledem ke stavu staré řezačky zakoupili v létě novou řezačku Claas Jaguar 870 za ,-. Na tyto stroje byly čerpány tři investiční úvěry v celkové výši ,- Kč. Úvěr sjednaný na řezačku je splatný až od léta Na tyto úvěry je čerpána podpora úroků od PGRLF. Mimo to pak ještě rozmetadlo průmyslových hnojiv za ,- Kč a zametač za ,- Kč z vlastních zdrojů. Před koncem roku, pak ještě z plánu investic na rok 2013 a pro použití až v letošním roce, hlavně díky výhodné ceně žací mačkač KUHN za ,- Kč, kompaktor STROM za ,- Kč a osobní vůz Peugeot Partner za ,- Kč. Stroje zakoupené před koncem roku byly hrazeny z vlastních zdrojů. Mimo to v průběhu roku probíhala svépomocí přestavba budovy zahradnictví v Krchlebách na naše současné sídlo. Realizována byla řada drobnějších oprav. To rovněž z vlastních zdrojů. Významnou nákladovou položkou celé firmy jsou mzdové náklady. Ty byly ve výši ,- Kč Z toho hrubé mzdy tvořily ,- Kč a odvody na zdravotním a pojistném činily ,- Kč. Meziroční navýšení mzdových nákladů bylo o 3,9 %. Průměrný počet přepočtených pracovníků byl o 2,2 pracovníky menší. Bylo jich 88,94. Byl zajištěn meziroční nárůst mezd vyšší než inflace v příslušném roce. Při nemoci hradíme nemocenskou již za prvních 21 dní. Z našich mzdových nákladů pak končí ve státním rozpočtu polovina těchto nákladů. Nemůžeme být tedy spokojeni z přetrvávající velkou disproporcí mezi zaměstnaneckým vztahem a OSVČ. Nad rámec mzdy našim zaměstnancům poskytujeme každý měsíc 500,- Kč na penzijní připojištění. Na nájemné z půdy, které jsme měli pronajato cca 1668,07 ha, bylo v roce 2012 vydáno ,- Kč. V minulém roce to bylo ,- Kč Nájemné bylo v průměru přibližně Kč/ha. Na dani z nemovitosti jsme buďto přímo nebo formou přípočtu nájemného z půdy odvedli celkem ,- Kč ( daň z nemovitosti ,- Kč + přípočet ,- Kč ,- Kč budovy). Jenom připomínám, že jsou to prostředky, které plynou do rozpočtů obcí, na jejichž katastrech hospodaříme. Jsou to prostředky, které jsou primárně určeny

11 na údržbu obecních komunikací, které mimo jiné slouží k přístupu k obhospodařovaným pozemkům. Majetkové poměry naší akciové společnosti byly k následující: základní kapitál tis. Kč vlastní kapitál tis. Kč tj tis. kč aktiva činí tis. Kč tj tis. Kč pasiva činí tis. Kč tj tis. Kč cizí zdroje (cizí pasiva) tis. Kč tj tis. Kč V cizích zdrojích je patrná dostavba bioplynové stanice a investice do strojů. V cizích zdrojích je potom zahrnuta tzv. odložená daň sumárně za minulá léta v celkové hodnotě tis. Kč (vychází z rozdílu účetních a daňových odpisů), krátkodobé závazky a bankovní úvěry. Jejich stav je následující. K doplnění vlastního financování provozu tzv. oběžných prostředků t.j. hnojiv, osiv, pesticidů a nafty apod. jsme čerpali provozní úvěr. Tento úvěr má charakter krátkodobý a do jednoho roku jej vždy uhradíme. Jeho stav k je opětovně Na přelomu roku byl tento z důvodu posunu výplaty dotačních titulů posílen z důvodu velkých nákupu půdy a předfinancování hnojiv o dalších ,- Kč. To však pouze krátkodobě na dva měsíce a koncem ledna byla tato 5 mil. výpomoc vrácena. Každopádně však figuruje v přehledu majetku k Běžný provozní úvěr vždy v červnu příslušného roku doplatíme a od září začínáme splácet nový úvěr na další období. Úvěry střednědobé a dlouhodobé na pořízení investic jsme k tomuto datu měli tis. Kč, z toho hypoteční úvěr na nákup půdy 973 tis. Kč, což je oproti předchozímu roku o tis. Kč více. Úvěrové zatížení k hodnoceno k vlastnímu kapitálu je 30,4 %. Zde je promítnuta i krátkodobá 5 mil. výpomoc krátkodobého financování. Část dlouhodobých úvěrů je uzavřena s podporou PGRLF, provozní bez podpory. Veškeré úvěry jsme spláceli v dohodnutých termínech. Ekonomika hospodaření naší firmy byla o něco lepší než v předchozím roce. Mírný nárůst zisku je zajištěn především slušnou produkcí rostlinné výroby a samozřejmě investicí do bioplynové stanice, která se stala dalším zdrojem průběžně inkasovaných hotových peněz pro financování našeho provozu. Bohužel významnou roli ve výsledku naší firmy tvoří stále dotace, které jsme inkasovali v celkové výši ,- Kč, oproti loňským ,- Kč. V některých dotačních titulech jsme byli opět díky rozhodnutí vlády resp. ministerstva kráceni. Kromě již zmíněného konce roku jsme neměli problémy se zabezpečením cash-flow firmy. V kontextu všech těchto skutečností posuzovalo průběžně představenstvo výsledek hospodaření a shodlo se na prioritní nutnosti směřovaní finančních prostředků na nákup pozemků a na navýšení nájemného z půdy z účinností od Zároveň se rozhodlo vyčlenit prostředky i na výplatu dividend.

12 Výkony jsme dosáhli ve výši tis. Kč, (což je o tis. Kč více oproti roku 2011), zisk účetní byl tis. Kč, což je o tis. Kč více. Daň z příjmu splatná ,- Kč. Jak již bylo zmíněno představenstvo společnosti projednalo hospodaření, tvorbu hospodářského výsledku a seznámilo se s auditem, který provedl nezávislý auditor. Navrhuje proto dnešní valné hromadě v souladu s příslušnými zákony o účetnictví a daních, přijmout za základ dalšího rozhodování výše uvedený zisk a ten v souladu s potřebou tvorby zdrojů rozdělit takto: příděl rezervnímu fondu ,-Kč příděl FKSP ,- Kč dividendy ,- Kč nerozdělený hospodářský výsledek ,- Kč zisk účetní po dopočtu odložené daně ,- Kč Dotací FKSP v navrhované výši pokrýváme především příspěvky na obědy pro zaměstnance, dotace rezervního fondu je dána příslušnými předpisy. Největší část hospodářského výsledku navrhuje představenstvo ponechat na účtu nerozdělený hospodářský výsledek. To je vše co bylo možné říci k roku 2012 a nyní něco k výhledu na další období. S velkým zájmem v současné chvíli vzhlížíme k finalizaci nových pravidel pro rozpočtové období I přes to, že toto období je již vlastně za rohem, tak stále známe jen kostru toho, co nás čeká. Pravděpodobně bude kladen větší důraz na ozelenění a boj proti erozi. Obecně se předpokládá snížení podpor a v poslední době se tak nějak vytrácí předem avizovaná podpora živočišné výroby. Například odečet mzdových nákladů ze zastropování celkové částky dotací. Víme toho opravdu málo. Bohužel víme, že díky benevolenci premiéra budeme mít jako jediní z EU pro příští období menší alokaci programu rozvoje venkova o asi 300 mil EUR, protože se jich náš premiér v podstatě dobrovolně vzdal. Mimo to, pak ještě zrovna tak velkou částku přesunul z alokace PRV do ostatních kohézních fondů, jako je ROP a OPŽP. Tedy fondy, které na rozdíl od našeho PRV jednak provází obrovská korupce a jednak nebyly v minulém období na rozdíl od PRV plně vyčerpány. Kroky prostě nepochopitelné. Co také víme zaručeně, je to, že již počínaje letošním rokem dochází ke snížení tzv. zelené nafty. Konkrétně je to snížení vratky spotřební daně z 60 na 40 % z daného normativu, nikoliv veškeré spotřebované nafty. Dále dochází k omezování jednoho z nejefektivnějšího a nejspravedlivějšího nástroje to je podpora úroků investic prostřednictvím PGRLF. Z pohledu naší firmy chceme pokračovat ve výrobním záměru, který jsme praktikovali již v minulém roce. Úroveň živočišné výroby by měla zůstat na stejné úrovni. Zde nás však trápí již zmíněný stále nepříznivý vývoj cen. Rostlinná výroba bude dále podřízena potřebám živočišné výroby a bioplynové stanici. Realizovat budeme zřejmě jen řepku. Pokračovat budeme v obnově trvalých travních porostů. Výhled na úrodu je zatím vcelku dobrý. Pozdní nástup

13 jara se nám podařilo dohnat. Více problémů nám způsobilo především vlhké počasí z počátku května, které významně odložilo a ohrozilo obnovu části TTP. To rovněž ovlivnilo sklizeň žita, které z velké části polehlo a sklizeň se tedy velmi zkomplikovala. Z nákladových položek nás trápí rovněž předražené náhradní díly a bohužel malá spolehlivost nových strojů. Na to bychom se chtěli rovněž zaměřit. Plánované strojní investice tady byly vesměs vyjmenovány, bude pokračovat nákup pozemků. Ze staveb je to pak především přestavba kotelny bývalého skleníku v Krchlebách na dílnu a olejové hospodářství. Realizována bude rovněž vnitropodniková čerpací stanice v Krchlebách. V návaznosti na to dojde k dalšímu stěhování do tohoto areálu jedná se o sklad ND a úsek údržby s cílem optimalizovat náklady a především organizaci práce. Dojde opětovně k zpřísnění směrování nákladů pro jejich optimalizaci. Budeme vytvářet předpoklady, abychom dosáhli co nejpříznivějších hospodářských výsledků. Naše snaha je směrovat hospodaření do zisku tak, abychom jej vytvořili ve výši tis. Kč. Pokud bude z hospodaření roku 2013 vytvořen zisk v této předpokládané výši, měl by být podle názoru představenstva rozdělen takto: příděl rezervnímu fondu Kč příděl FKSP Kč dividendy Kč nerozděl. hosp. výsledek Kč Představenstvo doporučuje dnešní valné hromadě tyto záměry hospodaření a.s. pro rok 2013 přijmout. Ještě než přistoupím k úplnému závěru této mé zprávy, tak bych Vás rád informoval o průběhu výkupu vlastních akcií, které jsme na loňské valné hromadě schválili. Zájem o odkup akcií projevilo ve vztahu k základnímu jmění cca 12,5 % držitelů těchto akcií. Dle zákona a loňského usnesení však mohlo být uspokojeno pouze prvních 10 % žádostí. Toto také proběhlo a akcie jsou v současnosti v držení ZOPOSu Přestavlky a.s.. Vážení akcionáři, předložená výroční zpráva měla Vás akcionáře firmy ZOPOS Přestavlky a.s. podrobně a pravdivě informovat o hospodářské činnosti a stavu majetku. To, myslím obsahem této zprávy bylo a můžu zodpovědně říct, že vedení společnosti vedlo naši organizaci se snahou využívat majetek co nejefektivněji a nejúčelněji v rámci nastavených podmínek v daném ekonomickém prostoru a čase. Nyní je na Vás akcionářích, abyste uvedené skutečnosti vyhodnotili a posoudili. Pokud však máte k hospodářské činnosti nějaké otázky, tak jsem já i ostatní členové představenstva v průběhu diskuse k dispozici. I nadále je samozřejmě mým cílem vést tuto organizaci s cílem maximální efektivity při dodržení požadavků na setrvalé životní prostředí. Od svých nejbližších spolupracovníku očekávám aktivitu, loajalitu a inovaci.

14 Vzhledem k tomu, že zpráva obsahovala celou řadu informací a dat, které je obtížné si najednou zapamatovat tak připomínám, že tato výroční zpráva bude umístěna na našich webových stránkách Zcela závěrem mi ještě dovolte, abych při této příležitosti poděkoval jménem představenstva zaměstnancům a.s. za jejich práci a podíl na výsledcích společnosti. Zároveň bych rád poděkoval členům orgánů společnosti za jejich činnost. Zejména pak těm, kteří se rozhodli již nekandidovat, děkuji za jejich mnohaletou práci v orgánech společnosti. Do dalšího hospodářského roku Vám všem přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho podnikatelských úspěchů. V Přestavlkách dne Ing. Zbyněk Myšák předseda představenstva ZOPOS Přestavlky a.s.

15

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou dne 25.4.2014 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH Dámy a pánové, vážení akcionáři, v souladu se stanovami naší a.s.

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou dne 12.6.2015 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p.

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 1 Zápis z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 400 Přítomni: akcionáři a hosté dle prezenční listiny Notář:

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. zemědělské a. s. Chorušice akciové společnosti za rok 2013 Valná hromada se koná 20. 6. 2014 od 13.00 hodin v sále pohostinství ve Velkém Újezdě. Prezence od 12.30 hodin. Program jednání:

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2008 pro valnou hromadu konanou dne 22.5.2009 ve Chlenech Představenstvo naší akciové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E. s e s í d l e m. v P R A V O N Í N Ě. z a r o k 2 0 1 3

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E. s e s í d l e m. v P R A V O N Í N Ě. z a r o k 2 0 1 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A G R O D R U Ž S T V A V Y Š E T I C E s e s í d l e m v P R A V O N Í N Ě z a r o k 2 0 1 3 Struktura půdního fondu ha stav k 1. 3. 2014 Druh Pravonín Vyšetice Celkem podnik

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2014

Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zemědělské společnosti Dubné a.s. za rok 2014 Březen/ 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2014 1. Základní údaje o akciové společnosti 2. Profil společnosti 3. Statutární a dozorčí

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 MYDLÁŘKA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 MYDLÁŘKA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 MYDLÁŘKA a.s. 1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝROBNÍCH A FINANČNÍCH

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu MJM Litovel a.s. Pololetní zpráva R O K 2 0 0 4 emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu V Litovli srpen 2004 Obsah I. Tabulková část - Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY Kontaktní pracoviště FADN CZ DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ROK 2011 Termín odevzdání: 30.4.2012 Pracoviště provádějící zpracování: CREDIS s.r.o. Tomáše ze Štítného 634 393 01 Pelhřimov e-mail: petr.koten@credis.cz

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2009 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2009 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2009 pro valnou hromadu konanou dne 21.5.2010 ve Chlenech Představenstvo naší akciové

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. Společnost Bohuňov, a.s.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. Společnost Bohuňov, a.s., VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Společnost Bohuňov, a.s., se sídlem Bohuňov 40, okres Žďár nad Sázavou PSČ: 593 01, identifikační číslo 25317652, spisová značka B. 2171 vedená u rejstříkového soudu v Brně ÚČETNÍ

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

Rozbor hospodaření společnosti v r. 2014, finanční a nefinanční informace pro výroční zprávu za r. 2014

Rozbor hospodaření společnosti v r. 2014, finanční a nefinanční informace pro výroční zprávu za r. 2014 Agro Záblatí, a.s. se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČO: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. Rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 Rozbor hospodaření společnosti

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Zápis ze řádné valné hromady konané 24. června 2015 v zasedací místnosti společnosti Loučeň čp. 52

Zápis ze řádné valné hromady konané 24. června 2015 v zasedací místnosti společnosti Loučeň čp. 52 AGRI Loučeň, a.s. Loučeň 52 IČO: 25140418 OR MS Praha B 4810 Zápis ze řádné valné hromady konané 24. června 2015 v zasedací místnosti společnosti Loučeň čp. 52 Celkový počet hlasů: 20000 Přítomno hlasů:

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou dne 17.6.2011 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za Příloha i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k záležitosti navrhované akcionářem Forum Energy s.r.o. společnosti Teplárna České Budějovice,

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více