S LÁ N S KÁ R A D N I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S LÁ N S KÁ R A D N I C E"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného S LÁ N S KÁ R A D N I C E zdarma číslo 9 ročník x Září 2007 P r á c e n a p ř í p r a v ě r e v i t a l i z a c e h i s t o r i c k é h o j á d r a m ě s t a p o k r a č u j í V úvodníku červnové Slánské radnice jsem zval občany na první veřejné projednávání urbanistické koncepce přetvoření památkově chráněné zóny našeho města v celek, který by lépe odpovídal potřebám moderního města, ale zároveň co nejlépe zachovával historické reálie spojené s bohatými dějinami královského města. Tým architektů a urbanistů vedený profesorem Sýkorou představil tehdy v sále Grandu přítomným osmdesáti osobám své návrhy úprav a snažil se odpovědět na všechny dotazy, které mu byly kladeny. Zároveň pan profesor přebíral podněty a připomínky od účastníků schůzky. Nyní nás čeká setkání další. A to v pondělí 10. září 2007 od 15 do 19 hodin v hlavním sále Městského centra Grand. Srdečně zvu všechny zájemce. Bude se jednat o poslední možnost svým názorem případně ovlivnit budoucí vzhled historického středu Slaného. Po tomto setkání se totiž práce uzavřou a začne výběr projektanta na vytvoření projektové dokumentace nutné pro získání stavebního povolení. Celé více než roční snažení mnoha lidí a institucí, včetně Národního památkového ústavu, by mělo být zakončeno žádostí města o podporu z Regionálního operačního programu EU na jaře Ivo Rubík, starosta S l o v o n a ú v o d Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, s blížícím se zahájením nového školního roku dostávám od občanů častěji otázku, jak to vypadá s realizací ohlášeného úmyslu založení vysoké školy ve Slaném. Pokusím se zde podat několik základních informací. Vysoká škola inovačního podnikání (tak byla předběžně pojmenována) reaguje na neexistenci uceleného vysokoškolského studia průmyslového inženýrství a inovačního managementu a na dlouhodobý nedostatek technických inženýrů s konkrétními zkušenostmi z praxe. Projekt vloni iniciovalo sdružení podniků kolem slánského Linetu. A to Škoda Auto, Bosch a Siemens. Všechny firmy se vzájemně podporují smlouvami o budoucí spolupráci. Jedná se tedy o soukromou aktivitu v souvislosti s již existující API (Akademie podnikání a inovací), která již dva roky funguje ve Slaném-Želevčicích. Pokud se projekt podaří úspěšně zrealizovat, významně ovlivní celý region Slánska. To si uvědomili i zastupitelé města a 20. prosince 2006 vytvořili podmínky pro to, aby mohla vysoká škola ve Slaném vzniknout. Město prodalo Linet-Investu zbylé dvě budovy v bývalých Kyjevských kasárnách s tím, že prioritou je vytvořit v jedné budově koleje a v druhé učebny, dílny a laboratoře pro Vysokou školu inovačního podnikání. Nyní sdružení podniků žádá o akreditaci. Jedná se o dlouhý a složitý proces. Základními předpoklady pro to, aby akreditace obdržely jsou: a) vize, cíl a harmonogram vzniku a vývoje školy; b) tým lektorů (cca 30 profesorů a docentů) se smlouvami o smlouvách budoucích; c) vlastní zázemí školy (tj. právě ony budovy). V tuto chvíli je předpoklad získání akreditace v roce 2008 s tím, že první ročník bakalářského programu by měl být otevřen přesně za rok s předpokládanou kapacitou padesáti studentů. Je zpracován obsah školní výuky na dalších patnáct let. I když se jedná, jak jsem již napsal, o soukromou vysokou školu a iniciativu, je nasnadě, že projekt nelze úspěšně zrealizovat bez spolupráce s městem. Veřejně jsem uvedl, že udělám vše, co bude v mých silách, abych vzniku vysoké školy ve Slaném pomohl. Vždyť v dlouhodobé vizi až tisíc vysokoškolských studentů ve městě znamená značný příslib rozvoje do budoucna. Je to pro Slaný velká příležitost. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

2 L E S O P A R K H Á J E Postup při obnově území Území lesoparku Háje přirozeně rozděluje silnice, která vede podél nemocnice, školy na Hájích a pokračuje směrem k průmyslové zóně a dále na Otruby. Každá část lesoparku z hlediska skutečného stavu zeleně, rekreačního využití území, údržby a budoucí obnovy představuje samostatný celek. V roce 2006 zadalo město Studii obnovy a rozvoje části vpravo od silnice, pro snadnou identifikaci nad školou. Studii zpracovala ing. Eva Vodrážková z Ateliéru zahradní tvorby v Praze, odborným poradcem byl Mgr. Václav Větvička, ředitel Botanické zahrady v Praze. Součástí studie je podrobný dendrologický průzkum všech stromů na území, který je základem pro další zásahy v porostu. Rekonstrukce je navržena do tří etap, s první etapou bylo započato již ve vegetačním klidu roku V první etapě se předpokládá odstranění suchých a poškozených stromů. Suché stromy byly zatím vykáceny v přední části parku, tak jak to dovoloval schválený rozpočet roku Zejména finanční prostředky jsou určujícím limitem pro rozsah jednotlivých zásahů. Dále je třeba respektovat vegetační období a aktuální klimatické podmínky, které se mohou na porostu projevit. Předpokládáme ve vegetačním klidu 2007 pokračovat ve vykácení zcela suchých a téměř suchých a poškozených stromů v souladu se studií. Před kácením byly a opět budou jednotlivé stromy za účasti ing. Vodrážkové a p. Šuliové z TS Slaný označeny. Káceny jsou pouze označené stromy na základě Rozhodnutí o kácení podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve druhé etapě studie předpokládá ošetřit a vyčistit přízemní patro lesoparku. Budou smýceny nálety a částečně se zapěstují tvarované zelené stěny. Ve druhé etapě se provede také nové a opravné vytýčení cest a jejich vyčištění. Třetí etapa předpokládá kompoziční zásahy, které by spolu s navrženým mobiliářem, založenými trávníky a bylinnými loukami rozčlenily na pobytový prostor, dětské hřiště a část procházkovou. Studie také navrhuje vybudování zdroje vody v uvedeném prostoru, případně vodní nádrž. Proto v letošním roce současně probíhají přípravné práce, jako je hydrogeologický průzkum a příprava projektu na nádrž. V rozpočtovém roce 2007 zadalo město Studii obnovy a rozvoje druhé části lesoparku, tedy nad nemocnicí. Studii zpracovává opět ing. Vodrážková a bude dokončena koncem října letošního roku. V roce 2005 bylo v této části vykáceno větší množství smrků z důvodu kůrovcové kalamity. Vzniklé holiny byly ihned osázeny douglaskou tisolistou, jedlí a borovicí klečí. Sazenice se pravidelně kontrolují a obsekávají ve vhodnou dobu, zejména v letošním suchém počasí jim přistínění v úpalu spíše prospívá. Pokud tam v tuto chvíli již některé stromečky nejsou, pak to není proto, že by uhynuly špatnou péčí, ale byly docela jednoduše ukradeny. Je rovněž nepochopitelné, že někdo může odnést držák feromonových lapačů, které byly v uvedeném prostoru osazeny a náplň se pravidelně mění. Jedině pravidelnou péči se podařilo kůrovcovou kalamitu zastavit. strana 2 Může v budoucnu dojít k úhynu jednotlivých stromů, ale je málo pravděpodobné, že to bude ve větším rozsahu. Možná, že se některým občanům může zdát, že provedené práce nejsou na Hájích příliš vidět. Léty porost ponechaný svému osudu, devastovaný nevhodnou činností v jeho jedné části (Geoindustria), využívaný jako přístupové komunikace při stavební činnosti nebo k průjezdu, se nemůže bez větších finančních prostředků ze dne na den proměnit. Práce mohou pokračovat jen do výše schválených finančních prostředků v konkrétním rozpočtovém roce a záleží tedy na zastupitelích, jak budou na lesopark Háje pamatovat. Helena Mohylová, OŽP K N I H O V N Y A I N T E R N E T Veřejný internet v knihovnách Obraz veřejné knihovny jako tradiční kulturní instituce se pod vlivem informační revoluce mění. Zpřístupňování informací se z roviny knižních titulů zvolna, nicméně znatelně přesouvá do oblasti elektronických medií. Je potěšitelné, že většina knihoven na Slánsku poskytuje svým uživatelům veřejný internet alespoň jednou stanicí. Knihovna Václava Štecha ve Slaném je vybavena 5 počítači ve studovně, 1 v oddělení pro mládež, 4 v pobočce Na Dolíkách a 1 v pobočce Dolín. V současné době se internet stal naprostou samozřejmostí pro děti a mládež. Starší generace si ale k němu přístup často teprve hledá. Proto nabízíme čtenářům naší knihovny zdarma hodinu výuky, kdy jim předvedeme manipulaci s internetem, seznámíme je s nejdůležitějšími zdroji a v samotném závěru pak mají možnost pod dohledem knihovníka vyhledávat informace sami. V letošním roce této možnosti využilo 13 dospělých čtenářů. Samozřejmě, že za hodinu žádný člověk práci s internetem úplně nezvládne, výuka vlastně pokračuje i v následujících dnech, kdy si vysvětlujeme funkci tiskárny, u Jsme rádi, že z 13 žáků si 12 internet oblíbilo a pravidelně se k nám vrací. Pro pokročilejší zájemce o práci s internetem a počítačem máme připraveny výukové programy Gopas a Langmaster. Zájem o Internet vzrůstá. V letošním roce navštívilo internetové stránky o 239 uživatelů více než za stejné období v roce loňském. Počítačové vybavení studovny je doplněno scannerem, barevnou i černobílou tiskárnou a kopírkou. Součástí práce knihovníka ve studovně je Meziknihovní výpůjční služba. Zdostupňuje čtenářům výpůjčku knih, které nejsou ve fondu naší knihovny. Právě prostřednictvím internetu máme možnost nahlédnout do všech katalogů profesionálních knihoven na území republiky a čtenáře v maximální míře uspokojit. I když se mnohdy zejména starší generace novým informačním technologiím brání, nejrychlejším a nejobsáhlejším způsobem v současnosti ať chceme či ne je internet. Blažena Hrabánková, knihovnice

3 strana 3

4 strana 4 V ý z v a k e s p o l u p r á c i Královské město Slaný již několik let oslavuje nejvýznamnější státní svátek Československé republiky 28. října mimo jiné tím, že na slavnostním zasedání zastupitelstva města uděluje pamětní listy osobnostem, které svoji celoživotní dobrovolnou prací významně přispěly k rozvoji občanské společnosti Slaného. V započaté tradici udělování pamětních listů chceme pokračovat i v letošním roce. Rádi bychom Vás, slánské občany, tímto vyzvali ke spolupráci. Návrhy osobností, které by měly být oceněny, zasílejte, prosíme, na sekretariát starosty k rukám pí Proškové do konce září t.r. Předem za ně děkujeme. Pro připomenutí uvádím přehled dosud oceněných osobností: Antonín Leopold (školství), Jiřina Červenková (zdravotnictví a sociální věci), Miroslav Samec (kultura), Bohumil Aldorf (sport a tělovýchova), Miloslav Čapek (přínos občanské společnosti) Ladislav Schneider (školství), Pavlína Hoffmannová (zdravotnictví a sociální věci), Václav Moucha (kultura), Josef Knespl (sport a tělovýchova), Pravoslav Vébr (přínos občanské společnosti) Hana Hortová (školství), Helena Sekerová (zdravotnictví a sociální věci), Jiří Novák (kultura), Karel Ležák (sport a tělovýchova), František Moulis (sport a tělovýchova), Václav Bečvář (přínos občanské společnosti). Ivo Rubík, starosta P o z v á n k a n a s e m i n á ř Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy srdečně zve starosty obcí z regionu Slánska a dále zástupce neziskových organizací a zájemce z řady podnikatelů v cestovním ruchu taktéž z regionu Slánska na informační seminář Regionální operační program k získávání podpory z prostředků EU v období let Seminář se koná dne 18.září 2007 od hodin v Městském centru Grand ve Slaném, Třebízského 161. Programem semináře je : představení Úřadu Regionální rady a Regionálního operačního programu aktuální informace k možnostem čerpání informace o ostatních operačních programech dobrá praxe SROP diskuse Na seminář je nutno se předem přihlásit u paní Ivany Šmídové z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Tel.: , fax : , e mail: s.cz. Těšíme se na Vaši účast. Letecký pohle na slánský klášter bosých karmelitánů (foto J. Budka)

5 strana 5 slánská radnice číslo 9 Září 2007 SLANÝ DNYEVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 8.září2007 INFOCENTRUMSLANÝ 9.00 Prezentacenovéhokalendářenarok2008 SLÁNSKÉPOHLEDY/fotoPavelVychodil AutogramiádaknihyLiboraDobnera BOŘEK, KLUKZEZNAKU dvatuctynejstaršíchpověstí apříběhůodslanévodyvěnovanýchdětema mládeži. MUZEUMSLANÝ BÝVALÁKOLEJNÍKAPLEPIARISTŮ Zvukhistorickýchvarhan prof.františekhofman,nahouslehrajemariehofmanová Bohemiafranciscana Výstavaněkolikabarokníchobrazůfrantiškánskýchsvětců zbývaléhorefektářeslánskéhokláštera/dílobarokníhomistra J.V.Spitzera(komentářPhDr.VladimírPřibylv9.30) VLASTIVĚDNÉMUZEUMSLANÝATRIUM VýstavakeramikyLucieŠtědronské Dalšíinformace:Bc.JanČečrdle,odborkulturyMěÚSlaný, /SledujtewebovéstránkypamátkovépéčenaSlánsku /NAAKCEVSTUPVOLNÝ/Změnaprogramu vyhrazena MUZEUMSLANÝVÝSTAVNÍSÍŇ VÁCLAVRABAS VÝBĚRZDÍLA (rovněžotevřenyvšechnydalšíexpozice,včetně Velvarskébrányod9do15hod.) KOSTELSV.GOTHARDAVESLANÉM Předánípamětníholistuupříležitosti dnepamátekstarostouměstaslaného Gregoriánskýchorál vpodánísouboruscholabenedicta upříležitosti870letodzaloženíslánského proboštstvíostrovskýmibenediktiny PamátkySlaného,jakjeneznáme Zpřístupněníkněžištěslánskéhokostela zezahradyzakostelemsv.gotharda. Pozdněgotickáarchitekturaslánskéhokostela,náhrobníky, kamenickéznačky,gotickáarchitektonickáplastika (výkladbc.j.čečrdlepokoncertu,kol.12.hod.) KLÁŠTERKARMELITÁNŮVESLANÉM kostelnejsvětějšítrojiceaklášterníbudova. Doprovodnýprogram OBNOVENÁTRADICEZROKU1662 ROŽNĚNÍUHERSKÉHO (MARTINICKÉHO)BÝKA /17.00KARTMAGGY skupinahrajícíklasickýrock /18.00TANEČNÍORCHESTRBETA ASAXTETSLANÝ /19.30VRAŤSEDOHROBU kapelamiroslavabarabáše /21.00BRASSBANDRAKOVNÍK klasickýdixieland.

6 strana 6 N o v é w e b o v é s t r á n k y v š e c h M Š v e S l a n é m Oznamujeme tímto veřejnosti, že byly spuštěny webové stránky na adrese : Jsou věnovány malým dětem a všem mateřským školám ve Slaném. Obsahují informace mateřských škol o provozu, organizačních záležitostech, personálním obsazení, školním vzdělávacím programu, pořádaných akcích a aktivitách školy. Naleznete zde galerii fotografií, elektronické formuláře, kontakty, fotomapy a můžete on-line komunikovat s ředitelkami jednotlivých mateřských škol. V aktuálních novinkách jsou k dispozici důležité informace a sdělení pro rodiče. Dagmar Kroutilová Ředitelka MŠ Slaný, Cyrila Boudy S e t k á n í s e s t a r o s t o u další z pravidelných diskusních setkání starosty města RNDr. Iva Rubíka se slánskými občany se uskuteční v pondělí 24. září 2007 od hodin v salónku Městského centra Grand (galerie) Všichni občané jsou srdečně zváni! Občanské sdružení Wotrubia vás zve na koncerty v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub pátek 7. září ve 21 hodin koncert při svíčkách CHORUS CAROLINUS (pěvecký sbor) neděle 23. září ve 14 hodin BYZANTION (komorní smíšený sbor) vstupné na koncerty je dobrovolné

7 slánská radnice číslo 9 Září 2007 A k c e k n i h o v n y v z á ř í Jan Zrzavý průvodce poetickými sny. Ve čtvrtek 6. září od 17 hod. zahajujeme cyklus sedmi přednášek s názvem Velké osobnosti českého malířství. Přednášky s obrazovým doprovodem povedou lektoři Národní galerie v Praze. Sejdeme se v přednáškové místnosti knihovny. Oddělení pro dospělé: Znáte verše Jaroslava Vrchlického? seznámení s jeho tvorbou při příležitosti 95 let od úmrtí. Ve čtvrtek 19. září od hod. pořádáme pro maminky na MD a pro všechny zájemce praktickou hodinu Dekorace z podzimních plodů a květů. Sejdeme se v dětském oddělení. S l á n s k é r o z h o v o r y strana 7 Slánské rozhovory 2007 Rakovnicko / Slánsko se uskuteční v úterý 9. října 2007 ve Vlastivědném muzeu Slaný - bývalá kolejní kaple piaristů. Zahajujeme v hod. Další podrobnosti na webových stranách odboru kultury (www.pamatky.slany.cz). Program bude upřesněn během měsíce září a zveřejněn v Infocentru Slaný. Zveme všechny zájemce o historii Slánska a Rakovnicka. Oddělení pro děti: Pes přítel člověka. Soutěž pro děti v týdnu od září v otevíracích hodinách oddělení. Víš, co je hubník? Soutěž pro děti v týdnu od září v otevíracích hodinách oddělení. Pobočka Na Dolíkách, Rabasova 821, 3. ZŠ, 1. patro.: Jak bylo o prázdninách? Výtvarná soutěž pro děti od 3. do 7. září v otevíracích hodinách oddělení. Významní Václavové v naší historii. Soutěž pro děti od 10. do 27. září v otevírací hodiny oddělení. V pondělí 17. září od hod. pořádáme pro maminky na MD a pro všechny zájemce praktickou hodinu Dekorace z podzimních plodů a květů. Sejdeme se na pobočce Na Dolíkách. Chodba knihovny: Zvířátka v lese. Výsledky dětské výtvarné soutěže Slánský čtyřlístek 2006, kterou každoročně pořádá Odbor životního prostředí MěÚ Slaný. Od 3. do 27. září Knihovna Václava Štecha Slaný Masarykovo nám web: KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE SENIORŮ NA 2. POLOLETÍ R Pořádá: SPŽ Slaný, Svaz DIA Slaný, Samospráva DPS Na Sadech čtvrtek Kavárnička pro seniory Vladimír Holec, Bohuslav Ježek pondělí Zahajovací společenské odpoledne Hudba Vladimír Holec úterý Beseda se starostou města RNDr. Ivo Rubík čtvrtek Zábavné odpoledne Hudební agentura Petr Kubec pondělí Kulturně společenské odpoledne Hudba Vladimír Holec čtvrtek Beseda co chcete vědět o sociálních službách Pracovnice sociálního odboru Slaný Každý ý měsíc pořádá svaz diabetiků přednášku odborného lékaře termíny budou vyvěšeny v DPS 1. patro Každé úterý od probíhá cvičení diabetiků 1. patro Každé úterý od je kroužek ručních prací seniorů 2. patro Dvakrát za měsíc navštěvuje DPS řeholník Bratr Jan 2. patro

8 slánská radnice číslo 9 Září 2007 K O M U N I T N Í P L Á N O V Á N Í S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci GS SROP Středočeského kraje. Od července 2007 probíhá druhá etapa procesu komunitního plánování sociálních služeb ve Slaném. Ještě 27. června proběhla druhá schůzka strategického týmu, jejímž výstupem je pracovní verze vlastního dokumentu Komunitního plánu sociálních služeb. Součástí dokumentu je tzv. akční V ý s t a v a v m u z e u Výběr z díla Václava Rabase strana 8 Úvodní slovo k výstavě přednese akad. malíř Václav Zoubek, ředitel Rabasovy galerie. Výstava bude zahájena v galerii muzea ve čtvrtek 6. září v 16 hodin a potrvá do 31. října 2007 plán se zhruba ročním výhledem zamýšlených projektů v oblasti sociálních služeb. Dokument obsahuje i databázi projektů sociálních služeb, ve které jsou zformulovány myšlenky bez konkrétního časového určení a bez konkrétní představy o realizaci. Pracovní verze dokumentu bude od září podrobena připomínkování ze strany veřejnosti. Podrobnější informace k tomu, jak se ke Komunitnímu plánu sociálních služeb ve Slaném vyjádřit, naleznete ve druhé polovině září na internetových stránkách města v sekci občan rozvoj města plánování. Své finální podoby by měl Komunitní plán sociálních služeb ve Slaném doznat v prosinci letošního roku. Ing. Milan Grohmann, manažer rozvoje města OPERÁTOR VÝROBY Společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH, s. r. o., hledá pracovníky montážní linky. Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, 13. plat, příspěvek na penzijní připojištění a jiné výhody Požadujeme manuální zručnost, vztah k technice Životopisy zasílejte na nebo na adresu: Politických vězňů 1564, Slaný, telefon: Den otevřených dveří v Linetu 8. září :00 12:00 hodin v Želevčicích u Slaného Jste absolvent, uchazeč o zaměstnání, nebo se zajímáte, kde se vyrábějí nejmodernější nemocniční lůžka na světě? PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO LINETU! Společnost Linet Vás srdečně zve na prohlídku svých výrobních hal i reprezentativního výstavního sálu. V něm si můžete výrobky společnosti Linet nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet jejich funkce. Během Dne otevřených dveří získáte v Linetu rovněž informace o volných zajímavých pracovních pozicích. LINET spol. s. r. o., Želevčice 5, Slaný, Česká republika, tel.: , fax: ,

9 slánská radnice číslo 9 Září 2007 strana 9 Realizováno za nanãní podpory: festival Královské mûsto Slaný a MAS Pfiemyslovské stfiední âechy uvádûjí nejen divadelní PřeDivO o září 2007, Slaný a Lidice u Otrub...festival profesionálního a ochotnického divadla, program pro dûti, koncerty, výstava a další Pátek 21. září DIVADLO SLANÝ Slavnostní zahájení spojené s vernisáží výstavy MADEMOISELLE MALINOVÁ Anna Polívková Sobota 22. září NÁMùSTÍ vystoupení žonglérské skupiny NIX TRIX z Roztok a seznámení obãanû s programem a organizací festivalu DIVADLO SLANÝ pohádka pro nejmenší KRÁSKA A ZVÍ E v podání 1. Neratovické divadelní spoleãnosti TRACYHO TYGR divadelní soubor Gymnázia V. B. Tfiebízského Slaný Neděle 23. září KOSTEL SV. JAKUBA V LIDICÍCH U OTRUB BYZANTION (smíšený komorní sbor) spoleãnû s o. s. Wotrubia KLUB DIVIDÝLKA VE SLANÉM VYŠET OVÁNÍ P ÍPADU PODVODNÉHO REVIZORA Dividýlko Slaný Středa 26. září KAPLE ZASNOUBENÍ PANNY MARIE KOMORNÍ ORCHESTR DVO ÁKOVA KRAJE spoleãnû s Kruhem pfiátel hudby pfii Vlastivûdném muzeu ve Slaném Čtvrtek 27. září DIVADLO SLANÝ PRVNÍ SLÁNSKÝ KABARET premiéra estrády Spolku divadelních ochotníkû královského mûsta Slaného SLÁNSKÁ SCÉNA 21. září 31. říjen FOYER DIVADLA SLANÝ Výstava fotogra í Jana Pohribného a Petra Janžury DIVADLO SLANÝ BESÍDKA 2007 divadlo SKLEP

10 I n f o c e n t r u m S l a n ý p r o v á s p ř i p r a v i l o n a z á ř í Pojďte s námi na vycházku Sraz je vždy před Infocentrem Slaný na Masarykově náměstí. Vstupné se neplatí. 8. září sobota Tajemná noční prohlídka města s překvapením 22. září - sobota Co se skrývá za oponou Vinařskou cestou za tajemstvím kláštera Nový kalendář Slánské pohledy na rok 2007 si budete moci koupit v sobotu 8. září 2007 ve slánském Infocentru v 9:00. Kalendář se bude skládat z 12 pohlednic ze Slaného a některých místních částí. Každý záběr je netradiční pohled na město, který nebyl dosud nikde publikován. Text je ve třech mutacích česky, anglicky, německy. Každý, kdo si při prezentaci kalendář zakoupí, dostane malý bonus. V sobotu 8. září 2007 v proběhne autogramiáda knihy Libora Dobnera Bořek, kluk ze znaku dva tucty nejstarších pověstí a příběhů od slané vody v ě n o v a n ý c h dětem a mládeži. Ve středu 19. září 2007 v bude v Infocentru Slaný zahájena výstava fotografií slánského fotografa Pavla Vychodila. Výstava se koná u příležitosti vydání posledních dílů projektu Kulturně strana 10 historické putování Slánskem a ke zhlédnutí budou fotografie, které se do těchto materiálů nevešly. Výstava potrvá do konce listopadu Při této příležitosti si bude moci každý návštěvník odnést čtyři výtisky dle vlastního výběru zdarma Zveme milovníky turistiky na výlet. Pokud jste se rozhodli, že se s námi vydáte na výlet, máme tu pro Vás báječný nápad: výlet na Louštín a romantické procházky po jeho okolí. Vrch Louštín je nejvyšším bodem okresu Rakovník. Nachází se na opukovém podloží pohoří Džbán, cca 1,5 km od Krušovic, a tyčí se do výše 536,7 m n. m. Na ostrohu vrchu Louštína bylo roku 500 před n. l. založeno pravěké hradiště. Hradiště nebylo tvale osídleno, neboť se zde nenachází voda, a tak bylo využíváno jako útočiště před nebezpečím. Hradiště bylo opevněno kamenným valem s palisádou. Podle nálezů červené opuky bylo pravděpodobně hradiště dobyto a dřevěné obranné prvky spáleny. Vystavěný hrad nazvaný Louštín, o kterém se toho moc neví, snad že byl jedním z loveckých sídel Václava I. Hrad byl opuštěn na začátku 16. století a dnes z něj zůstaly příkopy a valy Z jižní hrany vrcholu Louštína je však nádherný výhled na křivoklátské lesy. Místo bylo využíváno jako surovina pro stavbu Křivoklátské zdi, a tak nesčetné lomy nenávratně poškodily teritorium hradiště. V blízkém okolí Louštína se nacházejí dvě malebné vesnice: Řevničov a Krušovice. Naše cesta bude tedy končit v jedné z těchto obcí. Sraz je před Infocentrem na Masarykově náměstí v Cena jízdného pro obě cesty cca 150 Kč. Předpokládaný návrat okolo Minimální počet zájemců na výlet je 10. Vinotéka U Jana Amose Komenského náměstí 690 kvalitní sudová vína 10 druhů vybraná láhvová vína 180 druhů pálenky, likéry, medoviny olivy, pochutiny, čaje dárková balení velkoobchodní prodej firmám Po Pá 10 12, 13 18, So 9 12 Mob:

11 strana 11 V e l k é o s o b n o s t i č e s k é h o v ý t v a r n é h o u m ě n í Knihovna Václava Štecha vás srdečně zve na cyklus sedmi přednášek (září 2007 březen 2008) s obrazovou prezentací mapujících život a dílo nejvýznamnějších českých umělců 19. a 20. století. Pojďte s námi nahlédnout do fascinujícího a inspirujícího světa umění. Můžete se zúčastnit soutěže o knižní publikace, pakliže na konci přednášky písemně odpovíte na tři soutěžní otázky. Všechny správné odpovědi budou slosovány na konci cyklu. Cyklus vznikl za spolupráce Knihovny Václava Štecha a Lektorských oddělení Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci. Přednášky (60 90 min.) se konají každý první čtvrtek v měsíci (kromě ledna) vždy od v přednáškové síni knihovny Václava Štecha. Ke každé přednášce bude k dispozici písemný výtah a odborná literatura. Vstup na přednášky je dobrovolný. Rezervace vítaná. Změna programu vyhrazena Jan Zrzavý průvodce poetickými sny Emil Filla organizátor kubistického světa František Kupka malíř kosmu Bohumil Kubišta nekompromisní intelektuál Mikoláš Aleš národní rebel Josef Navrátil požitkářský malíř pokojů Karel Purkyně kavárenský bojovník za realismus Blížší informace v Knihovně V. Štecha, Masarykovo nám. 159, Slaný nebo na tel. čísle , web: Naďa Rollová a Monika Sybolová, knihovna NA KOMENDĚ vinárna, kavárna, čajovna Komenského náměstí 83, naproti ZŠ 13.září od 18hodin 1. sraz milovníků vína za paušál Kč 333, neomezená degustace vín až 30 druhů vína Téma: bílá vína Moravy Pouze 20 osob, přijďte včas pro vstupenku! Ve všední dny otevřeno od 14 hodin, v sobotu od 18 a vždy do 22, nebo dle zájmu! Rezervace: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO SLANÝ pořádá pod patronací Královského města Slaný tradiční OKRESNÍ VÝSTAVU drobného zvířectva, akvarijních ryb a exotického ptactva, rozšířenou o expozici výletků Moravských pštrosů pobočka klubu Praha v prostorách Modelářského střediska Bohatý doprovodný program: ukázka výcviku služebních psů ČKS základní kynologická organizace 231. Slaný. Občerstvení. Stánek fy. Mountfield, a. s., tombola, živá hudba, prodej krmiv - ZZN Slaný, zahradní centrum Lotouš. Výstava otevřena : v sobotu : hod. v neděli : hod. vstupné 30 Kč; katalog 30 Kč; děti vstup zdarma Volná kapacita Vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňová přiznání, jednání na úřadech Firemní asistent, s.r.o.,jungmannova 862, Slaný účetní, daňové a poradenské služby pro podnikatele telefon: Organizační, personální a marketingové poradenství pro malé a střední podniky Firemní asistent, s.r.o.,jungmannova 862, Slaný účetní, daňové a poradenské služby pro podnikatele telefon:

12 p r o g r a m Y z á ř í Letní kino Slaný hodin BELLEFEST 1. ročník hudebního festivalu, který pořádá poskytovatel sociálních služeb Bellevue Ledce. V programu vystoupí: BRUTUS, KUJOONI, PROHRÁLA V KARTÁCH, VNITŘNÍ FAKTOR a další. Městské kino Slaný sobota úterý PUSINKY Nový český film o třech dívkách na cestě do Holandska. Režie : Karin Babinská středa pátek KLETBA ZLATÉHO KVĚTU Premiéra čínského výpravného velkofilmu s titulky. Režie : Zhang Yimou. Nepřístupno sobota neděle DOPISY Z IWOJIMY Premiéra amerického válečného filmu o nejdrsnější bitvě v Tichomoří. Režie : Clint Eastwood pondělí středa PŘEDTUCHA Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky. Režie : Mennan Yapo čtvrtek pátek SHERRY BABY Premiéra. Americké filmové drama s titulky. Film získal Křišťálový globus a Cenu za nejlepší herecký výkon na MFF v Karlových Varech Režie : Laurie Collyer sobota pondělí OKAMŽIK ZLOMU Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky. Režie : Gregory Hoblit úterý neděle HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD Americký rodinný film v českém znění. Režie : David Yates pondělí středa DIVOKÉ VLNY Premiéra americké animované filmové komedie v českém znění. Režie : Ash Brannon a Chris Buck Hrajeme pouze v hodin čtvrtek pátek NEXT Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky. Režie : Lee Tamahori strana sobota filmový klub KŘIŽNÍK POTĚMKIN Do našeho kina vpluje němý film, za živého doprovodu uskupení KUJOONI. Režie : Sergej Ejzenštejn Hrajeme pouze v hodin. 30. neděle DANNYHO PARŤÁCI 3 Hvězdné obsazení v americkém krimi thrilleru s titulky. Režie: Steven Soderbergh. Přístupno. Začátky představení jsou v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak. Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci září 2007 si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1.září Vstupenky je třeba vyzvednout do druhého dne! Městské centrum Grand Slaný KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY taneční mistr : MICHAL CYPRIS Pátek 7. 9., , , Sobota 8. 9., , , taneční mistr : Pavel HORÁK Neděle 9. 9., , , v hodin BESEDA O VÝSTAVBĚ SLANÉHO Představitelé města Slaného na besedě s občany o tom, co se připravuje ve Slaném nového v hodin ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ,00 18,00 hodin TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pravidelné taneční odpoledne pro starší a pokročilé. K tanci a poslechu hraje taneční orchestr BETA. Vstupné: 50 Kč. Městské divadlo Slaný PřeDivO 07 Přemyslovská divadelní orba 21.září 2007 v hodin MADEMOISLLE MALINOVÁ Hraje Anna Polívková 22. září 2007 v hodin KRÁSKA A ZVÍŘE Pohádka pro nejmenší diváky v podání 1. Neratovické divadelní společnosti. 22. září 2007 v hodin TRACYHO TYGR Hraje divadelní soubor Gymnázia V. B. Třebízského Slaný.

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16

Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16 Přehled nabízených kurzů v rámci U3V Cheb v zimním a letním semestru 2015/16 Neustále překvapující pohledy na Vesmír Kurz s názvem Neustále překvapující pohledy na Vesmír ukazuje vývoj lidských představ

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Květen v knihovně /2015

Květen v knihovně /2015 Květen v knihovně /2015 Slaný, Masarykovo nám. 159 Telefon + 420 312 522 238 - mail pujcovna@knihovnaslany.cz UPOZORNĚNÍ Oddělení pro dospělé bude v době od 23. května do 3. června 2015 ZAVŘENÉ! Zapůjčené

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností 1. KANCELÁŘE s četností úklidu 5x týdně Denní práce : 2. KANCELÁŘE s četností úklidu

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Doma na venkově. Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova. Strakonice 22.10.2013

Doma na venkově. Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova. Strakonice 22.10.2013 Doma na venkově Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova Strakonice 22.10.2013 Potřebnost a specifika vzdělávání na venkově Ing. Radka Vokrojová Svazek obcí Blatenska www.blatensko.cz

Více

Vážení příznivci astronomie,

Vážení příznivci astronomie, Vážení příznivci astronomie, dostáváte do rukou poslední číslo zpravodaje, který vycházel v rámci realizace projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje v operačním

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více