S LÁ N S KÁ R A D N I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S LÁ N S KÁ R A D N I C E"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného S LÁ N S KÁ R A D N I C E zdarma číslo 9 ročník x Září 2007 P r á c e n a p ř í p r a v ě r e v i t a l i z a c e h i s t o r i c k é h o j á d r a m ě s t a p o k r a č u j í V úvodníku červnové Slánské radnice jsem zval občany na první veřejné projednávání urbanistické koncepce přetvoření památkově chráněné zóny našeho města v celek, který by lépe odpovídal potřebám moderního města, ale zároveň co nejlépe zachovával historické reálie spojené s bohatými dějinami královského města. Tým architektů a urbanistů vedený profesorem Sýkorou představil tehdy v sále Grandu přítomným osmdesáti osobám své návrhy úprav a snažil se odpovědět na všechny dotazy, které mu byly kladeny. Zároveň pan profesor přebíral podněty a připomínky od účastníků schůzky. Nyní nás čeká setkání další. A to v pondělí 10. září 2007 od 15 do 19 hodin v hlavním sále Městského centra Grand. Srdečně zvu všechny zájemce. Bude se jednat o poslední možnost svým názorem případně ovlivnit budoucí vzhled historického středu Slaného. Po tomto setkání se totiž práce uzavřou a začne výběr projektanta na vytvoření projektové dokumentace nutné pro získání stavebního povolení. Celé více než roční snažení mnoha lidí a institucí, včetně Národního památkového ústavu, by mělo být zakončeno žádostí města o podporu z Regionálního operačního programu EU na jaře Ivo Rubík, starosta S l o v o n a ú v o d Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, s blížícím se zahájením nového školního roku dostávám od občanů častěji otázku, jak to vypadá s realizací ohlášeného úmyslu založení vysoké školy ve Slaném. Pokusím se zde podat několik základních informací. Vysoká škola inovačního podnikání (tak byla předběžně pojmenována) reaguje na neexistenci uceleného vysokoškolského studia průmyslového inženýrství a inovačního managementu a na dlouhodobý nedostatek technických inženýrů s konkrétními zkušenostmi z praxe. Projekt vloni iniciovalo sdružení podniků kolem slánského Linetu. A to Škoda Auto, Bosch a Siemens. Všechny firmy se vzájemně podporují smlouvami o budoucí spolupráci. Jedná se tedy o soukromou aktivitu v souvislosti s již existující API (Akademie podnikání a inovací), která již dva roky funguje ve Slaném-Želevčicích. Pokud se projekt podaří úspěšně zrealizovat, významně ovlivní celý region Slánska. To si uvědomili i zastupitelé města a 20. prosince 2006 vytvořili podmínky pro to, aby mohla vysoká škola ve Slaném vzniknout. Město prodalo Linet-Investu zbylé dvě budovy v bývalých Kyjevských kasárnách s tím, že prioritou je vytvořit v jedné budově koleje a v druhé učebny, dílny a laboratoře pro Vysokou školu inovačního podnikání. Nyní sdružení podniků žádá o akreditaci. Jedná se o dlouhý a složitý proces. Základními předpoklady pro to, aby akreditace obdržely jsou: a) vize, cíl a harmonogram vzniku a vývoje školy; b) tým lektorů (cca 30 profesorů a docentů) se smlouvami o smlouvách budoucích; c) vlastní zázemí školy (tj. právě ony budovy). V tuto chvíli je předpoklad získání akreditace v roce 2008 s tím, že první ročník bakalářského programu by měl být otevřen přesně za rok s předpokládanou kapacitou padesáti studentů. Je zpracován obsah školní výuky na dalších patnáct let. I když se jedná, jak jsem již napsal, o soukromou vysokou školu a iniciativu, je nasnadě, že projekt nelze úspěšně zrealizovat bez spolupráce s městem. Veřejně jsem uvedl, že udělám vše, co bude v mých silách, abych vzniku vysoké školy ve Slaném pomohl. Vždyť v dlouhodobé vizi až tisíc vysokoškolských studentů ve městě znamená značný příslib rozvoje do budoucna. Je to pro Slaný velká příležitost. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

2 L E S O P A R K H Á J E Postup při obnově území Území lesoparku Háje přirozeně rozděluje silnice, která vede podél nemocnice, školy na Hájích a pokračuje směrem k průmyslové zóně a dále na Otruby. Každá část lesoparku z hlediska skutečného stavu zeleně, rekreačního využití území, údržby a budoucí obnovy představuje samostatný celek. V roce 2006 zadalo město Studii obnovy a rozvoje části vpravo od silnice, pro snadnou identifikaci nad školou. Studii zpracovala ing. Eva Vodrážková z Ateliéru zahradní tvorby v Praze, odborným poradcem byl Mgr. Václav Větvička, ředitel Botanické zahrady v Praze. Součástí studie je podrobný dendrologický průzkum všech stromů na území, který je základem pro další zásahy v porostu. Rekonstrukce je navržena do tří etap, s první etapou bylo započato již ve vegetačním klidu roku V první etapě se předpokládá odstranění suchých a poškozených stromů. Suché stromy byly zatím vykáceny v přední části parku, tak jak to dovoloval schválený rozpočet roku Zejména finanční prostředky jsou určujícím limitem pro rozsah jednotlivých zásahů. Dále je třeba respektovat vegetační období a aktuální klimatické podmínky, které se mohou na porostu projevit. Předpokládáme ve vegetačním klidu 2007 pokračovat ve vykácení zcela suchých a téměř suchých a poškozených stromů v souladu se studií. Před kácením byly a opět budou jednotlivé stromy za účasti ing. Vodrážkové a p. Šuliové z TS Slaný označeny. Káceny jsou pouze označené stromy na základě Rozhodnutí o kácení podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve druhé etapě studie předpokládá ošetřit a vyčistit přízemní patro lesoparku. Budou smýceny nálety a částečně se zapěstují tvarované zelené stěny. Ve druhé etapě se provede také nové a opravné vytýčení cest a jejich vyčištění. Třetí etapa předpokládá kompoziční zásahy, které by spolu s navrženým mobiliářem, založenými trávníky a bylinnými loukami rozčlenily na pobytový prostor, dětské hřiště a část procházkovou. Studie také navrhuje vybudování zdroje vody v uvedeném prostoru, případně vodní nádrž. Proto v letošním roce současně probíhají přípravné práce, jako je hydrogeologický průzkum a příprava projektu na nádrž. V rozpočtovém roce 2007 zadalo město Studii obnovy a rozvoje druhé části lesoparku, tedy nad nemocnicí. Studii zpracovává opět ing. Vodrážková a bude dokončena koncem října letošního roku. V roce 2005 bylo v této části vykáceno větší množství smrků z důvodu kůrovcové kalamity. Vzniklé holiny byly ihned osázeny douglaskou tisolistou, jedlí a borovicí klečí. Sazenice se pravidelně kontrolují a obsekávají ve vhodnou dobu, zejména v letošním suchém počasí jim přistínění v úpalu spíše prospívá. Pokud tam v tuto chvíli již některé stromečky nejsou, pak to není proto, že by uhynuly špatnou péčí, ale byly docela jednoduše ukradeny. Je rovněž nepochopitelné, že někdo může odnést držák feromonových lapačů, které byly v uvedeném prostoru osazeny a náplň se pravidelně mění. Jedině pravidelnou péči se podařilo kůrovcovou kalamitu zastavit. strana 2 Může v budoucnu dojít k úhynu jednotlivých stromů, ale je málo pravděpodobné, že to bude ve větším rozsahu. Možná, že se některým občanům může zdát, že provedené práce nejsou na Hájích příliš vidět. Léty porost ponechaný svému osudu, devastovaný nevhodnou činností v jeho jedné části (Geoindustria), využívaný jako přístupové komunikace při stavební činnosti nebo k průjezdu, se nemůže bez větších finančních prostředků ze dne na den proměnit. Práce mohou pokračovat jen do výše schválených finančních prostředků v konkrétním rozpočtovém roce a záleží tedy na zastupitelích, jak budou na lesopark Háje pamatovat. Helena Mohylová, OŽP K N I H O V N Y A I N T E R N E T Veřejný internet v knihovnách Obraz veřejné knihovny jako tradiční kulturní instituce se pod vlivem informační revoluce mění. Zpřístupňování informací se z roviny knižních titulů zvolna, nicméně znatelně přesouvá do oblasti elektronických medií. Je potěšitelné, že většina knihoven na Slánsku poskytuje svým uživatelům veřejný internet alespoň jednou stanicí. Knihovna Václava Štecha ve Slaném je vybavena 5 počítači ve studovně, 1 v oddělení pro mládež, 4 v pobočce Na Dolíkách a 1 v pobočce Dolín. V současné době se internet stal naprostou samozřejmostí pro děti a mládež. Starší generace si ale k němu přístup často teprve hledá. Proto nabízíme čtenářům naší knihovny zdarma hodinu výuky, kdy jim předvedeme manipulaci s internetem, seznámíme je s nejdůležitějšími zdroji a v samotném závěru pak mají možnost pod dohledem knihovníka vyhledávat informace sami. V letošním roce této možnosti využilo 13 dospělých čtenářů. Samozřejmě, že za hodinu žádný člověk práci s internetem úplně nezvládne, výuka vlastně pokračuje i v následujících dnech, kdy si vysvětlujeme funkci tiskárny, u Jsme rádi, že z 13 žáků si 12 internet oblíbilo a pravidelně se k nám vrací. Pro pokročilejší zájemce o práci s internetem a počítačem máme připraveny výukové programy Gopas a Langmaster. Zájem o Internet vzrůstá. V letošním roce navštívilo internetové stránky o 239 uživatelů více než za stejné období v roce loňském. Počítačové vybavení studovny je doplněno scannerem, barevnou i černobílou tiskárnou a kopírkou. Součástí práce knihovníka ve studovně je Meziknihovní výpůjční služba. Zdostupňuje čtenářům výpůjčku knih, které nejsou ve fondu naší knihovny. Právě prostřednictvím internetu máme možnost nahlédnout do všech katalogů profesionálních knihoven na území republiky a čtenáře v maximální míře uspokojit. I když se mnohdy zejména starší generace novým informačním technologiím brání, nejrychlejším a nejobsáhlejším způsobem v současnosti ať chceme či ne je internet. Blažena Hrabánková, knihovnice

3 strana 3

4 strana 4 V ý z v a k e s p o l u p r á c i Královské město Slaný již několik let oslavuje nejvýznamnější státní svátek Československé republiky 28. října mimo jiné tím, že na slavnostním zasedání zastupitelstva města uděluje pamětní listy osobnostem, které svoji celoživotní dobrovolnou prací významně přispěly k rozvoji občanské společnosti Slaného. V započaté tradici udělování pamětních listů chceme pokračovat i v letošním roce. Rádi bychom Vás, slánské občany, tímto vyzvali ke spolupráci. Návrhy osobností, které by měly být oceněny, zasílejte, prosíme, na sekretariát starosty k rukám pí Proškové do konce září t.r. Předem za ně děkujeme. Pro připomenutí uvádím přehled dosud oceněných osobností: Antonín Leopold (školství), Jiřina Červenková (zdravotnictví a sociální věci), Miroslav Samec (kultura), Bohumil Aldorf (sport a tělovýchova), Miloslav Čapek (přínos občanské společnosti) Ladislav Schneider (školství), Pavlína Hoffmannová (zdravotnictví a sociální věci), Václav Moucha (kultura), Josef Knespl (sport a tělovýchova), Pravoslav Vébr (přínos občanské společnosti) Hana Hortová (školství), Helena Sekerová (zdravotnictví a sociální věci), Jiří Novák (kultura), Karel Ležák (sport a tělovýchova), František Moulis (sport a tělovýchova), Václav Bečvář (přínos občanské společnosti). Ivo Rubík, starosta P o z v á n k a n a s e m i n á ř Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy srdečně zve starosty obcí z regionu Slánska a dále zástupce neziskových organizací a zájemce z řady podnikatelů v cestovním ruchu taktéž z regionu Slánska na informační seminář Regionální operační program k získávání podpory z prostředků EU v období let Seminář se koná dne 18.září 2007 od hodin v Městském centru Grand ve Slaném, Třebízského 161. Programem semináře je : představení Úřadu Regionální rady a Regionálního operačního programu aktuální informace k možnostem čerpání informace o ostatních operačních programech dobrá praxe SROP diskuse Na seminář je nutno se předem přihlásit u paní Ivany Šmídové z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Tel.: , fax : , e mail: s.cz. Těšíme se na Vaši účast. Letecký pohle na slánský klášter bosých karmelitánů (foto J. Budka)

5 strana 5 slánská radnice číslo 9 Září 2007 SLANÝ DNYEVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 8.září2007 INFOCENTRUMSLANÝ 9.00 Prezentacenovéhokalendářenarok2008 SLÁNSKÉPOHLEDY/fotoPavelVychodil AutogramiádaknihyLiboraDobnera BOŘEK, KLUKZEZNAKU dvatuctynejstaršíchpověstí apříběhůodslanévodyvěnovanýchdětema mládeži. MUZEUMSLANÝ BÝVALÁKOLEJNÍKAPLEPIARISTŮ Zvukhistorickýchvarhan prof.františekhofman,nahouslehrajemariehofmanová Bohemiafranciscana Výstavaněkolikabarokníchobrazůfrantiškánskýchsvětců zbývaléhorefektářeslánskéhokláštera/dílobarokníhomistra J.V.Spitzera(komentářPhDr.VladimírPřibylv9.30) VLASTIVĚDNÉMUZEUMSLANÝATRIUM VýstavakeramikyLucieŠtědronské Dalšíinformace:Bc.JanČečrdle,odborkulturyMěÚSlaný, /SledujtewebovéstránkypamátkovépéčenaSlánsku /NAAKCEVSTUPVOLNÝ/Změnaprogramu vyhrazena MUZEUMSLANÝVÝSTAVNÍSÍŇ VÁCLAVRABAS VÝBĚRZDÍLA (rovněžotevřenyvšechnydalšíexpozice,včetně Velvarskébrányod9do15hod.) KOSTELSV.GOTHARDAVESLANÉM Předánípamětníholistuupříležitosti dnepamátekstarostouměstaslaného Gregoriánskýchorál vpodánísouboruscholabenedicta upříležitosti870letodzaloženíslánského proboštstvíostrovskýmibenediktiny PamátkySlaného,jakjeneznáme Zpřístupněníkněžištěslánskéhokostela zezahradyzakostelemsv.gotharda. Pozdněgotickáarchitekturaslánskéhokostela,náhrobníky, kamenickéznačky,gotickáarchitektonickáplastika (výkladbc.j.čečrdlepokoncertu,kol.12.hod.) KLÁŠTERKARMELITÁNŮVESLANÉM kostelnejsvětějšítrojiceaklášterníbudova. Doprovodnýprogram OBNOVENÁTRADICEZROKU1662 ROŽNĚNÍUHERSKÉHO (MARTINICKÉHO)BÝKA /17.00KARTMAGGY skupinahrajícíklasickýrock /18.00TANEČNÍORCHESTRBETA ASAXTETSLANÝ /19.30VRAŤSEDOHROBU kapelamiroslavabarabáše /21.00BRASSBANDRAKOVNÍK klasickýdixieland.

6 strana 6 N o v é w e b o v é s t r á n k y v š e c h M Š v e S l a n é m Oznamujeme tímto veřejnosti, že byly spuštěny webové stránky na adrese : Jsou věnovány malým dětem a všem mateřským školám ve Slaném. Obsahují informace mateřských škol o provozu, organizačních záležitostech, personálním obsazení, školním vzdělávacím programu, pořádaných akcích a aktivitách školy. Naleznete zde galerii fotografií, elektronické formuláře, kontakty, fotomapy a můžete on-line komunikovat s ředitelkami jednotlivých mateřských škol. V aktuálních novinkách jsou k dispozici důležité informace a sdělení pro rodiče. Dagmar Kroutilová Ředitelka MŠ Slaný, Cyrila Boudy S e t k á n í s e s t a r o s t o u další z pravidelných diskusních setkání starosty města RNDr. Iva Rubíka se slánskými občany se uskuteční v pondělí 24. září 2007 od hodin v salónku Městského centra Grand (galerie) Všichni občané jsou srdečně zváni! Občanské sdružení Wotrubia vás zve na koncerty v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub pátek 7. září ve 21 hodin koncert při svíčkách CHORUS CAROLINUS (pěvecký sbor) neděle 23. září ve 14 hodin BYZANTION (komorní smíšený sbor) vstupné na koncerty je dobrovolné

7 slánská radnice číslo 9 Září 2007 A k c e k n i h o v n y v z á ř í Jan Zrzavý průvodce poetickými sny. Ve čtvrtek 6. září od 17 hod. zahajujeme cyklus sedmi přednášek s názvem Velké osobnosti českého malířství. Přednášky s obrazovým doprovodem povedou lektoři Národní galerie v Praze. Sejdeme se v přednáškové místnosti knihovny. Oddělení pro dospělé: Znáte verše Jaroslava Vrchlického? seznámení s jeho tvorbou při příležitosti 95 let od úmrtí. Ve čtvrtek 19. září od hod. pořádáme pro maminky na MD a pro všechny zájemce praktickou hodinu Dekorace z podzimních plodů a květů. Sejdeme se v dětském oddělení. S l á n s k é r o z h o v o r y strana 7 Slánské rozhovory 2007 Rakovnicko / Slánsko se uskuteční v úterý 9. října 2007 ve Vlastivědném muzeu Slaný - bývalá kolejní kaple piaristů. Zahajujeme v hod. Další podrobnosti na webových stranách odboru kultury (www.pamatky.slany.cz). Program bude upřesněn během měsíce září a zveřejněn v Infocentru Slaný. Zveme všechny zájemce o historii Slánska a Rakovnicka. Oddělení pro děti: Pes přítel člověka. Soutěž pro děti v týdnu od září v otevíracích hodinách oddělení. Víš, co je hubník? Soutěž pro děti v týdnu od září v otevíracích hodinách oddělení. Pobočka Na Dolíkách, Rabasova 821, 3. ZŠ, 1. patro.: Jak bylo o prázdninách? Výtvarná soutěž pro děti od 3. do 7. září v otevíracích hodinách oddělení. Významní Václavové v naší historii. Soutěž pro děti od 10. do 27. září v otevírací hodiny oddělení. V pondělí 17. září od hod. pořádáme pro maminky na MD a pro všechny zájemce praktickou hodinu Dekorace z podzimních plodů a květů. Sejdeme se na pobočce Na Dolíkách. Chodba knihovny: Zvířátka v lese. Výsledky dětské výtvarné soutěže Slánský čtyřlístek 2006, kterou každoročně pořádá Odbor životního prostředí MěÚ Slaný. Od 3. do 27. září Knihovna Václava Štecha Slaný Masarykovo nám web: KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE SENIORŮ NA 2. POLOLETÍ R Pořádá: SPŽ Slaný, Svaz DIA Slaný, Samospráva DPS Na Sadech čtvrtek Kavárnička pro seniory Vladimír Holec, Bohuslav Ježek pondělí Zahajovací společenské odpoledne Hudba Vladimír Holec úterý Beseda se starostou města RNDr. Ivo Rubík čtvrtek Zábavné odpoledne Hudební agentura Petr Kubec pondělí Kulturně společenské odpoledne Hudba Vladimír Holec čtvrtek Beseda co chcete vědět o sociálních službách Pracovnice sociálního odboru Slaný Každý ý měsíc pořádá svaz diabetiků přednášku odborného lékaře termíny budou vyvěšeny v DPS 1. patro Každé úterý od probíhá cvičení diabetiků 1. patro Každé úterý od je kroužek ručních prací seniorů 2. patro Dvakrát za měsíc navštěvuje DPS řeholník Bratr Jan 2. patro

8 slánská radnice číslo 9 Září 2007 K O M U N I T N Í P L Á N O V Á N Í S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci GS SROP Středočeského kraje. Od července 2007 probíhá druhá etapa procesu komunitního plánování sociálních služeb ve Slaném. Ještě 27. června proběhla druhá schůzka strategického týmu, jejímž výstupem je pracovní verze vlastního dokumentu Komunitního plánu sociálních služeb. Součástí dokumentu je tzv. akční V ý s t a v a v m u z e u Výběr z díla Václava Rabase strana 8 Úvodní slovo k výstavě přednese akad. malíř Václav Zoubek, ředitel Rabasovy galerie. Výstava bude zahájena v galerii muzea ve čtvrtek 6. září v 16 hodin a potrvá do 31. října 2007 plán se zhruba ročním výhledem zamýšlených projektů v oblasti sociálních služeb. Dokument obsahuje i databázi projektů sociálních služeb, ve které jsou zformulovány myšlenky bez konkrétního časového určení a bez konkrétní představy o realizaci. Pracovní verze dokumentu bude od září podrobena připomínkování ze strany veřejnosti. Podrobnější informace k tomu, jak se ke Komunitnímu plánu sociálních služeb ve Slaném vyjádřit, naleznete ve druhé polovině září na internetových stránkách města v sekci občan rozvoj města plánování. Své finální podoby by měl Komunitní plán sociálních služeb ve Slaném doznat v prosinci letošního roku. Ing. Milan Grohmann, manažer rozvoje města OPERÁTOR VÝROBY Společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH, s. r. o., hledá pracovníky montážní linky. Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, 13. plat, příspěvek na penzijní připojištění a jiné výhody Požadujeme manuální zručnost, vztah k technice Životopisy zasílejte na nebo na adresu: Politických vězňů 1564, Slaný, telefon: Den otevřených dveří v Linetu 8. září :00 12:00 hodin v Želevčicích u Slaného Jste absolvent, uchazeč o zaměstnání, nebo se zajímáte, kde se vyrábějí nejmodernější nemocniční lůžka na světě? PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO LINETU! Společnost Linet Vás srdečně zve na prohlídku svých výrobních hal i reprezentativního výstavního sálu. V něm si můžete výrobky společnosti Linet nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet jejich funkce. Během Dne otevřených dveří získáte v Linetu rovněž informace o volných zajímavých pracovních pozicích. LINET spol. s. r. o., Želevčice 5, Slaný, Česká republika, tel.: , fax: ,

9 slánská radnice číslo 9 Září 2007 strana 9 Realizováno za nanãní podpory: festival Královské mûsto Slaný a MAS Pfiemyslovské stfiední âechy uvádûjí nejen divadelní PřeDivO o září 2007, Slaný a Lidice u Otrub...festival profesionálního a ochotnického divadla, program pro dûti, koncerty, výstava a další Pátek 21. září DIVADLO SLANÝ Slavnostní zahájení spojené s vernisáží výstavy MADEMOISELLE MALINOVÁ Anna Polívková Sobota 22. září NÁMùSTÍ vystoupení žonglérské skupiny NIX TRIX z Roztok a seznámení obãanû s programem a organizací festivalu DIVADLO SLANÝ pohádka pro nejmenší KRÁSKA A ZVÍ E v podání 1. Neratovické divadelní spoleãnosti TRACYHO TYGR divadelní soubor Gymnázia V. B. Tfiebízského Slaný Neděle 23. září KOSTEL SV. JAKUBA V LIDICÍCH U OTRUB BYZANTION (smíšený komorní sbor) spoleãnû s o. s. Wotrubia KLUB DIVIDÝLKA VE SLANÉM VYŠET OVÁNÍ P ÍPADU PODVODNÉHO REVIZORA Dividýlko Slaný Středa 26. září KAPLE ZASNOUBENÍ PANNY MARIE KOMORNÍ ORCHESTR DVO ÁKOVA KRAJE spoleãnû s Kruhem pfiátel hudby pfii Vlastivûdném muzeu ve Slaném Čtvrtek 27. září DIVADLO SLANÝ PRVNÍ SLÁNSKÝ KABARET premiéra estrády Spolku divadelních ochotníkû královského mûsta Slaného SLÁNSKÁ SCÉNA 21. září 31. říjen FOYER DIVADLA SLANÝ Výstava fotogra í Jana Pohribného a Petra Janžury DIVADLO SLANÝ BESÍDKA 2007 divadlo SKLEP

10 I n f o c e n t r u m S l a n ý p r o v á s p ř i p r a v i l o n a z á ř í Pojďte s námi na vycházku Sraz je vždy před Infocentrem Slaný na Masarykově náměstí. Vstupné se neplatí. 8. září sobota Tajemná noční prohlídka města s překvapením 22. září - sobota Co se skrývá za oponou Vinařskou cestou za tajemstvím kláštera Nový kalendář Slánské pohledy na rok 2007 si budete moci koupit v sobotu 8. září 2007 ve slánském Infocentru v 9:00. Kalendář se bude skládat z 12 pohlednic ze Slaného a některých místních částí. Každý záběr je netradiční pohled na město, který nebyl dosud nikde publikován. Text je ve třech mutacích česky, anglicky, německy. Každý, kdo si při prezentaci kalendář zakoupí, dostane malý bonus. V sobotu 8. září 2007 v proběhne autogramiáda knihy Libora Dobnera Bořek, kluk ze znaku dva tucty nejstarších pověstí a příběhů od slané vody v ě n o v a n ý c h dětem a mládeži. Ve středu 19. září 2007 v bude v Infocentru Slaný zahájena výstava fotografií slánského fotografa Pavla Vychodila. Výstava se koná u příležitosti vydání posledních dílů projektu Kulturně strana 10 historické putování Slánskem a ke zhlédnutí budou fotografie, které se do těchto materiálů nevešly. Výstava potrvá do konce listopadu Při této příležitosti si bude moci každý návštěvník odnést čtyři výtisky dle vlastního výběru zdarma Zveme milovníky turistiky na výlet. Pokud jste se rozhodli, že se s námi vydáte na výlet, máme tu pro Vás báječný nápad: výlet na Louštín a romantické procházky po jeho okolí. Vrch Louštín je nejvyšším bodem okresu Rakovník. Nachází se na opukovém podloží pohoří Džbán, cca 1,5 km od Krušovic, a tyčí se do výše 536,7 m n. m. Na ostrohu vrchu Louštína bylo roku 500 před n. l. založeno pravěké hradiště. Hradiště nebylo tvale osídleno, neboť se zde nenachází voda, a tak bylo využíváno jako útočiště před nebezpečím. Hradiště bylo opevněno kamenným valem s palisádou. Podle nálezů červené opuky bylo pravděpodobně hradiště dobyto a dřevěné obranné prvky spáleny. Vystavěný hrad nazvaný Louštín, o kterém se toho moc neví, snad že byl jedním z loveckých sídel Václava I. Hrad byl opuštěn na začátku 16. století a dnes z něj zůstaly příkopy a valy Z jižní hrany vrcholu Louštína je však nádherný výhled na křivoklátské lesy. Místo bylo využíváno jako surovina pro stavbu Křivoklátské zdi, a tak nesčetné lomy nenávratně poškodily teritorium hradiště. V blízkém okolí Louštína se nacházejí dvě malebné vesnice: Řevničov a Krušovice. Naše cesta bude tedy končit v jedné z těchto obcí. Sraz je před Infocentrem na Masarykově náměstí v Cena jízdného pro obě cesty cca 150 Kč. Předpokládaný návrat okolo Minimální počet zájemců na výlet je 10. Vinotéka U Jana Amose Komenského náměstí 690 kvalitní sudová vína 10 druhů vybraná láhvová vína 180 druhů pálenky, likéry, medoviny olivy, pochutiny, čaje dárková balení velkoobchodní prodej firmám Po Pá 10 12, 13 18, So 9 12 Mob:

11 strana 11 V e l k é o s o b n o s t i č e s k é h o v ý t v a r n é h o u m ě n í Knihovna Václava Štecha vás srdečně zve na cyklus sedmi přednášek (září 2007 březen 2008) s obrazovou prezentací mapujících život a dílo nejvýznamnějších českých umělců 19. a 20. století. Pojďte s námi nahlédnout do fascinujícího a inspirujícího světa umění. Můžete se zúčastnit soutěže o knižní publikace, pakliže na konci přednášky písemně odpovíte na tři soutěžní otázky. Všechny správné odpovědi budou slosovány na konci cyklu. Cyklus vznikl za spolupráce Knihovny Václava Štecha a Lektorských oddělení Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci. Přednášky (60 90 min.) se konají každý první čtvrtek v měsíci (kromě ledna) vždy od v přednáškové síni knihovny Václava Štecha. Ke každé přednášce bude k dispozici písemný výtah a odborná literatura. Vstup na přednášky je dobrovolný. Rezervace vítaná. Změna programu vyhrazena Jan Zrzavý průvodce poetickými sny Emil Filla organizátor kubistického světa František Kupka malíř kosmu Bohumil Kubišta nekompromisní intelektuál Mikoláš Aleš národní rebel Josef Navrátil požitkářský malíř pokojů Karel Purkyně kavárenský bojovník za realismus Blížší informace v Knihovně V. Štecha, Masarykovo nám. 159, Slaný nebo na tel. čísle , web: Naďa Rollová a Monika Sybolová, knihovna NA KOMENDĚ vinárna, kavárna, čajovna Komenského náměstí 83, naproti ZŠ 13.září od 18hodin 1. sraz milovníků vína za paušál Kč 333, neomezená degustace vín až 30 druhů vína Téma: bílá vína Moravy Pouze 20 osob, přijďte včas pro vstupenku! Ve všední dny otevřeno od 14 hodin, v sobotu od 18 a vždy do 22, nebo dle zájmu! Rezervace: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO SLANÝ pořádá pod patronací Královského města Slaný tradiční OKRESNÍ VÝSTAVU drobného zvířectva, akvarijních ryb a exotického ptactva, rozšířenou o expozici výletků Moravských pštrosů pobočka klubu Praha v prostorách Modelářského střediska Bohatý doprovodný program: ukázka výcviku služebních psů ČKS základní kynologická organizace 231. Slaný. Občerstvení. Stánek fy. Mountfield, a. s., tombola, živá hudba, prodej krmiv - ZZN Slaný, zahradní centrum Lotouš. Výstava otevřena : v sobotu : hod. v neděli : hod. vstupné 30 Kč; katalog 30 Kč; děti vstup zdarma Volná kapacita Vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňová přiznání, jednání na úřadech Firemní asistent, s.r.o.,jungmannova 862, Slaný účetní, daňové a poradenské služby pro podnikatele telefon: Organizační, personální a marketingové poradenství pro malé a střední podniky Firemní asistent, s.r.o.,jungmannova 862, Slaný účetní, daňové a poradenské služby pro podnikatele telefon:

12 p r o g r a m Y z á ř í Letní kino Slaný hodin BELLEFEST 1. ročník hudebního festivalu, který pořádá poskytovatel sociálních služeb Bellevue Ledce. V programu vystoupí: BRUTUS, KUJOONI, PROHRÁLA V KARTÁCH, VNITŘNÍ FAKTOR a další. Městské kino Slaný sobota úterý PUSINKY Nový český film o třech dívkách na cestě do Holandska. Režie : Karin Babinská středa pátek KLETBA ZLATÉHO KVĚTU Premiéra čínského výpravného velkofilmu s titulky. Režie : Zhang Yimou. Nepřístupno sobota neděle DOPISY Z IWOJIMY Premiéra amerického válečného filmu o nejdrsnější bitvě v Tichomoří. Režie : Clint Eastwood pondělí středa PŘEDTUCHA Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky. Režie : Mennan Yapo čtvrtek pátek SHERRY BABY Premiéra. Americké filmové drama s titulky. Film získal Křišťálový globus a Cenu za nejlepší herecký výkon na MFF v Karlových Varech Režie : Laurie Collyer sobota pondělí OKAMŽIK ZLOMU Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky. Režie : Gregory Hoblit úterý neděle HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD Americký rodinný film v českém znění. Režie : David Yates pondělí středa DIVOKÉ VLNY Premiéra americké animované filmové komedie v českém znění. Režie : Ash Brannon a Chris Buck Hrajeme pouze v hodin čtvrtek pátek NEXT Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky. Režie : Lee Tamahori strana sobota filmový klub KŘIŽNÍK POTĚMKIN Do našeho kina vpluje němý film, za živého doprovodu uskupení KUJOONI. Režie : Sergej Ejzenštejn Hrajeme pouze v hodin. 30. neděle DANNYHO PARŤÁCI 3 Hvězdné obsazení v americkém krimi thrilleru s titulky. Režie: Steven Soderbergh. Přístupno. Začátky představení jsou v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak. Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci září 2007 si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1.září Vstupenky je třeba vyzvednout do druhého dne! Městské centrum Grand Slaný KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY taneční mistr : MICHAL CYPRIS Pátek 7. 9., , , Sobota 8. 9., , , taneční mistr : Pavel HORÁK Neděle 9. 9., , , v hodin BESEDA O VÝSTAVBĚ SLANÉHO Představitelé města Slaného na besedě s občany o tom, co se připravuje ve Slaném nového v hodin ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ,00 18,00 hodin TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pravidelné taneční odpoledne pro starší a pokročilé. K tanci a poslechu hraje taneční orchestr BETA. Vstupné: 50 Kč. Městské divadlo Slaný PřeDivO 07 Přemyslovská divadelní orba 21.září 2007 v hodin MADEMOISLLE MALINOVÁ Hraje Anna Polívková 22. září 2007 v hodin KRÁSKA A ZVÍŘE Pohádka pro nejmenší diváky v podání 1. Neratovické divadelní společnosti. 22. září 2007 v hodin TRACYHO TYGR Hraje divadelní soubor Gymnázia V. B. Třebízského Slaný.

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz

Jihlavská astronomická společnost www.jiast.cz, info@jiast.cz Akce realizované v roce 2009 17. prosince 2009: Astronomický klub JAS: Galaktická astronomie; od 17:00 hod. brána 4. prosince 2009: Besídka Jihlavské astronomické společnosti: Neveřejné, přístupné pouze

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999 Adresa: Hvězdárna Fr. Pešty, P.O.Box 48, Sezimovo Ústí Poloha: 49 23 10 s.š., +14 42 20 v.d., 420 m.n.m. Telefon: 0606 / 578648, 0361 / 262972, 275791, 0602 / 422166 E-mail:

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici

Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Příklad rekonstrukce a oživení památky starého pivovaru v Jilemnici Stav objektu v roce 1995 Příklad rekonstrukce a oživení památky starého

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Pozvánka na netradiční vzdělávací a poznávací akci ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční vzdělávací a poznávací akci, kterou pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek

ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. 23. září 2013 01 / 2013. OBSAH ČÍSLA o Zpravodaj o Noc vědců 2013 o Astronomický kroužek ZPRAVODAJ JIHLAVSKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 23. září 2013 01 / 2013 Nepravidelný zpravodaj o činnosti Jihlavské astronomické společnosti. K odběru zpravodaje se lze přihlásit na www.jiast.cz nebo na mailu

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Pojďte s námi do lesa

Pojďte s námi do lesa Pojďte s námi do lesa Kalendář akcí pořádaných lesníky pro v Olomouckém kraji V období od 10. 5. do 14. 5. je vyhlášen Týden lesů, v rámci kterého budou v řadě míst v republice pořádány akce mající za

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / květen červen 2007

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / květen červen 2007 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb / květen červen 2007 19. týden Po 7.5. Hapateliér není Út 8.5. státní svátek St 9.5. Čt 10.5. 10:00 12:00 tvůrčí aktivity v Zahradě U Smrku Pá 11.5. 13:00

Více

Zpravodaj č. 11/ 2012

Zpravodaj č. 11/ 2012 Zpravodaj č. 11/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v listopadu se doslova roztrhne pytel s kulturními akcemi, které budou současně určitou předehrou adventnímu programu. Uslyšíme dvě přednášky, při

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

PILSEN GOLF MASTERS 2014

PILSEN GOLF MASTERS 2014 PILSEN GOLF MASTERS 2014 www.pgmcz.eu ČERVENEC 2014 VE ZNAMENÍ ELITNÍHO DÁMSKÉHO GOLFU! Pilsen Golf Masters 2014 (PGM) se uskuteční na Dýšině v týdnu od 21. do 27. července. Turnaj se odehraje opět ve

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více