S LÁ N S KÁ R A D N I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S LÁ N S KÁ R A D N I C E"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného S LÁ N S KÁ R A D N I C E zdarma číslo 9 ročník x Září 2007 P r á c e n a p ř í p r a v ě r e v i t a l i z a c e h i s t o r i c k é h o j á d r a m ě s t a p o k r a č u j í V úvodníku červnové Slánské radnice jsem zval občany na první veřejné projednávání urbanistické koncepce přetvoření památkově chráněné zóny našeho města v celek, který by lépe odpovídal potřebám moderního města, ale zároveň co nejlépe zachovával historické reálie spojené s bohatými dějinami královského města. Tým architektů a urbanistů vedený profesorem Sýkorou představil tehdy v sále Grandu přítomným osmdesáti osobám své návrhy úprav a snažil se odpovědět na všechny dotazy, které mu byly kladeny. Zároveň pan profesor přebíral podněty a připomínky od účastníků schůzky. Nyní nás čeká setkání další. A to v pondělí 10. září 2007 od 15 do 19 hodin v hlavním sále Městského centra Grand. Srdečně zvu všechny zájemce. Bude se jednat o poslední možnost svým názorem případně ovlivnit budoucí vzhled historického středu Slaného. Po tomto setkání se totiž práce uzavřou a začne výběr projektanta na vytvoření projektové dokumentace nutné pro získání stavebního povolení. Celé více než roční snažení mnoha lidí a institucí, včetně Národního památkového ústavu, by mělo být zakončeno žádostí města o podporu z Regionálního operačního programu EU na jaře Ivo Rubík, starosta S l o v o n a ú v o d Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, s blížícím se zahájením nového školního roku dostávám od občanů častěji otázku, jak to vypadá s realizací ohlášeného úmyslu založení vysoké školy ve Slaném. Pokusím se zde podat několik základních informací. Vysoká škola inovačního podnikání (tak byla předběžně pojmenována) reaguje na neexistenci uceleného vysokoškolského studia průmyslového inženýrství a inovačního managementu a na dlouhodobý nedostatek technických inženýrů s konkrétními zkušenostmi z praxe. Projekt vloni iniciovalo sdružení podniků kolem slánského Linetu. A to Škoda Auto, Bosch a Siemens. Všechny firmy se vzájemně podporují smlouvami o budoucí spolupráci. Jedná se tedy o soukromou aktivitu v souvislosti s již existující API (Akademie podnikání a inovací), která již dva roky funguje ve Slaném-Želevčicích. Pokud se projekt podaří úspěšně zrealizovat, významně ovlivní celý region Slánska. To si uvědomili i zastupitelé města a 20. prosince 2006 vytvořili podmínky pro to, aby mohla vysoká škola ve Slaném vzniknout. Město prodalo Linet-Investu zbylé dvě budovy v bývalých Kyjevských kasárnách s tím, že prioritou je vytvořit v jedné budově koleje a v druhé učebny, dílny a laboratoře pro Vysokou školu inovačního podnikání. Nyní sdružení podniků žádá o akreditaci. Jedná se o dlouhý a složitý proces. Základními předpoklady pro to, aby akreditace obdržely jsou: a) vize, cíl a harmonogram vzniku a vývoje školy; b) tým lektorů (cca 30 profesorů a docentů) se smlouvami o smlouvách budoucích; c) vlastní zázemí školy (tj. právě ony budovy). V tuto chvíli je předpoklad získání akreditace v roce 2008 s tím, že první ročník bakalářského programu by měl být otevřen přesně za rok s předpokládanou kapacitou padesáti studentů. Je zpracován obsah školní výuky na dalších patnáct let. I když se jedná, jak jsem již napsal, o soukromou vysokou školu a iniciativu, je nasnadě, že projekt nelze úspěšně zrealizovat bez spolupráce s městem. Veřejně jsem uvedl, že udělám vše, co bude v mých silách, abych vzniku vysoké školy ve Slaném pomohl. Vždyť v dlouhodobé vizi až tisíc vysokoškolských studentů ve městě znamená značný příslib rozvoje do budoucna. Je to pro Slaný velká příležitost. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

2 L E S O P A R K H Á J E Postup při obnově území Území lesoparku Háje přirozeně rozděluje silnice, která vede podél nemocnice, školy na Hájích a pokračuje směrem k průmyslové zóně a dále na Otruby. Každá část lesoparku z hlediska skutečného stavu zeleně, rekreačního využití území, údržby a budoucí obnovy představuje samostatný celek. V roce 2006 zadalo město Studii obnovy a rozvoje části vpravo od silnice, pro snadnou identifikaci nad školou. Studii zpracovala ing. Eva Vodrážková z Ateliéru zahradní tvorby v Praze, odborným poradcem byl Mgr. Václav Větvička, ředitel Botanické zahrady v Praze. Součástí studie je podrobný dendrologický průzkum všech stromů na území, který je základem pro další zásahy v porostu. Rekonstrukce je navržena do tří etap, s první etapou bylo započato již ve vegetačním klidu roku V první etapě se předpokládá odstranění suchých a poškozených stromů. Suché stromy byly zatím vykáceny v přední části parku, tak jak to dovoloval schválený rozpočet roku Zejména finanční prostředky jsou určujícím limitem pro rozsah jednotlivých zásahů. Dále je třeba respektovat vegetační období a aktuální klimatické podmínky, které se mohou na porostu projevit. Předpokládáme ve vegetačním klidu 2007 pokračovat ve vykácení zcela suchých a téměř suchých a poškozených stromů v souladu se studií. Před kácením byly a opět budou jednotlivé stromy za účasti ing. Vodrážkové a p. Šuliové z TS Slaný označeny. Káceny jsou pouze označené stromy na základě Rozhodnutí o kácení podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ve druhé etapě studie předpokládá ošetřit a vyčistit přízemní patro lesoparku. Budou smýceny nálety a částečně se zapěstují tvarované zelené stěny. Ve druhé etapě se provede také nové a opravné vytýčení cest a jejich vyčištění. Třetí etapa předpokládá kompoziční zásahy, které by spolu s navrženým mobiliářem, založenými trávníky a bylinnými loukami rozčlenily na pobytový prostor, dětské hřiště a část procházkovou. Studie také navrhuje vybudování zdroje vody v uvedeném prostoru, případně vodní nádrž. Proto v letošním roce současně probíhají přípravné práce, jako je hydrogeologický průzkum a příprava projektu na nádrž. V rozpočtovém roce 2007 zadalo město Studii obnovy a rozvoje druhé části lesoparku, tedy nad nemocnicí. Studii zpracovává opět ing. Vodrážková a bude dokončena koncem října letošního roku. V roce 2005 bylo v této části vykáceno větší množství smrků z důvodu kůrovcové kalamity. Vzniklé holiny byly ihned osázeny douglaskou tisolistou, jedlí a borovicí klečí. Sazenice se pravidelně kontrolují a obsekávají ve vhodnou dobu, zejména v letošním suchém počasí jim přistínění v úpalu spíše prospívá. Pokud tam v tuto chvíli již některé stromečky nejsou, pak to není proto, že by uhynuly špatnou péčí, ale byly docela jednoduše ukradeny. Je rovněž nepochopitelné, že někdo může odnést držák feromonových lapačů, které byly v uvedeném prostoru osazeny a náplň se pravidelně mění. Jedině pravidelnou péči se podařilo kůrovcovou kalamitu zastavit. strana 2 Může v budoucnu dojít k úhynu jednotlivých stromů, ale je málo pravděpodobné, že to bude ve větším rozsahu. Možná, že se některým občanům může zdát, že provedené práce nejsou na Hájích příliš vidět. Léty porost ponechaný svému osudu, devastovaný nevhodnou činností v jeho jedné části (Geoindustria), využívaný jako přístupové komunikace při stavební činnosti nebo k průjezdu, se nemůže bez větších finančních prostředků ze dne na den proměnit. Práce mohou pokračovat jen do výše schválených finančních prostředků v konkrétním rozpočtovém roce a záleží tedy na zastupitelích, jak budou na lesopark Háje pamatovat. Helena Mohylová, OŽP K N I H O V N Y A I N T E R N E T Veřejný internet v knihovnách Obraz veřejné knihovny jako tradiční kulturní instituce se pod vlivem informační revoluce mění. Zpřístupňování informací se z roviny knižních titulů zvolna, nicméně znatelně přesouvá do oblasti elektronických medií. Je potěšitelné, že většina knihoven na Slánsku poskytuje svým uživatelům veřejný internet alespoň jednou stanicí. Knihovna Václava Štecha ve Slaném je vybavena 5 počítači ve studovně, 1 v oddělení pro mládež, 4 v pobočce Na Dolíkách a 1 v pobočce Dolín. V současné době se internet stal naprostou samozřejmostí pro děti a mládež. Starší generace si ale k němu přístup často teprve hledá. Proto nabízíme čtenářům naší knihovny zdarma hodinu výuky, kdy jim předvedeme manipulaci s internetem, seznámíme je s nejdůležitějšími zdroji a v samotném závěru pak mají možnost pod dohledem knihovníka vyhledávat informace sami. V letošním roce této možnosti využilo 13 dospělých čtenářů. Samozřejmě, že za hodinu žádný člověk práci s internetem úplně nezvládne, výuka vlastně pokračuje i v následujících dnech, kdy si vysvětlujeme funkci tiskárny, u Jsme rádi, že z 13 žáků si 12 internet oblíbilo a pravidelně se k nám vrací. Pro pokročilejší zájemce o práci s internetem a počítačem máme připraveny výukové programy Gopas a Langmaster. Zájem o Internet vzrůstá. V letošním roce navštívilo internetové stránky o 239 uživatelů více než za stejné období v roce loňském. Počítačové vybavení studovny je doplněno scannerem, barevnou i černobílou tiskárnou a kopírkou. Součástí práce knihovníka ve studovně je Meziknihovní výpůjční služba. Zdostupňuje čtenářům výpůjčku knih, které nejsou ve fondu naší knihovny. Právě prostřednictvím internetu máme možnost nahlédnout do všech katalogů profesionálních knihoven na území republiky a čtenáře v maximální míře uspokojit. I když se mnohdy zejména starší generace novým informačním technologiím brání, nejrychlejším a nejobsáhlejším způsobem v současnosti ať chceme či ne je internet. Blažena Hrabánková, knihovnice

3 strana 3

4 strana 4 V ý z v a k e s p o l u p r á c i Královské město Slaný již několik let oslavuje nejvýznamnější státní svátek Československé republiky 28. října mimo jiné tím, že na slavnostním zasedání zastupitelstva města uděluje pamětní listy osobnostem, které svoji celoživotní dobrovolnou prací významně přispěly k rozvoji občanské společnosti Slaného. V započaté tradici udělování pamětních listů chceme pokračovat i v letošním roce. Rádi bychom Vás, slánské občany, tímto vyzvali ke spolupráci. Návrhy osobností, které by měly být oceněny, zasílejte, prosíme, na sekretariát starosty k rukám pí Proškové do konce září t.r. Předem za ně děkujeme. Pro připomenutí uvádím přehled dosud oceněných osobností: Antonín Leopold (školství), Jiřina Červenková (zdravotnictví a sociální věci), Miroslav Samec (kultura), Bohumil Aldorf (sport a tělovýchova), Miloslav Čapek (přínos občanské společnosti) Ladislav Schneider (školství), Pavlína Hoffmannová (zdravotnictví a sociální věci), Václav Moucha (kultura), Josef Knespl (sport a tělovýchova), Pravoslav Vébr (přínos občanské společnosti) Hana Hortová (školství), Helena Sekerová (zdravotnictví a sociální věci), Jiří Novák (kultura), Karel Ležák (sport a tělovýchova), František Moulis (sport a tělovýchova), Václav Bečvář (přínos občanské společnosti). Ivo Rubík, starosta P o z v á n k a n a s e m i n á ř Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy srdečně zve starosty obcí z regionu Slánska a dále zástupce neziskových organizací a zájemce z řady podnikatelů v cestovním ruchu taktéž z regionu Slánska na informační seminář Regionální operační program k získávání podpory z prostředků EU v období let Seminář se koná dne 18.září 2007 od hodin v Městském centru Grand ve Slaném, Třebízského 161. Programem semináře je : představení Úřadu Regionální rady a Regionálního operačního programu aktuální informace k možnostem čerpání informace o ostatních operačních programech dobrá praxe SROP diskuse Na seminář je nutno se předem přihlásit u paní Ivany Šmídové z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Tel.: , fax : , e mail: s.cz. Těšíme se na Vaši účast. Letecký pohle na slánský klášter bosých karmelitánů (foto J. Budka)

5 strana 5 slánská radnice číslo 9 Září 2007 SLANÝ DNYEVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 8.září2007 INFOCENTRUMSLANÝ 9.00 Prezentacenovéhokalendářenarok2008 SLÁNSKÉPOHLEDY/fotoPavelVychodil AutogramiádaknihyLiboraDobnera BOŘEK, KLUKZEZNAKU dvatuctynejstaršíchpověstí apříběhůodslanévodyvěnovanýchdětema mládeži. MUZEUMSLANÝ BÝVALÁKOLEJNÍKAPLEPIARISTŮ Zvukhistorickýchvarhan prof.františekhofman,nahouslehrajemariehofmanová Bohemiafranciscana Výstavaněkolikabarokníchobrazůfrantiškánskýchsvětců zbývaléhorefektářeslánskéhokláštera/dílobarokníhomistra J.V.Spitzera(komentářPhDr.VladimírPřibylv9.30) VLASTIVĚDNÉMUZEUMSLANÝATRIUM VýstavakeramikyLucieŠtědronské Dalšíinformace:Bc.JanČečrdle,odborkulturyMěÚSlaný, /SledujtewebovéstránkypamátkovépéčenaSlánsku /NAAKCEVSTUPVOLNÝ/Změnaprogramu vyhrazena MUZEUMSLANÝVÝSTAVNÍSÍŇ VÁCLAVRABAS VÝBĚRZDÍLA (rovněžotevřenyvšechnydalšíexpozice,včetně Velvarskébrányod9do15hod.) KOSTELSV.GOTHARDAVESLANÉM Předánípamětníholistuupříležitosti dnepamátekstarostouměstaslaného Gregoriánskýchorál vpodánísouboruscholabenedicta upříležitosti870letodzaloženíslánského proboštstvíostrovskýmibenediktiny PamátkySlaného,jakjeneznáme Zpřístupněníkněžištěslánskéhokostela zezahradyzakostelemsv.gotharda. Pozdněgotickáarchitekturaslánskéhokostela,náhrobníky, kamenickéznačky,gotickáarchitektonickáplastika (výkladbc.j.čečrdlepokoncertu,kol.12.hod.) KLÁŠTERKARMELITÁNŮVESLANÉM kostelnejsvětějšítrojiceaklášterníbudova. Doprovodnýprogram OBNOVENÁTRADICEZROKU1662 ROŽNĚNÍUHERSKÉHO (MARTINICKÉHO)BÝKA /17.00KARTMAGGY skupinahrajícíklasickýrock /18.00TANEČNÍORCHESTRBETA ASAXTETSLANÝ /19.30VRAŤSEDOHROBU kapelamiroslavabarabáše /21.00BRASSBANDRAKOVNÍK klasickýdixieland.

6 strana 6 N o v é w e b o v é s t r á n k y v š e c h M Š v e S l a n é m Oznamujeme tímto veřejnosti, že byly spuštěny webové stránky na adrese : Jsou věnovány malým dětem a všem mateřským školám ve Slaném. Obsahují informace mateřských škol o provozu, organizačních záležitostech, personálním obsazení, školním vzdělávacím programu, pořádaných akcích a aktivitách školy. Naleznete zde galerii fotografií, elektronické formuláře, kontakty, fotomapy a můžete on-line komunikovat s ředitelkami jednotlivých mateřských škol. V aktuálních novinkách jsou k dispozici důležité informace a sdělení pro rodiče. Dagmar Kroutilová Ředitelka MŠ Slaný, Cyrila Boudy S e t k á n í s e s t a r o s t o u další z pravidelných diskusních setkání starosty města RNDr. Iva Rubíka se slánskými občany se uskuteční v pondělí 24. září 2007 od hodin v salónku Městského centra Grand (galerie) Všichni občané jsou srdečně zváni! Občanské sdružení Wotrubia vás zve na koncerty v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub pátek 7. září ve 21 hodin koncert při svíčkách CHORUS CAROLINUS (pěvecký sbor) neděle 23. září ve 14 hodin BYZANTION (komorní smíšený sbor) vstupné na koncerty je dobrovolné

7 slánská radnice číslo 9 Září 2007 A k c e k n i h o v n y v z á ř í Jan Zrzavý průvodce poetickými sny. Ve čtvrtek 6. září od 17 hod. zahajujeme cyklus sedmi přednášek s názvem Velké osobnosti českého malířství. Přednášky s obrazovým doprovodem povedou lektoři Národní galerie v Praze. Sejdeme se v přednáškové místnosti knihovny. Oddělení pro dospělé: Znáte verše Jaroslava Vrchlického? seznámení s jeho tvorbou při příležitosti 95 let od úmrtí. Ve čtvrtek 19. září od hod. pořádáme pro maminky na MD a pro všechny zájemce praktickou hodinu Dekorace z podzimních plodů a květů. Sejdeme se v dětském oddělení. S l á n s k é r o z h o v o r y strana 7 Slánské rozhovory 2007 Rakovnicko / Slánsko se uskuteční v úterý 9. října 2007 ve Vlastivědném muzeu Slaný - bývalá kolejní kaple piaristů. Zahajujeme v hod. Další podrobnosti na webových stranách odboru kultury (www.pamatky.slany.cz). Program bude upřesněn během měsíce září a zveřejněn v Infocentru Slaný. Zveme všechny zájemce o historii Slánska a Rakovnicka. Oddělení pro děti: Pes přítel člověka. Soutěž pro děti v týdnu od září v otevíracích hodinách oddělení. Víš, co je hubník? Soutěž pro děti v týdnu od září v otevíracích hodinách oddělení. Pobočka Na Dolíkách, Rabasova 821, 3. ZŠ, 1. patro.: Jak bylo o prázdninách? Výtvarná soutěž pro děti od 3. do 7. září v otevíracích hodinách oddělení. Významní Václavové v naší historii. Soutěž pro děti od 10. do 27. září v otevírací hodiny oddělení. V pondělí 17. září od hod. pořádáme pro maminky na MD a pro všechny zájemce praktickou hodinu Dekorace z podzimních plodů a květů. Sejdeme se na pobočce Na Dolíkách. Chodba knihovny: Zvířátka v lese. Výsledky dětské výtvarné soutěže Slánský čtyřlístek 2006, kterou každoročně pořádá Odbor životního prostředí MěÚ Slaný. Od 3. do 27. září Knihovna Václava Štecha Slaný Masarykovo nám web: KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE SENIORŮ NA 2. POLOLETÍ R Pořádá: SPŽ Slaný, Svaz DIA Slaný, Samospráva DPS Na Sadech čtvrtek Kavárnička pro seniory Vladimír Holec, Bohuslav Ježek pondělí Zahajovací společenské odpoledne Hudba Vladimír Holec úterý Beseda se starostou města RNDr. Ivo Rubík čtvrtek Zábavné odpoledne Hudební agentura Petr Kubec pondělí Kulturně společenské odpoledne Hudba Vladimír Holec čtvrtek Beseda co chcete vědět o sociálních službách Pracovnice sociálního odboru Slaný Každý ý měsíc pořádá svaz diabetiků přednášku odborného lékaře termíny budou vyvěšeny v DPS 1. patro Každé úterý od probíhá cvičení diabetiků 1. patro Každé úterý od je kroužek ručních prací seniorů 2. patro Dvakrát za měsíc navštěvuje DPS řeholník Bratr Jan 2. patro

8 slánská radnice číslo 9 Září 2007 K O M U N I T N Í P L Á N O V Á N Í S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci GS SROP Středočeského kraje. Od července 2007 probíhá druhá etapa procesu komunitního plánování sociálních služeb ve Slaném. Ještě 27. června proběhla druhá schůzka strategického týmu, jejímž výstupem je pracovní verze vlastního dokumentu Komunitního plánu sociálních služeb. Součástí dokumentu je tzv. akční V ý s t a v a v m u z e u Výběr z díla Václava Rabase strana 8 Úvodní slovo k výstavě přednese akad. malíř Václav Zoubek, ředitel Rabasovy galerie. Výstava bude zahájena v galerii muzea ve čtvrtek 6. září v 16 hodin a potrvá do 31. října 2007 plán se zhruba ročním výhledem zamýšlených projektů v oblasti sociálních služeb. Dokument obsahuje i databázi projektů sociálních služeb, ve které jsou zformulovány myšlenky bez konkrétního časového určení a bez konkrétní představy o realizaci. Pracovní verze dokumentu bude od září podrobena připomínkování ze strany veřejnosti. Podrobnější informace k tomu, jak se ke Komunitnímu plánu sociálních služeb ve Slaném vyjádřit, naleznete ve druhé polovině září na internetových stránkách města v sekci občan rozvoj města plánování. Své finální podoby by měl Komunitní plán sociálních služeb ve Slaném doznat v prosinci letošního roku. Ing. Milan Grohmann, manažer rozvoje města OPERÁTOR VÝROBY Společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH, s. r. o., hledá pracovníky montážní linky. Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, 13. plat, příspěvek na penzijní připojištění a jiné výhody Požadujeme manuální zručnost, vztah k technice Životopisy zasílejte na nebo na adresu: Politických vězňů 1564, Slaný, telefon: Den otevřených dveří v Linetu 8. září :00 12:00 hodin v Želevčicích u Slaného Jste absolvent, uchazeč o zaměstnání, nebo se zajímáte, kde se vyrábějí nejmodernější nemocniční lůžka na světě? PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO LINETU! Společnost Linet Vás srdečně zve na prohlídku svých výrobních hal i reprezentativního výstavního sálu. V něm si můžete výrobky společnosti Linet nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet jejich funkce. Během Dne otevřených dveří získáte v Linetu rovněž informace o volných zajímavých pracovních pozicích. LINET spol. s. r. o., Želevčice 5, Slaný, Česká republika, tel.: , fax: ,

9 slánská radnice číslo 9 Září 2007 strana 9 Realizováno za nanãní podpory: festival Královské mûsto Slaný a MAS Pfiemyslovské stfiední âechy uvádûjí nejen divadelní PřeDivO o září 2007, Slaný a Lidice u Otrub...festival profesionálního a ochotnického divadla, program pro dûti, koncerty, výstava a další Pátek 21. září DIVADLO SLANÝ Slavnostní zahájení spojené s vernisáží výstavy MADEMOISELLE MALINOVÁ Anna Polívková Sobota 22. září NÁMùSTÍ vystoupení žonglérské skupiny NIX TRIX z Roztok a seznámení obãanû s programem a organizací festivalu DIVADLO SLANÝ pohádka pro nejmenší KRÁSKA A ZVÍ E v podání 1. Neratovické divadelní spoleãnosti TRACYHO TYGR divadelní soubor Gymnázia V. B. Tfiebízského Slaný Neděle 23. září KOSTEL SV. JAKUBA V LIDICÍCH U OTRUB BYZANTION (smíšený komorní sbor) spoleãnû s o. s. Wotrubia KLUB DIVIDÝLKA VE SLANÉM VYŠET OVÁNÍ P ÍPADU PODVODNÉHO REVIZORA Dividýlko Slaný Středa 26. září KAPLE ZASNOUBENÍ PANNY MARIE KOMORNÍ ORCHESTR DVO ÁKOVA KRAJE spoleãnû s Kruhem pfiátel hudby pfii Vlastivûdném muzeu ve Slaném Čtvrtek 27. září DIVADLO SLANÝ PRVNÍ SLÁNSKÝ KABARET premiéra estrády Spolku divadelních ochotníkû královského mûsta Slaného SLÁNSKÁ SCÉNA 21. září 31. říjen FOYER DIVADLA SLANÝ Výstava fotogra í Jana Pohribného a Petra Janžury DIVADLO SLANÝ BESÍDKA 2007 divadlo SKLEP

10 I n f o c e n t r u m S l a n ý p r o v á s p ř i p r a v i l o n a z á ř í Pojďte s námi na vycházku Sraz je vždy před Infocentrem Slaný na Masarykově náměstí. Vstupné se neplatí. 8. září sobota Tajemná noční prohlídka města s překvapením 22. září - sobota Co se skrývá za oponou Vinařskou cestou za tajemstvím kláštera Nový kalendář Slánské pohledy na rok 2007 si budete moci koupit v sobotu 8. září 2007 ve slánském Infocentru v 9:00. Kalendář se bude skládat z 12 pohlednic ze Slaného a některých místních částí. Každý záběr je netradiční pohled na město, který nebyl dosud nikde publikován. Text je ve třech mutacích česky, anglicky, německy. Každý, kdo si při prezentaci kalendář zakoupí, dostane malý bonus. V sobotu 8. září 2007 v proběhne autogramiáda knihy Libora Dobnera Bořek, kluk ze znaku dva tucty nejstarších pověstí a příběhů od slané vody v ě n o v a n ý c h dětem a mládeži. Ve středu 19. září 2007 v bude v Infocentru Slaný zahájena výstava fotografií slánského fotografa Pavla Vychodila. Výstava se koná u příležitosti vydání posledních dílů projektu Kulturně strana 10 historické putování Slánskem a ke zhlédnutí budou fotografie, které se do těchto materiálů nevešly. Výstava potrvá do konce listopadu Při této příležitosti si bude moci každý návštěvník odnést čtyři výtisky dle vlastního výběru zdarma Zveme milovníky turistiky na výlet. Pokud jste se rozhodli, že se s námi vydáte na výlet, máme tu pro Vás báječný nápad: výlet na Louštín a romantické procházky po jeho okolí. Vrch Louštín je nejvyšším bodem okresu Rakovník. Nachází se na opukovém podloží pohoří Džbán, cca 1,5 km od Krušovic, a tyčí se do výše 536,7 m n. m. Na ostrohu vrchu Louštína bylo roku 500 před n. l. založeno pravěké hradiště. Hradiště nebylo tvale osídleno, neboť se zde nenachází voda, a tak bylo využíváno jako útočiště před nebezpečím. Hradiště bylo opevněno kamenným valem s palisádou. Podle nálezů červené opuky bylo pravděpodobně hradiště dobyto a dřevěné obranné prvky spáleny. Vystavěný hrad nazvaný Louštín, o kterém se toho moc neví, snad že byl jedním z loveckých sídel Václava I. Hrad byl opuštěn na začátku 16. století a dnes z něj zůstaly příkopy a valy Z jižní hrany vrcholu Louštína je však nádherný výhled na křivoklátské lesy. Místo bylo využíváno jako surovina pro stavbu Křivoklátské zdi, a tak nesčetné lomy nenávratně poškodily teritorium hradiště. V blízkém okolí Louštína se nacházejí dvě malebné vesnice: Řevničov a Krušovice. Naše cesta bude tedy končit v jedné z těchto obcí. Sraz je před Infocentrem na Masarykově náměstí v Cena jízdného pro obě cesty cca 150 Kč. Předpokládaný návrat okolo Minimální počet zájemců na výlet je 10. Vinotéka U Jana Amose Komenského náměstí 690 kvalitní sudová vína 10 druhů vybraná láhvová vína 180 druhů pálenky, likéry, medoviny olivy, pochutiny, čaje dárková balení velkoobchodní prodej firmám Po Pá 10 12, 13 18, So 9 12 Mob:

11 strana 11 V e l k é o s o b n o s t i č e s k é h o v ý t v a r n é h o u m ě n í Knihovna Václava Štecha vás srdečně zve na cyklus sedmi přednášek (září 2007 březen 2008) s obrazovou prezentací mapujících život a dílo nejvýznamnějších českých umělců 19. a 20. století. Pojďte s námi nahlédnout do fascinujícího a inspirujícího světa umění. Můžete se zúčastnit soutěže o knižní publikace, pakliže na konci přednášky písemně odpovíte na tři soutěžní otázky. Všechny správné odpovědi budou slosovány na konci cyklu. Cyklus vznikl za spolupráce Knihovny Václava Štecha a Lektorských oddělení Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci. Přednášky (60 90 min.) se konají každý první čtvrtek v měsíci (kromě ledna) vždy od v přednáškové síni knihovny Václava Štecha. Ke každé přednášce bude k dispozici písemný výtah a odborná literatura. Vstup na přednášky je dobrovolný. Rezervace vítaná. Změna programu vyhrazena Jan Zrzavý průvodce poetickými sny Emil Filla organizátor kubistického světa František Kupka malíř kosmu Bohumil Kubišta nekompromisní intelektuál Mikoláš Aleš národní rebel Josef Navrátil požitkářský malíř pokojů Karel Purkyně kavárenský bojovník za realismus Blížší informace v Knihovně V. Štecha, Masarykovo nám. 159, Slaný nebo na tel. čísle , web: Naďa Rollová a Monika Sybolová, knihovna NA KOMENDĚ vinárna, kavárna, čajovna Komenského náměstí 83, naproti ZŠ 13.září od 18hodin 1. sraz milovníků vína za paušál Kč 333, neomezená degustace vín až 30 druhů vína Téma: bílá vína Moravy Pouze 20 osob, přijďte včas pro vstupenku! Ve všední dny otevřeno od 14 hodin, v sobotu od 18 a vždy do 22, nebo dle zájmu! Rezervace: ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO SLANÝ pořádá pod patronací Královského města Slaný tradiční OKRESNÍ VÝSTAVU drobného zvířectva, akvarijních ryb a exotického ptactva, rozšířenou o expozici výletků Moravských pštrosů pobočka klubu Praha v prostorách Modelářského střediska Bohatý doprovodný program: ukázka výcviku služebních psů ČKS základní kynologická organizace 231. Slaný. Občerstvení. Stánek fy. Mountfield, a. s., tombola, živá hudba, prodej krmiv - ZZN Slaný, zahradní centrum Lotouš. Výstava otevřena : v sobotu : hod. v neděli : hod. vstupné 30 Kč; katalog 30 Kč; děti vstup zdarma Volná kapacita Vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňová přiznání, jednání na úřadech Firemní asistent, s.r.o.,jungmannova 862, Slaný účetní, daňové a poradenské služby pro podnikatele telefon: Organizační, personální a marketingové poradenství pro malé a střední podniky Firemní asistent, s.r.o.,jungmannova 862, Slaný účetní, daňové a poradenské služby pro podnikatele telefon:

12 p r o g r a m Y z á ř í Letní kino Slaný hodin BELLEFEST 1. ročník hudebního festivalu, který pořádá poskytovatel sociálních služeb Bellevue Ledce. V programu vystoupí: BRUTUS, KUJOONI, PROHRÁLA V KARTÁCH, VNITŘNÍ FAKTOR a další. Městské kino Slaný sobota úterý PUSINKY Nový český film o třech dívkách na cestě do Holandska. Režie : Karin Babinská středa pátek KLETBA ZLATÉHO KVĚTU Premiéra čínského výpravného velkofilmu s titulky. Režie : Zhang Yimou. Nepřístupno sobota neděle DOPISY Z IWOJIMY Premiéra amerického válečného filmu o nejdrsnější bitvě v Tichomoří. Režie : Clint Eastwood pondělí středa PŘEDTUCHA Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky. Režie : Mennan Yapo čtvrtek pátek SHERRY BABY Premiéra. Americké filmové drama s titulky. Film získal Křišťálový globus a Cenu za nejlepší herecký výkon na MFF v Karlových Varech Režie : Laurie Collyer sobota pondělí OKAMŽIK ZLOMU Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky. Režie : Gregory Hoblit úterý neděle HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD Americký rodinný film v českém znění. Režie : David Yates pondělí středa DIVOKÉ VLNY Premiéra americké animované filmové komedie v českém znění. Režie : Ash Brannon a Chris Buck Hrajeme pouze v hodin čtvrtek pátek NEXT Premiéra amerického filmového thrilleru s titulky. Režie : Lee Tamahori strana sobota filmový klub KŘIŽNÍK POTĚMKIN Do našeho kina vpluje němý film, za živého doprovodu uskupení KUJOONI. Režie : Sergej Ejzenštejn Hrajeme pouze v hodin. 30. neděle DANNYHO PARŤÁCI 3 Hvězdné obsazení v americkém krimi thrilleru s titulky. Režie: Steven Soderbergh. Přístupno. Začátky představení jsou v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak. Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci září 2007 si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1.září Vstupenky je třeba vyzvednout do druhého dne! Městské centrum Grand Slaný KURZ TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY taneční mistr : MICHAL CYPRIS Pátek 7. 9., , , Sobota 8. 9., , , taneční mistr : Pavel HORÁK Neděle 9. 9., , , v hodin BESEDA O VÝSTAVBĚ SLANÉHO Představitelé města Slaného na besedě s občany o tom, co se připravuje ve Slaném nového v hodin ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ,00 18,00 hodin TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pravidelné taneční odpoledne pro starší a pokročilé. K tanci a poslechu hraje taneční orchestr BETA. Vstupné: 50 Kč. Městské divadlo Slaný PřeDivO 07 Přemyslovská divadelní orba 21.září 2007 v hodin MADEMOISLLE MALINOVÁ Hraje Anna Polívková 22. září 2007 v hodin KRÁSKA A ZVÍŘE Pohádka pro nejmenší diváky v podání 1. Neratovické divadelní společnosti. 22. září 2007 v hodin TRACYHO TYGR Hraje divadelní soubor Gymnázia V. B. Třebízského Slaný.

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM

SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 6 ročník x červen 2007 DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM Ve dnech 11. až 13.

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

První výročí galerie V Troubě

První výročí galerie V Troubě Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVII duben 2014 První výročí galerie V Troubě foto: Petr Kříž a Eva Štanclová Protože slánští amatérští

Více

Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII.

Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII. Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý z nás prožívá ve své práci situace

Více

Pokud si přečtete tyto řádky, tak vás zcela

Pokud si přečtete tyto řádky, tak vás zcela informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 9 ročník XIV září 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, jsem povahou spíše trpělivý člověk. Tuto

Více

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVIII červenec / srpen 2015 Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti V sobotu 6. června

Více

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 11 ročník XVII prosinec 2014 Slovo starosty Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Pietní průvod

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Starostův sloupek Na posledním zasedání zastupitelstva města a jednání rady města byla rozdělena více než dvoumilionová částka

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Necháme si zapálit zem pod nohama?

Necháme si zapálit zem pod nohama? informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XV květen 2012 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, mám pro vás několik zpráv a informací,

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství

Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XVIII červen 2015 Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství Foto: Pavel Vychodil Město Slaný

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková

07 08/2014. mč Praha 7. Narozeninové oslavy Prahy 7. Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková 07 08/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Narozeninové oslavy Prahy 7 Představujeme: kam v létě na pivo? Nulová tolerance hernám Profil: Radomíra Sedláková inzerce Hledáte nového

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013

zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, koncem května jsme slavnostním zahájením

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XVI květen 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, minulý měsíc jsem psal o tradici městských

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo strana 02 regenerace parku strana 03 nové kontejnery strana 05 výtokové stojany strana 08 mobilní dopravní hřiště www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Živnost lze ohlásit přes

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Podzim čaruje v parku foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Malá dáma s velkým hlasem vyprodala Dům kultury. O

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více