8-9/ Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/ Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané změny v místních poplatcích Evropský rok boje proti chudobě 27. července 2009 se ve Strakově akademii konalo další jednání zástupců Svazu s vládou ČR Tato pravidelná každoroční setkání vyplývají z Dohody o vzájemné spolupráci, která byla podepsána v roce Premiér Jan Fischer hned v úvodu ujistil zástupce Svazu, že vláda je připravena o všech Svazem předložených materiálech jednat s plnou odpovědností. Vyjádřil přesvědčení, že vzájemná komunikace by se neměla koncentrovat pouze na setkání ve Strakově akademii, ale měla by vyústit v konkrétní jednání s jednotlivými resortními ministry. Upozornil přitom na délku mandátu jeho vlády, která předznamenává, že s vážnější legislativní iniciativou nelze počítat, nicméně podle jeho slov může řada projednaných věcí na vládě zůstat jako dohodnutý odkaz pro příští, již politicky komponované, garnitury. Zpřístupněte si svoji datovou schránku Zpřístupněte si svoji datovou schránku co nejdříve a seznamte se s jejím fungováním. Předejdete tím možným problémům, které mohou nastat po spuštění nové verze. Komise pro informatiku doporučuje městům a obcím zpřístupnit si datové schránky co nejdříve. Při prvním přihlášení nebude datová schránka aktivována, proto do ní nemohou být zasílány žádné důležité úřední dokumenty. Datová schránka se aktivuje až potvrzením, pomocí stisku tlačítka aktivovat datovou schránku. V zpřístupněném prostředí datové schránky můžete zkoušet nastavení a prostředí datové schránky bez omezení, a tak se seznámíte s jejím fungováním, čímž se dá předejít problémům, které by mohly nastat po spuštění tzv. ostré verze. Právnické a fyzické osoby, které nemají ze zákona povinnost zřídit si datovou schránku, mohou o její zřízení zažádat. Nejrychlejší způsob, jak získat datovou schránku, je využít instituce Czech Pointu. U přepážky vám zaměstnanec tohoto úřadu pomůže vyplnit žádost a za pár dní vám na uvedenou adresu přijde doporučená zásilka obsahující uživatelské jméno a přidělené heslo, nebo vyrozumění, že vaše žádost musí být z nějakého důvodu prověřena či doplněna. K návštěvě Czech Pointu si nezapomeňte občanský průkaz, bez něj není možné žádost vyplnit. Zaměstnanec Czech Pointu bezplatně váš podpis ověří, a tak vás zřízení datové schránky nebude nic stát na rozdíl od ostatních možností, kdy je nutné platit za ověření pravosti podpisu. Poté, co jste poštou v doporučené zásilce obdrželi uživatelské jméno a heslo, se můžete poprvé do datové schránky přihlásit, tzv. nalogovat. Zajímavé je, že uživatelské jméno je složeno z písmen a čísel a nikoliv z vašeho jména. Přidělené heslo může být po úspěšném přihlášení změněno, uživatelské jméno nikoliv. Přístupové heslo nikomu nesdělujte a nakládejte s ním jako např. s PIN kódem. Pokud žadatel neobdržel uživatelské heslo a jméno, může je urgovat na ministerstvu vnitra. Přihlášení probíhá na internetové adrese https://login.mojedatovaschranka.cz. Pokud se přihlašujete z notebooku, je nutné k prvnímu přihlášení použít v některých případech anglickou klávesnici, neboť heslo často obsahuje znak #, který česká klávesnice nezná. Nezapomeňte však poté anglickou klávesnici zase přepnout na českou. Při přístupu do datové schránky je rozhodně vhodné, v zájmu celkové bezpečnosti datové schránky, vypnout všechny tzv. systémy výměny zpráv, jako např. Skype či ICQ, protože mohou počítač poškodit. Mgr. Miroslava Kašpárková

2 Aktuality ve zkratce Seznam všech dotací je dostupný červenec 2009, Praha Jednou z dlouhodobých priorit Svazu je snížení objemu poskytovaných účelových dotací ve prospěch daňových příjmů obcí. V této souvislosti bylo ministerstvo financí požádáno o vytvoření seznamu všech dotací, který je nyní volně přístupný na stránkách ministerstva. Seznamem se bude v září zabývat také Finanční komise Předsednictva Svazu. Seznam dotací představuje jeden z vedlejších výstupů pracovní skupiny k rozpočtovému určení daní. Diskuze nad možností navýšení objemu sdílených daní o zrušené dotační tituly předpokládá znalost všech programů, z nichž jsou účelové dotace poskytovány. Na níže uvedené webové adrese se nachází přehled dotací ze státního rozpočtu a nadnárodních zdrojů. Tabulky obsahují přehled všech, tedy jen část je určena pro obce a města. Finanční komise se na zářijovém jednání bude zabývat identifikací položek, které by případně bylo možné převést do RUD. xsl/vf_prehled_o_programech_dt.html Dalším dlouhodobým cílem Svazu zůstává přesunutí nesystémově přidělovaných investičních dotací ze státního rozpočtu do daňových příjmů obcí, tedy zejména tzv. porcování medvěda. Pozemkové úpravy jsou nezbytné 22. červenec 2009, Praha Tento důležitý závěr vzešel ze schůzky místopředsedy Svazu Josefa Bezdíčka a vrchního ředitele Ústředního pozemkového úřadu Ing. Jaroslava Vítka, MBA. Pozemkové úpravy jsou přirozenou součástí racionálního využívání půdy v extravilánu obce a s jejich pomocí lze řešit mnoho problémů současné krajiny, zejména zadržování a rozliv srážek, vlastnické vztahy, biodiversitu i erozi půdy. Vzhledem k tomu, že jde o záležitosti, které jsou řešeny několika různými resorty, zejména ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí, bude se nad rozvojem venkova diskutovat i na blížícím se 36. ročníku výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích ve dnech 27. srpna 1. září Účastnit by se jí měli všichni významní aktéři podílející se na rozvoji venkovského prostoru, tedy výše zmíněná ministerstva, Svaz měst a obcí ČR, Agrární komora aj. Energetické využití odpadů bude možné! 11. srpen 2009, Praha Na portálu České informační agentury životního prostředí (CENIA) cz/sea/koncepce/detail.php?id=mzp094k bylo vyvěšeno oznámení o zahájení posouzení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí ohledně návrhu ministerstva životního prostředí na změnu Plánu odpadového hospodářství ČR ve věci zrušení písmeno i) nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků v bodě č. 4 přílohy k nařízení vlády č. 197/2003 Sb. Vypuštění tohoto bodu bude znamenat, že již nadále nebude platit zákaz podpory z veřejných, především státních, prostředků na výstavbu zařízení k energetickému využití odpadů. V souvislosti s tím byly zahájeny práce na změně textu Implementačního dokumentu k Operačnímu programu Životní prostředí , prioritní osa č. 4, která umožní získat dotaci z evropských prostředků na zavádění technologií energetického využití odpadů v regionálních integrovaných zařízeních k nakládání s odpady, např. Krajské integrované centrum v Moravskoslezském kraji. Jedním z pokladů pro oznámení o zahájení procesu SEA je i celková hodnotící zpráva o celkovém stavu životního prostředí v ČR, která obsahuje velmi zajímavé údaje a lze ji doporučit k přečtení. V návaznosti na tyto kroky byl do vnějšího připomínkového řízení předložen k připomínkování návrh novely nařízení vlády o POH ČR korespondující s výše uvedeným a rovněž obsahující zákaz přeshraniční přepravy odpadů do ČR za účelem energetického využití, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musely být odstraňovány odpady vznikající v ČR nebo by musely být využity způsoby, které nejsou v souladu s krajskými plány odpadového hospodářství či národního plánu. Svaz s ohledem na svou dlouhodobou aktivitu v této oblasti tento návrh jednoznačně podporuje. Ministerstvo životního prostředí rovněž zahájilo ve spolupráci s nejdůležitějšími aktéry na poli nakládání s odpady práce na základních tezích nového zákona o odpadech, který by měl plně respektovat principy nové odpadové směrnice, zohledňovat potřeby samospráv a rovněž podporovat moderní způsoby nakládání s odpady s ohledem na podmínky ČR. První výstupy by měly být známy na přelomu září a října tohoto roku. Setkání na téma Současné problémy cestovního ruchu 14. srpen 2009, Praha Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo v srpnu společné setkání subjektů působících v cestovním ruchu na téma Současné problémy cestovního ruchu. Za Svaz se zúčastnil Zdeněk Zerzáň, předseda svazové Komise cestovního ruchu. Přítomni byli představitelé různých organizací a asociací, které mají vliv na rozvoj cestovního ruchu. Pro jednání s poslanci Parlamentu ČR bylo vybráno sedm témat k jednání, mezi nimi např. i snížení sazby DPH pro služby cestovního ruchu, vízová politika, návrh na vyjmutí turistických vozidel (obytných přívěsů) nad 3,5 tuny z poplatkové skupiny dálničních známek a zejména návrh na zřízení Podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro cestovní ruch, kde by mohly být řešeny podrobněji další problémy spojené s cestovním ruchem. Svaz měst a obcí ČR spolu s Asociací turistických regionů prosazoval zařadit na pořad jednání s poslanci také tématiku nutnosti systému organizace a řízení v turistických regionech, nezávisle na správním členění České republiky. Tento bod nakonec zařazen nebyl. Svaz je však nadále přesvědčen, že je krajně důležité podporovat spolupráci obcí a soukromých subjektů v oblasti cestovního ruchu, a k tomu považuje za nezbytné zavést správný systém financování ze státního rozpočtu z výnosů cestovního ruchu, dle předem daných a jasných pravidel. Mezinárodní visegrádský fond připravuje konferenci o romské populaci 19. srpen 2009, Praha V srpnu se v kanceláři Svazu konalo jednání se zástupcem mezinárodního visegrádského fondu. Výkonný ředitel visegrádského fondu požádal Svaz měst a obcí o spolupráci při pořádání mezinárodní konference, které Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 8-9/2009 strana 2

3 se zúčastní zástupci ze Slovenské republiky a Maďarska. Polsko vyjádřilo konferenci podporu, ale zastoupeno na ní nebude, jelikož téma konference, kterým je romská populace, na územní Polska není aktuální. Konference bude pořádána především pro primátory a starosty, kteří se s problematikou romské populace potýkají. Výstupy z konference budou podkladem pro jednání Evropské komise zabývající se tímto tématem. Z důvodu voleb do Parlamentu ČR byl termín konference předběžně plánován na první polovinu roku 2010, po jednání se všemi zúčastněnými stranami. Místo konání bude vybráno tak, aby vzdáleností vyhovovalo většině účastníků. K zákonu o Agentuře pro sociální začleňování 24. srpen 2009, Praha Na Úřadu vlády ČR se konalo pracovní jednání týkající se návrhu věcného záměru zákona o Agentuře pro sociální začleňování a romskou integraci a hodnocení dopadů regulace (RIA) k tomuto návrhu. Svaz měl výhrady nejen proti názvu předmětného zákona, ale i proti jeho celkovému pojetí. V závěru bylo konstatováno, že zásadní požadavky Svazu se promítnou do návrhu věcného záměru zákona o Agentuře a RIA bude rozšířena o další varianty řešení. Bude nový zákon o střetu zájmů? 27. srpen 2009, Praha Na ministerstvu spravedlnosti proběhla pracovní schůzka k zákonu o střetu zájmů. V současné době je totiž v Poslanecké sněmovně k projednání Senátem upravený návrh novelizace zákona o střetu zájmů. Podle senátorů by měla účinnost současného zákona skončit k a měl by ho nahradit zákon zcela nový. Jednání pracovní skupiny směřovalo především k určení zásadních okruhů, které je třeba v zákoně vyřešit. Zásadní otázkou je okruh veřejných funkcionářů, na který se bude zákon vztahovat, rozsah oznamovací povinnosti, kdo bude vykonávat funkci evidenčního orgánu, vedení registru, sankce aj. Diskutovalo se o tom, zda zvolit užší variantu a vyjmout z působnosti zákona členy zastupitelstva obecně či uvádět jen vykonávané činnosti a nikoli už příjmy z podnikání. Jednání pracovní skupiny se zúčastnili zástupci ministerstva spravedlnosti, ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí. Dalšími přizvanými byli zástupci ministerstva financí a občanských sdružení. Výstupy z jednání by měly být dle stavu projednání v Parlamentu dále rozpracovány do konce měsíce září XII. finanční konference opět v listopadu Přednášející budou v rámci letošního ročníku celostátní konference Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice reagovat na aktuální ekonomickou situaci a související problémy v hospodaření obcí. Finanční konference s podtitulem Pokles ekonomiky a dopad na hospodaření obcí se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu opět v Praze v hotelu Ambasador Zlatá Husa. Program je rozdělen do pěti tematických bloků věnovaných např. daňovým příjmům a poplatkům, problematice daně z přidané hodnoty, prostředkům z Programu rozvoje venkova či Operačního programu Životní prostředí. Posledním velkým tématem bude finanční dopad nakládání s odpady. V době konání finanční konference bude již známo nové složení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, proto věříme, že se podaří zajistit také účast zástupců zákonodárné moci, případně nové vlády. Předběžně již je potvrzena účast zástupců Státního fondu životního prostředí, ministerstva zemědělství, ministerstva financí, Národní ekonomické rady vlády nebo krajů. Podrobnější program bude zveřejněn v příštím vydání INSu. Upozornění Kancelář Svazu měst a obcí České republiky rozesílá svým členům pravidelné odborné informace, zejména pak aktuální měsíční přehled daňových příjmů. Pravidelně se řada zpráv vrací jako nedoručitelných nebo jako odmítnutých. Pokud nedostáváte ové informace, kontaktujte Kancelář Svazu. Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU Mezi nejvýznamnější události letních měsíců v Evropském parlamentu patří beze sporu červencové ustavující plenární zasedání EP Při volbě předsedy Evropského parlamentu jsme podpořili polského europoslance Jerzyho Buzka, bývalého premiéra polské vlády a také profesora technických věd. Narodil se v roce 1940 v regionu, který dnes patří územně České republice, ke které má velmi blízko. Jeho zvolení se zapsalo do historických dějin v institucích Evropské unie, jelikož to je první předseda Evropského parlamentu, který pochází z tzv. nové členské země. Jerzy Buzek se představil již počátkem července na zasedání nové frakce Evropských konzervativců a reformistů, kde s námi diskutoval o svých cílech. Poslanci z Evropské konzervativní a reformní frakce vyjádřili panu Buzkovi jednohlasnou podporu. V nové politické frakci s názvem European Conservatives and Reformers Group (ECRG - Skupina evropských konzervativců a reformistů) jsou společně s britskými konzervativci také europoslanci ODS. Vraťme se ještě k ustavujícímu zasedání v Evropském parlamentu, kde jsme mimo jiné schvalovali také nové složení parlamentních výborů pro první polovinu volebního období. Tyto výbory se dělí podle oblastí a každý má v rámci své specializace vlastní pravomoci. Jeho členové připravují práci Parlamentu na plenární zasedání, vypracovávají například zprávy o legislativních návrzích, které byly předloženy Parlamentu, dále také vlastní zprávy. Výbory dále vypracovávají stanoviska pro ostatní parlamentní výbory, posuzují a navrhují pozměňovací návrhy k návrhům směrnic a nařízení, které vypracovává Evropská komise a které jsou též předkládány Radě EU. V minulém volebním období jsem působil jako vicekoordinátor Výboru pro regionální rozvoj. Jsem rád, že jsem se opět mohl stát jeho členem a mohu tak navázat na svoji dosavadní práci v Evropském parlamentu. Ing. Oldřich Vlasák poslanec Evropského parlamentu předseda Svazu měst a obcí ČR informační servis č. 8-9/2009 strana 3

4 Máte zájem o bezplatný seminář o veřejných dražbách? Zástupci odboru veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR nabídli Svazu měst a obcí, aby se organizačně podílel na konání seminářů s tématikou veřejných dražeb (seminář trvá přibližně 6 hodin). Majetková komise Svazu přijala na svém posledním zasedání usnesení, ve kterém podporuje organizaci zmíněných seminářů pro města a obce ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj bezplatně zajistí lektory. Seminář tak bude pro města a obce zcela zdarma. Možnost využití institutu veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, je pro obce oproti ostatním způsobům zpeněžení jejich majetku (tedy např. obálkové metodě) výhodnější. K nesporné kvalitě tohoto instrumentu pro obce patří možnost vydražení za vyšší cenu než ostatním způsobem a de facto nezpochybnitelnost prodeje. Zákon o veřejných dražbách totiž neumožňuje odstoupení od smlouvy na rozdíl od civilněprávních smluv, zejména smlouvy kupní. Nabytí vlastnictví veřejnou dražbou není odvozené, nýbrž původní, čímž je více zaručena ochrana dobré víry vydražitele než smluvním převodem. Tato skutečnost eliminuje možné spory o vlastnictví na minimum. V současnosti není tento právní instrument obcemi v ČR mnoho využíván a některé obce o jeho existenci vůbec nevědí. Svaz měst a obcí chce svým členům umožnit seznámení s procesy vyplývajícími ze zákona o veřejných dražbách. Semináře o veřejných dražbách tak mohou posloužit obcím při správě svého majetku. Navrhujeme, aby se ještě v roce 2009 konaly pro členské obce semináře v Praze, Brně a Ostravě. Vyzýváme tímto zástupce měst a obcí, aby se do konce září 2009 přihlásili na ovou adresu abychom zjistili předběžný zájem o dané semináře a zajistili tak vhodné prostory pro jejich konání. Uveďte rovněž, v jakém z nabízených tří krajských měst byste se semináře zúčastnili. Děkujeme. Mgr. Petr Schlesinger legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Informujeme Poněkud chaotické účetnictví státu Novela zákona o účetnictví byla ve Sbírce zákonů vyhlášena téměř přesně před rokem. Až v srpnu se do vnějšího připomínkového řízení dostala první prováděcí vyhláška, která však obsahuje množství nejasností. Svaz proto uplatnil řadu zásadních připomínek. Velmi výrazně se mění také způsob přenosu dat, kde zcela vypadává krajská úroveň. Přenos bude probíhat mezi Ministerstvem financí ČR, ve vyhlášce nazývaným správce centrálního systému účetních informací státu, a vybranou účetní jednotkou, tedy obcí. Problematické je ustanovení, že ministerstvo přidělí každé obci časy a periody zahájení hlavního datového přenosu, časy, periody a počty opakování, což v případě obcí s neuvolněnými zastupiteli může být těžko realizovatelné. Ačkoliv jsou někdy vztahy obcí a krajů v oblasti účetnictví napjaté, je zřejmé, že kraje zajišťovaly rovněž metodickou pomoc. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví byl novelizován zákonem č. 304/2008 Sb. již v loňském roce, avšak s účinností odloženou na rok Měl tak být zajištěn dostatek času pro přípravu prováděcích vyhlášek, proškolení krajských metodiků i rozšíření informací do obcí. První vyhláška, tzv. technická, se do vnějšího připomínkového řízení dostala až v průběhu prázdnin. Ačkoliv se může zdát, že tzv. technická vyhláška obsahuje údaje, které zajímají jen poskytovatele účetních softwarů či informatiky, není tomu tak. Vyhláška totiž výrazně rozšiřuje objem informací, které obce budou poskytovat, a mění také formu přenosu dat. Návrh nelze ani z technického hlediska plně posoudit bez vazby na v textu několikrát zmiňovaný technický manuál či avizovanou konsolidační vyhlášku. Dle vyjádření poskytovatelů účetního software není možné bez všech potřebných informací garantovat připravenost účetních programů tak, aby mohly od roku 2010 probíhat přenosy dat v požadované struktuře a kvalitě. Mnoho účetních jednotek má smluvně zajištěny úpravy účetního softwaru vyplývající ze změn legislativy a díky tomu se skutečně nemusejí finanční náklady na úpravu projevit. Odůvodnění k návrhu vyhlášky však nezohledňuje finanční náklady spojené se zvýšenými požadavky na servis, konzultace, metodické vedení atd., které běžně dodavatelé software provádějí a které v tomto případě zpravidla nebudou smlouvou kryty. Zároveň nelze opomíjet finanční dopady v dalších oblastech obecná školení, úpravy směrnic, technické vybavení (technická a smíšená forma účetních dokladů). Svaz měst a obcí respektuje nutnost zajištění průkazného účetnictví státu ve struktuře požadované orgány Evropské unie. Zároveň však předpokládá, že ministerstvo financí až dosud bylo schopno plnit požadavky ze strany Eurostatu a odložením účinnosti zpracování pomocného statistického výkazu od roku 2011 a stanovením testovacích přenosů by bylo možné docílit kvalitního výkaznictví. Svaz vyjádřil obavu, že za současné situace obce nejsou schopny dostát povinnostem stanoveným zákonem a vyhláškou. V závěru srpna pak byla do připomínkového řízení postoupena zcela nová úprava prováděcí vyhlášky (dnešní 505/2002 Sb.). Vyhláška částečně absorbuje rozpočtovou skladbu, ovšem k propojení obou databází nedošlo, což znamená duplicitní vykazování některých příjmů a výdajů. Současně dojde také k novele vyhlášky č. 16/2001 Sb., která upravuje právě podmínky předávání finančních výkazů. Problematice účetnictví se budeme podrobněji věnovat v dalších vydání INSu. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 8-9/2009 strana 4

5 Premiér podepsal se Svazem Memorandum o hlubší spolupráci při řešení dopadů finanční krize 27. července 2009 se ve Strakově akademii konalo v pořadí již čtvrté setkání zástupců Svazu s vládou ČR. Premiér Jan Fischer na tomto jednání podepsal s předsedou Svazu Oldřichem Vlasákem Memorandum o spolupráci při řešení dopadů finanční a hospodářské krize. Svaz podporuje vládní opatření, která mají oživit hospodářský růst, požaduje však jejich koordinaci tak, aby pro samosprávu nepřinášela neočekávané důsledky. Memorandum o vzájemné spolupráci při řešení dopadů finanční a hospodářské krize bylo prvním z bodů společného jednání mezi Svazem a vládou. Návrh připravil Svaz a na Úřadu vlády se k němu postupně vyjádřili v podstatě všichni přítomní ministři. Většina z nich konstatovala, že s podpisem memoranda, které by mělo být podle Oldřicha Vlasáka deklaratorním materiálem, nemá žádný problém. Někteří ministři pouze doporučili určité pasáže, které se týkaly jejich resortu, drobně přeformulovat, a to zejména proto, že s postupem času již jisté kroky, které byly v textu memoranda Svazem navrhovány, byly realizovány nebo se na nich již alespoň začalo pracovat. Text memoranda byl ve smyslu diskuse upraven a v odpoledních hodinách premiérem Janem Fischerem a předsedou Svazu Oldřichem Vlasákem slavnostně podepsán. Oldřich Vlasák dále nabídl vládě účast zástupce Svazu v Národní ekonomické radě vlády (NERV), z jejíž činnosti vychází většina protikrizových opatření. Delegát Svazu by mohl být podle jeho mínění okamžitým zrcadlem podávaným návrhům a doporučením, jelikož by bezprostředně mohl upozorňovat na dopady přijímaných opatření na samosprávy. Jan Fischer přiznal, že určité kroky, které v současné době NERV navrhuje, se dotýkají mikroekonomické sféry, nicméně naprostá většina z nich je výrazně makroekonomické povahy. Vzhledem k procesu nominace, který přeci jenom vyžaduje určitý čas, a na druhé straně vzhledem k již poměrně krátkému působení současné vlády se premiér k jmenování zástupce Svazu členem NERV nepřiklonil. Stejně tak jako ostatní ministři, ale souhlasil s tím, že by Svaz měl být o jednotlivých rozhodnutích NERV včas informován. Kromě užší spolupráce při přípravě protikrizových opatření se na vládě jednalo o dalších 11 tématech. Kancelář Svazu ke všem připravila podkladové materiály včetně návrhů na řešení. K jednotlivým tématům: Příprava státního rozpočtu Studie Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o RUD, jež zpracovaly vysoké školy, jednoznačně potvrdila, že existuje nedostatečná výše úhrad za služby v rámci přenesené působnosti. Z výpočtů mj. vyplynulo, že u nejmenších obcí dochází ke krytí výdajů pouze z 20 %. Celkový dluh státu vůči obcím činí podle MF ČR zhruba 4 mld. Kč. V této věci bylo již mezi Svazem a ministrem financí několikrát jednáno. Na XI. Sněmu Svazu v Karlových Varech Eduard Janota přislíbil, že příští rok dostanou obce, a to především obce I. a II. typu, na výkon státní správy dvě miliardy korun. A pokud nedojde k razantnímu zhoršení ekonomické situace, v roce 2011 pak dostanou další dvě miliardy. Svaz po vládě proto požadoval, aby MF ČR a MV ČR společně pracovalo na úpravách algoritmu výpočtu příspěvku na přenesenou působnost. Ministra financí dále zástupci Svazu požádali o poskytování včasných informací o přípravě

6 státního rozpočtu na rok 2010 tak, aby v případě potřeby bylo možné promptně reagovat. Ministerstvo bylo zároveň požádáno o poskytování pravidelných informací o predikci daňových příjmů na období Vyjádření členů vlády: Eduard Janota konstatoval, že predikce daňových příjmů je opravdu velmi nepříznivá. Podle jeho odhadu bude propad příjmů obcí ze sdílených daní činit více než 30 mld. korun. V současné době hospodářské krize, kdy se předpokládá, že ekonomika poklesne o 4,3 %, což pro stát představuje zhruba 105 až 110 mld. Kč, je podle jeho názoru rovněž asi zbytečné hovořit o získání podílu obcí na spotřebních a ekonomických daních. Potvrdil ale, že na výkon přenesené působnosti je ve státním rozpočtu na rok 2010 skutečně počítáno s částkou 2 mld. korun. Další dvě miliardy by pak v tomto roce měly také posílit regionální železniční dopravu, což by mělo mít pozitivní dopad na obce ležící při regionální železnici. S požadavky Svazu, poskytovat včasné informace o přípravě státního rozpočtu i o predikci daňových příjmů, souhlasil. Státní pokladna Svaz měst a obcí navrhoval vládě, aby zajistila, že systém Státní pokladny z pohledu finančních toků bude zahrnovat pouze dotační vztahy či výpůjčky, tj. že volné prostředky obcí a měst budou zůstávat vně systému na bankovních účtech jimi zvolených bank. Při budování systému je pak třeba respektovat premisu, že povinnost zpracování finančních a účetních výkazů nesmí samosprávu dále neúměrně zatěžovat. Požádal vládu, konkrétně MF ČR, o rozhodnutí, aby se Svaz mohl aktivně zúčastnit budování systému Státní pokladny v částech, které se dotýkají obcí a měst, a při schvalování zákona o státní pokladně či jiné formy jejího zřízení o respektování Ústavou zaručené autonomie obcí a měst. Vyjádření členů vlády: Ministr Janota konstatoval, že obce jako veřejnoprávní subjekty, co se týká účtů, mají z Ústavy obrovskou pravomoc, která se vymyká zvyklostem okolních zemí. Potvrdil, že ministerstvo nyní připravuje nový systém fungování státní pokladny, ale v této první fázi nepředpokládá žádné vynucené zapojování účtů obcí. Ve druhé fázi, zhruba za pět let, by zapojení účtů obcí přivítalo, přičemž by ale podle jeho názoru státní pokladna měla nabídnout obcím minimálně stejné nebo lepší podmínky, než mají v komerčních bankách. Premiér Fischer ujistil, že ministerstvo financí bude při budování systému státní pokladny v částech, které se dotýkají obcí a měst, v úzkém kontaktu se Svazem měst a obcí. Dotace a čerpání prostředků ze státních i evropských fondů V této věci požadoval Svaz po vládě ČR, především pak po ministru financí a ministru pro místní rozvoj, aby zajistili potřebné prostředky na předfinancování projektů měst a obcí tak, aby nedocházelo k přílišnému zatěžování jejich rozpočtů. Velký důraz dále kladl na nutnost zjednodušení administrace operačních programů a ministerstvo pro místní rozvoj žádal také o zlepšení jeho koordinační úlohy v oblasti administrace a nastavení podmínek operačních programů. Předseda Svazu upozornil i na velmi dlouhé lhůty při rozhodování o přijetí projektů, které mnohdy dosahují až 6 měsíců. Vyjádření členů vlády: Podle ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky je vždy povinností žadatele zajistit si k evropským penězům kofinancování. MMR se ale i přes tento fakt snaží žadatelům z řad měst a obcí situaci ulehčit (např. využití tzv. limitek, zrychlené ex post proplácení faktur řídícím orgánem atd. upozornil přitom, že proplácení faktur je zcela v pravomoci řídícího orgánu). Co se týká administrativních lhůt, konstatoval, že 6 měsíční doba je opravdovým excesem. Lhůty ale zpravidla podle jeho slov takto dlouhé nejsou. MMR přistoupilo k monitoringu délky těchto procesů s cílem ukázat řídícím orgánům úspěšné operační programy z pohledu rychlosti vyřizování administrativy. Rostislav Vondruška se krátce zmínil také o odmítání žádostí. Informoval, že ministerstvo zpracovalo analýzu, která se zabývá mírou zdůvodnění oznámení uvedených k zamítnutí žádostí. Důvody k zamítnutí budou s žadateli diskutovány na semináři v září t.r. Cílem bude předcházet chybám, které k zamítnutí vedou. K tomu směřují i programy MMR v rámci technické asistence zaměřené na zvýšení absorpční kapacity. Ministryně školství Miroslava Kopicová zástupce Svazu informovala o tzv. měkkých projektech a možnostech čerpání financí z evropského sociálního fondu. Podařilo se jí získat 4,5 mld. Kč, které by měly směřovat do základních škol na projekty zaměřené např. na vzdělávání učitelů, dělené hodiny, výuku jazyků atd. Procedura získání dotace by měla být velmi jednoduchá. Na zjednodušení administrace žádostí pracuje také ministerstvo životního prostředí, což potvrdil náměstek ministra Jan Dusík, a podle vyjádření Jakuba Šebesty i ministerstvo zemědělství. Za oprávněný uznal postesk starostů nad dlouhými administrativními lhůtami také ministr práce Petr Šimerka. Aby naše země byla schopna čerpat evropské peníze, považuje za velmi důležité, zejména nyní v době ekonomické krize, rovněž premiér Jan Fischer. Uvedl, že se tímto problémem intenzivně zabývá, a to jak z hlediska koordinace celého procesu, tak i ve smyslu zjednodušení veškerých procedur, které čerpání evropských peněz provázejí. Konstatoval proto, že předložené požadavky Svazu vláda může akceptovat. Diskuse k tomuto bodu se závěrem stočila na problematiku uznatelnosti DPH u projektů financovaných z Programu rozvoje venkova, která vyplývá z odlišné úpravy v Nařízení Rady (ES) o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Zástupci Svazu požádali vládu, aby se v této věci pokusila jednat s Evropskou komisí, která se v současné době jeví jako velmi vstřícná. Primátor Dan Jiránek pak ještě upozornil na prodlevy, ke kterým při administraci projektů dochází na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kam jsou mnohdy žádosti posílány k rozhodnutí. Ministr vnitra Martin Pecina v reakci na tuto poznámku konstatoval, že tento úřad zpravidla nedostává žádosti k rozhodnutí, ale pouze k vyjádření, nedochází tedy k žádnému zahajování správního řízení. Takové podání nemá tudíž žádný odkladný účinek. Mnohdy se jedná o přeopatrnost řídícího orgánu, ministerstva nebo třeba i kraje a na prodlevu způsobenou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se proto nelze vymlouvat. informační servis č. 8-9/2009 strana 6

7 Bezúplatné nabývání státního majetku obcemi, restituce církevního majetku, pozemkové úpravy Svaz apeloval na vládu, aby: a) byly zahájeny práce na přípravě změn právních předpisů umožňujících bezúplatné vydávání státního majetku obcím, požadoval rozšíření výčtu nemovitého majetku možného k převodu na obce a dále nastavení jednotných procesních pravidel; b) byly učiněny kroky k urychlení projednávání zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi; c) byla zahájena příprava takových legislativních a nelegislativních kroků, které napomohou realizaci pozemkových úprav ve zvýšené míře. Vyjádření členů vlády: K bodu 5a ministr zemědělství Jakub Šebesta podotkl, že v Senátu byla projednána novela zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, do které se podařilo prosadit další možnosti pro nabývání státního majetku obcemi. S pozměňovacími návrhy ale byla vrácena zpět do Sněmovny. K bodu 5c poznamenal, že do připravované novely zákona o Pozemkovém fondu se podařilo prosadit ustanovení o zajištění rezervy státní půdy ve správě Pozemkového fondu obecně pro potřeby státu. Podstatná část této rezervy se bude týkat právě potřeb pro pozemkové úpravy. Ministr financí Eduard Janota k bodu 5a uvedl, že bez změny zákona o majetku ČR v celé záležitosti příliš udělat nelze. Jeho dikce velmi ovlivňuje a omezuje chování MF jako subjektu, který je za převody zodpovědný. Zákon považuje v této věci za klíčový problém. Premiér Fischer zkonstatoval, že tento bod jednání je velmi problematický, a i když požadavkům Svazu rozumí, vzhledem k délce mandátu jeho vlády se k nim nemůže zavázat. Církevní restituce jsou navíc výsostně politickým tématem. Požadavky Svazu ale uvede v doporučení pro příští vládu. Ministr Janota přislíbil, že alespoň co se týká bezúplatného nabývání státního majetku obcemi, bude vést se Svazem další intenzivní jednání. Rozpočtové určení daní (RUD) K přípravě rozpočtového určení daní podal Svaz několik požadavků. Zákon by měl dle jeho návrhu zohledňovat především následující skutečnosti: a) zásadu, aby nebyla výrazně poškozena žádná ze skupin obcí, resp. žádná obec, tedy ani Praha, Brno, Plzeň a Ostrava; b) stávající pravidla rozdělování sdílených daní mají velmi nepříznivý dopad na obce s počtem obyvatel zhruba 5000, tedy na úrovni hranice koeficientu postupného přechodu. Jde ve většině případů o obce II. typu, jejichž daňové příjmy na obyvatele jsou ve srovnání s ostatními velikostními kategoriemi nejnižší, ačkoliv právě tyto obce zaručují servis na udržení životní úrovně obyvatel ve venkovských regionech pro celé spádové území, v souladu s prioritami přijatými XI. Sněmem by daňový výnos na obyvatele této skupiny obcí měl dosahovat 7800 Kč; c) nový způsob financování by měl posílit finanční zdroje obcí při respektování zajišťovaného objemu mandatorních i quasi-mandatorních výdajů; d) všeobecný souhlas samosprávy zahrnout do systému sdílených daní objem prostředků, který prochází rozdělováním při schvalování státního rozpočtu (tzv. porcování medvěda); e) současná legislativa neobsahuje žádnou garanci příjmů v případě výpadků způsobených změnou v celostátně platných daňových zákonech; f) jedním z kritérií rozdělování by se měl stát počet žáků základních škol, neboť současný systém vzájemné kompenzace nákladů spojených s provozem škol je velmi nevyhovující, oprávněnost kritéria potvrdila také analýza zpracovaná pro MF ČR; g) stanovování počtu obyvatel podle údajů Českého statistického úřadu namísto údajů, které vede Ministerstvo vnitra, neodráží skutečný stav; h) portfolio daní není úplné chybí spotřební daně a ekologické daně. Předseda Svazu Oldřich Vlasák ještě požádal, aby objem financí určený k tzv. porcování medvěda byl výrazně snížen a převeden do rozpočtového určení daní. Vyjádření členů vlády: Ministr Janota vřele souhlasil s návrhem Oldřicha Vlasáka týkajícího se onoho porcování medvěda, upozornil však, že tento problém naráží na Jednací řád Poslanecké sněmovny a vyslovil obavu, že se ho těžko podaří prolomit. Premiér Fischer k předloženému materiálu uvedl, že s požadavky či doporučeními Svazu nemá osobně žádný problém a všechny návrhy se souhlasným vyjádřením předá další garnituře vlády, což je momentálně jediné, co může nyní v zájmu této věci udělat. Ministryně školství Miroslava Kopicová se vyjádřila zvlášť k bodu f, přičemž konstatovala, že se k zařazení kritéria počtu žáků do rozpočtového určení daní v současné době ekonomické krize nepřiklání. Bude-li zachován stávající systém financování, tzn. bude-li obcím i nadále poskytován příspěvek z všeobecné pokladní správy, bude záruka, že alespoň tyto peníze se na vzdělání do obecních rozpočtů dostanou. Navrhuje projednat znovu tento bod v užší skupině, kde by své zastoupení měly kromě MŠMT také MF a SMO. Ministr Janota s jejím návrhem souhlasil, přestože on sám proti zavedení kritéria počtu žáků do rozpočtového určení daní nic nenamítá. Podle jeho názoru by obce i v oblasti školství měly získat větší odpovědnost. Vodohospodářské projekty Svaz požádal o jednoznačnou deklaraci, jakým způsobem bude financován nedostatek prostředků při financování vodohospodářských projektů. Vyjádření členů vlády: Náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík informoval, že se jejich ministerstvu podařilo dohodnout s Evropskou komisí podmínky, za nichž je možné řešit oddělitelnost smluv (projektů na části kanalizací). Premiér Fischer doporučil, aby ve věci financování vodohospodářských projektů zástupci Svazu velmi úzce spolupracovali s MŽP i MZe a společně hledali nějaké východisko. Public-Private Partnership (PPP) projekty O projekty PPP není ze strany měst a obcí dostatečný zájem, a to především z důvodu nedostatečné legislativy, malé podpory státu zejména menším obcím a městům a také z nedostatku financí na realizaci větších projektů. Svaz proto požadoval přípravu takových nelegislativních a legislativních pravidel, které vyjasní informační servis č. 8-9/2009 strana 7

8 problematiku provádění PPP-projektů a umožní i využití prostředků Evropské unie na jejich realizaci. Vyjádření členů vlády: Podle ministra financí Eduarda Janoty pravidla pro PPP-projekty nastavena jsou. Doporučuje je však realizovat především tam, kde je zaručená jistá návratnost zdrojů, která investici splatí. Premiér Fischer vidí realizace veřejně prospěšných zakázek jako nadějnou formu financování některých projektů. Jejich pravidla bude třeba ještě zdokonalovat. Nový herní zákon Svaz žádal členy vlády o zajištění práva obce ovlivnit množství a úroveň provozování hazardních her na svém území a určení části výnosů ze správních a místních poplatků a z odvodů z výhry do rozpočtů obcí k zabezpečení odpovídajících způsobů boje s negativními sociopatologickými jevy. Vyjádření členů vlády: Eduard Janota konstatoval, že je chybou, že není zpracován určitý dle jeho slov etický kodex (o zákonném opatření zatím těžko uvažovat), který by dal obcím pravomoc jednat s provozovateli hazardních her. V případě nesouhlasu by pak provozovatelé museli rozhodnutí obce respektovat. Dále informoval, že ministerstvo financí připravuje druhou verzi návrhu věcného záměru zákona, ve kterém chtějí směrovat odvody, které provozovatelé platí, i do rozpočtů měst a obcí, a to i za videoterminály. Přislíbil návrh tohoto zákona konzultovat se zástupci Svazu ještě před tím, než bude dán do připomínkového řízení. Návrh zákona by měla projednat ještě stávající vláda. Odpadové hospodářství, energetika Svaz žádal: 1) vytvoření stálého meziresortního orgánu pro řešení otázek odpadového hospodářství a druhotných surovin v ČR složeného ze zástupců ministerstev, místních a regionálních samospráv, odborných organizací a podnikatelských reprezentací, který vytvoří novou koncepci nakládání s odpady v ČR; 2) jasnou deklaraci vlády, zda podpoří energetické využití odpadů a v návaznosti na to, kdy bude připraven návrh změny Plánu odpadového hospodářství ČR a návrh nového zákona o odpadech zohledňující požadavky měst a obcí, informační servis č. 8-9/2009 strana 8 a to včetně novely zákona o místních poplatcích navyšujících platbu od občanů z 500 Kč na min Kč; 3) zrušení záměru na zálohování PET lahví; 4) posílení postavení obcí a spotřebitelů (odběratelů) při zachování rovného postavení subjektů účastnících se trhu s energiemi. Vyjádření členů vlády: Náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík konstatoval, že mezirezortní orgán pro řešení otázek odpadového hospodářství v podstatě již existuje, a to v podobě poradního orgánu ministra, kterým je Rada pro odpadové hospodářství. Dan Jiránek však reagoval poznámkou, že tato Rada sice existuje, dochází do ní zástupci z různých rezortů, včetně zástupce Svazu, nicméně ministerstvo životního prostředí v ní má rozhodující slovo. Jan Fischer se přimlouval za to, aby žádný nový orgán nevznikal, osobně je pesimistický ke vzniku nových institucí, spíše by doporučoval zefektivnit práci stávající Rady a názory více koordinovat. Jan Dusík dále konstatoval, že ministerstvo nyní pracuje na přípravě nového zákona o odpadech. V současné době jsou posuzovány a zpracovávány připomínky, kterých se sešlo velké množství, rozsáhlý soubor připomínek uplatňuje i Svaz. Podle Dusíka je celá řada z nich pro ministerstvo přijatelná. Velmi citlivá je část zákona řešící ekonomické nástroje, v této záležitosti bude nutné ještě vést určitá jednání. K zákonu o obalech poznamenal, že tato právní norma momentálně nepatří k prioritám ministerstva, stávající vláda tedy o dalších změnách zákona rozhodovat nebude. K bodu 4) se vyjádřil Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu. Upozornil, že se zde nelze mluvit o trhu s energiemi, nýbrž jde o jejich distribuci. Dále konstatoval, že připojovací poplatky, které Svaz navrhoval zrušit, slouží k možnosti rozlišovat mezi odběrateli. K bezúplatnému zřizování přípojek pak podotkl, že je třeba jinak vnímat přípojky na elektřinu, kterou má v podstatě každý, a jinak přípojky na plyn a teplo. Premiér Fischer závěrem tohoto bodu konstatoval, že v této oblasti je řada nejasností, které bude třeba vykomunikovat a vyjasnit při samostatném jednání ministra průmyslu se zástupci Svazu. Boj s extremismem Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k nárůstu veřejných akcí pořádaných extremistickými skupinami, které ke svému zviditelnění využívají nepříznivou socioekonomickou situaci v některých lokalitách, požadoval Svaz především úpravu zákona o právu shromažďovacím tak, aby nemohlo docházet k zastírání pravého účelu akce. Současné znění zákona o právu shromažďovacím neposkytuje správnímu úřadu dostatečný časový prostor pro posouzení, zda shromáždění může být problematické, či pro konzultaci s externími odbornými subjekty (např. znalci z oboru extremistických hnutí). Vyjádření členů vlády: Ministr pro lidská práva Michael Kocáb připravil novelu zákona o právu shromažďovacím, která mění dobu, v níž musí obec rozhodnout o případném zákazu akce, ze tří kalendářních na tři pracovní dny (pozn.: ji podepsal prezident republiky). Nyní připravuje rozsáhlý materiál týkající se sociálního začleňování, který by měl být dokončen počátkem září. Se zástupci Svazu jej bude zcela jistě konzultovat. Ministr vnitra Martin Pecina informoval o posílení policejního aparátu v těch obcích a městech, ve kterých k různým extremistickým akcím často dochází. Jak zástupci Svazu, tak i členové vlády se však jednoznačně shodli na tom, že řešit je třeba především velkou nezaměstnanost, která s chováním některých aktivistů úzce souvisí. Důležité je umět zapojit tyto lidi do pracovního procesu. Poslední dva body společného jednání se týkaly předluženosti sociálně vyloučených obyvatel, jejich sociální integrace a otázky veřejných služeb. Vzhledem k časové tísni ale byly pouze neformálně diskutovány při pracovním obědě. Ministr Kocáb nicméně zástupce Svazu ujistil, že veškerá opatření legislativní i nelegislativní povahy týkající se zmíněné problematiky bude se Svazem důsledně konzultovat. K institutu veřejné služby se pak uskuteční jednání 15. září. Lenka Zgrajová

9 Finanční servis Komerční banky pro klienty z řad municipálního sektoru zahrnuje zprostředkování platebního styku, podporu financování prostřednictvím dotovaných i nedotovaných úvěrů, zajištění rizik, zhodnocování volných finančních prostředků a produkty a služby pro zaměstnance. Při úvěrování spolupracujeme s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropskou investiční bankou (EIB). Pro více informací se obraťte na pobočku nebo specializované obchodní centrum Komerční banky. Naši bankovní poradci dobře rozumějí problematice municipálního sektoru a svým individuálním přístupem ke každému klientovi podporují jeho úspěšný rozvoj.

10 Očekávané změny v místních poplatcích Senát na své červencové schůzi projednával dva návrhy zákonů, které se týkají také místních poplatků. Zrušení možnosti prominout místní poplatek senátoři schválili, úpravy místního poplatku z ubytovací kapacity vrátili s připomínkami Sněmovně. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, nepatří mezi často měněné normy. Jistě již nastal čas pro kritické posouzení jednotlivých místních poplatků a případně zcela novou úpravu. Jde však o téma, které stojí mimo vládní priority, proto se zatím využívá metoda postupných změn. První z projednaných novel řeší správu místních poplatků, a to ve formě změnového zákona souvisejícího se schválením daňového řádu, který má nahradit dnešní zákon o správě daní a poplatků. Část osmá změnového zákona obsahuje zpřehlednění 11. Ruší se 12 a 13, čímž se správa místní poplatků, zejména pak jejich doměřování, sjednotí s ostatními daněmi. Nově se zavádí 14a, který stanovuje obsah ohlášení, které poplatník nebo plátce musí učinit. Zajímavá je zde zejména nutnost uvést všechny bankovní účty, které souvisí s podnikatelskou činností. Z hlediska obce se tak měla zvýšit šance na vymáhání poplatku. Nejvýznamnější změna však spočívá ve zrušení 16, tj. možnosti prominout místní poplatek nebo jeho příslušenství z důvodu odstranění tvrdosti. Svaz oslovil oba zpravodaje příslušného tisku. Výsledkem jednání v Poslanecké sněmovně je alespoň vložení přechodných ustanovení, která zaručují projednávání žádostí o prominutí podaných před účinností zákona dle původní úpravy. Senátní zpravodaj navrhoval zamítnutí celého daňového řádu, tedy včetně souvisejícího změnového zákona. V tomto případě sloužila podpora Svazu jako podpůrný argument. Nicméně, stenozáznam z jednání v Senátu ukazuje, že po schválení daňového řádu již nebyla atmosféra pro detailní rozbor souvisejících změnových zákonů. Zákon č. 281/2009 vyšel ve Sbírce č. 87. S ohledem na rozsah samotného daňového řádu a délky jeho projednávání, došlo k odložení účinnosti na leden Obce tak mají možnost změnit své obecně závazné vyhlášky a upřesnit, za jakých podmínek jsou jednotliví poplatníci či plátci osvobozeni. Pečlivě definované osvobození tak nahrazuje potřebu následného promíjení ze strany obecního úřadu (tedy nikoliv zastupitelstva). Kancelář Svazu usiluje o zajištění dostatečného množství informací, které umožní nejen reagovat na novelu, ale také účinně místních poplatků využívat. V edici dobré správní praxe, kterou zajišťuje ministerstvo vnitra, by v nejbližší době měla vyjít publikace věnovaná právě místním poplatkům a jejich správě. Druhý Senátem projednávaný tisk byl zaměřen na poplatek z ubytovací kapacity. Poslanecký návrh reagoval převážně na situaci obcí, v nichž se nachází ubytovny zejména pro zahraniční pracovníky. Ubytovny ve vlastnictví zaměstnavatelů jsou ze zákona osvobozeny a původní návrh poslanců z Plzeňského kraje toto osvobození rušil. Při projednávání ve Sněmovně došlo k načtení úpravy, která do jisté míry zkomplikovala osud celého návrhu. Zvýšení maximální sazby na 6 Kč za lůžko bez upřesnění, zda jde o lůžko využité či existující. Jestliže dnes se zpoplatňuje pouze lůžko využité, pak se jedná o velmi výraznou změnu. Právě na tuto skutečnost zpravodaj upozorňoval a navrhoval zamítnutí celého návrhu. Svaz v návaznosti na negativní stanovisko zpravodaje oslovil všechny senátory. Při projednávání pak následně zazněly také logické argumenty, že zvýšení maximální sazby představuje pouze možnost, nikoliv povinnost, nebo že poplatky mají rovněž regulační funkci. Senát tedy přijal dva pozměňovací návrhy upřesnění zpoplatnění využitého lůžka a účinnost od ledna Návrh musí znovu projednat Poslanecká sněmovna, a to na své zářijové schůzi. Svaz opět oslovil všechny poslance se žádostí o podporu senátního znění návrhu. Ing. Jaroslava Kypetová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Pozor na správní delikty související s rozpočtem obce Novela rozpočtových pravidel územních rozpočtů zavedla nový paragraf, který se týká správních deliktů. Jde o možnost ukládání sankcí ze strany krajských úřadů při porušení některých základních povinností, které se vztahují k obecnímu rozpočtu. Schválení rozpočtu patří mezi základní projev samosprávnosti každé obce. Zároveň jde také o povinnost stanovenou zákonem, jejíž nesplnění lze od dubna letošního roku sankcionovat až do výše 1 mil. Kč. Zavedením 22a do zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, získávají krajské úřady nový sankční nástroj. Na rozdíl od již existující sankce ve formě penále při porušení rozpočtové kázně se nyní jedná o správní delikt. Nový 22a stanovuje správní delikty: - nezpracování rozpočtového výhledu, - nerespektování pravidel rozpočtového provizoria, - neprovedení rozpočtových opatření informační servis č. 8-9/2009 strana 10

11 - nezpracování rozpočtu dle závazné rozpočtové skladby - neprovedení rozpisu schváleného rozpočtu dle závazné rozpočtové skladby - chybějící kontrola hospodaření a nezajištění přezkoumání - nezahrnutí prostředků na spolufinancování projektů - nezveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce a webových stránkách alespoň 15 dnů před jeho projednáváním - obdobně nezveřejnění návrhu závěrečného účtu Všem výše uvedeným deliktům je možné zabránit dostatečnou pozorností, kterou úřad i zastupitelstvo budou rozpočtu a jeho plnění věnovat. Výnos z pokut uložených za správní delikty je příjmem krajského rozpočtu a novelou rozpočtové skladby by přímo na tento typ pokut měla být vytvořena odpovídající položka. Nicméně, také nový 22b určuje, že při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu. Obec rovněž může prokázat, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. V zákoně se přímo neuvádí odvolací orgán, ale z novely zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 178 odst. 2 vyplývá, že odvolacím orgánem bude Ministerstvo financí. Nechce-li tedy obec posilovat příjmovou stránku krajského rozpočtu, měla by tomu svému věnovat maximální možné úsilí. Jako nejrizikovější se jeví povinnost zveřejňování v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup (tedy zejména webové stránky), kterou řada obcí opomíjí a její plnění je ze strany krajského úřadu velmi lehce ověřitelné. V souvislosti s informacemi o rozpočtu povinně zveřejňovanými na webových stránkách je nutné respektovat rovněž vyhlášku č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dodejme, že původní návrh ministerstva financí nespecifikoval jednotlivé správní delikty a rovněž obsahoval zákaz schválení závěrečného účtu bez výhrady v případě, že zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obsahuje upozornění na chyby a nedostatky. V průběhu vnějšího připomínkového řízení se podařilo tyto dva problémy odstranit. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení V roce 2007 Evropský parlament přijal usnesení o vyhodnocení sociální reality, v němž zdůraznil, že posílení sociální soudržnosti a odstranění chudoby a sociálního vyloučení se musí stát pro Evropskou unii politickou prioritou. Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1098/2008/ES ze dne 22. října 2008 byl rok 2010 vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (dále jen evropský rok). Toto rozhodnutí zavazuje členské státy především se věnovat kromě jiného tématům, jako jsou vyřešení problému diskriminace např. věk 50 plus, osoby po návratu z výkonu trestu, podpora začleňování imigrantů a etnických skupin do společnosti a podpora integrovaných přístupů aktivního začleňování. Evropský rok by měl zvýšit informovanost o sociálním vyloučení a podpoře aktivního začleňování a stanovit klíčové priority provádění činností včetně minimálních standardů z hlediska účasti ve vnitrostátních orgánech. Při plánování činností v rámci evropského roku bylo doporučeno členským státům věnovat zvláštní pozornost prioritám a problémům stanoveným v jejich vnitrostátních zprávách o strategiích pro sociální ochranu a sociální začlenění. Tyto priority by měly propojit vnitrostátní, regionální a místní situaci tak, aby byly ve vzájemném souladu. Důrazně se tedy doporučuje širší aspekt v integračním přístupu k chudobě a sociálnímu vyloučení, například spojení s rovnými příležitostmi, zákazem diskriminace včetně Romů atd. O vnitrostátním prováděcím orgánu národního programu evropského roku rozhodla vláda a určila za něj ministerstvo práce a sociálních věcí. V rámci národního programu byly určeny následující priority: Prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti Občané jsou zaplaveni nabídkami finančního trhu, přičemž finanční instituce přizpůsobují své produkty tak, aby vyhověly přáním a potřebám co možná nejširšího okruhu spotřebitelů. V posledním období se dokonce zmírnily podmínky pro získání hypotéky, leasingu apod. Nabídka spotřebitelských úvěrů se rozšířila např. na nákup dovolené, vánočních dárků atd. Chybí však informovanost o rizikovosti zadluženosti, zejména v relaci ke schopnosti své dluhy splácet. Dlužníci přestávají být schopni své závazky plnit a na umoření starých dluhů si vytvářejí dluhy nové. Roste počet rodin, u kterých byl proveden výkon rozhodnutí. Posléze se tyto rodiny koncentrují v lokalitách, ve kterých jsou výdaje na bydlení nízké. Nejvíce ohroženy sociálním vyloučením bývají rodiče samoživitelé, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem, dlouhodobě nezaměstnaní, romské komunity, osoby po návratu z výkonu trestu atd. V této souvislosti je navrhovaným opatřením zvýšení informovanosti veřejnosti o následcích předluženosti, vytvoření sítí finančního poradenství, které zvýší ekonomickou gramotnost spotřebitelů a regulace reklamy např. novelizací zákona o regulaci reklamy pro oblast půjček a úvěrů. Dále se navrhuje využívání sociálních půjček a zpřístupnění procesu oddlužení i lidem s nižšími sociokulturními kompetencemi. Přístup na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu flexijistota Dlouhodobá nezaměstnanost je jedním z faktorů ztíženého přístupu na trh práce. Příčiny vylučování z trhu práce tvoří navzájem provázaný komplex. Mezi tyto příčiny náleží např. nízká nebo žádná kvalifikace, nedostatečné sociální kompetence tj. neschopnost orientovat se na trhu práce, neschopnost jednat s institucemi a budoucími zaměstnavateli, předluženost. V neposlední řadě zde působí i určitá míra rezignace na hledání řešení životní situace nezaměstnaného. Demotivujícím faktorem je i nízká mzda. Nezaměstnanost vede k neschopnosti plnit závazky a následně k sociální exkluzi. Navrhovanými opatřeními v této oblasti jsou mimo jiné zavedení výuky dovedností nutných k orientaci na trh práce jako součást výuky na základním i středním stupni vzdělávání, podpora motivačních nástrojů pro hledání zaměstnaní a získání či udržování pracovních návyků, tzn. možnost přivýdělku během celého období evidence na úřadu práce. informační servis č. 8-9/2009 strana 11

12 V rámci aktivního sociálního začleňování samospráva v současné době dle jejích stávajících možností zřizuje veřejnou službu, přičemž jí pomáhají úřady práce. Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Ti, kteří veřejnou službu vykonávají, nejsou v pracovněprávním vztahu, za práci nedostanou odměnu, ale činnost se jim zohledňuje při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Podle platné legislativy nezaměstnaní, kteří jsou dlouhodobě bez práce a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají nárok na tzv. existenční minimum. Chtějí-li si občané tuto dávku zvýšit, mohou pro obec vykonat jakoukoli prospěšnou práci včetně veřejné služby v délce 20 hodin za měsíc, pokud obec takovou službu nabízí. Aktivizace venkovských oblastí a aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení národních a místních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Venkovské oblasti, které jsou vzdálené od větších měst, mají často nedostupné sociální a další veřejné služby. Tímto se zvyšuje riziko sociálního vyloučení a sociální izolace. Koncepce sociálních služeb v regionech by měla být utvářena na základě plánů rozvoje sociálních služeb tak, aby reagovaly na potřeby místních občanů a braly v úvahu celkovou situaci regionu. V této oblasti je navrhovaným opatřením zajištění metodické pomoci obcím pro podporu komunitních plánů na regionální úrovni. Dalším navrhovaným opatřením je podpora ekonomické aktivity ve venkovských oblastech prostřednictvím vytváření strategií, které udrží činnost místních podnikatelských subjektů a současně podpoří zájemce o samostatnou výdělečnou činnost. Realizací tohoto opatření by se měla zvýšit zaměstnanost a zabránit odlivu pracovní síly. V současné době lze částečně řešit problém zaměstnanosti zakládáním sociálních podniků. Sociální podnik je právnická nebo fyzická osoba, která plní ekonomický, sociální, komunitní nebo etický účel a funguje na základě komerčního modelu podniku. Tento podnik je orientovaný na řešení otázek zaměstnanosti sociální inkluze a místního rozvoje. Na založení sociálního podniku lze čerpat dotaci z integračního operačního programu. Zvýšení úrovně vzdělanosti a tím konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce Na trhu práce se objevuje vysoká konkurence mezi uchazeči o zaměstnání. Tato skutečnost snižuje šance těch, kteří jsou méně kvalifikovaní, na získání kvalitního a dobře placeného pracovního místa. Většina lidí, jejichž formální vzdělání není na příliš dobré úrovni, se dalšímu vzdělávání a učení věnuje ve velmi omezené míře, čímž se, mimo jiné, stávají skupinou nejvíce ohroženou chudobou, ztrátou zaměstnání apod. Navrhovaným opatřením na národní úrovni je podpora vyšší participace osob žijících v chudobě na systému dalšího vzdělávání a motivace těchto osob k potřebě dále se vzdělávat. Dalším z opatření je pomoci sociálně vyloučeným osobám získat kvalifikaci anebo rekvalifikaci. Důraz se klade i na aktivní spolupráci s podniky a sociálními partnery na přípravě standardů pro Národní soustavu kvalifikací tak, aby kvalifikace v ní uvedené odpovídaly potřebám trhu práce. Podpora přiměřeného bydlení sociálně ohrožených skupin a řešení bezdomovectví Velké problémy s bydlením mají osoby, které jsou pro potencionálního pronajímatele natolik rizikovými nájemci, že s nimi buď nájemní smlouvu neuzavře, nebo si zvýšené riziko promítne do výše nájemného. Nebezpečí například spočívá ve vyšší pravděpodobnosti výpadku nájemného, ve vyšších nákladech na opravy bytu, v nákladech na soudní výlohy spojené s vymáháním nájemného. Navíc bydlení problematické osoby v bytovém domě záporně ovlivňuje užitek z bydlení v celém domě. Návrhem opatření je poskytovat státní dotaci právnickým a fyzickým osobám, včetně obcí, na výstavbu podporovaných bytů. Podporované bydlení bude tvořit netržní segment nájemního bydlení. Základním principem budoucí úpravy bude respektování přiměřenosti bydlení vzhledem k finančním možnostem a potřebám konkrétní domácnosti. Výše nájemného bude limitována nákladovou úrovní. Navrhuje se poskytovat i neinvestiční podporu pronajímatelům sociálního bydlení, která bude určena na provoz sociálních bytů. Tímto způsobem by mohlo dojít k rozšíření nabídky sociálních nájemných bytů o starší bytový fond. V této souvislosti je nutné odstranit bariéry, které brání obcím dosáhnout na finanční podporu k výstavbě podporovaných bytů a na revitalizaci jejich stávajícího bytového fondu. Na důležitosti nabývá vytvoření soustavy minimálních standardů v oblasti bydlení a jejich legislativní ukotvení. Reflexí na zvyšování nájmu by měla být změna koncepce sociálních dávek na bydlení tak, aby flexibilně reagovaly na postupnou deregulaci trhu s byty. M g r. M i rosl a va Kašp á rková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu 60. výročí podepsání Ženevských protokolů K 60. výročí podepsání Ženevských protokolů se ve dnech srpna 2009 konal v Mikulově mezinárodní seminář, který se pokusil zhodnotit jejich význam a nastínit jejich úlohu v budoucím vývoji. Ženevské konvence jsou základem mezinárodního humanitárního práva. Důležitým mezníkem vzniku pravidel ozbrojeného konfliktu se stala bitva u Solferina. Před bitvou u Solferina (1859) dominovala zásada válečné účelovosti a ochrana obětí byla záležitostí okrajovou. V bitvě u Solferina padlo nebo bylo zraněno na vojáků obou stran. Pod tlakem veřejného mínění, které bylo pobouřeno zprávou o krutém osudu raněných v tomto konfliktu, vzniká v roce 1864 Ženevská úmluva o zlepšení osudu zraněných vojáků v poli. Tím byl dán základ pro mezinárodní humanitární právo a status Červeného kříže. Reflexe hrůz první světové války představovalo v roce 1925 doplnění předmětné Ženevské konvence o zákaz užití chemických a biologických zbraní. V roce 1928 byla doplněna o zákaz útočné války a posléze následovala (v roce 1929) Úmluva o zacházení s válečnými zajatci. Otázka násilí na civilním obyvatelstvu však nebyla do roku 1939 na mezinárodním poli řešena. Po druhé světové válce, v níž polovinu obětí tvořily civilní osoby na okupovaných územích a která byla provázena mimořádnými zločiny proti lidskosti, došlo k podstatnému rozšíření a doplnění pravidel daných pro ozbrojené konflikty. Dne byly informační servis č. 8-9/2009 strana 12

13 v Ženevě nově formulovány čtyři mezinárodní Úmluvy: - o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, - o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, - o zacházení s válečnými zajatci, - o ochraně civilních osob za války. Ženevské konvence jsou dosud platné a jejich smluvními stranami je 194 států. K posílení ochrany civilních osob a k rozšíření ochrany při konfliktech, tzv. guerillových, nebo na národně osvobozenecký boj a také vzhledem k novým způsobům vedení války byly v roce 1977 k Ženevským konvencím schváleny dodatkové protokoly. Dodatkový protokol I posiluje ochranu obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a Dodatkový protokol II řeší situace, které nemají charakter ozbrojených konfliktů. Dodatky I i II jsou platné v částečně modifikované podobě i pro ozbrojené konflikty uvnitř státu, které nemají mezinárodní charakter (občanská válka). Ve čtyřech Ženevských úmluvách a dvou dodatkových protokolech k nim jsou dána platná pravidla mezinárodního humanitárního práva, vztahují se na všechny formálně vypovězené války a na všechny ozbrojené konflikty mezi státy, které mají mezinárodní charakter. V České republice přetrvala z období druhé světové války některá opatření týkající se letecké obrany. Neposkytovala však dostatečnou ochranu civilnímu obyvatelstvu a postupně byla omezována. Na počátku padesátých let, v období studené války, probíhala výstavba armády materiálně a kádrově tak, aby mohla reagovat na ozbrojený konflikt se západními státy. Byli povoláni sovětští poradci, kteří se podíleli na zřízení systému civilní ochrany, spočívající zejména ve vyrozumívání obyvatelstva před leteckou hrozbou, v budování krytů a odstraňování následných škod. Do řídících funkcí jsou jmenováni převážně vojáci z povolání. Pod civilní obranu spadaly i organizace Svazarmu, Československého Červeného kříže a hasiči. Materiálně technické zabezpečení bylo na nízké úrovni. Civilní obrana se orientovala na napadení jadernými zbraněmi. Prioritou se stává poskytnutí co nejrychlejší pomoci zasaženým oblastem. Zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, konkretizoval postavení státu, evakuaci obyvatel a protichemickou obranu. I zde se projevovala snaha chránit civilní obyvatele. Ženevské úmluvy jsou důležitou součástí práva České republiky, neboť ozbrojený konflikt nelze nikdy vyloučit, avšak velká rizika v důsledku přírodních katastrof neřeší. Situace se změnila po zkušenosti s povodněmi na Moravě, v roce 1997, kdy vláda ČR využila Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám v situaci, která nevznikla následkem ozbrojeného konfliktu. Usnesení vlády č. 710 ze dne 12. listopadu 1997 bylo pro Českou republiku průlomové, protože nejen že podpořilo ženevské protokoly, ale napomohlo k zakomponování nových prvků civilní ochrany. Na základě tohoto usnesení vlády vznikla krizová legislativa, kterou tvoří zákony: ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Policie ČR v souvislosti s krizovou legislativou zabezpečuje plnění úkolů v oblasti vnitřní bezpečnosti, analyzuje situaci, posuzuje rizika a navrhuje řešení. V rámci zajištění bezpečnosti může i starosta obce požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, což je v souladu s 103 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). V oblasti vnitřní bezpečnosti jsou vypracované scénáře pro krizové situace, např. nepředpokládaný průběh krizových situací při živelných pohromách, pandemiích apod., avšak Policie ČR pro tyto případy nedisponuje dostatečným počtem policistů. Je proto nezbytné posílit Polici ČR v těchto krizových situacích, zajistit ochranu státního území. Po roce 1989 v rámci snížené hrozby vojenského konfliktu byly politickým rozhodnutím zrušeny Lidové milice a následně i vojska ministerstva vnitra. Spoléhat pouze na pomoc armády není nejlepším řešením. Armáda ČR musí plnit závazky v zahraničních misích včetně zabezpečení rotace jejích příslušníků a zároveň posilovat Policii ČR. Je proto nezbytné vytvořit rezervy pro tyto mimořádné situace. Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému na úseku ochrany obyvatelstva působí obec s rozšířenou informační servis č. 8-9/2009 strana 13

14 působností a orgány obce, které zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. V případě krizové situace starosta zřizuje bezpečnostní radu obce a jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb obce. Obce spolupracují s krajskými úřady a základními složkami integrovaného záchranného systému v oblasti vypracování krizových a havarijních dokumentů. Nezastupitelnou roli mají jednotky sboru dobrovolných hasičů, které jsou nápomocné nejen ve fázi přípravy na mimořádné situace, ale i při vlastním řešení mimořádných situací. Dále zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ukládá obcím povinnost připravovat občany v oblasti ochrany za mimořádných událostí. Tato připravenost není v současné době na adekvátní úrovni, protože občana nelze donutit k účasti na školení. Občané nereagují na nynější tendence a poznatky, berou je pouze na vědomí a pasivně očekávají pomoc. Jako potřebné se jeví vypracování programu pro vzdělávání obyvatelstva. Přijetí Ženevských konvencí napomohlo vytvoření civilní ochrany, rozvoji péče o civilní obyvatelstvo pro případy války, rozvoji vědních a technických disciplín pro zajištění potřeb obyvatelstva, k vytvoření podmínek legislativního procesu, který komplexně řeší ochranu obyvatelstva jako součást bezpečnostního systému státu a vytvoření organizačních a technických podmínek, které zkvalitňují péči státu o bezpečnost obyvatelstva. Do budoucna by měly Ženevské úmluvy reagovat na změny charakteru současných hrozeb, kterými jsou např. terorismus, náboženští extremisté, přírodní a ekologické katastrofy. Měly by reflektovat změny politického vývoje směrem ke globalizaci. Ženevské úmluvy neřeší v celé šíři problém občanské války, národně osvobozeneckého boje a terorismu, např. události na Balkáně. Mgr. Miroslava Kašpárková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů Výbor městských částí a obvodů, 2. července 2009, Praha Jedním z bodů programu jednání VMČO byl projekt Bezpečné město. V rámci diskuse o projektu byla projednávána také problematika videoloterních terminálů, jež působí samosprávám značné problémy. Přítomní byli informováni, že po více jak tříletém období nejistoty by měl být do povolování provozu videoloterních terminálů zaveden pořádek k umístění přístroje je zapotřebí dohody s obcí (viz úvodník v INS č. 7). V souvislosti s projektem bylo také poukázáno na odlišné oceňování pozemků Pozemkovým fondem. Některé ceny jsou stanovovány tržně, jiné dle vyhlášky. Touto otázkou se bude zabývat právní oddělení Kanceláře Svazu. V další části zasedání se přítomní věnovali problematice menšin, konkrétně si pak vyslechli informace předsedkyně Výboru pro multikulturní soužití PhDr. Pavly Jehličkové o rozšiřující se vietnamské komunitě v Praze Libuši. Konstatovala, že vietnamská komunita se rozrůstá po celé republice a je nutné přistupovat k této problematice komplexně. Vietnamskou komunitu ovlivňuje v ČR akciová společnost Saparia, nová pracovní skupina vznikla i na Magistrátu hl. m. Prahy. Problematikou sociálního začleňování obecně se zabývá také pracovní skupina při Svazu měst a obcí. Přítomným byl také představen projekt Úřad bez korupce, který si klade za cíl seznámit úředníky na všech úrovních s problematikou korupce, s jejími formami, riziky atd. Závěrem byli informováni o jednání zástupců VMČO s předsedou Komory statutárních měst Danem Jiránkem, který souhlasil se společným jednáním Komory a VMČO. Komise pro informatiku, 25. srpna 2009, Praha Komise pro informatiku byla na svém jednání informována PhDr. Robertem Ledvinkou, vrchním ředitelem sekce veřejné správy ministerstva vnitra, o současném stavu výzvy 04 (Technologická centra a elektronické spisové služby) z Integrovaného operačního programu, resp. o přípravě nového znění této výzvy. Z informací vyplývají některé změny, které se dotknou možností implementace egovernmentu na úrovni měst a obcí, zejména obcí s rozšířenou působností, kontinuity předchozích kroků a koordinace postupu s kraji. Tyto informace Svaz velmi znepokojily. Vzhledem k současnému stavu realizace egovernmentu v územních samosprávách a postupu čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů, považuje Svaz měst a obcí za potřebné, aby bylo co nejdříve svolané koordinační jednání za účasti zástupců Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí, ministerstva vnitra a ministerstva pro místní rozvoj, na kterém by se měly projednat následující body: - konečné znění výzvy 04 z IOP, - časový harmonogram postupu, - zřízení společného projektového týmu SMO, AKČR, MV a MMR pro koordinaci a řízení postupů implementace egovernmentu v území s využitím strukturálních fondů. informační servis č. 8-9/2009 strana 14

15 Vy se ptáte, my odpovídáme Odpovědnost za škodu Dotaz: Obcí se přehnalo malé tornádo, které způsobilo spoustu škod jednotlivým občanům. Z budovy patřící obci se uvolnily tašky a zasáhly před ní parkující auto. Pozemek před budovou je také obecní. Obec má pojištění majetku, jde již o několikaletou smlouvu uzavřenou předchozím starostou, ale po konzultaci s pojišťovnou se nevztahuje na tento případ. Odpověď: Uzavřené pojištění se patrně vztahuje na škody způsobené pouze na majetku obce, tedy např. úhradu nákladů za spadlé tašky. Smlouva by však měla obsahovat rovněž pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, které kryje právě případy poškození způsobené třetí osobě. Např. pojištění škody na věci do 1 mil. Kč zvyšuje roční pojistné zhruba o 5 tis. Kč. Doporučujeme v této souvislosti kontaktovat pojišťovnu, nikoliv pojišťovacího poradce, ale přímo oddělení likvidace škodních událostí a ujasnit si rozsah krytí pojištění. Zpracováno dle stavu legislativy účinné k 28. červenci Je však třeba si uvědomit, že ne každá škoda vzniklá v souvislosti s existencí nemovitosti zakládá odpovědnost vlastníka za škodu. Ke vzniku práva poškozeného na náhradu škody se vyžaduje vždy porušení právní povinnosti ze strany škůdce, vznik škody v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním a zavinění jako vnitřní vztah škůdce k protiprávnímu jednání a škodě. Škoda z vyšší moci (vis maior), k níž došlo v popsaném případě, velmi pravděpodobně tyto podmínky nesplňuje. V případě pádu tašky ze střechy nelze hovořit ani o objektivní odpovědnosti, kde odpovědnost vzniká i bez zavinění. Důkazní břemeno k tvrzením o porušení právní povinnosti, vzniku škody a příčinné souvislosti leží na poškozeném. Občanské právo pak předpokládá vždy zavinění alespoň ve formě nevědomé nedbalosti a je na škůdci, aby se v případech subjektivní odpovědnosti vyvinil. Posouzení zavinění by mělo vycházet ze srovnání s chováním a jednáním řádného hospodáře. Pokud vlastník automobilu podá žalobu o náhradu škody způsobené na věci, měla by být obec schopna prokázat, že střecha odpovídala stavebně-technickým předpisům, byla řádně udržována, a proto pádu tašek skutečně nešlo zabránit. Doporučujeme vyžádat si jako další podklady informace o síle tornáda z Českého hydrometeorologického ústavu, příp. zajistit svědectví občanů. V případě, že je prokazatelné, že obec se své odpovědnosti nezprostí, bude pro ni patrně finančně výhodnější vzniklou škodu uhradit. Zde vycházíme z 415 zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku, podle kterého je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Předpokládejme, že automobil byl zaparkován na místě, kde není parkování zakázáno. Majitel vozu by měl obci předložit fotodokumentaci dokazující způsobenou škodu a její příčinu (např. taška na palubní desce vozu, která rozbila čelní sklo). Podkladem pro výplatu odškodného z obecního rozpočtu musí být účetní doklad s detailním popisem provedených prací a vyčíslením nákladů (např. faktura z autoservisu s výkazem prací a rozpisem materiálu). Detailní rozdělení nákladů zabrání úhradě nesouvisejících prací na vozidle. V případě, že majitel vozu má uzavřeno havarijní pojištění, lze očekávat kontakt ze strany jeho pojišťovny a související jednání. Doporučujeme znovu pročíst pojistnou smlouvu a případně ji doplnit o pojištění odpovědnosti také s ohledem na odpovědnost obce vyplývající ze zákona, např. při zranění osoby na neudržovaném chodníku (pozemku). Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu K systému nakládání s odpadem na území obce Dotaz: V souvislosti s přípravou nové OZV dle ust. 17 odst. 2 zákona o odpadech jsme narazili na tyto sporné otázky: 1) Lze stanovit jako místa určená pro odkládání (ust. 17 odst. 1 zákona o odpadech) některých složek komunálního odpadu, na něž obec v OZV požaduje jeho třídění, zařízení provozovaná třetí osobou - např. skládky (pro objemný odpad), lékárny (pro léky), výkupny kovů, papíru? Tedy prakticky např. ve vyhlášce stanovit: vytříděný objemný odpad se odkládá na skládce provozované v druhém městě nebo kovy odkládejte ve sběrnách kovů. Domníváme se, že vzhledem k ust. 4 písm p) zákona o odpadech nikoliv; obec by se těžko stala původcem a vlastníkem těchto odpadů, navíc např. v případě uložení odpadu na skládce by občané platili dvakrát (poplatek za uložení na skládce, místní poplatek za provoz systému). 2) Lze omezit právo odkládat odpad ve sběrném dvoře, jako na jediném obcí určeném místě pro odkládání určitých složek komunálního odpadu (např. nebezpečný odpad, objemný odpad), pouze na osoby mající ve městě trvalý pobyt či rekreační nemovitost, tzn. pouze na osoby, které jsou poplatníky zavedeného místního poplatku, nebo je nutno vzhledem k ust. 4 písm. p) zákona o odpadech umožnit uložení takových složek komunálního odpadu i dalším osobám nemajícím v obci trvalý pobyt ani nevlastnícím v obci rekreační nemovitost, pokud lze dovodit vznik tohoto odpadu na území obce (např. nájemcům či vlastníkům bytů bez trvalého pobytu v obci). Pokud ano, je možné stanovit za přijetí odpadu od těchto osob, které nejsou poplatníky zavedeného místního poplatku, ale produkují odpad na území obce, platby za přijetí odpadu? informační servis č. 8-9/2009 strana 15

16 Odpověď: Určit místa k odkládání odpadů, která nejsou plně v dispozici obce, není v souladu se zákonem o odpadech, který stanovuje jednoznačnou odpovědnost obce za komunální odpad, a to za podmínky, že je odložen na místech obcí určených. Pokud taková místa obec určí, musí mít rovněž možnost jich plně využívat a obsluhovat. Aby mohla tedy obec určit takovými místy pro odkládání komunálních odpadů pozemky nebo zařízení, která nejsou v obecním vlastnictví, měla by mít uzavřeny s vlastníky, resp. oprávněnými osobami, příslušné smluvní vztahy, které budou garantovat obci, že bude moci s komunálními odpady nakládat, resp. že s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech touto smluvní osobou, popř. jiné, smluvně navázané osobě bude umožněno s tímto komunálním odpadem nakládat. V případě některých druhů odpadů není nutné takové smlouvy mít uzavřeny, např. u nepoužitelných léčiv. V obecně závazné vyhlášce tedy obec stanoví, jaké jsou nádoby na tříděný odpad, na která místa lze odvážet různé druhy odpadů apod. Může těmito místy určit i sběrné dvory, výkupny kovů, lékárny aj., s nimiž obec nemusí mít nezbytně nutně uzavřeny smlouvy. Lékárny jsou dle 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, povinny nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami lékárně převzít. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv autorizovaným osobám uvedeným v 88 odst. 3 zákona o léčivech a s jejich odstraněním těmito osobami hradí stát prostřednictvím krajského úřadu. Pokud jde o výkupny kovů, pak tyto mohou být určeny k odkládání kovů, a to z toho titulu, že o tuto surovinu mají zájem a mají na tuto činnost vydaný příslušný souhlas krajského úřadu dle 14 a 18 zákona o odpadech. Pro odkládání stavebního odpadu (který není součástí, tj. složkou komunálního odpadu viz 17 odst. 2 zákona o odpadech) je možné, aby obec určila místo k odkládání u nějakého soukromého provozovatele zařízení se stavebninami. Toto určení je ovšem doporučujícího charakteru, rozhodně nelze fyzickou osobu sankcionovat, když odpad odevzdá jiné oprávněné osobě k nakládání se stavebním odpadem, než kterou určila obec vyhláškou. Původcem stavebního odpadu je totiž přímo fyzická osoba a platí si tak i náklady na nakládání s ním přímo ona. Stanovit místa k odkládání velkoobjemového sběru na skládce odpadů obec ve vyhlášce učinit může, samozřejmě tuto službu bude platit přímo občan, jelikož se bude muset dohodnout s provozovatelem skládky. Obec ovšem musí stále dodržet ustanovení 17 odst. 3 zákona o odpadech a určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Komunální odpad, jeho složení je dáno zvláštním právním předpisem, vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto jasně vyplývá, že pokud v obci není lékárna, sběrna nebo výkupna kovů ani skládka či jiná oprávněná osoba k odkládání, např. stavebního odpadu, pak tuto činnost musí zajistit obec přímo nebo prostřednictvím jí pověřené osoby (např. svazek obcí, odborná odpadová společnost). Nelze tuto povinnost přenášet tak, že občané mohou velkoobjemový odpad odevzdat na sběrném dvoře v jiné obci, pokud ovšem na toto nemá obec s dotyčnou obcí uzavřenu smlouvu. Jedním ze znaku obce je totiž i její území, na němž vykonává svou působnost. Přenášení plnění svých povinností na území jiné obce by bylo v rozporu se základní funkcí obce, tj. soběstačnost, resp. samospravovatelnost (samospráva). Pokud jde o nebezpečné složky komunálního odpadu, obec nemusí zajišťovat stálá místa, či možnosti, jak se tohoto nebezpečného odpadu zbavit, ale v souladu s 17 odst. 3 zákona o odpadech může tuto povinnost splnit tak, že určí místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou. Stálá místa, resp. stálou možnost pro odkládání běžného, směsného a tříděného komunálního odpadu musí obec vytvořit a zajistit po celou dobu. Jednou z doporučených a široce užívaných možností pro stálé místo k odkládání odpadů je i sběrný dvůr. Do něho může odevzdávat odpad vzniklý při své činnosti jakákoliv fyzická osoba bez ohledu na trvalý pobyt, jelikož jsou tyto osoby nacházející se na území dané obce povinny dodržovat zákon o odpadech ( 4 písm. b) a p), 17 odst. 4 a samozřejmě ustanovení příslušné prováděcí vyhlášky). Náklady s provozem systému nakládání s komunálním odpadem hradí občané obce v 80 % obcí České republiky prostřednictvím místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem ( 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), v některých obcích prostřednictvím zvláštního poplatku za komunální odpad dle 17a zákona o odpadech a jen okolo 1 % obcí v České republice využívá smluvní úhrady dle 17 odst. 5 zákona o odpadech. V dané obci může být užita jen jedna z těchto forem. Nejšířeji uplatnitelná při relativně vysoké efektivnosti je forma zvláštního poplatku dle 17a zákona o odpadech, jde totiž o tzv. nákladovou metodu poplatku bez návaznosti na trvalý pobyt dané fyzické osoby. Poplatek je postaven na tom, že jeho plátcem je vlastník (správce) nemovitosti, který uvede příslušný počet nádob dle počtu uživatelů (poplatníků) dané nemovitosti a následně tento poplatek rozpočítá uživatelům nemovitosti do služeb za její užívání. Tento poplatek není na rozdíl od místního poplatku (max. 500 Kč/rok na trvale bydlícího občana) limitován horní hranicí a může tak zohledňovat stoupající náklady na provoz odpadového hospodářství v dané obci (např. zvyšování zákonného poplatku za ukládání odpadů na skládku, cena dopravy). Problém může vyvstat v případě, kdy chce fyzická osoba odevzdat do sběrného dvora odpad (např. kancelářský nábytek), který evidentně nemůže vyprodukovat při své činnosti. V takovém případě, nejde-li o smluvně navázanou podnikající fyzickou nebo právnickou osobu, je možné toto odevzdání odpadu zpoplatnit, což je de facto uzavření ad hoc smlouvy o odevzdání odpadu (jen pro ten daný moment). Fyzická nepodnikající osoba, která nemá v dané obci trvalý pobyt, neužívá žádnou nemovitost k bydlení či nevlastní žádný bytový prostor, by neměla být omezena v odevzdávání odpadu do sběrného dvora. Zpoplatnění jednotlivých fyzických osob nepodnikajících by bylo možné pouze v případě systému smluvní úhrady dle 17 odst. 5 zákona o odpadech, jelikož stálí občané by měli dohodnut stálý odvoz (např. jednou týdně 120 l popelnice), a návštěvníci obce, resp. jednorázoví uživatelé sběrného dvora (fyzické nepodnikající osoby) by platili při odevzdání odpadu ve sběrném dvoře, což odpovídá uzavření smlouvy (musí být v písemné podobě a obsahovat výši úhrady). informační servis č. 8-9/2009 strana 16

17 Odpověď byla zpracována dle právních předpisů účinných ke dni 1. srpna V případě, že obec má stanoven systém místního poplatku, či zvláštního poplatku podle 17a zákona o odpadech, pak nemůže vybírat od fyzických osob nepodnikajících, které nemají trvalý pobyt na území dané obce, nebo které nejsou uživateli nemovitosti nebo budovy (poplatníky) ve smyslu 17a zákona o odpadech, jakoukoliv úhradu, poplatek. Obec by tím totiž šla proti zákonu o odpadech a rovněž proti své obecně závazné vyhlášce. Nejsou-li dostačující prostředky z výběru plateb od občanů (uživatelů nemovitostí), pak musí obec chybějící prostředky potřebné na nakládání s odpady zejména od neobčanů (např. v případě návštěvníků obce odkládané odpadky do odpadkových košů) vydat ze svého rozpočtu. Mgr. Pavel Drahovzal legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Volné pobíhání psů Dotaz: Naše město se stále více setkává se stížnostmi občanů na volné pobíhání psů po městě. Můžete nám prosím poradit, jak by se dala řešit situace - volné pobíhání psů po městě podle současně platných právních předpisů? Zároveň by nás zajímalo, jak je v současné době upraven pohyb toulavých psů na území obce. Dříve se jednalo o únik zvířete dle 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání, jemuž byl chovatel povinen zamezit. Pokud chovatel nezamezil úniku zvířete, dopouštěl se přestupku dle 28 odst. 1 písm. c) výše zmiňovaného zákona. Jak lze toto řešit v současné době? Odpověď: Pohyb psů na území obce lze regulovat pomocí vydání obecně závazné vyhlášky obce, jejíž porušení je správním deliktem podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. K jeho projednání je nově příslušný obecní úřad obce, která předmětnou vyhlášku vydala, a v řízení si již nemusí vyžádat stanovisko Krajské veterinární správy. Případy nedostatečného zabezpečení zvířete a jeho následného úniku ze zájmového chovu lze postihovat jako správní delikt týrání zvířete. V oblasti dané problematiky došlo od 1. října 2008, na základě zák. č. 312/2008 Sb., kterým byl novelizován zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon na ochranu zvířat), k podstatným změnám. Co se týče stanovení pravidel pro volný pohyb psů na území obce, zůstává beze změn možnost obce vydat obecně závaznou vyhlášku, která stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezí prostory pro volné pobíhání psů ( 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání). V takové vyhlášce obec upraví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích (např. pouze na vodítku, s náhubkem), musí zároveň co nejkonkrétněji specifikovat veřejná prostranství, kde je volný pohyb psů povolen (např. vyznačení v katastrální mapě jako příloze vyhlášky). Ke změnám došlo v oblasti sankčních ustanovení za porušení povinností vyplývajících z vyhlášky vydané na základě výše uvedeného zmocnění. Porušení těchto povinností fyzickou osobou je podle 27 odst. 1 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb. přestupkem a lze za něj uložit sankci až do výše Kč ( 27 odst. 10 písm. c) zákona). Právnická nebo podnikající fyzická osoba se v případě nesplnění povinností stanovených na základě zákona na ochranu zvířat v obecně závazné vyhlášce obce dopouští správního deliktu podle 27a odst. 1 písm. g) a je jí možno uložit sankci do stejné výše, tj Kč. K projednání správních deliktů (tímto termínem zákon souhrnně označuje přestupky fyzických osob i správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob) podle zmíněných ustanovení ( 27 odst. 1 písm. j) a 27a odst. 1 písm. g) je nově příslušný obecní úřad obce, která předmětnou vyhlášku vydala, viz 28 odst. 6 zákona. Oproti předchozí úpravě zde tedy od došlo ke změně, kdy o správních deliktech ve věci porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou obce vydanou na základě 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat, již nemusí rozhodovat obecní úřad obce s rozšířenou působností, nýbrž řízení provede z důvodu lepší znalosti místních podmínek obec, která vyhlášku vydala. Není také již nutno žádat v těchto případech o odborné vyjádření orgánů veterinární správy, jak tomu bylo doposud. Dle důvodové zprávy k zákonu č. 312/2008 Sb. mají změny v této oblasti vést zejména ke zjednodušení správního řízení a snížení administrativní zátěže orgánů provádějících sankční řízení. Ke druhému dotazu. Úprava postihu za únik zvířete v zájmovém chovu je v současné době, tedy po novele provedené zákonem č. 321/2008 Sb., obsažena stále v zákoně na ochranu zvířat. V ustanovení o správních deliktech ale není uvedena výslovně, na rozdíl např. od postihu chovatelů hospodářských zvířat, kdy je v zákoně výslovně formulováno a za přestupek či správní delikt označeno jednání spočívající v neučinění opatření nezbytných pro zabránění úniku hospodářských zvířat (viz 27 odst. 3 písm. e) a 27a odst. 4 písm. e). Přesto je, podle našeho názoru, při trestání jednání spočívajícího v porušení povinnosti stanovené v 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat (povinnost učinit opatření proti úniku zvířat), nyní možné postupovat podle ustanovení informační servis č. 8-9/2009 strana 17

18 27 odst. 1 písm. b) zákona na ochranu zvířat (popř. 27a odst. 1 písm. b) pro právnické a podnikající fyzické osoby), dle něhož se přestupku (správního deliktu) dopustí osoba, která týrá zvíře nebo utýrá zvíře. Za týrání se považují jednání vyjmenovaná v 4 odst. 1 zákona. V tomto případě lze doporučit aplikaci ustanovení písmene j): vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy, popř. jednání popsaného pod písmenem k): chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení, přičemž v úvahu přichází i použití ustanovení písmena x) téhož 4 odst. 1 zákona. Podle něj je totiž týráním i jiné jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete. Není pochyb o tom, že samotné umožnění úniku zvířete ze zájmového chovu a jeho vystavení venkovním nebezpečím bez jakékoli kontroly jeho pohybu, je týráním zvířete. Při trestání takového jednání lze tedy podle konkrétních okolností případu využít jednu z výše uvedených skutkových podstat a postihovat jej jako přestupek podle 27 odst. 1 písm. b) zákona na ochranu zvířat, či správní delikt právnické a podnikající fyzické osoby podle 27a odst. 1 písm. b) zákona. K projednání těchto správních deliktů je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ( 28 odst. 6 zákona). Shoda ohledně uvedeného výkladu problematiky postihu za únik zvířete v zájmovém chovu panovala již za předchozí právní úpravy, viz např. Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k porušování povinnosti učinit opatření proti úniku zvířat ze dne , které lze nalézt na stránkách ministerstva zemědělství, v sekci Ochrana zvířat, Stanoviska a názory ÚKOZ. Podrobně se uvedené problematice a změnám, které přinesla v této oblasti novela zákona na ochranu zvířat, věnuje také Vyjádření k problematice postihu za únik zvířete v zájmovém chovu a nevedení psa na vodítku po novele zákona na ochranu zvířat ze dne , které vydalo Oddělení ochrany zvířat Odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství ČR. K nalezení je na stránkách v sekci Ochrana zvířat, Oddělení ochrany zvířat, informace a názory. Květa Koubková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Trvalým místem pobytu obecní úřad Dotaz: Naše obec má 2620 obyvatel. V současnosti máme evidováno 30 občanů, kterým bylo úředně zrušeno místo trvalého pobytu, místem pobytu je sídlo ohlašovny tedy obecní úřad. Rodiče se tak obvykle zbavují rizika exekuce plnoletých dětí, navíc ušetří poplatek např. za likvidaci komunálního odpadu, za služby spojené s užíváním bytu. Přitom se tito občané nadále vyskytují na původní adrese pobytu, což je však těžko prokazatelné, neboť sousedé odmítají poskytovat svědectví. Jak tuto situaci řešit? Odpověď: Zákon č. 133/2008 Sb., o evidenci obyvatel v 10, odst. 5 zákona uvádí, že při úředním zrušení trvalého pobytu je nadále místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. Vzhledem k tomu, že dle 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích hradí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, to platí i v případě sídla ohlašovny. Všech 30 občanů je tedy i nadále poplatníky tohoto místního poplatku. U služeb spojených s užíváním bytu doporučujeme využívat měřící zařízení, což v určité míře zajistí úhradu za všechny bydlící. Z 33 a 34 zákona 120/2001 Sb., exekuční řád vyplývá povinná součinnost obce v případě písemného dotazu exekutora. Stejnou povinnost mají také např. banky. Navíc se domníváme, že na provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů nemá trvalé bydliště vliv. Současně je třeba vzít v úvahu ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který přímo v 323 umožňuje uvést místo, kde se nacházejí případné movité věci či finanční majetek. Adresa trvalého bydliště slouží především jako evidenční údaj a jeho zneužití by nemělo být v konkrétním případě složité dokázat. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu K odklízení černých skládek Dotaz: Kdo je zodpovědný za odklízení černé skládky? Obec nebo vlastník pozemku? Odpověď: Odstranění nelegálně navezeného odpadu na soukromý pozemek musí provést ten, kdo jej způsobil a není-li ho, pak ten, komu pozemek patří. Pokud se tak nestane, je možné podle několika zvláštních zákonů, aby byl sankcionován jak vlastník pozemku, tak i původce nelegální skládky, je-li zjištěn. Odpovědnost za nakládání s odpady nese jejich původce, tedy ten, při jehož činnosti odpady vznikly. Pokud tak neučiní, může obec dát podle 58 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) právnické osobě nebo fyzické podnikající osobě pokutu až Kč za to, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce. Dá se využít i následující 58 odst. 3 zákona o obcích, kdy obec může uložit právnické či fyzické podnikající osobě pokutu až do výše Kč, která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo (tj. místo určené k odkládání komunálního odpadu viz 4 písm. b) a p) a 17 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Fyzická osoba může být trestána obcí dle 47 odst. 1 písm. d) či h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích až do výše Kč, resp Kč (znečištění veřejného prostranství, neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa). Stejně tak může dostat fyzická osoba pokutu až Kč za to, že neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce, a to dle 47b odst. 1 písm. d) zákona o přestupcích. Za tímto účelem může obecní úřad vždy vyzvat dotyčného vlastníka, aby závadný informační servis č. 8-9/2009 strana 18

19 stav odstranil v přiměřené lhůtě, jinak bude uplatněna příslušná sankce. Podle zákona o odpadech může dostat fyzická podnikající osoba a právnická osoba od České inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP ) či od obecního úřadu obce s rozšířenou působností pokutu až 1 milion korun za to, že nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, což volným odhozením do přírody zcela jistě nikdy nezabezpečí ( 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech). Právnické či fyzické osobě podnikající může být rovněž uložena ČIŽP či obcí III. typu pokuta za jiný delikt, který není výslovně popsán v zákoně o odpadech, když poruší i jinou povinnost stanovenou zákonem, tj. např. netřídí odpady, neodevzdává je na místo k tomu určeném, a to až do výše 1 milionu korun dle 66 odst. 5 zákona o odpadech. Dále podle zákona o odpadech, 66 odst. 2 písm. c), může fyzická nepodnikající osoba dostat od ČIŽP pokutu až Kč za to, že soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle zákona o odpadech zařízením určeným k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že obec nenese obecnou odpovědnost za odstraňování černých skládek, ale pouze za skládky na svých pozemcích, pokud nedopátrá jejich původce (viníka), resp. inspekce, policie, či obecní úřad. Obec má ze zákona povinnost starat se pouze o komunální odpad definovaný prováděcím právním předpisem k zákonu o odpadech (vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů). Komunálním odpadem je odpad z činnosti fyzických nepodnikajících osob (občanů) a smluvně zapojených právnických či fyzických podnikajících osob Odpověď byla zpracována dle právních předpisů účinných k 31. srpnu ( 38 odst. 6 zákona o odpadech a 17 odstavec 6 zákona o odpadech) a stává se jím až v okamžiku, kdy je odevzdán na místech k tomu určených obcí dle 4 písm. b) a p) zákona o odpadech, tj. popelnice, kontejnery na tříděný odpad, lékárny, mobilní svozy. V tomto okamžiku se totiž jejich původcem a vlastníkem stává obec a má povinnost s nimi nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Pokud tak neučiní, hrozí jí výše sankce. Určí-li obec vyhláškou systém pro nakládání s komunálním odpadem, pak jsou fyzické osoby povinny ji dodržovat pod hrozbou sankce dle 46 odst. 2 a 3 zákona o přestupcích do Kč. Laicky řečeno, nakládání s odpady je součást jistého obhospodařování nemovitosti a je nepřípustné s principem ochrany soukromého vlastnictví, aby obec uklízela na pozemcích, které jí nepatří, a využívala k tomu své prostředky, tj. veřejné prostředky. Jednoznačně by šlo o porušení zákona o obcích a jeho 38 a následujícího (účelné hospodaření s majetkem obce). Mgr. Pavel Drahovzal legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Jak naložit s peticí Dotaz: Jaké povinnosti má obec v případě, že občané vyjádří svůj názor peticí? Jak může obec zajistit veřejný pořádek v obci? Odpověď: Petice se chápe jako určitý podnět nebo vyjádření názoru, pokud jde o věci veřejné. Nezakládá však konkrétní záruky kladného či záporného vyřízení věci. K zabezpečení veřejného pořádku v obci se v praxi nejvíce využívá tzv. koordinační dohody nebo veřejnoprávní smlouvy. Listina základních práv a svobod v čl. 18 odst. 1 stanoví, že každý je ve věcech veřejného práva nebo jiného společného zájmu oprávněn sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy se žádostmi, návrhy a stížnostmi. Petice se chápe jako určitý podnět, vyjádření názoru, pokud jde o věci veřejné. Ústavní úprava nicméně nezakládá konkrétní záruky kladného či záporného vyřízení věci. Pokud orgán, který obdržel petici, zjistí, že nepatří do jeho působnosti, je povinen ji postoupit do 5 dnů věcně příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. Na samotný proces projednávání petice se neaplikují obecné předpisy o správním řízení. Samotné vyřízení petice spočívá v tom, že adresát petice v odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Petenti nemají žádný právní nárok na to, aby bylo petici obsahově vyhověno. Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal. Tato stanovená lhůta k vyřízení petice uvedená v 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, má pořádkový charakter, tj. nejsou z ní vůči odpovědnému orgánu vyvozovány důsledky, pokud ji orgán v dané lhůtě nevyřídí. Územní samosprávné celky jsou podle čl. 18 odst. 1 Listiny základních práv a svobod adresáty petic, měly by proto upravit otázku přijímání, projednávání a vyřizování petic ve svých předpisech, k čemuž mají dle 102 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávnění. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic budou mít charakter organizačního předpisu s účinkem navenek vůči třetím osobám. Obec může místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce zabezpečit zřízením obecní policie v souladu s 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, kdy zastupitelstvo obce zřizuje a zrušuje obecní policii obecně závaznou vyhláškou. Obec může při výkonu samostatné působnosti v rámci ochrany veřejného pořádku spolupracovat s jinou obcí na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu dle 48 odst. 2 písm. a) zákona o obcích, tedy zajišťováním bezpečnosti jinak než zřízením vlastní policie, či uzavřením koordinační dohody s Policií ČR nebo uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zajišťování bezpečnosti v obci prostřednictvím obecní policie jiné obce v rámci jednoho kraje, např. vybudováním kamerového nebo zabezpečovacího systému. Nejobvyklejším způsobem v praxi je domluvit se s jinou obcí, která obecní policii zřídila, na uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 3a zákona o obecní policii, že tato obecní policie bude vykonávat úkoly stanovené zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na území obce (zabezpečování záležitosti veřejného pořádku), která obecní policii nezřídila a je smluvní stranou této smlouvy, což se může projevit i tak, že obecní policie jedné obce bude působit na území jiné obce. Orgán územní samosprávy může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, informační servis č. 8-9/2009 strana 19

20 což je uvedeno v ustanovení 103 odst. 4 písm. d) zákona o obcích. Bližší podrobnosti týkající se spolupráce obcí při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku s Policií ČR mohou nově upravovat tzv. koordinační dohody uzavřené podle 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Zde se stanoví, že útvar policie určený policejním prezidentem může uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. V tomto případě jde o organizační ujednání, nikoliv právně závazný akt, ze kterého by jejím stranám vznikaly práva a povinnosti, jejichž neplnění by se dalo sankcionovat. Zabezpečení veřejného pořádku v obci podepsáním koordinační dohody nebo veřejnoprávní smlouvy o zapůjčení obecní policie se v praxi malých obcí uplatňují nejčastěji z důvodů největší efektivity, proto je lze doporučit k realizaci. Mgr. Miroslava Kašpárková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Co nového ve Sbírce zákonů červenec a srpen 2009 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m 2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1m 2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledávání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt ve Sbírce zákonů pod č. 180/2009 Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s pokračování deregulace nájemného vyhlašuje pro uplatnění při jednostranném zvyšování nájemného z bytu pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2012 roztřídění obcí do kategorií dle počtu obyvatel s tím, že stanoví rok ukončení možnosti jednostranného zvýšení nájemného, základní ceny za 1m 2 podlahové plochy bytů a také maximální přírůstky měsíčního nájemného vyjádřené v procentech opět v závislosti na době ukončení zvyšování nájemného. Toto sdělení také uvádí základní zásady zvyšování nájemného spolu s metodikou výpočtů a názornými příklady, a je velmi důležité zejména pro obce, které vlastní byty s regulovaným nájmem. Jedná se o poslední takovéto sdělení podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, neboť rokem 2012 by se měla deregulace nájemného uzavřít. Datum účinnosti od: 1. ledna 2010 Zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony V tomto předpise, kterým se mění zákon o archivnictví a spisové službě a další související zákony, jsou novým způsobem definovány některé pojmy, jako např. dokument, zavádí se pojmy nové spisovna, archivní pomůcky, metadata atd. Dále tento zákon v ust. 3 rozšiřuje výčet subjektů, které mají povinnost uchovávat dokumenty a umožňovat výběr archiválií, a to o bezpečnostní sbory, ozbrojené síly, notáře apod. Změny se objevují i u úpravy průběhu skartačního řízení. Zákon také zohledňuje některé aspekty ochrany osobních údajů a vyrovnává se s postupnou digitalizací archivu. Výraznou změnou je v neposlední řadě také nové definování deliktů na úseku archivnictví a spisové služby a dále významné zpřísnění podmínek pro budovu, v níž je umístěna spisovna, či státní archiv. Tento zákon se významně dotýká všech územních samosprávných celků, protože je jim zákonem uložena povinnost uchovávat dokumenty. Datum účinnosti od: 1. července 2009, některé body od 1. ledna 2010 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Tento nový zákon v návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, členství a činnosti v odborových organizacích a profesních komorách, sociálního zabezpečení, přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, přístupu ke vzdělání a ke zboží a službám, včetně bydlení. Definuje přitom pojmy jako přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování a pronásledování. Zároveň však také negativně vymezuje, co diskriminací není. Klade důraz na rovné zacházení pro muže a ženy v systémech soc. zabezpečení pracovníků. V neposlední řadě stanovuje právní prostředky ochrany před diskriminací ten, kdo byl diskriminačním jednáním dotčen, se může domáhat upuštění od diskriminačního jednání, odstranění následků takového jednání a dokonce i přiměřeného zadostiučinění. Tento zákon je důležitý pro všechny obce z hlediska jejich pozice zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích. Datum účinnosti od: 1. října 2009 Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších zákonů, a některé další zákony Tento zákon zavádí do zákona o sociálních službách nové ustanovení o způsobu výplaty příspěvku na péči ve stupni I (lehká závislost) osobě starší 18 let. Způsob výplaty tohoto příspěvku je odlišný, neboť část příspěvku se vyplácí v hotovosti či na bankovní účet a část příspěvku formou poukázky nebo formou elektronického platebního prostředku určeného k úhradě za sociální služby poskytnuté této osobě poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb. Zákon dále rozšiřuje povinnosti žadatelů o příspěvek a oprávněných osob, co se týče poskytování údajů a oznamování změn rozhodných pro poskytnutí příspěvku. V neposlední řadě pak zákon dopadá na oblast kontroly využívání příspěvků. Specifikuje povinnosti obecního úřadu s rozšířenou působností při výkonu této kontroly, ukládá mu povinnost o výsledku kontroly učinit záznam do spisu a v případě závažného porušení mu ukládá povinnost neprodleně informovat příslušný krajský úřad. Dále také tato novela stanovuje, že na postup při kontrole využívání příspěvku se nevztahuje zákon o státní kontrole. Tato novela se dotýká obcí s rozšířenou působností. Datum účinnosti od: 1. srpna 2009, některá ustanovení od 1. ledna 2010, některá od 1. ledna 2012 informační servis č. 8-9/2009 strana 20

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více