47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s."

Transkript

1 Pardubice, Zápis z 47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. června 2013 Místo Budova C Krajského úřadu Pardubického kraje - Komenského náměstí 120, Pardubice Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: JUDr. Radan Večerka Ověřovatelé zápisu: Lahoda, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:15 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Vyzval k doplnění programu: Pravidla Osvojování (Ondráčková), informace o členské základně, dotaz MAS Karlštejnsko, a další (Špiková). Doplnění bude do Různé. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (11 členů). Mach omluven, Krist se dostaví v průběhu. 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Členům výboru Úkol 6/42: Zasílání podkladů z Valných hromad Krajských sdružení zápisy. Zodpovídá: zástupci KS Termín: jednání 2/2013 Probíhá, zbývá doplnit 3 kraje. Tajemnici Úkol 1/46: Rozeslat podklad koordinátora všem členům Výboru. Zodpovídá: tajemnice Splněno Ostatním Úkol 2/43: Zpracovat materiál Evropa 2020 jako podklad pro jednání a seznámení členů MAS s cíli EU Zodpovídá: Radim Sršeň (PS Mezinárodní spolupráce) Splněné, více viz zpráva PS Úkol 1/45: Připomínkovat a finalizovat náplně práce PS. Zodpovídá: odpovědní zástupci (vedoucí) PS Termín: jednání 5/2013 Splněno

2 Strana 2/10 Úkol 2/46: Nominovat zástupce do OP Zaměstnanost. Zodpovědný: Winter Probíhá Kontrola usnesení z minulého jednání. Usnesení 1/46: Výbor NS MAS ČR schvaluje nové členy organizace MAS Chrudimsko, MAS Podbrněnsko, MAS Bohumínsko. 2. Zpráva o činnosti za uplynulé období předsedy (Winter) Praha Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR František Winter, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jana Juřenčáková podepsali v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí memorandum Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje - navázání kontaktu s Českým rozhlasem, návrh na debaty o MAS Na základě výzvy premiéra Nečase byly nominování členové do Rady pro fondy Společného strategického rámce a jejích PS. Rada pro fondy Společného strategického rámce: Ing. František Winter / Ing. Jiří Krist Pracovní skupina pro trh práce a vzděláváni a boj s chudobou Ing. Markéta Pošíková / Markéta Dvořáková, Dis Pracovní skupina pro Inovativní finanční nástroje Ing. Jaromír Polášek / Mgr. Gustav Charouzek Pracovní skupina pro integrovaný rozvoj území Václav Pošmurný / František Winter Pracovní skupina pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzděláváni Ing. Olga Ondráčková / Anna Čarková Pracovní skupina pro páteřní infrastrukturu Ing. Jaroslav Chmelař / Ing. Jiří Krist Jednání Rady mělo být 3. června, ale z důvodu povodní bylo odvoláno. Další jednání stanoveno na v Praze. Jednání jsou přísně řízena dle jednacího řádu a Statutu (termínové hlášení účasti, zasílání návrhů a podkladů atd.). Oliva za Středočeský kraj navrhl, že je možné operativně využít zástupce ze Středočeského kraje jako náhradníka z důvodu dostupnosti. Zástupci, viz seznam výše, by se měli sejít před jednáním PS a informovat se o postupu jednání a společně prosazovaných zájmech. K jednání se připojil se Krist Zpráva o činnosti za uplynulé období viceprezidenta ELARD (Sršeň) Zástupce nepřítomen. Zpráva o činnosti za uplynulé období vyjednávacího týmu (Pošmurný) Koordinátor se omluvil z jednání. Byla předložena zpráva o činnosti viz příloha č. 1 - výtah z Dohody o partnerství (dále jako DoP), informace o MAS pro premiéra. Dále byly předneseny informace o pondělním veřejném slyšení v Senátu na téma Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy při plánování a implementaci operačních programů v ČR. Na jednání byli přítomni Pošmurný, Špiková a zástupci jednotlivých MAS (Pošíková, Karasová, Žáček). Informace z Evropské komise, EHSV, MMR jako koordinátora programování a další ministerstva a NNO. V úvodu jednání

3 Strana 3/10 informace o Dohodě o partnerství, která by měla být uzavřena do konce roku. Nyní veden neformální dialog na úrovni ČR a EU. Při formálních jednání bude důraz na kontrolu zapojení partnerů při tvorbě DoP. Daniel Braun za MMR upozornil na to, že spolupráce s NNO na plánování je od roku 2010, ale intenzivněji byly NNO zorganizovány od prosince Nyní jednání probíhá již na určité úrovni spolupráce zástupci NNO ve všech ŘV OP pro přípravu dalšího období. Z pohledu MAS a CLLD byla kladně hodnocena metoda LEADER jako osvědčený model partnerství. Ze strany europoslankyně Brzobohaté bylo ale upozorněno, že jsou i zakládány MAS jenom za účelem čerpání dotací a ne za účelem spolupráce a rozvoje regionu. Bylo řečeno, že CLLD by mělo být využito ve všech OP mimo Dopravu a Rybářství. Vše se ještě stále plánuje a připravuje skoro nic není definitivní. Dle pana Daňka z MMR je jisté, že bude implementováno přes MAS 5 % z PRV (dle podkladů možné zajištění plnohodnotných 47 MAS). Aby byla zajištěna plnohodnotnost činnosti MAS, bylo by nutné dát z dalších OP minimálně 1,5 % z alokovaných prostředků (činnost 170 MAS). Byla zmíněna možnost využití finančních prostředků z technické pomoci na budování kapacit NNO a podpora jejich účasti v Monitorovacích Výborech. Ze strany NNO byla kritizována nekoordinovanost připomínkování velké množství dokumentů stále dokola. Zástupci NNO si musí zajistit účast na jednání a připomínkování ve svém volném čase nepoměr vůči pracovníkům veřejné správy součást jejich práce. Při kontrole z EU bude kladen důraz na princip partnerství a informace jak byly vypořádány připomínky k jednotlivým OP (dohodám) při plánování. Konkrétní výstupy a záznam by měly být zveřejněny pořadateli. Další informace: Koordinátor a jeho činnost je zajištěna do 30. června poté bude Pošmurný pracovat jako řádný člen Výboru v PS a OP kde byl oficiálně nominován - PS Dohoda o partnerství, PS IPUD a v IROP. Po ukončení činnosti bude zveřejněna zpráva o činnosti v roce 2013 a vyúčtování. Informace ze SPOV Jsou vedena jednání o DoP Asociace krajů a SMO stáhly svoje zástupce z jednání (mimo ministerské), SMO chce CLLD přes ORP. SPOV a SMS jednali s panem Vrbíkem (od Premiéra) názor na podporu 150 MAS a 50 miliard rozdělených přes MAS (stanovisko SPOV). Informace o neoprávněné (protiprávní) realokaci OP ŽP a ROP SZ do jiných OP a tím porušeno nařízení 243!!! Zpráva o činnosti za uplynulé období členů řídících orgánů (platforem) OP IROP (Pošmurný) - bez změny VVV (Winter) - bez změny, další jednání koncem června OP PIK (Ondráčková) Zástupci SMS a SPOV se účastnili jednání platformy a podpořili podněty NS MAS. NS MAS vyzvána k návrhu formulace doplnění bylo využito, návrh zaslán. Bylo upozorněno na chybějící dotace pro venkovské podniky a nezakompovanou podporu mikro-podniků ( z PRV byla vyloučena) v souladu i s názorem hospodářské komory, pro další jednání dohoda zástupců NS MAS, SMS, SPOV a HK ČR. Ze strany MZe bylo sděleno, že nebudou řešit dotace pro podnikatele (jejich prosazení je na jiných zástupcích). Dotaz na zpětnou vazbu na neformální projednávání návrhu OP v Bruselu?

4 Strana 4/10 Návrh memoranda s Hospodářskou komorou upozorněno na obvinění uvnitř organizace, nejasnosti s financováním. Diskuze nad pravdivostí podkladů a podpisu memoranda. Večerka doplnil k vyjednávání OP neformální dialog s EK byly vzneseny připomínky k procesu a má k dispozici velice zásadní připomínky k IROP: - není jasná v OP intervenční logika a OP nevychází z analýz, - není respektován poziční dokument EK, nejsou plněny ex-ante kondicionality z dohody (nejsou plněny podmínky EK - pouze 8 ze 48), - realizace principu partnerství, nevysvětleno pojetí ITI a CLLD ve vztahu k EU, není vysvětlení územní dimenze a jednotlivých materiálů. Další jednání koncem června v Bruselu. ŽP (Krist) V OP se chystají i malé projekty, měl by si připravit implementační systém návrh přes MAS, rodinné domy kotle pro rodinné domy. ZAM (Mach) Zástupce není přítomen, zpráva nebyla zaslána. Winter upozornil, že je nutné, aby zástupci dávali na každém jednání Výboru zprávu nebo vyslali svého zástupce. Nutný přenos informací. Charouzek doplnil, že se paní Dvořáková již účastní připomínkování k tomuto OP a jsou jí zasílány informace. V návaznosti na nepředávání informací z OP ZAM Winter navrhl, aby byla zaslána oficiální nominace na paní Dvořákovou jako zástupce NS MAS. Oliva doplnil, že ve Středních Čechách při nominaci zástupců do PS OP budou zasílány zpětné vazby není to také u všech, ale snaží se. Úkol 1/47: Zaslat změnu nominace na paní Dvořákovou u MPSV do přípravy OP. Zodpovídá: tajemnice, předseda Krist navrhl, že bylo vhodné, kdyby byly aktuální verze dokumentů a závěry z jednání OP, návrhů OP a zápisů z platforem a další dokumenty 2014 na webu. Winter navázal dotazem ze středních Čech: Informace o metodikách ISU a standardizace MAS nejsou veřejné a jsou dostupné jenom některým členům. Proč nejsou dostupné všem na webu. Winter zároveň reagoval: Veškeré podklady a metodiky nejsou před schválením (stále se na nich pracuje), ale jsou od NS MAS ČR pouze připomínkovány. Dokud nejsou materiály schválené, je nutné je prezentovat jako NÁVRH a je pravděpodobné, že budou měněny ze strany zpracovatelů. Oliva doplnil, že by bylo vhodné na webu udělat interní prostor pro MAS, kde by byly tyto materiály uloženy. PRV (Florian) V rámci přípravy PRV v mezičase žádné jednání neproběhlo. Vzhledem k tomu, že již je zřejmé, že nové PRV se nepodaří spustit dříve než v druhé polovině r. 2014, byla mezi EK a MZe otevřena diskuse k řešení návaznosti ve financování především přímých plateb pro zemědělce. Tato varianta by mohla zahrnovat i prodloužení podpory pro MAS z období i pro rok Standardizace v mezičase nepokročila, z MZe jsme neobdrželi zapracované připomínky, pokud neobdržíme do konce týdne, bude rozeslán stávající materiál. Byla opakovaně diskutována otázka jednotné právní formy a pozice NS MAS ČR v této věci. Z pohledu zástupce NS MAS ČR jednotná (resp. nová) právní forma MAS umožní předejít nařčením z neoprávněné veřejné podpory. Dle výsledků dosavadního hodnocení MAS bylo mj. zjištěno, že cca 20

5 Strana 5/10 MAS (tj. téměř 1/5 hodnocených) má roční příjmy ve výši přes 250 tis. Kč, přičemž přes 81% svých osobních výdajů uplatňuje v rámci IV.1.1. Úkol 2/47: Zaslat informaci o podkladech k PS Standardizace. Termín: do Zodpovídá: Florian Je mnoho otázek a Florian navrhuje k těmto podkladům se sejít jako PS LEADER. Mohlo by to také znamenat, že by se nové období zdrželo. Florian by uvítal reakci Výboru, zda bude NS MAS prosazovat prodloužení programu. Zemanová doplnila, že je možné, že se finance od žadatelů nevyčerpají a uvítali by jako MAS další Výzvu. Florian informoval, že se o těchto problémech ví a jedná se o tom v návaznosti na výsledky výzvy v 19. kole. Oliva se v návaznosti na povodně dotazoval, zda se v PRV počítá s revitalizací rybníků reakce je OPŽP. Další dotaz směřoval na certifikaci MAS, byl přítomen na jednání v Královéhradeckém kraji, kde byla vedena diskuze s pí Krumpholcovou sbírání informací z terénu nebo školení? Není bráno jako předběžná informace. Nejvíce diskutovaná otázka jednotné právní formy navrhuje, že pokud nebude vysvětleno, měl by Výbor zamítnout jednotnou právní formu a prosazovat to pak i navenek. Florian slyšel o konzultacích, ale jenom v některých krajích zastává názor, že by mělo být ve všech, ne jenom někde. Jednotná právní forma návrh je koncipován tak, že je velká otázka veřejné podpory => výhody z dotací se využívají v podnikání. Nejčistší, kdyby podnikatelské aktivity byly pod jiným IČ, nebo v rámci EK byla vyjednána výjimka MAS jako de-minimis (akceptovatelná veřejná podpora). V diskuzi je, jak nejlépe aplikovat pravidla na právní subjekt => jednotná právní forma nebo jednotně nastavené vnitřní fungování. Nebylo zatím žádné doporučení ze strany Výboru. Lahoda upozornil na možný problém v budoucnu otázka jak bude nahlíženo na to, když budou dvě IČ a zpracovávání projektů do LEADERu, různé úvazky atd.? Zda je evidováno kolik činí příjmy z takovýchto podnikatelských aktivit? Florian reagoval, že problém je velký a je i vyčíslení v rámci hodnocení. Problémem je to, že se všichni na počátku nechali motivovat v činnosti, že by měly být MAS soběstačné a vydělávat si => sebeudržitelné. Z tohoto vyčíslení hlavně jiná informace => mají i jiné příjmy mimo LEADER, ale nemají žádné jiné výdaje mimo LEADER => v hodnocení nelze rozklíčovat detailněji, ale lze to z budoucího dotačního auditu. Důležitá je interpretace jak mezi MAS tak do území => jedna MAS = jedno partnerství, ale dvě IČ pro různé aktivity. Čarková by uvítala podporu pro MAS na další rok a také podpořila myšlenku případných dvou IČ oni jako MAS nepodnikali, dělali pouze projekty pro region. Když je hrazeno 100 % nákladů, tak je to bez problému. Vanická se dotazovala na problém s využitím hardwaru k jiným projektům či podnikání nájmy a technika. Florian doplnil, že vysloveně k veřejné podpoře ovlivnění podnikatele. Samozřejmě není nutné mít samostatné IČ na každý projekt. Polášek nesouhlasí s rozdělováním příjmy mimo LEADER byly na spoluúčast v projektech. Kde se vezmou na další náklady? Neuznatelné nebo spoluúčast na projektech spolupráce => vše by mělo být 100% dotované. Florian upozornil, že toto bylo zmíněno již i minule => pokud bude přislíbeno 100 % uznatelnosti režijních výdajů (maximum možných, průběžné financování). Nový subjekt závisí na interpretaci není o to mít dvě MAS, je o to, že bude jedno partnerství se dvěma právními subjektivitami. Kuthanová se dotazovala, jaký byl nález podání na ÚOHS? Florian odpověděl, že neviděl podání ani odpověď. Současně dodal, že toho nebude vyžadovat. Jsou zprostředkované informace od pí Vondrákové, která má o podání informace => ministerstvo na toto reaguje audity MAS. Balcar upozornil, že podobné je u Euroregion Glacenssis a model již funguje.

6 Strana 6/10 Krist podporuje Floriana, osobně nevidí jinou cestu - ne z důvodu podnikání, ale z důvodu 100% dotací. Obdobné u ROP a úřadů regionálních rad a krajských úřadů. 100% dotace => provoz kanceláře je plně dotován a nesmí dělat nic jiného!!! => dělat jenom to, na co dostaneme dotaci. Charouzek upozornil, že je na Vysočině vznesen problém přebíhání obcí při zakládání nových subjektů. Florian upřesnil, že i tak musí obce dávat opětovně souhlas. Doplnil, že dle MZe je i názor, že by mohlo být zachováno původní IČ, pokud nebudou další aktivity v organizaci. Právní analýza má být teprve ze strany MZe zadána. Večerka informovoval o aktivitách na otázku právní formy - je otázka složitá a problémová a musí se řešit. Od minulého jednání učinil kroky => LEADER jeden ze základních cílů podpory endogenního kapitálu v území, musí se řešit problémy formální povahy a běžné činnosti: - standardy a certifikace se má týkat toho co má MZe zajistit v nařízení 16/98 naplnění CLLD - podnikání a veřejná podpora pletou se pojmy podnikání činnost za účelem zisku, veřejná podpora má čtyři atributy k naplnění, - právní subjektivita - od nový zákon k NNO - rozpory při naplňování řeší ministerstvo spravedlnosti (legislativní sekce) požádání o pomoc s tímto problémem. Žádá o to, aby NS MAS vznesla dotaz na Ministerstvo spravedlnosti na právní subjektivitu MAS v návaznosti na nový zákon - zásadní pro právní uvažování => veřejná prospěšnost organizací nebo neprospěšnost, např. vzhledem k veřejné podpoře zatím není tento pojem řešen. MZe je tu proto, aby certifikovalo MAS dle nařízení k LEADERu, ale není tu pro to, aby definovalo právní formu. Dotaz je otázkou reakce cca 14 dní. Jasanský se v závěru dotazoval na aktuálnost harmonogramu k PRV. Florian informoval, že nastavení kritérií přijatelnosti je plánováno na červen a hodnocení kritérií na leden a červen 2014 (kola výběru). Usnesení 1/47: Výbor NS MAS ČR podá žádost o oficiální stanovisko Ministerstva spravedlnosti ve věci právní subjektivity MAS s akcentem na problém veřejné podpory, podnikání a případně dalších skutečností. Všichni pro Schváleno Po diskusi bylo dohodnuto, že bližší podrobnosti zjistí F. Winter, J. Krist a J. Florian, především ověří následující: - z jakých zdrojů by byla případná podpora pro rok 2014 čerpána, - nezapříčinila by rozevírání nůžek mezi 112 MAS a nepodpořenými MAS (resp. III.4.1.), - šlo by pouze o podporu IV.1.1., nebo i IV.1.2., příp. také IV.2.1., - bylo by možné vyhlásit v rámci IV.1.2. doplňkovou výzvu nebo využít institutu náhradníků k vyčerpání financí, které se navrátí z nevyčerpaných projektů. Úkol 3/47: Podat dotaz na vyjádření Ministerstva spravedlnosti. Termín: do Zodpovědný: Florian, Špiková, Oliva Úkol 4/47: Vyjednáváním zjistit podrobnější informace o možnosti prodloužení období pro PRV OSA IV. Zodpovědný: Winter, Krist a Florian Ondráčková se dotazovala, co bude s nepodpořenými MAS, když by byly finance pro podpořených 112 čerpány z budoucího období, které by mělo být k dispozici již pro všechny MAS a nejen MAS podpořené. Polášek upozornil, že podpořené MAS mají úvěry, které musí po konci období splatit z plateb z posledních etap a tím jsou tak trochu na stejné pozici jako nepodpořené MAS. Florian upozornil, že nemá konkrétní informace a bude je zjišťovat na jednání s MZe. Winter podotkl, že bude možnost diskutovat na LeaderFESTu. Winter ukončil diskuzi a upozornil, že je pro MAS nutné mít argumenty na PS Certifikace k postojům MZe a členům PS. Vyjádření ministerstva spravedlnosti bude dalším relevantním podkladem. Současně také budou předneseny informace z členské základny od krajských zástupců.

7 Strana 7/10 Úkol 5/47: Nachystat stanoviska jednotlivých KS k právní formě MAS, postupu na další účast v PS k certifikaci a stanovisko NS MAS. Termín: jednání 7/2013 Zodpovědný: krajští zástupci Doplnění z předchozí diskuze: Usnesení 2/47: Výbor NS MAS ČR nominuje místo pana Macha pí Dvořákovou do ŘV OP Zaměstnanost včetně PS, z důvodu nedostatečného přenášení informací zpět do Výboru. Všichni pro Schváleno Na základě diskuze nebylo doporučeno předsedou zveřejňovat veškeré informace na webu, ale distribuovat je členům přes členy Výboru. Zveřejnitelné podklady a podklady z EU budou zveřejněny na webu. Doprava (Chmelař) Zástupce není přítomen, zpráva nebyla zaslána. Zprávy z pracovních skupin LEADER Předseda informoval o ukončení aktivit TPS Leader v zahraničí, které byly hrazeny z prostředků CSV. Pokud by se chtěla NS MAS účastnit těchto jednání, tak z financí rozpočtu. MZe celkově omezuje zahraniční cesty z důvodu nedostatečných financi. Florian informoval, že PS se nesešla. Oliva informovat, že MZe momentálně řeší povodně jediná informace, že bude odevzdání auditu nutné v září. Florian doplnil, že by bylo vhodné také vznést dotaz na to, kolik MAS začalo již audit a jaké jsou ceny. Ondráčková doplnila k pravidlům Osvojování, že není jednoznačný výklad pravidel na Osvojování. Nebylo ještě školení pro příjemce dotace. Problémy s rozdílností výkladu stejných nákladů ve IV.1.1. a III.4.1 a také nejasné výdaje pro tréninkovou výzvu (nejasné výdaje, forma realizace a doložení výdajů). Nové MAS pravidla neznají a garanti se jimi ještě nezabývali, proto se tento problém ještě neobjevil. Nutné společné připomínky od nepodpořených MAS a také od garantů. Winter navrhl jednání s náměstky SZIF na LeaderFESTu - doporučení školení včetně garantů MAS - diskuze!!!! PS LEADER do cca 1-2 týdnů shromáždí připomínky ke třem diskutovaným bodům: - III.4.1. zkušenosti z prvních měsíců realizace způsobilost výdajů, tréninkové výzvy, sjednocení výkladu na CP SZIF, - IV.1.1. otázka auditu požadované náležitosti, postup zpracování, zkušenosti s auditory, - IV.2.1. zkušenosti z předchozích kol, případné změny pro 19. kolo. Poté budou projednány s MZe a SZIF a požadováno zveřejnění FAQ a uspořádání školení pro MP III.4.1. vč. garantů z řad MAS. Úkol 6/47: Rozeslat výzvu na zasílání podnětů k pravidlům projekty spolupráce, osvojování a audit na PS LEADER. Zodpovědný: Florian Program a vize Krist navrhl, aby se sešli všichni zástupci z OP => řešit přesahy a spolupráci OP => zdá se, že ministerstva neřeší setkání do konce června, nejlépe na LeaderFESTu. Mezinárodní spolupráce Charouzek informoval, že se PS sešla a zápis bude zveřejněn. Do ČR jezdí delegace z jiných států květen Bulhaři a Francouzi, v srpnu budou Estonci. Sršeň jako zástupce v ELARD se účetní jednání v EU koordinační komise

8 Strana 8/10 ENRD v Portugalsku a tento týden ve Finsku na LINC. Guthová se účastní venkovských parlamentů. Účast zatím mimo prostředky NS MAS na úkor pořadatele nebo MAS. Dále akce v červenci v Chorvatsku. Přeložena aktualizovaná verze nařízení CLLD bude zasláno MAS společně s výtahem z EU 2020, dále přeložena Fiche k CLLD. Byla přednesena informace o činnosti Sršně - jednání s europoslancem Březinou územní dimenze, to samé se členem NERV panem Zahradníkem. Příští týden jednání jak se dokáže IITI prolnout s CLLD modelově v Olomouckém kraji. Připravováno jednání s panem ministrem Jankovským - zaslat případné dotazy. Informace o výzvě v OPLZZ, kde se přesouvá 600 mil Kč na vzdělávání starostů (žadatel SMO) dobré se zapojit jako partner NS MAS. Polášek informoval, že peníze by měly sloužit částečně jako mzdové náklady - slouží jako sněm starostů, bylo veřejně prohlášené, že se bude SMO snažit o realizaci CLLD. Špiková informovala o finálních verzích řádů PS a náplní práce, které budou rozeslány a bude o nich hlasováno per-rollam. Čarková se dotazovala, zda jsou zveřejňovány zprávy z jednání ELARD. Bylo dotazováno, zda by mohly být zasílány dovnitř sítě. Z diskuze odsouhlaseno usnesení. Usnesení 3/47: Výbor NS MAS ČR schvaluje, že budou vyžadovány a zveřejňovány zpráv z jednání ELARD. Všichni pro Schváleno PS Služby na venkově (Ondráčková) informace z jednání PS, kde je NS MAS jako partner, na jednání řešeny služby na venkově z dotací KÚ a ve Velkém Meziříčí řešení pošt na venkově. Na konferenci VENKOV by mělo být jedno celodenní téma služby na venkově a regionální potraviny na venkově. PS PR Oliva informoval o aktivitách při podpisu memoranda s církvemi. Bude sjednání schůzka na LeaderFESTu. Winter navrhl, aby byl vytvořen nový materiál pro Zemi živitelku. Spolupráce na aktivitách při Zemi živitelce. 3. LeaderFEST 2013 Informace o pokračování příprav akce. Již potvrzení účastníci za ministerstva a spolupracující organizace. Účast je přislíbena: MZe Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra, úsek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU a Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel sekce přímých plateb a rozvoje venkova. Ze strany MMR Ing. Jiří Vačkář, poradce ministra. Dále náměstci ředitele SZIF a vedoucích odborů. Zatím jsou přihlášeni účastníci ČR, Slovenska, Polska, Chorvatska a Litvy v počtu cca 180 osob. 4. Země živitelka 2013 Zástupci KS obdrželi návrh expozice a základní návrhy prezentace a požadavky na zajištění. Obecně je cílem do pavilonu dostat více přírodnin, pokud jsou v regionu nějaké zkušenosti či nápady, které by se daly přenést do pavilonu (slaměná či slámová zvířata, dřevěné doplňky, ohrádky, ukazatele, stromy atd.). Předpokládáme, že se za každé KS přihlásí odpovídající množství MAS, s tím je spojena i velikost prezentační plochy. Prosím zasílejte nebo konzultujte průběžně možnosti doplnění expozic prezentací řemesel, výrobků, šikovných lidí atd. - bude možnost využít prezentace na mini-pódiu u hlavního pultu. Plánován prostor pro děti a jejich aktivity a vystoupení řemeslníků, umělců atd. Dále je plánována velkoplošná projekce na plátno filmy o činnosti MAS, PRV, tvorby strategií a příkladů dobré praxe. Faktury budou vystavovány do konce června.

9 Strana 9/10 Návrh Floriana na heslovité vysvětlení co je MAS, LEADER, spolupráce atd. Špiková poděkovala za zaslané a předložené informace - je vítána interaktivní prezentace. Polášek navrhl moderátora pavilonu, prostřednictvím něhož by se MAS představily a také soutěž v rámci pavilonu. Navrhnout ze strany KS komunikativní zástupce. V návaznosti na diskuzi byl vznesen návrh na PS PR, aby nachystala plán aktivit na Zemi živitelku. Úkol 7/47: Připravit plán aktivit na Zemi živitelku ze strany PS PR. Termín: jednání 7/2013 Zodpovědný: Oliva (PS PR) 5. Národní konference Venkov 2013 František Kopecký informoval o přípravách Národní konference VENKOV 2013 a návrhu programu. Registrace bude možná od začátku srpna, od termínu přihlášení se bude odvíjet typ ubytování. Návrh na cca 400 účastníků. Veškeré informace budou zveřejňovány na Návrh programu: Úterý 1. října - workshopy (zvažovaná témata: zaměstnanost na venkově, obchodní obslužnost obcí, příklady dobré praxe ze zahraničí, značky kvality, nový zákon o cestovním ruchu apod.) Středa 2. října - společná panelová diskuse všech účastníků - zdravice VIP hostů, odborné příspěvky hlavních aktérů, odpověď na dotazy z workshopů - exkurze související s tématy workshopů v akčním rádiu cca 40 km od místa konání a především směrem do Olomouckého kraje - panely, úzké tematické workshopy (Olomoucký kraj, spotřební družstva, prostor pro různá společná jednání pracovních skupin, kulatých stolů), seminář ke tvorbě místních strategií - výstava a prezentace zajímavých projektů a řešení ochutnávky místních produktů Čtvrtek 3. října - závěrečný blok konferujících, formulace závěrů, společné komuniké - alternativní program panely, úzké tematické workshopy - jarmark místních potravinových a řemeslných výrobků přístupný též veřejnosti 6. Různé MAS MORAVSKÁ BRÁNA Informace o změně názvu MAS ZÁHOŘÍ-BEČVA na MAS MORAVSKÁ BRÁNA. MAS Kozákov Byly předloženy informace od MAS Kozákov, která ukončila svoji činnost v dubnu. Současně byla předložena žádost o prominutí členského a mimořádného členského příspěvku nebo fakturování poměrné výše. Usnesení 4/47: Výbor NS MAS ČR na základě žádosti MAS Kozákov odpustí mimořádný a řádný poplatek v plné výši. Pro: 6 proti: 2 zdržel se: 4 neschváleno

10 Strana 10/10 Usnesení 5/47: Výbor NS MAS ČR na základě žádosti MAS Kozákov odpustí adekvátní část mimořádného a řádného poplatku. Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 3 Schváleno Hodnotitelská komise IV.2.1. pro 19. kolo Na sekretariát byla přijata žádost MZe o nominaci členů a jejich náhradníků do Hodnotitelské komise pro opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce kolo. Bude zaslána informace MAS o možnosti nominace do této komise. Termín losování je stanoven na 9. července 2013 na jednání Výboru - vylosováni budou tři členové a tři náhradníci. Nominovat se mohou zástupci, kteří se doposud hodnocení neúčastnili. Dle vyjádření MZe bude členům komise uhrazeno ubytování a cestovné ze strany MZe a současně také odměna 2 tis. Kč osoba/den. Hodnotitel nesmí být současně financován ze IV.1.1. Memorandum s Hospodářskou komorou Ze strany koordinátora byla zaslána v podkladech informace o možnosti podepsat memorandum s hospodářskou komorou. Na základě diskuze o mediálních zprávách bylo navrženo další jednání k podpisu tohoto memoranda na jednání v červenci. Winter upřesnil, že by se měl dokument nazývat spíše Dohoda o spolupráci. Připomínky se mohou zasílat Pošmurnému. Winter si vyžádal informaci, zda bylo memorandum projednáno ze strany HK. Dotaz MAS Karlštejnsko Výboru NS MAS byl zaslán dopis od MAS Karlštejnsko s návrhem na změnu znění fakturace mimořádného členského příspěvku a zaslání podkladů k vyjednávacímu týmu. V návaznosti na diskuzi byla ustanovena odpověď o znění fakturace a možnosti nahlédnutí do smluv a podkladů k vyjednávacímu týmu, která bude zaslána ze strany tajemnice MAS Karlštejnsko. Usnesení 6/47: Výbor NS MAS ČR schvaluje, že na základě žádosti MAS Karlštejnsko bude upraveno znění fakturace mimořádného členského příspěvku. Dále bude zaslána informace o způsobu nahlédnutí do podkladů týkajících se vyjednávání. Všichni pro Schváleno Spolupráce s Krajskými úřady V rámci KS byly nashromážděny informace o podpoře krajů vůči MAS. Informace mohou být využity k vyjednávání podpory pro rok Více viz příloha č. 2 Úkol 8/47: Nachystat materiály z KS o výši finančních prostředků implementovaných do území krajů přes MAS. Termín: jednání 7/2013 Zodpovědný: zástupci KS Jednání ukončeno v 14:10 Ověřil dne: Lahoda Ondráčková Zapsala: Olga Špiková

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 2/ 2014 (191) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR A Aktuálně: Jmenována nová vláda. Obrana venkovských pošt. Peníze EU bez centralizace.

Více

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zápis z 27. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR České Budějovice, 29.8. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ověřovatelé zápisu: Marie Horáková, Jiří Krist Jednání zahájeno v

Více

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH STANDARDŮ PRO EXISTENCI A ŘÍZENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN DLE ZÁSAD METODY LEADER PODPŮRNÝ MATERIÁL NAVAZUJÍCÍ NA DOKUMENT

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010

Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010 Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010 Hosté: Mgr. Eduard Kavala předseda SPOV RNDr. Josef Postránecký Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR Ing. Rostislav Vondruška ministr MMR Ing.

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín čtvrtek 5. dubna 2012 v 10:00 h 13:30 h Místo Český Brod, kancelář MAS Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, (rohová, zelenkavá) budova

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 29. května 2015 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Svatojiřský les, Pojedy 33, Žitovlice Farma Pojedy Program: 1. Přivítání a představení domácí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 23. května 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy klášter Skalka GPS 49 52'39.260"N, 14 15'16.139"E Program: 1. Přivítání

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více