47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s."

Transkript

1 Pardubice, Zápis z 47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. června 2013 Místo Budova C Krajského úřadu Pardubického kraje - Komenského náměstí 120, Pardubice Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: JUDr. Radan Večerka Ověřovatelé zápisu: Lahoda, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:15 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Vyzval k doplnění programu: Pravidla Osvojování (Ondráčková), informace o členské základně, dotaz MAS Karlštejnsko, a další (Špiková). Doplnění bude do Různé. Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (11 členů). Mach omluven, Krist se dostaví v průběhu. 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Členům výboru Úkol 6/42: Zasílání podkladů z Valných hromad Krajských sdružení zápisy. Zodpovídá: zástupci KS Termín: jednání 2/2013 Probíhá, zbývá doplnit 3 kraje. Tajemnici Úkol 1/46: Rozeslat podklad koordinátora všem členům Výboru. Zodpovídá: tajemnice Splněno Ostatním Úkol 2/43: Zpracovat materiál Evropa 2020 jako podklad pro jednání a seznámení členů MAS s cíli EU Zodpovídá: Radim Sršeň (PS Mezinárodní spolupráce) Splněné, více viz zpráva PS Úkol 1/45: Připomínkovat a finalizovat náplně práce PS. Zodpovídá: odpovědní zástupci (vedoucí) PS Termín: jednání 5/2013 Splněno

2 Strana 2/10 Úkol 2/46: Nominovat zástupce do OP Zaměstnanost. Zodpovědný: Winter Probíhá Kontrola usnesení z minulého jednání. Usnesení 1/46: Výbor NS MAS ČR schvaluje nové členy organizace MAS Chrudimsko, MAS Podbrněnsko, MAS Bohumínsko. 2. Zpráva o činnosti za uplynulé období předsedy (Winter) Praha Předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR František Winter, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala a předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jana Juřenčáková podepsali v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí memorandum Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje - navázání kontaktu s Českým rozhlasem, návrh na debaty o MAS Na základě výzvy premiéra Nečase byly nominování členové do Rady pro fondy Společného strategického rámce a jejích PS. Rada pro fondy Společného strategického rámce: Ing. František Winter / Ing. Jiří Krist Pracovní skupina pro trh práce a vzděláváni a boj s chudobou Ing. Markéta Pošíková / Markéta Dvořáková, Dis Pracovní skupina pro Inovativní finanční nástroje Ing. Jaromír Polášek / Mgr. Gustav Charouzek Pracovní skupina pro integrovaný rozvoj území Václav Pošmurný / František Winter Pracovní skupina pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzděláváni Ing. Olga Ondráčková / Anna Čarková Pracovní skupina pro páteřní infrastrukturu Ing. Jaroslav Chmelař / Ing. Jiří Krist Jednání Rady mělo být 3. června, ale z důvodu povodní bylo odvoláno. Další jednání stanoveno na v Praze. Jednání jsou přísně řízena dle jednacího řádu a Statutu (termínové hlášení účasti, zasílání návrhů a podkladů atd.). Oliva za Středočeský kraj navrhl, že je možné operativně využít zástupce ze Středočeského kraje jako náhradníka z důvodu dostupnosti. Zástupci, viz seznam výše, by se měli sejít před jednáním PS a informovat se o postupu jednání a společně prosazovaných zájmech. K jednání se připojil se Krist Zpráva o činnosti za uplynulé období viceprezidenta ELARD (Sršeň) Zástupce nepřítomen. Zpráva o činnosti za uplynulé období vyjednávacího týmu (Pošmurný) Koordinátor se omluvil z jednání. Byla předložena zpráva o činnosti viz příloha č. 1 - výtah z Dohody o partnerství (dále jako DoP), informace o MAS pro premiéra. Dále byly předneseny informace o pondělním veřejném slyšení v Senátu na téma Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy při plánování a implementaci operačních programů v ČR. Na jednání byli přítomni Pošmurný, Špiková a zástupci jednotlivých MAS (Pošíková, Karasová, Žáček). Informace z Evropské komise, EHSV, MMR jako koordinátora programování a další ministerstva a NNO. V úvodu jednání

3 Strana 3/10 informace o Dohodě o partnerství, která by měla být uzavřena do konce roku. Nyní veden neformální dialog na úrovni ČR a EU. Při formálních jednání bude důraz na kontrolu zapojení partnerů při tvorbě DoP. Daniel Braun za MMR upozornil na to, že spolupráce s NNO na plánování je od roku 2010, ale intenzivněji byly NNO zorganizovány od prosince Nyní jednání probíhá již na určité úrovni spolupráce zástupci NNO ve všech ŘV OP pro přípravu dalšího období. Z pohledu MAS a CLLD byla kladně hodnocena metoda LEADER jako osvědčený model partnerství. Ze strany europoslankyně Brzobohaté bylo ale upozorněno, že jsou i zakládány MAS jenom za účelem čerpání dotací a ne za účelem spolupráce a rozvoje regionu. Bylo řečeno, že CLLD by mělo být využito ve všech OP mimo Dopravu a Rybářství. Vše se ještě stále plánuje a připravuje skoro nic není definitivní. Dle pana Daňka z MMR je jisté, že bude implementováno přes MAS 5 % z PRV (dle podkladů možné zajištění plnohodnotných 47 MAS). Aby byla zajištěna plnohodnotnost činnosti MAS, bylo by nutné dát z dalších OP minimálně 1,5 % z alokovaných prostředků (činnost 170 MAS). Byla zmíněna možnost využití finančních prostředků z technické pomoci na budování kapacit NNO a podpora jejich účasti v Monitorovacích Výborech. Ze strany NNO byla kritizována nekoordinovanost připomínkování velké množství dokumentů stále dokola. Zástupci NNO si musí zajistit účast na jednání a připomínkování ve svém volném čase nepoměr vůči pracovníkům veřejné správy součást jejich práce. Při kontrole z EU bude kladen důraz na princip partnerství a informace jak byly vypořádány připomínky k jednotlivým OP (dohodám) při plánování. Konkrétní výstupy a záznam by měly být zveřejněny pořadateli. Další informace: Koordinátor a jeho činnost je zajištěna do 30. června poté bude Pošmurný pracovat jako řádný člen Výboru v PS a OP kde byl oficiálně nominován - PS Dohoda o partnerství, PS IPUD a v IROP. Po ukončení činnosti bude zveřejněna zpráva o činnosti v roce 2013 a vyúčtování. Informace ze SPOV Jsou vedena jednání o DoP Asociace krajů a SMO stáhly svoje zástupce z jednání (mimo ministerské), SMO chce CLLD přes ORP. SPOV a SMS jednali s panem Vrbíkem (od Premiéra) názor na podporu 150 MAS a 50 miliard rozdělených přes MAS (stanovisko SPOV). Informace o neoprávněné (protiprávní) realokaci OP ŽP a ROP SZ do jiných OP a tím porušeno nařízení 243!!! Zpráva o činnosti za uplynulé období členů řídících orgánů (platforem) OP IROP (Pošmurný) - bez změny VVV (Winter) - bez změny, další jednání koncem června OP PIK (Ondráčková) Zástupci SMS a SPOV se účastnili jednání platformy a podpořili podněty NS MAS. NS MAS vyzvána k návrhu formulace doplnění bylo využito, návrh zaslán. Bylo upozorněno na chybějící dotace pro venkovské podniky a nezakompovanou podporu mikro-podniků ( z PRV byla vyloučena) v souladu i s názorem hospodářské komory, pro další jednání dohoda zástupců NS MAS, SMS, SPOV a HK ČR. Ze strany MZe bylo sděleno, že nebudou řešit dotace pro podnikatele (jejich prosazení je na jiných zástupcích). Dotaz na zpětnou vazbu na neformální projednávání návrhu OP v Bruselu?

4 Strana 4/10 Návrh memoranda s Hospodářskou komorou upozorněno na obvinění uvnitř organizace, nejasnosti s financováním. Diskuze nad pravdivostí podkladů a podpisu memoranda. Večerka doplnil k vyjednávání OP neformální dialog s EK byly vzneseny připomínky k procesu a má k dispozici velice zásadní připomínky k IROP: - není jasná v OP intervenční logika a OP nevychází z analýz, - není respektován poziční dokument EK, nejsou plněny ex-ante kondicionality z dohody (nejsou plněny podmínky EK - pouze 8 ze 48), - realizace principu partnerství, nevysvětleno pojetí ITI a CLLD ve vztahu k EU, není vysvětlení územní dimenze a jednotlivých materiálů. Další jednání koncem června v Bruselu. ŽP (Krist) V OP se chystají i malé projekty, měl by si připravit implementační systém návrh přes MAS, rodinné domy kotle pro rodinné domy. ZAM (Mach) Zástupce není přítomen, zpráva nebyla zaslána. Winter upozornil, že je nutné, aby zástupci dávali na každém jednání Výboru zprávu nebo vyslali svého zástupce. Nutný přenos informací. Charouzek doplnil, že se paní Dvořáková již účastní připomínkování k tomuto OP a jsou jí zasílány informace. V návaznosti na nepředávání informací z OP ZAM Winter navrhl, aby byla zaslána oficiální nominace na paní Dvořákovou jako zástupce NS MAS. Oliva doplnil, že ve Středních Čechách při nominaci zástupců do PS OP budou zasílány zpětné vazby není to také u všech, ale snaží se. Úkol 1/47: Zaslat změnu nominace na paní Dvořákovou u MPSV do přípravy OP. Zodpovídá: tajemnice, předseda Krist navrhl, že bylo vhodné, kdyby byly aktuální verze dokumentů a závěry z jednání OP, návrhů OP a zápisů z platforem a další dokumenty 2014 na webu. Winter navázal dotazem ze středních Čech: Informace o metodikách ISU a standardizace MAS nejsou veřejné a jsou dostupné jenom některým členům. Proč nejsou dostupné všem na webu. Winter zároveň reagoval: Veškeré podklady a metodiky nejsou před schválením (stále se na nich pracuje), ale jsou od NS MAS ČR pouze připomínkovány. Dokud nejsou materiály schválené, je nutné je prezentovat jako NÁVRH a je pravděpodobné, že budou měněny ze strany zpracovatelů. Oliva doplnil, že by bylo vhodné na webu udělat interní prostor pro MAS, kde by byly tyto materiály uloženy. PRV (Florian) V rámci přípravy PRV v mezičase žádné jednání neproběhlo. Vzhledem k tomu, že již je zřejmé, že nové PRV se nepodaří spustit dříve než v druhé polovině r. 2014, byla mezi EK a MZe otevřena diskuse k řešení návaznosti ve financování především přímých plateb pro zemědělce. Tato varianta by mohla zahrnovat i prodloužení podpory pro MAS z období i pro rok Standardizace v mezičase nepokročila, z MZe jsme neobdrželi zapracované připomínky, pokud neobdržíme do konce týdne, bude rozeslán stávající materiál. Byla opakovaně diskutována otázka jednotné právní formy a pozice NS MAS ČR v této věci. Z pohledu zástupce NS MAS ČR jednotná (resp. nová) právní forma MAS umožní předejít nařčením z neoprávněné veřejné podpory. Dle výsledků dosavadního hodnocení MAS bylo mj. zjištěno, že cca 20

5 Strana 5/10 MAS (tj. téměř 1/5 hodnocených) má roční příjmy ve výši přes 250 tis. Kč, přičemž přes 81% svých osobních výdajů uplatňuje v rámci IV.1.1. Úkol 2/47: Zaslat informaci o podkladech k PS Standardizace. Termín: do Zodpovídá: Florian Je mnoho otázek a Florian navrhuje k těmto podkladům se sejít jako PS LEADER. Mohlo by to také znamenat, že by se nové období zdrželo. Florian by uvítal reakci Výboru, zda bude NS MAS prosazovat prodloužení programu. Zemanová doplnila, že je možné, že se finance od žadatelů nevyčerpají a uvítali by jako MAS další Výzvu. Florian informoval, že se o těchto problémech ví a jedná se o tom v návaznosti na výsledky výzvy v 19. kole. Oliva se v návaznosti na povodně dotazoval, zda se v PRV počítá s revitalizací rybníků reakce je OPŽP. Další dotaz směřoval na certifikaci MAS, byl přítomen na jednání v Královéhradeckém kraji, kde byla vedena diskuze s pí Krumpholcovou sbírání informací z terénu nebo školení? Není bráno jako předběžná informace. Nejvíce diskutovaná otázka jednotné právní formy navrhuje, že pokud nebude vysvětleno, měl by Výbor zamítnout jednotnou právní formu a prosazovat to pak i navenek. Florian slyšel o konzultacích, ale jenom v některých krajích zastává názor, že by mělo být ve všech, ne jenom někde. Jednotná právní forma návrh je koncipován tak, že je velká otázka veřejné podpory => výhody z dotací se využívají v podnikání. Nejčistší, kdyby podnikatelské aktivity byly pod jiným IČ, nebo v rámci EK byla vyjednána výjimka MAS jako de-minimis (akceptovatelná veřejná podpora). V diskuzi je, jak nejlépe aplikovat pravidla na právní subjekt => jednotná právní forma nebo jednotně nastavené vnitřní fungování. Nebylo zatím žádné doporučení ze strany Výboru. Lahoda upozornil na možný problém v budoucnu otázka jak bude nahlíženo na to, když budou dvě IČ a zpracovávání projektů do LEADERu, různé úvazky atd.? Zda je evidováno kolik činí příjmy z takovýchto podnikatelských aktivit? Florian reagoval, že problém je velký a je i vyčíslení v rámci hodnocení. Problémem je to, že se všichni na počátku nechali motivovat v činnosti, že by měly být MAS soběstačné a vydělávat si => sebeudržitelné. Z tohoto vyčíslení hlavně jiná informace => mají i jiné příjmy mimo LEADER, ale nemají žádné jiné výdaje mimo LEADER => v hodnocení nelze rozklíčovat detailněji, ale lze to z budoucího dotačního auditu. Důležitá je interpretace jak mezi MAS tak do území => jedna MAS = jedno partnerství, ale dvě IČ pro různé aktivity. Čarková by uvítala podporu pro MAS na další rok a také podpořila myšlenku případných dvou IČ oni jako MAS nepodnikali, dělali pouze projekty pro region. Když je hrazeno 100 % nákladů, tak je to bez problému. Vanická se dotazovala na problém s využitím hardwaru k jiným projektům či podnikání nájmy a technika. Florian doplnil, že vysloveně k veřejné podpoře ovlivnění podnikatele. Samozřejmě není nutné mít samostatné IČ na každý projekt. Polášek nesouhlasí s rozdělováním příjmy mimo LEADER byly na spoluúčast v projektech. Kde se vezmou na další náklady? Neuznatelné nebo spoluúčast na projektech spolupráce => vše by mělo být 100% dotované. Florian upozornil, že toto bylo zmíněno již i minule => pokud bude přislíbeno 100 % uznatelnosti režijních výdajů (maximum možných, průběžné financování). Nový subjekt závisí na interpretaci není o to mít dvě MAS, je o to, že bude jedno partnerství se dvěma právními subjektivitami. Kuthanová se dotazovala, jaký byl nález podání na ÚOHS? Florian odpověděl, že neviděl podání ani odpověď. Současně dodal, že toho nebude vyžadovat. Jsou zprostředkované informace od pí Vondrákové, která má o podání informace => ministerstvo na toto reaguje audity MAS. Balcar upozornil, že podobné je u Euroregion Glacenssis a model již funguje.

6 Strana 6/10 Krist podporuje Floriana, osobně nevidí jinou cestu - ne z důvodu podnikání, ale z důvodu 100% dotací. Obdobné u ROP a úřadů regionálních rad a krajských úřadů. 100% dotace => provoz kanceláře je plně dotován a nesmí dělat nic jiného!!! => dělat jenom to, na co dostaneme dotaci. Charouzek upozornil, že je na Vysočině vznesen problém přebíhání obcí při zakládání nových subjektů. Florian upřesnil, že i tak musí obce dávat opětovně souhlas. Doplnil, že dle MZe je i názor, že by mohlo být zachováno původní IČ, pokud nebudou další aktivity v organizaci. Právní analýza má být teprve ze strany MZe zadána. Večerka informovoval o aktivitách na otázku právní formy - je otázka složitá a problémová a musí se řešit. Od minulého jednání učinil kroky => LEADER jeden ze základních cílů podpory endogenního kapitálu v území, musí se řešit problémy formální povahy a běžné činnosti: - standardy a certifikace se má týkat toho co má MZe zajistit v nařízení 16/98 naplnění CLLD - podnikání a veřejná podpora pletou se pojmy podnikání činnost za účelem zisku, veřejná podpora má čtyři atributy k naplnění, - právní subjektivita - od nový zákon k NNO - rozpory při naplňování řeší ministerstvo spravedlnosti (legislativní sekce) požádání o pomoc s tímto problémem. Žádá o to, aby NS MAS vznesla dotaz na Ministerstvo spravedlnosti na právní subjektivitu MAS v návaznosti na nový zákon - zásadní pro právní uvažování => veřejná prospěšnost organizací nebo neprospěšnost, např. vzhledem k veřejné podpoře zatím není tento pojem řešen. MZe je tu proto, aby certifikovalo MAS dle nařízení k LEADERu, ale není tu pro to, aby definovalo právní formu. Dotaz je otázkou reakce cca 14 dní. Jasanský se v závěru dotazoval na aktuálnost harmonogramu k PRV. Florian informoval, že nastavení kritérií přijatelnosti je plánováno na červen a hodnocení kritérií na leden a červen 2014 (kola výběru). Usnesení 1/47: Výbor NS MAS ČR podá žádost o oficiální stanovisko Ministerstva spravedlnosti ve věci právní subjektivity MAS s akcentem na problém veřejné podpory, podnikání a případně dalších skutečností. Všichni pro Schváleno Po diskusi bylo dohodnuto, že bližší podrobnosti zjistí F. Winter, J. Krist a J. Florian, především ověří následující: - z jakých zdrojů by byla případná podpora pro rok 2014 čerpána, - nezapříčinila by rozevírání nůžek mezi 112 MAS a nepodpořenými MAS (resp. III.4.1.), - šlo by pouze o podporu IV.1.1., nebo i IV.1.2., příp. také IV.2.1., - bylo by možné vyhlásit v rámci IV.1.2. doplňkovou výzvu nebo využít institutu náhradníků k vyčerpání financí, které se navrátí z nevyčerpaných projektů. Úkol 3/47: Podat dotaz na vyjádření Ministerstva spravedlnosti. Termín: do Zodpovědný: Florian, Špiková, Oliva Úkol 4/47: Vyjednáváním zjistit podrobnější informace o možnosti prodloužení období pro PRV OSA IV. Zodpovědný: Winter, Krist a Florian Ondráčková se dotazovala, co bude s nepodpořenými MAS, když by byly finance pro podpořených 112 čerpány z budoucího období, které by mělo být k dispozici již pro všechny MAS a nejen MAS podpořené. Polášek upozornil, že podpořené MAS mají úvěry, které musí po konci období splatit z plateb z posledních etap a tím jsou tak trochu na stejné pozici jako nepodpořené MAS. Florian upozornil, že nemá konkrétní informace a bude je zjišťovat na jednání s MZe. Winter podotkl, že bude možnost diskutovat na LeaderFESTu. Winter ukončil diskuzi a upozornil, že je pro MAS nutné mít argumenty na PS Certifikace k postojům MZe a členům PS. Vyjádření ministerstva spravedlnosti bude dalším relevantním podkladem. Současně také budou předneseny informace z členské základny od krajských zástupců.

7 Strana 7/10 Úkol 5/47: Nachystat stanoviska jednotlivých KS k právní formě MAS, postupu na další účast v PS k certifikaci a stanovisko NS MAS. Termín: jednání 7/2013 Zodpovědný: krajští zástupci Doplnění z předchozí diskuze: Usnesení 2/47: Výbor NS MAS ČR nominuje místo pana Macha pí Dvořákovou do ŘV OP Zaměstnanost včetně PS, z důvodu nedostatečného přenášení informací zpět do Výboru. Všichni pro Schváleno Na základě diskuze nebylo doporučeno předsedou zveřejňovat veškeré informace na webu, ale distribuovat je členům přes členy Výboru. Zveřejnitelné podklady a podklady z EU budou zveřejněny na webu. Doprava (Chmelař) Zástupce není přítomen, zpráva nebyla zaslána. Zprávy z pracovních skupin LEADER Předseda informoval o ukončení aktivit TPS Leader v zahraničí, které byly hrazeny z prostředků CSV. Pokud by se chtěla NS MAS účastnit těchto jednání, tak z financí rozpočtu. MZe celkově omezuje zahraniční cesty z důvodu nedostatečných financi. Florian informoval, že PS se nesešla. Oliva informovat, že MZe momentálně řeší povodně jediná informace, že bude odevzdání auditu nutné v září. Florian doplnil, že by bylo vhodné také vznést dotaz na to, kolik MAS začalo již audit a jaké jsou ceny. Ondráčková doplnila k pravidlům Osvojování, že není jednoznačný výklad pravidel na Osvojování. Nebylo ještě školení pro příjemce dotace. Problémy s rozdílností výkladu stejných nákladů ve IV.1.1. a III.4.1 a také nejasné výdaje pro tréninkovou výzvu (nejasné výdaje, forma realizace a doložení výdajů). Nové MAS pravidla neznají a garanti se jimi ještě nezabývali, proto se tento problém ještě neobjevil. Nutné společné připomínky od nepodpořených MAS a také od garantů. Winter navrhl jednání s náměstky SZIF na LeaderFESTu - doporučení školení včetně garantů MAS - diskuze!!!! PS LEADER do cca 1-2 týdnů shromáždí připomínky ke třem diskutovaným bodům: - III.4.1. zkušenosti z prvních měsíců realizace způsobilost výdajů, tréninkové výzvy, sjednocení výkladu na CP SZIF, - IV.1.1. otázka auditu požadované náležitosti, postup zpracování, zkušenosti s auditory, - IV.2.1. zkušenosti z předchozích kol, případné změny pro 19. kolo. Poté budou projednány s MZe a SZIF a požadováno zveřejnění FAQ a uspořádání školení pro MP III.4.1. vč. garantů z řad MAS. Úkol 6/47: Rozeslat výzvu na zasílání podnětů k pravidlům projekty spolupráce, osvojování a audit na PS LEADER. Zodpovědný: Florian Program a vize Krist navrhl, aby se sešli všichni zástupci z OP => řešit přesahy a spolupráci OP => zdá se, že ministerstva neřeší setkání do konce června, nejlépe na LeaderFESTu. Mezinárodní spolupráce Charouzek informoval, že se PS sešla a zápis bude zveřejněn. Do ČR jezdí delegace z jiných států květen Bulhaři a Francouzi, v srpnu budou Estonci. Sršeň jako zástupce v ELARD se účetní jednání v EU koordinační komise

8 Strana 8/10 ENRD v Portugalsku a tento týden ve Finsku na LINC. Guthová se účastní venkovských parlamentů. Účast zatím mimo prostředky NS MAS na úkor pořadatele nebo MAS. Dále akce v červenci v Chorvatsku. Přeložena aktualizovaná verze nařízení CLLD bude zasláno MAS společně s výtahem z EU 2020, dále přeložena Fiche k CLLD. Byla přednesena informace o činnosti Sršně - jednání s europoslancem Březinou územní dimenze, to samé se členem NERV panem Zahradníkem. Příští týden jednání jak se dokáže IITI prolnout s CLLD modelově v Olomouckém kraji. Připravováno jednání s panem ministrem Jankovským - zaslat případné dotazy. Informace o výzvě v OPLZZ, kde se přesouvá 600 mil Kč na vzdělávání starostů (žadatel SMO) dobré se zapojit jako partner NS MAS. Polášek informoval, že peníze by měly sloužit částečně jako mzdové náklady - slouží jako sněm starostů, bylo veřejně prohlášené, že se bude SMO snažit o realizaci CLLD. Špiková informovala o finálních verzích řádů PS a náplní práce, které budou rozeslány a bude o nich hlasováno per-rollam. Čarková se dotazovala, zda jsou zveřejňovány zprávy z jednání ELARD. Bylo dotazováno, zda by mohly být zasílány dovnitř sítě. Z diskuze odsouhlaseno usnesení. Usnesení 3/47: Výbor NS MAS ČR schvaluje, že budou vyžadovány a zveřejňovány zpráv z jednání ELARD. Všichni pro Schváleno PS Služby na venkově (Ondráčková) informace z jednání PS, kde je NS MAS jako partner, na jednání řešeny služby na venkově z dotací KÚ a ve Velkém Meziříčí řešení pošt na venkově. Na konferenci VENKOV by mělo být jedno celodenní téma služby na venkově a regionální potraviny na venkově. PS PR Oliva informoval o aktivitách při podpisu memoranda s církvemi. Bude sjednání schůzka na LeaderFESTu. Winter navrhl, aby byl vytvořen nový materiál pro Zemi živitelku. Spolupráce na aktivitách při Zemi živitelce. 3. LeaderFEST 2013 Informace o pokračování příprav akce. Již potvrzení účastníci za ministerstva a spolupracující organizace. Účast je přislíbena: MZe Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra, úsek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU a Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel sekce přímých plateb a rozvoje venkova. Ze strany MMR Ing. Jiří Vačkář, poradce ministra. Dále náměstci ředitele SZIF a vedoucích odborů. Zatím jsou přihlášeni účastníci ČR, Slovenska, Polska, Chorvatska a Litvy v počtu cca 180 osob. 4. Země živitelka 2013 Zástupci KS obdrželi návrh expozice a základní návrhy prezentace a požadavky na zajištění. Obecně je cílem do pavilonu dostat více přírodnin, pokud jsou v regionu nějaké zkušenosti či nápady, které by se daly přenést do pavilonu (slaměná či slámová zvířata, dřevěné doplňky, ohrádky, ukazatele, stromy atd.). Předpokládáme, že se za každé KS přihlásí odpovídající množství MAS, s tím je spojena i velikost prezentační plochy. Prosím zasílejte nebo konzultujte průběžně možnosti doplnění expozic prezentací řemesel, výrobků, šikovných lidí atd. - bude možnost využít prezentace na mini-pódiu u hlavního pultu. Plánován prostor pro děti a jejich aktivity a vystoupení řemeslníků, umělců atd. Dále je plánována velkoplošná projekce na plátno filmy o činnosti MAS, PRV, tvorby strategií a příkladů dobré praxe. Faktury budou vystavovány do konce června.

9 Strana 9/10 Návrh Floriana na heslovité vysvětlení co je MAS, LEADER, spolupráce atd. Špiková poděkovala za zaslané a předložené informace - je vítána interaktivní prezentace. Polášek navrhl moderátora pavilonu, prostřednictvím něhož by se MAS představily a také soutěž v rámci pavilonu. Navrhnout ze strany KS komunikativní zástupce. V návaznosti na diskuzi byl vznesen návrh na PS PR, aby nachystala plán aktivit na Zemi živitelku. Úkol 7/47: Připravit plán aktivit na Zemi živitelku ze strany PS PR. Termín: jednání 7/2013 Zodpovědný: Oliva (PS PR) 5. Národní konference Venkov 2013 František Kopecký informoval o přípravách Národní konference VENKOV 2013 a návrhu programu. Registrace bude možná od začátku srpna, od termínu přihlášení se bude odvíjet typ ubytování. Návrh na cca 400 účastníků. Veškeré informace budou zveřejňovány na Návrh programu: Úterý 1. října - workshopy (zvažovaná témata: zaměstnanost na venkově, obchodní obslužnost obcí, příklady dobré praxe ze zahraničí, značky kvality, nový zákon o cestovním ruchu apod.) Středa 2. října - společná panelová diskuse všech účastníků - zdravice VIP hostů, odborné příspěvky hlavních aktérů, odpověď na dotazy z workshopů - exkurze související s tématy workshopů v akčním rádiu cca 40 km od místa konání a především směrem do Olomouckého kraje - panely, úzké tematické workshopy (Olomoucký kraj, spotřební družstva, prostor pro různá společná jednání pracovních skupin, kulatých stolů), seminář ke tvorbě místních strategií - výstava a prezentace zajímavých projektů a řešení ochutnávky místních produktů Čtvrtek 3. října - závěrečný blok konferujících, formulace závěrů, společné komuniké - alternativní program panely, úzké tematické workshopy - jarmark místních potravinových a řemeslných výrobků přístupný též veřejnosti 6. Různé MAS MORAVSKÁ BRÁNA Informace o změně názvu MAS ZÁHOŘÍ-BEČVA na MAS MORAVSKÁ BRÁNA. MAS Kozákov Byly předloženy informace od MAS Kozákov, která ukončila svoji činnost v dubnu. Současně byla předložena žádost o prominutí členského a mimořádného členského příspěvku nebo fakturování poměrné výše. Usnesení 4/47: Výbor NS MAS ČR na základě žádosti MAS Kozákov odpustí mimořádný a řádný poplatek v plné výši. Pro: 6 proti: 2 zdržel se: 4 neschváleno

10 Strana 10/10 Usnesení 5/47: Výbor NS MAS ČR na základě žádosti MAS Kozákov odpustí adekvátní část mimořádného a řádného poplatku. Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 3 Schváleno Hodnotitelská komise IV.2.1. pro 19. kolo Na sekretariát byla přijata žádost MZe o nominaci členů a jejich náhradníků do Hodnotitelské komise pro opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce kolo. Bude zaslána informace MAS o možnosti nominace do této komise. Termín losování je stanoven na 9. července 2013 na jednání Výboru - vylosováni budou tři členové a tři náhradníci. Nominovat se mohou zástupci, kteří se doposud hodnocení neúčastnili. Dle vyjádření MZe bude členům komise uhrazeno ubytování a cestovné ze strany MZe a současně také odměna 2 tis. Kč osoba/den. Hodnotitel nesmí být současně financován ze IV.1.1. Memorandum s Hospodářskou komorou Ze strany koordinátora byla zaslána v podkladech informace o možnosti podepsat memorandum s hospodářskou komorou. Na základě diskuze o mediálních zprávách bylo navrženo další jednání k podpisu tohoto memoranda na jednání v červenci. Winter upřesnil, že by se měl dokument nazývat spíše Dohoda o spolupráci. Připomínky se mohou zasílat Pošmurnému. Winter si vyžádal informaci, zda bylo memorandum projednáno ze strany HK. Dotaz MAS Karlštejnsko Výboru NS MAS byl zaslán dopis od MAS Karlštejnsko s návrhem na změnu znění fakturace mimořádného členského příspěvku a zaslání podkladů k vyjednávacímu týmu. V návaznosti na diskuzi byla ustanovena odpověď o znění fakturace a možnosti nahlédnutí do smluv a podkladů k vyjednávacímu týmu, která bude zaslána ze strany tajemnice MAS Karlštejnsko. Usnesení 6/47: Výbor NS MAS ČR schvaluje, že na základě žádosti MAS Karlštejnsko bude upraveno znění fakturace mimořádného členského příspěvku. Dále bude zaslána informace o způsobu nahlédnutí do podkladů týkajících se vyjednávání. Všichni pro Schváleno Spolupráce s Krajskými úřady V rámci KS byly nashromážděny informace o podpoře krajů vůči MAS. Informace mohou být využity k vyjednávání podpory pro rok Více viz příloha č. 2 Úkol 8/47: Nachystat materiály z KS o výši finančních prostředků implementovaných do území krajů přes MAS. Termín: jednání 7/2013 Zodpovědný: zástupci KS Jednání ukončeno v 14:10 Ověřil dne: Lahoda Ondráčková Zapsala: Olga Špiková

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září Zápis z 6. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 31.8..2009 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Lucie Krumpholcová, Mze Ing. F.

Více

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události:

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události: Olomouc, 15. 1. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Karasová Jednání zahájeno v 10:00 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 12. prosince 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Zálabí, TPCA Kolín - průmyslová zóna Ovčáry Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS

Více

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Judr. Radan Večerka Ověřovatelé zápisu: Jitka Doubnerová, Gustav

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 14. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Říčany, 8.6.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Bělinová, Mze Ing. Bejčková, Mze Ing. Adamcová, SZIF JUDr. Večerka, NOV PhDr.

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Praha, 11. února 2014 Zápis z 54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. února 2014 Místo Praha (budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 1. patro, číslo místnosti 1126) Přítomni: dle

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 6. února 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Olomouc, 8. dubna 2014 Zápis z 56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 8. dubna 2014 Místo KAZV Olomoucký kraj, Blanická 1, Olomouc - zasedací místnost v prvním patře Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s.

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. Termín: 8.2.2008 Čas: 10:00 hod. Místo: Praha 2 Vinohrady, Slezská 7, Budova ÚZPI Přítomni: Adam, Sušanka, Doubnerová, Hamplová, Winter, Florian, Oliva, Nekvasilová,

Více

Valné hromady NS MAS ČR, o.s.

Valné hromady NS MAS ČR, o.s. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Týnec nad Sázavou, 13. 3. 2014 Zápis z Valné hromady NS MAS ČR, o.s. Termín 13. března 2014 Místo Týnec nad Sázavou (Hotel TÝNEC, Klusáčkova 2,

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Praha, 16. června 2014 Zápis z 58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 16. června 2014 Místo Praha - Ministerstvo zemědělství, místnost č. 167 (Těšnov 65/17, Praha 1) Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Hosté: Ing. Zuzana Dvořáková, Mze Ing. Václav Votava, Poslanec PČR, člen rozpočtového

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Přítomni: Filip Konečný, Ski Klub Hranice Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/l Arnošt Hradil, podnikatel Provodovice

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Sršeň, Winter Jednání zahájeno v 10:15 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Sršeň, Winter Jednání zahájeno v 10:15 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 25.2.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Sršeň, Winter Jednání zahájeno v 10:15 Pořízen audio záznam. Na úvod hovoří předseda MAS Sdružení

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 9. listopadu 2012 v 10:00 h 14:00 h Místo Chotilsko, MAS Brdy Vltava, Chotilské muzeum Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS 2. Kontrola

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Hamr na Jezeře, 12. 2. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Šolc, Pošmurný Jednání zahájeno v 10:15 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

49. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

49. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. České Budějovice, 2. září 2013 Zápis ze 49. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 2. září 2013 Místo Výstaviště České Budějovice (pavilon Z) Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Helena Hanoldová (SZIF),

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Národní síť místních akčních skupin ČR Pracovní skupina LEADER SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Pracovní skupiny NS MAS apod. / 1 PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER) Statut PS schválen

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

VH MR Hranicko 29. listopadu 2012, městský úřad Potštát

VH MR Hranicko 29. listopadu 2012, městský úřad Potštát VH MR Hranicko 29. listopadu 2012, městský úřad Potštát Přítomní: dle prezenční listiny Alena Veličková, obec Horní Újezd Karel Galas, město Potštát Marta Koubková, obec Polom Marcela Tomášová, obec Všechovice

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

51. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

51. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Praha, 12. Listopadu 2013 Zápis z 51. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 12. listopadu 2013 Místo Blue Meeting Room - Hub Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 -Smíchov Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1 Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí veřejné projednání strategie V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam.

Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Hanušovice, 10.3.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Pošmurný Jednání zahájeno v 13:00 Pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl předseda Ing. František

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého kraje Obsah 1. Příprava období 2014 2020 na úrovni ČR 2.

Více

Zápis z jednání Pracovní skupiny hodnocení MAS 2012 konané dne 4.4.2012 v budově MZe ČR v Praze

Zápis z jednání Pracovní skupiny hodnocení MAS 2012 konané dne 4.4.2012 v budově MZe ČR v Praze Zápis z jednání Pracovní skupiny hodnocení MAS 2012 konané dne 4.4.2012 v budově MZe ČR v Praze Přítomni: Členové PS dle prezenční listiny Zástupci Mze Ing. Krumpholcová, Ing. Chlupáčová, Ing. Lindová

Více

Z jednání byl pořízen audio záznam, který je uložen na sekretariátu. Valné hromady se účastnilo 96 členů.

Z jednání byl pořízen audio záznam, který je uložen na sekretariátu. Valné hromady se účastnilo 96 členů. Nové Hrady, 2. 10. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: JUDr. Jaroslav Svejkovský advokát, člen Legislativní rady vlády ČR Z jednání byl pořízen audio záznam, který je uložen na sekretariátu. Valné

Více

Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020. RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020. RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Příprava měst a obcí na programové období 2014-2020 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o přípravě Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 Podklad pro přípravu

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Seminář NS MAS Praha, 29. července 2015 Ing. Johana Benešová Odbor regionální politiky MMR Usnesení vlády ze dne 21.

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Místo konání: Společenské centrum Lidečko

Místo konání: Společenské centrum Lidečko Zápis z Valné hromady MS Hornolidečska ze dne 25.6.2014 Místo konání: Společenské centrum Lidečko Program jednání: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Volba návrhové a mandátní komise 4. Schválení

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více