Výroční zpráva 4GLTE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 4GLTE"

Transkript

1 Výroční zpráva 4GLTE

2 O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1

3 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále také jen O2 Slovakia. Do skupiny O2 Czech Republic patí spolenost O2 Czech Republic a.s. a její dceiné spolenosti, dále jen Skupina. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 2

4 Obsah Obsah Strana 1. Zpráva nezávislého auditora Dopis generálního ředitele a předsedy představenstva Vybrané finanční a provozní ukazatele Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupina O2 Czech Republic Přehled Skupiny a hlavní změny v roce O2 Slovakia Řízení rizik Telekomunikační trh v České republice Trendy na trhu mobilních služeb Trendy na trhu fixních služeb Regulace Rezidentní segment Pevné služby Mobilní služby Korporace a veřejná správa Telekomunikační služby ICT Péče o zákazníky Služby velkoprodeje Propojování sítí Platební a finanční služby Komentované finanční výsledky Kalendář klíčových událostí Společenská odpovědnost (CSR) Úvod Zásady podnikání skupiny O2 Czech Republic Působení na trhu a chování k zákazníkům Péče o zaměstnance a pracovní prostředí Péče o životní prostředí Veřejně prospěšné aktivity Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 3

5 7. Správa a řízení společnosti Správa a řízení skupiny O2 Czech Republic Dceřiné společnosti a majetkové podíly v jiných společnostech Organizační struktura společnosti O2 Czech Republic a.s Orgány společnosti a vrcholové vedení Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Výbor pro audit Vrcholové vedení Principy odměňování osob s řídící pravomocí Ostatní informace týkající se osob s řídící pravomocí Informace o kodexech řízení a správy společnosti Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly Informace dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu Finanční část Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2014 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2014 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví Ostatní informace pro akcionáře a investory Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Příloha: Zpráva představenstva společnosti O2 Czech Republic a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou za rok 2014 (podle ustanovení 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen zpráva o vztazích ) Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 4

6 Zpráva nezávislého auditora

7 Zpráva nezávislého auditora 1. Zpráva nezávislého auditora 5

8 6

9 Dopis generálního ředitele a předsedy představenstva

10 Dopis generálního ředitele a předsedy představenstva 2. Dopis generálního editele a pedsedy pedstavenstva Vážení akcionái, dovolte mi, abych strun zhodnotil aktivity spolenosti O2 Czech Republic v uplynulém roce. Rok 2014 byl pro Spolenost pelomový. Zmnili jsme firemní hodnoty, nastavili nové priority a zjednodušili a zefektivnili fungování celé spolenosti. Provedené zmny už se zaínají projevovat na konkrétních íslech a zlepšujících se trendech ve všech segmentech našeho podnikání. Cíle pro rok 2014 jsme splnili. Nyní mžeme lépe a rychleji reagovat na zmny vnjšího prostedí, a udržovat si tak pozici lídra na trhu, což potvrzuje i nkolik komerních úspch, kterých Spolenost v pedchozím roce dosáhla. Za ty nejvýznamnjší považuji obrat v trendu poklesu pevných linek, zvýšený zájem o náš pevný internet a také o unikátní službu digitální televize O 2 TV. V rámci naší strategie jsme se v minulém roce vrátili zpt i k fixním službám. Pedstavili jsme nové tarify pro volání z pevné linky, investujeme do rozšiování dostupnosti technologie VDSL. Na technologii VDSL pešlo v roce 2014 více než 420 tisíc zákazník a tento poet chceme zvyšovat i v píštím roce. S fixní infrastrukturou souvisí také digitální televize O 2 TV. Tato služba nyní roste nejrychleji a má stále obrovský potenciál. Od našich zákazník víme, že se jim líbí unikátní sportovní obsah, napíklad Premiere League, a služby, které jiné televize nemají, jako je možnost zhlédnutí až 30 hodin zptn nebo sledování až na tyech zaízeních díky mobilní aplikaci O 2 TV Go. V oblasti mobilních služeb jsou klíovou rstovou oblastí datové služby. V roce 2014 jsme se zamili na zvýšení pokrytí vysokorychlostním internetem, kterým jsme reagovali na rostoucí poptávku našich zákazník po datových službách a nárst datového provozu. Do konce roku jsme pokryli 93 % eské populace. Významn jsme rozšíili pokrytí sítí LTE, což pináší úsporu náklad i nové výnosy. Na konci roku jsme jako první pokryli nejrychlejším mobilním internetem dálnici D1, širší centrum Špindlerova Mlýna nebo pražskou O 2 arenu. Zahájili jsme sdílení sítí LTE se spoleností T-Mobile, díky kterému je pokrývání efektivnjší. Zamujeme se také na nabídku zaízení s podporou technologie LTE a jako jediný nezávislý operátor mžeme na eský trh pinášet nové a atraktivní znaky mobilních zaízení v loském roce jsme naše portfolio rozšíili o znaky Meizu, Lenovo a BenQ, rozšíili jsme spolupráci také se spoleností Apple. Budování vlastní LTE sít jsme v loském roce zahájili také na Slovensku, kde jsme do konce roku spustili provoz této technologie ve dvou nejvtších mstech Bratislav a Košicích. Prioritou pro nás zstává i další rozšiování vlastní 3G sít. Spolenost O2 Slovakia nadále vykazuje dobré provozní i finanní výsledky, a zvyšuje tak svj podíl na finanních výsledcích Skupiny. Za tímto nárstem stojí zvyšování potu zákazník, rostoucí podíl zákazník smluvních služeb a nárst podílu výnos z datových služeb. Tržní prostedí v oblasti telekomunikací zstává velice nároné, je pedmtem velké konkurence a regulace. I v roce 2015 zstaneme soustedni na výši dosaženého provozního zisku, a to znamená jak snižování náklad a úsporná opatení, tak i hledání píležitostí pro rst výnos. Budeme dále investovat do rstových oblastí, jako je sí tvrté generace využívající technologii LTE, a také do fixní VDSL infrastruktury. Naším cílem zstává také pechod na jednodušší a efektivnjší provozní model. Rozsáhlé možnosti se Spolenosti otevírají pokraujícím zaleováním do skupiny PPF, které pinese pístup k široké bázi zákazník, sdílení know-how, úspory z rozsahu a v neposlední ad možnost využívání znalosti trhu fúzí a akvizic k vytváení hodnoty pro všechny akcionáe. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 7

11 Vím, že tyto kroky se projeví v rostoucí spokojenosti našich zákazník a umožní nám dostát závazkm vi akcionám. Tomáš Budník, generální editel a pedseda pedstavenstva spolenosti O2 Czech Republic a.s. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 8

12 Vybrané finanční a provozní ukazatele

13 Vybrané finanční a provozní ukazatele 3. Vybrané finanní a provozní ukazatele Finanní výsledky byly zpracovány z auditovaných konsolidovaných finanních výkaz pipravených v souladu s Mezinárodními standardy úetního výkaznictví. Všechny údaje jsou není-li zmínno jinak uvedeny v mil. K a vztahují se k období konícímu 31. prosince Finanní ukazatele Výnosy OIBDA provozní zisk ped odpisy Provozní zisk Zisk ped zdanním istý zisk Aktiva celkem Pozemky, budovy a zaízení Vlastní kapitál Finanní závazky Výdaje na investice Provozní ukazatele (na konci období) Pevné linky (v tis.) xdsl pípojky maloobchodní a velkoobchodní (v tis.) Placená televize O 2 TV (v tis.) Mobilní zákazníci v eské republice (v tis.) z toho zákazníci smluvních služeb zákazníci pedplacených služeb Mobilní zákazníci na Slovensku (v tis.) Poet zamstnanc skupiny O2 CZ (stav ke konci roku) Pomrové ukazatele (v %) OIBDA marže (OIBDA/výnosy) 35,8 38,6 Pomr istého zisku k výnosm 9,0 11,9 Pomr výdaj na investice k výnosm 25,7 11,8 ROA (pomr istého zisku k celkovým aktivm) 5,4 7,7 ROE (pomr istého zisku k vlastnímu kapitálu) 7,4 10,2 Hrubá zadluženost (pomr finanních závazk k vlastnímu kapitálu) 12,9 5,4 Makroekonomické ukazatele 4 Poet obyvatel (v milionech) 10,5 10,5 Vývoj hrubého domácího produktu (v %) 5 2,5-0,9 Prmrná mezironí míra inflace (v %) 0,4 1,4 Míra registrované nezamstnanosti (na konci období, v %) 6,3 8,2 Smnný kurz K/USD prmr 20,7 19,6 Smnný kurz K/USD na konci období 22,8 19,9 Smnný kurz K/EUR prmr 27,5 26,0 Smnný kurz K/EUR na konci období 27,7 27,4 1 Bez výnos z netelekomunikaních služeb 2 Vetn akvizic WiFi, náklad na licence k LTE kmitotm v eské republice a na Slovensku a kapitalizovaných náklad na ochrannou známku O 2 3 Vetn dceiné spolenosti Bonerix s.r.o. 4 Zdroj: eský statistický úad, Ministerstvo práce a sociálních vcí R, eská národní banka 5 Ve stálých cenách roku 1995, 2014 pedbžný odhad Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 9

14 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

15 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 4. Zpráva pedstavenstva o podnikatelské innosti 4.1 Skupina O2 Czech Republic Pehled Skupiny a hlavní zmny v roce 2014 Skupinu O2 Czech Republic (skupina O2 CZ) tvoí spolenost O2 Czech Republic a.s. a její dceiné spolenosti. Pevážná ást služeb Skupiny byla v roce 2014 poskytována na území eské republiky. Prostednictvím 100% vlastnné dceiné spolenosti O2 Slovakia, s.r.o. poskytuje Skupina od roku 2007 své mobilní služby zákazníkm na Slovensku. Regionální rozdlení konsolidovaných výnos (mimo výnos z netelekomunikaních služeb) bylo následující: V milionech K Rok konící 31. prosince eská Slovensko Ostatní zem Konsolidaní úpravy Konsolidované výnosy celkem V prbhu roku 2014 nedošlo ke zmnám ve struktue skupiny O2 CZ. Podrobnjší pehled dceiných a pidružených spoleností je popsán v kapitole Dceiné spolenosti a majetkové podíly v jiných spolenostech. O2 CZ je nejvtším integrovaným telekomunikaním operátorem v eské republice, který poskytuje komplexní nabídku hlasových, datových a internetových služeb v oblasti pevných linek a mobilních služeb. Od záí 2006 nabízí také digitální televizi O 2 TV. Spolenost je dále jedním z nejvýznamnjších poskytovatel ICT služeb v eské republice. Spolenost souasn poskytuje velkoobchodní služby ostatním provozovatelm veejných telekomunikaních sítí a poskytovatelm veejných telekomunikaních služeb v eské republice i v zahranií. V síti O 2 nabízí své služby také virtuální operátoi. V roce 2014 se jejich ady rozšíily o operátory Vinatel a Moraviatel. V prbhu roku byl spuštn v síti O 2 také operátor Gorila Mobil, Spolenost však pozdji tuto znaku pevzala a nyní nabízí služby pod touto znakou pímo. V oblasti podpory veejn prospšných aktivit pokraovala spolenost O2 CZ v roce 2014 prostednictvím své Nadace O2 v programu Think Big. Jeho cílem byla podpora neformálních skupin mladých lidí pi realizaci jejich nápad a projekt, kterými chtjí nco zmnit, zlepšit nebo vytvoit ve svém okolí. V roce 2014 nevynaložila skupina O2 CZ žádné interní náklady na výzkum a vývoj ve smyslu standardu IAS 38 nehmotná aktiva. Na Slovensku pokraovala O2 Slovakia rstem ve všech sledovaných finanních a provozních ukazatelích. Rst zákaznické báze byl ovlivnný zejména nárstem smluvních zákazník. Nabídka úspšných produkt O 2 Fér, O 2 Paušál a O 2 Moja Firma prošla adou zmn, které pinesly zákazníkm výhodnjší podmínky a vyšší atraktivitu. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 10

16 Celkový poet zákazník skupiny O2 CZ byl následující: V tisících k 31. prosinci Maloobchodní linky Fixní linky Tradiní telefonní linky 1) Linky bez hlasového tarifu ( naked ) Voice over IP Internet a data Vytáený pístup 2) Vysokorychlostní pístup 3) Ostatní 4) Placená televize Velkoobchodní linky Zpístupnné místní smyky Velkoobchodní linky xdsl Ostatní 5) 7 7 FIXNÍ LINKY ESKÁ REPUBLIKA Zákazníci smluvních služeb Zákazníci pedplacených služeb MOBILNÍ ZÁKAZNÍCI ESKÁ REPUBLIKA Zákazníci smluvních služeb Zákazníci pedplacených služeb MOBILNÍ ZÁKAZNÍCI SLOVENSKO ZÁKAZNÍCI SKUPINY CELKEM ) PSTN (vetn telefonních automat) x1; ISDN2 x 1; ISDN30 x 30 2) Zákazníci vytáeného pístupu k internetu a ISDN2 x 1 3) xdsl 4) Pronajaté linky, WiFi, Symetrický internet, IP datové linky 5) Velkoobchodní pronajaté okruhy Restrukturalizaní program V roce 2014 pokraovala skupina O2 CZ v realizaci restrukturalizaních aktivit a nákladové optimalizace s cílem dále zlepšit svou provozní efektivitu. Skupina pedstavila nové projekty v mnoha oblastech svého podnikání. Ty byly zameny zejména na zjednodušení organizaní struktury vetn snížení duplicitních pozic, konsolidaci a optimalizaci call center, snížení potu a zjednodušení používaných aplikací a systém a optimalizaci proces. V rámci restrukturalizace bylo propuštno 715 zamstnanc, a poet zamstnanc Skupiny se tak v roce 2014 snížil o 12,8 % na Náklady na restrukturalizaci, zejména náklady související s vyplacením odstupného, dosáhly v roce 2014 výše 457 mil. K. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 11

17 Celkový počet zaměstnanců skupiny O2 CZ dle zeměpisného členění byl následující: k 31. prosinci O2 Czech Republic a.s Bonerix s.r.o Zaměstnanci v České republice O2 Slovakia, s.r.o Zaměstnanci na Slovensku Zaměstnanci Skupiny celkem Program nabývání vlastních akcií Společnosti Valná hromada Společnosti, která se konala dne 19. dubna 2012, schválila program nabývání vlastních akcií. Tento program byl rozhodnutím představenstva dne 29. října 2013 zastaven. V roce 2014 Společnost proto nenabyla žádné vlastní kmenové akcie. Následné události Mezi datem schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a datem schválení této Výroční zprávy uplatnila O2 CZ možnost prodloužení splatnosti krátkodobého úvěru ve výši 4 mld. Kč z tří měsíců na šest měsíců. Více informací o tomto úvěru je uvedeno v kapitolách 8. a 9. této Výroční zprávy. K žádným jiným významným následným událostem nedošlo O2 Slovakia Výnosy společnosti O2 Slovakia dosáhly v roce 2014 výše mil. Kč, oproti mil. Kč v roce O2 Slovakia zároveň vykázala nárůst provozního zisku před odpisy a amortizací (OIBDA) z mil. Kč v roce 2013 na mil. Kč v roce K 31. prosinci 2014 dosáhl počet zákazníků společnosti O2 Slovakia celkem 1,684 milionu. To představuje meziroční nárůst zákaznické báze o 9,4 %, což znamená téměř 145 tisíc nových SIM karet. Rostl především počet zákazníků smluvních služeb. Průměrný měsíční výnos na zákazníka (ARPU) dosáhl v roce 2014 výše 13,3 EUR u zákazníků smluvních služeb a 6 EUR u zákazníků předplacených služeb. Operátor pokračoval v nabídce úspěšných produktů O 2 Fér, O 2 Paušál a O 2 Moja Firma, které v roce 2014 prošly řadou změn. Tyto změny přinesly výhodnější podmínky pro zákazníky a zároveň zvýšily atraktivitu těchto programů. V programu O 2 Moja Firma zrušila O2 Slovakia rámcové dohodyse zákazníky. Všichni zákazníci O2 Slovakia, včetně firemních zákazníků, tak využívají smlouvy bez úvazku. Největší změnou prošel v roce 2014 program O 2 Paušál, v rámci kterého byly navýšeny bonusy na nákup mobilních telefonů, tabletů nebo herních konzolí až o 33 %, došlo také k navýšení objemu dat v internetových balíčcích. Pro všechny programy přinesla O2 Slovakia v létě 2014 revoluční novinku volání, SMS, MMS a mobilní data v České republice za slovenské ceny. Koncem léta O2 Slovakia zároveň představila plány na budování vlastní 4G sítě. Zároveň však společnost označila za prioritu pro následující období dostavbu vlastní 3G sítě. Na konci roku pokrývala O2 Slovakia 2G sítí 96,08 % populace, 3G síť pokrývala 62,04 % populace. Na konci roku 2014 byl zahájen provoz 4G sítě ve dvou největších slovenských městech v Bratislavě a v Košicích. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 12

18 Na základ przkumu nezávislé agentury Ipsos Tambor a spolenosti O2 Slovakia dosáhla O2 Slovakia opt nejvyšší úrovn spokojenosti zákazník mezi všemi slovenskými mobilními operátory. Slovenští zákazníci si O 2 již pošesté v ad zvolili v anket asopisu Techbox za Operátora roku O2 Slovakia se stala i v roce 2014 nejlepším zamstnavatelem v kategorii velkých spoleností podle hodnocení Bestmployer ízení rizik ízení rizik pedstavuje jeden ze základních manažerských nástroj efektivního systému ízení Spolenosti, jehož cílem je podpora pi naplování vize a strategie Spolenosti. Uplatovaný model ízení rizik odpovídá nejlepší mezinárodní praxi v oblasti ízení a správy spolenosti a je v souladu s rámcem COSO II (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Systém ízení rizik je nadále rozvíjen jako nedílný nástroj vnitní kontroly. Rizika jsou identifikována na základ hodnocení odpovdných úrovní ízení, podnt jednotky Interní audit a ízení rizik i dalších organizaních složek Spolenosti. Rizika jsou hodnocena z hlediska možného finanního dopadu a pravdpodobnosti vzniku. V pípad, že hodnota rizika pevyšuje uritou, pedem definovanou, úrove nebo riziko je považováno za významné, je uvedeno v registru rizik Spolenosti. Útvar ízení rizik byl i v roce 2014 zodpovdný za metodologii a systém ízení rizik na úrovni celé Spolenosti. Vrcholové orgány Spolenosti, pedstavenstvo a dozorí rada, respektive výbor pro audit, byly každý msíc informovány o významných rizicích Spolenosti a o zpsobu jejich ízení. Útvar ízení rizik svými aktivitami pokrýval rovnž rizika ve spolenosti O2 Slovakia a nakládal s nimi v souladu s danou metodologií. Spolenost pi svém podnikání mže elit následujícím typm rizik: Obchodní (tržní) rizika Hospodaení Spolenosti je výrazn ovlivnno obecnými ekonomickými podmínkami. Poptávka zákazník mže být negativn ovlivnna v pípad nejistoty ohledn dalšího vývoje ekonomiky. Spolenost psobí na vysoce regulovaném trhu, zásahy regulátora jak na celoevropské (Evropská komise), tak národní úrovni (TÚ) mohou negativn ovlivnit hospodaení Spolenosti. Návrh další regulace roamingových služeb, resp. odstranní píplatk za roaming v porovnání s národními cenami od roku 2016, mže vést k poklesu výnos Spolenosti. Hospodaení Spolenosti mže být negativn ovlivováno vysokou konkurencí na trhu, zintenzivnnou psobením významného potu virtuálních mobilních operátor na trhu, a trvalým technologickým rozvojem. Nové produkty a technologie mohou zpsobit zastarávání stávajících produkt a služeb a mohou negativn psobit na využívání a ziskovost tradiních hlasových a datových služeb. Finanní a kreditní rizika Spolenost je vystavena psobení rzných typ finanních rizik, zejména však rizik spojených se zmnou mnových kurz nebo úrokových sazeb. Spolenost rovnž elí rizikm ztrát v souvislosti s neplnním platebních a dodacích povinností obsažených ve smlouvách s obchodními partnery, nap. pohledávky za zákazníky nebo distributory. Provozní rizika Spolenost elí rizikm spojeným s neoekávanými perušeními poskytování služeb, a již z dvod možných výpadk sít i selhání informaních systém. Taková perušení dodávky služeb Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 13

19 mohou vést ke snížení zákaznické spokojenosti, snížení výnos, dodateným nákladm na opravy nebo sankcím ze strany státních orgán. Souasn je Spolenost závislá na malém potu významných dodavatel nezbytných produkt nebo služeb. Spolenost dále elí nkolika významným soudním sporm, jejichž výsledek je nejasný. V pípad nepíznivého výsledku mže dojít k výraznému nárstu náklad a k negativnímu ovlivnní hospodaení Spolenosti. Management Spolenosti pravideln monitoruje výše uvedená rizika, zpsob jejich ízení odpovídá charakteru daného rizika. Cílem je minimalizovat potenciální dopad rizik na hospodaení Spolenosti. 4.2 Telekomunikaní trh v eské republice Trendy na trhu mobilních služeb Rok 2014 byl rokem rozšiování sít LTE a také jejího zrychlování v reálném provozu. V únoru získali v rámci aukce kmitot všichni ti operátoi kmitoty pro rozvoj sít LTE. Zrychlování LTE se promítlo také do propozic operátor. O2 CZ v lednu zvýšila FUP u datových tarif. Následoval Vodafone, který souasn pedstavil nový datový tarif Mobilní pipojení Turbo s Chytrým FUP 20 GB umožujícím neomezené používání webu, u a aplikací. Po vyerpání FUP se rychlost sníží pouze vybraným protokolm. Limity u datových tarif navýšil v beznu také operátor T-Mobile. Další novinkou byly sdílené datové tarify. T-Mobile jako první nabídl v únoru k hlasovému tarifu S námi druhou SIM pro sdílení dat. V srpnu pak do svého portfolia zaadil nový tarif S námi sdílený. O2 CZ službu MultiSIM poprvé nabídla v ervenci. Vodafone po vzoru konkurence v záí inovoval RED tarify, ke kterým nabízí také MultiSIM, ovšem jako jediný operátor zdarma. Tak jako v pechozích letech i v roce 2014 poklesly díky regulaci ceny roamingu v rámci EU. Cena za odchozí volání v EU je 6,30 K/min, píchozí hovory jsou za 1,66 K/min. Cena SMS byla stanovena na 1,99 K a za 1 MB dat zákazník zaplatí 6,63 K. V roce 2014 se dále navyšoval poet zákazník pecházejících na neomezené tarify. V kvtnu O2 CZ oznámila, že na tarify FREE pešlo již 95 % zákazník. Do svého portfolia zaadilo nový tarif FREE O2 60 za 349 K a tarif pro studenty [:kl:] data 1 GB za 399 K. T-Mobile zrušil staré tarify a v listopadu pišel s novou nabídkou tarif S námi, vetn nového tarifu pro studenty. Vodafone v záí pedstavil nové RED tarify s druhou SIM a cloudem. Nov se Vodafone rozhodl svým zákazníkm automaticky aktivovat službu dokoupení dat po vyerpání FUP. Službu lze ze strany zákazníka deaktivovat. Balíky neomezeného volání pro majitele pedplacených karet pedstavil v ervenci Vodafone. Na podzim pak k tmto balíkm pidal i data. O2 CZ pišla s novou nabídkou karty NA!DLOUHO, která umožuje po první minut volat do všech sítí neomezen Trendy na trhu fixních služeb Ve druhé polovin roku bylo možné zaznamenat nárst mobilních televizí od rzných poskytovatel. Spolenost O2 CZ pokraovala v nabídce digitální televize O 2 TV, nov také s možností sledovat televizi až na tyech zaízeních díky mobilní aplikaci O 2 TV Go. T-Mobile v listopadu reagoval vlastní T-Mobile TV do mobilu. Služba je zatím dostupná pouze pro vybrané zákazníky operátora. Svou mobilní televizi Kuki v listopadu uvedl i virtuální operátor Netbox. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 14

20 Novinkou v portfoliu O2 CZ bylo i LTE pipojení na doma s chytrým FUP. To umožuje neomezené surfování, odesílání nebo hraní online her i po vyerpání FUP, která je v tomto pípad 20 nebo 25 GB. T-Mobile jako alternativu pevného pipojení nabízí nový tarif Pevný internet bez drátu. Jde o mobilní internet s FUP 30 GB. O2 CZ v záí pedstavila také nové tarify pro pevnou linku Volání Neomezen za 549 K a Volání Bez zábran za 749 K, v rámci nhož lze volat do všech pevných sítí a mobilní sít O 2 zcela neomezen. Volání Bez zábran nabízí navíc 600 minut do zahranií v zón Regulace V regulaním prostedí trhu elektronických komunikací v eské republice došlo v roce 2014 k tmto podstatným událostem: 1) legislativní vývoj, 2) zmny v oblasti analýz trh a produktové regulace, 3) zmny v oblasti poskytování univerzální služby, státní politiky a podpory v oblasti vysokorychlostního pístupu k internetu. V oblasti legislativy, která upravuje oblast elektronických komunikací nebo do innosti spolenosti O2 CZ podstatn zasahuje, patí mezi nejvýznamnjší události: Nabytí úinnosti nového obanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém, a to ke dni 1. ledna Jde o novou právní úpravu celého soukromého práva v eské republice, která nahradila dosavadní pedpisy v této oblasti, zejména obanský zákoník z roku 1964 a obchodní zákoník z roku Spolenost O2 CZ této nové úprav pizpsobila jak své vnitní pomry (zmna stanov), tak i postupy (zejm. podpisový ád, pravidla zastupování Spolenosti i pravidla jejího vyjednávání a zavazování) a smlouvy se zákazníky i obchodními partnery. Nadále probíhá prbžné vyhodnocování vývoje použití nové právní úpravy (pedevším v rozhodnutích soud vyšších stup), v návaznosti na to analýza rizik, které z takového vývoje pro spolenost O2 CZ plynou, a jejich omezování další úpravou postup a smluvní dokumentace. Implementace novely. 214/2013 Sb., která do zákona o elektronických komunikacích vložila nová ustanovení s cílem chránit zákazníky, kteí s poskytovateli služeb elektronických komunikací (vetn spolenosti O2 CZ) uzaveli smlouvu na dobu uritou o poskytování veejn dostupné služby elektronických komunikací nebo o pipojení k veejné komunikaní síti. Novela dala zákazníkm právo ukonit takové smlouvy pedasn za stejných podmínek jako smlouvy na dobu neuritou a souasn omezila výši úhrady placené v tomto pípad zákazníkem, a to na jednu ptinu soutu msíních paušál i minimálních plnní zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, navýšenou o úhradu náklad spojených s koncovým zaízením, které bylo zákazníkovi poskytnuto za zvýhodnných podmínek. Souasn novela zavedla povinnost poskytovatele služby informovat zákazníka o právu takto ukonit smlouvu, která se automaticky prodlužuje, a o zákonných náležitostech smlouvy po jejím uzavení nebo zmn pomocí prostedk komunikace na dálku, jakož i sankce stíhající poskytovatele služby pi porušení výše uvedených povinností. Spolenost O2 CZ pro vyhovní požadavkm novely upravila své systémy, procesy pro informování zákazník i svou smluvní dokumentaci. Protože praxe na trhu pi provádní novely není jednotná, lze ve výše zmínných oblastech pedpokládat další vývoj. Pijetí novely. 258/2014 Sb., která s úinností ode dne 5. prosince 2014 zmnila zákon o elektronických komunikacích, a to pedevším v návaznosti na související legislativu: Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 15

21 provedla legislativn technické úpravy pro odstranní duplicit a sladní zákona o elektronických komunikacích s novým zákonem. 255/2012 Sb., o kontrole, a souasn doplnila sankce, které lze poskytovatelm služeb elektronických komunikací nov uložit za porušení nkterých povinností vyplývajících z opatení obecné povahy dle zákona o elektronických komunikacích a z naízení EU. 531/2012 o roamingu ve veejných mobilních komunikaních sítích v Unii. Dále reagovala na výše zmínnou novelu. 214/2013 Sb. tím, že jí zavedená ustanovení pro ochranu zákazník formulan zjednodušila a jejich úinky omezila na spotebitele. Krom toho upravila zpsob zmny smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatelem tak, aby jeho související povinnosti byly lépe zacíleny práv na zákazníky dotené takovou zmnou, a to v závislosti na závažnosti konkrétních dopad zmny pro zákazníka: proto jen vi zákazníkm, kteí se zavázali zaplatit úhradu pro pípad ukonení smlouvy ped uplynutím sjednané doby jejího trvání se uplatní možnost ukonit smlouvu bez této úhrady z dvodu podstatné zmny smlouvy vedoucí ke zhoršení jejich postavení. Oekávané zmny v regulaci mobilních plateb, pedstavujících doplkové služby ke službám elektronických komunikací: spolenost O2 CZ se zabývá též poskytováním prémiových služeb s nadstandardní tarifikací, které zákazníkm slouží k placení prostednictvím vyútování za telefon (nap. prémiové SMS, DMS i m-platba), a dále rozvíjí nové produkty pro obdobný úel (zejména tzv. elektronická penženka). Z tohoto dvodu spolenost O2 CZ vystupuje coby poskytovatel platebních služeb a jako takovou ji ovlivuje i pipravovaná legislativa EU v této oblasti návrh zmn smrnice. 2007/64/ES o platebních službách na vnitním trhu, pipravený Komisí. Cílem návrhu je sjednotit pístup k regulaci platebních služeb v rámci EU, pedevším u elektronických a mobilních plateb i u nov nabízených technologií, jimiž poskytovatel zákazníkovi umožuje získávat informace nebo dávat píkazy k placení z útu, který pro zákazníka vede jiný poskytovatel. Schvalování návrhu v Evropském parlamentu se pozdrželo kvli volbám, které v roce 2014 probhly. V souasnosti je návrh posuzován stálým výborem Evropského parlamentu pro hospodáství a mnu, jehož zpráva se stane podkladem pro rozhodování pléna. Spolenost O2 CZ se prostednictvím profesních sdružení úastní píprav znní této nové evropské úpravy. Nový zákon. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpenosti, který s úinností od 1. ledna 2015 zavádí v eské republice zcela novou úpravu ochrany sítí a informací v kybernetickém prostoru. Vzhledem k tomu, že spolenost O2 CZ je jedním z klíových poskytovatel služeb elektronických komunikací a provozovatel komunikaních sítí v tuzemsku, dopadá na ni ada povinností, které nová úprava dává správcm informaních a komunikaních systém kritické informaní infrastruktury (tedy v rámci nejvýznamnjší a nejpísnji regulované oblasti), pedevším povinnost detekovat bezpenostní rizika, hlásit bezpenostní incidenty Národnímu bezpenostnímu úadu, zavést a provádt bezpenostní opatení stanovená podle zákona a navazujících vyhlášek, vést o nich bezpenostní dokumentaci a provádt rozhodnutí a opatení stanovená Národním bezpenostním úadem pro pedcházení incidentm a jejich zdolávání. Spolenost O2 CZ se aktivn podílí na pipomínkovém ízení k návrhm pedpis provádjících zákon a je též zastoupena v pracovních skupinách, které se ve spolupráci s Národním bezpenostním úadem a Ministerstvem vnitra zabývají zavádním této nové úpravy do praxe. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 16

Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic a.s. a její dceřiné společnosti, dále jen Skupina.

Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic a.s. a její dceřiné společnosti, dále jen Skupina. Pololetní zpráva Poznámky: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo O2 nebo Společnost. O2 Slovakia, s.r.o. dále také jen O2 Slovakia. Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 02 Zpráva představenstva 02 Zpráva představenstva Skupina Telefónica O2 Czech Republic Přehled skupiny a hlavní změny v roce 2010 Skupinu Telefónica O2 Czech Republic (skupina Telefónica O2) tvoří společnost

Více

Pololetní zpráva 2012

Pololetní zpráva 2012 Pololetní 2012 zpráva Číselné údaje a informace uvedené v této Pololetní zprávě nejsou ověřeny auditorem. Společnost je v textu této Pololetní zprávy označována také jako Telefónica CR nebo Společnost.

Více

Obsah. O skupině Telefónica 16

Obsah. O skupině Telefónica 16 Výroční 2011 zpráva Obsah Úvod 4 Zpráva nezávislého auditora 5 Rozhovor s předsedou představenstva Luisem Antoniem Malvidem 7 Vybrané finanční a provozní ukazatele 10 Kalendář významných událostí roku

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Výrok auditora akcionářům společnosti Telefónica O2 Czech Republic...3 1. Vybrané finanční a provozní ukazatele...5 2. Dopis předsedy představenstva...7

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2 KALENDÁŘ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ 5 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 7 3.1 ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ŠKODA PRAHA a.s. Výroèní zpráva za rok 2004 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY - Základní údaje o akciové spoleènosti I. Textová èást Výroèní zprávy obsahuje následující

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více