Výroční zpráva 4GLTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 4GLTE"

Transkript

1 Výroční zpráva 4GLTE

2 O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1

3 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále také jen O2 Slovakia. Do skupiny O2 Czech Republic patí spolenost O2 Czech Republic a.s. a její dceiné spolenosti, dále jen Skupina. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 2

4 Obsah Obsah Strana 1. Zpráva nezávislého auditora Dopis generálního ředitele a předsedy představenstva Vybrané finanční a provozní ukazatele Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupina O2 Czech Republic Přehled Skupiny a hlavní změny v roce O2 Slovakia Řízení rizik Telekomunikační trh v České republice Trendy na trhu mobilních služeb Trendy na trhu fixních služeb Regulace Rezidentní segment Pevné služby Mobilní služby Korporace a veřejná správa Telekomunikační služby ICT Péče o zákazníky Služby velkoprodeje Propojování sítí Platební a finanční služby Komentované finanční výsledky Kalendář klíčových událostí Společenská odpovědnost (CSR) Úvod Zásady podnikání skupiny O2 Czech Republic Působení na trhu a chování k zákazníkům Péče o zaměstnance a pracovní prostředí Péče o životní prostředí Veřejně prospěšné aktivity Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 3

5 7. Správa a řízení společnosti Správa a řízení skupiny O2 Czech Republic Dceřiné společnosti a majetkové podíly v jiných společnostech Organizační struktura společnosti O2 Czech Republic a.s Orgány společnosti a vrcholové vedení Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Výbor pro audit Vrcholové vedení Principy odměňování osob s řídící pravomocí Ostatní informace týkající se osob s řídící pravomocí Informace o kodexech řízení a správy společnosti Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly Informace dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu Finanční část Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2014 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2014 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví Ostatní informace pro akcionáře a investory Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Příloha: Zpráva představenstva společnosti O2 Czech Republic a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou za rok 2014 (podle ustanovení 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen zpráva o vztazích ) Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 4

6 Zpráva nezávislého auditora

7 Zpráva nezávislého auditora 1. Zpráva nezávislého auditora 5

8 6

9 Dopis generálního ředitele a předsedy představenstva

10 Dopis generálního ředitele a předsedy představenstva 2. Dopis generálního editele a pedsedy pedstavenstva Vážení akcionái, dovolte mi, abych strun zhodnotil aktivity spolenosti O2 Czech Republic v uplynulém roce. Rok 2014 byl pro Spolenost pelomový. Zmnili jsme firemní hodnoty, nastavili nové priority a zjednodušili a zefektivnili fungování celé spolenosti. Provedené zmny už se zaínají projevovat na konkrétních íslech a zlepšujících se trendech ve všech segmentech našeho podnikání. Cíle pro rok 2014 jsme splnili. Nyní mžeme lépe a rychleji reagovat na zmny vnjšího prostedí, a udržovat si tak pozici lídra na trhu, což potvrzuje i nkolik komerních úspch, kterých Spolenost v pedchozím roce dosáhla. Za ty nejvýznamnjší považuji obrat v trendu poklesu pevných linek, zvýšený zájem o náš pevný internet a také o unikátní službu digitální televize O 2 TV. V rámci naší strategie jsme se v minulém roce vrátili zpt i k fixním službám. Pedstavili jsme nové tarify pro volání z pevné linky, investujeme do rozšiování dostupnosti technologie VDSL. Na technologii VDSL pešlo v roce 2014 více než 420 tisíc zákazník a tento poet chceme zvyšovat i v píštím roce. S fixní infrastrukturou souvisí také digitální televize O 2 TV. Tato služba nyní roste nejrychleji a má stále obrovský potenciál. Od našich zákazník víme, že se jim líbí unikátní sportovní obsah, napíklad Premiere League, a služby, které jiné televize nemají, jako je možnost zhlédnutí až 30 hodin zptn nebo sledování až na tyech zaízeních díky mobilní aplikaci O 2 TV Go. V oblasti mobilních služeb jsou klíovou rstovou oblastí datové služby. V roce 2014 jsme se zamili na zvýšení pokrytí vysokorychlostním internetem, kterým jsme reagovali na rostoucí poptávku našich zákazník po datových službách a nárst datového provozu. Do konce roku jsme pokryli 93 % eské populace. Významn jsme rozšíili pokrytí sítí LTE, což pináší úsporu náklad i nové výnosy. Na konci roku jsme jako první pokryli nejrychlejším mobilním internetem dálnici D1, širší centrum Špindlerova Mlýna nebo pražskou O 2 arenu. Zahájili jsme sdílení sítí LTE se spoleností T-Mobile, díky kterému je pokrývání efektivnjší. Zamujeme se také na nabídku zaízení s podporou technologie LTE a jako jediný nezávislý operátor mžeme na eský trh pinášet nové a atraktivní znaky mobilních zaízení v loském roce jsme naše portfolio rozšíili o znaky Meizu, Lenovo a BenQ, rozšíili jsme spolupráci také se spoleností Apple. Budování vlastní LTE sít jsme v loském roce zahájili také na Slovensku, kde jsme do konce roku spustili provoz této technologie ve dvou nejvtších mstech Bratislav a Košicích. Prioritou pro nás zstává i další rozšiování vlastní 3G sít. Spolenost O2 Slovakia nadále vykazuje dobré provozní i finanní výsledky, a zvyšuje tak svj podíl na finanních výsledcích Skupiny. Za tímto nárstem stojí zvyšování potu zákazník, rostoucí podíl zákazník smluvních služeb a nárst podílu výnos z datových služeb. Tržní prostedí v oblasti telekomunikací zstává velice nároné, je pedmtem velké konkurence a regulace. I v roce 2015 zstaneme soustedni na výši dosaženého provozního zisku, a to znamená jak snižování náklad a úsporná opatení, tak i hledání píležitostí pro rst výnos. Budeme dále investovat do rstových oblastí, jako je sí tvrté generace využívající technologii LTE, a také do fixní VDSL infrastruktury. Naším cílem zstává také pechod na jednodušší a efektivnjší provozní model. Rozsáhlé možnosti se Spolenosti otevírají pokraujícím zaleováním do skupiny PPF, které pinese pístup k široké bázi zákazník, sdílení know-how, úspory z rozsahu a v neposlední ad možnost využívání znalosti trhu fúzí a akvizic k vytváení hodnoty pro všechny akcionáe. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 7

11 Vím, že tyto kroky se projeví v rostoucí spokojenosti našich zákazník a umožní nám dostát závazkm vi akcionám. Tomáš Budník, generální editel a pedseda pedstavenstva spolenosti O2 Czech Republic a.s. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 8

12 Vybrané finanční a provozní ukazatele

13 Vybrané finanční a provozní ukazatele 3. Vybrané finanní a provozní ukazatele Finanní výsledky byly zpracovány z auditovaných konsolidovaných finanních výkaz pipravených v souladu s Mezinárodními standardy úetního výkaznictví. Všechny údaje jsou není-li zmínno jinak uvedeny v mil. K a vztahují se k období konícímu 31. prosince Finanní ukazatele Výnosy OIBDA provozní zisk ped odpisy Provozní zisk Zisk ped zdanním istý zisk Aktiva celkem Pozemky, budovy a zaízení Vlastní kapitál Finanní závazky Výdaje na investice Provozní ukazatele (na konci období) Pevné linky (v tis.) xdsl pípojky maloobchodní a velkoobchodní (v tis.) Placená televize O 2 TV (v tis.) Mobilní zákazníci v eské republice (v tis.) z toho zákazníci smluvních služeb zákazníci pedplacených služeb Mobilní zákazníci na Slovensku (v tis.) Poet zamstnanc skupiny O2 CZ (stav ke konci roku) Pomrové ukazatele (v %) OIBDA marže (OIBDA/výnosy) 35,8 38,6 Pomr istého zisku k výnosm 9,0 11,9 Pomr výdaj na investice k výnosm 25,7 11,8 ROA (pomr istého zisku k celkovým aktivm) 5,4 7,7 ROE (pomr istého zisku k vlastnímu kapitálu) 7,4 10,2 Hrubá zadluženost (pomr finanních závazk k vlastnímu kapitálu) 12,9 5,4 Makroekonomické ukazatele 4 Poet obyvatel (v milionech) 10,5 10,5 Vývoj hrubého domácího produktu (v %) 5 2,5-0,9 Prmrná mezironí míra inflace (v %) 0,4 1,4 Míra registrované nezamstnanosti (na konci období, v %) 6,3 8,2 Smnný kurz K/USD prmr 20,7 19,6 Smnný kurz K/USD na konci období 22,8 19,9 Smnný kurz K/EUR prmr 27,5 26,0 Smnný kurz K/EUR na konci období 27,7 27,4 1 Bez výnos z netelekomunikaních služeb 2 Vetn akvizic WiFi, náklad na licence k LTE kmitotm v eské republice a na Slovensku a kapitalizovaných náklad na ochrannou známku O 2 3 Vetn dceiné spolenosti Bonerix s.r.o. 4 Zdroj: eský statistický úad, Ministerstvo práce a sociálních vcí R, eská národní banka 5 Ve stálých cenách roku 1995, 2014 pedbžný odhad Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 9

14 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

15 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 4. Zpráva pedstavenstva o podnikatelské innosti 4.1 Skupina O2 Czech Republic Pehled Skupiny a hlavní zmny v roce 2014 Skupinu O2 Czech Republic (skupina O2 CZ) tvoí spolenost O2 Czech Republic a.s. a její dceiné spolenosti. Pevážná ást služeb Skupiny byla v roce 2014 poskytována na území eské republiky. Prostednictvím 100% vlastnné dceiné spolenosti O2 Slovakia, s.r.o. poskytuje Skupina od roku 2007 své mobilní služby zákazníkm na Slovensku. Regionální rozdlení konsolidovaných výnos (mimo výnos z netelekomunikaních služeb) bylo následující: V milionech K Rok konící 31. prosince eská Slovensko Ostatní zem Konsolidaní úpravy Konsolidované výnosy celkem V prbhu roku 2014 nedošlo ke zmnám ve struktue skupiny O2 CZ. Podrobnjší pehled dceiných a pidružených spoleností je popsán v kapitole Dceiné spolenosti a majetkové podíly v jiných spolenostech. O2 CZ je nejvtším integrovaným telekomunikaním operátorem v eské republice, který poskytuje komplexní nabídku hlasových, datových a internetových služeb v oblasti pevných linek a mobilních služeb. Od záí 2006 nabízí také digitální televizi O 2 TV. Spolenost je dále jedním z nejvýznamnjších poskytovatel ICT služeb v eské republice. Spolenost souasn poskytuje velkoobchodní služby ostatním provozovatelm veejných telekomunikaních sítí a poskytovatelm veejných telekomunikaních služeb v eské republice i v zahranií. V síti O 2 nabízí své služby také virtuální operátoi. V roce 2014 se jejich ady rozšíily o operátory Vinatel a Moraviatel. V prbhu roku byl spuštn v síti O 2 také operátor Gorila Mobil, Spolenost však pozdji tuto znaku pevzala a nyní nabízí služby pod touto znakou pímo. V oblasti podpory veejn prospšných aktivit pokraovala spolenost O2 CZ v roce 2014 prostednictvím své Nadace O2 v programu Think Big. Jeho cílem byla podpora neformálních skupin mladých lidí pi realizaci jejich nápad a projekt, kterými chtjí nco zmnit, zlepšit nebo vytvoit ve svém okolí. V roce 2014 nevynaložila skupina O2 CZ žádné interní náklady na výzkum a vývoj ve smyslu standardu IAS 38 nehmotná aktiva. Na Slovensku pokraovala O2 Slovakia rstem ve všech sledovaných finanních a provozních ukazatelích. Rst zákaznické báze byl ovlivnný zejména nárstem smluvních zákazník. Nabídka úspšných produkt O 2 Fér, O 2 Paušál a O 2 Moja Firma prošla adou zmn, které pinesly zákazníkm výhodnjší podmínky a vyšší atraktivitu. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 10

16 Celkový poet zákazník skupiny O2 CZ byl následující: V tisících k 31. prosinci Maloobchodní linky Fixní linky Tradiní telefonní linky 1) Linky bez hlasového tarifu ( naked ) Voice over IP Internet a data Vytáený pístup 2) Vysokorychlostní pístup 3) Ostatní 4) Placená televize Velkoobchodní linky Zpístupnné místní smyky Velkoobchodní linky xdsl Ostatní 5) 7 7 FIXNÍ LINKY ESKÁ REPUBLIKA Zákazníci smluvních služeb Zákazníci pedplacených služeb MOBILNÍ ZÁKAZNÍCI ESKÁ REPUBLIKA Zákazníci smluvních služeb Zákazníci pedplacených služeb MOBILNÍ ZÁKAZNÍCI SLOVENSKO ZÁKAZNÍCI SKUPINY CELKEM ) PSTN (vetn telefonních automat) x1; ISDN2 x 1; ISDN30 x 30 2) Zákazníci vytáeného pístupu k internetu a ISDN2 x 1 3) xdsl 4) Pronajaté linky, WiFi, Symetrický internet, IP datové linky 5) Velkoobchodní pronajaté okruhy Restrukturalizaní program V roce 2014 pokraovala skupina O2 CZ v realizaci restrukturalizaních aktivit a nákladové optimalizace s cílem dále zlepšit svou provozní efektivitu. Skupina pedstavila nové projekty v mnoha oblastech svého podnikání. Ty byly zameny zejména na zjednodušení organizaní struktury vetn snížení duplicitních pozic, konsolidaci a optimalizaci call center, snížení potu a zjednodušení používaných aplikací a systém a optimalizaci proces. V rámci restrukturalizace bylo propuštno 715 zamstnanc, a poet zamstnanc Skupiny se tak v roce 2014 snížil o 12,8 % na Náklady na restrukturalizaci, zejména náklady související s vyplacením odstupného, dosáhly v roce 2014 výše 457 mil. K. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 11

17 Celkový počet zaměstnanců skupiny O2 CZ dle zeměpisného členění byl následující: k 31. prosinci O2 Czech Republic a.s Bonerix s.r.o Zaměstnanci v České republice O2 Slovakia, s.r.o Zaměstnanci na Slovensku Zaměstnanci Skupiny celkem Program nabývání vlastních akcií Společnosti Valná hromada Společnosti, která se konala dne 19. dubna 2012, schválila program nabývání vlastních akcií. Tento program byl rozhodnutím představenstva dne 29. října 2013 zastaven. V roce 2014 Společnost proto nenabyla žádné vlastní kmenové akcie. Následné události Mezi datem schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a datem schválení této Výroční zprávy uplatnila O2 CZ možnost prodloužení splatnosti krátkodobého úvěru ve výši 4 mld. Kč z tří měsíců na šest měsíců. Více informací o tomto úvěru je uvedeno v kapitolách 8. a 9. této Výroční zprávy. K žádným jiným významným následným událostem nedošlo O2 Slovakia Výnosy společnosti O2 Slovakia dosáhly v roce 2014 výše mil. Kč, oproti mil. Kč v roce O2 Slovakia zároveň vykázala nárůst provozního zisku před odpisy a amortizací (OIBDA) z mil. Kč v roce 2013 na mil. Kč v roce K 31. prosinci 2014 dosáhl počet zákazníků společnosti O2 Slovakia celkem 1,684 milionu. To představuje meziroční nárůst zákaznické báze o 9,4 %, což znamená téměř 145 tisíc nových SIM karet. Rostl především počet zákazníků smluvních služeb. Průměrný měsíční výnos na zákazníka (ARPU) dosáhl v roce 2014 výše 13,3 EUR u zákazníků smluvních služeb a 6 EUR u zákazníků předplacených služeb. Operátor pokračoval v nabídce úspěšných produktů O 2 Fér, O 2 Paušál a O 2 Moja Firma, které v roce 2014 prošly řadou změn. Tyto změny přinesly výhodnější podmínky pro zákazníky a zároveň zvýšily atraktivitu těchto programů. V programu O 2 Moja Firma zrušila O2 Slovakia rámcové dohodyse zákazníky. Všichni zákazníci O2 Slovakia, včetně firemních zákazníků, tak využívají smlouvy bez úvazku. Největší změnou prošel v roce 2014 program O 2 Paušál, v rámci kterého byly navýšeny bonusy na nákup mobilních telefonů, tabletů nebo herních konzolí až o 33 %, došlo také k navýšení objemu dat v internetových balíčcích. Pro všechny programy přinesla O2 Slovakia v létě 2014 revoluční novinku volání, SMS, MMS a mobilní data v České republice za slovenské ceny. Koncem léta O2 Slovakia zároveň představila plány na budování vlastní 4G sítě. Zároveň však společnost označila za prioritu pro následující období dostavbu vlastní 3G sítě. Na konci roku pokrývala O2 Slovakia 2G sítí 96,08 % populace, 3G síť pokrývala 62,04 % populace. Na konci roku 2014 byl zahájen provoz 4G sítě ve dvou největších slovenských městech v Bratislavě a v Košicích. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 12

18 Na základ przkumu nezávislé agentury Ipsos Tambor a spolenosti O2 Slovakia dosáhla O2 Slovakia opt nejvyšší úrovn spokojenosti zákazník mezi všemi slovenskými mobilními operátory. Slovenští zákazníci si O 2 již pošesté v ad zvolili v anket asopisu Techbox za Operátora roku O2 Slovakia se stala i v roce 2014 nejlepším zamstnavatelem v kategorii velkých spoleností podle hodnocení Bestmployer ízení rizik ízení rizik pedstavuje jeden ze základních manažerských nástroj efektivního systému ízení Spolenosti, jehož cílem je podpora pi naplování vize a strategie Spolenosti. Uplatovaný model ízení rizik odpovídá nejlepší mezinárodní praxi v oblasti ízení a správy spolenosti a je v souladu s rámcem COSO II (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Systém ízení rizik je nadále rozvíjen jako nedílný nástroj vnitní kontroly. Rizika jsou identifikována na základ hodnocení odpovdných úrovní ízení, podnt jednotky Interní audit a ízení rizik i dalších organizaních složek Spolenosti. Rizika jsou hodnocena z hlediska možného finanního dopadu a pravdpodobnosti vzniku. V pípad, že hodnota rizika pevyšuje uritou, pedem definovanou, úrove nebo riziko je považováno za významné, je uvedeno v registru rizik Spolenosti. Útvar ízení rizik byl i v roce 2014 zodpovdný za metodologii a systém ízení rizik na úrovni celé Spolenosti. Vrcholové orgány Spolenosti, pedstavenstvo a dozorí rada, respektive výbor pro audit, byly každý msíc informovány o významných rizicích Spolenosti a o zpsobu jejich ízení. Útvar ízení rizik svými aktivitami pokrýval rovnž rizika ve spolenosti O2 Slovakia a nakládal s nimi v souladu s danou metodologií. Spolenost pi svém podnikání mže elit následujícím typm rizik: Obchodní (tržní) rizika Hospodaení Spolenosti je výrazn ovlivnno obecnými ekonomickými podmínkami. Poptávka zákazník mže být negativn ovlivnna v pípad nejistoty ohledn dalšího vývoje ekonomiky. Spolenost psobí na vysoce regulovaném trhu, zásahy regulátora jak na celoevropské (Evropská komise), tak národní úrovni (TÚ) mohou negativn ovlivnit hospodaení Spolenosti. Návrh další regulace roamingových služeb, resp. odstranní píplatk za roaming v porovnání s národními cenami od roku 2016, mže vést k poklesu výnos Spolenosti. Hospodaení Spolenosti mže být negativn ovlivováno vysokou konkurencí na trhu, zintenzivnnou psobením významného potu virtuálních mobilních operátor na trhu, a trvalým technologickým rozvojem. Nové produkty a technologie mohou zpsobit zastarávání stávajících produkt a služeb a mohou negativn psobit na využívání a ziskovost tradiních hlasových a datových služeb. Finanní a kreditní rizika Spolenost je vystavena psobení rzných typ finanních rizik, zejména však rizik spojených se zmnou mnových kurz nebo úrokových sazeb. Spolenost rovnž elí rizikm ztrát v souvislosti s neplnním platebních a dodacích povinností obsažených ve smlouvách s obchodními partnery, nap. pohledávky za zákazníky nebo distributory. Provozní rizika Spolenost elí rizikm spojeným s neoekávanými perušeními poskytování služeb, a již z dvod možných výpadk sít i selhání informaních systém. Taková perušení dodávky služeb Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 13

19 mohou vést ke snížení zákaznické spokojenosti, snížení výnos, dodateným nákladm na opravy nebo sankcím ze strany státních orgán. Souasn je Spolenost závislá na malém potu významných dodavatel nezbytných produkt nebo služeb. Spolenost dále elí nkolika významným soudním sporm, jejichž výsledek je nejasný. V pípad nepíznivého výsledku mže dojít k výraznému nárstu náklad a k negativnímu ovlivnní hospodaení Spolenosti. Management Spolenosti pravideln monitoruje výše uvedená rizika, zpsob jejich ízení odpovídá charakteru daného rizika. Cílem je minimalizovat potenciální dopad rizik na hospodaení Spolenosti. 4.2 Telekomunikaní trh v eské republice Trendy na trhu mobilních služeb Rok 2014 byl rokem rozšiování sít LTE a také jejího zrychlování v reálném provozu. V únoru získali v rámci aukce kmitot všichni ti operátoi kmitoty pro rozvoj sít LTE. Zrychlování LTE se promítlo také do propozic operátor. O2 CZ v lednu zvýšila FUP u datových tarif. Následoval Vodafone, který souasn pedstavil nový datový tarif Mobilní pipojení Turbo s Chytrým FUP 20 GB umožujícím neomezené používání webu, u a aplikací. Po vyerpání FUP se rychlost sníží pouze vybraným protokolm. Limity u datových tarif navýšil v beznu také operátor T-Mobile. Další novinkou byly sdílené datové tarify. T-Mobile jako první nabídl v únoru k hlasovému tarifu S námi druhou SIM pro sdílení dat. V srpnu pak do svého portfolia zaadil nový tarif S námi sdílený. O2 CZ službu MultiSIM poprvé nabídla v ervenci. Vodafone po vzoru konkurence v záí inovoval RED tarify, ke kterým nabízí také MultiSIM, ovšem jako jediný operátor zdarma. Tak jako v pechozích letech i v roce 2014 poklesly díky regulaci ceny roamingu v rámci EU. Cena za odchozí volání v EU je 6,30 K/min, píchozí hovory jsou za 1,66 K/min. Cena SMS byla stanovena na 1,99 K a za 1 MB dat zákazník zaplatí 6,63 K. V roce 2014 se dále navyšoval poet zákazník pecházejících na neomezené tarify. V kvtnu O2 CZ oznámila, že na tarify FREE pešlo již 95 % zákazník. Do svého portfolia zaadilo nový tarif FREE O2 60 za 349 K a tarif pro studenty [:kl:] data 1 GB za 399 K. T-Mobile zrušil staré tarify a v listopadu pišel s novou nabídkou tarif S námi, vetn nového tarifu pro studenty. Vodafone v záí pedstavil nové RED tarify s druhou SIM a cloudem. Nov se Vodafone rozhodl svým zákazníkm automaticky aktivovat službu dokoupení dat po vyerpání FUP. Službu lze ze strany zákazníka deaktivovat. Balíky neomezeného volání pro majitele pedplacených karet pedstavil v ervenci Vodafone. Na podzim pak k tmto balíkm pidal i data. O2 CZ pišla s novou nabídkou karty NA!DLOUHO, která umožuje po první minut volat do všech sítí neomezen Trendy na trhu fixních služeb Ve druhé polovin roku bylo možné zaznamenat nárst mobilních televizí od rzných poskytovatel. Spolenost O2 CZ pokraovala v nabídce digitální televize O 2 TV, nov také s možností sledovat televizi až na tyech zaízeních díky mobilní aplikaci O 2 TV Go. T-Mobile v listopadu reagoval vlastní T-Mobile TV do mobilu. Služba je zatím dostupná pouze pro vybrané zákazníky operátora. Svou mobilní televizi Kuki v listopadu uvedl i virtuální operátor Netbox. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 14

20 Novinkou v portfoliu O2 CZ bylo i LTE pipojení na doma s chytrým FUP. To umožuje neomezené surfování, odesílání nebo hraní online her i po vyerpání FUP, která je v tomto pípad 20 nebo 25 GB. T-Mobile jako alternativu pevného pipojení nabízí nový tarif Pevný internet bez drátu. Jde o mobilní internet s FUP 30 GB. O2 CZ v záí pedstavila také nové tarify pro pevnou linku Volání Neomezen za 549 K a Volání Bez zábran za 749 K, v rámci nhož lze volat do všech pevných sítí a mobilní sít O 2 zcela neomezen. Volání Bez zábran nabízí navíc 600 minut do zahranií v zón Regulace V regulaním prostedí trhu elektronických komunikací v eské republice došlo v roce 2014 k tmto podstatným událostem: 1) legislativní vývoj, 2) zmny v oblasti analýz trh a produktové regulace, 3) zmny v oblasti poskytování univerzální služby, státní politiky a podpory v oblasti vysokorychlostního pístupu k internetu. V oblasti legislativy, která upravuje oblast elektronických komunikací nebo do innosti spolenosti O2 CZ podstatn zasahuje, patí mezi nejvýznamnjší události: Nabytí úinnosti nového obanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém, a to ke dni 1. ledna Jde o novou právní úpravu celého soukromého práva v eské republice, která nahradila dosavadní pedpisy v této oblasti, zejména obanský zákoník z roku 1964 a obchodní zákoník z roku Spolenost O2 CZ této nové úprav pizpsobila jak své vnitní pomry (zmna stanov), tak i postupy (zejm. podpisový ád, pravidla zastupování Spolenosti i pravidla jejího vyjednávání a zavazování) a smlouvy se zákazníky i obchodními partnery. Nadále probíhá prbžné vyhodnocování vývoje použití nové právní úpravy (pedevším v rozhodnutích soud vyšších stup), v návaznosti na to analýza rizik, které z takového vývoje pro spolenost O2 CZ plynou, a jejich omezování další úpravou postup a smluvní dokumentace. Implementace novely. 214/2013 Sb., která do zákona o elektronických komunikacích vložila nová ustanovení s cílem chránit zákazníky, kteí s poskytovateli služeb elektronických komunikací (vetn spolenosti O2 CZ) uzaveli smlouvu na dobu uritou o poskytování veejn dostupné služby elektronických komunikací nebo o pipojení k veejné komunikaní síti. Novela dala zákazníkm právo ukonit takové smlouvy pedasn za stejných podmínek jako smlouvy na dobu neuritou a souasn omezila výši úhrady placené v tomto pípad zákazníkem, a to na jednu ptinu soutu msíních paušál i minimálních plnní zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, navýšenou o úhradu náklad spojených s koncovým zaízením, které bylo zákazníkovi poskytnuto za zvýhodnných podmínek. Souasn novela zavedla povinnost poskytovatele služby informovat zákazníka o právu takto ukonit smlouvu, která se automaticky prodlužuje, a o zákonných náležitostech smlouvy po jejím uzavení nebo zmn pomocí prostedk komunikace na dálku, jakož i sankce stíhající poskytovatele služby pi porušení výše uvedených povinností. Spolenost O2 CZ pro vyhovní požadavkm novely upravila své systémy, procesy pro informování zákazník i svou smluvní dokumentaci. Protože praxe na trhu pi provádní novely není jednotná, lze ve výše zmínných oblastech pedpokládat další vývoj. Pijetí novely. 258/2014 Sb., která s úinností ode dne 5. prosince 2014 zmnila zákon o elektronických komunikacích, a to pedevším v návaznosti na související legislativu: Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 15

21 provedla legislativn technické úpravy pro odstranní duplicit a sladní zákona o elektronických komunikacích s novým zákonem. 255/2012 Sb., o kontrole, a souasn doplnila sankce, které lze poskytovatelm služeb elektronických komunikací nov uložit za porušení nkterých povinností vyplývajících z opatení obecné povahy dle zákona o elektronických komunikacích a z naízení EU. 531/2012 o roamingu ve veejných mobilních komunikaních sítích v Unii. Dále reagovala na výše zmínnou novelu. 214/2013 Sb. tím, že jí zavedená ustanovení pro ochranu zákazník formulan zjednodušila a jejich úinky omezila na spotebitele. Krom toho upravila zpsob zmny smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatelem tak, aby jeho související povinnosti byly lépe zacíleny práv na zákazníky dotené takovou zmnou, a to v závislosti na závažnosti konkrétních dopad zmny pro zákazníka: proto jen vi zákazníkm, kteí se zavázali zaplatit úhradu pro pípad ukonení smlouvy ped uplynutím sjednané doby jejího trvání se uplatní možnost ukonit smlouvu bez této úhrady z dvodu podstatné zmny smlouvy vedoucí ke zhoršení jejich postavení. Oekávané zmny v regulaci mobilních plateb, pedstavujících doplkové služby ke službám elektronických komunikací: spolenost O2 CZ se zabývá též poskytováním prémiových služeb s nadstandardní tarifikací, které zákazníkm slouží k placení prostednictvím vyútování za telefon (nap. prémiové SMS, DMS i m-platba), a dále rozvíjí nové produkty pro obdobný úel (zejména tzv. elektronická penženka). Z tohoto dvodu spolenost O2 CZ vystupuje coby poskytovatel platebních služeb a jako takovou ji ovlivuje i pipravovaná legislativa EU v této oblasti návrh zmn smrnice. 2007/64/ES o platebních službách na vnitním trhu, pipravený Komisí. Cílem návrhu je sjednotit pístup k regulaci platebních služeb v rámci EU, pedevším u elektronických a mobilních plateb i u nov nabízených technologií, jimiž poskytovatel zákazníkovi umožuje získávat informace nebo dávat píkazy k placení z útu, který pro zákazníka vede jiný poskytovatel. Schvalování návrhu v Evropském parlamentu se pozdrželo kvli volbám, které v roce 2014 probhly. V souasnosti je návrh posuzován stálým výborem Evropského parlamentu pro hospodáství a mnu, jehož zpráva se stane podkladem pro rozhodování pléna. Spolenost O2 CZ se prostednictvím profesních sdružení úastní píprav znní této nové evropské úpravy. Nový zákon. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpenosti, který s úinností od 1. ledna 2015 zavádí v eské republice zcela novou úpravu ochrany sítí a informací v kybernetickém prostoru. Vzhledem k tomu, že spolenost O2 CZ je jedním z klíových poskytovatel služeb elektronických komunikací a provozovatel komunikaních sítí v tuzemsku, dopadá na ni ada povinností, které nová úprava dává správcm informaních a komunikaních systém kritické informaní infrastruktury (tedy v rámci nejvýznamnjší a nejpísnji regulované oblasti), pedevším povinnost detekovat bezpenostní rizika, hlásit bezpenostní incidenty Národnímu bezpenostnímu úadu, zavést a provádt bezpenostní opatení stanovená podle zákona a navazujících vyhlášek, vést o nich bezpenostní dokumentaci a provádt rozhodnutí a opatení stanovená Národním bezpenostním úadem pro pedcházení incidentm a jejich zdolávání. Spolenost O2 CZ se aktivn podílí na pipomínkovém ízení k návrhm pedpis provádjících zákon a je též zastoupena v pracovních skupinách, které se ve spolupráci s Národním bezpenostním úadem a Ministerstvem vnitra zabývají zavádním této nové úpravy do praxe. Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 16

O2 Czech Republic a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2014

O2 Czech Republic a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2014 O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále také jen O2 Slovakia.

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2014 Mezitímní zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2014 12. listopadu 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až září 2014, připravené

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 14. května 2014 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2014 Komentované finanční výsledky O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2014 11. února 2015 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za leden až prosinec

Více

Čistý zisk O2 vzrostl o polovinu na 2,3 miliardy korun.

Čistý zisk O2 vzrostl o polovinu na 2,3 miliardy korun. Tisková zpráva Čistý zisk O2 vzrostl o polovinu na 2,3 miliardy korun. 29. 7. 2015 Konsolidované provozní výnosy se meziročně stabilizovaly a dosáhly výše 18,393 miliardy korun Provozní zisk před odpisy

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 Tisková zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2013 24. července 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2009

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2009 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2009 29. července 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2009,

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2012

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2012 Tisková zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až prosinec 2012 27. února 2013 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za leden až prosinec

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015 Mezitímní zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2015 13. května 2015 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až březen 2015, připravené

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2010 10. listopadu, 2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až září 2012 6. listopadu 2012 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2012

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2012 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2012 10. května 2012 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 28. července, 2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2010,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

O2 opět zvýšilo svůj zisk, který plánuje vyplatit svým akcionářům

O2 opět zvýšilo svůj zisk, který plánuje vyplatit svým akcionářům Mezitímní zpráva O2 opět zvýšilo svůj zisk, který plánuje vyplatit svým akcionářům 19. 10. 2015 V prvních devíti měsících docílilo O2 historicky nejvyšší loajalitu zákazníků, stabilizaci výnosů na zákazníka

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Společnost. O2 Slovakia, s.r.o. dále také jen O2 Slovakia.

Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Společnost. O2 Slovakia, s.r.o. dále také jen O2 Slovakia. Pololetní zpráva 2014 Vysvětlení: K 21. červnu 2014 došlo ke změně názvu (obchodní firmy) společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. na O2 Czech Republic a.s. K 4. červnu 2014 došlo ke změně názvu (obchodní

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Techno.1ogie

Výroční zpráva za rok 2013. Techno.1ogie Výroční zpráva za rok 2013 Techno.1ogie Poznámka: Telefónica Czech Republic, a.s., dále také jen Telefónica CR nebo Společnost skupina Telefónica dále také jen Telefónica skupina Telefónica Czech Republic

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY

O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se O2 Czech Republic a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby v tomto souboru.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 03 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 03 Zpráva představenstva Český telekomunikační trh v prvním pololetí 2011 V období prvních šesti měsíců roku 2011 zaznamenal telekomunikační trh v České

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Pololetní zpráva 2013, Telefónica Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2013, Telefónica Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2013 Poznámka: Telefónica Czech Republic, a.s. dále také jen Telefónica CR nebo Společnost skupina Telefónica dále také jen Telefónica skupina Telefónica Czech Republic dále také jen skupina

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pololetní zpráva O2 Czech Republic a.s. Pololetní zpráva 2015 1

Pololetní zpráva O2 Czech Republic a.s. Pololetní zpráva 2015 1 Pololetní zpráva 1 Poznámky: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo O2 nebo Společnost. O2 Slovakia, s.r.o. dále také jen O2 Slovakia. Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic

Více

Pololetní zpráva 2012

Pololetní zpráva 2012 Pololetní 2012 zpráva Číselné údaje a informace uvedené v této Pololetní zprávě nejsou ověřeny auditorem. Společnost je v textu této Pololetní zprávy označována také jako Telefónica CR nebo Společnost.

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí ZAME program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Zaměstnanecký program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Připravený ve spolupráci s největším operátorem

Více

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 ČÍSELNÉ ÚDAJE A INFORMACE UVEDENÉ V TÉTO POLOLETNÍ ZPRÁVĚ NEJSOU OVĚŘENY AUDITOREM. 2 OBSAH 1. Dopis předsedy představenstva 4 2. Kalendář významných

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více