Středoevropská studia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středoevropská studia"

Transkript

1 Středoevropská studia I. Politologie, veřejná správa a regionalistika Blok A - Politologie 1. Politika jako předmět zájmu politické vědy Hlavní teoretické přístupy k politice, vznik, vývoj, členění a metody politologie. Policy analysis a trojdimenzionální pojetí politiky, politický rozhodovací proces, politické sítě a politický prostor, politický cyklus. Politická kultura, koncept a modely politické komunikace. 2. Politická filozofie Členění politické filozofie, vztah k politické vědě, politické teorii a dějinám politického myšlení, hodnoty pluralismu a současná politická filozofie. Politické myšlení vybraných autorů: K. R. Popper, H. Arendt, R. Aron, C. Schmitt, M. Foucault. 3. Politická ideologie Doktrinální charakter politické ideologie. Klasické politické ideologie (podstata, znaky a vývoj). Charakteristika a současné hlavní proudy staronových politických ideologií. Environmentalismus. Feminismus. Fašismus a nacionální socialismus, komunismus, islámský fundamentalismus aj. 4. Politické strany a zájmové skupiny Definice politických stran a hnutí, typologie politických stran. Duvergerovo a Sartoriho pojetí stranických systémů. Problematika cleavages. Zájmové skupiny a jejich členění, pluralitní a neokorporativní model demokracie. 5. Volby a volební systémy Podstata, funkce a znaky voleb v demokracii, volební právo, volební geografie (gerrymandering) a volební procedura. Charakteristika většinových, poměrných a smíšených volebních systémů. Relativně a absolutně většinové systémy. Hlavní proměnné listinných poměrných systémů, jednojmenné přenosné hlasování. Limitované hlasování, jednojmenné nepřenosné hlasování, smíšené volební systémy. 6. Politická geografie Pojem a metody politické geografie, základní školy. Mentální, politické a propagandistické mapy. Regiony a státy, suverenita a mezinárodní uznání, závislá území. Hlavní znaky státu, etnicky homogenní a heterogenní státy. Typologie států (unitární, regionální a složené státy). Administrativní struktura států. 7. Geopolitika Geopolitika a geostrategie, polarizační teorie. Německá geopolitika organická teorie, teorie pan-regionů. Hlavní směry a představitelé angloamerické geopolitiky vojenská námořní doktrína, teorie Heartlandu, teorie Heartland Rimland, teorie

2 letecké moci, teorie geopolitických a geostrategických regionů, astropolitika, tzv. kritická geopolitika, současná americká a ruská geostrategie. 8. Komparace politických systémů Definiční přístup k politickým systémům, podstata a funkce. Systémová teorie a strukturní funkcionalismus. Komparativní metoda v politologii, koncepce a modely komparativní analýzy. Klíčové subsystémy politického systému: ústavní pořádek, politické režimy jako formy vlády, moc výkonná, zákonodárná a soudní, stranické a volební systémy, zájmové a nátlakové skupiny. Parlamentarismus a prezidencialismus. 9. Politické systémy Spojeného království a Spojených států amerických Westminsterský model, instituce panovníka a premiéra, vláda a parlamentní většina. Dolní sněmovna a volební systém FPTP, Sněmovna lordů. Proces devoluce, skotská, waleská a severoirská autonomie. Politické strany. Americký federalismus a ústava. Volba, postavení a pravomoci prezidenta USA. Kongres a jeho funkce. Oddělení moci, ústavní systém brzd a protiváh, Nejvyšší soud. Politické strany. 10. Politické systémy Německa a Rakouska Racionalizovaný parlamentarismus SRN, kancléřský princip, konstruktivní vyjádření nedůvěry. Spolkový sněm a Spolková rada, kooperativní federalismus. Personalizovaný proporční volební systém, systém dvou a půl strany. Současný stranický systém. Historické kořeny tzv. proporční demokracie, stranické tábory, rakouský federalismus. Národní rada a proporční volební systém s klauzulí, Spolková rada. Spolkový prezident a kancléř, spolková vláda. Sociální partnerství a úloha profesních komor. 11. Politické systémy Francie a Švýcarska Charakteristické rysy páté republiky, exekutivní dyarchie postavení a pravomoci prezidenta a premiéra, kohabitace. Národní shromáždění, volební systém, polarizovaný pluralismus. Stranický systém. Direktoriální systém vlády. Kolektivní hlava státu, formule magique, rotující prezident. Perfektní bikameralismus, Národní rada a Rada států. Prvky přímé a zastupitelské demokracie ve Švýcarsku, typy referend a lidových iniciativ, intenzivní kantonalismus. Politické strany. 12. Politické systémy Španělska a Itálie Přechod Španělska k demokracii, postavení a role panovníka, vótum konstruktivní nedůvěry, asymetrický bikameralismus Cortes Generales, Autonomní komunity a regionální stát, ústavní soudnictví a ombudsman. Strany a stranický systém. Italský vyrovnaný bikameralismus, smíšený volební systém. Partitocrazzia, nestabilní koaliční vlády, úřad prezidenta. Krize italské společnosti, sílící regionalizace, úloha ústavního soudnictví. Strany a stranický systém. 13. Teorie demokracie Antické teorie demokracie, Platónův a Aristotelův koncept demokracie. Teorie pluralitní demokracie, pluralistické pojetí vztahu stát - společnost jedinec, kontinentální a britský model lidských a občanských práv. Polyarchie R. Dahla. Konsociační demokracie, konsenzuální a westminsterská demokracie.

3 14. Koncepty participační a deliberativní demokracie Přímá a reprezentativní demokracie, techniky přímé demokracie v zastupitelské demokracii. Teoretická východiska a koncepty participační demokracie. Deliberativní demokracie. 15. Teorie elit Teorie elit, poručnická demokracie. Klasický elitismus V. Pareta a G. Moscy, R. Michels a tzv. železný zákon oligarchie. G. Sartori. H. Lasewell. Demokratické elitářství J. A. Schumpetera. 16. Totalitarismus a totalitní režimy Teorie a typologie totalitarismu, dva teoretické přístupy k totalitarismu. Koncepce totalitního teroru H. Arendtové, kritéria totalitního systému podle C. J. Friedricha a Z. Brzezińského. G. Sartori a ideologizace politiky, charakteristika totalitarismu J. J. Linze. 17. Autoritativní režimy a hybridní demokracie Teorie a typologie autoritativních a jiných typů nedemokratických režimů. Typologie na základě modernizace. Teorie autoritativních režimů J. J. Linze, Stephenova a Linzova teorie posttotalitaritarismu, členění posttotalitních režimů a sultanistické režimy. Neliberální demokracie, defektní demokracie, elektorátní (volební) demokracie a pseudodemokracie, delegativní demokracie.

4 Blok B - Veřejná správa a regionalistika 1. Stát, veřejná správa a správní věda Definice státu, stát jako instituce, státní a veřejná moc. Typy a formy organizace státu. Soukromá, veřejná a státní správa, zájmová a územní samospráva. Základní organizační principy veřejné správy a její vývoj v evropských zemích. Zásady organizace státní správy, místní a regionální správa. Pojem, předmět a metody správní vědy, věda správního práva. 2. Systémy organizace veřejné správy ve vybraných státech Institucionální charakter správy, veřejná správa, veřejná moc, veřejný sektor. Veřejnoprávní korporace, paralelní vládní a nevládní organizace, úřad jako organizační jednotka. Místní a regionální správa v Anglii, Francii, Německu. Evropský správní a právní prostor (Rada Evropy a Evropská unie). 3. Současné problémy a reformy veřejné správy Vztah státní správy a samosprávy. Lidský faktor ve veřejné správě, personální management. Technologie veřejné správy obecná teorie inovací, kontrola výkonu veřejné správy, evaluace, audit, monitoring, ombudsman, e-government. Charakter, příčiny a problémy reforem (redukce počtu zaměstnanců, decentralizace, rozdílné pojetí a cíle reforem v západních demokraciích a postkomunistických zemích), NPM, aktivity mezinárodních organizací (PUMA, OECD, SIGMA). 4. Regionalizace a regionalismus Regionalizace jako metoda diferenciace prostoru. Význam regionalizace, subjektivní a objektivní faktory. Tradiční a moderní pojetí regionalismu. Formy a projevy regionalismu. Autonomismus, separatismus a iredentismus. 5. Typologie regionů Definice regionu. Typologie regionu (přirozené/společenské, homogenní/heterogenní) s příklady. Hranice a velikost regionů. Řád a hierarchie regionů. 6. Osídlení a jeho struktury Definice a vývoj osídlení. Příčiny nerovnoměrnosti osídlení. Sídla a obce velikost, funkce, hierarchie. Urbanizované a rurální regiony. Aglomerace, konurbace, megalopole. 7. Regionální politika Definice, vznik a vývoj regionální politiky. Hlavní vývojové etapy (neoklasický, keynesiánský, nemarxistický, neokonzervativní a institucionální přístup), jejich charakteristika, kladné a záporné stránky. Hlavní nástroje regionální politiky. 8. Transhraniční a interregionální spolupráce Typologie transhraničních regionů, příklady ze Střední Evropy. Rozdíly mezi transhraniční a interregionální spoluprací. Vývoj a význam těchto forem spolupráce. Euroregiony a INTERREG základní charakteristika 9. Makroregionální formy evropské integrace Hlavní makroregionální integrační iniciativy Benelux, CBSS, CEI, CEFTA, BSEC, SPSEE, SEECP, SECI, EMFTA. Typologie podle zaměření, základní charakteristika,

5 členské státy, problémy, vazby na EU. Historické paralely a okolnosti vzniku Visegrádské skupiny. Kulturní, politické a ekonomické faktory středoevropského prostoru. Hlavní faktory spolupráce a strategické projekty. Organizační struktura a řízení Visegrádské spolupráce. 10. Základní pojmy etnické teorie a identity Etnikum, národ a jeho znaky. Jazyk a národ, etnické a kulturní procesy. Národnostní, jazyková a kulturní politika. Identita jako kulturně podmíněný konstrukt, vztah my oni. Národní identita jako součást sociální identity, proces konstruování etnické identity, její základní komponenty a determinanty. 11. Modely vztahů mezi národy a státy. Faktory ovlivňující vznik a zánik národů. Jazykový, územní a nestabilizovaný model národa, příklady vytvořených států. Národy bez vlastního státu. Příklady úspěšné revitalizace národů. Etnická struktura evropských států. 12. Integrační procesy v Evropě a vývoj Evropské unie Počátky západoevropské integrace (Montánní unie, Euratom, EHS) a její postupné rozšiřování. Slučovací smlouva ES, budování jednotného vnitřního trhu. Schengenská dohoda, Maastrichtská smlouva a další prohlubování EU. Lisabonská smlouva. Rozšíření EU. 13. Organizační struktura a činnost EU Budování evropských institucí a jejich charakteristika a kompetence (Rada EU, Evropská rada, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů ). Tři pilíře EU. Společné a koordinované politiky EU. Dělba pravomocí EU a členských zemí.

6 II. Střední Evropa v moderní době Blok C - Moderní dějiny středoevropských zemí 1. Politický, ekonomický a sociální vývoj Československa Hlavní principy československé demokracie, ústavní pořádek, stranický a volební systém, moc zákonodárná a výkonná. Politický systém tzv. Druhé republiky. Základní tendence hospodářského vývoje, specifika ekonomických cyklů a jejich dopad do sociální sféry, vlivy mezinárodních vztahů na československé hospodářství. 2. Proměny politického systému v Československu v letech Základní znaky tzv. lidové demokracie ( ), totalitního komunistického systému ( ) a různých forem posttotalitního systému do roku Typologie politických režimů v jednotlivých obdobích, vývoj ústavního pořádku, charakter státní moci, systém Národní fronty, úloha a výsledky voleb. Změny správního členění a vývoj soustavy národních výborů. 3. Hospodářský vývoj Československa v letech Válečné ekonomika a změny ve struktuře národního hospodářství. Smíšená ekonomika přechodného období Ekonomický vývoj v období komunistického režimu - hospodářské mechanismy sovětského bloku, charakteristika jednotlivých etap, pokusy o reformu, srovnání s dynamikou srovnatelných zemí Západu. 4. Základní principy politického systému a ústavní instituce České republiky ve středoevropském kontextu Transformace politického systému ČR ve středoevropském kontextu. Rozpad československé federace a vznik ČR. Základní principy politického systému ČR. Charakteristika ústavních institucí (parlament, prezident, vláda, soudní systém, kontrolní orgány, Česká národní banka) a jejich srovnání v rámci Visegrádu. 5. Polsko mezi světovými válkami. První světová válka a obnovení polského státu. Války o hranice. Dmowski a Piłsudski. Ústavní režim do roku Státní převrat a režim sanace. Hlavní politické síly. Mezinárodní postavení Polska. 6. Druhá světová válka a Polsko. Od Mnichova k září Přepadení a čtvrté dělení Polska. Generální gouvernement a oblasti včleněné do Říše. Rysy okupační politiky. Odboj, podzemní stát, povstání. Teherán, Jalta, Postupim. Nástup sovětizace země. 7. Od Lidového Polska k Solidaritě. Následky světové války, občanská válka a její aktéři. Polský stalinismus. Rok Národní komunismus PSDS. Březen 1968, události roku Vznik Solidarity a její význam. Pád komunistického režimu. Výsledky jednání u kulatého stolu. 8. Vývoj samostatné Slovenské republiky po pádu komunismu Rok 1989 na Slovensku, formování opozice, přechod k občanské společnosti. Otázka slovenské samostatnosti, pomlčková válka, rozpad ČSFR. Ústavní systém SR. Mečiarismus. Slovenská zahraniční politika.

7 9. Maďarsko jako součást sovětského bloku ( ). Charakteristika vnitropolitického, ekonomického a kulturního vývoje. Ústava 1950, socialistická industrializace a kolektivizace. Nagyův pokus o reformy, revoluce vývoj událostí, důsledky. 10. Kádarismus Ekonomický vývoj, politické, hospodářské a společenské změny. Nástup J. Kádara k moci, 60. léta nový hospodářský mechanismus, drobné podnikání a volné ceny. Hospodářská stagnace v letech. Maďarské demokratické fórum. 11. Pád komunismu v Maďarsku Rok 1989, formování opozice, přechod k občanské společnosti, pohyb ve sféře společenské a kulturní. Strukturální změny ekonomiky a životního stylu, inflace, sociálně patologické jevy. Politické strany a seskupení. 12. Meziválečné Německo Výmarská republika Základní charakteristiky společensko politického vývoje v Německu: etapa 1918/ (poválečný rozvrat, revoluční vlna, počátky konsolidace, politické spektrum); etapa (hospodářská a politická stabilizace, pozice Německa v Evropě); etapa (krize, nástup nacionálního socialismu). 13. Meziválečné Německo nacionálně socialistický režim Výchozí podmínky pro převzetí moci v Německu nacionálními socialisty v roce Hlavní rysy ideologie a politického programu NSDAP. Budování totalitního státu (likvidace opozice, nástroje upevňování moci a represe, postoje německé společnosti, role židovské otázky ). Zahraniční politika nacistického Německa a cesta k rozpoutání války v roce Sjednocení Německa a jeho důsledky v 90. letech Předpoklady sjednocení Německa v roce 1990 (systémové změny ve středovýchodní Evropě na konci 80. let, vnitřní situace ve Spolkové republice Německo a v Německé demokratické republice). Stěžejní problémy sjednocovacího procesu (hospodářské, sociální a politické aspekty). Úloha Německa v evropské politice v 90. letech. 15. Vznik Rakouské republiky a její vývoj do r Příčiny a okolnosti rozpadu Habsburské monarchie, vznik rakouské První republiky. Politický a hospodářský vývoj rakouského státu v letech Rakouská zahraniční politika a idea Panevropy. Vztahy Rakouska s Německem a rozvoj národně socialistického hnutí v Rakousku ve 30. letech. 16. Rakousko v letech Příčiny a okolnosti zániku rakouské První republiky. Rakousko součástí nacistického Německa (hospodářský a vojenský podíl na válečném úsilí Třetí říše, protinacistický odboj). Obnova rakouského státu po skončení Druhé světové války politický a hospodářský vývoj Druhé republiky v letech , okupační režim. 17. Rakousko ve druhé polovině 20. století Okolnosti jednání o Státní smlouvu a obnova nezávislosti Rakouska. Politický a hospodářský vývoj Rakouska ve druhé polovině 20. století. Rakouská zahraniční politika a vstup Rakouska do EU. Rakousko-české vztahy po r

8 Blok D - Středoevropské společnosti a národy 1. Středoevropské státy a politické regiony Vývoj státních struktur a jejich hranic v prostoru Střední Evropy od Vestfálského míru do dnešní podoby. Regionalizace středoevropských států (historické a administrativní regiony, NUTS). Středoevropská struktura osídlení. 2. Transformace politických systémů ve střední a východní Evropě po r Pád komunismu, transformace areálu střední a východní Evropy. Typy přechodu k demokracii dle S. Huntingtona: transformace, nahrazení a přesun. Průběh demokratizace v zemích střední a východní Evropy. Konsolidované, semikonsolidované a nekonsolidované demokracie. 3. Ústavní a vládní systémy v postkomunistických zemích Formy státu a vlády v postkomunistické prostoru. Ústavy komunistických zemí před rokem Proces přijetí nových ústav v postkomunistických zemích a volba politického režimu. Parlamentní versus prezidentský systém v postkomunistických státech. 4. Stranické a volební systémy středoevropských zemí Konfliktní linie a ideově-politické rodiny v postkomunistických zemích. Charakteristika a srovnání vývoje politických stran a stranických systémů České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Volební systémy a parlamentní volby v těchto zemích po roce Stranický systém, volební systémy a volby v České republice Charakteristické znaky základních etap vývoje stranického systému (typologické určení, proměny hlavních subjektů, vztahy mezi nimi, konfliktní linie, polarita). Podstata a změny volebního systému do PS PČR, vliv voleb na utváření stranického sytému, volební systém do Senátu PČR. Komunální a krajské volby v posledním desetiletí (volební systém, hlavní trendy). Teorie voleb druhého řádu. 6. Vývoj a současnost české, slovenské a polské ústavnosti. Systematika ústav, ústavní vývoj v letech Novelizace ústav od roku 1989, Ústava ČR, Ústava SR, tzv. Malá ústava a Ústava PR z roku Soudní soustavy, postavení státního zastupitelství a prokuratury. 7. Státní správa a územní samospráva ve střední Evropě Ústřední a územní orgány státní správy v zemích Visegrádské čtyřky, Německa a Rakouska. Organizace, členění a financování územní samosprávy. Specifika místní správy v jednotlivých zemích a jejich komparace. Reforma veřejné správy v postkomunistických zemích střední Evropy.

9 8. Klíčové postavy sociálního myšlení ve střední Evropě v první polovině 20. století Vídeň jako centrum sociálního myšlení (S. Freud, P.F. Lazarsfeld, L. Wittgenstein). Klíčové postavy sociálního myšlení v Polsku (F. Znaniecki), na Slovensku (hlasistické hnutí, A. Štefánek) a v Maďarsku (K. Mannheim). Česká sociologie v evropském kontextu (T. G. Masaryk, I. A. Bláha, J. L. Fischer). 9. Základní trendy migrací ve střední Evropě ve 20. století Průmyslové migrace do velkých měst na přelomu 19. a 20. století (rozdíl ve vývoji střední a západní Evropy). Změny hranic po první a druhé světové válce, reemigrace a repatriace, nucené odsuny národnostních menšin a masové migrace obyvatelstva po roce Demografické a sociální důsledky tzv. socialistická industrializace a kolektivizace zemědělství. 10. Sociální transformace středoevropských zemí po roce 1989 Imigrace a emigrace ve středoevropských zemí, důsledky evropské integrace a vstupu do Evropské unie. Ekonomická transformace a změny sociální stratifikace v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Proměny české společnosti (sociální stratifikace rozvodovost, vzdělanostní společnost aj.). 11. Středoevropský nacionalismus jako multidimenzionální problém Nacionalismus v pohledech společenských věd (Herder, Renan, Gellner, Hroch aj.). Demokratický a liberální nacionalismus. Negativní vnímání nacionalismu jako agresivní ideologie, reakční, mytologický, autoritativní nacionalismus. Patriotismus (lokální patriotismus). Šovinismus jako protiklad nacionalismu. 12. Národnostní skladba současné střední Evropy, Národnostní menšiny autochtonní a alochtonní, nestátotvorné a státotvorné. Vztah majority a národnostních menšin. Postavení národnostních menšin v postkomunistických zemích střední a východní Evropy po roce Otázky globalizace a multikulturality. 13. Vývoj a současné problémy etnických menšin v ČR. Zvláštnosti historického vývoje národnostní struktury ČSR a ČR. Autochtonní menšiny a nové národnosti. Národnostní struktura soudobé ČR. Postavení, problémy a perspektivy národnostních menšin v ČR.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Tématické bloky: 1. Politická komparace a její místo v politické vědě, cíle, metody 2. Politické systémy, druhy demokracie 3.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné Základy Politologie Cílem je získat znalosti z oboru politologie, týkající se základních pojmů a klíčových oblastí veřejného a politického života. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Kurz

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (3-5 minut) vyloží základní parametry své

Více

Vládní systémy v demokracii Liberálně-konzervativní akademie 28/29 Struktura přednášky Dělba moci úvodní poznámky Parlamentarismus Prezidencialismus Poloprezidencialismus Direktoriální režim Federace,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 OBSAH Tři cesty české politické vědy 1 15 Editorův úvod 1 20 15 Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25 Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 MIROSLAV NOVÁK 1. Politická věda,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Název tematického celku: Mezinárodní vztahy v Evropě od třicetileté války do francouzské revoluce Cíl: Základním cílem

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Parlamentní režimy. Nezapomeňte se věnovat doporučené studijní literatuře, kterou naleznete v osnově a v tomto distančním textu.

Parlamentní režimy. Nezapomeňte se věnovat doporučené studijní literatuře, kterou naleznete v osnově a v tomto distančním textu. Parlamentní režimy Obsah kapitoly Studijní cíle 1. Definice 2. Vybrané charakteristiky parlamentních režimů 3. Úkoly ke studiu 4. Druhy parlamentarismu - Sartoriho členění 5. Racionalizace parlamentarismu

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

1. Úvod. (Petr Jurek a Pavel Hlaváček)

1. Úvod. (Petr Jurek a Pavel Hlaváček) 1. Úvod (Petr Jurek a Pavel Hlaváček) Kniha Politické systémy anglosaských zemí představuje pokus o nahlédnutí na ústavní a politické systémy vybraných anglosaských zemí Spojeného království Velké Británie

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Cíl:Seznámení se s charakteristickými rysy soudobé evropské veřejné správy a jejím podílem na

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal04 Vypracoval(a),

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Demokracie a lidská práva (formy demokracie, dokumenty týkající se lidských práv)

Demokracie a lidská práva (formy demokracie, dokumenty týkající se lidských práv) Otázka: Demokracie a lidská práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ivana Vrastyáková Demokracie a lidská práva (formy demokracie, dokumenty týkající se lidských práv) Formy demokracie, dokumenty

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Otázky k přijímacím zkouškám. u magisterského navazujícího studia SES. na akademický rok 2015/2016 (druhé kolo září)

Otázky k přijímacím zkouškám. u magisterského navazujícího studia SES. na akademický rok 2015/2016 (druhé kolo září) Otázky k přijímacím zkouškám u magisterského navazujícího studia SES na akademický rok 2015/2016 (druhé kolo září) 1. K defektním ústavám podle Aristotela patří: a) tyranie, oligarchie, demokracie b) tyranie,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Organizované zájmy v politice Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009 Struktura přednášky Odlišnost zájmových a nátlakových skupin od politických stran Typy skupin Současné vývojové trendy Základní

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

ÚSTAVNÍ POMĚRY ČESKOSLOVENSKA...

ÚSTAVNÍ POMĚRY ČESKOSLOVENSKA... Obsah PŘEDMLUVA.......................................... 11 1. ÚSTAVNÍ PRÁVO................................. 13 1.1. Předmět ústavního práva....................... 13 1.2. Subjekty ústavního práva.......................

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního Veřejně správní akademie - - vyšší odborná škola, s.r.o. Veřejná správa 1 Autorské právo 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více