Středoevropská studia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středoevropská studia"

Transkript

1 Středoevropská studia I. Politologie, veřejná správa a regionalistika Blok A - Politologie 1. Politika jako předmět zájmu politické vědy Hlavní teoretické přístupy k politice, vznik, vývoj, členění a metody politologie. Policy analysis a trojdimenzionální pojetí politiky, politický rozhodovací proces, politické sítě a politický prostor, politický cyklus. Politická kultura, koncept a modely politické komunikace. 2. Politická filozofie Členění politické filozofie, vztah k politické vědě, politické teorii a dějinám politického myšlení, hodnoty pluralismu a současná politická filozofie. Politické myšlení vybraných autorů: K. R. Popper, H. Arendt, R. Aron, C. Schmitt, M. Foucault. 3. Politická ideologie Doktrinální charakter politické ideologie. Klasické politické ideologie (podstata, znaky a vývoj). Charakteristika a současné hlavní proudy staronových politických ideologií. Environmentalismus. Feminismus. Fašismus a nacionální socialismus, komunismus, islámský fundamentalismus aj. 4. Politické strany a zájmové skupiny Definice politických stran a hnutí, typologie politických stran. Duvergerovo a Sartoriho pojetí stranických systémů. Problematika cleavages. Zájmové skupiny a jejich členění, pluralitní a neokorporativní model demokracie. 5. Volby a volební systémy Podstata, funkce a znaky voleb v demokracii, volební právo, volební geografie (gerrymandering) a volební procedura. Charakteristika většinových, poměrných a smíšených volebních systémů. Relativně a absolutně většinové systémy. Hlavní proměnné listinných poměrných systémů, jednojmenné přenosné hlasování. Limitované hlasování, jednojmenné nepřenosné hlasování, smíšené volební systémy. 6. Politická geografie Pojem a metody politické geografie, základní školy. Mentální, politické a propagandistické mapy. Regiony a státy, suverenita a mezinárodní uznání, závislá území. Hlavní znaky státu, etnicky homogenní a heterogenní státy. Typologie států (unitární, regionální a složené státy). Administrativní struktura států. 7. Geopolitika Geopolitika a geostrategie, polarizační teorie. Německá geopolitika organická teorie, teorie pan-regionů. Hlavní směry a představitelé angloamerické geopolitiky vojenská námořní doktrína, teorie Heartlandu, teorie Heartland Rimland, teorie

2 letecké moci, teorie geopolitických a geostrategických regionů, astropolitika, tzv. kritická geopolitika, současná americká a ruská geostrategie. 8. Komparace politických systémů Definiční přístup k politickým systémům, podstata a funkce. Systémová teorie a strukturní funkcionalismus. Komparativní metoda v politologii, koncepce a modely komparativní analýzy. Klíčové subsystémy politického systému: ústavní pořádek, politické režimy jako formy vlády, moc výkonná, zákonodárná a soudní, stranické a volební systémy, zájmové a nátlakové skupiny. Parlamentarismus a prezidencialismus. 9. Politické systémy Spojeného království a Spojených států amerických Westminsterský model, instituce panovníka a premiéra, vláda a parlamentní většina. Dolní sněmovna a volební systém FPTP, Sněmovna lordů. Proces devoluce, skotská, waleská a severoirská autonomie. Politické strany. Americký federalismus a ústava. Volba, postavení a pravomoci prezidenta USA. Kongres a jeho funkce. Oddělení moci, ústavní systém brzd a protiváh, Nejvyšší soud. Politické strany. 10. Politické systémy Německa a Rakouska Racionalizovaný parlamentarismus SRN, kancléřský princip, konstruktivní vyjádření nedůvěry. Spolkový sněm a Spolková rada, kooperativní federalismus. Personalizovaný proporční volební systém, systém dvou a půl strany. Současný stranický systém. Historické kořeny tzv. proporční demokracie, stranické tábory, rakouský federalismus. Národní rada a proporční volební systém s klauzulí, Spolková rada. Spolkový prezident a kancléř, spolková vláda. Sociální partnerství a úloha profesních komor. 11. Politické systémy Francie a Švýcarska Charakteristické rysy páté republiky, exekutivní dyarchie postavení a pravomoci prezidenta a premiéra, kohabitace. Národní shromáždění, volební systém, polarizovaný pluralismus. Stranický systém. Direktoriální systém vlády. Kolektivní hlava státu, formule magique, rotující prezident. Perfektní bikameralismus, Národní rada a Rada států. Prvky přímé a zastupitelské demokracie ve Švýcarsku, typy referend a lidových iniciativ, intenzivní kantonalismus. Politické strany. 12. Politické systémy Španělska a Itálie Přechod Španělska k demokracii, postavení a role panovníka, vótum konstruktivní nedůvěry, asymetrický bikameralismus Cortes Generales, Autonomní komunity a regionální stát, ústavní soudnictví a ombudsman. Strany a stranický systém. Italský vyrovnaný bikameralismus, smíšený volební systém. Partitocrazzia, nestabilní koaliční vlády, úřad prezidenta. Krize italské společnosti, sílící regionalizace, úloha ústavního soudnictví. Strany a stranický systém. 13. Teorie demokracie Antické teorie demokracie, Platónův a Aristotelův koncept demokracie. Teorie pluralitní demokracie, pluralistické pojetí vztahu stát - společnost jedinec, kontinentální a britský model lidských a občanských práv. Polyarchie R. Dahla. Konsociační demokracie, konsenzuální a westminsterská demokracie.

3 14. Koncepty participační a deliberativní demokracie Přímá a reprezentativní demokracie, techniky přímé demokracie v zastupitelské demokracii. Teoretická východiska a koncepty participační demokracie. Deliberativní demokracie. 15. Teorie elit Teorie elit, poručnická demokracie. Klasický elitismus V. Pareta a G. Moscy, R. Michels a tzv. železný zákon oligarchie. G. Sartori. H. Lasewell. Demokratické elitářství J. A. Schumpetera. 16. Totalitarismus a totalitní režimy Teorie a typologie totalitarismu, dva teoretické přístupy k totalitarismu. Koncepce totalitního teroru H. Arendtové, kritéria totalitního systému podle C. J. Friedricha a Z. Brzezińského. G. Sartori a ideologizace politiky, charakteristika totalitarismu J. J. Linze. 17. Autoritativní režimy a hybridní demokracie Teorie a typologie autoritativních a jiných typů nedemokratických režimů. Typologie na základě modernizace. Teorie autoritativních režimů J. J. Linze, Stephenova a Linzova teorie posttotalitaritarismu, členění posttotalitních režimů a sultanistické režimy. Neliberální demokracie, defektní demokracie, elektorátní (volební) demokracie a pseudodemokracie, delegativní demokracie.

4 Blok B - Veřejná správa a regionalistika 1. Stát, veřejná správa a správní věda Definice státu, stát jako instituce, státní a veřejná moc. Typy a formy organizace státu. Soukromá, veřejná a státní správa, zájmová a územní samospráva. Základní organizační principy veřejné správy a její vývoj v evropských zemích. Zásady organizace státní správy, místní a regionální správa. Pojem, předmět a metody správní vědy, věda správního práva. 2. Systémy organizace veřejné správy ve vybraných státech Institucionální charakter správy, veřejná správa, veřejná moc, veřejný sektor. Veřejnoprávní korporace, paralelní vládní a nevládní organizace, úřad jako organizační jednotka. Místní a regionální správa v Anglii, Francii, Německu. Evropský správní a právní prostor (Rada Evropy a Evropská unie). 3. Současné problémy a reformy veřejné správy Vztah státní správy a samosprávy. Lidský faktor ve veřejné správě, personální management. Technologie veřejné správy obecná teorie inovací, kontrola výkonu veřejné správy, evaluace, audit, monitoring, ombudsman, e-government. Charakter, příčiny a problémy reforem (redukce počtu zaměstnanců, decentralizace, rozdílné pojetí a cíle reforem v západních demokraciích a postkomunistických zemích), NPM, aktivity mezinárodních organizací (PUMA, OECD, SIGMA). 4. Regionalizace a regionalismus Regionalizace jako metoda diferenciace prostoru. Význam regionalizace, subjektivní a objektivní faktory. Tradiční a moderní pojetí regionalismu. Formy a projevy regionalismu. Autonomismus, separatismus a iredentismus. 5. Typologie regionů Definice regionu. Typologie regionu (přirozené/společenské, homogenní/heterogenní) s příklady. Hranice a velikost regionů. Řád a hierarchie regionů. 6. Osídlení a jeho struktury Definice a vývoj osídlení. Příčiny nerovnoměrnosti osídlení. Sídla a obce velikost, funkce, hierarchie. Urbanizované a rurální regiony. Aglomerace, konurbace, megalopole. 7. Regionální politika Definice, vznik a vývoj regionální politiky. Hlavní vývojové etapy (neoklasický, keynesiánský, nemarxistický, neokonzervativní a institucionální přístup), jejich charakteristika, kladné a záporné stránky. Hlavní nástroje regionální politiky. 8. Transhraniční a interregionální spolupráce Typologie transhraničních regionů, příklady ze Střední Evropy. Rozdíly mezi transhraniční a interregionální spoluprací. Vývoj a význam těchto forem spolupráce. Euroregiony a INTERREG základní charakteristika 9. Makroregionální formy evropské integrace Hlavní makroregionální integrační iniciativy Benelux, CBSS, CEI, CEFTA, BSEC, SPSEE, SEECP, SECI, EMFTA. Typologie podle zaměření, základní charakteristika,

5 členské státy, problémy, vazby na EU. Historické paralely a okolnosti vzniku Visegrádské skupiny. Kulturní, politické a ekonomické faktory středoevropského prostoru. Hlavní faktory spolupráce a strategické projekty. Organizační struktura a řízení Visegrádské spolupráce. 10. Základní pojmy etnické teorie a identity Etnikum, národ a jeho znaky. Jazyk a národ, etnické a kulturní procesy. Národnostní, jazyková a kulturní politika. Identita jako kulturně podmíněný konstrukt, vztah my oni. Národní identita jako součást sociální identity, proces konstruování etnické identity, její základní komponenty a determinanty. 11. Modely vztahů mezi národy a státy. Faktory ovlivňující vznik a zánik národů. Jazykový, územní a nestabilizovaný model národa, příklady vytvořených států. Národy bez vlastního státu. Příklady úspěšné revitalizace národů. Etnická struktura evropských států. 12. Integrační procesy v Evropě a vývoj Evropské unie Počátky západoevropské integrace (Montánní unie, Euratom, EHS) a její postupné rozšiřování. Slučovací smlouva ES, budování jednotného vnitřního trhu. Schengenská dohoda, Maastrichtská smlouva a další prohlubování EU. Lisabonská smlouva. Rozšíření EU. 13. Organizační struktura a činnost EU Budování evropských institucí a jejich charakteristika a kompetence (Rada EU, Evropská rada, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů ). Tři pilíře EU. Společné a koordinované politiky EU. Dělba pravomocí EU a členských zemí.

6 II. Střední Evropa v moderní době Blok C - Moderní dějiny středoevropských zemí 1. Politický, ekonomický a sociální vývoj Československa Hlavní principy československé demokracie, ústavní pořádek, stranický a volební systém, moc zákonodárná a výkonná. Politický systém tzv. Druhé republiky. Základní tendence hospodářského vývoje, specifika ekonomických cyklů a jejich dopad do sociální sféry, vlivy mezinárodních vztahů na československé hospodářství. 2. Proměny politického systému v Československu v letech Základní znaky tzv. lidové demokracie ( ), totalitního komunistického systému ( ) a různých forem posttotalitního systému do roku Typologie politických režimů v jednotlivých obdobích, vývoj ústavního pořádku, charakter státní moci, systém Národní fronty, úloha a výsledky voleb. Změny správního členění a vývoj soustavy národních výborů. 3. Hospodářský vývoj Československa v letech Válečné ekonomika a změny ve struktuře národního hospodářství. Smíšená ekonomika přechodného období Ekonomický vývoj v období komunistického režimu - hospodářské mechanismy sovětského bloku, charakteristika jednotlivých etap, pokusy o reformu, srovnání s dynamikou srovnatelných zemí Západu. 4. Základní principy politického systému a ústavní instituce České republiky ve středoevropském kontextu Transformace politického systému ČR ve středoevropském kontextu. Rozpad československé federace a vznik ČR. Základní principy politického systému ČR. Charakteristika ústavních institucí (parlament, prezident, vláda, soudní systém, kontrolní orgány, Česká národní banka) a jejich srovnání v rámci Visegrádu. 5. Polsko mezi světovými válkami. První světová válka a obnovení polského státu. Války o hranice. Dmowski a Piłsudski. Ústavní režim do roku Státní převrat a režim sanace. Hlavní politické síly. Mezinárodní postavení Polska. 6. Druhá světová válka a Polsko. Od Mnichova k září Přepadení a čtvrté dělení Polska. Generální gouvernement a oblasti včleněné do Říše. Rysy okupační politiky. Odboj, podzemní stát, povstání. Teherán, Jalta, Postupim. Nástup sovětizace země. 7. Od Lidového Polska k Solidaritě. Následky světové války, občanská válka a její aktéři. Polský stalinismus. Rok Národní komunismus PSDS. Březen 1968, události roku Vznik Solidarity a její význam. Pád komunistického režimu. Výsledky jednání u kulatého stolu. 8. Vývoj samostatné Slovenské republiky po pádu komunismu Rok 1989 na Slovensku, formování opozice, přechod k občanské společnosti. Otázka slovenské samostatnosti, pomlčková válka, rozpad ČSFR. Ústavní systém SR. Mečiarismus. Slovenská zahraniční politika.

7 9. Maďarsko jako součást sovětského bloku ( ). Charakteristika vnitropolitického, ekonomického a kulturního vývoje. Ústava 1950, socialistická industrializace a kolektivizace. Nagyův pokus o reformy, revoluce vývoj událostí, důsledky. 10. Kádarismus Ekonomický vývoj, politické, hospodářské a společenské změny. Nástup J. Kádara k moci, 60. léta nový hospodářský mechanismus, drobné podnikání a volné ceny. Hospodářská stagnace v letech. Maďarské demokratické fórum. 11. Pád komunismu v Maďarsku Rok 1989, formování opozice, přechod k občanské společnosti, pohyb ve sféře společenské a kulturní. Strukturální změny ekonomiky a životního stylu, inflace, sociálně patologické jevy. Politické strany a seskupení. 12. Meziválečné Německo Výmarská republika Základní charakteristiky společensko politického vývoje v Německu: etapa 1918/ (poválečný rozvrat, revoluční vlna, počátky konsolidace, politické spektrum); etapa (hospodářská a politická stabilizace, pozice Německa v Evropě); etapa (krize, nástup nacionálního socialismu). 13. Meziválečné Německo nacionálně socialistický režim Výchozí podmínky pro převzetí moci v Německu nacionálními socialisty v roce Hlavní rysy ideologie a politického programu NSDAP. Budování totalitního státu (likvidace opozice, nástroje upevňování moci a represe, postoje německé společnosti, role židovské otázky ). Zahraniční politika nacistického Německa a cesta k rozpoutání války v roce Sjednocení Německa a jeho důsledky v 90. letech Předpoklady sjednocení Německa v roce 1990 (systémové změny ve středovýchodní Evropě na konci 80. let, vnitřní situace ve Spolkové republice Německo a v Německé demokratické republice). Stěžejní problémy sjednocovacího procesu (hospodářské, sociální a politické aspekty). Úloha Německa v evropské politice v 90. letech. 15. Vznik Rakouské republiky a její vývoj do r Příčiny a okolnosti rozpadu Habsburské monarchie, vznik rakouské První republiky. Politický a hospodářský vývoj rakouského státu v letech Rakouská zahraniční politika a idea Panevropy. Vztahy Rakouska s Německem a rozvoj národně socialistického hnutí v Rakousku ve 30. letech. 16. Rakousko v letech Příčiny a okolnosti zániku rakouské První republiky. Rakousko součástí nacistického Německa (hospodářský a vojenský podíl na válečném úsilí Třetí říše, protinacistický odboj). Obnova rakouského státu po skončení Druhé světové války politický a hospodářský vývoj Druhé republiky v letech , okupační režim. 17. Rakousko ve druhé polovině 20. století Okolnosti jednání o Státní smlouvu a obnova nezávislosti Rakouska. Politický a hospodářský vývoj Rakouska ve druhé polovině 20. století. Rakouská zahraniční politika a vstup Rakouska do EU. Rakousko-české vztahy po r

8 Blok D - Středoevropské společnosti a národy 1. Středoevropské státy a politické regiony Vývoj státních struktur a jejich hranic v prostoru Střední Evropy od Vestfálského míru do dnešní podoby. Regionalizace středoevropských států (historické a administrativní regiony, NUTS). Středoevropská struktura osídlení. 2. Transformace politických systémů ve střední a východní Evropě po r Pád komunismu, transformace areálu střední a východní Evropy. Typy přechodu k demokracii dle S. Huntingtona: transformace, nahrazení a přesun. Průběh demokratizace v zemích střední a východní Evropy. Konsolidované, semikonsolidované a nekonsolidované demokracie. 3. Ústavní a vládní systémy v postkomunistických zemích Formy státu a vlády v postkomunistické prostoru. Ústavy komunistických zemí před rokem Proces přijetí nových ústav v postkomunistických zemích a volba politického režimu. Parlamentní versus prezidentský systém v postkomunistických státech. 4. Stranické a volební systémy středoevropských zemí Konfliktní linie a ideově-politické rodiny v postkomunistických zemích. Charakteristika a srovnání vývoje politických stran a stranických systémů České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Volební systémy a parlamentní volby v těchto zemích po roce Stranický systém, volební systémy a volby v České republice Charakteristické znaky základních etap vývoje stranického systému (typologické určení, proměny hlavních subjektů, vztahy mezi nimi, konfliktní linie, polarita). Podstata a změny volebního systému do PS PČR, vliv voleb na utváření stranického sytému, volební systém do Senátu PČR. Komunální a krajské volby v posledním desetiletí (volební systém, hlavní trendy). Teorie voleb druhého řádu. 6. Vývoj a současnost české, slovenské a polské ústavnosti. Systematika ústav, ústavní vývoj v letech Novelizace ústav od roku 1989, Ústava ČR, Ústava SR, tzv. Malá ústava a Ústava PR z roku Soudní soustavy, postavení státního zastupitelství a prokuratury. 7. Státní správa a územní samospráva ve střední Evropě Ústřední a územní orgány státní správy v zemích Visegrádské čtyřky, Německa a Rakouska. Organizace, členění a financování územní samosprávy. Specifika místní správy v jednotlivých zemích a jejich komparace. Reforma veřejné správy v postkomunistických zemích střední Evropy.

9 8. Klíčové postavy sociálního myšlení ve střední Evropě v první polovině 20. století Vídeň jako centrum sociálního myšlení (S. Freud, P.F. Lazarsfeld, L. Wittgenstein). Klíčové postavy sociálního myšlení v Polsku (F. Znaniecki), na Slovensku (hlasistické hnutí, A. Štefánek) a v Maďarsku (K. Mannheim). Česká sociologie v evropském kontextu (T. G. Masaryk, I. A. Bláha, J. L. Fischer). 9. Základní trendy migrací ve střední Evropě ve 20. století Průmyslové migrace do velkých měst na přelomu 19. a 20. století (rozdíl ve vývoji střední a západní Evropy). Změny hranic po první a druhé světové válce, reemigrace a repatriace, nucené odsuny národnostních menšin a masové migrace obyvatelstva po roce Demografické a sociální důsledky tzv. socialistická industrializace a kolektivizace zemědělství. 10. Sociální transformace středoevropských zemí po roce 1989 Imigrace a emigrace ve středoevropských zemí, důsledky evropské integrace a vstupu do Evropské unie. Ekonomická transformace a změny sociální stratifikace v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Proměny české společnosti (sociální stratifikace rozvodovost, vzdělanostní společnost aj.). 11. Středoevropský nacionalismus jako multidimenzionální problém Nacionalismus v pohledech společenských věd (Herder, Renan, Gellner, Hroch aj.). Demokratický a liberální nacionalismus. Negativní vnímání nacionalismu jako agresivní ideologie, reakční, mytologický, autoritativní nacionalismus. Patriotismus (lokální patriotismus). Šovinismus jako protiklad nacionalismu. 12. Národnostní skladba současné střední Evropy, Národnostní menšiny autochtonní a alochtonní, nestátotvorné a státotvorné. Vztah majority a národnostních menšin. Postavení národnostních menšin v postkomunistických zemích střední a východní Evropy po roce Otázky globalizace a multikulturality. 13. Vývoj a současné problémy etnických menšin v ČR. Zvláštnosti historického vývoje národnostní struktury ČSR a ČR. Autochtonní menšiny a nové národnosti. Národnostní struktura soudobé ČR. Postavení, problémy a perspektivy národnostních menšin v ČR.

Středoevropská studia

Středoevropská studia Středoevropská studia I. Politologie, veřejná správa a regionalistika Blok A - Politologie 1. Politika jako předmět zájmu politické vědy Hlavní teoretické přístupy k politice, vznik, vývoj, členění a metody

Více

Příklady evropských politických. systémů

Příklady evropských politických. systémů EPS III Příklady evropských politických Klasické demokracie Francie Velká Británie Itálie SRN Přechody k demokracii Španělsko Nové demokracie Polsko Slovensko Česká republika systémů Literatura a zdroje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské politické systémy Tématické bloky: 1. Politická komparace a její místo v politické vědě, cíle, metody 2. Politické systémy, druhy demokracie 3.

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy východoevropská studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní systémy evropských států Metodický list č. 1 Název tématického celku: ÚSTAVNÍ SYSTÉMY OBECNĚ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

METODICKÉ LISTY PRO SOUSTŘEDĚNÍ PRO KOMBINOVANÁ MAGISTERSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU. Veřejná správa evropských zemí

METODICKÉ LISTY PRO SOUSTŘEDĚNÍ PRO KOMBINOVANÁ MAGISTERSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU. Veřejná správa evropských zemí 1 Vysoká škola finanční a správní o. p. s. Praha METODICKÉ LISTY PRO SOUSTŘEDĚNÍ PRO KOMBINOVANÁ MAGISTERSKÉ STUDIUM PŘEDMĚTU Veřejná správa evropských zemí 1 2 Metodický list pro soustředění kombinovaného

Více

EPS vládní režimy. Ladislav Mrklas

EPS vládní režimy. Ladislav Mrklas EPS vládní režimy Ladislav Mrklas mrklas@cevro.cz Struktura Parlamentarismus, poloprezidencialismus a direktoriální systém v Evropě Podstata režimů Hlavy státu Premiéři Vztah prezident premiér Vztahy prezident

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

EPS - vládní systémy. Ladislav Mrklas

EPS - vládní systémy. Ladislav Mrklas EPS - vládní systémy Ladislav Mrklas mrklas@cevro.cz Struktura Parlamentarismus, poloprezidencialismus a direktoriální systém v Evropě Podstata režimů Hlavy státu Premiéři Vztah prezident premiér Vztahy

Více

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s.

Vysoká Škola Finanční a Správní, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu Ústavní vývoj a ústavní systém ČR 2 Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámení s ústavním systémem České republiky a jeho komparaci s některými

Více

Evropské politické systémy II

Evropské politické systémy II Evropské politické systémy II Struktura Modely demokracie Komparace ústavních a politických institucí Literatura a zdroje Dvořáková V. a kol.: Komparace politických systémů I., 4. vydání, Praha 2005 Dvořáková,

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY BRITSKÁ A AMERICKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY BRITSKÁ A AMERICKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy britská a americká studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

A. POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ PROBLÉMY STŘEDNÍ EVROPY

A. POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ PROBLÉMY STŘEDNÍ EVROPY A. POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ PROBLÉMY STŘEDNÍ EVROPY 1. Pojetí regionu střední Evropy (geografická a historická hlediska) Přístupy (O. Halecki, P. S. Wandycz, I. Bibó, J. Křen, M. Kundera aj.); terminologie:

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné Základy Politologie Cílem je získat znalosti z oboru politologie, týkající se základních pojmů a klíčových oblastí veřejného a politického života. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Kurz

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO I.4. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Aristoteles tři správné a tři zvrhlé základní formy státu Správné formy - království (monarchie) panství jednotlivce - aristokracie

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (3-5 minut) vyloží základní parametry své

Více

Základy politologie 2

Základy politologie 2 Základy politologie 2 1. Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a fungováním jednotlivých prvků politického systému a politického procesu. Osvojení si pojmového aparátu a znalost zákonitostí politického

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80-

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80- Ekonomiky ČZ EU v 90. letech a počátkem nového milénia VSFS Mezinárodní ekonomická integrace KSM 5. 1. 2008 1 Literatura - zdroje Čerpáno z: Kučerová, I.: Ekonomiky členských států Evropské unie. Karolinum

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 Dělení států Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.6 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie

Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Systémy politických stran základní klasifikace a typologie Obsah bloku Co to je systém politických stran vymezení a kritéria pro třídění Faktory ovlivňující podobu stranického systému Technické ústavní

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček VIII. Vývoj uherského státu po roce 1867 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860 1867)

Více

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci POLITICKÁ GEOGRAFIE 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Formy státu Určují se podle toho, jak je organizována státní moc, resp. jak jsou uspořádány vztahy mezi jednotlivými složkami

Více

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 OBSAH Tři cesty české politické vědy 1 15 Editorův úvod 1 20 15 Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25 Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 MIROSLAV NOVÁK 1. Politická věda,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Politická integrace Evropy vyvolává řadu otázek: mezivládní princip / nadnárodní princip? společenství suverénních států

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Vládní systémy v demokracii Liberálně-konzervativní akademie 28/29 Struktura přednášky Dělba moci úvodní poznámky Parlamentarismus Prezidencialismus Poloprezidencialismus Direktoriální režim Federace,

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Lenka Fojtíková. Historie a současnost ( ) OHBECK

Lenka Fojtíková. Historie a současnost ( ) OHBECK Lenka Fojtíková Historie a současnost (1945-2008) OHBECK Předmluva Seznam použitých zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam boxů V VII XV XVII XIX 1. Teoretická východiska a nástroje zahraničně obchodní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

OBSAH I. GENEZE SOUDOBÉHO KONSTITU CIO N A LISM U 26

OBSAH I. GENEZE SOUDOBÉHO KONSTITU CIO N A LISM U 26 OBSAH PŘ E D M L U V A...11 ÚVOD DO ÚSTAVNÍ KOM PARATIŠ T IK Y... 13 1. K pojmu ústavy... 13 2. Dilema politického a ústavního systém u...15 3. Úvod do komparatistiky ústavních systém ů...17 a) Komparace

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Předmluva 11. Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13

Předmluva 11. Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13 Obsah Předmluva 11 Rudolf Jindrák Rámce zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa 13 Vladimír Handl Úvod 13 Metodologický postup - empirická analýza a teorie rolí 15 Přehled rolí 18 Obecné předpoklady

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád)

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád) Německo (Spolková republika Německo) Ing. M. Šlégrová Obecné informace Od roku 1952 je členem ES (ESUO), patří k 6 zakládajícím státům Je nejlidnatějším státem EU největší zastoupení v EP (99 poslanců)

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 8. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Osvícenský absolutismus Osvícenství

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_341 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56

Obsah. 2. Bezpečnostní politika SRN Utváření základů: Znovuvyzbrojení Německa Přijetí branné ústavy 56 Obsah Úvod 11 1. Spolkový sněm v politickém systému SRN 26 1.1 Funkce parlamentu jako instituce politického systému 26 1.1.1 Volební funkce parlamentu 27 1.1.2 Zákonodárná funkce parlamentu 28 1.1.3 Kontrolní

Více

Parlamentní režimy. Nezapomeňte se věnovat doporučené studijní literatuře, kterou naleznete v osnově a v tomto distančním textu.

Parlamentní režimy. Nezapomeňte se věnovat doporučené studijní literatuře, kterou naleznete v osnově a v tomto distančním textu. Parlamentní režimy Obsah kapitoly Studijní cíle 1. Definice 2. Vybrané charakteristiky parlamentních režimů 3. Úkoly ke studiu 4. Druhy parlamentarismu - Sartoriho členění 5. Racionalizace parlamentarismu

Více