ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV"

Transkript

1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 1

2 ISBN ISBN (soubor všech zpráv) ISBN (NPÚ, ústřední pracoviště) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem) 2 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

3 OBSAH ZKRATKY / 4 ÚVOD / 5 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ / 6 Základní náplň územního odborného pracoviště / 6 Vnitřní organizační struktura / 6 Profesní životopis ředitele / 7 Pracovníci územního odborného pracoviště / 8 ODBORNÉ ČINNOSTI / 9 Přehled mimořádných a hlavních úkolů / 9 Publikační činnost, přednášková činnost / 10 Přírůstky restaurátorských zpráv / 10 Prezentace památkového objektu / 10 Akce na SZ Sychrov / 10 OSTATNÍ ČINNOSTI / 12 Služby poskytované v areálu / 12 Mobiliární fond, instalační činnost / 12 STAVEBNĚ-REKONSTRUKČNÍ PRÁCE A PÉČE O PARK / 13 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2005 / 14 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1992 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM / 15 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 3

4 ZKRATKY AÚ AV CO CPS ECHO EHD HP CHKO ISO KP MD MK ČR MPR MPZ NKP NPÚ ÚOP PP PR PR MPR a MPZ PZAD PZAV RZ SHZ SHP SH SPPPP SZ archeologický ústav Akademie věd civilní ochrana oddělení celopodnikových služeb European Country Houses in the 21st Century European Heritage Days (Dny evropského dědictví) havarijní program, opravy střech chráněná krajinná oblast integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví kulturní památka mateřská dovolená Ministerstvo kultury České republiky městská památková rezervace městská památková zóna národní kulturní památka Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště památková péče Program restaurování Program regenerace MPR a MPZ Program záchrany architektonického dědictví Program záchrany archeologických výzkumů restaurátorská zpráva státní hrady a zámky stavebně historický průzkum státní hrad Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče státní zámek 4 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

5 ÚVOD V roce 2005 fungovalo územní odborné pracoviště správa státního zámku Sychrov jako jedno z deseti územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu. Kromě jiných úkolů mu bylo ze strany vedení NPÚ a odboru památkové péče Ministerstva kultury uloženo podílet se na přípravě vzniku územního odborného pracoviště v Liberci, do jehož působnosti se od roku 2006 Správa státního zámku Sychrov začlenila. Nové pracoviště vzniklo Rozhodnutím generálního ředitele NPÚ čj. 989/2006 k 6. únoru Jeho posláním je komplexní plnění funkce památkové péče v Libereckém kraji a správa osmi památkových objektů (SH Bezděz, SZ Frýdlant, SH Grabštejn, SZ Hrubý Rohozec, SZ Lemberk, SZ Sychrov, SH Trosky, SZ Zákupy). Na úseku památkové péče je cílem nového pracoviště, aby se stalo po odborné stránce plně kompetentním a plnilo všechny úkoly, které vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v termínech stanovených správním řádem. Velký důraz bude především kladen na spolupráci se správními orgány a orgány samosprávy a i dalšími právnickými a fyzickými osobami, občanskými sdruženími a občanskými iniciativami, jejichž činnost je spojena s ochranou kulturního dědictví. V oblasti správy o památkové objekty bude mým cílem kromě standardních úkolů, které vyplývají ze Statutu NPÚ a příslušné legislativy, se zaměřit na jejich prezentaci veřejnosti a s tím úzce související průvodcovskou službu. Jedním ze základních úkolů v této oblasti bude zpracování koncepčního materiálu, který by shrnul silné a slabé stránky památkových objektů na Liberecku, nacházejících se ve dvou turistických regionech (Český ráj a Český sever), a ukázal směr jejich lepšího zapojení nejenom jako cílů pro individuální ale i hromadnou turistiku. Významný problém, který vidím v oblasti poskytovaných služeb na památkových objektech, je jejich nevyváženost a jednostrannost struktury nabídky. Jako důležitý prvek zvýšení atraktivity památek je spojení edukační činnosti se zábavou a spojení jejich poznávání s prožitkem konkrétní kulturní akce (výstava, představení, festival, ). Plně si uvědomuji, že fungování objektů je výrazně ovlivňováno i místními podmínkami a ekonomicko společenskými vazbami. Domnívám se proto, že důležitým krokem ke zvýšení zájmu o tyto památky je zpracování různých produktů, které budou propojovat a podporovat návštěvy jednotlivých objektů a kulturních akcí na nich pořádaných. PhDr. Miloš Kadlec ředitel ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 5

6 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ NÁPLŇ ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVIŠTĚ Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště správa státního zámku Sychrov je jedním z deseti územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu. ÚOP správa státního zámku Sychrov bylo vytvořeno jako pracoviště pro modelovou prezentaci národních kulturních památek v Čechách. NPÚ ÚOP správa státního zámku Sychrov zabezpečuje kulturně výchovné využití národní kulturní památky. Památku prezentuje formou prohlídek jednotlivých zpřístupněných okruhů s odborným výkladem průvodců, pořádá řadu doprovodných akcí, které se tematicky váží k objektu, regionu, jeho tradicím, historii a památkové péči (speciální prohlídky zámku či parku, sokolnické ukázky, koncerty, divadelní představení, dobové trhy s ukázkami řemesel apod.). VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NPÚ, územní odborné pracoviště správa státního zámku Sychrov se člení na tyto samostatné referáty: samostatný referát ekonomický a správní samostatný referát péče o památkový fond samostatný referát průvodcovský samostatný referát pro péči o park Samostatný referát ekonomický a správní zajišťuje ekonomické podmínky pro činnost NPÚ ÚOP správa státního zámku Sychrov zejména po stránce financování, rozpočtu, správy a využívání rozpočtových a hmotných prostředků a dále pro oblast účetnictví, výkaznictví ve sféře správy, ochrany a evidence veškerého majetku, právní servis. Dále zajišťuje pro provoz pracoviště zásobovací a obchodní činnost, údržbu, opravy a služby, a to včetně investiční výstavby a s ní souvisejících činností. Organizuje a odpovídá za provádění stavebně rekonstrukčních a restaurátorských prací národní kulturní památky státního zámku Sychrov. Samostatný referát péče o památkový fond vede základní odbornou evidenci mobiliárních fondů, deponovaných na státním zámku Sychrov, vede odbornou kartotéku, zakládá evidenční listy nově prohlášených kulturních památek, pořizuje fotodokumentaci, reeviduje, doplňuje a aktualizuje údaje na dosavadních základních evidenčních kartách, vede a odborně spravuje archiv plánů, průzkumové dokumentace, restaurátorských a nálezových zpráv. Zajišťuje vedení dokladů při případném pohybu předmětů mobiliárních fondů v rámci územního pracoviště i mimo něj, sleduje jejich platnost. Kontroluje stav a uložení předmětů mobiliárních fondů, navrhuje opatření v případě nutnosti nápravy zjištěného stavu. Sleduje dodržování podmínek daných při zapůjčení mobiliáře jiným institucím, navrhuje řešení nepříznivých situací. Provádí řádné i mimořádné revize předmětů mobiliárních fondů ve správě územního pracoviště. Zpracovává restaurátorské záměry pro památkové objekty a mobiliář v působnosti územního pracoviště, zadává restaurování a sleduje jeho průběh. Zajišťuje provádění restaurátorských a konzervátorských prací při údržbě, obnově předmětů mobiliárních fondů a umělecké výzdoby objektů v působnosti územního pracoviště. Samostatný referát průvodcovský zabezpečuje prezentaci památkového objektu veřejnosti, vybírá externí průvodce (konkurzní způsob), zajišťuje přípravu a aktualizace průvodcovského textu, činnost vstu- Organizace a řízení ŘEDITEL ZÁSTUPCE ŘEDITELE SAMOSTATNÝ REFERÁT PROVOZNĚ EKONOMICKÝ SAMOSTATNÝ REFERÁT PÉČE O PAMÁTKOVÝ FOND SAMOSTATNÝ REFERÁT PRŮVODCOVSKÝ SAMOSTATNÝ REFERÁT PRO PÉČI O PARK 6 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

7 penkové a suvenýrové pokladny. Zajišťuje činnosti spojené s úklidem a běžnou údržbou objektů v působnosti územního pracoviště. Zajišťuje pořádání kulturních akcí (koncerty, divadelní představení, sokolnické ukázky, šermířská vystoupení, komponované programy atd.). Samostatný referát péče o park zajišťuje a naplňuje koncepci rekonstrukce zámeckého parku a zásobní zahrady. Zabezpečuje běžnou údržbu parkových ploch, cest a květinovou výzdobu interiérů. Profesní životopis ředitele PhDr. Miloš Kadlec se narodil 22. června 1960 v Turnově. V letech studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie, rusistika. Studia ukončil v roce 1984 předepsanými státními závěrečnými zkouškami a obhajobou diplomové práce na téma Johann Liebieg zrod kapitalistického gründera. Na podzim roku 1984 získal doktorát filozofie. V letech absolvoval postgraduální studium dějin umění a památkové péče na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech působil jako externí vyučující na katedře společenských věd Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Od 1. června 1984 je zaměstnán na Státním zámku Sychrov. V letech pracoval jako historik umění, vedoucí průvodcovské služby a zastával funkci zástupce ředitele. Od roku 1992 byl ředitelem samostatné příspěvkové organizace Státní zámek Sychrov, posléze Správa státního zámku Sychrov, od Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště správa státního zámku Sychrov byl z funkce ředitele odvolán ministrem kultury ČR, Mgr. Vítězslavem Jandákem, a od tohoto data byl pověřen řízením tohoto pracoviště. Na základě provedených archivních průzkumů byla pod jeho vedením provedena reinstalace sychrovských zámeckých interiérů do podoby před rokem 1892, tedy do doby, v níž došlo k vzácné stylové jednotě exteriérů i interiérů zámecké stavby. V roce 1995 řídil přípravy a organizaci světového sympozia Romantický historismus. Novogotika a realizaci výstavy Romantický historismus. Novogotika v českých zemích na Státním zámku Sychrově. V roce 1998 zabezpečoval provedení české premiéry opery G. Donizettiho Maria di Rohan na sychrovském zámku za účasti předních světových odborníků a interpretů (prof. Weathersohn prezident The Donizetti Society, dirigent Elio Boncompagni, interpreti: Victoria Loukianetz, Ettore Kim aj.). V listopadu 2002 organizoval odborný seminář Kníže Kamil Rohan. Novogotika a Sychrov, v roce 2004 seminář Šperkařství v regionu se zaměřením na dílo Františka Khynla. V témže roce byl v rámci 1. ročníku cen udělovaných Czech Tourismem nominován v kategorii Cena za destinační management. V roce 2005 zastřešoval za Českou republiku mezinárodní projekt v rámci programu Culture 2000 European Country Houses in the 21st Century (ECHo) - Evropské zámky v 21. století (ECHo), jehož hlavním organizátorem je britský The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty. Byl členem řady komisí pro správu památkových objektů, které zřizovalo jak Ministerstvo kultury ČR, tak Státní ústav památkové péče v Praze. Je členem Poradní komise k problematice státních hradů a zámků při NPÚ a Komise pro výkup uměleckých předmětů do státních památkových sbírek při ústředním pracovišti Národního památkového ústavu v Praze. Od roku 1992 se zčásti vlastními silami, zčásti spoluprací s externími badateli podílí na vědeckovýzkumných úkolech (např. základní evidence mobiliárních fondů, nové metody prezentace, archivní průzkumy, transkripce a překlady pramenů ze zámecké knihovny na Sychrově atd.). V rámci vědy a výzkumu je od roku 2005 řešitelem úkolu číslo 205 Vědecký výzkum metod prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů. ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 7

8 PRACOVNÍCI NPÚ ÚOP SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV V ROCE 2005 Kadlec Miloš, PhDr., ředitel , Samostatný referát ekonomický a správní Jágr Jiří, zástupce ředitele , Lukešová Dobroslava, Ing., ekonomka , Bílková Irena, účetní , Rejová Alena, personalistka , Tarcala Jozef, domovník , Samostatný referát péče o památkový fond Hoetzel Martin, restaurátor, vedoucí referátu , Rajtrová Iva, restaurátorka , Kadlecová Lenka, správce depozitářů , Valešová Pavla, restaurátorka 0,75 úvazku , Hora Tomáš, umělecký malíř , Samostatný referát průvodcovský Ryšavá Romana, vedoucí referátu, stálá průvodkyně , Vítová Dita, stálá průvodkyně , Hanel Miroslav, stálý průvodce , Vyskočilová Jaroslava, stálá průvodkyně, 0,75 úvazku , Romana Demjanová, stálá průvodkyně, MD , Vladimír Tregl, stálý průvodce, 0,75 úvazku , Jaromír Náměstek, stálý průvodce, dokumentátor , Klabanová Eva, uklízečka , Palová Hana, uklízečka , 0,75 úvazku Laurynová Eva, prodavačka suvenýrů, 0,5 úvazku , Rezlerová Eva, prodavačka suvenýrů, 0,5 úvazku , Samostatný referát pro péči o park a zásobní zahradu Vachuška Pavel, vedoucí zahradník , Jiránek Martin, zahradník , Pracovníci přijímaní v průběhu 2. pololetí v souvislosti s předpokládaným vznikem územního odborného pracoviště v Liberci Votočková Irena, účetní - od , Podzimková Pavla, mzdová účetní , Vittišová Věra , Václav Němec, Ing. arch., památkář , Žák Vojtěch, Ing., památkář , Boháč Jaroslav, fotograf , Externí průvodci Beran Jiří Bilavčíková Hana Bínová Marcela Boháčková Jana Brouček Martin Buchbergerová Lenka Disman Jakub, JUDr. Groman Martin, PhDr. Fialková Jitka Hochman Radek Jebavá Petra Ježdíková Eva Kadlec Jiří Kalašová Barbora Kalinová Daniela Klimešová Jana Kocourková Ludmila Königová Jana Kozderková Štěpánka Krabatschová Veronika Krejčíková Hana, Mgr. Maťátková Petra Mrázková Iva Němec Zdeněk Paldusová Marie Rašková Barbora Stibor Jaroslav Škudrna Jaroslav Šlapková Jana Švorcová Monika Tichá Andrea Vašáková Zuzana Zalabáková Magdaléna Práce v parku, fotodokumentace mobiliárního fondu, administrativní činnost na DPP Lukeš Martin 8 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

9 ODBORNÉ ČINNOSTI PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH A HLAVNÍCH ÚKOLŮ Pro Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště správa státního zámku Sychrov byly zadány následující mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury České republiky: Mimořádné úkoly Vydat pro sjednocení vybraných provozně ekonomických a jiných činností ústavu základní vnitropodnikové normy, popř. metodické pokyny nebo vzory opatření a) Spisový a skartační řád byly zaslány připomínky, vydán b) Podpisový a dispoziční řád pro NPÚ ÚOP - správa státního zámku Sychrov - vydán d) Metodika sjednocující zadávání veřejných zakázek zaslány připomínky, vydána f) návštěvní řád pro SZ Sychrov vydán Zabezpečit dosažení zlepšeného hospodářského výsledku v ústavu jako celku a současně i v ústředním pracovišti a ve všech územních odborných pracovištích ústavu za rok 2005 splněno Hlavní úkoly zadané zřizovatelem Aktivní účast na Mezinárodním dni památek a sídel Splněno o víkendu dubna 2005 (prohlídky s malými varhanními koncerty v zámecké kapli, za vstupné na základní trasu bylo možno si prohlédnout trasu rozšířenou, vstupné zdarma pro organizované skupiny mládeže a seniorů, uspořádány sokolnické ukázky v dobových kostýmech v zámeckém parku, koncert Tria Sírius v zámecké galerii) Aktivní účast na Dnech evropského dědictví V rámci Dnů evropského dědictví ( ) navštívilo NKP SZ Sychrov návštěvníků. Prohlídky obohaceny o malé koncerty varhanní hudby. Zdarma prohlídky pro organizované skupiny mládeže, organizované skupiny seniorů využily ve většině případů možnosti bezplatné prohlídky Bertina křídla. Mimořádně zpřístupněna vodárenská věž v parku. Hlavní doprovodný program: koncert Mozart v chrámu se sopranistkou Národního divadla v Praze Zdenou Kloubovou a varhaníkem Waclawem Golonkou. Ukázky sokolnictví v zámeckém parku. Výroční zpráva o činnosti NPÚ ÚOP - správa státního zámku Sychrov Výroční zpráva vydána, jako příloha výroční zprávy byl vydán sborník příspěvků z odborného semináře o Františku Khynlovi, který uspořádal NPÚ ÚOP - správa státního zámku Sychrov dne 18. září Sborník František Khynl virtuóz klenotnického umění k tisku připravil PhDr. Miloš Kadlec. Hlavní úkoly vytýčené ze strany NPÚ ÚOP - správa státního zámku Sychrov Ve spolupráci s MK ČR, NPÚ ústředním pracovištěm a NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem se podílet na přípravě vytvoření ÚOP v Liberci Účast na jednáních na MK ČR, ÚP (organizační struktura, počty pracovníků), účast na vědecké radě územního konzervátora, účast ve výběrové komisi pro nové pracovníky pro liberecké pracoviště, jednání o tvorbě rozpočtu, zpracován projekt na rekonstrukci 2. NP v čp. 3 v areálu Státního zámku Sychrov pro potřeby ÚOP v Liberci. Archivní průzkumy inventářů pro interiéry druhého patra východního křídla V rámci V + V (úkol 205) provedena transkripce Gedenksbuch des Schlosses Sichrow z kurentu do němčiny a překlad do češtiny (období ). Byl proveden výběr informací k druhému patru východního křídla. 50. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov Přípravná jednání s Městským úřadem v Turnově a Spolkem přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. Odborná participace na publikaci 50 ročníků hudebních slavností Dvořákův Turnov a Sychrov. Kulturní akce Aktivní účast na mezinárodním projektu European Country Houses in the 21 Century uspořádání workshopu ve dnech května 2005 za účasti odborníků a mladých specialistů z účastnických zemí, uskutečnění prezentace výsledků semináře. Podrobněji v Prezentaci památkového objektu. ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 9

10 PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST Publikační činnost PhDr. M. Kadlec pravidelně publikuje ve čtvrtletníku OÚ Sychrov Sychrov, řada článků o Sychrově v novinách a časopisech, od r člen redakční rady regionálního historického sborníku Fontes Nissae. Vydány 2 druhy pohlednic podle starých předloh z počátku 20. století zámku Sychrov. Výroční zpráva za rok František Khynl virtuóz klenotnického umění sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného Správou státního zámku Sychrov dne Připravil Miloš Kadlec, vydáno jako Příloha výroční zprávy za rok Přednášková činnost PhDr. M. Kadlec: přednáška v rámci mezinárodního workshopu Evropské hrady a zámky 21. století na téma Státní zámek Sychrov v celoevropském kontextu (historie, architektura, mobiliární fond). Způsoby prezentace zámku se zaměřením na spolupráci s potomky posledních majitelů. PŘÍRŮSTKY RESTAURÁTORSKÝCH ZPRÁV restaurátorská zpráva olej na plátně Anděl Strážce inv. č. S restaurátor: ak. mal. Radana Hamsíková, Praha restaurátorská zpráva kolekce grafik Caroussel 1854 inv. č. S restaurátor: Martin Švestka, Praha restaurátorská zpráva rodokmen Johanny Auersperg inv. č. S restaurátor: Martin Švestka, Praha restaurátorská zpráva rodokmen Alaina Rohana inv. č. S restaurátor: Martin Švestka, Praha restaurátorská zpráva skříňka jednodvéřová se zásuvkou inv. č. S restaurátor: K ANTIK, Jablonec nad Nisou restaurátorská zpráva skříň novogotická na ornáty inv. č. S restaurátor: K ANTIK, Jablonec nad Nisou restaurátorská zpráva rohová skříňka inv. č. S restaurátor: K ANTIK, Jablonec nad Nisou restaurátorská zpráva skříňka dvoudvéřová se zásuvkou inv. č. S restaurátor: K ANTIK, Jablonec nad Nisou restaurátorská zpráva komoda třízásuvková inv. č. S restaurátor: Miroslav Bubeník, Kouřim restaurátorská zpráva skříňka vyřezávaná, neobarokní, inv. č. S restaurátor: Miroslav Bubeník, Kouřim restaurátorská zpráva kabinet z ebenového dřeva inv. č. S 18 restaurátor: Miroslav Bubeník, Kouřim PREZENTACE PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU V roce 2005 navštívilo NKP - Státní zámek Sychrov návštěvníků (nárůst oproti roku 2004 je o turisty, tj. o 1 %). Návštěvnickou klientelu tvořili ze 71,5 % tuzemští návštěvníci, z 28,5 % cizinci (převážně Rusové, Američané, Němci, Holanďané - počet zahraničních turistů vzrostl oproti roku 2004 o 0,8 %). Prodej zámeckých suvenýrů v přepočtu na jednoho návštěvníka činil 17,08 Kč (nárůst oproti roku 2004 o 0,83 Kč na osobu, tj. o 5,11 %). Celkově lze trend vývoje návštěvnosti státního zámku Sychrov v roce 2005 hodnotit velice pozitivně, protože došlo k navýšení zájmu turistů o sychrovský zámek. Již tradičně byl zaznamenán velký zájem o návštěvnost kulturních akcí, které Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště - správa státního zámku Sychrov pořádal. Akce, které byly v průběhu roku 2005 uspořádány (s výjimkou prohlídek zámku obohacených o ukázky dobové hudby, šermu apod.), navštívilo celkem osob. Tradičně k nejnavštěvovanějším akcím patřily Velikonoční staročeské dobové trhy s ukázkami života v dávných dobách spojené s ukázkami tradičních řemesel a 10. ročník akce k Mezinárodnímu dni dětí - Zámek dětem - Pohádkový zámecký park. Velkému zájmu se těšil i pátý ročník Skotských her, který přitáhl velké množství návštěvníků a milovníků keltské hudby i sportovních klání. AKCE NA SZ SYCHROV Samostatné výstavy výstava ve sklepeních Zámecká akvária návštěvnost: osob výstava 50 let Chráněné krajinné oblasti Český ráj návštěvnost: 530 osob Celková návštěvnost: osob Koncerty 26. březen Velikonoční koncert 16. duben Trio Sírius 14. květen Svět operety 10 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

11 11. červen Rusalka 18. červen Duchovní tvorba A. Dvořáka 9. červenec Noci ve španělských zahradách 16. červenec Operní árie baryton Jakub Pustina 13. srpen Schola gregoriana Pragensis 20. srpen Schulhoffovo kvarteto a Z. Kloubová 10. září Mozart v chrámu 24. září Písňový recitál Michyio Keiko 8. říjen Legendy Národního divadla 26. listopad Adventní koncert Chlum, Kubešová 10. prosinec Adventní koncert Fortuna 26. prosinec Vánoční koncert Celková návštěvnost: 730 osob Dramatická vystoupení AZ divadlo Milovice Tři sestry Přibylová Jak se Honza naučil bát Celková návštěvnost: 987 osob Ostatní březen Velikonoční trhy květen Návrat tří mušketýrů Merlet červen Pohádkový park červenec Slavnosti ohně a lovu srpen Návrat mušketýrů Merlet 27. srpen Skotské hry prosinec Adventní trhy Celková návštěvnost: osob Kulturní vložky při prohlídkách duben 2005 Šíleně smutná princezna netradiční prohlídky s pohádkou květen 2005 Tři mušketýři noční prohlídky skupina Merlet květen 2005 Návštěva u Rohanů noční prohlídky červenec srpen hudební ukázky v zámeckých interiérech červenec 2005 Hraběnčiny intriky noční prohlídky srpen 2005 Hraběnčiny intriky noční prohlídky říjen 2005 Sůl nad zlato netradiční prohlídky s pohádkou listopad 2005 Zlatovláska netradiční prohlídky s pohádkou Celková návštěvnost: osoby Společenské a prezentační akce 30. duben US CARs 11. květen Hospodářská komora 13. květen Seminář ECHO 28. květen VERNON 28. květen BPR 3. červen ASPIRA GASTRO (VLK) 25. červen Radiožurnál 4. září Porsche setkání veteránů 8. září EFG CZ 21. září Davis Cup 11. října JABLONEX GROUP 2. prosince AUFFER DESIGNE 4. prosince PRAEMIUM BOHEMIAE 6. prosince KB Mladá Boleslav 12. prosince Berlin Chemie 13. prosince ŠKODA AUTO 14. prosince UPS 21. prosince HELIOS 21. prosince Škoda Auto 31. prosince Bohemia Discovery Počet účastníků: Svatební obřady: 214 obřadů ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 11

12 OSTATNÍ ČINNOSTI SLUŽBY POSKYTOVANÉ V AREÁLU STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV Prohlídky zámku Základní prohlídková trasa obsahovala 42 zámecké interiéry, které byly rekonstruovány na základě archivních materiálů do romantické novogotické podoby (tj. do 2. poloviny 19. století). Rozšířená prohlídková trasa obsahovala kromě základní trasy i 16 interiérů Bertina křídla. Klenotnice prezentace šperků a plastik z drahých kovů, které věnoval turnovský rodák František Khynl České republice. Otevírací doba: I. III IV., IX., X VI V., VII., VIII XI. XII Koncerty Kromě plánu koncertů pořádaných Správou zámku je možno uspořádat koncerty pouze pro uzavřenou společnost, a to v prostorách zámecké kaple nebo galerie. Pronájmy interiérů k pořádání sympozií, konferencí, jednání, rautů. Komponované programy Středověká hostina (pro skupiny do max. 85 osob, doba trvání 3 hodiny) Tento program umožní přenést se v čase zpět a účastnit se slavnostní dobové hostiny, při níž se kromě jídla dozvíte i o způsobu stolování před několika sty lety. Zúčastníte se rytířského turnaje, shlédnete kejklířské a taneční představení, vyslechnete dobovou hudbu. Program obsahuje: prohlídku zámku středověkou hostinu v interiéru zámecké restaurace se staročeským menu program Komorní večer na zámku (pro individuální klientelu, program dle požadavku klienta) Další služby Gastroservis Zabezpečuje Zámecká restaurace Sychrov Provozovatel: ASPIRA GASTRO, spol. s r. o. V areálu zámku prodejny suvenýrů, zlatnictví, českého skla, značkových vín, malá galerie. Parkoviště přímo před zámkem majitel Obec Sychrov provozovatel: Obecní úřad Sychrov Svatební obřady Civilní obřady: stylová obřadní síň předkaplí open air v zámeckém parku noční svatební obřad v dobových kostýmech Církevní obřady: zámecká kaple MOBILIÁRNÍ FOND, INSTALAČNÍ ČINNOST Mobiliární fond deponovaný na Státním zámku Sychrov čítal k celkem předmětů. Knihovní fond zámecké knihovny obsahuje svazků. K celkový počet zápůjček dosahuje 708 předmětů mobiliárních fondů. Na základě jednání k základní evidenci, které proběhlo dne 4. listopadu 2003 na Státním zámku Kozel, zakoupilo územní odborné pracoviště správa státního zámku Sychrov nový software pro evidenci sbírek (CASTIS), který je od roku 2004 jednotným systémem pro celý Národní památkový ústav. Do tohoto systému bylo nově vloženo dva tisíce inventárních jednotek (obrazy). Veškeré vložené inventární jednotky byly i digitálně zdokumentovány a průběžně jsou opatřovány novými čísly. V roce 2005 bylo zrestaurováno a zkolaudováno osm nábytkových kusů (restaurátoři M. Kubík, M. Bubeník), olejomalba Anděl Strážce (akad. mal. Radana Hamříková), kolekce 31 grafik a dvou rodokmenů (restaurátor Martin Švestka). V konzervátorských dílnách byly celkem konzervovány 242 předměty. 12 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

13 STAVEBNĚ REKONSTRUKČNÍ PRÁCE A PÉČE O PARK Přehled akcí dokončených v roce 2005: čp. 3 zámecká restaurace - nahrazení nevhodné dlažby ze šedesátých let 20. století za pálenou cihelnou dlažbu topinky, výmalba interiéru čp. 3 celková oprava depozitáře nábytku ve 2. NP čp. 3 celková oprava interiérů 2. NP (kanceláře NPÚ) čp. 3 zámecká restaurace vybudování zádveří Kromě těchto prací zásadnějšího charakteru probíhala i řada drobných prací spojených s údržbou interiérů a exteriérů SZ Sychrov. Byl zpracován projekt na úpravu a opravu podkroví čp. 3 (vypracován společností Quinta Corporation, s. r. o.). Park a zásobní zahrada V zámeckém parku byla prováděna pravidelná údržba travních ploch s důrazem na zachování jejich přirozené druhové skladby. Výjimkou je pouze parter za zámeckým schodištěm, který je udržován intenzivně (seč 1 x týdně) a jsou na něm jedenkrát ročně aplikovány selektivní herbicidy. V rámci pravidelné údržby byla udržována a upravována síť cest. Byly odstraněny neperspektivní proschlé a odumírající solitéry. (Corylus colurna, Pinus strobu, Pinus silvestris, Sorbus aucuparia, Picea pungens, Fraxinus excelsior). Byla provedena a dokončena první etapa rehabilitace tzv. skalky podle projektu Projekt obnovy a dotvoření skalky v zámeckém parku na Sychrově vypracované Ing. Martinem Weberem. ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 13

14 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet hlavní činnost hospodářská činnost spotřeba materiálu spotřeba energie prodané zboží opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady v tom: platy zaměstnanců OON zákonné sociální pojištění zákonné sociální náklady ostatní sociální náklady ostatní sociální náklady daně a poplatky jiné ostatní náklady odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží úroky zúčtování fondů z toho použití rezervního fondu jiné ostatní výnosy provozní dotace celkem v tom příspěvek na provoz v tom programy ISPROFIN systémové dotace na investice Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

15 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1992 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Na základě novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla provedena zákonem č. 39/2001 Sb., se stala Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště - správa státního zámku Sychrov subjektem povinným k poskytování informací v souladu s tímto zákonem. Ve smyslu 18 výše citovaného zákona zveřejňuje se dále informace o činnosti v oblasti poskytování informací v členění požadovaném citovaným ustanovením: Ředitel organizace a vedoucí jednotlivých oddělení každodenně operativně poskytují informace vyžádané telefonicky nebo osobním kontaktem. Správa státního zámku Sychrov provedla ve smyslu shora uvedených ustanovení zákona stanovení konkrétního postupu a rozdělení kompetencí při podávání informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění interním předpisem Příkazem ředitele Správy státního zámku Sychrov č. 21/2002. Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 Soudní řízení: 0 Řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 15

16 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, správa státního zámku Sychrov Zámek, Sychrov Redakce: PhDr. Miloš Kadlec Grafická úprava a sazba: Pavel Bosák Vydal: Národní památkový ústav ústřední pracoviště, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Praha 2006 NEPRODEJNÉ 16 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 1 ISBN 80-86234-66-5 ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika Projekt Statistiky návštěvnosti ČK zadavatel Město zpracovatel DM ČKRF spol.s r.o. s partnery data za r. 2004 poskytlo 42 subjektů v r. 2005 již 3. ročník projektu přehled pouze dostupných údajů které

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Geografický pasport kulturní památky případová studie

Geografický pasport kulturní památky případová studie Geografický pasport kulturní památky případová studie Ing. Pavel Hájek Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Oddělení geomatiky Student GIS Projekt 2012, Praha, 25.9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Na hradech a zámcích pomalu končí hlavní sezóna: Vážení návštěvníci, děkujeme! Sychrov, 9.10.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA Na hradech a zámcích pomalu končí hlavní sezóna: Vážení návštěvníci, děkujeme! Sychrov, 9.10.2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Na hradech a zámcích pomalu končí hlavní sezóna: Vážení návštěvníci, děkujeme! Sychrov, 9.10.2014 Na objektech ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1

Rozbor hospodaření ČRo v roce 2003 podle jednotlivých divizí Tabulka č. 1 Celorok - plán 2003 Celorok - skutečnost 2003 Hospod. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Náklady Výnosy výsledek Náklady Plnění Výnosy Plnění Hospod. rozdíl HV plnění HV v % v % výsledek skut-plán v %

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

a1. a 2. listopadu 2012

a1. a 2. listopadu 2012 HRADY, ZÁMKY QUO VADIS II SOUČASNOST A BUDOUCNOST PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE 2. mezinárodní konference na téma Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY S T A R O S T A M Ě S T A Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 668 331, fax: 494 668 101 e mail: starosta@mu.opocno.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více