ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV"

Transkript

1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 1

2 ISBN ISBN (soubor všech zpráv) ISBN (NPÚ, ústřední pracoviště) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem) 2 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

3 OBSAH ZKRATKY / 4 ÚVOD / 5 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ / 6 Základní náplň územního odborného pracoviště / 6 Vnitřní organizační struktura / 6 Profesní životopis ředitele / 7 Pracovníci územního odborného pracoviště / 8 ODBORNÉ ČINNOSTI / 9 Přehled mimořádných a hlavních úkolů / 9 Publikační činnost, přednášková činnost / 10 Přírůstky restaurátorských zpráv / 10 Prezentace památkového objektu / 10 Akce na SZ Sychrov / 10 OSTATNÍ ČINNOSTI / 12 Služby poskytované v areálu / 12 Mobiliární fond, instalační činnost / 12 STAVEBNĚ-REKONSTRUKČNÍ PRÁCE A PÉČE O PARK / 13 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 2005 / 14 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1992 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM / 15 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 3

4 ZKRATKY AÚ AV CO CPS ECHO EHD HP CHKO ISO KP MD MK ČR MPR MPZ NKP NPÚ ÚOP PP PR PR MPR a MPZ PZAD PZAV RZ SHZ SHP SH SPPPP SZ archeologický ústav Akademie věd civilní ochrana oddělení celopodnikových služeb European Country Houses in the 21st Century European Heritage Days (Dny evropského dědictví) havarijní program, opravy střech chráněná krajinná oblast integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví kulturní památka mateřská dovolená Ministerstvo kultury České republiky městská památková rezervace městská památková zóna národní kulturní památka Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště památková péče Program restaurování Program regenerace MPR a MPZ Program záchrany architektonického dědictví Program záchrany archeologických výzkumů restaurátorská zpráva státní hrady a zámky stavebně historický průzkum státní hrad Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče státní zámek 4 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

5 ÚVOD V roce 2005 fungovalo územní odborné pracoviště správa státního zámku Sychrov jako jedno z deseti územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu. Kromě jiných úkolů mu bylo ze strany vedení NPÚ a odboru památkové péče Ministerstva kultury uloženo podílet se na přípravě vzniku územního odborného pracoviště v Liberci, do jehož působnosti se od roku 2006 Správa státního zámku Sychrov začlenila. Nové pracoviště vzniklo Rozhodnutím generálního ředitele NPÚ čj. 989/2006 k 6. únoru Jeho posláním je komplexní plnění funkce památkové péče v Libereckém kraji a správa osmi památkových objektů (SH Bezděz, SZ Frýdlant, SH Grabštejn, SZ Hrubý Rohozec, SZ Lemberk, SZ Sychrov, SH Trosky, SZ Zákupy). Na úseku památkové péče je cílem nového pracoviště, aby se stalo po odborné stránce plně kompetentním a plnilo všechny úkoly, které vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v termínech stanovených správním řádem. Velký důraz bude především kladen na spolupráci se správními orgány a orgány samosprávy a i dalšími právnickými a fyzickými osobami, občanskými sdruženími a občanskými iniciativami, jejichž činnost je spojena s ochranou kulturního dědictví. V oblasti správy o památkové objekty bude mým cílem kromě standardních úkolů, které vyplývají ze Statutu NPÚ a příslušné legislativy, se zaměřit na jejich prezentaci veřejnosti a s tím úzce související průvodcovskou službu. Jedním ze základních úkolů v této oblasti bude zpracování koncepčního materiálu, který by shrnul silné a slabé stránky památkových objektů na Liberecku, nacházejících se ve dvou turistických regionech (Český ráj a Český sever), a ukázal směr jejich lepšího zapojení nejenom jako cílů pro individuální ale i hromadnou turistiku. Významný problém, který vidím v oblasti poskytovaných služeb na památkových objektech, je jejich nevyváženost a jednostrannost struktury nabídky. Jako důležitý prvek zvýšení atraktivity památek je spojení edukační činnosti se zábavou a spojení jejich poznávání s prožitkem konkrétní kulturní akce (výstava, představení, festival, ). Plně si uvědomuji, že fungování objektů je výrazně ovlivňováno i místními podmínkami a ekonomicko společenskými vazbami. Domnívám se proto, že důležitým krokem ke zvýšení zájmu o tyto památky je zpracování různých produktů, které budou propojovat a podporovat návštěvy jednotlivých objektů a kulturních akcí na nich pořádaných. PhDr. Miloš Kadlec ředitel ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 5

6 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ NÁPLŇ ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVIŠTĚ Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště správa státního zámku Sychrov je jedním z deseti územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu. ÚOP správa státního zámku Sychrov bylo vytvořeno jako pracoviště pro modelovou prezentaci národních kulturních památek v Čechách. NPÚ ÚOP správa státního zámku Sychrov zabezpečuje kulturně výchovné využití národní kulturní památky. Památku prezentuje formou prohlídek jednotlivých zpřístupněných okruhů s odborným výkladem průvodců, pořádá řadu doprovodných akcí, které se tematicky váží k objektu, regionu, jeho tradicím, historii a památkové péči (speciální prohlídky zámku či parku, sokolnické ukázky, koncerty, divadelní představení, dobové trhy s ukázkami řemesel apod.). VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NPÚ, územní odborné pracoviště správa státního zámku Sychrov se člení na tyto samostatné referáty: samostatný referát ekonomický a správní samostatný referát péče o památkový fond samostatný referát průvodcovský samostatný referát pro péči o park Samostatný referát ekonomický a správní zajišťuje ekonomické podmínky pro činnost NPÚ ÚOP správa státního zámku Sychrov zejména po stránce financování, rozpočtu, správy a využívání rozpočtových a hmotných prostředků a dále pro oblast účetnictví, výkaznictví ve sféře správy, ochrany a evidence veškerého majetku, právní servis. Dále zajišťuje pro provoz pracoviště zásobovací a obchodní činnost, údržbu, opravy a služby, a to včetně investiční výstavby a s ní souvisejících činností. Organizuje a odpovídá za provádění stavebně rekonstrukčních a restaurátorských prací národní kulturní památky státního zámku Sychrov. Samostatný referát péče o památkový fond vede základní odbornou evidenci mobiliárních fondů, deponovaných na státním zámku Sychrov, vede odbornou kartotéku, zakládá evidenční listy nově prohlášených kulturních památek, pořizuje fotodokumentaci, reeviduje, doplňuje a aktualizuje údaje na dosavadních základních evidenčních kartách, vede a odborně spravuje archiv plánů, průzkumové dokumentace, restaurátorských a nálezových zpráv. Zajišťuje vedení dokladů při případném pohybu předmětů mobiliárních fondů v rámci územního pracoviště i mimo něj, sleduje jejich platnost. Kontroluje stav a uložení předmětů mobiliárních fondů, navrhuje opatření v případě nutnosti nápravy zjištěného stavu. Sleduje dodržování podmínek daných při zapůjčení mobiliáře jiným institucím, navrhuje řešení nepříznivých situací. Provádí řádné i mimořádné revize předmětů mobiliárních fondů ve správě územního pracoviště. Zpracovává restaurátorské záměry pro památkové objekty a mobiliář v působnosti územního pracoviště, zadává restaurování a sleduje jeho průběh. Zajišťuje provádění restaurátorských a konzervátorských prací při údržbě, obnově předmětů mobiliárních fondů a umělecké výzdoby objektů v působnosti územního pracoviště. Samostatný referát průvodcovský zabezpečuje prezentaci památkového objektu veřejnosti, vybírá externí průvodce (konkurzní způsob), zajišťuje přípravu a aktualizace průvodcovského textu, činnost vstu- Organizace a řízení ŘEDITEL ZÁSTUPCE ŘEDITELE SAMOSTATNÝ REFERÁT PROVOZNĚ EKONOMICKÝ SAMOSTATNÝ REFERÁT PÉČE O PAMÁTKOVÝ FOND SAMOSTATNÝ REFERÁT PRŮVODCOVSKÝ SAMOSTATNÝ REFERÁT PRO PÉČI O PARK 6 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

7 penkové a suvenýrové pokladny. Zajišťuje činnosti spojené s úklidem a běžnou údržbou objektů v působnosti územního pracoviště. Zajišťuje pořádání kulturních akcí (koncerty, divadelní představení, sokolnické ukázky, šermířská vystoupení, komponované programy atd.). Samostatný referát péče o park zajišťuje a naplňuje koncepci rekonstrukce zámeckého parku a zásobní zahrady. Zabezpečuje běžnou údržbu parkových ploch, cest a květinovou výzdobu interiérů. Profesní životopis ředitele PhDr. Miloš Kadlec se narodil 22. června 1960 v Turnově. V letech studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory historie, rusistika. Studia ukončil v roce 1984 předepsanými státními závěrečnými zkouškami a obhajobou diplomové práce na téma Johann Liebieg zrod kapitalistického gründera. Na podzim roku 1984 získal doktorát filozofie. V letech absolvoval postgraduální studium dějin umění a památkové péče na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech působil jako externí vyučující na katedře společenských věd Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Od 1. června 1984 je zaměstnán na Státním zámku Sychrov. V letech pracoval jako historik umění, vedoucí průvodcovské služby a zastával funkci zástupce ředitele. Od roku 1992 byl ředitelem samostatné příspěvkové organizace Státní zámek Sychrov, posléze Správa státního zámku Sychrov, od Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště správa státního zámku Sychrov byl z funkce ředitele odvolán ministrem kultury ČR, Mgr. Vítězslavem Jandákem, a od tohoto data byl pověřen řízením tohoto pracoviště. Na základě provedených archivních průzkumů byla pod jeho vedením provedena reinstalace sychrovských zámeckých interiérů do podoby před rokem 1892, tedy do doby, v níž došlo k vzácné stylové jednotě exteriérů i interiérů zámecké stavby. V roce 1995 řídil přípravy a organizaci světového sympozia Romantický historismus. Novogotika a realizaci výstavy Romantický historismus. Novogotika v českých zemích na Státním zámku Sychrově. V roce 1998 zabezpečoval provedení české premiéry opery G. Donizettiho Maria di Rohan na sychrovském zámku za účasti předních světových odborníků a interpretů (prof. Weathersohn prezident The Donizetti Society, dirigent Elio Boncompagni, interpreti: Victoria Loukianetz, Ettore Kim aj.). V listopadu 2002 organizoval odborný seminář Kníže Kamil Rohan. Novogotika a Sychrov, v roce 2004 seminář Šperkařství v regionu se zaměřením na dílo Františka Khynla. V témže roce byl v rámci 1. ročníku cen udělovaných Czech Tourismem nominován v kategorii Cena za destinační management. V roce 2005 zastřešoval za Českou republiku mezinárodní projekt v rámci programu Culture 2000 European Country Houses in the 21st Century (ECHo) - Evropské zámky v 21. století (ECHo), jehož hlavním organizátorem je britský The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty. Byl členem řady komisí pro správu památkových objektů, které zřizovalo jak Ministerstvo kultury ČR, tak Státní ústav památkové péče v Praze. Je členem Poradní komise k problematice státních hradů a zámků při NPÚ a Komise pro výkup uměleckých předmětů do státních památkových sbírek při ústředním pracovišti Národního památkového ústavu v Praze. Od roku 1992 se zčásti vlastními silami, zčásti spoluprací s externími badateli podílí na vědeckovýzkumných úkolech (např. základní evidence mobiliárních fondů, nové metody prezentace, archivní průzkumy, transkripce a překlady pramenů ze zámecké knihovny na Sychrově atd.). V rámci vědy a výzkumu je od roku 2005 řešitelem úkolu číslo 205 Vědecký výzkum metod prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů. ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 7

8 PRACOVNÍCI NPÚ ÚOP SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV V ROCE 2005 Kadlec Miloš, PhDr., ředitel , Samostatný referát ekonomický a správní Jágr Jiří, zástupce ředitele , Lukešová Dobroslava, Ing., ekonomka , Bílková Irena, účetní , Rejová Alena, personalistka , Tarcala Jozef, domovník , Samostatný referát péče o památkový fond Hoetzel Martin, restaurátor, vedoucí referátu , Rajtrová Iva, restaurátorka , Kadlecová Lenka, správce depozitářů , Valešová Pavla, restaurátorka 0,75 úvazku , Hora Tomáš, umělecký malíř , Samostatný referát průvodcovský Ryšavá Romana, vedoucí referátu, stálá průvodkyně , Vítová Dita, stálá průvodkyně , Hanel Miroslav, stálý průvodce , Vyskočilová Jaroslava, stálá průvodkyně, 0,75 úvazku , Romana Demjanová, stálá průvodkyně, MD , Vladimír Tregl, stálý průvodce, 0,75 úvazku , Jaromír Náměstek, stálý průvodce, dokumentátor , Klabanová Eva, uklízečka , Palová Hana, uklízečka , 0,75 úvazku Laurynová Eva, prodavačka suvenýrů, 0,5 úvazku , Rezlerová Eva, prodavačka suvenýrů, 0,5 úvazku , Samostatný referát pro péči o park a zásobní zahradu Vachuška Pavel, vedoucí zahradník , Jiránek Martin, zahradník , Pracovníci přijímaní v průběhu 2. pololetí v souvislosti s předpokládaným vznikem územního odborného pracoviště v Liberci Votočková Irena, účetní - od , Podzimková Pavla, mzdová účetní , Vittišová Věra , Václav Němec, Ing. arch., památkář , Žák Vojtěch, Ing., památkář , Boháč Jaroslav, fotograf , Externí průvodci Beran Jiří Bilavčíková Hana Bínová Marcela Boháčková Jana Brouček Martin Buchbergerová Lenka Disman Jakub, JUDr. Groman Martin, PhDr. Fialková Jitka Hochman Radek Jebavá Petra Ježdíková Eva Kadlec Jiří Kalašová Barbora Kalinová Daniela Klimešová Jana Kocourková Ludmila Königová Jana Kozderková Štěpánka Krabatschová Veronika Krejčíková Hana, Mgr. Maťátková Petra Mrázková Iva Němec Zdeněk Paldusová Marie Rašková Barbora Stibor Jaroslav Škudrna Jaroslav Šlapková Jana Švorcová Monika Tichá Andrea Vašáková Zuzana Zalabáková Magdaléna Práce v parku, fotodokumentace mobiliárního fondu, administrativní činnost na DPP Lukeš Martin 8 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

9 ODBORNÉ ČINNOSTI PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH A HLAVNÍCH ÚKOLŮ Pro Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště správa státního zámku Sychrov byly zadány následující mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury České republiky: Mimořádné úkoly Vydat pro sjednocení vybraných provozně ekonomických a jiných činností ústavu základní vnitropodnikové normy, popř. metodické pokyny nebo vzory opatření a) Spisový a skartační řád byly zaslány připomínky, vydán b) Podpisový a dispoziční řád pro NPÚ ÚOP - správa státního zámku Sychrov - vydán d) Metodika sjednocující zadávání veřejných zakázek zaslány připomínky, vydána f) návštěvní řád pro SZ Sychrov vydán Zabezpečit dosažení zlepšeného hospodářského výsledku v ústavu jako celku a současně i v ústředním pracovišti a ve všech územních odborných pracovištích ústavu za rok 2005 splněno Hlavní úkoly zadané zřizovatelem Aktivní účast na Mezinárodním dni památek a sídel Splněno o víkendu dubna 2005 (prohlídky s malými varhanními koncerty v zámecké kapli, za vstupné na základní trasu bylo možno si prohlédnout trasu rozšířenou, vstupné zdarma pro organizované skupiny mládeže a seniorů, uspořádány sokolnické ukázky v dobových kostýmech v zámeckém parku, koncert Tria Sírius v zámecké galerii) Aktivní účast na Dnech evropského dědictví V rámci Dnů evropského dědictví ( ) navštívilo NKP SZ Sychrov návštěvníků. Prohlídky obohaceny o malé koncerty varhanní hudby. Zdarma prohlídky pro organizované skupiny mládeže, organizované skupiny seniorů využily ve většině případů možnosti bezplatné prohlídky Bertina křídla. Mimořádně zpřístupněna vodárenská věž v parku. Hlavní doprovodný program: koncert Mozart v chrámu se sopranistkou Národního divadla v Praze Zdenou Kloubovou a varhaníkem Waclawem Golonkou. Ukázky sokolnictví v zámeckém parku. Výroční zpráva o činnosti NPÚ ÚOP - správa státního zámku Sychrov Výroční zpráva vydána, jako příloha výroční zprávy byl vydán sborník příspěvků z odborného semináře o Františku Khynlovi, který uspořádal NPÚ ÚOP - správa státního zámku Sychrov dne 18. září Sborník František Khynl virtuóz klenotnického umění k tisku připravil PhDr. Miloš Kadlec. Hlavní úkoly vytýčené ze strany NPÚ ÚOP - správa státního zámku Sychrov Ve spolupráci s MK ČR, NPÚ ústředním pracovištěm a NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem se podílet na přípravě vytvoření ÚOP v Liberci Účast na jednáních na MK ČR, ÚP (organizační struktura, počty pracovníků), účast na vědecké radě územního konzervátora, účast ve výběrové komisi pro nové pracovníky pro liberecké pracoviště, jednání o tvorbě rozpočtu, zpracován projekt na rekonstrukci 2. NP v čp. 3 v areálu Státního zámku Sychrov pro potřeby ÚOP v Liberci. Archivní průzkumy inventářů pro interiéry druhého patra východního křídla V rámci V + V (úkol 205) provedena transkripce Gedenksbuch des Schlosses Sichrow z kurentu do němčiny a překlad do češtiny (období ). Byl proveden výběr informací k druhému patru východního křídla. 50. ročník hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov Přípravná jednání s Městským úřadem v Turnově a Spolkem přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. Odborná participace na publikaci 50 ročníků hudebních slavností Dvořákův Turnov a Sychrov. Kulturní akce Aktivní účast na mezinárodním projektu European Country Houses in the 21 Century uspořádání workshopu ve dnech května 2005 za účasti odborníků a mladých specialistů z účastnických zemí, uskutečnění prezentace výsledků semináře. Podrobněji v Prezentaci památkového objektu. ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 9

10 PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST Publikační činnost PhDr. M. Kadlec pravidelně publikuje ve čtvrtletníku OÚ Sychrov Sychrov, řada článků o Sychrově v novinách a časopisech, od r člen redakční rady regionálního historického sborníku Fontes Nissae. Vydány 2 druhy pohlednic podle starých předloh z počátku 20. století zámku Sychrov. Výroční zpráva za rok František Khynl virtuóz klenotnického umění sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného Správou státního zámku Sychrov dne Připravil Miloš Kadlec, vydáno jako Příloha výroční zprávy za rok Přednášková činnost PhDr. M. Kadlec: přednáška v rámci mezinárodního workshopu Evropské hrady a zámky 21. století na téma Státní zámek Sychrov v celoevropském kontextu (historie, architektura, mobiliární fond). Způsoby prezentace zámku se zaměřením na spolupráci s potomky posledních majitelů. PŘÍRŮSTKY RESTAURÁTORSKÝCH ZPRÁV restaurátorská zpráva olej na plátně Anděl Strážce inv. č. S restaurátor: ak. mal. Radana Hamsíková, Praha restaurátorská zpráva kolekce grafik Caroussel 1854 inv. č. S restaurátor: Martin Švestka, Praha restaurátorská zpráva rodokmen Johanny Auersperg inv. č. S restaurátor: Martin Švestka, Praha restaurátorská zpráva rodokmen Alaina Rohana inv. č. S restaurátor: Martin Švestka, Praha restaurátorská zpráva skříňka jednodvéřová se zásuvkou inv. č. S restaurátor: K ANTIK, Jablonec nad Nisou restaurátorská zpráva skříň novogotická na ornáty inv. č. S restaurátor: K ANTIK, Jablonec nad Nisou restaurátorská zpráva rohová skříňka inv. č. S restaurátor: K ANTIK, Jablonec nad Nisou restaurátorská zpráva skříňka dvoudvéřová se zásuvkou inv. č. S restaurátor: K ANTIK, Jablonec nad Nisou restaurátorská zpráva komoda třízásuvková inv. č. S restaurátor: Miroslav Bubeník, Kouřim restaurátorská zpráva skříňka vyřezávaná, neobarokní, inv. č. S restaurátor: Miroslav Bubeník, Kouřim restaurátorská zpráva kabinet z ebenového dřeva inv. č. S 18 restaurátor: Miroslav Bubeník, Kouřim PREZENTACE PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU V roce 2005 navštívilo NKP - Státní zámek Sychrov návštěvníků (nárůst oproti roku 2004 je o turisty, tj. o 1 %). Návštěvnickou klientelu tvořili ze 71,5 % tuzemští návštěvníci, z 28,5 % cizinci (převážně Rusové, Američané, Němci, Holanďané - počet zahraničních turistů vzrostl oproti roku 2004 o 0,8 %). Prodej zámeckých suvenýrů v přepočtu na jednoho návštěvníka činil 17,08 Kč (nárůst oproti roku 2004 o 0,83 Kč na osobu, tj. o 5,11 %). Celkově lze trend vývoje návštěvnosti státního zámku Sychrov v roce 2005 hodnotit velice pozitivně, protože došlo k navýšení zájmu turistů o sychrovský zámek. Již tradičně byl zaznamenán velký zájem o návštěvnost kulturních akcí, které Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště - správa státního zámku Sychrov pořádal. Akce, které byly v průběhu roku 2005 uspořádány (s výjimkou prohlídek zámku obohacených o ukázky dobové hudby, šermu apod.), navštívilo celkem osob. Tradičně k nejnavštěvovanějším akcím patřily Velikonoční staročeské dobové trhy s ukázkami života v dávných dobách spojené s ukázkami tradičních řemesel a 10. ročník akce k Mezinárodnímu dni dětí - Zámek dětem - Pohádkový zámecký park. Velkému zájmu se těšil i pátý ročník Skotských her, který přitáhl velké množství návštěvníků a milovníků keltské hudby i sportovních klání. AKCE NA SZ SYCHROV Samostatné výstavy výstava ve sklepeních Zámecká akvária návštěvnost: osob výstava 50 let Chráněné krajinné oblasti Český ráj návštěvnost: 530 osob Celková návštěvnost: osob Koncerty 26. březen Velikonoční koncert 16. duben Trio Sírius 14. květen Svět operety 10 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

11 11. červen Rusalka 18. červen Duchovní tvorba A. Dvořáka 9. červenec Noci ve španělských zahradách 16. červenec Operní árie baryton Jakub Pustina 13. srpen Schola gregoriana Pragensis 20. srpen Schulhoffovo kvarteto a Z. Kloubová 10. září Mozart v chrámu 24. září Písňový recitál Michyio Keiko 8. říjen Legendy Národního divadla 26. listopad Adventní koncert Chlum, Kubešová 10. prosinec Adventní koncert Fortuna 26. prosinec Vánoční koncert Celková návštěvnost: 730 osob Dramatická vystoupení AZ divadlo Milovice Tři sestry Přibylová Jak se Honza naučil bát Celková návštěvnost: 987 osob Ostatní březen Velikonoční trhy květen Návrat tří mušketýrů Merlet červen Pohádkový park červenec Slavnosti ohně a lovu srpen Návrat mušketýrů Merlet 27. srpen Skotské hry prosinec Adventní trhy Celková návštěvnost: osob Kulturní vložky při prohlídkách duben 2005 Šíleně smutná princezna netradiční prohlídky s pohádkou květen 2005 Tři mušketýři noční prohlídky skupina Merlet květen 2005 Návštěva u Rohanů noční prohlídky červenec srpen hudební ukázky v zámeckých interiérech červenec 2005 Hraběnčiny intriky noční prohlídky srpen 2005 Hraběnčiny intriky noční prohlídky říjen 2005 Sůl nad zlato netradiční prohlídky s pohádkou listopad 2005 Zlatovláska netradiční prohlídky s pohádkou Celková návštěvnost: osoby Společenské a prezentační akce 30. duben US CARs 11. květen Hospodářská komora 13. květen Seminář ECHO 28. květen VERNON 28. květen BPR 3. červen ASPIRA GASTRO (VLK) 25. červen Radiožurnál 4. září Porsche setkání veteránů 8. září EFG CZ 21. září Davis Cup 11. října JABLONEX GROUP 2. prosince AUFFER DESIGNE 4. prosince PRAEMIUM BOHEMIAE 6. prosince KB Mladá Boleslav 12. prosince Berlin Chemie 13. prosince ŠKODA AUTO 14. prosince UPS 21. prosince HELIOS 21. prosince Škoda Auto 31. prosince Bohemia Discovery Počet účastníků: Svatební obřady: 214 obřadů ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 11

12 OSTATNÍ ČINNOSTI SLUŽBY POSKYTOVANÉ V AREÁLU STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV Prohlídky zámku Základní prohlídková trasa obsahovala 42 zámecké interiéry, které byly rekonstruovány na základě archivních materiálů do romantické novogotické podoby (tj. do 2. poloviny 19. století). Rozšířená prohlídková trasa obsahovala kromě základní trasy i 16 interiérů Bertina křídla. Klenotnice prezentace šperků a plastik z drahých kovů, které věnoval turnovský rodák František Khynl České republice. Otevírací doba: I. III IV., IX., X VI V., VII., VIII XI. XII Koncerty Kromě plánu koncertů pořádaných Správou zámku je možno uspořádat koncerty pouze pro uzavřenou společnost, a to v prostorách zámecké kaple nebo galerie. Pronájmy interiérů k pořádání sympozií, konferencí, jednání, rautů. Komponované programy Středověká hostina (pro skupiny do max. 85 osob, doba trvání 3 hodiny) Tento program umožní přenést se v čase zpět a účastnit se slavnostní dobové hostiny, při níž se kromě jídla dozvíte i o způsobu stolování před několika sty lety. Zúčastníte se rytířského turnaje, shlédnete kejklířské a taneční představení, vyslechnete dobovou hudbu. Program obsahuje: prohlídku zámku středověkou hostinu v interiéru zámecké restaurace se staročeským menu program Komorní večer na zámku (pro individuální klientelu, program dle požadavku klienta) Další služby Gastroservis Zabezpečuje Zámecká restaurace Sychrov Provozovatel: ASPIRA GASTRO, spol. s r. o. V areálu zámku prodejny suvenýrů, zlatnictví, českého skla, značkových vín, malá galerie. Parkoviště přímo před zámkem majitel Obec Sychrov provozovatel: Obecní úřad Sychrov Svatební obřady Civilní obřady: stylová obřadní síň předkaplí open air v zámeckém parku noční svatební obřad v dobových kostýmech Církevní obřady: zámecká kaple MOBILIÁRNÍ FOND, INSTALAČNÍ ČINNOST Mobiliární fond deponovaný na Státním zámku Sychrov čítal k celkem předmětů. Knihovní fond zámecké knihovny obsahuje svazků. K celkový počet zápůjček dosahuje 708 předmětů mobiliárních fondů. Na základě jednání k základní evidenci, které proběhlo dne 4. listopadu 2003 na Státním zámku Kozel, zakoupilo územní odborné pracoviště správa státního zámku Sychrov nový software pro evidenci sbírek (CASTIS), který je od roku 2004 jednotným systémem pro celý Národní památkový ústav. Do tohoto systému bylo nově vloženo dva tisíce inventárních jednotek (obrazy). Veškeré vložené inventární jednotky byly i digitálně zdokumentovány a průběžně jsou opatřovány novými čísly. V roce 2005 bylo zrestaurováno a zkolaudováno osm nábytkových kusů (restaurátoři M. Kubík, M. Bubeník), olejomalba Anděl Strážce (akad. mal. Radana Hamříková), kolekce 31 grafik a dvou rodokmenů (restaurátor Martin Švestka). V konzervátorských dílnách byly celkem konzervovány 242 předměty. 12 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

13 STAVEBNĚ REKONSTRUKČNÍ PRÁCE A PÉČE O PARK Přehled akcí dokončených v roce 2005: čp. 3 zámecká restaurace - nahrazení nevhodné dlažby ze šedesátých let 20. století za pálenou cihelnou dlažbu topinky, výmalba interiéru čp. 3 celková oprava depozitáře nábytku ve 2. NP čp. 3 celková oprava interiérů 2. NP (kanceláře NPÚ) čp. 3 zámecká restaurace vybudování zádveří Kromě těchto prací zásadnějšího charakteru probíhala i řada drobných prací spojených s údržbou interiérů a exteriérů SZ Sychrov. Byl zpracován projekt na úpravu a opravu podkroví čp. 3 (vypracován společností Quinta Corporation, s. r. o.). Park a zásobní zahrada V zámeckém parku byla prováděna pravidelná údržba travních ploch s důrazem na zachování jejich přirozené druhové skladby. Výjimkou je pouze parter za zámeckým schodištěm, který je udržován intenzivně (seč 1 x týdně) a jsou na něm jedenkrát ročně aplikovány selektivní herbicidy. V rámci pravidelné údržby byla udržována a upravována síť cest. Byly odstraněny neperspektivní proschlé a odumírající solitéry. (Corylus colurna, Pinus strobu, Pinus silvestris, Sorbus aucuparia, Picea pungens, Fraxinus excelsior). Byla provedena a dokončena první etapa rehabilitace tzv. skalky podle projektu Projekt obnovy a dotvoření skalky v zámeckém parku na Sychrově vypracované Ing. Martinem Weberem. ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 13

14 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost rozpočet rozpočet hlavní činnost hospodářská činnost spotřeba materiálu spotřeba energie prodané zboží opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady v tom: platy zaměstnanců OON zákonné sociální pojištění zákonné sociální náklady ostatní sociální náklady ostatní sociální náklady daně a poplatky jiné ostatní náklady odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží úroky zúčtování fondů z toho použití rezervního fondu jiné ostatní výnosy provozní dotace celkem v tom příspěvek na provoz v tom programy ISPROFIN systémové dotace na investice Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním daň z příjmů dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

15 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1992 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Na základě novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla provedena zákonem č. 39/2001 Sb., se stala Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště - správa státního zámku Sychrov subjektem povinným k poskytování informací v souladu s tímto zákonem. Ve smyslu 18 výše citovaného zákona zveřejňuje se dále informace o činnosti v oblasti poskytování informací v členění požadovaném citovaným ustanovením: Ředitel organizace a vedoucí jednotlivých oddělení každodenně operativně poskytují informace vyžádané telefonicky nebo osobním kontaktem. Správa státního zámku Sychrov provedla ve smyslu shora uvedených ustanovení zákona stanovení konkrétního postupu a rozdělení kompetencí při podávání informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění interním předpisem Příkazem ředitele Správy státního zámku Sychrov č. 21/2002. Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 Soudní řízení: 0 Řízení o sankcích za nedodržování zákona: 0 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU SYCHROV 15

16 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, správa státního zámku Sychrov Zámek, Sychrov Redakce: PhDr. Miloš Kadlec Grafická úprava a sazba: Pavel Bosák Vydal: Národní památkový ústav ústřední pracoviště, Valdštejnské nám. 3, Praha 1 Praha 2006 NEPRODEJNÉ 16 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-87104-05-7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ISBN 80-86234-80-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2011 1 OBSAH I. Základní údaje 2 I.1. Organizační struktura RMK 2 I.2. Personální složení 2 II. Rozvojové projekty a strategické cíle 4 II.1. Nové logo

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace

Výroční zpráva. Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace Výroční zpráva Muzea a galerie severního Plzeňska M a r i á n s k á T ý n i c e, příspěvkové organizace za rok 2014 Obsah Úvod... 3 Ohlédnutí za rokem 2014... 4 Správa sbírek, jejich ochrana, sbírkotvorná

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 zřízen Ministerstvem kultury ČR k 1.1. 2003 Seznam pracovišť NPÚ ústřední pracoviště v Praze ú.o.p. v hl. městě Praze ú.o.p. středních Čech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2014 ISBN 978-80-88107-00-2 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Organizační řád / 4 Seznam pracovníků / 5 Památková rada územního odborného pracoviště NPÚ / 10 ODBORNÉ ČINNOSTI Zhodnocení hlavních úkolů

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 4 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 16 5. Věda a výzkum 20 6. Publikační a přednášková

Více