Právo. Právo veejné a soukromé. Právní stát

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo. Právo veejné a soukromé. Právní stát"

Transkript

1 Právo Státní správa a samospráva Právo a ústavní základy Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Normativní systém (systém norem) Právo Normy pravidla chování Stanovené a sankciované státem Právo = stát (v objektivním smyslu) Právní stát Rechtstaat, Rule of law 19.stol Nmecko Závaznost zákona pro všechny (vetn státních orgán) Zákonnost realizace státní moci (legislativní proces, pedepsaná forma, výkonná moc a soudnictví) Nezávislost soudních orgán (l.82/1 Ústavy) Dlba moci (systém brzd a vyvažování checks and balances) institut inkompatibility (l.82/3, l.22) Právo veejné a soukromé Publicum ius est quod ad staatum rei romanae spectat; privatum singulorum utilitatem (Ulpianus) Právo veejné je právo ímského státu; právo soukromé sleduje prospch jedince 1

2 Právo veejné a soukromé Právo veejné a soukromé Veejné VP metoda regulace Rozdílné postavení subjekt Soukromé SP metoda regulace Rovné postavení subjekt Nkteí autoi hovoí o administrativn právní metod regulace typická pro správní právo Veejné Ústavní Trestní Finanní Správní Soukromé Obanské Obchodní Pracovní Rodinné Prameny práva Oznaení pro vnjší formu formální Pouze takové pravidlo, které má státem uznanou formu je pramenem práva Oznaení pro zdroje materiální Stav dané spolenosti Tradice, zvyklosti Technologickou, ekonomickou, kulturní úrove Obecn spoleensko-historický kontext Prameny práva - Formální Právní obyej Normativn právní akt Soudní a správní precedent Normativní smlouva 2

3 Ústavní právo pokroilý Ústavní právo Historický vývoj ústav v R Druhy ústav Ústava R Listina základních práv a svobod oficiální stránky R stránky Poslanecké snmovny stránky Senátu oficiální stránky prezidenta stránky vlády stránky Ústavního soudu stránky Nejvyššího kon. úadu stránky eské nár. banky portál veejné správy Typologie ústav Rigidní nutnost zvláštního postupu pi zmn Flexibilní lex posterior derogat priori Psané jeden, event. nkolik zákon Nepsané doprovází jí precedenty, usance, obyeje FCE Právní základní zákon Politická boj o moc, pravidla politického boje Ideologická svtonázor, náboženství Zákon. 1/1993 Sb. Pijala NR Úinnost od Ústava R Ústavní zákon (zmna jen ústavním zákonem) Souást ústavního poádku 3

4 Definuje l. 112 Ústava LZPS Ústavní zákony Ústavní poádek R Ústavní zákony Národního shromáždní SR, FS SSR a NR upravující státní hranice Ústavní zákony pijaté NR po Hlava Základní ustanovení 2. Hlava Moc zákonodárná 3. Hlava Moc výkonná 4. Hlava Moc soudní 5. Hlava Nejvyšší kontrolní úad 6. Hlava eská národní banka 7. Hlava Územní samospráva Systematika Ústavy 8. Hlava Pechodná a závrená ustanovení 1. Velký státní znak 2. Malý státní znak 3. Státní barvy 4. Státní vlajka 5. Vlajka prezidenta 6. Státní pee 7. Státní hymna Symboly Náleží Parlamentu!!! Moc zákonodárná Parlament = Poslanecká snmovna a Senát (komory) Poslanecká snmovna nkdy oznaována jako dolní komora Senát nkdy oznaován jako horní komora 4

5 Poslanecká snmovna 200 poslanc Voleni na 4 roky Volby ve lht poínající ticátým dnem ped ukonením volebního období a konící jeho uplynutím Pokud rozpuštna volby do 60 dn po rozpuštní Volby na základ pomrného volebního systému s uzavírací klauzulí 5% pro stranu, event. pro koalici dle potu stran (strana x 5% max. 20%) Pasivní volební právo (být volen) 21+ Aktivní volební právo (jít volit) 18+ Mandát vzniká zvolením Mandát reprezentativní Senát 81 senátor Voleni na 6 let, každé dva roky 1/3 Volby ve lht poínající ticátým dnem ped ukonením volebního období a konící jeho uplynutím Nelze rozpustit ústavní pojistka, prameny práva tzv. zákonná opatení vci, které nesnesou odklad a vyžadovaly by pijetí zákona na návrh vlády (nutná následná ratihabice) Volby na základ vtšinového volebního systému vítz bere vše nadpoloviní vtšina v I.kole nebo vtšina v kole druhém Pasivní volební právo (být volen) 40+ Aktivní volební právo (jít volit) 18+ Mandát vzniká zvolením Parlament Zákonodárná iniciativa Nesluitelnost inkompatibilita (prezident, soudce); len vlády, který je zárove poslancem/senátorem nemže být pedsedou, místopedsedou PS a S, lenem výbor, komisí Usnášení schopnost komor pítomnost alespo 1/3 svých len Pijetí usnesení nadpoloviní vtšina pítomných Dležité usnesení (válený stav aj.) nadpoloviní vtšina(kvórum - promnlivé) všech /101/ Ústavní zákony, mezinárodní smlouvy 3/5 (kvalifikovaná vtšina) všech poslanc /120/a pítomných senátor Právo podat návrh zákona Poslanec Skupina poslanc Senát (nikoliv jednotlivý senátor!) Vláda Zastupitelstvo vyššího územn samosprávného celku (jen kraje!!) 5

6 Moc výkonná - prezident Hlava státu (spíše reprezentativní) Volen/na Parlamentem (PS i S!!) spolená schze Volitelný lovk, který je volitelný do Senátu (40+) Max. dvakrát tatáž osoba Návrh nejmén 10 poslanc nebo 10 senátor Jmenuje soudce, rozpouští Poslaneckou snmovnu, jmenuje leny rady NB Prezidenti SR, SSR, SFR a R Moc Výkonná - Vláda Moc soudní Ústavní soud Vrcholný orgán výkonné moci (kolegiální rozhoduje ve sboru) Pedseda, místopedseda, ministi poet ministerstev dán tzv.kompetenním zákonem Pedsedu jmenuje prezident (kohokoliv) existuje usance (zvyklost že je to pedseda nejsilnjší strany ve volbách) Postup: Prezident jmenuje premiéra (1)žádost o dvru PS (2) pokud ne znovu 1+2 pokud znovu ne jmenuje prezident premiéra na návrh pedsedy poslanecké snmovny 15 soudc na 10let Jmenuje prezident se souhlasem Senátu Volitelnost 40+, VŠ právník, 10let praxe Negativní zákonodárce je-li zákon v rozporu s Ústavou zrušíást zákona Žaloba se nazývá ústavní stížnost Sídlo Brno, Joštova 8 Pedseda JUDr. Pavel Rychetský 6

7 Historický vývoj ústav od r Ústavní zákon Prozatímní ústava Symbolické postavení prezidenta Vláda volena Parlamentem (pozdji novela 1919 prezident jmenuje vládu) Velmi struná Historický vývoj ústav od r Ústavní zákon. 121/1920 Sb. Ústava listina eskoslovenské republiky Pijata Revoluním národním shromáždním (vzniklo kooptací poslanc do Národního výboru dle výsledk voleb do íšské rady 1911) Inspirováno Ústavou USA a Ústavou Fr. (nap. sedmileté funkní období prezidenta a dvoukomorový Parlament); pejala katalog obanských práv z Prosincové ústavy Rakouska (1867) Parlament = Národní shromáždní dv komory Poslanecká snmovna (300) a Senát (150) Výrazná ochrana práv menšin Historický vývoj ústav od r Ústavní zákon. 150/1948 Sb. Ústava eskoslovenské republiky (Ústava 9.kvtna) Pijata po událostech v únoru 48 Lidov demokratické zízení Nová hospodáská soustava znárodnní Zachovávala instituci námstka prezidenta a další instituty pedešlé demokratické ústavy ovšem realizace byla skuten jen formální Vytvoeny Slovenské orgány Slovenská národní rada a Sbor povereníkov Historický vývoj ústav od r Ústavní zákon. 100/1960 Sb. Zmna názvu státu na SSR Inspirována ústavou SSSR Stalinova ústava 1936 Vedoucí úloha KS (l.4) Vzdlávací a kulturní politika byla vedena ideou Marxismu a Leninismu Zrušen Sbor povereníkov 7

8 Ústava 100/1960 Sb. Historický vývoj ústav od r Ústavní zákon. 143/1968 o sl. federaci Dlouhodobá asymetrie; volání po federativním uspoádání Vznik tí státoprávních celk SSR, SR a SSR Vznik dvoukomorového federálního parlamentu Federální shromáždní Snmovna lidu (200) a Snmovna národ (150; 75 SR a 75 SSR) komory byly rovnocenné nedlilo se na horní a dolní komoru Národní parlamenty jednokomorové NR (200) a SNR (150) ty poslaly 75 len do Snmovny národ Vytvoení vlád federální, eské a slovenské Federální shromáždní Soustava obecných soud 8

9 Soustava správního soudnictví Podmínky na jmenování soudcem v R Právní bezúhonost Zpsobilost k právním úkonm Vk minimáln 30 let VŠ vzdlání právnického smru dosažené v magisterském studijním programu Morální vlastnosti Souhlas s výkonem funkce Jmenuje prezident Nejvyšší kontrolní úad Kontrola Pedcházel mu Nejvyšší úetní dvr (1866); Nejvyšší úetní kontrolní úad (1919); Ministerstvo státní kontroly (MSK) (1951); Nejvyšší kontrolní úad SR(NKÚsR) (1969) v ele s Generálním kontrolorem) MSK a NKÚSR fungovali paraleln (kontrolní dvojvládí) Nezávislý orgán (nezávislý na moci výkonné i soudní!) Nejde o tzv. Ústední orgán státní správy Kontrola hospodaení se státním majetkem Kontrola plnní státního rozpotu V ele prezident Ing. František Dohnal Jmenován prezidentem republiky na návrh Poslanecké snmovny (bez jakékoliv kontrasignace) Funkní období 9 let a) hospodaení se státním majetkem a finanními prostedky vybíranými na základ zákona ve prospch právnických osob s výjimkou prostedk vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné psobnosti, b) státního závreného útu eské republiky, c) plnní státního rozpotu eské republiky, d) hospodaení s prostedky, poskytnutými eské republice ze zahranií, a s prostedky, za nž pevzal stát záruky, e) vydávání a umoování státních cenných papír, f) zadávání státních zakázek. 9

10 eská národní banka Bankovní rada Ústední (centrální) banka státu Pedchdcem Národní banka eskoslovenská (1926) první guvernér Vilém Pospíšil Pée o cenovou stabilitu Nezávislá na státu!! Emituje bankovky a mince V ele guvernér a bankovní rada Doc. Ing. Zdenk Tma, CSc. Postavení ústední banka státu, správní úad a podnikatel v oblasti bankovnictví guvernér NB: Zdenk Tma viceguvernér NB: Mojmír Hampl viceguvernér NB: Miroslav Singer vrchní editel NB: Robert Holman vrchní editel NB: Pavel ežábek vrchní editel NB: Vladimír Tomšík vrchní editelka NB: Eva Zamrazilová Územní samospráva Obce základní územní samosprávné celky Kraje vyšší územn samosprávné celky (VÚSC) Vytvoit VÚSC jen ústavním zákonem ÚSC veejnoprávní korporace V ele zastupitelstvo voleno na 4 roky Mohou vydávat pramen práva obecn závazné vyhlášky Ombudsman Pvodn Švédsko 18.stol (1713 Král Karel XII. od 1809 zakotveno ve švédské ústav) Ombud zástupce V devadesátých letech pedcházel nap. Generální inspektor ozbrojených sil (ten nebyl zvolen) Veejný ochránce práv Zákon. 349/1999 Sb. o veejném ochránci práv Volen PS návrhy 2 prezident, 2 Senát (shodné návrhy jsou pípustné) 6 let, 40+ (volitelný do Senátu) Sídlo Brno JUDr. Otakar Motejl (již druhé volební období) Zástupkyn RNDr. Jitka Seitlová Klíová role pi ochran práv oban ped nesprávným postupem úad /nikoliv soud/ (liknavost jednání, prtahy, špatn posouzení, nespravedlnost) 10

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová

Veejný ochránce práv. Hana Jamborová Veejný ochránce práv Hana Jamborová Bakaláská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakaláská práce pojednává o veejném ochránci práv. V úvodní ásti se práce zmiuje o historii a obecném zakotvení ombudsmana a zaazuje

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

VY_32_INOVACE_SP_14. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov. Využití ve výuce

VY_32_INOVACE_SP_14. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov. Využití ve výuce Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: VY_32_INOVACE_SP_14 Člověk jako občan v demokratickém státě Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

PROTOKOLY A SOUVISEJÍCÍ DEKLARACE OBSAH

PROTOKOLY A SOUVISEJÍCÍ DEKLARACE OBSAH PROTOKOLY A SOUVISEJÍCÍ DEKLARACE OBSAH JEDNODUCHÝ ODKAZ PROTOKOL STRANA ROLE PARLAMENT SUBSIDIARITA SOUDNÍ DVR CENTRÁLNÍ BANKA INVESTINÍ BANKA SÍDLA VÝSADY A IMUNITY PISTOUPENÍ PISTOUPENÍ 2004 1. PROTOKOL

Více

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY, SPRÁVNÍHO PRÁVA A FINANČNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

ZÁKLADY PRÁVA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Václav Šaroch, Mgr. Petr

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu Richard Vala 2008 Prohlašuji,

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

ZHODNOCENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY(V4)

ZHODNOCENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY(V4) ZHODNOCENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY V ZEMÍCH VISEGRÁDSKÉ SKUPINY(V4) Martina Halásková VŠB- TU Ostrava, Ekonomická fakulta Abstract: The paper deals with characteristics and governance in the countries of the Visegrad

Více

REGION ČESKÁ REPUBLIKA

REGION ČESKÁ REPUBLIKA rda Platforma pro rozvoj příhraničních regionů REGION ČESKÁ REPUBLIKA Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Podpora rozvoje českopolské spolupráce, CZ.3.22/3.3.02/13.03727. Projekt je spolufinancován

Více