O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK

2 Základní informace o organizaci Název: Domov U jezera, příspěvková organizace Adresa: Dlouhoveská 91/ Hlučín IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: /0100, Komerční banka a.s. Ředitel: PhDr. Petr Jančík Kontakt: Úvodní slovo ředitele Předkládám výroční zprávu Domov U jezera, příspěvková organizace, za rok Naším cílem bylo poskytovat uživatelům nikoli pouze provozní zázemí spočívající v zajištění ubytování, tepla, hygieny a stravy, ale především pocit bezpečí a domova. Největším kritériem úspěšnosti poskytování sociální služby byla spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků či jiných blízkých osob. Proč hovořím v minulém čase? Důvod je zřejmý a zásadní. Vzhledem ke skutečnosti, že na základě dohody mezi Městem Hlučín a Moravskoslezským krajem přešly zřizovatelská práva na město, poskytuje sociální služby již nová organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace. Domov U jezera jako takový ukončí svou činnost k Co se však událo v minulém roce? Podařilo se dokončit investiční akci spojenou s přemístěním administrativní části organizace z přízemí do čtvrtého nadzemního podlaží. Tento přesun měl za cíl uvolnit celé jedno přízemní křídlo budovy pro vznik nové sociální služby domova se zvláštním režimem. Tato služba má kapacitu 23 osob a od ledna tohoto roku je poskytována uživatelům. U původní sociální služby domova pro seniory klesla kapacita o jedno lůžko, současná tedy činí 90 osob. V současné době tak nová organizace poskytuje dvě registrované sociální služby v celkové kapacitě 113 osob. Hlavní účel zřízení Účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Rozhodnutí o registraci Domov U jezera, příspěvková organizace byl registrován Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod číslem rozhodnutí MSK100156/2007, identifikátor Rozhodnutí bylo vydáno dne na základě žádosti podané dne Druh poskytované služby byl domov pro seniory. Poslání organizace Posláním našeho domova bylo poskytnout podporu a pomoc lidem v seniorském věku, pomáhat jim překonávat obtíže spojené s nepříznivou životní situací nebo zhoršeným zdravotním stavem. Podporovat je v soběstačnosti a udržení přirozených vazeb. Zajišťovat individuální potřeby formou nepřetržitého provozu a prostřednictvím kvalifikovaného personálu. Chtěli jsme, aby naše zařízení bylo pro seniory opravdovým domovem. 2

3 Cíl služby usilovali jsme o vytvoření domácího prostředí, aby uživatelé měli možnost žít v rámci svých individuálních možností běžným způsobem života; naší snahou bylo, aby uživatel, který za podpory poskytované sociální služby si uchoval co nejdéle svoje schopnosti, dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnost a tuto samostatnost budeme prohlubovat; snažili jsme se podporovat uživatele k naplňování jejich potřeb, přání a osobních cílů; usilujeme, aby uživatelé se v prostředí domova cítili bezpečně; vytvářeli jsme motivaci uživatele k aktivnímu plnohodnotnému životu s ohledem na jeho možnosti; byl to zejména spokojený uživatel, který prostřednictvím poskytované sociální služby udržoval přirozené sociální vztahy s rodinou, přáteli. Poděkování Na tomto místě si dovolujeme poděkovat všem, kteří jakkoli podpořili poskytování sociální služby. Jedná se o rodinné příslušníky, kteří se podíleli na úhradách uživatelů služby. Dodavatelům potravin, léků, materiálu a zboží, kteří podpořili přímo uživatele nebo námi pořádané akce pro uživatele svými sponzorskými příspěvky. Dále jsme vděčni okolním základním a mateřským školám za kulturní nebo sportovní vystoupení pro naše uživatele, které bez úplaty pro ně pořádají v naší organizaci. Za podporu ode všech v nelehké době obzvláště děkujeme, neboť jsme si vědomi tíživé ekonomické situace celé společnosti. V neposlední řadě patří poděkování všem zainteresovaným zástupcům Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu MSK, zástupcům města Hlučína a pracovníkům Městského úřadu v Hlučíně za odbornou pomoc při přechodu zřizovatelských práv. 3

4 Kapitola Obsah výroční zprávy Strana 0 Identifikační údaje, účel, poslání, cíle služby, úvodní slovo, poděkování 2 1 Popis zařízení 5 2 Charakteristika poskytované služby 5 3 Uživatelé služby schválená kapacita zařízení počet uživatelů obložnost počet evidovaných zájemců 6 4 Personál 7 5 Práce s kvalitou poskytovaných sociálních služeb a významné události 7 6 Sociální podmínky klientů počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství možnost trávení volného času další poskytované služby 7 7 Stavebně-technický stav objektu 8 8 Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce Ekonomické údaje Výsledek hospodaření k Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb k Dotace MPSV na podporu sociálních služeb v roce Významné dary, sponzorství Investiční akce v roce Hospodaření s peněžními fondy Dokončený dlouhodobý majetek Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r Pojistné události na nemovitém i movitém majetku Zahraniční služební cesty Průměrné % nemocnosti za rok Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) Výroční zpráva o poskytování informací 15 4

5 Přílohy k Výroční zprávě 1 Popis zařízení Poloha Domova U jezera byla na jižním okraji města Hlučína u silnice směrem na Ostravu- Porubu. Zařízení Domova U jezera (dále již jen zařízení ) vzniklo k jako nová příspěvková organizace Moravskoslezského kraje. Stavba zařízení a částečně také vnitřní vybavení bylo financováno z programu ISPROFIN v rámci investiční dotace z MPSV a MF ČR v celkové hodnotě ,80 Kč. V období od do bylo zařízení dovybaveno technickými přístroji, lůžkovinami, hygienickými potřebami, kuchyňským vybavením, apod., aby mohlo 22. března 2004 přijmout první své uživatele. Od 1. června bylo zařízení plně obsazeno ve stanovené kapacitě 60 lůžek. Od měsíce prosince 2004 došlo k postupnému navyšování počtu lůžek. Tento krok byl následkem rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje (dále již jen zřizovatel ) o zvýšení kapacity zařízení na 90 lůžek. Během měsíce ledna roku 2005 bylo kapacity dosaženo. Tímto krokem došlo k efektivnějšímu využití všech prostor budovy a také k alespoň částečnému snížení převisu poptávky nad nabídkou lůžek v zařízeních sociální péče. Detašovaná pracoviště zařízení nemá. V současné době zařízení disponuje 89 lůžky. Rozhodnutím zřizovatele byl v roce 2007 změněn původní název organizace Domov důchodců Hlučín, příspěvková organizace na Domov U jezera, příspěvková organizace. Zvolení nového názvu předcházely návrhy ze strany uživatelů a zaměstnanců na co nejvhodnější název zařízení, který by co nejlépe vystihoval jeho podstatu a polohu. Na základě již zmíněné dohody města Hlučína a Moravskoslezského kraje ukončil Domov U jezera poskytování sociální služby k Charakteristika poskytované služby Zařízení poskytovalo své služby občanům z dle 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách předpisů, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na zvolenou cílovou skupinu. Jedná se o seniory se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Uživatelům byla zajišťována strava, bydlení (úklid, praní, žehlení) a péče (zdravotní péče, přímá osobní péče hygienické povahy, terapie vedoucí k aktivizaci smyslů nepedagogická činnost) a další činnosti uvedené v 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pro obyvatele okolí byly poskytovány služby prádelenské a stravovací v rámci výkonu vedlejší hospodářské činnosti. Vedoucím zaměstnancem byl ředitel. Přímo podřízeni řediteli zařízení byli personalista (mzdový účetní) a účetní. Zbývající zaměstnanci byli rozděleni do dvou úseků. Jednalo se o úsek přímé péče o klienty, ve kterém byly zařazeny všeobecné sestry, sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách. Již z názvu vyplývalo, že tento úsek poskytoval především zdravotní, sociální péči a terapeutickou činnost směřující k aktivizaci uživatelů. Dále pod úsek spadal stravovací provoz, což se v praxi velmi osvědčilo. Stravovací provoz měl svého vedoucího pracovníka, a to především z důvodu specifičnosti provozní náplně. Úsek provozně technický zahrnoval dělníky v prádelně, údržbáře a telefonisty (recepční). Náplní úseku bylo zajišťovat veškeré organizační a provozní záležitosti v souladu s šíří poskytované péče v těchto zařízeních podle souvztažných právních předpisů. Každý úsek měl svého vedoucího (manažer kvality a provozní technik). Stanovení organizační struktury vyplynulo z Organizačního řádu vydaného zřizovatelem. Zařízení nemá stanovena žádná oddělení. 5

6 3 Uživatelé služby 3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2013 celkem 3.2 celkový počet uživatelů k a jejich rozdělení (viz tabulka): ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ K , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ ŽENY Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr osoby bez závislosti I. lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II. středně těžká závislost III. těžká závislost IV. úplná závislost lehké osoby s mentálním postižením střední těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) - (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby MOBILITA bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu Poznámka: 9 osob mělo žádost o PnP v řízení (zařazení v kategorii osoby bez závislosti) 3.3 obložnost v uplynulém roce činila 97,48 % 3.4 počet evidovaných zájemců o službu ke dni = 275 žádostí z toho žen - 72 mužů 3.5 průměrná čekací doba zájemců o službu = 3 až 6 měsíců (dle pohlaví, počtu lůžek na pokoji, zdravotnímu stavu případného spolubydlícího, mobilitě, apod.) 6

7 4 Personál počet pracovníků celkem počet pracovníků přímá péče přepočtený pracovníci sociální vzdělání pedagogičtí zdravotničtí THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni 31. službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 3,6 6,5 0,9 1,6 0,4 0,7 0,2 0,4 2,1 3,8 vyšší odborné 2,0 3,6 1,0 1,8 1,0 1,8 úplné střední 14,9 26,7 7,1 12,8 5,1 9,1 1,9 3,4 0,8 1,4 vyučen 28,8 51,6 18,1 32,4 2,0 3,6 8,7 15,6 základní 6,5 11,6 4,0 7,1 2,5 4,5 celkem 55, ,1 53,9 6,5 11,6 1,2 2,2 6,0 10,8 12,0 21,5 5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2013 Významnou událostí v roce 2013 bylo dokončení investiční akce v návaznosti na zřízení nové sociální služby domova se zvláštním režime od ledna Došlo k navýšení celkové kapacity o 23 osob. V souvislosti s touto skutečností byly zavedeny druhové standardy kvality sociálních služeb. Při poskytování sociální služby se vycházelo ze závěrů sebehodnotícího dotazníku, který tvořen ve spolupráci se zřizovatelem. 6 Sociální podmínky uživatelů 6.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství Ke konci roku 2013 obývali uživatelé zařízení 51 jednolůžkových pokojů a 31 dvoulůžkových pokojů. Většina pokojů (72-81,8%) měla své sociální zařízení, pouze 6 pokojů (7,3%) nedisponovalo vlastním sociálním zařízením a 4 pokoje (4,9%) mají pouze částečné (toaleta, umyvadlo, bez sprchy). Pro pokoje bez úplného sociálního zařízení (12 uživatelů) byly k dispozici čtyři koupelny a čtyři toalety (3 uživatelé na koupelnu a toaletu). 6.2 možnost trávení volného času Zařízení disponovalo čtyřmi jídelnami, ve třech z nich byly umístěny televizory. Dále byly využívány tři ergodílny, ve které se prováděli aktivizace uživatelů po stránce fyzické i duševní. Ke společným místnostem patřila také původní jídelna zaměstnanců, kde se prováděla především tělovýchova prostřednictvím her přizpůsobených věku a schopnostem uživatelů. V této místnosti byl uživatelům k dispozici rotoped. V II. NP byla umístěna knihovna, kterou si vedli sami uživatelé. Součástí knihovny byl také televizor pro uživatele, kteří neměli televizor na pokoji. Veškeré společné prostory byly vybaveny původním nábytkem a pomůckami pro provádění terapií, jednalo se např. o mechanoterapeutický stůl k fyzické aktivizaci končetin po centrální mozkové příhodě. Obvodové zdi společenských prostor byly vyzdobeny obrázky, batikami, výšivkami, apod. vyráběných našimi uživateli v rámci terapie. Všechna výzdoba neomezila požární hlediska. 6.3 další poskytované služby V rámci prováděné terapie se naším uživatelům poskytovalo více druhu terapií. Jednalo se především o ergoterapii, arteterapii, muzikoterapii, canisterapii a bazální stimulaci. Rehabilitaci jsme neprováděli, ale navštěvoval naše uživatele nepravidelně ortopedický lékař, který ji v případě potřeby předepisuje. Dále byl k dispozici praktický lékař dvakrát týdně, jednou za týden diabetolog a každý měsíc psychiatr. 7

8 7 Stavebně - technický stav objektu Celkový stav stavby (statika, vnější plášť, střecha) je vyhovující s drobnými opravami, vyjma, části vnějšího pláště. Stav obslužného provozu (stravovací provoz, prádelenský a dílenský provoz) je vyhovující vyžadující drobné opravy. Odpady, stav vody, elektrorozvody a rozvody tepla jsou vyhovující s občasnými drobnými opravami. Objekt je zcela bezbariérový. 8 Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok Nadále udržet minimálně 1,0 pracovního úvazku pro osoby s mentálním postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb nebo pro osoby s duševním onemocněním. Za rok 2013 jsme měli 1,09 pracovních úvazků pro osoby s mentálním postižením. Jednalo se o čtyři uživatelky příspěvkové organizace Fontána, které byly zaměstnány ve stravovacím provozu, na zahradě a v prádelenském provozu. Úkol splněn. 8.2 Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění. Pro organizaci je povinný podíl 2,23 pracovního úvazku. K naplňujeme povinný podíl přímým zaměstnáváním ve výši 2,15. Přímým zaměstnáváním naplňujeme podíl na 96,41%. Úkol téměř splněn. Odběrem výrobků a služeb bylo dosaženo dalších 0,71 úvazku. Míra plnění úkolu byla ovlivněna nástupem nových zaměstnanců od prosince vzhledem k rozšíření kapacity a následnému vzniku nové sociální služby. 8.3 Udržet spolupráci s dobrovolníky tak, aby celkový počet realizovaných dobrovolnických hodin v organizaci činil alespoň 100 ročně. Průběžně do zařízení docházelo několik dobrovolníků, se kterými byly uzavřeny příkazní smlouvy. Celkem činil stav dobrovolnických hodin 175. Úkol splněn. 8.4 Výroční zprávu za rok 2013 zpracovat dle instrukcí odvětvového odboru a následně ji zveřejnit na webových stránkách organizace, a to do března Výroční zpráva se zpracovává. Zda ji zveřejnit na stránkách organizace, když tato již má jiný název vzhledem ke změně zřizovatele, je otázkou, kterou ponecháme na rozhodnutí zřizovatele. Úkol se plní. 8.5 Provést revizi prostředí poskytování sociální služby s cílem odstranění ústavních prvků a posílit prvky komunitní péče. Revize byla provedena především na základě poznatků samotných zaměstnanců a uživatelů. Výstup je uveden jako příloha v samostatném souboru. Úkol splněn. 8

9 8.6 Pracovat s doporučeními konzultační skupiny uvedenými v Závěrečné zprávě z metodické konzultace (popsat, co bylo v rámci roku 2013 realizováno a uvést další plánovaný postup). Popis práce s doporučeními konzultační skupiny a kroky vedoucí k naplnění doporučení jsou součástí přílohy. Úkol splněn. 8.7 V rámci jednání se zájemcem o službu žadatele aktivně upozorňovat na možnost vybavit si pokoj vlastním nábytkem či jinými osobními předměty. Danou praxi zavést do vnitřních pravidel organizace. Zájem vybavit si pokoj vlastním nábytkem či jinými osobními předměty ověřit i u stávajících uživatelů. Postup seznamování žadatelů o poskytování sociální služby s možností vybavit si pokoj vlastním zařízením a zavedení postupů do vnitřní dokumentace organizace jsou součástí přílohy. Úkol splněn. 8.8 V rámci jednání se zájemcem o službu zjišťovat potřeby všech žadatelů o službu, včetně těch, které organizace vede v evidenci žadatelů, se kterými nemohla uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby z důvodu plné kapacity zařízení (organizace doloží, jakým způsobem potřeby žadatelů zjišťuje). Od prvního kontaktu se zaměřit na potřeby a přání zjištěné přímo od samotného zájemce (informace rodiny a blízkých osob využívat v rovině spolupráce). Proces jednání se zájemcem o poskytování sociální služby probíhá jeho obsah je uveden jako součást přílohy. Úkol splněn. 8.9 Na základě úkolu č. 8 aktualizovat evidenci žadatelů (organizace doloží, jakým způsobem vede evidenci uživatelů). V roce 2013 proběhla aktualizace evidence žadatelů prostřednictvím ových a telefonických kontaktů žadatelů o poskytování sociální služby. Na základě nových informací byly některé žádosti vyřazeny, když žadatelé již neměli zájem o poskytování sociální služby (umístěni jinde, domácí péče, apod.) nebo zemřeli. Organizace vede evidenci uživatelů písemnou formou v uzamčené kartotéce a elektronicky (programy - Excel, Word, FINka, PREMIER). FINka je sociální program (výše plateb, vratky, apod.), PREMIER účetní (uskutečněné platby, vratky, apod.). Elektronicky je vše zálohováno na serveru organizace. Úkol splněn V rámci poskytované služby zpracovat přehled o počtu evidovaných žadatelů o poskytnutí sociální služby; zpracovat přehled o počtu odmítnutých žadatelů o poskytování sociální služby z jiných než kapacitních důvodů (uvést důvod neposkytnutí sociální služby); zpracovat přehled o výši a počtu přiznaných příspěvků na péči stávajících uživatelů služby, včetně žádostí v řízení a žádostí o navýšení výše přiznaného příspěvku na péči. Přehledy byly zaslány v požadovaném termínu. Úkol splněn. 9

10 8.11 Nastavit organizační strukturu tak, aby odrážela aktuálně uplatňovanou praxi a byl zajištěn jasný souvztah sociální práce s přímou péči a uživateli. V rámci aktualizované organizační struktury jasně stanovit kompetence sociálních pracovníků. Vzhledem k přechodu zřizovatelských práv a plánovanému zavedení nové sociální služby (domov se zvláštním režimem) byla provedena změna organizační struktury. Vysvětlení změn je součástí přílohy - struktura, stejně jako grafické znázornění organizační struktury. Úkol splněn V návaznosti na plánované zahájení poskytování nové sociální služby domova se zvláštním režimem posílit zaměstnance a poskytnout jim takovou podporu, která jim umožní poskytovat službu s ohledem na potřeby uživatelů v rámci nového charakteru služby, včetně přípravy specifických vnitřních pravidel nové sociální služby. Zaměstnanci se průběžně připravují na novou službu od roku Úvod do péče o klienty v DZR - proškoleno 19 zaměstnanců (z toho 7 zaměstnanců, kteří přechází na DZR) Alzheimerova demence proškoleno 9 zaměstnanců (z toho 3 zaměstnanci z DZR) Práce s klientem se zvláštností komunikace u lidí s demencí - proškoleno 6 zaměstnanců, z toho 3 zaměstnanci z DZR Komunikace s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou - proškoleno 7 zaměstnanců, z toho 3 zaměstnanci z DZR. Další vzdělávání: Zakoupené knihy k vzdělávání zaměstnanců v přístupu k uživatelům v nové službě. Vnitřní specifika nové sociální služby obsahují především metodické pokyny. Úkol splněn Zajistit alespoň 50ti% pracovníků, kteří budou pracovat v nově poskytované službě domova se zvláštním režimem v přímé péči, a sociálnímu pracovníkovi této služby alespoň celodenní stáž v organizaci s certifikací Vážka. Stáže proběhly v těchto zařízeních: DZR Odry - termín zaměstnanci DZR Vítkov - termín zaměstnanci DZR Bílá Opava - vedoucí úseku přímé péče o klienty, sociální pracovník Na stáži tak byli všichni zaměstnanci, kteří přecházeli do nové sociální služby, vyjma těch, přijatých až na sklonku minulého roku (3 zaměstnanci). Úkol splněn V rámci přípravy poskytování služby domova se zvláštním režimem učinit nezbytné kroky k naplnění kritérií pro udělení certifikátu Vážka. Vzhledem k tomu, že domov se zvláštním režimem se jako sociální služba začal poskytovat až v roce 2014, nebyly kroky moc být provedeny. Úkol nesplněn z důvodu neposkytování služby. 10

11 8.15 V úzké spolupráci s odvětvovým odborem realizovat projekt Přístavba domova pro seniory administrativní část. Projekt byl realizován a plně dokončen v listopadu roku 2013 kolaudací. Od prosince byli přijímáni uživatelé jako rozšíření kapacity domova pro seniory. Od ledna 2014 je registrovaná a plně obsazená kapacita domova se zvláštním režimem. Úkol splněn V úzké spolupráci s odvětvovým odborem pokračovat v aktivitách k zajištění převodu zřizovatelských funkcí domova na obec. Veškeré potřebné kroky byly realizovány. Od poskytuje sociální služby Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace města Hlučína. Úkol splněn Na základě potřeb uživatelů provést případnou revizi veřejného závazku. Veřejný závazek se plně shoduje se sociální službou, kterou zde poskytujeme pro naše uživatele. V tomto roce dojde k případným dalším úpravám. Veřejný závazek Domova pod Vinnou horou, příspěvkové organizace je zformulován jako základní dokument. Slouží především pro orientaci stávajícím a budoucím uživatelům služeb tohoto zařízení, jejich rodin a široké veřejnosti. Jedná se o závazek, ze kterého se odvíjejí všechny vnitřní normy domova, které obsahově odpovídají poskytované službě. V poslání bychom mohli do budoucna doplnit: - " dopomáháme k aktivnímu trávení volného času"; - " vytváření klidného a bezpečného prostředí". Principy poskytované služby... - vyjmout standardizace (je ze zákona) Principy poskytované služby...- změnit odbornost (je ze zákona). Naopak zdůraznit, že z potřeb uživatelů může vzejít požadavek na odbornost zaměstnanců, na který následně reagujeme, a zaměstnanci si vzdělání doplňují. Úkol splněn Předložit pracovní pomůcku, resp. metodiku či vnitřní pravidlo organizace pro zajištění přenosu informací mezi jednotlivými pracovními úseky. Vzájemná komunikace je obsažena v následujících materiálech organizace, které přikládáme jako samostatné přílohy. - Vnitřní řád - Metodika Mimořádné a havarijní události - Standard kvality sociálních služeb č. 10 c) Úkol splněn. Dokumenty budou zaslány jako samostatná příloha Aktivně využívat nabídky vzdělávacích aktivit v rámci individuálního projektu Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II. Projekt nebyl realizován. Úkol nesplněn z důvodu neuskutečnění projektu. 11

12 8.20 Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako stěžejní cíle k realizaci v roce 2013, a které jsou vždy v souladu se schválenými strategickými dokumenty zřizovatele Dokončení přístavby k přestěhování administrativy do původních půdních prostor objektu a následné stavební úpravy k změně přízemního křídla na pokoje pro 23 uživatelů sociální služby domov se zvláštním režimem. Úkol splněn viz přiložené fotografie u plnění úkolů Dovybavení vnitřních prostor pro domov se zvláštním režimem (nábytek, stravovací tablety, zdravotnické, ošetřovatelské a rehabilitační pomůcky, apod.). Úkol splněn Vybudování vhodných venkovních prostor pro posezení a procházky uživatelů domova se zvláštním režimem. Úkol splněn Oprava části vnějšího pláště, který nebyl opraven firmou EIFFAGE EUROPE. Možnost zateplení nebo speciálního nátěru. Úkol nesplněn vzhledem k nedostatku finančních prostředků Dokončení opravy střechy budovy, jejíž část již je opravena. Střecha je v naprosto nevyhovujícím stavu. Úkol splněn Výměna plynových kotlů, stávající jsou často poruchové a instalací nových by mělo dojít ke značné finanční úspoře na jejich provozu. Úkol splněn Dovybavení provozních prostor v návaznosti na zvýšení kapacity a stáří komponentů (myčka, pračka, zvedák, apod.). Úkol splněn Nábor nových zaměstnanců v návaznosti na rozšíření kapacity (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník, všeobecná sestra). Úkol splněn Zaškolení nových zaměstnanců v přímé péči na novou sociální službu domov se zvláštním režimem, její specifika a potřeby uživatelů. Úkol splněn. 9 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce Jediným cílem je ukončení činnosti organizace k poslednímu dni měsíce března po stránce účetní, ekonomické a personální v souladu s metodikou zřizovatele. 10 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Tabulka č. 1) Tabulka č. 2) Tabulka č. 3) Tabulka č. 4) Tabulka č. 5) Základní ukazatele Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Upravený výsledek hospodaření 12

13 Tabulka č. 6) Tabulka č. 7) Tabulka č. 8) Tabulka č. 10) Tabulka č. 12) Tabulka č. 13) Příspěvky a dotace na provoz Zdroje financování investic Majetek Hospodaření s peněžními fondy Přípustný objem prostředků na platy Nemocnost 10.1 Výsledek hospodaření k (tis. Kč) náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost 28119, ,4-86,5 Doplňková činnost 1139,8 1263,9 124,1 Celkem 29259, ,3 37, Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2013 z toho převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 37596, Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. Kč) výsledek náklady výnosy Druh sociálních služeb hospodaření (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) Domov pro seniory 29259, ,3 37,6 Celkem 29259, ,3 37,6 * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, organizace Centrum psychologické pomoci,p.o., rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 10.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb Dotace MPSV * na podporu (dle registrace) sociálních služeb v r (tis. Kč) Domov pro seniory 5500 Celkem 5500 * Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 10.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) Druh/účel celkem finanční věcný finanční věcný rezervní fond investiční fond Dary klientů 114,9 114, Celkem 114,9 114,

14 10.6 Investiční akce v r (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) MSK Přístavba budovy 8193,7 Vlastní Přístavba budovy 982,6 Vlastní TZ budovy 2069,1 Vlastní TZ EPS 67,8 Celkem 11313, Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) Název fondu stav (v tis. Kč) k k investiční fond 2218,5 169,1 FKSP 163,8 0,0 rezervní fond 2234,6 351,6 fond odměn 154,3 0, Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) zdroje (tis. Kč) Název akce ISPROFI celkem vlastní MSK N dary jiné (jaké) Přístavba budovy 9176,3 982,6 8193, TZ budovy 2069,1 2069, TZ EPS 67,8 67, Vozík sprchovací 87,9 87, Vozík TV30 74,1 74, Židle Calypso 111,5 111, Varný kotel 113,6 113, Robot Blixer 50,4 50, Pračka Primus 331,3 331, Oplocení DZR 95,4 95, Chodník DZR 263,5 263, Altán 208,5 208, Klimatizační jednotka 48,0 0 48, Vozík transportní 47,2 47, Celkem 12744,6 4502,9 8241,

15 10.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2013 (tis. Kč) celková zdroje (tis. Kč) Druh/účel hodnota zřizovatel vlastní dary jiné Oprava střechy 498, ,2 0 0 Celkem 498, , Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r (Kč) Závazný ukazatel na rok 2013 (uveďte účel) Příspěvek na provoz Výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 0 25% podíl mimotarifních složek platu (doplňte skut. %) 21, Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost celková výše škody nebyly výše náhrady od pojišťovny Celkem Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců nebyly Průměrné % nemocnosti za rok 2013 = 2,95% Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Nejsou Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) Veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele v listopadu Nebyly nalezeny žádné vážnější nedostatky, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2013 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 2013 nebyly podány žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2013 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o omezení k přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť žádné takové rozhodnutí nebylo vydáno. 15

16 V roce 2013 nebyly na organizaci uvaleny žádné sankce za nedodržování ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V Hlučíně dne 8. ledna PhDr. Petr Jančík ředitel organizace Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci jméno: PhDr. Petr Jančík datum: telefon:

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Příloha č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2013 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení

Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012. Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem. 1. Popis zařízení Příloha č.1 k Výroční zprávě Domova Březiny, p.o., za rok 2012 Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 DOZP Čajkovského 8, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO:

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Předkládá: Ing. Milan

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace; Rybářská 27; 746 01 OPAVA; IČ: 00016772; tel.: 553 712 183; e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz; www.ddopava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2009 Vyškov 11. 3. 2010 Jana P á t k o v á ředitelka SSV, p. o. Základní informace Název příspěvkové organizace:

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R.Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2013 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva rok 2013

Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily Příspěvková organizace města Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily, Bavlnářská 523, 513 01 Semily IČ: 00854930, KB Semily: 51-7129300217/0100 Telefon: 481 621 811, 481 624

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ za rok 2011 OBSAH: Základní informace o PO 3 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 Popis zařízení

Více

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 205 Listopad 204 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více