Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library. Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library. Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008"

Transkript

1 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 1 Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Nové centrum aktivit Knihovny Václava Havla Galerie Montmartre v Řetězové ulici

2 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 2 Knihovna Václava Havla, Václav Havel Library, 2009

3 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 3 Poslání Knihovny Václava Havla Knihovna Václava Havla byla zaloïena 26. ãervence 2004 Dagmar Havlovou, Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem po vzoru americk ch prezidentsk ch knihoven jakoïto místo dokumentace, zkoumání a ífiení Ïivota a díla Václava Havla, ale i jakoïto centrum havlovského duchovního svûta místo reflexe novodobé ãeské historie i ãeského místa a ãeské role v globalizovaném svûtû, s dûrazem na témata svobody, lidsk ch práv a lidské tvofiivosti. Knihovna Václava Havla je obecnû prospû nou spoleãností, která je zapsána v Registru vefiejnû prospû n ch spoleãností spravovaného Mûstsk m soudem v Praze v sekci O, ãíslo spisu 338. Purpose of the Václav Havel Library The Václav Havel Library was founded on the 26th July, 2004 by Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg and Miloslav Petruska, according to the model of American presidential libraries, not only as a site for the documentation, examination and dissemination of the life and work of Václav Havel, but also as the centre of the Havel-type spiritual world the place for reflection on modern Czech history as well as on the Czech position and role in a globalised world, with an emphasis on the themes of freedom, Human Rights and human creativity. The Václav Havel Library is a non-governmental, non-profit organisation which is listed on the Register of Public Benefit Corporations, administered by the Municipal Court in Prague in Section O, file number 338. _Statutární orgány SPRÁVNÍ RADA Zdenûk Bakala pfiedseda BoÏena JirkÛ místopfiedsedkynû Dagmar Havlová Eva Holubová Michal Horáãek Miroslav Masák Miloslav Petrusek Mark F. Vydra Martin C. Putna rezignoval v souvislosti s nástupem do funkce fieditele Knihovny _Statutory Bodies BOARD OF TRUSTEES Zdenûk Bakala Chairman of the Board BoÏena JirkÛ Vice-Chairman Dagmar Havlová Eva Holubová Michal Horáãek Miloslav Masák Miroslav Petrusek Martin C. Putna resigned on 1st September 2008 in order to take up the position of Library Director. Mark F. Vydra DOZORâÍ RADA TaÈána Fischerová Emil Holub Dita Stejskalová SUPERVISORY BOARD TaÈána Fischerová Emil Holub Dita Stejskalová EDITEL Martin C. Putna V KONN T M Jan Hron editor a archiváfi Lucie Prachafiová produkce DIRECTOR Martin C. Putna EXECUTIVE TEAM Jan Hron Editor and Archivist Lucie Prachafiová Production _3

4 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 4 Činnost knihovny Václava Havla v roce 2008 Activies of the Václav Havel Library in 2008 PERSONÁLIE Správní rada jmenovala doc. Martina C. Putnu do funkce fieditele Knihovny Václava Havla. M. C. Putna nastoupil do Knihovny 1. záfií 2008, postupnû se vytvofiil nov pracovní t m. PERSONAL DATA The management of the Board of Trustees nominated Dr. Martin C. Putna to the position of director of the Library. M. C. Putna commenced his duties in the Library on 1st September 2009 and gradually a new working team was established. V VOJ VE VùCI SÍDLA KNIHOVNY: GALERIE MONTMARTRE Ukázalo se, Ïe jednání s Ministerstvem kultury âr o spoleãné rekonstrukci objektu v Liliové ulici nepovede k úspû nému konci, neboè spolufinancování této rekonstrukce jeví se b t ze strany Ministerstva nejisté. Vedení Knihovny se tudíï vrátilo k dfiívûj í my lence zakoupit pro Knihovnu vlastní objekt, nezatíïen komplikacemi se spoluvlastníkem. Aby se v ak mohla co nejdfiíve stát zfietelnûj í souãástí ãeské intelektuální a kulturní scény, rozhodlo se její nové vedení vytvofiit provizorní sídlo, do kterého bude soustfiedûna jak expozice o Václavu Havlovi, tak v echny vefiejné i klubové aktivity. K tomu úãelu byla podepsána dohoda o spolupráci s Galerií Montmartre. Tato galerie sídlí v etûzové ulici na Starém Mûstû PraÏském. Sídlí v objektu ideálním svou polohou na kfiiïovatce cest praïsk ch intelektuálû a studentû, v objektu útulném svou kavárnou i posvûceném svou kulturní tradicí. Kavárna Montmartre byla ve dvacát ch letech jedním z ohnisek ãeskonûmecko-ïidovské bohémy a po létech chátrání byla pietnû rekonstruována. V prvním patfie nad kavárnou se nacházejí prostory Galerie Montmartre. V nich se od podzimu zaãaly konat v echny aktivity Knihovny. Mûly by se zde konat do té doby, neï bude nalezeno definitivní sídlo Knihovny. DEVELOPMENT OF THE LIBRARY HEAD- QUARTERS: MONTMARTRE GALLERY It turned out that the negotiations with the Ministry of Culture of the Czech Republic on the reconstruction of the structure in Liliova Street will not lead to a successful outcome, since the cofinancing of reconstruction with the Ministry appears to be uncertain. The Library management therefore returned to the earlier idea to purchase its own building for the Library, unburdened by the complications of co-ownership. However, in order to become a more distinct part of the Czech intellectual and cultural scene as soon as possible, the new management decided to create a temporary venue in which both the exhibition on Václav Havel, and all public as well as club activities will be concentrated. For this purpose, an agreement on co-operation was signed with the Montmartre Gallery. This Gallery is located in etûzová Street in the Old Town of Prague. It is situated in a location which is ideal both for its position at the crossroads of Prague intellectuals and students, and in a building which is cosy with its cafeteria and also consecrated by its cultural tradition. Café Montmartre was one of the outlets for German-Czech- Jewish Bohemians in the 20s and, after years of decay, has been meticulously restored. The premises of the Mortmartre Gallery are located on the first floor of the coffee house. All activities of the Library should take place there from the autumn. They will be held there until permanent headquarters for the Library are found. _4

5 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 5 VE EJNÉ A KLUBOVÉ AKTIVITY Na jafie se dovr il cyklus vefiejn ch ãtení z díla Václava Havla v Mûstské knihovnû v Praze. 22. února: Václav Havel 70. léta. âtení z tvorby z období 70. let neslo podtitul Dramatikem a disidentem. Texty pfiipomínaly dobu represí, kdy v Dopisu Gustávu Husákovi vyhlásil Václav Havel otevfien boj totalitnímu reïimu. Dal ím projevem jeho obãanské neposlu nosti bylo uvedení Îebrácké opery v Horních Poãernicích Divadlem na tahu a zaloïení Charty 77. V prûbûhu veãera zaznûly rovnûï ukázky z eseje Moc bezmocn ch a v bûr z DopisÛ Olze, které psal Václav Havel jako vûzeà svûdomí. Úãinkovali Marie Málková, Josef Abrhám, Jaromír Dulava. 26. bfiezna: Václav Havel 80. léta. âtvrtá ãást cyklu pfiinesla pfiipomenutí vûzeàsk ch let v jednoaktové hfie Chyba. Po návratu z vûzení vznikly nové hry, z nichï nejosobnûj í je Largo desolato. Scény ze hry Zítra to spustíme pfiiblíïily spoleãensk kvas druhé poloviny 80. let, smûfiující k listopadov m událostem a zvolení Václava Havla prezidentem. Atmosféru doby dokreslily úryvky z eseje Slovo o slovû, projevu k demonstrantûm na Václavském námûstí a televizního vystoupení pfied volbou prezidenta. Úãinkovali Libu e afránková, Bofiivoj Navrátil, Luká Hlavica. 30. dubna: Václav Havel 90. léta. Závûreãná ãást cyklu pfiiblíïila prezidentské období Václava Havla. Kromû v ÀatkÛ z projevû, které charakterizují dobovou atmosféru a zaznamenávají pfiímé reakce Václava Havla na nûkteré z událostí (vznik samostatného státu, náv tûvy zahraniãních osobností), byly souãástí ãtení i ukázky z korespondence, kterou Václav Havel vedl se zakladatelem Nadace Charty 77 Franti kem Janouchem, z knihy úvah Letní pfiemítání a z autobiografické knihy Prosím struãnû. Úãinkoval Jaroslav Some. V roce 2008 Knihovna Václava Havla podpofiila dramatickou soutûï o Cenu Alfréda Radoka: Uskuteãnila dvû vefiejná ãtení divadelních her, které v této soutûïi uspûly. 23. ãervna Knihovna uvedla premiéru hry Tomá e Svobody Srnky. Premiéra se konala v Klicperovû divadle v Hradci Králové v rámci mezinárodního festivalu Divadlo evropsk ch PUBLIC AND CLUB ACTIVITIES In the spring, a series of public readings of the works of Václav Havel was completed in the Municipal Library of Prague. 22 nd February: Václav Havel the 70s. The reading from works of the period of the 70s bore the subtitle As Playwright and Dissident. The texts are reminiscent of the period of repression, such as in The Letter to Gustáv Husák where Václav Havel declares open opposition to the totalitarian regime. Another manifestation of his civil disobedience was the launch of The Beggar s Opera in the Na tahu Theatre in Horní Poãernice and the drafting of Charter 77 (Charta 77). During the evening, extracts from the essay, The Power of the Powerless and a selection of the Letters to Olga, to whom Václav Havel wrote as a prisoner of conscience, were also heard. Performed by Marie Málková, Josef Abrhám and Jaromír Dulava. 26 th March: Václav Havel the 80s. The fourth part of the series recalled memories of the years in prison in the one-act play, Mistake (Chyba). After his release from prison, new plays were created, from which Largo Desolato is the most personal. Scenes from the play, Tomorrow (Zítra to spustíme) outline the social ferment in the second half of the 80s, leading to the events of November and the election of Václav Havel as President. The atmosphere of the time was further illustrated by extracts from the essay, A Word about Words, his speech to demonstrators in Wenceslas Square and his television appearance before the presidential elections. Performed by Libu e afránková, Borivoj Navrátil and Luká Hlavica. 30 th April: Václav Havel the 90s. The final part of the series came closer to the presidential term of Václav Havel. In addition to extracts from speeches which characterise the contemporary atmosphere and record the direct reactions of Václav Havel to certain events (the creation of a separate State, visits of foreign personalities), excerpts from the correspondence which Václav Havel entered into with the founder of the Charta 77 Foundation, Frantisek Janouch, were included in the reading. Also included were extracts from his book of reflections, Summer Meditations (Letní _5

6 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 6 regionû. Hra Srnky je absurdní komedií a souãasnû pohádkou s dobr m koncem, pfii kterém se jako deus ex machina skuteãnû objeví titulní srnky. Pfiipravili Petr tindl a Daniel Pfiibyl. Úãinkovali herci Klicperova divadla. 12. záfií Knihovna uvedla premiéru hry Miroslava Djablika Don Juan v posteli. Vefiejné ãtení se konalo v rámci mezinárodního festivalu Divadlo v Klubu Komorního divadla v Plzni. Hra Don Juan v posteli je komediální parafrází revoluãních událostí z roku 1989, vyuïívající postavu svûtoznámého proutníka a nactiutrhaãe. Postava Dona Juana zde coby Dona Jána je parodick m opakem slavné pfiedlohy a postel není místem nevûry a smilnûní, ale místem, kde se simulant a pokrytec skr vá pfied okolním svûtem pln m zmûn. Dûj se odehrává v jakémsi mûstû na Slovensku v sobotu , tedy v dobû, kdy tehdej í âeskoslovensko Ïilo revoluãním nad ením, generálními stávkami a zmatky okolo zániku komunistického reïimu. Don Juan se v ak chce vyhnout nepfiíjemn m rozhodnutím, proto se zavfie doma a simuluje nemoc. Na pozadí zmatku revoluãního kvasu v ak vyplouvají na povrh i zmatky zpûsobené nedorozumûními, utajovan mi nevûrami a vzájemn mi nevraïivostmi mezi jednotliv mi postavami. ReÏie Tomá Svoboda. Úãinkovali Alena tréblová, Jana Stryková, Tomá Petfiík, Martin S. BartÛ ek, Jan Bidlas a al í. Na podzim byl v novém pûsobi ti Knihovny, v Galerii Montmartre, uspofiádán cyklus akcí, souvisejících s tématem lidsk ch práv. 17. listopadu Knihovna zahájila svou ãinnost v Galerii Montmartre v stavou fotografií Adama Borowského âeãna koneãné fie ení. Kontroverzní v stava, na rûzn ch místech zakazovaná, se uï v âechách dfiíve objevila. Knihovna Václava Havla ji v ak prezentuje nov m zpûsobem, kter ze okujícího dokumentu ãiní souãasnû umûleck koncept. V stava b vala totiï dfiíve zakazována s odûvodnûním, Ïe snímky jsou pfiíli drastické. Na pfiedchozích místech proto organizátofii zakr vali nûkolik nejdrastiãtûj ích fotografií, které byly k nahlédnutí pouze na vlastní nebezpeãí. Knihovna se rozhodla zakr t ãten mi rou kami v echny fotografie, takïe chtûl-li náv tûvník zhlédnout kteroukoliv z nich, musel uãinit osobní rozhodnutí a sám si odhalit pfiíslu nou rou ku. V stava se tak stala nejen informací o hrûzách ruské okupace âeãenska, ale rovnûï popfiemítání) and the autobiographical Please Be Brief (Prosím struãnû). Performed by Jaroslav Some. In 2008, the Václav Havel Library, supported a drama competition for the Alfred Radok Award: Two public readings were held of plays that were successful in this competition. On 23 rd June, the Library hosted the premiere of Does (Srnky), a play by Tomá Svoboda. The premiere took place in Hradec Králové s Klicpera Theatre during the international Theatre of European Regions festival. Srnka s play is an absurd comedy and, at the same time, a fairy tale with a happy ending in which, as a deus ex machina, the does from the title actually appear on stage. Directed by Petr tindl and Daniel Pfiibyl. Performed by the actors of the Klicpera Theatre. On 12 th September, the Library premiered the play by Miroslav Djablik, Don Juan in Bed (Don Juan v posteli). The public reading took place during the international Theatre Festival in the Chamber Theatre Club in PlzeÀ. Don Juan in Bed is a comic paraphrase of the revolutionary events of 1989, using the famous character of the philanderer and slanderer. The figure of Don Juan, here as Don Ján, is a parodic opposite of the famous original and the bed is never a place of adultery and fornication, but the place where the malingerer and hypocrite hides from an exterior world full of change. The story takes place in a city in Slovakia on Saturday, 25th November 1989, i.e. at the time when the then-czechoslovakia was alive with revolutionary enthusiasm, general strikes and confusion regarding the termination of the communist regime. Don Ján, however, wants to avoid unpleasant decisions, therefore he closets himself in his home and simulates an illness. Against the background of revolutionary ferment and confusion, however, further confusion caused by misunderstandings, secret infidelities and mutual antagonism between individual characters also come to the surface. Directed by Tomá Svoboda. Performed by Alena tréblová, Jana Stryková, Tomá Petfiík, Martin S. BartÛ ek, Jan Bidlas and others. In the autumn, a series of events related to the topic of Human Rights was organised in the Montmartre Gallery - the new headquarters of the Library. On 17 th November, the Library commenced its activities in the _6

7 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 7 dobenstvím o svûtû, kter nechce vidût pravdu o sobû samém. V stavu uvedli M. C. Putna a poslankynû Jana Hybá ková, která jiï dfiíve v evropském parlamentu zaïila nechuè ãásti politikû a vefiejnosti pfiipomínat politicky nepohodlná fakta o zloãinech velmocí. 18. listopadu se jako doprovodn program k v stavû konal kulat stûl s názvem Násilí v propagandû? Úãastníci kulatého stolu psycholog Slavomil Hubálek, novináfika Marta Bystrovová a reïisér Radim paãek uvaïovali o formách zobrazování násilí, o jeho pûsobení a o o idn ch hranicích mezi sluïebností a samoúãelností. Na kulat stûl navázala komentovaná prohlídka v stavy. Kulat stûl i prohlídku moderoval M. C. Putna, posluchaãi byli studenti Fakulty humanitních vûd Univerzity Karlovy. 8. prosince se ve spolupráci s obãansk m sdruïením Svobodné Bûlorusko konal Bûlorusk den v Praze. Zaãal panelovou diskusí Divadlo v nesvobodû, ve které se hovofiilo o bûloruském a ãeském divadle v disentu v ãem jsou si podobná a v ãem se li í, jak se nesvoboda projevuje na praktické a jak na umûlecké rovinû. Diskuse se zúãastnili ãe tí a bûloru - tí divadelníci a aktivisté: ãlen sdruïení Obãanské Bûlorusko Jan Ruml, fieditel Divadla Archa Ondfiej Hrab a ãlenové Bûloruského Svobodného divadla Nikolai Khalezin a Natalia Koliada. Diskusi moderoval M. C. Putna. Den pokraãoval soukrom m setkáním bûlorusk ch divadelníkû s Václavem Havlem. Závûr veãera patfiil pfiedstavení Bûloruského Svobodného divadla s názvem Jeansová generace. V roce 2008 rovnûï pokraãovalo pofiádání Amálií nevefiejn ch klubov ch setkání pfiátel Václava Havla na aktuální spoleãenské téma. Obû Amálie roku 2008 se t kaly tématu lidsk ch práv: Amálie s pofiadov m ãíslem 82 se konala 18. ãervna s tématem lidsk ch práv v Tibetu, za úãasti tibetsk ch aktivistû a fiady odborníkû z oblasti mezinárodních vztahû. Amálie ã. 83 se konala 22. listopadu v souvislosti se svûtov m zasedáním organizace World Movement for Democracy. Nesla titul Jak daleko by mûla EU jít v obranû lidsk ch práv?. Tento cyklus vefiejn ch i klubov ch akcí, souvisejících s tématem lidsk ch práv, byl podpofien z prostfiedkû Ministerstva zahraniãních vûcí âeské republiky v rámci Programu MZV âr Montmartre Gallery with an exhibition of photographs by Adam Borowsk Chechnya the Final Solution. This controversial exhibition, which had been banned in various places, had already been held before in the Czech Republic. The Václav Havel Library, however, presents it in a new way which simultaneously creates an artistic concept of this shocking document. The exhibition was previously banned on the grounds that the images were too graphic. Therefore, in previous venues, organisers hid several of the most disturbing photographs and made them available only at one s own risk. The Library, however, decided to hide all the photographs behind black veils. So, if a visitor wanted to see any of them, he/she had to make a personal decision to remove the respective veil for him/herself. The exhibition thus became not only a source of information on the horrors of the Russian occupation of Chechnya, but also a parable of a world which does not want to see the truth about itself. The exhibition was introduced by M. C. Putna and Member of Parliament, Jana Hybá ková, who had already experienced in the European Parliament the reluctance on the part of politicians to be publically reminded about politically uncomfortable facts regarding crimes of power. On 18 th November, a Round Table entitled Violence in Media, Violence in Propaganda? was held as an accompanying programme for the exhibition. Participants in the Round Table - psychologist Slavomil Hubálek, journalist Martha Bystrovová and director Radim paãek reflected on the forms of displaying violence, its effect and the precarious borders between personal liberty and autotelicness. The Round Table was followed by a guided tour through the exhibition. The Round Table as well as the tour were conducted by M. C. Putna. The audience was composed of students of the Faculty of Liberal Arts at Charles University. On 8 th December, Belarus Day was held in Prague in cooperation with the Free Belarus civic association. It started with a panel discussion Theatre in Bondage which debated Belarusian and Czech theatre in dissent - how they are similar and how they differ, how lack of freedom is reflected on both practical and artistic levels. The discussion was attended by Czech and Belarusian theatrical experts and activists: Jan Ruml, a member of the Association Civic Belarus, Ondfiej Hrab, Director of Archa Theatre, and members of the Belarus Free Theatre, Nikolai Khalezin and Natalia Koliada. The discussion was moderated by M. C. Putna. The day continued _7

8 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 8 pro nevládní a neziskové organizace v oblasti zahraniãní politiky a mezinárodních vztahû na rok ARCHIV Bûhem roku 2008 se pokroãilo pfiedev ím v oblasti pfiípravy digitálního archivu. Byla vybrána firma InCad, která zahájila v voj a v robu databáze. Zpfiístupnûní digitálního archivu se pfiedpokládá v roce with a private meeting of the Belarusian theatrical experts with Václav Havel. The evening was concluded by a performance of the Belarus Free Theatre, entitled Jeans Generation. In 2008, Amalies private club meetings of friends of Václav Havel about current social themes also continued to be held. Both the Amalies of 2008 related to the topic of Human Rights: Amalie No. 82 was held on 18th June on the topic of Human Rights in Tibet, with the participation of Tibetan activists and a number of experts in the field of international relations. Amalie No. 83 was held on 22nd November, to coincide with the international meeting of the World Movement for Democracy organisation. It bore the title: How far should the EU go in defending Human Rights? This series of public as well as club events relating to the topic of Human Rights was supported by funds from the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic within the MFA CR programme for non-governmental and non-profit organisations in the field of foreign policy and international relations for ARCHIVE During 2008, progress was made particularly in the field of the preparation of a digital archive. InCad company was selected to begin the development and production of a database. It is expected that the digital archive will be made accessible in _8

9 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 9 Hospodaření Knihovny Václava Havla, o. p. s. v roce 2008 The Václav Havel Library Financial Management in 2008 âlenùní V NOSÒ (tis. Kã) 2008 celkem TrÏby za vlastní v robky a za zboïí celkem 172 Zmûna stavu vnitroorganizaãních zásob celkem 1 Ostatní v nosy celkem 2286 TrÏby z prodeje majetku, zúãtování rezerv a opravn ch poloïek celkem 3 Pfiijaté pfiíspûvky celkem 2446 Provozní dotace celkem 300 Celkem 5208 THE BREAKDOWN OF REVENUES (CZK thousands) 2008 total Revenues from own products and goods 172 Changes in the inventory of own productions 1 Other revenues 2286 Revenues from sales of assets, use of provision and adjustments 3 Received contributions 2446 Operating subsidies 300 Total 5208 âlenùní NÁKLADÒ (tis. Kã) 2008 celkem Spotfiebované nákupy celkem 362 SluÏby celkem 3731 Osobní náklady celkem 2102 Danû a poplatky celkem 1 Ostatní náklady celkem 65 Odpisy, prodan majetek, tvorba rezerv a opravn ch poloïek celkem 64 Poskytnuté pfiíspûvky celkem 0 DaÀ z pfiíjmû celkem 0 Celkem 6325 THE BREAKDOWN OF EXPENSES (CZK thousands) 2008 total Consumed purchases 362 Services 3731 Personnel costs 2102 Taxes and charges 1 Other expenses 65 Write-offs, sold assets, creation of provisions and adjustments 64 Provided contributions 0 Income tax 0 Total 6325 AKTIVA (tis. Kã) 2008 celkem Dlouhodob nehmotn majetek celkem 0 Dlouhodob hmotn majetek 5092 Opravy k dlouhodobému majetku -117 Zásoby celkem 252 Pohledávky celkem 357 Krátkodob finanãní majetek celkem 1637 Jiná aktiva celkem 47 Celkem 7268 ASSETS (CZK thousands) 2008 total Intangible fixed assets 0 Tangible fixed assets 5092 Adjustments to fixed assets -117 Inventory 252 Receivables 357 Short-term financial assets 1637 Other assets 47 Total 7268 _9

10 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 10 PASIVA (tis. Kã) 2008 celkem Vlastní zdroje celkem 546 Cizí zdroje celkem 6722 Celkem 7268 LIABILITIES AND EQUITY (CZK thousands) 2008 total Equity 546 Liabilities 6722 Total 7268 PENùÎNÍ DARY A GRANTY KNIHOVNù VÁCLAVA HAVLA V ROCE 2008 FINANCIAL GIFTS AND GRANTS TO THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY IN 2008 Nadace Zdenka Bakaly Evonik Degussa Praha s. r. o Ministerstvo zahraniãních vûcí âr Zdenûk Bakala RPG Commercial s. r. o Václav Havel ,- Kã ,- Kã ,- Kã ,- Kã ,- Kã Kã Zdenûk Bakala Foundation Evonik Degussa Praha s. r. o Ministry of Foreign Affairs of the CR Zdenûk Bakala RPG Commercial s. r. o Václav Havel 766,890 CZK 50,000 CZK 300,000 CZK 3,152,000 CZK 452,640 CZK 417,096 CZK NEPENùÎNÍ DARY A GRANTY KNIHOVNù VÁCLAVA HAVLA V ROCE 2008 AutoCont CZ a. s. Nadace Charty 77 âeské aerolinie a.s. Kanceláfi Václava Havla poãítaãová pokladna v hodnotû ,-Kã PC sestava a software v hodnotû ,- Kã letenka v hodnotû 9 448,- Kã kniïní dar v hodnotû ,- Kã Josef Abrhám, Jaromír Dulava, Bofiivoj Navrátil, Libu e afránková a Marie Málkova nepenûïní dary ve formû ãtení v cyklu vefiejn ch ãtení z díla Václava Havla ZA POMOC KNIHOVNù VÁCLAVA HAVLA V ROCE 2008 DùKUJEME NÁSLEDUJÍCÍM ORGANIZACÍM A OSOBNOSTEM: Aura-Pont s.r.o., COEX CZ, s. r. o., JUDr. Lenka Deverová, DILIA o.s., Divadlo Archa, FASCO a.s., Divadlo Na zábradlí, FOLIO, s. r. o., Gallery, s. r. o., Grafické studio Klíã, Ivan M. Havel, HOST - vydavatelství, s. r. o., Information NON-FINANCIAL GIFTS AND GRANTS TO THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY IN 2008 AutoCont CZ a. s. Charter 77 Foundation Czech Airlines Office of Václav Havel computer cash register in the value of 21,800 CZK PC set and software in the value of 14,000 CZK air ticket in the value of 9,448 CZK gift of books in the value of 69,086 CZK Josef Abrhám, Jaromír Dulava, Bofiivoj Navrátil, Libu e afránková and Marie Málkova - non-financial gifts in the form of performance within public readings from the works of Václav Havel WE WOULD LIKE TO THANK THE FOLLOWING ORGANISATIONS AND PERSONS FOR ASSISTING THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY IN 2008: Aura-Pont s.r.o., COEX CZ, s. r. o., JUDr. Lenka Deverová, DILIA o.s., Archa Theatre, FASCO a.s., Na zábradlí Theatre, FOLIO, s. r. o., Gallery, s. r. o., Grafické studio Klíã, Ivan M. Havel, HOST - vydavatelství, s. r. o., Information _10

11 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 11 Technologies s.r.o., Jifií JírÛ, Kanceláfi Václava Havla, Knihkupectví Torst, KPMG âeská republika, s. r. o., Mediacop, s. r. o., Mûstská knihovna v Praze, Nadace Charty 77, Nadace Dagmar a Václava Havlov ch VIZE 97, Nakladatelství Akropolis, Nakladatelství Arsci, Nakladatelství Bonaventura, Nakladatelství Meander, Nakladatelství Paseka, Národní Knihovna, Newton Mailer, Oldfiich kácha, Památník národního písemnictví, RPG Advisors, a.s., Tiskárna Protisk, Ústav pro soudobé dûjiny. Josef Abrhám, Anna Balloková, Martin BartÛ ek, Jan Bidlas, Klára Dernerová, Jaromír Dulava, Richard Fiala, Luká Hlavica, Milo Hlavica, Michal Kern, Krist na Kociánová, Irena Kristeková, Ondfiej Mal, Marie Málková, TaÈjana Medvedská, Bofiivoj Navrátil, Jaromír Nosek, Lubor Novotn, Hana Ornestová, David Smeãka, Isabela Smeãková, Jaroslav Some, Martina Souãková, Jana Stryková, Libu e afránková, Alena trébrová, Miroslav Táborsk, Marta Zaoralová, Miroslav Zaviãár. KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA DùKUJE SPRÁVNÍ A DOZORâÍ RADù, jejímiï ãleny v roce 2008 byli: Zdenûk Bakala (pfiedseda), BoÏena JirkÛ (místopfiedsedkynû), Dagmar Havlová, Eva Holubová, Michal Horáãek, Miloslav Petrusek, Mark F. Vydra, Miroslav Masák, Emil Holub, TaÈána Fischerová, Dita Stejskalová. KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA DùKUJE SV M ZAKLADATELÒM Dagmar Havlové, Miloslavu Petruskovi a Karlu Schwanzerbergovi. Technologies s.r.o., Jifií JírÛ, Office of Václav Havel, Torst bookshop, KPMG âeská republika, s. r. o., Mediacop, s. r. o., Mûstská knihovna v Praze, Nadace Charty 77, Dagmar a Václav Havel Foundation VIZE 97, Akropolis publishing house, Arsci publishing house, Bonaventura publishing house, Meander publishing house, Paseka publishing house, National Library, Newton Mailer, Oldfiich kácha, Monument of National Literature, RPG Advisors, a.s., Protisk printing house, Institute of Contemporary History. Josef Abrhám, Anna Balloková, Martin BartÛ ek, Jan Bidlas, Klára Dernerová, Jaromír Dulava, Richard Fiala, Luká Hlavica, Milo Hlavica, Michal Kern, Krist na Kociánová, Irena Kristeková, Ondfiej Mal, Marie Málková, TaÈjana Medvedská, Bofiivoj Navrátil, Jaromír Nosek, Lubor Novotn, Hana Ornestová, David Smeãka, Isabela Smeãková, Jaroslav Some, Martina Souãková, Jana Stryková, Libu e afránková, Alena trébrová, Miroslav Táborsk, Marta Zaoralová, Miroslav Zaviãár. THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY WOULD LIKE TO THANK TO THE BOARD OF TRUSTEES AND THE SUPERVISORY BOARD, whose members in 2008 were: Zdenûk Bakala (the Chairman), BoÏena JirkÛ (the Deputy Chairman), Dagmar Havlová, Eva Holubová, Michal Horáãek, Miloslav Petrusek, Mark F. Vydra, Miroslav Masák, Emil Holub, TaÈána Fischerová, Dita Stejskalová. THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY THANKS TO ITS FOUNDERS: Dagmar Havlová, Miloslav Petrusek and Karel Schwanzerberg. KONTAKTY: Knihovna Václava Havla, o. p. s. Vor ilská 10/ PRAHA 1 Tel.: , fax: BANKOVNÍ SPOJENÍ âsob a. s., Na Pofiíãí 24, Praha 1 Bankovní úãty / Bank account numbers: /0300 CZK /0300 EUR /0300 USD CONTACT INFORMATION: Knihovna Václava Havla, o. p. s. Vor ilská 10/ PRAHA 1 Tel.: , fax: BANK ACCOUNT âsob a. s., Na Pofiíãí 24, Praha 1 Bank account numbers: /0300 CZK /0300 EUR /0300 USD

12 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 12 Amálie č. 83 na téma Jak daleko má jít Evropa v obraně lidských práv Galerie Montmartre, (autor Lubomír Kotek) Z cyklu veřejných čtení z díla Václava Havla Ústně více Městská knihovna, (autor Bohdan Holomíček)

13 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 13 Knihovna Václava Havla Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2008 The Václav Havel Library Auditor s Report and the Balance of Accounts as of 31 st December 2008

14 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 14 Zpráva auditora pro správní radu společnosti Knihovna Václava Havla, o. p. s. Úãetní závûrka Na základû provedeného auditu jsme dne 25. bfiezna 2009 vydali o úãetní závûrce, která je souãástí této v roãní zprávy, zprávu následujícího znûní: Provedli jsme audit pfiiloïené úãetní závûrky spoleãnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2008, v kazu zisku a ztráty za rok 2008 a pfiílohy této úãetní závûrky, vãetnû popisu pouïit ch v znamn ch úãetních metod a ostatních doplàujících údajû. Údaje o spoleãnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s. jsou uvedeny v bodû 1 pfiílohy této úãetní závûrky. Odpovûdnost správní rady za úãetní závûrku Za sestavení a vûrné zobrazení úãetní závûrky v souladu s ãesk mi úãetními pfiedpisy odpovídá správní rada spoleãnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s. Souãástí této odpovûdnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitfiní kontroly nad sestavováním a vûrn m zobrazením úãetní závûrky tak, aby neobsahovala v znamné nesprávnosti zpûsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatàovat vhodné úãetní metody a provádût pfiimûfiené úãetní odhady. Odpovûdnost auditora Na í odpovûdností je vyjádfiit na základû provedeného auditu v rok k této úãetní závûrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorsk mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloïkami Komory auditorû âeské republiky. V souladu s tûmito pfiedpisy jsme povinni dodrïovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorsk ch postupû, jejichï cílem je získat dûkazní informace o ãástkách a skuteãnostech uveden ch v úãetní závûrce. V bûr auditorsk ch postupû závisí na úsudku auditora, vãetnû posouzení rizik, Ïe úãetní závûrka obsahuje v znamné nesprávnosti zpûsobené podvodem nebo chybou. Pfii posuzování tûchto rizik auditor pfiihlédne k vnitfiním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a vûrné zobrazení úãetní závûrky. Cílem posouzení vnitfiních kontrol spoleãnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádfiit se k úãinnosti vnitfiních kontrol. Audit téï zahrnuje posouzení vhodnosti pouïit ch úãetních metod, pfiimûfienosti úãetních odhadû proveden ch vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti úãetní závûrky. Domníváme se, Ïe získané dûkazní informace tvofií dostateãn a vhodn základ pro vyjádfiení na- eho v roku. V rok auditora Podle na eho názoru úãetní závûrka podává ve v ech v znamn ch ohledech vûrn a poctiv obraz aktiv, pasiv a finanãní situace spoleãnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s. k 31. prosinci 2008 a nákladû, v nosû a v sledku jejího hospodafiení za rok 2008 v souladu s ãesk mi úãetními pfiedpisy." _14

15 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 15 V roãní zpráva Ovûfiili jsme téï soulad v roãní zprávy s v e uvedenou úãetní závûrkou. Za správnost v roãní zprávy je odpovûdná správní rada spoleãnosti. Na í odpovûdností je vydat na základû provedeného ovûfiení v rok o souladu v roãní zprávy s úãetní závûrkou. Ovûfiení jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorsk mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloïkami Komory auditorû âeské republiky. Tyto standardy poïadují, abychom ovûfiení naplánovali a provedli tak, abychom získali pfiimûfienou jistotu, Ïe informace obsaïené ve v roãní zprávû, které popisují skuteãnosti, jeï jsou téï pfiedmûtem zobrazení v úãetní závûrce, jsou ve v ech v znamn ch ohledech v souladu s pfiíslu nou úãetní závûrkou. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe provedené ovûfiení poskytuje pfiimûfien podklad pro vyjádfiení na eho v roku. Podle na eho názoru jsou informace uvedené ve v roãní zprávû ve v ech v znamn ch ohledech v souladu s v e uvedenou úãetní závûrkou. V Praze, dne 11. kvûtna 2009 Ing. Franti ek Dostálek KPMG âeská republika Audit, s.r.o. Partner Osvûdãení ãíslo 71 Osvûdãení ãíslo 176 _15

16 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 16 This document is an English translation of the Czech auditor's report. Only the Czech version of the report is legally binding. Auditor s report to the board of trustees of Knihovna Václava Havla, o.p.s. Financial statements On the basis of our audit, on 25 March 2009 we issued an auditor's report on the company's statutory financial statements, which are included in this annual report, and our report was as follows: "We have audited the accompanying financial statements of Knihovna Václava Havla, o.p.s., which comprise the balance sheet as of 31 December 2008 and the income statement for the year then ended, and the notes to these financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Information about the company is set out in Note 1 to these financial statements. Board of Trustees' Responsibility for the Financial Statements Board of trustees is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements of Knihovna Václava Havla, o.p.s. in accordance with Czech accounting legislation. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal controls relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances. Auditor's Responsibility Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the relevant guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. _16

17 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 17 Opinion In our opinion, the financial statements present fairly in all material respects the assets, liabilities and the financial position of Knihovna Václava Havla, o.p.s. as of 31 December 2008 and its expenses, revenues and financial performance for the year then ended in accordance with Czech accounting legislation." Annual report We have audited the consistency of the annual report with the audited financial statements. This annual report is the responsibility of Company's management. Our responsibility is to express our opinion on the consistency of the annual report with the audited financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the relevant guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the information disclosed in the annual report describing matters that all also presented in the financial statements is, in all material respects, consistent with the audited financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for the auditor's opinion. In our opinion, the information disclosed in the annual report is, in all material respects, consistent with the audited financial statements. Prague 11 May 2009 Franti ek Dostálek KPMG âeská republika Audit, s.r.o. Partner Licence number 71 Licence number 176 _17

18 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 18 ROZVAHA (BILANCE) k (v cel ch tis. Kã) A K T I V A âíslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu fiádku úãetního období dni úãetního období a b 1 2 A. Dlouhodob majetek celkem (fi ) 1 5,039 4,975 I. Nehmotné v sledky v zkumu a v voje (012) 2 Dlouhodob nehmotn majetek Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Drobn dlouhodob nehmotn majetek (018) 5 Ostatní dlouhodob nehmotn majetek (019) 6 Nedokonãen dlouhodob nehmotn majetek (041) 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotn majetek (051) 8 I. Dlouhodob nehmotn majetek celkem (souãet fi. 2 aï 8) 9 II. Pozemky (031) 10 Dlouhodob nehmotn majetek Umûlecká díla, pfiedmûty a sbírky (032) 11 4,807 4,807 Stavby (021) 12 Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí (022) Pûstitelské celky trval ch porostû (025) 14 Základní stádo a taïná zvífiata (026) 15 Drobn dlouhodob hmotn majetek (028) 16 Ostatní dlouhodob hmotn majetek (029) 17 Nedokonãen dlouhodob hmotn majetek (042) 18 Poskytnuté zálohy na dlouhodob hmotn majetek (052) 19 II. Dlouhodob hmotn majetek celkem (souãet fi. 10 aï 19) 20 5,092 5,092 III. Podíly v ovládan ch a fiízen ch osobách (061) 21 Dlouhodob nehmotn majetek Podíly v osobách pod podstatn ch vlivem (062) 22 Dluhové cenné papíry drïené do splatnosti (063) 23 PÛjãky organizaãním sloïkám (066) 24 Ostatní dlouhodobé pûjãky (067) 25 Ostatní dlouhodob finanãní majetek (069) 26 Pofiizovan dlouhodob finanãní majetek (043) 27 III. Dlouhodob finanãní majetek celkem (souãet fi. 21 aï 27) 28 IV. Oprávky k nehmotn m v sledkûm v zkumu a v voje (072) 29 Oprávky k softwaru (073) 30 Oprávky k dlouhodobému Oprávky k oceniteln m právûm (074) 31 majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 Oprávky k stavbám (081) 34 Oprávky k samostatn m movit m vûcem a souborûm movit ch vûcí (082) Oprávky k pûstitelsk m celkûm trval ch porostû (085) 36 Oprávky k základnímu stádu a taïn m zvífiatûm (086) 37 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (souãet fi. 29 aï 39) _18

19 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 19 B ALANCE SHEET as of 31 st December 2008 (in whole thousands of CZK) A S S E T S Line Balance as of the Balance as of No. first day of the the last day of the accounting period accounting period a b 1 2 A. Total fixed assets (lines ) 1 5,039 4,975 I. Research and development (012) 2 Intangible Software (013) 3 fixed Valuable rights (014) 4 assets Low value intangible fixed assets (018) 5 Other intangible fixed assets (019) 6 Intangible fixed assets under construction (041) 7 Advance payments for intangible fixed assets (051) 8 I. Total intangible fixed assets (the sum of lines 2 to 8) 9 II. Land (031) 10 Works of art, items and collections (032) 11 4,807 4,807 Structures (021) 12 Property, plant and equipment (022) Cultivated areas (025) 14 Livestock (026) 15 Low value tangible fixed assets (028) 16 Other tangible fixed assets (029) 17 Tangible fixed assets under construction (042) 18 Advance payments for tangible fixed assets (052) 19 Intangible fixed assets II. Total tangible fixed assets (the sum of lines 10 to 19) 20 5,092 5,092 III. Investsments in group undertakings (061) 21 Long-term financial assets Investsments in associated companies (062) 22 Debt securities held to maturity (063) 23 Loans to organisational units (066) 24 Other long-term loans (067) 25 Other long-term financial assets (069) 26 Long-term invetsment (043) 27 III. Total long-term financial assets (the sum of lines 21 to 27) 28 IV. Accumulated amortisation of research and development (072) 29 Accumulated amortisation of software (073) 30 Accumulated Accumulated amortisation of valuable rights (074) 31 depreciation Accumulated amortisation of low value intangible fixed assets (078) 32 to fixed Accumulated amortisation of other intangible fixed assets (079) 33 assets Accumulated depreciation of structures (081) 34 Accumulated depreciation of property, plant and equipment (082) Accumulated depreciation of cultivated areas (085) 36 Accumulated depreciation of livestock (086) 37 Accumulated depreciation of low value tangible fixed assets (088) 38 Accumulated depreciation of other tangible fixed assets (089) 39 IV. Total accumulated depreciation of fixed assets (the sum of lines 29 to 39) _19

20 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 20 âíslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu fiádku úãetního období dni úãetního období a b 1 2 B. Krátkodob majetek celkem (fi ) 41 4,918 2,293 I. Materiál na skladû (112) 42 Materiál na cestû (119) 43 Zásoby Nedokonãená v roba (121) 44 Polotovary vlastní v roby (122) 45 V robky (123) Zvífiata (124) 47 ZboÏí na skladû a v prodejnách (132) ZboÏí na cestû (139) 49 Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 I. Zásoby celkem (souãet fi. 42 aï 50) II. Odbûratelé (311) 52 1 Smûnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314-fi. 50) Ostatní pohledávky (315) 56 3 Pohledávky Pohledávky za zamûstnanci (335) 57 Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeãení a vefiejného zdravotního poji tûní (336) 58 DaÀ z pfiíjmû (341) 59 Ostatní pfiímé danû (342) 60 DaÀ z pfiidané hodnoty (343) 61 Ostatní danû a poplatky (345) 62 Nároky na dotace a ostatní zúãtování se st.rozpoãtem (346) 63 Nároky na dotace a ostatní zúãtování s rozpoãtem ÚSC (348) 64 Pohledávky za úãastníky sdruïení (358) 65 Pohledávky z pevn ch termínov ch operací a opcí (373) 66 Pohledávky z vydan ch dluhopisû (375) 67 Jiné pohledávky (378) 68 Dohadné úãty aktivní (388) 69 Opravná poloïka k pohledávkám (391) 70 3 II. Pohledávky celkem (souãet fi. 52 aï 70) III. Pokladna (211) Ceniny (213) 73 Bankovní úãty (221) 74 4,446 1,628 Krátkodob Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 finanãní Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 majetek Ostatní cenné papíry (256) 77 Pofiizovan krátkodob finanãní majetek (259) 78 Peníze na cestû (+/-261) 79 III. Krátkodob finanãní majetek celkem (souãet fi. 72 aï 79) 80 4,466 1,637 IV. Náklady pfií tích období (381) Pfiíjmy pfií tích období (385) 82 Kursové rozdíly aktivní (386) 83 Jiná aktiva IV. Jiná aktiva celkem (souãet fi. 81 aï 83) ÚHRN AKTIV fi ,957 7,268 Kontrolní ãíslo fi. 1 aï ,828 29,072 _20

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výroční zpráva / Annual Report

Výroční zpráva / Annual Report Výroční zpráva / Annual Report 2006 ŠkoFIN Fleet Services podporuje pozici skupiny ŠkoFIN na českém leasingovém trhu a dále rozšiřuje nabízené služby o operativní leasing a fleet management. ŠkoFIN Fleet

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Rozvaha (v plném rozsahu)

Rozvaha (v plném rozsahu) a dlouhodobé). Pfiitom je nutné uvést pohledávku a závazek v rozvaze dle zb vající doby splatnosti (ne podle doby splatnosti, kterou mûla pohledávka, popfi. závazek v okamïiku vzniku nebo pofiízení). MÛÏe

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012 Grafické zpracování: www.martinmatera.cz Výrocní zpráva Annual report 2012 Obsah table of contents Profil společnosti 5 Company profile 6 Příloha k účetní uzávěrce 45 Notes to the financial statements

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2009 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více