Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library. Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library. Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008"

Transkript

1 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 1 Knihovna Václava Havla The Václav Havel Library Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Nové centrum aktivit Knihovny Václava Havla Galerie Montmartre v Řetězové ulici

2 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 2 Knihovna Václava Havla, Václav Havel Library, 2009

3 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 3 Poslání Knihovny Václava Havla Knihovna Václava Havla byla zaloïena 26. ãervence 2004 Dagmar Havlovou, Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem po vzoru americk ch prezidentsk ch knihoven jakoïto místo dokumentace, zkoumání a ífiení Ïivota a díla Václava Havla, ale i jakoïto centrum havlovského duchovního svûta místo reflexe novodobé ãeské historie i ãeského místa a ãeské role v globalizovaném svûtû, s dûrazem na témata svobody, lidsk ch práv a lidské tvofiivosti. Knihovna Václava Havla je obecnû prospû nou spoleãností, která je zapsána v Registru vefiejnû prospû n ch spoleãností spravovaného Mûstsk m soudem v Praze v sekci O, ãíslo spisu 338. Purpose of the Václav Havel Library The Václav Havel Library was founded on the 26th July, 2004 by Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg and Miloslav Petruska, according to the model of American presidential libraries, not only as a site for the documentation, examination and dissemination of the life and work of Václav Havel, but also as the centre of the Havel-type spiritual world the place for reflection on modern Czech history as well as on the Czech position and role in a globalised world, with an emphasis on the themes of freedom, Human Rights and human creativity. The Václav Havel Library is a non-governmental, non-profit organisation which is listed on the Register of Public Benefit Corporations, administered by the Municipal Court in Prague in Section O, file number 338. _Statutární orgány SPRÁVNÍ RADA Zdenûk Bakala pfiedseda BoÏena JirkÛ místopfiedsedkynû Dagmar Havlová Eva Holubová Michal Horáãek Miroslav Masák Miloslav Petrusek Mark F. Vydra Martin C. Putna rezignoval v souvislosti s nástupem do funkce fieditele Knihovny _Statutory Bodies BOARD OF TRUSTEES Zdenûk Bakala Chairman of the Board BoÏena JirkÛ Vice-Chairman Dagmar Havlová Eva Holubová Michal Horáãek Miloslav Masák Miroslav Petrusek Martin C. Putna resigned on 1st September 2008 in order to take up the position of Library Director. Mark F. Vydra DOZORâÍ RADA TaÈána Fischerová Emil Holub Dita Stejskalová SUPERVISORY BOARD TaÈána Fischerová Emil Holub Dita Stejskalová EDITEL Martin C. Putna V KONN T M Jan Hron editor a archiváfi Lucie Prachafiová produkce DIRECTOR Martin C. Putna EXECUTIVE TEAM Jan Hron Editor and Archivist Lucie Prachafiová Production _3

4 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 4 Činnost knihovny Václava Havla v roce 2008 Activies of the Václav Havel Library in 2008 PERSONÁLIE Správní rada jmenovala doc. Martina C. Putnu do funkce fieditele Knihovny Václava Havla. M. C. Putna nastoupil do Knihovny 1. záfií 2008, postupnû se vytvofiil nov pracovní t m. PERSONAL DATA The management of the Board of Trustees nominated Dr. Martin C. Putna to the position of director of the Library. M. C. Putna commenced his duties in the Library on 1st September 2009 and gradually a new working team was established. V VOJ VE VùCI SÍDLA KNIHOVNY: GALERIE MONTMARTRE Ukázalo se, Ïe jednání s Ministerstvem kultury âr o spoleãné rekonstrukci objektu v Liliové ulici nepovede k úspû nému konci, neboè spolufinancování této rekonstrukce jeví se b t ze strany Ministerstva nejisté. Vedení Knihovny se tudíï vrátilo k dfiívûj í my lence zakoupit pro Knihovnu vlastní objekt, nezatíïen komplikacemi se spoluvlastníkem. Aby se v ak mohla co nejdfiíve stát zfietelnûj í souãástí ãeské intelektuální a kulturní scény, rozhodlo se její nové vedení vytvofiit provizorní sídlo, do kterého bude soustfiedûna jak expozice o Václavu Havlovi, tak v echny vefiejné i klubové aktivity. K tomu úãelu byla podepsána dohoda o spolupráci s Galerií Montmartre. Tato galerie sídlí v etûzové ulici na Starém Mûstû PraÏském. Sídlí v objektu ideálním svou polohou na kfiiïovatce cest praïsk ch intelektuálû a studentû, v objektu útulném svou kavárnou i posvûceném svou kulturní tradicí. Kavárna Montmartre byla ve dvacát ch letech jedním z ohnisek ãeskonûmecko-ïidovské bohémy a po létech chátrání byla pietnû rekonstruována. V prvním patfie nad kavárnou se nacházejí prostory Galerie Montmartre. V nich se od podzimu zaãaly konat v echny aktivity Knihovny. Mûly by se zde konat do té doby, neï bude nalezeno definitivní sídlo Knihovny. DEVELOPMENT OF THE LIBRARY HEAD- QUARTERS: MONTMARTRE GALLERY It turned out that the negotiations with the Ministry of Culture of the Czech Republic on the reconstruction of the structure in Liliova Street will not lead to a successful outcome, since the cofinancing of reconstruction with the Ministry appears to be uncertain. The Library management therefore returned to the earlier idea to purchase its own building for the Library, unburdened by the complications of co-ownership. However, in order to become a more distinct part of the Czech intellectual and cultural scene as soon as possible, the new management decided to create a temporary venue in which both the exhibition on Václav Havel, and all public as well as club activities will be concentrated. For this purpose, an agreement on co-operation was signed with the Montmartre Gallery. This Gallery is located in etûzová Street in the Old Town of Prague. It is situated in a location which is ideal both for its position at the crossroads of Prague intellectuals and students, and in a building which is cosy with its cafeteria and also consecrated by its cultural tradition. Café Montmartre was one of the outlets for German-Czech- Jewish Bohemians in the 20s and, after years of decay, has been meticulously restored. The premises of the Mortmartre Gallery are located on the first floor of the coffee house. All activities of the Library should take place there from the autumn. They will be held there until permanent headquarters for the Library are found. _4

5 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 5 VE EJNÉ A KLUBOVÉ AKTIVITY Na jafie se dovr il cyklus vefiejn ch ãtení z díla Václava Havla v Mûstské knihovnû v Praze. 22. února: Václav Havel 70. léta. âtení z tvorby z období 70. let neslo podtitul Dramatikem a disidentem. Texty pfiipomínaly dobu represí, kdy v Dopisu Gustávu Husákovi vyhlásil Václav Havel otevfien boj totalitnímu reïimu. Dal ím projevem jeho obãanské neposlu nosti bylo uvedení Îebrácké opery v Horních Poãernicích Divadlem na tahu a zaloïení Charty 77. V prûbûhu veãera zaznûly rovnûï ukázky z eseje Moc bezmocn ch a v bûr z DopisÛ Olze, které psal Václav Havel jako vûzeà svûdomí. Úãinkovali Marie Málková, Josef Abrhám, Jaromír Dulava. 26. bfiezna: Václav Havel 80. léta. âtvrtá ãást cyklu pfiinesla pfiipomenutí vûzeàsk ch let v jednoaktové hfie Chyba. Po návratu z vûzení vznikly nové hry, z nichï nejosobnûj í je Largo desolato. Scény ze hry Zítra to spustíme pfiiblíïily spoleãensk kvas druhé poloviny 80. let, smûfiující k listopadov m událostem a zvolení Václava Havla prezidentem. Atmosféru doby dokreslily úryvky z eseje Slovo o slovû, projevu k demonstrantûm na Václavském námûstí a televizního vystoupení pfied volbou prezidenta. Úãinkovali Libu e afránková, Bofiivoj Navrátil, Luká Hlavica. 30. dubna: Václav Havel 90. léta. Závûreãná ãást cyklu pfiiblíïila prezidentské období Václava Havla. Kromû v ÀatkÛ z projevû, které charakterizují dobovou atmosféru a zaznamenávají pfiímé reakce Václava Havla na nûkteré z událostí (vznik samostatného státu, náv tûvy zahraniãních osobností), byly souãástí ãtení i ukázky z korespondence, kterou Václav Havel vedl se zakladatelem Nadace Charty 77 Franti kem Janouchem, z knihy úvah Letní pfiemítání a z autobiografické knihy Prosím struãnû. Úãinkoval Jaroslav Some. V roce 2008 Knihovna Václava Havla podpofiila dramatickou soutûï o Cenu Alfréda Radoka: Uskuteãnila dvû vefiejná ãtení divadelních her, které v této soutûïi uspûly. 23. ãervna Knihovna uvedla premiéru hry Tomá e Svobody Srnky. Premiéra se konala v Klicperovû divadle v Hradci Králové v rámci mezinárodního festivalu Divadlo evropsk ch PUBLIC AND CLUB ACTIVITIES In the spring, a series of public readings of the works of Václav Havel was completed in the Municipal Library of Prague. 22 nd February: Václav Havel the 70s. The reading from works of the period of the 70s bore the subtitle As Playwright and Dissident. The texts are reminiscent of the period of repression, such as in The Letter to Gustáv Husák where Václav Havel declares open opposition to the totalitarian regime. Another manifestation of his civil disobedience was the launch of The Beggar s Opera in the Na tahu Theatre in Horní Poãernice and the drafting of Charter 77 (Charta 77). During the evening, extracts from the essay, The Power of the Powerless and a selection of the Letters to Olga, to whom Václav Havel wrote as a prisoner of conscience, were also heard. Performed by Marie Málková, Josef Abrhám and Jaromír Dulava. 26 th March: Václav Havel the 80s. The fourth part of the series recalled memories of the years in prison in the one-act play, Mistake (Chyba). After his release from prison, new plays were created, from which Largo Desolato is the most personal. Scenes from the play, Tomorrow (Zítra to spustíme) outline the social ferment in the second half of the 80s, leading to the events of November and the election of Václav Havel as President. The atmosphere of the time was further illustrated by extracts from the essay, A Word about Words, his speech to demonstrators in Wenceslas Square and his television appearance before the presidential elections. Performed by Libu e afránková, Borivoj Navrátil and Luká Hlavica. 30 th April: Václav Havel the 90s. The final part of the series came closer to the presidential term of Václav Havel. In addition to extracts from speeches which characterise the contemporary atmosphere and record the direct reactions of Václav Havel to certain events (the creation of a separate State, visits of foreign personalities), excerpts from the correspondence which Václav Havel entered into with the founder of the Charta 77 Foundation, Frantisek Janouch, were included in the reading. Also included were extracts from his book of reflections, Summer Meditations (Letní _5

6 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 6 regionû. Hra Srnky je absurdní komedií a souãasnû pohádkou s dobr m koncem, pfii kterém se jako deus ex machina skuteãnû objeví titulní srnky. Pfiipravili Petr tindl a Daniel Pfiibyl. Úãinkovali herci Klicperova divadla. 12. záfií Knihovna uvedla premiéru hry Miroslava Djablika Don Juan v posteli. Vefiejné ãtení se konalo v rámci mezinárodního festivalu Divadlo v Klubu Komorního divadla v Plzni. Hra Don Juan v posteli je komediální parafrází revoluãních událostí z roku 1989, vyuïívající postavu svûtoznámého proutníka a nactiutrhaãe. Postava Dona Juana zde coby Dona Jána je parodick m opakem slavné pfiedlohy a postel není místem nevûry a smilnûní, ale místem, kde se simulant a pokrytec skr vá pfied okolním svûtem pln m zmûn. Dûj se odehrává v jakémsi mûstû na Slovensku v sobotu , tedy v dobû, kdy tehdej í âeskoslovensko Ïilo revoluãním nad ením, generálními stávkami a zmatky okolo zániku komunistického reïimu. Don Juan se v ak chce vyhnout nepfiíjemn m rozhodnutím, proto se zavfie doma a simuluje nemoc. Na pozadí zmatku revoluãního kvasu v ak vyplouvají na povrh i zmatky zpûsobené nedorozumûními, utajovan mi nevûrami a vzájemn mi nevraïivostmi mezi jednotliv mi postavami. ReÏie Tomá Svoboda. Úãinkovali Alena tréblová, Jana Stryková, Tomá Petfiík, Martin S. BartÛ ek, Jan Bidlas a al í. Na podzim byl v novém pûsobi ti Knihovny, v Galerii Montmartre, uspofiádán cyklus akcí, souvisejících s tématem lidsk ch práv. 17. listopadu Knihovna zahájila svou ãinnost v Galerii Montmartre v stavou fotografií Adama Borowského âeãna koneãné fie ení. Kontroverzní v stava, na rûzn ch místech zakazovaná, se uï v âechách dfiíve objevila. Knihovna Václava Havla ji v ak prezentuje nov m zpûsobem, kter ze okujícího dokumentu ãiní souãasnû umûleck koncept. V stava b vala totiï dfiíve zakazována s odûvodnûním, Ïe snímky jsou pfiíli drastické. Na pfiedchozích místech proto organizátofii zakr vali nûkolik nejdrastiãtûj ích fotografií, které byly k nahlédnutí pouze na vlastní nebezpeãí. Knihovna se rozhodla zakr t ãten mi rou kami v echny fotografie, takïe chtûl-li náv tûvník zhlédnout kteroukoliv z nich, musel uãinit osobní rozhodnutí a sám si odhalit pfiíslu nou rou ku. V stava se tak stala nejen informací o hrûzách ruské okupace âeãenska, ale rovnûï popfiemítání) and the autobiographical Please Be Brief (Prosím struãnû). Performed by Jaroslav Some. In 2008, the Václav Havel Library, supported a drama competition for the Alfred Radok Award: Two public readings were held of plays that were successful in this competition. On 23 rd June, the Library hosted the premiere of Does (Srnky), a play by Tomá Svoboda. The premiere took place in Hradec Králové s Klicpera Theatre during the international Theatre of European Regions festival. Srnka s play is an absurd comedy and, at the same time, a fairy tale with a happy ending in which, as a deus ex machina, the does from the title actually appear on stage. Directed by Petr tindl and Daniel Pfiibyl. Performed by the actors of the Klicpera Theatre. On 12 th September, the Library premiered the play by Miroslav Djablik, Don Juan in Bed (Don Juan v posteli). The public reading took place during the international Theatre Festival in the Chamber Theatre Club in PlzeÀ. Don Juan in Bed is a comic paraphrase of the revolutionary events of 1989, using the famous character of the philanderer and slanderer. The figure of Don Juan, here as Don Ján, is a parodic opposite of the famous original and the bed is never a place of adultery and fornication, but the place where the malingerer and hypocrite hides from an exterior world full of change. The story takes place in a city in Slovakia on Saturday, 25th November 1989, i.e. at the time when the then-czechoslovakia was alive with revolutionary enthusiasm, general strikes and confusion regarding the termination of the communist regime. Don Ján, however, wants to avoid unpleasant decisions, therefore he closets himself in his home and simulates an illness. Against the background of revolutionary ferment and confusion, however, further confusion caused by misunderstandings, secret infidelities and mutual antagonism between individual characters also come to the surface. Directed by Tomá Svoboda. Performed by Alena tréblová, Jana Stryková, Tomá Petfiík, Martin S. BartÛ ek, Jan Bidlas and others. In the autumn, a series of events related to the topic of Human Rights was organised in the Montmartre Gallery - the new headquarters of the Library. On 17 th November, the Library commenced its activities in the _6

7 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 7 dobenstvím o svûtû, kter nechce vidût pravdu o sobû samém. V stavu uvedli M. C. Putna a poslankynû Jana Hybá ková, která jiï dfiíve v evropském parlamentu zaïila nechuè ãásti politikû a vefiejnosti pfiipomínat politicky nepohodlná fakta o zloãinech velmocí. 18. listopadu se jako doprovodn program k v stavû konal kulat stûl s názvem Násilí v propagandû? Úãastníci kulatého stolu psycholog Slavomil Hubálek, novináfika Marta Bystrovová a reïisér Radim paãek uvaïovali o formách zobrazování násilí, o jeho pûsobení a o o idn ch hranicích mezi sluïebností a samoúãelností. Na kulat stûl navázala komentovaná prohlídka v stavy. Kulat stûl i prohlídku moderoval M. C. Putna, posluchaãi byli studenti Fakulty humanitních vûd Univerzity Karlovy. 8. prosince se ve spolupráci s obãansk m sdruïením Svobodné Bûlorusko konal Bûlorusk den v Praze. Zaãal panelovou diskusí Divadlo v nesvobodû, ve které se hovofiilo o bûloruském a ãeském divadle v disentu v ãem jsou si podobná a v ãem se li í, jak se nesvoboda projevuje na praktické a jak na umûlecké rovinû. Diskuse se zúãastnili ãe tí a bûloru - tí divadelníci a aktivisté: ãlen sdruïení Obãanské Bûlorusko Jan Ruml, fieditel Divadla Archa Ondfiej Hrab a ãlenové Bûloruského Svobodného divadla Nikolai Khalezin a Natalia Koliada. Diskusi moderoval M. C. Putna. Den pokraãoval soukrom m setkáním bûlorusk ch divadelníkû s Václavem Havlem. Závûr veãera patfiil pfiedstavení Bûloruského Svobodného divadla s názvem Jeansová generace. V roce 2008 rovnûï pokraãovalo pofiádání Amálií nevefiejn ch klubov ch setkání pfiátel Václava Havla na aktuální spoleãenské téma. Obû Amálie roku 2008 se t kaly tématu lidsk ch práv: Amálie s pofiadov m ãíslem 82 se konala 18. ãervna s tématem lidsk ch práv v Tibetu, za úãasti tibetsk ch aktivistû a fiady odborníkû z oblasti mezinárodních vztahû. Amálie ã. 83 se konala 22. listopadu v souvislosti se svûtov m zasedáním organizace World Movement for Democracy. Nesla titul Jak daleko by mûla EU jít v obranû lidsk ch práv?. Tento cyklus vefiejn ch i klubov ch akcí, souvisejících s tématem lidsk ch práv, byl podpofien z prostfiedkû Ministerstva zahraniãních vûcí âeské republiky v rámci Programu MZV âr Montmartre Gallery with an exhibition of photographs by Adam Borowsk Chechnya the Final Solution. This controversial exhibition, which had been banned in various places, had already been held before in the Czech Republic. The Václav Havel Library, however, presents it in a new way which simultaneously creates an artistic concept of this shocking document. The exhibition was previously banned on the grounds that the images were too graphic. Therefore, in previous venues, organisers hid several of the most disturbing photographs and made them available only at one s own risk. The Library, however, decided to hide all the photographs behind black veils. So, if a visitor wanted to see any of them, he/she had to make a personal decision to remove the respective veil for him/herself. The exhibition thus became not only a source of information on the horrors of the Russian occupation of Chechnya, but also a parable of a world which does not want to see the truth about itself. The exhibition was introduced by M. C. Putna and Member of Parliament, Jana Hybá ková, who had already experienced in the European Parliament the reluctance on the part of politicians to be publically reminded about politically uncomfortable facts regarding crimes of power. On 18 th November, a Round Table entitled Violence in Media, Violence in Propaganda? was held as an accompanying programme for the exhibition. Participants in the Round Table - psychologist Slavomil Hubálek, journalist Martha Bystrovová and director Radim paãek reflected on the forms of displaying violence, its effect and the precarious borders between personal liberty and autotelicness. The Round Table was followed by a guided tour through the exhibition. The Round Table as well as the tour were conducted by M. C. Putna. The audience was composed of students of the Faculty of Liberal Arts at Charles University. On 8 th December, Belarus Day was held in Prague in cooperation with the Free Belarus civic association. It started with a panel discussion Theatre in Bondage which debated Belarusian and Czech theatre in dissent - how they are similar and how they differ, how lack of freedom is reflected on both practical and artistic levels. The discussion was attended by Czech and Belarusian theatrical experts and activists: Jan Ruml, a member of the Association Civic Belarus, Ondfiej Hrab, Director of Archa Theatre, and members of the Belarus Free Theatre, Nikolai Khalezin and Natalia Koliada. The discussion was moderated by M. C. Putna. The day continued _7

8 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 8 pro nevládní a neziskové organizace v oblasti zahraniãní politiky a mezinárodních vztahû na rok ARCHIV Bûhem roku 2008 se pokroãilo pfiedev ím v oblasti pfiípravy digitálního archivu. Byla vybrána firma InCad, která zahájila v voj a v robu databáze. Zpfiístupnûní digitálního archivu se pfiedpokládá v roce with a private meeting of the Belarusian theatrical experts with Václav Havel. The evening was concluded by a performance of the Belarus Free Theatre, entitled Jeans Generation. In 2008, Amalies private club meetings of friends of Václav Havel about current social themes also continued to be held. Both the Amalies of 2008 related to the topic of Human Rights: Amalie No. 82 was held on 18th June on the topic of Human Rights in Tibet, with the participation of Tibetan activists and a number of experts in the field of international relations. Amalie No. 83 was held on 22nd November, to coincide with the international meeting of the World Movement for Democracy organisation. It bore the title: How far should the EU go in defending Human Rights? This series of public as well as club events relating to the topic of Human Rights was supported by funds from the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic within the MFA CR programme for non-governmental and non-profit organisations in the field of foreign policy and international relations for ARCHIVE During 2008, progress was made particularly in the field of the preparation of a digital archive. InCad company was selected to begin the development and production of a database. It is expected that the digital archive will be made accessible in _8

9 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 9 Hospodaření Knihovny Václava Havla, o. p. s. v roce 2008 The Václav Havel Library Financial Management in 2008 âlenùní V NOSÒ (tis. Kã) 2008 celkem TrÏby za vlastní v robky a za zboïí celkem 172 Zmûna stavu vnitroorganizaãních zásob celkem 1 Ostatní v nosy celkem 2286 TrÏby z prodeje majetku, zúãtování rezerv a opravn ch poloïek celkem 3 Pfiijaté pfiíspûvky celkem 2446 Provozní dotace celkem 300 Celkem 5208 THE BREAKDOWN OF REVENUES (CZK thousands) 2008 total Revenues from own products and goods 172 Changes in the inventory of own productions 1 Other revenues 2286 Revenues from sales of assets, use of provision and adjustments 3 Received contributions 2446 Operating subsidies 300 Total 5208 âlenùní NÁKLADÒ (tis. Kã) 2008 celkem Spotfiebované nákupy celkem 362 SluÏby celkem 3731 Osobní náklady celkem 2102 Danû a poplatky celkem 1 Ostatní náklady celkem 65 Odpisy, prodan majetek, tvorba rezerv a opravn ch poloïek celkem 64 Poskytnuté pfiíspûvky celkem 0 DaÀ z pfiíjmû celkem 0 Celkem 6325 THE BREAKDOWN OF EXPENSES (CZK thousands) 2008 total Consumed purchases 362 Services 3731 Personnel costs 2102 Taxes and charges 1 Other expenses 65 Write-offs, sold assets, creation of provisions and adjustments 64 Provided contributions 0 Income tax 0 Total 6325 AKTIVA (tis. Kã) 2008 celkem Dlouhodob nehmotn majetek celkem 0 Dlouhodob hmotn majetek 5092 Opravy k dlouhodobému majetku -117 Zásoby celkem 252 Pohledávky celkem 357 Krátkodob finanãní majetek celkem 1637 Jiná aktiva celkem 47 Celkem 7268 ASSETS (CZK thousands) 2008 total Intangible fixed assets 0 Tangible fixed assets 5092 Adjustments to fixed assets -117 Inventory 252 Receivables 357 Short-term financial assets 1637 Other assets 47 Total 7268 _9

10 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 10 PASIVA (tis. Kã) 2008 celkem Vlastní zdroje celkem 546 Cizí zdroje celkem 6722 Celkem 7268 LIABILITIES AND EQUITY (CZK thousands) 2008 total Equity 546 Liabilities 6722 Total 7268 PENùÎNÍ DARY A GRANTY KNIHOVNù VÁCLAVA HAVLA V ROCE 2008 FINANCIAL GIFTS AND GRANTS TO THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY IN 2008 Nadace Zdenka Bakaly Evonik Degussa Praha s. r. o Ministerstvo zahraniãních vûcí âr Zdenûk Bakala RPG Commercial s. r. o Václav Havel ,- Kã ,- Kã ,- Kã ,- Kã ,- Kã Kã Zdenûk Bakala Foundation Evonik Degussa Praha s. r. o Ministry of Foreign Affairs of the CR Zdenûk Bakala RPG Commercial s. r. o Václav Havel 766,890 CZK 50,000 CZK 300,000 CZK 3,152,000 CZK 452,640 CZK 417,096 CZK NEPENùÎNÍ DARY A GRANTY KNIHOVNù VÁCLAVA HAVLA V ROCE 2008 AutoCont CZ a. s. Nadace Charty 77 âeské aerolinie a.s. Kanceláfi Václava Havla poãítaãová pokladna v hodnotû ,-Kã PC sestava a software v hodnotû ,- Kã letenka v hodnotû 9 448,- Kã kniïní dar v hodnotû ,- Kã Josef Abrhám, Jaromír Dulava, Bofiivoj Navrátil, Libu e afránková a Marie Málkova nepenûïní dary ve formû ãtení v cyklu vefiejn ch ãtení z díla Václava Havla ZA POMOC KNIHOVNù VÁCLAVA HAVLA V ROCE 2008 DùKUJEME NÁSLEDUJÍCÍM ORGANIZACÍM A OSOBNOSTEM: Aura-Pont s.r.o., COEX CZ, s. r. o., JUDr. Lenka Deverová, DILIA o.s., Divadlo Archa, FASCO a.s., Divadlo Na zábradlí, FOLIO, s. r. o., Gallery, s. r. o., Grafické studio Klíã, Ivan M. Havel, HOST - vydavatelství, s. r. o., Information NON-FINANCIAL GIFTS AND GRANTS TO THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY IN 2008 AutoCont CZ a. s. Charter 77 Foundation Czech Airlines Office of Václav Havel computer cash register in the value of 21,800 CZK PC set and software in the value of 14,000 CZK air ticket in the value of 9,448 CZK gift of books in the value of 69,086 CZK Josef Abrhám, Jaromír Dulava, Bofiivoj Navrátil, Libu e afránková and Marie Málkova - non-financial gifts in the form of performance within public readings from the works of Václav Havel WE WOULD LIKE TO THANK THE FOLLOWING ORGANISATIONS AND PERSONS FOR ASSISTING THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY IN 2008: Aura-Pont s.r.o., COEX CZ, s. r. o., JUDr. Lenka Deverová, DILIA o.s., Archa Theatre, FASCO a.s., Na zábradlí Theatre, FOLIO, s. r. o., Gallery, s. r. o., Grafické studio Klíã, Ivan M. Havel, HOST - vydavatelství, s. r. o., Information _10

11 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 11 Technologies s.r.o., Jifií JírÛ, Kanceláfi Václava Havla, Knihkupectví Torst, KPMG âeská republika, s. r. o., Mediacop, s. r. o., Mûstská knihovna v Praze, Nadace Charty 77, Nadace Dagmar a Václava Havlov ch VIZE 97, Nakladatelství Akropolis, Nakladatelství Arsci, Nakladatelství Bonaventura, Nakladatelství Meander, Nakladatelství Paseka, Národní Knihovna, Newton Mailer, Oldfiich kácha, Památník národního písemnictví, RPG Advisors, a.s., Tiskárna Protisk, Ústav pro soudobé dûjiny. Josef Abrhám, Anna Balloková, Martin BartÛ ek, Jan Bidlas, Klára Dernerová, Jaromír Dulava, Richard Fiala, Luká Hlavica, Milo Hlavica, Michal Kern, Krist na Kociánová, Irena Kristeková, Ondfiej Mal, Marie Málková, TaÈjana Medvedská, Bofiivoj Navrátil, Jaromír Nosek, Lubor Novotn, Hana Ornestová, David Smeãka, Isabela Smeãková, Jaroslav Some, Martina Souãková, Jana Stryková, Libu e afránková, Alena trébrová, Miroslav Táborsk, Marta Zaoralová, Miroslav Zaviãár. KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA DùKUJE SPRÁVNÍ A DOZORâÍ RADù, jejímiï ãleny v roce 2008 byli: Zdenûk Bakala (pfiedseda), BoÏena JirkÛ (místopfiedsedkynû), Dagmar Havlová, Eva Holubová, Michal Horáãek, Miloslav Petrusek, Mark F. Vydra, Miroslav Masák, Emil Holub, TaÈána Fischerová, Dita Stejskalová. KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA DùKUJE SV M ZAKLADATELÒM Dagmar Havlové, Miloslavu Petruskovi a Karlu Schwanzerbergovi. Technologies s.r.o., Jifií JírÛ, Office of Václav Havel, Torst bookshop, KPMG âeská republika, s. r. o., Mediacop, s. r. o., Mûstská knihovna v Praze, Nadace Charty 77, Dagmar a Václav Havel Foundation VIZE 97, Akropolis publishing house, Arsci publishing house, Bonaventura publishing house, Meander publishing house, Paseka publishing house, National Library, Newton Mailer, Oldfiich kácha, Monument of National Literature, RPG Advisors, a.s., Protisk printing house, Institute of Contemporary History. Josef Abrhám, Anna Balloková, Martin BartÛ ek, Jan Bidlas, Klára Dernerová, Jaromír Dulava, Richard Fiala, Luká Hlavica, Milo Hlavica, Michal Kern, Krist na Kociánová, Irena Kristeková, Ondfiej Mal, Marie Málková, TaÈjana Medvedská, Bofiivoj Navrátil, Jaromír Nosek, Lubor Novotn, Hana Ornestová, David Smeãka, Isabela Smeãková, Jaroslav Some, Martina Souãková, Jana Stryková, Libu e afránková, Alena trébrová, Miroslav Táborsk, Marta Zaoralová, Miroslav Zaviãár. THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY WOULD LIKE TO THANK TO THE BOARD OF TRUSTEES AND THE SUPERVISORY BOARD, whose members in 2008 were: Zdenûk Bakala (the Chairman), BoÏena JirkÛ (the Deputy Chairman), Dagmar Havlová, Eva Holubová, Michal Horáãek, Miloslav Petrusek, Mark F. Vydra, Miroslav Masák, Emil Holub, TaÈána Fischerová, Dita Stejskalová. THE VÁCLAV HAVEL LIBRARY THANKS TO ITS FOUNDERS: Dagmar Havlová, Miloslav Petrusek and Karel Schwanzerberg. KONTAKTY: Knihovna Václava Havla, o. p. s. Vor ilská 10/ PRAHA 1 Tel.: , fax: BANKOVNÍ SPOJENÍ âsob a. s., Na Pofiíãí 24, Praha 1 Bankovní úãty / Bank account numbers: /0300 CZK /0300 EUR /0300 USD CONTACT INFORMATION: Knihovna Václava Havla, o. p. s. Vor ilská 10/ PRAHA 1 Tel.: , fax: BANK ACCOUNT âsob a. s., Na Pofiíãí 24, Praha 1 Bank account numbers: /0300 CZK /0300 EUR /0300 USD

12 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 12 Amálie č. 83 na téma Jak daleko má jít Evropa v obraně lidských práv Galerie Montmartre, (autor Lubomír Kotek) Z cyklu veřejných čtení z díla Václava Havla Ústně více Městská knihovna, (autor Bohdan Holomíček)

13 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 13 Knihovna Václava Havla Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2008 The Václav Havel Library Auditor s Report and the Balance of Accounts as of 31 st December 2008

14 vyrocka VH 8ak :48 Stránka 14 Zpráva auditora pro správní radu společnosti Knihovna Václava Havla, o. p. s. Úãetní závûrka Na základû provedeného auditu jsme dne 25. bfiezna 2009 vydali o úãetní závûrce, která je souãástí této v roãní zprávy, zprávu následujícího znûní: Provedli jsme audit pfiiloïené úãetní závûrky spoleãnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2008, v kazu zisku a ztráty za rok 2008 a pfiílohy této úãetní závûrky, vãetnû popisu pouïit ch v znamn ch úãetních metod a ostatních doplàujících údajû. Údaje o spoleãnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s. jsou uvedeny v bodû 1 pfiílohy této úãetní závûrky. Odpovûdnost správní rady za úãetní závûrku Za sestavení a vûrné zobrazení úãetní závûrky v souladu s ãesk mi úãetními pfiedpisy odpovídá správní rada spoleãnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s. Souãástí této odpovûdnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitfiní kontroly nad sestavováním a vûrn m zobrazením úãetní závûrky tak, aby neobsahovala v znamné nesprávnosti zpûsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatàovat vhodné úãetní metody a provádût pfiimûfiené úãetní odhady. Odpovûdnost auditora Na í odpovûdností je vyjádfiit na základû provedeného auditu v rok k této úãetní závûrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorsk mi standardy a souvisejícími aplikaãními doloïkami Komory auditorû âeské republiky. V souladu s tûmito pfiedpisy jsme povinni dodrïovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorsk ch postupû, jejichï cílem je získat dûkazní informace o ãástkách a skuteãnostech uveden ch v úãetní závûrce. V bûr auditorsk ch postupû závisí na úsudku auditora, vãetnû posouzení rizik, Ïe úãetní závûrka obsahuje v znamné nesprávnosti zpûsobené podvodem nebo chybou. Pfii posuzování tûchto rizik auditor pfiihlédne k vnitfiním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a vûrné zobrazení úãetní závûrky. Cílem posouzení vnitfiních kontrol spoleãnosti je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádfiit se k úãinnosti vnitfiních kontrol. Audit téï zahrnuje posouzení vhodnosti pouïit ch úãetních metod, pfiimûfienosti úãetních odhadû proveden ch vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti úãetní závûrky. Domníváme se, Ïe získané dûkazní informace tvofií dostateãn a vhodn základ pro vyjádfiení na- eho v roku. V rok auditora Podle na eho názoru úãetní závûrka podává ve v ech v znamn ch ohledech vûrn a poctiv obraz aktiv, pasiv a finanãní situace spoleãnosti Knihovna Václava Havla, o.p.s. k 31. prosinci 2008 a nákladû, v nosû a v sledku jejího hospodafiení za rok 2008 v souladu s ãesk mi úãetními pfiedpisy." _14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report

Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report Zpráva dozorčí rady The Supervisory Board s Report 57 V roce 2003 se dozorčí rada akciové společnosti České dráhy sešla celkem na 18 řádných a 2 mimořádných zasedáních, na která byli průběžně dle potřeby

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. Za do bu osmileté ho pûsobení na ãeském trhu âp Lea sing prokázal svou stabi litu a poskytuje iroké spektrum slu Ïeb nejen v segmentu dopravní techniky.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 Konsolidovaná výroční zpráva 5 CONTENTS OBSAH Contents CONSOLIDATED GROUP Key Data of the Consolidated Group Report

Více

v roãní zpráva annual report

v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 2003 v roãní zpráva annual report 2003 obsah contents úvodní slovo foreword 4 zpráva pfiedstavenstva board of director s report 6 zpráva dozorãí rady supervisory board s report

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content úvodní slovo 4 údaje o spoleãnosti 6 statutární orgány 9 finanãní skupina Dimension 10 zpráva pfiedstavenstva 12 organizaãní schéma koncernu

Více

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s. 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. 1.................... Poslání firmy 3 2.. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4 3..................Zpráva

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. 5. DUBNA V ROCE 1937 V 9 HODIN RÁNO P ISTÁLO NA LETI TI V PRAZE-RUZYNI PRVNÍ LETADLO TEHDEJ Í âeskoslovenské LETECKÉ SPOLEâNOSTI

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section

» zleva/from left: Finanční část. Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný. Financial Section Financial Section Finanční část» zleva/from left: Petr Smejkal, Jana Šikulová, Jan Horáček, Hana Klementová, Jan Vraný Finanční část Financial Section Supervisory Board Report Zpráva dozorčí rady Supervisory

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496 rozvaha AKTIVA 2000 1999 øádek brutto korekce netto netto AKTIVA CELKEM 001 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 002 0 0 0 0 B Stálá aktiva 003 2 020 991 544 273 1

Více