Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

2 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ŠKOLSKÁ RADA PŘI SUPŠ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY HLAVNÍ CÍLE ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ VE ŠK. ROCE 2013/ POČTY ŽÁKŮ TŘÍDY VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A ABSENCE VE ŠK. ROCE 2013/ MATURITNÍ ZKOUŠKY ABSOLVENTI ŠKOLY PŘEHLED ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH NA VYSOKÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ EXTERNÍ TESTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VYCHOVATELKY DOMOVA MLÁDEŽE HOSPODÁŘŠTÍ A PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. ROK 2014/ AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ SPOLUPRÁCE S FIRMAMI A SOCIÁLNÍMI PARTNERY ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DOMOV MLÁDEŽE: VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY V ROCE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

3 Přílohy: Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hodnocení prospěchu za I. pololetí šk. r. 2013/2014 Hodnocení absence za I. pololetí šk. r. 2013/2014 Hodnocení prospěchu za II. pololetí šk. r. 2013/2014 Hodnocení absence za II. pololetí šk. r. 2013/2014 Hodnocení za šk. r. 2013/2014 Učební plány pro šk. rok 2013/2014 Účetní výkaz PŘÍLOHA - příspěvkové organizace zřizované ÚSC Účetní výkaz ROZVAHA BILANCE - příspěvkové organizace Účetní výkaz VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace 3

4 Výroční zprávu podává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky MŠMT č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů: Ing. Jaroslav Vítek ředitel školy Výroční zpráva schválena školskou radou: V Jihlavě 30. září

5 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Sídlo školy: Hálkova 42, Jihlava Helenín Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Kraj Vysočina právní forma: kraj IČO: Adresa: Žižkova Jihlava Vedení školy: Ředitel školy: Ing. Jaroslav Vítek Polní Batelov Statutární zástupce ředitele: Ing. Miroslava Hübnerová Zátopkova Jihlava Vedoucí učitel uměleckých oborů s pravomocí zástupce ředitele: Mgr. A. Miloslava Svobodová Krškova 14/ Velké Meziříčí IZO ředitelství: IZO školy: IZO domova mládeže: Telefon: ústředna ředitel zástupce ředitele Fax:

6 www stránky: Školská rada při SUPŠ Školská rada byla zřízena na základě 167 školského zákona. za zřizovatele: za pedagogické pracovníky: za zletilé žáky: za nezletilé žáky: Předseda školské rady: Místopředseda školské rady: pí Ing. Eva Janoušková pí Ing. Ivana Šteklová pí Ing. Gabriela Hautová pí Ing. Miroslava Hübnerová p. Matěj Mašín pí Andrea Dubová pí Ing. Miroslava Hübnerová pí Ing. Ivana Šteklová Volba členů školské rady při SUPŠ Jihlava Helenín: volba zástupců zletilých žáků do školské rady zvolen p. Matěj Mašín 6

7 2. Charakteristika školy 2.1. Historie školy Historie školy se píše od roku 1954, kdy od 1. září byla v areálu bývalé textilní továrny zřízena střední škola ukončená maturitní zkouškou se zaměřením na výchovu textilních odborníků. Škola dostala název Střední průmyslová škola textilní a v rámci textilu byla zaměřena na výuku pletařských odborníků. Později bylo toto zaměření ještě rozšířenou na oblast oděvnictví. Změny po roce 1989 v oblasti ekonomiky si vyžádaly utlumení některých stávajících oborů a zařazení oborů s větší perspektivou. Rok 1994 přináší dva nové obory Textilní výrobu a podnikatelství a Management textilu a oděvnictví, v dalších letech se přidává Modelářství a návrhářství oděvů. V roce 1997 je slavnostně otevřena nová budova ateliérů, která tvoří důstojné zázemí pro nově vznikající výtvarné obory, proto dochází 1. července 2006 ke změně názvu školy. Střední uměleckoprůmyslová škola v Jihlavě Heleníně umožňuje studium dalších uměleckých oborů, které jsou v praxi žádány. Po celou dobu existence školy byl její součástí domov mládeže, školní kuchyně a školní jídelna. Od roku 2006 sídlilo v části areálu helenínské školy detašované pracoviště Technické univerzity v Liberci. Spolupráce obou škol trvala až do roku 2012, kdy působení vysoké školy v Heleníně končí. Ve školním roce 2013/14 oslavila škola 60. výročí od svého založení Hlavní cíle školy profesní příprava žáků všestranný rozvoj osobnosti žáků příprava žáků na úspěšné vykonání profilové části maturitní zkoušky i společné části maturitní zkoušky příprava žáků pro vysokoškolské studium důraz na získání a rozvoj potřebných kompetencí žáků příprava žáků pro uplatnění na trhu práce spolupráce s Úřadem práce v Jihlavě sebehodnocení školy rozvoj sportovních a kulturních aktivit žáků výchova žáků k potlačování projevů rasismu, xenofobie a intolerance ve společnosti důraz na prevenci zneužívání návykových látek žáky 7

8 osvojení tematiky zaměřené na ochranu člověka za mimořádných událostí příprava a uskutečňování projektů aktivní účast studentů i učitelů v projektech prezentace výsledků školy na veřejnosti zlepšování spolupráce s rodiči a zapojování rodičů do činnosti školy rozvoj spolupráce s podniky zajištění pobytu žáků na domově mládeže zabezpečení potřebného vybavení učeben pro výuku (především učeben výpočetní techniky a počítačové grafiky, učebny jazyků, učeben ateliérů, zkušebny textilií, učebny fyziky a chemie, multimediálních učeben, oděvních dílen, ateliérů pro výuku jednotlivých oborů) pro výuku oboru výstavnictví, ateliéru pro výuku oboru užitá malba, speciálního vybavení pro obory design interiéru a reklamní tvorba, uměleckých dílen, tělocvičny a dalších odborných i kmenových učeben) péče o vybavení školy a další majetek údržba majetku 2.3. Vybavení školy 12 kmenových učeben pro celou třídu (7 učeben vybavených multimediální technikou) 1 multimediální učebna vybavená počítači pro výuku jazyků 1 multimediální učebna vybavená interaktivní tabulí 2 multimediální učebny pro výuku dějin výtvarné kultury a dějin umění 2 učebny ICT a počítačové grafiky 1 učebna ICT pro výuku konstrukce střihů a 3D programů 1 učebna fyziky a chemie vybavená multimediální technikou 1 dílna pletařská (se 4 elektronicky řízenými stroji) 1 dílna oděvní (se 3 elektronicky řízenými stroji) 1 dílna tkalcovská 1 ateliér pro výuku oboru výstavnictví 1 ateliér pro výuku oboru užitá malba 1 ateliér pro výuku oboru design interiéru 1 ateliér pro výuku oboru reklamní tvorba 1 laboratoř pro zkoušení textilií 8

9 1 učebna pro modelování - modelovna 1 učebna pro výuku sítotisku 2 tělocvičny 1 posilovna 1 tenisový kurt 4 ateliéry propojení počítačové sítě ve škole, 2 servery připojení počítačů na internet knihovna se studovnou jídelna s kuchyní 2 dílny údržby 9

10 3. Přehled oborů vzdělání SUPŠ v Jihlavě Heleníně měla ve školském rejstříku k zapsány tyto obory vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání M/048 Management a podnikání v umění a reklamě - dobíhající obor M/07 Modelářství a návrhářství oděvů M/022 Modelářství a návrhářství oděvů - dobíhající obor M/14 Textilní výtvarnictví M/01 Užitá malba M/001 Užitá malba - dobíhající obor M/03 Scénická a výstavní tvorba M/008 Propagační výtvarnictví - výstavnictví - dobíhající obor 3.1. Obory vzdělání ve šk. roce 2013/14 VEDOUCÍ OBORU: pí Ing. Gabriela Hautová M/01 Ekonomika a podnikání VEDOUCÍ OBORU: pí Mgr.A. Miloslava Svobodová M/07 Modelářství a návrhářství oděvů VEDOUCÍ OBORU: p. MgA. Martin Šmíd M/03 Scénická a výstavní tvorba VEDOUCÍ OBORU: pí MgA. Denisa Krausová M/01 Užitá malba VEDOUCÍ OBORU: p. MgA. Tomáš Kukla M/14 Textilní výtvarnictví VEDOUCÍ OBORU: p. Ing. Jan Janeček M/03 Scénická a výstavní tvorba Ve školním roce 2013/2014 se na SUPŠ vyučovaly následující obory vzdělání: M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ V UMĚNÍ A REKLAMĚ M/01 ŠVP: Užitá malba MALBA A ILUSTRACE 10

11 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba ŠVP: REKLAMNÍ TVORBA M/03 ŠVP: ŠVP: M/07 ŠVP: M/14 ŠVP: Scénická a výstavní tvorba VÝSTAVNICTVÍ A PROSTOROVÁ TVORBA DESIGN A VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE Modelářství a návrhářství oděvů DESIGN ODĚVU Textilní výtvarnictví DESIGN INTERIÉRU A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ Forma vzdělávání: čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou 3.2. Počty žáků Podle výkazu M 8 (výkaz o střední škole) podle stavu k studovalo ve SUPŠ ve školním roce 2013/14: z toho: 310 žáků 270 dívek Počty žáků podle oborů: M/01 Ekonomika a podnikání 86 žáků M/01 Užitá malba 45 žáků M/03 Scénická a výstavní tvorba 76 žáků M/07 Modelářství a návrhářství oděvů 42 žáků M/14 Textilní výtvarnictví 61 žáků 3.3. Třídy Třída Obor Třídní učitel 1. C-m 1. C-u 1. C-v 1. D Modelářství a návrhářství oděvů - Design oděvu Užitá malba - Malba a ilustrace Scénická a výstavní tvorba - Design a vizuální komunikace Ekonomika a podnikání - Management a podnikání v umění a reklamě 11 MgA. Petr Kovář MgA. Petr Kovář MgA. Petr Kovář Ing. Hana Malinková

12 1. E-i 1. E-r 2. C-m 2. C-r 2. C-v 2. D 2. E-i 2. E-u 3. C-m 3. C-i 3. D 3. E-r 3. E-u 4. C-m 4. C-v 4. D 4. E-i 4. E-u Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Textilní výtvarnictví - Design interiéru a bytových doplňků Scénická a výstavní tvorba - Reklamní tvorba Modelářství a návrhářství oděvů - Design oděvu Scénická a výstavní tvorba - Reklamní tvorba Scénická a výstavní tvorba - Design a vizuální komunikace Ekonomika a podnikání - Management a podnikání v umění a reklamě Textilní výtvarnictví - Design interiéru a bytových doplňků Užitá malba - Malba a ilustrace Modelářství a návrhářství oděvů - Design oděvu Textilní výtvarnictví - Design interiéru a bytových doplňků Ekonomika a podnikání - Management a podnikání v umění a reklamě Scénická a výstavní tvorba - Reklamní tvorba Užitá malba - Malba a ilustrace Modelářství a návrhářství oděvů - Design oděvu Scénická a výstavní tvorba - Výstavnictví a prostorová tvorba Ekonomika a podnikání - Management a podnikání v umění a reklamě Textilní výtvarnictví - Design interiéru a bytových doplňků Užitá malba - Malba a ilustrace MgA. Helena Krotká MgA. Helena Krotká Mgr. Zdeňka Kozlíková Mgr. Zdeňka Kozlíková Mgr. Zdeňka Kozlíková Ing. Gabriela Hautová Mgr. Jana Hávová Mgr. Jana Hávová Mgr. Linda Libenská Mgr. Linda Libenská Mgr. Lenka Kölblová MgA. Jakub Tomáš MgA. Jakub Tomáš PaedDr. Blanka Zbožínková PaedDr. Blanka Zbožínková Mgr. Jiří Langhammer Akad. mal., Ing. Olga Mokříšová Akad. mal., Ing. Olga Mokříšová 12

13 4. Výsledky vzdělávání 4.1. Hodnocení prospěchu a absence ve šk. roce 2013/14 Průměrný prospěch Průměrná absence Třída I.pololetí II.pololetí I.pololetí II.pololetí 1. C - m 2,27 2,34 63,50 92,55 1. C - u 2,32 2,40 41,56 73,44 1. C - v 2,10 2,37 36,50 63,00 1. D 2,56 2,40 79,11 155,95 1. E - i 2,11 2,37 41,75 69,67 1. E - r 2,04 2,66 49,28 69,78 2. C - m 2,38 1,97 64,10 85,50 2. C - r 2,02 1,77 67,15 79,38 2. C - v 2,26 2,70 51,67 70,33 2. D 2,29 1,98 60,31 80,80 2. E - i 1,90 2,32 96,94 116,13 2. E - u 1,84 2,32 69,45 74,36 3. C - m 2,57 2,86 107,20 83,56 3. C - i 1,87 1,96 65,55 78,00 3. D 2,54 2,15 85,44 85,82 3. E - r 2,77 2,47 99,42 89,42 3. E - u 2,34 1,82 61,53 88,87 4. C - m 2,07 2,22 118,25 77,50 4. C - v 2,49 2,37 148,00 113,45 4. D 2,66 2,38 59,26 45,65 4. E - i 1,91 2,09 93,67 73,28 4. E - u 2,06 2,52 107,38 66,63 13

14 Celkem Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 za školu 2,27 2,21 73,65 82,94 14

15 Počty žáků, kteří prospěli s vyznamenáním ve školním roce 2013/14 - podle oborů: I. pololetí II. pololetí Management a podnikání v umění a reklamě 4 2 Design oděvu 3 3 Design interiéru a bytových doplňků 10 9 Design a vizuální komunikace 1 4 Malba a ilustrace 3 5 Reklamní tvorba 1 1 C E L K E M Maturitní zkoušky Ve školním roce 2013/14 byla maturitní zkouška tvořena profilovou částí (školní částí) a společnou částí (státní částí). Profilová část: - praktická zkouška z odborných předmětů - ústní zkouška ze 2 odborných předmětů podle oboru vzdělávání Společná část: - český jazyk a literatura (ústní zkouška, didaktický test, písemná práce) - cizí jazyk (ústní zkouška, didaktický test, písemná práce) nebo matematika (didaktický test) Na řádný průběh ústní části maturitní zkoušky dohlížel předseda maturitní komise (jmenovaný krajským úřadem) a za řádný průběh písemné části maturitní zkoušky zodpovídal maturitní komisař (jmenovaný CERMATem). Jarní termín maturitní zkoušky šk. roku 2013/2014 Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: třída 4. C třída 4. D třída 4. E Design oděvu - Výstavnictví a prostorová tvorba 1. dubna 30. dubna 2014 Management a podnikání v umění a reklamě 14. května a 15. května 2014 Design interiéru a bytových doplňků - Užitá malba 10. dubna 15. května

16 Profilová část maturitní zkoušky a ústní část společné části maturitní zkoušky: třída 4. C třída 4. D třída 4. E Design oděvu Výstavnictví a prostorová tvorba května 2014 Management a podnikání v umění a reklamě května 2014 Design interiéru a bytových doplňků Užitá malba května 2014 Písemná část společné části maturitní zkoušky: Školní maturitní komisař: paní Ing. Marta Procházková FARMEKO, s.r.o JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2013/ jaro (vybrané předměty, ze kterých maturovali studenti SUPŠ) DATUM KONÁNÍ ZKOUŠKY ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI ZKOUŠKY FORMA ZKOUŠKY Matematika didaktický test Anglický jazyk písemná práce Český jazyk a literatura didaktický test Český jazyk a literatura písemná práce Anglický jazyk didaktický test Německý jazyk didaktický test Německý jazyk písemná práce 16

17 Výsledky maturitních zkoušek v jarním zkušebním období šk. roku 2013/14 Počty žáků 4. C 4. D 4. E CELKEM Celkem přihlášeno žáků k MZ neukončilo úspěšně 4. roč maturovalo Prospěl z toho s vyznamenáním Neprospěl neprospěl ve společné části MZ - z toho: o z ČJL o z ANJ o z NĚJ o z MAT neprospěl v profilové části MZ C - Design oděvu - Výstavnictví a prostorová tvorba 4. D - Management a podnikání v umění a reklamě 4. E - Design interiéru a bytových doplňků - Užitá malba 4.3. Absolventi školy Složením maturitní zkoušky v jarním termínu ukončili studium na naší škole tito absolventi: Třída 4. C Obor: M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ ŠVP: Design oděvu Obor: M/07 SCÉNICKÁ A VÝSTAVNÍ TVORBA ŠVP: Výstavnictví a prostorová tvorba Třídní učitelka: PaedDr. Blanka Zbožínková Termín ústních maturit: 19. května května 2014 Předsedkyně maturitní komise: Mgr. Hana Olivová Střední škola Strážnice 17

18 4. C-m Absolventi: Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 BLAŽKOVÁ Denisa SMEJKALOVÁ Tereza COUFALOVÁ Kristýna VLČKOVÁ Kateřina ČERVENÁ Michaela ZEMANOVÁ Marie DVOŘÁČKOVÁ Marie S vyznamenáním složily maturitní zkoušku následující absolventky: COUFALOVÁ Kristýna ZEMANOVÁ Marie 4. C-v Absolventi: BALLON-MIERNÁ Adéla NEDOROSTOVÁ Eva DOSTÁLOVÁ Aneta SOBOTKOVÁ Andrea FREJLICHOVÁ Lucie VRZALOVÁ Nikola JUŘENA Radek ZLATUŠKOVÁ Lenka KRÁLOVÁ Pavlína S vyznamenáním složila maturitní zkoušku následující absolventka: SOBOTKOVÁ Andrea Třída 4. D Obor: M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP: Management a podnikání v umění a reklamě Třídní učitel: Mgr. Jiří Langhammer Termín ústních maturit: 26. května května 2014 Předsedkyně maturitní komise: Mgr. Věra Vyroubalová ISŠ Plzeň 4. D Absolventi: BAHENSKÁ Lucie MAŠTEROVÁ Zuzana DOLEŽALOVÁ Šárka MELOUN Petr DVOŘÁKOVÁ Andrea MEZEROVÁ Jitka HOMOLKOVÁ Veronika MUSILOVÁ Tereza JUPPOVÁ Karolína NEJEDLÁ Kateřina KALAŠOVÁ Kristýna NOVÁKOVÁ Denisa 18

19 KAŠPAROVÁ Kateřina NOVOTNÁ Kristýna KOVÁŘOVÁ Nikol POLÁKOVÁ Daniela KŘIVANOVÁ Hana ŘEPKOVÁ Nikol LATOCHOVÁ Andrea TOMÁNKOVÁ Michaela MARŠÍKOVÁ Tereza VÁŇOVÁ Markéta S vyznamenáním složily maturitní zkoušku následující absolventky: MUSILOVÁ Tereza POLÁKOVÁ Daniela Třída 4. E Obor: M/14 TEXTILNÍ VÝTVARNICTVÍ ŠVP: Design interiéru a bytových doplňků Obor: M/01 UŽITÁ MALBA ŠVP: Malba a ilustrace Třídní učitelka: Akad. mal. Ing. Olga Mokříšová Termín ústních maturit: 26. května května 2014 Předseda maturitní komise: Mgr. David Jedlička, PhD. Střední škola designu a módy Prostějov 4. E-i Absolventi: DOČKÁLKOVÁ Veronika MILOTOVÁ Denisa HOSOVÁ Tereza NOVÁKOVÁ Karolína JAHODOVÁ Jitka SEDLÁKOVÁ Kateřina JANDEJSKOVÁ Daniela SLAVÍČKOVÁ Lucie KOMÍNKOVÁ Martina SUCHANOVÁ Liliana KUČEROVÁ Iveta ZOUHAROVÁ Marie MÍČOVÁ Monika ŽÁČKOVÁ Iva MIKULECKÁ Nikola S vyznamenáním složily maturitní zkoušku následující absolventky: DOČKÁLKOVÁ Veronika HOSOVÁ Tereza ZOUHAROVÁ Marie 19

20 4. E-u Absolventi: Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 BENÁK Robert MÜLLEROVÁ Tereza JÍROVÁ Pavla POKORNÝ Tomáš KYSELÁKOVÁ Michaela ŠERÁ Iva MRŠTÍKOVÁ Renáta S vyznamenáním složila maturitní zkoušku následující absolventka: MÜLLEROVÁ Tereza 20

21 Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období šk. roku 2013/2014 Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 10. září 2014 Profilová část maturitní zkoušky a ústní část společné části maturitní zkoušky 12. září 2014 JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2013/ podzim (vybrané předměty, ze kterých maturovali studenti SUPŠ) DATUM KONÁNÍ ZKOUŠKY ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI ZKOUŠKY FORMA ZKOUŠKY Matematika - didaktický test Anglický jazyk - didaktický test Anglický jazyk - písemná práce Český jazyk a literatura - didaktický test Český jazyk a literatura - písemná práce Německý jazyk - didaktický test Německý jazyk - písemná práce Výsledky maturitních zkoušek v podzimním termínu šk. roku 2013/14 Počty žáků 4. C 4. D 4. E CELKEM Celkem přihlášeno k MZ neukončilo úspěšně 4. roč maturovalo Prospěl z toho s vyznamenáním Neprospěl neprospěl ve společné části MZ - z toho: o z ČJL o z ANJ o z NĚJ o z MAT neprospěl v profilové části MZ

22 4. C - Design oděvu - Výstavnictví a prostorová tvorba 4. D - Management a podnikání v umění a reklamě 4. E - Design interiéru a bytových doplňků - Užitá malba Složením maturitní zkoušky v podzimním termínu ukončili studium na naší škole tito absolventi: Třída 4. C-m obor: M/07 Modelářství a návrhářství oděvů ŠVP: Design oděvu VERONIKA Válková Třída 4. D obor: M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: Management a podnikání v umění a reklamě BARÁKOVÁ Kristina HORTOVÁ Tereza BARTOŇ Adam TESAŘOVÁ Karolína Třída 4. E - i obor: M/14 Textilní výtvarnictví ŠVP: Design interiéru a bytových doplňků SKOVAJSOVÁ Lucie Třída 4. E - u obor: M/01 Užitá malba ŠVP: Malba a ilustrace HOROVÁ Kateřina 22

23 4.4. Přehled žáků přihlášených na vysoké školy a vyšší odborné školy Přehled podaných přihlášek podle jmenovaných VŠ pro školní rok 2014/2015 VŠ - FAKULTA 4. C 4. D 4. E CELKEM VUT BRNO Fakulta výtvarných umění Fakulta strojního inženýrství 1 1 Fakulta stavebnictví 2 2 MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO Pedagogická fakulta 2 2 MENDELOVA UNIVERZITA BRNO Lesnická a dřevařská fakulta JAMU BRNO Divadelní fakulta 1 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta umění a designu ČVUT PRAHA Fakulta architektury 5 5 VŠUP PRAHA Design nábytku a interiéru 1 1 Design oděvu a obuvi 1 1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta 1 1 AMU PRAHA DAMU UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Ekonomika a management 1 1 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Fakulta umění a designu 1 1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta textilní 1 1 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pedagogická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 23

24 Fakulta pedagogická Fakulta ekonomická 5 5 Vzhledem k tomu, že velké množství vysokých škol umožňuje studentům podávat přihlášky elektronicky a ne prostřednictvím střední školy, nemá střední škola relevantní informace Uplatnění absolventů Dle výkazu - Absolventi v evidenci ÚP ČR podle škol a oborů k Na Úřadu práce České republiky byly evidovány následující počty uchazečů o práci z řad absolventů SUPŠ v Jihlavě Heleníně (http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs/polo): Obor vzdělání Počet uchazečů I. ukončení studia Počet uchazečů ukončení studia Management a podnikání 4 4 v umění a reklamě Design oděvu 2 2 Design a vizuální komunikace 0 0 Design interiéru a byt. doplňků 0 0 Malba a ilustrace 2 2 CELKEM Externí testování výsledků vzdělávání Maturitní zkouška JARO 2014 (dle souhrnných výsledků zaslaných Cermatem) Název: MATURITNÍ ZKOUŠKA Termín: KVĚTEN 2014 Organizace: CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) Předmět testování: anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, matematika Zúčastněné třídy: žáci 4. ročníku 4. C Modelářství a návrhářství oděvů Scénická a výstavní tvorba 4. D Ekonomika a podnikání

25 4. E Textilní výtvarnictví Užitá malba Průměrný dosažený % skór (výsledky žáků, kteří zkoušku konali a dokončili ji) ZKOUŠKA Český Anglický Německý jazyk jazyk jazyk Matematika Celá ČR 73,3 76,1 64,8 51,0 SUPŠ Jihlava -Helenín celkem 72,9 70,0 65,1 35,3 Management a podnikání v umění 70,3 69,5 65,4 31,0 a reklamě Školy s podobnými obory (- ekonomickými) 68,6 72,6 64,1 35,7 Umělecké obory 74,6 70,3 64,8 44,0 Školy s podobnými obory (- uměleckými) 72,4 72,5 62,5 37,9 25

26 5. Personální zabezpečení činnosti školy 5.1. Pedagogičtí pracovníci Ve šk. roce 2013/2014 nastoupili na SUPŠ v Jihlavě Heleníně následující učitelé: pí Mgr. Lenka Hřebíčková nástup po rodičovské dovolené pí Mgr. Zdeňka Kozlíková nástup po rodičovské dovolené pí Mgr. Šárka Obrdlíková MAT, FYZ ZAŘAZENÍ JMÉNO Ředitel školy Ing. Jaroslav Vítek ÚČT Zástupce ředitele Ing. Miroslava Hübnerová PRA/ek. Vedoucí učitel uměleckých oborů s pravomocí zástupce ředitele: Vyučující Mgr.A. Miloslava Svobodová Hana Ambrožová Ing. Dan Cimburek Tomáš Čelonk MgA. Andrea Demek Mgr. Věra Doležalová Mgr. Olga Dvořáčková Ing. Jana Fialová MgA. František Filipi Ing. Lenka Findejsová Mgr. Jana Hávová Ing. Gabriela Hautová Mgr. Lenka Hřebíčková Mgr. Pavlina Kaprálová Zarodňanská Ing. Jan Janeček Alena Kolmanová Mgr. Lenka Kölblová Mgr. Zdeňka Kozlíková NAV/mod. VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY TEC/mod. PCV/mod. TEM/mod. ZVK REF POG ICT TEC/viz. TEC/int. MDL/viz. ATP/viz. mateř. dovolená VGP DUM DĚJ ZAT TEC/viz. radní Kraje Vysočina pro oblast školství DVK ATP/int. TEC/int. TEK ICT NAM/int. ATP/int. ČJL ÚČT EKO PRA/ek. MAR ČJL, NĚJ ATP/viz. RTV/rek. MDL/int. TEC/viz.. POG TEC/rek. IMT/rek. RTV/rek. ZAT MOD/mod. PCV/mod. ZEK KOO/mod. ATP/int. ČJL VYP ČJL VYP PRA FIK MDL 26

27 MgA. Denisa Krausová TEC/už. ATT/už. VYP MgA. Helena Krotká TEC/rek. FIK POG DVK RTV/rek. VID/rek. Metodik prevence DVK PCV/už. TEC/už. FIK MgA. Mgr. Petr Kovář SSU ATT/už. Ing. Věra Kuchařová PSP VGP NAM/int. MgA. Tomáš Kukla INT/int. NAA/int. ATP/int. Ing. Radek Líbal ICT POG Mgr. Linda Libenská (Cermanová) ANJ Mgr. Jiří Langhammer CHE MAT Ing. Hana Malinková PEK EKO DTR/rek. PRO PRV MNG MEK/rek. Mgr. Eva Matulová mateř. dovolená Akad. mal. Ing. Olga Mokříšová FIK VYP Mgr. Irena Moučková ANJ Mgr. Jiří Němec OBN TEV Mgr. Šárka Obrdlíková MAT FYZ Mgr. Renata Paulíčková ANJ TĚV/zdr. Výchovný poradce Mgr. Lenka Pávková NĚJ OBN Bc. Linda Reisová mateř. dovolená Mgr. Veronika Slavíková mateř. dovolená Mgr. Barbora Studená ANJ FRJ Mgr.Václava Šádová FIK VYP DVK KRE Mgr. Naďa Švihálková mateř. dovolená MgA. Martin Šmíd TEC/int. DVK NAA/viz. ATP/int. POG FIK MgA. Mgr. Jakub Tomáš DVK ATT/už. PCV/už. SSU/už. Alena Zabloudilová KOO/mod. PCV/mod. MOD/mod. ATP/ int. PaedDr. Blanka Zbožínková OBN TEV TEV/zdr. Ve šk. roce 2013/2014 došlo v SUPŠ Jihlava Helenín v personálním obsazení pedagogického sboru k následujícím změnám: pí Mgr. Linda Cermanová odchod na mateřskou dovolenou pí MgA. Andrea Demek ukončení pracovního poměru p. Ing. Jan Janeček ukončení pracovního poměru 27

28 5.2. Předmětové komise Zaměření Předseda Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ekonomická Matematická a informační technologie Společenskovědní Tělesná výchova Všeobecně výtvarná Navrhování Výstavnictví Malba a ilustrace Design interiéru Reklamní tvorba Dějiny výtvarné kultury pí Mgr. Lenka Kölblová pí Mgr. Linda Libenská (Cermanová) pí Mgr. Lenka Pávková pí Ing. Gabriela Hautová p. Mgr. Jiří Langhammer pí Mgr. Olga Dvořáčková pí PaedDr. Blanka Zbožínková pí Mgr. A. Miloslava Svobodová pí uč. Kolmanová p. MgA. Šmíd pí MgA. Denisa Krausová p. MgA. Tomáš Kukla p. Ing. Jan Janeček p. MgA. František Filipi 5.3. Vychovatelky domova mládeže ZAŘAZENÍ JMÉNO POZNÁMKA Vedoucí vychovatelka Blanka Svobodová Vychovatelky Lenka Bártová Irena Chalupová Věra Kameníková Jarmila Kašparová 5.4. Hospodářští a provozní zaměstnanci Hospodářští a správní pracovníci: ZAŘAZENÍ JMÉNO POZNÁMKA Sekretářka ředitele pověřená funkcí hospodářky školy Jitka Fišerová Účetní Zuzana Krotká Administrativní pracovnice Vladěna Matulová 28

29 Správce ICT Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Provozní pracovníci: Ing. Radek Líbal ZAŘAZENÍ JMÉNO POZNÁMKA Správce budov Jaroslav Zamazal Školník - údržbář Jiří Zikmund Uklízečky Libuše Lapková Romana Morkusová Monika Pavlíčková Alena Švárová Školní kuchyně a školní jídelna: ZAŘAZENÍ JMÉNO POZNÁMKA Vedoucí jídelny Ivana Krainerová a školní kuchyně Pracovnice kuchyně Jitka Dočekalová ukončení PP Jolana Dvořáčková Lenka Králová Marie Hablová dlouhodobá prac. neschopnost ukončení PP Lenka Buzková Anna Ondráčková

30 6. Přijímací řízení pro šk. rok 2014/2015 přijímací zkoušky talentové 7. a 8. ledna 2014 obsah talentové přijímací zkoušky pro umělecké obory: - kresba hlavy podle živého modelu - malba barevného zátiší - hodnocení domácích prací (Počty dle výkazu S 5-01 žáci, kteří byli přijati a odevzdali zápisový lístek k 31. květnu 2014) Obor M/07 Modelářství a návrhářství oděvů ŠVP: DESIGN ODĚVU přihlášeno: 10 žáků z toho 10 dívek přijato: 8 žáků z toho 8 dívek Obor M/01 Užitá malba ŠVP: MALBA A ILUSTRACE přihlášeno: 30 žáků z toho 26 dívek přijato: 16 žáků z toho 14 dívek Obor M/03 Scénická a výstavní tvorba ŠVP: REKLAMNÍ TVORBA přihlášeno: 23 žáků z toho 17 dívek přijato: 14 žáků z toho 9 dívek Obor M/03 Scénická a výstavní tvorba ŠVP: DESIGN A VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE přihlášeno: 16 žáků z toho 14 dívek přijato: 11 žáků z toho 11 dívek Obor M/14 Textilní výtvarnictví ŠVP: DESIGN INTERIÉRU A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ přihlášeno: 24 žáků z toho 22 dívek přijato: 11 žáků z toho 9 dívek 30

31 přijímací zkoušky I. kolo I. termín 22. dubna 2014 II. termín 23. dubna 2014 Žáci byli přijati na základě výsledků přijímací zkoušky z českého jazyka a vysvědčení ze základní školy. (Počty dle výkazu S 5-01 žáci, kteří byli přijati a odevzdali zápisový lístek k 31. květnu 2014) Obor M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP: MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ V UMĚNÍ A REKLAMĚ ŠVP: FINANČNÍ PORADENSTVÍ A BANKOVNICTVÍ přihlášeno: 45 žáků z toho 40 dívek přijato: 22 žáků z toho 21 dívek POČET PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2014/2015 (Dle výkazu S 5-01) POČET M/01 ŠVP: ŠVP: M/01 ŠVP: M/03 ŠVP: ŠVP: M/07 ŠVP: M/14 ŠVP: OBOR Ekonomika a podnikání Management a podnikání v umění a reklamě Finanční poradenství a bankovnictví Užitá malba Malba a ilustrace Scénická a výstavní tvorba Reklamní tvorba Design a vizuální komunikace Modelářství a návrhářství oděvů Design oděvu Textilní výtvarnictví Design interiéru a bytových doplňků 31 PŘIHLÁŠENÝCH Z TOHO CELKEM DÍVKY POČET PŘIJATÝCH Z TOHO CELKEM DÍVKY CELKEM

32 7. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 7.1. Průběh školního roku 2013/2014 září Zahájení školního roku 2013/ Vyučování podle rozvrhu od 1. vyučovací hodiny Podzimní termín praktických maturitních zkoušek šk. roku 2012/13 pro třídu 4.D Mgr. Paulíčková se zúčastnila jednání Asociace školních sportovních klubů Ústní část maturitních zkoušek v podzimním termínu šk. roku 2012/13 Pod záštitou radní pro školství Ing. Fialové se konal seminář,,proč se učit (nejen) německy, zúčastnila se Mgr. Pávková Funkci předsedy maturitní komise ve SŠUP Ústí nad Orlicí vykonal Mgr. Langhammer Slavnostní otevření nového areálu a sportovního hřiště Naše škola se zapojila do akce Den evropského dědictví, akci zajišťovala Mgr. Dvořáčková, Mgr.A. Svobodová, Ing. Malinková Funkci předsedkyně maturitní komise na SŠ veřejnoprávní s.r.o. Trivis v Jihlavě vykonala Ing. Findejsová Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníků V se konala na KÚ Kraje Vysočina slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků Seznamovací víkend tříd 1. C, 1. D. 1.E Exkurze třídy 4. Cm do Prahy, akci zajišťuje A. Kolmanová a Mgr.A. Svobodová Schůzka zástupců rodičů žáků jednotlivých tříd na setkání Občanského sdružení při SUPŠ Jihlava- Helenín říjen Volba zástupců zletilých žáků do Školské rady při SUPŠ Jihlava-Helenín Návštěva pracovníků SPC Brno řešení studia žákyně 2. Cr Kristýny Čepové Exkurze na Designblok 2013 v Praze třídy 3.Ei a 4. Ei, dohled MgA. Kukla a Ing. Findejsová, Třídy 2.D, 3.D, 4.D, 2.Cr, 3.Er v rámci projektu 32

33 Kreativní management, dohled Mgr. Dvořáčková, Mgr. Kozlíková, MgA. Krotká, Mgr. Zarodňanská, Mgr.A. Svobodová Workshop v Galerii Havlíčkův Brod, účast třídy 2.D, dohled Mgr. Kozlíková Burza středních škol v Třebíči, naši školu prezentovala Mgr. Dvořáčková a MgA. Krausová Dny otevřených dveří Zasedání Školské rady při SUPŠ Jihlava-Helenín Burza škol v Kutné Hoře, naši školu prezentovala Ing. Hautová a MgA. Kukla Účast na Veletrhu zdraví pořádaném ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě, akci zajišťuje Mgr. Šádová Školení pořádané Hospodářskou komorou, zúčastnili se A. Kolmanová, Mgr. Pávková, Ing. Vítek Podzimní prázdniny Vernisáž výstavy v rámci projektu Kreativní Management v Muzejní kavárně v Jihlavě listopad a Přednáška a workshop P. Neuwirtha v rámci projektu Kreativní management, účastní se třída 3. Er Burza škol Havlíčků Brod, naši školu prezentovala Mgr. Kozlíková a A. Kolmanová, Burza škol Velké Meziříčí, naši školu prezentovala Mgr.A. Svobodová Burza škol Jindřichův Hradec, naši školu prezentovala Mgr. Paulíčková a Ing. Janeček Vernisáž výstavy Fashion Food ve spolupráci se SŠOS Jihlava v Hotelu Gustav Mahler Jihlava Návštěva ukrajinské delegace v rámci,,dnů ukrajinské kultury na Vysočině spojená s besedou na společná témata Vernisáž výstavy prací žáků naší školy v OGV v Jihlavě Burza škol Jihlava naši školu prezentovali Mgr. Pávková, Mgr.A. Svobodová, Ing. Hautová, MgA. Kukla Setkání s rodiči žáků ZŠ v Telči a Třešti, naši školu prezentuje Ing. Vítek Burza středních škol Pelhřimov, naši školu prezentovala Mgr. Šádová Výtvarná soutěž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a ZUŠ Pedagogická rada za 1. čtvrtletí škol. roku 2013/ Burza středních škol ve Žďáře nad Sázavou, naši školu prezentovala Ing. Malinková a 33

34 30. - Mgr.A. Svobodová Setkání s rodiči žáků ZŠ v Telči, Jemnici a Polné, naši školu prezentovali Ing. Vítek a MgA. Kukla Schůzky rodičů s pedagogy a vychovateli školy Schůze Umělecké rady SUPŠ Přednáška o kyberšikaně, účast třídy 1. D Módní přehlídka v Horáckém divadle v Jihlavě Vernisáž výstavy ateliéru Malba a ilustrace v kinosále školy pod názvem Malý princ Asociace uměleckých SŠ v Lysé nad Labem, účast Ing. Vítek Exkurze do Vídně na aktuální výstavy Školení CERMATu pro management školy, týkající se státních maturit, akce se konala v NIDV v Jihlavě, zúčastnila se Ing. Hübnerová Školení na KÚ, týkající se zdravotních prohlídek žáků, zúčastnila se Mgr. A. Svobodová V OGV se žáci třídy 2. D zúčastnili akce,,architektura napříč staletími, dohled Mgr. Kozlíková Otevřené ateliéry a talentové zkoušky,,nanečisto, akci zajišťovali vedoucí jednotlivých ateliérů Ředitelské volno z provozních důvodů Přednáška pro 3. ročníky na téma Práce streetworkera, Přednáška pracovníků Záchranné služby Kraje Vysočina pro 2. ročníky V OGV se žáci třídy 1. D zúčastnili akce,,architektura napříč staletími, dohled Mgr. Kozlíková Adventvní dny v ZOO Jihlava, akci zajišťuje Mgr. Svobodová, Mgr. Kölblová, pí Kašparová, Ing. Findejsová prosinec Školení pro pedagogické pracovníky na téma Právní minimum pro pedagogy Přednáška v rámci projektu Kreativní management pro třídy 2.CR, 2.D, 3.Ci, 3.D, 3.E, 4.C, 4.E Školní kolo olympiády z ČJ, dohled Mgr. Kölblová a Mgr. Hávová Zahájení výstavy ateliéru Malba a ilustrace v OGV v Jihlavě Prezentace SŠ pro žáky ZŠ Nové Veselí, akci zajišťovala Mgr.A. Svobodová Školení k projektům na Kú Kraje Vysočina, účast MgA. Kukla Školení CERMATu na téma Matematika ve světle 34

35 výsledků, účast Mgr. Langhammer Přednáška pro 3. ročníky v rámci prevence patologických jevů Schůze OROS v Jihlavě, účast Ing. Findejsová Barevné Vánoce na KÚ Kraje Vysočina, naši školu prezentuje Mgr. Šádová a vybraní studenti Účast v soutěži Mladý módní tvůrce v DKO Jihlava, akce se účastnily třídy 3.Cm, 4.Cm, 1.Ei Exkurze do Jihlavských listů, účast třída 2.Cr, dohled Ing. Malinková Naše škola pořádala Asociaci bývalých textilních a oděvních škol Vernisáž výstavy Fashion Food na KÚ Kraje Vysočina v Jihlavě Přednáška v rámci projektu Kreativní management pro třídy 1.D, 4.D, 4.Cv, 4.Ei leden a Talentové zkoušky na umělecké obory pro školní rok 2014/ Exkurze na Úřad práce v Jihlavě, třídy 4.E a 4.C. dohled MgA. Tomáš a PaedDr. Zbožínková Exkurze na Úřad práce v Jihlavě, třída 4.D, dohled Mgr. Studená Výstava ateliéru Malba a ilustrace v kavárně Dena v Jihlavě Den otevřených dveří Žáci třídy 1.D a 3.D se zúčastnili vzdělávacího programu,,svět kolem nás, dohled Ing. Malinková a Mgr. Kölblová Uzavření klasifikace za 1. pololetí školního roku 2013/ Školení pořádané Hospodářskou komorou Jihlava, účastnili se PaedDr. Zbožínková, Mgr. Pávková, Mgr. Libenská, Mgr. Hávová, Ing. Hautová, MgA. Filipi, Ing. Vítek Pedagogická porada za 1. čtvrtletí šk. roku 2013/ Náhradní termín talentových zkoušek pro umělecké obory Třída 1.C se zúčastnila v rámci výuky ČJL divadelního představení Hamlet, dohled Mgr. Kozlíková a Mgr. Hávová Předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2013/ Pololetní prázdniny Regionální kolo soutěže Mladý Demosthenes na KÚ Kraje Vysočina, naši školu reprezentují žáci ze třídy 1.D a 3.D 35

36 únor Začátek dotazníkového šetření Mapa školy Mgr. Pávková se zúčastnila jako členka poroty okresního kola soutěže v NEJ v DDM v Jihlavě Žáci třídy 1.D se zúčastnili v OGV v Jihlavě výtvarné animace,,rozmanité podoby moderny, dohled Mgr. Kozlíková Školení k problematice Zákoníku práce Workshop fotografie, účast třída 3.D, dohled Mgr. Dvořáčková Okresní kolo olympiády v ČJL v DDM v Jihlavě, naši školu reprezentují žáci ze třídy 1.E a 4.E Žáci třídy 2. D uspořádali soutěž pro žáky ZŠ s názvem Umění v koutě Ing. Hautová se zúčastnila akce,,zlatý Ámos v Brně Workshop fotografie 2.část, účast třída 3.D, dohled Mgr. Dvořáčková Vernisáž výstavy oboru Management a podnikání v umění a reklamě v kinosále školy Školení na téma Nová legislativa ve školství, účast Ing. Vítek Výstava ateliéru Malba a ilustrace v kavárně Dena v Jihlavě Školení pořádané Hospodářskou komorou v Jihlavě na téma výukové podpory pro lektory dalšího vzdělávání, účast A. Kolmanová, Ing. Vítek, Mgr. Pávková Třída 1.D a 1.E se zúčastnily v rámci výuky ČJL divadelního představení Hamlet, dohled MgA. Krotká a Ing. Malinková Školení na KÚ Kraje Vysočina ke školskému portálu, účast Ing. Hübnerová a Ing. Vítek Školení pro předsedy maturitních komisí pořádané CERMATem, účast Mgr. Kozlíková, Mgr. Šádová, MgrA. Svobodová Třída 3.E se zúčastnila v rámci výuky OBN soudního jednání v Jihlavě, dohled Mgr. Němec Školení na KÚ Kraje Vysočina, účast Ing. Vítek Exkurze v rámci projektu Kreativní management na veletrh Printexpo v Brně, účast tříd 1.D, 2.D, 3.D, 2.C, 3.Er, dohled Ing. Hautová, Mgr.Kaprálová- Zarodňanská, MgA. Krotká, Ing. Janeček Přednáška v rámci projektu Kreativní management na téma Muzejní praxe, účast tříd 1.D, 2.D, 3.D Konec termínu deklasifikace žáků 4. ročníku za 1. pololetí škol. roku 2013/

37 březen Přednáška designéra Petra Babáka v rámci projektu Kreativní management pro třídy 1.E, 2.CR, 3.Er, 4.Cv, 4.Ei, dohled MgA. Krotká, Ing. Janeček, MgA. Demek, MgA. Kukla Výstava v rámci projektu Kreativní management na Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou Schůzka s pracovníky SPC Brno kvůli zajištění výuky Kristýny Čepové, žákyně třídy 2.Cr Exkurze v rámci projektu Kreativní management do reklamní agentury Vision Graphics, s.r.o v Jihlavě, účast třída 4.D, dohled Ing. Malinková Přednáška asistentů z ateliéru Performance na FAVU, účast tříd 1.C, 2.Em, 3.E, 4.Em Workshop pro třídu 3.D v rámci projektu Kreativní management na téma,,umění prezentace, dohled Mgr. Dvořáčková Výstava Fashion Food na ČSÚ v Praze Exkurze do Prahy návštěva Anežského kláštera a Národní galerie, účast třídy 2.C, dohled MgA. Filipi a MgA. Krotká Školení na téma e-twinning, účast Mgr. Paulíčková Jarní prázdniny Přednáška v rámci preventivního programu na téma HIV/AIDS pro žáky 2. Ročníků v kinosále školy Návštěva žáků 8. tříd ze ZŠ Otokara Březiny Přednáška režiséra Ondřeje Kepky v rámci projektu Kreativní management pro třídy 2.Cr, 2.D, 3.Er, 3.D, 4.D Exkurze žáků 3.C v rámci výuky DVK do Prahy, dohled MgA. Filipi a Mgr. Šádová Exkurze žáků třídy 2. D a 3.D do Havlíčkova Brodu na Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Kurz tvůrčího psaní na ZŠ Křížová v Jihlavě, účast Mgr. Kölblová a Mgr. Kozlíková Návštěva soudního jednání v rámci výuky OBN, třída 3.D, dohled Ing. Hautová Výstavu Blanky Matragi v Praze navštívili žáci 1. až 4. ročníku oboru Design oděvu, dohled pí. uč. Kolmanová a pí. uč. Zabloudilová Vernisáž výstavy ateliéru Malba a ilustrace v kinosále školy na téma Autoportrét Účast žákyně L. Suchanové ze třídy 4.Ei ve finále soutěže Photocontest v Praze, dohled Ing. Cimburek 37

38 Přednáška programového ředitele Rádia Vysočina Bedřicha Musila v rámci projektu Kreativní management pro třídy 1.D, 1.Er, 2.Cr, 2.D, 3.D Přednáška zaměřená na 3D programy v rámci projektu Kreativní management pro třídy 2.Cv a 3. D Přednáška pro třídu 3.E v rámci preventivního programu s tématikou Domácí násilí Exkurze do České spořitelny v Jihlavě, třída 4.D, dohled Mgr. Studená Školení pro zadavatele společné části maturitní zkoušky, účast Mgr. Pávková a Ing. Hautová duben Exkurze třídy 4.Ei na výstavu Tima Burtona v Praze. Žáci se zúčastnili workshopů v rámci výstavy, dohled MgA. Kukla Workshop typografie v rámci projektu Kreativní management, účast třída 2.Cr, dohled Ing. Janeček Účast družstva žáků v,,junior maratonu, dohled Mgr. Němec Vernisáž výstavy a módní přehlídka ateliéru Design oděvu v kinosále školy 8. a Přednášky pracovníka Městské policie v rámci akce,,zvyšování právního vědomí mládeže pro žáky 1. a 2. ročníků Třída 3.C navštívila soudní jednání v Jihlavě, dohled Mgr. Němec Projekt Nicholas Winter Síla lidskosti v DIODU v Jihlavě, účast třídy 2.C, 2.D, 2.E, 3.C, dohled PaedDr. Zbožínková, Mgr. Pávková, Ing. Findejsová, Ing. Hautová Účast v soutěži Avantgarda v Lysé nad Labem, vybraní žáci tříd 2.C a 3.C, dohled Mgr.A. Svobodová Kurz sítotisku v rámci projektu Kreativní management pro vybrané žáky, dohled Mgr. Dvořáčková Účast v soutěži Doteky módy Prostějov, žáci oboru Design oděvu, dohled pí uč. Zabloudilová, Ing. Vítek 14. a Školení pro pedagogické pracovníky pořádané HK Jihlava, účast Ing. Hautová, Mgr. Pávková, Mgr. Hávová, PaedDr. Zbožínková, MgA. Filipi, MgA. Kukla Účast vybraných žáků na komentované prohlídce výstavy francouzských výtvarníků v OGV Jihlava, dohled MgA. Filipi, Mgr. Šádová, Ing. Cimburek 38

39 Pedagogická rada za 3. čtvrtletí škol. roku 2013/ Poznávací zájezd do Anglie, dohled Mgr. Moučková, Mgr. Studená, Ing. Janeček Velikonoční prázdniny 22. a kolo přijímacího řízení na obor Ekonomika a podnikání pro školní rok 2014/ Exkurze třídy 2.Ei do Brna návštěva vily Tugendhat, dohled Mgr. Kaprálová Zarodňanská a MgA. Kukla Zájezd do Lidic v rámci výuky OBN, účast tříd 2.C a 2.E, dohled PaedDr. Zbožínková a Mgr. Moučková Exkurze na veletrh Mobitex v Brně, třídy 1.Ei, 2.Ei, 2.Cv, dohled MgA. Kukla, Ing. Findejsová, Mgr. Kaprálová-Zarodňanská Informační schůzky pro rodiče žáků s učiteli a vychovateli Umělecká rada SUPŠ Jihlava-Helenín Uzavření klasifikace žáků 4. ročníků za 2. pol. škol. roku 2013/ Pedagogická klasifikační rada pro 4. ročníky 28. a Studentské volby do Evropského parlamentu 2014, akce se koná pod záštitou organizace,,jeden svět na školách, patřící pod společnost Člověk v tísni, dohled Mgr. Pávková Předání vysvědčení žákům 4. ročníků za 2. pol. škol. roku 2013/ ,,Poslední zvonění květen Zahájení písemné zkoušky společné části maturitních zkoušek Školení pro pedagogy v rámci projektu Kreativní management Žáci ročníků navštívili filmové představení Cyril a Metoděj Apoštolové Slovanů v CineStar v Jihlavě Pokračování společné části maturitních zkoušek ČJL, didaktická část a písemná práce ANJ, didaktická část NEJ, didaktická část a písemná práce Školení na program RHINO pro pedagogické pracovníky v rámci projektu Kreativní management Školení pro učitele ANJ na odborných školách, účast Mgr. Studená Vernisáž výstavy prací žáků všech oborů a módní přehlídka na KÚ Kraje Vysočina Návštěva zástupců VŠE Praha v rámci navázání 39

40 spolupráce Turnaj SŠ v nohejbalu, akci zajistila PaedDr. Zbožínková, Mgr. Paulíčková, Mgr. Němec Funkci maturitního komisaře na Gymnáziu Jihlava vykonala Ing. Findejsová Exkurze třídy 2.D do skladu firmy DM drogerie, dohled Ing. Hautová Školení pro učitele ANJ na odborných školách, účast Mgr. Studená 14. a Praktická maturitní zkouška třídy 4.D Exkurze tříd 2.D a 3.D do Památníku Bible Kralické a do Baziliky sv. Prokopa v Třebíči, dohled Mgr. Dvořáčková a Mgr. Kozlíková Exkurze třídy 2.E v rámci výuky DVK do Prahy Anežský klášter a Národní galerie, dohled MgA. Filipi a Mgr. Šádová Účast ve finále soutěže Máš umělecké střevo?, tři žákyně školy, dohled Ing. Janeček Zahájení ústních maturitních zkoušek pro třídu 4.C Souvislá odborná praxe žáků 2. ročníků a třídy 3.D ve firmách Projektové vyučování tříd 3.C a 3.E -,,Malé maturity Školení na KÚ Kraje Vysočina, účast Ing. Líbal Funkci předsedy maturitní komise vykonali: Ing. Vítek na SOŠ v Telči, MgA. Krausová na SŠUP Ústí nad Orlicí, MgA. Filipi na SŠ Lysá nad Labem, Mgr. Doležalová na SŠOS Jihlava Exkurze tříd 1.Cv a 1.Er do ruční papírny Velké Losiny, dohled Mgr. Kaprálová-Zarodňanská a MgA. Krotká Volby do Evropského parlamentu 2014, volební místnost v kinosále školy červen Exkurze třídy 3.D v rámci projektu Kreativní management do ČT a Poslanecké sněmovny, dohled Mgr. Kölblová a Ing. Malinková Exkurze tříd 1.Er, 2.Cr a 3.Er do firmy Huthamaki v Přibyslavicích, dohled MgA. Krotká a Ing. Janeček Školení v rámci prezentace portálu Mediagram, účast Ing. Malinková, Mgr. Šádová, Mgr. Dvořáčková Slavnostní ukončení studia žáků 4. ročníků v gotické síni jihlavské radnice a předání maturitního vysvědčení 40

41 5. 6. Exkurze tříd 1.Er a 3.Er do Prahy na výstavu Tima Burtona Školení k FKSP, účast Ing. Findejsová a Ing. Vítek Vernisáž výstavy maturitních prací oboru Design oděvu spojená s módní přehlídkou v kavárně Doubledecker v CITY Parku Jihlava Obhajoby,,malých maturit 3. ročníku oboru Design oděvu Školní kolo soutěže Prezentiáda, účast tříd 2.D a 3.D, akci zajišťuje Mgr. Kozlíková, Mgr. Dvořáčková, Ing. Hautová Školení EZAK na KÚ Kraje Vysočina, účast pí Matulová a Ing. Vítek Školení na Adobe Premiere CS6 v rámci projektu Kreativní management pro pedagogy, účast MgA. Krotká, Ing. Janeček, Ing. Cimburek Školení na práci s ozvučovací technikou v rámci projektu Kreativní management pro pedagogy, účast Mgr. Dvořáčková, Mgr. Kozlíková, MgA. Krotká, Ing. Janeček Akce s názvem,,filuta na KÚ Kraje Vysočina, účast žáků ze tříd 2.D a 3.D, dohled Ing. Hautová Workshop pro práci s videem pro třídu 2.Cr pod vedením Mgr. Ondřeje Kepky Sportovní kurz pro žáky 3. ročníků, dohled PaedDr. Zbožínková, Mgr. Paulíčková, Ing. Findejsová Výtvarný plenér pro žáky uměleckých oborů 1. a 2. ročníků, Želiv třídy 1.C, 1.E, 2.E, dohled MgA. Kovář, MgA. Krotká, Mgr. Kozlíková, Mgr. Šádová, MgA. Tomáš, Vranov třída 2.C, dohled MgA. Filipi a Ing. Janeček Schůzka zástupců tříd na jednání Občanského sdružení při SUPŠ Jihlava-Helenín, účast Ing. Vítek, Ing. Hübnerová, pí Svobodová, pí Matulová, pí Bártová Předání Protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky letošním absolventům Zasedání školské rady při SUPŠ Jihlava-Helenín Konec platnosti pravidelného rozvrhu pro školní rok 2013/ Setkání zaměstnanců školy a pozvaných hostů v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě oslava 60. výročí založení školy Dny otevřených dveří v rámci oslav 60. výročí založení školy: výstavy, módní přehlídky, koncert 41

42 žáků školy Školení v rámci projektu Kreativní management na zpracování fotografií, účast Mgr. Dvořáčková, Mgr.Kozlíková Uzavření klasifikace žáků za 2. pol. škol. roku 2013/ Jako členka zkušební komice na ZŠ a SŠ Březejc se zúčastnila Mgr.A. Svobodová Pedagogická rada za 2. pololetí školního roku 2013/ Studentské oslavy 60. výročí založení školy Závěrečná pedagogická rada ve školním roce 2013/ Předání vysvědčení za 2. pololetí škol. roku 2013/2014 žákům 1. 3.ročníků 7.2. Prezentace školy na veřejnosti SUPŠ se prezentuje na veřejnosti kromě jiného i činností své módní agentury. Prostřednictvím této agentury se naši studenti zúčastňují velmi úspěšných módních přehlídek, kde předvádějí modely zhotovené svými spolužáky na školních dílnách. Jedná se o čistě studentskou aktivitu, zkušenější studenti učí ty méně zkušené, sami připravují choreografii, hudbu, výběr a přípravu modelů na předvádění. Také jsou schopni se sami česat a líčit pro potřeby různých soutěží a přehlídek. VYBRANÉ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Imatrikulace žáků 1. ročníků na KÚ Kraje Vysočina Den otevřených dveří na SUPŠ Jihlava-Helenín říjen 2013 Přehlídka pro delegaci z Ukrajiny Přehlídka na vernisáži výstavy Paralelní v OGV Den otevřených dveří na SUPŠ Jihlava-Helenín leden 2014 Přehlídka pro studenty z Francie v rámci spolupráce se SŠ stavební Jihlava Bod zrodu - přehlídka na vernisáži studentky 4. roč. ateliéru Design oděvu Kristýny Coufalové Koncová záložka - vernisáž výstavy ateliéru design oděvu Přehlídka na vernisáži výstavy,,60 na krku" na KÚ Kraje Vysočina 42

43 Kavárna Doubledecker Jihlava - výstava maturitních prací 60. výročí založení školy - přehlídka v Hotelu Gustav Mahler a série přehlídek v rámci oslav výročí v areálu školy Dále SUPŠ vystavuje práce svých studentů a pedagogů na různých výstavách: Výstava ateliéru Design interiéru a bytových doplňků ve Finsku Výstava v kavárně Muzeum Jihlava - Kreativní management DESIGNBLOK 2013 v Praze FASHIONFOOD ve spolupráci se SŠOS Jihlava - Hotel Gustav Mahler Jihlava, KÚ Kraje Vysočina, Praha, Nitra, Lipnice nad Sázavou Paralelní - výstava prací žáků v OGV Jihlava Zdá se, že je to tak - výstava ateliéru Malba a ilustrace v OGV Jihlava Betlém pro Olešnou - realizace ateliéru Malba a ilustrace Adventní dny v ZOO Jihlava WINDOW GALERY v Praze Bod zrodu - Soul gallery Jihlava - výstava žákyně ateliéru Design oděvu Výstava na Staré radnici ve Žďáře nad Sázavou Design pod lupou - výstava fotografií v kinosále školy Malý princ - výstava ilustrací ateliéru Malba a ilustrace v kinosále školy Tvůj ksicht nikoho nezajímá - výstava ateliéru Malba a ilustrace v kinosále školy Koncová záložka - výstava ateliéru Design oděvu v kinosále školy Penzion DENA v Jihlavě - výstava ateliéru Malba a ilustrace a Design oděvu,,60" na krku - výstava prací studentů všech oborů na KÚ Kraje Vysočina v Jihlavě Výstava prací pedagogů SUPŠ v rámci 60. výročí založení školy - kinosál školy Doubledecker v CITY Parku Jihlava - výstava maturitních prací ateliéru design oděvu Kreativní management v Muzeu Jihlava 43

44 HELL.GA - vernisáže studentů Galerie U Školníků - ateliérové výstavy v areálu školy Studenti vydávají časopis ATHELLIER a pořádají koncerty Samostatné výstavy pedagogů školy: Vizuální transformace funerálního prostoru samostatná výstava MgA. Heleny Krotké Muži, květiny a něco tísnivého samostatná výstava MgA. Denisy Krausové Originální svět přehlídka modelů Mgr. A. Míly Svobodové PARADOX LHÁŘE, STAFÁŽ PŘÍTOMNOSTI, STŘIH, SEN UMĚLCŮV, OHLEDÁNÍ MÍSTA, ČISTÁ TABULE samostatné výstavy MgA. Jakuba Tomáše 7.3. Výsledky soutěží Nominace na Národní cenu za studentský design - Jakub Ronovský, ateliér design a vizuální komunikace SWEET FASHION HAMÉ - 2. místo v celostátní designérské soutěži, Pavel Dobrovolný, 3. ročník Design oděvu Realizace ateliéru Design interiéru a bytových doplňků na SŠOS Jihlava - skleněná instalace v prostoru, návrh Kristýna Hotová TEENDESIGN - 1. místo v celostátní soutěži, Andrea Sobotková 4. ročník, Design a vizuální komunikace Young Demosthenes - postup do krajského kola soutěže v řečnických dovednostech, Barbora Fukalová a Renata Vindušková, Management a podnikání v umění a reklamě PHOTOCONTEST - 2. místo v celostátní fotografické soutěži, Liliana Suchanová, 4. ročník, Design interiéru a byt. doplňků AVANTGARDA Lysá nad Labem - 2. místo, Eliška Hanušová, 2. ročník, Design oděvu Doteky módy Prostějov - účast v soutěži Zlatá jehla Prostějov - účast v soutěži Mladý módní tvůrce ČR - účast v soutěži 44

45 Finále celostátní soutěže pořádané Technickým muzeem v Brně - Eva Nedorostová, Design a vizuální komunikace Talent Vysočiny - nominace Pavla Dobrovolného, 3. ročník, Design oděvu Vysočina hledá talent - finále pěvecké soutěže, Lucie Hrůzová 1. ročník oboru Management a podnikání v umění a reklamě 45

46 8. Spolupráce s firmami a sociálními partnery SUPŠ Jihlava Helenín spolupracuje s mnoha firmami, mez i nimiž významnou a přínosnou je spolupráce s firmou BROKIS, s. r. o. První společnou prezentací byla výstava Myšlenka světlu, světlo myšlence v Hasičském domě v Telči v červnu Zde se představily realizace interiérového osvětlení, vytvořené podle návrhů našich studentů. Výstava trvala do konce roku Rovněž na prestižním designovém veletrhu Designblok 2013 v Praze se tato světla představila široké odborné veřejnosti a byla velmi kladně hodnocena. Pokračováním této spolupráce je projekt WINDOW GALERY v Rytířské ulici v Praze, kde byly opět návrhy našich studentů, zpracované v janštejnské sklárně, prezentovány vedle několika vybraných středních škol z ČR. Tato výstava trvala do konce června Praktickým výstupem jsou maturitní práce z ateliéru Design a vizuální komunikace, kdy si několik studentů mohlo vyzkoušet zpracování návrhů a firma BROKIS se opět podílela na jejich realizaci. Tato firma nabízí našim studentům jak možnost praxe, tak možnost budoucího zajímavého uplatnění v tomto prestižním oboru. Dalšími firmami a partnery, se kterými spolupracujeme, jsou firma BOSCH Diesel Jihlava, Hitrádio Vysočina, Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Okresní galerie Vysočiny v Jihlavě, ZOO Jihlava, VŠE Praha katedra ARTS Management a Fakulta výtvarného umění Masarykovy univerzity v Brně. 46

47 9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V rámci programu prevence se žáci účastnili besed a přednášek, byli informováni ve vyučovacích hodinách i mimo ně školním metodikem prevence. S jednou výjimkou v programu druhého ročníku bylo zvolené úspěšně realizováno. I. ročníky V září se uskutečnil adaptační kurz pro první ročníky. Byl velmi zdařile realizován v koncepčním řešení organizace STAN. Jako součást kurzu byla zvolena také přednáška s besedou na téma závislosti drogy, alkohol. Téma, s nímž se žáci v rámci prevence setkávají často a trpí vůči němu předsudky z opakující se nudy, bylo mladými lektory pojato stejně invenčně jako celý kurz. V listopadu, ve dnech osmého a patnáctého, se konaly přednášky na téma kyberšikana. S žáky hovořil vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí na Vysočině, pan Mgr. Antonín Křoustek. II. ročníky Sedmnáctého března proběhly přednášky s tématikou HIV, AIDS, pohlavní choroby, vedené odborným lektorem Martinem Hornychem. Velmi dobré zkušenosti se zpracováním tématu a celkovou atmosférou besedy z loňského roku se opět potvrdily. Přednáška na téma poruch příjmů potravy nakonec nebyla realizován. Program pro tyto ročníky bude naplněn příští školní rok, kdy bude osloven jiný lektorský tým. III. ročníky Dvacátého šestého listopadu se uskutečnily velmi zdařilé besedy na téma Práce streetworkera drogy, pod patronací jihlavského K-Centra. Opět se jednalo o osvědčený (studentské reference) profesionální přístup lektora Michala Matuly. V prosinci, třetího a desátého, s žáky opět diskutoval Mgr. Křoustek z Bílého kruhu bezpečí na téma domácí násilí. 47

48 10. Rozvojové a mezinárodní projekty Název projektu:,,kreativní management na SUPŠ Jihlava-Helenín Doba trvání projektu: Financování projektu: z ESF, rozpočtu ČR a KÚ Kraje Vysočina Číslo operačního programu: CZ.1.07 Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Projekt je zaměřený na integraci nových poznatků a zkušeností formou inovativních vzdělávacích metod do výuky odborných předmětů v oboru Management a podnikání v umění a reklamě a oboru Reklamní tvorba, zejména z oblasti informačních a komunikačních technologií a využívání nových technických zařízení. K tomu dojde pomocí zpracování metodických, výukových a ICT materiálů a jejich integrací do výuky tak, aby se zvýšily kompetence žáků v odborných předmětech a došlo také k vyšší motivaci žáků k jejich studiu a k celoživotnímu učení. Žáci naší školy se naučí využívat moderní nástroje včetně ICT v odborných předmětech, porovnají své dovednosti a znalosti mezi sebou a s podobně zaměřenými školami v rámci soutěží a praktické dovednosti ověří v praxi a u zaměstnavatelů. To vše proto, aby se ICT ve spojení s kreativním podněcováním žáků staly nástrojem a prostředkem ke kvalitní změně odborné výuky. Cílem projektu je zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností s důrazem na mezipředmětové a mezioborové vztahy, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí a také podpora výuky odborných předmětů výuky informačních a komunikačních technologií (ICT) na škole a práce s novými technickými a technologickými prostředky. Cíl bude realizován především tvorbou metodických materiálů pro žáky, tak aby došlo ke zvýšení motivace k učení se odborným předmětům a také ke zvýšení odborných kompetencí žáků. Materiály budou použity ve výuce i v době udržitelnosti projektu s tím, že bude-li třeba, budou upraveny tak, aby byly stále aktuální. Materiály po ověření ve výuce budou zapracovány jako inovace školního vzdělávacího programu (v oboru Management a podnikání v umění a reklamě v závěru projektu, v oboru Reklamní tvorba v době udržitelnosti). Na ověření nových metod se budou podílet žáci a prostřednictvím dalších aktivit projektu dojde i ke zvýšení jejich motivace k učení. Metodické materiály budou zpracovány pro výuku ICT a odborných předmětů, aby došlo k využití mezipředmětových vztahů. Takto získané odborné dovednosti budou žáci využívat ve výuce odbor. předmětů a pak 48

49 především na trhu práce,případně i v celoživotním vzdělávání. Žáci se navíc budou učit týmové spolupráci a práci s informacemi a naučí se lépe používat ICT v odborných předmětech. Žák, který si může ověřit nové znalosti a dovednosti při konkrétních činnostech, vidí výsledky své práce, je lépe motivován k lepšímu výsledku a vyššímu výkonu. Žáci se budou rovněž podílet na ověření nově získaných poznatků formou soutěží mezi sebou a také s obdobně zaměřenými školami, se kterými má škola kontakty. Výstupy budou zveřejněny na webových stránkách školy(výsledky soutěží, fotodokumentace, reálné výstupy jako katalogy výstav, nově navržené reklamy a reklamní kampaně, grafické materiály). Dojde tak k prezentaci konkrétních výstupů projektu, na kterých si žáci ověří, jak zvládnou nové poznatky a využívat je v praxi. Název projektu:,,eu peníze středním školám Šablony Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách čtenářská a informační gramotnost cizí jazyky využívání ICT matematika odborné kompetence finanční gramotnost inkluzívní vzdělávání mentoring Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí praktické zkušenosti a odborné kompetence. Mgr. Langhammer MAT/ FYZ PaedDr. Zbožínková OBN pro 2. a 3. ročník Mgr. Hávová ČJL pro 1. ročník, NĚJ pro 2. a 3. ročník 49

50 Mgr.A. Svobodová Navrhování pro 3. ročník Design oděvu Mgr. Pávková Gramatika + slovní zásoba 1. ročník 2. cizí jazyk 4. ročník 1. cizí jazyk Ing. Findejsová Technické kreslení pro Design interiéru a bytových doplňků, 1. a 2. ročník Ing. Líbal Technologie pro Design interiéru a bytových doplňků,1. a 2. ročník ICT pro 1. ročník Mgr. Slavíková ČJL 50

51 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled vzdělávacích akcí, kterých se učitelé zúčastnili v průběhu šk. roku 2013/2014 v rámci zvyšování své kvalifikace a získávání nových poznatků z příslušné oblasti Seminář Proč se učit (nejen) německy 24. Školení pedagogických pracovníků pořádané Hospodářskou komorou Školení k maturitní zkoušce pro management škol Školení na KÚ týkající se zdravotních prohlídek žáků Školení pedagogických pracovníků na téma Právní minimum pro pedagogy Školení k přípravě a realizaci projekt KÚ Kraje Vysočina Školení CERMATu na téma Matematika ve světle výsledků Školení pedagogických pracovníků pořádané Hospodářskou komorou Školení k problematice zákoníku práce Školení na téma Nová legislativa ve školství 20. Školení pedagogických pracovníků pořádané Hospodářskou komorou Školení na KÚ ke školskému portálu Školení pořádaném Cermatem pro předsedy maturitních komisí 51 - pí Mgr. Pávková p. Ing. Vítek pí Mgr. Pávková pí uč. Kolmanová - pí Ing. Hübnerová - pí Mgr. A. Svobodová - všichni pedagogičtí pracovníci - p. MgA. Kukla - p. Mgr. Langhammer - pí PaedDr. Zbožínková pí Mgr. Pávková pí Mgr. Libenská pí Mgr. Hávová pí Ing. Hautová p. MgA. Filipi p. Ing. Vítek - p. Ing. Vítek - p. Ing. Vítek p. Ing. Vítek pí Mgr. Pávková pí uč. Kolmanová p. Ing. Vítek pí Ing. Hübnerová pí Mgr. Kozlíková pí Mgr. Šádová pí Mgr. A. Svobodová p. MgA. Filipi Školení na KÚ Diplomatický - p. Ing. Vítek

52 . protokol Školení na téma e-twinning - pí Mgr. Paulíčková Školení pořádaném Cermatem pro zadavatele společné části maturitní zkoušky Školení pedagogických pracovníků pořádané Hospodářskou komorou Školení pedagogů - programy 3D Školení pedagogů program RHINO pí Mgr. Pávková pí Ing. Hautová pí PaedDr. Zbožínková pí Mgr. Pávková pí Mgr. Hávová pí Ing. Hautová p. MgA. Filipi p. MgA. Kukla p. Ing. Janeček p. MgA. Šmíd p. Ing. Cimburek p. MgA. Kukla p. Ing. Janeček p. MgA. Šmíd p. Ing. Cimburek p. MgA. Kukla Školení pro učitele ANJ na odborných školách - pí Mgr. Studená Školení pro učitele ANJ na odborných školách - pí Mgr. Studená Školení ICT na KÚ - p. Ing. Líbal pí Ing. Malinková Školení v rámci prezentace - pí Mgr. Dvořáčková portálu Mediagram pí Mgr. Šádová pí Ing. Findejsová Školení k FKSP - p. Ing. Vítek p. Ing. Vítek Školení EZAK na KÚ - pí Matulová p. Ing. Janeček Školení Adobe Premiere CS6 - p. Ing. Cimburek pí MgA. Krotká p. Ing. Janeček Školení na práci s ozvučovací pí Mgr. Dvořáčková - technikou pí MgA. Krotká Školení na zpracování fotografií - pí Mgr. Kozlíková pí Mgr. Dvořáčková pí Mgr. Kozlíková V průběhu školního roku 2013/14 si následující učitelé zvyšovali a doplňovali svoji kvalifikaci studiem: 52

53 p. MgA. Mgr. Petr Kovář - Masarykova univerzita Brno - doktorandské studium pí Mgr. Šárka Obrdlíková - Masarykova univerzita Brno - doktorandské studium ŠKOLENÍ PRO SPOLEČNOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY: V průběhu celého školního roku 2013/14 probíhala školení pedagogických pracovníků pro potřeby společné části maturitní zkoušky. Matematika ve světle výsledků Školení pro předsedy maturitních komisí Školení pro zadavatele společné části MZ p. Mgr. Langhammer pí Mgr. Šádová pí Mgr. A. Svobodová p. MgA. Filipi pí Ing. Hautová pí Mgr. Pávková ŠKOLENÍ PRO MANAGEMENT ŠKOL: pí Ing. Miroslava Hübnerová 53

54 12. Domov mládeže: Domov mládeže je součástí školy: (podle stavu k ve Výkazu o školském ubytovacím zařízení Z 19-01) - lůžková kapacita domova mládeže: 150 lůžek - počet ubytovaných žáků: 142 žáků z toho dívek 124 dívek - počet ložnic 36 pokojů - počet společenských místností 3 spol. místnosti - cena ubytování za měsíc 800,- Kč/měsíc - celodenní stravné 76,- Kč/den 54

55 13. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina, provedla následující inspekce ve Střední uměleckoprůmyslové škole v Jihlavě Heleníně: Inspekční zpráva: čj.: ČŠIJ-458/14-J Termín kontroly: Složení inspekční komise: Mgr. Stanislav Pulkrab - školní inspektor Předmět inspekční činnosti: Kontrola dodržování vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., zaměřená na podmínky a průběh maturitní zkoušky, zejména kontrola 80 odst. 5 písm. a), b) a c), dále kontrola vybraných ustanovení 80a zákona č. 561/2004 Sb. a případně dalších ustanovení prováděcích předpisů. Závěry: Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k posuzování vzdělávání, zejména školského zákona a navazujících právních předpisů, nebylo zjištěno jejich porušení. Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina, provedla dne inspekci ve Střední uměleckoprůmyslové škole v Jihlavě Heleníně. 55

56 14. Základní údaje o hospodaření Střední uměleckoprůmyslové školy v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Výnosy hlavní činnost Celkové výnosy ,96 z toho: - prodej služeb (stravování, ubytování) ,00 - provozní dotace kraj Vysočina ,00 - dotace na úhradu přímých nákladů ze SR ,00 - dotace Fond Vysočiny 0,00 - dotace projekt "Kreativní management" CZ.1.07/1.1.36/ ,55 - prostředky projekt "Kvalitní výuka" CZ.1.07/1.5.00/ ,00 - ostatní výnos ,41 3. Neinvestiční náklady celkem ,36 z toho: - náklady na platy zaměstnanců ,00 -zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění ,33 - sociální náklady ,05 -jiné sociální náklady a sociální pojištění ,00 - odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku ,90 - energie ,00 - materiál ,77 - služby ,81 - opravy ,70 - náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku ,80 - ostatní ,00 2. Investiční výdaje investiční výdaje celkem ,00 - technické zhodnocení ,00 - z projektu "Kreativní management" SW na tvorbu a střih videa ,00 - vratka nevyčerpané dotace z projektu "Kkvalitní design" CZ.1.07/ ,00 - odvod do rozpočtu kraje, odpisy z nemovit.majetku ,00 Hospodářský výsledek 1 028,60 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Výnosy hospodářské činnosti (hostinská činnost, pronájem nebytových ,60 prostor) Náklady na hospodářskou činnost ,00 Hospodářský výsledek ,60 56

57 15. Výroční zpráva za rok 2013 v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, p. o. v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 I. Počet podaných žádostí o informace - 18 odst. 1 písm. a) vyřízené žádosti: 136 odmítnuté žádosti: O odložené žádosti: O II. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 18 odst. 1 písm. b) V roce 2013 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 18 odst. 1 písm. c) Nebylo přezkoumáváno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. IV. Výčet poskytnutých výhradních licencí - 18 odst. d) Nebyly poskytnuty žádné licence. V. Počet stížností podaných podle 16 a - 18 odst. 1 písm. e) V roce 2013 nebyly podány žádné stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace. Vl. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 18 odst. 1 písm. f) V roce 2013 nebyla podána žádná další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. VII. Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách V Jihlavě dne 28. ledna 2014 Ing. Jaroslav Vítek ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín 57

58 PŘÍLOHY

59 SUPŠ Jihlava - Helenín Hodnocení prospěchu za I. pololetí šk. roku 2013/2014 Počet žáků Třída celkem s vyzna- prospěli neprospěli neklasi- Průměrný menáním fikovaní prospěch 1. C - m ,27 1. C - u ,32 1. C - v ,10 1. D ,56 1. E - i ,11 1. E - r ,04 2. C - m ,38 2. C - r ,02 2. C - v ,26 2. D ,29 2. E - i ,90 2. E - u ,84 3. C - m ,57 3. C - i ,87 3. D ,54 3. E - r ,77 3. E - u ,34 4. C - m ,07 4. C - v ,49 4. D ,66 4. E - i ,91 4. E - u ,06 Celkem za školu ,27 V Jihlavě 22. ledna

60

61 SUPŠ Jihlava - Helenín Hodnocení absence za I. pololetí šk. roku 2013/2014 Počet Počet zameškaných hodin Třída žáků celkem na jednoho ve třídě žáka 1. C - m ,50 1. C - u ,56 1. C - v ,50 1. D ,11 1. E - i ,75 1. E - r ,28 2. C - m ,10 2. C - r ,15 2. C - v ,67 2. D ,31 2. E - i ,94 2. E - u ,45 3. C - m ,20 3. C - i ,55 3. D ,44 3. E - r ,42 3. E - u ,53 4. C - m ,25 4. C - v ,00 4. D ,26 4. E - i ,67 4. E - u ,38 Celkem za školu ,65 V Jihlavě 22. ledna 2014

62

63 SUPŠ Jihlava - Helenín Hodnocení prospěchu za II. pololetí šk. roku 2013/2014 Počet žáků Třída celkem s vyzna- prospěli neprospěli neklasi- Průměrný menáním fikovaní prospěch 1. C - m ,17 1. C - u ,09 1. C - v ,92 1. D ,34 1. E - i ,03 1. E - r ,12 2. C - m ,37 2. C - r ,21 2. C - v ,34 2. D ,21 2. E - i ,84 2. E - u ,83 3. C - m ,53 3. C - i ,83 3. D ,47 3. E - r ,64 3. E - u ,38 4. C - m ,14 4. C - v ,34 4. D ,59 4. E - i ,07 4. E - u ,89 Celkem za školu ,21 V Jihlavě 25. června 2014

64

65 SUPŠ Jihlava - Helenín Hodnocení absence za II. pololetí šk. roku 2013/2014 Počet Počet zameškaných hodin Třída žáků celkem na jednoho ve třídě žáka 1. C - m ,55 1. C - u ,44 1. C - v ,00 1. D ,95 1. E - i ,67 1. E - r ,78 2. C - m ,50 2. C - r ,38 2. C - v ,33 2. D ,80 2. E - i ,13 2. E - u ,36 3. C - m ,56 3. C - i ,00 3. D ,82 3. E - r ,42 3. E - u ,87 4. C - m ,50 4. C - v ,45 4. D ,65 4. E - i ,28 4. E - u ,63 Celkem za školu ,94 V Jihlavě 25. června 2014

66

67 SUPŠ Jihlava - Helenín Hodnocení ve šk. rok 2013/2014 Průměrný prospěch Průměrná absence Třída I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 1. C - m 2,27 2,17 63,50 92,55 1. C - u 2,32 2,09 41,56 73,44 1. C - v 2,10 1,92 36,50 63,00 1. D 2,56 2,34 79,11 155,95 1. E - i 2,11 2,03 41,75 69,67 1. E - r 2,04 2,12 49,28 69,78 2. C - m 2,38 2,37 64,10 85,50 2. C - r 2,02 2,21 67,15 79,38 2. C - v 2,26 2,34 51,67 70,33 2. D 2,29 2,21 60,31 80,80 2. E - i 1,90 1,84 96,94 116,13 2. E - u 1,84 1,83 69,45 74,36 3. C - m 2,57 2,53 107,20 83,56 3. C - i 1,87 1,83 65,55 78,00 3. D 2,54 2,47 85,44 85,82 3. E - r 2,77 2,64 99,42 89,42 3. E - u 2,34 2,38 61,53 88,87 4. C - m 2,07 2,14 118,25 77,50 4. C - v 2,49 2,34 148,00 113,45 4. D 2,66 2,59 59,26 45,65 4. E - i 1,91 2,07 93,67 73,28 4. E - u 2,06 1,89 107,38 66,63 Celkem za školu 2,27 2,21 73,65 82,94 V Jihlavě 27. června 2014

68

69 69

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva o činnosti školy Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Střední uměleckoprůmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Obsah výroční zprávy 1. ZÁKLADNÍ

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY STANOVENÍ POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A. Obor vzdělání: GRAFICKÝ DESIGN 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury - ústní zkouška 3. Aranžování - ústní zkouška

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010

Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola Hálkova 42 Jihlava Helenín Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Střední uměleckoprŧmyslová škola, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy Organizace školního roku 2014/2015 Informace pro pedagogy PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor CR1 303 1 Ekonomika a podnikání CR MR1 ZR1 po-pá RNDr. Pavel Hejkrlík 2 3 Ekonomika a

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: 2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ): : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 A. Studijní obor: GRAFICKÝ DESIGN (GD 4) 1. Český jazyk a literatura: : 1. Odborné předměty praktická zkouška 2. Dějiny výtvarné kultury

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor

Informace 2012/2013. Dny otevřených dveří. Umělecké maturitní obory. Průmyslové maturitní obory. Průmyslový učební obor Informace 2012/2013 Dny otevřených dveří 13. října (čtvrtek) a 8. prosince (čtvrtek) 2011 od 8 do 16 hod. V případě zájmu větších skupin o ukázky strojírenské výuky a moderních technologií můžeme poskytnout

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více