Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Jaroslava Andrlová Vyuţití mobilních technologií ve firmě RPB, s.r.o. Bakalářská práce 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Využití mobilních technologií ve firmě RPB, s.r.o. zpracovala samostatně a pouţila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. V Praze dne: Podpis.. 2

3 Obsah: U1.U UÚvod [6]U... 7 U2.U U1G [14, 17]U... 8 U3.U U2G [12, 14, 2, 10]U... 9 U3.1.U UMobilní komunikace 2GU U3.1.1.U UGSM [10, 11, 12, 13, 14, ] U 10 U3.2.U UDatové služby 2GU U3.2.1.U UCSD [2, 9, 14,] U 12 U3.2.2.U UHSCSD [2, 14] U 12 U3.2.3.U UGPRS [2, 14] U 12 U3.2.4.U UEDGE [8, 14, 16] U 12 U4.U U3G [7, 14, 19]U U4.1.U UMobilní komunikace 3GU U4.1.1.U UUMTS [4, 14, 19] U 12 U4.2.U UDatové služby 3GU U4.2.1.U UCDMA [5, 19] U 12 U4.2.2.U UHSDPA (UMTS) [7, 4] U 12 U4.2.3.U UHSUPA (UMTS) [4, 7] U 12 U5.U URPB s.r.o. [15]U U6.U UAnalýza společnosti U 12 U6.1.U UStruktura společnosti [20]U U6.1.1.U UPersonální zajištění [20] U 12 U6.1.2.U UGraf [20] U 12 U6.2.U UTechnické vybavení [20]U U6.2.1.U UTechnické vybavení zaměstnanců [20] U 12 U6.3.U UZpůsob komunikace ve firmě [20]U U6.4.U UZpůsob komunikace s dodavateli [20]U U6.5.U UZpůsob komunikace s odběrateli [20]U U6.6.U UFinanční analýza společnosti U 12 U6.6.1.U UMěsíční výdaje:u U6.7.U UDatová analýza společnosti [23]U U7.U UAnalýza nabídek datových spojení U 12 U7.1.U UPřehled dostupných technologií U 12 U7.2.U UNabídka českých operátorůu U8.U UAnalýza nabídek komunikačních spojeníu U8.1.U UPřehled dostupných technologií U 12 U8.2.U UNabídka českých operátorůu U9.U UVybraná řešeníu U9.1.U UCenová optimalizaceu

4 U9.2.U UFunkční optimalizaceu U10.U UZávěrU U11.U UPoužité zkratky:u U12.U USeznam obrázků a tabuleku U13.U UZdrojeU U13.1.U UMobilní operátoři:u U14.U UPřílohyU

5 Autorská anotace Mobilní technologie se staly nedílnou součástí kaţdodenního ţivota většiny obyvatel vyspělých států. Potenciál těchto technologií vede k jejich rychlému rozvoji a masivnímu pouţívání. Ve své práci jsem se snaţila o přehledné shrnutí aktuálně dostupných mobilních technologií na českém trhu a o některé aspekty jejich implementace a nasazení ve standardní obchodní firmě malé aţ střední velikosti. Práce je koncipována do několika částí. Úvodní kapitoly se zabývají druhy mobilních technologií a jejich technickými specifikacemi. Dále je detailně popsána struktura společnosti RPB, s.r.o. a její komunikační toky. Pro návrh relevantního řešení pro RPB, s.r.o. byla provedena hlasová a datová analýza nabízených sluţeb českými operátory. Na základě této analýzy jsou diskutovány moţné návrhy na řešení pomocí mobilních technologií. Author's annotations Mobile technologies have become an integral part of everyday life for most residents of developed countries. The potential of these technologies leads to their rapid development and massive use. In my work I tried to clear summary of currently available mobile technologies in the Czech market and certain aspects of their implementation and deployment of the standard business small to medium size. The work is designed into several parts. Introductory chapters deal with the types of mobile technologies and their technical specifications. It is described in detail the structure of RPB, Ltd. and their communication flows. For the design of relevant solutions for RPB, Ltd. was carried voice and data analysis services offered by Czech operators. On the basis of this analysis are discussed a proposal for possible solutions using mobile technology

6 1. 0BÚvod [6] Mobilní technologie aktuálně patří mezi nejrychleji se rozvíjející technické odvětví. Telekomunikační zařízení se stala nedílnou součástí kaţdodenního lidského ţivota. Český statistický úřad za rok 2008 udává tisíc aktivních SIM karet. Na 100 obyvatel České republiky tedy připadá 130 aktivních SIM karet. Tento počet udává pouze počet SIM karet, ale podle statistického průzkumu pouţívá mobilní telefon pouze 88% obyvatel. V současné době jsou telekomunikační technologie dělena do tří generaci. Tyto generace se od sebe liší především přístupovou metodou (FDMA, TDMA, CDMA), dvěma druhy přijímání signálu (analogový, digitální) a maximální teoretickou přenosovou rychlostí. Snahou této práce je přiblíţení a základní shrnutí aktuálních mobilních technologií dostupných na našem trhu a na základě analýzy datových i hlasových technologií jejich vyuţitelnost a moţná implementace ve firmě RPB, s.r.o. Práce je koncipována podle vývoje jednotlivých generací (1G, 2G, 3G) a podle rozdělení na datové technologie, hovorové technologie a analýzu společnosti RPB, s.r.o. Ve své práci se chci pokusit o analýzu na trhu dostupných hlasových i datových technologií a návrh, jak tyto sluţby efektivněji vyuţívat v běţném provozu

7 2. 1B1G [14, 17] Jde o obecně uznávanou zkratku pro mobilní sítě první generace. Tyto sítě jsou zaloţeny na buňkovém (celulárním) principu. Zásadním rysem je moţnost opakovatelného pouţití stejné přidělené frekvence v obsluhované oblasti. Oproti sítím 2G jde o síť analogového typu. Mezi standardy 1G patří především Norský NMT (Nordic Mobile Telefone) nebo Americký AMPS (Advance Mobile Phone System). Přístupová metoda: Pro přístup je pouţívána metoda FDMA (Frequency Division Multiple Access), kde je celá frekvence rozdělena do několika pásem, která jsou přiřazena konkrétní stanici. Metoda FDMA představuje souvislý přístup k telefonu v daném frekvenčním pásmu. V České republice byla sít NMT vybudována v roce V současné době byla činnost sítě NMT ukončena a frekvenční pásmo 450MHZ je vyuţíváno ve prospěch technologie CDMA. O této technologii více v kapitole o 3G. Síť NMT se jiţ v současné době nepouţívá, a proto se o ní nebudu ve své práci zmiňovat

8 3. 2B2G [12, 14, 2, 10] Síť 2G je v současné době nejpouţívanější mobilní síť na celém světě. Vývoj této mobilní sítě začal v 80. letech. Pro účely vývoje nového standardu pro digitální mobilní komunikaci byla zřízena pod záštitou organizace CEPT skupina GSM. Později převzal zodpovědnost standardizační institut ITSI (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Hlavními důvody přechodu na síť druhé generace (2G) je pouţití digitálního zpracování signálu. Síť 2G je vybudována na buňkovém principu. Oproti první generaci však má několik nesporných výhod, které plynou z pouţití časového multiplexu TDMA a digitálním zpracováním signálu. S nástupem 2G tedy začaly být mobilní telefony opravdu mobilně vyuţívané. Vedle klasických hovorových spojení, které známe uţ ze standardu 1G, některé sítě druhé generace umoţňují revoluční posílání sms zpráv (také posíláno jako data) a klasický přenos dat. Přístupová metoda: TDMA (Time Division Multiple Access) umoţňuje rozdělení časových úseků do časových intervalů. Interval je předem přidělen určité stanici. Kaţdé stanici je povoleno volně vysílat v čase přiřazeného časového intervalu. Stanice musí přesně vědět, v kterou dobu má vysílat, tedy stanice musí být správně synchronizovány. Celulární digitální systémy 2G: ADC (American Digital Cellular) Americký systém, oproti GSM se liší především v rozdělení rámců do 6 time slotů. JCD ( Japanese Digital Cellular) nebo také PDC (Personál Digital Cellural) - Japonský systém, je rozdělen do 3 time slotů. IS 95 (cdmaone nebo CDMA) rozdělení rámců do 8 time slotů. Nejpouţívanější v Jiţní Americe - 8 -

9 GSM (Globale systém for mobile communication) - evropský systém, stejně jako u CDMA je rozdělení rámců na 8 time slotů BMobilní komunikace 2G BGSM [10, 11, 12, 13, 14, ] Zkratka GSM přestavuje v úplném znění anglický výraz Globale Systém For Mobile Communication. Původním názvem bylo francouzské Groupe Spécial Mobile podle skupiny, která se měla postarat o vývoj nového standardu, vyuţitelného pro všechny státy světa. Oficiální zdroje uvádějí jako přesnou definici GSM takto: GSM (Global System for Mobile communications) is an open, digital cellular technology used for transmitting mobile voice and data services. F 1 GSM je mobilní technologie pouţívaná pro přenos hlasové a datové sluţby. Standart GSM patří mezi nejpouţívanější telefonní standardy na světě, v současné době pouţívá GSM telefony více neţ miliarda lidí. Síť GSM funguje na takzvané buňkovém principu. Telefony se připojují do sítě pomocí buněk umístěných nejblíţe k lokaci telefonu. Buňky se technicky nazývají Základnové stanice, zkráceně pak BTS (Base Transciever Station). Podle velikosti pak rozlišujeme 4 typy těchto buněk: makro, mikro, piko a deštníkové buňky. Makro buňky většinou v krajině nemůţeme přehlédnout. Jde o základnové stanice umístěné na vysokých stoţárech a nejvyšších budovách ve městě. Mikro buňky slouţí k pokrytí menší plochy 1 9

10 například satelitní zástavby. Pro signálové pokrytí vnitřku budov se pouţívají piko buňky. Jde většinou o stavby, kde je venkovní signál rušen konstrukcí stavby. Specifickou část pak zabírají tak zvané deštníkové buňky, které se pouţívají pro pokrytí slepých míst mezi většími buňkami. Pro systém GSM jsou vyhrazena 2 radiová pásma. První pro vysílání mobilní stanice a druhý pro vysílání základnové stanice. Proto tento systém umoţňuje vysílat duplexně. Obecně funguje síť GSM na několika frekvenčních pásech. 900MHz pro systém GSM byla vyhrazena dvě radiová pásma. První pro uplink, tedy jednosměrné spojení od terminálu k základnové stanici a to ve frekvenčním pásmu od 890MHZ do 915MHZ. Opačným směrem pak downlink od základnové stanice k terminálů ve frekvencích od 935MHZ do 960MHZ 1800MHZ Z důvodu nedostatečné kapacity frekvence 900MHZ bylo rozhodnuto o přidělení další frekvence vyuţívaní v buňkách menšího rozměru. Pro uplink je frekvenční rozsah od 1710MHZ do 1785MHZ a pro downlink od 1805MHZ do 1880MHZ. 1900MHZ Jde o frekvence pouţívané v USA. Pro uplink je vymezeno pásmo od 1850MHZ do 1910MHZ a pro downlink od 1930MHZ do 1990MHZ. Přenos hlasových dat je v systému GSM totoţný jako přenos CSD. Systém je zaloţen na TDMA a při tomto základním provozu dochází k přenosu informací jednoho účastníka v tzv. time slotech. Těchto time slotů je aţ 8 v rámci jednoho kmitočtového kanálu. Jeden kmitočtový kanál má šířku 200KHZ. Délka jednoho time slotu je 20 milisekund. Při standardním hlasovém provozu tento time slot představuje datovou rychlost cca 9 kbit/s pro FR (Full Rate) případně cca 12 kbit/s pro kodek EFR (Enhanced Full Rate). Toto představuje tzv. uţivatelskou rychlost. Pro všechny datové i hlasové přenosy přidáváme k přenášeným datům redundanci (výjimka platí pouze pro nejvyšší coding scheme CS4), která umoţní příjemci opravu chyb vniklých při přenosu. Dále pak synchronizační a 10

11 signalizační informace. Celkový datový tok, včetně těchto nezbytných součástí, je cca 22,8 kbit/s. Pro vlastní kódování hlasu lze v systému GSM vyuţít různé kodeky. V základní specifikaci byly definovány kodeky HR (Half Rate z důvodu větší kapacity sítě) a FR (Full Rate jako standardní kodek). Později byly definovány tzv. EFR pro zlepšení kvality přenášeného hlasu. V poslední době byl do specifikace zaveden i systém AMR (Adaptive Multirate Codek), který umoţňuje dynamickou optimalizaci pouţitého kodeku podle aktuálních přenosových podmínek v radiové cestě. Není třeba připomínat, ţe pro funkčnost těchto kodeků musí odpovídající technologii zvládat jak síť tak i mobilní terminál BDatové služby 2G BCSD [2, 9, 14,] Pro tento výraz se většinou pouţívá celý anglický název Circuit Switched Data. CSD pracuje na jednoduchém principu propojení odesílatele a příjemce souvislou přenosovou cestou s vyhrazenou přenosovou kapacitou. Rychlost pro přenos obecných dat je v základních specifikacích stanovena na 9,6 kbit/s. Rychlost přenosu dat je shodná s rychlostí přenosu hlasu. Sluţba CSD funguje všude tam kde fungují hlasové sluţby GSM BHSCSD [2, 14] High Speed Circuit Switched Data je technologie zaloţená na CSD. Cílem technologie HSCSD je vyšší rychlost oproti CSD. Je zcela zachován původní princip CSD. Pro spojení se vytvoří stálý komunikační kanál, který nezávisí na odesílání ani přijímaní dat. Podle tohoto principu je většinou i sluţba zpoplatňována. Uţivatel neplatí za přenesená data, ale za délku trvajícího komunikačního kanálu. 11

12 Maximální rychlost přenosu dat je 14,4 kbit/s v rámci jednoho time slotu nebo 28,8 kbit/s v rámci dvou time slotů. Komunikace mezi mobilním zařízením a základnovou stanicí probíhá pomocí několika avšak maximálně 2 time slotů a zároveň podle počtu time slotů přidělených k určité stanici. Maximální teoretická rychlost této sluţby je 14,4 nebo 28,8 kbit/s a to v závislosti na operátorovi, který danou sluţbu poskytuje a pouţitém terminálu. Jedinou společností, která vyrábí víceslotové terminály, je Finská NOKIA BGPRS [2, 14] Zkrácený výraz pochází z Angličtiny a ve své celé délce znamená General packet radio service. Tento výraz nám můţe napovědět, ţe se jedná o datovou sluţbu fungující na hranici mezi druhou a třetí generací mobilních technologií. Sluţba GPRS byla implementována jako rozšíření sítě GSM. GPRS funguje na principu paketového přenosu, coţ umoţňuje více uţivatelům sdílet jeden přenosový kanál a data se odesílají pouze pokud jsou k odeslání zaktivována. Přenosová kapacita je dostupná všem uţivatelům zároveň. Tato funkce nejlépe vyhovuje uţivatelům při nepravidelném přenosu dat. Mezi další výhody patří úplné vyuţití přenosové kapacity a platba za skutečnou velikost přijatých a odeslaných dat v síti. Oproti tomu technologie CSD byla časově účtována od navázání do ukončení spojení. U CSD kapacita nebyla dostupná pro všechny uţivatele. Aktuálně je moţné platit tuto sluţbu jak podle objemu dat tak paušálně. Podle funkčnosti rozeznáme 2 typy GPRS zařízení: Zařízení, které umí přijímat data i hlasové spojení, tedy spojení okruhů i paketů, avšak tato sluţba nemůţe probíhat současně. Toto zařízení umí přijmout hovor i kdyţ je telefon nastaven na příjem dat. Funkci se říká Dual transfer mode. 12

13 Zařízení, které umí přijímat pouze data. Tento přístroj neumoţňuje telefonovat. Rychlost přenosu je omezena funkčností sítě GSM. Za předpokladu vyuţití 4 dostupných time slotů bude maximální teoretická přenosová rychlost 85,6 kbit/s. Na zmíněnou rychlost stále připadá velký počet kilobitů zajišťujících pouze samotný přenos a především jeho spolehlivost. V těchto případech velmi záleţí na kvalitě šíření signálu. Přenosovou rychlost můţeme rozdělit do 4 ochran, které označujeme jako kódové schéma (Coding scheme). Třídy přenosových rychlostí: Třída Přenosová rychlost CS-1 9,05 kbit/s CS-2 13,4 kbit/s CS-3 15,6 kbit/s CS-4 21,4 kbit/s Tabulka 1 - Přenosové rychlosti [1] Mezi výhody připojení pomocí sluţby GPRS patří operativnější přístup k datum a jejich výhodnější způsob platby za odeslané kilobity. Pro uţivatele je důleţitá vyšší přenosová rychlost BEDGE [8, 14, 16] Patří mezi další vývojové stupně sítě GSM. EDGE představuje Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Jde tedy o další zvýšení datové rychlosti pro vývoj GSM. Technologii EDGE řadíme do sítí druhé generace i kdyţ svoji přenosovou rychlostí patří spíše do 3G. Vylepšením EDGE oproti GPRS je především uţití modulace 8-PSK (Phase Shift Keying). Jde o fázovou modulaci, kde změna informace je určena změnou fáze. Celkem lze pouţít aţ 2 různé modulace. Pouţití modulace záleţí na kapacitě přenosových sítí. 13

14 Technologie EDGE pracuje s paketovými přenosy EGPRS (Enhanced GPRS). U EGPRS jak uţ název napovídá jde o rozšíření sluţby GPRS. Modulační kódovací systém pro EDGE: Kódovací schéma MCS Přenosová rychlost (kbit/s/slot) Typ modulace MCS-1 8,80 GMSK MCS-2 11,2 GMSK MCS-3 14,8 GMSK MCS-4 17,6 GMSK MCS-5 22,4 8-PSK MCS-6 29,6 8-PSK MCS PSK MCS PSK MCS PSK Tabulka 2 - Modulační kódovací systém EDGE [1] Díky pouţívání 8-PSK modulace se nám bitová rychlost několika násobně zvýšila. Maximální přenosová rychlost, při pouţití 4 dostupných time slotů, se pohybuje okolo 236,8 kbit/s (po odečtení potřebných kilobitů pro zajištění přenosu). Přenosová rychlost kolísá podle kvality signálu. Zmíněná sluţba je zpoplatňována stejně jako GPRS, tedy za skutečná data nebo paušálně. Největší výhodou je několikanásobně vyšší přenosová rychlost oproti GPRS, která je závislá na kvalitě signálu. Pro připojení technologie EDGE je nutné vlastnit speciální terminál, který tuto technologie podporuje. 14

15 4. 3B3G [7, 14, 19] Za systém 3. generace je často povaţován pouze standard UMTS. UMTS skutečně patří do rodiny 3G, ale je pouze jedním z existujících systémů. Základní myšlenkou bylo vytvoření jednotného systému 3G, který bude pro všechny země stejný. Idea ztroskotala především kvůli politickým rozhodnutí v USA. Tento fakt zabránil v pouţívání jednotné technologie pro celý svět. Jak uţ bylo zmíněno, USA pouţívají pro 2G standard CDMAOne, který umoţňuje inter-operabilitu mezi UMTS a GSM. Většina státu Evropy si zvolila jako svoji 3G síť UMTS většinou z politických hledisek, protoţe jiţ byl zaveden roaming mezi evropskými partnery. Na příklad v USA si díky snadnějšímu přechodu z technologie CDMAOne vybrali standard CDMA2000. Vzhledem k počtu obyvatel patří Čína k největšímu počtu uţivatelů mobilních technologií v jednom státě na světě. Neochota Číny platit poplatky za uţívání systému UMTS vedla k vyvinutí vlastního 3G standardu TD-SCDMA. Přístupová metoda: Přístup CDMA (Code Division Multiple Access) je metoda, kde více uţivatelů má přístup do stejného frekvenčního pásma. Není zde potřeba plánování frekvencí a synchronizace mobilních stanic BMobilní komunikace 3G BUMTS [4, 14, 19] Pochází z anglického Univerasal mobile telecommunication system, který patří do sítě tak zvané třetí generace (zkráceně 3G). Třetí generace se vyznačuje především moţností přenosu dat a telefonních hovorů. Tento standard je povaţován za nástupce druhé generace mobilních sítí (2G). Ve světě se můţeme setkat s mnoha ráznými názvy technologií. Mimo Evropu je známý jako FOMA

16 nebo W-CDMA a pro marketingové účely se vţil především název 3G i kdyţ to označení není přesné. V České republice bylo vyhlášeno výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí pro síť UMTS. Celkem byly nabídnuty 3 licence. V roce 2001 byly licence uděleny dvěma společnostem RadioMobil a.s. a Eurotel Praha spol. s.r.o. Udělením licencí, se firmy zavázaly k vybudování UMTS sítě do roku 2005 na území hlavního města. UMTS je standard sítě třetí generace pocházející z evropské dílny. Standard UMTS můţeme rozdělit na dva systémy: FDD frekvenčně dělený duplex pro párové spektrum. Jde o oddělené frekvence pro uplink a downlink. Mobilní telefon tedy vysílá na jiné frekvenci neţ přijímá. Maximální přenosová rychlost se pohybuje okolo 368 kbit/s. TDD časově dělený duplex pro nepárové spektrum. Uplink a downlink probíhá na stejné frekvenci. Jeho vhodné pouţití je především uvnitř budov. Mezi hlavní funkce UMTS řadíme rychlý přenos dat, který se pohybuje aţ okolo 14,4 Mb/s. Takto rychlá datová spojení mají svoji zkratku HSPA (Hight speed packet access). Jejich rychlost je však omezena počtem uţivatelů v síti. O datových technologiích na bázi HSPA (Hight speed packet access) se budu zabývat aţ v kapitole o datových technologiích 3G. Maximální teoretická přenosová rychlost se tedy pohybuje pouze okolo 368 kbit/s. Rychlost přenosu hlasu se pohybuje okolo 8-14 kbit/s. Pro síť UMTS je nutné vlastnit terminál, který technologii podporuje. Česká republika ještě stále nemá pokrytí sítě UMTS na celém území. Problém je řešen na základě duálnosti mobilních zařízeni. Většina novějších telefonů podporuje jak síť GSM tak i síť UMTS. 16

17 BDatové služby 3G BCDMA [5, 19] Je zkratka z anglického Code Division Multiple Access. Pro tento druh sítě bylo v ČR vymezeno kmitočtové pásmo 450 MHZ, které bylo dříve pouţíváno pro provoz NMT sítě. CDMA slouţí jak pro přenos dat tak i pro přenos hlasu. Základní vlastností je moţnost komunikace více uţivatelů v rámci jednoho frekvenčního pásma. CDMA obsahuje celkem 3 standardy: CDMA2000 1X: Přenosová rychlost 1X se pohybuje okolo 153Kb/s. CDMA2000 EV-DO: Zkratka EVDO pochází z anglického Evolution-Data Only. Rychlost přenosu dat maximálně 2,44Mb/s CDMA xEV-DV: Technologie nabízí jak datové tak hovorové sluţby. Maximální přenosová rychlost se pohybuje okolo 2,5Mb/s. nikdy nebylo uvedeno do komerčního provozu Předpokládaná rychlost dat se pochybuje oko 512 kbit/s a sluţba je placena paušálně za určité kalendářní období nebo podle objemu celkových stahovaných dat. Pro připojení k internetu je nutné vlastní buď CDMA modem a nebo tzv. CDMA PCMCIA kartu. 17

18 BHSDPA (UMTS) [7, 4] Hight Speed Downlink Packet Access (HSDPA) představuje datovou sluţbu spadající pod technologie 3G a to konkrétně pod evropský standard UMTS. Jde o technologii zaměřenou na zrychlení toku dat směrem k uţivateli tedy downlink. Jejím opakem (HSUPA) se budeme zabývat v samostatné kapitole. Odborné publikace uvádějí přenosovou rychlost dat na dawlinku okolo 14Mb/s. Čeští operátoři umoţňují rychlost připojení k internetu pomocí této technologie aţ 1024kb/s. O2 a aţ 1,5Mb/s T-mobile. Jediným problémem je zatím malé pokrytí našeho území. Podle webových stránek operátorů jsou pokryta jen naše větší města BHSUPA (UMTS) [4, 7] Hight Speed Uplink Packet Access představuje nejmodernější technologii pouţívanou v České republice. Technologie byla poprvé blíţe specifikována v roce 2004 organizací 3GPP. Rychlost dat se pohybuje okolo 1,8 5,6 Mb/s. Aktuálně tuto datovou sluţbu poskytuje ve velmi omezené míře společnost Telefónika O2. 18

19 5. 4BRPB s.r.o. [15] Firma RPB s.r.o byla zaloţena v roce 1991 v Chrudimi. Za dobu svého trvání si stačila vybudovat stabilní pozici na české trhu. Firma se zabývá velkoobchodním i maloobchodním prodejem nářadí, nástrojů, měřidel a strojů. Mezi hlavní odběratelské odvětví patří strojírenství, stavebnictví a dřevařský průmysl. Mezi firemní dodavatele patří tuzemské i zahraniční firmy především ze Švédska. S českými dodavateli má firma uzavřené smlouvy o prodeji jejich výrobků a také o obchodním zastoupení firmy v prodeji jejich sortimentu. Firma RPB s.r.o. má v současné době jediné prodejní místo. V jejich prodejnách je k dispozici firemní technik, který se zaměřuje především na předprodejní poradenský servis spojený s vhodným výběrem sortimentu a případné odzkoušení zvoleného zařízení v terénu. V případě zájmu je firma schopna vyrobit zařízení na zakázku podle poţadavku zákazníka. Mezi standardní sluţby patří záruční i pozáruční servis a školení správného zacházení pro prodlouţení doby ţivotnosti. Součást nabídky firmy RPB s.r.o je pořádání školících seminářů a předváděcích akcí pro širokou veřejnost a také pro obchodní partnery. Firma se dále zabývá ostřením nástrojů a nářadí ve vlastní ostřírně

20 6. 5BAnalýza společnosti BStruktura společnosti [20] Společnost RPB s.r.o. má pouze jedno sídlo. Na této adrese v Chrudimi má společnost administrativní kancelář, prodejní místo, sklad a brousící zařízení. Celkem pro tuto firmu pracují pouze 4 zaměstnanci a samotný majitel společnosti. Firma v současné době pouţívá jednotný informační systém. Na tento systém je napojeno všech 5 nepřenosných počítačů, kterými společnost disponuje. Jediný problém je s napojením notebooku na tento IS. Na všech osobních počítačích je nainstalován operační systém Windows XP. Z hlediska jejich vyuţitelnosti zatím není třeba přecházet na novější operační systém. Na nově zakoupeném notebooku však jiţ funguje operační systém Windows Vista, který díky svým service packům není kompatibilní se stávajícím informačním systémem. Tento informační systém není moţné obsluhovat bez přítomnosti lokální kancelářské sítě, coţ vede k neefektivnímu vyuţívání stávajícího IS. V současné době společnost RPB, s.r.o. disponuje internetovým připojením, jejichţ poskytovatelem je Chrudimská společnost ECOMP spol. s r.o. Tato společnost dále pro firmu RPB s.r.o. zajišťuje sluţbu VOIP (Voice over Internet Protocol). Mezi další výhody jediného sídla společnosti patří přítomnost domácího telefonu. Telefon je zaveden do všech prostor, které firma v budově vyuţívá. Na tento druh komunikace firma nevynakládá ţádné náklady. Společnost vyuţívá pouze malou část sluţeb dostupných na našem trhu. Obecně lze říci, ţe dává přednost osobní komunikaci. Z hlediska zachování profesionality firma nevyuţívá sluţbu zasílání SMS (Short message service). Není tedy nutné zabývat se výhodností tarifů z hlediska posílání zpráv

21 BPersonální zajištění [20] Majitel společnosti: majitel společnosti v této firmě zastává postavení hlavního managera. Jeho hlavní náplní je řízení chodu firmy a rozhodování o obchodní strategii. Vzhledem k nízkému počtu pracovníků je majitel také zodpovědný za styk s odběrateli a dodavateli na osobní úrovni. Administrativní pracovník: v současné době má společnost pouze jednu administrativní pracovnici. Její náplní je přijímání objednávek od zákazníků, vyřizování reklamací s odběratelskými firmami, objednávání nového zboţí do skladu i na prodejnu, distribuce zboţí, komunikace s přepravní firmou PPL. Další pracovní závazek je vedení celého účetnictví společnosti. V případě nepřítomnosti majitele firmy je tato osoba zodpovědná za plynulý chod společnosti. Prodejce: Firma disponuje pouze jednou kamennou provozovnou, ve které je pouze jeden stálý pracovník jehoţ náplní práce je prodej daného sortimentu. V zhledem k technické náročnosti sortimentu je pracovník zaškolen také jako technický poradce. Skladník: Sklad je součástí sídla provozovny. Hlavní náplní skladníka je výdej a příjem zboţí, evidence stavu zásob. V případě nutnosti je tato osoba oprávněna zastupovat pozici prodejce. Technický specialista: Vyškolený pracovník se specializací na broušení. V jeho kompetencích jsou i drobné opravy a ostření nástrojů zakoupených ve firemní prodejně. Technický specialista dále provádí broušení a ostření nástrojů, které nepatří mezi běţný sortiment společnosti. 21

22 BGraf [20] Majitel firmy Administrativní pracovník Prodavač Skladník Technický specialista BTechnické vybavení [20] 4x mobilní telefon + 1x soukromí telefon Pevná linka v sídle společnosti i na provozovně 5x nepřenosný osobní počítač 1x notebook 3x tiskárna 1x Fax 1x skener BTechnické vybavení zaměstnanců [20] Majitel společnosti: Mobilní telefon Nokia N95 (HSDPA, EDGE, GPRS, HSCSD, UMTS), Notebook HP PAVILION dv6-1235, 15,6" LCD displej (pevný disk 500 GB, 3GB RAM,) operační systém Windows Vista, Tiskárna Canon Tiskárna Canon LBP-3010, Nepřenosné PC operační systém Windows XP 22

23 Administrativní pracovník: Mobilní telefon Sony Ericsson W705 (HSDPA, EDGE, GPRS, HSCSD, UMTS), Nepřenosné PC operační systém Windows XP, Skener CANON CanoScan LiDE 100 Prodejce: Mobilní telefon Nokia 6300 (SCD, EDGE, GPRS, HSCSD), Nepřenosné PC operační systém Windows XP Skladník: Mobilní telefon Nokia 6300 (SCD, EDGE, GPRS, HSCSD), Nepřenosné PC operační systém Windows XP Technický specialista: pro svou práci nepotřebuje a tedy nemá k dispozici ţádné elektronické zařízení. V případě nutnosti kontaktu vlastní mobilní telefon pro soukromé účely BZpůsob komunikace ve firmě [20] Komunikace ve firmě probíhá na několika úrovních. Základní úrovní je komunikace majitele firmy, jehoţ funkcí je zároveň rozdělování práce jednotlivým pracovníkům. Komunikace probíhá většinou na osobní sféře. V případě nutnosti se přistupuje k zadávání práce pomocí telefonního hovoru. Další rovinu tvoří komunikace administrativní pracovnice s prodejnou a skladem. Vzhledem k přítomnosti bezplatného domácího telefonu je většina komunikace vedena právě přes toto zařízení nebo přes stávající informační systém. Prodejce, skladník a technický specialista nejsou kompetentní opouštět v pracovní době budovu firmy a tedy není nutné, aby měli k dispozici osobní mobilní telefony. Kaţdý z těchto pracovníků má přidělen mobilní telefon, který nesmí opustit budovu a je k dispozici pouze pro situace, kdy jsou oba zástupci firmy pracovně mimo kancelář. Ve firmě nefunguje stávající informační systém na takové úrovni, aby plně nahradil komunikace mezi skladem a prodejnou. Komunikace tedy probíhá také na základě osobního nebo telefonického jednání. Z časového hlediska je osobní komunikace v této sféře značně neefektivní. 23

24 Nejvyšší poloţku nákladů tvoří účet za mobilní telefon BZpůsob komunikace s dodavateli [20] Firma objednává zboţí od dodavatelů z celé Evropy. Náklady na osobní kontakty by byly v těchto případech příliš veliké. Společnost dává proto přednost datové komunikaci se všemi zahraničními dodavateli. Tuzemští dodavatelé jsou kontaktování převáţně osobně a nebo na základě telefonního spojení. V některých případech se preferuje také datový kontakt. Datovým kontaktem je myšlena především komunikace přes a internetové stránky. Většina firem na svých webových stránkách dává k dispozici katalogy s kompletním ceníkem a informacemi. Objednávky jsou tedy výhradně zasílány pomocí ů a nebo uskutečňovány přímo v E-shopech. Nejvyšší náklady tvoří nutné připojení na internet s dostatečnou přenosovou rychlostí a cena za provolané minuty mobilním terminálem BZpůsob komunikace s odběrateli [20] Za komunikaci s odběrateli nesou odpovědnost pouze tři zaměstnanci: majitel, administrativní pracovnice a prodejce. Nejvíce komunikuje s odběrateli majitel firmy. Komunikace probíhá především telefonicky a prostřednictvím u, vše závisí na charakteru dané situace. V některých případech jsou vyuţívány listovní sluţby nebo klasický inkoustový fax. Náplní práce administrativy je především ová komunikace s odběrateli a především komunikace s expresní zásilkovou sluţbou PPL. 24

25 BFinanční analýza společnosti V současné době firma vyuţívá tři placené sluţby: internet, IP telefonování a mobilní komunikaci. Jedinou sluţbou, kde firma ušetří svoje náklady je jiţ zmiňovaný domácí telefon, který propojuje kancelář s prodejnou a skladem. Všechny mobilní telefony mají stanovený měsíční tarif od telefonní společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Celkem tedy firma měsíčně zaplatí poskytovatelům internetových a mobilních sluţeb 4 400,- Kč BMěsíční výdaje: Využití Internet Mobilní telefon majitele Mobilní telefon administrativa Mobilní telefon prodejna Mobilní telefon sklad Současný poskytovatel ECOMP spol. s r.o Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Přístroj 4 Pc + IP telefon Nokia N95 Sony Ericsson W705 Nokia 6300 Nokia 6300 Cena za měsíc 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč 600,00 Kč 600,00 Kč 200,00 Kč 4 400,00 Kč Tabulka 3 - Měsíční výdaje za datové a hovorové služby BDatová analýza společnosti [23] Datová analýza byla provedena na základě programu NetPerSec. Tento program dokáţe zachytit velikost odeslaných i přijatých dat v hodnotách Bytes per sekond. Smyslem analýzy je zjištění průměrného početu odeslaných dat za měsíc. Mobilní operátoři nabízejí dva druhy datových připojení limitované (tzv. FUP) a bez limitu. Zkratka FUP (Fair User Policy) představuje ochranu uţivatelů před bezohlednými účastníky, kteří zatěţují síť nadměrným stahováním dat. Těmto uţivatelům je nejčastěji dočasně sniţována přenosová rychlost. Abychom 25

26 dokázali nejlépe vypočítat, zda je vhodné limitované nebo nelimitované připojení, budeme se kvůli FUP zabývat pouze přijatými daty. Druh dat Průměr Časový interval Průměrná datová velikost Celkem Odeslané y 25 Ks den 16,7 KB 417,5 KB Přijaté y 40 Ks den 36,6 KB 1464 KB Internetové stránky 800 Ks den 51,6 KB KB Tabulka 4 Denní datová analýza 43161,5 KB Podle programu NetPerSec se podařilo zjistit, ţe při daném počtu odeslaných i přijatých ů a běţného provozu internetu je objem dat za jeden den 42,15 MB. Za předpokladu, ţe jeden měsíc má v průměru 20 pracovních dnů má objem měsíčních dat minimální velikost 843MB. 26

27 7. 6BAnalýza nabídek datových spojení Technol ogie BPřehled dostupných technologií Maximální datová rychlost Stutečná rychlost v ČR Round trip delay Dostupnost v ČR CDMA aţ 3,1 Mb/s. 512 kb/s 185,7 ms U:fon, Telefonica, GPRS 85,6 kb/s 33 kb/s 365,37 ms Telefonica, Vodafone, T- Mobile EDGE 236,8 kb/s. 180 kb/s 407,7 ms Telefonica, Vodafone, T- Mobile HSCSD 28,8 kb/s 43,2 kb/s Telefonica, HSDPA aţ 14,4 Mb/s kb/s, Telefonica,Vodaf 140,7 ms 1,5Mb/s one ADSL 8 Mb/s, 16Mb/s 4,158.4 kb/s 44,5 ms Telefonica, Tabulka 5 - Stručný přehled datových technologií [24] BNabídka českých operátorů

28 Název produktu Operá tor O2 Internet 8Mb/s O2 Internet Plus 16Mb/s O2 Internet Pro 16Mb/s O2 Mobilní Internet O2 Mobilní Internet Plus O2 Internet v mobilu O2 Internet v mobilu Plus WAP TARIF WAP TARIF WAP WAP 3G mobilní internet ZA NULA Telefoni ca O2 Telefoni ca O2 Telefoni ca O2 Telefoni ca O2 Telefoni ca O2 Telefoni ca O2 Telefoni ca O2 Telefoni ca O2 Telefoni ca O2 Telefoni ca O2 U:fon Způsob placení paušálně paušálně paušálně paušálně paušálně paušálně paušálně první celá minuta a pak po sekundách Kaţdých 10 minut za 1 kb časově 3G mobilní internet U:fon paušálně FUP Přístup cena Poznámka bez limitu bez limitu bez limitu 10 GB bez limitu 150MB 500 MB bez limitu bez limitu bez limitu 4GB/týde n 1GB / týdně ADSL modem ADSL modem ADSL modem USB Stick,CD MA USB Stick,CD MA mobilní telefon mobilní telefon mobilní telefon mobilní telefon mobilní telefon 600 Kč 900,00 Kč 1050 Kč Download aţ 786 kb/s 600 Kč 1000 Kč Přenosová rychlost záleţí na typu zvoleného modemu pro přístup. 150 Kč Technologie podle dostupnosti v oblasti 390,00 Kč Technologie podle dostupnosti v oblasti 7,14 Kč GSM Data (CSD/ HSCSD),Od 6. minuti pouze 1,-Kč 20,00 Kč GPRS/ EDGE/ UMTS/ HSDPA 0,70 Kč GPRS/ EDGE/ UMTS/ HSDPA APN Internet 0.24 Kč modem 5 Kč/15min max 800 Kč/měs modem 400,00 Kč

29 3G mobilní internet PLUS U:fon paušálně 3G internet s pevnou U:fon paušálně 3G internet PLUS s pevnou U:fon paušálně ZA 600 DATAFON U:fon paušálně Předplacený 3G mobilní internet U:fon kreditně bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 4GB/týde n modem pevná linka pevná linka pevná linka, mobil mobilní telefon 600,00 Kč 400,00 Kč 600,00 Kč 600,00 Kč Počáteční kredit 300 Kč Ţádná FUP pro prohlíţení stránek a posílání ů (ostatní sluţby 2GB/týdně) Tarif kombinuje výhody pevné linky a mobilního internetu Tarif kombinuje výhody pevné linky a mobilního internetu mobilní internet, internet v mobilu a volání v jednom. Bez závazků Vodafone Internet v Vodafon paušálně na jeden mobilní 5 MB mobilu na den e den telefon 17,00 Kč pevná a konečná cena za den (24h) Vodafone Internet v Vodafon mobilní 100MB mobilu e telefon 177,00 Kč Připojení na stálo Vodafon USB paušálně 3GB e Modem 650,00 Kč nákup USB modemu za 1977 Kč Připojení na dlouho Vodafon USB paušálně 300MB e Modem 500,00 Kč Připojení na dlouho Vodafon e paušálně 100MB 177,00 Kč Připojení na dlouho Vodafon nad USB paušálně e 300Mb Modem 750,00 Kč Připojení na skok Vodafon bez mobilní za 1 kb WAP e limitu telefon 0,48 Kč Připojení na skok Vodafon bez mobilní za 1 kb Internet e limitu telefon 0,06 Kč Twist Surf+ T- paušálně/týden 15MB mobilní 39,00 Kč přes POP3

30 Surf+ Surf&Mail+ Internet+ Internet ADSL Standard bez pevné linky Internet ADSL Premium bez pevné linky Internet ADSL Premium s pevnou linky Internet ADSL Premium s pevnou linky Internet Basic Internet Standard Internet Premium Twist Internet Mobile T- Mobile T- Mobile T- Mobile T- Mobile T- Mobile T- Mobile T- Mobile T- Mobile T- Mobile T- Mobile T- Mobile paušálně paušálně paušálně paušálně paušálně paušálně paušálně paušálně paušálně paušálně paušálně 50MB 100MB 2GB bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 2GB 5GB 10GB 5GB telefon mobilní telefon mobilní telefon mobilní telefon ADSL modem ADSL modem ADSL modem ADSL modem ADSL modem ADSL modem ADSL modem ADSL modem 117,91 Kč přes POP3 236,81 Kč 831,81 Kč POP3, IMAP, SMTP, Nokia mail for Exchange Neomezené připojení ke všem aplikacím k internetu. 499,00 Kč přenosová rychlost 8Mb/s 849,00 Kč přenosová rychlost 16Mb/s 474,81 Kč přenosová rychlost 8Mb/s 712,81 Kč přenosová rychlost 16Mb/s 474,31 Kč 831,81 Kč 1 188,81 Kč 850,00 Kč Tabulka 6 - Analýza datových tarifů [22, 23, 24, 25]

31 8. 7BAnalýza nabídek komunikačních spojení BPřehled dostupných technologií Technologie Popis Dostupnost NMT GSM UMTS CDMA analogová, frekvence vyhrazena pro CDMA digitální, časový multiplex TDMA, SMS digitální, FDD, TDD, speciální terminál, videotelefonování úspora BTS při výstavbě, datové omezení na hranicích Tabulka 7 - Stručný přehled hlasových technologií [22, 23, 24, 25] nedostupný T-mobile, Vodafone, Telefonica O2 Vodafone, Telefonica O2, U:fon U:fon BNabídka českých operátorů Tarif Operátor Cena O2 NEON XXL cena za hovor do vlastní sítě cena za hovor do cizí sítě Telefonica 3900 Kč zdarma zdarma O2 NEON XL Telefonica 2000 Kč O2 NEON L+ Telefonica 950 Kč O2 NEON L Telefonica 650 Kč O2 NEON M Telefonica 450 Kč O2 NEON SMS O2 NEON S zdarma zdarma o víkendu a svátcích zdarma o víkendu a svátcích zdarma 600 volných minut / po provolání 2,90 Kč 300 volných minut / po provolání 3,90 Kč 120 volných minut / po provolání 4,90 Kč 80 volných minut / po provolání 4,90 Kč Telefonica 300 Kč 5,50 Kč 5,50 Kč Telefonica 300 Kč Nabito 119 Vodafone 119 Kč Nabito 350 Vodafone 350 Kč Nabito 700 Vodafone 700 Kč O víkendu a o svátcích zdarma 19 minut / po provolání 6 Kč 70 minut / po provolání 5 Kč 175 minut / po provolání 4 Kč ve všední den 40 minut / po provolání 5,50 Kč 6 Kč 5 Kč 4 Kč 32

32 Nabito 1150 Nabito 2100 ZA 100 Vodafone 1 150Kč Vodafone 2 100Kč U:fon 100,00 Kč 338 minut / po provolání 3,40 Kč 700 minut / po provolání 3 Kč zdarma ZA 350 U:fon 350 Kč zdarma ZA 400 DUO U:fon 400 Kč zdarma ZA 600 DATAFON (3v1) Podnikatel 200 Podnikatel 300 Podnikatel 600 Podnikatel 900 Podnikatel 1400 Podnikatel 2400 Tarify Standard T30 Tarify Standard T80 Tarify Standard T160 Tarify Standard T300 Tarify Standard T600 Tarify Standard T1500 Firma 3000 Předplacené služby O2 NA!PIŠTE O2 NA!HLAS U:fon 600Kč zdarma T-Mobile T-Mobile T-Mobile 200Kč 300Kč 600 Kč T-Mobile 900 T-Mobile 1400 Kč T-Mobile 2400 Kč T-Mobile T-Mobile T-Mobile T-Mobile T-Mobile T-Mobile 226,10 Kč 535,50 Kč 773,50 Kč 1178,10 Kč 2130,10 Kč 4462,50 Kč T-Mobile 3570 Kč Předpla cené Předpla cené kredit k uţití 238 Kč / 5,95 Kč/min kredit k uţití 357 Kč / 5,36 Kč/min kredit k uţití 714 Kč / 4,17 Kč/min kredit k uţití 1071 Kč / 3,57 Kč/min kredit k uţit 1666 Kč / 2,98 Kč/min kredit k uţití 2856Kč / 2,38 Kč/min 30 minut / po provolání 4,76 Kč 80 minut / po provolání 3,57 Kč 160 minut / po provolání 4,17 Kč 300 minut / po provolání 4,17 Kč 600 minut / po provolání 3,57 Kč 1500 minut / po provolání 2,98 Kč volání v rámci firmy 0 Kč 3,40 Kč 3,00 Kč 4,50 Kč 60 minut / po provolání 3,50 Kč Dva tarify za cenu jednoho / 3,50 Kč 60 minut / po provolání 3,50 Kč 5,95 Kč 5,36 Kč 4,17 Kč 3,57 Kč 2,98 Kč 2,38 Kč 7,14 Kč 5,36 Kč 4,76 Kč 5,17 Kč 3,57 Kč 2,98 Kč volný kredit 3570 Kč /cena za min 4,76 Kč 6,50 Kč 6,50 Kč 5,50 Kč 5,50 Kč

33 O2 Felicia Tarif O2 Pokec na jedno Odepiš Předpla cené 24,5 Kč / týden 11,90 K č 3,80 Kč 3,80 Kč podle předplaceného tarifu podle předplaceného tarifu 40 minut / 7,14 Kč 11,90 Kč Tabulka 8 - Analýza hlasových tarifů [22, 23, 24, 25] Rozšířené služby: O2 Tandem: Nejde o klasický tarif, ale pouze o nadstandardní sluţbu k jiţ zvolenému tarifu. K jedné SIM kartě lze získat aţ tři dceřiné SIM karty, které nabízí zvýhodněné volání a posílání SMS v rámci této skupiny. Nespornou výhodou je existence pouze jednoho účtu, který je zasílán majiteli s hlavní SIM kartou. Majitel hlavní SIM můţe rozhodovat o velikosti paušálu kaţdé dceřiné SIM a mít nad nimi plnou kontrolu. Na tarif O2 Tandem se však nevztahují volné minuty podle zvoleného tarifu. Podle zvoleného mobilního tarifu můţeme spadat pod 3 kategorie tandemů (A,B nebo C). Špička (po-pá) 8:00-20:00 Mimo špičku (po-pá) 20:00-8:00 víkendy/svátky Tarif O2 Tandem A O2 Tandem B O2 Tandem C Počet SIM Sleva Síť O2 sleva 25% sleva 35% sleva 50% Tandem Ostatní síť Síť O2 Tande m 5,95 Kč 4,46 Kč 7,14 Kč 3,57 Kč 2,68 Kč 6,95 Kč 3,87 Kč 7,14 Kč 3,57 Kč 2,32 Kč 7,95 Kč 2,98 Kč 7,14 Kč 3,57 Kč 1,79 Kč Ostatn í síť 5,95 Kč 5,95 Kč 5,95 Kč Tabulka 9 - Finanční struktura tarifu O2 Tandem [22] O2 Moje firma: Sluţba nabízí volání ve skupině za výhodných podmínek nebo zcela zdarma za stálý měsíční poplatek k jiţ zvolenému mobilnímu tarifu. Po provolání všech volných minut z jiţ aktivovaného tarifu, můţeme tedy dále volat za zmíněných podmínek. Aktivace je moţná aţ na 5 SIM karet

34 Tarif Aktivace za SIM Paušál Cena/min O2 Moje firma 23,80 Kč 119,00 Kč O2 Moje firma Start 23,80 Kč 53,55 Kč 2,02 Kč Tabulka 10 - Finanční struktura tarifu O2 Moje firma [22]

35 9. 8BVybraná řešení BCenová optimalizace Na základě finanční a datové analýzy firny bylo zjištěno, ţe měsíční firemní náklady činí 4 400,00 Kč a minimální velikost stahovaných dat se pohybuje okolo 843MB. Společnost RPB, s.r.o. má své sídlo v Pardubickém kraji konkrétně ve městě Chrudim. Musíme vzít tedy v potaz pouze mobilní technologie dostupné v této lokalitě. Dostupné datové technologie: HSCSD - Telefonica O2, GPRS - Telefonica O2, Vodafone, T-mobile EDGE T-mobile, Vodafone CDMA U:fon, Telefonika ADSL - Telefonica O2 UMTS nedostupné HSDPA nedostupné Podle těchto kritérií je evidentní, ţe máme na výběr pouze z technologií HSCSD, GPRS, EDGE a CDMA nebo klasického ADSL, které nemá tak flexibilní výhody oproti skutečně mobilním technologiím. Pouţití CDMA v této lokalitě povaţuji za nejvýhodnější, protoţe má z mobilních technologií nejvyšší přenosovou rychlost. Sluţbu nabízejí dva operátoři (Telefonica O2, U:fon). Tarif O2 Mobilní Internet Operátor Telefonica O2 Způsob placení paušálně FUP Přístup cena 10 GB USB Stick, CDMA 600 Kč Down kbit/s Up kbit/s Round trip delay ms

36 3G mobilní internet PLUS U:fon paušálně bez limit u modem 600 Kč ms Tabulka 11 - Možné řešení pomocí připojení CDMA [22, 25] Maximální teoretická přenosová rychlost technologie CDMA se pohybuje okolo 512 kbit/s. Klasické ADSL připojení se reálně pohybuje okolo 4,158.4 kb/s. V současné době je pro firmu z hlediska přenosové rychlosti výhodnější stávající internetové připojení na bázi ADSL, jehoţ reálná přenosová rychlost se pohybuje okolo 3,1Mb/s. Stávající mobilní telefon majitele umoţňuje dva typy připojení na internet. Buď pomocí wi-fi nebo pomocí klasického placeného datového spojení. Z mobilních dat umí konkrétně (HSCSD, GPRS, EDGE a UMTS). Podle dostupných informací by bylo vhodné pouţít technologii GPRS nebo EDGE. Tato technologie je v dané lokalitě podporovaná. V zhledem k nepravidelnosti vyuţívání by měla být sluţba účtována na základě skutečně přenesených dat. V úvahu by přicházely dva mobilní tarify. Název produktu TARIF WAP WAP Připojení na skok WAP Operátor Telefonica O2 Vodafone Způsob placení za 1 kb za 1 kb FUP Přístup cena bez limitu bez limitu mobilní telefon mobilní telefon 0,70 Kč 0,48 Kč Tabulka 12 - Návrh na datové řešení s využitím mobilního telefonu [22, 24] Dostupné hlasové technologie: V dané oblasti fungují pouze hlasové sluţby v síti GSM a CDMA, nejbliţší pokrytí sítě UMTS je v okresním městě Pardubice. Na základě analýzy hlasových tarifů byly pro firmu vybrány tyto tarify:

37 Zvolený tarif O2 NEON L+ O2 NEON L O2 Felicia O2 Felicia Cena 950,00 Kč 650,00 Kč 100,00 Kč 100,00 Kč 1 800,00 Kč Důvod Mobilní tarif Podnikatel 900 nabízí pouze 300 volných minut do obou sítí dohromady a ţádné výhody Podnikatel 600 nabízí 171 minut do všech sítí tento tarif by byl výhodnější, Nabito 700 nabízí 175 volných minut do všech sítí Tarif O2 pokec na jedno umoţňuje volání na jedno číslo za týdení poplatek 24,50 Kč, měsíční paušál tedy činí pouze 100 Tarif O2 pokec na jedno umoţňuje volání na jedno číslo za týdení poplatek 24,50 Kč, měsíční paušál tedy činí pouze 100 Tabulka 13 - Doporučované hlasové tarify [22] Hlavním kritériem výběru bylo především sníţení nákladů na náklady spojené s hlasovou komunikací. Tyto náklady se nám podařily sníţit o 200,- Kč za kaţdý měsíc, díky předplacenému SIM tarifu. Pro všechny firemní telefony byl zvolej jediný operátor Telefonica O2. Důvodem je především výhodné volání do vlastní sítě a velký objem volných minut na hovor do cizí cítě. Vzhledem k velikosti firmy a jejím nákladům na telekomunikační provoz se firmě nevyplatí ani jedna z nadstandardních sluţeb, které nabízí čeští operátoři pro malé a střední podniky BFunkční optimalizace Mezi největší nedostatky firmy RPB, s.r.o. povaţuji stávající informační systém. Mobilní technologie umoţňují skutečně mobilní přístup téměř z jakéhokoli místa v České republice. Firma je bohuţel kvůli svému IS v tomto směru značně omezena. Majitel firmy na svých obchodním cestách nemůţe do tohoto systému vstoupit a mít tak podrobný přehled o činnostech ve své firmě. Omezení se týká všech zaměstnanců firmy. Pro společnost by bylo nejvhodnější buď instalace zcela nového informačního nebo přebudování stávajícího systému, který bude přístupný z internetu. K tomuto informačního systému by bylo moţné přistupovat za všech okolností pomocí mobilního telefonu

38 Databázový systém by měl být přístupný jak za pomocí mobilního telefonu tak i klasického počítače. Systém by měl být koncipován buď pomocí webového klienta nebo uţivatelského rozhraní, které je kompatibilní s mobilními technologiemi. Základní architekturu by měl tvořit systém klient/server. Vzhledem k velikosti společnosti by mohl být IS zaloţen na technologie Thin client. Webový klient: Nový informační systém můţeme navrhnou na bázi webové sluţby. Sluţba musí být kompatibilní jak s klasickými webovými prohlíţeči, které běţně pouţíváme na našem počítači, tak i s prohlíţeči mobilních telefonů. Takový systém by měl být především co nejefektivnější z hlediska objemu přenášených dat. Výhoda je především v mobilitě a dlouhé čekání na odezvu mobilitu značně zmenšuje. V tomto případě není vhodné pouštět se do líbivého designu, ale dbát především na funkčnost a nezbytnost jednotlivých funkcí. Mobilní uživatelské rozhraní: Pro komfortnější přístup k datům by mohl být informační systém navrţen pro spolupráci s uţivatelským rozhraním zaloţeným na programovacím jazyku Java. Jednoduché uţivatelské rozhraní usnadní práci s danou aplikací a můţe ještě více omezit rozsah přenášených dat. Java je navrţena právě pro podporu aplikací v síti. Programovací jazyk umoţňuje pracovat na více různých platformách, coţ by v tomto případě bylo ideální. Pro platformu mobilních telefonů je vyuţívána Java SE, pro běţné počítače pak Java ME. Ochrana dat: Vzhledem k tomu, ţe zvaţované rozšíření systému předpokládá datovou komunikaci po otevřených internetových sítích, je třeba IS rozšířit také o zabezpečený komunikační kanál, který bude slouţit jak k ochraně přenášených dat, tak i k zamezení napadení systému vnějším útokem. Tato funkčnost dosud nebyla nutná, neboť systém pracoval v uzavřené síti bez přístupu na veřejný internet. V případě pouţití webového klienta navrhuji standardní zabezpečení protokolem HTTPS (nejméně 128B). Autentifikace bude zajištěna vyuţitím hesla v kombinaci s autentifikačním certifikátem. Z hlediska komfortu vyuţití i bezpečnosti by bylo vhodnější vyuţít certifikátu uloţeného na čipové kartě (Smart

39 Card). Tato technologie však není v současné době dostupná pro mobilní terminály typu Smart phone, které dokáţí vyuţít pouze certifikátu uloţeného v souboru. S ohledem na jednoduchost tedy navrhuji vyuţit autentifikačního certifikátu uloţeného v souboru, i kdyţ lze toto řešení povaţovat za méně bezpečné

40 10. 9BZávěr Mobilní datové technologie se stále rozvíjejí, ale pořád ještě nedosahují takových přenosových rychlostí, na jaké jsme běţně zvyklí z pevného připojení. V budoucnu se dá očekávat, ţe se tyto přenosové rychlosti budou rovnat. Významnou roli zde hraje především faktor potřeby zákazníka. Český trh nabízí nejmodernější technologie, avšak pro zákazníka je velmi obtíţné se dostat k relevantním informacím. Je velmi důleţité mít přehled o všech dostupných technologiích. Na základě vlastní zkušenosti jsem dospěla k výsledku, ţe čeští operátoři nemají potřebu zveřejňovat potřebné informace na svých webových stránkách. Jejich webové stránky jsou na první pohled vzhledné, ale co se logiky týče špatně koncipované a nepřehledné. Většinu informací bylo obtíţné dohledat a kvůli některým bylo nutné i volání na zákaznické linky. Práce popisuje především v České republice aktuálně dostupné mobilní technologie, které jsou uspořádány podle vývojového stupně a dále pak podle přenosu dat nebo hlasu. Na základě dostupných informací z webových stránek českých operátorů, bylo provedeno srovnání nabízených hlasových i datových tarifů. Následně bylo firmě nabídnuto několik moţností ušetření nákladů na provoz. Vhodnou koncepcí uţivatelského rozhraní IS lze niţší rychlost datového připojení zcela kompenzovat. Vzhledem k tomu, ţe IS je zakázkový produkt neměla by být mnou navrţené úpravy problematické ani z hlediska optimalizace datových toků. V regionu dostupné datové technologie tedy i s vyuţitím dostupných datových sluţeb mohou umoţnit firmě RPB, s.r.o. plně mobilní provoz jejích IS a v důsledku toho i výrazné zvýšení produktivity a efektivity práce všech zaměstnanců

41 11. 10BPoužité zkratky: 1G 2G 3G ADC AMPS AMR BTS CDMA CEPT CSD EDGE EFR FDMA FOMA FR GPRS GSM HR HSCSD HSDPA HSUPA ITSI JCD NMT PDC SMS TDMA UMTS VoIP W-CDMA První generace Druhá generace Třetí generace Advance Mobile Phone System American Digital Cellural Adaptive Multirate Codek Base Transciever Station Code Division Multiple Access. The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations Circuit Switched Data Enhanced Data Rates for GSM Evolution Enhanced Full Rate Frequency Division Multiple Access Freedom of Mobile Multimedia Access Full Rate General packet radio service Globale system for mobile communication Half Rate High Speed Circuit Switched Data High-Speed Uplink Packet Access Hight speed download packet access Insemination Technics & Supplies International Inc. Japanese Digital Cellural Nordic Mobile Telefone Personal Digital Cellural Short message service Time division multiple access Univerasal mobile telecommunication system Voice over Internet Protocol Wide Code Division Multiple Access

42 BSeznam obrázků a tabulek UObrázek 1 - Mapa pokrytí GPRS - Telefónika O2U UObrázek 2 - Mapa pokrytí EDGE - Telefónika O2EDGEU UObrázek 3 - Mapa pokrytí EDGE - VodafoneU UObrázek 4 - Mapa pokrytí UMTS (Hlas) - Telefónika O2U UObrázek 5 - Mapa pokrytí CDMA (Data) - U:fonU UObrázek 6 - Zachytávání dat pomocí NetPerSecU UTabulka 1 - Přenosové rychlosti [1] U 12 UTabulka 2 - Modulační kódovací systém EDGE [1] U 12 UTabulka 3 - Měsíční výdaje za datové a hovorové sluţbyu UTabulka 4 Denní datová analýzau UTabulka 5 - Stručný přehled datových technologií [24]U UTabulka 6 - Analýza datových tarifů [22, 23, 24, 25] U UTabulka 7 - Stručný přehled hlasových technologií [22, 23, 24, 25] U 12 UTabulka 8 - Analýza hlasových tarifů [22, 23, 24, 25] U 12 UTabulka 9 - Finanční struktura tarifu O2 Tandem [22] U 12 UTabulka 10 - Finanční struktura tarifu O2 Moje firma [22] U 12 UTabulka 11 - Moţné řešení pomocí připojení CDMA [22, 25] U 12 UTabulka 12 - Návrh na datové řešení s vyuţitím mobilního telefonu [22, 24] U 12 UTabulka 13 - Doporučované hlasové tarify [22] U

43 13. 12BZdroje 1. 3GPP Global initiative [online]. 2009, 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.3gpp.com/technologies>. 2. GSM World [online]. 2009, 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.gsmworld.com/>. 3. HANUS, Stanislav, ŠTENCEL, Vít. 12. Vývoj mobilních komunikací. Sdělovací technika. 2009, roč. 57, č. 4, s HOLMA, Harri, TOSKALA, Antti. HSDPA/HSUPA for UMTS : High Speed Radio Access for Mobile Communications. England : John Wiley & Sons, Ltd., s. ISBN Jak funguje CDMA [online] , 6. listopadu 2009 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cdma.cz/jak-cdma-funguje>. 6. Mobilní telefonní síť. Český statistický úřad [online] [cit ].Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mobilni_telefonni_sit>. 7. PETERKA, Jiří. Budoucnost rychlých mobilních dat: HSPA+ a LTE. Lupa [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.earchiv.cz/b07/b php3>. 8. PETERKA, Jiří. Mobilní data. IT-NET [online]. 2001, č. 11 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.earchiv.cz/b01/b php3>. 9. PETERKA, Jiří. CSD - Circuit Switched Data [online]. 2001, č. 11 [cit ].Dostupný z WWW:<http://www.earchiv.cz/a008s200/a008s204.php3 > 10. PETERKA, Jiří. Digitalizace hlasu [online]. 2001, č. 11 [cit ]. Dostupný z WWW:< Hhttp://www.earchiv.cz/b01/b php3H>

44 11. POUR,, Jan, GÁLA, Libor, ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. 2. přeprac. vyd. : Grada Publishing a.s, s. ISBN , REDL, Siegmund M., WEBER, Matthias K., OLIPHANT, Malcolm W. An Introduction to GSM. : Artech House, ISBN REDL, Siegmund M., WEBER, Matthias K., OLIPHANT, Malcolm W. GSM and Personal Communications Handbook. : Artech House, 1998, HISBN RICHTR, Tomáš. Technologie pro mobilní komunikaci [online]. 200, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://tomas.richtr.cz/mobil>. 15. RPB s.r.o. Chrudim : Nářadí - nástroje - Stroje [online]. 2000, 2000 [cit ]. CZ. Dostupný z WWW: <http://www.rpb.cz/>. 16. SOLDÁT, M., Současné mobilní telekomunikační sítě. : 1.část. Telekomunikace. 2009, roč. 46, č. 3, s SVOBODA, J., Telekomunikační technika : Díl 1. Praha : Hüthig a Beneš, ISBN ŠTĚDROŇ, Bohumír, BUDIŠ, P.Elektronické komunikace. 1. vyd. Bratislava : Magnet Press, s. ISBN ZANDL, Patrick. 3G standardy - není jen UMTS. 3G/UMTS [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.marigold.cz/item/3g-standardy-neni-jen-umts>. 20. Interní dokumenty společnosti 21. HAKEN, Adam. Rychlost [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://rychlost.cz/>

45 BMobilní operátoři: 22. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. <Hhttp://www.cz.o2.com/H> 23. T-Mobile Czech Republic a.s. <Hhttp://www1.t-mobile.cz/web/cz/residentialH> 24. Vodafone Czech Republic a.s <Hhttp://www.vodafone.cz/osobni/index.htm H> 25. U:fon (MobilKom, a.s.) <http://www.ufon.cz/

46 14. 13BPřílohy Obrázek 1 - Mapa pokrytí GPRS - Telefónika O2 Obrázek 2 - Mapa pokrytí EDGE - Telefónika O2EDGE

47 Obrázek 3 - Mapa pokrytí EDGE - Vodafone Obrázek 4 - Mapa pokrytí UMTS (Hlas) - Telefónika O2-47 -

48 Obrázek 5 - Mapa pokrytí CDMA (Data) - U:fon Obrázek 6 - Zachytávání dat pomocí NetPerSec

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je zaměřena na představení mobilních sítí a technologií

Více

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Diplomová práce Autor: Tomáš Petržílka Informační technologie a management

Více

Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu

Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Liška Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu Bakalářská

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 Obsah 1 Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 1.1 Komunikace energetických systémů... 2 1.2 Průmyslová síť v oblasti energetických systémů... 2 1.3 Kvalitativní parametry komunikačních

Více

SROZUMITELNÝ PRŮVODCE PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU

SROZUMITELNÝ PRŮVODCE PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU SROZUMITELNÝ PRŮVODCE PRO PŘIPOJENÍ K INTERNETU OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Stručný přehled technologii... 3 Mobilní připojení k internetu... 3 Bezdrátová připojení k internetu... 3 Připojení k internetu pomocí

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ

SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ V ČR Martin Živkov Vlastimi Vagner Klára Havlíčková Markéta Horňáková Pavel Němec OBSAH ÚVOD 4 TELEFÓNICA O2 4 T-MOBILE 4 VODAFONE 5 U:FON 5 UPC 5 TELEFONNÍ OPERÁTOŘI 6 SEZNAM

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Rozbor trhu telekomunikačních služeb v České republice Bc. Jana Šimunková Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel

Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu. Roman Rábel Prezentace obce Bohuslavice u Zlína na internetu Roman Rábel Bakalářská práce 2012 * * ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat webové stránky obce Bohuslavice u Zlína a navrhnout nová opatření

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc.

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. Tomáš Svoboda Diplomová práce 2015 Prohlášení autora Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

MOBILE MARKETING A JEHO APLIKACE

MOBILE MARKETING A JEHO APLIKACE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: Specializace: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Marketing management Diplomová

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Bakalářská práce 2009 Anna Larina

Bakalářská práce 2009 Anna Larina Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Bakalářská práce 2009 Anna Larina Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

Využití platebních systémů přes internet

Využití platebních systémů přes internet JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Ekonomické aspekty elektronického obchodování

Ekonomické aspekty elektronického obchodování Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Ekonomické aspekty elektronického obchodování Bakalářská práce Autor: Marek Poč Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí

Více

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bankovní institut vysoká škola Praha Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bakalářská práce Tatiana Lavrenková 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Google Apps a jeho využití na vysoké škole

Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Aleš Krabs Informační technologie, Manaţer projektů IS

Více