Lekce 2: Taxonomie poítaových. sítí. Poítaové sít, v Jií Peterka, 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lekce 2: Taxonomie poítaových. sítí. Poítaové sít, v. 3.0. Jií Peterka, 2004"

Transkript

1 Poítaové sít, v. 3.0 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: Taxonomie poítaových sítí Jií Peterka, 200!"#$

2 Co je taxonomie? taxonomie = klasifikace, škatulkování, rozdlování podle nejrznjších kritérií... kritéria nemusí být exaktn definována, ani výsledné kategorie ( škatulky ) nemusí být pesn vymezeny, hranice mezi nimi nemusí být ostré s asem, s vývojem technologií, poteb uživatel atd. se mní konkrétní klasifikace mže mít i subjektivní složku kritéria nemusí být vzájemn disjunktní! výsledné škatulky, pedstavující dlení podle rzných kritérií, se mohou vzájemn prolínat jedna a tatáž sí mže patit do rzných škatulek souasn (pi uvážení rzných kritérií)!"#

3 Píklady kritérií splývají, díky konvergenci "pvod" sít poítaové sít, telekomunikaní sít, konvergované sít smysl, urení pístupové sít, pátení sít, sít "stední míle", penosové sít, sdlovací sít velikost (dosah) sít sít LAN, WAN, MAN, PAN role uzl sít serverového typu, sít peer-to-peer architektura sít IP sít, sít ISO/OSI, sít X.25,. vlastnické vztahy k síti privátní sít, veejné sít, virtuální privátní sít (VPN) použité penosové techniky sít s pepojováním okruh sít s pepojováním paket zpsob použití intranet, extranet použité penosové médium drátové sít, optické sít, bezdrátové sít topologie sít se systematickou topologií strom, kruh, sbrnice, sít s nesystematickou topologií, adhoc sít mobilita mobilní sít (GSM, NMT), fixní sít (FWA). hospodaení s kmitoty trunkové sít, celulární sít,..!"#

4 Rozlehlé vs. lokální sít LAN (Local Area Network), rozlehlá sí WAN (Wide Area Network), lokální sí píklad klasifikace podle prof. Tanenbauma intuitivn: kritériem je dosah lokální sí: na krátkou vzdálenost rozlehlá sí: na velkou vzdálenost existují další výrazné odlišnosti velikost penosového zpoždní vlastnictví penosových cest úel, kvli kterému sít vznikly aplikace, které se v síti používají problém: vzdálenost celek píklad 1 m tverení metr PAN 10 m místnost LAN 100 m budova LAN 1 km campus LAN 10 km msto MAN 100 km stát WAN 1000 km kontinent WAN km planeta Internet "vzdálenosti" nejsou definované (kde koní LAN a zaíná WAN?) (fyzické) vzdálenosti pestávají hrát roli!"#%

5 Rozdíly mezi LAN a WAN hranice mezi LAN a WAN není ostrá rozdíly se stále stírají sít LAN se zvtšují sít WAN se zrychlují trend: rozdíl mezi obma druhy sítí se bude neustále zmenšovat cílový stav: uživateli bude jedno, zda pracuje v síti LAN i WAN všude bude mít stejné možnosti všude bude používat stejný styl práce nebude si muset uvdomovat rozdíl mezi LAN a WAN Pro se vznikly, pro se zizují Penosová rychlost Topologie Vlastnictví penosové infrastruktury Charakter uzl Dostupnost uzl LAN Pro poteby sdílení Vyšší (Mbps až Gbps) Systematická Vlastní provozovatel Pracovní stanice Jen nkdy (podle poteb uživatel) WAN Pro poteby komunikace a vzdáleného pístupu Nižší (kbps až Mbps) Nesystematická Provozovatel si pronajímá Servery Trvale Penosové zpoždní Malé Velké sí Spolehlivost penosových cest Vyšší Nižší!"#&

6 Sít MAN (Metropolitan Area Networks) jsou pokusem zabydlet pedl mezi sítmi LAN a WAN není úplný konsensus o tom, co jsou sít MAN za LAN? WAN varianty definic: jsou to sít v rozsahu msta, sloužící potebám msta nap. PASNET, kabelové sít jsou to sít používající uritou konkrétní technologii píklady technologií pro MAN: 802.6: DQDB (Distributed Queue Dual Bus) "drátová" technologie , : WiMAX.??!"#' LAN MAN WAN

7 Sít PAN (Personal Area Networks) sít, které vznikají propojením!"#( na krátkou vzdálenost (max. metry) slouží potebám jednoho uživatele proto "personální" píklady: propojení "stacionárních" zaízení typu poíta, klávesnic, myší, tiskáren propojení "mobilních" zaízení nap. mobilních telefon, bezdrátových telefon, PDA, tablet, hands-free sad, nkdy se hovoí také o: piconets propojení 2 zaízení pes Bluetooth, IrDA apod. body networks propojení pes lidské tlo použitelné technologie: USB,.. Wi-Fi, DECT, Bluetooth, IrDA, vodivost lidského tla PAN k vodivému kontaktu dojde nap. pi podání rukou? LAN

8 Vnitní struktura sítí WAN rozlehlé sít lze vnitn strukturovat, na: pátení sít propojují nkolik málo míst patících poskytovateli služby typicky velmi rychlé a spolehlivé pekonávají tzv. první míli "sít stední míle" tvoí pechod mezi pístupovou sítí a pátení sítí mohou, ale také nemusí existovat pekonávají tzv. stední míli pístupové sít propojují body PoP (místa, kde koní vlastní sí poskytovatele) a místa, kde se nachází zákazník (CP, Customer Premises) pekonávají tzv. poslední míli nejsnáze se budují pátení sít k dispozici je dnes pebytek kapacity nejvtší problémy jsou s pístupovými sítmi pedstava pístupové sít: je systematická vytváí systematické ("plošné") pokrytí píklad: rozvody kabelové TV prochází všechny byty místní smyky (od telefonní ústedny) vedou do všech byt a kanceláí ne všechny "konce" pístupové sít musí být vždy využity (osazeny, zapojeny)!!!!"#)

9 Struktura dnešních rozlehlých sítí dnešní rozlehlé sít mají typicky 3-vrstvou strukturu: pátení sí tzv. první míle (first mile)???? (sí stední míle) tzv. stední míle (middle mile) pístupová sí tzv. poslední míle (last mile)!"#* PoP: Point of Presence

10 Píklad: veejná telefonní sí (eského Telecomu) tranzitní ústedna (8x v R) pátení sí Tc zahranií (first mile)???? (sí stední míle) (middle mile) místní ústedna (HOST) 12x v R jednotka RSU (Remote Subscriber Unit) v R tisíce optický kabel tzv. úsek vedení tzv. poslední míle (last mile)!"#$ tzv. místní smyka (úastnické vedení, LL: Local Loop)

11 Píklad: struktura Internetu alternativní pátení sít Internetu NAP NAP sít tzv. upstream provider (ISP) provider A provider B sí "koncového" providera (ISP) peering mezi ISP peklenutí poslední míle!"#$$

12 pístupové sít vs. pímé pipojení pístupové sít musí být velmi "husté" musí vést do velkého potu míst jsou "systematické", musí vést ke všem potenciálním zákazníkm nestaí je vést pouze k zákazníkm aktuálním musí se budovat (rozvádt) i tam, kde si zákazník mže, ale nemusí objednat njaké služby typicky: pístupové sít se budují dopedu, a teprve následn se jejich služby nabízí zákazníkm musí se pekonávat veejné prostory rozkopávat chodníky, ulice, silnice, je to drahé a komplikované snaha: využít to, co již existuje existující místní smyky, kabelové rozvody, napájecí sít, "éter",!"#$ 1: n pímé pipojení: 1:1 individuální propojení pipojení jednoho koncového uživatele k bodu POP zizuje se typicky až v okamžiku zájmu zákazníka zizuje se spíše pro "menší" zákazníky, s menší penosovou kapacitou zizuje se spíše pro "vtší" zákazníky, s vtší kapacitou last mile

13 Problém (peklenutí) poslední míle aneb: jak peklenout vzdálenost od místa, kde "koní" poskytovatel, k místu kde "zaíná" jeho zákazník? jde vtšinou o vzdálenosti v ádu jednotek kilometr principiální možnosti: využít to, co již existuje: místní smyky (budované pro poteby telefonní sít) rozvody kabelové TV napájecí (silové) rozvody budovat nové pístupové sít je to velmi komplikované a nákladné je to asto zbytené když již existující pístupové sít nejsou dostaten využity napíklad místní smyky!"#$ penosový potenciál místních smyek je nedostaten využitý lze na n nasadit technologie xdsl, pípadn Ethernet, problém: jak se k místním smykám dostat? když patí tzv. inkumbentovi (díve monopolnímu operátorovi) ten je dobrovoln nepenechá svým konkurentm ešení: zpístupnní místní smyky LLU (Local Loop Unbundling) inkumbentovi se naídí (zákonem), aby místní smyky pronajal celé nebo jen jejich nadhovorové pásmo na ekonomické bázi místní smyku si pronajme alternativní operátor, a mže na ni nasadit svou xdsl technologii

14 Možnosti (peklenutí) poslední míle osazení místních smyek xdsl technologiemi ADSL, SHDSL,. využití kabelových sítí (CATV) starší musí být upraveny pro obousmrný provoz, nové se již budují jako obousmrné DOCSIS, eurodocsis budování nových "drátových" pístupových sítí ideální, ale nejdražší, budují nejastji kabeloví operátoi nejlépe na bázi optiky ist optické sít: FTTH, Fibre to the Home FTTC, Fibre to the Curb v kombinaci s metalickým vedení HFC, Hybrid Fiber-Coax ist metalické nejastji koaxiální kabely!"#$% budování bezdrátových pístupových sítí bez možnosti mobility: sít FWA (Fixed Wireless Access), vytváí systematické pokrytí WLL (Wireless Local Loop), jde spíše o "individuální" pímé s možností mobility: mobilita je možná, ale nepedpokládá se že bude píliš astá Wi-Fi.. s pedpokladem mobility mobilita je možná, snadná a pln podporovaná GPRS, HSCSD EDGE CDMA UMTS (3G)

15 Problém posledního metru problém poslední míle se týká toho, jak "dovést" pípojku od poskytovatele do lokality, kde se nachází uživatel(é) nap. vstupu do domu i jiného objektu otázka zní: jak optimáln "rozvést" pípojku ke všem uživatelm v dané lokalit problém "posledního metru" poslední míle!"#$& poslední metr eší se nejastji: "drátov" koaxiální rozvody, twist (Ethernet) využitím napájecích rozvod (PowerLine Networks). "bezdrátov" Wi-Fi možná strategie: poslední míli eší poskytovatel, poslední metr si eší zákazníci sami a ve vlastní režii agreguje to poptávku více uživatel sdílí jedno spolené pipojení poskytovateli se lépe obsluhuje celá skupina než nkolik individuálních skupin problém, nap. u ADSL: pípojka musí být vhodn dimenzována (nap. z pohledu agregace)

16 Sousedské sít (NAN Neighbourhood Area Network) NAN, sousedská sí: NAN, sí propojující uživatele na "regionálním" principu bydlí vedle sebe, jsou sousedé eší problém "posledního metru" díve: buduje se pro poteby vzájemné komunikace, sdílení, hraní vzniká na "nadšenecké bázi" nap. sí Cybernet založena 1993, Praha imice, pvodn bez pístupu k Internetu nap. sí Panelak-Net Ústí nad Labem - Nestmice, Internet ISP dnes: slouží ke sdílení pístupu k Internetu pokud nemá ambice stát se providerem slouží k poskytování pístupu k Internetu provozovatel NAN se stává internetovým providerem, poskytuje pipojení + podporu uživatel + další služby motivace: komerní poskytovatelé (providei) nedokáží obsloužit zákazníka podle jeho pedstav (cena, kvalita, ) proto si uživatelé pomáhají sami realizace: je dnes ím dál tím snazší (Wi-Fi atd.) NAN

17 Komunitní sít (CAN, Community Area Network) komunitní sí, CAN!"#$( propojuje uživatele píslušející k urité komunit, která mže být vymezena geograficky lidé bydlí v urité lokalit profesn zájmov jinak neschopností provider poskytovat požadované služby oproti sousedské síti bývá komunitní sí obvykle vtší ale hranice není ostrá definice nejsou ješt moc ustáleny Internet ISP píklad: NAN komunitní sí, založená na filozofii pispj a použij nkdy se adí také mezi tzv. Free Networks (Freenetworks) "free" od "svobodný", ne "volný" ne že si každý mže dlat, co chce každý se mže na své náklady kdykoli pipojit, rozšíit tak sí a využívat spoleného fondu služeb. komunikace v rámci CZFree.Net je zdarma, za konektivitu do Internetu se platí

18 "Koncové" sít díve: k pípojkám (k Internetu) se pipojovaly jednotlivé (koncové) uzly jednotlivé poítae servery, pracovní stanice dnes: stále více se pipojují celé sít "koncové sít", nap. domácí sít, školní sít!"#$) firemní sít sít úad.. koncová koncová sí sí Internet Internet ISP Internet ISP ISP koncová koncová sí sí "koncové sít" mají (spíše) charakter sítí LAN "koncové sít" se stále více chrání ped veejným Internetem pomocí firewall kvli bezpenosti kvli nedostatku veejných IP adres..

19 Domácí sít pvodn, dnes:!"#$* slouží hlavn ke sdílení domácího pipojení k Internetu slouží ke sdílení periferií tiskáren, modem, slouží ke sdílení dat "spolená data", zálohování, sdílení aplikací (síové instalace) dnes, do budoucna: spolená ochrana ped "nebezpeím z vnjšku" neoprávnný pístup (hacking, port scanning, ) antivirová ochrana antispamová ochrana k hraní a zábav díky propojení poíta do budoucna: komunikace "doma" i s okolím groupwarové funkce spolené plánování, sdílení dokument,. do budoucna: poítae a domácí sít mohou nahradit "domácí zábavní elektroniku" Hi-Fi vže samostatné TV a R pijímae podle przkumu SÚ z konce roku 2003 mají sí sí LAN jen jen 3% domácností

20 Princip Internetu katenetový model katenetový model: existuje mnoho jinak samostatných sítí, které se rozhodly vzájemn propojit pomocí tzv. "bran" (gateways), fakticky pomocí smrova tvoí etzec (zetzený systém), odsud: katenet uživatel kterékoli sít by (obecn) ml mít pístup ke všem zdrojm v ostatních sítích dnes fakticky: jen tch, které aktivn zpístupnny skutená topologie je pro uživatele neviditelná uživatel nemusí vdt nic o tom, kudy prochází (jak jsou smrovány) jeho datové pakety pvodn: dnes: sí sí brána propojovány byly spíše "vtší" sít (WAN, MAN) pipojují se i menší sít LAN, "koncové", domácí data aplikace sí!"#

21 jiné dlení: intranet vs. extranet intranet = sí sloužící potebám fungování vlastní organizace (podniku, firmy, instituce,...)!"#$ nikoli prezentaci navenek nikoli zpístupnní vlastních informací jiným subjektm nikoli obchodování a dalším externím aktivitám technicky: využití Internetových technologií (TCP/IP) uvnit podnikových sítí využití Internetových služeb (hlavn WWW) pro interní informaní systémy, sdílení informací,... výhody pro uživatele: mohou používat jednotný styl práce smrem dovnit i navenek mohou pracovat s jednotným uživatelským rozhraním typické aplikace: komunikace ( , bulletin board) groupware (diá, adresá, plánování, ) sdílení dokument,. do do budoucna zejm zejm také: také: sí sí sloužící sloužící potebám domácnosti/rodiny) rodinný rodinný intranet intranet pozor: intranet je je o zpsobu využití sít, podnikové/domácí sít jsou o vlastnictví sít

22 jiné dlení: intranet vs. extranet def.: extranet = takové využití sít, které sleduje vnjší cíle prezentaci firmy, podniku, instituce atd. smrem navenek e-commerce, e-business marketing a reklama dojednávání a uzavírání obchod placení a dodávání další aktivity zahrnující souinnost externích subjekt support... po technické stránce je Extranet (typicky) založen na technologiích Internetu využívá penosových infrastruktur Internetu využívá služeb Internetu hlavn WWW!"#

23 Jiné dlení sítí: podle role uzl sí serverového typu zdroje sít (data, aplikace soubory periferie) jsou soustedny na centrálním míst (server) a odsud sdíleny sí peer-to-peer zdroje sít zstávají tam kde se nachází (u svých vlastník) a jsou sdíleny odsud klient&server server!"# klienti klient&server klient& server

24 Pipomenutí: model klient/server server: poskytuje uritou službu ale eká až si ji nkdo vyžádá, sám ji nikomu "nevnucuje" klient: využívá (konzumuje) uritou službu žádá po serveru poskytnutí konkrétní služby druhy server: file server (souborový server) poskytovaná služba: uchovávání celých soubor organizaci soubor na disku zajišuje server disc server (diskový server) poskytovaná služba: uchovávání blok dat v sektorech na discích organizaci soubor zajišuje klient!"#% dnes se nepoužívá print server (tiskový server) poskytovaná služba: tisk fax server (faxový server) odesílání a píjem fax access server (pístupový server) umožuje vzdálený pístup k síti autentication/authorization server zajišuje ovování identity uživatel ovování práv (oprávnní) uživatel. mail server (poštovní server) WWW server FTP server. application server (aplikaní s.) poskytovaná služba: možnost provozování aplikací

25 rozdíly mezi sítmi serverového typu peer-to-peer týkají se se hlavn file file server a print server Postavení (role) uzl pro spolupráci uzl v síti není nutný stejný!"#& Umístní sdílených zdroj Optimalizováno na Cena odvozena od Homogenita uzl (stejný OS, HW, ) Uzel v roli serveru je vyhrazen operaní systém nutné jsou stejné protokoly pro sdílení zdroj nap. TCP/IP (NFS), IPX/SPX, SMB (NetBIOS),. Asymetrické (rzné uzly mají rzné postavení) Centráln (na centrálním serveru) Rychlost, výkon, spolehlivost, Potu uživatel Obvykle ne (nap. server na Unixu, klienti na MSW) Typicky ano Symetrické (všechny uzly mají stejné postavení) Distribuovan (na jednotlivých uzlech) Cenu, jednoduchost, snadnost instalace a správy,. Potu uzl Obvykle ano Typicky ne rozdíl mezi sítí serverového typu a sítí peer-to-peer se týká zpsobu využití a role uzl ne (nutn) použitého operaního systému nkteré OS jsou vhodné i pro vyhrazené servery nap. Unix/Linux/., MS Windows NT, Windows 2000 Server, widnows 2003 Server jiné jsou vhodné (šité na míru) jen pro sít peer-to-peer Artisoft Lantastic, Personal Netware, MS WfWG, MS 95/98/ME/2000/XP

26 Peer-to to-peer networking (P2P) princip lokálních sítí peer-to-peer dal vzniknout novému fenoménu:!"#' "výmnným systémm" (typu Napster, Gnutella, Kazaa, ) P2P sítím (P2P networking) obecnjší pojem fakticky jde o využití principu peer-to-peer v prostedí rozlehlých sítí, hlavn Internetu výmnné systémy: používá se k tomu, aby si uživatelé navzájem vymovali soubory (nap. hudbu v MP3) princip: ten, kdo má njaký soubor (resp. jiný zdroj), si jej nechává u sebe a nabízí ostatním uživatelm možnost "pijít si pro nj" a "stáhnout si ho" hlavní odlišnosti jsou v tom, jak je vše organizováno jak se uživatel dozví, kde se nachází to co práv hledá jiné využití: pro spolupráci uživatel, charakteru groupware nap. GROOVE

27 evidence dostupných soubor je na jednom míst na centrálním serveru!"#( napster.com klient A nejprve pošle svj "export list" na centrální server ekne mu, co sám nabízí pak klient A pošle serveru svj dotaz ekne mu, co hledá server pošle klientovi A odpov, ve stylu: hledaný soubor XY nabízí poítae (klienti) B, C, D,. klient A si vybere ze seznamu klienta C rozhodne se, že bude stahovat hledaný soubor od klienta C rozhoduje se typicky podle dostupnosti (ping-u) klient A si stáhne hledaný soubor pímo od klienta C vztah peer-to-peer Napster princip fungování upload vlastní nabídky dotaz 5/ / / /2003 napster.com klient A Napster koní odpov download Shaun Fanning založil Napster OnLine první žaloba odhad 60 mil. uživatel Napster znovu spuštn, jako placená služba B C D

28 Gnutella - princip fungování neexistuje žádný centrální server!"#) isté peer-to-peerešení neexistuje centrální index všech dostupných soubor klient, který hledá njaký soubor, se dotáže svého souseda max. 7 svých soused soused který nezná odpov se sám dotáže max. 7 svých soused jde spíše o flooding než o prchod stromem maximální "hloubka" dotazování je 10 hledající klient si vybere z odpovdí jiného klienta, který vlastní soubor a stáhne si jej pímo od nj vyhledávací dotaz odpov download souboru 1/3/2000 AOL AOL spouští Gnutellu a a ihned ihned ji ji zastavuje kód kód však však stihl stihl uniknout službu dále dále provozují sami sami uživatelé existuje ada ada vylepšených variant s s lepšími lepšími klienty klienty s s efektivnjším vyhledáváním

29 Jiné kritérium dlení sítí: podle celkové koncepce jde hlavn o: celkovou koncepci síového modelu poet vrstev roli vrstev protokoly jednotlivých vrstev hlavn vyšších pístup k otázkám spolehlivosti, charakteru služeb, garanci kvality,... vše tvoí tzv. síovou architekturu píklady: sít na bázi TCP/IP sít ISO/OSI sít SNA sít IPX/SPX (Novell) sít na bázi NetBIOSu proprietární ešení..!"#*

30 Jiné kritérium dlení: vlastnické vztahy k síti je teba uvažovat: kdo je vlastníkem sít jako celku kdo je faktickým provozovatelem sít kdo je uživatelem sít komu smí být služby sít poskytovány jaké služby jsou poskytovány jak jsou služby sít zpoplatovány jaký je adresový prostor sít.!"# existují sít: privátní, veejné, poloprivátní/poloveejné virtuální privátní sít (VPN, Virtual Private Network) sít VAN komu patí? kdo provozuje? kdo používá?

31 Privátní poítaová sí vlastníkem, provozovatelem i uživatelem je tentýž subjekt i když nkteré ásti (nap. penosové trasy) mohou být pronajaty od jiných subjekt i když tím, kdo sí vybudoval a uvedl do provozu, mohl být jiný subjekt variace: nevyužitá ást kapacity mže být poskytována jinému subjektu, nap. i na komerní bázi faktickým provozovatelem (správcem) mže být i jiný subjekt, napíklad na základ tzv. outsourcingu vtšina sítí sítí LAN je je privátních!"#$

32 Veejná (datová) sí vlastníkem i provozovatelem sít je uritý (stejný) subjekt který sám není uživatelem své sít uživateli jsou jiné subjekty služby sít jsou poskytovány na komerním principu služby mohou být nabízeny zájemcm bez omezení (skuten veejn ) event. v závislosti na licenci!!! nabízené služby mají nejastji charakter penosu dat odsud: veejné datové sít!"#

33 Pro existují veejné datové sít? je to reakce vlastník penosové infrastruktury ("drát") na chování uživatel uživatelé si kupují "surovinu" (penosovou kapacitu) a k ní si sami pidávají další hodnotu (pidanou hodnotu) idea: vlastník "drát" si další hodnotu pidá sám a bude prodávat tuto pidanou hodnotu schopnost penosu dat "pidaná hodnota" (schopnost penosu dat)!"# penosová kapacita

34 odboení: sít VAN (Value Added Networks) "další hodnotu" lze pidávat i na vyšších úrovních i nad službami pro "holý" penos dat lze pidávat nap. služby penosu zpráv (MHS, mail) informaní služby faxové služby video on demand uchovávání soubor.. obecn jde o sít VAN Value-Added Networks a služby VAS (Value-Added Services) poskytovat služby s pidanou hodnotou mže vlastník/provozovatel sít/infrastruktury alternativa: služby s pidanou hodnotou poskytuje nkdo, kdo si sám kupuje služby datové sít od nkoho jiného služba služba služba!"#%

35 poloprivátní, poloveejná sí pebytená (nevyužitá) ást penosové kapacity privátní sít mže být nabízena jiných subjektm!"#& vlastník sít je i hlavním uživatelem služby datové sít nejsou nabízeny komukoli, ale jen uritému (uzavenému) okruhu zájemc vlastník sít sám není uživatelem dvody mohou být dobrovolné snaha omezit se jen na uritou komunitu uživatel a poskytovat jí speciální služby dvody mohou být nedobrovolné vlastník sít nemá licenci, která by mu umožovala nabízet své služby komukoli Situace v R: od od roku 1990 vlastnil Eurotel exkluzivní licenci na na veejné datové služby. V ½ roku 1995 o ni ni pišel od od té té doby mohou veejné datové služby poskytovat také další subjekty

36 Virtuální privátní sí (VPN) jde o samostatnou podsí jiné sít typicky: veejné datové sít technicky a provozn: stále je to souást mateské (veejné) sít logicky (z pohledu uživatele): jde o samostatnou sí uživatel si mže myslet, že sí je jen jeho a je mu pln k dispozici samostatný adresový prostor, pístup k uzlm mimo VPN jen pes bránu, event. i vyhrazená penosová kapacita,.. pro? uživatel chce mít vlastní sí, ale nevyplatí se mu ji budovat a provozovat, nebo: na to nemá lidi, znalosti, zázemí,... je to pro nj takto výhodnjší využívá se efekt "economy of scale" je to lacinjší než budovat více (samostatných, nevirtuálních) sítí VPN VPN VPN fyzická sí!"#' možnost specifického zpoplatnní (nap. volání v rámci hlasových VPN jsou zdarma)

37 P edstava VPN "každý" si myslí, že je p ipojen k samostatné síti sí sm rova sm rova fyzická sí sí sm rova všichni jsou p ipojeni ke spole né infrastruktu e!" # ( sí realita p edstava

38 VPN, bezpenost a QoS sít VPN asto zajišují zabezpeení: penosy dat v rámci VPN jsou zabezpeené je zajištna integrita a dvrnost zpráv, uživatelé, vstupující do VPN, jsou identifikováni a autentizováni zjišuje se a ovuje jejich identita píklady využití: "bezpené" propojení geograficky dislokovaných poboek zajištní vstupu jen pro oprávnné uživatele nap. firemní intranet mohou zajišovat také zvýšenou ochranu proti útokm z vnjšího prostedí útoky DoS, antivirová a antispamová ochrana na "vstupních bodech" sít VPN mohou zajišovat také kvalitu služeb (QoS) ale nemusí napíklad: vyhrazovat penosovou kapacitu zajišovat prioritizaci penosu rzné druhy penos mají rzné priority zajišovat tzv. traffic conditioning shaping a policing omezování "toku" tak, aby lépe "prošel" skrze penosové cesty.!"#)

39 Sít s pepojování zpráv, paket, rámc, bunk,... pepojování zpráv (message switching) penáší se hodn velké bloky dat najednou velikost bloku není apriorn omezena problematické, co nap. s buffery dnes se již nepoužívá pepojování paket (packet switching) penášené bloky mohou být rzn velké maximální velikost paketu je omezena je pedem známo, jak veliký buffer musí stait pepojování rámc odlehené pepojování paket (na úrovni linkové vrstvy) velikost rámce je promnná, ale omezená nap. technologie Frame Relay pepojování bunk (cell relay) maximáln odlehené pepojování (na linkové vrstv) buky jsou velmi malé a mají pevnou velikost napíklad technologie ATM!"#*

40 Sít podle topologií lokální sít mají obvykle systematickou topologii: sbrnice nap. Ethernet, Token Bus kruh nap. Token Ring, FDDI,.. strom Ethernet 10xBaseT, 100 VG AnyLAN rozlehlé sít mají obvykle: nesystematickou topologii kvli optimalizaci náklad na propojení kruhovou topologii kvli zálohování, aby každý uzel byl dosažitelný i pi výpadku jednoho spoje hlavn velké nadnárodní pátení sít, nap. tzv. EuroRingyi Viking Network!"#%

41 Odboení: sít VLAN VLAN = virtuální sí LAN (Virtual LAN) dosud: rozdlení poíta do samostatných sítí (mezi kterými dochází k routování je dáno fyzickým umístním jednotlivých uzl nyní (VLAN): fyzické umístní nehraje roli, je to záležitost logická o zaazení do urité sít rozhoduje správce, pomocí konfiguraních nástroj!"#%$

42 Pedstava sít VLAN!"#% sí sí sí

43 Bezdrátové technologie hlavní problém bezdrátových sítí: omezený rozsah frekvencí, které jsou k dispozici z rozsahu dostupných frekvencí vyplývá i maximální penosová kapacita (rychlost) licenní pásmo: ten, kdo je chce používat, na to musí mít licenci (od TÚ) má záruku, že jeho vysílání nebude rušeno nkým jiným píklady: sít FWA: 26 GHz, 3,5 GHz GSM: 900, 1800 MHz NMT, CDMA: 50 MHz UMTS (3G),.. bezlicenní pásmo: není nutná individuální licence nutno respektovat pravidla generální licence napíklad pokud jde o max. vysílací/vyzaovací výkon nelze vylouit soubžný provoz více vysíla a jejich vzájemné rušení zaíná hrozait hlavn v mstských aglomeracích!! Wi-Fi v pásmu 2, GHz GL - 12/R/2000, pro pásmo 200,0 283,5 MHz Wi-Fi v pásmu 5 GHz zatím není vyešeno, regulátor již vyjádil zámr vydat GL (pro IEEE h/HyperLAN, nikoli pro a)!"#%

44 Druhy bezdrátových sítí podle mobility bez mobility nap. sít FWA na bukovém principu WLL (Wireless Local Loop), bezdrátová místní smyka s ástenou mobilitou uživatele o "handover" se musí starat terminál Wi-Fi s plnou mobilitou uživatele o handover se stará sí nap. sít NMT, GSM, CDMA, UMTS s mobilitou základnových stanic systémy LEO (nap. Iridium, Globalstar, Teledesic) podle zpsobu hospodaení s kmitoty: bukové (celulární) trunkové frekvenní kanály jsou sdíleny všemi uživateli v rozsahu celé sít!"#%% podle charakteru penosu P-P point-to-point (dvoubodový penos) P-MP point-to-multipoint (od jedné základnové stanice k více terminálm) podle dosahu cordless ("bezešrové") na vzdálenost v ádu metr nap. technologie DECT, Bluetooth, wireless ("bezdrátové") na vtší vzdálenosti satelitní sít GEO (geostacionární) MEO (medium earth orbit)

45 Pedstava bukové sít takto takto lze lze pokrýt pokrýt libovoln libovoln velké velké území území v žádné žádné sousední buce buce nesmí nesmí být být použity použity stejné stejné frekvence píjemce pechází z z dosahu dosahu jednoho jednoho vysílae vysílae do do dosahu dosahu jiného jiného vysílae vysílae!"#%& stejné stejné frekvence frekvence mohou mohou být být použity použity jen jen v v nesousedních nesousedních bukách bukách

46 Pedstava komunikace v bukové síti propojení základnových stanic v rámci pátee GSM sít sít buka pevná sí!"#%' buka

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3. 3. 200 co je taxonomie? 3. 200 taxonomie = klasifikace, škatulkování, Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha rozdělování podle nejrůznějších

Více

Lekce 2: Taxonomie počítačových sítí

Lekce 2: Taxonomie počítačových sítí Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: Taxonomie počítačových sítí co je taxonomie? taxonomie = klasifikace, škatulkování,

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Výpočetní model Proč vznikly počítačové sítě? Souvislost s používaným výpočetním modelem: kde jsou uloženy

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 31.03.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: Rozdělení sítí podle rozlehlosti (PAN, LAN, MAN, WAN) s úkoly pro

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

Možnosti připojení k internetu

Možnosti připojení k internetu Možnosti připojení k internetu jak se staví komunitní sítě Michal Kratochvíl KIV ZČU - FAV Poskytovatelé připojení (ISP Internet service providers) - charakteristika Komerční společnosti Společnosti s

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Certifikace MZŘ - samostudium

Certifikace MZŘ - samostudium Certifikace MZŘ - samostudium Obsah 1. základní rozdělení datových služeb 2. přehled datových služeb Internet IP VPN 3. přehled doplňkových služeb 4. přehled CPE (koncových síťových zařízení) 5. O 2 Business

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

1 Počítačové sítě, internet

1 Počítačové sítě, internet 1 Počítačové sítě, internet Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Jsou-li do sítě

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Použité zdroje Historie Dříve byly počítače příliš drahé a velké. Výpočetní jednotka existovala vždy jen jedna centrální. Každý uživatel

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o.

29.07.2015. QoS na L2/L3/L4. Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA. Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. 29.07.2015 QoS na L2/L3/L4 Jak prokazovat kvalitu přípojky NGA Ing. Martin Ťupa Ing. Jan Brouček, CSc. PROFiber Networking CZ s.r.o. Všechno přes IP, IP přes všechno POSKYTOVATELÉ OBSAHU/ CONTENT PROVIDERS

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * 3.1.1 HTTP (HyperText

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské námstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské námstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Malostranské námstí 2, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Poítaové sít, v. 3.1 Co je výpoetní model? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj

Více

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů

Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Navyšování propustnosti a spolehlivosti použitím více komunikačních subsystémů Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky

Více

Páteřní optická síť kraje Vysočina

Páteřní optická síť kraje Vysočina Páteřní optická síť kraje Vysočina Duben 2007 Petr Pavlinec Basic information on ROWANet Hlavní cíle projektu Výstavba páteřní optické sítě vlastněné a provozované samosprávou Privátní vysokorychlostní

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_01 Název školy Střední průmyslová

Více

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda

1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 2. INFORMATIKA, INFORMACE A DATA. 2.1.1 Informatika jako počítačová věda 1. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 1.1 INFORMACE A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉM SVĚTĚ 1.2 INFORMAČNÍ VĚK A JEHO PROJEVY 1.3 CHARAKTERISTIKA INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI 1.4 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA (SPOLEČNOST) 2. INFORMATIKA,

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

7/28/2015. Projekt Lan2M

7/28/2015. Projekt Lan2M Projekt Lan2M Vývoj a výroba modemů pro vzdálenou správu strojů a zařízení Založeno na šifrované komunikaci mezi modemy Eliminuje rizika spojového serveru třetí strany Minimální nároky na součinnost IT

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

CCNA 2. 1. The Internet and Its Users. CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1

CCNA 2. 1. The Internet and Its Users. CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1 CCNA 2 1. The Internet and Its Users CCNA 2: 1. The Internet and It s Users 1 Co nabízí Internet a jaké služby se dále rýsují? Internet = celosvětová síť, která je využívána individuálně nebo komerčně

Více

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS

Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Požadavky na připojení regionálních/metropolitních sítí do CMS Verze 1.00 BDO IT a.s. Poradenství v informačních technologiích IČ: 25 05 66 46 DIČ: CZ 25 05 66 46 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Automatizace a pohony. PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu

Automatizace a pohony. PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu Automatizace a pohony PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu PROFINET Automatizace a pohony # $ # % $ PROFINET je oteveným standardem prmyslového Ethernetu pro automatizaci PROFINET užívá TCP/IP

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více