Lekce 2: Taxonomie poítaových. sítí. Poítaové sít, v Jií Peterka, 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lekce 2: Taxonomie poítaových. sítí. Poítaové sít, v. 3.0. Jií Peterka, 2004"

Transkript

1 Poítaové sít, v. 3.0 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: Taxonomie poítaových sítí Jií Peterka, 200!"#$

2 Co je taxonomie? taxonomie = klasifikace, škatulkování, rozdlování podle nejrznjších kritérií... kritéria nemusí být exaktn definována, ani výsledné kategorie ( škatulky ) nemusí být pesn vymezeny, hranice mezi nimi nemusí být ostré s asem, s vývojem technologií, poteb uživatel atd. se mní konkrétní klasifikace mže mít i subjektivní složku kritéria nemusí být vzájemn disjunktní! výsledné škatulky, pedstavující dlení podle rzných kritérií, se mohou vzájemn prolínat jedna a tatáž sí mže patit do rzných škatulek souasn (pi uvážení rzných kritérií)!"#

3 Píklady kritérií splývají, díky konvergenci "pvod" sít poítaové sít, telekomunikaní sít, konvergované sít smysl, urení pístupové sít, pátení sít, sít "stední míle", penosové sít, sdlovací sít velikost (dosah) sít sít LAN, WAN, MAN, PAN role uzl sít serverového typu, sít peer-to-peer architektura sít IP sít, sít ISO/OSI, sít X.25,. vlastnické vztahy k síti privátní sít, veejné sít, virtuální privátní sít (VPN) použité penosové techniky sít s pepojováním okruh sít s pepojováním paket zpsob použití intranet, extranet použité penosové médium drátové sít, optické sít, bezdrátové sít topologie sít se systematickou topologií strom, kruh, sbrnice, sít s nesystematickou topologií, adhoc sít mobilita mobilní sít (GSM, NMT), fixní sít (FWA). hospodaení s kmitoty trunkové sít, celulární sít,..!"#

4 Rozlehlé vs. lokální sít LAN (Local Area Network), rozlehlá sí WAN (Wide Area Network), lokální sí píklad klasifikace podle prof. Tanenbauma intuitivn: kritériem je dosah lokální sí: na krátkou vzdálenost rozlehlá sí: na velkou vzdálenost existují další výrazné odlišnosti velikost penosového zpoždní vlastnictví penosových cest úel, kvli kterému sít vznikly aplikace, které se v síti používají problém: vzdálenost celek píklad 1 m tverení metr PAN 10 m místnost LAN 100 m budova LAN 1 km campus LAN 10 km msto MAN 100 km stát WAN 1000 km kontinent WAN km planeta Internet "vzdálenosti" nejsou definované (kde koní LAN a zaíná WAN?) (fyzické) vzdálenosti pestávají hrát roli!"#%

5 Rozdíly mezi LAN a WAN hranice mezi LAN a WAN není ostrá rozdíly se stále stírají sít LAN se zvtšují sít WAN se zrychlují trend: rozdíl mezi obma druhy sítí se bude neustále zmenšovat cílový stav: uživateli bude jedno, zda pracuje v síti LAN i WAN všude bude mít stejné možnosti všude bude používat stejný styl práce nebude si muset uvdomovat rozdíl mezi LAN a WAN Pro se vznikly, pro se zizují Penosová rychlost Topologie Vlastnictví penosové infrastruktury Charakter uzl Dostupnost uzl LAN Pro poteby sdílení Vyšší (Mbps až Gbps) Systematická Vlastní provozovatel Pracovní stanice Jen nkdy (podle poteb uživatel) WAN Pro poteby komunikace a vzdáleného pístupu Nižší (kbps až Mbps) Nesystematická Provozovatel si pronajímá Servery Trvale Penosové zpoždní Malé Velké sí Spolehlivost penosových cest Vyšší Nižší!"#&

6 Sít MAN (Metropolitan Area Networks) jsou pokusem zabydlet pedl mezi sítmi LAN a WAN není úplný konsensus o tom, co jsou sít MAN za LAN? WAN varianty definic: jsou to sít v rozsahu msta, sloužící potebám msta nap. PASNET, kabelové sít jsou to sít používající uritou konkrétní technologii píklady technologií pro MAN: 802.6: DQDB (Distributed Queue Dual Bus) "drátová" technologie , : WiMAX.??!"#' LAN MAN WAN

7 Sít PAN (Personal Area Networks) sít, které vznikají propojením!"#( na krátkou vzdálenost (max. metry) slouží potebám jednoho uživatele proto "personální" píklady: propojení "stacionárních" zaízení typu poíta, klávesnic, myší, tiskáren propojení "mobilních" zaízení nap. mobilních telefon, bezdrátových telefon, PDA, tablet, hands-free sad, nkdy se hovoí také o: piconets propojení 2 zaízení pes Bluetooth, IrDA apod. body networks propojení pes lidské tlo použitelné technologie: USB,.. Wi-Fi, DECT, Bluetooth, IrDA, vodivost lidského tla PAN k vodivému kontaktu dojde nap. pi podání rukou? LAN

8 Vnitní struktura sítí WAN rozlehlé sít lze vnitn strukturovat, na: pátení sít propojují nkolik málo míst patících poskytovateli služby typicky velmi rychlé a spolehlivé pekonávají tzv. první míli "sít stední míle" tvoí pechod mezi pístupovou sítí a pátení sítí mohou, ale také nemusí existovat pekonávají tzv. stední míli pístupové sít propojují body PoP (místa, kde koní vlastní sí poskytovatele) a místa, kde se nachází zákazník (CP, Customer Premises) pekonávají tzv. poslední míli nejsnáze se budují pátení sít k dispozici je dnes pebytek kapacity nejvtší problémy jsou s pístupovými sítmi pedstava pístupové sít: je systematická vytváí systematické ("plošné") pokrytí píklad: rozvody kabelové TV prochází všechny byty místní smyky (od telefonní ústedny) vedou do všech byt a kanceláí ne všechny "konce" pístupové sít musí být vždy využity (osazeny, zapojeny)!!!!"#)

9 Struktura dnešních rozlehlých sítí dnešní rozlehlé sít mají typicky 3-vrstvou strukturu: pátení sí tzv. první míle (first mile)???? (sí stední míle) tzv. stední míle (middle mile) pístupová sí tzv. poslední míle (last mile)!"#* PoP: Point of Presence

10 Píklad: veejná telefonní sí (eského Telecomu) tranzitní ústedna (8x v R) pátení sí Tc zahranií (first mile)???? (sí stední míle) (middle mile) místní ústedna (HOST) 12x v R jednotka RSU (Remote Subscriber Unit) v R tisíce optický kabel tzv. úsek vedení tzv. poslední míle (last mile)!"#$ tzv. místní smyka (úastnické vedení, LL: Local Loop)

11 Píklad: struktura Internetu alternativní pátení sít Internetu NAP NAP sít tzv. upstream provider (ISP) provider A provider B sí "koncového" providera (ISP) peering mezi ISP peklenutí poslední míle!"#$$

12 pístupové sít vs. pímé pipojení pístupové sít musí být velmi "husté" musí vést do velkého potu míst jsou "systematické", musí vést ke všem potenciálním zákazníkm nestaí je vést pouze k zákazníkm aktuálním musí se budovat (rozvádt) i tam, kde si zákazník mže, ale nemusí objednat njaké služby typicky: pístupové sít se budují dopedu, a teprve následn se jejich služby nabízí zákazníkm musí se pekonávat veejné prostory rozkopávat chodníky, ulice, silnice, je to drahé a komplikované snaha: využít to, co již existuje existující místní smyky, kabelové rozvody, napájecí sít, "éter",!"#$ 1: n pímé pipojení: 1:1 individuální propojení pipojení jednoho koncového uživatele k bodu POP zizuje se typicky až v okamžiku zájmu zákazníka zizuje se spíše pro "menší" zákazníky, s menší penosovou kapacitou zizuje se spíše pro "vtší" zákazníky, s vtší kapacitou last mile

13 Problém (peklenutí) poslední míle aneb: jak peklenout vzdálenost od místa, kde "koní" poskytovatel, k místu kde "zaíná" jeho zákazník? jde vtšinou o vzdálenosti v ádu jednotek kilometr principiální možnosti: využít to, co již existuje: místní smyky (budované pro poteby telefonní sít) rozvody kabelové TV napájecí (silové) rozvody budovat nové pístupové sít je to velmi komplikované a nákladné je to asto zbytené když již existující pístupové sít nejsou dostaten využity napíklad místní smyky!"#$ penosový potenciál místních smyek je nedostaten využitý lze na n nasadit technologie xdsl, pípadn Ethernet, problém: jak se k místním smykám dostat? když patí tzv. inkumbentovi (díve monopolnímu operátorovi) ten je dobrovoln nepenechá svým konkurentm ešení: zpístupnní místní smyky LLU (Local Loop Unbundling) inkumbentovi se naídí (zákonem), aby místní smyky pronajal celé nebo jen jejich nadhovorové pásmo na ekonomické bázi místní smyku si pronajme alternativní operátor, a mže na ni nasadit svou xdsl technologii

14 Možnosti (peklenutí) poslední míle osazení místních smyek xdsl technologiemi ADSL, SHDSL,. využití kabelových sítí (CATV) starší musí být upraveny pro obousmrný provoz, nové se již budují jako obousmrné DOCSIS, eurodocsis budování nových "drátových" pístupových sítí ideální, ale nejdražší, budují nejastji kabeloví operátoi nejlépe na bázi optiky ist optické sít: FTTH, Fibre to the Home FTTC, Fibre to the Curb v kombinaci s metalickým vedení HFC, Hybrid Fiber-Coax ist metalické nejastji koaxiální kabely!"#$% budování bezdrátových pístupových sítí bez možnosti mobility: sít FWA (Fixed Wireless Access), vytváí systematické pokrytí WLL (Wireless Local Loop), jde spíše o "individuální" pímé s možností mobility: mobilita je možná, ale nepedpokládá se že bude píliš astá Wi-Fi.. s pedpokladem mobility mobilita je možná, snadná a pln podporovaná GPRS, HSCSD EDGE CDMA UMTS (3G)

15 Problém posledního metru problém poslední míle se týká toho, jak "dovést" pípojku od poskytovatele do lokality, kde se nachází uživatel(é) nap. vstupu do domu i jiného objektu otázka zní: jak optimáln "rozvést" pípojku ke všem uživatelm v dané lokalit problém "posledního metru" poslední míle!"#$& poslední metr eší se nejastji: "drátov" koaxiální rozvody, twist (Ethernet) využitím napájecích rozvod (PowerLine Networks). "bezdrátov" Wi-Fi možná strategie: poslední míli eší poskytovatel, poslední metr si eší zákazníci sami a ve vlastní režii agreguje to poptávku více uživatel sdílí jedno spolené pipojení poskytovateli se lépe obsluhuje celá skupina než nkolik individuálních skupin problém, nap. u ADSL: pípojka musí být vhodn dimenzována (nap. z pohledu agregace)

16 Sousedské sít (NAN Neighbourhood Area Network) NAN, sousedská sí: NAN, sí propojující uživatele na "regionálním" principu bydlí vedle sebe, jsou sousedé eší problém "posledního metru" díve: buduje se pro poteby vzájemné komunikace, sdílení, hraní vzniká na "nadšenecké bázi" nap. sí Cybernet založena 1993, Praha imice, pvodn bez pístupu k Internetu nap. sí Panelak-Net Ústí nad Labem - Nestmice, Internet ISP dnes: slouží ke sdílení pístupu k Internetu pokud nemá ambice stát se providerem slouží k poskytování pístupu k Internetu provozovatel NAN se stává internetovým providerem, poskytuje pipojení + podporu uživatel + další služby motivace: komerní poskytovatelé (providei) nedokáží obsloužit zákazníka podle jeho pedstav (cena, kvalita, ) proto si uživatelé pomáhají sami realizace: je dnes ím dál tím snazší (Wi-Fi atd.) NAN

17 Komunitní sít (CAN, Community Area Network) komunitní sí, CAN!"#$( propojuje uživatele píslušející k urité komunit, která mže být vymezena geograficky lidé bydlí v urité lokalit profesn zájmov jinak neschopností provider poskytovat požadované služby oproti sousedské síti bývá komunitní sí obvykle vtší ale hranice není ostrá definice nejsou ješt moc ustáleny Internet ISP píklad: NAN komunitní sí, založená na filozofii pispj a použij nkdy se adí také mezi tzv. Free Networks (Freenetworks) "free" od "svobodný", ne "volný" ne že si každý mže dlat, co chce každý se mže na své náklady kdykoli pipojit, rozšíit tak sí a využívat spoleného fondu služeb. komunikace v rámci CZFree.Net je zdarma, za konektivitu do Internetu se platí

18 "Koncové" sít díve: k pípojkám (k Internetu) se pipojovaly jednotlivé (koncové) uzly jednotlivé poítae servery, pracovní stanice dnes: stále více se pipojují celé sít "koncové sít", nap. domácí sít, školní sít!"#$) firemní sít sít úad.. koncová koncová sí sí Internet Internet ISP Internet ISP ISP koncová koncová sí sí "koncové sít" mají (spíše) charakter sítí LAN "koncové sít" se stále více chrání ped veejným Internetem pomocí firewall kvli bezpenosti kvli nedostatku veejných IP adres..

19 Domácí sít pvodn, dnes:!"#$* slouží hlavn ke sdílení domácího pipojení k Internetu slouží ke sdílení periferií tiskáren, modem, slouží ke sdílení dat "spolená data", zálohování, sdílení aplikací (síové instalace) dnes, do budoucna: spolená ochrana ped "nebezpeím z vnjšku" neoprávnný pístup (hacking, port scanning, ) antivirová ochrana antispamová ochrana k hraní a zábav díky propojení poíta do budoucna: komunikace "doma" i s okolím groupwarové funkce spolené plánování, sdílení dokument,. do budoucna: poítae a domácí sít mohou nahradit "domácí zábavní elektroniku" Hi-Fi vže samostatné TV a R pijímae podle przkumu SÚ z konce roku 2003 mají sí sí LAN jen jen 3% domácností

20 Princip Internetu katenetový model katenetový model: existuje mnoho jinak samostatných sítí, které se rozhodly vzájemn propojit pomocí tzv. "bran" (gateways), fakticky pomocí smrova tvoí etzec (zetzený systém), odsud: katenet uživatel kterékoli sít by (obecn) ml mít pístup ke všem zdrojm v ostatních sítích dnes fakticky: jen tch, které aktivn zpístupnny skutená topologie je pro uživatele neviditelná uživatel nemusí vdt nic o tom, kudy prochází (jak jsou smrovány) jeho datové pakety pvodn: dnes: sí sí brána propojovány byly spíše "vtší" sít (WAN, MAN) pipojují se i menší sít LAN, "koncové", domácí data aplikace sí!"#

21 jiné dlení: intranet vs. extranet intranet = sí sloužící potebám fungování vlastní organizace (podniku, firmy, instituce,...)!"#$ nikoli prezentaci navenek nikoli zpístupnní vlastních informací jiným subjektm nikoli obchodování a dalším externím aktivitám technicky: využití Internetových technologií (TCP/IP) uvnit podnikových sítí využití Internetových služeb (hlavn WWW) pro interní informaní systémy, sdílení informací,... výhody pro uživatele: mohou používat jednotný styl práce smrem dovnit i navenek mohou pracovat s jednotným uživatelským rozhraním typické aplikace: komunikace ( , bulletin board) groupware (diá, adresá, plánování, ) sdílení dokument,. do do budoucna zejm zejm také: také: sí sí sloužící sloužící potebám domácnosti/rodiny) rodinný rodinný intranet intranet pozor: intranet je je o zpsobu využití sít, podnikové/domácí sít jsou o vlastnictví sít

22 jiné dlení: intranet vs. extranet def.: extranet = takové využití sít, které sleduje vnjší cíle prezentaci firmy, podniku, instituce atd. smrem navenek e-commerce, e-business marketing a reklama dojednávání a uzavírání obchod placení a dodávání další aktivity zahrnující souinnost externích subjekt support... po technické stránce je Extranet (typicky) založen na technologiích Internetu využívá penosových infrastruktur Internetu využívá služeb Internetu hlavn WWW!"#

23 Jiné dlení sítí: podle role uzl sí serverového typu zdroje sít (data, aplikace soubory periferie) jsou soustedny na centrálním míst (server) a odsud sdíleny sí peer-to-peer zdroje sít zstávají tam kde se nachází (u svých vlastník) a jsou sdíleny odsud klient&server server!"# klienti klient&server klient& server

24 Pipomenutí: model klient/server server: poskytuje uritou službu ale eká až si ji nkdo vyžádá, sám ji nikomu "nevnucuje" klient: využívá (konzumuje) uritou službu žádá po serveru poskytnutí konkrétní služby druhy server: file server (souborový server) poskytovaná služba: uchovávání celých soubor organizaci soubor na disku zajišuje server disc server (diskový server) poskytovaná služba: uchovávání blok dat v sektorech na discích organizaci soubor zajišuje klient!"#% dnes se nepoužívá print server (tiskový server) poskytovaná služba: tisk fax server (faxový server) odesílání a píjem fax access server (pístupový server) umožuje vzdálený pístup k síti autentication/authorization server zajišuje ovování identity uživatel ovování práv (oprávnní) uživatel. mail server (poštovní server) WWW server FTP server. application server (aplikaní s.) poskytovaná služba: možnost provozování aplikací

25 rozdíly mezi sítmi serverového typu peer-to-peer týkají se se hlavn file file server a print server Postavení (role) uzl pro spolupráci uzl v síti není nutný stejný!"#& Umístní sdílených zdroj Optimalizováno na Cena odvozena od Homogenita uzl (stejný OS, HW, ) Uzel v roli serveru je vyhrazen operaní systém nutné jsou stejné protokoly pro sdílení zdroj nap. TCP/IP (NFS), IPX/SPX, SMB (NetBIOS),. Asymetrické (rzné uzly mají rzné postavení) Centráln (na centrálním serveru) Rychlost, výkon, spolehlivost, Potu uživatel Obvykle ne (nap. server na Unixu, klienti na MSW) Typicky ano Symetrické (všechny uzly mají stejné postavení) Distribuovan (na jednotlivých uzlech) Cenu, jednoduchost, snadnost instalace a správy,. Potu uzl Obvykle ano Typicky ne rozdíl mezi sítí serverového typu a sítí peer-to-peer se týká zpsobu využití a role uzl ne (nutn) použitého operaního systému nkteré OS jsou vhodné i pro vyhrazené servery nap. Unix/Linux/., MS Windows NT, Windows 2000 Server, widnows 2003 Server jiné jsou vhodné (šité na míru) jen pro sít peer-to-peer Artisoft Lantastic, Personal Netware, MS WfWG, MS 95/98/ME/2000/XP

26 Peer-to to-peer networking (P2P) princip lokálních sítí peer-to-peer dal vzniknout novému fenoménu:!"#' "výmnným systémm" (typu Napster, Gnutella, Kazaa, ) P2P sítím (P2P networking) obecnjší pojem fakticky jde o využití principu peer-to-peer v prostedí rozlehlých sítí, hlavn Internetu výmnné systémy: používá se k tomu, aby si uživatelé navzájem vymovali soubory (nap. hudbu v MP3) princip: ten, kdo má njaký soubor (resp. jiný zdroj), si jej nechává u sebe a nabízí ostatním uživatelm možnost "pijít si pro nj" a "stáhnout si ho" hlavní odlišnosti jsou v tom, jak je vše organizováno jak se uživatel dozví, kde se nachází to co práv hledá jiné využití: pro spolupráci uživatel, charakteru groupware nap. GROOVE

27 evidence dostupných soubor je na jednom míst na centrálním serveru!"#( napster.com klient A nejprve pošle svj "export list" na centrální server ekne mu, co sám nabízí pak klient A pošle serveru svj dotaz ekne mu, co hledá server pošle klientovi A odpov, ve stylu: hledaný soubor XY nabízí poítae (klienti) B, C, D,. klient A si vybere ze seznamu klienta C rozhodne se, že bude stahovat hledaný soubor od klienta C rozhoduje se typicky podle dostupnosti (ping-u) klient A si stáhne hledaný soubor pímo od klienta C vztah peer-to-peer Napster princip fungování upload vlastní nabídky dotaz 5/ / / /2003 napster.com klient A Napster koní odpov download Shaun Fanning založil Napster OnLine první žaloba odhad 60 mil. uživatel Napster znovu spuštn, jako placená služba B C D

28 Gnutella - princip fungování neexistuje žádný centrální server!"#) isté peer-to-peerešení neexistuje centrální index všech dostupných soubor klient, který hledá njaký soubor, se dotáže svého souseda max. 7 svých soused soused který nezná odpov se sám dotáže max. 7 svých soused jde spíše o flooding než o prchod stromem maximální "hloubka" dotazování je 10 hledající klient si vybere z odpovdí jiného klienta, který vlastní soubor a stáhne si jej pímo od nj vyhledávací dotaz odpov download souboru 1/3/2000 AOL AOL spouští Gnutellu a a ihned ihned ji ji zastavuje kód kód však však stihl stihl uniknout službu dále dále provozují sami sami uživatelé existuje ada ada vylepšených variant s s lepšími lepšími klienty klienty s s efektivnjším vyhledáváním

29 Jiné kritérium dlení sítí: podle celkové koncepce jde hlavn o: celkovou koncepci síového modelu poet vrstev roli vrstev protokoly jednotlivých vrstev hlavn vyšších pístup k otázkám spolehlivosti, charakteru služeb, garanci kvality,... vše tvoí tzv. síovou architekturu píklady: sít na bázi TCP/IP sít ISO/OSI sít SNA sít IPX/SPX (Novell) sít na bázi NetBIOSu proprietární ešení..!"#*

30 Jiné kritérium dlení: vlastnické vztahy k síti je teba uvažovat: kdo je vlastníkem sít jako celku kdo je faktickým provozovatelem sít kdo je uživatelem sít komu smí být služby sít poskytovány jaké služby jsou poskytovány jak jsou služby sít zpoplatovány jaký je adresový prostor sít.!"# existují sít: privátní, veejné, poloprivátní/poloveejné virtuální privátní sít (VPN, Virtual Private Network) sít VAN komu patí? kdo provozuje? kdo používá?

31 Privátní poítaová sí vlastníkem, provozovatelem i uživatelem je tentýž subjekt i když nkteré ásti (nap. penosové trasy) mohou být pronajaty od jiných subjekt i když tím, kdo sí vybudoval a uvedl do provozu, mohl být jiný subjekt variace: nevyužitá ást kapacity mže být poskytována jinému subjektu, nap. i na komerní bázi faktickým provozovatelem (správcem) mže být i jiný subjekt, napíklad na základ tzv. outsourcingu vtšina sítí sítí LAN je je privátních!"#$

32 Veejná (datová) sí vlastníkem i provozovatelem sít je uritý (stejný) subjekt který sám není uživatelem své sít uživateli jsou jiné subjekty služby sít jsou poskytovány na komerním principu služby mohou být nabízeny zájemcm bez omezení (skuten veejn ) event. v závislosti na licenci!!! nabízené služby mají nejastji charakter penosu dat odsud: veejné datové sít!"#

33 Pro existují veejné datové sít? je to reakce vlastník penosové infrastruktury ("drát") na chování uživatel uživatelé si kupují "surovinu" (penosovou kapacitu) a k ní si sami pidávají další hodnotu (pidanou hodnotu) idea: vlastník "drát" si další hodnotu pidá sám a bude prodávat tuto pidanou hodnotu schopnost penosu dat "pidaná hodnota" (schopnost penosu dat)!"# penosová kapacita

34 odboení: sít VAN (Value Added Networks) "další hodnotu" lze pidávat i na vyšších úrovních i nad službami pro "holý" penos dat lze pidávat nap. služby penosu zpráv (MHS, mail) informaní služby faxové služby video on demand uchovávání soubor.. obecn jde o sít VAN Value-Added Networks a služby VAS (Value-Added Services) poskytovat služby s pidanou hodnotou mže vlastník/provozovatel sít/infrastruktury alternativa: služby s pidanou hodnotou poskytuje nkdo, kdo si sám kupuje služby datové sít od nkoho jiného služba služba služba!"#%

35 poloprivátní, poloveejná sí pebytená (nevyužitá) ást penosové kapacity privátní sít mže být nabízena jiných subjektm!"#& vlastník sít je i hlavním uživatelem služby datové sít nejsou nabízeny komukoli, ale jen uritému (uzavenému) okruhu zájemc vlastník sít sám není uživatelem dvody mohou být dobrovolné snaha omezit se jen na uritou komunitu uživatel a poskytovat jí speciální služby dvody mohou být nedobrovolné vlastník sít nemá licenci, která by mu umožovala nabízet své služby komukoli Situace v R: od od roku 1990 vlastnil Eurotel exkluzivní licenci na na veejné datové služby. V ½ roku 1995 o ni ni pišel od od té té doby mohou veejné datové služby poskytovat také další subjekty

36 Virtuální privátní sí (VPN) jde o samostatnou podsí jiné sít typicky: veejné datové sít technicky a provozn: stále je to souást mateské (veejné) sít logicky (z pohledu uživatele): jde o samostatnou sí uživatel si mže myslet, že sí je jen jeho a je mu pln k dispozici samostatný adresový prostor, pístup k uzlm mimo VPN jen pes bránu, event. i vyhrazená penosová kapacita,.. pro? uživatel chce mít vlastní sí, ale nevyplatí se mu ji budovat a provozovat, nebo: na to nemá lidi, znalosti, zázemí,... je to pro nj takto výhodnjší využívá se efekt "economy of scale" je to lacinjší než budovat více (samostatných, nevirtuálních) sítí VPN VPN VPN fyzická sí!"#' možnost specifického zpoplatnní (nap. volání v rámci hlasových VPN jsou zdarma)

37 P edstava VPN "každý" si myslí, že je p ipojen k samostatné síti sí sm rova sm rova fyzická sí sí sm rova všichni jsou p ipojeni ke spole né infrastruktu e!" # ( sí realita p edstava

38 VPN, bezpenost a QoS sít VPN asto zajišují zabezpeení: penosy dat v rámci VPN jsou zabezpeené je zajištna integrita a dvrnost zpráv, uživatelé, vstupující do VPN, jsou identifikováni a autentizováni zjišuje se a ovuje jejich identita píklady využití: "bezpené" propojení geograficky dislokovaných poboek zajištní vstupu jen pro oprávnné uživatele nap. firemní intranet mohou zajišovat také zvýšenou ochranu proti útokm z vnjšího prostedí útoky DoS, antivirová a antispamová ochrana na "vstupních bodech" sít VPN mohou zajišovat také kvalitu služeb (QoS) ale nemusí napíklad: vyhrazovat penosovou kapacitu zajišovat prioritizaci penosu rzné druhy penos mají rzné priority zajišovat tzv. traffic conditioning shaping a policing omezování "toku" tak, aby lépe "prošel" skrze penosové cesty.!"#)

39 Sít s pepojování zpráv, paket, rámc, bunk,... pepojování zpráv (message switching) penáší se hodn velké bloky dat najednou velikost bloku není apriorn omezena problematické, co nap. s buffery dnes se již nepoužívá pepojování paket (packet switching) penášené bloky mohou být rzn velké maximální velikost paketu je omezena je pedem známo, jak veliký buffer musí stait pepojování rámc odlehené pepojování paket (na úrovni linkové vrstvy) velikost rámce je promnná, ale omezená nap. technologie Frame Relay pepojování bunk (cell relay) maximáln odlehené pepojování (na linkové vrstv) buky jsou velmi malé a mají pevnou velikost napíklad technologie ATM!"#*

40 Sít podle topologií lokální sít mají obvykle systematickou topologii: sbrnice nap. Ethernet, Token Bus kruh nap. Token Ring, FDDI,.. strom Ethernet 10xBaseT, 100 VG AnyLAN rozlehlé sít mají obvykle: nesystematickou topologii kvli optimalizaci náklad na propojení kruhovou topologii kvli zálohování, aby každý uzel byl dosažitelný i pi výpadku jednoho spoje hlavn velké nadnárodní pátení sít, nap. tzv. EuroRingyi Viking Network!"#%

41 Odboení: sít VLAN VLAN = virtuální sí LAN (Virtual LAN) dosud: rozdlení poíta do samostatných sítí (mezi kterými dochází k routování je dáno fyzickým umístním jednotlivých uzl nyní (VLAN): fyzické umístní nehraje roli, je to záležitost logická o zaazení do urité sít rozhoduje správce, pomocí konfiguraních nástroj!"#%$

42 Pedstava sít VLAN!"#% sí sí sí

43 Bezdrátové technologie hlavní problém bezdrátových sítí: omezený rozsah frekvencí, které jsou k dispozici z rozsahu dostupných frekvencí vyplývá i maximální penosová kapacita (rychlost) licenní pásmo: ten, kdo je chce používat, na to musí mít licenci (od TÚ) má záruku, že jeho vysílání nebude rušeno nkým jiným píklady: sít FWA: 26 GHz, 3,5 GHz GSM: 900, 1800 MHz NMT, CDMA: 50 MHz UMTS (3G),.. bezlicenní pásmo: není nutná individuální licence nutno respektovat pravidla generální licence napíklad pokud jde o max. vysílací/vyzaovací výkon nelze vylouit soubžný provoz více vysíla a jejich vzájemné rušení zaíná hrozait hlavn v mstských aglomeracích!! Wi-Fi v pásmu 2, GHz GL - 12/R/2000, pro pásmo 200,0 283,5 MHz Wi-Fi v pásmu 5 GHz zatím není vyešeno, regulátor již vyjádil zámr vydat GL (pro IEEE h/HyperLAN, nikoli pro a)!"#%

44 Druhy bezdrátových sítí podle mobility bez mobility nap. sít FWA na bukovém principu WLL (Wireless Local Loop), bezdrátová místní smyka s ástenou mobilitou uživatele o "handover" se musí starat terminál Wi-Fi s plnou mobilitou uživatele o handover se stará sí nap. sít NMT, GSM, CDMA, UMTS s mobilitou základnových stanic systémy LEO (nap. Iridium, Globalstar, Teledesic) podle zpsobu hospodaení s kmitoty: bukové (celulární) trunkové frekvenní kanály jsou sdíleny všemi uživateli v rozsahu celé sít!"#%% podle charakteru penosu P-P point-to-point (dvoubodový penos) P-MP point-to-multipoint (od jedné základnové stanice k více terminálm) podle dosahu cordless ("bezešrové") na vzdálenost v ádu metr nap. technologie DECT, Bluetooth, wireless ("bezdrátové") na vtší vzdálenosti satelitní sít GEO (geostacionární) MEO (medium earth orbit)

45 Pedstava bukové sít takto takto lze lze pokrýt pokrýt libovoln libovoln velké velké území území v žádné žádné sousední buce buce nesmí nesmí být být použity použity stejné stejné frekvence píjemce pechází z z dosahu dosahu jednoho jednoho vysílae vysílae do do dosahu dosahu jiného jiného vysílae vysílae!"#%& stejné stejné frekvence frekvence mohou mohou být být použity použity jen jen v v nesousedních nesousedních bukách bukách

46 Pedstava komunikace v bukové síti propojení základnových stanic v rámci pátee GSM sít sít buka pevná sí!"#%' buka

Lekce 2: Taxonomie počítačových sítí

Lekce 2: Taxonomie počítačových sítí Počí, v. 3.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: Taxonomie počítačových sítí Jiří Peterka, 2006 Slide č. 1 co je taxonomie? taxonomie = klasifikace,

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3. 3. 200 co je taxonomie? 3. 200 taxonomie = klasifikace, škatulkování, Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha rozdělování podle nejrůznějších

Více

Lekce 2: Taxonomie počítačových sítí

Lekce 2: Taxonomie počítačových sítí Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: Taxonomie počítačových sítí co je taxonomie? taxonomie = klasifikace, škatulkování,

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.5 co je taxonomie? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: Taxonomie počítačových sítí Jiří Peterka, 2010 taxonomie = klasifikace, škatulkování,

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Použité pojmy a zkratky

Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky Použité pojmy a zkratky ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) asymetrická digitální účastnická linka ARPU ukazatel stanovující průměrný měsíční výnos ze služeb připadající na

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Prvky takové sítě jsou rozmístěny v určitém ohraničeném objektu, který se rozprostírá POČÍTAČOVÉ SÍTĚ První počítačové sítě se začaly objevovat už v padesátých letech minulého století, nicméně jejich mohutný nástup spadá až do začátku let osmdesátých. Tento nástup byl tak razantní, že dnes

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Alice Nguyenová SOFTWARE POČÍTAČE Operační systém Utility pomocné programy Ovladače Aplikační programové vybavení OPERAČNÍ SYSTÉM - OS - správce hardwarových prostředků - služby

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí

1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí 1. Základní klasifikace a pojmy počítačových sítí Význam počítačových sítí neustále roste. Sítě se uplatňují jak ve firmách tak i při výuce na školách. I doma má dnes mnoho lidí svoji malou síť nemluvě

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

3.13 Úvod do počítačových sítí

3.13 Úvod do počítačových sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_SÍTĚ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka

FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka FWA (Fixed Wireless Access) Pevná rádiová přípojka Technologie FWA (Fixed Wireless Access, FWA) je obecné označení pro skupinu technologií, které umožňují zřízení pevné rádiové přípojky prostřednictvím

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Výpočetní model Proč vznikly počítačové sítě? Souvislost s používaným výpočetním modelem: kde jsou uloženy

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks)

Cisco Networking Accademy. 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Cisco Networking Accademy 7. Bezdrátové sítě (Wireless Networks) Elektromagnetické spektrum vlnová délka a frekvence vhodnost pro různé technologie licenční vs. bezlicenční použití zdravotní omezení IRF

Více

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ

IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ IVT 2. ročník INFORMAČNÍ SÍTĚ HISTORICKÉ DŮVODY VZNIKU SÍTÍ Počítačová síť vznikne ve chvíli, kdy dva (někdy se říká minimálně tři) nebo více počítačů propojíme dohromady pomocí komunikačního systému za

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Jak taková poítaová sí vypadá

Jak taková poítaová sí vypadá Jak taková poítaová sí vypadá Po té, co jsme si vysvtlili dležitost poítaových sítí, mžeme konen zaít poznávat principy skryté komunikace okolo nás. Z hlediska rozsahu lze vytváet rzn rozsáhlé poítaové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Počítačové sítě shrnutí

Počítačové sítě shrnutí Počítačové sítě shrnutí Ing. Jiří Peterka http://www.peterka.cz/jiri/ http://www.earchiv.cz/ (zkráceno z 20 částí) RNDr. E.Jablonská, Ing. J.Vaněk, PhD. 1 Vývoj výpočetního modelu dávkové zpracování host/terminál

Více

1. Základní pojmy počítačových sítí

1. Základní pojmy počítačových sítí 1. Základní pojmy počítačových sítí Studijní cíl V této kapitole je představen smysl počítačových sítí, taxonomie, obecný model architektury, referenční modely a na závěr prvky tvořící počítačové sítě.

Více

Základy počítačových komunikací

Základy počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 8 Základy počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16

Více

Základy topologie a komunikace sítí LAN

Základy topologie a komunikace sítí LAN Sítě podle rozsahu Local Area Network LAN v jedné nebo několika sousedních budovách. V rámci budovy se používá strukturovaná kabeláž kombinují UTP kabely a optické kabely. Pro spojování budov se používají

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to počítačová síť?

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 31.03.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: Rozdělení sítí podle rozlehlosti (PAN, LAN, MAN, WAN) s úkoly pro

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojem informační a komunikační technologie (dále jen ICT) obecně zahrnuje technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet a s nimi spojené systémy,

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK WWW.PROFIBER.EU Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Stav FTTH v CZ,SK Stav v roce 2012: ČR: Ze země rostou PONky! Kdo v CZ staví PONky? cca

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Použité zdroje Historie Dříve byly počítače příliš drahé a velké. Výpočetní jednotka existovala vždy jen jedna centrální. Každý uživatel

Více

Certifikace MZŘ - samostudium

Certifikace MZŘ - samostudium Certifikace MZŘ - samostudium Obsah 1. základní rozdělení datových služeb 2. přehled datových služeb Internet IP VPN 3. přehled doplňkových služeb 4. přehled CPE (koncových síťových zařízení) 5. O 2 Business

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie.

Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie. Základní pojmy POS Cíl kapitoly: Žák popíše počítačovou síť a její prvky, rozdělí sítě dle druhů a způsobu fungování, popíše jednotlivé topologie. Klíčové pojmy: Počítačová síť, uzel, server (poskytovatel),

Více

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 je ekonomicky výhodné řešení komunikace pro společnosti se středním objemem datového provozu. HiPath HG 1500 mění

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Možnosti připojení k internetu

Možnosti připojení k internetu Možnosti připojení k internetu jak se staví komunitní sítě Michal Kratochvíl KIV ZČU - FAV Poskytovatelé připojení (ISP Internet service providers) - charakteristika Komerční společnosti Společnosti s

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Co je taxonomie? taxonomie = klasifikace, škatulkování, dělení podle nejrůznějších kritérií. příklady kritérií:

Co je taxonomie? taxonomie = klasifikace, škatulkování, dělení podle nejrůznějších kritérií. příklady kritérií: Počítačové sítě Co je taxonomie? taxonomie = klasifikace, škatulkování, dělení podle nejrůznějších kritérií příklady kritérií: dosah sítě architektura sítě role (postavení) uzlů sítě účel, kterému síť

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky Počítačové sítě Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Tyto slajdy byly jako výukové a studijní materiály vytvořeny za podpory grantu FRVŠ 1358/2010/F1a. Úvod Jan Outrata

Více

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování

13. Sítě WAN. Rozlehlé sítě WAN. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování 13. Sítě WAN Studijní cíl Představíme rozlehlé sítě typu WAN. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Rozlehlé sítě WAN Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Rozlehlé sítě umožňují komunikaci (přenos dat,

Více

Poítaové sít, v. 3.0

Poítaové sít, v. 3.0 Poítaové sít, v. 3.0 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: internetworking J. Peterka, 200 " Co je internetworking? vzájemn jemné propojování

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí

Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Úvod do telekomunikačních sítí Datum: 8.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

Zkušenosti poskytovatele síťových služeb. GiTy, a.s. Ing. Zbyněk Horák, zhorak@gity.cz Produkt manažer

Zkušenosti poskytovatele síťových služeb. GiTy, a.s. Ing. Zbyněk Horák, zhorak@gity.cz Produkt manažer Zkušenosti poskytovatele síťových služeb GiTy, a.s. Ing. Zbyněk Horák, zhorak@gity.cz Produkt manažer Obsah MPLS a používané LM Bezdrátové technologie používané při budování WAN 10 GHz MW jednotky 13,.GHz

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Současnost a budoucnost metropolitních sítí Ing. Michal Hátle, CSc. (přednáška dne 10.11.1999, seminář Vysokorychlostní sítě)

Současnost a budoucnost metropolitních sítí Ing. Michal Hátle, CSc. (přednáška dne 10.11.1999, seminář Vysokorychlostní sítě) Současnost a budoucnost metropolitních sítí Ing. Michal Hátle, CSc. (přednáška dne 10.11.1999, seminář Vysokorychlostní sítě) Motor trendů v telekomunikacích! deregulace probíhá ve třech rozměrech služby

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Počítačová síť a internet. V. Votruba

Počítačová síť a internet. V. Votruba Počítačová síť a internet V. Votruba Obsah Co je to počítačová síť Služby sítě Protokoly a služby TCP/IP model Nastavení sítě ve Windows XP Diagnostika Bezdrátové sítě Co je to počítačová síť? Síť je spojením

Více

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ...

OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... Obsah OBSAH... 1 TYPY DATOVÝCH SÍTÍ... 2 KOMUTANÍ DATOVÉ SÍT... 2 PAKETOVÉ DATOVÉ SÍT... 3 ISDN... 4 LOKÁLNÍ SÍT LAN... 5 ŠIROKOPÁSMOVÉ SÍT... 6 DRUŽICOVÉ DATOVÉ SÍT... 7 HODNOCENÍ KOMUNIKANÍCH SÍTÍ...

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více