EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU"

Transkript

1 EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SEKCI KULTURA Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 1

2 OBSAH 1. Úvod Metodika Shrnutí Hlavní zjištění Účelnost Užitečnost Udržitelnost Doporučení Přílohy... Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 2

3 1. ÚVOD Předmětem evaluační studie bylo zhodnotit projekt Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura, který byl financován Evropským sociálním fondem a jehož nositelem byla Unie zaměstnavatelských svazů centrum rozvojových aktivit (dále jen UZS). Cílem evaluace bylo za prvé zhodnotit pro účely poučení se z realizovaného projektu a v neposlední řadě také identifikovat další potřeby a vhodné oblasti pro budoucí aktivity v oblasti zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti v oblasti kultury. Za druhé získat zpětnou vazbu a názory účastníků odborných vzdělávacích kurzů a zhodnotit dopady realizovaného projektu na uplatnění zástupců cílové skupiny na trhu práce. Hlavními evaluačními kritérii jsou účelnost, užitečnost a udržitelnost. V rámci procesu evaluace byla provedena sekundární analýza dat, tj. vyhodnocení jednotlivých vzdělávacích kurzů z pohledu hodnocení kvality. V rámci této aktivity byly využity již existující údaje a dokumentace poskytnutá zadavatelem. Dále byl proveden primární kvantitativní výzkum zaměřený především na hodnocení uplatnitelnosti získaných poznatků v pracovní činnosti jednotlivých účastníků. Současně s tímto kvantitativním šetřením byl prováděn také výzkum kvalitativní, který formou individuálních hloubkových rozhovorů zjišťoval údaje nezbytné pro doplnění, rozvinutí a obohacení kvantitativních dat, a dále pro zpracování případových studií dokumentujících příklady dobré praxe (good practice). Tato závěrečná evaluační zpráva obsahuje zejména odpovědi na evaluační otázky: Jaká byla kvalita jednotlivých aktivit (kurzů)? Které vzdělávací metody se nejvíce osvědčily? Jaké je využití/využitelnost výstupů vzdělávacích aktivit v praxi? Zvýšila se adaptabilita pracovníků v kultuře? Jakým způsobem se podařilo vysílajícím institucím zakotvit nové znalosti a dovednosti v rozvojových oblastech do institucionální praxe organizace? Došlo díky projektu ke zlepšení získávání zdrojů v zapojených organizacích? A dále popisuje příklady dobré praxe a formuluje návrhy doporučení. Stručný popis projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšení adaptability zaměstnanců kulturních zařízení, sdružených v zaměstnavatelských svazech, a to v Asociaci profesionálních divadel ČR, v Asociaci symfonických orchestrů a pěveckých sborů, v Radě galerií ČR a ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Specifickým cílem projektu bylo vzdělávání zaměstnanců těchto organizací (odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů, marketingu, fundraisingu, ekonomie a účetnictví, trénink tzv. měkkých dovedností, IT kurzy), jednak pořádáním potřebných specifických kurzů. Naplněním uvedených cílů mělo/má v širším kontextu napomoci podpoře konkurenceschopnosti sektoru kultury v době probíhající ekonomické krize. Jednotlivé vzdělávací kurzy byly realizovány externími dodavateli. V rámci projektu bylo v cca 3 bězích 15 kurzů proškoleno téměř účastníků v různých typech kurzů. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 3

4 2. METODIKA Sekundární výzkum V rámci sekundárního výzkumu bylo provedeno zhodnocení realizace projektu na základě všech existujících dat a informací z průběhu realizace projektu s cílem odpovědět na tyto evaluační otázky: 1. Jaká byla kvalita jednotlivých aktivit (kurzů)? 2. Které vzdělávací metody se nejvíce osvědčily? Sekundární analýza dat je zaměřena na jednotlivé vzdělávací aktivity tj. Vzdělání v oblasti managementu a personálního řízení (Kurz manažerských dovedností, Kurz řízení lidských zdrojů); Vzdělání v oblasti marketingu a získávání finančních zdrojů (Marketingové dovednosti, Fundraising, Projektový management); Vzdělávání v oblasti ekonomie a účetnictví (Změny a nové postupy v ekonomické praxi, Ekonomie a účetnictví); Kurzy IT a měkkých dovedností (Moderní IT, Kurzy ECDL, Komunikační dovednosti, Jazykové kurzy); Umělecké semináře (Seminář pro knihovníky a informační pracovníky, Semináře pro zvukaře a osvětlovače, Semináře pro umělce) a Rekvalifikace zaměstnanců v oblasti kultury. Pro hodnocení byly použity tyto podklady poskytnuté zadavatelem: průměrná hodnocení účastníky jednotlivých kurzů z dotazových formulářů (stav dat k , částečně aktualizovaný k ). Dotazové formuláře vyplňovali všichni účastníky bezprostředně po absolvování kurzu jedná se tedy o hodnocení na celé populaci účastníků. závěrečné zprávy vybraných kurzů (Fundraising, Manažerské dovednosti, Řízení lidských zdrojů, Kurz Konzervátor, Marketingové dovednosti, Projektový management, Moderní IT SQL, Linux a WIN1) Primární výzkum kvantitativní část V rámci plnění zakázky bylo realizováno telefonické dotazování (CATI Computer Assisted Telephone Interviewing), jako kvantitativní metoda získávání primárních dat. Kvantitativní výzkumné šetření je zaměřeno na zpětnou vazbu absolventů jednotlivých vzdělávacích kurzů a jejich uplatnění na trhu práce. V rámci takto pojatého šetření byly získávány kvantitativní a kvantifikovatelné údaje. Celkem bylo dotazováno 331 respondentů z cílové skupiny absolventů různých typů vzdělávacích kurzů. Výzkumný instrument čítal 27 otázek a byl odsouhlasen zadavatelem (výzkumný instrument je uveden v příloze č. 1). Výhodou zvolené metody sběru dat je zejména nízká chybovost ve vyplňování dotazníků, nižší zátěž pro respondenta a zejména pak vyšší míra návratnosti oproti jiným metodám sběru dat. Předmětem kvantitativního výzkumu je posouzení využitelnosti výstupů školení účastníky tzn. jak uplatňují/plánují uplatňovat získané znalosti v praxi ve své instituci. Na základě této analýzy byly identifikovány hlavní bariéry omezující využití výsledků v praxi a návrh dalších relevantních rozvojových oblastí/aktivit a doprovodných opatření. Cílem je odpovědět na tyto evaluační otázky: 1. Jaká je využití/využitelnost výstupů vzdělávacích aktivit v praxi? 2. Zvýšila se adaptabilita pracovníků v kultuře? Výstupem kvantitativního primárního výzkumného šetření je zhodnocení stavu využití/ využitelnosti výsledků vzdělávacích aktivit v praxi. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 4

5 Primární výzkum kvalitativní část Kvalitativní šetření zaměřené na poznatky lektorů vzdělávacích kurzů a některých dalších zainteresovaných stran umožnilo respondentům vyjádřit vlastní hodnocení, vlastní motivy a kritéria. Individuální hloubkové rozhovory byly realizovány školenými experty. Celkem bylo provedeno 13 individuálních hloubkových rozhovorů. Jeden hloubkový rozhovor trval mezi 30 a minutami. Předmětem hloubkových rozhovorů bylo zejména zhodnocení schopnosti managementu jednotlivých kulturních zařízení navázat na výsledky školení v rozvojových oblastech a umožnění proškoleným pracovníkům další institucionální rozvoj nově získaných kompetencí. Zároveň byl zjišťován názor respondentů na přínos projektu k posílení konkurenceschopnosti organizace jako celku. Seznam okruhů/témat je uveden v příloze č. 2. V oblastech a) Marketingové dovednosti b) Fundraising c) Projektový management d) Jazykové dovednosti a e) Počítačové dovednosti) bylo zmapováno, zda získané znalosti a dovednosti institucionálně zakotvily v řízení a provozu dané organizace. Cílem individuálních hloubkových interview bylo odpovědět na evaluační otázky: 1. Jaké je využití/využitelnost výstupů vzdělávacích aktivit v praxi? 2. Zvýšila se adaptabilita pracovníků v kultuře? 3. Jakým způsobem se podařilo vysílajícím institucím zakotvit nové znalosti a dovednosti v rozvojových oblastech do institucionální praxe organizace? 4. Došlo díky projektu ke zlepšení získávání zdrojů v zapojených organizacích? Výstupem této části kvalitativního primárního šetření jsou typické příklady dobré praxe pro každou z rozvojových kategorií a identifikace osvědčených metod využívaných v dané kategorii (good practice). Pozn.: V době evaluace projektu nebyla ještě zrealizována všechna školení či bylo krátce po jejich realizaci. Z těchto důvodů nebyla ještě k dispozici všechna data, zejména hodnocení účastníků a také v některých případech bylo příliš krátce pro hodnocení využití získaných poznatků. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 5

6 KURZY UZS HODNOCENÉ V RÁMCI PRIMÁRNÍHO KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU Tabulka č. 1: Hodnocené vzdělávací kurzy UZS NÁZEV KURZU POČET HODNOCENÍ Komunikační dovednosti 67 hodnocení Jazyky 67 hodnocení Knihovníci 66 hodnocení Manažerské dovednosti 26 hodnocení Řízení lidských zdrojů 19 hodnocení Ekonomie a účetnictví 18 hodnocení ECDL 14 hodnocení Projektový management 12 hodnocení Konzervátor 11 hodnocení Fundraising 9 hodnocení Moderní IT Management IT 9 hodnocení Marketing 8 hodnocení Zvukaři 6 hodnocení Změny a nové postupy 5 hodnocení Moderní IT Linux 5 hodnocení Moderní IT Win1 5 hodnocení Moderní IT Win2 5 hodnocení Moderní IT SQL 5 hodnocení Moderní IT Bezpečnost 5 hodnocení Moderní IT TCP/IP 5 hodnocení Osvětlovači 5 hodnocení Celkový počet hodnocení = 372 Počet respondentů = 331 Počet hodnocení je vyšší než počet respondentů vzhledem k faktu, že někteří respondenti hodnotili více kurzů. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 6

7 3. SHRNUTÍ Celkově lze konstatovat, že stávající model vzdělávání pracovníků v oblasti kultury se osvědčil jako účelný nástroj pro zajištění vysoké kvality rozvoje lidských zdrojů. Uskutečněné kurzy mají reálný dopad na zvyšování znalostí, výkonnosti, efektivity a adaptability jejich účastníků a zvolená témata kurzů pokrývají reálné potřeby organizací. ÚČELNOST Vzdělávací kurzy realizované v rámci projektu Unie zaměstnavatelských svazů Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura obecně splnily svůj účel. Ze strany účastníků jsou kurzy hodnoceny jako vysoce kvalitní, a to jak bezprostředně po absolvování kurzu, tak i s určitým časovým odstupem. Obsah vzdělávacích kurzů byl v naprosté většině v souladu s požadavky respondentů i organizací, kurzy odpovídaly potřebám respondentů, jako jsou například studijní tempo, předchozí znalosti apod., kurzy byly efektivní, naprostá většina jejich účastníků odpověděla, že se v kurzech hodně naučili a témata vzdělávací kurzy UZS ve většině případů pokrývala potřeby organizací. S použitými vzdělávacími metodami byli spokojen téměř všichni respondenti. To platí také v případě spokojenosti s odbornou úrovní jednotlivých kurzů a lektorů a vysokou interaktivitou a praktickým zaměřením kurzů. Existuje zde tedy jen minimum prostoru pro zvyšování spokojenosti s těmito aspekty kurzů. Obecně, na základě souhrnného vyhodnocení postoje a spokojenosti dotázaných účastníků kurzů vyplývá, že minimálně a více procent účastníků celkem z 21 hodnocených vzdělávacích kurzů vyjádřilo pozitivní postoj k těmto kurzům. Pouze v případě kurzu Moderní IT SQL činí podíl těchto respondentů %. UŽITEČNOST V současnosti využívá poznatky a dovednosti z absolvovaných kurzů ve své práci výrazná většina respondentů. Dále většina z těch, kteří tyto poznatky a dovednosti ještě nevyužili, je plánuje využít v blízké budoucnosti. Podíl respondentů, kteří nabyté poznatky s dovednosti vůbec nevyužijí, je minimální/zanedbatelný. Respondenti využívají poznatky a vědomosti obecně (blíže nespecifikováno) při své práci/v praxi, dále je využívají v oblasti komunikace, při kontaktu se čtenářem (zejména zaměstnanci knihoven), při práci na PC, při komunikaci v cizím jazyce, při řízení lidských zdrojů, a také tyto poznatky předávají dalším osobám. Ze strany organizací by využitelnost získaných poznatků a dovedností ze vzdělávacích kurzů pomohlo zvýšit zejména přemístění účastníka kurzu na jinou pozici, ve které by mohl tyto poznatky lépe využít, přidělení více finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců, lepší komunikace v oblasti vzdělávání a více času na vzdělávání, který zaměstnavatelé vyhrazují svým zaměstnancům. Sami respondenti by mohli zvýšit využitelnost získaných poznatků a dovedností ze vzdělávacích kurzů zejména díky každodenní praxi a využívání osvojených poznatků, díky další účasti na vzdělávacích kurzech/díky prohlubování svých současných Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 7

8 znalostí, díky snaze více se učit, vyčlenění dostatku času na studium, využití skript a literatury, díky změně pracovní pozice a díky samostudiu. Sdílení získaných dovedností je realizováno pouze nejjednoduššími nástroji, nejčastěji podáním informace na poradách. Jako velmi užitečné je hodnoceno využití informací z kurzu v praxi a množství získaných nových informací a poznatků. S těmito aspekty vzdělávacích kurzů je obecně spokojena výrazná většina respondentů. Respondenti jsou obecně ve velké míře spokojeni také s vhodností kurzů pro ně a jejich práci. Z organizačního hlediska byla velmi kladně hodnocena interaktivita převážné části kurzů zaměřená na praktické využití získaných informací v praxi. Mezi bariéry pro větší uplatnění získaných znalostí a dovedností při pracovní činnosti patří především nedostatek času, vysoké pracovní vytížení, nedostatek financí a nevyhovující technické vybavení. Mezi další, méně časté bariéry, patří například neochota zaměstnanců něco měnit, nevhodná organizace knihovny, nízká úroveň osvojených znalostí, povaha ostych, a také například špatně zvolený kurz. V průběhu individuálních pohovorů byla zmíněna také určitá opatrnost či nechuť ke změnám typická pro některé typy kulturních zařízení, zejména uměleckého zaměření. Z pohledu způsobilosti účastníků respondenti jako velmi limitující faktor označili omezení na organizace s právní subjektivitou, což eliminovalo menší knihovny (příspěvkové organizace), a tím možné pozitivní dopady projektu a udržitelnost výsledků výrazně omezilo. Z hlediska vlivu vzdělávacích kurzů na adaptabilitu je z odpovědí respondentů patrné, že účastníci kurzů získali dovednosti, které mohou uplatnit i u jiných zaměstnavatelů (89 %), že zvládají náročnější pracovní úkoly (73 %), že by si dokázali snáze najít jiné zaměstnání (58 %), a že snížili riziko ztráty současného zaměstnání (53 %). Tato skutečnost byla potvrzena i v rámci individuálních pohovorů, kdy respondenti absolvované kurzy vnímají jako přínos jak pro vyšší kvalitu právě vykonávané činnosti, tak i jako přínos pro soubor osobních dovedností. UDRŽITELNOST Získané znalosti a dovednosti ze vzdělávacích kurzů byly v organizacích ve velké míře využity ve prospěch efektivnějšího nakládání se zdroji (takto se vyjádřilo v průměru 93 % respondentů). Podle informací z individuálních pohovorů je ale obtížné vymezit, nakolik je změny v oblasti finančních zdrojů na úrovni celé organizace možné exaktně přičítat přímo realizovaným kurzům. Mezi faktory, které podle účastníků zásadně ovlivňují jejich pracovní výkon, a které je nutno brát v potaz při plánování dalšího vzdělávání, patří znalosti cizích jazyků (takto se vyjádřilo 84 % respondentů) a podpora zaměstnavatelů v dalším vzdělávání svých zaměstnanců (toto uvedlo 81 % respondentů). V rámci individuálních pohovorů byly jako další náměty pro posílení adaptability pracovníků i organizací jako celku rozpočtování kulturních organizací, oblast pracovního práva v kultuře, přenos moderních trendů ze zahraničí, ochrana osobních dat a autorské právo, vymáhání pohledávek nebo práce se specifickými skupinami klientů. V oblasti ICT by respondenti uvítali kurzy zaměřené na specifické programy využívané v jednotlivých segmentech (grafické pro galerie, knihovnické apod.). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 8

9 Mezi překážky/bariéry dalšího vzdělávání patří především vysoké ceny vzdělávacích kurzů (takto se vyjádřilo 61 % respondentů) a omezené časové možnosti zaměstnanců pro sebevzdělávání (omezené časové možnosti má celkem 57 % respondentů). Mezi další bariéry patří zejména obtížná zastupitelnost pracovníků ve službách v době jejich nepřítomnosti, stejně jako nutné dojíždění za nabízenými kurzy (týká se především jazykového vzdělávání). S ohledem na výsledná zjištění tohoto hodnocení jsme formulovali tři hlavní okruhy doporučení: 1. Pokračovat v dalším vzdělávání / rozvoji lidských zdrojů v organizacích v oblasti kultury 2. Sensitivně a flexibilně zacílit vzdělávání podle reálné poptávky 3. Intenzivně podporovat využitelnost a udržitelnost výsledků. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 9

10 4. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ 4.1 ÚČELNOST V rámci evaluace účelnosti byla pozornost věnována především otázkám kvality jednotlivých kurzů (resp. vnímání kvality z pohledu účastníků) a účelnosti použití konkrétních vzdělávacích metod. Vnímaná kvalita byla sledována pomocí několika ukazatelů: a) hodnocení kurzů účastníky (průměrné hodnocení z hodnotících formulářů, vyplňovaných účastníky bezprostředně po kurzu) b) soulad obsahu kurzů a požadavky účastníků/organizací c) soulad kurzů s potřebami účastníků d) efektivita kurzů e) soulad témat kurzů s potřebami organizace f) míra přínosu kurzů pro jejich účastníky JAKÁ BYLA KVALITA JEDNOTLIVÝCH KURZŮ? Celkově byly kurzy UZS hodnoceny ze strany účastníků jako velmi kvalitní. Jako agregovaný ukazatel hodnocení celkové kvality jednotlivých kurzů byl použit průměr z dílčích hodnotících kritérií (tj. vzdělávací kurz naplnil má očekávání, organizace kurzu, úroveň prostředí, úroveň obdržených materiálů, počet a podoba praktických cvičení, schopnost lektora předat informace, prostor k diskuzi, přínos pro mou práci praxi, potřebnost takovýchto kurzů). Celkové průměrné hodnocení kurzů na základě hodnotících formulářů je 1,34 (na škále 1 nejlepší; 5 nejhorší). Tento výsledek je velmi pozitivní a odráží velmi pozitivní vnímání celkové kvality kurzů ze strany účastníků. Hodnocení jednotlivých kurzů se pohybovalo od 1 do 1,72, což přestavuje poměrně malý rozptyl mezi jednotlivými kurzy. Nejlépe jsou hodnoceny Seminář pro umělce, Konzervátor a Knihovníci děti. Na druhé straně pak stojí Seminář pro osvětlovače, Marketingové dovednosti a Projektový management. Graf č. 1: Celkové hodnocení kurzů účastníky Seminář pro umělce Konzervátor papíru Knihovnici děti Komunikační dovednosti Ekonomie a účetnictví Řízení lidských zdrojů Seminář pro zvukaře Fundraising ECDL Knihovnici fondy Knihovnici základ Moderní IT Manažerské dovednosti Knihovnici služby Seminář pro osvětlovače Marketingové dovednosti Projektový management 1,02 1,12 1,19 1,27 1,29 1,30 1,31 1,31 1,33 1,33 1,38 1, 1, 1,47 1,47 1,53 1,72 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 10

11 Vzdělávací kurzy obecně splnily svůj účel. Na základě odpovědí dotazovaných účastníků těchto kurzů lze v obecné rovině konstatovat, že obsah kurzů byl v souladu s požadavky respondentů i organizací, které tyto respondenty zaměstnávají; kurzy odpovídaly klíčovým potřebám respondentů (jako například studijní tempo, předchozí znalosti apod.); kurzy byly efektivní (neboť naprostá většina účastníků odpověděla, že se v kurzech hodně naučili) a témata vzdělávací kurzů pokrývala potřeby organizací. Jak je patrné z grafů č. 10 až 13, existují v hodnocení těchto charakteristik vzdělávacích kurzů mezi jednotlivými cílovými skupinami (knihovny, galerie a divadla) jen minimální diference. Graf č. 2: Obsah vzdělávacích kurzů byl v souladu s mými požadavky/ požadavky naší organizace Graf č. 4: Kurzy UZS byly efektivní celkem 93 7 celkem 94 6 divadla divadla knihovny galerie galerie knihovny ano ne ano 0 ne Graf č. 3: Kurzy UZS odpovídaly mým potřebám celkem 94 7 Graf č. 5: Dostupná témata pokrývala potřeby naší organizace celkem 92 8 knihovny 94 6 knihovny 94 7 galerie 93 7 divadla 92 8 divadla 93 7 galerie ano 0 ne ano 0 ne Respondenti obecně hodnotí svou účast ve vzdělávacích kurzech UZS jako přínosnou. Takto se v rámci jednotlivých kurzů vyjádřilo 89 % až % účastníků 1. V případě 17 kurzů se takto vyjádřili všichni jejich dotázaní účastníci. Průměrný podíl respondentů, kteří kurzy hodnotí jako přínosné, činí 99 %. Jako zbytečnou hodnotí účast 3 % absolventů kurzu komunikačních dovedností, 5 % účastníků Jazykových kurzů, a 11 % účastníků kurzů Fundraisingu a Ekonomie a účetnictví. Jako zcela zbytečnou hodnotí svou účast pouze účastníci Jazykových kurzů, a to 2 %. 1 tento podíl zahrnuje kategorie velmi přínosná a spíše přínosná Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 11

12 Graf č. 6: Hodnocení přínosu účasti v jednotlivých vzdělávacích kurzech Osvětlovači Konzervátor Moderní IT Win2 Moderní IT Management IT Marketing Zvukaři Knihovníci Moderní IT Win1 Moderní IT Bezpečnost Moderní IT TCP/IP Manažerské dovednosti Řízení lidských zdrojů Projektový management ECDL Moderní IT Linux Moderní IT SQL Změny a nové postupy Komunikační dovednosti Jazyky Fundraising Ekonomie a účetnictví velmi přínosná spíše přínosná spíše zbytečná zcela zbytečná Z hlediska jednotlivých cílových skupin je podíl respondentů, kteří hodnotí svou účast ve vzdělávacím kurzu jako přínosnou následující: divadla (98 %), knihovny (98 %) a galerie (96 %). Přínos vzdělávacích kurzů se tedy mezi jednotlivými cílovými skupinami nediferencuje KTERÉ VZDĚLÁVACÍ METODY SE NEJVÍCE OSVĚDČILY? Výsledky poukazují na vhodnost použití vzdělávacích metod v jednotlivých kurzech UZS, neboť je s použitými vzdělávacími metodami spokojeno % až % jejich dotázaných účastníků 2. Velmi spokojeni jsou s použitými vzdělávacími metodami v největší míře zejména účastníci kurzů Osvětlovači a Konzervátor - v obou případech je to % dotázaných účastníků těchto kurzů (každý z těchto kurzů byl hodnocen pouze v 5 případech). V případě celkem 14 kurzů byli s použitými vzdělávacími metodami spokojeni všichni jejich dotázaní účastníci. Nespokojenost s použitými vzdělávacími metodami vyjádřili dotázaní účastníci kurzů Manažerské dovednosti (4 %), Ekonomie a účetnictví (6 %), Komunikační dovednosti (6 %), Knihovníci (7 %), ECDL (8 %), účastníci Jazykových kurzů (13 %) a účastníci kurzu Moderní IT SQL ( %). Průměrný podíl respondentů spokojených se vzdělávacími metodami za všechny hodnocené kurzy činí 97 %. 2 tento podíl zahrnuje kategorie velmi spokojeni a spíše spokojeni Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 12

13 Graf č. 7: Hodnocení spokojenosti s použitými vzdělávacími metodami v jednotlivých kurzech Osvětlovači Konzervátor Projektový management Moderní IT Linux Moderní IT TCP/IP Moderní IT Win Moderní IT Management IT Řízení lidských zdrojů Moderní IT Win1 Moderní IT Bezpečnost Marketing Fundraising Změny a nové postupy Zvukaři Manažerské dovednosti Ekonomie a účetnictví 44 6 Komunikační dovednosti Knihovníci ECDL Jazyky Moderní IT SQL 0 velmi spokojeni spíše spokojeni spíše nespokojeni velmi nespokojeni Z hlediska jednotlivých cílových supin je podíl respondentů spokojených s použitými vzdělávacími metodami následující: divadla ( %), galerie (96 %) a knihovny (93 %). Podíl spokojených respondentů se tedy v rámci jednotlivých cílových skupin diferencuje jen minimálně. Ještě vyšší úroveň spokojenosti byla zaznamenána v případě odborné úrovně kurzů a lektorů. V případě celkem 16 kurzů UZS byli spokojeni s odbornou úrovní těchto kurzů a jejich lektorů všichni jejich účastníci 3. Velmi spokojeni jsou s odbornou úrovní kurzů a lektorů v největší míře zejména účastníci kurzů Změny a nové postupy, Moderní IT Win2, Moderní IT - TCP/IP a Konzervátor (ve všech případech je to % dotázaných účastníků těchto kurzů). Podíl těch, kteří byli s odbornou úrovní kurzů a lektorů nespokojeni, nepřesahuje 10 %; tito nespokojení respondenti navštěvovali kurzy Komunikačních dovedností (2 %), Manažerských dovedností (4 %), Ekonomie a účetnictví (6 %), ECDL (7 %) a Jazykové kurzy (8 %). Průměrná podíl respondentů spokojených s odbornou úrovní kurzů a lektorů za všechny hodnocené kurzy činí 99 %. 3 tento podíl zahrnuje kategorie velmi spokojeni a spíše spokojeni Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 13

14 Graf č. 8: Hodnocení spokojenosti s odbornou úrovní jednotlivých kurzů Změny a nové postupy Moderní IT Win2 Moderní IT TCP/IP Konzervátor Projektový management Moderní IT Management IT Knihovníci Moderní IT Win1 Moderní IT SQL Moderní IT Bezpečnost Osvětlovači Řízení lidských zdrojů Marketing Fundraising Zvukaři Moderní IT Linux Komunikační dovednosti Manažerské dovednosti Ekonomie a účetnictví ECDL Jazyky velmi spokojeni spíše spokojeni spíše nespokojeni velmi nespokojeni Z hlediska jednotlivých cílových skupin je podíl respondentů spokojených s odbornou úrovní kurzů a lektorů následující: divadla ( %), galerie (98 %) a knihovny (97 %). V jednotlivých cílových skupinách jsou tedy s odbornou úrovní kurzů a lektorů spokojeni (téměř) všichni respondenti a neexistuje zde prostor pro významné diference SOUHRNNÉ HODNOCENÍ Na základě souhrnného vyhodnocení otázek Doporučil/a byste absolvovaný kurz některému z Vašich kolegů?, Pokud by existoval navazující či pokračující kurz, zúčastnil/abyste se ho? a Jak celkově hodnotíte svou spokojenost s kurzem? byla provedena segmentace respondentů, která vypovídá o jejich celkové spokojenosti s absolvovanými vzdělávacími kurzy UZS. Z provedené segmentace je patrné, že pozitivní postoj k většině hodnocených kurzů vyjádřilo a více procent jejich účastníků. Výjimku tvoří kurz Moderní IT SQL, jehož účastníci vyjádřili pozitivní postoj pouze ve % případů. Na druhou stranu účastníci kurzů Marketing, Změny a nové postupy, Moderní IT management IT, Osvětlovači a Konzervátor vyjádřili pozitivní postoj ve sto procentech případů. Neutrální postoj zaujali nejčastěji účastníci kurzů Moderní IT SQL ( %), Moderní IT Linux ( %), Zvukaři a Ekonomie a účetnictví (shodně 33 %). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 14

15 Negativní postoj ke vzdělávacím kurzům byl zaznamenán jen u 7 hodnocených kurzů, mezi které patří Moderní IT Win1 ( % účastníků), Fundraising (11 %), ECDL (7 %), Řízení lidských zdrojů (5 %), Jazykové kurzy (3 %), Knihovníci a Komunikační dovednosti (shodně jen 2 %). Obecně lze konstatovat, že většina dotázaných účastníků vzdělávacích kurzů UZS se k absolvovaným kurzům staví pozitivně a jsou s nimi celkově spokojeni. Graf č. 9: Souhrnné hodnocení postoje k jednotlivým vzdělávacím kurzům Marketing Změny a nové postupy Moderní IT Management IT Osvětlovači Konzervátor Řízení lidských zdrojů Manažerské dovednosti Projektový management Knihovníci Jazyky Moderní IT Win1 Moderní IT Win2 Moderní IT Bezpečnost Moderní IT TCP/IP Komunikační dovednosti ECDL Fundraising Ekonomie a účetnictví Zvukaři Moderní IT Linux Moderní IT SQL Pozn.: souhrnný postoj vychází z hodnocení otázek Doporučil/a byste absolvovaný kurz některému z Vašich kolegů?, Pokud by existoval navazující či pokračující kurz, zúčastnil/abyste se ho? a Jak celkově hodnotíte svou spokojenost s kurzem? pozitivní postoj neutrální postoj negativní postoj Z hlediska cílových skupin vyjádřili pozitivní postoj k absolvovaným kurzům v největší míře respondenti z cílové skupiny divadla (86 %), naopak nejméně zastávají tento postoj respondenti z cílové skupiny galerie (73 %). Tito respondenti vyjádřili častěji než ostatní k absolvovaným kurzům neutrální postoj (25 % oproti 15 % respondentů z cílové skupiny knihovny a 14 % respondentů z cílové skupiny divadla). Negativní postoj vyjádřila pouze 3 % respondentů z cílové skupiny knihovny a 2 % respondentů z cílové skupiny galerie. Graf č. 10: Hodnocení postoje/spokojenosti se vzdělávacími kurzy UZS (podle cílových skupin) divadla knihovny galerie Pozn.: souhrnný postoj vychází z hodnocení otázek Doporučil/a byste absolvovaný kurz některému z Vašich kolegů?, Pokud by existoval navazující či pokračující kurz, zúčastnil/abyste se ho? a Jak celkově hodnotíte svou spokojenost s kurzem? pozitivní postoj neutrální postoj negativní postoj Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 15

16 Graf č. 11: Aktuální/preferované využití vzdělávacích kurzů UZS respondenty Jazyky Komunikační dovednosti Řízení lidských zdrojů Změny a nové postupy Moderní IT Win1 Moderní IT Linux Moderní IT Win Perspektivní kurzy; zájem není ještě vyčerpán. I v budoucnu se může přihlásit vysoký počet účastníků. Knihovníci Manažerské dovednosti ECDL Marketing Ekonomie a účetnictví Projektový management Fundraising Konzervátor Moderní IT Management IT Moderní IT TCP/IP Moderní IT Bezpečnost Zvukaři Moderní IT SQL Osvětlovači Kurzy s vysokou mírou saturace 8 1 zájmu. V budoucnu může 3 2 existovat problém s obsaditelností 3 těchto kurzů; lze očekávat pokles 1 2 zájmu o tyto kurzy preferované kurzy 2 0 již absolvované kurzy ZÁVĚR Kvalita jednotlivých kurzů byla účastníky hodnocena jako velmi vysoká. Celkové průměrné hodnocení za všechny kurzy dosahuje známky 1,34 (na 5ti bodové škále), přičemž rozptyl mezi hodnoceními je relativně malý. Obsah vzdělávacích kurzů byl v souladu s požadavky respondentů, kurzy byly vyhodnoceny jako efektivní, naprostá většina účastníků uvedla, že se v kurzech hodně naučila a témata vzdělávacích kurzů pokrývala potřeby organizací. S použitými vzdělávacími metodami byli spokojeni téměř všichni respondenti. Ze souhrnného vyhodnocení spokojenosti účastníků vyplývá, že k uskutečněným vzdělávacím kurzům vyjádřilo pozitivní postoj a více procent účastníků z 21 kurzů. Při hodnocení obsahové kvality jednotlivých absolvovaných kurzů byla velmi pozitivně hodnocena interaktivita většiny kurzů, kdy byly teoretické části kurzu výrazně doplněny praktickými ukázkami probírané látky. Jako velmi přínosné pro osobní rozvoj byly v rámci osobních pohovorů respondenty ceněny zejména kurzy jazyků a ECDL, ostatní z kurzů byly přínosem spíše v jednotlivých částech a přispěly ke zkvalitnění činnosti respondentů formou využití jednotlivých technik a postupů použitých v kurzech. Rozdílný pohled mají respondenti na složení skupiny. Jako jednoznačné negativum byla respondenty identifikována rozdílná úroveň účastníků v některých kurzech. Naopak výměna zkušeností z různých segmentů kultury v rámci jednoho kurzu byla hodnocena většinou pozitivně. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 16

17 4.2 UŽITEČNOST V rámci evaluace užitečnosti byla pozornost věnována především otázkám reálného využití poznatků v praxi, přínosu poznatků pro pracovní činnost, možnostem lepšího využití poznatků v praxi, bariérám dalšího využití znalostí v praxi a dopadům kurzů na adaptabilitu a efektivitu jejich účastníků JAKÉ JE VYUŽITÍ/VYUŽITELNOST VÝSTUPŮ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT V PRAXI? Z hlediska reálného využití poznatků získaných v rámci absolvovaných vzdělávacích kurzů UZS lze konstatovat, že poznatky z jednotlivých kurzů použilo při své pracovní činnosti % až % dotázaných účastníků. Výjimku tvoří kurzy Moderní IT management IT a Linux; poznatky z těchto dvou kurzů využilo 44 %, resp. % účastníků. V případě kurzů Změny a nové postupy, Moderní IT bezpečnost, Moderní IT - TCP/IP a Zvukaři, uplatnili nově získané znalosti ve své práci všichni dotázaní, ve více než 90 % uplatnili ve své práci nové poznatky účastníci kurzů Řízení lidských zdrojů, Manažerské dovednosti a konzervátor. Dotazovaní účastníci kurzů Marketing, ECDL, Komunikační dovednosti, Moderní IT - Win2, Knihovníci, Projektový management, Ekonomie a účetnictví, Fundraising, Jazyky, Moderní IT - Win1, Moderní IT SQL a Osvětlovači využili získané znalosti ve své práci v % až 88 %. Dále je nutno podotknout, že výrazný podíl dotazovaných účastníků kurzů Moderní IT - Win1, Moderní IT SQL, Osvětlovači, Moderní IT - Management IT a moderní IT Linux ( % až %) měl možnost tyto nově nabyté znalosti ve své práci využít, ale (zatím) tyto poznatky využity nebyly. Obecně za všechny zkoumané kurzy dosahuje průměrná míra využití získaných poznatků v pracovní činnosti 78 %. Podrobnější údaje o využívání znalostí ze zkoumaných vzdělávacích kurzů jsou zobrazeny v grafu č. 19. Graf č. 12: Možnost využití poznatků z jednotlivých vzdělávacích kurzů při pracovní činnosti a jejich skutečné využití Změny a nové postupy Moderní IT Bezpečnost Moderní IT TCP/IP Zvukaři Řízení lidských zdrojů Manažerské dovednosti Konzervátor Marketing ECDL Komunikační dovednosti Moderní IT Win2 Knihovníci Projektový management Ekonomie a účetnictví Fundraising Jazyky Moderní IT Win1 Moderní IT SQL Osvětlovači Moderní IT Management IT Moderní IT Linux měl/a možnost využít poznatků při práci a také je využil/a měl/a možnost využít poznatků při práci, ale nevyužil/a je neměl/a možnost využít poznatků při práci Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 17

18 Účastnící kurzu Moderní IT management IT poznatky z kurzu nevyužili, přestože k tomu měli příležitost, zejména proto, že by potřebovali prohloubit získané znalosti (jejich znalosti nejsou na potřebné úrovni), protože si nevyčlenili dostatek času na studiu, a protože pracují s PC pouze v omezené míře. Účastnící kurzu Moderní IT Linux poznatky z kurzu nevyužili zejména proto, že neměli k dispozici vhodná skripta/literaturu. Účastnící kurzu Fundraising neměli možnost využít poznatky při práci zejména kvůli nedostatku času na studium, a také z důvodu chybějícího zapojení v mezinárodních projektech. V případě účastníků kurzu Moderní IT Win2, nebyla uvedena žádná překážka využití poznatků v praxi. Účastnící kurzu Ekonomie a účetnictví neměli možnost využít získané poznatky při práci zejména kvůli přechodu na jinou pracovní pozici, z důvodu nedostupnosti vhodné literatury, a také kvůli malé vstřícnosti ze strany vedení organizace. Účastnící Jazykových kurzů neměli možnost využít získané poznatky při práci zejména kvůli přechodu na jinou pracovní pozici, z důvodu nedostatečnosti získaných znalostí a z důvodu neexistence zahraničních klientů. Z hlediska jednotlivých cílových skupin se míra využití poznatků ze vzdělávacích kurzů při pracovní činnosti téměř nediferencuje a pohybuje se od 75 % v případě cílové skupiny galerie do 79 % v případě cílové skupiny knihovny. Graf č. 13: Možnost využití poznatků ze vzdělávacích kurzů při pracovní činnosti a jejich skutečné využití (podle cílových skupin) knihovny divadla galerie měl/a možnost využít poznatků při práci a také je využil/a měl/a možnost využít poznatků při práci, ale nevyužil/a je neměl/a možnost využít poznatků při práci Z podrobnější analýzy dále vyplývá, že získané poznatky při své práci použili, ve větší míře než ostatní, především ředitelé/vedoucí pracovníci (89 %) a respondenti ve věku let (84 %). Z provedené segmentace respondentů vycházející ze současného a budoucího využívání poznatků z kurzů při pracovní činnosti vyplývá, že většina dotazovaných účastníků získané poznatky v současnosti využívá a plánuje je využívat i v blízké budoucnosti. Nejnižší míra využívání poznatků byla zjištěna mezi účastníky kurzů Moderní IT management IT a Moderní IT - Linux (44 % resp. %). Je zde však nutno podotknout, že ostatní účastníci těchto dvou kurzů plánují využití nabytých poznatků ve své pracovní činnosti v blízké budoucnosti. U ostatních hodnocených kurzů se míra využívání poznatků v pracovní činnosti pohybuje od % do %. Kromě již zmíněných kurzů Moderní IT management IT a Moderní IT - Linux se ve výrazné míře plánuje využívání získaných znalostí z kurzů Moderní IT Win1, Moderní IT - SQL a Osvětlovači (shodně ve % případů). Současné i budoucí nevyužívání získaných poznatků bylo v největší míře zaznamenáno mezi účastníky kurzu Ekonomie a účetnictví. U ostatních kurzů je podíl respondentů v tomto segmentu (nevyužití poznatků) minimální nebo nulový. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 18

19 Graf č. 14: Segmentace respondentů podle současného a budoucího využívání poznatků z jednotlivých absolvovaných vzdělávacích kurzů Marketing Změny a nové postupy Moderní IT Win2 Moderní IT Bezpečnost Zvukaři Řízení lidských zdrojů Konzervátor Manažerské dovednosti ECDL Komunikační dovednosti Moderní IT TCP/IP Projektový management Knihovníci Ekonomie a účetnictví Fundraising Jazyky Moderní IT Win1 Moderní IT SQL Osvětlovači Moderní IT Management IT Moderní IT Linux poznatky využívají v současnosti a budou je vyžívat i v budoucnosti poznatky využívají pouze v současnosti poznatky zamýšlejí začít využívat v blízké budoucnosti poznatky se vůbec nevyužijí Z hlediska jednotlivých cílových skupin se podíl respondentů, kteří získané znalosti využívají v současnosti a plánují je využívat i v blízké budoucnosti téměř nediferencuje (pohybuje se na úrovni tří čtvrtin). Ostatní respondenti plánují využívat nabyté znalosti ve své práci ve většině případů v blízké budoucnosti. Získané znalosti již neplánují dále využívat je respondenti z cílové skupiny knihovny a to jen ve 4 % případů a získané znalosti ze vzdělávacích kurzů při své pracovní činnosti nevyužívají (v současnosti ani v budoucnosti) zejména respondenti z cílové skupiny galerie (jejich podíl však činí jen 8 %). Graf č. 15: Segmentace respondentů podle současného a budoucího využívání poznatků z absolvovaných vzdělávacích kurzů (podle cílových skupin) divadla knihovny galerie poznatky využívají v současnosti a budou je vyžívat i v budoucnosti poznatky využívají pouze v současnosti poznatky zamýšlejí začít využívat v blízké budoucnosti poznatky se vůbec nevyužijí Z obecného hodnocení způsobu využívání poznatků z kurzů UZS v rámci organizace vyplývá, že v rámci jednotlivých cílových skupin jsou tyto poznatky využívány obecně při práci bez bližší specifikace. V rámci cílové skupiny knihovny takto odpovědělo 55 % dotázaných osob, v rámci cílové skupiny galerie to bylo dokonce 70 % respondentů a v cílové skupině divadla činí podíl těchto respondentů 43 %. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 19

20 V knihovnách patří mezi další spontánně uváděné způsoby využití poznatků z kurzů UZS komunikační dovednosti ( %), využívání při kontaktu se čtenáři (11 %) a využití těchto poznatků při práci na PC (8 %). V galeriích jsou poznatky ze vzdělávacích kurzů UZS využívány zejména při poskytování služeb (19 %) a k předání získaných informací dalším pracovníkům organizace (9 %). V divadlech jsou poznatky z kurzů UZS využívány zejména v oblasti komunikace (25 %), intenzivněji jsou využívány cizí jazyky (9 %), a tyto poznatky jsou také využívány ke změně v přístupu k zaměstnancům a pří řízení lidských zdrojů (9 %). Mezi deseti nejčastěji uváděnými způsoby využití poznatků ze vzdělávacích kurzů patří v cílové skupině knihovny mezi unikátní (v ostatních sektorech neuvedené) způsoby kontakt se čtenářem a aplikace nových trendů v knihovnictví. V cílové skupině galerie patří mezi unikátní způsoby využití poznatků využití v marketingu, v administrativě a vznik nového pracovního místa. V cílové skupině divadla patří mezi unikátní způsoby využití poznatků ze vzdělávacích kurzů jiný přístup k lidem/řízení lidí, zakládání nových projektů, efektivnější řízení organizace a vylepšení manažerských dovedností. Jednotlivé spontánně uvedené způsoby využívání poznatků z kurzů jsou blíže popsány ve schématu č. 1. Schéma č. 1: Spontánně uvedené způsoby využívání poznatků z kurzů UZS v jednotlivých cílových skupinách Pozn.: červeně jsou označeny způsoby využívání poznatků unikátní v rámci TOP 10 pro každou cílovou skupinu Ze strany organizací by podle respondentů pomohlo zvýšit využitelnost poznatků ze vzdělávacích kurzů zejména přemístění účastníka kurzu na jinou pozici, ve které by mohl tyto poznatky lépe využít a přidělení více finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců (tyto faktory uvedli účastníci 8 resp. 7 vzdělávacích kurzů UZS). Na zvýšení využitelnosti poznatků ze vzdělávacích kurzů by mělo podle respondentů vliv také lepší komunikace v oblasti vzdělávání a více času na vzdělávání, který zaměstnavatelé vyhrazují svým zaměstnancům (tyto faktory uvedli účastníci celkem 5 vzdělávacích Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 VÝSLEDKY META-EVALUAČNÍHO ŠETŘENÍ Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 VÝSLEDKY META-EVALUAČNÍHO ŠETŘENÍ Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA KONFERENCE 2013 Odpovědnost za výsledky a výzvy pro 2014+ EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 28. 5. 2013 1 Obsah Programová teorie Pozornost věnovaná zainteresovaným stranám Implementace

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

Závěrečné vyhodnocení projektu

Závěrečné vyhodnocení projektu Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\52.00113) Závěrečné vyhodnocení projektu 10. 12. 2013 České Budějovice Obsah 1 O projektu...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o.

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o. Zpráva o auditu Počítačová služba s. r. o. 2002 Počítačová služba s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Kosmonautů 1151/6, 772 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: - E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Závěrečná evaluační zpráva projektu

Závěrečná evaluační zpráva projektu Závěrečná evaluační zpráva projektu K2... klíčovými Kompetencemi na vrchol své Kariéry spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Vypracovala: Ing. Iva Palatová Datum: 15. srpna

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Koncepce vzdělávání v energetice

Koncepce vzdělávání v energetice Koncepce vzdělávání v energetice Zpráva z analytické činnosti Datum: 26. 11. 2015 Zakázka zpracována pro: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Identifikační údaje zpracovatele:

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu

Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Společnost Nutricia a.s. úspěšně ukončila projekt rozvoje regionálních zaměstnanců financovaný z Evropského sociálního fondu Marcela Skočilasová externí autor Společnost Nutricia a.s. ukončila k 30.8.2012

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Změna Leadershipu: jak na to?

Změna Leadershipu: jak na to? Změna Leadershipu: jak na to? PhDr. Jana Novotná Ing. Mgr. Rostislav Benák Obsah 1. Zrod projektu, příprava, design 2. Cíle projektu 3. Fáze projektu (Q1 07 Q1 08) 4. Výsledky první etapy projektu a prozření

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů

Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Katedra veřejné a sociální politiky Vývoj zdravotního systému ČR z pohledu občanů Mgr. Kateřina Michlová Výsledky diplomové práce Osnova Kontext problematiky

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Schéma výzkumu listopad 2012

Schéma výzkumu listopad 2012 Schéma výzkumu listopad 2012 A. Výzkum současné praxe NRP v zahraničí Země: Dánsko, Polsko, Velká Británie, Slovensko Téma NRP + sub-témata: služby dostupné náhradní rodině, standardy služeb, získávání

Více

JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ JAK FUNGUJÍ STÁŽE PRO MLADÉ ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ Vědunka Kopečná (FDV) Markéta Nekolová (FDV) Martin Nekola (FSV UK) Evaluace ve světle nových příležitostí, 9. 6. 2015 1 Obecné informace o stážích pracovní

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ VÝUKA PRÁCE NA PC PRO SENIORY CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB příspěvková organizace, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 Bendova 5/1121, Bendova 5/1121, 163 00 Praha Řepy Tel.: 235 314 141 Tel.: 235 314 141,

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více