Výzva k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek 21/2013 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/ Název projektu: Inovace ve výuce fyziky a biologie Název zakázky: Vybavení učebny fyziky a biologie výpočetní a didaktickou Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : technikou Dodávka Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Petrovice u Karviné 186, Osoba oprávněná jednat Mgr. Bořivoj Vlček jménem zadavatele, vč. tel kontaktních údajů (telefon a ová adresa) Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ nejsme plátci DPH Kontaktní osoba zadavatele, Mgr. Daniela Doležalová vč. kontaktních údajů (telefon tel a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Popis předmětu zakázky: Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: Typ zakázky Zahájení: Ukončení: ve 13:00 hod. Otvírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vybavení učebny fyziky a biologie výpočetní a didaktickou technikou včetně instalace ,- Kč bez DPH ( ,80 Kč včetně DPH) Zjednodušené podlimitní řízení Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky Místo dodání/převzetí nabídky: Předpokládaný termín ukončení dodávky je maximálně do Místo dodání: Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace, č.186 Osobně: Adresa pro osobní doručení: Stránka 1 z 17

2 ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné, přísp. organizace Petrovice u Karviné k rukám Mgr. Bořivoje Vlčka, nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu podpisem uchazeče a na přední straně označené nápisem Neotevírat! a názvem veřejné zakázky: Vybavení učebny fyziky a biologie výpočetní a didaktickou technikou. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle ust. 71 odst. 6 nebo 7. Zadavatel doporučuje předložit nabídku ve dvou vyhotoveních a to v originále a jedné kopii. Doporučeně poštou: Mgr. Bořivoj Vlček ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné, přísp. organizace Petrovice u Karviné na výše uvedenou adresu zadavatele - nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce opatřené na přelepu podpisem uchazeče a na přední straně označené nápisem Neotevírat! a názvem veřejné zakázky: Vybavení učebny fyziky a biologie výpočetní a didaktickou technikou. Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace Petrovice u Karviné 186, Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 nebo 7. Zadavatel doporučuje předložit nabídku ve dvou vyhotoveních a to v originále a jedné kopii. Hodnotící kritéria: Způsob hodnocení: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena podle 78 odst. 1 písmeno b). Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková cena zakázky včetně DPH za výpočetní a didaktickou techniku specifikovanou v příloze č.1. Nejsme plátci DPH. Stránka 2 z 17

3 Požadavky na prokázání splnění základní kvalifikace dodavatele: Požadavky na prokázání splnění profesní kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace ust. 53 odst. 1 Zákona o veřejných zakázkách. Čestné prohlášení o splnění profesní kvalifikace ust. 54 Zákona o veřejných zakázkách. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle ust. 82 Zákona o veřejných zakázkách, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle ust. 62 odst. 3: a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán. Výpis nesmí být starší než 90 kalendářních dní ke dni podání. b) Doklad o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku, příp. živnostenský list). Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče dále jak je uvedeno Místo dodání/převzetí nabídky. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny Nabízená cena zakázky se musí shodovat ve všech částech podané nabídky (tzn. v návrhu smlouvy, v krycím listu, v položkovém rozpočtu). Součástí nabídky musí být návrh smlouvy opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (uchazeč doloží oprávnění výpisem z obchodního rejstříku nebo plnou mocí.) Návrh smlouvy musí také obsahovat platební podmínky fakturací se splatností do 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury objednateli. Zadavatel si vyhrazuje právo uhradit fakturu před termínem splatnosti. Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dní od uplynutí lhůty pro podání nabídek. Částečné plnění ani variantní řešení zadavatel nepřipouští. Stránka 3 z 17

4 Návrh smlouvy musí obsahovat rovněž následující ustanovení: Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Požadavky na zpracování nabídkové ceny: I. nabídková cena bude uvedena v české měně II. cena bez DPH a včetně DPH za jednotku III. cena celkem bez DPH a včetně DPH Nabídková cena musí být definována jako cena konečná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k provedení zakázky. Částky uvedené v položkovém rozpočtu se musí rovnat přesně částkám uvedeným na Vámi vystavené faktuře v případě uzavření smlouvy. Položkový rozpočet vyplňte v Kč s přesností na 2 desetinná místa. Cena žádné jednotlivé položky včetně instalace nesmí překročit ,- Kč včetně DPH. (Nejsme plátci DPH.) U všech položek nesmí cena překročit uvedenou limitní cenu. Tato nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy. Nabízená cena zakázky se musí shodovat ve všech částech podané nabídky (tzn. v návrhu smlouvy, v krycím listu, v položkovém rozpočtu). Součástí nabídky bude rovněž čestné prohlášení prokazující splnění základních i profesních kvalifikačních předpokladů prokazujících splnění kvalifikace. Součástí nabídky musí být rovněž: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (i v případě, že nebude obsahovat žádné položky), b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota Stránka 4 z 17

5 přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákona o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Lhůta plnění zakázky a místo dodání Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky je maximálně do Místo plnění zakázky je ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné, přísp. org., Petrovice u Karviné 186, Zadavatel může zadání zakázky zrušit. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: Termín prohlídky místa plnění: Odkaz na zadávací dokumentaci: Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce. Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám se řídí 49 Zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel umožní uchazečům prohlídku místa plnění v 8:00 hodin. Zadávací dokumentace je uveřejněna způsobem, který umožňuje dálkový přístup, tj. na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zakladniskola-a-materska-skola-petrovice-u-karvine-prispevkovaorganizace_105/ V Petrovicích u Karviné dne: Mgr. Bořivoj Vlček ředitel ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné, p.o. Stránka 5 z 17

6 Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www stránky ZS. Jméno: Daniela Příjmení: Doležalová, Mgr. Telefon: Stránka 6 z 17

7 Příloha č. 1 Technická specifikace Didaktická technika: Řídící jednotka Rozhraní pro připojení čidel k počítači - analog/digitální převodník s připojením k počítači přes USB rozhraní. Rozlišení převodníku: minimálně 12 bitů. Vzorkovací frekvence: minimálně 30 khz. Analogové vstupy s konektory pro připojení senzorů: minimální počet vstupů 5. Digitální vstupy s konektory pro připojením digitálních senzorů: minimální počet vstupů 1. Podpora autodetekce čidel. Integrovaný senzor teploty. Možnost změny rozsahu měření. Prohlášení o shodě (CE). Analogový výstup se základním generátorem funkcí (sin, trojúhelník, obdélník). Sběrnice s digitálními vstupy a výstupy. Kompatibilita se senzory různých výrobců přes kabelové redukce. Kompatibilita s: Windows 2000/XP, Windows 7 32/64 bit, Linux Ubuntu a výš, Linux Edubuntu Požadovaný počet řídících jednotek: 5 ks Limitní cena 1 ks řídící jednotky: 5 786,- Kč bez DPH Čidla: počet kusů: limitní cena za 1 ks bez DPH: Infračervený teploměr rozsah: -30 až 550 C 5 kusů 6 650,- Kč Půdní vlhkoměr rozsah: 0-45% 5 kusů 3 490,- Kč Anemometr rozsah: 0,5-30 m/s 5 kusů 3 830,- Kč Čidlo magnetického pole rozsah: 0-7 mt 5 kusů 3 350,- Kč Ohmmetr rozsah: kohm 5 kusů 4 650,- Kč Senzor znečištění ovzduší rozsah: µg/m 3 1 kus 950,- Kč Senzor srdečního tepu rozsah: bpm 5 kusů 4 350,- Kč Stránka 7 z 17

8 Výpočetní technika: Sestava PC dvoujádrový procesor min. 3 GHz, hodnocení dle cpubenchmark.net alespoň 4000 bodů; 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVDRW mechanika, HD grafika, Windows 7 PRO (nebo Windows 8 PRO s DVD Win7 pro downgrade), USB klávesnice a myš, LCD monitor min. 22" Požadovaný počet kusů: 1 ks Cenový strop stanovený Metodickým dopisem č. 23 vydaným ŘO OP VK dne 26. června 2012 pro tuto položku je ,- Kč bez DPH. Netbook dvoujádrový procesor min. 1,5 GHz, hodnocení dle cpubenchmark.net alespoň 1100 bodů, 4GB RAM, 500 GB HDD, velikost displeje min. 12", Windows 7 (popř. Windows 8) Požadovaný počet kusů: 5 ks Limitní cena 1 ks: ,- Kč bez DPH Multifunkční tiskárna síťová černobílá multifunkční tiskárna (duplexní tiskárna, skener a kopírka), min. 25 str./min., rozlišení 600x600 Požadovaný počet kusů: 1 ks Cenový strop stanovený Metodickým dopisem č. 23 vydaným ŘO OP VK dne 26. června 2012 pro tuto položku je 6 000,- Kč bez DPH. Didaktická technika ostatní: Dataprojektor včetně instalace svítivost min ANSI, kontrast 2000:1, nativní rozlišení min. XGA, životnost lampy 5000 hod. v ECO, záruka lampy 36 měsíců instalace na konzoli včetně potřebné kabeláže (VGA, 230V) v délce cca. 15 m provedené v elektroinstalačních lištách Požadovaný počet kusů: 1 ks Cenový strop stanovený Metodickým dopisem č. 23 vydaným ŘO OP VK dne 26. června 2012 pro tuto položku je ,- Kč bez DPH. Promítací plátno včetně instalace stahovací plátno min. 178x178 cm s instalací Stránka 8 z 17

9 Požadovaný počet kusů: 1 ks Cenový strop stanovený Metodickým dopisem č. 23 vydaným ŘO OP VK dne 26. června 2012 pro tuto položku je 3 800,- Kč bez DPH. Tabule na pylonu Základní tabule pro popis křídou o rozměrech minimálně 120x200 cm se středním otočným křídlem z jedné strany pro popis fixem a z druhé strany pro popis křídou Požadovaný počet kusů: 1 ks Limitní cena 1 ks: ,- Kč bez DPH Stránka 9 z 17

10 Položkový rozpočet Částky uvedené v položkovém rozpočtu se musí rovnat přesně částkám uvedeným na vámi vystavené faktuře v případě uzavření smlouvy. Tabulku vyplňte v Kč s přesností na 2 desetinná místa. Cena žádné jednotlivé položky včetně instalace nesmí překročit ,- Kč včetně DPH. U všech položek nesmí cena překročit uvedenou limitní cenu. NÁZEV POPIS ks Řídící jednotka Infračervený teploměr 1. Rozhraní pro připojení čidel k počítači - analog/digitální převodník s připojením k počítači přes USB rozhraní. 2. Rozlišení převodníku: minimálně 12 bitů 3. Vzorkovací frekvence: minimálně 30 khz 4. Analogové vstupy s konektory pro připojení senzorů: minimální počet vstupů 5 5. Digitální vstupy s konektory pro připojením digitálních senzorů: minimální počet vstupů 1 6. Podpora autodetekce čidel 7. Integrovaný senzor teploty 8. Možnost změny rozsahu měření 9. Prohlášení o shodě (CE) 10. Analogový výstup se základním generátorem funkcí (sin, trojúhelník, obdélník) 11. Sběrnice s digitálními vstupy a výstupy 12. Kompatibilita se senzory různých výrobců přes kabelové redukce Kompatibilita s: Windows 2000/XP, Windows 7 32/64 bit, Linux Ubuntu a výš, Linux Edubuntu rozsah: -30 až 550 C Cena v Kč bez DPH/ks Cena v Kč s DPH/ks Cena v Kč celkem bez DPH Cena v Kč celkem s DPH 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Půdní vlhkoměr rozsah:0-45% 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Anemometr rozsah: 0,5-30 m/s 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Stránka 10 z 17

11 Čidlo rozsah: 0-7 mt magnetického 5 0,00 0,00 0,00 0,00 pole Ohmmetr rozsah: kohm 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Senzor znečištění ovzduší Senzor srdečního tepu Sestava PC Netbook rozsah: µg/m 3 1 0,00 0,00 0,00 0,00 rozsah: bpm dvoujádrový procesor min. 3 GHz, hodnocení dle cpubenchmark.net alespoň 4000 bodů; 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVDRW mechanika, HD grafika, Windows 7 PRO (nebo Windows 8 PRO s DVD Win7 pro downgrade), USB klávesnice a myš, LCD monitor min. 22" dvoujádrový procesor min. 1,5 GHz, hodnocení dle cpubenchmark.net alespoň 1100 bodů, 4GB RAM, 500 GB HDD, velikost displeje min. 12", Windows 7 (popř. Windows 8) 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Multifunkční tiskárna síťová černobílá multifunkční tiskárna (duplexní tiskárna, skener a kopírka), min. 25 str./min., rozlišení 600x ,00 0,00 0,00 0,00 Dataprojektor včetně instalace Promítací plátno včetně instalace Tabule na pylonu svítivost min ANSI, kontrast 2000:1, nativní rozlišení min. XGA, životnost lampy 5000 hod. v ECO, záruka lampy 36 měsíců Instalace na konzoli včetně potřebné kabeláže (VGA, 230V) v délce cca. 15 m provedené v elektroinstalačních lištách 1 0,00 0,00 0,00 0,00 stahovací plátno min. 178x178 cm s instalací 1 0,00 0,00 0,00 0,00 základní tabule pro popis křídou o rozměrech minimálně 120x200 cm se středním otočným křídlem z jedné strany pro popis fixem a z druhé strany pro popis křídou 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem bez DPH DPH 21% Celkem včetně DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Stránka 11 z 17

12 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.24/ Inovace ve výuce fyziky a biologie Vybavení učebny fyziky a biologie výpočetní a didaktickou technikou Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel.. (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o zadávání veřejných zakázek a to v rozsahu podle 53 tohoto zákona, a to tak, že: dle 53 odst. 1 písm. a) zákona dle 53 odst. 1 písm. b) zákona - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její Stránka 12 z 17

13 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, dle 53 odst. 1 písm. c) zákona dle 53 odst. 1 písm. d) zákona dle 53 odst. 1 písm. e) zákona dle 53 odst. 1 písm. f) zákona dle 53 odst. 1 písm. g) zákona dle 53 odst. 1 písm. h) zákona dle 53 odst. 1 písm. i) zákona dle 53 odst. 1 písm. j) zákona - v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku, - vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, - není v likvidaci, - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, - není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, Stránka 13 z 17

14 dle 53 odst. 1 písm. k) zákona - nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dále čestně prohlašujeme, že: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele je následující: Jméno a příjmení či název statutárního orgánu Prohlašujeme, že je-li výše uvedená tabulka prázdná či je proškrtnuta či je vyplněna jiným způsobem než uvedením identifikačních údajů členů statutárních orgánů nebo identifikačních údajů statutárních orgánů, poté žádný ze statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. Je-li výše uvedená tabulka vyplněna identifikačními údaji statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, předchozí věta není uplatněna. b) máme-li formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek je následující: Identifikační údaje - Vlastník akcií vč. uvedení podílu na základním kapitálu Prohlašujeme, že je-li výše uvedená tabulka prázdná či je proškrtnuta či je vyplněna jiným způsobem než uvedením identifikačních údajů vlastníků akcií, poté nejsme akciovou společností, případně nemáme vlastníky akcií se souhrnnou jmenovitou hodnotou akcií přesahující 10 % základního kapitálu. Je-li výše uvedená tabulka vyplněna identifikačními údaji vlastníků akcií, předchozí věta není uplatněna. Stránka 14 z 17

15 c) jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. V. dne... (název dodavatele + označení osoby (osob) oprávněné(-ých) jednat za dodavatele + podpis osoby (osob) oprávněné(-ých) jednat za dodavatele - doplňte) Stránka 15 z 17

16 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.24/ Inovace ve výuce fyziky a biologie Vybavení učebny fyziky a biologie výpočetní a didaktickou technikou Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel.. (obchodní firma) splňuje profesní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o zadávání veřejných zakázek a to v rozsahu podle 54 tohoto zákona. V. dne... (název dodavatele + označení osoby (osob) oprávněné(-ých) jednat za dodavatele + podpis osoby (osob) oprávněné(-ých) jednat za dodavatele - doplňte) Stránka 16 z 17

17 KRYCÍ LIST ZAKÁZKY projekt Inovace ve výuce fyziky a biologie (CZ.1.07/1.1.24/ ) Název zakázky: Vybavení učebny fyziky a biologie výpočetní a didaktickou technikou UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v případě fyzické osoby bydliště) (celá adresa včetně PSČ) Právní forma Identifikační číslo Kontaktní osoba Tel., e- mail: Nabídnutá hodnota CENA vč. DPH v Kč CENA bez DPH v Kč V dne... razítko + podpis oprávněné osoby Stránka 17 z 17

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 02/.3/4/05 GP ZS) Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek Název zakázky: NOVÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ 1. Předmět zadávané zakázky Předmětem zakázky je pořízení formátovací pily, kolíkovačky, rámového

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Seznam příloh. Veřejná zakázka

Seznam příloh. Veřejná zakázka Seznam příloh Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius.

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius. zpracování zadávací dokumentace organizace zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách organizace zakázek malého rozsahu kontrola zadávací dokumentace před zahájením výběrového řízení kontrola

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

"Prezentace plnění projektu Nová Palmovka"

Prezentace plnění projektu Nová Palmovka se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8- Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších předpisů (dále též

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více