Hradská 276, Humpolec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hradská 276, 396 01 Humpolec"

Transkript

1 Hradská 76, 96 0 Humpolec

2 Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o. Hradská 76, 96 0 Humpolec Školní vzdělávací program Informační technologie (8-0-M/0 Informační technologie) Platnost dokumentu od. 9. 0

3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE školy: Adresa: Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o. Hradská 76, 96 0 Humpolec Jméno ředitelky: Mgr. Marie Loskotová Telefon: Fax: Zřizovatel: Svaz českých a moravských spotřebních družstev Adresa: U Rajské zahrady /9, 0 00 Praha Telefon: Fax: ŠVP: Informační technologie Kód a název oboru vzdělání: odborného zaměření: M/0 Informační technologie Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost dokumentu od: Mgr. Marie Loskotová ředitelka školy

4 UČEBNÍ PLÁN školy: Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s. r. o. Adresa školy: Hradská 76, 96 0 Humpolec Zřizovatel: SČMSD Praha, U Rajské zahrady /9 ŠVP: Informační technologie Kód a název oboru vzdělání: 8-0-M/0 Informační technologie Datum platnosti ŠVP: od Výčet vyučovacích předmětů Hodinová do ů Celkem Vyučovací předměty povinné Zkratka hodin A všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura CJL 4 Anglický jazyk ANJ Technická angličtina TEA 0 Angličtina pro hospodářskou sféru AHS 0 0 Společenské vědy ZSV 0 6 Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Elektrotechnika ELE Maturitní seminář MAS 0 0 Tělesná výchova TEV 8 Všeobecně vzdělávací předměty celkem B Odborné předměty Ekonomika EKO 0 0 Účetnictví UCE Fiktivní firma FIF Písemná a elektronická komunikace PEK Výpočetní technika VYT Počítačové systémy a sítě PSS 0 6 Programování PRG 8 Tvorba www TWS 0 6 Aplikační programy APP 0 6 Počítačová grafika PGR Linux LIN Databáze DAT 0 0 D modelování a animace MOD Tvorba projektů TPR Odborné předměty celkem Vyučovací předměty volitelné Vyučovací předměty nepovinné Celková 8 4

5 . Rozvrţení týdnů ve školním roce Činnost Ročník Vyučování podle rozpisu učiva 9 Lyžařský výcvik (nepovinný) Sportovní kurz (nepovinný) Časová rezerva, opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce apod Odborná praxe Maturitní zkouška Celkem týdnů Praktické vyučování Pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností využíváme fiktivní firmy, a odbornou praxi. 5

6 UČEBNÍ OSNOVY. Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok počet hodin 4 Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Nauka o zvukové a grafické stránce jazyka Nauka o slovní zásobě Základy komunikace Slohové útvary - vypravování, popis, charakteristika Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech (literatura od starověku po národní obrození). Nauka o tvoření slov Pravopis - interpunkce, psaní velkých písmen Tvarosloví Komunikace a média Administrativní styl Vývoj české a světové literatury v kulturních a historických souvislostech (romantismus, realismu, přelom 9. a 0. století). Nauka o větě a souvětí Komunikát a text Funkční styl odborný Vývoj české a světové literatury v první polovině 0. století 4. Historický vývoj češtiny Umělecký styl Interpretace textu Vývoj české a světové literatury ve. polovině 0. století 4 6

7 . Anglický jazyk Anglický jazyk Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok počet hodin 5 48 Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Jazykové vědomosti a dovednosti Komunikační témata - praktická (společenský kontakt, osobní charakteristika, město, cestování, historie, vypravování, zdraví životní styl) Systematizace učiva. Jazykové vědomosti a dovednosti Komunikační témata - praktická (sport, prázdniny a dovolená, kultura, image, slavné osobnosti, dobrovolnictví, nakupování) Systematizace učiva. Jazykové vědomosti a dovednosti Komunikační témata - praktická (počítače, vesmír, životní styl, bydlení, hrdinové, povolání, oslavy) Systematizace učiva 4. Jazykové vědomosti a dovednosti Komunikační témata - praktická (jídlo, peníze, domácnost, komunikace, internet, příroda) Systematizace učiva 5 4 7

8 . Technická angličtina Technická angličtina Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok 0 9 počet hodin 95 Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Osobní a přenosné počítače Přenos dat Programování a počítačové jazyky. Organizace informací Software a network Počítačové viry 4. Počítače v kanceláři a informační systémy Počítače při studiu 6. 4 Angličtina pro hospodářskou sféru Angličtina pro hospodářskou sféru Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok počet hodin 6 Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Úřední a obchodní komunikace - Osobní a oficiální dopis, Obchodní korespondence, Telefonování, Komunikace s úřady 4. Evropská unie - Ekonomická fakta o zemích EU, Bankovní služby. 8

9 .4 Společenské vědy Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Pravěk a starověk Středověk Raný novověk Novověk. Člověk ve společnosti Vztahy, partnerství a rodina Vzdělávání a seberealizace Ţivot v současné společnosti Média a ţivot v medializovaném světě 4. Člověk a právo Člověk a stát Soudobý svět a česká společnost na prahu. století 9

10 .5 Matematika Matematika Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok počet hodin 47 Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Operace s čísly a výrazy Funkce a její průběh. Řešení rovnic a nerovnic 4. Funkce a její průběh. Řešení rovnic a nerovnic Planimetrie Posloupnosti a jejich využití. Funkce a její průběh. Řešení rovnic a nerovnic Komplexní čísla Stereometrie 4. Analytická geometrie v rovině Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika v praktických úlohách.6 Základy přírodních věd Základy přírodních věd Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok počet hodin 66 Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů.. Obecná chemie. Anorganická chemie. Organická chemie 4. Biochemie 0

11 .7 Základy přírodních věd Základy přírodních věd Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok počet hodin Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů.. Základy biologie. Ekologie. Člověk a životní prostředí 4. Globální problémy.8 Základy přírodních věd Základy přírodních věd Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Mechanika Molekulová fyzika a termika Mechanické kmitání a vlnění Elektřina a magnetismus Optika Speciální teorie relativity Fyzika mikrosvěta Astrofyzika

12 .9 Elektrotechnika Elektrotechnika Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů.. Základní pojmy. Elektrostatické pole. Stejnosměrný proud.. Magnetické pole. Střídavé proudy. Prvky elektronických obvodů a jejich vlastnosti 4. Přenos dat.0 Maturitní seminář Společenské vědy Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Člověk a svět (praktická filozofie) Etika a její předmět, základní pojmy etiky 4. Rozšiřující a doplňující učivo těchto tematických celků: Novověk 0. století Člověk ve společnosti Vztahy, partnerství a rodina Ţivot v současné společnosti Člověk a právo Člověk a stát Evropská integrace Příprava k maturitní zkoušce, didaktické testy

13 . Maturitní seminář Matematika Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Prohlubování učiva: Operace s čísly a výrazy Rovnice a nerovnice Funkce Posloupnosti a finanční matematika Testy 4. Prohlubování učiva: Planimetrie Stereometrie Analytická geometrie Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika Testy. Maturitní seminář Informační technologie Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Rozšiřující a doplňující učivo těchto tematických celků: Základní pojmy ICT Textový editor Tabulkový kalkulátor Databázový program 4. Rozšiřující a doplňující učivo těchto tematických celků: Algoritmizace. Programování. Tvorba www stránek. Grafika.

14 . Tělesná výchova Tělesná výchova Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok počet hodin 8 56 Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Tělesná výchova Teoretické poznatky Gymnastika Atletika Sportovní hry Úpoly Testování tělesné zdatnosti Alternativní sportovní hry a netradiční sporty Péče o zdraví Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných situací První pomoc Zdravotní tělesná výchova (podle doporučení lékaře). Tělesná výchova Teoretické poznatky Gymnastika Atletika Aerobik Sportovní hry Úpoly Lyžování - lyžařský kurz Testování tělesné zdatnosti Alternativní sportovní hry a netradiční sporty Zdravotní tělesná výchova (dle doporučení lékaře) 4

15 . Tělesná výchova Teoretické poznatky Gymnastika Atletika Sportovní hry Úpoly Posilování Testování tělesné zdatnosti Alternativní sportovní hry a netradiční sporty Zdravotní tělesná výchova (dle doporučení lékaře) 4. Tělesná výchova Teoretické poznatky Gymnastika Atletika Sportovní hry Aerobik Posilování Testování tělesné zdatnosti Alternativní sportovní hry a netradiční sporty Zdravotní tělesná výchova (dle doporučení lékaře) 5

16 .4 Ekonomika Ekonomika Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Úvod do ekonomiky Základní ekonomické kategorie Mikroekonomie - tržní hospodářství Podnik a podnikání Majetek obchodního podniku Hospodaření obchodního podniku Ceny a cenová politika Zaměstnanci zákoník práce, mzda. Financování obchodního podniku Peníze Banky a jejich úloha v národním hospodářství Pojišťovnictví Národní hospodářství Makroekonomie Hospodářská politika státu Daňová soustava a poplatky státu 6

17 .5 Účetnictví Účetnictví Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů.. Úvod do účetnictví. Právní úprava účetnictví. Prostředky k podnikání majetek 4. Účetní doklady 5. Účetnictví 6. Rozvaha aktiva, pasiva 7. Účet pojem struktura, druhy 8. Účetní zápisy, knihy, osnova 9. Účtování finančního majetku 0. Zásoby materiálu a zboží a jejich účtování způsobem A, B. Účtování dlouhodobého majetku. Účtování mezd. Účtování výrobků 4. Náklady a výnosy 4.. Zásoby specifika, zvláštnosti. Dlouhodobý majetek specifika, zvláštnosti. Krátkodobý finanční majetek 4. Zúčtovací vztahy 5. Kapitálové účty 6. Náklady a výnosy 7. Účetní závěrka 7

18 .6 Fiktivní firma Fiktivní firma Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. Podnikání Předměty podnikání Další kroky podnikatele pro založení živnosti Daňové doklady Vnitřní struktura firmy Obchodní činnost ve firmě Přijímání zaměstnanců do pracovního poměru Uzavření pracovního poměru Administrativa personálního oddělení Mzdová problematika Měsíční odvody sociálního, zdravotního pojištění, daň z příjmů Zákoník práce 4. Vznik fiktivní firmy Zakládání fiktivní firmy Zahájení podnikání a činnosti firmy Otevření účetnictví Seznámení s účetním programem MONEY S Ukončení činnosti firmy 8

19 .7 Písemná a elektronická komunikace Obchodní korespondence Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů.. Zásady psaní desetiprstovou metodou na počítači. Tvorba tabulek a formulářů. Nácvik rychlosti psaní 4. Normalizovaná úprava písemností 5. Manipulace s písemnostmi 6. Archivace dokumentů 7. Elektronická pošta 8. Telekomunikační služby 9. Práce s kancelářskou technikou 0. Procvičování učiva.8 Výpočetní technika Úvod do výpočetní techniky Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok počet hodin 99 Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů.. Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura,. Základní části počítače. Počítačové periferie 4. Operační systémy 9

20 .9 Počítačové systémy a sítě Počítačové systémy a sítě Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů.. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence. Základní pojmy počítačových sítí. Topologie počítačových sítí 4. Pasivní a aktivní prvky sítě 5. Standardy síťového hardwaru 6. Vrstvové síťové modely a architektury 7. Rodina protokolů TCP/IP 8. Návrh a realizace sítě 9. Bezdrátové technologie 0. Diagnostika počítačové sítě.. Teorie OS. Správa procesoru. Správa paměti 4. Souborový systém 5. Instalace a konfigurace operačního systému 6. Správa Windows7 7. Výběr a instalace software 4.. Instalace a konfigurace Windows Server. Role serveru. Konfigurace s správa DHCP 4. Konfigurace a správa DNS a ActiveDirectory 5. Konfigurace a správa IIS (Apache) 6. Doménová politika 0

21 .0 Programování Programování Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů.. Programovací jazyky a historie programování, základní pojmy. Algoritmizace úloh. Složitost algoritmů 4. Základní datové typy 5. Základní operátory a funkce 6. Operace vstupu a výstupu 7. Podmíněné příkazy 8. Cykly.. Datové struktury. Podprogramy. Ukazatele 4. Práce se soubory 5. Algoritmy řazení 6. Lineární seznamy.. Základní pojmy v OOP. Úvod do jazyka Java SE. Standardní třídy jazyka Java SE 4. Tvorba vlastních tříd 5. Výjimky 6. Kontejnery (Kolekce) 7. Vstupní a výstupní operace 4.. Síťová komunikace. Vlákna. Úvod do grafiky a GUI 4. Základní grafické třídy jazyka Java SE 5. Tvorba GUI

22 . Tvorba www stránek Tvorba www stránek Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. HTML kód a historický vývoj. Princip www stránek. Základní tagy HTML kódu. Tvorba www stránek v textovém editoru Kaskádové styly.. Tvorba www stránek - pokročilé funkce. Umísťování www na síť. Bezpečnost www stránek. Seminární práce na vybrané téma Tvorba dynamických www stránek úvod do problematiky.. Pokročilé kaskádové styly. Dynamické www stránky Závěrečný příklad

23 . Aplikační programy Aplikační programy Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok počet hodin 6 98 Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů.. Prostředí textového editoru. Formátování dokumentů. Styly a šablony 4. Tvorba prezentací.. Prostředí tabulkového procesoru. Grafy a mapy. Výpočty v prostředí tabulkového procesoru 4. Práce se seznamy 5. Formuláře a šablony 6. Pokročilá práce s prezentacemi.. Vybrané aplikace MS Office. Propojení komponent kancelářského software. Seminární práce

24 . Počítačová grafika Grafika Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok počet hodin 4 Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů.. Práce se standardním aplikačním programovým vybavením. Základní části počítače. Počítačové periferie 4. Grafický bitmapový a vektorový software.. Zpracování videa a zvuku,5.4 Linux Linux Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok počet hodin 66 Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů.. Historie, GNU/Linux, open source vs. free software. Úvod do práce se systémem. Základy administrace systému 4. Správa systému 5. Správa síťových služeb 6. Grafický režim X Window 7. Emulace MS Windows 8. Bezpečnost 4

25 .5 Databáze Databáze Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů. 5. Úvod do prostředí databáze 6. Základní pojmy databázové technologie 7. Prostředí databázového programu 8. Databázové objekty 9. Relace Fáze vývoje informačního systému 8. Relační databáze 9. Modelování reálných situací 0. Návrh databázového uspořádání. Seminární práce na zadané téma.6 D modelování a animace D modelování a animace Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů 4.. Úvod do D modelování. Uvedení do modelovacího programu. HyperNURBS 4. Povrchy, světlo a referování 5. Práce s předlohami 6. Animace 5

26 .7 Tvorba projektů Tvorba projektů Týdenní v jednotlivých ročnících Hodinová za školní rok Vzdělávací obsah (učivo), rozvržení do ů 4. Ovládání programu MS Project Tvorba projektu Řízení projektu 6

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín školní vzdělávací program Gastronomie s hotelovým provozem - verze 2. 65-41-L/01 Gastronomie odborné zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 2009/2010

Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 2009/2010 Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 1. Úvodní identifikační údaje 4 2009/2010 1.1 Název školy a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.5 od 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary. Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. Délka a forma vzdělávání:

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary. Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary. Délka a forma vzdělávání: ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Škola: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Zaměření: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Střední odborné učiliště stravování

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-L/01 MECHANIK

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum podle Zdeňka Palána je souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Stromořadí 420, 783 91 Uničov Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012

Více

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa

Více

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP

SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Správce informačních systémů (2012) Správce informačních systémů SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Správce informačních systémů (2012) Identifikační

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Elektrotechnik 26-41-L/01Mechanik elektrotechnik Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 2 Školní vzdělávací program : - projednán školskou

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 EKONOMIKA Třídy

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.4 od 1.9.2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 3 Název ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Informační technologie

Informační technologie Doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento doplněk nabývá platnosti dne 1. 9. 2013 (počínaje prvním, druhým, třetím a čtvrtým ročníkem) Doplněk je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií

Více