ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, 798 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NĚMČICE NAD HANOU Tyršova 360, VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Otevřená škola CZ.1.07/1.4.00/ IT vybavení pro projekt Otevřená škola Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu 1 Předmět zakázky: Dodávka hardwarového a softwarového vybavení a služeb spojených s instalací HW a SW, na dodávku interaktivních tabulí a jiného zboží. Datum vyhlášení zakázky: ZADAVATEL Název: Základní škola Němčice nad Hanou Sídlo: Tyršova 360, Němčice nad Hanou IČO: DIČ: - Osoba oprávněná jednat: Mgr. Hana Matušková Kontaktní osoba: Mgr. Hana Matušková tel.: nejedná se o zadávací řízení dle č. 137/2006 Sb. v platném znění

2 POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY V rámci tohoto výběrového řízení bude vybrán dodavatel následujícího HW a SW: Jednotková cena žádného zboží nesmí být vyšší než ,- Kč včetně DPH (33 332,50 bez DPH) Název ks Specifikace úhlopříčka aktivní plochy 87,1, ovládání aplikací a psaní možné prstem i popisovačem tabule automaticky rozpoznává psaní a ovládání aplikací, popisovače musí být Interaktivní tabule bezdrátové, bezbateriové a mechanicky 8 odolné, tabule musí být jednoduše ovladatelná i bez popisovačů (v případě jejich ztráty), plocha tabule musí být určena pro projekci, napájení pouze přes USB Autorský software pro tvorbu digitálních učebních materiálů 8 Zvedací systém Dataprojektor Ozvučení učebny záruka tabule 5 let v ceně lokalizovaný do ČJ, podpora MS Windows, Apple a Linux, pravidelné aktualizace zdarma, bohatá galerie objektů pro tvorbu DUMů bez konfliktu s autorským zákonem (min objektů v základní verzi SW) pylonová technologie, výška pylonu 250cm, součástí systému rameno pro uchycení projektoru. krátká projekční vzdálenost svítivost 2500Ansi Kontrast 2000:1 Záruka 3 roky na zařízení, 1 rok na lampu Aktivní ozvučení, min. 2x14W Záruka 24 měsíců

3 Notebook pro tvůrce vzdělávacích materiálů 15 Antivirový SW 15 Instalační práce 1 Montáţní práce 8 procesor: 2.4 GHz operační systém: Ano displej: 15,6" WLED (1366x768) matný systémová paměť: 4GB DDR3 pevný disk: 320GB SATA, otáčky 5400rpm optická mechanika: DVD +/- RW síťová karta WLAN b/g/n + LAN 10/100/1000 Bluetooth grafika: sdílená ukazovací zařízení: touchpad klávesnice, integrovaná numerická klávesnice rozhraní: 1x VGA, 1x HDMI,1x sluchátka, 1x mikrofon, 1xRJ-45, 3xUSB 2.0, webkamera 1,3Mpix,1xčetečka paměťových karet brašna myš: bezdrátová optická, s rolovacím kolečkem, USB váha: do 2,50 kg výdrž baterie min. 3 hodiny záruka: rok Centrální správa Ochrana stanic Ochrana před škodlivým SW Automatické aktualizace Česká verze Update na 3 roky Instalace NB Vytvoření záložního DVD k NB Nastavení systémů v síti Montáž a spotřební materiál pro interaktivní systém

4 1. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY Celková hodnota bez DPH: ,00 Kč Celková hodnota s DPH: ,00 Kč Výše uvedená cena celé zakázky je stanovena jako maximální a v nabídce uchazečů nesmí být překročena. V případě překročení celkové ceny zakázky nebo ceny jednotlivého zboží bude nabídka vyřazena z hodnocení. Všechny nabídkové ceny musí být uvedeny v české měně (CZK). Není možné dílčí plnění zakázky, tj. celá zakázka bude realizována pouze jedním dodavatelem ve dvou etapách. 2. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK A MÍSTO PODÁNÍ - Do do 12:00 hod. - Místo podání: Základní škola Němčice nad Hanou Tyršova 360, Němčice nad Hanou 3. DALŠÍ NÁLEŢITOSTI NABÍDKY - Nabídka bude podána v českém jazyce. - Nabídka musí splňovat požadavky viz. Zadávací dokumentace tohoto výběrového řízení. - Zadavatel může kdykoliv až do podpisu smlouvy s vítězným uchazečem toto výběrové řízení zrušit. - Zadavatel může nevybrat žádnou nabídku. - Uchazeči mohou podat jen jednu nabídku. - Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky zakázky. Případné dotazy k zadávací dokumentaci je možné vznést písemně nebo em. Dotazy musí být zadavateli doručeny nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V Němčicích nad Hanou, Mgr. Hana Matušková ředitelka školy

5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele hardwaru a softwaru 1. POŢADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Cenová nabídka musí být předloţena v rozsahu a provedení: 1) Krycí list nabídky (Příloha č. 1 této výzvy) 2) Kvalifikační předpoklady uchazeče: a) základní kvalifikační předpoklady (analogicky podle 53 zák. 137/2006 Sb.) čestné prohlášení (dle Přílohy č. 2 této výzvy) podepsané statutárním zástupcem uchazeče: Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč podle 53 odst. 1 písm.: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, který není v likvidaci,

6 který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu prokazuje se čestným prohlášením, který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách prokazuje se čestným prohlášením a který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů prokazuje se seznamem akcionářů. b) profesní kvalifikační předpoklady (analogicky podle 54 zák. 137/2006 Sb.) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší 90 dnů nebo výpis z jiné obdobné evidence (stačí prostá kopie, originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy) doklad o oprávnění k podnikání (stačí prostá kopie, originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy) c) technické kvalifikační předpoklady (analogicky podle 56 zák. 137/2006 Sb.) seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, seznam musí dále obsahovat kontaktní osobu zadavatele, včetně kontaktních údajů, pro potřebu případného ověření pravosti reference přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané a podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jinému než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně zadavatel tímto způsobem požaduje prokázání nejméně 3 dodávek provedených dodavatelem v posledních 3 letech v minimální výši Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku, a to z oboru předmětu této veřejné zakázky (dodávka interaktivní a ICT techniky pro školskou nebo jinou vzdělávací organizaci)

7 d) certifikace kvality dodavatel garantuje celkovou kvalitativní úroveň realizace předmětu veřejné zakázky předložením osvědčení o dosažení certifikátů kvality ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 e) akreditace návazných školení v rámci programu DVPP dokument dokládající akreditaci MŠMT v rámci programu DVPP na veškerá školení, poskytovaná v souvislosti nebo návaznosti na předmět veřejné zakázky 3) Popis řešení v následujícím členění: detailní a úplný popis technických vlastností řešení dle podmínek Výzvy opis technického prostředí potřebného pro nabízené řešení požadavky na součinnost ze strany zadavatele návrh harmonogramu realizace řešení včetně záruční doby. 4) Návrh smlouvy, podepsaný statutárním zástupcem uchazeče, jenţ musí obsahovat minimálně: smluvní strany, IČ a DIČ identifikaci projektu (projekt reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ vymezení předmětu plnění (Dodávka HW a SW a služeb s tím souvisejících) cenu v členění: cena bez DPH, sazba a částka DPH, cena včetně DPH (obchodní a platební podmínky dle této výzvy (splatnost faktury 21 dnů od dodání každé dílčí části zakázky) smluvní pokutu termíny plnění dle požadavků této výzvy místo plnění dle požadavků této výzvy závazek dodavatele k poskytnutí nezbytných informací týkajících se dodavatelských činností orgánům provádějícím audit a kontrolu a dále k uchování účetních záznamů (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, t. j. do roku 2025) další ujednání návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedenou v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky jedním z ustanovení této smlouvy musí být požadavek, podle kterého je dodavatel zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OPVK tj. do konce roku 2025 a povinností umožnit osobám, oprávněným kontrolovat projekt, z něhož je zakázka hrazena, zkontrolovat tyto doklady. uchazeč/dodavatel je povinen dodržovat v rámci zakázky pravidla publicity ESF (dle Příručky pro základní školy žadatele a příjemce z 1. 4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 1) o dalších náležitostech smlouvy si vyhrazuje zadavatel právo jednat před jejím uzavřením a uchazeč podáním nabídky akceptuje právo zadavatele na doplnění příslušných ustanovení tak, aby byly splněny veškeré podmínky,

8 vztahující se k poskytnutí dotace. Návrh smlouvy může být v plném rozsahu nahrazen návrhem zpracovaným zadavatelem, přičemž s jednotlivými ustanoveními musí souhlasit zástupci obou smluvních stran. 2. ZPŮSOB A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK a. Datum vyhlášení zakázky: b. Lhůta pro podání nabídky: do 12:00 hod c. Místo pro podání nabídky: Základní škola Němčice nad Hanou Tyršova 360, Němčice nad Hanou d. Zpracování nabídek: v jednom originálním výtisku A4 (podepsaném statutárním zástupcem) nabídky budou odevzdány pevně spojené v jednom svazku, aby jednotlivé listy nebylo možné z nabídky vyjmout e. Moţné způsoby doručení Osobně na adresu zadavatele poštou na adresu Základní škola Němčice nad Hanou Tyršova 360, Němčice nad Hanou f. Obálka s nabídkou zalepená obálka formátu A4 adresa zadavatele Základní škola Němčice nad Hanou Tyršova 360, Němčice nad Hanou adresa uchazeče: přesný název, sídlo označení: Veřejná zakázka IT vybavení pro projekt Otevřená škola - NEOTVÍRAT g. Otevírání obálek: hodnotící komisí v sídle zadavatele termín: proběhne přezkoumání věcné a formální úplnosti a u úspěšných nabídek poté provedeno hodnocení dle stanovených kritérií otevírání obálek je neveřejné h. Vyrozumění uchazečů: do 3 pracovních dnů od otevírání obálek doporučeným dopisem vítězný uchazeč bude vyzván k zahájení jednání o konečném znění smlouvy o dílo a jejímu podpisu

9 3. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA a. Hodnocené nabídky: Hodnoceny budou pouze nabídky, které byly zadavateli doručeny řádně a včas podle požadavků uvedených ve výzvě. Nabídka, která bude doručena zadavateli po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, nebude otevřena ani hodnocena. Uchazeče, který nabídku podal po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel dopisem. Zadavatel vede o přijatých nabídkách evidenci v min. rozsahu identifikace uchazeče, místo, datum a čas předložení nabídky. b. Úplnost nabídek: Bude provedeno posouzení formální a věcné úplnosti nabídek. Nabídka bude vyřazena, pokud: nebude obsahovat požadované dokumenty, nebude zpracována tak, aby z ní nebylo možné vyjmout jednotlivé části, bude chybět podpis statutárního zástupce, nabídka nebude odpovídat požadovanému plnění, bude překročena zadavatelem stanovená limitní cena celé zakázky a jednotlivého zboží apod.). Nebude-li nabídka obsahovat požadované doklady a přílohy, bude označena za neúplnou a vyřazena z dalšího hodnocení. Úplnost nabídek posuzuje hodnotící komise. Pro hodnocení nabídek platí v plném rozsahu povinnosti příjemce, vztahující se ke způsobu zadání výběrového řízení dle Příručky pro základní školy žadatele a příjemce z 1. 4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 1 c. Hodnotící kritéria: Každá nabídka bude bodově ohodnocena v rozmezí bodů. Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta, která získá nejvyšší počet bodů. Nabídková cena 40% (za toto kritérium lze získat max. 40 bodů) Hodnotí se výše nabídkové ceny bez DPH v Kč. Nejvýhodnější nabídkou je nejnižší nabídková cena. 40 bodů obdrží nabídka posouzená jako nejvýhodnější, ostatní nabídky obdrží bodové hodnocení úměrně k nejvýhodnější nabídce Záruční a servisní podmínky 30% (za toto kritérium lze získat max. 30 bodů) Hodnotí se kvalita nabídnutých záručních a servisních podmínek: délka záruky, rychlost reakce a odstranění problému na místě, rychlost vyřízení reklamace apod. 30 bodů obdrží nabídka posouzená jako nejvýhodnější, ostatní nabídky obdrží bodové hodnocení úměrně k nejvýhodnější nabídce. Kvalita a technologická úroveň 30% (za toto kritérium lze získat max. 30 bodů) Hodnotí se kvalita řešení - recenze, ověření v praxi, kompatibilita se stávajícím vybavením školy, náročnost ovládání. 30 bodů obdrží nabídka posouzená jako nejvýhodnější, ostatní nabídky obdrží bodové hodnocení úměrně k nejvýhodnější nabídce.

10 DALŠÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ a. Povinnosti uchazeče: Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním zakázky. Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel uchovat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OPVK, tj. do konce roku Uchazeč/dodavatel je povinen dodržovat v rámci zakázky pravidla publicity ESF (dle Příručky pro základní školy žadatele a příjemce z 1. 4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 1) Uchazeč/dodavatel je povinen v rámci realizace zakázky spolupracovat se zaměstnanci zadavatele a jeho partnerů aktivních v předmětném dotačním projektu a konzultovat své návrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele ve smlouvě stanoveny jako kompetentní k této činnosti. b. Práva zadavatele: Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo předložené nabídky uchazečů nevracet a uchovat je jako součást dokumentace, podléhající kontrole v rámci předmětného dotačního projektu. Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na provedení dodávky se zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce. Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se zájemce může o zakázku ucházet. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud v nabídce nedoloží dokumenty, požadované touto zadávací dokumentací. c. Platební a obchodní podmínky: Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů ode dne doručení objednateli zakázky. Dodavateli vzniká nárok na vystavení faktury dnem prokazatelného převzetí předmětu dodávky zástupcem objednatele. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnou legislativou (min. v souladu se zákonem č. 304/2008 Sb., o účetnictví a se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), v opačném případě vzniká objednateli právo nevyhovující doklad vrátit a splatnost bude počítána ode dne doručení opraveného dokladu na adresu objednatele.

11 4. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO DODÁNÍ ZAKÁZKY Dodávka bude realizována ve dvou etepách : První etapa v maximálním rozsahu ,00 Kč bez DPH ,00 Kč s DPH Termín plnění první etapy do Předpokládané dodání zboží a služeb v první etapě 6 x Interaktivní tabule 6 x Autorský SW pro tvorbu digitální učebních materiálů 6 x Dataprojektor 6 x Zvedací systém 6 x Ozvučení učebny 6 x Notebook pro tvůrce vzdělávacích materiálů 6 x Antivirový SW 1 x Instalační práce 6 x Montáž a spotřební materiál pro interaktivní systém Druhá etapa v maximálním rozsahu ,00 Kč bez DPH ,00 Kč s DPH Termín plnění druhé etapy bude v období mezi až (termín bude upřesněn ve smlouvě s vybraným dodavatelem) Předpokládané dodání zboží a služeb v druhé etapě 2 x Interaktivní tabule 2 x Autorský SW pro tvorbu digitální učebních materiálů 2 x Dataprojektor 2 x Zvedací systém 2 x Ozvučení 9 x Notebook pro tvůrce vzdělávacích materiálů 9 x Antivirový SW 2 x Montáž a spotřební materiál pro interaktivní systém Místem dodání je pracoviště zadavatele: Základní škola Němčice nad Hanou Tyršova 360, Němčice nad Hanou V Němčicích nad Hanou Mgr. Hana Matušková ředitelka školy

12 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU Název uchazeče Sídlo uchazeče IČO/DIČ Osoba oprávněná jednat jménem společnosti Kontaktní údaje (kontaktní osoba, telefon, fax, ) Nabídková cena celkem celé zakázky bez DPH (v Kč) DPH (v Kč) Nabídková cena celkem celé zakázky včetně DPH (v Kč) V dne.. jméno a příjmení statutár. zástupce: podpis:

13 Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE UCHAZEČE/ZÁJEMCE O ZAKÁZKU O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ Níže podepsaný statutární zástupce výše uvedeného dodavatele tímto čestně prohlašuje, že ke dni podání nabídky do zakázky IT vybavení pro projekt Otevřená škola nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, není v likvidaci,

14 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, předkládá seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu prokazuje se čestným prohlášením, předkládá seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách prokazuje se čestným prohlášením a má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů prokazuje se seznamem akcionářů. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek V dne.. název uchazeče/zájemce, IČ: jméno a příjmení statutár. zástupce: podpis:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0013

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na nákup ICT komponenty, montáže ICT a nákup el. výukových materiálů pro projekt Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole Základní škola a mateřská

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 02/.3/4/05 GP ZS) Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (7) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu DODAVATEL SLUŽEB TISK KNIŽNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více