Obsah. Ekonomická sekce Jazyková sekce Technická sekce Strojírenství Dopravní technologie a spoje... 37

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37"

Transkript

1

2 Obsah Ekonomická sekce... 1 Jazyková sekce Technická sekce Strojírenství Dopravní technologie a spoje... 37

3 Ekonomická sekce Jméno příjmení: Bc. Jakub Hořický Pozice v projektu: garant Sekce: ekonomická Akreditovaný program Ekonomika a management, akreditovaný studijní obor Ekonomika podniku. V rámci inovace tohoto studijních programů navrhuji inovaci předmětu Marketing management II s ohledem na potřeby praxe a zapojení konkrétních příkladů řešených v praxi. Po předpokládané změně by již nebyly zpracovávány teoretické a fiktivní témata seminární práce, ale řešily by se konkrétní problémy skutečných externích subjektů, které by participovaly na zakázkách realizovaných při VŠTE. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Ekonomika a management Ekonomika podniku Marketing Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Marketing management II MAM_2 stávající rozsah 2/2 Počet kreditů: stávající 7 kreditů ponechat Ukončení: zkouška V rámci inovace se bude jednat pouze o jednoduchou administrativní změnu v sylabu předmětu, pouze vroste náročnost na vyučujícího, který bude v rámci výuky muset reagovat na konkrétní případ v podniku. 1

4 Podrobný popis inovace Inovace by spočívala ve změně stávajícího zadání seminární práce, kde doposud studenti zpracovávají seminární práce na konkrétní produkty a firmy, o nichž jsou volně dostupné základní informace, popř. na fiktivní produkty, či firmy, jež si sami navrhují studenti tohoto předmětu. V inovované koncepci by se jednalo o konkrétní existující firmy, pro kterou by se zpracovávala konkrétní zakázka. Inovace bude spočívat v tom, že studenti budou zpracovávat nikoli fiktivní šetření, výzkumy a marketingové analýzy, ale budou provádět konkrétní úkoly pro konkrétního zadavatele z praxe. Jelikož předmět Marketing management II se primárně zabývá problematikou mezinárodních trhů, je nutné tomuto přizpůsobit i případný výběr externího subjektu a řešeného problému. V rámci seminární práce zpracovávané na konkrétní zakázce pro konkrétní podnik, student prokáže kompletní praktické znalosti marketingu a jejich uplatnitelnost v praxi. V rámci seminářů student prokazuje komplexní praktické i teoretické znalosti marketingu, marketingové teorie, marketing managementu i mezinárodního marketingu. Výstupem inovace bude konkrétní seminární práce, kterou student zpracuje a řádně obhájí a na základě výsledků, které budou porovnatelné, a uplatnitelné v praxi získá podle jednotlivých bodových kritérií výsledné hodnocení. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 2

5 Jméno příjmení: Mgr. Ilona Malechová Pozice v projektu: tutor Sekce: ekonomická Akreditovaný program Ekonomika a management, akreditovaný studijní obor Ekonomika podniku V rámci inovace tohoto studijních programů navrhuji inovaci předmětu Účetnictví s ohledem na potřeby praxe a zapojení konkrétních příkladů řešených v praxi. Po předpokládané změně by již nebyly zpracovávány teoretické a fiktivní témata seminární práce, ale řešily by se konkrétní problémy skutečných externích subjektů, které by participovaly na zakázkách realizovaných při VŠTE. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Ekonomika a management Ekonomika podniku Finance a účetnictví Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Účetnictví III UCE _3 stávající rozsah 0/2 Počet kreditů: stávajících 5 kreditů ponechat Ukončení: zápočet Inovace bude spočívat v doplnění sylabu předmětu Účetnictví III. kdy bude vyučující muset sestavit metodiku vypracování seminární práce, která bude zpracovávána na konkrétní zakázku podniku zadavatele. Podrobný popis inovace Inovace by spočívala ve změně stávajícího zadání seminární práce, v předmětu UCE 3, kde doposud studenti zpracovávají teoretické úkoly zaměřené na jednotlivé účetní operace, které se naučili v předchozích předmětech. V inovované koncepci by se jednalo o konkrétní účetní operace realizované na existující firmě, pro kterou by se zpracovávala reálná zakázka. Inovace bude spočívat v tom, že studenti budou zpracovávat nikoli fiktivní účetní problém, ale budou řešit konkrétní účetní příklad z jednotlivých účetních operací na konkrétním podniku zadavatele z praxe. 3

6 Inovace by dále spočívala ve využití již zakoupeného softwaru na účetnictví daňovou evidenci, právě při konkrétním řešení seminární práce, kde by došlo k ověření výsledků a navržení nejoptimálnějšího způsobu účtování konkrétního účetního případu z praxe. Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou účetní závěrky (přípravné práce před účetní uzávěrkou, účetní uzávěrka, sestavení účetních výkazů: rozvaha a výkaz zisku a ztrát). Studenti získají znalosti o daňové evidenci a speciálních účetních případech (cenné papíry, směnky, zvířata, rozdělení výsledku hospodaření dle jednotlivých kapitálových společností). Úspěšný absolvent dokáže provést závěrečné operace před účetní uzávěrkou, uzavřít veškeré účty před jejich převodem na Konečný účet rozvažný a Účet zisku a ztrát, dále sestaví účetní výkazy a aplikuje znalosti v oblasti speciálních účetních případů. Tyto skutečnosti bude student prezentovat v seminární práci zpracovávané na konkrétním podniku dle zakázkových listů na zpracování konkrétních účetních operací. Tato seminární práce včetně prezentace výsledků je součástí závěrečného hodnocení studenta. Výstupem inovace bude konkrétní seminární práce, kterou student zpracuje a řádně obhájí a na základě výsledků, které budou porovnatelné, a uplatnitelné v praxi získá podle jednotlivých bodových kritérií výsledné hodnocení. V předmětu Účetnictví 3 by studenti mohli využít teoretické vědomosti získané v předmětech UCE_1, UCE_2, PUC, UCE PC a dalších předmětů. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 4

7 Jméno příjmení: Ing. Marie Slabá, Ph.D. Pozice v projektu: zástupce manažerky projektu a tutor Sekce: ekonomická Akreditovaný program Ekonomika a management, akreditovaný studijní obor ekonomika podniku. V rámci inovace studijních programů navrhuji inovaci projektových týdnů s ohledem na potřeby praxe a zapojení odborníků z praxe do role tutorů. Po předpokládané změně by již nebyly projektové týdny založené na fiktivních firmách, ale byly by řešeny konkrétní problémy skutečných externích subjektů, které by participovaly na projektových týdnech. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Ekonomika a management Ekonomika podniku Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Projekt I management PRM_1 stávající rozsah 0/2 týdenní bloková výuka Počet kreditů: stávající 4 kredity ponechat Ukončení: zápočet Inovace bude spočívat v doplnění sylabu předmětu Projekt I u všech studijních programů, kdy bude muset garant předmětu upravit metodiku a osnovu seminární práce, která bude zpracovávána na konkrétní zakázku podniku zadavatele. Podrobný popis inovace Veškeré aktivity v předmětu Projekt I management probíhají na fiktivní firmě. Předmět by probíhal na podobné bázi jako aktivity při IBW (International Business Week). Před zahájením projektového týdne by se konala schůzka s jednotlivými zástupci společností, které by měly zájem na participaci v rámci projektového týdne. Dle zájmu by buď všechny skupiny zpracovávaly projekt 1 firmy, nebo by byly rozděleny k různým externím subjektům, které by jim v rámci prvního dne představily své firmy a předaly potřebné doklady k analýze, kterou je třeba k úspěšnému zakončení projektu. 5

8 Tutory v rámci projektového týdne by tedy byly nejen akademičtí pracovníci VŠTE, ale i zástupci z řad externích subjektů. Každý tým by tedy měl 2 tutory. Závěrečná obhajoba by probíhala před zástupci externího subjektu, kteří by prezentaci a práce studentů, jež by jim byly v elektronické podobě předány, hodnotili společně s akademickým pracovníkem. Po inovaci by došlo k analýze stavu skutečné firmy ve všech následujících bodech, které jsou náplní Projektu I management (změny po inovaci vyznačeny tučně) 1. Charakteristika podnikání 2. Definice cílového trhu věk, geografie, segmentace atd. 3. Charakterizujte vámi nabízený produkt/službu charakteristika produktového portfolia firmy, analýza vybraných produktů, návrhy opatření 4. Stanovte vize, mise a cíl vašeho podnikání - analýza vize, mise a cílů podnikání v případě, že firmě chybí jejich návrhy 5. Která rozhodnutí musíte učinit v počátku vašeho podnikání návrh rozhodnutí, jež by měla firma s ohledem na analýzu stávající situace provést a. Z krátkodobého hlediska b. Z dlouhodobého hlediska 6. Formulujte hlavní rizikové faktory vašeho rozhodování a zvažte, jakým způsobem se s nimi vyrovnáte vytipování hlavních rizikových faktorů s ohledem na analýzu stávající situace návrh jejich řešení 7. Zobrazte graficky váš rozhodovací problém tento bod doporučuji po inovaci vynechat 8. Vybrané analýzy prostředí dle potřeb zadavatele a vyvození odpovídajících závěrů a návrhů opatření. a. SWOT b. Porterův model c. STEP, SPACE 6

9 9. Na základě předchozích analýz zformulujte východisko a navrhněte předpokládaný objem a hodnotu prodeje, odhadněte spádovou oblast a zvolte způsob distribuce tento bod doporučuji po inovaci vynechat 10. Zhodnoťte reálně možné substituty vašeho produktu/služby na trhu a navrhněte možnost, jak se odlišit a získat tak větší konkurenční výhodu na trhu. analýza existujících substitutů, návrhy na diferenciaci proti konkurenci 11. S ohledem na váš podnikatelský záměr a dostupný kapitál zvolte vhodnou právní formu podnikání. Své rozhodnutí odůvodněte. tento bod doporučuji po inovaci vynechat 12. Zakreslete do síťového grafu zavedení vašeho výrobku nebo služby na trh v časové a logické posloupnosti jednotlivých činností. Zvažte zejména, kdy zadat výrobu reklamních materiálů, kdy seznámit prodejce s novým výrobkem, kdy ho předvést a jak získat první objednávky, kdy rozhodnout o rozsahu výroby a zahájit výrobu, kdy začít distribuovat, zda použít reklamu v mediích a popř. kde, kdy zahájit prodej zákazníkům (sezónnost, svátky, prázdniny) Svá rozhodnutí stručně zdůvodněte. tento bod doporučuji po inovaci vynechat, popř. vytvořit síťový graf pro konkrétní potřebu zadavatele 13. Vypracujte návrh na rámcové smlouvy s dodavateli a odběrateli. analýza rámcových smluv, návrhy na zlepšení 14. Vypracujte slovně i graficky návrh organizační struktury firmy. Odůvodněte svůj výběr. analýza stávající organizační struktury, návrhy na optimalizaci 15. Kolik budete potřebovat zaměstnanců pro svou firmu a v jaké kvalifikační struktuře? analýza stávajícího stavu, návrhy opatření 16. Zjistěte současnou situaci na trhu práce v sídle vaší firmy - doporučuji ponechat v původní podobě, podrobná analýza stávající situace na trhu práce je pro firmy důležitá s ohledem na nábor nových pracovníků 17. S ohledem na dobu fungování vaší firmy (nová/zavedená) a odbornost stávajících zaměstnanců zvažte, z jakých zdrojů byste obsazovali novou pracovní pozici. Stručně popište průběh výběrového řízení a svá rozhodnutí odůvodněte. návrh postupu výběrového řízení 7

10 18. Jak budete motivovat své zaměstnance? Navrhněte strukturu mzdy pro zaměstnance a nefinanční stimuly. Zhodnoťte jejich efektivitu a oboustrannou výhodnost. analýza stávajícího motivačního firemního systému a návrhy opatření na jejich zlepšení 19. Jaké budete mít požadavky na vedoucí pracovníky firmy? Vytvořte návrh inzerátu na nábor pracovníků (pro řídící i výkonné funkce) návrh inzerátu v případě potřeby náboru nových pracovníků 20. Jaký styl vedení vzhledem ke zvolené právní formě i organizační struktuře by měl upřednostnit manažer vaší firmy? Proč? analýza stylu vedení manažerů firmy s ohledem na právní formu a organizační strukturu 21. Jaké jsou rozhodující vlivy utvářející příznivé klima a jaké podmínky chcete vytvořit pro dobré mezilidské vztahy ve vaší firmě? 22. Jakým způsobem budete posilovat loajalitu vašich zaměstnanců a omezovat tak možnou fluktuaci? návrhy 23. Uveďte, jakým způsobem se bude realizovat vnitropodniková komunikace, popište jednotlivé směry a zvolené prostředky komunikace odůvodněte. analýza stávajícího systému vnitropodnikové komunikace a návrhy opatření na jejich zlepšení 24. Uveďte, jakým způsobem by se realizovala vnější komunikace podniku, jaké medium byste zvolili a proč (u letáků a billboardů jejich umístění-distribuci, ) návrhy vhodných komunikačních kanálů a médií (případně bych tuto část po inovaci vynechala a přenechala bych ji do Projektu 2 Marketing, v Projektu 1 Management nemají ještě studenti Marketing absolvovaný, a proto by nemuseli dostatečně uspokojit potřeby externích subjektů) 25. Realizujte prakticky představu reklamního materiálu na vyráběný výrobek nebo poskytovanou službu. Přiložte ukázku návrh, popř. možno vynechat stejně jako bod Proveďte výběrové řízení na vyhotovitele vaší reklamy či prezentace podle platných regulí a své rozhodnutí opět zdůvodněte. Zhodnoťte finanční náročnost výroby reklamního materiálu či propagace. 27. Zhodnoťte, jakým způsobem by se ve vašem podniku měřila úspěšnost a efektivita chodu podniku a provedených obchodních kroků. Uveďte jednotlivé kroky a odpovědné pracovníky, 8

11 popř. oddělení (může být i outsourcováno cizí firmou) pověřené kontrolou. analýza stávajícího systému a návrhy opatření na jejich zlepšení 28. V angličtině a dalším cizím jazyce vypracujte text informačního článku nebo dopisu určeného zákazníkům, v němž zákazníky seznámíte se svou firmou, jejími cíli a s výrobkem, resp. službou. dle pokynů zadavatele by byl vypracován informační článek, či obchodní dopis pro zákazníky v AJ a NJ Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 9

12 Jméno příjmení: Ing. Jiří Tuček Pozice v projektu: garant sekce a tutor Sekce: ekonomická Akreditovaný program Ekonomika a management, akreditovaný studijní obor Ekonomika podniku V rámci inovace tohoto studijního programu navrhuji inovaci předmětu finančního řízení podniku ohledem na potřeby praxe a zapojení odborníků z praxe do role konzultantů případových studií. Po předpokládané změně by již nebyly případové studie fiktivní a teoretické, ale řešily by konkrétní problémy skutečných externích subjektů, které by participovaly na zakázkách realizovaných při VŠTE. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Ekonomika a management Ekonomika podniku Finance a účetnictví Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Finanční řízení podniku I FRI_1 stávající rozsah 2/2 Počet kreditů: stávající 6 kreditů ponechat Ukončení: zkouška Podrobný popis inovace Inovace by spočívala ve změně stávajícího zadání případové studie, kde doposud studenti případovou studii nezpracovávají, nebo se jedná o teoretické úkoly. V nové koncepci by se jednalo o konkrétní existující firmy. Při zadání případové studie by se konala schůzka s jednotlivými zástupci společností, které by měly zájem na participaci v rámci předmětu Finanční řízení podniku. Studenti by byli v rámci témat případových studii přiděleni k různým externím subjektům, které by jim v rámci první schůzky představily své firmy a předaly potřebné doklady k analýze, kterou je třeba k úspěšnému zakončení případové studie. 10

13 Tutorem jednotlivých prací by tedy byly nejen akademičtí pracovníci VŠTE, ale i zástupci z řad externích subjektů. Závěrečná obhajoba by probíhala před zástupci externího subjektu, kteří by prezentaci a práce studentů, jež by jim byly v elektronické podobě předány, hodnotili společně s akademickým pracovníkem. Inovace bude spočívat v tom, že studenti ve 3 až 4 členných týmech budou zpracovávat nikoli fiktivní případovou studii, ale konkrétní případ ze skutečného podniku, nebo firmy konkrétního zadavatele. Ke správnému a úplnému zpracování případové studie, budou nutné tyto dokumenty resp. tato data konkrétního podniku: - základní informace o podniku (velikost, umístění, předmět podnikání, počet zaměstnanců apod.), - podnikatelský záměr, - přehled podnikových dodavatelů a odběratelů, - dokumenty potřebné pro hodnocení kvality dodavatelů - základní ekonomické údaje o výsledcích podnikatelské činnosti (rozvaha, výsledovka, výkaz CF) - další potřebné informace pro řešení zadaného úkolu. Výstupem inovace bude několikanásobné ověření zjištěných výsledků řešeného problému pomocí výsledků jednotlivých úkolů řešených v rámci projektového zadání úkolu studentům v rámci výuky předmětu finanční řízení podniku I. Uvedená případová studie by byla součástí výsledného hodnocení studentů. Za správně zpracovaný a prezentovaný projekt by studenti získali 30 bodů do celkového hodnocení předmětu. Druhou částí hodnocení by byl test. Z obou částí by student musel pro výsledné hodnocení získat alespoň 51% bodů. 11

14 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 12

15 Jméno příjmení: Ing. Jiří Tuček Pozice v projektu: garant sekce a tutor Sekce: ekonomická Akreditovaný program Ekonomika a management, akreditovaný studijní obor Ekonomika podniku V rámci inovace tohoto studijního programu navrhuji inovaci předmětu finančního řízení podniku ohledem na potřeby praxe a zapojení odborníků z praxe do role konzultantů případových studií. Po předpokládané změně by již nebyly případové studie fiktivní a teoretické, ale řešily by konkrétní problémy skutečných externích subjektů, které by participovaly na zakázkách realizovaných při VŠTE. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Ekonomika a management Ekonomika podniku Finance a účetnictví Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Finanční řízení podniku II FRI_2 stávající rozsah 2/2 Počet kreditů: stávajících 6 kreditů ponechat Ukončení: zkouška Podrobný popis inovace Inovace by spočívala ve změně stávajícího zadání případové studie, kde doposud studenti případovou studii nezpracovávají, nebo se jedná o teoretické úkoly. V nové koncepci by se jednalo o konkrétní existující firmy. Při zadání případové studie by se konala schůzka s jednotlivými zástupci společností, které by měly zájem na participaci v rámci předmětu Finanční řízení podniku. Studenti by byli v rámci témat případových studii přiděleni k různým externím subjektům, které by jim v rámci první schůzky představily své firmy a předaly potřebné doklady k analýze, kterou je třeba k úspěšnému zakončení případové studie. 13

16 Tutorem jednotlivých prací by tedy byly nejen akademičtí pracovníci VŠTE, ale i zástupci z řad externích subjektů. Závěrečná obhajoba by probíhala před zástupci externího subjektu, kteří by prezentaci a práce studentů, jež by jim byly v elektronické podobě předány, hodnotili společně s akademickým pracovníkem. Inovace bude spočívat v tom, že studenti ve 3 až 4 členných týmech budou zpracovávat nikoli fiktivní případovou studii, ale konkrétní případ ze skutečného podniku, nebo firmy konkrétního zadavatele. Ke správnému a úplnému zpracování případové studie, budou nutné tyto dokumenty resp. tato data konkrétního podniku: - základní informace o podniku (velikost, umístění, předmět podnikání, počet zaměstnanců apod.), - podnikatelský záměr, - přehled podnikových dodavatelů a odběratelů, - dokumenty potřebné pro hodnocení kvality dodavatelů - základní ekonomické údaje o výsledcích podnikatelské činnosti (rozvaha, výsledovka, výkaz CF) - další potřebné informace pro řešení zadaného úkolu. Výstupem inovace bude několikanásobné ověření zjištěných výsledků řešeného problému pomocí výsledků jednotlivých úkolů řešených v rámci projektového zadání úkolu studentům v rámci výuky předmětu finanční řízení podniku II. Uvedená případová studie by byla součástí výsledného hodnocení studentů. Za správně zpracovaný a prezentovaný projekt by studenti získali 30 bodů do celkového hodnocení předmětu. Druhou částí hodnocení by byl test. Z obou částí by student musel pro výsledné hodnocení získat alespoň 51% bodů. V předmětu FRI II. by studenti mohli pokračovat na řešení problematiky z FRI I. a tento úkol rozpracovat. Což by umožnilo poznat podrobněji problematiku konkrétní společnosti do hloubky. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu 14

17 příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin 15

18 Jazyková sekce Jméno příjmení: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. Pozice v projektu: garant Sekce: jazyková Akreditované studijní obory a akreditované programy, ve kterých bude inovace provedena Inovace se bude týkat níže uvedených studijních oborů: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Ekonomika a management Ekonomika podniku Stavitelství Stavební management, Konstrukce staveb Dopravní technologie a spoje Technologie dopravy a přepravy Strojírenství Strojírenství Inovace se bude týkat rozsáhlé skupiny předmětů jazykového zaměření, které jsou uvedeny níže: Studijní předměty (vyučovány ve všech uvedených programech) AJP_1, AJP_2- Anglický jazyk první _1, Anglický jazyk první _2 NJP_1, NJP_2- Německý jazyk první_1, Německý jazyk první_2 RJP_1, RJP_2- Ruský jazyk první_1, Ruský jazyk první_2 AEP_1, AEP_2- Anglický jazyk pro ekonomy první_1, Anglický jazyk pro ekonomy první_2 NEP_1, NEP_2- Německý jazyk pro ekonomy první_1, Německý jazyk pro ekonomy první_2 REP_1, REP_2- Ruský jazyk pro ekonomy první_1, -Ruský jazyk pro ekonomy první_2 ATP_1, ATP_2- Anglický jazyk pro techniky první_1, Anglický jazyk pro techniky první_2 NTP_1, NTP_2- Německý jazyk pro techniky první_1, Německý jazyk pro techniky první_2 16

19 RTP_1, RTP_2- Ruský jazyk pro techniky první_1, Ruský jazyk pro techniky první_2 DBT Bewerbungstraining - Deutsch U všech předmětů bude zařazena výuková práce s Evropským jazykovým portfoliem v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut) v přímé výuce a 3 x 45 formou samostatné práce U všech uvedených předmětů bude k dispozici (od ZS 2013/2014) jeden diagnostický online test korespondující s požadovanou výstupní úrovní pro studijní program Konkrétní předměty, jichž se bude inovace týkat Studijní předměty (vyučovány ve všech uvedených programech) Název předmětu: Anglický jazyk první _1, Anglický jazyk první _2 AJP_1, AJP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah Počet kreditů: 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Ukončení: Z Název předmětu: Německý jazyk první _1, Německý jazyk první _2 Počet kreditů: Ukončení: NJP_1, NJP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Ruský jazyk první _1, Ruský jazyk první _2 Počet kreditů: Ukončení: RJP_1, RJP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Anglický jazyk pro ekonomy první _1, Anglický jazyk pro ekonomy první _2 Počet kreditů: Ukončení: AEP_1, AEP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Německý jazyk pro ekonomy první _1, Německý jazyk pro ekonomy první _2 17

20 Počet kreditů: Ukončení: NEP_1, NEP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Ruský jazyk pro ekonomy první _1, Ruský jazyk pro ekonomy první _2 Počet kreditů: Ukončení: REP_1, REP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Anglický jazyk pro techniky první _1, Anglický jazyk pro techniky první _2 Počet kreditů: Ukončení: ATP_1, ATP_2 52/52 stávající rozsah / plánovaný rozsah 3/3 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Německý jazyk pro techniky první _1, Německý jazyk pro techniky první _2 Počet kreditů: Ukončení: NTP_1, NTP_2 52/52 stávající rozsah / plánovaný rozsah 3/3 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Ruský jazyk pro techniky první _1, Ruský jazyk pro techniky první _2 Počet kreditů: Ukončení: Název předmětu: Počet kreditů: Ukončení: RTP_1, RTP_2 52/52 stávající rozsah / plánovaný rozsah 3/3 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Bewerbungstraining - Deutsch DBT 52/52 stávající rozsah / plánovaný rozsah 2/2 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z 18

21 Podrobný popis inovace Jedná se o praktickou aplikaci Evropského jazykového portfolia do výuky studijních předmětů, čímž dojde k rozvoji tzv. soft skills, které následně zvýší konkurenceschopnosti absolventů na globalizovaném trhu práce (AJP_1, NJP_1, RJP_1, AEP_1, NEP_1, REP_1, ATP_1, NTP_1, RTP_1). U předmětů AJP_1, NJP_1, RJP_1 dojde k praktické aplikace Evropského jazykového portfolia ve vztahu k obecnému jazyku, seznámení se s formátem mezinárodních zkoušek a situacemi běžného života, jako je např. psaní životopisu. U předmětů AEP_1, NEP_1, REP_1 dojde k praktické aplikaci Evropského jazykového portfolia ve vztahu k profesnímu a odbornému jazyku a ekonomickým systémům. U předmětů ATP_1, NTP_1, RTP_1 dojde k praktické aplikaci Evropského jazykového portfolia ve vztahu k profesnímu, odbornému jazyku a v oblasti stavebnictví v základních rozměrech. U všech předmětů s koncovkou x_1 a s hodinovou zátěží 130 h bude zařazena výuková práce s Evropským jazykovým portfoliem v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut) v přímé výuce a 3 x 45 formou samostatné práce U všech předmětů s koncovkou x_1 a s hodinovou zátěží 52 h bude zařazena výuková práce s Evropským jazykovým portfoliem v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut) v přímé výuce a 1 x 45 formou samostatné práce U všech uvedených předmětů bude k dispozici (od ZS 2013/2014) jeden diagnostický online test (v rámci domácí přípravy na výuku), který nebude zahrnován do hodnocení předmětu. Bude mít funkci orientační a diagnostickou ve vztahu ke studentovi daného předmětu. Diagnostický test bude korespondovat s požadovanou výstupní úrovní a obsahem studijního programu. V současné době na počátku studia absolvují studenti povinně tzv. pretest, který jim ukáže stávající úroveň. Inovace bude směřovat k postupné kontrole dosahování vyšší úrovně. U předmětů AJP_1, NJP_1, RJP_1 budou studenti na úvodních hodinách seznámeni s formátem mezinárodních zkoušek ve snaze motivovat je k jejich složení v rozsahu dvou hodin. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu 19

22 příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 20

23 Technická sekce Jméno příjmení: Ing. Jiří Veselý Pozice v projektu: garant Sekce: technická Akreditovaný studijní program Stavitelství, akreditovaný studijní obor Stavební management Technická sekce ve své činnosti využívá ke spolupráci studenty oborů Konstrukce staveb nebo Stavební management. Základem výuky těchto oborů jsou především technické předměty stavebního zaměření. V oblastech některých předmětů dochází k poměrně dynamickému vývoji jak v aplikaci technického poznání do praxe tak normových změn a úprav legislativy. Legislativní oblast stavebnictví postupně implementuje nařízení a směrnice EU. Technické sekce svou činností nezasahuje do tvorby studijních plánů, skladby výuky a akreditace jednotlivých oborů. Může však z pozice řešení zadaných zakázek specifikovat potřeby praktické sféry a tyto porovnat s úrovní a rozsahem znalostí studentů. Takto lze přinášet návrhy na inovace konkrétních předmětů, jeden z návrhů je dále obsahem předkládané inovace. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Stavitelství Stavební management Pozemní stavitelství Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Poruchy a rekonstrukce staveb PAR stávající rozsah 2/1 Počet kreditů: stávající 3 kredity ponechat Ukončení: zkouška Inovace nebude představovat žádnou hodinovou zátěž navíc, jedná se o změnu anotace stávajícího předmětu Zmíněný předmět je zařazen do kombinované formy studia a svým obsahem zahrnuje poměrně široký rámec problematiky rekonstrukcí staveb s důrazem na diagnostiku příčin a následné odstraňování poruch. Předmět se opírá o již dříve získané znalosti ze studia oblastí: - stavebních hmot o struktuře a základních vlastnostech stavebních hmot a jejich využití, - pozemního stavitelství o spodní stavbě a její vazbě na geologické a hydrogeologické parametry podloží; znalosti o svislých a vodorovných nosných konstrukcích pozemních 21

24 staveb, o kompletačních konstrukcích pozemních staveb, jejich interakci s nosnou konstrukcí a nejčastějších vadách a poruchách, - stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, - stavební fyziky o tepelných mostech, vnitřních povrchových teplotách, difúzi a kondenzaci vodní páry, - betonových a zděných konstrukcí, betonových směsí a faktorech ovlivňujících jejich vlastnosti; mít znalosti z oblasti návrhu betonových prvků a zděných konstrukcí, - kovových a dřevěných konstrukcí a návrhu prvků dřevěných a kovových konstrukcí, - mechaniky zemin a geologie. Podrobný popis inovace Základní myšlenkou navrhované inovace je skutečnost, že jednou ze zásadních vad stávajících budov jsou nedostatečné tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště a s tím související poruchy obvodových konstrukcí jako projevy tepelných mostů, kondenzace na povrchu i uvnitř konstrukce a další specifika vyplývající z požadavků závazné normy ČSN Inovace zahrnuje rozšíření obsahu předmětu o problematiku dodatečných izolací stávajících budov. Jedná se o potřebu reagovat ve výuce na novou energetickou legislativu a to především zákona 318/2012 Sb. (zákon o hospodaření energií) a navazující novely prováděcích vyhlášek, především Vyhláška č.78/2013 Sb. (o energetické náročnosti budov), která stanovuje požadavky na úpravy stávajících obvodových plášťů. Stávající osnova předpokládá znalosti z výše vyjmenovaných oblastí. Nově lze rozšířit o znalost z oblasti rovněž vyučované na VŠTE v rámci předmětu Stavební Fyzika I a předmětu Nízkoenergetické a pasivní stavby. Návrhy inovací vyznačeny tučně. znalosti o šíření tepla v konstrukcích, stanovení tepelných odporů a znalost posouzení celkové energetické náročnosti budov. Vzhledem k tomu, že předmět Rekonstrukce panelových budov se vyučuje samostatně v prezenční formě, je navrhováno omezit problematiku rekonstrukcí a oprav v panelových domech. Uvolněný čas pak využít na vložení inovace. Dále uvedený rozpis osnovy zahrnuje a vyznačuje navrhované změny v řazení jednotlivých týdnů výuky: 1. Základní pojmy, vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě. Doplnit základní informace o požadavcích nové legislativy (Zákon 318/2012 Sb., Vyhláška č.78/2013 Sb.) 2. Stavebně historický a technický průzkum objektů a následná analýza. Doplnit vyhodnocení tepelně technické problematiky. 3. Zakládání historických zděných budov. Charakteristické poruchy základových konstrukcí. 4. Rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zlepšování vlastností základových zemin. 5. Charakteristické poruchy nosných stěn a pilířů, statické působení. 22

25 6. Rekonstrukce a opravy svislých nosných konstrukcí. 7. Rekonstrukce a opravy vodorovných nosných konstrukcí, charakteristika vad a poruch. 8. Dřevěné stropní konstrukce historických budov, poruchy, biodegradace. 9. Poruchy a rekonstrukce dřevěných krovů. 10. Průzkum, diagnostické metody a hodnocení stavu kleneb, rekonstrukce a sanace zděných kleneb. 11. Rekonstrukce a opravy schodišť, charakteristika vad a poruch. 12. Sanace a rekonstrukce betonových konstrukcí. Přidat část Rekonstrukce a opravy v panelových domech pouze v omezeném rozsahu 13. Návrh energetické koncepce opravy obvodového pláště. Studenti by v rámci rozšíření měli získat přehled o nových požadavcích na stávající stavby a zároveň získat znalosti o praktických postupech při návrzích stavebních úprav budov, snižování jejich energetické náročnosti a řešení praktických detailů s využitím znalostí z předmětu stavební fyzika. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 23

26 Jméno příjmení: Ing. Petra Bednářová Ph.D. Pozice v projektu: tutor Sekce: technická Akreditovaný studijní program Stavitelství, akreditovaný studijní obor Konstrukce staveb V případě této inovace se jedná o zavedení nového předmětu v rámci níže uvedených akreditovaných studijních programů, oborů a specializací. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Stavitelství Konstrukce staveb Izolace staveb Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS Počet kreditů: 3 kredity Ukončení: zkouška Příprava na inovovanou výuku bude náročná zejména vzhledem k tomu, že nová vyhláška zasáhne všechny oblasti přednášek, předpoklad min. 80 hodin. Podrobný popis inovace Zařadit tento předmět, který se vyučuje na programu Stavební management do specializace izolace staveb na oboru Konstrukce staveb místo předmětu Dopravní a vodohospodářské stavby. Začlenit do předmětu požadavky směrnice EU č. 31 z roku výuka projektování a realizace staveb s téměř nulovou potřebou energie. Studentům tohoto oboru umožní aplikovat znalosti z předmětu stavební fyzika do praktických záležitostí. Pro výuku by bylo využito stávajícího programového vybavení školy (software SVOBODA) k návrhu konkrétního stavebního řešení NED nebo PAD domu. Návrh konstrukčního detailu a vyhodnocení s ohledem na požadavky ČSN a TNI by vedl k praktickému použitelnému řešení. 24

27 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 25

28 Jméno příjmení: Ing. Blanka Pelánková Pozice v projektu: tutor Sekce: technická Akreditovaný studijní program Stavitelství, akreditovaný studijní obor Konstrukce staveb V případě této inovace se jedná o zavedení nového předmětu v rámci níže uvedených akreditovaných studijních programů, oborů a specializací. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Stavitelství Konstrukce staveb Pozemní stavitelství Předměty, jichž se bude inovace týkat bude se jednat o nový volitelný předmět Název předmětu: Spodní stavba budov SSB Počet kreditů: 2 kredity (52 hodin) Podrobný popis inovace Účast na přednáškách 14 hodin Účast na seminářích 12 hodin Příprava na semináře 26 hodin V současnosti se vyučuje zakládání staveb v rámci konstrukčních systémů na předmětu Pozemní stavitelství I. Časová dotace v rámci jednoho předmětu je nedostatečná k pochopení zásad provádění přípravy spodní stavby, suterénů a částečně podsklepených budov. Návrh inovace spočívá v zařazení volitelného předmětu paralelně s výukou konstrukčních systémů. Cílem je zajistit studentům oboru konstrukce staveb širší znalost o dané problematice a rozšíření jejich uplatnění v aplikační praxi. Časový harmonogram inovace Časový harmonogram tohoto návrhu je nutno projednat s ohledem na plánovaný rozsah studia s útvarem pro studium a pedagogickou činnost, Mgr. Jana Brcková. Tento předmět si vyžádá rozsáhlou výkresovou dokumentaci k přednáškám. Z toho důvodu odhaduji přípravu na minimálně 2-3 měsíce. 26

29 IT sekce Jméno příjmení: Jiří Jelínek Pozice v projektu: garant Sekce: informatická Akreditované studijní obory a akreditované programy, ve kterých bude inovace provedena Sekce nezaštiťuje žádný obor, výuka informatiky je zatím servisní záležitost pro ostatní obory. Návrhy na inovace konkrétních předmětů uvedené níže lze uplatnit ve všech studijních oborech, ve kterých se tyto předměty vyučují (Informatika 1 a Informatika 2). Volitelné předměty pak mohou být nabídnuty rovněž všem studentům. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Ekonomika a management Ekonomika podniku Stavitelství Stavební management Akreditovaný studijní obor: Konstrukce staveb (pouze Informatika 1) Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Dopravní technologie a spoje Technologie dopravy a přepravy Strojírenství Strojírenství Detailní popis inovace Oba níže zmiňované předměty jsou v současné době navázány na standard ECDL a soustřeďují se na základní znalosti o IT a rozšířené dovednosti studentů v práci se standardním aplikačním SW (Základy, Windows, MS Office). Speciální SW používaný v jiných předmětech se nevyučuje. Prozatím je nutno konstatovat, že uvedený obsah výuky neduplikuje a rozvíjí znalosti studentů ze středních škol, jejich znalostní úroveň je navíc velmi rozdílná. Technické zázemí (SW) odpovídá obsahu výuky. Z výše uvedeného plyne, že změna v uvedených předmětech vyvolá otázky spojené se vstupní úrovní IT znalostí studentů. Níže navržené úpravy jsou totiž založeny na omezení výuky základních 27

30 praktických dovedností (moduly M3 a M4) a doplnění obsahu o témata z nově koncipovaného ECDL modulu M14 (Online spolupráce). Informatika 1 Název předmětu: Informatika INF_1 0+2 / 0+2 (stávající rozsah / po inovaci) Počet kreditů: 2 / 2 (stávající / po inovaci) Ukončení: zápočet Níže uvedený rozpis je uveden podle výukových týdnů (1 týden= 2 hodiny cvičení). Inovovaný obsah bude vyučován v rozsahu 4 hodin (12. a 13. týden) Doplnění znalostí na úroveň ECDL modulu M1 (Základní pojmy informačních a komunikačních technologií) hardware (pojmy a parametry), software (členění, licence), počítačové sítě (typy, přenos dat), užití ICT (základní pojmy, komunikace, komunity), bezpečnost (identita, bezpečnost dat, počítačové viry), právo (autorské právo, ochrana osobních údajů) Doplnění znalostí na úroveň ECDL modulu M7 (Práce s Internetem a komunikace) Internet (základní pojmy, bezpečnost, nastavení prohlížeče), vyhledávání, ukládání a tisk souborů, elektronická komunikace ( a další formy, bezpečnost) V omezeném rozsahu ECDL modul M3 (Zpracování textu) práce s dokumenty, tvorba textového dokumentu, formátování textu, práce s objekty, tisky. Základní znalosti jsou předpokládány V redukovaném rozsahu ECDL modul AM3 (Pokročilé zpracování textu) pokročilé formátování textu, odkazy, rejstříky, pole, nástroje pro spolupráci, oddíly, zabezpečení a nastavení dokumentu, hromadná korespondence V omezeném rozsahu ECDL modul M4 (Tabulkový procesor) práce s tabulkami (tvorba, úpravy, správa), buňky (vkládání, výběr, úpravy, kopírování, formátování), listy, vzorce a funkce (základní užití), grafy (tvorba a úpravy), tisky. Základní znalosti jsou předpokládány V redukovaném rozsahu ECDL modul AM4 (Pokročilá práce s tabulkovým procesorem) pokročilé formátování, pokročilé užití vzorců a funkcí, analýza dat (kontingenční tabulky, řazení, filtrace), kontrola dat (ověřování, sledování), import a export dat, propojení, nástroje pro spolupráci, zabezpečení tabulek V redukovaném rozsahu ECDL modul M14 (Online spolupráce) základní koncepty elektronické spolupráce, cloud computing, nastavení aplikací, online kalendáře a schůzky, online aplikace. 28

31 Informatika II Název předmětu: Informatika II INF_2 0+2 / 0+2 (stávající rozsah / po inovaci) Počet kreditů: 2 / 2 (stávající / po inovaci) Ukončení: zápočet Níže uvedený rozpis je uveden podle výukových týdnů (1 týden= 2 hodiny cvičení). Inovovaný obsah bude vyučován v rozsahu 4 hodin (12. a 13. týden) V plném rozsahu ECDL modul M9 (Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky) druhy počítačové grafiky, manipulace s obrázky(vč. jejich pořízení), formáty, práce s barvami a jejich reprezentace, ovládání a užití grafického editoru, práce s grafikou (vytváření, úpravy, vrstvy, efekty), tisky V omezeném rozsahu ECDL modul M6 (Prezentace) základní pojmy, aplikace pro tvorbu prezentací, příprava prezentace (návrh a předlohy), tvorba prezentace (formátování, práce s textem, obrázky, tabulkami), grafy a diagramy, příprava a kontrola výstupů. Základní znalosti jsou předpokládány V redukovaném rozsahu ECDL modul AM6 (Pokročilá prezentace) zásady návrhu prezentací (publikum, účel), volba vhodných prostředků a forem (barvy, styl), předlohy a šablony, grafické prvky a jejich užití, multimédia, odkazy a navigace, užití prezentace (ovládání, práce s časem) V plném rozsahu ECDL modul M5 (Použití databází) základní databázové pojmy, struktura a správa databáze, ovládání aplikace pro práci s databázemi (práce se soubory), manipulace s daty, návrh a tvorba tabulek, získávání informací (dotazy), vstup a výstup dat (formuláře a sestavy, tisk) V redukovaném rozsahu (dokončení) ECDL modul M14 (Online spolupráce) online komunikace, online úložiště, sociální média a jejich využití, online výuková prostředí, spolupráce a mobilní technologie a aplikace, synchronizace dat. Navržené úpravy by se v odpovídající míře promítly i do hodnocení studentů v předmětu (do testů). Tvorba webových stránek a publikace na Internetu V následujících letech lze předpokládat rostoucí míru znalostí studentů v tématech vyučovaných v současnosti. Tím dojde o otevření prostoru pro zahrnutí aktuálních témat do výuky. V souladu s řešenou zakázkou v rámci projektu by šlo zejména o doplnění výuky o modul ECDL M14 zaměřený na online spolupráci a jeho orientaci na aplikační SW užívaný na škole (předpokládá se MS Office365). 29

32 Podrobnější informace k míře a zaměření inovace jsou v předchozí části, detailní popis uvedeného modulu je k dispozici na Tvorba webových stránek a publikace na Internetu Název předmětu: Tvorba webových stránek a publikace na Internetu TWS - / 1+2 (stávající rozsah / po inovaci) Počet kreditů: - / 3-4 (stávající / po inovaci) Ukončení: zkouška Při návrhu inovace ve formě zavedení volitelného předmětu by bylo vhodné vyjít zejména z požadavků praxe na dovednosti a znalosti našich studentů. Vyjdeme-li z návrhů nabídkových listů sekce, nabízejí se témata související zejména s oblastí webu. Proto v souladu s celkovou strategií lze navrhnout vytvoření volitelného předmětu Tvorba webových stránek a publikace na Internetu, založeného na ECDL modulu M10 (detaily na Cílem předmětu bude připravit studenty, aby po jeho absolvování: Rozuměli principům a základním pojmům spojeným s webovými stránkami. Znali základní principy jazyka HTML a používat základní HTML značky (tagy) pro úpravu rozložení webové stránky. Uměli používat aplikace pro návrh a formátování webových stránek, formátování textu a práci s odkazy a tabulkami. Znali a uměli používat vhodné formáty obrázků a vytvářet webové formuláře na webové stránce. Rozuměli principům kaskádových stylů a uměli je použít. Byli schopni připravit webové stránky pro publikování na webovém serveru. Osnova předmětu bude vycházet z uvedeného ECDL modulu: 1. Koncepce webu a. Základní pojmy b. Publikování na Internetu c. Právní otázky 2. Jazyk HTML a. Základy HTML b. Používání HTML 3. Tvorba webové stránky a. Návrh b. Použití aplikace pro tvorbu webu c. Zvýšení produktivity d. Vkládání a formátování textu e. Formátování odstavce f. Vzhled stránky g. Hypertextové odkazy h. Tabulky 30

33 4. Práce s objekty a. Grafické objekty b. Formuláře 5. Styly a. Koncepce kaskádových stylů b. Použití kaskádových stylů 6. Příprava publikování a. Kontrola b. Publikování Na tomto místě je potřeba ještě doplnit, že uvedené inovace obsahu výuky s sebou ponesou i nutnost inovace technického zabezpečení (SW licence, HW, atd.). Jde zejména o cvičný server pro tvorbu WWW stránek s OS Linux a instalaci aplikací MS Office 365, Oracle NetBeans a případně dalších (volně šiřitelných) aplikací. Uvedené aplikace musí být přístupné jak studentům, tak vyučujícím, v MS Office 365 musí být pro všechny zajištěna příslušná přístupová práva. Časový harmonogram inovace Konkrétní časový harmonogram inovace bude vycházet z harmonogramu akreditačních prací na příslušných studijních oborech a z globálního přijetí výše uvedených návrhů a stavu technického zajištění. Orientačně lze předpokládat, že po provedení výše uvedených kroků lze inovovanou výuku připravit v horizontu cca 3-4 měsíců. Při odpovídajícím technickém a personálním zajištění lze jako vhodný termín zahájení výuky předmětu navrhnout ZS

34 Strojírenství Jméno příjmení: Ing. Daniel Kučerka, Ph.D., doc. Ing. Štefan Husár, Ph.D. Pozice v projektu: externisti Akreditovaný program Strojírenství, akreditovaný studijní obor Strojírenství V rámci inovace studijních programů navrhujeme inovaci v podobě nového povinně volitelného předmětu se zaměřením na: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Strojírenství Strojírenství Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Spalovací motory a alternativní pohony SMAP 4 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: zápočet Ročník studia: 3/5 Podrobný popis inovace Předmět seznamuje studenty se spalovacími motory a problematikou alternativních pohonů, celosvětovou spotřebou energií, s motory speciální konstrukce - spalovací turbína, Stirlingův motor, Wankelův motor a moderní parní motor. Mimo jiné seznamuje s vozidly na plynné paliva, s vozidly na elektrický pohon, s hybridními motory. Součástí předmětu bude využití těchto motorů v mobilní a stacionární aplikaci pro výrobu elektrické energie, jako kogeneraci energií. Předmět se také zabývá i palivy biologického původu a seznamuje s druhy pohonů, které je možné využít v budoucnosti 32

35 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 33

36 Jméno příjmení: Ing. Daniel Kučerka, Ph.D., doc. Ing. Štefan Husár, Ph.D. Pozice v projektu: externisti Akreditovaný program Strojírenství, akreditovaný studijní obor Strojírenství V rámci inovace studijních programů navrhujeme inovaci v podobě nového povinně volitelného předmětu se zaměřením na: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Strojírenství Strojírenství Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Pokročilé technické materiály PTM 4 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: zápočet Ročník studia: 2/3 Podrobný popis inovace Studenti se v předmětu seznámí s novou generací materiálů, které se používají v automobilovém, leteckém i lodním průmyslu. Tyto inovační materiály se používají i v konstrukcích kolejových vozidel. Seznámí se s jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi, procesem výroby a konkrétní aplikací v praxi. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 34

37 Jméno příjmení: Ing. Daniel Kučerka, Ph.D., doc. Ing. Štefan Husár, Ph.D. Pozice v projektu: externisti Akreditovaný program Strojírenství, akreditovaný studijní obor Strojírenství V rámci inovace studijních programů navrhujeme inovaci v podobě nového povinně volitelného předmětu se zaměřením na: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Strojírenství Strojírenství Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Technologie montáže a oprav TMO 4 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: zápočet Ročník studia: 3/5 Podrobný popis inovace Studenti se seznámí s montážními procesy ve výrobě, v které dochází ke spojování vyrobených součástí do uzlů, funkčních skupin až po finální výrobek. V montážním procesu uplatňují technologické manipulační, dopravní a skladovací a řídící podsystémy. Seznámí s formami organizace montáže a jednotlivými druhy a typy spojení. V oblasti oprav se studenti seznámí s technologií opravou, montáží jednotlivých součástek, podskupin a skupin. Dále s renovací jednotlivých prvků a podskupin. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 35

38 Jméno příjmení: Ing. Daniel Kučerka, Ph.D., doc. Ing. Štefan Husár, Ph.D. Pozice v projektu: externisti Akreditovaný program Strojírenství, akreditovaný studijní obor Strojírenství V rámci inovace studijních programů navrhujeme inovaci v podobě nového povinně volitelného předmětu se zaměřením na: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Strojírenství Strojírenství Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Zpracovatelské inženýrství polymerních materiálů ZIPM 4 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: zápočet Doporučený ročník studia: 2/4 Podrobný popis inovace Studenti se seznámí s progresivními technologiemi zpracování polymerních materiálů, se strukturou polymerních materiálů a s fyzikálními vlastnostmi. Dále s látkami přírodními a látkami syntetické povahy, s chemickými procesy. Dále budou v tomto předmětu seznámeni s termoplasty, reaktoplasty a elastomery a jejich použití ve strojírenství, chemickém průmyslu, elektrotechnice a dopravě. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 36

39 Dopravní technologie a spoje Jméno příjmení: Ing. Antonín Steinbauer Pozice v projektu: supervizor Akreditovaný program Dopravní technologie a spoje, akreditovaný studijní obor Technologie dopravy a přepravy V rámci inovace tohoto studijního programu s ohledem na potřeby praxe navrhuji inovaci předmětů: - Kombinovaná doprava - Technologie a řízení MHD - Dopravní prostředky - Technologie a řízení ŽD - Technologie a řízení SD Do těchto předmětů navrhuji zařadit tematické okruhy řešící: - Přepravu osob s fyzickým handicapem o Speciální vozidla o Úprava veřejných dopravních prostředků pro přepravu osob s fyzickým handicapem - Systém ROLLA Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Kombinovaná doprava KD 2 hodiny přednášek/týdně Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 3/5 Název předmětu: Technologie a řízení MHD 37

40 TŘ/MHD 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 2/4 Název předmětu: Dopravní prostředky DP 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 5 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 2/3 Název předmětu: Technologie a řízení ŽD (železniční doprava) TŘ/ŽD 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 5 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 2/3 Název předmětu: Technologie a řízení SD (silniční doprava) TŘ/SD 38

41 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 5 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 2/3 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu Akademického roku, kdy bude možno připravit a upravit sylabusy jednotlivých předmětů, aby uvedené předměty reflektovaly zmíněné návrhy na inovace v ucelené podobě a aby i tato látka mohla být vyučována dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude konkrétní změna v předmětech zařazena do výuky. Časová náročnost inovace by pro garanty předmětů představovala maximálně 40 hodin. 39

42 Jméno příjmení: Ing. Antonín Steinbauer Pozice v projektu: supervizor Akreditovaný program Dopravní technologie a spoje, akreditovaný studijní obor Technologie dopravy a přepravy V rámci inovace tohoto studijního programu s ohledem na potřeby praxe navrhuji inovaci předmětu: - Zasilatelství Do předmětu navrhuji zařadit tematické okruhy řešící: - Ekologické aspekty dopravy zboží - Mezinárodní předpis Incoterms = smluvní parametry a specifikace přechodu zodpovědnosti za přepravované zboží mezi dodavatelem, přepravcem, zákazníkem. Předmět, kterého se bude inovace týkat Název předmětu: Zasilatelství ZS 2 hodiny přednášek a 2 hodiny seminářů/týdně Počet kreditů: 5 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 3/6 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu Akademického roku, kdy bude možno připravit a upravit sylabusy jednotlivých předmětů, aby uvedené předměty reflektovaly zmíněné návrhy na inovace v ucelené podobě a aby i tato látka mohla být vyučována dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude konkrétní změna v předmětech zařazena do výuky. Časová náročnost inovace by pro garanty předmětů představovala maximálně 15 hodin. 40

43 Jméno příjmení: Ing. Antonín Steinbauer Pozice v projektu: supervizor Akreditovaný program Dopravní technologie a spoje, akreditovaný studijní obor Technologie dopravy a přepravy V rámci inovace tohoto studijního programu s ohledem na potřeby praxe navrhuji inovaci předmětů: - Zasilatelství - Kombinovaná doprava - Logistika Do předmětů navrhuji zařadit tematické okruhy řešící: - Náklady na přepravní jednotku (paletizace a paketizace) - Kombinace vozových jednotek a kusové přepravy zboží ke konečnému zákazníkovi. - Pojištění přepravovaného zboží dle druhu přepravy a specifikace zboží - Kalkulace speciální přepravy nebezpečné látky, nadrozměrné přepravy a související předpisy Předmět, kterého se bude inovace týkat Název předmětu: Zasilatelství ZS 2 hodiny přednášek a 2 hodiny seminářů/týdně Počet kreditů: 5 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 3/6 Název předmětu: Kombinovaná doprava KD 2 hodiny přednášek/týdně 41

44 Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 3/5 Název předmětu: Logistika LG 2 hodiny přednášek/týdně Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 2/4 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu Akademického roku, kdy bude možno připravit a upravit sylabusy jednotlivých předmětů, aby uvedené předměty reflektovaly zmíněné návrhy na inovace v ucelené podobě a aby i tato látka mohla být vyučována dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude konkrétní změna v předmětech zařazena do výuky. Časová náročnost inovace by pro garanty předmětů představovala maximálně 25 hodin. 42

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky 4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky Do skupiny Podniková informatika byly zařazeny následující předměty: Poř.č. Předmět Název Sem. Kredit Záp. Zk. Garant Stupeň im ai 1 AITE Aplikované informační

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ

ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ ELEKTROTECHNIK PRO PROVOZ Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více