Obsah. Ekonomická sekce Jazyková sekce Technická sekce Strojírenství Dopravní technologie a spoje... 37

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37"

Transkript

1

2 Obsah Ekonomická sekce... 1 Jazyková sekce Technická sekce Strojírenství Dopravní technologie a spoje... 37

3 Ekonomická sekce Jméno příjmení: Bc. Jakub Hořický Pozice v projektu: garant Sekce: ekonomická Akreditovaný program Ekonomika a management, akreditovaný studijní obor Ekonomika podniku. V rámci inovace tohoto studijních programů navrhuji inovaci předmětu Marketing management II s ohledem na potřeby praxe a zapojení konkrétních příkladů řešených v praxi. Po předpokládané změně by již nebyly zpracovávány teoretické a fiktivní témata seminární práce, ale řešily by se konkrétní problémy skutečných externích subjektů, které by participovaly na zakázkách realizovaných při VŠTE. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Ekonomika a management Ekonomika podniku Marketing Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Marketing management II MAM_2 stávající rozsah 2/2 Počet kreditů: stávající 7 kreditů ponechat Ukončení: zkouška V rámci inovace se bude jednat pouze o jednoduchou administrativní změnu v sylabu předmětu, pouze vroste náročnost na vyučujícího, který bude v rámci výuky muset reagovat na konkrétní případ v podniku. 1

4 Podrobný popis inovace Inovace by spočívala ve změně stávajícího zadání seminární práce, kde doposud studenti zpracovávají seminární práce na konkrétní produkty a firmy, o nichž jsou volně dostupné základní informace, popř. na fiktivní produkty, či firmy, jež si sami navrhují studenti tohoto předmětu. V inovované koncepci by se jednalo o konkrétní existující firmy, pro kterou by se zpracovávala konkrétní zakázka. Inovace bude spočívat v tom, že studenti budou zpracovávat nikoli fiktivní šetření, výzkumy a marketingové analýzy, ale budou provádět konkrétní úkoly pro konkrétního zadavatele z praxe. Jelikož předmět Marketing management II se primárně zabývá problematikou mezinárodních trhů, je nutné tomuto přizpůsobit i případný výběr externího subjektu a řešeného problému. V rámci seminární práce zpracovávané na konkrétní zakázce pro konkrétní podnik, student prokáže kompletní praktické znalosti marketingu a jejich uplatnitelnost v praxi. V rámci seminářů student prokazuje komplexní praktické i teoretické znalosti marketingu, marketingové teorie, marketing managementu i mezinárodního marketingu. Výstupem inovace bude konkrétní seminární práce, kterou student zpracuje a řádně obhájí a na základě výsledků, které budou porovnatelné, a uplatnitelné v praxi získá podle jednotlivých bodových kritérií výsledné hodnocení. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 2

5 Jméno příjmení: Mgr. Ilona Malechová Pozice v projektu: tutor Sekce: ekonomická Akreditovaný program Ekonomika a management, akreditovaný studijní obor Ekonomika podniku V rámci inovace tohoto studijních programů navrhuji inovaci předmětu Účetnictví s ohledem na potřeby praxe a zapojení konkrétních příkladů řešených v praxi. Po předpokládané změně by již nebyly zpracovávány teoretické a fiktivní témata seminární práce, ale řešily by se konkrétní problémy skutečných externích subjektů, které by participovaly na zakázkách realizovaných při VŠTE. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Ekonomika a management Ekonomika podniku Finance a účetnictví Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Účetnictví III UCE _3 stávající rozsah 0/2 Počet kreditů: stávajících 5 kreditů ponechat Ukončení: zápočet Inovace bude spočívat v doplnění sylabu předmětu Účetnictví III. kdy bude vyučující muset sestavit metodiku vypracování seminární práce, která bude zpracovávána na konkrétní zakázku podniku zadavatele. Podrobný popis inovace Inovace by spočívala ve změně stávajícího zadání seminární práce, v předmětu UCE 3, kde doposud studenti zpracovávají teoretické úkoly zaměřené na jednotlivé účetní operace, které se naučili v předchozích předmětech. V inovované koncepci by se jednalo o konkrétní účetní operace realizované na existující firmě, pro kterou by se zpracovávala reálná zakázka. Inovace bude spočívat v tom, že studenti budou zpracovávat nikoli fiktivní účetní problém, ale budou řešit konkrétní účetní příklad z jednotlivých účetních operací na konkrétním podniku zadavatele z praxe. 3

6 Inovace by dále spočívala ve využití již zakoupeného softwaru na účetnictví daňovou evidenci, právě při konkrétním řešení seminární práce, kde by došlo k ověření výsledků a navržení nejoptimálnějšího způsobu účtování konkrétního účetního případu z praxe. Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení Cílem předmětu je seznámit studenty s tvorbou účetní závěrky (přípravné práce před účetní uzávěrkou, účetní uzávěrka, sestavení účetních výkazů: rozvaha a výkaz zisku a ztrát). Studenti získají znalosti o daňové evidenci a speciálních účetních případech (cenné papíry, směnky, zvířata, rozdělení výsledku hospodaření dle jednotlivých kapitálových společností). Úspěšný absolvent dokáže provést závěrečné operace před účetní uzávěrkou, uzavřít veškeré účty před jejich převodem na Konečný účet rozvažný a Účet zisku a ztrát, dále sestaví účetní výkazy a aplikuje znalosti v oblasti speciálních účetních případů. Tyto skutečnosti bude student prezentovat v seminární práci zpracovávané na konkrétním podniku dle zakázkových listů na zpracování konkrétních účetních operací. Tato seminární práce včetně prezentace výsledků je součástí závěrečného hodnocení studenta. Výstupem inovace bude konkrétní seminární práce, kterou student zpracuje a řádně obhájí a na základě výsledků, které budou porovnatelné, a uplatnitelné v praxi získá podle jednotlivých bodových kritérií výsledné hodnocení. V předmětu Účetnictví 3 by studenti mohli využít teoretické vědomosti získané v předmětech UCE_1, UCE_2, PUC, UCE PC a dalších předmětů. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 4

7 Jméno příjmení: Ing. Marie Slabá, Ph.D. Pozice v projektu: zástupce manažerky projektu a tutor Sekce: ekonomická Akreditovaný program Ekonomika a management, akreditovaný studijní obor ekonomika podniku. V rámci inovace studijních programů navrhuji inovaci projektových týdnů s ohledem na potřeby praxe a zapojení odborníků z praxe do role tutorů. Po předpokládané změně by již nebyly projektové týdny založené na fiktivních firmách, ale byly by řešeny konkrétní problémy skutečných externích subjektů, které by participovaly na projektových týdnech. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Ekonomika a management Ekonomika podniku Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Projekt I management PRM_1 stávající rozsah 0/2 týdenní bloková výuka Počet kreditů: stávající 4 kredity ponechat Ukončení: zápočet Inovace bude spočívat v doplnění sylabu předmětu Projekt I u všech studijních programů, kdy bude muset garant předmětu upravit metodiku a osnovu seminární práce, která bude zpracovávána na konkrétní zakázku podniku zadavatele. Podrobný popis inovace Veškeré aktivity v předmětu Projekt I management probíhají na fiktivní firmě. Předmět by probíhal na podobné bázi jako aktivity při IBW (International Business Week). Před zahájením projektového týdne by se konala schůzka s jednotlivými zástupci společností, které by měly zájem na participaci v rámci projektového týdne. Dle zájmu by buď všechny skupiny zpracovávaly projekt 1 firmy, nebo by byly rozděleny k různým externím subjektům, které by jim v rámci prvního dne představily své firmy a předaly potřebné doklady k analýze, kterou je třeba k úspěšnému zakončení projektu. 5

8 Tutory v rámci projektového týdne by tedy byly nejen akademičtí pracovníci VŠTE, ale i zástupci z řad externích subjektů. Každý tým by tedy měl 2 tutory. Závěrečná obhajoba by probíhala před zástupci externího subjektu, kteří by prezentaci a práce studentů, jež by jim byly v elektronické podobě předány, hodnotili společně s akademickým pracovníkem. Po inovaci by došlo k analýze stavu skutečné firmy ve všech následujících bodech, které jsou náplní Projektu I management (změny po inovaci vyznačeny tučně) 1. Charakteristika podnikání 2. Definice cílového trhu věk, geografie, segmentace atd. 3. Charakterizujte vámi nabízený produkt/službu charakteristika produktového portfolia firmy, analýza vybraných produktů, návrhy opatření 4. Stanovte vize, mise a cíl vašeho podnikání - analýza vize, mise a cílů podnikání v případě, že firmě chybí jejich návrhy 5. Která rozhodnutí musíte učinit v počátku vašeho podnikání návrh rozhodnutí, jež by měla firma s ohledem na analýzu stávající situace provést a. Z krátkodobého hlediska b. Z dlouhodobého hlediska 6. Formulujte hlavní rizikové faktory vašeho rozhodování a zvažte, jakým způsobem se s nimi vyrovnáte vytipování hlavních rizikových faktorů s ohledem na analýzu stávající situace návrh jejich řešení 7. Zobrazte graficky váš rozhodovací problém tento bod doporučuji po inovaci vynechat 8. Vybrané analýzy prostředí dle potřeb zadavatele a vyvození odpovídajících závěrů a návrhů opatření. a. SWOT b. Porterův model c. STEP, SPACE 6

9 9. Na základě předchozích analýz zformulujte východisko a navrhněte předpokládaný objem a hodnotu prodeje, odhadněte spádovou oblast a zvolte způsob distribuce tento bod doporučuji po inovaci vynechat 10. Zhodnoťte reálně možné substituty vašeho produktu/služby na trhu a navrhněte možnost, jak se odlišit a získat tak větší konkurenční výhodu na trhu. analýza existujících substitutů, návrhy na diferenciaci proti konkurenci 11. S ohledem na váš podnikatelský záměr a dostupný kapitál zvolte vhodnou právní formu podnikání. Své rozhodnutí odůvodněte. tento bod doporučuji po inovaci vynechat 12. Zakreslete do síťového grafu zavedení vašeho výrobku nebo služby na trh v časové a logické posloupnosti jednotlivých činností. Zvažte zejména, kdy zadat výrobu reklamních materiálů, kdy seznámit prodejce s novým výrobkem, kdy ho předvést a jak získat první objednávky, kdy rozhodnout o rozsahu výroby a zahájit výrobu, kdy začít distribuovat, zda použít reklamu v mediích a popř. kde, kdy zahájit prodej zákazníkům (sezónnost, svátky, prázdniny) Svá rozhodnutí stručně zdůvodněte. tento bod doporučuji po inovaci vynechat, popř. vytvořit síťový graf pro konkrétní potřebu zadavatele 13. Vypracujte návrh na rámcové smlouvy s dodavateli a odběrateli. analýza rámcových smluv, návrhy na zlepšení 14. Vypracujte slovně i graficky návrh organizační struktury firmy. Odůvodněte svůj výběr. analýza stávající organizační struktury, návrhy na optimalizaci 15. Kolik budete potřebovat zaměstnanců pro svou firmu a v jaké kvalifikační struktuře? analýza stávajícího stavu, návrhy opatření 16. Zjistěte současnou situaci na trhu práce v sídle vaší firmy - doporučuji ponechat v původní podobě, podrobná analýza stávající situace na trhu práce je pro firmy důležitá s ohledem na nábor nových pracovníků 17. S ohledem na dobu fungování vaší firmy (nová/zavedená) a odbornost stávajících zaměstnanců zvažte, z jakých zdrojů byste obsazovali novou pracovní pozici. Stručně popište průběh výběrového řízení a svá rozhodnutí odůvodněte. návrh postupu výběrového řízení 7

10 18. Jak budete motivovat své zaměstnance? Navrhněte strukturu mzdy pro zaměstnance a nefinanční stimuly. Zhodnoťte jejich efektivitu a oboustrannou výhodnost. analýza stávajícího motivačního firemního systému a návrhy opatření na jejich zlepšení 19. Jaké budete mít požadavky na vedoucí pracovníky firmy? Vytvořte návrh inzerátu na nábor pracovníků (pro řídící i výkonné funkce) návrh inzerátu v případě potřeby náboru nových pracovníků 20. Jaký styl vedení vzhledem ke zvolené právní formě i organizační struktuře by měl upřednostnit manažer vaší firmy? Proč? analýza stylu vedení manažerů firmy s ohledem na právní formu a organizační strukturu 21. Jaké jsou rozhodující vlivy utvářející příznivé klima a jaké podmínky chcete vytvořit pro dobré mezilidské vztahy ve vaší firmě? 22. Jakým způsobem budete posilovat loajalitu vašich zaměstnanců a omezovat tak možnou fluktuaci? návrhy 23. Uveďte, jakým způsobem se bude realizovat vnitropodniková komunikace, popište jednotlivé směry a zvolené prostředky komunikace odůvodněte. analýza stávajícího systému vnitropodnikové komunikace a návrhy opatření na jejich zlepšení 24. Uveďte, jakým způsobem by se realizovala vnější komunikace podniku, jaké medium byste zvolili a proč (u letáků a billboardů jejich umístění-distribuci, ) návrhy vhodných komunikačních kanálů a médií (případně bych tuto část po inovaci vynechala a přenechala bych ji do Projektu 2 Marketing, v Projektu 1 Management nemají ještě studenti Marketing absolvovaný, a proto by nemuseli dostatečně uspokojit potřeby externích subjektů) 25. Realizujte prakticky představu reklamního materiálu na vyráběný výrobek nebo poskytovanou službu. Přiložte ukázku návrh, popř. možno vynechat stejně jako bod Proveďte výběrové řízení na vyhotovitele vaší reklamy či prezentace podle platných regulí a své rozhodnutí opět zdůvodněte. Zhodnoťte finanční náročnost výroby reklamního materiálu či propagace. 27. Zhodnoťte, jakým způsobem by se ve vašem podniku měřila úspěšnost a efektivita chodu podniku a provedených obchodních kroků. Uveďte jednotlivé kroky a odpovědné pracovníky, 8

11 popř. oddělení (může být i outsourcováno cizí firmou) pověřené kontrolou. analýza stávajícího systému a návrhy opatření na jejich zlepšení 28. V angličtině a dalším cizím jazyce vypracujte text informačního článku nebo dopisu určeného zákazníkům, v němž zákazníky seznámíte se svou firmou, jejími cíli a s výrobkem, resp. službou. dle pokynů zadavatele by byl vypracován informační článek, či obchodní dopis pro zákazníky v AJ a NJ Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 9

12 Jméno příjmení: Ing. Jiří Tuček Pozice v projektu: garant sekce a tutor Sekce: ekonomická Akreditovaný program Ekonomika a management, akreditovaný studijní obor Ekonomika podniku V rámci inovace tohoto studijního programu navrhuji inovaci předmětu finančního řízení podniku ohledem na potřeby praxe a zapojení odborníků z praxe do role konzultantů případových studií. Po předpokládané změně by již nebyly případové studie fiktivní a teoretické, ale řešily by konkrétní problémy skutečných externích subjektů, které by participovaly na zakázkách realizovaných při VŠTE. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Ekonomika a management Ekonomika podniku Finance a účetnictví Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Finanční řízení podniku I FRI_1 stávající rozsah 2/2 Počet kreditů: stávající 6 kreditů ponechat Ukončení: zkouška Podrobný popis inovace Inovace by spočívala ve změně stávajícího zadání případové studie, kde doposud studenti případovou studii nezpracovávají, nebo se jedná o teoretické úkoly. V nové koncepci by se jednalo o konkrétní existující firmy. Při zadání případové studie by se konala schůzka s jednotlivými zástupci společností, které by měly zájem na participaci v rámci předmětu Finanční řízení podniku. Studenti by byli v rámci témat případových studii přiděleni k různým externím subjektům, které by jim v rámci první schůzky představily své firmy a předaly potřebné doklady k analýze, kterou je třeba k úspěšnému zakončení případové studie. 10

13 Tutorem jednotlivých prací by tedy byly nejen akademičtí pracovníci VŠTE, ale i zástupci z řad externích subjektů. Závěrečná obhajoba by probíhala před zástupci externího subjektu, kteří by prezentaci a práce studentů, jež by jim byly v elektronické podobě předány, hodnotili společně s akademickým pracovníkem. Inovace bude spočívat v tom, že studenti ve 3 až 4 členných týmech budou zpracovávat nikoli fiktivní případovou studii, ale konkrétní případ ze skutečného podniku, nebo firmy konkrétního zadavatele. Ke správnému a úplnému zpracování případové studie, budou nutné tyto dokumenty resp. tato data konkrétního podniku: - základní informace o podniku (velikost, umístění, předmět podnikání, počet zaměstnanců apod.), - podnikatelský záměr, - přehled podnikových dodavatelů a odběratelů, - dokumenty potřebné pro hodnocení kvality dodavatelů - základní ekonomické údaje o výsledcích podnikatelské činnosti (rozvaha, výsledovka, výkaz CF) - další potřebné informace pro řešení zadaného úkolu. Výstupem inovace bude několikanásobné ověření zjištěných výsledků řešeného problému pomocí výsledků jednotlivých úkolů řešených v rámci projektového zadání úkolu studentům v rámci výuky předmětu finanční řízení podniku I. Uvedená případová studie by byla součástí výsledného hodnocení studentů. Za správně zpracovaný a prezentovaný projekt by studenti získali 30 bodů do celkového hodnocení předmětu. Druhou částí hodnocení by byl test. Z obou částí by student musel pro výsledné hodnocení získat alespoň 51% bodů. 11

14 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 12

15 Jméno příjmení: Ing. Jiří Tuček Pozice v projektu: garant sekce a tutor Sekce: ekonomická Akreditovaný program Ekonomika a management, akreditovaný studijní obor Ekonomika podniku V rámci inovace tohoto studijního programu navrhuji inovaci předmětu finančního řízení podniku ohledem na potřeby praxe a zapojení odborníků z praxe do role konzultantů případových studií. Po předpokládané změně by již nebyly případové studie fiktivní a teoretické, ale řešily by konkrétní problémy skutečných externích subjektů, které by participovaly na zakázkách realizovaných při VŠTE. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Ekonomika a management Ekonomika podniku Finance a účetnictví Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Finanční řízení podniku II FRI_2 stávající rozsah 2/2 Počet kreditů: stávajících 6 kreditů ponechat Ukončení: zkouška Podrobný popis inovace Inovace by spočívala ve změně stávajícího zadání případové studie, kde doposud studenti případovou studii nezpracovávají, nebo se jedná o teoretické úkoly. V nové koncepci by se jednalo o konkrétní existující firmy. Při zadání případové studie by se konala schůzka s jednotlivými zástupci společností, které by měly zájem na participaci v rámci předmětu Finanční řízení podniku. Studenti by byli v rámci témat případových studii přiděleni k různým externím subjektům, které by jim v rámci první schůzky představily své firmy a předaly potřebné doklady k analýze, kterou je třeba k úspěšnému zakončení případové studie. 13

16 Tutorem jednotlivých prací by tedy byly nejen akademičtí pracovníci VŠTE, ale i zástupci z řad externích subjektů. Závěrečná obhajoba by probíhala před zástupci externího subjektu, kteří by prezentaci a práce studentů, jež by jim byly v elektronické podobě předány, hodnotili společně s akademickým pracovníkem. Inovace bude spočívat v tom, že studenti ve 3 až 4 členných týmech budou zpracovávat nikoli fiktivní případovou studii, ale konkrétní případ ze skutečného podniku, nebo firmy konkrétního zadavatele. Ke správnému a úplnému zpracování případové studie, budou nutné tyto dokumenty resp. tato data konkrétního podniku: - základní informace o podniku (velikost, umístění, předmět podnikání, počet zaměstnanců apod.), - podnikatelský záměr, - přehled podnikových dodavatelů a odběratelů, - dokumenty potřebné pro hodnocení kvality dodavatelů - základní ekonomické údaje o výsledcích podnikatelské činnosti (rozvaha, výsledovka, výkaz CF) - další potřebné informace pro řešení zadaného úkolu. Výstupem inovace bude několikanásobné ověření zjištěných výsledků řešeného problému pomocí výsledků jednotlivých úkolů řešených v rámci projektového zadání úkolu studentům v rámci výuky předmětu finanční řízení podniku II. Uvedená případová studie by byla součástí výsledného hodnocení studentů. Za správně zpracovaný a prezentovaný projekt by studenti získali 30 bodů do celkového hodnocení předmětu. Druhou částí hodnocení by byl test. Z obou částí by student musel pro výsledné hodnocení získat alespoň 51% bodů. V předmětu FRI II. by studenti mohli pokračovat na řešení problematiky z FRI I. a tento úkol rozpracovat. Což by umožnilo poznat podrobněji problematiku konkrétní společnosti do hloubky. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu 14

17 příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin 15

18 Jazyková sekce Jméno příjmení: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. Pozice v projektu: garant Sekce: jazyková Akreditované studijní obory a akreditované programy, ve kterých bude inovace provedena Inovace se bude týkat níže uvedených studijních oborů: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Ekonomika a management Ekonomika podniku Stavitelství Stavební management, Konstrukce staveb Dopravní technologie a spoje Technologie dopravy a přepravy Strojírenství Strojírenství Inovace se bude týkat rozsáhlé skupiny předmětů jazykového zaměření, které jsou uvedeny níže: Studijní předměty (vyučovány ve všech uvedených programech) AJP_1, AJP_2- Anglický jazyk první _1, Anglický jazyk první _2 NJP_1, NJP_2- Německý jazyk první_1, Německý jazyk první_2 RJP_1, RJP_2- Ruský jazyk první_1, Ruský jazyk první_2 AEP_1, AEP_2- Anglický jazyk pro ekonomy první_1, Anglický jazyk pro ekonomy první_2 NEP_1, NEP_2- Německý jazyk pro ekonomy první_1, Německý jazyk pro ekonomy první_2 REP_1, REP_2- Ruský jazyk pro ekonomy první_1, -Ruský jazyk pro ekonomy první_2 ATP_1, ATP_2- Anglický jazyk pro techniky první_1, Anglický jazyk pro techniky první_2 NTP_1, NTP_2- Německý jazyk pro techniky první_1, Německý jazyk pro techniky první_2 16

19 RTP_1, RTP_2- Ruský jazyk pro techniky první_1, Ruský jazyk pro techniky první_2 DBT Bewerbungstraining - Deutsch U všech předmětů bude zařazena výuková práce s Evropským jazykovým portfoliem v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut) v přímé výuce a 3 x 45 formou samostatné práce U všech uvedených předmětů bude k dispozici (od ZS 2013/2014) jeden diagnostický online test korespondující s požadovanou výstupní úrovní pro studijní program Konkrétní předměty, jichž se bude inovace týkat Studijní předměty (vyučovány ve všech uvedených programech) Název předmětu: Anglický jazyk první _1, Anglický jazyk první _2 AJP_1, AJP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah Počet kreditů: 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Ukončení: Z Název předmětu: Německý jazyk první _1, Německý jazyk první _2 Počet kreditů: Ukončení: NJP_1, NJP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Ruský jazyk první _1, Ruský jazyk první _2 Počet kreditů: Ukončení: RJP_1, RJP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Anglický jazyk pro ekonomy první _1, Anglický jazyk pro ekonomy první _2 Počet kreditů: Ukončení: AEP_1, AEP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Německý jazyk pro ekonomy první _1, Německý jazyk pro ekonomy první _2 17

20 Počet kreditů: Ukončení: NEP_1, NEP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Ruský jazyk pro ekonomy první _1, Ruský jazyk pro ekonomy první _2 Počet kreditů: Ukončení: REP_1, REP_2 130/130 stávající rozsah / plánovaný rozsah 5/5 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Anglický jazyk pro techniky první _1, Anglický jazyk pro techniky první _2 Počet kreditů: Ukončení: ATP_1, ATP_2 52/52 stávající rozsah / plánovaný rozsah 3/3 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Německý jazyk pro techniky první _1, Německý jazyk pro techniky první _2 Počet kreditů: Ukončení: NTP_1, NTP_2 52/52 stávající rozsah / plánovaný rozsah 3/3 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Název předmětu: Ruský jazyk pro techniky první _1, Ruský jazyk pro techniky první _2 Počet kreditů: Ukončení: Název předmětu: Počet kreditů: Ukončení: RTP_1, RTP_2 52/52 stávající rozsah / plánovaný rozsah 3/3 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z Bewerbungstraining - Deutsch DBT 52/52 stávající rozsah / plánovaný rozsah 2/2 stávající počet kreditů / plánovaný počet kreditů Z 18

21 Podrobný popis inovace Jedná se o praktickou aplikaci Evropského jazykového portfolia do výuky studijních předmětů, čímž dojde k rozvoji tzv. soft skills, které následně zvýší konkurenceschopnosti absolventů na globalizovaném trhu práce (AJP_1, NJP_1, RJP_1, AEP_1, NEP_1, REP_1, ATP_1, NTP_1, RTP_1). U předmětů AJP_1, NJP_1, RJP_1 dojde k praktické aplikace Evropského jazykového portfolia ve vztahu k obecnému jazyku, seznámení se s formátem mezinárodních zkoušek a situacemi běžného života, jako je např. psaní životopisu. U předmětů AEP_1, NEP_1, REP_1 dojde k praktické aplikaci Evropského jazykového portfolia ve vztahu k profesnímu a odbornému jazyku a ekonomickým systémům. U předmětů ATP_1, NTP_1, RTP_1 dojde k praktické aplikaci Evropského jazykového portfolia ve vztahu k profesnímu, odbornému jazyku a v oblasti stavebnictví v základních rozměrech. U všech předmětů s koncovkou x_1 a s hodinovou zátěží 130 h bude zařazena výuková práce s Evropským jazykovým portfoliem v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut) v přímé výuce a 3 x 45 formou samostatné práce U všech předmětů s koncovkou x_1 a s hodinovou zátěží 52 h bude zařazena výuková práce s Evropským jazykovým portfoliem v rozsahu jedné vyučovací hodiny (45 minut) v přímé výuce a 1 x 45 formou samostatné práce U všech uvedených předmětů bude k dispozici (od ZS 2013/2014) jeden diagnostický online test (v rámci domácí přípravy na výuku), který nebude zahrnován do hodnocení předmětu. Bude mít funkci orientační a diagnostickou ve vztahu ke studentovi daného předmětu. Diagnostický test bude korespondovat s požadovanou výstupní úrovní a obsahem studijního programu. V současné době na počátku studia absolvují studenti povinně tzv. pretest, který jim ukáže stávající úroveň. Inovace bude směřovat k postupné kontrole dosahování vyšší úrovně. U předmětů AJP_1, NJP_1, RJP_1 budou studenti na úvodních hodinách seznámeni s formátem mezinárodních zkoušek ve snaze motivovat je k jejich složení v rozsahu dvou hodin. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu 19

22 příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 20

23 Technická sekce Jméno příjmení: Ing. Jiří Veselý Pozice v projektu: garant Sekce: technická Akreditovaný studijní program Stavitelství, akreditovaný studijní obor Stavební management Technická sekce ve své činnosti využívá ke spolupráci studenty oborů Konstrukce staveb nebo Stavební management. Základem výuky těchto oborů jsou především technické předměty stavebního zaměření. V oblastech některých předmětů dochází k poměrně dynamickému vývoji jak v aplikaci technického poznání do praxe tak normových změn a úprav legislativy. Legislativní oblast stavebnictví postupně implementuje nařízení a směrnice EU. Technické sekce svou činností nezasahuje do tvorby studijních plánů, skladby výuky a akreditace jednotlivých oborů. Může však z pozice řešení zadaných zakázek specifikovat potřeby praktické sféry a tyto porovnat s úrovní a rozsahem znalostí studentů. Takto lze přinášet návrhy na inovace konkrétních předmětů, jeden z návrhů je dále obsahem předkládané inovace. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Stavitelství Stavební management Pozemní stavitelství Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Poruchy a rekonstrukce staveb PAR stávající rozsah 2/1 Počet kreditů: stávající 3 kredity ponechat Ukončení: zkouška Inovace nebude představovat žádnou hodinovou zátěž navíc, jedná se o změnu anotace stávajícího předmětu Zmíněný předmět je zařazen do kombinované formy studia a svým obsahem zahrnuje poměrně široký rámec problematiky rekonstrukcí staveb s důrazem na diagnostiku příčin a následné odstraňování poruch. Předmět se opírá o již dříve získané znalosti ze studia oblastí: - stavebních hmot o struktuře a základních vlastnostech stavebních hmot a jejich využití, - pozemního stavitelství o spodní stavbě a její vazbě na geologické a hydrogeologické parametry podloží; znalosti o svislých a vodorovných nosných konstrukcích pozemních 21

24 staveb, o kompletačních konstrukcích pozemních staveb, jejich interakci s nosnou konstrukcí a nejčastějších vadách a poruchách, - stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, - stavební fyziky o tepelných mostech, vnitřních povrchových teplotách, difúzi a kondenzaci vodní páry, - betonových a zděných konstrukcí, betonových směsí a faktorech ovlivňujících jejich vlastnosti; mít znalosti z oblasti návrhu betonových prvků a zděných konstrukcí, - kovových a dřevěných konstrukcí a návrhu prvků dřevěných a kovových konstrukcí, - mechaniky zemin a geologie. Podrobný popis inovace Základní myšlenkou navrhované inovace je skutečnost, že jednou ze zásadních vad stávajících budov jsou nedostatečné tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště a s tím související poruchy obvodových konstrukcí jako projevy tepelných mostů, kondenzace na povrchu i uvnitř konstrukce a další specifika vyplývající z požadavků závazné normy ČSN Inovace zahrnuje rozšíření obsahu předmětu o problematiku dodatečných izolací stávajících budov. Jedná se o potřebu reagovat ve výuce na novou energetickou legislativu a to především zákona 318/2012 Sb. (zákon o hospodaření energií) a navazující novely prováděcích vyhlášek, především Vyhláška č.78/2013 Sb. (o energetické náročnosti budov), která stanovuje požadavky na úpravy stávajících obvodových plášťů. Stávající osnova předpokládá znalosti z výše vyjmenovaných oblastí. Nově lze rozšířit o znalost z oblasti rovněž vyučované na VŠTE v rámci předmětu Stavební Fyzika I a předmětu Nízkoenergetické a pasivní stavby. Návrhy inovací vyznačeny tučně. znalosti o šíření tepla v konstrukcích, stanovení tepelných odporů a znalost posouzení celkové energetické náročnosti budov. Vzhledem k tomu, že předmět Rekonstrukce panelových budov se vyučuje samostatně v prezenční formě, je navrhováno omezit problematiku rekonstrukcí a oprav v panelových domech. Uvolněný čas pak využít na vložení inovace. Dále uvedený rozpis osnovy zahrnuje a vyznačuje navrhované změny v řazení jednotlivých týdnů výuky: 1. Základní pojmy, vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě. Doplnit základní informace o požadavcích nové legislativy (Zákon 318/2012 Sb., Vyhláška č.78/2013 Sb.) 2. Stavebně historický a technický průzkum objektů a následná analýza. Doplnit vyhodnocení tepelně technické problematiky. 3. Zakládání historických zděných budov. Charakteristické poruchy základových konstrukcí. 4. Rekonstrukce a sanace základových konstrukcí, zlepšování vlastností základových zemin. 5. Charakteristické poruchy nosných stěn a pilířů, statické působení. 22

25 6. Rekonstrukce a opravy svislých nosných konstrukcí. 7. Rekonstrukce a opravy vodorovných nosných konstrukcí, charakteristika vad a poruch. 8. Dřevěné stropní konstrukce historických budov, poruchy, biodegradace. 9. Poruchy a rekonstrukce dřevěných krovů. 10. Průzkum, diagnostické metody a hodnocení stavu kleneb, rekonstrukce a sanace zděných kleneb. 11. Rekonstrukce a opravy schodišť, charakteristika vad a poruch. 12. Sanace a rekonstrukce betonových konstrukcí. Přidat část Rekonstrukce a opravy v panelových domech pouze v omezeném rozsahu 13. Návrh energetické koncepce opravy obvodového pláště. Studenti by v rámci rozšíření měli získat přehled o nových požadavcích na stávající stavby a zároveň získat znalosti o praktických postupech při návrzích stavebních úprav budov, snižování jejich energetické náročnosti a řešení praktických detailů s využitím znalostí z předmětu stavební fyzika. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 23

26 Jméno příjmení: Ing. Petra Bednářová Ph.D. Pozice v projektu: tutor Sekce: technická Akreditovaný studijní program Stavitelství, akreditovaný studijní obor Konstrukce staveb V případě této inovace se jedná o zavedení nového předmětu v rámci níže uvedených akreditovaných studijních programů, oborů a specializací. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Stavitelství Konstrukce staveb Izolace staveb Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS Počet kreditů: 3 kredity Ukončení: zkouška Příprava na inovovanou výuku bude náročná zejména vzhledem k tomu, že nová vyhláška zasáhne všechny oblasti přednášek, předpoklad min. 80 hodin. Podrobný popis inovace Zařadit tento předmět, který se vyučuje na programu Stavební management do specializace izolace staveb na oboru Konstrukce staveb místo předmětu Dopravní a vodohospodářské stavby. Začlenit do předmětu požadavky směrnice EU č. 31 z roku výuka projektování a realizace staveb s téměř nulovou potřebou energie. Studentům tohoto oboru umožní aplikovat znalosti z předmětu stavební fyzika do praktických záležitostí. Pro výuku by bylo využito stávajícího programového vybavení školy (software SVOBODA) k návrhu konkrétního stavebního řešení NED nebo PAD domu. Návrh konstrukčního detailu a vyhodnocení s ohledem na požadavky ČSN a TNI by vedl k praktickému použitelnému řešení. 24

27 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 25

28 Jméno příjmení: Ing. Blanka Pelánková Pozice v projektu: tutor Sekce: technická Akreditovaný studijní program Stavitelství, akreditovaný studijní obor Konstrukce staveb V případě této inovace se jedná o zavedení nového předmětu v rámci níže uvedených akreditovaných studijních programů, oborů a specializací. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Specializace: Stavitelství Konstrukce staveb Pozemní stavitelství Předměty, jichž se bude inovace týkat bude se jednat o nový volitelný předmět Název předmětu: Spodní stavba budov SSB Počet kreditů: 2 kredity (52 hodin) Podrobný popis inovace Účast na přednáškách 14 hodin Účast na seminářích 12 hodin Příprava na semináře 26 hodin V současnosti se vyučuje zakládání staveb v rámci konstrukčních systémů na předmětu Pozemní stavitelství I. Časová dotace v rámci jednoho předmětu je nedostatečná k pochopení zásad provádění přípravy spodní stavby, suterénů a částečně podsklepených budov. Návrh inovace spočívá v zařazení volitelného předmětu paralelně s výukou konstrukčních systémů. Cílem je zajistit studentům oboru konstrukce staveb širší znalost o dané problematice a rozšíření jejich uplatnění v aplikační praxi. Časový harmonogram inovace Časový harmonogram tohoto návrhu je nutno projednat s ohledem na plánovaný rozsah studia s útvarem pro studium a pedagogickou činnost, Mgr. Jana Brcková. Tento předmět si vyžádá rozsáhlou výkresovou dokumentaci k přednáškám. Z toho důvodu odhaduji přípravu na minimálně 2-3 měsíce. 26

29 IT sekce Jméno příjmení: Jiří Jelínek Pozice v projektu: garant Sekce: informatická Akreditované studijní obory a akreditované programy, ve kterých bude inovace provedena Sekce nezaštiťuje žádný obor, výuka informatiky je zatím servisní záležitost pro ostatní obory. Návrhy na inovace konkrétních předmětů uvedené níže lze uplatnit ve všech studijních oborech, ve kterých se tyto předměty vyučují (Informatika 1 a Informatika 2). Volitelné předměty pak mohou být nabídnuty rovněž všem studentům. Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Ekonomika a management Ekonomika podniku Stavitelství Stavební management Akreditovaný studijní obor: Konstrukce staveb (pouze Informatika 1) Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Dopravní technologie a spoje Technologie dopravy a přepravy Strojírenství Strojírenství Detailní popis inovace Oba níže zmiňované předměty jsou v současné době navázány na standard ECDL a soustřeďují se na základní znalosti o IT a rozšířené dovednosti studentů v práci se standardním aplikačním SW (Základy, Windows, MS Office). Speciální SW používaný v jiných předmětech se nevyučuje. Prozatím je nutno konstatovat, že uvedený obsah výuky neduplikuje a rozvíjí znalosti studentů ze středních škol, jejich znalostní úroveň je navíc velmi rozdílná. Technické zázemí (SW) odpovídá obsahu výuky. Z výše uvedeného plyne, že změna v uvedených předmětech vyvolá otázky spojené se vstupní úrovní IT znalostí studentů. Níže navržené úpravy jsou totiž založeny na omezení výuky základních 27

30 praktických dovedností (moduly M3 a M4) a doplnění obsahu o témata z nově koncipovaného ECDL modulu M14 (Online spolupráce). Informatika 1 Název předmětu: Informatika INF_1 0+2 / 0+2 (stávající rozsah / po inovaci) Počet kreditů: 2 / 2 (stávající / po inovaci) Ukončení: zápočet Níže uvedený rozpis je uveden podle výukových týdnů (1 týden= 2 hodiny cvičení). Inovovaný obsah bude vyučován v rozsahu 4 hodin (12. a 13. týden) Doplnění znalostí na úroveň ECDL modulu M1 (Základní pojmy informačních a komunikačních technologií) hardware (pojmy a parametry), software (členění, licence), počítačové sítě (typy, přenos dat), užití ICT (základní pojmy, komunikace, komunity), bezpečnost (identita, bezpečnost dat, počítačové viry), právo (autorské právo, ochrana osobních údajů) Doplnění znalostí na úroveň ECDL modulu M7 (Práce s Internetem a komunikace) Internet (základní pojmy, bezpečnost, nastavení prohlížeče), vyhledávání, ukládání a tisk souborů, elektronická komunikace ( a další formy, bezpečnost) V omezeném rozsahu ECDL modul M3 (Zpracování textu) práce s dokumenty, tvorba textového dokumentu, formátování textu, práce s objekty, tisky. Základní znalosti jsou předpokládány V redukovaném rozsahu ECDL modul AM3 (Pokročilé zpracování textu) pokročilé formátování textu, odkazy, rejstříky, pole, nástroje pro spolupráci, oddíly, zabezpečení a nastavení dokumentu, hromadná korespondence V omezeném rozsahu ECDL modul M4 (Tabulkový procesor) práce s tabulkami (tvorba, úpravy, správa), buňky (vkládání, výběr, úpravy, kopírování, formátování), listy, vzorce a funkce (základní užití), grafy (tvorba a úpravy), tisky. Základní znalosti jsou předpokládány V redukovaném rozsahu ECDL modul AM4 (Pokročilá práce s tabulkovým procesorem) pokročilé formátování, pokročilé užití vzorců a funkcí, analýza dat (kontingenční tabulky, řazení, filtrace), kontrola dat (ověřování, sledování), import a export dat, propojení, nástroje pro spolupráci, zabezpečení tabulek V redukovaném rozsahu ECDL modul M14 (Online spolupráce) základní koncepty elektronické spolupráce, cloud computing, nastavení aplikací, online kalendáře a schůzky, online aplikace. 28

31 Informatika II Název předmětu: Informatika II INF_2 0+2 / 0+2 (stávající rozsah / po inovaci) Počet kreditů: 2 / 2 (stávající / po inovaci) Ukončení: zápočet Níže uvedený rozpis je uveden podle výukových týdnů (1 týden= 2 hodiny cvičení). Inovovaný obsah bude vyučován v rozsahu 4 hodin (12. a 13. týden) V plném rozsahu ECDL modul M9 (Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky) druhy počítačové grafiky, manipulace s obrázky(vč. jejich pořízení), formáty, práce s barvami a jejich reprezentace, ovládání a užití grafického editoru, práce s grafikou (vytváření, úpravy, vrstvy, efekty), tisky V omezeném rozsahu ECDL modul M6 (Prezentace) základní pojmy, aplikace pro tvorbu prezentací, příprava prezentace (návrh a předlohy), tvorba prezentace (formátování, práce s textem, obrázky, tabulkami), grafy a diagramy, příprava a kontrola výstupů. Základní znalosti jsou předpokládány V redukovaném rozsahu ECDL modul AM6 (Pokročilá prezentace) zásady návrhu prezentací (publikum, účel), volba vhodných prostředků a forem (barvy, styl), předlohy a šablony, grafické prvky a jejich užití, multimédia, odkazy a navigace, užití prezentace (ovládání, práce s časem) V plném rozsahu ECDL modul M5 (Použití databází) základní databázové pojmy, struktura a správa databáze, ovládání aplikace pro práci s databázemi (práce se soubory), manipulace s daty, návrh a tvorba tabulek, získávání informací (dotazy), vstup a výstup dat (formuláře a sestavy, tisk) V redukovaném rozsahu (dokončení) ECDL modul M14 (Online spolupráce) online komunikace, online úložiště, sociální média a jejich využití, online výuková prostředí, spolupráce a mobilní technologie a aplikace, synchronizace dat. Navržené úpravy by se v odpovídající míře promítly i do hodnocení studentů v předmětu (do testů). Tvorba webových stránek a publikace na Internetu V následujících letech lze předpokládat rostoucí míru znalostí studentů v tématech vyučovaných v současnosti. Tím dojde o otevření prostoru pro zahrnutí aktuálních témat do výuky. V souladu s řešenou zakázkou v rámci projektu by šlo zejména o doplnění výuky o modul ECDL M14 zaměřený na online spolupráci a jeho orientaci na aplikační SW užívaný na škole (předpokládá se MS Office365). 29

32 Podrobnější informace k míře a zaměření inovace jsou v předchozí části, detailní popis uvedeného modulu je k dispozici na Tvorba webových stránek a publikace na Internetu Název předmětu: Tvorba webových stránek a publikace na Internetu TWS - / 1+2 (stávající rozsah / po inovaci) Počet kreditů: - / 3-4 (stávající / po inovaci) Ukončení: zkouška Při návrhu inovace ve formě zavedení volitelného předmětu by bylo vhodné vyjít zejména z požadavků praxe na dovednosti a znalosti našich studentů. Vyjdeme-li z návrhů nabídkových listů sekce, nabízejí se témata související zejména s oblastí webu. Proto v souladu s celkovou strategií lze navrhnout vytvoření volitelného předmětu Tvorba webových stránek a publikace na Internetu, založeného na ECDL modulu M10 (detaily na Cílem předmětu bude připravit studenty, aby po jeho absolvování: Rozuměli principům a základním pojmům spojeným s webovými stránkami. Znali základní principy jazyka HTML a používat základní HTML značky (tagy) pro úpravu rozložení webové stránky. Uměli používat aplikace pro návrh a formátování webových stránek, formátování textu a práci s odkazy a tabulkami. Znali a uměli používat vhodné formáty obrázků a vytvářet webové formuláře na webové stránce. Rozuměli principům kaskádových stylů a uměli je použít. Byli schopni připravit webové stránky pro publikování na webovém serveru. Osnova předmětu bude vycházet z uvedeného ECDL modulu: 1. Koncepce webu a. Základní pojmy b. Publikování na Internetu c. Právní otázky 2. Jazyk HTML a. Základy HTML b. Používání HTML 3. Tvorba webové stránky a. Návrh b. Použití aplikace pro tvorbu webu c. Zvýšení produktivity d. Vkládání a formátování textu e. Formátování odstavce f. Vzhled stránky g. Hypertextové odkazy h. Tabulky 30

33 4. Práce s objekty a. Grafické objekty b. Formuláře 5. Styly a. Koncepce kaskádových stylů b. Použití kaskádových stylů 6. Příprava publikování a. Kontrola b. Publikování Na tomto místě je potřeba ještě doplnit, že uvedené inovace obsahu výuky s sebou ponesou i nutnost inovace technického zabezpečení (SW licence, HW, atd.). Jde zejména o cvičný server pro tvorbu WWW stránek s OS Linux a instalaci aplikací MS Office 365, Oracle NetBeans a případně dalších (volně šiřitelných) aplikací. Uvedené aplikace musí být přístupné jak studentům, tak vyučujícím, v MS Office 365 musí být pro všechny zajištěna příslušná přístupová práva. Časový harmonogram inovace Konkrétní časový harmonogram inovace bude vycházet z harmonogramu akreditačních prací na příslušných studijních oborech a z globálního přijetí výše uvedených návrhů a stavu technického zajištění. Orientačně lze předpokládat, že po provedení výše uvedených kroků lze inovovanou výuku připravit v horizontu cca 3-4 měsíců. Při odpovídajícím technickém a personálním zajištění lze jako vhodný termín zahájení výuky předmětu navrhnout ZS

34 Strojírenství Jméno příjmení: Ing. Daniel Kučerka, Ph.D., doc. Ing. Štefan Husár, Ph.D. Pozice v projektu: externisti Akreditovaný program Strojírenství, akreditovaný studijní obor Strojírenství V rámci inovace studijních programů navrhujeme inovaci v podobě nového povinně volitelného předmětu se zaměřením na: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Strojírenství Strojírenství Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Spalovací motory a alternativní pohony SMAP 4 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: zápočet Ročník studia: 3/5 Podrobný popis inovace Předmět seznamuje studenty se spalovacími motory a problematikou alternativních pohonů, celosvětovou spotřebou energií, s motory speciální konstrukce - spalovací turbína, Stirlingův motor, Wankelův motor a moderní parní motor. Mimo jiné seznamuje s vozidly na plynné paliva, s vozidly na elektrický pohon, s hybridními motory. Součástí předmětu bude využití těchto motorů v mobilní a stacionární aplikaci pro výrobu elektrické energie, jako kogeneraci energií. Předmět se také zabývá i palivy biologického původu a seznamuje s druhy pohonů, které je možné využít v budoucnosti 32

35 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 33

36 Jméno příjmení: Ing. Daniel Kučerka, Ph.D., doc. Ing. Štefan Husár, Ph.D. Pozice v projektu: externisti Akreditovaný program Strojírenství, akreditovaný studijní obor Strojírenství V rámci inovace studijních programů navrhujeme inovaci v podobě nového povinně volitelného předmětu se zaměřením na: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Strojírenství Strojírenství Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Pokročilé technické materiály PTM 4 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: zápočet Ročník studia: 2/3 Podrobný popis inovace Studenti se v předmětu seznámí s novou generací materiálů, které se používají v automobilovém, leteckém i lodním průmyslu. Tyto inovační materiály se používají i v konstrukcích kolejových vozidel. Seznámí se s jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi, procesem výroby a konkrétní aplikací v praxi. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 34

37 Jméno příjmení: Ing. Daniel Kučerka, Ph.D., doc. Ing. Štefan Husár, Ph.D. Pozice v projektu: externisti Akreditovaný program Strojírenství, akreditovaný studijní obor Strojírenství V rámci inovace studijních programů navrhujeme inovaci v podobě nového povinně volitelného předmětu se zaměřením na: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Strojírenství Strojírenství Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Technologie montáže a oprav TMO 4 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: zápočet Ročník studia: 3/5 Podrobný popis inovace Studenti se seznámí s montážními procesy ve výrobě, v které dochází ke spojování vyrobených součástí do uzlů, funkčních skupin až po finální výrobek. V montážním procesu uplatňují technologické manipulační, dopravní a skladovací a řídící podsystémy. Seznámí s formami organizace montáže a jednotlivými druhy a typy spojení. V oblasti oprav se studenti seznámí s technologií opravou, montáží jednotlivých součástek, podskupin a skupin. Dále s renovací jednotlivých prvků a podskupin. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 35

38 Jméno příjmení: Ing. Daniel Kučerka, Ph.D., doc. Ing. Štefan Husár, Ph.D. Pozice v projektu: externisti Akreditovaný program Strojírenství, akreditovaný studijní obor Strojírenství V rámci inovace studijních programů navrhujeme inovaci v podobě nového povinně volitelného předmětu se zaměřením na: Akreditovaný studijní program: Akreditovaný studijní obor: Strojírenství Strojírenství Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Zpracovatelské inženýrství polymerních materiálů ZIPM 4 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 3 Způsob ukončení: zápočet Doporučený ročník studia: 2/4 Podrobný popis inovace Studenti se seznámí s progresivními technologiemi zpracování polymerních materiálů, se strukturou polymerních materiálů a s fyzikálními vlastnostmi. Dále s látkami přírodními a látkami syntetické povahy, s chemickými procesy. Dále budou v tomto předmětu seznámeni s termoplasty, reaktoplasty a elastomery a jejich použití ve strojírenství, chemickém průmyslu, elektrotechnice a dopravě. Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu dvou měsíců, kdy bude možno připravit a upravit sylabus předmětu, aby uvedený předmět po inovaci mohl být vyučován dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude příslušný předmět zařazen do výuky. Časová náročnost inovace předmětu by pro vyučujícího představovala maximálně 20 hodin. 36

39 Dopravní technologie a spoje Jméno příjmení: Ing. Antonín Steinbauer Pozice v projektu: supervizor Akreditovaný program Dopravní technologie a spoje, akreditovaný studijní obor Technologie dopravy a přepravy V rámci inovace tohoto studijního programu s ohledem na potřeby praxe navrhuji inovaci předmětů: - Kombinovaná doprava - Technologie a řízení MHD - Dopravní prostředky - Technologie a řízení ŽD - Technologie a řízení SD Do těchto předmětů navrhuji zařadit tematické okruhy řešící: - Přepravu osob s fyzickým handicapem o Speciální vozidla o Úprava veřejných dopravních prostředků pro přepravu osob s fyzickým handicapem - Systém ROLLA Předměty, jichž se bude inovace týkat Název předmětu: Kombinovaná doprava KD 2 hodiny přednášek/týdně Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 3/5 Název předmětu: Technologie a řízení MHD 37

40 TŘ/MHD 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 2/4 Název předmětu: Dopravní prostředky DP 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 5 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 2/3 Název předmětu: Technologie a řízení ŽD (železniční doprava) TŘ/ŽD 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 5 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 2/3 Název předmětu: Technologie a řízení SD (silniční doprava) TŘ/SD 38

41 2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře/týdně Počet kreditů: 5 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 2/3 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu Akademického roku, kdy bude možno připravit a upravit sylabusy jednotlivých předmětů, aby uvedené předměty reflektovaly zmíněné návrhy na inovace v ucelené podobě a aby i tato látka mohla být vyučována dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude konkrétní změna v předmětech zařazena do výuky. Časová náročnost inovace by pro garanty předmětů představovala maximálně 40 hodin. 39

42 Jméno příjmení: Ing. Antonín Steinbauer Pozice v projektu: supervizor Akreditovaný program Dopravní technologie a spoje, akreditovaný studijní obor Technologie dopravy a přepravy V rámci inovace tohoto studijního programu s ohledem na potřeby praxe navrhuji inovaci předmětu: - Zasilatelství Do předmětu navrhuji zařadit tematické okruhy řešící: - Ekologické aspekty dopravy zboží - Mezinárodní předpis Incoterms = smluvní parametry a specifikace přechodu zodpovědnosti za přepravované zboží mezi dodavatelem, přepravcem, zákazníkem. Předmět, kterého se bude inovace týkat Název předmětu: Zasilatelství ZS 2 hodiny přednášek a 2 hodiny seminářů/týdně Počet kreditů: 5 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 3/6 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu Akademického roku, kdy bude možno připravit a upravit sylabusy jednotlivých předmětů, aby uvedené předměty reflektovaly zmíněné návrhy na inovace v ucelené podobě a aby i tato látka mohla být vyučována dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude konkrétní změna v předmětech zařazena do výuky. Časová náročnost inovace by pro garanty předmětů představovala maximálně 15 hodin. 40

43 Jméno příjmení: Ing. Antonín Steinbauer Pozice v projektu: supervizor Akreditovaný program Dopravní technologie a spoje, akreditovaný studijní obor Technologie dopravy a přepravy V rámci inovace tohoto studijního programu s ohledem na potřeby praxe navrhuji inovaci předmětů: - Zasilatelství - Kombinovaná doprava - Logistika Do předmětů navrhuji zařadit tematické okruhy řešící: - Náklady na přepravní jednotku (paletizace a paketizace) - Kombinace vozových jednotek a kusové přepravy zboží ke konečnému zákazníkovi. - Pojištění přepravovaného zboží dle druhu přepravy a specifikace zboží - Kalkulace speciální přepravy nebezpečné látky, nadrozměrné přepravy a související předpisy Předmět, kterého se bude inovace týkat Název předmětu: Zasilatelství ZS 2 hodiny přednášek a 2 hodiny seminářů/týdně Počet kreditů: 5 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 3/6 Název předmětu: Kombinovaná doprava KD 2 hodiny přednášek/týdně 41

44 Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 3/5 Název předmětu: Logistika LG 2 hodiny přednášek/týdně Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: zkouška Doporučený ročník studia: 2/4 Časový harmonogram inovace Inovace bude možno realizovat v průběhu Akademického roku, kdy bude možno připravit a upravit sylabusy jednotlivých předmětů, aby uvedené předměty reflektovaly zmíněné návrhy na inovace v ucelené podobě a aby i tato látka mohla být vyučována dle řádného harmonogramu příslušného akademického roku, kdy bude konkrétní změna v předmětech zařazena do výuky. Časová náročnost inovace by pro garanty předmětů představovala maximálně 25 hodin. 42

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Manažerská informatika projektové řízení

Manažerská informatika projektové řízení 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika projektové řízení Management Information Technology Project Management Managementinformatik

Více

REALIZACE PROJEKTU, PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

REALIZACE PROJEKTU, PROJEKTOVÍ PARTNEŘI VÝSTUPY PROJEKTU Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ Michal Červinka, Ivo Špička Ostrava 2011 1 Název: Tvůrce systémů Autoři: Michal Červinka, Ivo Špička Vydání: první, 2011 Počet stran: 10

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Informovanost a výuka specializovaných předmětů o ochraně duševního vlastnictví na VŠB-TUO. Hana Martiníková 15/4/2015, ÚPV, Praha

Informovanost a výuka specializovaných předmětů o ochraně duševního vlastnictví na VŠB-TUO. Hana Martiníková 15/4/2015, ÚPV, Praha Informovanost a výuka specializovaných předmětů o ochraně duševního vlastnictví na VŠB-TUO Hana Martiníková 15/4/2015, ÚPV, Praha 1 Trocha novodobé historie 2000 Založení předchůdce Centra transferu technologií

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Obor: 64 41 L/51 Podnikání Třída: MP2A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické předměty Obsah témat:

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012 Tematický okruh a specifikace: F1/a Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Název projektu: Inovace výuky ekologických aspektů stavební

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

T V POD NIKU. Ostrava 2011

T V POD NIKU. Ostrava 2011 PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU IT P T V POD NIKU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Pavlína Hronová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Podnikatelské praktikum

Podnikatelské praktikum 3MA543 Podnikatelské praktikum Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Podnikatelské praktikum Enterprise in praxis Unternehmerisches Praktikum 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

Studijní plány. Studijní program Ekonomika a management

Studijní plány. Studijní program Ekonomika a management Studijní plány Studijní program Ekonomika a management Obory prezenčního bakalářského studia: Podnikání Podnikání a management v obchodu Podnikání a management v životním prostředí Obor kombinovaného bakalářského

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍÍ ČÁSTT PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: IT

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Výstupy z učení u ekonomických oborů

Výstupy z učení u ekonomických oborů Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Výstupy z učení u ekonomických oborů prof. Ing. Jan Váchal, CSc. Co jsou výstupy z učení?

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Konstrukce pozemních staveb Stavební inženýrství Staveb. inženýrství

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více