CA Clarity PPM. Příručka produktu PMO Accelerator. Release

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CA Clarity PPM. Příručka produktu PMO Accelerator. Release 03.2.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM Příručka produktu PMO Accelerator Release

2 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena pouze pro informační účely a může být společností CA kdykoli změněna nebo odvolána. Celá Dokumentace ani její část nesmí být kopírována, přenášena, reprodukována, zveřejněna, upravována nebo duplikována bez předchozího písemného souhlasu společnosti CA. Dokumentace představuje důvěrné informace, které jsou vlastnictvím společnosti CA, a nesmíte zveřejnit ani používat za jakýmkoli jiným účelem, než jak je povoleno (i) samostatnou smlouvou uzavřenou mezi vámi a společnosti CA, která stanoví pravidla používání softwaru CA, se kterým tato Dokumentace souvisí, nebo (ii) samostatnou smlouvou o ochraně důvěrných informací uzavřenou mezi vámi a společností CA. Nehledě na výše uvedené můžete, pokud jste licencovanými uživateli softwarového(ých) produktu(ů), kterými se Dokumentace zabývá, vytisknout nebo jiným způsobem pořídit přiměřené množství kopií Dokumentace pro interní použití vámi a vašimi zaměstnanci v souvislosti s příslušným softwarem, a to za předpokladu, že každá takto reprodukovaná kopie obsahuje informace a ujednání o autorských právech společnosti CA. Právo vytisknout nebo jakkoli zpřístupnit kopie Dokumentace je omezeno na období plné platnosti/účinnosti příslušné licence pro daný software. Pokud by licence byla z jakéhokoli důvodu ukončena, je vaší povinností písemně potvrdit společnosti CA, že všechny kopie a částečné kopie Dokumentace byly vráceny společnosti CA nebo zničeny. V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY POSKYTUJE SPOLEČNOST CA TUTO DOKUMENTACI TAK JAK JE BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, MIMO JINÉ, JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST CA ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ANI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE VČETNĚ, MIMO JINÉ, UŠLÉHO ZISKU, ZMAŘENÍ INVESTICE, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA/ZTRÁTY DŮVĚRY ZÁKAZNÍKA NEBO ZTRÁTY DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY SPOLEČNOST CA BYLA PŘEDEM VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY. Používání jakéhokoli softwaru zmíněného v Dokumentaci se řídí příslušnou licenční smlouvou a taková licenční smlouva není nijak pozměněna podmínkami tohoto ujednání. Tvůrcem Dokumentace je společnost CA. Poskytnuto s omezeným oprávněním. Použití Dokumentace, její kopírování a zveřejnění ze strany vládních institucí USA se řídí omezeními stanovenými v právní normě FAR v částech , a (c)(1) - (2) a DFARS v části (b)(3) nebo v právních normách, které uvedené normy nahradí. Copyright 2013 CA. Všechna práva vyhrazena. Všechny zde zmíněné ochranné známky, obchodní jména, servisní značky a loga jsou majetkem příslušných společností.

3 Kontaktování technické podpory Na webu technické podpory naleznete úplný seznam středisek podpory a informace o pracovní době a telefonním spojení.

4

5 Obsah Kapitola 1: Př ehled 11 O aplikaci PMO Accelerator Kapitola 2: Ž ivotní cyklus a procesy projektu 13 Ž ivotní cyklus projektu Procesy ž ivotního cyklu projektu Š ablony projektů Práce s procesem posouzení návrhu Vytvoř ení návrhu Práce s procesem vytvoř ení velkého projektu IT Práce s procesem posouzení dokumentu Odeslat dokument ke schválení Vytvoř ení projektu ze š ablony projektu Práce s procesem posouzení problému a eskalace Vytvoř ení podrobného problému Kapitola 3: Obchodní soulad, Kategorizace portfolia a Hláš ení o stavu 27 Obchodní soulad, kategorizace portfolia a hláš ení o stavu Definování faktorů souladu Definování kategorií portfolia Vytvoř ení hláš ení o stavu Kapitola 4: Obecné stránky a portlety 35 Sponzor Portlet Klíč ové indikátory výkonu projektu podle OBS Portlet Harmonogram projektu Portlet Plánované náklady podle typu projektu Panel programu Portlet Panel nákladů manaž era programu Portlet Panel harmonogramu manaž era programu Výstrahy PM Portlet Plně ní harmonogramu Portlet Milníky Portlet Aktuální problémy Obsah5

6 Portlet Č lenové týmu Panel projektu Portlet Panel harmonogramu manaž era projektu Portlet Panel nákladů a pracnosti manaž era projektu Problémy a rizika Portlet Správa problémů Portlet Správa rizik Kapitola 5: Stránky a portlety portfolia 89 Panel portfolií Náklady a př ínosy Role Náklady a stav Analýza cíle Analýza investice Kapitálové a provozní Panel investic portfolia aplikace PMO Analýza Kapacita Finance Kapitola 6: Stránky a portlety programu a projektu 139 Zobrazení panelů Rozvrž ení stránky PMO stav programu Portlet Př ehled nákladů a harmonogramu Portlet Harmonogram a prů bě h Portlet Využ ití zdrojů Rozvrž ení stránky PMO stav projektu Portlet Indikátory projektu Portlet Nadcházející milníky Portlet Smě rné plány projektu Portlet Indikátory hláš ení o stavu Portlet Skuteč né hodnoty podle typu transakce Portlet Využ ití týmu Rozvrž ení stránky PMO scénář projektu Portlet Kapacita týmu Portlet Nadcházející milníky Portlet Problémy podle priority Portlet Analýza získané hodnoty podle fáze Příručka produktu PMO Accelerator

7 Kapitola 7: Posouzení hláš ení o stavu 161 Posouzení hláš ení o stavu Výpis hláš ení o stavu Portlet Výpis hláš ení o stavu Zpož dě ná a chybě jící hláš ení o stavu Portlet Zpož dě ná hláš ení o stavu Portlet Chybě jící hláš ení o stavu Kapitola 8: Portlety Správa zdrojů 167 Př ehled pracovního výkazu Portlet Souhrn pracovních výkazů investic Portlet Posouzení pracovních výkazů investice Portlet Poznámky v pracovním výkazu Portlet Posouzení nevyř ízených odhadů Portlet Posouzení pracovního výkazu Kapitola 9: Portlety Finanč ní správa 175 Portlety Finanč ní správa Portlet Posouzení zanesených transakcí Portlet Posouzení zanesených transakcí [na úrovni investic] Kapitola 10: Dodateč né portlety 181 Dalš í portlety Portlet Zpož dě né úkoly a milníky Portlet Moje pracovní výkazy Portlet Úzká hrdla procesu Portlet Analýza projektu Portlet Č asová analýza cyklu projektu Portlet Posouzení dokumentu projektu Portlet Posouzení ž ivotního cyklu projektu Portlet Procento využ ití zdroje podle mě síce Portlet Souhrn úkolu č lena týmu Kapitola 11: Objekt Mapování výč tu 199 Mapování výč tu Vytvoř ení seznamu mapování výč tu Odstraně ní seznamu mapování výč tu Obsah7

8 Kapitola 12: Skupiny př ístupu 201 Skupiny př ístupu Vedoucí prohlíž eč PMO Rozš íř ený vedoucí prohlíž eč PMO Správce financí PMO Autor návrhu PMO Posuzovatel návrhu PMO Autor investice PMO Rozš íř ený prohlíž eč investice PMO Manaž er portfolia PMO Programový manaž er PMO Autor projektu PMO Manaž er projektu PMO Rozš íř ený manaž er projektu PMO Prohlíž eč projektu PMO Administrátor zdroje PMO Manaž er zdroje PMO Rozš íř ený manaž er zdroje PMO Administrátor systému PMO Č len týmu PMO Správce pracovních výkazů PMO Správce dodavatele PMO Kapitola 13: Ukázková data 235 Ukázková data Struktury organizač ního uspoř ádání (OBS) OBS podnikového oddě lení OBS podnikového umístě ní OBS organizace Jednotka OBS Fond zdrojů Jednotka zabezpeč ení OBS stránky jednotky OBS Skupiny př ístupu IT oddílu PMO Manaž er procesu PMO Zdroje Služ by Polož ky majetku Aplikace Návrhy Příručka produktu PMO Accelerator

9 Other Work Š ablony projektů Projekty Programy Portfolios Dodatek A: Zobrazení objektů doplň ku PMO Accelerator 251 Zobrazení objektů doplň ku PMO Accelerator Př iř azení Vlastnosti př iř azení Zobrazení Seznam př iř azení Smě rný plán Vlastnosti smě rného plánu Zobrazení Seznam smě rného plánu Zobrazení Filtr smě rných plánů Change Request Vlastnosti ž ádosti o změ nu Zobrazení seznamu ž ádostí o změ nu Zobrazení filtru ž ádostí o změ nu Plány nákladů a př ínosů Vlastnosti zobrazení Plán nákladů a př ínosů Zobrazení Seznam plánů př ínosů a nákladů Zobrazení Filtr plánů př ínosů a nákladů Alokace v hlavní knize a kredit zdroje Alokace v hlavní knize a Vlastnosti kreditu zdroje Zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů Seznam Zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů Filtr Investice Vlastnosti investic Zobrazení Seznam investic Zobrazení Filtr investice Issue Vlastnosti problému Zobrazení seznamu problémů Zobrazení filtru problémů Project Vlastnosti projektů Zobrazení Seznam projektů Zobrazení Filtr projektů Resource Obsah9

10 Vlastnosti zdroje Zobrazení Seznam zdrojů Zobrazení Filtr zdrojů Risk Vlastnosti rizika Zobrazení seznamu rizik Zobrazení filtru rizik Task Vlastnosti úkolu Zobrazení Seznam úkolů Zobrazení filtrů úkolů Tým Vlastnosti týmu Zobrazení seznamu č lenů týmu Zobrazení filtru týmu Příručka produktu PMO Accelerator

11 Kapitola 1: Přehled Tato sekce obsahuje následující témata: O aplikaci PMO Accelerator (strana 11) O aplikaci PMO Accelerator Doplněk PMO Accelerator je kolekce obsahu a konfigurace zobrazení pro správu portfolií projektů. Není vázán na žádné konkrétní průmyslové odvětví. Doplněk PMO Accelerator nabízí kolekci obsahu pro aplikaci CA Clarity PPM, kterou vaše organizace nemusí vytvářet. Doplněk umožňuje podporu existujících operací programové kanceláře (PMO). Jedná se o užitečný prvek pro správu a získání okamžitého přehledu o výkonu portfolia, programu a projektu. Témata popisují kolekci obsahu a obsahují podrobnosti o následujících položkách, které jsou součástí doplňku: Stránky panelů Portlety Procesy Konfigurace zobrazení Skupiny přístupu Doplněk PMO Accelerator obsahuje také ukázková data, která lze volitelně nainstalovat v neprovozních prostředích. Ukázková data nikdy neinstalujte do provozního prostředí. Ukázková data zahrnují portfolia, programy, projekty, návrhy, aplikace, majetek, služby, ostatní práci, zdroje, role zdrojů, šablony, finanční plány a struktury organizačního uspořádání. Obsahují i minimální nastavení správy, která jsou pro tento obsah požadována. Příručce pro produkt PMO Accelerator odkazuje na následující příručky aplikace CA Clarity PPM, které si také můžete přečíst: Instalační příručka Příručka pro správu Příručka pro vývojáře aplikace Studio Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa projektů Kapitola 1: Přehled11

12

13 Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu Tato sekce obsahuje následující témata: Životní cyklus projektu (strana 13) Procesy životního cyklu projektu (strana 13) Šablony projektů (strana 14) Práce s procesem posouzení návrhu (strana 16) Práce s procesem vytvoření velkého projektu IT (strana 19) Práce s procesem posouzení dokumentu (strana 20) Vytvoření projektu ze šablony projektu (strana 23) Práce s procesem posouzení problému a eskalace (strana 25) Životní cyklus projektu Návrh může projít procesem schválení nebo může být urgentně zpracován do vytvoření projektu. Když je návrh připraven ke konverzi, proces posouzení návrhu spustí proces vytvoření projektu. Proces je založen na následujících kombinacích typů návrhů a kategorií návrhů. Proces vytvoření projektu převede návrh na projekt pomocí použitelné šablony projektu. Také zkopíruje hodnoty polí z návrhu do projektu. Typ návrhu Kategorie návrhu Proces vytvoření projektu Šablona projektu Velký projekt Nelze použít Vytvoření velkého projektu IT Nasazení infrastruktury Nelze použít Vytvoření projektu infrastruktury Změna aplikace Vylepšení Vytvoření projektu změny aplikace Změna aplikace Vyhodnocení COTS Vytvoření projektu aplikace COTS Šablona velkého projektu Šablona nasazení infrastruktury Šablona změny aplikace Šablona aplikace COTS Procesy životního cyklu projektu Následující automatizované procesy slouží k usnadnění správy životního cyklu projektu, od posouzení a schválení návrhu až po vytvoření projektu: Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu13

14 Šablony projektů Posouzení dokumentu Proces posouzení dokumentu spravuje pracovní postup posouzení dokumentů typu Návrh nebo Operace. Posouzení návrhu Návrhy dovolují ve své ranné fázi provádět účelnější analýzy. Analýzy se provádí ve snaze odfiltrovat slabé nebo finančně neúnosné návrhy, dříve než se stanou investicemi. Návrhy můžete sledovat a převádět na investiční příležitosti. Posouzení problému a eskalace Proces posouzení problému a eskalace spravuje pracovní postup posouzení problémů procesu vysoké priority. Vytvoření projektu změny aplikace Proces vytvoření projektu změny aplikace vytvoří projekt založený na šabloně změny aplikace. Vytvoření projektu aplikace COTS Proces vytvoření projektu aplikace COTS vytvoří projekt založený na šabloně aplikace COTS. Vytvoření projektu infrastruktury Proces vytvoření projektu infrastruktury vytvoří projekt založený na šabloně nasazení infrastruktury. Vytvoření velkého projektu IT Proces vytvoření velkého projektu IT vytvoří projekt založený na šabloně vytvoření velkého projektu. Šablony projektů Šablony projektů umožňují vytváření projektů založených na standardním přiřazení úkolů a rolí pro daný typ projektu. Šablony usnadňují zachování konzistence a efektivity při vytváření projektů. Proces posouzení návrhu použije tyto šablony k vytvoření daných typů projektů. Tyto šablony můžete také použít k vytváření projektů. 14Příručka produktu PMO Accelerator

15 Šablony projektů Šablony můžete změnit, aby vyhovovaly potřebám a požadavkům vaší organizace. Šablony můžete také duplikovat a vytvářet nové šablony projektu pro každý typ projektu vaší organizace. Důležité! Před použitím procesu schválení velkého projektu IT a procesu posouzení brány změňte názvy a vlastnosti posledního úkolu každé fáze. Neměňte však identifikátory. Proces posouzení brány je zahájen, když jsou dokončeny úkoly s určitými identifikátory. Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa projektů. Zahrnuty jsou následující šablony projektů: Změna aplikace Šablona změny aplikace usnadňuje správu projektů změny softwarových aplikací. Proces vytvoření projektu změny aplikace používá šablonu projektu. Proces poskytuje automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů. Pomocí šablony projektu můžete také vytvářet nové projekty změny aplikace. Aplikace COTS Šablona aplikace COTS je navržena ke správě výběru aplikace Commercial Off-the- Shelf (COTS). Pomocí této šablony projektu můžete spravovat aktivity při výběru dodavatele nového produktu. Proces vytvoření projektu aplikace COTS používá šablonu projektu. Proces poskytuje automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů. Použitím šablony můžete také vytvářet projekty aplikace COTS. Nasazení infrastruktury Šablona nasazení infrastruktury usnadňuje správu nasazení vylepšení infrastruktury. Proces vytvoření projektu infrastruktury používá šablonu projektu. Proces poskytuje automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů. Použitím šablony můžete také vytvořit projekty nasazení infrastruktury IT. Velký projekt Šablona velkého projektu poskytuje rámec procesům vylepšení a vývoje aplikací. Tato šablona usnadňuje manažerovi projektu provést projekt přes všechna posouzení brány. Proces vytvoření velkého projektu IT používá šablonu projektu. Proces poskytuje automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů a správu pracovních postupů schválení a posouzení brány. Vytvářet projekty můžete také pomocí šablony. Tato šablona obsahuje také vzorový plán práce (WBS). WBS má 6 hlavních fází, z nichž každá obsahuje dílčí úkoly. Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu15

16 Práce s procesem posouzení návrhu Práce s procesem posouzení návrhu Proces posouzení návrhu zahrnuje následující úkoly: 1. Původní žadatel provede následující: a. Vytvoří návrh. (strana 17) b. Když je návrh připraven, odešle jej. (strana 17) 2. Zahájí se proces posouzení návrhu a provede jednu z následujících akcí: Urgentně zpracuje návrh do vytvoření projektu. Pokud je zaškrtnuto políčko Zjednodušený proces, je zahájen proces vytvoření, založený na kombinaci vybraného typu návrhu a kategorie návrhu. Vytvoří se WBS a směrný plán. Proces skončí pro všechny procesy vytvoření projektů, kromě procesu vytvoření velkého projektu IT. Zahájí proces posouzení návrhu. Pokud není zaškrtnuto políčko Zjednodušený proces, je obchodnímu vlastníkovi odeslána akce k posouzení návrhu. 3. Obchodní vlastník vyhodnotí funkční a technické přínosy a analyzuje náklady a přínosy návrhu. Obchodní vlastník vybere jednu z následujících možností akce: Odmítnout. Stav návrhu je nastaven na Zamítnuto a proces skončí. Nekompletní. Stav návrhu je nastaven na Nekompletní. Původnímu žadateli je odeslána akce k aktualizování návrhu dalšími informacemi. Následně má změnit stav akce na Hotovo. Obchodnímu vlastníkovi je odeslána nová akce k posouzení návrhu. Schválit. Stav návrhu je nastaven na Schváleno. Původnímu žadateli je odeslána akce ke změně stavu akce na Hotovo. 4. Je zahájen proces vytvoření projektu. Typ zahájeného procesu závisí na kombinaci typu návrhu a kategorie návrhu. Vytvoří se WBS a směrný plán. Proces vytvoření projektu skončí pro všechny procesy kromě velkých projektů IT. 5. Pro velký projekt IT je zahájen proces posouzení brány. (strana 19) 16Příručka produktu PMO Accelerator

17 Práce s procesem posouzení návrhu Vytvoření návrhu Vytvořte návrh pomocí stránky návrhů. Návrh můžete uložit a odeslat, když je připraven ke schválení. Urgentním zpracováním návrhu můžete vynechat proces schválení a převést návrh na projekt. Před vytvořením návrhu musí být nastaveno automatické číslování pro ID projektu. Chcete-li získat další informace, kontaktujte správce aplikace CA Clarity PPM nebo nahlédněte do Příručky pro správu. Postupujte takto: 1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Správa poptávky klikněte na položku Návrhy. Zobrazí se stránka návrhů. 2. Klikněte na tlačítko Nový. Zobrazí se stránka vytváření. 3. Vyplňte následující pole: Předmět Definuje souhrn/název návrhu. Předmět spojuje investici s návrhem, když převedete návrh na investici. Předmět návrhu se stane popisem investice. ID návrhu Definuje jedinečné ID návrhu. Typ návrhu Určuje typ návrhu. Hodnoty: Velký projekt, Nasazení infrastruktury nebo Změna aplikace Povinné: Ne Kategorie návrhu Určuje kategorii návrhu. Dostupné hodnoty závisí na vybraném typu návrhu. Přidružení polí definuje správce aplikace CA Clarity PPM. Hodnoty: Nový vývoj, Shoda s předpisy, Nový produkt nebo služba, Jiné, Vylepšení, Vyhodnocení COTS, Distribuováno, Síť/Telecom nebo Stolní počítač Povinné: Ne Priorita návrhu Určuje prioritu návrhu. Hodnoty: Nízká, Střední nebo Vysoká Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu17

18 Práce s procesem posouzení návrhu Zjednodušený proces Určuje, zda má být návrh převeden na projekt vynecháním kroků posouzení a schválení v procesu posouzení návrhu. Výchozí: Nezaškrtnuto Povinné: Ne Cíl Definuje cíl návrhu. Omezení: 200 znaků Žadatel Definuje jméno původního zdroje návrhu. Výchozí: Jméno aktuálně přihlášeného zdroje Obchodní vlastník Definuje jméno obchodního vlastníka, který návrh vlastní a schvaluje převedení návrhu na projekt. Po převedení návrhu se obchodní vlastník návrhu stane obchodním vlastníkem projektu. Poznámka: Pokud není zaškrtnuto políčko Zjednodušený proces, proces posouzení návrhu vyžaduje, aby v tomto poli byla uvedena hodnota. Manager Definuje jméno zdroje, který spravuje a vlastní návrh. Manažer návrhu má přístup k vlastnostem rozpočtu a harmonogramu návrhu. Start Date Definuje datum zahájení návrhu. Datum dokončení Definuje datum dokončení návrhu. Cíl Definuje cíl návrhu. Omezení: 200 znaků Organizační Definuje organizační OBS návrhu. Department Definuje oddělení OBS projektu. 18Příručka produktu PMO Accelerator

19 Práce s procesem vytvoření velkého projektu IT 4. Proveďte jednu z následujících akcí: Uložit návrh. Kliknutím na možnost Odeslat ke schválení zahájíte proces posouzení návrhu. Návrh je vytvořen. Práce s procesem vytvoření velkého projektu IT Proces správy velkých projektů IT se provádí pomocí následujících procesů: Vytvoření procesu velkého projektu. Zahájí se, když je projekt vytvořen ze šablony velkého projektu. Podproces posouzení brány projektu. Spravuje pracovní postup posouzení brány všech velkých projektů IT. Proces je spuštěn z procesu vytvoření velkého projektu IT celkem třikrát: ke správě schválení brány při přechodu projektu do fáze plánování, fáze vytvoření a fáze uzavření. Správa životního cyklu velkého projektu IT pomocí automatizovaného procesu zahrnuje následující úkoly: 1. Po zahájení procesu vytvoření velkého projektu IT a vytvoření projektu může manažer projektu definovat podílníka projektové kanceláře (PMO). V otevřeném projektu přejděte na stránku vlastností a v sekci Podílníci vyberte možnost Podílník projektové kanceláře. Potom klikněte na tlačítko Odeslat. Podílníkovi PMO je odeslána akce k posouzení a schválení projektu. 2. Podílník PMO vybere jednu z následujících možností akce: Schváleno. Manažerovi projektu je odeslána akce oznamující schválení projektu. Stav projektu je nastaven na Schváleno. Proces vytvoření velkého projektu IT zahájí fázi plánování. Zamítnuto. Manažerovi projektu je odeslána akce oznamující zamítnutí projektu. Stav projektu je nastaven na Zamítnuto. 3. Po ukončení posledního úkolu fáze plánování aktualizuje manažer projektu úkol. a změní pole % dokončeno na 100 procent a pole Stav na Dokončeno. Podílníkovi PMO je odeslána akce ke schválení přechodu do další fáze. Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu19

20 Práce s procesem posouzení dokumentu 4. Podílník PMO vybere jednu z následujících možností akce: Schváleno. Podproces posouzení brány projektu zahájí další fázi. Každému z následujících uživatelů je odeslána akce: Původnímu žadateli, jemuž je také oznámeno, že podílník PMO schválil projekt. Manažer projektu. Když je dokončen poslední úkol aktuální fáze, změní pole % dokončeno na 100 procent. Stav posledního úkolu je nastaven na Dokončeno. Zamítnuto. Znovu odeslat. Manažerovi projektu je odeslána akce ke zkontrolování informací o projektu. Po dokončení změní manažer projektu stav akce na Hotovo. Podílníkovi PMO je odeslána akce ke schválení projektu a pokračování do další fáze. 5. Podproces posouzení brány projektu se opakuje pro zbývající fáze. 6. Když je dokončena fáze uzavření, manažer projektu uzavře projekt. Práce s procesem posouzení dokumentu Proces posouzení dokumentu zpracuje odeslaný dokument návrhu nebo operací pomocí následujícího cyklu posouzení: 1. Člen týmu odešle dokument návrhu nebo operací, a když je připraven, odešle jej ke schválení. Manažerovi projektu je odeslána akce. 2. Manažer projektu posoudí dokument a aktualizuje stav akce: Schválit. Nastaví stav dokumentu na Schváleno. Odmítnout. Nastaví stav dokumentu na Zamítnuto. Vlastníkovi dokumentu je odeslána akce s oznámením o rozhodnutí manažera projektu. Odeslat dokument ke schválení Pomocí procesu posouzení dokumentu mohou dokumenty související s projektem projít procesem posouzení a schválení. Proces je zahájen, když je kategorie nastavena na Návrh nebo Operace a stav dokumentu je nastaven na Odesláno. 20Příručka produktu PMO Accelerator

21 Práce s procesem posouzení dokumentu Postupujte takto: 1. Otevřete projekt. Zobrazí se stránka vlastností. 2. Klikněte na možnost Spolupráce. Zobrazí se stránka spolupráce. 3. Otevřete nabídku Vlastnosti a klikněte na možnost Přidat dokumenty. Zobrazí se stránka Přidat více dokumentů. 4. Na této stránce vyplňte následující pole: Aktuální umístění Zobrazuje aktuální umístění dokumentu. Vybrat soubory Status Určuje soubory, které mají být přidány do složky. Omezení: Maximálně pět souborů najednou Určuje stav dokumentu. Hodnoty: Odesláno, Schváleno nebo Zamítnuto Zahájí proces posouzení: Odesláno Kategorie Určuje kategorii dokumentu. Hodnoty: Návrh, Plánování, Vývoj, Implementace a Operace Zahájí proces posouzení: Návrh nebo Operace Datum vytvoření Vlastník Definuje datum odeslání dokumentu. Definuje vlastníka spravujícího dokument. Zdroj ověřuje, zda je dokument v průběhu životního cyklu náležitě spravován a sledován. Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu21

22 Práce s procesem posouzení dokumentu Přístup Označuje typ přístupu pro tento dokument. Hodnoty: Všichni účastníci. Označuje, že všem účastníkům skupiny byl udělen přístup ke složce umožňující čtení a zápis. Vybrat účastníky. Označuje, že přístup bude poskytnut jednotlivým zdrojům z existující skupiny účastníků. Výchozí: Všichni účastníci Povolit uživatelům, kteří nejsou účastníky, přístup k dokumentu Označuje, že uživatelé, kteří nejsou účastníky, mají přístup k dokumentu. Výchozí: Nezaškrtnuto Povolit rezervaci Označuje, zda zdroje s příslušnými přístupovými právy mohou upravit soubor nebo jej rezervovat pro změny. Výchozí: Zaškrtnuto Povolit označování verzí Označuje, že zdroje s příslušnými přístupovými právy mohou vytvořit jinou verzi souboru. Výchozí: Zaškrtnuto Uvědomit zdroje/skupiny Označuje, zda bude zdrojům s přístupovými právy k souborům oznámeno, že byly přidány dokumenty. Výchozí: Nezaškrtnuto Description Definuje popis dokumentu. Komentáře Určuje jakékoli komentáře týkající se dokumentu. 5. Klikněte na tlačítko Přidat. Dokument je odeslán ke kontrole. 22Příručka produktu PMO Accelerator

23 Vytvoření projektu ze šablony projektu Vytvoření projektu ze šablony projektu Postupujte takto: 1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na položku Projekty. Zobrazí se stránka se seznamem. 2. Klikněte na tlačítko Nový ze šablony. Zobrazí se stránka výběru. 3. Vyberte jednu z následujících šablon a klikněte na tlačítko Další: Šablona změny aplikace Šablona aplikace COTS Šablona nasazení infrastruktury Šablona velkého projektu Zobrazí se stránka vytvoření projektu. 4. Vyplňte následující pole: Název projektu Definuje název projektu. Omezení: 80 znaků Povinné: Ano Project ID Definuje jedinečný identifikátor projektu, který je obvykle automaticky číslován. Omezení: 20 znaků Povinné: Ano Start Date Zobrazuje datum zahájení projektu. Datum dokončení Zobrazuje datum dokončení projektu. Cíl Definuje cíl tohoto projektu. Omezení: 200 znaků Status Označuje stav úkolu. Hodnoty: Zahájeno, Nezahájeno a Dokončeno Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu23

24 Vytvoření projektu ze šablony projektu Progress Uvádí úroveň práce, která již byla v rámci úkolů projektu dokončena. Hodnoty: Dokončeno (100 procent) Zahájeno (1 99 procent) Nezahájeno (0 procent) Výchozí hodnota: Nezahájeno Povinné: Ano Fond přiřazení Určuje fond zdrojů povolených pro přiřazení k projektům. Hodnoty: Pouze tým. Povoluje pouze členy týmu. Fond zdrojů. Povoluje členy týmu a zdroje, ke kterým máte přístup a můžete je rezervovat pro projekt. Pokud pomocí této volby přiřadíte zdroj k projektu, bude zároveň přidán mezi členy týmu. Zobrazení panelu Určuje zobrazení panelu vybrané pro projekt. Kliknutím na rozevírací seznam můžete zvolit možnost zobrazení. Příklad: Použijte hodnotu Výchozí rozvržení projektu, jestliže chcete na stránce panelu projektu zobrazit výchozí grafy využití práce a týmu. Hodnoty: PMO stav projektu, PMO stav programu, PMO scénář projektu, Rozvržení programu nebo Výchozí rozvržení projektu Výchozí: Výchozí rozvržení projektu Výpočet % dokončení Definuje metodu výpočtu procenta dokončení úkolů tohoto projektu. Hodnoty: Ruční, Pracnost, Doba trvání Organizační Definuje organizační OBS přidružené k projektu. Department Definuje OBS oddělení přidružené k projektu. Název šablony Zobrazuje název šablony. 24Příručka produktu PMO Accelerator

25 Práce s procesem posouzení problému a eskalace Zvětšit práci o Definuje procento zvýšení nebo snížení odhadů práce na každý úkol nového projektu vzhledem k šabloně. Výchozí: Nula procent znamená ponechání beze změny Zvětšit rozpočet o Definuje procento (kladné či záporné) jako koeficient měřítka pro částky v dolarech definované v plánech nákladů a přínosů projektu. Výchozí: Nula procent znamená ponechání beze změny Převést zdroje na role Vybráním této možnosti převedete všechny zdroje ze šablony projektu na role v novém projektu. Výchozí: Nezaškrtnuto 5. Uložte změny. Projekt je vytvořen. Práce s procesem posouzení problému a eskalace Proces posouzení problému a eskalace je navržen ke zpracování problémů projektů vysoké priority pomocí pracovního postupu posouzení a eskalace. Proces zpracování existujícího problému zahájíte otevřením problému a spuštěním procesu pomocí nabídky Procesy. Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa projektů. Eskalace problému zahrnuje následující úkoly: 1. Správce projektu ověří, zda je definována Projektová kancelář a Podílník obchodního vlastníka. V otevřeném projektu zkontrolujte tato pole na stránce obecných vlastností v sekci Podílník. 2. Člen týmu vytvoří problém (strana 26) v otevřeném projektu a nastaví pole Priorita na Vysoká. Proces posouzení problému a eskalace je zahájen. Manažerovi projektu je odeslána akce k posouzení problému. 3. Manažer projektu posoudí problém a vybere jednu z následujících možností akce: Zamítnuto. Vlastníkovi problému je odeslána akce k opětovnému odeslání problému k posouzení. Vyřešeno. Obchodnímu vlastníkovi je odeslána akce, aby podepsal vyřešení problému. Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu25

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

CA Clarity PPM. Příručka scénářů modulu Správa portfolia. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Příručka scénářů modulu Správa portfolia. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Příručka scénářů modulu Správa portfolia Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa služeb IT. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa služeb IT. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa služeb IT Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa projektů. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa projektů. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa projektů Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa poptávky. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa poptávky. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa poptávky Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa projektů. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa projektů. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa projektů Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa poptávky. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa poptávky. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa poptávky Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

CA Clarity PPM. Základní uživatelská příručka. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Základní uživatelská příručka. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Základní uživatelská příručka Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Finanční správa. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Finanční správa. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Finanční správa Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

CA Clarity PPM. Základní uživatelská příručka. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Základní uživatelská příručka. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Základní uživatelská příručka Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA

Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA ii Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA - skript videa Úprava prostředí aplikace TRIRIGA Obsah Začínáme s aplikací IBM TRIRIGA

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

SAP Příručka pro signatáře DocuSign

SAP Příručka pro signatáře DocuSign SAP Příručka pro signatáře DocuSign Obsah 1. SAP Příručka pro signatáře DocuSign... 2 2. Přijetí e-mailového oznámení... 2 3. Podpis dokumentu... 3 4. Další možnosti... 4 4.1 Finish later (Dokončit později)...

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje OKsystem a.s. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: APV OKnouze/OKslužby Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje Ing. Radomír Martinka

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Vytištěno dne 30 March, 2015 Copyright 1999-2015 ApSIC S.L. Všechna práva vyhrazena Software popsaný v této dokumentaci obsahuje vlastnické

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000

BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi. Převody přesčasů / nedočasů v systému Docházka 3000 BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Samostudium pedagogických pracovníků

Samostudium pedagogických pracovníků Samostudium pedagogických pracovníků 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Stránka 1 z 21 Obsah 1. Co je systém HELPdesk?... 2 2. Možnosti využití systému HELPdesk:... 2 3.

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

MS Project 2010. Představení, zadávání, úkoly a kalendáře

MS Project 2010. Představení, zadávání, úkoly a kalendáře MS Project 2010 Představení, zadávání, úkoly a kalendáře Řízení projektů MS Projekt není jediný nástroj, ale je hodně využívaný Další produkty Primavera P6 GanttProject OpenProj Basecamp GNOME Planner

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

SIMULTRAIN - UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SIMULTRAIN - UŽIVATELSKÝ MANUÁL PM PROGRAMME NW XXX_YYMMDD Název záznamu Pragoeduca, a.s. Martin Suchý, garant programu SIMULTRAIN - UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 SIMULTRAIN V7... 3 3 ÚVOD... 4 4 SPUŠTĚNÍ... 5 5 PRŮBĚH...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Verze pro PC České vydání TP-1522-CS 2. vydání Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více