CA Clarity PPM. Příručka produktu PMO Accelerator. Release

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CA Clarity PPM. Příručka produktu PMO Accelerator. Release 03.2.00"

Transkript

1 CA Clarity PPM Příručka produktu PMO Accelerator Release

2 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena pouze pro informační účely a může být společností CA kdykoli změněna nebo odvolána. Celá Dokumentace ani její část nesmí být kopírována, přenášena, reprodukována, zveřejněna, upravována nebo duplikována bez předchozího písemného souhlasu společnosti CA. Dokumentace představuje důvěrné informace, které jsou vlastnictvím společnosti CA, a nesmíte zveřejnit ani používat za jakýmkoli jiným účelem, než jak je povoleno (i) samostatnou smlouvou uzavřenou mezi vámi a společnosti CA, která stanoví pravidla používání softwaru CA, se kterým tato Dokumentace souvisí, nebo (ii) samostatnou smlouvou o ochraně důvěrných informací uzavřenou mezi vámi a společností CA. Nehledě na výše uvedené můžete, pokud jste licencovanými uživateli softwarového(ých) produktu(ů), kterými se Dokumentace zabývá, vytisknout nebo jiným způsobem pořídit přiměřené množství kopií Dokumentace pro interní použití vámi a vašimi zaměstnanci v souvislosti s příslušným softwarem, a to za předpokladu, že každá takto reprodukovaná kopie obsahuje informace a ujednání o autorských právech společnosti CA. Právo vytisknout nebo jakkoli zpřístupnit kopie Dokumentace je omezeno na období plné platnosti/účinnosti příslušné licence pro daný software. Pokud by licence byla z jakéhokoli důvodu ukončena, je vaší povinností písemně potvrdit společnosti CA, že všechny kopie a částečné kopie Dokumentace byly vráceny společnosti CA nebo zničeny. V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY POSKYTUJE SPOLEČNOST CA TUTO DOKUMENTACI TAK JAK JE BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, MIMO JINÉ, JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST CA ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ANI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE VČETNĚ, MIMO JINÉ, UŠLÉHO ZISKU, ZMAŘENÍ INVESTICE, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA/ZTRÁTY DŮVĚRY ZÁKAZNÍKA NEBO ZTRÁTY DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY SPOLEČNOST CA BYLA PŘEDEM VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY. Používání jakéhokoli softwaru zmíněného v Dokumentaci se řídí příslušnou licenční smlouvou a taková licenční smlouva není nijak pozměněna podmínkami tohoto ujednání. Tvůrcem Dokumentace je společnost CA. Poskytnuto s omezeným oprávněním. Použití Dokumentace, její kopírování a zveřejnění ze strany vládních institucí USA se řídí omezeními stanovenými v právní normě FAR v částech , a (c)(1) - (2) a DFARS v části (b)(3) nebo v právních normách, které uvedené normy nahradí. Copyright 2013 CA. Všechna práva vyhrazena. Všechny zde zmíněné ochranné známky, obchodní jména, servisní značky a loga jsou majetkem příslušných společností.

3 Kontaktování technické podpory Na webu technické podpory naleznete úplný seznam středisek podpory a informace o pracovní době a telefonním spojení.

4

5 Obsah Kapitola 1: Př ehled 11 O aplikaci PMO Accelerator Kapitola 2: Ž ivotní cyklus a procesy projektu 13 Ž ivotní cyklus projektu Procesy ž ivotního cyklu projektu Š ablony projektů Práce s procesem posouzení návrhu Vytvoř ení návrhu Práce s procesem vytvoř ení velkého projektu IT Práce s procesem posouzení dokumentu Odeslat dokument ke schválení Vytvoř ení projektu ze š ablony projektu Práce s procesem posouzení problému a eskalace Vytvoř ení podrobného problému Kapitola 3: Obchodní soulad, Kategorizace portfolia a Hláš ení o stavu 27 Obchodní soulad, kategorizace portfolia a hláš ení o stavu Definování faktorů souladu Definování kategorií portfolia Vytvoř ení hláš ení o stavu Kapitola 4: Obecné stránky a portlety 35 Sponzor Portlet Klíč ové indikátory výkonu projektu podle OBS Portlet Harmonogram projektu Portlet Plánované náklady podle typu projektu Panel programu Portlet Panel nákladů manaž era programu Portlet Panel harmonogramu manaž era programu Výstrahy PM Portlet Plně ní harmonogramu Portlet Milníky Portlet Aktuální problémy Obsah5

6 Portlet Č lenové týmu Panel projektu Portlet Panel harmonogramu manaž era projektu Portlet Panel nákladů a pracnosti manaž era projektu Problémy a rizika Portlet Správa problémů Portlet Správa rizik Kapitola 5: Stránky a portlety portfolia 89 Panel portfolií Náklady a př ínosy Role Náklady a stav Analýza cíle Analýza investice Kapitálové a provozní Panel investic portfolia aplikace PMO Analýza Kapacita Finance Kapitola 6: Stránky a portlety programu a projektu 139 Zobrazení panelů Rozvrž ení stránky PMO stav programu Portlet Př ehled nákladů a harmonogramu Portlet Harmonogram a prů bě h Portlet Využ ití zdrojů Rozvrž ení stránky PMO stav projektu Portlet Indikátory projektu Portlet Nadcházející milníky Portlet Smě rné plány projektu Portlet Indikátory hláš ení o stavu Portlet Skuteč né hodnoty podle typu transakce Portlet Využ ití týmu Rozvrž ení stránky PMO scénář projektu Portlet Kapacita týmu Portlet Nadcházející milníky Portlet Problémy podle priority Portlet Analýza získané hodnoty podle fáze Příručka produktu PMO Accelerator

7 Kapitola 7: Posouzení hláš ení o stavu 161 Posouzení hláš ení o stavu Výpis hláš ení o stavu Portlet Výpis hláš ení o stavu Zpož dě ná a chybě jící hláš ení o stavu Portlet Zpož dě ná hláš ení o stavu Portlet Chybě jící hláš ení o stavu Kapitola 8: Portlety Správa zdrojů 167 Př ehled pracovního výkazu Portlet Souhrn pracovních výkazů investic Portlet Posouzení pracovních výkazů investice Portlet Poznámky v pracovním výkazu Portlet Posouzení nevyř ízených odhadů Portlet Posouzení pracovního výkazu Kapitola 9: Portlety Finanč ní správa 175 Portlety Finanč ní správa Portlet Posouzení zanesených transakcí Portlet Posouzení zanesených transakcí [na úrovni investic] Kapitola 10: Dodateč né portlety 181 Dalš í portlety Portlet Zpož dě né úkoly a milníky Portlet Moje pracovní výkazy Portlet Úzká hrdla procesu Portlet Analýza projektu Portlet Č asová analýza cyklu projektu Portlet Posouzení dokumentu projektu Portlet Posouzení ž ivotního cyklu projektu Portlet Procento využ ití zdroje podle mě síce Portlet Souhrn úkolu č lena týmu Kapitola 11: Objekt Mapování výč tu 199 Mapování výč tu Vytvoř ení seznamu mapování výč tu Odstraně ní seznamu mapování výč tu Obsah7

8 Kapitola 12: Skupiny př ístupu 201 Skupiny př ístupu Vedoucí prohlíž eč PMO Rozš íř ený vedoucí prohlíž eč PMO Správce financí PMO Autor návrhu PMO Posuzovatel návrhu PMO Autor investice PMO Rozš íř ený prohlíž eč investice PMO Manaž er portfolia PMO Programový manaž er PMO Autor projektu PMO Manaž er projektu PMO Rozš íř ený manaž er projektu PMO Prohlíž eč projektu PMO Administrátor zdroje PMO Manaž er zdroje PMO Rozš íř ený manaž er zdroje PMO Administrátor systému PMO Č len týmu PMO Správce pracovních výkazů PMO Správce dodavatele PMO Kapitola 13: Ukázková data 235 Ukázková data Struktury organizač ního uspoř ádání (OBS) OBS podnikového oddě lení OBS podnikového umístě ní OBS organizace Jednotka OBS Fond zdrojů Jednotka zabezpeč ení OBS stránky jednotky OBS Skupiny př ístupu IT oddílu PMO Manaž er procesu PMO Zdroje Služ by Polož ky majetku Aplikace Návrhy Příručka produktu PMO Accelerator

9 Other Work Š ablony projektů Projekty Programy Portfolios Dodatek A: Zobrazení objektů doplň ku PMO Accelerator 251 Zobrazení objektů doplň ku PMO Accelerator Př iř azení Vlastnosti př iř azení Zobrazení Seznam př iř azení Smě rný plán Vlastnosti smě rného plánu Zobrazení Seznam smě rného plánu Zobrazení Filtr smě rných plánů Change Request Vlastnosti ž ádosti o změ nu Zobrazení seznamu ž ádostí o změ nu Zobrazení filtru ž ádostí o změ nu Plány nákladů a př ínosů Vlastnosti zobrazení Plán nákladů a př ínosů Zobrazení Seznam plánů př ínosů a nákladů Zobrazení Filtr plánů př ínosů a nákladů Alokace v hlavní knize a kredit zdroje Alokace v hlavní knize a Vlastnosti kreditu zdroje Zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů Seznam Zobrazení Alokace v hlavní knize a Kredity zdrojů Filtr Investice Vlastnosti investic Zobrazení Seznam investic Zobrazení Filtr investice Issue Vlastnosti problému Zobrazení seznamu problémů Zobrazení filtru problémů Project Vlastnosti projektů Zobrazení Seznam projektů Zobrazení Filtr projektů Resource Obsah9

10 Vlastnosti zdroje Zobrazení Seznam zdrojů Zobrazení Filtr zdrojů Risk Vlastnosti rizika Zobrazení seznamu rizik Zobrazení filtru rizik Task Vlastnosti úkolu Zobrazení Seznam úkolů Zobrazení filtrů úkolů Tým Vlastnosti týmu Zobrazení seznamu č lenů týmu Zobrazení filtru týmu Příručka produktu PMO Accelerator

11 Kapitola 1: Přehled Tato sekce obsahuje následující témata: O aplikaci PMO Accelerator (strana 11) O aplikaci PMO Accelerator Doplněk PMO Accelerator je kolekce obsahu a konfigurace zobrazení pro správu portfolií projektů. Není vázán na žádné konkrétní průmyslové odvětví. Doplněk PMO Accelerator nabízí kolekci obsahu pro aplikaci CA Clarity PPM, kterou vaše organizace nemusí vytvářet. Doplněk umožňuje podporu existujících operací programové kanceláře (PMO). Jedná se o užitečný prvek pro správu a získání okamžitého přehledu o výkonu portfolia, programu a projektu. Témata popisují kolekci obsahu a obsahují podrobnosti o následujících položkách, které jsou součástí doplňku: Stránky panelů Portlety Procesy Konfigurace zobrazení Skupiny přístupu Doplněk PMO Accelerator obsahuje také ukázková data, která lze volitelně nainstalovat v neprovozních prostředích. Ukázková data nikdy neinstalujte do provozního prostředí. Ukázková data zahrnují portfolia, programy, projekty, návrhy, aplikace, majetek, služby, ostatní práci, zdroje, role zdrojů, šablony, finanční plány a struktury organizačního uspořádání. Obsahují i minimální nastavení správy, která jsou pro tento obsah požadována. Příručce pro produkt PMO Accelerator odkazuje na následující příručky aplikace CA Clarity PPM, které si také můžete přečíst: Instalační příručka Příručka pro správu Příručka pro vývojáře aplikace Studio Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa projektů Kapitola 1: Přehled11

12

13 Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu Tato sekce obsahuje následující témata: Životní cyklus projektu (strana 13) Procesy životního cyklu projektu (strana 13) Šablony projektů (strana 14) Práce s procesem posouzení návrhu (strana 16) Práce s procesem vytvoření velkého projektu IT (strana 19) Práce s procesem posouzení dokumentu (strana 20) Vytvoření projektu ze šablony projektu (strana 23) Práce s procesem posouzení problému a eskalace (strana 25) Životní cyklus projektu Návrh může projít procesem schválení nebo může být urgentně zpracován do vytvoření projektu. Když je návrh připraven ke konverzi, proces posouzení návrhu spustí proces vytvoření projektu. Proces je založen na následujících kombinacích typů návrhů a kategorií návrhů. Proces vytvoření projektu převede návrh na projekt pomocí použitelné šablony projektu. Také zkopíruje hodnoty polí z návrhu do projektu. Typ návrhu Kategorie návrhu Proces vytvoření projektu Šablona projektu Velký projekt Nelze použít Vytvoření velkého projektu IT Nasazení infrastruktury Nelze použít Vytvoření projektu infrastruktury Změna aplikace Vylepšení Vytvoření projektu změny aplikace Změna aplikace Vyhodnocení COTS Vytvoření projektu aplikace COTS Šablona velkého projektu Šablona nasazení infrastruktury Šablona změny aplikace Šablona aplikace COTS Procesy životního cyklu projektu Následující automatizované procesy slouží k usnadnění správy životního cyklu projektu, od posouzení a schválení návrhu až po vytvoření projektu: Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu13

14 Šablony projektů Posouzení dokumentu Proces posouzení dokumentu spravuje pracovní postup posouzení dokumentů typu Návrh nebo Operace. Posouzení návrhu Návrhy dovolují ve své ranné fázi provádět účelnější analýzy. Analýzy se provádí ve snaze odfiltrovat slabé nebo finančně neúnosné návrhy, dříve než se stanou investicemi. Návrhy můžete sledovat a převádět na investiční příležitosti. Posouzení problému a eskalace Proces posouzení problému a eskalace spravuje pracovní postup posouzení problémů procesu vysoké priority. Vytvoření projektu změny aplikace Proces vytvoření projektu změny aplikace vytvoří projekt založený na šabloně změny aplikace. Vytvoření projektu aplikace COTS Proces vytvoření projektu aplikace COTS vytvoří projekt založený na šabloně aplikace COTS. Vytvoření projektu infrastruktury Proces vytvoření projektu infrastruktury vytvoří projekt založený na šabloně nasazení infrastruktury. Vytvoření velkého projektu IT Proces vytvoření velkého projektu IT vytvoří projekt založený na šabloně vytvoření velkého projektu. Šablony projektů Šablony projektů umožňují vytváření projektů založených na standardním přiřazení úkolů a rolí pro daný typ projektu. Šablony usnadňují zachování konzistence a efektivity při vytváření projektů. Proces posouzení návrhu použije tyto šablony k vytvoření daných typů projektů. Tyto šablony můžete také použít k vytváření projektů. 14Příručka produktu PMO Accelerator

15 Šablony projektů Šablony můžete změnit, aby vyhovovaly potřebám a požadavkům vaší organizace. Šablony můžete také duplikovat a vytvářet nové šablony projektu pro každý typ projektu vaší organizace. Důležité! Před použitím procesu schválení velkého projektu IT a procesu posouzení brány změňte názvy a vlastnosti posledního úkolu každé fáze. Neměňte však identifikátory. Proces posouzení brány je zahájen, když jsou dokončeny úkoly s určitými identifikátory. Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa projektů. Zahrnuty jsou následující šablony projektů: Změna aplikace Šablona změny aplikace usnadňuje správu projektů změny softwarových aplikací. Proces vytvoření projektu změny aplikace používá šablonu projektu. Proces poskytuje automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů. Pomocí šablony projektu můžete také vytvářet nové projekty změny aplikace. Aplikace COTS Šablona aplikace COTS je navržena ke správě výběru aplikace Commercial Off-the- Shelf (COTS). Pomocí této šablony projektu můžete spravovat aktivity při výběru dodavatele nového produktu. Proces vytvoření projektu aplikace COTS používá šablonu projektu. Proces poskytuje automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů. Použitím šablony můžete také vytvářet projekty aplikace COTS. Nasazení infrastruktury Šablona nasazení infrastruktury usnadňuje správu nasazení vylepšení infrastruktury. Proces vytvoření projektu infrastruktury používá šablonu projektu. Proces poskytuje automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů. Použitím šablony můžete také vytvořit projekty nasazení infrastruktury IT. Velký projekt Šablona velkého projektu poskytuje rámec procesům vylepšení a vývoje aplikací. Tato šablona usnadňuje manažerovi projektu provést projekt přes všechna posouzení brány. Proces vytvoření velkého projektu IT používá šablonu projektu. Proces poskytuje automatizovaný pracovní postup vytvoření projektů a správu pracovních postupů schválení a posouzení brány. Vytvářet projekty můžete také pomocí šablony. Tato šablona obsahuje také vzorový plán práce (WBS). WBS má 6 hlavních fází, z nichž každá obsahuje dílčí úkoly. Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu15

16 Práce s procesem posouzení návrhu Práce s procesem posouzení návrhu Proces posouzení návrhu zahrnuje následující úkoly: 1. Původní žadatel provede následující: a. Vytvoří návrh. (strana 17) b. Když je návrh připraven, odešle jej. (strana 17) 2. Zahájí se proces posouzení návrhu a provede jednu z následujících akcí: Urgentně zpracuje návrh do vytvoření projektu. Pokud je zaškrtnuto políčko Zjednodušený proces, je zahájen proces vytvoření, založený na kombinaci vybraného typu návrhu a kategorie návrhu. Vytvoří se WBS a směrný plán. Proces skončí pro všechny procesy vytvoření projektů, kromě procesu vytvoření velkého projektu IT. Zahájí proces posouzení návrhu. Pokud není zaškrtnuto políčko Zjednodušený proces, je obchodnímu vlastníkovi odeslána akce k posouzení návrhu. 3. Obchodní vlastník vyhodnotí funkční a technické přínosy a analyzuje náklady a přínosy návrhu. Obchodní vlastník vybere jednu z následujících možností akce: Odmítnout. Stav návrhu je nastaven na Zamítnuto a proces skončí. Nekompletní. Stav návrhu je nastaven na Nekompletní. Původnímu žadateli je odeslána akce k aktualizování návrhu dalšími informacemi. Následně má změnit stav akce na Hotovo. Obchodnímu vlastníkovi je odeslána nová akce k posouzení návrhu. Schválit. Stav návrhu je nastaven na Schváleno. Původnímu žadateli je odeslána akce ke změně stavu akce na Hotovo. 4. Je zahájen proces vytvoření projektu. Typ zahájeného procesu závisí na kombinaci typu návrhu a kategorie návrhu. Vytvoří se WBS a směrný plán. Proces vytvoření projektu skončí pro všechny procesy kromě velkých projektů IT. 5. Pro velký projekt IT je zahájen proces posouzení brány. (strana 19) 16Příručka produktu PMO Accelerator

17 Práce s procesem posouzení návrhu Vytvoření návrhu Vytvořte návrh pomocí stránky návrhů. Návrh můžete uložit a odeslat, když je připraven ke schválení. Urgentním zpracováním návrhu můžete vynechat proces schválení a převést návrh na projekt. Před vytvořením návrhu musí být nastaveno automatické číslování pro ID projektu. Chcete-li získat další informace, kontaktujte správce aplikace CA Clarity PPM nebo nahlédněte do Příručky pro správu. Postupujte takto: 1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Správa poptávky klikněte na položku Návrhy. Zobrazí se stránka návrhů. 2. Klikněte na tlačítko Nový. Zobrazí se stránka vytváření. 3. Vyplňte následující pole: Předmět Definuje souhrn/název návrhu. Předmět spojuje investici s návrhem, když převedete návrh na investici. Předmět návrhu se stane popisem investice. ID návrhu Definuje jedinečné ID návrhu. Typ návrhu Určuje typ návrhu. Hodnoty: Velký projekt, Nasazení infrastruktury nebo Změna aplikace Povinné: Ne Kategorie návrhu Určuje kategorii návrhu. Dostupné hodnoty závisí na vybraném typu návrhu. Přidružení polí definuje správce aplikace CA Clarity PPM. Hodnoty: Nový vývoj, Shoda s předpisy, Nový produkt nebo služba, Jiné, Vylepšení, Vyhodnocení COTS, Distribuováno, Síť/Telecom nebo Stolní počítač Povinné: Ne Priorita návrhu Určuje prioritu návrhu. Hodnoty: Nízká, Střední nebo Vysoká Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu17

18 Práce s procesem posouzení návrhu Zjednodušený proces Určuje, zda má být návrh převeden na projekt vynecháním kroků posouzení a schválení v procesu posouzení návrhu. Výchozí: Nezaškrtnuto Povinné: Ne Cíl Definuje cíl návrhu. Omezení: 200 znaků Žadatel Definuje jméno původního zdroje návrhu. Výchozí: Jméno aktuálně přihlášeného zdroje Obchodní vlastník Definuje jméno obchodního vlastníka, který návrh vlastní a schvaluje převedení návrhu na projekt. Po převedení návrhu se obchodní vlastník návrhu stane obchodním vlastníkem projektu. Poznámka: Pokud není zaškrtnuto políčko Zjednodušený proces, proces posouzení návrhu vyžaduje, aby v tomto poli byla uvedena hodnota. Manager Definuje jméno zdroje, který spravuje a vlastní návrh. Manažer návrhu má přístup k vlastnostem rozpočtu a harmonogramu návrhu. Start Date Definuje datum zahájení návrhu. Datum dokončení Definuje datum dokončení návrhu. Cíl Definuje cíl návrhu. Omezení: 200 znaků Organizační Definuje organizační OBS návrhu. Department Definuje oddělení OBS projektu. 18Příručka produktu PMO Accelerator

19 Práce s procesem vytvoření velkého projektu IT 4. Proveďte jednu z následujících akcí: Uložit návrh. Kliknutím na možnost Odeslat ke schválení zahájíte proces posouzení návrhu. Návrh je vytvořen. Práce s procesem vytvoření velkého projektu IT Proces správy velkých projektů IT se provádí pomocí následujících procesů: Vytvoření procesu velkého projektu. Zahájí se, když je projekt vytvořen ze šablony velkého projektu. Podproces posouzení brány projektu. Spravuje pracovní postup posouzení brány všech velkých projektů IT. Proces je spuštěn z procesu vytvoření velkého projektu IT celkem třikrát: ke správě schválení brány při přechodu projektu do fáze plánování, fáze vytvoření a fáze uzavření. Správa životního cyklu velkého projektu IT pomocí automatizovaného procesu zahrnuje následující úkoly: 1. Po zahájení procesu vytvoření velkého projektu IT a vytvoření projektu může manažer projektu definovat podílníka projektové kanceláře (PMO). V otevřeném projektu přejděte na stránku vlastností a v sekci Podílníci vyberte možnost Podílník projektové kanceláře. Potom klikněte na tlačítko Odeslat. Podílníkovi PMO je odeslána akce k posouzení a schválení projektu. 2. Podílník PMO vybere jednu z následujících možností akce: Schváleno. Manažerovi projektu je odeslána akce oznamující schválení projektu. Stav projektu je nastaven na Schváleno. Proces vytvoření velkého projektu IT zahájí fázi plánování. Zamítnuto. Manažerovi projektu je odeslána akce oznamující zamítnutí projektu. Stav projektu je nastaven na Zamítnuto. 3. Po ukončení posledního úkolu fáze plánování aktualizuje manažer projektu úkol. a změní pole % dokončeno na 100 procent a pole Stav na Dokončeno. Podílníkovi PMO je odeslána akce ke schválení přechodu do další fáze. Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu19

20 Práce s procesem posouzení dokumentu 4. Podílník PMO vybere jednu z následujících možností akce: Schváleno. Podproces posouzení brány projektu zahájí další fázi. Každému z následujících uživatelů je odeslána akce: Původnímu žadateli, jemuž je také oznámeno, že podílník PMO schválil projekt. Manažer projektu. Když je dokončen poslední úkol aktuální fáze, změní pole % dokončeno na 100 procent. Stav posledního úkolu je nastaven na Dokončeno. Zamítnuto. Znovu odeslat. Manažerovi projektu je odeslána akce ke zkontrolování informací o projektu. Po dokončení změní manažer projektu stav akce na Hotovo. Podílníkovi PMO je odeslána akce ke schválení projektu a pokračování do další fáze. 5. Podproces posouzení brány projektu se opakuje pro zbývající fáze. 6. Když je dokončena fáze uzavření, manažer projektu uzavře projekt. Práce s procesem posouzení dokumentu Proces posouzení dokumentu zpracuje odeslaný dokument návrhu nebo operací pomocí následujícího cyklu posouzení: 1. Člen týmu odešle dokument návrhu nebo operací, a když je připraven, odešle jej ke schválení. Manažerovi projektu je odeslána akce. 2. Manažer projektu posoudí dokument a aktualizuje stav akce: Schválit. Nastaví stav dokumentu na Schváleno. Odmítnout. Nastaví stav dokumentu na Zamítnuto. Vlastníkovi dokumentu je odeslána akce s oznámením o rozhodnutí manažera projektu. Odeslat dokument ke schválení Pomocí procesu posouzení dokumentu mohou dokumenty související s projektem projít procesem posouzení a schválení. Proces je zahájen, když je kategorie nastavena na Návrh nebo Operace a stav dokumentu je nastaven na Odesláno. 20Příručka produktu PMO Accelerator

21 Práce s procesem posouzení dokumentu Postupujte takto: 1. Otevřete projekt. Zobrazí se stránka vlastností. 2. Klikněte na možnost Spolupráce. Zobrazí se stránka spolupráce. 3. Otevřete nabídku Vlastnosti a klikněte na možnost Přidat dokumenty. Zobrazí se stránka Přidat více dokumentů. 4. Na této stránce vyplňte následující pole: Aktuální umístění Zobrazuje aktuální umístění dokumentu. Vybrat soubory Status Určuje soubory, které mají být přidány do složky. Omezení: Maximálně pět souborů najednou Určuje stav dokumentu. Hodnoty: Odesláno, Schváleno nebo Zamítnuto Zahájí proces posouzení: Odesláno Kategorie Určuje kategorii dokumentu. Hodnoty: Návrh, Plánování, Vývoj, Implementace a Operace Zahájí proces posouzení: Návrh nebo Operace Datum vytvoření Vlastník Definuje datum odeslání dokumentu. Definuje vlastníka spravujícího dokument. Zdroj ověřuje, zda je dokument v průběhu životního cyklu náležitě spravován a sledován. Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu21

22 Práce s procesem posouzení dokumentu Přístup Označuje typ přístupu pro tento dokument. Hodnoty: Všichni účastníci. Označuje, že všem účastníkům skupiny byl udělen přístup ke složce umožňující čtení a zápis. Vybrat účastníky. Označuje, že přístup bude poskytnut jednotlivým zdrojům z existující skupiny účastníků. Výchozí: Všichni účastníci Povolit uživatelům, kteří nejsou účastníky, přístup k dokumentu Označuje, že uživatelé, kteří nejsou účastníky, mají přístup k dokumentu. Výchozí: Nezaškrtnuto Povolit rezervaci Označuje, zda zdroje s příslušnými přístupovými právy mohou upravit soubor nebo jej rezervovat pro změny. Výchozí: Zaškrtnuto Povolit označování verzí Označuje, že zdroje s příslušnými přístupovými právy mohou vytvořit jinou verzi souboru. Výchozí: Zaškrtnuto Uvědomit zdroje/skupiny Označuje, zda bude zdrojům s přístupovými právy k souborům oznámeno, že byly přidány dokumenty. Výchozí: Nezaškrtnuto Description Definuje popis dokumentu. Komentáře Určuje jakékoli komentáře týkající se dokumentu. 5. Klikněte na tlačítko Přidat. Dokument je odeslán ke kontrole. 22Příručka produktu PMO Accelerator

23 Vytvoření projektu ze šablony projektu Vytvoření projektu ze šablony projektu Postupujte takto: 1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na položku Projekty. Zobrazí se stránka se seznamem. 2. Klikněte na tlačítko Nový ze šablony. Zobrazí se stránka výběru. 3. Vyberte jednu z následujících šablon a klikněte na tlačítko Další: Šablona změny aplikace Šablona aplikace COTS Šablona nasazení infrastruktury Šablona velkého projektu Zobrazí se stránka vytvoření projektu. 4. Vyplňte následující pole: Název projektu Definuje název projektu. Omezení: 80 znaků Povinné: Ano Project ID Definuje jedinečný identifikátor projektu, který je obvykle automaticky číslován. Omezení: 20 znaků Povinné: Ano Start Date Zobrazuje datum zahájení projektu. Datum dokončení Zobrazuje datum dokončení projektu. Cíl Definuje cíl tohoto projektu. Omezení: 200 znaků Status Označuje stav úkolu. Hodnoty: Zahájeno, Nezahájeno a Dokončeno Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu23

24 Vytvoření projektu ze šablony projektu Progress Uvádí úroveň práce, která již byla v rámci úkolů projektu dokončena. Hodnoty: Dokončeno (100 procent) Zahájeno (1 99 procent) Nezahájeno (0 procent) Výchozí hodnota: Nezahájeno Povinné: Ano Fond přiřazení Určuje fond zdrojů povolených pro přiřazení k projektům. Hodnoty: Pouze tým. Povoluje pouze členy týmu. Fond zdrojů. Povoluje členy týmu a zdroje, ke kterým máte přístup a můžete je rezervovat pro projekt. Pokud pomocí této volby přiřadíte zdroj k projektu, bude zároveň přidán mezi členy týmu. Zobrazení panelu Určuje zobrazení panelu vybrané pro projekt. Kliknutím na rozevírací seznam můžete zvolit možnost zobrazení. Příklad: Použijte hodnotu Výchozí rozvržení projektu, jestliže chcete na stránce panelu projektu zobrazit výchozí grafy využití práce a týmu. Hodnoty: PMO stav projektu, PMO stav programu, PMO scénář projektu, Rozvržení programu nebo Výchozí rozvržení projektu Výchozí: Výchozí rozvržení projektu Výpočet % dokončení Definuje metodu výpočtu procenta dokončení úkolů tohoto projektu. Hodnoty: Ruční, Pracnost, Doba trvání Organizační Definuje organizační OBS přidružené k projektu. Department Definuje OBS oddělení přidružené k projektu. Název šablony Zobrazuje název šablony. 24Příručka produktu PMO Accelerator

25 Práce s procesem posouzení problému a eskalace Zvětšit práci o Definuje procento zvýšení nebo snížení odhadů práce na každý úkol nového projektu vzhledem k šabloně. Výchozí: Nula procent znamená ponechání beze změny Zvětšit rozpočet o Definuje procento (kladné či záporné) jako koeficient měřítka pro částky v dolarech definované v plánech nákladů a přínosů projektu. Výchozí: Nula procent znamená ponechání beze změny Převést zdroje na role Vybráním této možnosti převedete všechny zdroje ze šablony projektu na role v novém projektu. Výchozí: Nezaškrtnuto 5. Uložte změny. Projekt je vytvořen. Práce s procesem posouzení problému a eskalace Proces posouzení problému a eskalace je navržen ke zpracování problémů projektů vysoké priority pomocí pracovního postupu posouzení a eskalace. Proces zpracování existujícího problému zahájíte otevřením problému a spuštěním procesu pomocí nabídky Procesy. Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa projektů. Eskalace problému zahrnuje následující úkoly: 1. Správce projektu ověří, zda je definována Projektová kancelář a Podílník obchodního vlastníka. V otevřeném projektu zkontrolujte tato pole na stránce obecných vlastností v sekci Podílník. 2. Člen týmu vytvoří problém (strana 26) v otevřeném projektu a nastaví pole Priorita na Vysoká. Proces posouzení problému a eskalace je zahájen. Manažerovi projektu je odeslána akce k posouzení problému. 3. Manažer projektu posoudí problém a vybere jednu z následujících možností akce: Zamítnuto. Vlastníkovi problému je odeslána akce k opětovnému odeslání problému k posouzení. Vyřešeno. Obchodnímu vlastníkovi je odeslána akce, aby podepsal vyřešení problému. Kapitola 2: Životní cyklus a procesy projektu25

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa projektů. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa projektů. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa projektů Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále

Více

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Demand. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Demand. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Poznámky k releasu On Demand Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Demand. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Demand. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Poznámky k releasu On Demand Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00

CA Clarity PPM. Poznámky k releasu On Premise. Release 13.3.00 CA Clarity PPM Poznámky k releasu On Premise Release 13.3.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace ), je určena

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka Obsah Page 1 Obsah Obsah ÚVOD 4 CO JE NOVÉHO VE VERZI 9.0 5 VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SEAVUS PROJECT VIEWER 5 NABÍDKY 7 PANELY NÁSTROJŮ 19 PÁSY S KARTAMI 27 ZOBRAZENÍ BACKSTAGE 29 PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

DYNAFLEET ONLINE Vydání: Únor 2015

DYNAFLEET ONLINE Vydání: Únor 2015 DYNAFLEET ONLINE Vydání: Únor 2015 Představení Představení Nápověda k systému Dynafleet Online Nápověda online k systému Dynafleet Online, nazývaná také webová nápověda, je systém nápovědy nezávislý na

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Praha - únor 2009 1 Dokument je výhradním

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů

Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů VŠE v Praze Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů Tomáš Kubálek, Markéta Kubálková 2014 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Project Online... 5 1.1 1.2 Řízení projektů... 5 Způsoby řízení projektů

Více

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více

Příručka k produktu GFI. Uživatelská příručka

Příručka k produktu GFI. Uživatelská příručka Příručka k produktu GFI Uživatelská příručka Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či odvozených,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELE VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ U SMLUV O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELE VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ U SMLUV O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A OCHRANU SPOTŘEBITELE VÝPOČET ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBY NÁKLADŮ U SMLUV O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU EXCELOVÝ KALKULÁTOR PRO VÝPOČET RPSN říjen 2013 Dr. Gloria

Více

Přehled nápovědy pro CashManagement 3.2 Cz

Přehled nápovědy pro CashManagement 3.2 Cz Přehled nápovědy pro CashManagement 3.2 Cz 1. Zůstatky...2 2. Výpisy...3 2.1 Výpisy - přehled...3 2.2 Výpisy - karta Obraty...4 2.3 Výpisy - karta Dodatkové informace...5 2.4 Výpisy - karta Obrat...6 3.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I Praha - únor 2009 1 Dokument je výhradním

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

Uživatelská příručka. HelpDesk

Uživatelská příručka. HelpDesk Uživatelská příručka HelpDesk 2 HelpDesk 2014 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní popis aplikace... 5 2.1. Přihlašovací stránka... 5 2.2. Standardní funkce... 5 2.3. Vstupní stránka... 8 2.4. Aplikace pro mobilní

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Obsah Právní ustanovení...3 Úvod...6 1 SOLIDWORKS Enterprise PDM...7 Vylepšení kopírování stromu...7 Ovládání filtru zobrazení nabídky Kopírovat strom...9 Upozornění

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Praha - říjen 2010

Více