Stavebnì-konstrukèní øešení pro hrubé stavby. projekce výroba montáž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavebnì-konstrukèní øešení pro hrubé stavby. projekce výroba montáž"

Transkript

1 Stavebnì-konstrukèní øešení pro hrubé stavby projekce výroba montáž

2 OBSAH 3 Konstrukèní soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK navazuje a rozšiøuje obchodní produkt STROPSYSTEM. Zatímco STROPSYSTEM øeší pøedevším horizontální èásti konstrukce jako jsou stropy, balkóny a schodištì, SKELETSYSTEM vytváøí pro tyto konstrukce úèelnì rozmístìné sofistikované podpory. SKELETSYSTEM øešení pro hrubé stavby objektù Prostor pro Vaše pøedstavy SKELETSYSTEM Pøednosti a výhody Základová deska Skelet Jednopodlažní skelet Jednopodlažní skelet s obytným podkrovím Dvoupodlažní skelet s možností nástavby Hrubá stavba Stavebnì-technické detaily SKELETSYSTEM Pøíkladové studie GOLDBECK Prefabeton Partner pro stavby Spolu tyto produkty poskytují stavebnicový systém pro jednoduchou výstavbu objektù rozlièného využití a otevírají možnosti architektonického a funkèního øešení objektù, které nelze uplatnit pøi klasickém zpùsobu výstavby.

3 4 PØEDNOSTI PRODUKTU SKELETSYSTEM VÝHODY ØEŠENÍ SKELETSYSTEM 5 SKELETSYSTEM Pøednosti produktu SKELETSYSTEM Výhody øešení základové desky jednopodlažní skelety dvoupodlažní skelety Rychlost realizace hrubé stavby Výstavba hrubé stavby vèetnì základové desky v konstrukèní soustavì SKELETSYSTEM GOLDBECK trvá 1 až 2 týdny. Bìžný zpùsob stavby zabere èasový interval nìkolika mìsícù. Minimalizace zemních prací Založení hrubé stavby je øešeno pouze bodovými podporami, monolitickými základovými patkami. Základová deska øeší nejen samotné založení objektu, ale i bezprostøedního okolí. Bìžný zpùsob založení na základových pasech èi kontaktní základové desce je materiálovì i èasovì nároènìjší. Šetrnost ke stavebnímu pozemku Konstrukèní soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK nevyžaduje odstranìní skrývky pod budovaným objektem a jeho nejbližšího okolí tím, že využívá øešení nadzemní základové desky na bodových podporách. Soubìžná výstavba spodní a vrchní stavby Konstrukèní soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK z podstaty øešení umožòuje soubìžnou výstavbu spodní a vrchní stavby, když využívá bodových podpor základové desky pro svislé podpory vrchní stavby jedno a dvoupodlažních objektù s následným opláštìním a zastøešením pøi možném využití dílèích typových øešení modulových prvkù. Výstavba v klimaticky nepøíznivých podmínkách Hrubou stavbu lze v konstrukèní soustavì provádìt ve ztížených klimatických podmínkách (déšś, mráz) bez technologických pøestávek a ohrožení jakosti stavby. Zvýšená ochrana vrchní stavby objektu Zpùsob založení hrubé stavby zajišśuje zvýšenou ochranu objektu proti radonu, zemní vlhkosti, pøi zvýšené hladinì spodních vod nebo povodòových událostech bez nákladných opatøení, které by bylo nutné provést pøi klasickém bìžném zpùsobu stavìní. Finalizované konstrukèní prvky stavby Konstrukèní soustava využívá pøi výstavbì továrnì vyrábìné finalizované prvky bez nutných stavebních úprav realizovaných na stavbì a zajišśující zvýšenou životnost a bezúdržbovost v prùbìhu užívání objektu. Volná dispozice objektu Skeletová konstrukce objektu po obvodu bez vnitøních podpor umožòuje variabilní øešení vnitøního prostoru objektu. Bìžné stavby se stìnovými podporovými konstrukcemi definují vnitøní uspoøádání a omezují nebo vyžadují nákladné øešení pøi úpravì dispozice èi jeho rozšíøení. Suchý proces výstavby Bìžný zpùsob stavby vnáší do budované konstrukce vlhkost, která následnì zpùsobuje pøi vysychání potíže na zaèátku užívání objektu èi omezení jeho funkèních vlastností a životnosti. Konstrukèní prvky a zpùsob stavìní v konstrukèní soustavì SKELET- SYSTEM GOLDBECK eliminují ve své podstatì mokré procesy na stavbì a rychlostí stavby i eliminují možnost promáèení budované stavební konstrukce klimatickými vlivy. Netradièní architektonický výraz objektù Konstrukèní soustava SKELET- SYSTEM GOLDBECK umožòuje aplikovat do nosného skeletu progresivní prvky modulární výstavby. Netradièním umístìním a provedením lze naplnit pøedstavy architekta a budoucího uživatele objektu na osobitý výraz stavby. Variabilní øešení obvodového pláštì objektu Øešení obvodového pláštì mezi sloupovými podporami je možné øešit rozdílnými materiálovými i konstrukèními zpùsoby a lze je v prùbìhu užívání i zamìòovat bez omezení statické funkce i uživatelských požadavkù. Nosné obvodové stìnové podpory jsou pevnì spojeny s dalšími nosnými konstrukèními prvky a jejich radikální zámìna je témìø vylouèena s ohledem na jejich materiálovou nebo konstrukèní povahu. Rostoucí dùm Konstrukèní soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK umožòuje následné rozšíøení objektu do boku a do výšky pomocí jednoduchých konstrukèních prvkù.

4 6 ZÁKLADOVÁ DESKA ZÁKLADOVÁ DESKA 7 SKELETSYSTEM Základová deska Základová deska v konstrukèní soustavì SKELETSYSTEM GOLDBECK pøedstavuje nový pøístup v oblasti zakládání staveb z hlediska konstrukce, užitných vlastností, ochrany budoucí vrchní stavby a jejího nejbližšího okolí. Nahrazuje tradièní postupy výstavby a otevírá nové možnosti a aplikace pro užitné a architektonické funkce objektu. Založení hrubé stavby je øešeno bodovými podporami v podobì monolitických základových patek. Zemní práce se tím omezují pouze na výkopy pro základové patky o rozmìrech napøíklad 1,5 x 1,5 m do nezámrzné hloubky. Další výhodou tohoto systému je možnost umístìní základové prefabrikované desky nad úrovní terénu, popø. nad úrovní záplavové vody. S výhodou lze využít i prostor pod prefabrikovanou základovou deskou (technické pøízemí, sklep apod.) Bodovì podepøená základová deska mùže mít využití jako taková, napøíklad jako skladovací plocha, parkovací plocha, terasa, podporová konstrukce na volné umístìní pro pøístøešky, zimní zahrady, garážový objekt nebo døevostavbu bungalov. SKELETSYSTEM je vhodný i pro komplikovaný terén, svahy èi záplavové oblasti. Legenda 1 panel spiroll 2 základový práh 3 monolitická patka 4 sloup Zpùsob založení hrubé stavby zajišśuje vyšší ochranu objektu proti radonu, zemní vlhkosti nebo pøi zvýšené hladinì spodních vod bez nákladných opatøení, které by bylo nutné provést pøi klasickém bìžném zpùsobu stavìní.

5 8 SKELET SKELET 9 SKELETSYSTEM Jednopodlažní skelet Konstrukèní soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK pøináší nové technické øešení využitelné pro rodinný èi øadový dùm typu bungalov. Nabízí rychlý, ucelený, technologicky nepøerušený proces výstavby nosné konstrukce od základù po stropní resp. støešní konstrukci. Konstrukèní soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK umožòuje soubìžnou výstavbu spodní a vrchní stavby, když využívá bodových podpor základové desky pro svislé podpory vrchní stavby s následným opláštìním a zastøešením pøi možném využití dílèích typových øešení modulových prvkù. Skeletová konstrukce objektu po obvodu bez vnitøních podpor umožòuje variabilní øešení vnitøního prostoru objektu. Do monolitických patek jsou vetknuty sloupy tloušśky 200 mm o prùøezu L nebo T. Na sloupy jsou osazeny ztužidla a prùvlaky tloušśky 200 mm, na které se provede montáž stropních panelù základové desky tloušśky 200/250 mm. Jednopodlažní konstrukèní soustava je využitelná také jako parkovací èi jiný pøístøešek, podporová konstrukce pro pùdní nástavbu nebo jako suterénní objekt (sklep, garáž, technická místnost, sklad). Vysoká pøesnost použitých dílcù šetøí èas a peníze všech následných úkonù. Legenda 1 panel spiroll 2 základový práh 3 monolitická patka 4 sloup 5 prùvlak 6 ztužidlo K výplni stìn lze použít libovolný materiál cihlu, beton, porobeton, sklo, materiály na bázi døeva. Stìny nemusí být nosné.

6 10 SKELET SKELET 11 SKELETSYSTEM Jednopodlažní skelet s obytným podkrovím Konstrukèní soustava SKELETSYSTEM GOLDBECK pøináší unikátní rychlé øešení pro klasický rodinný domek se sedlovou støechou, mansardou nebo pùdní nástavbou øešenou z modulárních prvkù s rùzným stupnìm finalizace pro zabezpeèení objektu støešním a obvodovým pláštìm pøipraveného pro další dokonèovací vnitøní práce. Podstatou konstrukèní soustavy je montovaný systém základové desky umístìné na bodových podporách, umožòující další rozvoj vrchní stavby objektu s prostorovou rámovou konstrukcí doplnìnou podle povahy objektu stropy, balkóny a schodištìm. Výhodou øešení je, že jednotlivé rozvojové prvky lze kombinovat a konstrukci lze jednoduše postupnì doplòovat podle charakteru a požadavkù na rozvoj objektu v èase. Jednopodlažní konstrukèní soustavu s obytným podkrovím lze také využít jako podporovou konstrukci pro volné umístìní nástavby, terasy, zimní zahrady s pøístupem z pøízemí. Obytné podkroví lze øešit pomocí kompletizovaných prvkù modulární výstavby. Nosná skeletová konstrukce umožòuje variabilní øešení vnitøního prostoru objektu, jeho dodateèné rozšíøení èi úpravu dispozic. Legenda 1 panel spiroll 2 základový práh 3 monolitická patka 4 sloup 5 prùvlak 6 ztužidlo Konstrukèní prvky SKELETSYSTEM eliminují mokré procesy pøi výstavbì. Díky suchým procesùm nezastaví výstavbu hrubé stavby ani klimaticky nepøíznivé podmínky (déšś, mráz) a neohrozí její jakost.

7 12 SKELET SKELET 13 SKELETSYSTEM Dvoupodlažní skelet s možností nástavby Využití konstrukèní soustavy SKELETSYSTEM GOLDBECK pro stavbu viladomù, øadovou zástavbu, malé bytové domy s možnou pùdní nástavbou v rùzných variacích otevírá nové možnosti architektonického a funkèního øešení objektù. Systém navíc umožòuje jednoduché rozšíøení do boku a do výšky pomocí konstrukèních prvkù. Konstrukèní soustava prvního podlaží lze podle dalšího provedení technického øešení aplikovat i v podlaží následujícím a vytvoøit tak podmínky pro dvoupodlažní objekt s rovnou støechou nebo s opakovaným schodištìm tøípodlažní objekt s obytným podkrovím ve 3. podlaží. Každé provedení konstrukèní soustavy SKELETSYSTEM podle technického øešení umožòuje rychlý, ucelený, technologicky nepøerušený proces výstavby nosné konstrukce od základù po stropní resp. støešní konstrukci. Minimalizuje mokré procesy, je šetrné na stavební pozemek pod stavbou a pøispívá k ochranì budovaného objektu pøed klimatickými vlivy a uživatelskému komfortu pøi užívání objektu a jeho pøípadnému jednoduchému rozšiøování nebo údržbì. Legenda 1 panel spiroll 2 základový práh 3 monolitická patka 4 sloup 5 prùvlak 6 ztužidlo Výstavba hrubé stavby vèetnì základové desky v konstrukèní soustavì SKELETSYSTEM trvá pouze 1 až 2 týdny. Unikátní rychlé øešení realizace se projeví zejména u vícepodlažních rodinných domù s plochou støechou.

8 14 HRUBÁ STAVBA / STAVEBNÌ-TECHNICKÉ DETAILY HRUBÁ STAVBA / STAVEBNÌ-TECHNICKÉ DETAILY 15 Detail u soklu Detail napojení sloupu a patky Legenda Teplotní pole [ C ]: -12, ,2-9, ,9-5, ,5-2,5... 0,8 0,8... 4,2 4,2... 7,6 7, ,9 10, ,3 14, ,6 17, ,0 Tsi = 21,00 C Tsi = -12,59 C Legenda Teplotní pole [ C ]: -12, ,4-9, ,1-6, ,7-2,7... 0,7 0,7... 4,1 4,1... 7,5 7, ,9 10, ,2 14, ,6 17, ,0 Tsi = 21,00 C Tsi = -12,82 C Detail sloupu vnìjší roh Detail sloupu vnìjší roh u okna Detail u øímsy Detail u atiky Legenda Teplotní pole [ C ]: -12, ,5-9, ,1-6, ,7-2,7... 0,7 0,7... 4,1 4,1... 7,5 7, ,8 10, ,2 14, ,6 17, ,0 Tsi = 21,00 C Tsi = -12,86 C Legenda Teplotní pole [ C ]: -13, ,6-9, ,2-6, ,8-2,8... 0,6 0,6... 4,0 4,0... 7,4 7, ,8 10, ,2 14, ,6 17, ,0 Tsi = 6,22 C Tsi = -13,22 C Legenda Teplotní pole [ C ]: -13, ,6-9, ,2-6, ,8-2,8... 0,6 0,6... 4,0 4,0... 7,4 7, ,8 10, ,2 14, ,6 17, ,0 Tsi = 6,18 C Tsi = -12,99 C

9 16 PØÍKLADOVÉ STUDIE SKELETSYSTEM PØÍKLADOVÉ STUDIE SKELETSYSTEM 17

10 18 PØÍKLADOVÉ STUDIE SKELETSYSTEM PØÍKLADOVÉ STUDIE SKELETSYSTEM 19

11 20 PØÍKLADOVÉ STUDIE SKELETSYSTEM PØÍKLADOVÉ STUDIE SKELETSYSTEM 21

12 22 PØÍKLADOVÉ STUDIE SKELETSYSTEM PØÍKLADOVÉ STUDIE SKELETSYSTEM 23

13 24 PØÍKLADOVÉ STUDIE SKELETSYSTEM PØÍKLADOVÉ STUDIE SKELETSYSTEM 25

14 26 PARTNER PRO STAVBY PARTNER PRO STAVBY 27 GOLDBECK Prefabeton Partner pro stavby GOLDBECK Prefabeton je souèástí podnikatelské skupiny GOLDBECK, evropského podnikatelského seskupení øízeného vlastníkem se sídlem v Nìmecku. Skupina pracuje dle filozofie koncipování výstavba následná péèe a patøí k hybným silám ve stavebnictví. Zákazník vždy dostává komplexní øešení z jedné ruky. Systémové stavìní z prùmyslovì vyrábìných dílcù Konstrukèní soustava SKELETSYSTEM bìžného opracování tìchto prvkù GOLDBECK je urèena pro stavby základových desek a hrubé vrchní stavtickým konceptem k plynulým mon- vede ve spojení s vytøíbeným logisby nejrùznìjších druhù objetù. Vysoká kvalita je zaruèena díky moderním i pøi špatných klimatických podmíntážím a zkráceným dobám stavby betonovým prvkùm, které vyrábíme kách. v našem závodì. Vysoký stupeò pøed- STROPSYSTEM Stavebnì- -konstrukèní øešení stropù, balkónù a schodišś pro každou stavbu. SKELETSYSTEM Stavebnì- -konstrukèní øešení skeletù pro prùmyslové a obèanské stavby, bytové a rodinné domy. Jsme tu pro vás Sídlo firmy GOLDBECK Prefabeton se nachází ve Vrdech nedaleko Èáslavi na Kutnohorsku. Projekty stropù, balkónù a schodišt,, stejnì tak jako jejich výrobu a montáž, vám nabízíme jako ucelený stavební výkon. Tak dostanete dùležitou nosnou konstrukci vèas a v definované kvalitì. Prodejní inženýøi GOLDBECK Prefabeton jsou vám k dispozici se svými bohatými zkušenostmi. GOBASYSTÉMY Konstrukèní systémy na klíè parkovací domy, logistické a skladové haly, administrativní budovy, budovy pro volný èas. Birmingham Rostock Hamburg Bremen Hannover Berlin Münster Bielefeld Magdeburg Bochum Poznañ Hamm Düsseldorf Kassel Köln Leipzig Erfurt Giessen Dresden Koblenz Suhl Plauen Frankfurt Mannheim Nürnberg Regensburg Stuttgart Wien Ulm München Singen Salzburg St.Gallen Rosenheim Bregenz Kraków Vrdy Tovaèov Bratislava Výrobní závody Poboèky Sídlo spoleènosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. ve Vrdech.

15 Vyzkoušejte si náš konfigurátor na Nejsnadnìjší zpùsob nezávazné poptávky konstrukce SKELETSYTEM GOLDBECK Informace Konfi gurátor Základová deska Skelet Kompozitní stavba Ceny Studie Kontakty Postup pøi práci s konfigurátorem: Vyberte si zaškrtnutím v horní èásti požadované parametry Nejsnadnější způsob pro nezávaznou poptávku konstrukce SKELETSYTEM GOLDBECK Účel stavby Půdorysný tvar Typ konstrukce Zastavěná plocha Dispoziční řešení Rodinný dům Obdélník A 1-podlažní s rámem do 100 m 2 1 kk Řadový dům Čtverec B 1-podlažní se stropem m 2 2 kk Bytový dům L - půdorys C 2-podlažní s rámem více než 150 m 3 kk 2 Občanská stavba T - půdorys D 2-podlažní se stropem 4 kk Ostatní více než 4kk Zvolte konstrukci: Zvolit tuto konstrukci Zvolit tuto konstrukci Informace: Označení konstrukce: A_41_0 Zastavěná plocha 41 m 2 Užitná plocha 36 m 2 Postup při práci s konfi gurátorem: 1. Vyberte si zaškrtnutím v horní části požadované parametry 2. Z vyfiltrovaných konstrukcí v levé části si vyberte tu, která vás nejvíce zaujala 3. Zvolením požadované konstrukce se zobrazí podrobnější informace, včetně vizualizace nebo fotografie z realizace 4. Zaškrtnutím projekčních služeb lze rozšířit poptávku na vybranou konstrukci 5. Vyplňte kontaktní údaje a do 3 dnů dostanete nabídku na Váš mail Z vyfiltrovaných konstrukcí v levé èásti si vyberte tu, která vás nejvíce zaujala Zvolením požadované konstrukce se zobrazí podrobnìjší informace, vèetnì vizualizace nebo fotografie z realizace Zaškrtnutím projekèních služeb lze rozšíøit poptávku na vybranou konstrukci Vyplòte kontaktní údaje a do 3 dnù dostanete nabídku na Váš mail Zvolit tuto konstrukci Zvolit tuto konstrukci Projekèní služby Mám zájem o tyto služby: Architektonická studie Kontaktní údaje Firma Jméno a příjmení Telefon Region/obec realizace Poznámky Projekt ke stavebnímu povolení Statický výpoèet ke stavebnímu povolení Geologický prùzkum Odeslání formuláře Odeslat výrobní závod Èechy GOLDBECK Prefabeton s. r. o. Chrudimská Vrdy výrobní závod Morava TOPOS PREFA Tovaèov s.r.o. Annín TOVAÈOV

Tepelnì technické vady a poruchy

Tepelnì technické vady a poruchy OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Tepelnì technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace ENERGIE Praha/Brno 2002 OPET Czech Republic OPET

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Lindab Stavby komplexní řešení pro široké spektrum požadavků

Lindab Stavby komplexní řešení pro široké spektrum požadavků Lindab Stavby komplexní řešení pro široké spektrum požadavků Lindab Obytné stavby RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY KOMERČNÍ BUDOVY STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI STŘEŠNÍ NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

Představa prefabrikovaného domu má

Představa prefabrikovaného domu má PB STAVBA Domy z výrobní haly Myšlenka vytvářet domy průmyslově ve výrobních halách vznikla již v první třetině minulého století, kdy s ní přišel například sám Le Corbusier či neméně významný architekt

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech

Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech Lidová architektura a památkovì hodnotná vesnická sídla v pøíhranièních oblastech ochrana, obnova, rekonstrukce, nová výstavba, komerèní využití sborník pøíspìvkù ze semináøe poøádaného SÚPP a PÚ v Olomouci

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. èeský výrobce plastových oken a dveøí REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. I. Délka a plynutí záruèní doby 1. Záruèní

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny. Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili

Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny. Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili www.wienerberger.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový dům POROTHERM Dům, o kterém jste vždy snili Z ženského pohledu tvoří krásný a harmonický domov správně zvolené barvy, útulně

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

Lindab Průmyslové stavby

Lindab Průmyslové stavby Lindab Stavby komplexní řešení pro široké spektrum požadavků Lindab Průmyslové stavby MALÉ TYPOVÉ HALY VELKÉ ATYPICKÉ HALY OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH SKELETŮ, SENDVIČOVÉ PANELY A VYSOKÉ TRAPÉZOVÉ

Více

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití

GPS MONITOROVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD. SPZ 2015 ONI Profesional. Využití systému monitorování vozidel. Kniha jízd a kontrola využití On-line řešení Historie Kde mám auta Kdo řídil Vytížení vozidel Spotřeba PHM Služební km Soukromé km Docházka v terénu Krádež auta Krádež kol Havárie Nehoda na parkovišti Odtažení Kam mě odtáhli Sledování

Více

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY

HRAJ A VYHRAJ. Opalujte se zdravì! GPS SUPER CENA! DROZD pomáhá na cestách. Poradna zdravé výživy DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY 0,- Kè DØEVOSTAVBY, KROVY, STØECHY GPS CI A G I V NA Sokolov, Mìstská tržnice, 1. patro Sklo 1,1 + 5 komorový systém ç w Pøijedeme, poradíme, zamìøíme w Rychle, odbornì, kvalitnì w Záruka 5 let w Zednické

Více

www.warex.cz Dáme Vám prostor...

www.warex.cz Dáme Vám prostor... www.warex.cz Dáme Vám prostor... WAREX Vám dává prostor Všichni potřebujeme ke svému životu prostor životní prostor, rodinný prostor, výrobní prostor, skladový prostor, obchodní prostor. My Vám tento prostor

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více