MANDÁTNÍ SMLOUVA. Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:. I. Preambule

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANDÁTNÍ SMLOUVA. Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:. I. Preambule"

Transkript

1 MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými účastníky (dále jen smlouva ): Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:. Mandant 2: Jméno:... Narozen:... Bytem:. Mandant 3: Jméno:... Narozen:... Bytem:. (dále společně jen jako mandant ) A Mandatář: Spisová značka: C vedená u Krajského soudu v Plzni Název subjektu: FINN - domy Plzeň s.r.o. IČO: Sídlo: Plzeň - Bolevec, Švandova 415/7, PSČ Jednající: Hana Chlebcová, jednatelka společnosti (dále jen mandatář ) Mandant a mandatář mohou být dále nazýváni společně jako smluvní strany I. Preambule 1. Mandatář je společností, která se zabývá odborným poradenstvím v oblasti bytového fondu mj. i co do zajištění prodeje bytových a nebytových jednotek, domů a technologických celků, včetně poradenství týkajícího se zajištění finančních zdrojů. V rámci svých činností mandatář přímo spolupracuje se Státním fondem rozvoje bydlení. Mandatář je odborným poradcem v oblasti zajištění finančních prostředků. Mandatář provozuje vlastní školicí středisko, které vychovává nejenom odborné poradce mandatáře, ale provádí i odborná školení pro stavební společnosti, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a v neposlední řadě i subjekty státní správy (města, obce). Mandatář, vzhledem ke svým zkušenostem a odbornosti, je připraven splnit zakázku tak, aby došlo k maximálně možné úspoře prostředků mandanta, a to zejména úsporným nastavením úvěrování při výběru z nabídek více bankovních ústavů. 2. Mandant je na základě pověření jednotlivých stávajících nájemců technologického celku sestávajícího z bytových domů č.p. 956, č.p. 957, č.p. 958 a č.p. 956 ul. Pivcova, Praha 5, Barrandov zástupcem MS Strana 1 ( celkem 8)

2 jednotlivých nájemníků pro účely prodeje technologického celku ve vlastnictví Hlavního města Prahy, do vlastnictví bytových družstev, které při této příležitosti vzniknou. Mandant je tedy subjektem, který byl stávajícími nájemníky pověřen k jednání ve věcech souvisejících s výše uvedeným prodejem. Jakožto zástupce jednotlivých stávajících nájemníků má mandant zájem na kvalitním a odborném zajištění svých obchodních záležitostí souvisejících se zajištěním financování a odborného provedení prodeje technologického celku. Proto se rozhodl, jako zástupce jednotlivých stávajících nájemníků, využít úplatně služeb mandatáře, které jsou blíže specifikovány v dalších ustanoveních této smlouvy. 3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany rozhodly uzavřít tuto mandátní smlouvu, jejímž účelem je zajištění činností souvisejících se založením bytového družstva a zajištěním financování kupní ceny technologického celku sestávajícího z bytových domů č.p. 956, č.p. 957, č.p. 958 a č.p. 956 ul. Pivcova, Praha 5, Barrandov, a dále provedení činností potřebných pro zajištění převodu technologického celku do správy mandanta, případně jím vybrané společnosti. II. Předmět smlouvy 1. Mandatář se na základě této smlouvy zavazuje provést pro mandanta organizační a zprostředkovatelské činnosti, které jsou dále vymezené v tomto článku smlouvy pod písmeny A D. 2. Mandatář se dále zavazuje, že odborně a metodicky povede mandanta po celou dobu plnění zakázky, která se realizuje na základě této smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, že mu poskytne potřebné poradenství či konzultace a že jej bude informovat o změnách v obecně závazných právních předpisech či metodikách, které souvisejí s realizací této smlouvy, a o nichž mandatář měl či mohl vědět. 3. Mandatář se dále zavazuje, že zajistí mandantovu záležitost spadající do oblasti předmětu smlouvy s odbornou péčí a to v rámci svých objektivních možností a zejména v souladu s tím, v jakých oblastech si rozhodování otázek souvisejících s realizací této smlouvy vyhradil sám mandant. 4. Mandant se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zaplatit za činnosti provedené na základě této smlouvy odměnu sjednanou v čl. III této smlouvy. A) Právní poradenství A.1. V rámci činností o oblasti práva se mandatář zavazuje provést následující činnosti: A.1.1. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Příprava stanov bytového družstva o mandatář provede přípravu návrhu stanov bytového družstva o mandatář projedná návrh stanov se zvolenými zástupci nájemníků o mandatář projedná návrh stanov s budoucími členy BD Příprava ustavující členské schůze bytového družstva o mandatář vyhotoví přihlášky do bytového družstva, doručení přihlášek nájemníkům není předmětem této smlouvy o mandatář soustředí členské přihlášky (oprávněných nájemníků) o mandatář připraví pozvánky na ustavující členskou schůzi včetně plné moci k zastupování vlastní doručení pozvánek není předmětem této smlouvy o mandatář zajistí schůzi budoucího BD k projednání stanov a přípravě ustavující schůze BD o mandatář zajistí hlasování a řízení ustavující schůze BD o mandatář zajistí přípravu a podání návrhu na zápis BD do Obchodního rejstříku A.1.2. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Revize kupní smlouvy koupě domu o mandatář provede kontrolu návrhu smlouvy předloženého mandantem, upozorní mandanta na ustanovení, která mohou být pro mandanta nevýhodná či riziková o mandatář se bude aktivně podílet na projednání připomínek ke smlouvě s prodávajícím MS Strana 2 ( celkem 8)

3 Právní poradenství při revizi úvěrové smlouvy o mandatář provede kontrolu úvěrové smlouvy předložené vybraným bankovním ústavem o mandatář upozorní mandanta na riziková ustanovení smlouvy o mandatář se bude aktivně podílet na projednání připomínek ke smlouvě se zástupcem bankovního ústavu Právní pomoc při vymáhání odkoupených pohledávek o mandatář vyhodnotí jednotlivé pohledávky a navrhne mandantovi formu a postup při vymáhání pohledávek Projednání a uzavření obchodních smluv s dodavateli služeb voda, teplo, TUV, společná elektřina o mandatář předá mandantovi připomínky ke smlouvám předloženými dodavateli služeb o mandatář se bude aktivně podílet na projednání připomínek Revize uzavřených smluvních vztahů zejména v případě převodu závazku na nově vzniklou právnickou osobu BD o mandatář provede revizi smluv, kde bude v rámci převodu vlastnického práva k nemovitosti do smluvního vztahu vstupovat mandant o mandatář upozorní mandanta na možná rizika spojená s převzetím závazku v předloženém znění Proškolení z činností nutných k zajištění provozu domu revize (včetně přehledů). o Mandatář provede proškolení zástupců mandanta představenstva BD, přičemž předmětem proškolení bude předání informací o zajištění chodu domu po převodu vlastnických práv a upozornění na povinné revize, součástí je i předání přehledu časového horizontu jednotlivých odborných pohlídek a revizí technických zařízení v domě. Příprava ostatních dokumentů bytového družstva o Mandatář předloží družstevníkům ke schválení návrh domovního řádu o Mandatář se bude aktivně podílet na úpravě domovního řádu dle připomínek družstevníků o Mandatář předloží družstevníkům ke schválení návrh platebního řádu o Mandatář se bude aktivně podílet na úpravě platebního řádu dle připomínek družstevníků B) Ekonomické poradenství B.1. B.2. Předmětem této smlouvy je dále poradenská činnost související se zajištěním nastavení ekonomiky budoucího družstva včetně zajištění financování koupě bytového domu technologického celku a to za podmínek existujících na trhu v době realizace této části smlouvy. Mandatář se zavazuje zajistit organizaci a poskytnout poradenství související s realizací výběrového řízení nejvhodnějšího úvěrového produktu s odbornou péčí. Mandatář se zavazuje provést následující úkony: B.2.1.ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Výběrové řízení nejvýhodnější nabídky bankovního ústavu k vedení běžného účtu BD o Mandatář provede odbornou poptávku několika bankovních ústavů Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že do výběrového řízení budou zařazeny zejména bankovní ústavy, jejichž písemný seznam předloží sám mandant, popřípadě bankovní ústavy, které na základě písemné žádosti mandanta navrhne mandatář. Mandant může v písemné výzvě stanovit bližší podmínky týkající se subjektů, které mají být osloveny, obsahu nebo formy oslovení. Podmínky stanovené mandantem, nejsou-li v rozporu s platnou legislativou, jsou pro mandatáře závazné. o Mandatář provede odborné vyhodnocení předložených nabídek o Mandatář projedná předložené nabídky s budoucím představenstvem BD o Mandatář bude aktivně spolupracovat při založení běžného účtu a spořícího účtu. B.2.2. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA MS Strana 3 ( celkem 8)

4 Výběrové řízení nejvýhodnějšího úvěru k zajištění úhrady ceny domu o Mandatář provede odbornou poptávku několika bankovních ústavů Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že do výběrového řízení budou zařazeny zejména bankovní ústavy, stavební spořitelny a produkty, jejichž písemný seznam předloží sám mandant, popřípadě bankovní ústavy, stavební spořitelny a produkty, které na základě písemné žádosti mandanta navrhne mandatář. Mandant může v písemné výzvě stanovit bližší podmínky týkající se subjektů, které mají být osloveny, obsahu nebo formy oslovení. Podmínky stanovené mandantem, nejsou-li v rozporu s platnou legislativou, jsou pro mandatáře závazné. o Mandatář provede odborné vyhodnocení předložených nabídek o Mandatář ve spolupráci s mandantem připraví podklady potřebné k podání žádosti o úvěr, včetně podání žádosti Zajištění nabídek na pojištění domu o Mandatář prostřednictvím pojišťovacího makléře předloží nabídky pojištění nemovitosti Výpočet výše ekonomicky oprávněných nákladů o Mandatář ve spolupráci s mandantem provede výpočet ekonomicky oprávněných nákladů bytového družstva a stanoví výše úhrad pro členy bytového družstva v závisloti na stanovách bytového družstva, konkrétně členění jednotlivých fondů a dále v závislosti na ekonomicky oprávněných nákladech se zápočtem rezervy a nákladů na případnou modernizaci domu C) Činnosti související s technickým stavem a předávkou domu do správy C.1.ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Poradenská činnost související se zajištěním fyzické předávky domu o Mandatář zajistí osobní účast svého zástupce při fyzické předávce domu o Mandatář ve spolupráci s mandantem zpracuje plán oprav, na základě kterého bude proveden výpočet výše ekonomicky oprávněných nákladů na následující období. D) Mandatář se dále zavazuje provést následující úkony: D.1. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Prezentace základních informací pro budoucí členy družstva o Mandatář formou prezentace na schůzi budoucího bytového družstva zajistí předání základních informací o právech a povinnostech členů bytového družstva a zajištění chodu domu po převodu vlastnických práv o Mandatář umožní budoucím členům bytového družstva přístup do svých www stránek s tím, že přístupová práva budou rozdělena do dvou úrovní základní přístup pro budoucí členy družstva, rozšířený přístup s možností vlastní administrace pro budoucí členy představenstva družstva. o Součástí přístupu do www stránek mandatáře bude i zpřístupnění časové osy s přístupem do dokumentů souvisejících s převodem vlastnictví nemovitosti. D.2. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA o Mandatář po vzniku bytového družstva umožní přístup do části www stránek s právy přístupu uvedenými v předchozím odstavci. Přístup do www stránek bude ukončen ke dni převodu vlastnického práva k nemovitosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. III. Úplata mandatáře, platební podmínky a smluvní sankce Smluvní strany se dohodly na následujících cenách za služby poskytované dle této smlouvy: ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1. Za předmět plnění smlouvy přede dnem vzniku bytového družstva bude účtována částka 500,- Kč za každý jeden byt v předmětném domě, přičemž počet bytů v technologickém celku je 124. MS Strana 4 ( celkem 8)

5 2. Výše uvedená cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). Mandatář není plátcem DPH. V případě, kdy se mandatář stane v průběhu plnění zakázky plátcem DPH, bude k ceně účtována DPH ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů. 3. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě výše uvedené částky dojde na základě výzvy k úhradě, jejíž přílohou bude soupis provedených prací. 4. Výzva k úhradě včetně soupisu provedených prací bude vystavena do 30 dnů ode dne dokončení konkrétního plnění uvedeného v jednotlivých kapitolách čl. II smlouvy. 5. Smluvní strany se dohodly, že splatnost částky uvedené ve výzvě k úhradě za činnosti realizované přede dnem vzniku bytového družstva je 30 dní následujících po vzniku bytového družstva, tj. po zápisu bytového družstva do obchodního rejstříku. V případě, kdy nedojde ke vzniku bytového družstva v termínu určeném Pravidly postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy ( dále jen Pravidla), je částka splatná do 30 dnů ode dne vystavení výzvy k úhradě. 6. Smluvní strany se dále dohodly, že neprodleně, tj. nejpozději do 30 dní po uhrazení částek uvedených ve výzvě k úhradě bude vystaven daňový doklad faktura, jehož přílohou bude soupis provedených prací. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA 7. Za předmět plnění smlouvy přede dnem vzniku bytového družstva bude účtována částka 300,- Kč za každý jeden byt v předmětném technologickém celku, přičemž počet bytů v domě je Výše uvedená cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). Mandatář není plátcem DPH. V případě, kdy se mandatář stane v průběhu plnění zakázky plátcem DPH, bude k ceně účtována DPH ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů. 9. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě výše uvedené částky dojde na základě výzvy k úhradě, jejíž přílohou bude soupis provedených prací. 10. Výzva k úhradě včetně soupisu provedených prací bude vystavena do 15 dnů ode dne dokončení konkrétního plnění uvedeného v jednotlivých kapitolách čl. II smlouvy. 11. Smluvní strany se dohodly, že částka uvedená ve výzvě k úhradě je splatná do 30 dnů ode dne jejího vystavení. 12. Smluvní strany se dále dohodly, že neprodleně, tj. nejpozději do 15 dní po uhrazení částek uvedených ve výzvě k úhradě bude vystaven daňový doklad faktura, jehož přílohou bude soupis provedených prací. 13. Bude-li mandant požadovat po mandatáři i provedení dalších činnosti, které nejsou předmětem plnění dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany dohodnout formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran rozsah těchto služeb a jejich cenu. Služby mohou být poskytnuty až poté, kdy se dodatek stane účinným. Mandant se zavazuje k úhradě těchto služeb v souladu s ustanoveními tohoto článku smlouvy. IV. Styk smluvních stran a předávání informací 1. Nedohodnou-li se strany v jednotlivém případě jinak, musí být veškeré zprávy, oznámení, pokyny apod. podepsány osobami oprávněnými jednat za smluvní strany nebo jejich jménem a doručeny druhé smluvní straně. 2. Mandant je povinen zajistit a předat mandatáři podklady potřebné k poskytování služeb dle této smlouvy, zejména: plnou moc k zajištění poskytování služeb dle této smlouvy, podepsanou oprávněnými zástupci mandanta s úředně ověřenými podpisy, MS Strana 5 ( celkem 8)

6 usnesení orgánů bytového družstva, kterým se potvrzuje souhlas s převzetím požadovaného úvěru, včetně formy jeho zajištění, ekonomické a doplňující údaje, v rozsahu určeném úvěrujícím bankovním ústavem, další doklady, jejichž potřeba vyplyne při poskytování plnění dle této smlouvy. V. Vzájemná odpovědnost 1. Smluvní strany odpovídají za škody vzniklé poskytováním nesprávných a neúplných údajů, nepravdivých či nadsazených údajů, falsifikátů a jinak podvržených dokumentů, nepředáním či opožděným předáním závažných informací a údajů, informací týkajících se materielních a závažných změn (úpadek, závažné soudní jednaní vedená nyní či ještě nezačatá, atd.). 2. Mandant se zavazuje poskytnout maximální možnou součinnost při realizaci této smlouvy a dodávat veškeré podklady po pečlivém zvážení a kontrole. Mandatář neodpovídá zejména za škody vzniklé neúplnými či nepřesnými informacemi mandanta, které nemohl rozumně odhalit, a dále za škody vzniklé následkem selhání nebo chybami vzniklými jednáním či prodlením státních orgánů, či tzv. vyšší mocí. Smluvní strany zavazují dohodnout postup, jak vzniklou škodu zmírnit. Mandatář dále nenese odpovědnost za rozhodnutí mandanta, jejichž realizací nebude možno docílit plnění předmětu této smlouvy. Byl-li však schopen tuto okolnost rozpoznat, je povinen na ni upozornit mandanta. 3. Mandatář je odpovědný za řádné plnění povinností dle této smlouvy. Odpovědnosti je zbaven v případě, kdy i přes písemnou výzvu nedošlo ze strany mandanta k včasnému dodání podkladů dle této smlouvy a dále kdy bylo mandantem mařeno získání potřebných podkladů, nebo kdy podklady dodané mandantem či subjektem vybraným mandantem obsahují chyby, které nebyl rozumně schopen či povinen odhalit. 4. Mandatář je odpovědný pouze za činnosti, které poskytuje na základě této smlouvy, a není odpovědný za jakékoliv spekulativní, obchodní či jiné poradenství třetích stran či plnění třetích stran ve prospěch mandanta. VI. Doba platnosti smlouvy a odstoupení od smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu potřebnou k provedení činností dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 18 měsíců. 2. Mandant se zavazuje neprodleně po vzniku bytového družstva v technologickém celku převést veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na bytové družstvo. Mandatář s tímto převodem práv a povinností výslovně souhlasí. Smluvní strany se zavazují uskutečnit veškeré kroky, které budou pro uskutečnění tohoto převodu nezbytné. 3. V případě, kdy Magistrát hl. m. Prahy sdělí mandantu možnost pokračování v prodeji ( v souladu s Pravidly ) a v termínu šedesáti dnů ode dne prokazatelného sdělení nedojde ke vzniku bytového družstva, může kterákoli ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit formou písemného oznámení zaslaného druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uvedeno, že k odstoupení dochází dle tohoto článku smlouvy, protože to výše uvedeného data nedošlo ke vzniku bytového družstva. Odstoupení je účinné po uplynutí jednoho měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo odstoupení druhé smluvní straně doručeno. Smluvní strany se v tomto případě zavazují neprodleně vyrovnat vzájemné závazky, zejména uhradit částky za služby poskytnuté dle této smlouvy před vznikem bytového družstva. Ustanovení odst. 5 a 8 tohoto článku se v tomto případě nepoužije. 4. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení 351 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, se nepoužije. 5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany mandanta se mandant zavazuje vypořádat cenu služeb, které byly na základě této smlouvy poskytnuty, a to tak, že: pokud byly služby poskytnuty v rozsahu menším než 1/3, bude uhrazena 1/3 ceny služeb, které se mají na základě této smlouvy poskytovat, a pokud byly služby poskytnuty v rozsahu větším než 1 /3 a menším než 2/3, budou uhrazeny 2/3 ceny služeb, které se mají na základě této smlouvy poskytovat, a MS Strana 6 ( celkem 8)

7 pokud byly služby poskytnuty v rozsahu větším jak 2/3, bude uhrazena plná výše ceny služeb, které se mají na základě této smlouvy poskytovat. 6. Výjimkou je odstoupení v případě podstatného porušení smlouvy ze strany mandatáře, kdy se výše uvedené pravidlo o úhradě služeb neuplatní. 7. V případě ukončení smluvního vztahu ze strany mandanta bez prokazatelného zavinění mandatáře, přísluší mandatáři náhrada prokázaných nákladů. Maximálně však do výše plnění uvedeného v čl. III. 8. Odstoupení od smlouvy či je platné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Za účinné se považují teprve řádným finančním vypořádáním služeb poskytnutých na základě této smlouvy. VII. Ochrana důvěrných informací 1. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje bez ohledu na jejich formu, které si smluvní strany při plnění této smlouvy vzájemně poskytnou, zejména informace uvádějící jména jakýchkoliv osob, vedoucích pracovníků nebo jejich zmocněnců. Smluvní strany se zavazují, že vynaloží veškerou přiměřenou snahu, aby předešly tomu, že důvěrné informace budou zveřejněny jakýmkoliv třetím osobám, společnostem nebo dalším entitám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strana nevydá ani nebude souhlasit s vydáním tiskových zpráv nebo oznámení týkajících se smlouvy nebo účasti druhé smluvní strany na plnění smlouvy. Výjimku tvoří informace poskytované v rozsahu požadovaném obecně závaznými právními předpisy, popřípadě poskytnutí informací bytového družstva, pokud za dobu existence této smlouvy v domě vznikne. 2. Obě smluvní strany se zavazují v rámci ochrany osobních údajů postupovat plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Mandant se zavazuje, že předmět činnosti dle této smlouvy svěří výlučně mandatáři a že po dobu platnosti této smlouvy nebude ze strany mandanta vyvíjena žádná činnost směřující ke zmaření plnění smlouvy a zadání předmětu smlouvy jinému subjektu. 2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý ze stejnopisů má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden. 3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných dodatků ke smlouvě podepsaných osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu nebo jejím jménem. 4. Podmínky této smlouvy týkající se odpovědnosti, platby úplaty, důvěrných informací nezanikají se zánikem platnosti této smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli a že nebyla uzavřena pod nátlakem. Připojením svých podpisů smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s uzavřením této smlouvy. MS Strana 7 ( celkem 8)

8 Mandant: Mandant 1: Jméno: Podpis: Datum: Mandant 2: Jméno: Podpis: Datum: Jednající: Hana Chlebcová Funkce: Jednatelka společnosti Podpis: Datum: Mandant 3: Jméno: Podpis: Datum: MS Strana 8 ( celkem 8)

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Mandátní smlouva návrh

Mandátní smlouva návrh Mandátní smlouva návrh uzavřená podle 566 a následně zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy: Smluvní strany: Mandatář Jméno: Se sídlem: Jednající osobou:

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle.

Kupní smlouva. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle. Kupní smlouva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli:. společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem v.. v oddíle., vložka č. identifikační číslo: DIČ: sídlem: zastoupená: bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-180-004-14 ze dne 19.11.2014 Revokace usnesení Rady MČ Praha 12 č.r-179-021-14 ze dne 11.11.2014, kterým byla schválena příkazní smlouva na zpracování

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb (uzavřená podle ustanovení 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Dodavatel: Jméno: Ing. Jan Čáslavský Sídlo: Štefáčkova 7, Brno Líšeň,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 581/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 431 ze dne 24.8.2011 k návrhu kupní smlouvy k prodeji stavby přístavku na popelnice na pozemku parc. č. 3642/2, včetně pozemku

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o poradenských službách

Smlouva o poradenských službách Smlouva o poradenských službách Název: Obec Podolí Zastoupený: Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou obce Sídlo: Podolí č.p.1, 664 03 Podolí Právní forma: veřejná správa IČ: 00282332 DIČ: CZ00282332 Bankovní

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15

Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15 Příkazní smlouva SPR/OZZL/070/15 KUJCP019MN32 uzavřená podle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů L Smluvní strany Jihočeský kraj se sídlem: U Zimního

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ A NAROVNÁNÍ Článek I. Budoucí prodávající: Statutární město Opava Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ KONCEPCE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO MĚSTO KROMĚŘÍŽ č. smlouvy objednatele: SML/097/2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami uzavřená

Více