MANDÁTNÍ SMLOUVA. Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:. I. Preambule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANDÁTNÍ SMLOUVA. Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:. I. Preambule"

Transkript

1 MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými účastníky (dále jen smlouva ): Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:. Mandant 2: Jméno:... Narozen:... Bytem:. Mandant 3: Jméno:... Narozen:... Bytem:. (dále společně jen jako mandant ) A Mandatář: Spisová značka: C vedená u Krajského soudu v Plzni Název subjektu: FINN - domy Plzeň s.r.o. IČO: Sídlo: Plzeň - Bolevec, Švandova 415/7, PSČ Jednající: Hana Chlebcová, jednatelka společnosti (dále jen mandatář ) Mandant a mandatář mohou být dále nazýváni společně jako smluvní strany I. Preambule 1. Mandatář je společností, která se zabývá odborným poradenstvím v oblasti bytového fondu mj. i co do zajištění prodeje bytových a nebytových jednotek, domů a technologických celků, včetně poradenství týkajícího se zajištění finančních zdrojů. V rámci svých činností mandatář přímo spolupracuje se Státním fondem rozvoje bydlení. Mandatář je odborným poradcem v oblasti zajištění finančních prostředků. Mandatář provozuje vlastní školicí středisko, které vychovává nejenom odborné poradce mandatáře, ale provádí i odborná školení pro stavební společnosti, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a v neposlední řadě i subjekty státní správy (města, obce). Mandatář, vzhledem ke svým zkušenostem a odbornosti, je připraven splnit zakázku tak, aby došlo k maximálně možné úspoře prostředků mandanta, a to zejména úsporným nastavením úvěrování při výběru z nabídek více bankovních ústavů. 2. Mandant je na základě pověření jednotlivých stávajících nájemců technologického celku sestávajícího z bytových domů č.p. 956, č.p. 957, č.p. 958 a č.p. 956 ul. Pivcova, Praha 5, Barrandov zástupcem MS Strana 1 ( celkem 8)

2 jednotlivých nájemníků pro účely prodeje technologického celku ve vlastnictví Hlavního města Prahy, do vlastnictví bytových družstev, které při této příležitosti vzniknou. Mandant je tedy subjektem, který byl stávajícími nájemníky pověřen k jednání ve věcech souvisejících s výše uvedeným prodejem. Jakožto zástupce jednotlivých stávajících nájemníků má mandant zájem na kvalitním a odborném zajištění svých obchodních záležitostí souvisejících se zajištěním financování a odborného provedení prodeje technologického celku. Proto se rozhodl, jako zástupce jednotlivých stávajících nájemníků, využít úplatně služeb mandatáře, které jsou blíže specifikovány v dalších ustanoveních této smlouvy. 3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany rozhodly uzavřít tuto mandátní smlouvu, jejímž účelem je zajištění činností souvisejících se založením bytového družstva a zajištěním financování kupní ceny technologického celku sestávajícího z bytových domů č.p. 956, č.p. 957, č.p. 958 a č.p. 956 ul. Pivcova, Praha 5, Barrandov, a dále provedení činností potřebných pro zajištění převodu technologického celku do správy mandanta, případně jím vybrané společnosti. II. Předmět smlouvy 1. Mandatář se na základě této smlouvy zavazuje provést pro mandanta organizační a zprostředkovatelské činnosti, které jsou dále vymezené v tomto článku smlouvy pod písmeny A D. 2. Mandatář se dále zavazuje, že odborně a metodicky povede mandanta po celou dobu plnění zakázky, která se realizuje na základě této smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, že mu poskytne potřebné poradenství či konzultace a že jej bude informovat o změnách v obecně závazných právních předpisech či metodikách, které souvisejí s realizací této smlouvy, a o nichž mandatář měl či mohl vědět. 3. Mandatář se dále zavazuje, že zajistí mandantovu záležitost spadající do oblasti předmětu smlouvy s odbornou péčí a to v rámci svých objektivních možností a zejména v souladu s tím, v jakých oblastech si rozhodování otázek souvisejících s realizací této smlouvy vyhradil sám mandant. 4. Mandant se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zaplatit za činnosti provedené na základě této smlouvy odměnu sjednanou v čl. III této smlouvy. A) Právní poradenství A.1. V rámci činností o oblasti práva se mandatář zavazuje provést následující činnosti: A.1.1. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Příprava stanov bytového družstva o mandatář provede přípravu návrhu stanov bytového družstva o mandatář projedná návrh stanov se zvolenými zástupci nájemníků o mandatář projedná návrh stanov s budoucími členy BD Příprava ustavující členské schůze bytového družstva o mandatář vyhotoví přihlášky do bytového družstva, doručení přihlášek nájemníkům není předmětem této smlouvy o mandatář soustředí členské přihlášky (oprávněných nájemníků) o mandatář připraví pozvánky na ustavující členskou schůzi včetně plné moci k zastupování vlastní doručení pozvánek není předmětem této smlouvy o mandatář zajistí schůzi budoucího BD k projednání stanov a přípravě ustavující schůze BD o mandatář zajistí hlasování a řízení ustavující schůze BD o mandatář zajistí přípravu a podání návrhu na zápis BD do Obchodního rejstříku A.1.2. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Revize kupní smlouvy koupě domu o mandatář provede kontrolu návrhu smlouvy předloženého mandantem, upozorní mandanta na ustanovení, která mohou být pro mandanta nevýhodná či riziková o mandatář se bude aktivně podílet na projednání připomínek ke smlouvě s prodávajícím MS Strana 2 ( celkem 8)

3 Právní poradenství při revizi úvěrové smlouvy o mandatář provede kontrolu úvěrové smlouvy předložené vybraným bankovním ústavem o mandatář upozorní mandanta na riziková ustanovení smlouvy o mandatář se bude aktivně podílet na projednání připomínek ke smlouvě se zástupcem bankovního ústavu Právní pomoc při vymáhání odkoupených pohledávek o mandatář vyhodnotí jednotlivé pohledávky a navrhne mandantovi formu a postup při vymáhání pohledávek Projednání a uzavření obchodních smluv s dodavateli služeb voda, teplo, TUV, společná elektřina o mandatář předá mandantovi připomínky ke smlouvám předloženými dodavateli služeb o mandatář se bude aktivně podílet na projednání připomínek Revize uzavřených smluvních vztahů zejména v případě převodu závazku na nově vzniklou právnickou osobu BD o mandatář provede revizi smluv, kde bude v rámci převodu vlastnického práva k nemovitosti do smluvního vztahu vstupovat mandant o mandatář upozorní mandanta na možná rizika spojená s převzetím závazku v předloženém znění Proškolení z činností nutných k zajištění provozu domu revize (včetně přehledů). o Mandatář provede proškolení zástupců mandanta představenstva BD, přičemž předmětem proškolení bude předání informací o zajištění chodu domu po převodu vlastnických práv a upozornění na povinné revize, součástí je i předání přehledu časového horizontu jednotlivých odborných pohlídek a revizí technických zařízení v domě. Příprava ostatních dokumentů bytového družstva o Mandatář předloží družstevníkům ke schválení návrh domovního řádu o Mandatář se bude aktivně podílet na úpravě domovního řádu dle připomínek družstevníků o Mandatář předloží družstevníkům ke schválení návrh platebního řádu o Mandatář se bude aktivně podílet na úpravě platebního řádu dle připomínek družstevníků B) Ekonomické poradenství B.1. B.2. Předmětem této smlouvy je dále poradenská činnost související se zajištěním nastavení ekonomiky budoucího družstva včetně zajištění financování koupě bytového domu technologického celku a to za podmínek existujících na trhu v době realizace této části smlouvy. Mandatář se zavazuje zajistit organizaci a poskytnout poradenství související s realizací výběrového řízení nejvhodnějšího úvěrového produktu s odbornou péčí. Mandatář se zavazuje provést následující úkony: B.2.1.ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Výběrové řízení nejvýhodnější nabídky bankovního ústavu k vedení běžného účtu BD o Mandatář provede odbornou poptávku několika bankovních ústavů Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že do výběrového řízení budou zařazeny zejména bankovní ústavy, jejichž písemný seznam předloží sám mandant, popřípadě bankovní ústavy, které na základě písemné žádosti mandanta navrhne mandatář. Mandant může v písemné výzvě stanovit bližší podmínky týkající se subjektů, které mají být osloveny, obsahu nebo formy oslovení. Podmínky stanovené mandantem, nejsou-li v rozporu s platnou legislativou, jsou pro mandatáře závazné. o Mandatář provede odborné vyhodnocení předložených nabídek o Mandatář projedná předložené nabídky s budoucím představenstvem BD o Mandatář bude aktivně spolupracovat při založení běžného účtu a spořícího účtu. B.2.2. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA MS Strana 3 ( celkem 8)

4 Výběrové řízení nejvýhodnějšího úvěru k zajištění úhrady ceny domu o Mandatář provede odbornou poptávku několika bankovních ústavů Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že do výběrového řízení budou zařazeny zejména bankovní ústavy, stavební spořitelny a produkty, jejichž písemný seznam předloží sám mandant, popřípadě bankovní ústavy, stavební spořitelny a produkty, které na základě písemné žádosti mandanta navrhne mandatář. Mandant může v písemné výzvě stanovit bližší podmínky týkající se subjektů, které mají být osloveny, obsahu nebo formy oslovení. Podmínky stanovené mandantem, nejsou-li v rozporu s platnou legislativou, jsou pro mandatáře závazné. o Mandatář provede odborné vyhodnocení předložených nabídek o Mandatář ve spolupráci s mandantem připraví podklady potřebné k podání žádosti o úvěr, včetně podání žádosti Zajištění nabídek na pojištění domu o Mandatář prostřednictvím pojišťovacího makléře předloží nabídky pojištění nemovitosti Výpočet výše ekonomicky oprávněných nákladů o Mandatář ve spolupráci s mandantem provede výpočet ekonomicky oprávněných nákladů bytového družstva a stanoví výše úhrad pro členy bytového družstva v závisloti na stanovách bytového družstva, konkrétně členění jednotlivých fondů a dále v závislosti na ekonomicky oprávněných nákladech se zápočtem rezervy a nákladů na případnou modernizaci domu C) Činnosti související s technickým stavem a předávkou domu do správy C.1.ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Poradenská činnost související se zajištěním fyzické předávky domu o Mandatář zajistí osobní účast svého zástupce při fyzické předávce domu o Mandatář ve spolupráci s mandantem zpracuje plán oprav, na základě kterého bude proveden výpočet výše ekonomicky oprávněných nákladů na následující období. D) Mandatář se dále zavazuje provést následující úkony: D.1. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Prezentace základních informací pro budoucí členy družstva o Mandatář formou prezentace na schůzi budoucího bytového družstva zajistí předání základních informací o právech a povinnostech členů bytového družstva a zajištění chodu domu po převodu vlastnických práv o Mandatář umožní budoucím členům bytového družstva přístup do svých www stránek s tím, že přístupová práva budou rozdělena do dvou úrovní základní přístup pro budoucí členy družstva, rozšířený přístup s možností vlastní administrace pro budoucí členy představenstva družstva. o Součástí přístupu do www stránek mandatáře bude i zpřístupnění časové osy s přístupem do dokumentů souvisejících s převodem vlastnictví nemovitosti. D.2. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA o Mandatář po vzniku bytového družstva umožní přístup do části www stránek s právy přístupu uvedenými v předchozím odstavci. Přístup do www stránek bude ukončen ke dni převodu vlastnického práva k nemovitosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. III. Úplata mandatáře, platební podmínky a smluvní sankce Smluvní strany se dohodly na následujících cenách za služby poskytované dle této smlouvy: ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1. Za předmět plnění smlouvy přede dnem vzniku bytového družstva bude účtována částka 500,- Kč za každý jeden byt v předmětném domě, přičemž počet bytů v technologickém celku je 124. MS Strana 4 ( celkem 8)

5 2. Výše uvedená cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). Mandatář není plátcem DPH. V případě, kdy se mandatář stane v průběhu plnění zakázky plátcem DPH, bude k ceně účtována DPH ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů. 3. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě výše uvedené částky dojde na základě výzvy k úhradě, jejíž přílohou bude soupis provedených prací. 4. Výzva k úhradě včetně soupisu provedených prací bude vystavena do 30 dnů ode dne dokončení konkrétního plnění uvedeného v jednotlivých kapitolách čl. II smlouvy. 5. Smluvní strany se dohodly, že splatnost částky uvedené ve výzvě k úhradě za činnosti realizované přede dnem vzniku bytového družstva je 30 dní následujících po vzniku bytového družstva, tj. po zápisu bytového družstva do obchodního rejstříku. V případě, kdy nedojde ke vzniku bytového družstva v termínu určeném Pravidly postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy ( dále jen Pravidla), je částka splatná do 30 dnů ode dne vystavení výzvy k úhradě. 6. Smluvní strany se dále dohodly, že neprodleně, tj. nejpozději do 30 dní po uhrazení částek uvedených ve výzvě k úhradě bude vystaven daňový doklad faktura, jehož přílohou bude soupis provedených prací. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA 7. Za předmět plnění smlouvy přede dnem vzniku bytového družstva bude účtována částka 300,- Kč za každý jeden byt v předmětném technologickém celku, přičemž počet bytů v domě je Výše uvedená cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). Mandatář není plátcem DPH. V případě, kdy se mandatář stane v průběhu plnění zakázky plátcem DPH, bude k ceně účtována DPH ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů. 9. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě výše uvedené částky dojde na základě výzvy k úhradě, jejíž přílohou bude soupis provedených prací. 10. Výzva k úhradě včetně soupisu provedených prací bude vystavena do 15 dnů ode dne dokončení konkrétního plnění uvedeného v jednotlivých kapitolách čl. II smlouvy. 11. Smluvní strany se dohodly, že částka uvedená ve výzvě k úhradě je splatná do 30 dnů ode dne jejího vystavení. 12. Smluvní strany se dále dohodly, že neprodleně, tj. nejpozději do 15 dní po uhrazení částek uvedených ve výzvě k úhradě bude vystaven daňový doklad faktura, jehož přílohou bude soupis provedených prací. 13. Bude-li mandant požadovat po mandatáři i provedení dalších činnosti, které nejsou předmětem plnění dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany dohodnout formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran rozsah těchto služeb a jejich cenu. Služby mohou být poskytnuty až poté, kdy se dodatek stane účinným. Mandant se zavazuje k úhradě těchto služeb v souladu s ustanoveními tohoto článku smlouvy. IV. Styk smluvních stran a předávání informací 1. Nedohodnou-li se strany v jednotlivém případě jinak, musí být veškeré zprávy, oznámení, pokyny apod. podepsány osobami oprávněnými jednat za smluvní strany nebo jejich jménem a doručeny druhé smluvní straně. 2. Mandant je povinen zajistit a předat mandatáři podklady potřebné k poskytování služeb dle této smlouvy, zejména: plnou moc k zajištění poskytování služeb dle této smlouvy, podepsanou oprávněnými zástupci mandanta s úředně ověřenými podpisy, MS Strana 5 ( celkem 8)

6 usnesení orgánů bytového družstva, kterým se potvrzuje souhlas s převzetím požadovaného úvěru, včetně formy jeho zajištění, ekonomické a doplňující údaje, v rozsahu určeném úvěrujícím bankovním ústavem, další doklady, jejichž potřeba vyplyne při poskytování plnění dle této smlouvy. V. Vzájemná odpovědnost 1. Smluvní strany odpovídají za škody vzniklé poskytováním nesprávných a neúplných údajů, nepravdivých či nadsazených údajů, falsifikátů a jinak podvržených dokumentů, nepředáním či opožděným předáním závažných informací a údajů, informací týkajících se materielních a závažných změn (úpadek, závažné soudní jednaní vedená nyní či ještě nezačatá, atd.). 2. Mandant se zavazuje poskytnout maximální možnou součinnost při realizaci této smlouvy a dodávat veškeré podklady po pečlivém zvážení a kontrole. Mandatář neodpovídá zejména za škody vzniklé neúplnými či nepřesnými informacemi mandanta, které nemohl rozumně odhalit, a dále za škody vzniklé následkem selhání nebo chybami vzniklými jednáním či prodlením státních orgánů, či tzv. vyšší mocí. Smluvní strany zavazují dohodnout postup, jak vzniklou škodu zmírnit. Mandatář dále nenese odpovědnost za rozhodnutí mandanta, jejichž realizací nebude možno docílit plnění předmětu této smlouvy. Byl-li však schopen tuto okolnost rozpoznat, je povinen na ni upozornit mandanta. 3. Mandatář je odpovědný za řádné plnění povinností dle této smlouvy. Odpovědnosti je zbaven v případě, kdy i přes písemnou výzvu nedošlo ze strany mandanta k včasnému dodání podkladů dle této smlouvy a dále kdy bylo mandantem mařeno získání potřebných podkladů, nebo kdy podklady dodané mandantem či subjektem vybraným mandantem obsahují chyby, které nebyl rozumně schopen či povinen odhalit. 4. Mandatář je odpovědný pouze za činnosti, které poskytuje na základě této smlouvy, a není odpovědný za jakékoliv spekulativní, obchodní či jiné poradenství třetích stran či plnění třetích stran ve prospěch mandanta. VI. Doba platnosti smlouvy a odstoupení od smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu potřebnou k provedení činností dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 18 měsíců. 2. Mandant se zavazuje neprodleně po vzniku bytového družstva v technologickém celku převést veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na bytové družstvo. Mandatář s tímto převodem práv a povinností výslovně souhlasí. Smluvní strany se zavazují uskutečnit veškeré kroky, které budou pro uskutečnění tohoto převodu nezbytné. 3. V případě, kdy Magistrát hl. m. Prahy sdělí mandantu možnost pokračování v prodeji ( v souladu s Pravidly ) a v termínu šedesáti dnů ode dne prokazatelného sdělení nedojde ke vzniku bytového družstva, může kterákoli ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit formou písemného oznámení zaslaného druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uvedeno, že k odstoupení dochází dle tohoto článku smlouvy, protože to výše uvedeného data nedošlo ke vzniku bytového družstva. Odstoupení je účinné po uplynutí jednoho měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo odstoupení druhé smluvní straně doručeno. Smluvní strany se v tomto případě zavazují neprodleně vyrovnat vzájemné závazky, zejména uhradit částky za služby poskytnuté dle této smlouvy před vznikem bytového družstva. Ustanovení odst. 5 a 8 tohoto článku se v tomto případě nepoužije. 4. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení 351 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, se nepoužije. 5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany mandanta se mandant zavazuje vypořádat cenu služeb, které byly na základě této smlouvy poskytnuty, a to tak, že: pokud byly služby poskytnuty v rozsahu menším než 1/3, bude uhrazena 1/3 ceny služeb, které se mají na základě této smlouvy poskytovat, a pokud byly služby poskytnuty v rozsahu větším než 1 /3 a menším než 2/3, budou uhrazeny 2/3 ceny služeb, které se mají na základě této smlouvy poskytovat, a MS Strana 6 ( celkem 8)

7 pokud byly služby poskytnuty v rozsahu větším jak 2/3, bude uhrazena plná výše ceny služeb, které se mají na základě této smlouvy poskytovat. 6. Výjimkou je odstoupení v případě podstatného porušení smlouvy ze strany mandatáře, kdy se výše uvedené pravidlo o úhradě služeb neuplatní. 7. V případě ukončení smluvního vztahu ze strany mandanta bez prokazatelného zavinění mandatáře, přísluší mandatáři náhrada prokázaných nákladů. Maximálně však do výše plnění uvedeného v čl. III. 8. Odstoupení od smlouvy či je platné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Za účinné se považují teprve řádným finančním vypořádáním služeb poskytnutých na základě této smlouvy. VII. Ochrana důvěrných informací 1. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje bez ohledu na jejich formu, které si smluvní strany při plnění této smlouvy vzájemně poskytnou, zejména informace uvádějící jména jakýchkoliv osob, vedoucích pracovníků nebo jejich zmocněnců. Smluvní strany se zavazují, že vynaloží veškerou přiměřenou snahu, aby předešly tomu, že důvěrné informace budou zveřejněny jakýmkoliv třetím osobám, společnostem nebo dalším entitám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strana nevydá ani nebude souhlasit s vydáním tiskových zpráv nebo oznámení týkajících se smlouvy nebo účasti druhé smluvní strany na plnění smlouvy. Výjimku tvoří informace poskytované v rozsahu požadovaném obecně závaznými právními předpisy, popřípadě poskytnutí informací bytového družstva, pokud za dobu existence této smlouvy v domě vznikne. 2. Obě smluvní strany se zavazují v rámci ochrany osobních údajů postupovat plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Mandant se zavazuje, že předmět činnosti dle této smlouvy svěří výlučně mandatáři a že po dobu platnosti této smlouvy nebude ze strany mandanta vyvíjena žádná činnost směřující ke zmaření plnění smlouvy a zadání předmětu smlouvy jinému subjektu. 2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý ze stejnopisů má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden. 3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných dodatků ke smlouvě podepsaných osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu nebo jejím jménem. 4. Podmínky této smlouvy týkající se odpovědnosti, platby úplaty, důvěrných informací nezanikají se zánikem platnosti této smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli a že nebyla uzavřena pod nátlakem. Připojením svých podpisů smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s uzavřením této smlouvy. MS Strana 7 ( celkem 8)

8 Mandant: Mandant 1: Jméno: Podpis: Datum: Mandant 2: Jméno: Podpis: Datum: Jednající: Hana Chlebcová Funkce: Jednatelka společnosti Podpis: Datum: Mandant 3: Jméno: Podpis: Datum: MS Strana 8 ( celkem 8)

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 2 Závazný vzor Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1) Smluvní strany. Sídlo: Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o prodeji koně

Smlouva o prodeji koně MAENTIVA GALOPP, S.R.O. Smlouva o prodeji koně valach, plemene A1/1 Dangerous Gleam (GER) Generous (IRE) - Dyveke (GER)(Lando) Narozen : 30.1.2009 Mgr. Jan Kužel XX.XX.XXXX [Předmětem této smlouvy je prodej

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb (uzavřená podle ustanovení 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Dodavatel: Jméno: Ing. Jan Čáslavský Sídlo: Štefáčkova 7, Brno Líšeň,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI

Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI MANDÁTNÍ SMLOUVA O VÝKONU SPRÁVY NEMOVITOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1. František Hlaváček - SBS Beroun, Sokolovská 1031/17, 266

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Svaz měst a obcí Jihočeského

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019)

RÁMCOVÁ SMLOUVA. VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ (projekt DF12P01OVV019) RÁMCOVÁ SMLOUVA "VÝVOJ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ KARTOTÉK BADATELŮ" (projekt DF12P01OVV019) Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená mezi těmito stranami ve smyslu ust.

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Příloha č. 7 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor smlouvy) Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Město

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány ve formě návrhu smlouvy. Uchazeč je povinen předložit jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky jeden podepsaný návrh smlouvy. Obsah obchodních

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům

Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Developerská smlouva o budoucí kupní smlouvě na rodinný dům Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka...... (dále jen budoucí

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více