MANDÁTNÍ SMLOUVA. Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:. I. Preambule

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANDÁTNÍ SMLOUVA. Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:. I. Preambule"

Transkript

1 MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými účastníky (dále jen smlouva ): Mandant 1: Jméno:... Narozen:... Bytem:. Mandant 2: Jméno:... Narozen:... Bytem:. Mandant 3: Jméno:... Narozen:... Bytem:. (dále společně jen jako mandant ) A Mandatář: Spisová značka: C vedená u Krajského soudu v Plzni Název subjektu: FINN - domy Plzeň s.r.o. IČO: Sídlo: Plzeň - Bolevec, Švandova 415/7, PSČ Jednající: Hana Chlebcová, jednatelka společnosti (dále jen mandatář ) Mandant a mandatář mohou být dále nazýváni společně jako smluvní strany I. Preambule 1. Mandatář je společností, která se zabývá odborným poradenstvím v oblasti bytového fondu mj. i co do zajištění prodeje bytových a nebytových jednotek, domů a technologických celků, včetně poradenství týkajícího se zajištění finančních zdrojů. V rámci svých činností mandatář přímo spolupracuje se Státním fondem rozvoje bydlení. Mandatář je odborným poradcem v oblasti zajištění finančních prostředků. Mandatář provozuje vlastní školicí středisko, které vychovává nejenom odborné poradce mandatáře, ale provádí i odborná školení pro stavební společnosti, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a v neposlední řadě i subjekty státní správy (města, obce). Mandatář, vzhledem ke svým zkušenostem a odbornosti, je připraven splnit zakázku tak, aby došlo k maximálně možné úspoře prostředků mandanta, a to zejména úsporným nastavením úvěrování při výběru z nabídek více bankovních ústavů. 2. Mandant je na základě pověření jednotlivých stávajících nájemců technologického celku sestávajícího z bytových domů č.p. 956, č.p. 957, č.p. 958 a č.p. 956 ul. Pivcova, Praha 5, Barrandov zástupcem MS Strana 1 ( celkem 8)

2 jednotlivých nájemníků pro účely prodeje technologického celku ve vlastnictví Hlavního města Prahy, do vlastnictví bytových družstev, které při této příležitosti vzniknou. Mandant je tedy subjektem, který byl stávajícími nájemníky pověřen k jednání ve věcech souvisejících s výše uvedeným prodejem. Jakožto zástupce jednotlivých stávajících nájemníků má mandant zájem na kvalitním a odborném zajištění svých obchodních záležitostí souvisejících se zajištěním financování a odborného provedení prodeje technologického celku. Proto se rozhodl, jako zástupce jednotlivých stávajících nájemníků, využít úplatně služeb mandatáře, které jsou blíže specifikovány v dalších ustanoveních této smlouvy. 3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany rozhodly uzavřít tuto mandátní smlouvu, jejímž účelem je zajištění činností souvisejících se založením bytového družstva a zajištěním financování kupní ceny technologického celku sestávajícího z bytových domů č.p. 956, č.p. 957, č.p. 958 a č.p. 956 ul. Pivcova, Praha 5, Barrandov, a dále provedení činností potřebných pro zajištění převodu technologického celku do správy mandanta, případně jím vybrané společnosti. II. Předmět smlouvy 1. Mandatář se na základě této smlouvy zavazuje provést pro mandanta organizační a zprostředkovatelské činnosti, které jsou dále vymezené v tomto článku smlouvy pod písmeny A D. 2. Mandatář se dále zavazuje, že odborně a metodicky povede mandanta po celou dobu plnění zakázky, která se realizuje na základě této smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, že mu poskytne potřebné poradenství či konzultace a že jej bude informovat o změnách v obecně závazných právních předpisech či metodikách, které souvisejí s realizací této smlouvy, a o nichž mandatář měl či mohl vědět. 3. Mandatář se dále zavazuje, že zajistí mandantovu záležitost spadající do oblasti předmětu smlouvy s odbornou péčí a to v rámci svých objektivních možností a zejména v souladu s tím, v jakých oblastech si rozhodování otázek souvisejících s realizací této smlouvy vyhradil sám mandant. 4. Mandant se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zaplatit za činnosti provedené na základě této smlouvy odměnu sjednanou v čl. III této smlouvy. A) Právní poradenství A.1. V rámci činností o oblasti práva se mandatář zavazuje provést následující činnosti: A.1.1. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Příprava stanov bytového družstva o mandatář provede přípravu návrhu stanov bytového družstva o mandatář projedná návrh stanov se zvolenými zástupci nájemníků o mandatář projedná návrh stanov s budoucími členy BD Příprava ustavující členské schůze bytového družstva o mandatář vyhotoví přihlášky do bytového družstva, doručení přihlášek nájemníkům není předmětem této smlouvy o mandatář soustředí členské přihlášky (oprávněných nájemníků) o mandatář připraví pozvánky na ustavující členskou schůzi včetně plné moci k zastupování vlastní doručení pozvánek není předmětem této smlouvy o mandatář zajistí schůzi budoucího BD k projednání stanov a přípravě ustavující schůze BD o mandatář zajistí hlasování a řízení ustavující schůze BD o mandatář zajistí přípravu a podání návrhu na zápis BD do Obchodního rejstříku A.1.2. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Revize kupní smlouvy koupě domu o mandatář provede kontrolu návrhu smlouvy předloženého mandantem, upozorní mandanta na ustanovení, která mohou být pro mandanta nevýhodná či riziková o mandatář se bude aktivně podílet na projednání připomínek ke smlouvě s prodávajícím MS Strana 2 ( celkem 8)

3 Právní poradenství při revizi úvěrové smlouvy o mandatář provede kontrolu úvěrové smlouvy předložené vybraným bankovním ústavem o mandatář upozorní mandanta na riziková ustanovení smlouvy o mandatář se bude aktivně podílet na projednání připomínek ke smlouvě se zástupcem bankovního ústavu Právní pomoc při vymáhání odkoupených pohledávek o mandatář vyhodnotí jednotlivé pohledávky a navrhne mandantovi formu a postup při vymáhání pohledávek Projednání a uzavření obchodních smluv s dodavateli služeb voda, teplo, TUV, společná elektřina o mandatář předá mandantovi připomínky ke smlouvám předloženými dodavateli služeb o mandatář se bude aktivně podílet na projednání připomínek Revize uzavřených smluvních vztahů zejména v případě převodu závazku na nově vzniklou právnickou osobu BD o mandatář provede revizi smluv, kde bude v rámci převodu vlastnického práva k nemovitosti do smluvního vztahu vstupovat mandant o mandatář upozorní mandanta na možná rizika spojená s převzetím závazku v předloženém znění Proškolení z činností nutných k zajištění provozu domu revize (včetně přehledů). o Mandatář provede proškolení zástupců mandanta představenstva BD, přičemž předmětem proškolení bude předání informací o zajištění chodu domu po převodu vlastnických práv a upozornění na povinné revize, součástí je i předání přehledu časového horizontu jednotlivých odborných pohlídek a revizí technických zařízení v domě. Příprava ostatních dokumentů bytového družstva o Mandatář předloží družstevníkům ke schválení návrh domovního řádu o Mandatář se bude aktivně podílet na úpravě domovního řádu dle připomínek družstevníků o Mandatář předloží družstevníkům ke schválení návrh platebního řádu o Mandatář se bude aktivně podílet na úpravě platebního řádu dle připomínek družstevníků B) Ekonomické poradenství B.1. B.2. Předmětem této smlouvy je dále poradenská činnost související se zajištěním nastavení ekonomiky budoucího družstva včetně zajištění financování koupě bytového domu technologického celku a to za podmínek existujících na trhu v době realizace této části smlouvy. Mandatář se zavazuje zajistit organizaci a poskytnout poradenství související s realizací výběrového řízení nejvhodnějšího úvěrového produktu s odbornou péčí. Mandatář se zavazuje provést následující úkony: B.2.1.ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Výběrové řízení nejvýhodnější nabídky bankovního ústavu k vedení běžného účtu BD o Mandatář provede odbornou poptávku několika bankovních ústavů Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že do výběrového řízení budou zařazeny zejména bankovní ústavy, jejichž písemný seznam předloží sám mandant, popřípadě bankovní ústavy, které na základě písemné žádosti mandanta navrhne mandatář. Mandant může v písemné výzvě stanovit bližší podmínky týkající se subjektů, které mají být osloveny, obsahu nebo formy oslovení. Podmínky stanovené mandantem, nejsou-li v rozporu s platnou legislativou, jsou pro mandatáře závazné. o Mandatář provede odborné vyhodnocení předložených nabídek o Mandatář projedná předložené nabídky s budoucím představenstvem BD o Mandatář bude aktivně spolupracovat při založení běžného účtu a spořícího účtu. B.2.2. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA MS Strana 3 ( celkem 8)

4 Výběrové řízení nejvýhodnějšího úvěru k zajištění úhrady ceny domu o Mandatář provede odbornou poptávku několika bankovních ústavů Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že do výběrového řízení budou zařazeny zejména bankovní ústavy, stavební spořitelny a produkty, jejichž písemný seznam předloží sám mandant, popřípadě bankovní ústavy, stavební spořitelny a produkty, které na základě písemné žádosti mandanta navrhne mandatář. Mandant může v písemné výzvě stanovit bližší podmínky týkající se subjektů, které mají být osloveny, obsahu nebo formy oslovení. Podmínky stanovené mandantem, nejsou-li v rozporu s platnou legislativou, jsou pro mandatáře závazné. o Mandatář provede odborné vyhodnocení předložených nabídek o Mandatář ve spolupráci s mandantem připraví podklady potřebné k podání žádosti o úvěr, včetně podání žádosti Zajištění nabídek na pojištění domu o Mandatář prostřednictvím pojišťovacího makléře předloží nabídky pojištění nemovitosti Výpočet výše ekonomicky oprávněných nákladů o Mandatář ve spolupráci s mandantem provede výpočet ekonomicky oprávněných nákladů bytového družstva a stanoví výše úhrad pro členy bytového družstva v závisloti na stanovách bytového družstva, konkrétně členění jednotlivých fondů a dále v závislosti na ekonomicky oprávněných nákladech se zápočtem rezervy a nákladů na případnou modernizaci domu C) Činnosti související s technickým stavem a předávkou domu do správy C.1.ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Poradenská činnost související se zajištěním fyzické předávky domu o Mandatář zajistí osobní účast svého zástupce při fyzické předávce domu o Mandatář ve spolupráci s mandantem zpracuje plán oprav, na základě kterého bude proveden výpočet výše ekonomicky oprávněných nákladů na následující období. D) Mandatář se dále zavazuje provést následující úkony: D.1. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA Prezentace základních informací pro budoucí členy družstva o Mandatář formou prezentace na schůzi budoucího bytového družstva zajistí předání základních informací o právech a povinnostech členů bytového družstva a zajištění chodu domu po převodu vlastnických práv o Mandatář umožní budoucím členům bytového družstva přístup do svých www stránek s tím, že přístupová práva budou rozdělena do dvou úrovní základní přístup pro budoucí členy družstva, rozšířený přístup s možností vlastní administrace pro budoucí členy představenstva družstva. o Součástí přístupu do www stránek mandatáře bude i zpřístupnění časové osy s přístupem do dokumentů souvisejících s převodem vlastnictví nemovitosti. D.2. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA o Mandatář po vzniku bytového družstva umožní přístup do části www stránek s právy přístupu uvedenými v předchozím odstavci. Přístup do www stránek bude ukončen ke dni převodu vlastnického práva k nemovitosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. III. Úplata mandatáře, platební podmínky a smluvní sankce Smluvní strany se dohodly na následujících cenách za služby poskytované dle této smlouvy: ČINNOSTI REALIZOVANÉ PŘEDE DNEM VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1. Za předmět plnění smlouvy přede dnem vzniku bytového družstva bude účtována částka 500,- Kč za každý jeden byt v předmětném domě, přičemž počet bytů v technologickém celku je 124. MS Strana 4 ( celkem 8)

5 2. Výše uvedená cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). Mandatář není plátcem DPH. V případě, kdy se mandatář stane v průběhu plnění zakázky plátcem DPH, bude k ceně účtována DPH ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů. 3. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě výše uvedené částky dojde na základě výzvy k úhradě, jejíž přílohou bude soupis provedených prací. 4. Výzva k úhradě včetně soupisu provedených prací bude vystavena do 30 dnů ode dne dokončení konkrétního plnění uvedeného v jednotlivých kapitolách čl. II smlouvy. 5. Smluvní strany se dohodly, že splatnost částky uvedené ve výzvě k úhradě za činnosti realizované přede dnem vzniku bytového družstva je 30 dní následujících po vzniku bytového družstva, tj. po zápisu bytového družstva do obchodního rejstříku. V případě, kdy nedojde ke vzniku bytového družstva v termínu určeném Pravidly postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy ( dále jen Pravidla), je částka splatná do 30 dnů ode dne vystavení výzvy k úhradě. 6. Smluvní strany se dále dohodly, že neprodleně, tj. nejpozději do 30 dní po uhrazení částek uvedených ve výzvě k úhradě bude vystaven daňový doklad faktura, jehož přílohou bude soupis provedených prací. ČINNOSTI REALIZOVANÉ PO VZNIKU BYTOVÉHO DRUŽSTVA 7. Za předmět plnění smlouvy přede dnem vzniku bytového družstva bude účtována částka 300,- Kč za každý jeden byt v předmětném technologickém celku, přičemž počet bytů v domě je Výše uvedená cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). Mandatář není plátcem DPH. V případě, kdy se mandatář stane v průběhu plnění zakázky plátcem DPH, bude k ceně účtována DPH ve výši dle platných obecně závazných právních předpisů. 9. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě výše uvedené částky dojde na základě výzvy k úhradě, jejíž přílohou bude soupis provedených prací. 10. Výzva k úhradě včetně soupisu provedených prací bude vystavena do 15 dnů ode dne dokončení konkrétního plnění uvedeného v jednotlivých kapitolách čl. II smlouvy. 11. Smluvní strany se dohodly, že částka uvedená ve výzvě k úhradě je splatná do 30 dnů ode dne jejího vystavení. 12. Smluvní strany se dále dohodly, že neprodleně, tj. nejpozději do 15 dní po uhrazení částek uvedených ve výzvě k úhradě bude vystaven daňový doklad faktura, jehož přílohou bude soupis provedených prací. 13. Bude-li mandant požadovat po mandatáři i provedení dalších činnosti, které nejsou předmětem plnění dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany dohodnout formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran rozsah těchto služeb a jejich cenu. Služby mohou být poskytnuty až poté, kdy se dodatek stane účinným. Mandant se zavazuje k úhradě těchto služeb v souladu s ustanoveními tohoto článku smlouvy. IV. Styk smluvních stran a předávání informací 1. Nedohodnou-li se strany v jednotlivém případě jinak, musí být veškeré zprávy, oznámení, pokyny apod. podepsány osobami oprávněnými jednat za smluvní strany nebo jejich jménem a doručeny druhé smluvní straně. 2. Mandant je povinen zajistit a předat mandatáři podklady potřebné k poskytování služeb dle této smlouvy, zejména: plnou moc k zajištění poskytování služeb dle této smlouvy, podepsanou oprávněnými zástupci mandanta s úředně ověřenými podpisy, MS Strana 5 ( celkem 8)

6 usnesení orgánů bytového družstva, kterým se potvrzuje souhlas s převzetím požadovaného úvěru, včetně formy jeho zajištění, ekonomické a doplňující údaje, v rozsahu určeném úvěrujícím bankovním ústavem, další doklady, jejichž potřeba vyplyne při poskytování plnění dle této smlouvy. V. Vzájemná odpovědnost 1. Smluvní strany odpovídají za škody vzniklé poskytováním nesprávných a neúplných údajů, nepravdivých či nadsazených údajů, falsifikátů a jinak podvržených dokumentů, nepředáním či opožděným předáním závažných informací a údajů, informací týkajících se materielních a závažných změn (úpadek, závažné soudní jednaní vedená nyní či ještě nezačatá, atd.). 2. Mandant se zavazuje poskytnout maximální možnou součinnost při realizaci této smlouvy a dodávat veškeré podklady po pečlivém zvážení a kontrole. Mandatář neodpovídá zejména za škody vzniklé neúplnými či nepřesnými informacemi mandanta, které nemohl rozumně odhalit, a dále za škody vzniklé následkem selhání nebo chybami vzniklými jednáním či prodlením státních orgánů, či tzv. vyšší mocí. Smluvní strany zavazují dohodnout postup, jak vzniklou škodu zmírnit. Mandatář dále nenese odpovědnost za rozhodnutí mandanta, jejichž realizací nebude možno docílit plnění předmětu této smlouvy. Byl-li však schopen tuto okolnost rozpoznat, je povinen na ni upozornit mandanta. 3. Mandatář je odpovědný za řádné plnění povinností dle této smlouvy. Odpovědnosti je zbaven v případě, kdy i přes písemnou výzvu nedošlo ze strany mandanta k včasnému dodání podkladů dle této smlouvy a dále kdy bylo mandantem mařeno získání potřebných podkladů, nebo kdy podklady dodané mandantem či subjektem vybraným mandantem obsahují chyby, které nebyl rozumně schopen či povinen odhalit. 4. Mandatář je odpovědný pouze za činnosti, které poskytuje na základě této smlouvy, a není odpovědný za jakékoliv spekulativní, obchodní či jiné poradenství třetích stran či plnění třetích stran ve prospěch mandanta. VI. Doba platnosti smlouvy a odstoupení od smlouvy 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu potřebnou k provedení činností dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 18 měsíců. 2. Mandant se zavazuje neprodleně po vzniku bytového družstva v technologickém celku převést veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na bytové družstvo. Mandatář s tímto převodem práv a povinností výslovně souhlasí. Smluvní strany se zavazují uskutečnit veškeré kroky, které budou pro uskutečnění tohoto převodu nezbytné. 3. V případě, kdy Magistrát hl. m. Prahy sdělí mandantu možnost pokračování v prodeji ( v souladu s Pravidly ) a v termínu šedesáti dnů ode dne prokazatelného sdělení nedojde ke vzniku bytového družstva, může kterákoli ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit formou písemného oznámení zaslaného druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uvedeno, že k odstoupení dochází dle tohoto článku smlouvy, protože to výše uvedeného data nedošlo ke vzniku bytového družstva. Odstoupení je účinné po uplynutí jednoho měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo odstoupení druhé smluvní straně doručeno. Smluvní strany se v tomto případě zavazují neprodleně vyrovnat vzájemné závazky, zejména uhradit částky za služby poskytnuté dle této smlouvy před vznikem bytového družstva. Ustanovení odst. 5 a 8 tohoto článku se v tomto případě nepoužije. 4. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení 351 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, se nepoužije. 5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany mandanta se mandant zavazuje vypořádat cenu služeb, které byly na základě této smlouvy poskytnuty, a to tak, že: pokud byly služby poskytnuty v rozsahu menším než 1/3, bude uhrazena 1/3 ceny služeb, které se mají na základě této smlouvy poskytovat, a pokud byly služby poskytnuty v rozsahu větším než 1 /3 a menším než 2/3, budou uhrazeny 2/3 ceny služeb, které se mají na základě této smlouvy poskytovat, a MS Strana 6 ( celkem 8)

7 pokud byly služby poskytnuty v rozsahu větším jak 2/3, bude uhrazena plná výše ceny služeb, které se mají na základě této smlouvy poskytovat. 6. Výjimkou je odstoupení v případě podstatného porušení smlouvy ze strany mandatáře, kdy se výše uvedené pravidlo o úhradě služeb neuplatní. 7. V případě ukončení smluvního vztahu ze strany mandanta bez prokazatelného zavinění mandatáře, přísluší mandatáři náhrada prokázaných nákladů. Maximálně však do výše plnění uvedeného v čl. III. 8. Odstoupení od smlouvy či je platné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Za účinné se považují teprve řádným finančním vypořádáním služeb poskytnutých na základě této smlouvy. VII. Ochrana důvěrných informací 1. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje bez ohledu na jejich formu, které si smluvní strany při plnění této smlouvy vzájemně poskytnou, zejména informace uvádějící jména jakýchkoliv osob, vedoucích pracovníků nebo jejich zmocněnců. Smluvní strany se zavazují, že vynaloží veškerou přiměřenou snahu, aby předešly tomu, že důvěrné informace budou zveřejněny jakýmkoliv třetím osobám, společnostem nebo dalším entitám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strana nevydá ani nebude souhlasit s vydáním tiskových zpráv nebo oznámení týkajících se smlouvy nebo účasti druhé smluvní strany na plnění smlouvy. Výjimku tvoří informace poskytované v rozsahu požadovaném obecně závaznými právními předpisy, popřípadě poskytnutí informací bytového družstva, pokud za dobu existence této smlouvy v domě vznikne. 2. Obě smluvní strany se zavazují v rámci ochrany osobních údajů postupovat plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Mandant se zavazuje, že předmět činnosti dle této smlouvy svěří výlučně mandatáři a že po dobu platnosti této smlouvy nebude ze strany mandanta vyvíjena žádná činnost směřující ke zmaření plnění smlouvy a zadání předmětu smlouvy jinému subjektu. 2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý ze stejnopisů má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden. 3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných dodatků ke smlouvě podepsaných osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu nebo jejím jménem. 4. Podmínky této smlouvy týkající se odpovědnosti, platby úplaty, důvěrných informací nezanikají se zánikem platnosti této smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli a že nebyla uzavřena pod nátlakem. Připojením svých podpisů smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s uzavřením této smlouvy. MS Strana 7 ( celkem 8)

8 Mandant: Mandant 1: Jméno: Podpis: Datum: Mandant 2: Jméno: Podpis: Datum: Jednající: Hana Chlebcová Funkce: Jednatelka společnosti Podpis: Datum: Mandant 3: Jméno: Podpis: Datum: MS Strana 8 ( celkem 8)

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO SMLOUVA O PROPOJENÍ Strana 1 (celkem 21) (dále jen "Smlouva") mezi společností NEW TELEKOM,

Více

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k otevřenému zadávacímu řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Výběr správce

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Smluvní strany 1. SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM TICHÁ 525 526 TRUTNOV, se sídlem Trutnov, Tichá 526, 541 02 Trutnov, IČ 287 95 741, zastoupené

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen "Smlouva")

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen Smlouva) SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen "Smlouva") číslo mezi společností Air Telecom a.s. se sídlem: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 - Libeň IČ: 242 62 137 DIČ: CZ24262137 zápis

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více